- ס"ש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה ןוויסב ד"כ * חלש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הדידממ הלעמל תווצמו הרות םויק
הלבגהו


,תעדו םעט לש הלבגהו הדידמב תווצמה םויק היה חרוק לצא
םגש רמא ונבר השמ ,ותמועל * "חרוק גלפתאו" השענ הזמו
לש ונוצר אוה הז יכ ,"תיציצב תבייח" תלכת הלוכש תילט
* אל וא לכשב םוקמ הזל שי םא הנימ-אקפנ ןיאו ,ה"בקה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


,תירחשב וארקש חלש תשרפ - תוישרפ יתשל ךייש ,החנמ תלפתל ףסומ תלפת ןיבש הז ןמז]
.[החנמ תלפת תעב םיארוקש חרוק תשרפו

,(בור יפ-לע) 1"ןיכומס ןישרוד"ש ךכל ףסונ ירה ,תודרפנ ןתויה םע - ולא תוישרפ יתש
:תיציצ תווצמב המויסש חלש תשרפל תכייש חרוק תשרפש 2שרדמב אידהל וניצמ

םהל ושעו םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד ?ןיינעה ןמ הלעמל ביתכ המ ,3חרוק חקיו"
,ול רמא ?תיציצה ןמ הרוטפ אהתש והמ תלכת הלוכש תילט ,השמל רמאו חרוק ץפק .4תיציצ
תורטופ ןיטוח עברא ,המצע תרטופ ןיא ,תלכת הלוכש תילט ,חרוק ול רמא .תיציצב תבייח
."!?התוא

ומצע תא לידבהש ,"חרוק גלפתאו" סולקנוא םגרתש יפכ ,"חרוק חקיו"ש ךכל הביסה :רמולכ
יניסמ הרות לביק השמ"ש עדיו ,הרות-ןתמ תעשב היהש תורמל - וילע קולחל וניבר השממ
ותלוכיב היה ןכלש ,הרותה תעידיב לודג היה ומצע חרוקש םג המו ,לארשי לכל 5"וכ הרסמו
ישאר אלא ,ןירדהנס ירבח םתס אל) 6"תוארדהנס ישאר םישימחו םייתאמ" ותא ךושמל
הלוכש תילטש רובס היהש ,תיציצ תווצמ ןיינעב וניבר השמ לע ותקולחמ איה - (ןירדהנס
.תיציצה ןמ הרוטפ תלכת

:ןיינעה רואיבו

תבייח - תלכת לש אל - תילט םתסש םיכסה אוה םג .תיציצ תווצמ םצע לע קלח אל חרוק
טוח הב ליטהל םיבייח תלכת לש הניאש תילטש ,לכשב םוקמ ול שיש ןיינע והזש יפל ,תיציצב
,תלכת הב ליטהל םיבייחש לכשב םוקמ ןיא - תלכת הלוכש תילט לבא .תלכת לש םיינש וא 'א
.תלכת לש הלוכ איהש רחאמ

לש ונוצר אוה ךכ יכ ,"תיציצב תבייח" תלכת הלוכש תילט םגש רמא וניבר השמ וליאו
.אל וא לכשב םוקמ הזל שי םא הנימ-אקפנ ןיאו ,ה"בקה

גלפתאו" השענ הזמו ,תעדו םעט לש הלבגהו הדידמב תווצמה םויק היה חרוק לצאש ,אצמנו
.םימש םשל הניאש תקולחמ וז התיהש ותליחת לע חיכוה ופוסו ,וניבר השמ לע קלחש ,"חרוק

הניאשו ,יאמשו לליה תקולחמ וז - םימש םשל איהש תקולחמ איה וזיא" 7ל"זח ורמא ,הנהד
יפ-לע וכלה אל יאמשו לליהש - הזב הרבסההו ."ותדע לכו חרוק תקולחמ וז - םימש םשל
שיש וניצמש והזש ,תיכפה הטישל םוקמ תניתנ םלצא התיה ןכלו ,דבלב לכשה תלבגהו תדידמ
התיה ,הז לע הז וקלחנ רשאכ ,אלימבו ,8לליה -תיב ירמוחמו יאמש-תיב ילוקמ םהש םיניינע
אלו ,דבלב לכשה תלבגהו תדידמ יפ-לע םיכלוה רשאכ ןכ-ןיאש -המ ;םימש םשל םתקולחמ
.םימש םשל הניאש תקולחמ תישענ יזא ,לכשהמ הלעמלש ןיינעל םוקמ םינתונ

:אפוג תיציצ תווצמב םג וניצמ - תעדו םעטמ הלעמל אוה תווצמה דוסיש - הז ןיינע

הרות לארשי-ינבל תתנש הזמ הלועפה יהמ :ה"בקהל רמא וניבר השמש 10שרדמב 9אתיא
?הרותה ןיינע לכ לע חוכשל םילוכי ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב םה םיאצמנש רחאמ ,תווצמו
"תיציצ" יכ ,תווצמה לכ ורכזי הז ידי-לעש ,תיציצ תווצמ םהל ןתא :ה"בקה ול הנע
ריכזמ אלימבו ,ג"ירת הז ירה ,םירשק השימחו םיטוח הנומש םע דחיבו ,תואמ-שש אירטמיגב
."'יוה תווצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו" 11בותכש ומכ ,תווצמה לכ לע רבדה

םג םיכירצ המל ,תווצמה לכ תא רוכזל איה הווצמה תרטמש רחאמ :ןבומ וניא הרואכלו
קר תחקל רשפא היה ןכ-םאו ,ל"נכ תווצמ ג"ירתה לע םיריכזמש תיציצה םה רקיעה ?תילט
?תילט םג םיכירצ המ םשלו ,תיציצ

אלא ,ותוימינפבו וכותב סנכנש ןוזמ הז ןיא ירהש ,ףיקמ אוה תילט :אוה הזב טשפה אלא
ג"ירתש עדיל ךירצו .ותנבהב וגישהל לוכי וניאש ,ונייה ,ץוחבמ םדאה תא ףיקמה שובל
.לכשהמ הלעמלש ןיינעמ ,ונייה ,"תילט"מ תואבו תוכשמנ תיציצב תוזמרנה תווצמה

קרו ;המואמ ריכזמ הז ןיאו ,הווצמ םוש ךכב ןיא - תילט ילבדוחל תיציצ חקולש העשב
עדויש ונייה ,תילטמ ("פארא ןעגנעה") תולשלתשמו תויולת ןהש יפכ תויציצה תא חקול רשאכ
יווה יזא - הב אסיפת םוש ול ןיאש הגירדממ ורוקמ תווצמו הרותה ןיינע לכש ריכמו
.הווצמ

."םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקולא 'ה ינא" 12רמאנ תיציצ תשרפ ףוסב ,הנהו

:הזב ןיינעהו

-םויו תבש רומשיש ונממ םישרוד .םלועה ךרדמ ךפיה איה הרותה ךרדש ןובשח תושעל רשפא
- לידבהל - ןכו ,םייוג םירחתמ ול שיש העשב הב - 13שדוקה לע לוחמ ףיסוי דועו ,בוט
;תבש ירמוש םניאש םידוהי

ךליל לכוי ךכ רחא קרו ,רועיש דמליו ללפתי שארל-לכל - רקובב ומוקבש ונממ םישרוד
,םיקסעב "החיתר"ה עצמאב ,םויה עצמאבש ,ונממ םישרוד ,ויקסעב רבכ ותויהבו ;ויקסעל
םישרוד הלילב ךכ-רחאו ;14החנמ תלפתד תוביבחה לדוג והזש - החנמ ללפתיו לכה בוזעי
.הטימה לעש עמש-תאירק תורקלו תיברע ללפתהל ונממ

יכרד ךפיה אוהש - לובג-תגשהו האנוא ,הליזגו הבינגמ רהזיהל ונממ םישרוד ןכ ומכו
.רחסמה

תגהנהב םוקמ הזל ןיא רשאכ ,הרות יפ-לע גהנתהל ול רשפא ךיא :הלאשה ולצא תלאשנו
?םלועה

אל רשאכש ,ל"נכ תעדו םעטמ הלעמל אוה תיציצה ןיינעש ,תיציצ תשרפ ףוסב רמאנ הז לע
גהנתמ יזא ,תעדו םעטמ הלעמל תווצמ םימייקמו תעדו םעט לש תולבגהו תודידמ םע םיבשחתמ
.עבטה תולבגהמ הלעמל םג ומע ה"בקה

דחא דבע תאיצי וליפא ירהש - "םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקולא 'ה ינא" והזו
ףלא תואמ שש" םירצממ ואצי תאז לכבו ,15ל"זר רמאמכ ,עבט יפ-לע תירשפא התיה אל םירצממ
םיעשתמ תוחפ אל היה ידוהי לכלש ,לודג שוכר םע דחיב ,(םישנו) 16"ףטמ דבל םירבגה ילגר
הזב וריכה םייוג וליפאש ונייה ,18"םתיא הלע בר ברע םגו" ,17בהזו ףסכ םיאשונ םירומח
.ירמגל עבטהמ הלעמל אוה הז לכש -

רשא םכיקולא 'יוה ינא" יזא ,עבטה תולבגה יפ-לע אלש גהנתמ ידוהי רשאכש ,ונייהו
ינוזמו ייח ,ינבב ,עבטה ךרדמ הלעמל ול םיעיפשמ הלעמלמ םגש ,"םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה
.אחיוור

הלעמל תויהל הכירצ תווצמו הרותה םויקד הדובעהש (רמאמהב ליעל) ראבתנש המ םג והזו
הלבגהה הנשי ךורע-ןחלוש יפ-לע םגש תויה םעש ,םידסח-תולימגד וקב ומכו ,הלבגהו הדידממ
.הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב ח"מגב קוסעל שי ,םוקמ-לכמ ,19"םדוק ךלש"ד

ינש לש סחיה ,ונייה ,20"וברו ורפ" - איה הרותבש הנושארה הווצמהש ךכב שגדומכו
.21ח"מגד ןיינעה ןכות והזש ,הזל הז םידוהי

,ומצעב ה"בקה היה ובש "ןכדש"ה ,רשא ,ןושארה ךודישב רמאנ הז יוויצש ,ףיסוהל שיו
לא האיביו 22רמאנש ,םדא לצא האיבהו הלככ הטשקו הוחל ה"בקה הנקת . . הלכב קסעתנ"ש
הווהמ הז ירה - הזכ ןיינעב ומצע תא ליפשהל ול םיאתמ היה ה"בקהש ןוויכו .23"םדאה
ח"מגב קוסעלו ,רבד םושב בשחתהל ןיאש ,ח"מגב ידוהיל תוסחייתהה ןפואל עגונב דומיל
.תעדו םעט לש הלבגהו הדידממ הלעמל

ונשי ןישודיקה םדוקש - ןיאושינה רדסב םג זמרנ תעדו םעטמ הלעמלש הדובעה ןיינע
:הפוחה ןיינע

הלכהו ןתחה רשאכו .תעדו םעטמ הלעמל ונייה ,שארה ןמ הלעמל ,ףיקמ איה - 24הפוח
הלעמלש רבד שיש םיריכמש ,ונייהו ,םשארמ הלעמלש ףיקמ תחת ונייה ,הפוחה תחת םידמוע
איה לארשיו השמ תד ,ןכש ,לארשיו השמ תדכ ןישודיקה תויהל רשפא יזא - םתסיפתו םלכשמ
.תעדו םעטמ הלעמלש ןיינע אוה 'ה תדובעב םיניינעה לכ דוסיש

יזא ,תעדו םעטמ הלעמלש תורסמתהה יהוזש ,הפוחה ןיינע ונשי רשאכש - רתוי תויטרפבו
:םישוריפה ינשב - "ןישודיק"ה ןיינע תויהל לוכי

יניינע לכמ ומצע תא לידבמ םדאהש ,הדובעב וניינעש ,25"שדקהכ אמלע-ילוכא הל רסא" (א
הכרב ילב רבד םושמ הנהנ וניא ןכלו ,"שדקה" רדגב םה םלועה יניינע לכש ועדויב ,םלועה
תליכא ךרד-לע ,שדקמה תדובע לש ןיינע ומכ ולצא איה םיימשג םיניינעב תושמתשההו ,26
,27םירפכתמ םילעב הז ידי-לעש םינהכ תליכאל דעו ,םילעב תליכא - שדקמב ןברוק רשב

שדקמה םדאכ" ,"ויתווצמב ונשדיק רשא" שוריפב 28אינתב ראובמכ - ןישודיקה ןיינע (ב
םע דוחייה השענ תווצמו הרות ידי-לעש ,ונייה ,"רומג דוחייב ומע תדחוימ תויהל השא
לכ הלעמלמ ול םיעיפשמש ,ונייה ,29"היתונוזמב בייח הלעב"ש אוה ןידה ירהו .ה"בקה
.ול ךרטצמה

***

איה זומת תפוקתש 30עודי ירה - הז שדוק-תבשה םויב ךרבתמש זומת שדוחל עגונב
'יוה ןגמו שמש"ה ריאמ זומת תפוקתבש - תוינחורב וניינעו ,רתויב םוחה ףקות לש הפוקתה
.31"םיקולא

רבדהש יפכ - םלועה לכ תא ריאמ "'יוה שמש"ש םיאור בטיה םילכתסמ רשאכש ,איה תמאה
ןמזב םג ירהש ,םיסינ לש םיניינעל דעו ,תיטרפ-החגשה לש ןפואב הלעמלד הגהנהב אטבתמ
.32"וסינב ריכמ סנה לעב ןיא"ש אלא ,רבעה ןמ רתוי דועו ,םיסינ םנשי הזה

לקנב תווצמו הרותה םויקהשענ יזא ,םלועב ריאמ "'יוה שמש"ש םיריכמו םיננובתמ רשאכו
הדמב םלועל םיכייש תווצמו הרותה יניינעש ,ו"ח ,בושחל םילוכי ,תאז ילול ירהש ,רתוי
רשאכ לבא ;(ד"ס ל"נכ) םלועה רדס ךפיה םה ,הברדאו ,םלועל ללכ םיכייש םניאש וא ,תטעומ
.רתוי לקנב תווצמו הרותה םויק השענ יזא ,'וכ הלעמלד הגהנהה תא םלועב םיריכמו םיאור

ארמח" 33ל"זח ורמא ירה ,םלועב "'יוה שמש"ה ריאמ זומת תפוקתבש יפ-לע-ףא ,םנמא
םע רושקש ימ לע הרומ "ארמח"ש רסומ ירפסב ראובמכו ,"היל ארירק זומת תפוקתב וליפא
םוחה ףקות ולצא רסחש דבלב וז אלד ,היל ארירק זומת תפוקתב וליפא ןכלו ,םלועה תוירמוח
ךירצו ,היל ארירקש ,תאז דוע אלא ,ולצא ןיא ליגרה ךרד-לע םוח וליפאו ,זומת שדוחד
.ירמגל ררקתי אלש תוצע שפחל

תווצמו הרותה םויק היהי הז ידי-לעש) וב רודחי זומת שדוחד ינחורה םוחש הצועיה הצעהו
34ח"מגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולש לכב קסעתהלו ,רמוחה תולבגהמ תאצל - (רתוי לקנב
.הלבגהו הדידממ הלעמל

:רתוי תויטרפבו

םה םירבד 'ג"ש - הליפתה םדוק ףא - םויה תלחתה תויהל ךירצש ךיא 35הרות-יטוקלב ראובמ
הליפתה לכה ירבדלש . . 36רהטמ הווקמ המ . . הווקמ 'א ,הליפתב םיענומה לכ ריסהל
אוה 'גהו . . 37'וכ הטורפ ביהי רזעלא 'ר ומכ הקדצ 'בה . . הליבטה םע רתוי תלבוקמ
."רהוזב םיאצמנה רסומ ירבד טרפבו רסומ ירבד דומילו קסע

- םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה 'ג םע םירושקה ,ל"נה םירבד 'גמ דחא לכבו
:ומצע תואיצמד תולבגההו תודידמהמ האיציה תשגדומ

ךלש"ד הלבגההו הדידמה הנשיש יפ-לע-ףא :"ילצמ רדהו ינעל הטורפ ביהי" - םידסח-תולימג
,המואמ ןיידע לכא אל ומצעב אוהש יפ-לע-ףא ,ןכלו ,ךכב בשחתהל ןיא ,םוקמ-לכמ ,"םדוק
ינעל הטורפ ןתיל וילע ,38הליפתה םדוק לוכאל רוסא ירהש ,ץחל םימו רצ םחל אל וליפא
.ומצעב לכאי זא קרו ,ללפתי ךכ-רחאו ,(לכאמ רבד תונקל לכוי םהבש)

,חרכומה רבד והזש ,ארזע תליבט יעבמ אל :הווקמב הליבט תמדקה ירחאל - (הליפת) הדובע
הליבט יכ - הליפתל הליבטד תוכיישהו .הרהט (תפסות) ידיל האיבמש ללכב הליבט אלא
התא ימ ינפל" תוננובתהה ןיינע והזש ,הליפתד לוטיבהל הנכהה יהוזו ,39לטיבה תויתוא
ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ ינפל אוה דמועו ,41"החורס הפיט" אוה ירה ומצע דצמש ,40"דמוע
.ותואיצמ תולבגהמ אצויו ,ירמגל ותואיצממ לטבתמ הז ידי-לעש -

,43"סרח ילכ לפותה" 42הנשמה ןושלכ (א) :הליפת ןושלב םישוריפה ינש ןכות םג והזו
ידי-לע :אילת אהב אהד - לטבו לפט ןושל ,(ת"יטב) 44"לפוטה" ןושלמ (ב) ,תורבחתה ןושל
םע רבחתמ הז ידי-לעו ,ומצעב לטבו לפט השענו ותואיצמ תולבגהמ םדאה אצוי הליפתה
.ה"בקה

:"רהוזב םיאצמנה טרפבו . . רסומ ירבד דומילו קסע" - הרות

ראבתנש ומכו .הרותה תוימינפ דומיל םג תויהל ךירצ אלא ,הרותד אילג דומיל קיפסמ אל
הרותב וניינעו ,םייחה ץעו תעדה ץע ןיב דירפהש ,םיצע ששוקמ אטח ןיינעב (רמאמהב ליעל)
לגוסמ ןמז והזש הליפתה םדוק טרפבו .הרותה תוימינפו הרותד אילג ןיב דוריפה אוה
.הרותה תוימינפ דומילל

טרפבו . . רסומ ירבד דומילו קסע" תויהל ךירצש אתיא הרות-יטוקלבש ףאש ,ריעהלו
ירפסבש םיניינעה לכש ,םידיסחה ינקזו וניאישנ וניתובר ורמא רבכ ירה ,"רהוזב םיאצמנה
תרותב םייברה וסינכה ,םדאה תדובעל םיכרצנה רהוזה רפסו [המכח-תישאר ומכ] רסומ
"הנמ םייתאמ ללכב" ךרד-לע ,םיניינעה לכ םנשי תודיסחה דומיל ידי-לע אלימבו ,תודיסחה
.45

תניחבב איה הרותד אילגש אוה הרותה תוימינפל הרותד אילג ןיב קוליחה תוללכ ירהו
.לובג ילב תניחבב איה הרותה תוימינפו ,לובג

,ח"מגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולשב ותואיצמ רמוח תלבגהמ אצוי ידוהי רשאכ ,הנהו
- הרותב רועיש תפסוה וא ,םיליהת רומזמ תרימא ,הקדצה תניתנ ידי-לע - ה"בקה תאמ שקבמו
"'יוה שמש"ה ולצא ריאמש ,תוארל ליחתמ יזא ,תיסינ הגהנהו תיטרפ-החגשה תוארל הכזיש
.רתוי לקנב אוה תווצמהו הרותה םויק הז ידי-לעו

ןמזב םגש ,ונייה ,תבט תפוקתב םג אלא ,זומת תפוקתב קר אל "'יוה שמש"ה ולצא ריאמ זאו
.הלבגהו הדידממ הלעמל ותדובע תישענ ,םלעהב אוה "'יוה שמש"ש

ויצח םלועה לכו 'וכ הארי םלועל" 46ל"זח ורמא "םלוע"ל עגונבש םשכד - הזב ןיינעהו
ףכל ולוכ םלועה לכ תא 'וכ עירכה" יטרפ שיא לש דחא השעמ ידי-לעו ,"בייח ויצחו יאכז
ונייה ,תבט תפוקתב םג תלעופ זומת תפוקתב הדובעהש ,("הנש") "ןמז"ב םג אוה ןכ - "תוכז
םח תיבב אצמנו ,ול םח תבט תפוקתב םג ,אלימבו ,תוידימתב ולצא ריאמ "'יוה שמש"הש
.("ןוגינ ןעמיראוו א" ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ) .המח הביבסבו
- םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ שדוק-תבש *תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 18-11 'מע ג ךרכ ג"ישת 'תויודעוותה.נ"שו .ב,אכ תוכרב האר (1

.ג ,ח"יפ ר"בדמב .ב חרוק אמוחנת (2

.חל,וט ונתשרפ (3

.חרוק פ"ר (4

.א"פר תובא (5

.פ"הע י"שרפ (6

.ז"ימ ה"פ תובא (7

.ה-ד"פ תוידע (8

ארודהמב) ךליאו 324 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ד"סוס דע ןאכמ (9
.(ךליאו 29 'מע - ק"הלל תמגרותמ

.זל,וט ונתשרפ ח"הואב אבוה .ו"כפ ר"אבדת םג האר (10

.י"שרפבו טל,וט ונתשרפ (11

.אמ,םש (12

.ד"ס א"סרס ח"וא ז"הדא ע"וש (13

.זפ 'מע ת"רזע מ"הס .אע 'מע א"ח ך"נ ת"הואב אבוה - (החנמ תלפתב) י"הדס האר (14

.ט,חי ורתי י"שרפב אבוה ,אתליכמ (15

.זל,בי אב (16

.ב,ה תורוכב (17

.חל,םש (18

.נ"שו .א,גל מ"ב (19

.חכ,א תישארב (20

.נ"שו .262 'מע א"צרת ש"הס האר (21

.בכ,ב תישארב (22

.ג ,ד"פ נ"רד תובא (23

.(217 'מע ח"ח תויודעוותה - םחנמ תרות) ז"יס תועובשה גחד 'ב םוי תחיש םג האר (24

.ב"ער ,ב ןישודיק (25

.א"עס ,הל תוכרב האר (26

.נ"שו .ב,טנ םיחספ (27

.י"פ ת"הגא םג הארו .(ב"עס ,הס) ו"מפ (28

.דועו .ב,זנ תובותכ (29

.(109 'מע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ת"יש'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחיש םג האר - ןמקל אבהב (30

.נ"שו .310 'מע ח"יח ש"וקל הארו .בי,דפ םיליהת (31

.א,אל הדינ (32

.א,גנ תבש (33

.ב"מ א"פ תובא (34

.ךליאו ב"עס ,גמ אבת (35

.אמוי ףוס הנשמ (36

.א,י ב"ב (37

.ב,י תוכרב (38

.(ד"עס ,טנק) ופוסב הווקמה תנווכב (ח"אד םע) רודיס האר (39

.ב,חכ תוכרב האר (40

.ג"פר תובא (41

.ה"מ ג"פ םילכ (42

.המורת פ"ר א"ות (43

.(79 'מע ט"שת מ"הסב ר"ומדא ק"כ תרעהמ) ז"מ ןוקית ז"וקתב ןייעו .םש םילכב תחוורה אסריגהכ (44

.דועו .א,דע ק"ב (45

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר .ךליאו א"עס ,מ ןישודיק (46


ק"יתכב םינוקית הזיא ר"ומדא ק"כ ןקית - ד"בח-ידיסח-תדוגא תיירפס ןויכראבש החנהה תמישר לע (*
.(ל"ומה)


תווצמ םייקמו תעדו םעט לש תולבגהו תודידמב בשחתמ וניא רשאכ
עבטה תולבגהמ הלעמל ומע גהנתמ ה"בקה םג יזא ,תעדו םעטמ הלעמל
הווצמהש הדבועב םג תשגדומ דסח-תולימג תווצמ לש התובישח
הז םידוהי ינש לש סחיה ,ונייהד ,"וברו ורפ" איה הרותב הנושארה
הזל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םינותחתב "םלוע לש ופולא" יוליג
תולגב םהש יפכ


?"הלואג"ה ןיינעמ דרפנ יתלב קלח אוה "הלוג"ה ןיינע עודמ

לבא .תולגה תא (םג) היבגת הלואגהש איה הנווכהש ןוויכ ,"הלוג" הכותב תללוכ "הלואג"
לש המש ןכות והזש דע ,הלואגב ירקיע הזכ ןיינע אוה (הלוגד היילעה) עודמ :רואיב ךירצ
?רבדה תוהמ לע הרומ םשש עודיכ ,(ף"לא תפסותב הלוג) "הלואג"

לכתסה" :תובא-יקרפד ישילש קרפ ,וז תבשד קרפב הנושארה הנשמה יפ-לע ןבוי הזב רואיבה
השולש"ה תא תונמל הנשמה הכישממ ךכ-רחאו ,"הריבע ידיל אב התא ןיאו םירבד השולשב
[...] ."םירבד

םא וליפאו ?"םירבד השולש" םנשיש רפסמה ןאכל עגונ המ :יל המל אניינמ - הלאשה תלאשנ
הנשמה ךשמהב רופסל ירה לוכי דחאו דחא לכ ,תאז שרפל הנשמה הכירצ עודמ ,עגונ רפסמה
?םירבד השולש הנומ איהש

:הזב םירואיבה דחא רמול שיו

ךשמהב םינמנה םירבדה תשולשל קר םתנווכ ןיא [...] "םירבד השולשב לכתסה" הנשמה ירבד
השולשב לכתסה" :הארוה תנתונ הנשמה ;ללכב "םירבד השולש"ד ןיינעל םג אלא ,הנשמה
אב התא ןיא" הז ידי-לעו "םירבד השולש"ב (ןויעב תולכתסה) לכתסהל ךירצ םדא - "םירבד
:"הריבע ידיל

ותואש לוכיבכ ה"בקהו ומצע אוה :םיניינע ינש קר ולצא תויהל םיכירצש בושחל לוכי םדא
."ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,דבוע אוה

(םנשיש) תוארלו (לכתסהל) ןנובתהל ךירצ םדא :"םירבד השולשב לכתסה" - הנשמה תרמוא
רבד ונשי - לוכיבכ ("ינוק") ה"בקה תואיצמו ("ינא") ותואיצמ לע ףסונ :"םירבד השולש"
.ונוק תא ידוהי שמשמ ודי-לעשו ,ה"בקה ידי-לע ארבנש םלועה תואיצמ :ישילש

הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה-םלועב ימשג ףוגב הטמל המשנה תדיריו םלועה תאירב תילכת
ידוהיש ,"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ד הנווכה תא תואלמל - איה ונממ
תושעלו ,םלועה תוירמוחו תוימשגו תינויחה ושפנו ופוג תא ךכזיו ררבי ותדובע ידי-לע
.ה"בקהל הריד הז לכמ

:ף"לא תפסותב הלוג תויתוא "הלואג"ד ןיינעה םג ןבוי הז יפ-לע [...]

הב הלגמו הסינכמש ידי-לע הלוגה תא הכותב תללוכ (אלא ,"הלוג"ה תא תלטבמ הניא) הלואג
יפכ ללוכ ,םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל איה הנווכהש ןוויכ - םלוע לש ופולא תא
םיאצמנ םהש יפכ םבצמב ,םינותחתב םלוע לש ופולא תא תולגל ,תולגב םיאצמנ םינותחתהש
.תולגב

,(הלוג) "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ב הלואגה ןיינע יולת ןכלו [...]
.הלואג תישענ הז ידי -לעש דע ,הלוגב (םלוע לש ופולא) ף"לאה תסנכהד הדובעה
ג ךרכ א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"שנת'ה םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(שידיאמ םוגרת - 182-179 'מע

יבר יצוצינ


תוינואב םיה ידרוי

הרותה איה הינואהו רעוס םיל לשמנש ימשגה הזה-םלועל המשנה תדיריל תזמור םיל הדיריה
גיהנמה אוה לבוחה -ברש המדנ דצהמ ןנובתמל * העיבט ינפמ המשנה תא תוליצמה תווצמהו
הטכאי לעב לש ורופיס * הניפסה לש הילעב אוה יתימאה גיהנמה דועב הניפסה לש יתימאה
* 'הב הנומאל לבוחה-בר ברקתנ תאז תובקעבו 'חרזמ'ה ןכיה יוגה לבוחה-בר תא לאשש ידוהי
"תוינואב םיה ידרוי"ב םירושקה 'ה תדובעב םירואיב
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םינפסה םיכלהתמ ןוילעה ןופיסבש אוה התלעפהב רדסה ,םיב תכלהמה הניפס
שבולה שיא יוצמ ,הניפסה ןטבב ,הטמל .'וכו תודועס םיכרועו ,ןבל ידגבב
םידגב םניא וליפא אלא ,ןבל ידגב םניאש קר אל) תוטשפה אישב םידגב
ןהילע חיגשהלו ,הניפסה תא תוכילומש תונוכמה תא ליעפהל ודיקפתו (םיטושפ
ידי-לע תעצבתמ הניפסה ךוליה תלועפש תורמלו ...יוארכ ןתלועפ תא ולעפיש
-לע תעצבתמ (רחא דצל וא הז דצל) הניפסה תנווכה םוקמ-לכמ ,יאנוכמ ותוא
.יאנוכמה לש ותעדב בשחתהל ילבמ ,םתעד יפכ םינפסה ידי

א"ישת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לישמה הז לשמ
ידי-לע איה תיתימאה םלועה תגהנהש ריהבהל ידכ (153 'מע ג ךרכ א"ישת'ה 'תויודעוותה')
."תונוכמה יליעפמ"כ םיארנה םדאה-ינב ידי-לע אלו ה"בקה

:רמאו םלועה תומוא לומ לארשי-ינבל יברה סחייתה ,החישה ךשמהב

הניפב ותויהב וליפא ,ידוהי אצמנ ובש םוקמו םוקמ לכל עגונב םג ןבומ הזמ
האיבה הנוילעה הנווכהש עדיל ךירצ ,רפסמ-יתמ םידוהי אלא הב ןיאש תחדינ
.תודהיל הלא םידוהי ברקל ,תודהיה תקזחהב לועפל ידכ הז םוקמל ותוא

ןיב םיאצמנ רפסמ-יתמ םידוהי רשאכש ןועטל לולעה והשימ תעדכ אלש אטישפו
ןעוט - הז בצמ ,ןכש ,תווצמהו הרותה תרימשב םולשו סח לקהל םילוכי ,םייוג
...!יריזחד ילדק וליפא לוכאל רתומ זאש המחלמ לש בצמל המוד - אוה

עגונש המב) םידוהי לע םיתב-ילעב םניא םייוג ,תישאר (א :הבושתהו
םייקלו רומשל אוה לוכי הזכ בצמב םג ,אליממו (ב !(םיינחור םיניינעל
ךירצ ,הזמ הריתי אלא ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכ (העודי הדימב)
.תודהיה תקזחהב לועפל ידכ הז םוקמל ותוא האיבה הנוילעה החגשההש עדיל

"תויולג רבודי תעכ"

םתואב העיגהש םיחלמ תצובק ךותב היהש ד"בח עזגמ רוחב (הארנה יפכ) חכנ תודעוותה התואב
:ול רמאו (155 'מע םש) יברה וילא הנפ ךשמהב .שדוקה-ץראמ הגלפהב םימי

תויולג רבדלו ףיסוהל םיכירצ התעו ,שרופמ יתלבו םותס ןפואב רבוד התע דע
:("חותפ")

תוינואה יתשש תעדל םכילע ,םידוהי םע תוינוא יתש ןאכל ועיגהש ןוויכ
תודוא םמע רבדל ,הלא םידוהי םע רשק רוציל ולדתשתש ידכ ,םכתושרל ורסמנ
ורמאת - םישייבתמ םכנה םאב :(ףיסוהו) !תודהיל םתוא ברקלו ,תודהי יניינע
ומש תא רמא יברה) ...ומשש דחא ידוהי שיש םהל ורמיא :ימשב םירבדה תא
א טימ") רתויב דבכ אטבמב רבדמו ,הטוהר תילגנא רבדמ וניאש ,('קה
רבדמו ,עיברל וא הצחמל קר וירבד תא םיניבמש ,ךכ ,("טנעצקא ןקיד'ארומ
,ימשב רבדל םתא םלוכי ...הקירמאב לבוקמהל םימיאתמ םניאש הלאכ םירבד
.םתלועפ םירבדה ולעפיו

תבש תרימש ,ןיליפת תחנה ,תודהי יניינע תודוא םידוהי םע רבדל םיכירצ
וא ,וירבד עומשל הצור וניאש והשימ שיש הדבועהמ לעפתהל אלו ,הזב אצויכו
ותמשנ ירה - עומשל הצור וניאו געולש ימ םגש איה תמאה ...ול געול וליפא
...תעמוש

רמוחה לע הרוצה תרבגה

ריבס .איש -יש 'מע ד ךרכ שדוק-תורגא) האבה תרגיאה תא יברה בתכ ןכל םדוק םידחא םימי
:(לארשימ הצובק התואב הרושק איה ףא וז תרגיאש חינהל

א"שית'ה ,ןויס שדוח שאר ,ה"ב

.י.נ ןילקורב

תירבה תוצראב םרוקיבל ,"בגשמ" הינואה ,םהישארב םהיניצקו םיחלמה רבח לא

!הכרבו םולש

תוצראב םכרוקיב רבד-לע ,ןוזלטיג 'יש קחצי רמ ךרבאה םכרבחמ יתעמש םעונב
םילוחיאו ש"פו "םולשל םכאוב" תכרב םכל חולשל יננה ודי-לעו ,תירבה
.םיבוט

שוכרל איה תונידמ ראשב וא ב"הראב רוקיבה תורטממ תחא רשא ,וילאמ ןבומ
ושמשיש ידי-לע .ןנוכתו הנבת ,השודקה ונצראב בושייה דעב הליהתו דובכ
תוחוכ בטימ תא לכ ינפל וגצייו ו"ת ק"הראב םייחה תוחתפתהמ למסו אמגוד
.וב רשא הלענהו בושחה ,ונמע

?םימעה לכ יניעל ונלצא הלענהו בושחה והמו

ערואמ רשא - ונתרות ןתמ ןמזמ תרמוא תאז ,יוגל לארשי ינב םע תויה זאמ
היה הנה - םיבורקה םימיב הבוטל ונילע אבה תועובשה גחב ונחנא םיגגוח הז
תפומ שמיש ,ומצע הז ןמזמ לבא .תומכב טעמה ,םימעה לכמ טעמה לארשי ינב םע
,תוקולאה תודחא ןויער תצפה :תוינחורב ,תוכיאב הלוכ לבתל ךרד הרומו
.'וכו 'וכו טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד תרימש

לארשי ינב םע - הז לכ תורמל לבא ונילע םימק רודו רוד לכב ,התע דעו זאמ
םפוס ,ימורו ןווי ,לבבו רושא .וילע םיממוקתמה רשא העשב הב .םייקו יח
.טילפו דירש םהמ ראשנ אלו הילכ התיה

.תוכיאב םא יכ תומכב יולת וניא ונמע לש ומויק דוס יכ ל"נה יפ לע רורב
וברק לא ונמע גפס רשא םייחצנה םיינחורה םיכרעב םא יכ עורזה חוכב אל
םכלכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו :בותכה ןושלבו ,םידחאל ומע ויהיו
.םויה

ינייפואה תא גצייל םכתוצרב .םכאוב םוקמ לכב םכרוקיב תילכתל ןידה אוהו
ןייטצמ אוה הזב ,אוה לדבנ הזב רשא ,לארשי םע לש יבקעה וקהו ידוהיה ייחב
לש םיינחורה תוחוכה תא שיגדהלו סנ לע תולעהל םיכירצ הנה ,ותלעמ יהוזו
חוכב אלו ליחב אל :ונאיבנ םגתפכו .רמוחה לע הרוצה תא ותרבגה ,לארשי םע
.תואבצ 'ה רמא יחורב םא יכ

םלועב יישפנה םדיקפתו תיתימאה םתוחילש יולימב החלצהו חמש גח תכרבב
.הזה

םייוגל רוא

'יש רעבוד -םולשו בוטמש 'יש קחצי-םהרבא ,םידימלת ינש .ד"ישת םירופיכה-םוי יאצומ
קרבמ לבקל וכז עתפלו ,תירבה-תוצראל םכרדב "טבזילא ןיווק" הינואב וגילפה ,ספרטופ
:ונושל הזו (הנושארל ןאכ םיאבומש םיטרפ תפסותב ,גלר 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגאב ספדנ)

-החגשהבש םהל וריבסיו ,םיעסונה םהינכשלו םהל הבוט המיתח רמגו המיתח
רבעה תטרחב ךרבתי םשהל הבושתב תוצמאתהב םלוכ תלעותל דחי םיאצמנ תיטרפ
.םלוכ חילצי ךרבתי םשהו ,אבהל הבוט הלבקו

(ושדוק די תמיתח)

םיה לע טישמ תוארוה

ןתנ דחוימ סחי .תודעוותהל ואבש םיחרואל יברה סחייתה ,ז"משת בקע תשרפ תבש תודעוותהב
:םיה לע "רעניד"ב תבש ירחא ףתתשהל ויה םידיתעש םיחרואל

תולועפה תבוטל) "רעניד" ךורעל םיננוכתמ - םיחרואה לש קלחמ יל רסמנש יפכ
.('וכ שודיח לש ןפואב) הינוא יבג לע טיש ידכ ךות (תודהיהו הרותה תצפהד
הארוה הזמ דומלל ךירצ עמוש וא האור ידוהיש רבד לכש ט"שעבה תרות יפ -לעו
.הינואב טיש לש ןיינעה ןכותמ םג :הארוה רומלל שי ,ונוקל ותדובעב

:המדקהבו

תניתנ ,הרותה דומיל היתווצמו הרותל תורישי םירושקה םיניינעל עגונב
דומיל שפחל ךרוצ ןיא - הזב אצויכו ,לארשי תודחאו לארשי תבהא ,הקדצ
;יולגבו לעופב 'ה תדובע לש ןיינע תדוא רבודמש ןוויכ 'ה תדובעב הארוהו
.'ה תדובעב הארוהו דומיל שפחל ךרוצ שי ,תושרה יניינעל עגונב ,םנמא

הארוהה יהמ שפחל ךרוצ שיש - הינואב טיש - ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו
טישה תעבש ךכל ףסונ ,רמולכ ,הינואב טישמ דומלל םילוכיש 'ה תדובעב
וחקי יאדוובש ןוויכמ) הקדצ תווצמ ומייקיו הרותה דומילב וקסעי הינואב
דוע הנה ,'וכ םמצע לע ולבקיש תובייחתהה לע ףסונ ,('וכ הקדצ תפוק םמע
ותתימאל השודקה ןיינע ,ןכש ,ומצעלשכ הינואב טישהמ הארוה דומלל שי ,תאז
ומצעלשכ טרפו טרפ לכש ,ונייה ,םיטרפ-יטרפו םיטרפה לכב רדוחה ןפואב אוה
הינואב טיש הז ןיינע םילצנמש קר אל ,ןדיד -ןודינבו ,השודק לש ןיינע אוה
,(ב"ויכו ,הקדצב ףסותי הז ידי-לעש) השודק לש ןיינעל יעצמאו הנכה רותב
.'ה תדובעב הארוהו דומיל שי ומצע הז ןיינעבש אלא

"םיעיפשמ"ו "םידבוע"ל קר אל ,תוטשפב ןבומה ןפואב הז ןיינע ראבל שיו
.ןמקלדכ ,םיטושפ יכה םישנאל דע ,ונכרעכ םישנאל םג אלא 'וכ

םדאה לש ותויח םוקמ ,ןכש שודיח-רבד ,ליגר יתלב ןיינע אוה - םיל הדירי
,(אקווד םימב אוה םיגדה לש םתויח םוקמש ךרד-לע) אקווד השביה יבג-לע אוה
,םיה ימ ינפמ וילע הניגמה הינוא יבג לע אלא םיל דריל לוכי וניא ןכלש
ידרוי ,ןכלש ,הנכס לש רדגב איה הינוא יבג לע םיב ותוהשש ,ךכ ידכ דעו
'הל ודוי . . תוינואב םיה ידרוי" רמאנש .תודוהל םיכירצ השביל ולעשכ םיה
."םדא ינפל תואלפנו ודסח

:'ה תדובעב - לשמנב וניינעו

,ימשגה הזה-םלועל המשנה תדיריד ןיינעה תוללכ לע בסומ - םיל הדירי
ולכוי אל םיבר םימ" רמאנ הז לעש ,"םיבר םימ" וב שיש ,רעוס םיל לשמנש
הסנרפה תודרט לכ םה םיבר םימ" ,"הופטשי אל תורהנו הבהאה תא תובכל
. הבהאה תא תובכל ולכוי אל הז לכ םעו ,'וכ הזה -םלוע יניינעבש תובשחמהו
הצעהו ,"'וכ ךרבתי לאה שפנ תניחבמ עבטב לארשימ שפנ לכב שיש תרתסומה .
,"תוינואב םיה ידרוי" תויהל - איה ,םיל הדיריבש הנכסהמ לצניהל הצועיה
תא המשנה תרבוע םדי-לעש "תוינוא"ה םהש היתווצמו הרותה יניינע לע בסומש
.םולשב הצפח זוחמל האוב דע ,רעוסה םיה

ןיינע אוה היתווצמו הרותה םויקש - הינואב טישמ דומלל שיש הארוהה יהוזו
!הינוא אלל םי בלב םייקתהל לוכי וניאש םשכ ,םדאה לש ומויק םצעל חרכומה

תיישעכ בשחיהל לוכי וניא תווצמ םויקו הרות דומיל :תצק רחא ןונגסבו
רבודמ ירהש ,('וכ הווצמ םייקל ונממ שקבמו ומע רבדמש) והד-ןאמל הבוט
םי בלב עבוטל - המוד רבדה המל לשמ ;שממ ותויחו ומויק םצע תלצה תודוא
ותיילעב "והשימל הבוט תיישע" רבד-לע בושחי אל יאדוובש הינוא ול תירקנש
הינואה לא עיגהלו רותחל םיצמאמה לכ תא השעי - הברדא אלא הינואה יבג לע
!וייח תא ליצהל ידכ

:דועו תאז

הז ןיאש ,ןדיד-ןודינבכ ,גונעתו לויט םשל םג השענ - הינוא יבג לע טיש
םיפתתשמהש אלא ,הנכסמ לצניהל ידכ הינואה יבג לע תולעל םיחרכומש בצמ
.הינואה יבג לע טישהמ גנעתהלו תונהל ידכ בוטה םנוצרמ םיאב טישב

ותויחו ומויקל תחרכומה ןפואב תווצמו הרותה םויק דבלמש - לשמנב ותמגודו
,גונעת ךותמ תווצמו הרות םייקמש - רתוי הלענ ןפוא םג ונשי ,ידוהיה לש
תוכלה ףוסב ם"במרה ךיראמש יפכ) "דימת הגשת התבהאב" ,הבהאמ הדובע
.(הבושת

:("ריעהלו") רמאו ףיסוה יברה

רשאכ רתויב איה תשגדומ - םדאה ייח תוללכל תכייש התויה םע ,וז הארוה
ןנובתהל ררועמ רבדבש שודיחה ןכש ,שממ וטושפכ הינוא יבג לע םיב םידרוי
ירה .וב םיליגרש רבדב ןכ-ןיאש-המ ,'וכ הנקסמה תא קיסהלו ,םירבדה ןכותב
[...] .תוליגרה ינפמ ,'וכ ןנובתהל בל םימש אל ,רבדה תאלפה תורמל

,עובקה םמוקמ - השביה לא ולעיו הינואב טישהמ םבוש ירחאלש ,רקיעו דועו
םתוחילש תא אלמל םיכירצ הז םוקמבו ,םדאה ינב לש םלוככ םבור םיאצמנ ובש
םלצא שגרנו רכינ היהיש ,וז הארוה חורב וגהנתי - םלועב םקלחב ,תומדא ילע
ןיינע ,רומאכ ,הזמ הריתיו ,םתויחו םמויק םצעל עגונ תווצמו הרותה םויקש
.הבהאמ הדובע ,גונעת לש

בותכש ומכ ,תלוזה לע הלועפל עגונב םג אלא ,םמצעל עגונב קר אל - הז לכו
םדא ינב לע םג םילעופש אלא ,דוע אלו ,"הרשע ינפל" ,"םע להקב והוממוריו"
בהאתמ םימש םש אהיש" - םלועה תומוא ללוכ ,("םדא ינבל ויתואלפנו") םתס
תווצמ םייקל םהילע םילעופש הז ידי-לע םג השענ הז ןיינע ,רשא ,"ידי -לע
.חנ ינב ווטצנש

:ורמואב יברה םייס

2תונייעמה תצפה םג ללוכ ,הרותה תצפהד הלועפה םג תללכנ וז הארוהב
,הינואב ודרי םהילאש רהנהו םיה ימ) םימה ירהש - הצוח (הרותה תוימינפ)
.הרותל ולשמנ (השביל םהמ ולעו

'ארקמל שמח ןב'ה תלאש

רביד (1337 -1339 'מע 'ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת חספ-לש-ןורחא תודעוותהב
לש בצמה ןיב הוושה יברה .וב לארשי-ינב לש םמוקמו םלועה תגהנה לע הבר תוכיראב יברה
טלושה אוה לבוחה-ברש הארנ וינפ לע רשאכ ,םיב הגילפמה היינואל תולגה ןמזב לארשי-ינב
תא עבוקה אוהו הניפסה לש םייתימאה הילעב אוה הניפסה לעב השעמלש דועב ,הגיהנמו הב
:התגלפה ביתנ

שוריפב י"שר ול ריבסמ ,ארקמ דומלל ליחתמ םינש שמח ןב ידוהי דלי רשאכ
הרותה ליבשב" וארבנ ,םאבצ לכו ץראו םימש ,ולוכ םלועהש - "תישארב" תבית
,תישאר 'ב - "תישארב" הזו ,"תישאר וארקנש לארשי ליבשבו ,תישאר תארקנש
.לארשיו הרות

דמעמב םיאצמנ לארשי ינבש האורו 'רדח'המ אצוי ידוהי דלי רשאכ ,הנהו
התע הז דמלש המ םע הזכ בצמו דמעמ םיאתמ דציכ :אוה לאוש - תולג לש בצמו
!לארשי ליבשבו הרותה ליבשב איה ולוכ םלועה תואיצמש

אצוי היה י"שר לש 'רדח'ב דמלש ידוהי דלי רשאכ - י"שר לש ונמזב טרפבו
וליפאו "דסח לש תוכלמ"ב אצמנ זאש דבלב וז אל רשא ,בוחרב השענש המ האורו
תוריזג הב שיש תוכלמ הברדא אלא ,"ילארטיינ" בצמ ררוש הבש תוכלמב אל
ירה - ("הרצ םיימעפ םוקת אל" רשא) ןלציל-אנמחר ,לארשי ינב לע תומויא
לכש "תמא תרות"ב דמולש המ םע הז בצמו דמעמ םיאתמ דציכ :לאש יאדווב
!!לארשי ליבשב ארבנ ולוכ םלועה

תיבה-לעבה אוה ידוהי ,ןכאש - (לאש קר םא) י"שר ול ריבסה יאדוובו
תרמוא "תמא תרות"ש ןוויכמ ,בצמ לכבו ןמז לכב ,ולוכ םלועה לע יתימאה
תולגה ןמזד רתסההו םלעהה דצמש אלא ."לארשי ליבשב" ארבנ ולוכ םלועהש
תוינוציחבו ,םלעהב אוה הז ןיינע ירה - ("ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ")
בויח ונשי ןכלש ,הנידמה תוכלמ לש עויסו רזעל םיקוקז לארשי ינבש הארנ
."םולש םכל היהי המולשב יכ" ,תוכלמ לש המולשב שורדל

יתימאה תיבה-לעב והימ

:לשמ ידי-לע יברה תאז ראבמ

בר"ש הארנ תוינוציחבש ףאש ,םי בלב הגילפמה הינואל - המוד רבדה המל לשמ
יפ-לעו ,הינואה לש הגהב קיזחמ אוה ירהש ,הינואה תא גיהנמ אוה "לבוחה
ותוצרב ,חלמה דיב הגהכ" - הינואה לש התגלפה ןוויכ היהי הגהה בוביס
,הינואה תכייש וילאש הז אוה הינואה לש הילעבש - איה תמאה ירה ,"'וכ
תיבה-לעבהו ,הינואה לש תיבה-לעבה לצא "ריכש" אוה "לבוחה בר" :אברדאו
לעופבש תורמל ,גילפהל אל ןאלו גילפהל ןאל "לבוחה בר"ל רמואו עבוקה אוה
םיניינעב קוסע תיבה-לעבש ןוויכמ) הגהב זחואה אוה ,"לבוחה בר" ירה שממ
.('וכ הגהב זוחאל יאנפ ול ןיאו ,רתוי םילענ

:לשמנב אוה ןכו

,רעוס םי בלב תכלהמה הינוא תמגודב אוה תולגה ןמזב ולוכ םלועה בצמ
,"רבשיהל הבשח הינואהו םיב לודג רעס יהיו" :(ד ,'א הנוי) בותכה ןושלבו
תדחוימ הלצהל (הינואה יבג לע םיאצמנ םהש) לארשי-ינב םיקוקז הזכ בצמבו
בותכש ומכ ,תודוהל םיבייחש העבראה ןיב םהש םיה ידרוי תמגודב ,'וכ
."'וג ודסח 'הל ודוי . . תוינואב םיה ידרוי"

תגהנה) הינואה תגהנה יזא - תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנש ןוויכמ ,הנהו
,עבטה ישובל יפ-לע איה ,הינואה יבג-לעש לארשי ינב תלצה ללוכ ,(םלועה
ירה ,זא םג לבא ."םולש םכל היהי המולשב"ש ,הנידמה תוכלמ ידי-לע ,ונייה
ארבנ םליבשבש "לארשיו הרות" - אוה (ולוכ םלועה) הינואה לש תיבה לעבה
תוכלמ ידי-לע איה (לארשי ינב לש םתגהנה ללוכ) הנידמה תגהנהש המו ,םלועה
אלא וניאש ,"לבוחה בר" ידי-לע הינואה לש התגהנה תמגודב הז ירה - הנידמה
-לע תישענ תיבה-לעב לש ותכאלמש ,ונייה ,הינואה לש תיבה-לעב לצא "ריכש"
םיניינעב קוסע אוהש ןוויכמ ,"לבוחה בר" - וריכש ידי-לע ,םירחא ידי
.הינואה תגהנה תכאלמב קוסעלו דומלל יאנפ ול ןיאו ,רתוי םילענ

ירה ,הכולמה יניינע לכ תא גיהנמו ואסכ לע בשוי תפרצ ךלמש ףא :רמולכ
,לארשיו הרות ,(וידימלתו) י"שר - אוה תפרצ תנידמד יתימאה תיבה -לעב
תגהנהב וידימלתו י"שר לש םנוצר תא אלממש "ריכש" אוה תפרצ ךלמ הברדאו
הכולמה תגהנהב קוסעל דציכ םיעדוי םניא וידימלתו י"שרש ןוויכמ ,הכולמה
ידי-לע הינואה תגהנה תכאלמ תא דומלל יאנפ םהל ןיא ,'וכ הכולמה יסיסכתו
.הרותה דומילב םיקוסע םהש ןוויכמ ,'וכ הגהב הזיחאה

תיבה-ילעב םהש - תולגה ןמזב םג לארשי ינב לש יתימאה םבצמו םדמעמ והזו
,("לארשי ליבשבו הרותה ליבשב" איה ותואיצמ לכש ןוויכמ) ולוכ םלועה לע
-לעב אוה (הנידמה תוכלמ) "לבוחה בר"ש המדנ תולגה רתסהו םלעה דצמש אלא
,"'וכ ותוצרב" ,ןוויכ לכל הינואה תא ךילומו הגהב זחוא אוה ירהש ,תיבה
םהש) לארשי ינב לש םנוצרל םאתהב הינואה תא ךילומ אוהש - איה תמאה לבא
"ריכש" קר אוהו ,'וכ "יזח והיילזמ"ש הז ידי -לע ,(הינואה לש תיבה-לעבה
!לארשי ינב לצא

"חרזמה ןכיה"

םש) ג"משת ןסינב א"י תודעוותהב יברה רפיסש רופיסל ךשמהב האב וזה תבחרנה החישה לכ
:(1337-1336 'מע םש) חספ-לש-ןורחא לש תודעוותה התואב בוש וילע רזחו (1209-1208 'מע

ידוהי ,םעפל םעפמ םיב גילפמ היה הבש "הטכאי" ול התיהש רישע ידוהיב השעמ
הצר ,ולש "הטכאי"ב וגילפהבו ,תווצמו הרות םייקל ליחתהו תודהיל ברקתה הז
אוה ןכיה ול רמאיש לבוחה-ברמ שקיב ןכלו ,חרזמ דצל וינפ ןווכלו ללפתהל
וז הלאשב תדחוימ תוניינעתה ,לבוחה-בר הליג אל הנושארה םעפב .חרזמ דצ
"תיבה לעב"ש ותוארב לבא .אוה "הרקנ הרקמ"ש ובשחב ,(חרזמ דצ אוה ןכיה)
רשפ תא ררבל לבוחה-בר טילחה - חרזמ דצ אוה ןכיה םעפל םעפמ ותוא לאוש
לעב" ול בישה .חרזמ דצ אוה ןכיה ךרובע הנימ-אקפנ יאמל :ולאשו ,רבדה
,םילשוריל יינפ תא ןווכלו ה"בקהל ללפתהל ינוצרבו ,יננה ידוהי :"הניפסה
ללפתהל ינא דמועש םעפ לכב ,ןכלו ,חרזמ דצב (ולא תוצראל סחיב) תאצמנה
.חרזמ דצ אוה ןכיה תעדל ינוצרב ,ה"בקהל

:רמאו ,דואמ לעפתה ,"הניפסה לעב"מ רבסהה ירבד תא עמש לבוחה-בר רשאכ
- "תרשמ" רותב ולצא דבוע לבוחה-ברו ,ולשמ "הטכאי" ול שיש ,רישע םדא המו
,םלועה ארובל הליפת תודוא בושחל ויניינע לכ תא קיספהל ןוכנל אוה אצומ
.הזכ ןפואב גהנתהל ליחתהל ךירצ (לבוחה-בר) אוה םגש יאדווב ירה

ןוויכמש ,יתמייסו .ןסינ א"י תודעוותהב רפוסש רופיסה ןכות אוה ןאכ דע
לבוחה-בר לש ותוררועתהש יאדול בורק ירה - הרותה יפ-לע גהנתה הז ידוהיש
בלהמ םיאצויה וירבדו ,"הטכאי"ה לעב ידוהיה לש ותגהנה ידי-לע הלעפנש)
.הז ירחאלש םימיב ךשמה הל היהי ('וכ תומימתב ורמאנש

.'וכו הזל ךשמהב היה המ ,רבדב ןיינעתהל וליחתי הז רופיס תובקעבש יתבשח
"'וכ םישנא ןיאש םוקמב" ללכה יפ-לע הנה ,הזב וניינעתה אלש ןוויכמ - לבא
.ךכל ךשמהב היה המ ררבלו ןיינעתהל ימצעב יתלחתה -

םתחיש זאמש ,"הטכאי"ה לעב ידוהיל רפיס לבוחה-בר ,ןכאש ,ררבתה זאו
ינב םע שגפנש תונמדזה לכב הנה ,םלועה ארובל הליפתה אשונ תודוא "הטכאי"ב
םלועה ארוב לע בושחל תוציחנהו ךרוצה תודוא םהמיע רביד - וידידיו ותיב
םיבשוח ויה ולוכ םלועבש םדאה-ינב לכ םאש ,םייסו ,'וכו וילא ללפתהלו
יפכ ,"לגנו'ג"כ הארנ םלועה היה אל - וילא םיללפתמו םלועה ארוב תודוא
.םויכ הארנש

תררוג הווצמ"ש ןוויכמו .התע דע םיעדויש המ רופיסה ךשמה אוה ןאכ דע
תררוג") וז הנוכתש ןוויכמ - חנ-ינבד תווצמל עגונב םג אוה ןכש) "הווצמ
דחא יוג רשאכש יאדווב ירה - ["הווצמ" לש תיעבטה התנוכת איה ("הווצמ
גהנתהל שי ןכלש ,וגיהנמו םלועה ארוב לש ותואיצמ תודוא ףסונ יוג םע רבדמ
"הווצמ" וז הלועפ רורגת - [ב"ויכו לזגה ןיינע ךפיה) רשויו קדצ יפ-לע
ףסונ יוג םע אוה םג רבדי ,ל"נה םירבדה תא עמשש יוגהש ,ונייה ,תפסונ
הלועפב שיש העפשהה לדוג ןבומ הזמו .האלה ןכו ,רומאה ןוויכב וילע עיפשיו
.וזכ

"לודג יכה קסארט"

:!לודג יכה "קסארט" ונממ תושעל היה יוארש ורמואב השעמה יטרפל דוע יברה סחייתה ךשמהב

שייבתה אלש ,םיאתמה ףקותבו ,הרותה יפ-לע גהנתה "הטכאי"ה לעבש הז ידי-לע
,רמולכ ,ה"בקהל וינפ תא ןווכל לכויש ידכ ,חרזמ דצ ןכיה יוגה לצא לואשל
לש ןפואב קר וניא םלועה ארוב םע ולש רשקהש (לבוחה-ברל) יוגל הארהש
לעופב השעמו רובידב םג יוטיב ידיל אבה ןיינע םא יכ ,'וכ הבשחמב הנומא
-לע - (ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ ינפל הליפתב םידמוע ופוג ירבא ח"מר לכש)
.םלועה ארוב לש ותואיצמב ריכי אוה םגש לבוחה-בר לע לעפ הז ידי

(הינואה לש הילעב) לארשי ינב רשאכש - םלועה תוללכל עגונב הארוה שי הזב
ללוכ ,היתווצמו הרותה יניינע לכ לע ףקותב םידמועו ,הרותה יפ-לע םיגהנתמ
ירה - חנ ינבד תווצמ 'ז ומייקיש םלועה תומוא לע לועפל הרותה יוויצ -
םגש (לבוחה-בר - הנידמה תוכלמל דע) םלועה תומוא לע םה םילעופ הז ידי-לע
.וגיהנמו םלועה ארוב לש ותואיצמב וריכי םה

וליפאש ,ידוהי לש וחוכ לדוג לע הארוה הווהמ - "בר השעמ" - הז רופיסו
,אחישמד תובקעב - אפוג תולגבו ,תולגה ןמזבו ,לוח לש הנידמבו ,לוח םויב
םתגהנה תא תונשל םלועה תומוא לע לועפל וחוכב "'וכ יגסי אפצוח" רשאכ
.'וכ

יכה "קסארט" תושעל םיכירצ ויה - 'וכ תושי לש ןיינע ינפמ ששחה ילולו
לעפ - ידוהי לצא טושפ יכה "הרקמ"ש ךיא שחומב םיאור ובש ,הז רופיסמ לודג
.לעופב השעמל עגונב יוגה לע

אשמה תא לקהל

ט"משת לולאב 'ב ,םיטפוש תשרפ תבש תודעוותהב יברה עימשהש ףלאמ רואיבב וז המישר םותחנ
םיקסוע רואיבהו הכלהה .ימויה ם"במרב הכלהל (242-240 'מע ד ךרכ ט"משת 'תויודעוותה')
:םיב "הניפס"ב

- םיב ךילשהו האשממ לקהו ןהמ דחא דמעו יושמה דבוכמ רבשיהל הבשחש הניפס
ךילשהש השע הבר הווצמו .םגרוהל םהירחא ףדור ומכ הבש אשמהש ,רוטפ
יפלכ בסומ "הניפס" .קיזמו לבוח תוכלה תא ם"במרה םייסמ ךכ - "םעישוהו
ךרוצ איה וז הדיריש אלא ,הדירי יהוזו ,ףוגב השבלתנו הדריש יפכ המשנה
םויקב התדובע ידי-לע ,התומילשב הצפח זוחמל העיגמ הינואהשכ יכ ,היילע
המשנה לש הבצמו הדמעמ יבגל רתוי לודג יוליע ףסותינ יזא ,היתווצמו הרותה
.הינואב התדירי םדוק

תויה םע ,רשא ,"םי"ה בצמו דמעמ ךרע יפל תוגרד יקוליח שי אפוג הזבו
,רעוס םיהש םינמז שיו ,טקש םיהש םינמז שי ירה ,"םיבר םימ" וב שי דימתש
ןמזה ןיבש קוליחה הז ירה - תוללכבו ,הלודג איה םיל הדיריב הנכסה זאש
ןושלכ ,רעוס םי תמגודב אוה תולגה ןמזש ,תולגה ןמזל םייק היה שדקמה-תיבש
תויהל לוכיש ,ךכ ידכ דע ,"רעוסו ךלוה םיה" ,"םיב לודג רעס יהיו" בותכה
הסכי ךשוחה" ,םלועה ךשוח תורבגתה דצמ ,יכ ,"רבשיהל הבשח הינוא"הש בצמ
הינואה לע םיניגמש היתווצמו הרותה םויקב תושילח השענ ,"'וג ץרא
.םיליצמו

דבוכמ רבשיהל הבשחש הניפס" ם"במרה ירבדב זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו
:"םיב ךילשהו האשממ לקהו . . יושמה

לועל רושכ" ל"זח ןושלכ ,היתווצמו הרותד אשמה לע (םג) יאק - "יושמ"
לע םייקל לארשי ינבל חוכ ןיא תולגה ךשוח דצמש ןוויכו ."יושמל רומחכו
םיב "יושמה דבוכ" קיזחהל תלגוסמ הניאש הניפס ומכ ,תווצמו הרותד יובירה
ה"בקה אתוילעמל לקה תולגה ןמזבש ,ונייה ,"םיב ךילשהו האשממ לקה" - רעוס
תולגה ןמזבש תווצמו הרות יניינע יוביר םנשי ירהש ,תווצמו הרותד אשמהמ
יוביר) הרהטו האמוט יניד ,תונברקה יניד ,ומכ ,שממ לעופב םמייקל רשפא יא
"םי" - "םיב ךילשה" ולא תווצמש ,הזב אצויכו ,(םירומח יכהו םיניד
ולעתנו ורזח ולא תווצמש ,ונייה ,"םיסכמ םיל םימכ" ךרד -לע ,אתוילעמל
.יוליגמ הלעמלש םלעהה תניחבב ,ןרוקמו ןשרושל

לש םתבוט ליבשבש - הרותהמ הלעמלש לארשי לש םתלעמ לדוג םיאור הזבו
לקה" ,"יושמה דבוכמ רבשיהל הבשחש (לארשי-ינב) הניפס"ה ליצהל ,לארשי
איה הרותהש ןוויכד ,תווצמו הרות יניינע המכו המכ "םיל ךילשהו האשממ
תא ןכסמ הרותד יובירה ירה ,"לארשי תא תוכזל" רתוי דועו ,לארשי ליבשב
ךילשהש השע הבר הווצמו ,םגרוהל םהירחא ףדור ומכ הבש אשמה" לארשי
.המל הרות - לארשי ןיא םאו ,לארשי ליבשב איה הרותה ירהש ,"םעישוהו
תודיסחה ינייעממ


חלש תשרפ


חלש תשרפ

:'ה-תדובעב - "חלש" - ונתשרפ םשמ הארוהה

'דמ ץוח ,ונממ ץוחש םוקמל ויתומא 'דמ ותוא םיחלוש ,רמולכ .תוחילש ןושלמ אוה "חלש"
-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש עודיה ומגתפכ ,"לארשי-ץרא" םש תושעל ידכ ,תוינחורה ויתומא
איבהלו ,הרותמו תודהימ 'קוחר םוקמ'ל תאצל שי :רמוא יווה ."לארשי-ץרא ןאכ השע" :'קדצ
.רוא הרותו הווצמ רנ םשל
(ו"משת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ב,גי) ךל חלש

(י"שר) ךתעדל

אלל םגש וילאמ ןבומ ןכ-םאו ,הושריו ץראה תא ושבכיש לארשי-ינבל חיטבה ה"בקה אולה
ידכ ,םילגרמה תא השמ חלש תאז-לכב .וז המחלמב םיחצנמ לארשי-ינב ויה םילגרמה חוליש
ךרדב 'ילכ' תושעל שיו ,"סנה לע ןיכמוס ןיא" ןכש ,ץראה תא שובכל רתוי חונ דציכ ררבל
.עבטה

,הנבלה תא שדקל הצרו הריסב םעפ עסנ רסאמב ותויהבש ,ןקזה ר"ומדא םע עודיה רופיסכו
רחאל .המצעמ הריסה הרצענ ,בריס הלה רשאכ .הניפסה תא רוצעל וילע הנוממה דיקפהמ שקיבו
תא שדיק יברהו דיקפה םיכסה םעפהו ,ותשקב לע יברה רזח זאו ,הכרדב הכישמה המ-ןמז
אקווד אלא ,יסינ ןפואב הריסה תריצע ידי-לע הווצמה תא םייקל הצר אל יברהש ירה .הנבלה
.עבטה ךרדב הריסה תא רוצעי דיקפהש ידי-לע
(40 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

.'לארשי -ץרא' ונממ תושעלו םלועב וקלח תא 'שובכל' תיקולא תוחילש הנתינ ידוהי לכל
םיכרדה תא אוצמלו שפחלו ולכשב שמתשהל בייח חילשה :'ךתעדל' תויהל הכירצ וז תוחילש
םילימה תא אוצמלו יטרפה בצמה תא ךירעהל ,תוחילשה םויקל רתויב תומיאתמהו תובוטה
.הזב אצויכו תלוזה םע רבדל ךיא תומיאתמה

הלהו ,םידיסחה דחא לע תמייוסמ תוחילש ליטה םעפש ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ לע רפוסמש יפכו
רמא 'תודיחי'המ דיסחה אציש ירחאל .לעופב המייקל ךיא םיטרפ-יטרפו םיטרפ לואשל ליחתה
..."םיה לא ינוליטהו ינואש" רמואו ,קנופמ דיחי ןב ומכ גהנתמ הלהש ,יברה
(ח"משת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
תובא יקרפ


"אבה-םלועל קלח"


תא הזבמהו ,םישדקה תא ללחמה :רמוא יעדומה רזעלא יבר
לש ותירב רפמהו ,םיברב ורבח ינפ ןיבלמהו ,תודעומה
-לע-ףא - הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמהו ,וניבא םהרבא
-םלועל קלח ול ןיא - םיבוט םישעמו הרות ודיב שיש יפ
(אי הנשמ ג קרפ) אבה

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

תמו םירוסיי וילע ואבש יפ-לע-ףא ,ודיבש וללה תוריבעמ תחאמ הבושתב רזח אלו
דמועש רבד ךל ןיא ,ותומ םדוק הבושתב רזח םא לבא .אבה-םלועל קלח ול ןיא ,םירוסייב
.הבושתה ינפב

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

רבד לטבל םדאה ןווכתמ םלוכבש ,איה ונתנשמב םייונמה םיניינעה שמחל תפתושמה הדוקנה
אוה הזב יכ ,אבה םלועל קלח ול ןיא ךכ םושמ .םדא ינב השעמ ידי-לע שדחתנש השודקבש
חוכה ןתינ לארשימ דחאו דחא לכל :ומלועב ה"בקה עבקש ירקיעו יללכ ןיינעב עגופו סרהמ
:וכופיה השוע אלא ,הז חוכ לצנמ וניאש דבלב וז אל ,אוהו ;לוחל שדוק ךפהל תלוכיהו

ןילוח אלא ,(רוכב תשודקכ) םימש ידיב שדוק םניא םישדק יניינע בור - םישדקה תא ללחמה
.(ב"ויכו ;רשעמו המורת ;ןברקל הלעב השידקהש המהב ומכ) םדא-ינב השעמ ידי-לע ושדקתנש
,(ןילוח ןושלמ "ללחמ") ןילוח התושעלו וז השודק ללחל ןווכתמ "םישדוקה תא ללחמ"הו
.השודקה ןיינע ךפיה

והניא לארשי" ל"זר רמאמכ ,ןיד-תיבל הרסמנ תודעומה תעיבק - תודעומה תא הזבמה
ולא םימי הזבמהו .םדא-ינב השעמ ידי-לע שדקתמ לוח םויש ונייה ,"ינמזל והנישדקד
הניאו "אמייקו אשדקמ" תבש יכ ,תבש אלו "תודעומ" טקנ ןכלו .וז השודק לטבל ןווכתמ
.םדא ידי השעמב היולת

- םדא-ינב השעמ ידי-לע האב ("ורבח") הווחאו תודידי - םיברב ורבח ינפ ןיבלמה
תודידיה תא לצנמ אוה הרתי הדימב ורבח תא דבכל םוקמב רשאכו .םירבחה ינש לש םהיתולועפ
תנבלהל רז שיא ידי-לע םינפ-תנבלה המוד הניאש שחומב הארנכו) ורבח ינפ ןיבלמו הכופיהל
."אבה םלועל קלח ול ןיא" - (רבח ידי-לע םינפ

,וניבא םהרבאמ השוריב ונל האב הלימה לע חוכ-תניתנה - וניבא םהרבא לש ותירב רפמה
ללחל ןווכתמ וז תירב רפמהו .םדא-ינב השעמ ידי-לע שדחתנש השודקבש רבד אוהש ונייה
.וז השודק עיקפהלו

.הרות דמל םהיפמש ,ויתוברמ הרותב ויתועידי לבקמ םדאה - הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמה
םדאה גהנתיש איה דומילה תנווכ .םדא-ינב השעמ ידי-לע ול ונקנ הרותב ויתועידיש ונייה
וז אלש ונייה ,הכלהכ אלש הרותב םינפ תולגל הרותב ויתועידי לצנמ הזו ;הרות יפ-לע
.ךכ תרמוא הרותהש ןעוטש אלא הרותה תווצמ םייקמ וניאש דבלב
(ה-א) א ךרכ תובא -יקרפל םירואיב' ;הגומ יתלב - ח"לשת'ה חלשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)
(160-158 'מע

עובשה חול


ד"בח יגהנמו יניד

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלש תשרפ שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ןוויסב ה"כ

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

.םיקלח 13-ו רקובב 7:53 ,ה םוי :דלומה

."ישישה םויבו ישימחה םויב זומת שדוח-שאר" :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תאמ םיעבות םירבדמה ישאר ירה תודעוותה לכב הנה ,אבורד אבור" .תסנכה-תיבב תודעוותה
:םיבוסמה

;םהיכרדו םהיתוגהנה וביטייש *

;תויועיבקה ורמשיישו ,ח"אד דומלל םיתיע ועבקיש *

.םייקלו 1תושעל תנמ לע היהי דומילה רשאו *

-רוביד [רמאמ]ב בטיה ראובמ [םיישיא םיניינעב=] החכותה ןפואו ןיינע תוללכ הנהו
.4הישפנד אבילא ודמלל ש"נאמ דחאו דחא לכל יואר רשא ,"3לשומה חור 2םא" :ליחתמה

םינפ- תנבלה םושמ םהב ןיאש םיניינעו םירבד לע קר איה תודעוותהה תעב וז החכוה םנמא"
.5"הלודג הביחבו הבהאב וחיכוה והער תא שיאש ,םדקמו זאמ היהש ומכ ,םולכ אלו

וז תודעוותהמ רואה אוביש הזכ ןפואב םיכרבמ תבשד תודעוותהה ורדסי - ועמשי יתעדל םא"
. . ומצע תבשה םויב אקווד היהת האבהה תלחתהו ,םידעוותמהמ דחאו דחא לכ לש םתיבב םג
תיבב םג רפסלו ,םתיבב תבש תדועס דועסל ולכויש - הזכ ןפואב [תודעוותהה תא=] הרדסל
.6טרפב הז דחוימ םיכרבמ תבש רבד-לעו ,ללכב םיכרבמ תבש רבד-לע

.7ג קרפ - תובא יקרפ :החנמ

ישילש םוי
ןוויסב ח"כ

אכבה קמעמ ה"ע תינברה ותייערו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תלצהל הנש םישש תואלמ םוי
.8(א"שת) ב"הראל םולשל םעיגהב ,יאפוריאה

:םייזכרמה תודסומה תשולש דוסייב ,תונייעמהו תודהיה תצפהב השדח הפונת הלחה הז םויב
ר"ומדא ק"כ ,םדסיימ ידי-לע ורסמנש ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ו 'ת"הק' ,'לארשי הנחמ'
דחא לכ לש "לעופה דעו שאר בשוי"כ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ונתח לוהינל ,ע"נ צ"יירוהמ
.9םהמ

תויודעוותהו הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהל ,10הלוגס םויכ ונבר ק"כ ידי-לע עבקנ
תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי-לע עבקנ רבכ" :ונושלבו .תוידיסח
תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב 11
.12"הקזח ינש שולשמ רתוי ךשמב לעופב השעמב הלא

יעיבר םוי
ןוויסב ט"כ

.שדוח-שאר-ברע

ישימח םוי
ןוויסב 'ל

.זומת שדוח-שארד 'א

ישיש םוי
זומתב 'א

.זומת שדוח-שארד 'ב

13תונבל םידומילה םויס

:יברה תארוה

ינפל - רקובב הטורפ ,הקדצל אוהה םויב שירפת - 'ית תומייסמהמ תחאו תחא לכש - ןוכנ
.וירחאל - הטורפו ,םויסה

:14(ל"נה םויד - םוי-םויה) רמאמה - ןכרע יפל - ןהל הנראבת 'ית תורומה

."תוקולאמ ['דרפנ' םולשו-סח תויהל הצור וניאו לוכי וניא ידוהי=] . . דיא א".("דומלל" :ספדנ םוי-םויהב) 4 הרעהב ןלהל הנמסנ ,וז ק"גאב ה"כ (1

.("םאו" :םוי-םויהב) ק"גאבו ,רמאמב ,(ד,י תלהוק) קוספב ה"כ (2

םירמאמה-רפסב הנורחאלו ,(716 'מע ב"ח 'םיסרטנוק - םירמאמה רפס') 'ד"מל סרטנוק'ב ותעשב ספדנ (3
-לעו ,םרוד אטח תא ,תוקדד תוקדב ,םמצעב םיאצומ רודה ילודגש המ תודוא רבודמ הז רמאמב .זטר 'מע ד"פרת
.רמאמה ינפל ספדנה בתכמבו ש"ייע ,רודה תא םיחיכומ הז-ידי

.ירשתב ד"כ ,םוי-םויה .בצר 'מע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (4

.םש םוי-םויה ,די 'מע ד"ח ל"נה ק"גא (5

.ג 'מע י ךרכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (6

- ו"פ םוקמב ,רבדמב 'פמ לחה תועטב ספדנ 166 'מע (ק"הא) ד"בח-ללוכ חולבש ןוויס שדוח חול תלבטב (7
.ןוכנל אוה ךליאו 171 'מע ילולימה חולב לבא ,האלה ןכו ,א"פ

.וט קרפ א"ח 'ךלמ ימי' רפסב םירבדה תשרפ (8

.חי-זי םיקרפ ,ב"ח םש האר (9

תולעב לע םלועה תומוא ורערע ןוויס ה"כבש ,ג"פ תינעת תליגממ איבמ 274 'מע גל ךרכ תוחיש-יטוקלב (10
וכלה" רשאכו "םימי השולש ןמז ונל ונת" ושקיבו ,"תחצינ הבושת" אסיספ ןב ההיבג םהל בישהו ,לארשי-ץרא
וכלה ,תועוטנ ןהשכ םהימרכ ,תועורז ןהשכ םהיתודש ,םיאלמ ויהשכ םהיתב וחינה דיימ ,הבושת ואצמ אלו
ןוויסב ח"כ םויבש אצמנ ,ןוויסב ה"כב להנתה חוכיווהש ןוויכו ."בוט םוי םויה ותוא ושעו . . םהל וחרבו
השדח הפונת האיבהש ,הז םויב ותלצה םע תאז רשקמו .םלועה תומואמ לעופב הלצהה התיה (םימיה תשולש ףוסב)
דע ,ןותחתה רודכ יצחד ("לארשי ץרא ןאכ השע") 'ץראה שוביכ'ד הדובעהב - הרותה םע ףקותב הדימעה י"ע -
.ש"ייע ,יתימאה םמוקמל "וחרבו וכלה"ש ,ןמצע תומואה םג אלא ,םהיסכנבש השודק יצוצינה קר אל םיררבתמש

ש"הס - "וחוכ יפכמ רתוי דועו ,[ןוויסב חכ=] וחוכ לכב תוקסעתה לש ןפואבו . . ףיסוהלו קזחתהל" (11
.546 'מע ב"ח ט"משת

.545 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (12

גח לע יברל וחווידש ,ןילקורבב 'הקבר תיב' לש 'הבוח ןג'ב תורומ תצובקל (ד"מלה תונשמ) תוארוה (13
ןכותל ןויצה-לע ןריכזא" :םש םייסמו .(14 'מע ,ט"נשת זומת 'ד ,מ"יב) ןוויס א"כ םויב םידומילה םויס
."בוט הנרשבתו .נ"פה

.'םוי םויה'ב הז םוי לש רמאמה ראבלו אורקל ,םוי לכב ךכ גוהנל שי ילואו (14

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il