- ח"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוויסב 'י * אשנ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תושדחתהל הנכהכ תובא-יקרפ דומיל
הרותב


הפסוה תויהל הכירצו הלוכי "ונתרות ןתמ ןמז" רחאל םג
* הווה ןושלב "הרותה ןתונ" ,הרות -ןתמד ןיינעה תוללכב
רמאנש 'ה רבד אוה ודומילש עדויו הרות דמול ידוהישכ
ךרוצ שי * יניס-רה דמעמל לוכיבכ רזוח אוה ,יניסב השמל
ןתמ ןמז"ל הנכהב ךרוצ היהש םשכ הרות-ןתמד שודיחל הנכהב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ונתרות


ירחאל םג (אלא ,"תרצעל חספ ןיבש תבש לכב" קר אל) תובא-יקרפ דומילד גהנמל עגונב
תורבגתה דצמ קר אל אוה הז ןיינעש ,רמול שי - ("ןיגהונ שי"הכ) "ץיקה תותבש לכ" ,תרצע
םיאצמנש ףא) הרותה תלבקל הנכה לש ןיינע םג הזב ךייש אלא - ץיקה תפוקתב םלועה עבט
.תרצעל חספ ןיב תובא-יקרפ דומילב ומכ ,("ונתרות ןתמ ןמז" ירחאל רבכ

השענש ,ךכ ידכ דע ,הפסוהו יוליע ךייש "ונתרות ןתמ ןמז" ירחאל םגש - רואיבה תדוקנו
-יקרפ דומילד הנכהה הז ינפל תויהל ךירצ ,אלימבו ,הרות-ןתמד ןיינעה תוללכב שודיח
ןתמ ןמז"ב הרותה תלבקל הנכהכ תרצעל חספ ןיב תובא-יקרפ דומיל תמגודבו ךרד-לע ,תובא
."ונתרות

,םא יכ ,לארשי לכב עובק גהנמ הז ןיא ,ןכלו ,'וכ תוגרד יקוליח שי הז ןיינעבש ,אלא
.ןמקלדכ "ןיגהונ שי"

:ןיינעה רואיב

לכבש ,ונייה ,"םהילע תיווטצנ םויב וב וליאכ םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב" 1ל"זח ורמא
- הרותה תכרב חסונב םג שגדומכ ,שדוחמ ןפואב הרות-ןתמד ןיינעה תויהל ךירצ םויו םוי
תויהל ךירצ םויו םוי לכב הרותה דומילש ,אלא ,דוע אלו .2הווה ןושל ,"הרותה ןתונ"
ןאכ ףא ,עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ" 3ל"זר רמאמכ - שממ הרותה תלבק תעבכ
.יניס-רהמ םויה הלבק וליאכ ,"עיזבו תתרבו האריבו המיאב

בותכש המ אוה הרותה תלבק רקיע"ש - 4רוא-הרותב ןקזה וניבר ראבמש יפכ - הזב הרבסההו
תלימ ,הרואכלד ,'יכונא רומאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו' 5תורבדה-תרשעב
-ןיאש-המ ,ותלוזל רומאל ושוריפש ,ארקמבש 'רומאל' לכ ומכ הניאו ,הנבה הל ןיא 'רומאל'
רבדלו רומאל אוה שוריפ ךא . . ועמש לארשי לכ ירהש ,ךכ שרפל רשפא-יא תורבדה-תרשעב ןכ
ןתינ הז חוכו ,6ךיפב יתמש רשא יירבד . . יניסמ השמל רמאנ רבכש המ הרותה ירבד לכ תא
תלבק ןמזב ןתינ - יניסמ השמל הרמאנש שממ 'ה רבד םהיפמ תאצויה הכלה תויהל לארשיל
ןיאש ,ךרבתי וילא לוטיב תניחב ונייהד - הרמאנ רבכש המ רומאל תורבדה-תרשעב הרותה
,'ךתרמא ינושל ןעת' 7בותכש ומכ קר ,ולש אוה וליאכ . . םדאה לצא דרפנ השענ רובידה
."'וכ רמואה רחא הנועכ ,ןעת ינושלש אלא ,ךתרמא איה הרותהש

רבד יכ ובלל ומושב ,הרותה קסעב דחפו המיא וילע לופיו ליכשמה ןנובתי הזמו" :םייסמו
וניא הרואכלש ,'וכ ןאכ ףא 'וכ האריו המיאב ןלהל המ . . יניסמ השמל רמאנש שממ אוה 'ה
8'תולוקה תא םיאור םעה לכו' יניס-רה דמעמב ירהש ,'וכ ןאכ ףא ןלהל המ ,הז ןוימד ןבומ
אלא ?ומצע ינפב דמולשכ םדא לכ לש הרותה קסעב ןכ -ןיאש-המ ,9''ה רבד םינפב םינפ'ו ,
ידי-לעו ,יניסמ השמל רמאנש שממ 'ה רבד אוה ןמז לכבו דחא לכבש הרותה קסע םג יכ . .
."יניס-רהמ םויה הלבק ולאכ האריו המיא וילע לופית הז

:תוטושפ תויתואבו

,יניסב השמל רמאנש 'ה רבד אוה ודומילש ועדויב ,ירה ,ןמז לכב הרות דמול ידוהישכ
תאו תולוקה תא םיאור םעה לכו" - יניס-רה דמעמב היהש יפכ בצמו דמעמ ותואב תויהל וילע
."'וג ועוניו םעה אריו 'וג םידיפלה

,'וכ םיעזדזמו םיענ וביבס םעהש האור וניאו ,םידיפלו תולוק האור וניאש תמא ןה
ולכתסי ,"עיזבו תתרבו האריבו המיאב" ,דוערלו עזעדזהל עתפל ליחתי אוה םא ,הברדאו
תפכיא המ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא (..."היח עדליוו א ףיוא יוו יוזא") ותעד הפרטנש ימכ וילע
וירבד ,שממ 'ה רבד - ללכ ךרעב אלש ןיינע ונשיש ועדויב ,םידיפלו תולוק האור וניאש ול
'ה רבד םינפב םינפ"ד ןפואב ,יניס-רה דמעמב ורמאנש יפכ ,ומצעבו ודובכב ה"בקה לש
...!!"םכמע

הלגעה-לעבו םיסוסה תודוא 10עודיה לשמה תא ול םירמוא - 'וכ שיגרמ וניאש ןעוטש המו
הנשמ הז ןיא ,העיסנה רכש לע בשוח הלגעה-לעבו ,ןבתה לע םיבשוח םיסוסהש ףאש ,םימכחהו
וניאש הדבועהש ,לשמנב ותמגודו ,הלגעב םיבשויה םימכחה וב םיקסועש המכוחה רבדל המואמ
.תיתימאה תואיצמה תא הנשמ הניא 'וכ שיגרמ

שודיחו הפסוה תויהל ךירצו לוכי ,"ונתרות ןתמ ןמז"ב הרותה תלבק ירחאל םגש ,אצמנו
."םישדח ךיניעב םוי לכב" ,הווה ןושל "הרותה ןתונ" ,הרות-ןתמד ןיינעה תוללכב

ןיינעל עגונב קר אל - הרות-ןתמ ירחאל שודיחהו הפסוהה ןיינע רואיבב ףיסוהל שיו
:אפוג דומילה ןפואל עגונב םג אלא ,"'וכ האריו המיא"ד

"הינימ האלבב ארמג חכתשלד אתינעת (12םיעברא) האמ ביתי אריז 'ר"ש 11ארמגב אתיא
.(ילבבה דומלתה ונממ חכתשייש ידכ הנעתה)

דציכו ,13רומח יכה ןיינע אוה ,'וכ ותנשממ דחא רבד חכושה" ירה :הזב הלאשה העודיו
!?ודומלת לכ ,ו"ח ,חכשי אריז 'רש ןכתיי

בשויה" ,רשא ,תינעת לש הלועפל דע ,ודומלת חוכשל ידכ הלועפ השעיש ,אלא ,דוע אלו
ומצע רעיצ אל" םא םגש 14ונתשרפב רמאנש הממ רמוחו-לקו ןכש-לכמב ,"אטוח ארקנ תינעתב
!"אתינעת האמ" המכו-המכ-תחא-לעו ,15"אטוח ארקנ ןייה ןמ אלא

:"האלבב ארמג"ל "ותנשמ" ןיב קוליחה - הזב רואיבהו

-לקו ןכש-לכמב ,ארמגב םג אלא ,שממ הנשמב קר אל ,תוקוספ תוכלה לע יאק - "ותנשמ"
17"רזוח הנשמ רבדב העט"ד ןידל עגונב) 16הרות-דומלת תוכלהב ןקזה וניבר רמאש המ רמוחו
ךורע-ןחלושהו רוטה ומכ םיקסופה םינואגה יקספ לש תוקוספ תוכלה םג הזה ןמזב"ש (
רבד וליפא ,ו"ח ,חכש אל יאדווב ולא םיניינעב ,אלימבו ,"ובשחי הנשמ ללכב ויתוהגהו
.'וכ ןושעי רשא השעמה תא תעדל ,לעופב השעמל םיכייש ולא םיניינעש ןוויכמ ,דחא

תוישוק יוביר ,אירטו אלקש לש ןפואב ,ילבבד דומילה ךרד לע יאק - "האלבב ארמג" וליאו
האמ ביתי אריז 'ר"ש המ והזו .הכלהה רוריבל עיגמש דע ,18"ינבישוה םיכשחמב" ,'וכ
,אירטו אלקש לש ןפואב דומילה רדס תא חכשיש - "הינימ האלבב ארמג חכתשלד אתינעת
,19"רשי רוא"ד ןפואב ,יוליגב ולצא ריאמ הרותה רואש ,ךורע-ןיאבש דומילה ןפואל הלעתיו
.ימלשורי דומלתד דומילה ךרד יהוזש ,'וכ תוישוקד םירתסהו תומלעה אלל

הזמו .הזל הז ךורע-ןיאבש דומיל ינפוא 'ב תויהל לוכי אפוג הרותה דומילב ,רמולכ
-לע - הרות-ןתמב שודיח לש ןיינע ךייש "ונתרות ןתמ ןמז"ב הרותה תלבק ירחאל םגש ,ןבומ
.הרותה דומילב רתוי תילענ אגרדל הלעתמש הז ידי

:ונכרעכ םישנא לצא דומילה ןפואמ אמגודו ןיעמ לשמ יפ-לע - רואיב תפסותלו

רורבה ןיינעב וניא הרותה דומילב םהלש גונעתהו תויחה לכש ולאכ םנשיש שחומב םיאור
'וכ אירטו אלקשב ךרוצ שיו ,השקומו הומת הארנש ןיינעב ,םא יכ ,הליחתכלמ 'וכ ןבומו
.ןיינעה תנבהל אובל ידכ

לש ארבס םיכירפמשכ - םלצא לודג יכה גונעתהו (:רמאו ,ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ)
...ינולפ

ינב םינברה תמדקהב אבומש) עודיה ןושלבו ,רתוי תילענ אגרדל םילעתמ ךכ-רחאש ,אלא
וליפא םיכירפמ ,זאש ,ותמכוח לע המכוח ףיסוה - (ןקזה וניבר ךורע-ןחלושל רבחמה ןואגה
ארבס ול הלפנש דע הישוקה תא ץרתל הליחתב עגייתהש ףא ,רמולכ !םמצעב םה ורמאש ארבס
רשיי" ול ורמאו ודוהש ,(תישיא העיגנ םהל ןיאש) ויריבח לצא ארבסה הלבקתנו ,וז
תא הכירפמש אישוק ולצא השדחתנ ,רתוי דוע ןיינעב קמעתהו עגייתהשכ ,םוקמ לכמ ..."חוכ
ויריבח לכש דע ,ירמגל השדח ארבס ול תלפונש דע 'וכ עגייתהל ףיסומ זאו תמדוקה ותרבס
לע המכוח ףיסוהש לילעב רכינש ,ךכ ,ךורע-ןיאב רתוי תילענ ארבס םנמא יהוזש םידומ
!ותמכוח

תולעתהלו ,הז עבט תונשל הבר העיגיו הדובע םיכירצ ,רומאה ןפואב םעבטש ולא ,ןכבו
.'וכ רתוי הלענ דומיל ןפואל

םינפוא המכ םנשיש שחומב םיאור ונכרעכ םישנא לצא םגש - ונניינעל עגונב - ןבומ הזמו
תולעתהל םיכירצו םילוכי ,הרותה תלבקד ןיינעה ונשיש ירחאל םגש ,ךכ ,הרותה דומילב
.הרות-ןתמב שודיח תניחבב ,הרותה דומילב רתוי תילענ אגרדל

ירחאל םג - הרות -ןתמל הנכהכ תובא-יקרפ תרימאד גהנמה תא םג ראבל שי הז יפ-לע
:"ץיקה תותבש לכ" ,"ונתרות ןתמ ןמז"

תלבקד ןיינעה תוללכב שודיח תויהל ךירצו לוכי "ונתרות ןתמ ןמז" ירחאל םגש ןוויכמ
ירה - (הכוראב ל"נכ) "םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב" ,הווה ןושל "הרותה ןתונ" ,הרותה
"ונתרות ןתמ ןמז"ל הנכהב ךרוצ שיש םשכ הרות-ןתמד שודיחל הנכהב ךרוצ שיש ,ןבומ
.(הז ינפלש "ונתרות ןתמ ןמז" יבגל שודיח)

שודיחל הנכהכ - תובא-יקרפ דומילו תרימאב ךרוצ שי "ונתרות ןתמ ןמז" ירחאל םג ,ןכלו
ןמז"ל הנכהכ תובא -יקרפ דומילו תרימא תמגודבו ךרד לע ,תועובשה גח ירחאלש הרות-ןתמד
.תועובשה גחב "ונתרות ןתמ

"ץיקה תותבש לכ ךכ ןיגהונ שי" עודמ - אסיג ךדיאל הלאשה תלאשנ הז יפ-לע ,םנמא
-לע - ריעהלו] הנשה לגעמ לכ ךשמב תובא-יקרפ תרימאב ךרוצ שי רומאה םעטמ ,ירה ,דבלב
ןוויכמ ,םדאה ייח ךשמ לכב ,[בבוסה תניחב לע הרומ ,לוגיע ,הנשה לגעמש - זמרה ךרד
!?תובא-יקרפ תרימאד הנכהה תמדקהב ,הרות-ןתמב שודיח תויהל ךירצ םויו םוי לכבש

:הזב רואיבה רמול שיו

תויטרפבש ףא ,ןכש ,"םימשגה תומי"ד הפוקתל דוגינב איה ("ץיקה תותבש") "ץיק"ה תפוקת
םישדוח ינש ,וללה םיתיע השיש" ,20"ףרוחו ץיקו םוחו רוקו ריצקו ערז" ,תונוע שש ןנשי
אלש ןוויכמש ,"םימשגה תומי" אוה "ץיק"ד דוגינה ,רתוי תוללכב ,ירה ,21"דחאו דחא לכל
.("ץיק" םשה שוריפב עודיכ) 'וכ תוריפה תא שבייל םילוכי ,םימשג וב םידרוי

רטמכ ףורעי" 23קוספה לע 22ל"זח תשרדכ - םדאה תדובע םע רושק םימשגה ןיינע ,הנהו
,רטמל לט ןיב קוליחה תוללכ והזש ,"דרוי רטמ דימ ןפרוע תא תוירבה ורבש םא" ,"יחקל
תדובעב יולתש ,רטמ ןכ-ןיאש-המ ,םינותחתה תדובעב יולת וניאש ,24"רצעימ אל לט"ש
,25"וכלת ייתוקוחב םא" בותכש ומכ - הרותה דומילל דחוימב ךיישו .אקווד םינותחתה
.27"םתיעב םכימשג יתתנו" יזא ,26"הרותב םילמע ויהתש"

:םימשגה תומיב אלו ,אקווד ץיקה תותבשב תובא-יקרפ תרימאד גהנמה םעט ןבומ הז יפ-לעו

ןיינעה לוטיב ,"ןפרוע תא תוירבה ורבש"ד הדובעה רבכ הנשיש ןוויכמ ,םימשגה תומיב
רסומ ירבד םנכותש ,תובא-יקרפ תרימא ידי-לעש הנכהב ךרוצ ןיא - אתועירגל "ףרוע השק"ד
:הרותה דומילל הנכהכ ,'וכ םייוצר-יתלבה םיניינעה תא לטבל תובוט תודימו

ורבש םא רוריבב םיעדוי אלו ,םימשג וב םידרוי ןיאש ןוויכמ ,"ץיק"ב ןכ-ןיאש-המ
הרותה דומילש םיחוטב תויהל ידכ תובא-יקרפ תרימאב ךרוצ שי - ואל םא ןפרוע תא תוירבה
.תובוט תודמו רסומ ירבד דומיל תמדקה ירחאל ,םיאתמה ןפואב היהי

עובק גהנמ וניא "ץיקה תותבש לכ" תובא-יקרפ תרימאש םעטה תא םג ראבל שי הז יפ-לע
:דבלב "ןיגהונ שי" ,םא יכ ,לארשי לכל

ןתמ ןמז" ירחאל םג הרות-ןתמב שודיחה םע הרושק תרצע ירחאל תובא-יקרפ תרימאש ןוויכמ
ירה - (הרות -ןתמ ןמז ינפל הנכהה תמגוד) "םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב" ,"ונתרות
,28"םישדחכ"ל "םישדח" ןיב יללכה קוליחהמ לחה ,תוגרד-יקוליח םנשי הז ןיינעבש ,ןבומ
םופל דחו דח לכ ,(הרות יפ-לע - "םישדח"כו "םישדח" - םהינשש) דבלב ןוימדה ף"כב
.דבלב "ןיגהונ שי" אלא ,לכל הוושה גהנמ הז ןיא ,ןכלו ,היליד ארועיש

ןיבש תותבשב" םירמואהל ןהו ,"ץיקה תותבש לכ" םירמואהל ןה - תועדה לכלש ,ףיסוהל שיו
שיו" ,"'וכ רמול ןיגהונ" ,דבלב "גהנמ" לש ןיינע אלא הז ןיא - דבלב "תרצעל חספ
ךרד" תניחבב ,הרות-ןתמל הנכהכ תובא-יקרפ תרימא תודוא רבודמש ןוויכמד ,"'וכ ןיגהונ
ךייש אל ירה ,הרות-ןתמ ינפלד בצמו דמעמה תמגודבו ךרד-לע ,ונייה ,"הרותל המדק ץרא
.דבלב גהנמ ,םא יכ ,הכלהו ןיד לש ןיינע

,הרות-ןתמד ןיינעה תוללכב שודיח השענ "ונתרות ןתמ ןמז" ירחאל םגש רבודמהל ךשמהב
ףיסוהל שי - תרצע ירחאל תובא-יקרפ דומיל ידי-לע הרותל הנכהה זא םג ךייש ,אלימבו
םידימלת ודימעהו ,ןידב םינותמ ווה - םירבד השולש ורמא םה" ,ןושארה רמאמה לע בכעתהלו
,"ונתרות ןתמ ןמז" ירחאל אוהש יפכ ןיינעה ןכות תא ראבל ,"הרותל גייס ושעו ,הברה
.המצע הרותל סחיב אלא ,הרות-ןתמל הנכהל סחיב קר אל ,רמולכ

:"ןידב םינותמ ווה"

עגונב ,םא יכ ,הרותה דומילל עגונב אל - אוה "ןידב םינותמ ווה"ד טושפה שוריפה
רועגל אלש םג ללוכ ,תוניתמו תעדה-בושיי לש ןפואב תויהל ךירצש ,הכלה קספו ןיד תארוהל
ריבסהלו ,םולש יכרדו םעונ יכרדב ,תוניתמב םהמיע רבדל ,הברדא אלא ,םינידה ילעב לע
.'וכ ןיד-קספה םלצא לבקתי הז ידי-לעש ,29"ינותנד ןכיהמ" ,ןיד-קספל רוקמה תא םהל

דומיל םגש - הרותה דומילל עגונב "ןידב םינותמ ווה"ד שוריפה םג ונשי ,הזל ףסונו
דמעמ ךותמ היהי אל ודומילש ,ונייה ,תוניתמ לש ןפואב תויהל ךירצ הרותבש אירטו אלקשה
אלא ,החונמב בשיל לוכי וניאש ,ךכ ,30"היל אחתרמ אקד אוה אתיירוא" ,החיתר לש בצמו
לכוי הז ידי-לעש ,תוניתמ לש ןפואב ,םא יכ ,ולכש תצורמ תמגודב ,הנאו הנא ץצורתמ
.רתוי לקנב ןיינעה תנקסמל עיגהל

:"הברה םידימלת ודימעהו"

השעמל הכלהב תורוהלו דמלל םיכירצש קר אל - איה "הברה םידימלת ודימעה"ד הארוהה
אלקשהו דומילה םגש ,הרותבש אירטו אלקשהו דומילה םצעל עגונב םג אלא ,הברה םידימלתל
."הברה םידימלת ודימעה"ד ןפואב תויהל ךירצ הרותב אירטו

ינפב דומילה ידי-לע איה הרותה דומילב ןויעהו הקמעהה ,ירה ,ארבסה דצמ ,הרואכלד
קמעתהל לוכי וניא ,םידימלתה םע דומילל ונמזמ שידקהלו רסמתהל ךירצשכ וליאו ,ומצע
.הרותה דומילב ןייעלו

'וכ ייתוברמ יתדמל הברה" 31ארמגב אתיאדכ ,םידימלת םע דומילב הלעמ םנמא שי
ללוכה ,"הברה םידימלת ודימעה" םירמואשכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,"םלוכמ רתוי יידימלתמו
דומילב תולעתהלו ףיסוהל ,הרואכל ,לכוי אל הזכ בצמב ,ירה ,הלבגה אלל גלפומ יוביר
.ומצעל הרותה

ותורסמתה תוכזב ,ןכש ,"הברה םידימלת ודימעה" ,הלודגה-תסנכ ישנא ורמא ,ןכ-יפ-לע-ףאו
הרותה דומילב תולעתהלו ףיסוהל חילציש אימשד אתעייס ול היהת ,םיבר םידימלת דימעהל
ילול קיפסמ היהש המ יבגל ךרעב אלש יובירב קיפסי רתויב רצק ןמז ךשמבש ןוויכמ ,ומצעל
.32הברה םידימלת תדמעהד תוכזה

:"הרותל גייס ושעו"

ול שיש ןוויכמש בושחל לוכי ,"הברה םידימלת ודימעה"ד הארוהה תא םייקמש ירחאל
,ןכש ,'וכ לושכמ ידיל אובי אלש רדגו גייס ,"הרותל גייס"ל קוקז וניא "הברה םידימלת"
שי םא וליפא יכ] וידימלת לע ךומסל ול שי ,ךכל ששוח וניא ותלעמ לדוג דצמש ךכל ףסונ
יאדווב ,"הברה םידימלת" ,םידימלתה יוביר לכ ןיב ,ירה ,"ןוגה וניאש דימלת" םג ול
."ןדע-ןגב וידימלתו םונהיגב אוה אהי אלש" 33ל"זר רמאמ ךרד-לע ,[םינוגה םידימלת םנשי

"הרותל גייס ושע" הארוהה תא םג םיפיסומ ,"הברה םידימלת ודימעה" הארוהה ירחאל ,ןכלו
."הרותל גייס"ב ךרוצ שי ,הברה םידימלת דימעהש ירחאל םגש -

"הרותל גייס" םג אלא ,לעופב השעמ לש םיניינעל סחיב "הרותל גייס" קר אל - אפוג הזבו
:אפוג הרותה דומילל סחיב

תרמושו הפיקמה המוח םע דחיב ,תיבה תיינב ירחאל (א) :םינפוא 'ב םנשי "גייס" תיישעב
,"גייס" םימיקמ הליחתש - ךופה רדסב (ב) .'וכ רדג ,"גייס" םג םיפיסומ - תיבה לע
תמקהב קוסעל םילוכי הז ידי-לעו ,הלוכ ץראה חטשמ ותוא םילידבמש דחוימ חטש םירדוגש
.םיבוכיעו תועינמ אלל ןינבה

ירחאלש ,ונייה ,לעופב השעמ לש םיניינעל סחיב "הרותל גייס" (א) :הרותב ותמגודו
.לעופב הגהנהב לושכמ ידיל ואובי אלש "גייס" ףיסומ ,השעמל הכלה ןיינעה תנקסמ רוריב
ומצע רדוג דומילה תלחתה ינפלש ,ונייה ,אפוג הרותה דומילל סחיב "הרותל גייס" (ב)
.םיבוכיעו תועינמ אלל הרותב קוסעל לכויש ידכ ,םיניינעה ראש לכמ ולידבמש "גייס"ב
,'ג ךרכ ,'ז"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ז"משת'ה ןויס 'ט ,אשנ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 476-466 'מע
.זט,וכ אובת י"שרפ (1

.מ"כבו .ג,אפ תוכוסל םישורד .א,גכ עירזת ת"וקל (2

.נ"שו .א,בכ תוכרב (3

.ב,זס ורתי (4

.ב-א,כ ורתי (5

.אכ,טנ 'יעשי (6

.בעק,טיק םילהת (7

.וט,םש ורתי (8

.ד,ה ןנחתאו (9

.130 'מע א"שת ש"הס .אר ע"ס תופסוהב ח"פרת מ"הס (10

.א"עס ,הפ מ"ב (11

.ל"שרה תסריג (12

.ךליאו ח"ה ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ח"מ ג"פ תובא (13

.י"שרפבו אי,ו (14

.ג"פר תועד 'לה ם"במר .א,אי תינעת (15

.ב"פ שיר (16

.נ"שו .ב,דפ תובותכ (17

.א,דכ ןירדהנס .ו,ג הכיא (18

.ךליאו 121 ע"ס ח"שת מ"הס .ךליאו צ 'מע ו"סרת ךשמה .ךליאו ד"נפ ולסכב ה"כב ה"ד הרוא ירעש (19

.בכ,ח חנ (20

.ב,וק מ"במ - פ"הע י"שרפ (21

.נ"שו .די ,ג"יפ ר"ב (22

.ב,בל וניזאה (23

.א"עס ,ג תינעת (24

.(ג,וכ) יתוקוחב פ"ר (25

.פ"הע י"שרפ (26

.ד,םש (27

.דועו .גי,אי בקע .א,טי ורתי י"שרפ .ו,ו ןנחתאו י"שרפו ירפס האר (28

.ד"ס ד"יס םינייד 'לה מ"וח ע"ושוט .ו"ה ו"פ ןירדהנס 'לה ם"במר האר (29

.א"ער ,ד תינעת (30

.ה"פס ת"ת 'לה ם"במר .נ"שו .א,ז םש (31

.ב וכרתת (ו ךרכ) םש ת"הוא .ב,א תישארב א"ות האר (32

.א,זפ אמוי (33


דומלתה תא ונממ חיכשהל ידכ תוינעת האמ הנעתה אריז 'רש ןכתייה
,רומח יכה ןיינע אוה ,"ותנשממ דחא רבד חכושה" ירה !?ילבבה
!ודומלת לכ חכושה יאדווב

תא תוירבה ורבש"ד הדובעה רבכ הנשיש ןוויכ ,םימשגה תומיב
הנכהב ךרוצ ןיא - אתועירגל "ףרוע השק"ד ןיינעה לוטיב ,"ןפרוע
תובא-יקרפ תרימא ידי-לעש

רחאל תיבה ביבס רדג תיינב - םינפוא 'ב שי "גייס" תיישעבש םשכ
םג ךכ - תיבה הנביי ובש חטשה תא תנייצמה רדג תרידגו ותיינב
"הרותל גייס" ןיינעב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


חוכמ - אובל-דיתעל הרותב שודיחה
"הרותה ןתונ"


?"יניסמ השמל ןתינ" רבכ לוכהשכ ,אובל-דיתעל שדחתי המ

הרות םג אלא ,תורבדה-תרשע קר אל ,הלוכ הרותה יניינע לכ ונתינ הרות-ןתמבש ףאש עודי
ולגתנש הרותה יניינע לכ םג ללוכ ,הלוכ הפ-לעבש הרותב השוריפ םע דחיב ,הלוכ בתכבש
,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ" ל"זר רמאמכ ,הז ונרודל דע תורודה לכ ךשמב ושדחתנו
-לעו םהמו ,הרותה יללכ רקיעב ונתינ הרות-ןתמבש ןפואב הז ירה - "יניסמ השמל רמאנ לכה
ידי-לע הלגתנש הז טרפש דעו ,הרותבש םיניינעה יטרפ יוביר איצוהלו תולגל םיכירצ םדי
.ורמוא םשב רמאנו ומש לע ארקנש ,("שדחל דיתע קיתו דימלת") ולש שודיח אוה קיתו דימלת

לש ותרות ,אובל-דיתעל ולגתיש הרותה יניינע םג ונתינ הרות-ןתמבש רקיעה אוהו דועו
-ןתמ םעפ דוע היהי אלו ,ימעפ-דח ןיינע אוה הרות-ןתמ ירהש) םעה לכ תא דמליש חישמ
תניחבב איה אובל-דיתעל םתולגתהש ,ךכ ידכ דעו ,םלעהב םה הלא םיניינעש אלא ,(הרות
ידי-לע םא-יכ ,קיתו דימלת ,הרותה ילבקמ ידי-לע תולגתהל הלוכי הניאש) השדח הרות"
ידי-לע הזה ןמזב תילגתמש הרותל ירמגל ךורע-ןיאב איהש ,אצת יתיאמ ("הרותה ןתונ"
."חישמ לש ותרות ינפל איה לבה הזה-םלועב דמל םדאש הרות" ל"זר רמאמכ ,הרותה ילבקמ

םג שודיח השענ ("אצת יתיאמ השדח הרות") םלועב שודיחה םג השענ הרותב שודיחה ידי-לעו
."השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה" - םלועב

רוביחה ןיבל הרות-ןתמ ןמזבש םינותחתל םינוילעה רוביח ןיב המ
?אובל -דיתעלד

םויק) תושדחתה יבגל "השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה"ד שודיחהש רמול שיו
יתיאמ השדח הרות"ד שודיחהל (ידי-לע השענו) םאתהב אוה הרות-ןתמ ןמזב םלועה (תדימעו
:הרות-ןתמ ןמז יבגל "אצת

םג התיה ,םלעהב היה (אובל-דיתעל הלגתיש) הרותד ירקיעה קלחהש ןוויכ ,הרות-ןתמ ןמזב
חוכ - ירקיעה קלחהש ןפואב (םלועה תדימעו םויק השענ הז ידי-לעש) םלועב תוקולא תולגתה
הלטב הרות-ןתמבש ףא ,ןכלו .םלעהב ראשנ - שיל ןיאמ תווהתהה תישענ ודי-לעש תומצעה
ולע םינותחתו םינותחתל ודרי םינוילעש ,םינותחתל םינוילעה ןיב רוביחה השענו הריזגה
רדגש ,ונייה ,םינותחתו םינוילעד קוליחה ראשנ רוביחה ירחאל םג ,םוקמ-לכמ ,םינוילעל
(תומצעה חוכ) ורקיעש ןוויכ ,"ךרבתי ורוא רתסה ןיינעב . . הגרדמב ןותחת" ראשנ םלועה
.םלעהב ראשנ

םג היהת ,"אצת יתיאמ השדח הרות" ,הרותבש ירקיעה קלחה םג הלגתיש ןוויכ ,אובל-דיתעלו
וארו 'ה דובכ הלגנו" בותכש ומכ ,ללכ רתסה אלל ,תומילשה תילכתב םלועב תוקולא תולגתה
יקולאה חוכה איה "רשב לכ"ד תואיצמהש יולגב ואריש "רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ
ןוויכ ,ןותחתל ןוילע ןיב קוליח ןיא אלימבו ,תומצעה חוכ ,שיל ןיאמ ותוא הווהמש
.יתימאה שיד תואיצמה איה ארבנה שיה לש ותואיצמש עודיה ןושלבו ,דחא םניינעש
'מע ג ךרכ א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת ןוויסב ב"י ,אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(314-311

רקיעה אוה השעמה


לש אלטציאב שבלתמה רציהמ תוריהז
ישמ


"השמ ישנא"ד ןפואב הגהנה :הצעה

-אנמחר םילטב םירבד רבדמש העשב ,רחסמה קסע תעשב קר אל תויהל הכירצ קלמעמ תוריהזה
ףקומ ךרכב אצמנ רשאכ םג אלא ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיבל ץוחמש םוקמב אצמנשכ וא ,ןלציל
.הרותה דומילו הליפתה תעשבו ,המוח

ערה -רצי לש ותנמוא ךכ"ו ,םורעו םכח ,ותכאלמב ןמוא אוה ערה-רציהש עדיל םיכירצ
ישמ לש אלטציאב ערה-רציה שבלתמ םימעפלש ,ויבא םשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו ,"'וכו
...ישמ לש אלטציא שבולש ימל םיאתמה ןפואב רבדמו ,("עציפוז ענעדייז א")

תויהל ךירצ"ש [...] רמאמב ראובמה יפ-לע - "ישמ לש אלטציא"ד קוידהב ףיסוהל שיו
ןתשפ ישובל יעבמ אל :רמולכ] חמוצ לש אלו יחמ אוהש ,אקווד ישממ בוט-םויו תבש ישובל
ןכ-ןיאש-המ ,יחבש חמוצ םה ירה םישבכה תורעשמ םתויהל ,רמצ ישובל םג אלא ,חמוצ לש םהש
גוסמ הז ןכלו ,המצעמ תדבעמ תעלותהש המ (אלא ,תורעשהמ אל) אוה ישמהש ,ישמ ישובל
,האירבה םלועל םיכייש בוט-םויו תבשש ןוויכו ,"האירבב יחו הריציב חמוצש יפל ,[יחה
.יחה גוס ,ישממ םישובלה םג תויהל-ךירצ ןכל

ערה-רציהש - "ישמ לש אלטציא"ב שבלתהל לוכי ערה-רציהש םגתפה ראבל רשפא הז יפ-לעו
םלועש עודיכ ,ער לש ןיינע ןיידע ךייש םשש ,(האירבב יח) האירבה םלוע דע עיגהל לוכי
.(ער אוה טועימה ירה ,םוקמ-לכמ ,דבלב טועימ והזש ףאד) ער וטועימב האירבה

,הרותה דומילו הליפתה תעשב םג ("ךיז ןפאכניירא") בנגתהל לוכי ערה-רציהש ןבומ הזמו
יהוזש ובשוחב ,"ורשועב רישע . . ותמכוחב םכח ללהתי" ,הוואג לש שגר ול היהיש םורגלו
לש רזעל אוה קוקזש ,לכשב םג ןבומו ,איה תמאהש יפ-לע-ףא - ולש תורישעהו המכוחה
לודג ורצי ,וריבחמ לודגה לכ ירהש ,"ול לוכי וניא ול רזועש ה"בקה אלמלא" ,ה"בקה
,ונייה ,ונממ לודג ורציש ול חטבומ ירה ,"לודג"ל ומצע תא בשוחש ןוויכו ,"ונמיה
!ולש תולדגהמ רתוי איה רציה לש ותולדגש

הגהנהה ידי-לע אקווד אלא ,הגשהו הנבה לש ןיינע ידי-לע אל - איה הזל הצעה [...]
םדאה לכמ וינע" היהש השמ לוטיבה תמגודב ,"המ ונחנו" ,לוטיב לש ןפואב ,"השמ ישנא"ד
הבישי-שאר יפלכ קר אל תויהל ךירצ הוונעהו לוטיבה ןיינעש ,ונייה ,"המדאה ינפ-לע רשא
ינפ-לע רשא םדאה לכ" יפלכ אלא ,ףסונ הליפתב-ךיראמ וא ,ףסונ ןואג ,ףסונ בר ,ףסונ
וליאש ךכב קפס ול ןיאו ,ויבגל הלעמ ול שיש דימ האור - וב שגופש ידוהי לכ :"המדאה
.ונממ רתוי הברה לעופ היה ,ול ונתינש הלעמלמ רזעהו תוחוכה תא לבקמ הז ידוהי היה
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ו"טשת'ה םירופ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


ןופלטה רישכמ


* 'םש' םיעמוש ,'הפ' םירבדמש המש םידמל ןופלטה ןמ
תודוא ינולפ םע םכסל" איה ןופלטה לש תיתימאה הרטמה
תילגתמ ,ןופלטב הרות ירבד םירסומ רשאכ * "רוביצב הליפת
רורצ * "םמוד" איהש תכתמב וליפא 'הדיחי'ה תניחב
ויתונורסח ,ויתולעמ ,ןופלטה לע יברה לש תויואטבתה
וב יוארה שומישהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"ויתארב ידובכל"

ינש לע תססובמ וז השיג .היגולונכטה ישודיחל יברה לש תיבויחה תיסיסבה ותשיג העודי
לעופב לצנל ךירצו רשפא ןכ-לע ,ה"בקה לש "ודובכל" איה האירבה לכו ליאוה (א :תונורקע
ידוהיה תא דמלל ךירצ םלועב הרוקש רבד לכש ןוויכמ (ב .םלועב תוקולא תצפהל שודיח לכ
.'ה תדובעב השדח הארוה םג ובוחב ןמוט םלועב שודיח לכש ירה ,'ה תדובעב הארוה

-332 'מע 'ב ךרכ 'ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת טבשב ו"ט תודעוותהב יברה ירבדמ ןלהל
:(333

תעימש רשפאתמ םדי-לעש םידחוימה םירישכמב שומישל עגונב םימעפ המכ רבודמכ
יניינעל ולצנל שי םלועב ןיינע לכש - לבת-יווצק לכב ארמימכ-עגרב םירבדה
.ותאירב תילכת ,השודק

ליבשב ?ארבנ המלו בהזב שמתשהל יואר םלועה היה אל" ל"זר רמאמ ךרד-לעו
יניינע לכו) םלועבש םיבוט םיניינע לכל עגונב הז ךרד-לעו ."שדקמה -תיב
."שדקמה-תיב ליבשב" םהב ושמתשיש םתאירב תילכתש ,(םלועה

דחאו דחא לכ ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" יוויצהל ףסונ ,רמולכ
יניינע לע םג בסומ "םכותב"ש רמול שי ,(ףטהו םישנה ,םישנאה) לארשימ
יתנכשו" השענ ,"שדקמה-תיב ליבשב" םהב םישמתשמש הז ידי-לעש ,םלועה
.םלועה יניינעב ,"םכותב

ןילופ דיסחל הבושתה

:(101 'מע ג ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) יברה אטבתה ט"לשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב

-לע - 'ה תדובעב דומלל ןתינ המ :לאשש ,ןילופמ דיסחל ונתנש הבושתה העודי
ןופלטה ןמ ?ןופלטה ןמ - 'ה תדובעב םידמל רבד לכמש ט"שעבה תרות יפ
...'םש' םיעמוש ,'הפ' םירבדמש המש ,םידמל

...ןופלטב 'הדיחי'ה יוליג

:יברה ןייצ (127-126 'מע א ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת םירופיכה-םוי ברעב ותכרבב

הבוח ידי םיאצוי ןיא םדאה לוק תעימש תשרדנ םהב הכלה יניינעבש תורמל
,שממ םדאה לש ולוק תא ריבעמ וניאש ,הזב-אצויכו ןופלטה רישכמ תועצמאב
םייונישה תא הריבעמ תכתמהו ,הזב אצויכו תכתמ יבג לע שיקמ לוקה אלא
ידי-לעו ,לוקה תרבה ייונישל םאתהב (ינשה םוקמב המוד השקהב) םוקמל םוקממ
ןכותו ןיינעה תעידי רקיעב עגונש םוקמב לבא .לוקה תא םדאה עמוש הז
.ולא םירישכמב קפתסהל רשפאו שממ םדאה לש ולוק תעימשב ךרוצ ןיא - םירבדה

:ורמואב יברה ךישמהו

הזה םלועב 'הדיחי' יוליגל ילכ תיישע) ונניינעבש רמול שי - הברדא
,(שממ םדאה לוק וניאו) תכתמ תועצמאב אב לוקהש ךכב יוליע ונשי ,(ימשגה
וליפא (םלוע לש ודיחי) 'הדיחי' תניחב תולגל תורשפאו חוכ ןתונ הזש ןוויכ
ענענתמו) הנתשמ ,ובצמו ודמעמב ראשנה םמוד וליפאש ךכ - םמוד ,תכתמב
הכלהב םיניינע ,"ץקה הז 'ה רבד"ו "הכלה וז 'ה רבד" ריבעמ (ותוימינפב
.תולגה ץק תודוא םיניינעו

ןופלטב חחושמ אל

ינולפ םע החיש לוכיבכ להינ היפלו המסרפתהש העידי דגנכ תופירחב יברה אצי ג"משת תנשב
:(306 'מע תופסוהב גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ןופלטב

המכמ תימלשורי החפשמל ןב) שדוקה ריע םילשוריב רגש ידוהי םע עריאש השעמ
רבידש םיברב זירכהש - "בר" םשב ארקתמה ,ךורא ןקזו תואיפ םע ,(תורוד
...!ךכו ךכ ול יתרמאו ,תינופלט החישב יתיא

ךותב וליפא ןופלטב רבדמ ינניאש םינש המכו המכ רבכש ,לוכל עודיו יולג
עדוי ל"נה ידוהיו .םיל רבעמ - המכו-המכ-תחא-לעו ,ריעל ץוחמ טרפבו ,ריעה
,ודיב התלע אלו ,תינופלט יתיא רשקתהל הסינ םינש המכ ינפל ירהש - תאז
םינותיעה יכרועל םג - לוכל עודיו יולגו !רבדה םעט תרבסה ידכ ךות
...ןופלטה תועצמאב חחושמ ינניאש ןוויכמ ,רקש רבד והזש - םיינוליחה

םימש םשל ןופלטה לוצינ

- ח"משת תוכוסה גחד 'ד ליל) יבויחה ןוויכהמ וז הדבוע לע יברה רבדמ תפסונ תונמדזהב
:(234 'מע א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה'

לכ ףוסש םישיגרמש ולאכ םנשיש דעו - הלדבה ירחאל דימש הישפנב שיניא עדי
ץורלו ,"הלדבה" תושעל רבכ םילוכי (..."טראוורעד םאק ךיז טאה רע") ףוס
ידכ לבת יווצקב אצמנש רחוסל ןופלטב רשקתהל רהממ - רחסמה יניינעב ןפלטל
ונתמו ואשמ רובע םיל רבעמ ןפלטל לוכיש ןוויכמד ,הטורפ-הווש חיוורהל
...!?"הנומאב ונתמו ואשמ"ב תוקסעתהה תא רחאיש ןכתייה

- איה ,הזב אצויכו ןופלטב שומישה םג ללוכ . . העירזב ותוקסעתהש טושפו
יניינעל ולא םירישכמ לצנל םיכירצ יאדווב ,ןכש ןוויכמו ."םימש םשל"
:שממ השודק

לועפל םילוכי - וידרו ןופלטב םג שמתשהל םילוכי ולא ונימיבש ןוויכמ
ןיאש הצוח ,תוימשגב קוחר יכה םוקמב וליפא "להקה"ו "הבאושה תיב תחמש"ב
,ולוכ םלועה לכב םיטשפתמ ריוואה ילג ירהש .ולוכ םלועה לכב ,ונמיה ץוחמ
ידוהיל עיגהל ידכ . . 'וכו רתוי הלעמלו ,הנבלל דע ,המימשה םג הלועו
שי םא) תוינחורב המכו-המכ-תחא-לעו ,תוימשגב 'הצוח' ,לבת יווצקב אצמנש
.(...וזכ תואיצמ ,םולשו סח ,ןיידע

ארמימכ-עגרב הקדצ

יברה אטבתה ,ןופלטה רישכמ תועצמאב ידוהיה לש םייטרפה וייחב 'ה תדובעל ןוכנ לוצינ לע
:(117 'מע ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת חספה גח תולילמ דחאב

:אמגודלו ,הנורחאה הפוקתב שדחתנש שודיחב םג שמתשהל םילוכי

ידכ הלודג החריטב ךרוצ היהו ,תורדוהמ ןיליפת גישהל השק היה םינפלמ
םאש םג ירה ,התע וליאו .לילש לש רוע ,םירודיהה לכ הב שיש המהב גישהל
רבעמ לא ןפלטמ אוהו ,ןופלט ול שי - ישוק הזב ןיא ,וריעב אצמנ רבדה ןיא
ירהש ,םלש ןיידע אוה םאו ,שורדה לילש הל שיש המהב שי ןכיה ןיינעתמו םיל
בצמה - הקדצה תוצמל עגונב ןכו . . רודיהה תילכתב םירדוהמ ןיליפתב ינוצר
רבדל ותלוכיב ,ינע אצומ ונניאו הקדצ תתל ונוצרב...ש ךכ ידכ דע בוט
ידי-לע ול רוסמי - אצמישכו ,ינע אצמיש דע םלועה לכב שפחלו ןופלטב
- םינפ-לכ-לעו ,השעמ תעשב ודיל עיגי ףסכהש ןפואב 'וכ חוכ-יופי ןופלטה
...ארמימכ עגרב

קיספהל רוסאש םוקמב

ג"משת 'תויודעוותה') אטבתה ,תוימוימוי תוכלה תעידיב ךרוצה לע יברה רבידשכ ,תונמדזהב
:(141 'מע 'א ךרכ

:הטושפ 'הצע' ול שי ,םויה עצמאב תמייוסמ הלאש ולצא תררועתמ רשאכ אמלשב
לצא הלאשה תא ררבל ותלוכיב ,'ןופלט' ול שיו ,'הלודג ריע'ב יח אוהש תויה
תודוא רבודמ רשאכ. . ;אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל דומילב קסעש ידוהי
תאז ררבל ותלוכיב ןיא יאדווב זא ...קיספהל רוסאש םוקמב תררועתמש הלאש
...!ןופלטה ידי-לע

לוחד ןידבוע


,"הלדבה" ושעיו תיברע וללפתי - םישנא לש דחא גוס ןעוט - הלק העש דוע
,הרשמ ,רחסמ יניינע ,לוחד ןידבוע יניינע לכל דימ סנכיהל םיכירצ זאו
המ ,אלימבו !תבשה םויב םתודוא בושחל רוסאש םיניינעה ראש לכ 'וכו ןופלט
םירחא םיניינעש העשב "יתמ דע" הקעצה תודוא םהמיע םירבדמ המו םהמ םיצור
?םשארב תוחנומ תורחא תוגאדו

ובש ימינפה תולגהמ ואצ - "תולג ןופ סיורא טייג" - םהל םירמוא ךכ לע
...ירמוחהו ימשגה הזה םלוע יניינע רחא הפידרה ידי-לע ןלציל אנמחר םתעקש

.(52 'מע ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה' .ו"משת חלשב תשרפ תבש תודעוותה)

ןופלט אלל רתוי םיטקש םייחה

יברה רמוא ךכ .עירפמ םג אוה םימעפל ,ןופלטה רישכממ קיפהל רשפאש הברה תלעותה תורמל
:(509 'מע א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה')

(...הזב אצויכו ןופלט ומכ) ונקזלו ויבאל ויה אלש םיניינע" םויכ םנשי
!םיעוגרו םיטקש םייח ויח - ,הז ללגב ,הברדאו - ןכ-יפ-לע-ףאו

:החישה ךשמהבו

'מע םש) אבה הרקמב ןוגכ 'ה תדובעל םיעירפמ ולא םירבד םהבש םירקמ םנשי
:(510

המ" ,'ה תלודגב ןנובתהל ,ה"בקהל ללפתהל ךירצו ,ותנשמ ררועתמ ידוהישכ
-לע רחוסה ורבחמ ןופלט לבקמשכ ירה - "'ה ךישעמ ולדג המ"ו "'ה ךישעמ ובר
גהנתהל דציכו ,ול תונעל המ ןנובתהלו בושחל ליחתמ ,רחסמה יניינע רבד
הליפתב זכרתהל לוכי וניא אלימבו ,וז תינופלט העידיל םאתהב רחסמהב
...הרותה דומילל עגונב הז ךרד-לעו .'וכ תוננובתהו

...בושחה ןופלטה לע רתוומ

'תויודעוותה' - מ"דשת חספ-לש-ןורחא) תיבויח טבמ תדוקנמ ךא המוד חורב ,ןופלטה לע דוע
:(1524 'מע ג ךרכ מ"דשת

- דבלב דחא עגר רובעכש ול החיטבמה הרותב 'הכלה' שיש ידוהיל םירמוא רשאכ
םילשוריבש תיבה-רהב ונקדצ חישמ םע דחיב אוה דמוע - ןועשה לע שממ עגר
וילע 'לועפל'ו ומע 'חכוותהל' ךרוצ ןיא בוש ,השודקה ונצראב שדוקה -ריע
ויניינע לע רותיו ידכ ךות ,הצוח תונייעמה תצפהו םיעצבמה יניינעב קוסעיש
רתויב הבושח (הזב אצויכ) וז ןופלט תחישש ול המדנ רשאכ םג] םייטרפה
לכויש ףסכ הברה חיוורי הז ידי-לעש ןוויכמ ,םיניינע המכו המכ העירכמו
ול היהיש ידכ ,והשמ דוע ףוטחל אוה ץורי וילאמו ומצעמ. . [...הקדצל תתל
.ונקדצ חישמ תארקל אובל המ םע

ןופלטה לש תיתימאה ותרטמ

'מע ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') "תוקדב הרז-הדובע" לש ןיינע םיגדהל יברה שקיבשכ
:האבה הדבועל תאז לישמה (2123

דוע - 'רחוס'ה םע חחושל ידכ ןופלטל שגינ דימו ףכיתו ,רקובב םק ידוהי
לכ-לעו ,"'הל ודוה" תרימא ינפל - םינפ לכ-לעו ,'ינא הדומ' תרימא ינפל
הז לכו ,תסנכה-תיבב הליפתה ירחאל שרדמה-תיבב רועיש דומיל ינפל - םינפ
ורועישו ותליפת תא םייסי םרטב ותיבמ תאצל 'רחוס'ה םידקי אמש - ?המל
...זלה 'רחוס'ה תא סופתל חילצה אלש ןוויכמ ורחסמב דיספיש אצמנו ,הרותב

אל - תאזו ,הליפתה ינפל דוע 'ןופלט'ל ץורל - וזכ הגהנה תעבונ ןיינמ
הרובעש תיתימאה הרטמה יהוזש ,רוביצב הליפת תודוא ינולפ םע םכסל ידכ
!?הז ךרוצל אל םא 'ןופלט'ה תואיצמ הארבנ ךרוצ הזיאל ירהש !ןופלטה ארבנ
...םירחא םיניינע רובע םג ןופלטב שמתשהל םילוכי הז ללגבש אלא

!לוכה תא ןז אוה 'הש תיתימא הרכהו הנומא רסוחב הרוקמ וז הגהנה

םיאירב אל םירבדל ןופלט

תקסועה (1663 'מע ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') יברה לש תפסונ תניינעמ תואטבתה הנהו
:םייוצר-יתלב םיניינעל ןופלטב שומישב

הלאש ותוא לואשלו ברל ןפלטל ידכ תאז לצנל םוקמב לבא ,ןופלט רישכמ ול שי
אוה ךירצ - ל"זח רמאמב 'טשפ' ותוא לואשלו הבישיה שארל ןפלטל וא ,תיתכלה
!ותואירב תא ליצתש הצע אפורה תא לואשל ידכ ןופלטב שמתשהל

היהת רחסמ יניינעב העיגיהש הרותה תארוה תא םייק אלש ינפמ ?המל הז לכו
ןכלו ,יכפוה ןפואב גהנתה אלא ,בלו בל אלב ,דבלב "ךיפכ עיגי"ד ןפואב
...ףסכ הברה חיוורהל חילצהש ירחאלש ךכ ידכ דעו ,ותואירבל רבדה קיזה
שמתשהל אוה חרכומ ןכ ומכו ,"חלמב תפ"מ תונהיל ומצעל תושרהל לוכי וניא
!אפורה תצע תא עומשל ידכ ןופלטב

ןופלטל ןכ ,ןופלטל אל

:ןופלט רישכמב תרחא וא וז ךרדב תורושקה יברה לש תויואטבתה תרדס ןלהל

רייאב ח"ימ תרגיאב יברה לאוש ,"?ד"בח-רפכב רשא רפסה-תיבב ןופלטה ןיינע רדתסהה"
.(ע 'מע גי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת

:יברה בתוכ ,ברל (חיר 'מע םש) ז"טשת ןוויסב ט"כמ תרגיאבו

םהמיע שגפייש םינפ-לכ-לע וא םיתב-ילעב יתבב רקביש לודג יכה חרכההמ
םגש המכו-המכ-תחא-לעו ינופלט רוביד הזב קיפסמ ןיאו ,םיעובק םיתיעל
...רתויב תוקוחר םיתעל אוהש וא ,וניא הז רוביד

השקב התלעה ובו יברל קרבמ קרוי-וינב סקנורב תנוכשמ השא הרגיש ז"כשת רייאב ד"כב
.היניעב קרטק חותנ תודוא יברה םע חחושלו 'תודיחי'ל סנכיהל

:ושדוק די בתכב ןייצ (וש 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגיא) יברה

- ולש ןופלטו [תבותכ=] סערדאה) 'יש רענזריק ר"ד רקבתש - ימשב הנפלטל
- יתיא רבדל . . ותארוהכ השעתו ומע ץעייתת ('יש יקסניבוד [השמ=] לצא
.ל"נכ הנעמה יכ ,ללכ ךרוצ לכ ןיא

:(132 'מע ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת תנשב יברה רמא - "הטימשה תנשב"

ןוויכמ ,תומכב ןה ,זוע רתיבו תאש רתיב הרותה דומילב ףיסוהל ידוהי לע
תודרטהמ היונפ ותעדש ןוויכמ ,תוכיאב ןהו ,יונפ ןמז יוביר ול שיש
יניינעב בתכמ וא ןופלט ידי-לע) םלועה יניינעב תוקסעתהה דצמ םילובלבהו
.(הזב אצויכו ,קסעה

תומרגלטב ךרוצ ןיא

תשרפ תבשב) יברה ארוק - ע"יז םדוקה יברה לש אלוליהה םוי ,טבשב 'י תארקל ו"משת תנשב
:רמוא וירבד םויסבו .הז םוי תארקל תונכה תושעל (טבשב 'ח ,אב

םוקמ לכב ולא םיניינע לכ ומסרפי - תבש יאצומב דימ :רקיעה אוה השעמהו
,ושוריפש ,"ןשעפעד ןפאלק" :היסור תנידמב םיליגר ויהש ןושלבו ,םוקמו
דימ רשקתהל םילוכי ירהש ,"תומרגלט"ב ךרוצ ןיא - ונימיבו ,תומרגלט חולשל
...ןופלטה תועצמאבתודיסחה ינייעממ


אשנ תשרפ


אשנ

:םשה תדובעב - "אשנ" - ונתשרפ םשמ הארוהה

ןכש .'עיפשמ' םג אלא 'לבקמ' קר אל תויהל וילע ,'המרה' תניחבב תויהל בייח ידוהי לכ
ןיינעב תוחפל םירחא לע עיפשהל לגוסמ ,ינחורה ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,דחאו דחא לכ
םג ךכ ,ותלוכיו וכרע יפל ,הקדצ תווצמ םייקל בייח לארשיבש ינעה םגש םשכו .םייוסמ
.ולשמ התוחפ הגרדב אצמנש ימל עיפשהלו תתל בייח תוינחורב 'ןויבאו ינע'ה
(ה"משת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

ההבגה - 'אשנ' לש בצמו דמעמב אוה אצמנ תודהי יניינע לכל עגונבש תעדל ךירצ ידוהי
חילצי יאדו ,הבוט הלועפ תושעל טילחמ אוה רשאכ יזאו ;הלבגהו הדידמ לכ לעמ ,תוממורו
.ךכב
(ו"משת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

השרפה תליחתב - ןכאו ."ונתרות ןתמ ןמז" ,תועובשה גחל תוכימסב דימת תארקנ ונתשרפ
.הרותה קסעל זמר שי הפוסבו

ןושרג ינבש שגדומ "םה םג" םילימב - "םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ" :השרפה תליחתב
הרותה ירהו ,("תהק ינב לע ךיתיוויצש ומכ" :שרפמ י"שרש יפכו) תהק ינב רחאל ונמנ
.(ןאכ הבר שרדמ) "הרותה םשש ,ןוראה ןעוט תהק היה"ש םושמ תהק ינב תא המידקמ

לא סנכנ השמ - "וילא רבדיו 'וג ותא רבדל דעומ להוא לא השמ אובבו" :השרפה ףוסבו
.הרובגה יפמ הרות דומלל ידכ דעומ להוא

הרותהש ךכל זמר - המרהו תואשנתה ןושלמ ,"אשנ" :הרותה לש התלעמ תזמרנ ונתשרפ םשב ףא
ורקיא ןנבר" (בס ןיטיג) ל"זר רמאמכו ,האירבה תולבגה לעמ הדמולה םדאה תא ההיבגמ
."םיכלמ
(ה"לשת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(בכ,ד) םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ

(י"שר) תהק ינב לע ךיתיוויצש ומכ

?עודמ .תהק ינב תא בותכה םידקמ תאז-לכבו ,רוכבה היה ןושרג

."ערמ רוס" ,ערה תייחדו שוריג לש הדובעל זמור - ןושרג

תהקי ולו" ןושלמ תהק) "בוט השע" ,םיבוט םישעמו תווצמ לש ץוביקו הפיסאל זמור - תהק
.("םימעה תפיסא" ושוריפש ,"םימע

לשמכו ,"בוט השע" ךכ רחאו "ערמ רוס" אוה הדובעה רדס יכ ,תהק ינפל דלונ ןושרגש והז
ןכמ רחאל קרו ("ערמ רוס") ךולכלה תא םשמ םיקנמ הליחתבש ,ךלמה תרידל ןומרא תנכה
.("בוט השע") םיאנ םילכ וכותל םיסינכמ

לבא ,"בוט השע"ל הנכה קר אוה "ערמ רוס" ןכש ,תהק ינב תא בותכה םידקה תאז לכבו
.םדוק "בוט השע" - הנווכה תילכת תניחבמ
(19 'מע גי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


רמתיא דיב םתרמשמו . . ינשרגה ינב תחפשמ תדבע תאז
(חכ,ד)

הרות ירבדב רובידל זמור - רמתיא .ערה תקחרהו שוריגל זמור ,שוריג ןושלמ - ןושרג
.(ארמגב "רמתיא" ומכ ,רוביד ןושלמ רמתיא)

בוטהמ ערה תא דירפמ הרותב רובידה ןכש ,רמתיאל ןושרג ינב ןיב רשקה ןבומ הז יפל
-לע הכלה קסופ ידוהי רשאכו ,ערו בוט לש תבורעת שי ימשג רבד לכב ירהש .ותוא 'שרגמ'ו
.וקיחרמו ובש ערה תא ךכב דירפמ אוה ,רשכ אוהש םייוסמ רבד לע רמואו הרות יפ
(דלר 'מע רבדמב הרותה רוא)


(טכ,ד) םתחפשמל יררמ ינב

ינבו תהק ינב :רבדה םעט .יררמ ינבב אל ךא ,"שאר תא אשנ" רמאנ ןושרג ינבבו תהק ינבב
ופיקה תועיריהש םשכ) תווצמל תוזמורה ,תועיריה תאו ,הרותה למס ,ןוראה תא ואשנ ןושרג
.(שפנל ףיקמו 'שובל' ןה תווצמה ךכ ,ןכשמה תא

הרותו הווצמ רנב םלועה תראה לש הדובעה תא םילמסמ ןושרג ינבו תהק ינבש אופא אצוי
םהב רמאנ ןכל .(ויתולועפ ידי-לע רוא ץיפמה אוהש) םדאה תואיצמ תשגדומ וז הדובעב .רוא
.םתדובע ןפוא יפ-לע ,"שאר תא אשנ"

לע הרומ הדימע ;"םידמוע םיטיש יצע" םהש ,םישרקה תא ואשנ ,יררמ ינב ,אסיג ךדיאל
וקב התיה םתדובעש ירה ."הקיתש אלא הדימע ןיא" ,(טל הטוס) ל"זר רמאמכ ,הוונעו לוטיב
םהב רמאנ אל ןכל - (תורירמ ןושלמ ,"יררמ" םשב םג זמרנכו) הוונעו תולטבתה - ךופה
."שאר תא אשנ"
(465 'מע ב ךרכ ח"משת תוחישה-רפס)


(ז,ה) םתאטח תא ודוותהו

-רפס) הבושתה םע םתוא רמולו ל-אה ינפל ונאטחש םיאטחהו תונוועה לע תודוותהל ונוויצש
(גע השע תווצמ ,ם"במרהל תווצמה

:םירבד יודיו לש תימינפה תועמשמה תא ראבמ קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ

,הריבעבש הוואתהמ תרצונ שפנה .'שפנ'ו 'ףוג' תלעב הפילק תרצוי 'ה ןוצר לע הריבע לכ
תריקע איהש ,הטרחה ירה ,וילע הדוותמו ואטח לע טרחתמ םדאשכ .הריבעה השעממ ארבנ ףוגהו
ויפ תמיקע" - השעמ ןיעכ בשחנש ,יודיווה וליאו ;הפילקה שפנ תא הריבעמ ,אטחה ןמ ןוצרה
.הפילקה ףוג תא לטבמ - (צ אעיצמ אבב) "השעמ יווה
(76 'מע ךיתווצמ ךרד)


היהי רשא רפעה ןמו שרח ילכב םישדק םימ ןהכה חקלו
(זי,ה) םימה לא ןתנו ןהכה חקי ןכשמה עקרקב

.םעה תא ררועלו חיכוהל ודיקפתש ימל זמור "ןהכ"

לבתלו ,םימל ולשמנש ,הרות ירבד תחקל 'ןהכ'ה לע - "שרח ילכב םישודק םימ ןהכה חקלו"
.םהיעמוש בל לע וירבד ולבקתיש ידכ ,הצילמו לשמב םתוא

תא ןקתלו ררועל ותלוכיב 'ןהכ'ה האגתי םא - "םימה לא ןתנו ןהכה חקי . . רפעה ןמו"
ואצמי - הוונעו תולפש ירודח ויהי וירבד רשאכ קר .םיעמשנ וירבד ויהי אל בוש ,ותלוז
.םתלועפ תא םהב ולעפיו םיעומשה תובלל תוליסמ
(דל 'מע בוט-םש-רתכ)

תובא יקרפ


"יל ימ ,יל ינא ןיא םא"


המ ימצעל ינאשכו ,יל ימ יל ינא ןיא םא רמוא היה אוה
(די הנשמ א קרפ) יתמיא וישכע אל םאו ,ינא

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

וליפאו - ימצעל ינאשכו .יליבשב הכזי ימ ימצעל הכוז ינא ןיא םא - יל ינא ןיא םא
אל םאו .תושעל בייח ינאש המ דגנכ ,אוה בשחנ המבו ,הזה תוכזה אוה המ ,ימצעל יתיכז
אל םא ,רחא שוריפ .דוע תוכזל רשפא-יא תוומה רחא יכ - יתמיא .הזה-םלועב - וישכע
.ידיל הלעי אל הנקזה ימיב אמש - יתמיא .תורחבה ימיב - וישכע

:ר"ומדא ק"כ שריפ

:תוארוה שולש תואב הזל ךשמהבו ,הרותל "תוירב"ה תא םג ברקל לליה ונריהזה ב"י הנשמב

םגש יאדו .ומצעב ל"נה הדובעב קוסעל דחא לכ לע הבוחה - "יל ימ ,יל ינא ןיא םא"
תא דבאי ,הזב קלח לוטיי אל אוה םא לבא ,תושעיהל םיכירצה םיניינעה ושעיי ודעלב
.תוכזה

,ותעד לע לוכה דימעי אל ,הזב קוסעל בייח ומצעב אוה יכ ףא - "ינא המ ,ימצעל ינאשכו"
.םירחא םע ץעייתי אלא

ןכתיי ירהש ,ןמז רחאל ויקסעמ הנפתישכל וז הדובע החדי אל - "יתמיא ,וישכע אל םאו"
.ותלוזל רוזעל ידמ רחואמ היהי רבכ ןמז רחאלש

* * *

ול ויה םידימלת םינומש" ל"זר רמאממ חכומדכ ,ךוניחה ןיינעל תדחוימ תוכייש שי לליהל
הז יפ-לעו .(יאכז ןב ןנחוי ןבר) "ןלוכבש ןטק"ה לש וחבשב וגילפה ל"זרו ,"ןקזה לליהל
.םידימלתה ךוניחל תוסחייתמ ונתנשמבש תוארוהה שולשש ,רמול שי

לע ךמתסהל יאשר וניאו ,וידימלת םע ומצעב דומלל ךירצ ברה - "יל ימ ,יל ינא ןיא םא"
לש ןבר ,השמ לצא וניצמדכו .וחקל יעמושל וירבד ריבסיו רוסמיש הזב אצויכו "ןמגרותמ"
ודמלי םינקזה וא וינב וא ןורהאש הז לע ךמתסה אלו ,לארשי לכ םע ומצעב דמלש ,לארשי לכ
.םהמע

,וידימלת םע דמול ומצעב אוהש הזב יד רמול יאשר ברה ןיא - "ינא המ ,ימצעל ינאשכו"
רחאלש ,השמב ןכ םג וניצמדכו .ותומכ וגהנתי םה םגש הזכ ןפואב וידימלת ךנחל וילע אלא
.לארשי לכ םע םה ודמל ,םינקזהו וינבו ןורהא םע דמלש

תורענה ימיב ,"וישכע" וידימלת תא ךנחמה ךנחי אל םא - "יתמיא ,וישכע אל םאו"
.רתויב השק רבדה היהי ולדגיש רחאל יכ - "יתמיא" ,תורחבהו
יתלב - 74-72 'מע ,(ה-א) א ךרכ תובא יקרפל םירואיב ;ז"לשת ינימש תשרפ שדוק תבש תודעוותהמ)
(הגומ

תורעהו תובוגת


תאירק רחאל - תבשב השרדה ןמז
הרותה

ברה קסע ,"גהנמו הכלה יניינע רוריב" רודמב (הנש 'תורשקתה') רומא תשרפל ןויליגב
.יברה תנקת יפל תבשב 'תוליהק תלהקה'ל יוצרה ןמזה ןיינעב ,גרובזניג 'יש החמש-ףסוי
(הרותה תאירק) בתכבש הרות םידקהל שי" ויפלו יברה לש הנעמ ונורכיזמ טטיצ הזל רשקב
בוט המו ,רבדה תונוכנ עדויש ימ לכמ" השקבב םייסו ."(השרד תרימא) הפ-לעבש הרות ינפל
הארוה וז התיה םא ררבל םג רשפאתי ילואו ,םוסרפל תאז רוסמל - הנעמה(ו הלאשה) יטרפ -
."המודכו תיללכ וא תיטרפ

:ותשקב תא אלמל הזב יננהו

,רעגיליו ןימינב-ףסוי ברהל 'תודיחי'ב ר"ומדא ק"כ רמאש םירבדב הארנכ רבודמ ,ןכבו
ןויארב ל"נה רפיסש יפכו .ךרעל מ"דשת תנשב ,ל"צז גרובנזיולקמ ר"ומדאה לש ותיב ןמאנ
:(20-19 דומע 627 ןויליג) ד"נשת בא-םחנמ ג"ימ 'ד"בח רפכ' ןועובשל

םא - םיכרבמ תבש ידמ רמוא גרובנזיולקמ יברהש השרדב ןיינעתה יברה (תודיחיה=) ךשמהב"
ךירצ םדוק ירה :לאש אוה .ינפלש יתינעו ,הרותה תאירק ירחא וא הרותה תאירק ינפל הז
."...?הפ-לעבש הרות ךכ-רחאו בתכבש הרות תויהל

לע ותוא לאש רשאכו גרובנזיולקמ יברה תא ךכ לע לאשיש ושקיב יברהש ,םש רפוסמ ךשמהב
תרות שוטת לא" לבא םעטה תא עדוי וניא"ש - יברל רוסמל גרובנזיולקמ יברה ול רמא ךכ
.(ש"ייע) דועו 'רפוס םתח'ה לצא גוהנ היה ךכשו ,"ךמיא

םהו דבלב תיטרפ הארוהכ ורמאנ אל וירבדש דומלל ילוא ןתינ יברה לש הלאשה ןונגסמ
.דחאו דחא לכל הארוה תניחבב

שדוק תחיש לע רוזחל ,ל"נה ךמס לע הארנכ ,תונורחאה םינשב םיגהונ 'ונייח תיב'ב ,ןכאו
.(ףסומה תליפת ינפל) הרותה תאירק רחאל

הרותהמ םיניינע וא ,זמרה וא שורדה קלחב הניא השרדהש הרקמב גוהנל שי דציכ ןייעל שיו
חילשה וא ברהש ,ד"בח-יתב המכב גוהנש יפכ ,השרפה רופיסו ארקמ לש וטושפ אלא ,הפ-לעבש
ורמאיי םירבדהש העינמ שי הזכ הרקמב םאה .השרפה (רופיס) ןכות תא םיללפתמה להקל רפסמ
.האירקה תא ךכ-רחא םעמושב םיללפתמל ליעוהל לוכי רבדהש דחוימב ,הרותה תאירק ינפל
.ןויע ךירצו .הרותה תאירקל הנכהכ וא בתכבש הרות ללכבו רדגב אוה רבדה זא ילואו

סטייה ןוארק ,ווארעביל הדוהי השמ

ןיינע ותואב

.21 'מע (ד"נשת א"נמ ג"י) 627 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב אוה הז אשונב יברה הנעמל רוקמה
.42 'מע ןוזגילז 'יש א"מר ח"הרהל "ק"ש יגהנמו תוכילה טקל" תרבוחב הרצקב קתענ רבכו
."ןיפסומה תליפת םדוק תבשב שרוד היה" :(לע אל ה"ד ב,חכ תוכרב) י"שרל םש ןייצו

אתא-תיירק ,ןיקסיד המלש-םייח ברה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אשנ תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב א"י

.'ךתקדצ' אלו 'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.1א קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
ןוויסב ב"י

.ןימולשתה ימי םויס

ןכו) לארשי תודחאו תבהאב ,התצפהו הרות ירועישב ,ןעוציבלו תובוט תוטלחהל םיאתמ ןמז
.2([תבשב רתומה ןפואב] םידסח-תולימגו הקדצ יניינעב

ינש םוי
ןוויסב ג"י

.ליגרכ ןונחת םירמוא (ינש םויל רוא הטימה-לע עמש-תאירקמ לחה) ךליאו םויהמ

יעיבר םוי
ןוויסב ו"ט

.הלילה לכ :3הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס :יעיבר םויל רוא
תובא-יקרפ דומלל התע דע וגהנש (םירחא םירודיסב םיללפתמש) הלא םגש ידכ ,הז גהנמ םסרפל יאדכו (1
לכל הוושה ורודיסב ז"הדא כ"שמ פ"ע ,ץיקה תותבש לכב תאז ודמליו ופיסוי ,דבלב תרצעל חספ ןיבש תותבשב
.(297 'מע ג"ח נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') "ץיקה תותבש לכב ךכ ןיגהונ שי"ש - םרובע םג - שפנ

.323 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' פ"ע (2

.טצק 'מע םיגהנמה-ימעט 'סב אבומה האר) רתוי רחואמ וליפא השדקל רשפאש תועדה לע םיכמוס דבעידב (3
תוכלה רצוא - הנבל שודיק' .בי ק"ס וכת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' .בכ ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא
ק"כ :ה"ע בקעי 'ר ג"הרה ויבא םשב קרב-ינב ד"בא אדנל 'יש השמ 'ר ג"הרה רפיס .(חע 'מע ד"פ ,'םיגהנמו
השדקל םאה ולאש הארנכו] תוכוסה גח ינפל הנבלה תא שדקל ולכי אלש עריא םעפש ,רפיס ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
ןתינ ,ז"יל רוא ונייהד ,ינש-בוט-םוי יאצומ לילב םגש ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ ויבא בישהו ,[בוט-םויב
.(טכק 'מע ה"ע בולרפ מ"חרהל םירופיס יטוקילב ןייע ,ךדיאמ) *השדקל

--------

.ךרעב צ"הנפל 11 העשב ,רתויב רחואמה ל"רת ירשת שדוח דלומ אצמנ ותואישנ תונשמ תודלומה תקידבב (*
'ד םויל רוא ךרעב 11 העשל דע הז ירה ,הנבלה -שדוח יצח רחא תועש י"ח דע שדקל ןתינש רפוס-םתחה תעדל
.(שדוח-שארמ ז"ה ,תעל-תעמ ז"ט ףוס דע שדקל ןתינש ןואג יאמח בר תעדל) ירשתב ז"י


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il