- ט"נש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוויסב ז"י * ךתולעהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ הכלה ירוריב תורעהו תובוגת

תוכלמ רבד


ךישמהל הווצמ ונרודבש ונבר השמ
ןכשמה תכאלמב


לש הלועפב וקסע לארשימ המכש עמוש וא האור ידוהי רשאכ
ולצא תויהל הכירצ ,םמע היה אל אוהו "ןכשמה תכונח"
המייתסנ אל ןיידע ,אב אל חישמ דוע לכ * תעדה תושילח
ףילחהל הכירצ תעדה-תושילח םוקמ תא ןכלו ,וז "הכונח"
ק"כ תחישמ * הלועפל ףרטצהל הטלחהו תעדה-קזוח דימ
ונרוד אישנ ר"ומדא


תשרפל הרונמה תשרפ הכמסנ המל" :1שרפמו ,"ךתולעהב" תבית י"שר קיתעמ השרפה תלחתהב
אל ,הכונחב םהמיע היה אלשכ ותעד זא השלח םיאישנה תכונח ןורהא הארשכש יפל ,םיאישנה
."תורנה תא ביטמו קילדמ התאש םהלשמ הלודג ךלש ךייח ,ה"בקה ול רמא ,וטבש אלו אוה

.ונוקל םדאה תדובעב האלפנ הארוה םידמל - (ןורהא לש) "ותעד השלח" - הז ןיינעמו
:המדקהבו

,הז שדוחב) הרות-ןתמב ,ירהש ,לארשימ דחאו דחא לכ תדובעל םג ךייש ןורהא לש וניינע
-קספכו .ןורהא לש ותגרד 3"םילודג םינהכ" ,2"םינהכ תכלממ" לארשי ושענ ("יאתילת אחרי"
הבדנ רשא . . שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" 4לבויו הטימש תוכלה ףוסב ם"במרה ןיד
שדוק שדקתנ הז ירה . . ודבועלו ותרשל 'ה ינפל דומעל לדביהל ועדמ וניבהו ותוא וחור
."םישדוק שדוק ושידקהל ןורהא לדביו" 5רמאנש ומכ ,ןורהא לש ותגרד - "םישדוק

:רתוי תויטרפבו

6בותכש ומכ ,(םינהכה תדובע תמגוד) ןכשמה ןיינעב איה לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובע
ןכשמה ,7דחאו דחא לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
.ויתומא 'דו ותיבב ,המינפ ובלבש ינחורה שדקמהו

'ה רנ 8בותכש ומכ רנ היורק המשנה" יכ - "תורנה תא ךתולעהב"ד ןיינעה םג ללכנ הזבו
"םדא תמשנ 'ה רנ" תא קילדהל - "תורנה תא ךתולעהב" - איה םדאה תדובעו ,9"םדא תמשנ
עגונב ןהו ,ובש "'ה רנ" ,ומצעל עגונב ןה ,11"רוא הרותו הווצמ 10רנ" ידי-לע ריאתש
תוללכ"ש ,12לארשי ינב תוללכל דע לארשימ דחאו דחא לכבש "'ה רנ" ,תלוזה לע הלועפל
דבוע שי ,'ה תדובעב לארשי ינב יגוס 'ז םהש תורנ 'ז הב שיו הרונמ ארקנ לארשי תומשנ
,ונייה ,(13תודימה 'ז לכב טרפמו ךלוהו) 9"'וכ שא יפשרכ הבהאמ שיו םימכ ךושמ הבהאמ
ןורהא לש ותלועפ תמגוד) "תורנה תעבש 14וריאי הרונמה ינפ לומ לא"ש ותדובעב לועפל
לומ תניחב אוהש אוה-ךורב ףוס-ןיאל ןווכמ םבל היהיש לארשי תומשנ תורנה הלעמ היה"ש
בהז תרונמ" תניחבב םה לארשי לכש 16לכ ןיעל יולגב רכינ היהיש דע ,(15"הרונמה ינפ
.17"הלוכ

- םיאישנה תשרפל הרונמה תשרפד תוכימסהמ הארוההו דומילה ראבל שי הז יפ לע
:"הכונחב םהמיע היה אלשכ ותעד זא השלח םיאישנה תכונח ןורהא הארשכ"ש

,ןכשמה תכונח תניחבב אוהש ןיינעב וקסע לארשימ המכו המכש עמוש וא האור ידוהי רשאכ
הרותה יניינעב (תועידיב ןטק וא םינשב ןטק) ידוהי לש (הכונח) ךוניחה תלועפ :אמגודלו
התאש םהלשמ הלודג ךלש" ,הברדאו ,18ךוניח לש ןיינע הז םגש] הרונמה תקלדה ןכו ,תווצמו
רנ"ב ,לארשי ינבד םיגוסה 'ז לכ ,"םדא תמשנ 'ה רנ" קילדהל ["תורנה תא ביטמו קילדמ
םהמיע היה אל" אוהש ותוארב ,ירה - תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע ,"רוא הרותו הווצמ
!"הכונחב םהמיע היה אלשכ ותעד זא השלח" ,תעדה תושילח ולצא תויהל ךירצ ,"הכונחב

תויהל ךירצ - "ותרשל 'ה ינפל דומעל לדביהל (תעד ןושל) ועדמ וניבה" :רחא ןונגסב
הדובעה ידי-לע ,"ותרשל 'ה ינפל דומעל"ד ןיינעב אלא הניא "ועדמ"ד תואיצמה לכש ןפואב
היה אל אוהו םירחא ידי-לע ןכשמה תדובעב םייוסמ רבד השענ רשאכש ,ךכ ידכ דע ,ןכשמב
ליבשב אלא הניאש ןוויכמ ,תעדה תואיצמ לכב תושילח ולצא השענש ,"ותעד זא השלח" ,םהמיע
וז ירה - םהמיע היה אלש הזמ ותעד השלח אל םאו ;"ותרשל 'ה ינפל דומעל" ,ןכשמה תדובע
םינפ-לכ-לע) "ותרשל 'ה ינפל דומעל לדביהל ועדמ וניבה"ש אגרדל עיגה אל ןיידעש החכוה
.ותעד תואיצמ לכ יהוזש ,(תומילשב

:רואיב רתיל

הבשחמה ,ירה ,20"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" 19ל"זח ורמאש ןוויכמ
רבד השענשכ תעדה תושילח ידכ דע ,ןכשמה יניינעב הדובעו הלועפ לכב ףתתשהל ךירצ אוהש
.הוואג םושמ הב ןיא - ותופתתשה אלל םיוסמ

,ןכשמה יניינעב הדובעו הלועפ לכב ףתתשי ומצעב אוהש חרכה ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
.הזב אצויכו רחא ידי-לע תושעהל רבדה לוכי ,21"הזב הז םיברע לארשי לכ"ש ןוויכמ ,ירהש

אוהו (ןכשמה תכונח לש) ןיינעב וקסע לארשימ המכו המכש עמוש וא האורשכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
אצויכו סונא היהש ןוויכמ ,ותמשאב היה אל רבדהש יפ-לע-ףא ,ירה - הכונחב םהמיע היה אל
רשאכ ,םוקמ-לכמ ,22ןכשמה יניינעב תרחא הדובעב קוסע היה וז העשבש ,הזמ הריתיו ,הזב
'ה ינפל דומעל לדביהל ועדמ וניבה" ,ןכשמה תדובע ליבשב אלא הניא ולש תעדה תואיצמ לכ
תדובע ליבשב איה תעדה תואיצמש ועדיב ,ןכש ,ועיגרהל םירבסהה לכ וליעוי אל - "ותרשל
רשא הביסה היהת) ותופתתשה אלל ןכשמה תדובעב םייוסמ רבד השענש הדבועה ,ירה ,ןכשמה
!תעדה תושילח ולצא תלעופ (היהת

ןכשמה יניינעב דחאו דחא לכ תדובעל ןורהא תדובע ןיב קוליח שי הז ןיינעב ,םנמא
:(ינחורה)

ירחאל אלא התיה אל ןורהא לש ותעד תושילחש ,"ותעד זא השלח" ןושלה קויד - םידקהבו
ןכתיי ירה ןכשמה תכונח המייתסנ אלש ןמז לכ ,יכ ,ןכשמה תכונחד םימי ב"י ומייתסנש
חכונו ,ןכשמה תכונח המייתסנש ירחאל קרו ,הכונחב ףתתשהל אוה םג הווטצי ףוס-לכ-ףוסש
."ותעד זא השלח" - "הכונחב םהמיע היה אלש" תואדווב תעדל

ונקדצ חישמש ןמז לכ ,ירה - (ינחורה) ןכשמה יניינעב דחאו דחא לכ תדובעל עגונב לבא
לש ןיינעב םיקסוע לארשימ המכו המכש ותוארב ,ןכלו ,וז הכונח המייתסנ אל ,אב אל ןיידע
םהמיע היה אלשכ" תעדה תושילח ול היהתש םוקמב ,ירה - ותופתתשה אלל ןכשמה תכונח
עקתישכו ,הכונחב םהמיע ףתתשהל 'וכ םיכרד שפחל תעדה קזוח תא לצנל וילע ,"הכונחב
הנוכנה ךרדה אצמי יאדווב (אתועירגל תעדה תושילחד ןיינעה ךפיה) קזוחב ותעדו ותבשחמ
!הכונחב םהמיע ףתתשהל

המכו המכ לש םתלועפ תודוא עמש וא האר תיטרפ-החגשהבש ךכל הביסה :תצק רחא ןונגסב
םהמיע היה אלש" תעדה תושילח ולצא היהתש ידכ אל - איה ,ןכשמה תכונח לש ןיינעב לארשימ
קזוחב) ותעדב תוננובתה ידי-לע ,ונוקל ותדובעב הארוה דמליש ידכ - הברדא אלא ,"הכונחב
.הכונחב םהמע ףתתשהל אוה ףא לכוי דציכ (תעדה

:הז ונרודב הריתי השגדהב אוה הז ןיינעו

ןבומכו .הלואגה לש ןושארה רוד תויהל הכזיש תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרוד
23הבושתל רתלאל" - םינש תורשע ינפל - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד העודיה הזרכההמ
תא חצחצל" אלא ראשנ אלו ,הדובעה לש המויסב םידמוע רבכש ןוויכמ ,24"הלואגל רתלאל
!ןורחאה רותפכה לש ןורחאה חוצחצה - ולא ונימיבו ,25"םירותפכה

המכו-המכ -תחא-לעו ,תווצמו הרותה יניינעב הלועפו הלועפ לכ ,ולא ונימיבש ,ןבומ הזמו
הנכותש ,תודהיהו הרותה ,רוא הרותו הווצמ רנ תצפה ידי-לע "תורנה תא ךתולעהב"ד הלועפה
רתויבו רתויב הב שגדומ - ('ב ףיעס ל"נכ) "םהלשמ לודג ךלש"ד ןפואב ןכשמה תכונח
.26ישילשה שדקמה -תיב ןיינב (הנכהו ךוניח) תכונחד ןיינעה

דומעי ,ישילשה שדקמה-תיב תנכהו תכונחב םיקסוע לארשימ המכו המכ רשאכש ןכתייה ,ןכלו
- !?('וכו וידימלת ,ותיב ינב) וטבש אלו אוה אל ,הכונחב םהמיע היהי אלו דצה ןמ והשימ
ישילשה שדקמה-תיב תכונח תא זרזלו ברקל ,הכונחב םהמיע ףתתשהל אוה םג לדתשי יאדו אלא
.ונימיבו וימיב הרהמב הנבייש

תעדהב ,םולשו סח ,תושילחל םוקמ ןיא ,אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןמז לכ ,רומאכו
,הלודג יכה תוזירז ךותמו ,זוע-רתיבו תאש-רתיב ףיסוהלו קזחל - הברדא אלא ,וז הכונחב
םירקב ינשל" ,27רקובב רקובב הבדנ דוע וילא ואיבה םהו" ,ןכשמה תבדנב בותכש המ ךרד-לע
דוע ושעי לא השאו שיא . . השמ וציו"ש דע איבהלמ וקספ אלו ,28"ןכשמה תכאלמ לכ ואיבה
ונרוד אישנ ,ונרודבש וניבר השממ ןוישר ןיאש קר אל ,ןדיד ןודינב וליאו ,29"'וג הכאלמ
שרופמ יוויצ ונשי ,הברדא אלא ,הכאלמה תיישעב םולשו סח קיספהל ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.ישילשה שדקמה-תיבד הכונחה תכאלמ םימילשמש דע ,זוע-רתיבו תאש-רתיב הב ףיסוהל

-לע ינחורה ןכשמה תכונחב לארשימ דחאו דחא לכ לש ותופתתשהב ךרוצהש ,ףיסוהל שיו
קר אל) שגדומ ,("םהלשמ הלודג ךלש"ד ןפואב הכונח) "תורנה תא ךתולעהב"ד הלועפה ידי
שוריפב םג (אלא ,הכוראב ל"נכ ,"הכונחב םהמיע היה אלשכ ותעד זא השלח" י"שר שוריפב
,היילע ןושל ןתקלדהב בותכ הלוע בהלהש םש לע ,ךתולעהב" - 'בה ךתולעהב ה"דב י"שר
ינפל התיה 30הלעמש ןאכמ ,וניתובר ושרד דועו .הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע קילדהל ךירצש
.31"ביטמו דמוע ןהכה הילעש הרונמה

:ןבומ וניא הרואכלד ,י"שר שוריפב רואיבה - םידקהבו

דועו" שיגדמש טרפבו ,ףסונ שוריפ איבהל ךירצו ,ןושארה שוריפב י"שר קפתסמ אל עודמ (א
?שרדה ךרד -לע אלא ,ארקמ לש וטושפ וניא הז שוריפש ,ונייה ,"וניתובר ושרד

"ביטמו קילדמ" אלו ,33"ביטמו דמוע ןהכה הילעש" ('בה שוריפב) 32י"שר בתוכ עודמ (ב
?"תורנה תא 34ביטמו קילדמ התאש" הז ינפלש ה"דב בותכש ומכ

:35הזב רואיבה רמול שיו

םש לע" אוה (הזב אצויכו "ךקילדהב" אלו) "ךתולעהב"ש ןושארה שוריפב קפתסמ וניא י"שר
ןושל ךשמהכ אלא ,36("ךתולעהב") קילדמה תלועפ הניא בהלה תיילע ,יכ ,"'וכ הלוע בהלהש
.("הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע קילדהל ךירצ"ש אלא) "הילאמ הלוע תבהלש" י"שר

הרונמה ינפל התיה הלעמש ןאכמ ,וניתובר ושרד דועו" ,ינש שוריפ י"שר ףיסומ ןכלו
הלועש ,קילדמה ןהכה לצא היילע לש הלועפ הנשי הז שוריפלש - "ביטמו דמוע ןהכה הילעש
.הלעמ יבג לע

,שרדה ךרד-לע אלא וניאו) ןושארה שוריפמ רתוי ארקמ לש וטושפמ קוחר הז שוריפש אלא
ךתולעהב" אלא ,"תורנה לא (ןהכה תיילע) ךתולעב" רמאנ אל קוספב ,יכ - ("וניתובר ושרד"
בהלהש םש לע" ,ןושארה שוריפכ ,"תורנה"ב איה היילעה (תלועפ)ש ,ונייה ,"תורנה תא
."הלוע

זמרל ותנווכש ,רמול שי - "ביטמו דמוע ןהכה הילעש" ('בה שוריפ םויסב) י"שר בתכש המו
ןהכה תלועפ הניא בהלה תיילעש ,ןושארה שוריפ לע הלאשל (םינפ-לכ-לע קחודב) ץורית
תלועפש ןוויכמו ,"ביטמו דמוע ןהכה הילע"ש - ("הילאמ הלוע תבהלש"הש אלא) קילדמה
תסחייתמ ("הילאמ הלוע תבהלש") בהלה תיילע םגש רמול שי ,בהלה תיילעל תעייסמ הבטהה
."תורנה תא ךתולעהב" ,ןהכה תלועפל

םיגוסה לכ ,לארשי תוללכד ,תורנה תעבש תקלדהל דעו - םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו
:לארשי תומשנד

'ב הזבש - "ךתולעהב"ד ןפואב איה לארשי תומשנ תוללכד הרונמב "םדא תמשנ 'ה רנ" תקלדה
:"םייללכ םיניינע

ובש "'ה רנ" קילדהל תלוזה לע ותלועפש - הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע קילדהל ךירצ" (א
,ונייה ,"הילאמ הלוע תבהלש אהתש" ןפואב תויהל הכירצ ("רוא הרותו הווצמ רנ" ידי-לע)
חוכב ותדובע ידי-לע ,"הילאמ הלוע תבהלש"ש ןוויכמ ,עיפשמה תלועפל קוקז וניא בושש
.ומצע

רנ" תקלדהב קסוע ידוהי רשאכש - "ביטמו דמוע ןהכה הילעש הרונמה ינפל התיה הלעמ" (ב
,(לארשי תוללכד הרונמהב וא ,הליהקב וא ,רוביצבש המכו-המכ-תחא-לעו) לארשי ינבבש "'ה
,דוע אלו .לגרבש בקעל דע שארהמ ,ותואיצמ לכב היילע השענ הז ידי-לעש ,הלעמב הלוע יזא
,הרונמה קילדהל ליבשב הלעמב הלועש ,ונייה ,הקלדהה תלועפל תמדוק הלעמב היילעהש אלא
םג ,ונייה ,("ביטמו דמוע ןהכה הילע") תורנה תבטהל וליפא תמדוקש - הזמ הריתיו
.היילע ולצא השענ הרונמה תקלדהל תונכהב קוסעל טילחמשכ

ידי -לע ינחורה ןכשמה תכונחב לארשימ דחאו דחא לכ לש ותופתתשהב ךרוצה שגדומ הזבו
אל עגונ הז ןיינעש - ("םהלשמ הלודג ךלש"ד ןפואב הכונח) "תורנה תא ךתולעהב"ד הלועפה
לכל םג לא ,("הכונחב םהמיע היה אלשכ ותעד זא השלח"ד ןיינעה ךפיה) תעדה תומילשל קר
םג אלא ,(תעד) שארה קר אל ,ותואיצמ לכ תילעתמ הלעמב הילעה ידי-לעש ,רומאכ ,ותואיצמ
.37לגרבש בקעל דע ,ףוגה לכ

תדירי תרטמו תילכת איהש (38"ךתולעהב") היילעל עגונ הז ןיינעש - הזמ הריתי רמול שיו
-לעש ,ונייה ,היילע ךרוצ איה וז הדיריש ,40אתקימע אריבל אמר 39ארגיאמ ,הטמל המשנה
הווצמ רנ"ב (לארשי תומשנ תוללכד הרונמהל דעו ,ללכבשו טרפבש) רנה תקלדהד הדובעה ידי
41רתוי ןוילע םוקמל "םדא תמשנ 'ה רנ"ד היילעה ,"תורנה תא ךתולעהב" השענ ,"רוא הרותו
.הדיריה םדוק ,אמר ארגיאב התיהש ומכמ
,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ןוויסב ט"י ,ךתולעהב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(496-487 'מע ,ב ךרכ
.הז י"שר שוריפ אבוה םהבש 'וכ םישרפמהו םיסופדה - 1 הרעה 92 'מע ח"יח ש"וקל האר (1

.ו,טי ורתי (2

.פ"הע ט"העב (3

תנשב] וז תבש יאצומ ,ןושאר םויב - (םויל פ"גד ם"במרה ירועישב) ולא תוכלהד דומילה תלחתהש ,ריעהל (4
.[ח"משת

.גי,גכ א"הד (5

.ח,הכ המורת (6

.מ"כבו .ד,דל ונתשרפ ת"וקל .דועו .א,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (7

.זכ,כ ילשמ (8

.ונתשרפ שיר ת"וקל (9

.גכ,ו ילשמ (10

ןמשה ש"ע הווצמ רנ וארקנ תווצמהו ,הליתפהו ןמשה ובש ילכה ש"ע רנ וארקנ י"שנ :רתוי תויטרפבו (11
.(ךליאו ג,גל םש ת"וקל - הכוראב האר) הליתפו ןמשב זחאנו הלתנה רואה איה הרותו ,הליתפהו

.(ה"ה ד"פ תוכרב ימלשורי) םלועה לכל האצוי הרוא הנממש הרונמה תמגוד ,םלועה לכב - םדי-לעו (12

אוה אצמנ לבא ,(זלש 'מע ונתשרפ ת"הואבש ותקתעהב אל ןכו) דוסיה תדימ ראיב אל םש ת"וקלבש ריעהל (13
.דועו .לש 'מע ת"הואבש ה"דב

ריעהלו .(לבקמה רוא ,הנבלל דוגינב) עיפשמה רוא - הדובעב ותמגודש ,שמשה רוא - רואה תומילשל דעו (14
יטוקל הארו ,"'וכ אלכל ריהנד אשמש . . 'וגו ותפוחמ אצוי ןתחכ אוהו חתפ הדוהי יבר" :ונתשרפ שיר רהוזמ
.תודעוותהב הכוראב ראבתנ - (ד-געש 'מע) םשל צ"יול

.ד"עס ,ל םש ת"וקל (15

םכתא תולעל ,ךתולעהב" :(י"שרפד ןושאר סופדב אבוה - ד ונתשרפ אמוחנת) ל"זראמ ד"ע ,ע"הואל םג (16
רנ) אוה תודע" :ג,דכ רומא י"שרפמ ריעהלו ."לכל ריאמש ימל לארשי םיריאמ ךאיה םירמוא ויהש תומואה ינפב
'זב זומרי זמר ךרדב" :ונתשרפ שיר ח"הואה 'יפ םג הארו ."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל (יברעמ
לארשי םהש יברעמה חכונל םיריאמ ןלוכ יכ זמרו ,ירישעה ללכל זומרי א"כ תומוא 'ע םהש םלועה תומואל תורנ
."ןח יעדויל עודיכ ברעמה תניחב םהש

.ב,ד הירכז (17

הקלדה לכב הרונמה אוה ךנחמש שדח השעמ השועכ םוי לכ" הרונמה תקלדהבש םש ח"הואה 'יפמ ריעהל (18
."הקלדהו

.ג"ה ב"יפ ןירדהנס 'לה ם"במר הארו .הנשמב - א"עס ,זל ןירדהנס (19

.םלועה לכד יללכה ןכשמב אוהש ףא ד"ודנ ןיעמ השענ י"עש (20

.זל,וכ יתוקוחב י"שרפ .ז"טה א"יפ תועובש 'לה ם"במר .נ"שו .א"עס ,טל תועובש (21

םהלשמ הלודג ךלש"ש ררבתי (הז עדיל לוכי וניא ע"עלש ףא) רבד-לש-ופוסבש ןכתייש אלא ,דוע אלו (22
."'וכ

. . דבלב אטחה תביזע ונייהד תוריבעמ תוימשג הבושת 'יפה ןיאש" - הבושתד ימינפה שוריפה םג ללוכ (23
הבושת 'יחב תויהל ךירצ ה"ב ס"א 'ה רואב םיריאמו םיבוט םישעמה תויהלש ונייהד ,םיבוט םישעמו הבושת אלא
.(מ"כבו .א,הפ צ"עמש ישורד ת"וקל) "'וכ השרושו הרוקמל שפנה תא בישהל אוהש

.דועו .ג-א"שת תנשד "השודקהו האירקה"ב "ארוק לוק" (24

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (25

.ז"משת שגיו פ"ש תוחישמ סרטנוק םג האר (26

.ג,ול להקיו (27

.דועו .ג המורת אמוחנת .ב ,א"מפ ר"ומש (28

.ו,םש (29

'וכ תולעמ שולש הבו חבזמה ינפל התיה ןבא :ט"מ ג"פ דימתבו ,(ונתשרפ) ירפסבו .תולעמ :ןושאר סופדב (30
רנ תולעהל ,היתורנ תא הלעהו ,תורנה תא ךתולעהב ,הרונמב תובותכש תואלעה 'ג דגנכ :םש דימת ב"ער הארו)
.(דימת

.תורנה תא :םייסמ - ןושאר סופדב (31

.(רוקמב 21 הרעה ליעל האר) וניתובר ןושל אוה ןכש ףא (32

"םתבטה איה תורנה תקלדה"ש (ב"יה ג"פ ןיפסומו ןידימת 'לה) ם"במרהכ רבוס וניא י"שרש טרפבו (33
קר איה הבטהה ,אלא ,("תורנה תא וביטהב רקובב רקובב" (ז,ל הווצת) רמאנש ,*רקובב םג קילדהל הווצמו)
.םש הווצת י"שרפו םיבותכה תוטשפכ ,(םייברעה ןיב אלא הניא הקלדההו) 'וכו ןיכיזבה יוקינ ,הקלדהל הנכהה
.(ב,וכ הגיגח .ב,בכ תבש - ס"שב ותטיש ה"כו) דועו

----------

קר (ונתשרפ שיר ן"במר הכוראב האר - שדקמה תורנל רכז) הכונח רנ ןיקילדמש םעטה ע"צ היתטישלו (*
.מ"כאו .א"מב ת"נשמכ ,(הכרב אלב פ"כע) םויב םג ןיקילדמ ןיאו ,הלילב


תלועפמ קלח איה הבטהה םגש שיגדהל - תורנה תבטה םג ןאכ שרפמ י"שרש ,95 'מע ח"יח ש"וקל האר (34
.ש"ייע ,הכונחה

.רתא לע י"שר ישרפמ םג האר (35

םש .תונברקה השעמ 'לה שיר מ"למ האר) הרונמה תורנ תקלדה לע הכרבה חסונש רמול רבתסמ הז םעטמו (36
.היילע ןושלב רמאנ בותכבש פ"עא ,(תבש רנב ומכ) 'וכ קילדהל ו"בקא :אוה (י"פר

.שארה ללוכו דע ,ותואיצמ לכ הלעתמ ז"יעו ,לגר(בש בקע)ה י"ע איה הלעמב היילעה - הברדאו (37

לע יאק "'וכו ותעד זא השלח 'וכ הרונמה תשרפ הכמסנ המל" שוריפה תוללכש (זמרה ד"ע) קתמוי ז"פעו (38
תיילע תוללכל עגונ הז ןיינעש זמרל - "'וגו ןורהא לא רבד" ,הרונמה תשרפ תלחתה לע אלו ,"ךתולעהב" תבית
.ש"ייע ,"ךתולעהב"ד שוריפהב - ב,אל ונתשרפ ת"וקלמ םג ריעהלו .םינפבכ ,'וכ המשנה

.ב,ה הגיגח - ל"זח 'ל פ"ע (39

םוקמל דע ,"אמר ארגיא" אפוג הזבו ,תיבה תוללכמ הלעמלש "ארגיא" - ןוילע יכה םוקממ הדירי ,רמולכ (40
."אתקימע אריב" אפוג הזבו ,ץראה חטשמ הטמלש "אריב" - ןותחת יכה

,ונייה ,תוגרד 'גל קלחנש תולשלתשהה רדס תוללכל זמורש ,ל"יד ,"תולעמ שולש" :רתוי תויטרפבו (41
.תולשלתשהה רדס לכמ (יבג לע) הלעמל איה היילעהש

ןיא מ"ששפבש טושפה שוריפה דבלמ) "הרות לש הניי"ב זמרה ל"י - םתס ("תולעמ" וא) "הלעמ" י"שר ש"מו
אל וליפא) היילעה ןיינע םצע אלא ,תולשלתשהה רדסל סחיב קר תלבגומ הניא היילעהש ,(תולעמ 'ג ויהש חרכה
.הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל ,(םיסופדה בורבכ ,םיבר ןושל "תולעמ"


דע ,ןכשמה יניינעב הדובעו הלועפ לכב ףתתשהל ךירצ אוהש הבשחמה
םושמ הב ןיא - ותופתתשה אלל םיוסמ רבד השענשכ תעדה תושילח ידכ
הוואג

לכב היילע תישענ ,לארשי ינבבש "'ה רנ" תקלדהב קסוע ידוהי רשאכ
ףא ולצא היילעהש אלא ,דוע אלו ,לגרבש בקעל דע שארהמ ,ותואיצמ
הקלדהה תלועפל תמדוק

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ותויחצנמ תעבונ תווצמה תויחצנ
ה"בקה לש


?"אובל דיתעל תולטב תווצמ"ש ןכתיי ךיא

,הרותה תויחצנל הריתסב הז ירה ,הרואכלד - "אובל-דיתעל תולטב תוצמ"ד ןיינעה רואיב
הרותה ירבד לכש . . םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ איהש הרותב שרופמו רורב רבד"ש
?"םלוע דע ןתושעל ונא ןיווצמ

,הרותה תויחצנל הריתסב וניא "אובל-דיתעל תולטב תווצמ"ד ןיינעהש רמול רשפא הרואכל
אוה ("םלוע דע ןתושעל ונא ןיווצמ הרותה ירבד לכש") הרותה תויחצנד רדגהש ןויכ
(אבה-םלועל) רחמל"ד ןמזל עגונב אלו ,"םתושעל םויה"ד ןמזה ךשמ לכל עגונב הליחתכלמ
.תולטב תווצמ זאש ,תומילש התילכתב הרותה ירבד לכד יוויצה םייקתנש ירחאל ,"םרכש לבקל

:יכ ,קיפסמ וניא הז רואיב ,לבא

,תופלחומ ויהי אלש ("יניסמ השמל ול ונתינש תווצמה") הרותה תווצמבש תויחצנל םעטה
ןוצרהש ,ונייה ,ה"בקה לש ונוצר ןתויהל ,אוה ,"םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ"
זאש] תומילשב ויהיש םלועהו םדאה תא ךכזלו ררבל ,תרחא תילכתו הרטמ ליבשב וניא תווצמד
אלש וא ,תורחא תווצמ וכרטצי רתוי תילענ אגרדל םילעתמ םלועהו םדאהשכש רמול םוקמ שי
.הפסוה וא ןוערג ,יוניש וב ןיא ,ןכלש ,ומצע דצמ ןוצר אלא ,[ללכ תווצמל וכרטצי

ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ איהש הרותב שרופמו רורב רבד"ש ןויכ :הז-יפ-לעו [...]
?"אובל-דיתעל תולטב תווצמ"ש ןכתיי ךיא ,"םימלוע

,אקייד "תווצמ") םדאהל יוויצהל עגונב אלא וניא "אובל דיתעל תולטב תווצמ"ד שוריפה
השענ (תווצמה םויקב ותדובע רמג ירחאל) םדא תמש ןוויכ"ש ,(םדאל יוויצ אוה םרדגש
וניתדובעו ונישעמ רמג ירחאל) הייחתה -םלועב םגש ,ונייה ,"תווצמה ןמ ישפוח (םדאה)
תואיצמ לבא ,תווצמה םויקד יוויצ וילע ןיא ("םתושעל םויה"ד ןמזה ךשמב תווצמה םויקב
רותב אל ,"םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ" ,יחצנ םויקב איה המצעלשכ תווצמה
.ה"בקה לש ונוצר רותב אלא ,םדאל יוויצ

:הזב הרבסההו

וילע לפונ זאש ,ומצע ינפב תואיצמ אוה םדאהשכ קר ךייש - םדאהל יוויצ ,"תווצמ"ד רדגה
םדאה לש ותדובע תמלשנש ירחאל לבא .ה"בקה לש ונוצר יפ לע גהנתהל ה"בקה יוויצ לש רדג
דמעמב השענו ,ה"בקה לש ונוצרב הרודח (ובש םיטרפה לכ) ותואיצמ לכש ,תווצמה םויקב
לארשי" ,תחא תואיצמ םישענש דע ,ה"בקה םע רוביחו (אתווצ ןושלמ ,הווצמ) אתווצ לש בצמו
ךייש אל - אובל-דיתעל יולגבו לעופב היהיש יפכ ,"דח אלוכ ה"בוקו (אתיירוא ידי-לע)
לש ונוצר תואיצמ אוהש ,םא יכ ,(ומצע ינפב תואיצמ וניאש ןוויכ) םדאל יוויצד רדגה
.תווצמהד תואיצמה ידי-לע (אליממ ךרדב) לעופב םייקתמ יאדוובש ,ה"בקה
(םלועל ןילטב ןניאש הפ-לעבש הרות תוכלה ןיינעב סרטנוק)

רקיעה אוה השעמה


"ךיז טסע ןסע" ןוגינה לש ונכות


קוחירה לדוג לע תורירמ

הז ןיינעב ןנובתהל איה הזל הצעה יזא - ןואמיצ לש ןיינע וליפא ןיאש בצמב םיאצמנ רשאכ
ידיל אובל הז ידי-לעו ,ול ןיא ןואמיצ וליפאש דע ה"בקהמ וקוחיר לודג המכ דע - אפוג
.ה"בקהמ וקוחיר לדוג לע ,ושפנ לע םיבר םימחר תוררועתהו תורירמ

- "'וכ ןיבהל הניב ונבילב ןתו 'וכ ונילע םחר םיברה ךימחרב" הליפתב השקבה ןכות והזו
,וילע תונמחרה הלדג המכ דע עדוי וניא ומצע םדאהש ,ךכ ידכ דע הלודג איה תונמחרהש
ךימחרב" םישקבמ ןכלו ,וילע תונמחרה לדוג תא שיגרמ וניא הדיריה לדוג דצמש ןוויכ
המכ דע םיעדוי ונא ןיאש ןוויכ ,(ה"בקה לש וימחר) אקייד ךימחרב ,"ונילע םחר םיברה
- "'וכ ןיבהל הניב ונבילב ןתו" םישקבמו םיכישממש המ והזו .ונילע תונמחרה הלודג
.ונילע תונמחרה לדוג תא ןיבנש

,תונמחרה לדוג תא םישיגרמש ךכ ידיל םיאב - ל"נה םימחר תוררועתהו תורירמה ידי-לעו
.תוקולאל ןואמיצב םיררועתמו

. . ךיז טסע ןסע" :תורוד המכ הז ונגינ םידיסחש ןוגינה לש ימינפה ונכות והזו
ןיא הליכאב רבודמ רשאכש ךכ לע םימחר תרורועתהו תורירמ - "טינ ךיז טנוואד ןענוואד
,ללפתהל םיאבשכ ןכ-ןיאש -המ ,אליממ-ךרדב השענ ןיינעהו ,'וכ תולדתשהו תוננובתהב ךרוצ
.'וכ תוננובתהו תונכהב ךרוצ שי - תוקולאל ןואמיצה ןיינע אוהש

'ה תדובעב גשגשלו לודגל

ירה - "תסמוידד אימו אתייגורפד ארמח"ב ("ןיירא ךיז טזאל") עוקשל ומצעל חינמ םדאשכ
,ףוגה תואירב תרימש תויהל ךירצש תמא ןה .ךרע ןב רזעלא 'ר לע וליפא לעפ רבדהש וניצמ
לע רתי הזב עוקשל ומצעל חינהל ןיא לבא ,"אוה 'ה (תדובע) יכרדמ" הז ןיינע ירהש
.רתויב אוה עבטה ףקות ובש ,ץיקה ןמזב טרפבו .הדימה

ימיד תונויסינה תא ה"בקה התע ןתונ ,ףרוחה ימיד תונויסינה תא ורבעש ירחאל [...]
םיניינעב עוקשל אלש רתויב רהזיהל שי ןכלו ,ףרוחה ימיד תונויסינהמ םישק םהש ,ץיקה
...ולא

דבלב הראה אלא הניא םתרותש ףאו .םתרות דומיל ידי-לע איה וניאישנ וניתוברל תורשקתהה
אל םלועל ,םתרותמ ("ןפעש ןוא ןפעש") דועו דוע "ובאשי"ו ודמליש לככ ןכלו ,רואמהמ
,("ןפעשסיוא טינ לאמנייק ןיילא רואמ םעד ןעמ טעוו") רואמה תא "בואשל" ולכוי

ז אל ןכ ומכ ,ונממ םיווהתמ תומלועהש המ תוקולאה רקיע והז אלש םשכש וניצמש יפכו
,רואמה ןיינעמ םג הלעמל אוה תומצעהש ונייהו ,ונממ ךשמנ רואהש המ תוקלאה רקיע

םירשקתמ וניאישנ ויתובר לש םתרות דומיל ידי-לע ףוס-לכ-ףוס ירה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
עגונ תורשקתהה ןיינעו ,םצעה םע םג םירשקתמש דעו ,רואמה םע םידחוימ םישענו ,םהילא
.םיניינעה לכב עייסמו
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה רייא שדוחה-םיכרבמ םישודק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


ןמזה תולבגהמ הלעמל - ןופלטה
םוקמהו


תונעל וא ןופלטב הליגמ תעימש תבוח ידי תאצל רשפא םאה
םה וידרהו ןופלטה * ןופלטה ךרד תעמשנה הכרב רחא 'ןמא'
תלבגהמ הלעמל"ש ןיינעל לשמ הזה םלועב םיגשומה ךרע יפל
ךירצ דציכו ןופלטה ךרד תודיסח ירועיש לע * "םוקמו ןמז
היינש המישר * דומילה תעשב ןופלטה רישכמב גוהנל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םיניד המכל תעגונה הלאש - ןופלטה ךרד עמשנה לוקה תוהמב תקסועה יברה לש תרגיאב חתפנ
:(336 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל) תויגוסו

(הניוומ) ןופלטב העימש ידי-לע ןירוטיפ טג ורדסנש תע-יבתכמב יתארק
.'וכו ונתו ובתכ :לעבהמ

לודג ןויע ךירצ הרואכל יכ - םיקומינהו העומשה הנוכנ םא תעדל ןיינעתא
ורוביד ידי-לעש םא יכ ללכ לעבה לוק הז ןיא ןופלט ידי-לע ירהש ,הזב
,ותוהמו וביט המ עדוי שיא ןיא םויה דעש) ירטקעלע םרזב םייוניש םיררועתמ
תועונת וא ריווא ילג ללכ הז ןיאש "עודי" לבא .ותלועפ ןפוא קר םא יכ
הצרש קד םורק םיליעפמ הלא םייוניש ןכ ירחאלו (הביתכה תעבש ולא ןיעמ
.לעבה תרימא תויהל ךירצ טגב . . םייוסמ ןפואב וניקתהו ןמואה

:בתוכו יברה ךישממו

וידרו ןופלט ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיאש ןידה אוהו
.(רובה ךותל עקותהכ אל וליפא) ללכ םדא לוק הז ןיא יכ - הזב אצויכו
תוהמב ירקיע יונישו וחוכ-חוכש רמול אוה רזומ םגו לודג שודיחש טושפו
.רוביד םוקמב אובי 'וכו

:ותרגיא תא םתוח יברהו

ת"ושהמ חכומ - [ל"נה וריתהש] לארשי ילודג יקסופ םינורחאהמ םנשיש ףאו
תועט הזב ועט ןופלטה תלועפ ןפואו תוהמ םהינפל וראיבש הלאש םמצע םהלש
.ךיראהל ומוקמ ןאכ ןיאו ירקיע

הטלקה ידי-לע הליגמה תאירק

רזעילא-םירפא יבר ןואגל ,אשונ ותואב בתכמ יברה רגיש (ג"משת תנשב) ןכמ רחאל םינש
ףיסוה יברהש הארנ ךא .496 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקלב בתכמה עיפומ הנושארל) סעלאי ןהכה
-בנ 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה'ב תומלשב ספדנ .םש ש"וקלב וללכנ אלש םיפסונ םיטרפ וילע
.(גנ

תונעל רהממ אוה יכ יברה בתוכ ותישארב .םישודיח המכ ףא וב שיו דואמ ןיינעמ בתכמה
תלועפ ןפוא רואיתד לפט תיישעל המרג (ולש 'מע ט ךרכ ש"וקל) ונושל תוכיראש" םושמ
םוקמ לכבו ,הליגמ תעימש ידי הזב ןיאצוי ןיאש ,יתעדל ידעלבה םעטל - (וידר) ןופלטה
השענ יכ אוה (םש ספדנ - ךשמהב יבתוככ) םעטהש תעב [הב] ,םדא לוק תעימש תויהל ךירצש
אמגוד . . הזב אצויכו קיטסאלפ ,תכתמ (לש םורק) לש לוק םא יכ הז ןיאו ירקיעו יוניש
- טילקתה תעימשב תאצל אוהש ימ הצריו הליגמה תאירק תעב טילקת השועה - ןופלט תעימשל
.הליגמה תעימש בויח

:יברה ךישממו

ץביקש . . 'הכלהב םינייוצמ םירעש' רפסב יתאצמ - ל"נה יבתכמ ןמז רחאל
םמצע םיריתמה ירבדב ליעל רכזנה בתכמב יבתוככו ,הזב םינדה םירפס המכמ
הז יפ-לע ךאש - רואיתהב ועט ןופלטה תלועפ ןפוא םהינפל וראיתש ולאש הארנ
.'וכו תכתמ לוק והזש הזב ןודל יתחנ אלש ןבומ

םירקמב יכ ,בכעמ רבדה םא רורב אל "ןמא" תיינע ןיינעל יכ ריהבמו יברה ףיסומ תאז םע
.ץ"שה לוק תעימש אלו ןמזה ןוויכ אוה רקיעה םימייוסמ

"תועידיה ולבקתנ"

יברה .ז"לשת חנ תשרפ ,ישיש םויל רוא המייקתה שדוקה-ץראב הרושקה תימואתפ תודעוותה
,איה הז ןמזב תודעוותה" וירבד תחיתפב אטבתה (240 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקל) ומצעב
."שודיח רבד ,הרואכל

וניתובר תורמיאמ רוזחל [ודי-לע=] תולדתשה תישענ םינורחאה םישדוחבש ריבסה יברה
םירמאנ ובש םוקמהמש וזכ הרוצב ,ללכב הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותמ םירבד דצל וניאישנ
לכל דימ םירבדה ורבעוי (ר"ומדא ח"ומ ק"כ רודה אישנ לש שרדמה-תיבו תסנכה-תיב) םירבדה
ןופלטכ) תונורחאה םינשב אקווד די-גשיהב םניהש םיניינעב שומיש ךות ,ירשפאה םוקמ
תא וריבעיו - ןופלטב שומיש תושעל רוסא זאש ,תבשה םויב ןכ-ןיאש-המ - (וב אצויכו
."ימשגה ףוג ידי-לע םג לבת יווצק לכב ארמימכ עגרב" םירבדה

היה לוכי ןיינעהש יברה ןייצ (209 'מע 'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) וירבד ךשמהב
ואיבהש םה םינוש םיניינעו תוביס ךא (ךכ-רחא םוי וא םדוק םוי) רחא םויב םייקתהל
:ורמואב ךישמה יברה .הזה םויה תריחבל

,תישארב תבשב רבוד הילעש תוחילשה תא ואלימ - תועש רפסמ ינפל - םויה
ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב הרות-תחמשו תרצע-ינימש תופקהל ךשמה רותבש
תסנכה-תיב ,הקיתעה םילשורי ,ןורבחב םילימו ןוגינ ותוא םע וכלי ר"ומדא
תא ומייסש (ןופלטה תועצמאב) תועידיה ולבקתנ - יברעמה לתוכבו קדצ-חמצ
...תוחילשה יולימ

'יש ךונח-םהרבא 'ר ח"הרה ליעפה לתוכה דיל תופקהה םויק תעב יכ ,דוע ןייוצי
.םירעוסה םידוקירה תא עומשל ולכי יברה תוריכזמבש ךכ ןופלטה רישכמ תא ןייטשנצילג

םוקמו ןמזמ הלעמל

(1745-1743 'מע ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
יברה .םימי םתואב דסונש לעפמ - ןופלטה ךרד תודיסחה תרות תצפהל םירבד יברה שידקה
:שדחה לעפמל הכרב ירבדב חתפו םידקה

וצופי"ד ןיינעה לעפנ הז ידי-לעש . . ןופלטה ידי-לע דומילבש תולעמהמ
:רתויב הלענ ןפואב "הצוח ךיתונייעמ

"הצוח"ה םוקמל דע ואובי תודיסחה תרותד תונייעמהש - איה הנווכה תילכת
. . ונממ הטמל ןותחת ןיאש ימשגה הזה-םלועל סחיב ,וטושפכ "הצוח" ,שממ
,(הזב אצויכו) ןופלטה ידי-לע אוה דומילה רשאכ תדחוימ הלעמ - הז ןיינעבו
ותואבו ,לבת יווצק לכב תודיסחה תרותד תונייעמה םיאב הז ידי-לעש ןוויכמ
.םוקמו ןמזד תולבגהמ הלעמלש ןפואב ,רמולכ ,םירבדה םירמאנ ובש שממ עגר

:ךישמה יברה

ןוויכמ ,םוקמ-לכמ - (םינפ-לכ-לע ןטק יכה) ןמז ךשמ הזיא חקי רבדהש חרכהב
אמגוד רבדה הווהמ ,הזה-םלועד םיגשומה יפל ירה . . רתויב ןטק ןמז והזש
.ירמגל ןמזה תלבגהמ הלעמלש ןיינעל לשמו

ךיישה ןפואב) תויחצנה ןיינע תא םג שיגדמ ןופלטה יכ ריבסהו יברה ףיסוה ךשמהב
,ותאירב םע דימו ףכית הליחתמ ותודספיה - דבלב ןמז ךשמל ומויקש רבד ירהש - (ונמלועב
םעפו םעפ לכב םירבדה תא עומשלו רוזחל םילוכיש ןפואב אוה רשאכ תודיסחה דומיל וליאו
ירה ,"םארביה םויכ םיקזח"ד ןפואב ,הנושארה םעפבכ - תובהלתהו תויח ךותמ - ןפוא ותואב
.תויחצנה ןיינע שגדומ ךכב

:רמאו םכיס יברה

ןכומ דמוע לוכהש - ןופלטה ידי-לע תודיסחה דומילבש דחוימה יוליעה והז
ןפואב והזש ,רמולכ ,תודיסחה תרות דומללו עומשל לכוי הצרי קרש ימש ךכל
,רבדל הרשכההו הנכהה - "השענ"ד ןיינעה ונשי שארל לכל :"עמשנו השענ"ד
.לעופב דומילהו העימשה - "עמשנ"ד ןיינעה אב ךכ-רחאו

...וחכש תולעפתה בורמ

,הגלפומו הבר החלצהב היהת וז הלועפש") וכריבו לעפמה תובישח תאלפהב רבידש רחאל
לדוגמ תולעפתה בורמ יכ ,יברה ריעה ,("'וכ תובהלתהו תויח התואב הזב וכישמי יאדוובו
...לעפתהל הממ שי ,ןכאו - הז דומיל ידי-לע היהיש הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה תאלפה
לכ תא ומסרפיש יואר ןכלו ,םירועישה תא וליחתי ובש ןיינעהו קרפה תא םסרפל וחכש -
.קוידב םירבדה

לש שרדמה -תיבו תסנכה-תיבב תכרענש תודעוותה םע הז ןיינע רשקל ידכ יכ ,ףיסוה יברה
ףכית (םילבקמה) וקלחי הנממ קלח רשא וז תודעוותהמ 'הקשמ' קובקב ןתיי ,ונרוד אישנ
.םוקמו םוקמ לכב ,ןכ ירחאל - ראשהו ,תבשה םויב דימו

לאוי ברהל הקשמ גזמ יברה" :אבה רואיתה אבומ (217 'מע מ"דשת) 'הנש לש המושיר' ןמויב
החישה תרימא תע לכב יכ) וידרב אלו ןופלטב םה םירועישהש יל וריעה :רמאו ,ןהכ 'יש
ןיא ליעל ראבתנש המ יבגלש עדוי םילדבהב אצמתמש ימו ("וידר" יברה ריכזה הרומאה
."לדבה

תודעוותהל המרגש תינופלט החיש

א"י לש הלודגה תודעוותהה םויקמ תעל תעמ ךות עתפ תודעוותה יברה ךרע ב"משת ןסינב ג"יב
תודחוימ תוארוה ,הרות ירבד יברה עימשה הבש - תודעוותהה ךלהמב .(םינומשה תנש) ןסינ
תחא יכ ,יברה הליג - ח"אד רמאמ ףאו (םינומשה תנש לגרל רשקב הרות-ישודיח תספדה)
.היסורב ש"נא ןיבל תוריכזמה ןיב המייקתהש ןופלט החיש איה תודעוותהה תכירעל תוביסה
:(1272 ,1270 'מע ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') םירבדה ןכות הזו

ןמ יתאבשכ ,'תיטרפ החגשה'ב ילא העיגה - תועש המכ ינפל - התע הז
.היסורב תודעוותה רבד לע תחמשמו הבוט הרושב ,'להוא'ה

ואצמו ,(היסור) תוצעומה-תירבבש ש"נא םע (ןופלטב) ורביד תועש רפסמ ינפל
.תידיסח תודעוותה לש המויסב םידמוע םתוא

ןוויכמ :(תוטשפב הרמאנש) הבושתה התיה ?"םתדעוותה םואתפ המ" - הלאשה לע
[רבכ היה ןאכמ ורשקתהש העשב ירה ,תועש 6-7 ב ןאכמ תרחואמ העשה=] םשש
.'קדצ חמצ'ה לש אלוליהה םוי לגרל תודעוותה וכרע ןכלו ןסינב ג"י

המיאו דחפ תחת בצמ ותואבו הנידמ התואב ,לזרבה ךסמל רבעמ ךכ םירבדה םא
םמצעמ וררועתנ םה ,ךכ לע םתוא ררוע אל דחא ףאש תורמלו ,'וכו 'וכו
-לק ;!דעוותהל שי ןכלו ןסינב ג"י והז - ?"המל" תרמוא תאז המ :תוטישפבו
םיאצמנה הלאבו ןאכ תלפוכמו הלופכ הדימבו רמוחו-לק לש ונב-ןב רמוחו
...וללה תולבגהה ןהב תומייק אלש תונידמב

םיימויב המדקוה תודעוותהה

שדוק-תוחיש) ז"לשת ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק-תבש ברעל רוא (רדאב ח"כ) ישיש ליל בושו
איה תודעוותהה תרטמש ריבסמ יברה .יברה לש תימואתפ תודעוותה - (533 'מע א ךרכ ז"לשת
לש ןפואב רבדל תורשפא תמייק לוח ימיב קרש ןוויכמו ,'חספ עצבמ'ל תונכהה תודוא זרזל
-קוחירב םג םירבדה תא עומשל ולכויש ךכ - םינורחאה תורודב ושדחתנש םירישכמב שומיש
דימ ולכויש ידכ ,םיימויב תודעוותהה המדקוה ןכל ,תוקוחר תונידמבו םיל-רבעמ דע ,םוקמ
!םוקמו םוקמ לכב םירבדה תא עומשל

:םינפוא ינשב ,'ה תדובעל תמדקתמה היגולונכטה לוצינל סחייתמו ךישממ יברה

."והעד ךיכרד לכב" - םירבדה תרבעהל םמצע םהב שומישה ידי-לע (א

- הלעמלד "תעמוש ןזואו האור ןיע" לע םדאה תדובעב רמוחו-לקו הארוה םידמלש ידי-לע (ב
."םימש םשל ךישעמ לכו"

םינופלט רוגסל

רפיס - "(צ"יירהומ) יברה לשו ע"נ (ב"שרהומ) יברה לש םירדחה ןיב ןופלט רדוסש רחאל"
ק"כש תופוכת הרוק היה" - (6 'מע ת"יש'ה 'תויודעוותה') י"שת תנשב 'העבש'ה ימיב יברה
יברל הלע ןמז רובעכ . . סנכיהל יאשר התא :ול רמאו יברל לצלצ ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא
ע"נ יברה תא עומשל לכויו בטיה רגסית אלש ידכ ןופלטה תסכרפא תחת רורפג חינהל - ןויער
."ורדחב ללפתמ

דומלל לכונ ילואו" :יברל ג"כשת תנשב בתכו יתכלה שודיח ךכמ קיסהל שקיבש םייוסמ ברל
בישה ,"וכותל רבדל ןווכמ וניא רבדמה ותוא םא 'רעדאקער פייט' וא ,ןופורקימ לע רתיה
:(אפת 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה

וניא רבדמה (א :ןופורקימה ןיינעל ללכ המוד וניא - ובתוכש ןופלטה ןיינעב
רדחב ועמשיש (ונוצר ךפיה אברדאו) היל אחינ אל (ב .הז רבד-לע ללכ עדוי
םוקמ תוכימסבו םר לוקב רובידה קרש ןוויכ ,ללכ אשיר-קיספ וניא (ג .רחא
.ל"קו .דועו .ןופלטה לע לעופ - ןופלטהל

תעב יכ ,הרותל םיתע תועיבקל עגונב םיחולשה דחאל יברה בתכ - העומשה יפ-לע - םעפו
.שדוק-תבש אוה וישכע וליאכ ןופלטה רישכמב גוהנל וילע דומילהתודיסחה ינייעממ


ךתולעהב תשרפ


(ו,אי) וניניע ןמה לא יתלב

."הדעה יניע" וארקנש ,רודה ימכחל זמור - "וניניע"

,דבלב הלוגס ידיחיל אלא םיאתמ וניא ,ינחור ןוזמ אוהש ,"ןמ"ה - "וניניע ןמה לא"
.ולוכ םעה לכל אל ךא ,"הדעה יניע"ל
(גס ןמיס ,תופסוה ,בקעיל וירבד דיגמ)


(י,אי) ויתחפשמל הכב םעה תא השמ עמשיו

(י"שר) םהל תורסאנה תוירע לע ,תוחפשמ יקסע לע

,רתויב םילענ םידוחיי םה ,תוליצאה םלועב ,הלעמל ןהש יפכ ,'תוירע'הש תודיסחב ראובמ
,'הירא' ומכו) 'תוירע'ל םיכפהנ םהו ,ולא םידוחיי דחייל רשפא-יא הזה-םלועבש אלא
.(האמט היח אוה הטמל ותדיריבו הבכרמה תויחמ דחא אוה הלעמלש

םתותיחפו םתולפש לשבש ,ךכ לע היה םרעצ - םעה תייכב לש תימינפה תועמשמה אופא וז
.הלא םידוחיי דחייל םהמ רצבנ
(הק 'מע ח"אד םע רודיס)

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

םינוילעה םידוחייב ונא םיצור ,רמולכ ."הגדה תא ונרכז" (ה קוספ) ליעל רמאנש והז
ובש םילצאנהו ,םיל לשמנ ,"איסכתאד אמלע" ארקנה ,תוליצאה םלוע ,עודיכ ןכש .תוליצאבש
.םיה יגדל םילושמ

(הפש 'מע רבדמב הרותה-רוא)

(אכ,אי) וברקב יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש

"לגר" תניחבב םהש ימ - "ילגר" הז ללכבו ,ףלא תואמ-ששה לכ לש םתוכזב - "ףלא תואמ שש"
,דבלב

(ז"פ ר"ב) ל"זר רמאמכו ."יכונא" הלימב הלחה התניתנש הרותב לארשי וכז - "יכונא"
.(יניסב) "םהילע תילגנ הניכשה התיה אל דחא םדא וליפא םירסח לארשי ויה וליא"
(89 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל)


המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ ונע השמ שיאהו
(ג,בי)

ןמ ול ונתינש םידחוימה תוחוכה תא םג עדי אוה לבא ,תואלפנה ויתולעמ תא ריכה השמ
.(י"שר ,הרוא ולוכ תיבה אלמתנ) "אוה בוט יכ ותוא ארתו" ,(ב תומש) רמאנכ ,םימשה
התואל עיגמ הלה היה - רחא והשימל ולא תוחוכ ונתינ וליאש ,בשח הלודגה ותונתוונעב
.רתוי תילענ הגרדל ףאש רשפאו ,הגרד
(236 'מע י"שת םירמאמה-רפס)

* * *

,הוונעה תדימב ןייטצה ןכל .המכחה תניחב אוה ונבר השמש תודיסחו הלבק ירפסב ראובמ
;ה"בקה יפלכ תטלחומ תולטבתה גישמו עדויה םדאל תמרוג 'ה תלודגב הגשההו העידיה ןכש
.םדא לכ ינפל הוונעב םג אלא 'ה ינפל הוונעב קר אל יוטיב ידיל האב וז תולטבתה
(ופ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


(ז-ו,בי) השמ ידבע ןכ אל ,וב רבדא םולחב

תשבולמה תיקולאה תויחה לע דימת בושחל ומצע תא ליגרמ םדא רשאכ - "וב רבדא םולחב"
- ירמוחה ףוגהמ תררחתשמ שפנהש העשב - הלילה םולחב תוארל הכוז אוה ,ימשג רבד לכ ךותב
.יוסיכו שובל אלל ,המצע תוקולאה תא

:"ךתנומת ץיקהב העבשא ,ךינפ הזחא קדצב ינא" ,(זי םיליהת) בותכה רמא הז לע

ץיקהב העבשא ןכש ?עודמו .הלילה ןויזחב שממ "ךינפ" תא האור ינא - "ךינפ הזחא"
תויחהו הרוצה תא וב האור ינא ,ימשג רבד לע םויה ךשמב לכתסמ ינאשכ - "ךתנומת"
.ובש תיקולאה

.ץיקהב םג יולגב תיקולאה תויחה תא האר ונבר השמ - "השמ ידבע ןכ-אל"
(צ ןמיס ש"בירה תאווצ)


(ז,בי) אוה ןמאנ יתיב לכב

רוזחל ןנוכתמה ,ינולפ ךרבאש גואדל םשקיבו וידימלתל םעפ ארקש ,שטירזממ דיגמב השעמ
עדיי הלהש רוסא ,שיגדהו דיגמה דימ ףיסוה ,ךא .ותעיסנ תא החדיו שטירזמב בכעתי ,ותיבל
.יתוחילשב םילעופ םתא יכ

,הדירפ תכרב ונממ לבקלו דיגמל סנכיהל טילחה ,םידימלתה ירבד תא ךרבאה עמש רשאכ
אצי .םולשל ורטפו החלצ-ךרדב וכריב ,דיגמה לא ךרבאה סנכנשכ .השעי ןכ יברה ירבדכו
תאצל ןנוכתהו ,"הדירפ תכרבב ינכריב ומצע יברה ,אנ-ואר" :םהל רמאו םידימלתה לא ךרבאה
םעפ דיגמה לא סנכנ הלה .ושע ןכו ,שיאה תא בכעל תוסנל וידימלתל דיגמה בוש הרוה .ךרדל
,וכרדל אציו םידימלתה ירבדל ךרבאה העש אל םעפה .ךרדה תכרבב יברה וכריב בושו ,תפסונ
.רטפנ ךרבא ותואש העידי העיגהו םיבורמ םימי ורבע אל ךא

ןוסאה היה זאו ,םירומא םירבד המב ךרבאל יברה הליג אל עודמ :דיגמה תא םידימלתה ולאש
האור אוהש המ לכ תולגל יאשר קידצה ןיא ,"אוה ןמאנ יתיב לכב" ביתכ :דיגמה בישה ?ענמנ
.עדויו
(העומשה יפמ)


(די,בי) םימי תעבש םלכת אלה ,הינפב קרי קרי היבאו

(י"שר) םוי ד"י הניכשל רמוחו-לק ,םימי תעבש םלכית אלה תופעוז םינפ הל הארה היבא םאו

תשרדנ הרותהש תודימ ג"י דגנ תונווכמ םימחרה תודימ ג"י :שטירזממ דיגמה ברה רמוא
הדימה אוהש ,("הל אנ אפר אנ ל-א") "ל-א" םשה תא ותליפתב השמ ריכזהשכ ,ןכל .םהב
ןיב הנושארה הדימה עודיכ אוהש ,רמוחו-לקב ה"בקה ול הנע ,םימחרה תודימ ג"יב הנושארה
.םהב תשרדנ הרותהש תודימה ג"י
(ומ 'מע הרות-רוא)

תורעהו תובוגת


השרדה ןמז ןיינעב דוע

'תורשקתה'ב התלעוהש הלאשל תוסחייתה ובו ,ותעשב יתבתכש רמאממ עטק הזב ףרצמ יננה
שורדל שי םא - (תבשב תוליהק תלהקה לע יברה לש ותנקת ןיינעב ,19 'מע הנש ןויליג)
:הירחאל וא הרותה-תאירק ינפל

:הרותה תאירק ינפל םישרוד םינברה ןהב תושודק תוליהק גהנמ יזח קופו"

הבושת-תבש :הנשב תותבש יתשב רקיעב אתמד ברה תשרד עומשל לארשי לש םגהנמ עודיכ הנה"
תומוקמ ויה ,םרב .םיירהצה רחא שדוק-תבשב שרוד ברהש וגהנש תומוקמ ויה .לודגה-תבשו
היה ברהש ,לארשיב תוליהק המכו המכב וניצמ הנהו .רקובה תליפת ןמזב שרוד היה ברהש
'יס אדרויפ ק"ק יגהנמ :םירפסב ןייע - (הרותה תאירק םדוק ונייה) אקווד תירחשב שרוד
...איר 'מע ףסוי ןאצכ גהונ ,פ 'מע אשיימרוו םיגהנמ ,טכ

ברה שרודש השרד' :זי תוא דמ ףיעס זסק 'יס םייח-בל ת"ושב י'גאלאפ ח"רגה דיעמ ןכו"
התיה ונינפל ויה רשא םינבר א"עי רימזיא ונריע גהנמ . . שדוק-תבש םויב הרות ץיברמה
שורדל ןיגהונד במ ףיעס ברת 'יס םירפא-הטמב בתכ ןכו .'. . הרות רפס תאירק םדוק השרדה
ןייצ לודגה-תבשב ףאו ,הבושת-תבש יגהנמ) 'ותעב רבד' חולב דיעמ ןכו ,הרותה-תאירק םדוק
ירחא וא ,(רוקמב השגדהה) הרותה תאירק ינפל ד"בא/ברה שרוד. . - ברה תשרד' :(םשל
."'. . החנמ ינפל צ"החא שרוד תוליהק תצקב .שודיקהו הליפתה

ןיקצומ-תיירק ריעה בר ,ןמקורד ריאמ-דוד ברה

:תכרעמה תרעה

הרותה -תאירקש המ דצמ אוה ,הרותה-תאירק תא םידקהל יברה תארוה םעטש רמול םוקמ שי
ך"נתב םייטרפ דומילו האירק לע וליפא ירהו) השרדה ןמ רתוי 'שדוקמ' ןהו 'רידת' ןה איה
םש יכ םא ,"לכה לע המידק ןיד הל שיש" (ט"ה ףוס ב"פ הרות-דומלת 'לה) ןקזה ר"ומדא בתכ
.(ןמזה תמידקב אלו תויופידע-רדסב רבודמ

;תירחשב וא הלילב - הדועסה ינפל אלא תבשב השרד ל"זח ירבדב וניצמ אל הרואכל ,ןכאו
720 'מע 'ב ךרכ ת"ת 'להל םינויצו תורעה 'סב טרופמב ונמסנ) החנמ ינפל ;ףסומ ינפל
.הרותה-תאירק ינפל אלו - (ךליאו 189 'מע 'ה ךרכו

תנווכמ הנכה אלו) "תוליהק תלהקה" לש ומצע ינפב ןיינע ללכ ךרדב איה השרדהש ןוויכו
שיש המ הרואכל ליעוי אל ,(הליפתה ינפלש תודיסח דומיל ומכ הז ירה זאש ,הרותה-תאירקל
.האירקה תנבהב התוא םיעמושל תלעות

'ירשא' ינפל תאז תושעל ףידעהל שי הרואכל ,הרותה תאירק ירחא םישרוד םא ,בגא
'יס ז"הדא ע"ושב םתסש יפכו ,הרות ירבד ךותמ ףסומ תליפתב דומעל ידכ ותוא םירמואש)
המב ששח ןיא ,הוצמ ךרוצ אוהש ןוויכו .םירופיכה םויב הלימ תירב ןיינעל ג"ס א"כרת
ןזחה רמאי ,לכיהל הרות רפס תסנכה ירחא תאז םישוע םאו .(הרות רפסה תרזחה תא םיבכעמש
יאדוו .זעק 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעשב ש"מכ ,שידק-יצחה ינפל רומזמ הזיא בוש
.ףסומ תליפתל סחייתמה ,שידקה ירחא שורדל ןיאש
גהנמו הכלה יניינע רוריב


ןוירהב הלוגסכ ןוראה תחיתפ

גהונ ,הנוירהל יעישתה שדוחב תאצמנ ותגוזש ימש גהנמה יטרפו רוקמ ררבל אנ :הלאש
.הרותב האירקה ימיב שדוקה-ןורא תא חותפל

,[?ונרוויל] ריעה גהנמ" 1א"דיח ברהל עבצאב-הרומ רפסב תאז ונאצמ הנושארל הנה :הבושת
,לכיהה תחיתפ תווצמ אוהה שדוחה תושעל רהזנ ,הרוביעל יעישתה שדוחב ותשא הסנכנש ימש
."דוסה ךרד לע ךמס ול שיו ,2הפי גהנמ אוהו

תאצוהל החיתפל קר ותנווכ םידרפסה לארשי-ינב וניחא לצא 'לכיהה תחיתפ' ןושלה הנה
.דבלב האצוהל איה ןאכ הלוגסה יכ ,ערכומ אוה ומוקממ - ונניינעבו ,הרות-רפס

םיבתכמב ,תרבועמל ןתנש תויללכה תוארוהה ךותב יברה ללכ אל הז גהנמ - רבד לש ופוגל
ץבוק'ב עיפומ וניא ףאו ,3'גהנמו הכלה ירעש' רפסב וקתענו ,שדוק-תורגאב וספדנש םיבר
'המלש האופר' טוקילב (ז ךרכ ק"גאמ) קתענ ךא ,4''וכו הדיל ,ןוירה יניינעב ד"בח יגהנמ
'ה ךרכב םג .יעישתה שדוחבו ,"תוטילב ילב" תאז תושעל רכזומ ('ו ךרכ ק"גאבו) םש .5
ובש הרקמהש עמשמ 'ה ךרכב ,אסיג ךדיאל .יעישתה שדוחה רכזנ אל לבא "תוטילב ילב" רכזנ
.הזל ןמיס ןיא םירחאה תומוקמב לבא ,תודחוימ תויעב וב ויה הארוהה הנתינ

םיבצמבו םידיחיל אלא ,םיברל הארוה ללכ וז התיה אלש ןעוט תוריכזמה ירבחמ דחא ,ןכאו
.ש"נא בור לצא גוהנ הז ןיא ךכ םושמו ;דבלב םימייוסמ

.וב היולת םיברה תלעותו תוכזו ,ונעידוהל - רתוי עדויש ימל השקבבו.צ תוא ג 'יס (1

.דלווה תאיציל םחרה תחיתפ םע רושק תוטשפב - הרואכל (2

.'וכו 'ןוירה' ךרע םיניינעה חתפמב ןמסנהו ,זל 'מע ד ךרכב (3

.א ןמיס ,ב"נשת .י.נ ת"הק ,גרבצלוה 'יש היעשי-םהרבא 'ר ת"הרהל (4

ויפל ךא ,ג"ישת תבט 'א ,בתכמה ךיראת קר ןייוצ םש .155 'מע 'הדילו ןוירה' קרפ ,ב"נשת ד"בח-רפכ (5
םיכרכה ףוסבש חתפמהמ טמשנ ןיינעה .זכ 'מע 'ו ךרכל ןויליגה לע נ"שו ,חק 'מע ז ךרכ - ק"גאב אוצמל לקנ
'מע 'ה ךרכל םג נ"שו ,כ ךרכב יללכה חתפמב םג ךכו ,'רוביע' ךרעב םהב עיפומ לבא 'ןוירה' ךרע 'ז 'ו
.זכש
תובא יקרפ,רמוא היה אוה .יאמשמו ללהמ לביק יאכז ןב ןנחוי ןבר
ךכל יכ ,ךמצעל הבוט קיזחת לא הברה הרות תדמל םא
(ח הנשמ ב קרפ) תרצונ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

ארקמ אל חינה אל [ז"ביר] אוהש יפלו .יתדמל הרות הברה רמול - ךמצעל הבוט קיזחת לא
.ןכ רמוא היה ,[א"ע ד"לק ב"ב א"ע ח"כ הכוס] דמל אלש הדגאו הכלה הנשמ אלו

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

וידימלת תשמחמ דחא לכ תאז תמועלו ,דבלב דחא רבד רמוא יאכז ןב ןנחוי ןברש םיאור ונא
.םירבד השולש [תואבה תוינשמב ןלהל] רמא

םולביקש) וידימלת לכ לש םירבדה לכ ויה יאכז ןב ןנחוי ןבר לצאש ,רמול שי רבדה םעטב
דחא לכו ,םייללכ םירבד השימחל וטרפנ וידימלת תשמח לצאו ,תחא הדוקנב ,תוללכתהב (ונממ
.השולשמ לולכ

:תודרפנ תוארוה שולש תוזמרנ הז רמאמבש ,רמול שי םג

וילע אתודיסחד ילימ דצמש ,קסע לעבה יפלכ תנווכמ וז הארוה - "הברה הרות תדמל םא"
וז הפסוהו .הרות-דומלת תוכלה יפ-לע בויחה יפכמ רתוי ,הרותה דומילב תוברהלו ףיסוהל
ילב - אוה ("הברה") יתימא יוביר ירהש ,תולבגה אלל ,"לובג ילב" תניחבב תויהל תבייח
.לובג

אוה הרות דומלת לש בויחה :תווצמה םויקב אלו ,הרותב קר ךייש "לובג ילב" לש ןיינעהו
,"'וכ רישע ןיב ינע ןיב הרות דומלתב בייח לארשי שיא לכ" ם"במרה ןושלבו ,תולבגה ילב
הלבגה הל שי הווצמ לכ ירה ,תווצמב ןכ-ןיאש-המ ;ידימת אוה בויחה ירה (ןמזב) ןכ-ומכו
.(הזב אצויכו ,םייוסמ םוקמ וא ןמזל)

םע םדאה דחאתמ הרותה דומיל ידי-לעו ,הברה הרות דמלש רחאמ - "ךמצעל הבוט קיזחת לא"
-לע-ףאש אנתה רמוא ןכלו .הרות -לש-תואיצמל ותואיצמ לכ ךפהנ ירה ,"אלפנ דוחי"ב הרותה
.ךכב האגתי אל ןכ-יפ

בושחל לולע (הרות איה ותואיצמ לכש) וז הגרדל םדא עיגהש ןוויכמ - "תרצונ ךכל יכ"
יכ" רמא ןכל .אבהלו ןאכמ ודומילב ךכ לע עגייתהל בייח וניאו ,םלועב ודיקפת אלימ רבכש
םוי דוע ךל ןתינו ,שדחמ (הלוכ האירבה םע דחי) תרצונו תארבנ םויה - "תרצונ ךכל
דומילב ךישמהל ךילע ןכ םאו ,"לארשי ליבשבו הרותה ליבשב" איה האירבה תנווכו ,תויחל
.יוליע רחא יוליעב הרותב תולעתהלו ,זוע רתיו תאש רתיב הרותה

:יאכז ןב ןנחוי ןבר - רמאמה לעבל ךייש הז ןיינעו

ל"זר רמאמכו .הרותה דומיל היה ("ןבר" ארקנש רחאל) יאכז ןב ןנחוי ןבר לש וניינע לכ
תומא עברא ךלה אל"ו ,"דמיל הנש םיעבראו דמל הנש םיעברא ,איטמקרפב קסע הנש םיעברא"
לארשיב הרות םייקתתש גאד ןברוחה תעשבו ,"שרדמה-תיבב םדא ומדק אל"ו ,"'וכ הרות ילב
.הרותה דומילב תוברהל עובתל האי ולו האנ ול ןכלו ."הימכחו הנבי יל ןת" שקבו
(ה-א) א קלח תובא-יקרפל םירואיב ;הגומ יתלב - ז"לשת ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(104-102 'מע

עובשה חול


ד"בח יגהנמו יניד

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ךתולעהב תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ח"י

"אוה דג ערזכ ןמהו" דע "םיננואתמכ םעה יהיו"מ לוקה תא טעמ םיכימנמ הרותה תאירקב
.1(ו-א,אי) ללכב דע אלו

.2ב קרפ - תובא יקרפ
תוארהל" ידכ ,חכת 'יס ח"רפמ ורוקמו ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה גהנ ןכ (1
םינייצמו .ןבומכ ,וללה םיקוספה תא םג רוביצה לכ עמשיש הזכ לוקב ארקיש םש ריהזה מ"מו ."םיטרחתמ םהש
.(ג,ג) םירפא ירעש לע 'םימחר ירעש' שוריפלו (א,אס ב"ח) ח"ירהמ יטוקלל

.ד"בח-ללוכ חול (2


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il