- א"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה זומתב 'א * חרוק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יולימב םיקסועש העידיב םירודח
רודה גיהנמ לש ותוחילש


תומשנה לכל םישרושו תויללכ תומשנ ד"בח יאישנ תויהב
-אלש איה תויטרפה תומשנל עייסל םחוכב ,םרודבש תויטרפה
ןאצל רודה אישנ לש עויסהו רזעה ,תאזה תעב * ךרעב
לכ לע םישקבמו ןויצה לע םיכלוהש הז ידי-לע השענ ותיערמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םהל ךרטצמה


,דצה לע לכה תא ...אוה חינמ ,1ומצע דצמ ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,לארשי אישנ
רע טביילב") אוה םג ראשנ ,תולגב ראשנ ותיערמ ןאצ רשאכו ,ותיערמ ןאצ לע טיבמו
ודי-לעש 3"רבחמה עצוממ"ו "רוניצ" .2..שמשלו ךישמהל לכויש ...ידכ ,תולגב ...("ןגיל
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע ...המשנה םצע תא רשקל ...ידוהי לכוי

- 4ץראל -ץוחב םינוש תומוקמב ד"בח יאישנ לש דובכ םתחונמש הז לע רואיבה םג והזו
לאז ףוג רעד") םתיערמ ןאצ םע דחי הדיתעה הלואגב ץראל סנכיהל םיניתממש ךכל ףסונ
תומשנ םתויהל ,םתיערמ ןאצל ךרטצמה לכב עייסלו רוזעל ידכ - ("ףוג םעד טא טימ ןייגטימ
תומשנל עייסל םתלוכיבו םחוכב ןכלש ,םרודבש תויטרפה תומשנה לכל םישרוש םהש תויללכ
המשנ הניא ותמשנש ימ לש עויס רשאמ ךרעב אלש (םהלש "טרפ" אוה םהמ דחא לכש) תויטרפה
.תיללכ

:רתוי תויטרפבו

ידי-לע השענ (תולגב דובכ ותחונמ הז ליבשבש) ותיערמ ןאצל רודה אישנ לש עויסהו רזעה
,םהל ךרטצמה לכ לע ("טעב'מ ןוא ןויצ ןפיוא טמוק'מ") םישקבמו ןויצה לע םיכלוהש הז

הווהמ הז ןיינעו ..."דיחי"ה םע "הדיחי"ה תרשקתמ 5תוחטתשהה תעבש - רקיעו דועו
לע תוחטתשהה תעב תישענש תוררועתהה םיכישממש הז ידי-לע ,הדובעה תוללכ לע חוכ-תניתנ
- יוהמל יעבדכ ויהיש השעמו רוביד הבשחמל עגונב התלועפ לעפתש ,הז ירחאלש םימיה לכ
."ותושעל ךבבלבו ךיפב ,דואמ רבדה ךילא בורק יכ" 6רמאנ הז לעו ,םדאה לכ תילכת והזש

דובכ ותחונמש הז ידי-לע ותיערמ ןאצל רודה אישנ לש עויסהו רזעהב ןיינע דועו
.לארשי-ץרא םע רוביחהו רושיקה םלצא לעופש - םהילא םוקמ-תוכימסב ץראל-ץוחב

:המדקהבו

ה"בקה רמוא וילעש םוקמה םע הרושק תויהל הכירצ - 7ויכרצ תשקב הניינעש ,הליפתש וניצמ
-ץרא דגנכ וינפ ריזחי ץראל-ץוחב דמוע היה" ,ןכלש ,8"םימיה לכ םש יבלו ייניע ויהו"
תיב דגנכו שדקמה דגנכו םילשורי דגנכ םג ןווכיו ,םצרא ךרד ךילא וללפתהו 9רמאנש לארשי
.10םישדוק -ישדוק

תושבלתה ידי -לע 'וכ תועפשהה לכ תוכשמנ ץראל-ץוחבש 11עודיה יפ-לע - הזב הרבסההו
תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,לארשי-ץראב ןכ-ןיאש-המ ,12םירש 'עב
'עב תושבלתה אלל) ומצעב ה"בקהמ 'וכ תועפשהה לכ תוכשמנ ,13"הנש תירחא דעו הנשה
.אקווד לארשי-ץרא ךרד הליפתה תויהל הכירצ ןכלו ,(םירש

-ץרא דגנכ וינפ ריזחי"ש ךכל ףסונ) ץראל-ץוחב םג תמייק לארשי-ץרא לש וז התלעמו
.רודה אישנ לש ודובכ תחונמ םוקמב - ("לארשי

:רודה אישנו קידצ לש עויסהו רזעה אב הז לעו

דצמש בצמו דמעמהש ,ונייה ,"'וכ ללכ תיבה ברחנ אל . . תוהובגה תומשנ ינפל"ש 14עודי
תוחוכ לכב ,15םייוליגה תגרדב םג םלצא ריאמו ךשמנ (ל"נכ ,ןברוח ךייש אל םשש) םצעה
.םידיג ה"סשו םירבא ח"מר לכבו ,שפנה

תימצעה התלעמ םג יוליגב ולצא תרכינ ,ןברוח לש ןיינע ךייש אל קידצה לצאש ןוויכו
לארשי-ץראכ וניד ץראל-ץוחב ותויהב םגש ,דובכ ותחונמ םשש םוקמבש ,ונייה ,לארשי-ץראד
- ןברוחה רחאל איהש יפכ לארשי-ץרא יבגל םג הלעמ שי ,שדוקל חותפ ןחתפש "תוליחמ"ה דצמ
.ןברוחהמ הלעמל ,םצעה דצמ איהש יפכ לארשי-ץרא לש התלעמ יוליגב רכינ ובש ןוויכ

:הליפתל עגונב - תוחטתשהה ןיינעב רתויב לודג יוליע ףסותינ הז יפ-לעו

ללפתהל הצור ידוהי רשאכ הנה ,ןברוחה דצמ לארשי-ץרא לש התלעמ הדריש ,הזה ןמזב
'עה תטילשמ הלעמלש םוקמב) תיבה ןמזב לארשי-ץראב הליפתה תמגודב איהש הליפת ה"בקהל
ךל ויהי" ,םיעצוממ אלל ה"בקהד םצעה םע תרשקתמ שפנה םצעש ןפואב הליפת ,('וכו םירש
,רודה אישנו קידצ לש ןויצה לע אוה וזכ הליפתל םוקמה יזא - 16"ךתא םירזל ןיאו ךדבל
איהש יפכ לארשי-ץראד הלעמה וב שי אלא ,לארשי-ץראכ ונידש דבלב וז אל ,הז םוקמ ,ןכש
.תיבה ןמזב

לכב ,הליפתבש תושקבה לכ ומייקתיש - תפסונ הלוגס הב שי הזכ םוקמב הליפתש ןבומו
,ול ךרטצמה

ףוס-ןיא -רוא שבלתמ הבש המכחה תניחבמש ,םייוליגב םצעה תכשמהל עגונב דחוימבו ללוכ
רוביד ,הבשחמב ,םוי-םויה ייחב ,ףוגה ירבאו שפנה תוחוכ לכב טשפתיו ךשמוי ,אוה-ךורב
,ונתאמ דחאו דחא לכל רסמ רודה אישנש תוחילשה םויקל עגונב טרפבו ,לעופב השעמו

.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,הגלפומ החלצהבו ,םירתסהו תומלעה אלל הז לכ ךשמויש

.[בר ןמז ךשמ דקרו ומוקמ לע דמעו ,"יצפאלכ יצירושז עינ" ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]

םניינע - ללכב דעו ר"ומדא ח"ומ ק"כ דע ,לארשי יאישנ ,םייברה לכ ירה ,17ללכב
,"ויתובא םוקמ אלממ" 18ל"זח ןושלמ םג ןבומכו .םיניינעה לכב קסע םהמ דחא לכו ,דחא
.םיטרפה לכב םוקמה תא אלממ אוהש

ודי -לעו ,"טכאקעג ךיז רע טאה" ובש דחוימה ןיינעה יבר לכל היה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
.19םיניינעה ראש תא םג םילשהו לעפ

לכ םייקש ףאש - "יפט ריהז יאמב ךובא" 21ל"זר רמאמ שוריפב 20שדוקה-תרגיאב ראובמכו
לכ ולעתנ ודי-לעש ,ותמשנ לש "רעש"ה היהש דחוימ ןיינע ול היה ,םוקמ-לכמ ,תווצמה
.22ולש תווצמו הרותה יניינע

לש םיקוליחה רבד-לע 23ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תוחישהב ראובהמל םג םיאתמ הז ןיינעו
,המכח וניינע ןקזה ר"ומדא ,רתכ םניינע דיגמהו ט"שעבהש - תוריפסה ןיינעב םייברה
ראשמ הלולכ הריפס לכש תוריפסה ןיינעב עודיו .'וכו הניב וניינע יעצמאה ר"ומדא
הז ךרד-לעו .אקווד וז הריפס ידי-לע םירבוע תוריפסה לכש ןפואב והזש ,אלא ,תוריפסה
הריפסהל םאתהב) ורודב יבר לכ לצא "ךאק"ה היה ובש ןיינע ותואש - 24םייברהל עגונב
.25םיניינעה ראש לכ תא םג אוה ללוכ ודי-לע הנה ,(ולש

תוטשפתהבו שממ לעופב היהי לכהש - אוה אלוליהה לעב לש "ךאק"ה היה ובש ןיינעה
.רתויב

,תעצוממ הדימב וא ,תילכתב םימש-ארי וניא םא - תלוזה לש ובצממ להבנ אל םלועמ יברה
,ךכ ידכ דע ,תמאה לע הסכמ תימהבה-שפנד "תוטש חור"הש בצמו דמעמב אצמנש וליפא וא
.הבושתב רוזחל ךירצש עדוי וניאש

יברה קסעתה - ("ןעוועג ראנ זיא רענעי בצמ ןכלעוו ןיא") תלוזה לש ובצמ לע טבה ילבמ
רשאכ ,ןכש ,תוינחורב הבוט םג וז התיה אלימבו ,תוימשגב ומע ביטה תובורק םיתעל ;ומצע
26"ובוח-לעב ינפב וינפ זיעמ םדא ןיא" תניחבב הז ירה ,תוימשגב הבוט ול ושעש עדוי הלה
.תוינחורב םג וילע לעפ הז ירה אלימבו ,

תבהא תווצמ רכש דיספה אל ,אל ןהו" :27אינתה רפסב בתוכ ןקזה ר"ומדאש תאז דבל :רמולכ
.יוארה בצמו דמעמב תויהל ,הבושתב רזוחש ,תלוזה לע הלועפה םג תישענ - 28"םיער

השמ ,ןושארה לארשי העורו גיהנמהמ תדמלנ - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא התיהש וז העונת
:ונבר

תא ותוכה ירחא" - רבדה היה יתמו .החכות ירבד - "השמ רביד רשא םירבדה הלא" :ביתכ
,רסומ ירבד ול םירמוא יזא - תוימשגב ידוהיל הבוט םישועש ירחאל ,רמולכ ."'וגו ןוחיס
.30םתלועפ םילעופו רסומה ירבד םילבקתמ זאו

הכרב ,דסח עיפשהל - שארל לכל :רוד לכבש השמ - ארד לכב השמד אתוטשפתאל הארוהה יהוזו
ןיינע לע אוה רסומה רשאכ וליפא - אוה הז רדסו .רסומ ירבד רמול - זא קרו ,החלצהו
.הנומאה ךפיה ,(31"בהז ידו") "לגע"ה

וליפא ,לארשי ינב לכ תא ברקל ותגהנה םעט והמ אלוליהה לעב יברה לצא 32םעפ ולאש
."ןידירומ אלו ןילעמ"ד יכפוהה גוסל םיכיישש הלא

:הנע יברהו

אוהש - טפשמ-ןשוחו ,רזעה-ןבא ,העד-הרוי ,םייח-חרוא :םיקלח העברא םנשי ךורע-ןחלושב
טפשמ-ןשוחבו ,טפשמ-ןשוחב םה - 'וכו ןילעמד םיניינעה תודוא םינידהו .ןורחאה קלחה
.םינורחאה םינמיסב - אפוג

,רזעה-ןבא ,העד-הרוי ,םייח-חרואד םינמיסה לכ - ל"נה יפ-לע - 33אוה דומילה רדסו
"ןילעמ" םא םידמול זא קרו ,ופוסבש םידחא םינמיס םתואל דע טפשמ-ןשוח לש ולוככ ובורו
.ךפיהל ו"ח וא

:הזב ןיינעה תוימינפו

רבד ידוהיל םישוע רשאכ לבא .הווצמ תיישע קפס אלל הז ירה - ידוהיל הבוט םישוע רשאכ
ףסונו .ןידב םיעוטש ןכתיי שארל-לכל ,ירה - הרות יפ-לע והזש םינעוטו ,בוטה ךפיה אוהש
ינפמ אלא ,ךורע-ןחלושה יוויצ ינפמ אל ("םענעי טסיימש ןעמ") תלוזה תאכהש ןכתיי ,הזל
.34("ןסיימש ןיא קאמשעג א טאה'מ") הזב גונעת ול שיש

וליפאו .תלוזה לע תוכז אוצמל לכויש ,35אקווד דסחה שיא תויהל ךירצ טפושש וניצמ ללכב
איצוהל ומצעב לוכי וניא זא םג - רתוי רומח שנוע םימעפלו ,תוקלמ שנוע קסופש העשב
תא לובסל לוכי וניאש ןוויכ ,ךורע-ןחלוש יפ-לע ןיד-קספ ותויה םע ,לעופל ןיד-קספה
.ןיד-תיב חילש ידי-לע השענ לעופב ןיד-קספה עוציב ,ןכלו ,תלוזה לש ורעצ

איה ותואיצמ לכו ,ללכ ומצעל תואיצמ וניאש ,איבנה לאומשכ רומג קידצ ןכ-םא אלא -
.36גגא תא גורהל ומצעב לוכי היה ןכלש ,ןוילעה ןוצר םייקל

םנמא םיכירצש ףאש ,אופיא ,עדיל םיכירצ ;יברה לש ויכרדב ךליל םיצור םידיסח
("ןפעלשפארא טינ םיא לאז רענעי") הטמל ונכשמי אלש הכומנ אגרדב אצמנש יממ רהזיהל
,תוימשגב וליפא הבוט ול תושעלו ,ותולעהלו והיבגהל אלא ,ותוא קחרל ןיא ,לבא ,ו"ח
.תוינחורב הבוט םג ךכ-רחא אובת הז ידי-לעו

םג הלעמלמ םירזוע - "'יוה םהינש יניע ריאמ" 38קוספה לע 37ל"זר רמאמ יפ-לע - זאו
ול םיעיפשמ .ותיב ינבלו ול ךרטצמה לכב הבחר דיב ול םיעיפשמו ,רשיה ךרדב ךלייש ,ול
,"ךלכלכי אוהו" 39בותכש ומכ - "ילכ"ה תא םג ול םינתונו ,לובג ילב אוהש הלעמלש דסחהמ
.העפשהה ךשמות ובש "ילכ"ה תא םג ול םינתונש 40תודיסחה שוריפכ

* * *

םהל ןיאש הלאכ םירבד םיעבות רודה יגיהנמו םיקידצש המדנ םימעפלש ךכ לע הנעמה .אי
:עבטב םוקמ

התיה אלש דבלב וז אלש ,ואר ,ווטצנש המ ושעו וכלהו םלוקב ועמשש הלא - שארל-לכל
.הזב עייס ומצע עבטהש ,הברדא אלא ,עבטה דצמ העינמ

אוהש הריחב לעב ידוהי תודוא רבודמשכ ,יכ ,הנעטה ןיממ אלש היישוק וז ירה - ללכבו
דומעל עבטה יקוח תלוכיב ןיא ,עבטה תואיצמב ה"בקה לש ונוצר תא אלמל ה"בקה לש וחולש
.ארובה ןוצר אלמל אלא הניא ותנווכ םא - ודגנ

רשפא -יא ,ןכ-םאו ,םילובגו םירצימ הרואכל םנשיו ,תולגה ןמזב םיאצמנשכ םג אוה ןכו
:יכ - 'וכו ןידה-תרושמ םינפל הגהנה ,תיבה ןמזב ומכ הגהנהה היהתש עובתל

;ועבט דצמ תולגב תויהל חרכומ ידוהי היה וליא - וז הנעטל םוקמ שיש םירומא םירבד המב

םש אוה הז עבט"ש 41אינתב רמאנ ויתודואש "עבט" - ועבט דצמ ידוהיש ,איה תמאה לבא
אצמנ - "לכשו תעדהמ הלעמל" הז ירה תמאב לבא ,"תעדו םעט תניחבב וניאש רבד לכל לאשומה
הלעמלו ,היישע ,הריצי ,האירב תומלועמ הלעמל ,הזה-םלועמ הלעמל ,םיחפט הרשעמ הלעמל
!תומצעב - אוה ומוקמ ;תוליצאה םלועמ

,ה"בקה לש ונוצר תא אלמל ידכ - הטמל תולשלתשה רדסב דרי םשמו

"קחשמ"ו "עוצעצ" השענ ךכ םשל - הדובע לש ןיינעל םוקמ היהיש ה"בקה לש ונוצרש ןוויכו
וכרד חטבל ךלוהו ,הזמ לעפתמ םדאה ןיא תאז תורמלו ,םילובגו םירצימ םנשיו תולג הנשיש
42וניצמש ומכו ,םירתסההו תומלעהה לכ םילטב - זאו ,ה"בקה לש ונוצר אלמל םימתבו תמאב
לעפתה אלשכו ,רהנ וינפב דמע ה"בקה לש ונוצר םייקל הדיקעל ותכלבש וניבא םהרבאב
.הזב אצויכ םיניינעה ראשב הז ךרד-לעו ,רהנה לטבתנ יזא ,רהנה ךותב ךליל ליחתהו

ררבתהל םיצור םמצע דצמ עבטה יניינע םגש - עבטה יקוחד תודגנתהה רדעהב ןיינע דועו
,"ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ םג םיבער" 44קוספה לע 43ט"שעבה תרותכו ,םדאה תדובע ידי-לע
םתוא ררבי םדאהש הז ידי-לע "השודקב קבדיהל קשח םהל שי" הקשמו לכאמבש השודק יצוצינהש
ןפואב אלו ,העיגי ידי-לע אובל רבדה ךירצ ,ותדובע לע רכש לבקי םדאהש ידכ אלא ;'וכ
.ויפ ךותל וילאמ לפונ לכאמהש

םעפש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ויבא תודוא 45ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיסב רואיבה םג והזו -
:ע"נ ר"ומדא רמאו ,תחלצה ךותל הרזחב לכאמה טמשנ ,גלזמב לכאמ-רבד ולטונב ,הליכאה תעב
הליכאה ןיינעש - הזב שוריפהו .(ררבתהל - ןיידע הצור וניא אוה) "טינ ךאנ ליוו רע"
העינמ םרוגו ,גלזמהמ טמשנ לכאמ-רבדהש ןכתיי ךיא ,ןכ-םאו ,לכאמ רבדהל הבוט תיישע אוה
.ותוא וררבי אל ןיידעש תפסונ

:הז ונרודב םג תחאו דחא לכל עגונב תויטרפב אוה ןכו .בי

תוינפה תא הדיצה קלסמש ,ונייה ,תוינפ אלל ודיקפת אלמל ומצעב לעופ ידוהי רשאכ
תא הלגמש - רודה גיהנמו קידצה לש ונוצר תא םייקל קר הצורו ,וברעתי אלש תוישיאה
.םירתסההו תומלעהה לכ םילטב יזא - ה"בקה לש ונוצר

םלעהה לדוגל דעו ,ארחא ארטסו הפילקה תואיצמ דצמש רתסההו םלעהה תורמל ,אלימבו
גיהנמ םע םירושקה םיניינע לקלקל הצורש ידוהיב ארחא-ארטסו הפילקה תושבלתה דצמ רתסההו
;םילטבתמ םירתסההו תומלעההש אוה רורב רבד ,ירה - םרובע ושפנ רסמש רודה

אלימבו ,רודה גיהנמ לש ותוחילש יולימב םיקסועש העידיב םירודח תויהל םיכירצש אלא -
,חלשמה לש אלא ,םהלש רבד הז ןיאש ןוויכ ,רתוול םהל רוסאש םעדויב ,ףקות ךותמ םיכלוה
.לקלקל אלו ןקתל קר םתלוכיבש ,ונייה ,46"יתוועל אלו ךיתרדש ינוקתל"ש

- תוכז וזיא ןיידע ול שי םא :םינפואה 'במ דחאב הז ירה - ריתסמהו םילעמהל עגונבו
'ה ול רוזעיו ,םינשו םימי ךיראיו ,דגנמה ןיינעהל תוכייש ול היהת אלש ותוא וקרזי
ךייש הז ןיא ,לבא ;ותיב ינבלו ול יובא - תוכז ול ןיא םאו ;םיניינע ראשב ךרבתי
47ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ) םימחרבו דסחב םיניינעה לכ תויהל םיכירצ ונלצא ,ןכש ,ונילא
הבושתב בושיו טרחתיו ויתומא 'דב בשי אבהלו ןאכמו ,תוכז ול היהתש בטומ ,אלימבו ,(
.'וכ התע דע לקלקש המ לע הרומג

םלעהה ןיא זאש ,ידוהיב שבלתנ אלש רתסהו םלעה תודוא רבודמ רשאכש המכו-המכ-תחא-לעו
,חלשמה ןוצר תא אלמל קזוחבו ףקותב םיכלוה קר םאש יאדווב ירה - ךכ-לכ ףקותב רתסההו
.החלצהב הלועפה היהת יאדווב ,רודה גיהנמ

םג החלצהו הכרב ךשמות ,48"הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיא"ש ןוויכ - יברה ירבדכ - זאו
.יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ,םהל קוקז הדובעה דבועש םייטרפה םיניינעהב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ד"ישת'ה טבשב 'י תודעוותהמ םיעטק)
.(ל"ומה) יכבמ קונח לוקב ר"ומדא ק"כ רביד ןאכ (1

."'וכ ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" :ב"עס ,גי הטוס האר (2

.158 'מע םולש-תרות ש"הס האר (3

.255 'מע ל"ח .ךליאו 478 'מע .272 'מע ה"כח ש"וקל םג האר (4

םג הארו .שפנבש הדיחי תניחב םע תורשקתהה ד"ע - 67 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (5
אישנ דוחיבו יללכ שיא טרפבו קידצ לש ןויצ לע ךוליה םדוק" :דסר 'מע י"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא
ן"רנל םימיאתמו ,יעצמאה ר"ומדאל תוחטתשהה רמאמב םירכזנה םיניינע תשמחה לכב הנכהה תויהל הכירצ ,לארשי
."לארשימ א"כ שפנ לש י"ח

.די,ל םיבצינ (6

.נ"שו .ותלחתב הליפתה תווצמ שרוש צ"צהל צ"מהס .א"ה םש ם"במרה כ"נ .ב"ה א"פ הליפת 'לה ם"במר האר (7

.ג"ס ה"צס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ג,ט א םיכלמ (8

.חמ,ח א םיכלמ (9

.(א,ל תוכרבמ) א"ס ד"צס םש ע"וש (10

.מ"כבו .(ב,טלק) ה"כס ק"הגא אינת האר (11

םהל םיסחיימו דובכ םהל םיקלוחש - ז"עד ןיינעה לשלתשנ ,'וכ העפשהה תכשמנ םדי-לעש הזמש ,ריעהלו (12
-לכ-לע - (וב בצוחה דיב ןזרגכ אלא םניאו הריחב ילעב םניא רבד לש ותימאלש ףאו) 'וכ הטילש לש ןיינע
'ה תודחא תווצמ .ג"פ הלימ תווצמ צ"צהל צ"מהס ז"כב האר) י"נב ווטצנ הז לע םגש ,ףותיש לש ןפואב םינפ
.(מ"כבו .ותלחתב

.בי,אי בקע (13

.(ז 'מע תומש ןומרה חלפ) "ע"נ ןקזה ר"ומדא םשב א"ירהומ חונמהמ ש"מכ" (14

'יחבל שפנה דע העגנו תעדהמ הלעמל איהש הנומא רבדב ןויסנ ידיל םיאבשכ" - לארשימ א"ואכב ותמגודו (15
ףא . . דחא 'ה תנומא דגנ דבל השעמ הזיא קר תושעל אלש 'יפא ושפנ רוסמל" ןויסינב דמועש ,"הבש המכח
אינת) "'וכ ןיווש ובלו ויפ ןיאש ףא 'ה תודחא לע ו"ח העות רבדל אלש ןכו ,ובלב ללכ הב ןימאמ וניאש
.(ט"יפ

.זי,ה ילשמ (16

.ךליאו 132 'מע א"ח ש"וקלב ספדנ - זכ ס"וס דע ןאכמ (17

.כ"ה ד"פ שדקמה ילכ 'לה הארו .ז"ה א"פ םיכלמ 'לה ם"במר .ב,גק תובותכ (18

.ךליאו ח"ס וז הנש ולסכ ט"י תחיש םג האר (19

.ז ןמיס (20

.ב,חיק תבש (21

.22 'מע ת"ש'ה ש"הס .240 'מע ח"שת מ"הס האר (22

'מע ה"שת .19 'מע ב"שת .322 'מע ט"צרת .215 'מע ז"צרת .141 'מע ו"צרת ש"הס .א"עס ,ול א"ח ד"וקל (23
.60

.נ"שו .106 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (24

"ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ - המילש המוקב םילולכה תוגרדה רשע ,תוריפסה רשע לכ :רמולכ (25
,תישארב" ,םליבשב ארבנש ,אוהה ןמזב ולוכ םלועה לכ - םדי-לעו ,רודה ותואבש י"נב לש - "ךימימ באוש"ו
.(הגומ יתלב החנהמ) "תישאר וארקנש לארשי ליבשב

.א,ג מ"ב (26

.בל קרפ (27

ךערל תבהאו"ש (מ"כבו ,ירשת 'ו "םוי םויה") עודיה םגתפהכו ,וז הווצמ תלעמ רתויב הלדגש טרפבו (28
.(הגומ יתלב החנהמ) "ךיקלא 'ה תא תבהאו"ל ילכ אוה "ךומכ

.ד-א ,א םירבד (29

.פ"הע י"שרפו ירפס האר (30

.י"שרפבו א ,םש (31

.נ"שו .ךליאו 46 'מע ה"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (32

.(הגומ יתלב החנהמ) לאמשל ןימימ אוה דומילה רדס םג ירהש (33

.ב תוא שא ורעבת אל ךיתווצמ-ךרד האר (34

."'וכ ןירדהנסה לכב ןידימעמ ןיא" :ג"ה ב"פ ןירדהנס 'לה ם"במר (35

אצת אמוחנת האר) ל"זרדב הזב ראובמהמ ריעהלו - ."'וג גגא תא לאומש ףסשיו" (גל ,וט א לאומש) ש"מכ (36
.(הגומ יתלב החנהמ) הנושמ התימב וגרהש (דועו .זכתת זמר םילהת ש"לי .ט

.א,זט הרומת (37

.גי,טכ ילשמ (38

.גכ,הנ םיליהת (39

.21 'מע ט"צרת .חכ 'מע ח"פרת מ"הס .ב"עס ,חלש ב"ח םיסרטנוק מ"הס (40

.ט"יפ (41

.בכ אריו אמוחנת (42

.ג"ס רמאמהב ליעל אבוה - .(ג,הכ) ד"צקס ט"שכ (43

.ה,זק םיליהת (44

.71 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו ."ב"צ ע"נמ - ןויס" (ןמוי) "תומישר" האר (45

.נ"שו .ב,במ ןישודיק (46

רמ ף"כ "םוי םויה" הארו .גנש 'מע ג"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיאב קתענ) ג"צרת ת"חמש תחיש האר (47
.(ןושח

.נ"שו .ב,חל ק"ב (48


,יוליגב ולצא תרכינ ,ןברוח לש ןיינע ךייש אל קידצה לצאש ןוויכ
לארשי-ץראד תימצעה התלעמ ,דובכ ותחונמ םשש םוקמב
ונוצר תא אלמל ה"בקה לש וחולש אוהש הריחב לעב ידוהיב רבודמשכ
יקוח תלוכיב ןיא - ה"בקה ןוצר תא אלמל ןכ איה ותנווכו ה"בקה לש
ודגנ דומעל עבטה

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


לתוכה לש ורבעמ הלגתיו אובי
תולגהמ ונאיצויו


?חישמב הנומאה תא תוימינפב םירידחמ ךיא

.חישמה תאיבב הנומאה םג םהיניבש ,םירקיעה ג"י לכב םינימאמ ינב םינימאמ םה לארשי לכ
ייחב לעפתו תוימינפב ריאת אלא ,ףיקמ תניחבב היהת אל הנומאהש ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
ידי-לע הז ירה - חישמה תאיבל הנכהב םירודח ויהיש השעמו רוביד ,הבשחמב םוי-םויה
.אקווד תודיסחה תרות דומיל ,הרותה תוימינפ דומיל

תאיבב הנומאהש לועפל רבדה ליעוי אלש םימעפל תויהל לוכי תודיסח םידמול רשאכ םג -
חישמה תאיבב הנומאהש ןכתיי אל יאדווב תודיסחה דומיל אלל לבא ,תוימינפב רודחת חישמה
םיכלוהש ,ונייהו ,רבדה לעופ ףוס-ףוס ירה ,תודיסח םידמול רשאכו .תוימינפב רודחת
,בלבו חומב תוימינפב ריאהל הליחתמ חישמה תאיבב הנומאהש דע דעצ רחא דעצ םיברקתמו
.לכה רקיע םהש השעמו רוביד ,הבשחמב תלעופו

שארל -לכל אלא ,("ךיז ן'הנעט'סיוא") םיחוכיוול יאנפ ןיא וישכעש ליעל ראבתנש םשכו
חכוותהל יאנפ ןיא וישכעש ,תודיסחה דומילל עגונב םג אוה ןכ - לעופב תושעל םיכירצ
שארל לכלש לועפל םיכירצ אלא ,תודיסחה דומילבש חרכהה תא תויטרפב דחא לכל ריבסהלו
יהמ תוארל ידכ אלא ,ו"ח רתנקל תנמ לע אל - דומלל וליחתי רשאכו ,תודיסח דומלל וליחתי
,"'יוה בוט יכ וארו ומעט" םייוקי יזא - תודיסחה תרות

לש םהיתופידרמ תובר םידיסחה ולבס הבש הפוקתב ,בלאקשל ןקזה ר"ומדא עיגה תחא םעפ -
,ורובע וניכהש תולאשהו תונעטה לע בישהל ידכ תסנכה-תיב תמיב לע הלע רשאכו ,םידגנתמה
ומעט" :ןוגינב - וכרדכו ,תורצק תורות רמול איהה הפוקתב גהנש יפכ - הרצק הרות רמא
,המיבהמ דרישכו ..."טוג זיא רעטשרעביוא רעד זא טהעז ןוא טכוזראפ ,'יוה בוט יכ וארו
!תודיסחה ידומעמ ושענ ןמזה ךשמב רשא ,םיכרבא לש םיניינמ המכ וירחא וצר

וליפא ,דומלל וליחתי קר רשאכו ,תודיסחה תרות דומלל וליחתיש לדתשהל אופא םיכירצ
רשאו ,תודיסחה תרותבש "'יוה בוט"ה תא - "וארו" - וארי יזא ,"ומעט" - המיעט לש ןפואב
לש החוכ לודג ,אסיג ךדיאלו ,םיאצמנ ובש ךשוחהו ץובהמ תאצל רשפא-יא תודיסחה תרות אלל
םגש ,םשב לש ותונחל סנכנה לשמכ ,הב קוסעל ליחתמ קרש ימ לע םג לועפל תודיסחה תרות
.בוט חיר רבכ טלק ,םולכ חקל אל ןיידע רשאכ

יאדווב ירה ,"םיתמה תא וב תויחהל דיתעש לט" ,"הרות לט" איה הרותה תוימינפש ןוויכו
,ו"ח התימ לש ןיינע היהי אל הליחתכלמש ,הזמ הריתיו ,הפיגמה תריצע איה תלעופ

טייטש רע" ,"ונלתוכ רחא דמוע הז הנה" ירהש - חישמה תאיב תא םיברקמ הז ידי-לעו
ןופ") לתוכה לש הז רבעמ הלגתיו אוביש םילעופ תודיסחה דומיל ידי-לעו ,"טנאוו ןרעטניה
.ונימיב הרהמב ,תולגהמ ונאיצויו ,("טנאוו טייז רעד
- 44-43 'מע (ט) ישילש ךרכ ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ג"ישת'ה זומת ב"י תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


,הליפת לש תיטרפ הדובעב יד אל
תווצמ םויקו הרות דומיל


םיפסונ םידוהי לע לועפל הבוח

בושחלו ,תווצמה םויקבו הרותה דומילב ,הליפתב קסועש ןמזב ותדובעב קפתסהל ידוהיל רוסא
;םייוגה לככ - לידבהל - גהנתהל לוכיו ,ןירוח-ןב אוה ירה ןכ ירחאלש

הדובעב ,רשא ,הטמל הלעמלמ ךרדב ,םהרבא לש וכרדב איהש הדובע דבע התע דעש תעדל וילע
,תווצמה תוללכ איהש םידסח-תולימגו ,הליפת וז הדובע ,הרות :תוקולח 'ג ןנשי אפוג וז
,הלעמל הטמלמ ךרדב הדובע וז ירה תוללכב לבא

םיניינע םגו תושרה יניינע םנשי ובש ,םלועל תאצל - תיתימאה ותדובע הליחתמ ןכ ירחאלו
יניינעל עגונבו ,םלטבל - םירוסאה םיניינעל עגונב :הדובעה תויהל הכירצ הזבו ,םירוסאה
הליבשבש תירקיעה הנווכה יולימב ותדובע הליחתמ אקווד הזבש ,השודקל םתולעהל - תושרה
...ארבנ

םידוהי לע לועפלו קסעתהל ,"ךומכ ךערל תבהאו" ידוהי לכמ שרדנש המכו-המכ-תחא-לעו
.םיפסונ

הרירב ול ןיא - םהינשב וא תוימשגב וא תוינחורב - ("'וג הלדגאו") לדגתי ידוהיש ידכ
,ה"בקה לש ותוחילש יולימ דבלמ תרחא

והודבכי ,"חרזמ"ב והובישוי רשאכ - ("ןא טייטש םיא ואוו") ול םיאתמש םוקמב קר אלו
םג אלא ,הכרב ךרביו ה"בקהל "הבוט" השעי יזא ,("עטסנעש יד") הבושח היילעו ,"היילע"ב
[...] .ה"בקה לש ותוחילשב קוסעל "ול םיאתמ" - בוחרב אצמנשכו ,"ברעמ"ב בשוישכ

:דחאו דחא לכל הארוהה יהוזו

יד אב") תיבה-תלעב יניעב ,םינתוחמה יניעב ,םירבחה יניעב ןח אשיל ידכש םיבשוחה םנשי
ןזאלב") "חפנתהל" םיכירצ םש םיבשוישכו ,שארב תבשל םיכירצ - ("עט'תיבה-לעב ענעגייא
הרות דומלל םיכירצש ,("טראוו א ןגאז") תוררועתה רבד הזיא רמול ןמזל ןמזמו ...("ךיז
.תווצמ םייקלו

,םילודג םידמול ובשי הלודג ןירדהנסב :םימלועל היה רבכש יפכ - הארוהה האב הז לעו
-יכרועו םיאפור) םיטפשמה תרותו האופרה תמכח םג ועדיו ,הרותד רתסנו הרותד הלגנ ועדיש
המב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ;םיניד קוספל ידכ עדיל םיכירצ ויהש םלועבש תומכחה ראש לכו ,(ןיד
הילע ,םילשוריב אל] רזחלו ,םילבחב םהינתמ רוגחל - הרות ןיד יפ-לע םתדובע האטבתה
ןיינמכ ,תושרדמ-יתב םינומשו תואמ-עברא הב ויהש ,"ביתכ יתלמ" ,"טפשמ יתאלמ" רמאנ
רוסיא ,תרכ רוסיא ,התימ רוסיאמ ידוהי ליצהלו רומשל ידכ לארשי תורייעב [אלא ,"יתלמ"
.םירפוס ירבד לש לק קודקד וליפאו ,ואל

םייח םיאיבמו םיכישממש הזכ ןפואב ןירדהנסב הבישיל היוארה הגהנהה איה וזכ הגהנה
.ו"ח ךפיהל אלו ,םלועב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ד"ישת'ה ,זומת ב"י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


היישותו הצע ונממ םינהנו

ךירצ הקדצ תנתונ איה רשאכו ,השאה םע ףותישב תושעיהל רבדה ךירצ הקדצ ןתונ לעבה רשאכ
תסנכה-תיב בר תא תבש-לילב ךרבל ותונטקמ לגרתהל ךירצ דלי * הלעב תעד לע תויהל רבדה
,ןבומכ דרפנב דחא לכ ,'להוא'ל עוסנל הלכו ןתחל ץילממ יברה * ודי-לע ךרבתהלו ולש
זומתב 'ג שודקהו לודגה םויה לגרל תוצוצינו םירופיס רורצ * הפוחה םויב
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ה"ע ומא תאצ םע ,זירפב יברה ךרעש רוקיב םויסבש ,רפוסמ (137 'מע) 'לארשיב םא' רפסב
בקעי 'ר ח"הרה ,לכוא ורובעב לשיבש דיסחל החרט-רכש םלשל שקיב ,(ז"שת תנשב) היסורמ
ןתניי ףסכה יכ (נ"בדח זא) יברל עיצהו ףסכה תא לבקל ףקותב בריס הלה .ל"ז רקספיל
ןכמ רחאלו השאל ונתיו ףסכה תא הליחת חקיי ,ךכ םאש ,ביגה יברה .(םדוקה יברל) 'דמעמ'ל
.השע ןכו .'דמעמ'ל םוכסה תא םהינש ונתי

ףסכ רגשל יתייה תגהונ ןיאושינה ינפל :(וראפ תרמ) ש"נא תושנמ תחא הרפיס המוד רופיס
יברה הנושארה הפוקתב .הנותחה ירחא םג יגהנמב יתכשמה .יברה לש ותעד לע הקדצל יברל
."הזמ עדוי ךלעב םאה" :םימעפ המכ לאש

רגל םש עיצמ יברה

לש הלעב לש ורויג תומדקתה לע יברה ןיינעתה א"שנת ןוויס שדוח תליחתל םיכומסה םימיב
וניתובר ירפס ףסוא תלואגו תבשהל תעייסמה ,(הקינוריו-אניריא) ןגוק לחר הרובד 'בגה
.היסורב ונאישנ

.י.נ ,'תדחוימה תוחילשה ןמוי') בישה יברהו ,םש ול רחביש שקיבו יברל בתכ רייגתמה
:(ביש-איש 'מע ,א"סשת

.םידוהיה לכ ידי-לע הרותה תלבק שדוח-שאר םויבש ,הפסוהבו ,בוט לזמ

.לארשי ינב תווצמו לארשי תרות תלבקל ךייש - לארשי המידק

.ןויצה לע ריכזא

ראשה ןיבו תיסורב גוזה ינב םע יברה חחוש ,םירלודה תקולח ךלהמב ,ןוויסב ד"י 'ב םויב
:(טש 'מע םש) תרבגל רמא

-ץרא םג םיארוק ךכ . . הבוט הטלחה יהוז םג לארשי לש םשהש תעדוי תא
.תובוט תורושב ,החלצהו הכרב .לארשי

רענל ךונח

רופיסה תא זר 'יש החמש 'ר רפוסה איבמ 342 'מע ,(רשבמ לוק) 'םיקידצ ירופיס' ורפסב
:אבה

:יברה ולאש ,יברה לצא ,םילשוריב 'המלש לכיה' להנמ ,ןיילק םייח 'ר רקיבשכ

?תבש תולילב ללפתמ ךנה וב תסנכה-תיב בר והימ

.תסנכה-תיבב תועיבקב ןהכמה בר ונל ןיא :חרואה ובישה

תוואכ - והשלכ תסנכ-תיבל ןטקה ךנב םע תבש תולילב ךל ,עמשת יתצעל םא :יברה ול רמא
וכרבל ,ברל תשגל וילע ,הליפתה םותבש ,וליגרהל שי דלי .בר וב ןהכמש דבלבו - ךשפנ
...הכרב ול ליצאי אוה ףאש ברהמ תופצלו 'םולש תבש' תכרבב

וינפב אלש םדאל ןיכז

תרשא לבקל ,לאומש 'ר ח"הרה ,החפשמה יבא דמע השארבש ,בונמלז תחפשמ התכז ו"צרת ץיקב
ףסכ :היעב הררועתה .השקבה התחדנ ןהבש םימעפ המכו המכ רחאל ,תוצעומה-תירבמ האיצי
ל"ז יהאסריאמ ליפאק 'ר ,רקי ידוהי םימשהמ םהל ונמיז ?ןלנמ תושפנ רשע תב החפשמל
אוהשכ םילבור תואמ-הנומש היה םכרעש ,בהז תועבטמ םינומש לאומש 'רל ןתנש ,דרגנינלמ
םלשל ליחתהל ולכות ,םכל חווריו שדוקה ץראל ועיגת רשאכ םשה תרזעבו ,םולשל ועס" :רמוא
."טאל-טאלו םימולשתב ,בוחה תא יל

רבד) ןהירחא תוקחתהל בר ןמז ךשמב הסינ לאומש 'רו ,ומלענ רקי ידוהי ותוא לש ויתובקע
'יש בייל 'ר ח"הרה) ונב הכזשכו ,חונמ ול ןתנ אל ןיינעה .(ותאווצב יוטיב ול ןתינ ףאש
.ןיינעב תושעל וילע דוע המ יברה תא לואשל ושקיב ,ד"ישת תנשב ,יברה לא עוסנל (בונמלז
אל התע דע םאב" :בישה יברה .הלאשה תא הלעה 'תודיחי'ל סנכנשכו ויבא תווצמכ השע ןבה
- ת"הק - תיד"בחה תואצוהה לש תורבוח וא םירפס תספדהב ותוכזל רשפא ירה ,שיאה אצמנ
."ותוכזל השענ רבדהש ןייצתש השדקה ףוריצב

תספדהל ,אלפומה בידנל בייח רתונש םוכסה לכ תא שידקהו ןכ השע םנמא לאומש 'ר
.יברה תארוה יפכ ,ע"נ (צ"יירוהמ) ר"ומדאה ק"כ לש תודיסח ירמאמו םיסרטנוק

(85-83 ,61 'מע ט"משת .י.נ 'לאומש ןורכז' יפ-לע)

'טייצראי'ל בורק עידוהל

-131 'מע - ז"נשת .י.נ) 'קרוי-וינל ןיבאל'זמ' ורפסב ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה רפיס ךכ
:(132

זא ררשש המיאה בצמ ינפמ . . טנעקשאטב . . יתרומ ימא הרטפנ ד"ישת תבטב 'דב"
העידיה העיגהשכ . . יצחו הנש רובע דע התריטפמ ונל ועידוה אל ,[היסור] דנאלסורב
תלעות הזיא :יברה ןעיו ,יל עידוהל םא יברה תא הלאש ,'יחתש רתסא יתוחאל ימא תריטפמ
."יכדרמל ועידות זא ,טייצראיה ןמז ברקתישכ ?הנשה עצמאב תעכ עידוהל שי

:'תוחמש' יניינעב השעמ בושו

רוזחל דמע אוה .םויב וב הרטפנ ומיאש ש"נאמ דחא יברה רצחב ההש ו"משת רמועב ג"לב
"םולשל םכתאצ" תכרב לבקל דמעשכ .הערה הרושבה תא לביק אל ןיידע ךא - ו"ת שדוקה-ץראל
יניעב אלפל רבדה היהו .ול דומצב דמעש והשימל אלא ,המואמ ול רמא אל ךא יברה ודיל רבע
.ל"נה

םירמוא ןיאש ללגב וכרבלמ טמתשה הארנה לככו ,העידיה תא לביק רבכ יברהש עדונ ךכ-רחא
.לבאל םולש

ויבאו ןתחל הרותל-היילע

:רפוסמ 170 'מע 'לארשי שדקמ' רפסב

ןיכודיש ירשקב (יבר תיבב 'שדוקב-שמשמ') קינוי 'יש רעבוד 'תה אב ד"ישת ןסינ שדוחב
לכל הרוה יברהו ,ויבאו ןתחה וחכנ ןסינ םיכרבמ תבש תודעוותה ךלהמב .'יחת וליג תב םע
.'םייחל' רמול דרפנב םהמ דחא

תרמא אל עודמ :קינוי רעבוד תא יברה לאש ,ורדחב ותויהב ,החנמ תליפת ינפל ,ןכמ רחאל
?היילע םכל ןתיש [ןודרוג] ןנחוי 'ר [יאבג]ל

.תוסופת ויה תוילעה לכ :קינוי לרעב בישה

?תוסופת ויהש ךכב המו :ביגה יברה

ואציי םינהוכהש הרוהו ,תוילע ןתחלו ןתחה יבאל ונתיש יברה הרוה החנמ תליפתב ךכ-רחא
.הצוחה

'להוא'ל הלכו ןתח תעיסנ

.'תודיחי'ל ותלכו קינוי רעבוד 'ר ןתחה וסנכנ ,ד"ישת רייאב ז"כ ,אשנ תשרפל א םויב
םויב עוסנל ףידע (ףיסוה דימו) ?'להוא'ל עוסנל ךתינכותב יתמ :ולאשו ןתחה תא לאש יברה
.שדוח-שאר ברעב ןכ םג עוסנל רשפא דרפנב .הפוחה

יעסת אמתסמ .ךדבל יעסת אלש אלא ,תא םג יעסת אמתסמ :הל רמאו הלכל הנפ ןכמ רחאל
.איה ףא עסית - עוסנל הצרת ךמא םא .ךיחא יווילב

.ןמז ותואב ועסת לא :אטבתהו סחייתה בוש ךשמהבו

.(175 'מע ,ס"שת ת"הק ,'לארשי שדקמ')

הצור 'הש םושמ ןקז לדג

רמא ,(י"חשת זומתב ז"טב) ותדלוה םוי תארקל ,יברה לצא 'תודיחי'ל ר"דש רוחבה סנכנשכ
:(248 'מע 'לארשי שדקמ') יברה ול

ךבס ,ןקז לדיג ךיבא .ןקז לדגתש ןוכנ רבד הז היה .והשמ ךממ שקבל יתיצר
'הש םושמ אלא ,הצור ינאש םושמ אל .םינקז םהל ויה ךינקזו ןקז לדיג
...הצור

הז היה" :ול רמא יברה .ןקזב רטועמ אוהשכ 770-ב יברה וב שגפ הנש התוא לש לולא שדוחב
..."'םיקולא םלצ' םע ןויצה לע ינתוחל עוסנל ןוכנ רבד

'קה ןויצב עידוהל

:םידיסחה דחאל יברה בתכ ו"טשת ןוושחרמב ז"כב

- םבתכמב םרואיב ירחא םג אלפלו .הרש-ייח שדוק תבש ברעמ םבתכמ לע הנעמב
ןויצה לע עידוהל טרפבו ,ונמזב ה"ע םהיבא תריטפ רבד לע ובתכ אלש המ
.רבעה לע ןיקעוצ ןיאו .ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש שודקה

(.י.נמ 'יש אריפש 'פשמ לש הרושתב ספדנ)

ןילמרקה שיאל הנומת

ןודנולמ םיקסע שיא ,סמלק רטיפ רמ 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ ז"לשת תבטב ג"יל רוא
לעפ ראשה ןיב .ותנווכה יפ-לעו יברה תוחילשב םינוש םימוחתב ליעפ היהו ד"בחל ברקתהש
םע םש שגפנו תוצעומה-תירבב ומצעב רקיב ו"לשת תנשב .תוצעומה-תירב תודהיל רשקב תובר
היסורב עודי ליעפ לש תינכותל יברה סחייתה ןניקסע הבש 'תודיחי'ב .םיליעפו םידוהי
-לעבה לש ותחונמ םוקמ לע הנבמה תא ,םיניזורג תצובק תרזעב ,הליל-ןב םקשל תיטייבוסה
רמ לש ויתומישרמ עטק ןלהל .תרשרש תועבטו םידומע תוברל ,(ר"מ 10) הניארקואב בוט-םש
:(75-74 'מע ז"נשת םילשורי ,ר"ימש תאצוה ,'ינחנת יברה תצע') סמלק

ןיינועמ יברה םאה ,בוט-םש-לעבה לש ןויצה םע רושקה .א לש טקייורפל עגונב :הלאש
?ךכמ ואינהל הסנאש

דחוימב ,היסורב תורבקה-יתב לכ תא ןכסתו ,הצוחנ הנניא ותלועפ .ףקותה לכב ,ןכ :יברה
ר"ומדא ןויצו אנליוומ ןואגה לש ןויצה ןוגכ ,םיטייבוסה לש םתעידיל ואבוהש הלא תא
תודבוע לש דחוימב ,םוסרפב תלעות םוש ןיא .בטומ ,טקשב רתוי םישענ םירבדהש לככ .ןקזה
יבחר לכב ןידה תא ךכ לע תתל וכרטצי םידוהיה ךא ,היזיוולטל בוט הז ילוא .תורמגומ
.היסור

?ומע רבדל הצרי םאהו ,הז ןויערל יארחאה יקרוי-וינה ברה והימ עדוי יברה םאה :הלאש

לכ .רבקה לע ראופמ הנבמ תמקהל ןווכתה אוהש בשוח ינניא ךא ,וריכמ ינאש ןכתיי :יברה
ןמחנ יבר לש ותחונמ םוקמ תא ןייצל ןכו ,ןויצה לא השיגה תא לקהל אלא התיה אל ותנווכ
אל דחא ףא ,הוסרהי אלו םקות איה םא וליפא ןכש ,ןולשיכ היהת תרבודמה הבצמה .בלסרבמ
תרומת ,םויכ .םיקיתל ףיסוהל הנומת דוע היהת ןילמרקב שיאלו ,םש רקבל אובל השרוי
.יאשחב םש רקבל ,בייקמ ךרדב ,תינומה גהנ תא ענכשל רשפא ,םידחא םילבור

םימע בותכב רופסי 'ה

תצע') יברה וכריב ,סמלק רמ הכז הל תקתרמ 'תודיחי' לש המויסב ,ז"לשת תבטב ג"יל רואב
:(79 'מע 'ינחנת יברה

לכמ הרזע ןכו ,ךלש 'הקדצ'ה יפסכ תא ,ךחוכ תא תתל ךישמתש ךכרבל יננה
לכ רחא רת דימת היה ב'צידרבמ קחצי-יול יבר . . תודהי יניינעל ,םיגוסה
:ול ורמא .תיחרזאה הנשה תישארב ןכ השע םעפ .הכרב קינעהל ידכ תונמדזה
,התיה ותבושתו ."?םייוגל דחוימ םויב ךכ תושעל ,יבר ,התא לוכי דציכ"
תליחת היה ,םיימוי םוי ינפל ,התע ףא ,"םימיאתמ םינמזה לכ ,ךרבל ליבשב"
.םייוגה לש הנשה

בר השעמ - בלח ילכאמ

:רנורג 'יש בייל-הדוהי ברה ח"הרה ריכזמה בתוכ

גחד 'א םויב תיבלח הדועס ע"יז ר"ומדא ק"כל סינכהל יתיכז םינשב תוירישע ךשמב
.תונוזמ אלא םחל היה אל םעפ ףאו .תועובשה

.["'וכו ע"נ צ"יירה ר"ומדא ק"כ םג גהנ ןכש יתעמש" :םש ףיסומו]

.(57 'מע ס"שת יעסמ-תוטמ פ"ש אתת ןוילג .י.נ הרות ילהא 'םירואיבו תורעה')

הדועס-םוקמב-שודיק

שדיק יברהש ירחא - ןלוככ ןבורב םינפ-לכ-לע - תבש לכב" :רנורג ברה (םש) בתוכ דועו
יפ-לעו" :םש ףיסומו] םינימה תשמח תליכאב הדועס-םוקמב שודיקל ותבוח ידי אצי ,םויב
םינימה תשמחמ תיזכ וליפא") ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב 'ז ףיעס גער ןמיסמ ליעל אבומה
'ח ףיעס םשו .('וכו הדועס םוקמב שודיק הזב אצוי . . תונוזמ ינימ ארוב םהילע םיכרבמש
אלו הליחתכל הז ירה ("הדועס םהילע ארקהל םייואר םה ןכל ןוזמ םיארקנ םינימה תשמחו")
.[דבעידב

:רנורג ברה םייסמו

דעוותה יברהש תבש לכב - ש"נא ינבר ינקז םהיניבו ,םימימתהו ש"נא בור וגהנ ךכ ירהו"
."םינימה תשמח תליכאב הדועס םוקמב שודיקב ואצי

םלוכל הנוע

ד"בח תסנכה -תיבב תודעוותה תעב להנתהש חיש-וד ,ונמויב םילשורי ינבמ דימלת ראתמ ךכ
:םירעש-האמב

תיצחמש םכמצעל וראת :[הילרטסואב ד"בח תודסומ להנמו חילש ,דוד קחצי=] רנורג ברה
.תושעל המ תולאש - יברב םיצעונ הילרטסוא ידוהימ

.לארשי ץרא ידוהימ םיברו :ןח ןושרג ברה

!םלוכל הנוע אוהש איה אתוברהו :ןיוז ףסוי-המלש ברה

היסורב וניתובר ילהוא

:(ל"ז) פוקלדייא הנוי 'ר ח"הרהל ד"ישת לולאב א"כב יברה בתכ ךכ

עגונב קסעתהל ליחתהש המ תודוא בתוכ וב ,לולא א"ימ ובתכמ לע הנעמב
-יהיו ,'וכו םידרשמ המכב רביד רבכו ,םינפל ונתנידמב רשא שדוק ילהואל
.החלצהל היהיש ךרבתי םשהמ ןוצר

:יברה ול בתכ ב"ישת לולאב 'יב ןכ ינפל

.הזבש תואצוהה עדא םרט ,טילחהל יל רשפא-יא - היסורב םילהואה ןיינעב

.הז ןיינעב תולועפה תייחדל תופסונ תוביס ואב ךכ-רחא

ןיינעה תבוט תא שפחמ

- יברה עסנ הב - יקסנירק הדוהי 'ר ח"הרה לש ותינוכמ הלקלקתה ו"כשת תבט שדוח ףוסב
.ילגר ותיבל ךלה יברהו

ונצראב 'םיליעפה רבח' ןוגרא ינקסעמ ,ןמנייו יבצ ברה תא בוחרב יברה שגפ םימיה דחאב
.םיבתכמ ול בותכלמ לדח הלה יכ לע ותאילפ עיבהו ןוגראה תולועפב ןיינעתה יברה .'קה
םשב שמתשהל תושר םהל ןיאש תועונתו םינוגרא שי :יברה אטבתה ומע החישה ךלהמב
םתא םיכירצ ,תושר םכל שיש םתא ןכש לכ - םהב םישמתשמ תאז תורמלו ימשבו שטיוואבויל
...!תאז לצנל

:ובישה יברה .םיפסכ ףוסיא ךרוצל ןוגראב הכימת בתכמ םסרפי יברהש עיצה ןמנייו ברה
םורתלמ וענמייש שטיוואבוילמ ךפיהה תושעל םיצורש הלאכל םורגל לולע ילש הכימת בתכמ
...םיפסכ

.(ו"כשת תבטב ז"כ ,יקיצלרעג קחצי-ךורב-םהרבא 'תה תמישרמ)

רגיש ראשה ןיב .םייטרפ םישנא המכ לצא ורובעב לדתשה יברה יכ ררבתמ ליבקמב םלואו
תחתפנ תרגיאהו ,תמייוסמ תוישיאל (הפק 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) תרגיא ח"כשת תנשב
ק"הראב יתרותה הנחמה יליעפ תדובע רבד לע רבכמ 'בכל עודיהל ךשמהב" :תואבה תורושב
דואמ דואמ קוחד ףסכ יעצמאב םלצא בצמה . . 'וכו ןויסמהמ לארשי ינב וניחא תלצהו ,ו"ת
ךיראהל ךירצ ןיא ירהו . . ןמניו 'יש יבצ ברה יל רפיס הזב קחודה לדוגל םאתהבו . .
.". . וכרעו רבדה לדוגב היתווכדל

?הנווכה ימ לש


הפוריא תונידממ תחאב רוחסל הסינ הליחת .םילילפב ךבתסהו ד"בחל ברקתהש דימלתב השעמ
סינכה ויחאשכ .רסאנו טפשנ .יתימא ונניא ונוכרד יכ ררבתה םג זא .תיקוח-יתלב הרוחסב
דובעל ידכב" ורסאממ ישפוחל אצייש הכרב שקיבו ריסאה לש ותדלוה-םוי לגרל יברל קתפ
:(ןושלה אלו - ןכותה) יברה הנע ,"א"טילש ר"ומדא ק"כ חור תחנל ותדובע

אוה םג םאה - ויתודוא םיבתוכש ימ םג וא [שקבמה=] בתוכה תנווכ קר הז םאה
?הזכ וצפח

.(א"כשת םינומט"מל 'י ןטראגמיוב רעבוד ברה תמישרמ)

סטייה-ןוארקב תדחוימ הרימש

.יסר'ג-וינב הריד תשיכרל המדקמ םליש יכ רפיסו 'תודיחי'ל יברה לא ידוהי סנכנ םעפ
,ףיסוה יברהו .סטייה -ןוארק תנוכשב רוגל ול היה יוארה ןמש ורמואב ךכ לע ביגה יברה
.סטייה-ןוארקב רוגיש יוצר - אל םא םג ךא ,בוט המ - הרזחב ופסכ תא לבקל לכוי םאש
:יברה רמא ךכ לע .סטייה-ןוארקב רוגל תדחופ ותשאש יברל רמא ידוהיה

.וז הנוכשב דחוימבו ,םוקמ לכב םלוכ תא רמוש 'ה

.יברה תווצמכ השע ןכא שיאה

הווצמ-רב ירופיס

סנכנ רשא ,הווצמ-רב רענ שקבתה ,ו"כשת טבשב ז"כ ישיש םויל רוא המייקתהש 'תודיחי'ב
ולאש יברה .הווצמ -רבה תביסמל ןיכהש לופלפהמ עטק רוזחל ,ותחפשמ ינבו וירוה םע דחיב
.'אצפח' רוסיא וא 'ארבג' רוסיא אוה םאה - תבש ןידב

.[ד"כשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב הבחרהב הז אשונ האר]

םידגב שבלי ונבש הצר רענה יבא .ולש הווצמ-רבה תארקל רענ 'תודיחי'ל סנכנ ו"טשת תנשב
םישבול םלוכ הבש הבישיב דמול רענהש ןוויכמ :ץילמה יברה ךא ,ותחפשמ גהנמכ םיכורא
.ראשה לכמ הנוש הרוצב שבלתיש יאדכ אל ,םייוסמ ןפואב

הלה .ונב לש הווצמה-רב ינפל רענ לש ויבא 'תודיחיל' סנכנ (ז"כשת תנשב) תרחא םעפו
הנע ךכ לע .הבחרהב הגיגחה תא ךורעל ןיינועמ אוה ,םיעצמא לעב אוהש ןוויכמש ,יברל בתכ
תוימשגב הבחרה תושעל םוקמב ירה - לארשי לש םנוממ לע הסח הרותהש ןוויכמ :יברה ול
...תוינחורב הבחרה תושעל ףידע

באה רמא .תווצמל ןבה לש ותסינכ תארקל 'תודיחי'ל יברה לא וסנכנש ונבו באב השעמ בושו
.הפ-לעב תודיסח ירמאמ 2 רוחבה רוזחי "תוינחורב הבחרה" לע יברה תארוה רואל יכ יברל
.ושדוק ינפ לע הרכינ ןוצר תועיבשו בחר ךויח ךייח יברהתובא-יקרפ


םדא לכמ דמולה ,םכח והזיא


לכמ :רמאנש ,םדא לכמ דמולה ?םכח והזיא :רמוא אמוז ןב
שבוכה ?רוביג והזיא .יל החיש ךיתודע יכ יתלכשה ידמלמ
וחורב לשומו רוביגמ םיפא ךרא בוט :רמאנש ,ורצי תא
ךיפכ עיגי :רמאנש ,וקלחב חמשה ?רישע והזיא .ריע דכולמ
ךל בוטו הזה-םלועב ךירשא- ךל בוטו ךירשא לכאת יכ
יכ :רמאנש ,תוירבה תא דבכמה ?דבוכמ והזיא .אבה-םלועל
(א הנשמ ,ד קרפ) ולקיי יזבו דבכא ידבכמ:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

,ויבא םש לע ותוא ןירוק ויה ,יבר ארקייש ךמסנ אלו ,םימי ךיראה אלש יפל - אמוז ןב
ללהתיש יוארש םכח והזיא ,רמאק יכה - םכח והזיא .ןועמש םמש םהינשו יאזע ןב ןכו
ןמ דמולו ודובכ לע סח וניאש ןוויכש .ונממ ןטק אוהש יפ-לע-ףאו םדא לכמ דמולה ?ותמכחב
ידמלמ לכמ רמאנש .הב ראפתהלו רהיתהל אלו םימש םשל איה ותמכחש םירבדה םירכינ ,םינטקה
וליפאו ידמלמ לכמ הרות דמול יתייה ,רמולכ ,יל החיש ךיתודע יכ ,ארקד אפיסו - יתלכשה
םימשל התיה יתנווכ לכש ,יל החיש ךיתודע יכ ,ידובכל ששוח יתייה אלו ינממ םינטקה ןמ
.דבלב


:ר"ומדא ק"כ שוריפ

חוכב םג אלא ,("םכח והזיא") המכחב קר אל ףיסומ םדא לכמ דומילה - יתלכשה ידמלמ לכמ
.לכשה רוקמו שרוש אוהש ,("יתלכשה") ליכשמה

:ןאכ ףאו ,וירבד ןכות םא יכ ,דעה לש ובצמו ודמעמ עגונ אל תודע תריסמב - ךיתודע יכ
.היהיש ימ היהי ,םדא לכמ דומלל שי

ןילוח תחיש" ,ל"זר רמאמ ךרד-לע ,אמלעב החישמ םג תויהל ךירצו לוכי דומילה - יל החיש
בותככ ,"םכח דימלת" תניחבב אוהש ,ידוהי לכב ותמגודו ,"דומיל הכירצ םימכח-ידימלת לש
."'ה ידומיל ךינב לכו"
(הגומ יתלב - ח"משת חרק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

אלמ ארקמ ירה :הזב קדקדל שיו ."ותמכחב ללהתיש יוארש" - אוה "םכח והזיא"ד שוריפה
?"ורשועב רישע 'וג ותרובגב רובגה 'וג ותמכחב םכח ללהתי לא" ,בותכה רביד

הרטמהשכ :רמולכ ,"יתוא עודיו לכשה ,ללהתמה ללהתי תאזב םא יכ" ךישממ קוספה :רואיבהו
לכ ןכש ,רשועו הרובג המכחד תולעמב םג "ללהתמה ללהתי" יזא ,"יתוא עודיו לכשה" איה
ללהתיש יוארש ,םכח והזיא" :ןאכ ףאו ."יתוא עודיו לכשה" ןעמל אלא וניא םניינע
."יתוא עודיו לכשה" איה המכחה תרטמ לכ ןכש ,"ותמכחב

:"יל החיש ךיתודע יכ" - בותכה םויסב שגדומ רבדהו

עודיו לכשה" ךרד-לע ,"ךיתודע" ליבשב אלא וניא ("יתלכשה ידמלמ לכמ") המכחה תילכת
הרות ,השודק יניינע ליבשב אלא םניאש ,רשועו הרובג יבגל םג ןבומ הזמו ."יתוא
."ךיתודע" ,היתווצמו
(הגומ יתלב - ו"משת אובת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

חרוק תשרפ שדוק-תבש
זומתב 'ב

תולעל לוכה ולדתשי ,זומתב 'ג אלוליהה םוי שודקהו לודגה םויה ברע ,1וז שדוק-תבשב *
לע ףיסוהל ןיא לבא ,2םינוש םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא .הרותל
.םיאורקה רפסמ

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי 3ריטפמש ולדתשי *

.ד קרפ - תובא יקרפ :החנמ

ןושאר םוי
זומתב 'ג

םירוסאה-תיבב רסאמהמ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ררחתשנ ,ז"פרת תנשב ,הז םויב
וטלקמ ריעב ,תולגל דימ עסיש יאנתב ,('דרגנינל' זא הארקנש ,גרוברטפ ריעב ,'הינרלפש')
.4םינש שולש ךשמל 'המורטסוק'

ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לדנעמ-םחנמ אנברו אנרמ ר"ומדא ק"כ דוה לש יעיבשה אלוליהה םוי
ןויצ די-לע ,תירבה-תוצרא ,קרוי -וינב דובכ ותחונמו ,ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,(ד"נשת)
.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא וימח ק"כ

אלוליהה םוי רדס

.5הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ הלדבהה ירחא (תיב לכב) םיקילדמ

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,אלוליהה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.תורנ השימח וקלדי תוליפתה תעשב

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובבו) הליפתה רחא
- שחלב ."רידאיו . . אישקע ןב איננח 'ר" הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,6אינתב תורוש הזיא

התא" ה"ד ,התע-תעל ול וניכזש הגומה ןורחאה רמאמהמ קלח ורזחי - תיברע תליפת רחא
לכל השודקה ודיב םויב וב ר"ומדא ק"כ וקליחש ,ב"נשת ןטק-םירופ סרטנוק) א"משת "הווצת
רחא ןכו .םינפב והודמלי - הפ -לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (7םיפסאנהמ דחאו דחא
.החנמ תליפת רחא ומייסלו .תירחש תליפת

.9החנמ תליפת רחאל ןכו .8אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 10דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

ולא .(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
רייצי - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ר"ומדא ק"כ לש 'וכו
.(718-7234444 -00-1 :ןויצה דילש סקאפה 'סמ)

.11םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל-תעמה ךשמב

לכב קזחתהלו ,12"לארשי-תבהא ךותמו תוליעפ תויודעוותה" תושעל - תעל-תעמה ךשמב
דחוימבו ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה קוזיח ,תודיסחו הלגנ הרותה דומיל יניינע
,13תואישנה תלבקד הנושארה תודעוותההמ לחה ,ונרוהש יפכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב
האירבהב תיללכה תודחאה יוליג" - ב"נשת להקיו פ"שב התע-תעל הנורחאה תודעוותהה דעו
.14"לארשי-ינבבו

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל-תעמה ךשמב העש עובקל
חכתשא השעמה םלועה הזב םגש" ןוויכ ,התע םג רשאו ,וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו
,'וכו םיבר םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ אוהש יאדווב - 15"ריתי
םיכיישה לכל ויתועפשה םג ,ןכלו .16זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ
וילא םיכיישה לש 'םילכ'ה םג םיכירצ ,תוימינפב ולבקתיש ידכו .רתויו רתוי תולעתמ וילא
.17רתוי םיככוזמ תויהל

רוזחל ,ריעב רשא שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
עידוהל ,ולש לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש
םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש) תחאו דחא לכל ם"במרה דומיל רבד-לע 18ותנקת ריבסהלו
,הרות ,ךוניח ,לארשי-תבהא עצבמ :ולש םייללכה תווצמה יעצבמ רבד-לעו ,(תווצמה רפס וא
תורשכ ,בוט-םויו שדוק-תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת
;19םייללכה הרותה-ירפס תביתכב לארשי-ינב לכ תודחאו ,החפשמה-תרהטו הייתשו הליכאה
ןכה ודמע' - ירקיעהו ןורחאה עצבמה דעו ;20םהלש תווצמ עבש םויק רבדב חנ-ינב תא ררועל
הז הנה' שממ דימו ףכית"שו "הלואגל רתלאל"ש האובנה תא םוקמ לכב םסרפל ,21'םכלוכ
ידי-לע חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש הנורחאה תולדתשההו ,22"'אב (חישמ)
חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ ,23הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומיל
.25"הלואגה תחמשב וחמשו ושיש" ףאו ;24הלואגו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא התע-תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
הווקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש
לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס-ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו
.רעונה תולוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה

םוי ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,רתאו רתא לכב ,םוקמה יאנתל םאתהב ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו ,אלוליהה

הרהמ ,ונלאוג תאיב 'יוה שיחי ,זומתב 'ג ינפל דוע ,שממ 26דימו ףכיתש ,ןוצר יהיו
םכותב ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ק"כ אוה ,ונאישנו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו ,27הלגי
.ל-א תיב הלועה ךרדב ונלהניו תואלפנ ונעימשי ,םשארבו

הפ יברה םע תוארתהל הכזנו" :28ולש ןושארה תודיסחה-רמאמ תא ר"ומדא ק"כ םייסש יפכו
."ונלאגי אוהו ,29םיחפט הרשעמ הטמלו ףוגב המשנ ,הטמל

'להוא'ב רוקיב

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.30"םיתוש לבא

:31'להוא'ב יברה תוגהנהמ

.(םירופיכה-םויו באב-העשתד) דב ילענב להואל עסונ

,הסינכהמ היינשה תלדה ,תותלדה יתש לע (תלד לכב תוקיפד יתש) שיקמ ,להואל סנכנש ינפל
.32הסינכה תושר לטונכ - [םויכ םייק ונניאש ,םינ"פה רדח] להואה רדחבש תלדהו

קילדמ ,33"ףפמאלה קילדמ ינירה"ל עיגמשכ .'ןושל הנעמ'ה תרימאב ליחתמ ,סנכנשכ דימ
.רנ

אורקל בתכנ םשש ,"ךילא דודל" רומזמ ינפל דע ,'ןושל הנעמ'ב ךישממ ,רנה תקלדה ירחא
היה םהבש הלאמ רקיעב) םידדוב םיקתפ .'וכו םינ"פה תא אורקל ליחתמ ןכ-ירחאו ,נ"פה תא
,'קה ןויצה לע חינמו ערוק (ולכיהל ריזחה הלאמ םידחא קר .והשימ לש ורדעה לע בותכ
ויה [תיקשבש] םיערקה תא .תיקשל הרזחב סינכמ םלוככ םבורו ,רתא לע םפרושל הרוהו
.הז ןיינעב םייוניש ולח ח"לשת רחאל .חספ-ברעב םיפרושו םירמוש

תויראש תא קורזל אלש ידכ) נ"פהמ ודירפמו וערוק ,נ"פה בתכל ביבסמ קלח ריינ ראשנ םאב
.להואב נ"פה ךילשמ ךכ-רחא קרו ,(להואב ריינה

יהי'ה דע גלידו ,טיק רומזמ דע 'ןושל הנעמ' תרימאב ךישמה ,םינ"פה תאירק םויס רחאל
.'חוכב אנא' ירחא דע םייסו ,םש 'רהוז'ה ירחא ףכית ליחתמש 'ןוצר

.34להואה תא (תחא םעפ) ףיקמ ,ותאצ ינפל

תא ארוקו דמוע ובש ןטקה רדחה) להואה ךותבש ורדחל בוש סנכנ ,רצענ ותאצ ינפל
ותואמ אל - אצוי ןכ-ירחאו .ןורחאה 'ןוצר יהי'ה דע 'ןושל הנעמ' רמול ךישמהו ,(םינ"פה
.35הסינכה חתפ ךרד תאצל אלש דימת גהונ היה ןכ .ימינפה חתפהמ אלא ,סנכנ וכרדש חתפ

.'ןושל הנעמ'ה ףוסבש "ןוצר יהי"ה תא רמואו ,הצוחה האיציה חתפב דמענ ,האיציה ינפל

,ה"כשת תנשמ .ה"ע הרש-אנרעטש תינברה ןויצל שגינ ,בכרל ותסינכ ינפל ,ה"כשת תנש דע
לע םג טיבה ,א"לשת תנשמ .ה"ע הנח תינברה ומיא ןויצל ןכ-ינפל ךלה ,להואה ןמ אצישכ
- הז לכ .ה"ע אקשומ-היח תינברה ןויצ לע םג ח"משת זאמו ,ה"ע הניד-המחנ תינברה ןויצ
.תורופס תוקדל

.36וירוחאל םקרוזו ,םימעפ 'ג םיבשע שלות ,תינוכמל הסינכה ינפל

.37םירחא םירבק לע וא ,ןויצה לע ןבא חינמ יברה תא וניאר אל םלועמ

תא רמוא היה ,יאנפ היה םא .ארימג דע ,'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישממ ,הרזח ותעיסנב
לבא לש תוינשמה יקרפ תא םג רמא ט-ח"משת לבאה תנשב .החנמ תליפת ינפלש 'תונברק'ה
תא םג דמול היה ,יאנפ רתונ םא ,ט"משת טבשב ב"כ ירחא .(תואווקמד ז"פו םילכד ד"כפ)
.ימויה ם"במרה רועיש

:םינהוכל תויחנה

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןויצ ביבס םיחפט הרשע תב הציחמ תונבל הוויצ יברה

אלש םגו ,ןויצה לע די וחלשי אלש םינהוכל הרוה םגו ,ןויצה לעמ גג תונבל השרה אל
.נ"פה תא םש םמצעב וחיני

םתסינכב דואמ רהזיהל םינהוכה לעש ,ררועל יברה גהנ 'להוא'ל םיכלוהש םעפ לכב
תא ףיקהל םימימתהו ש"נא וגהנ ןכלו .רבק לש תומא עברא ךותב ורבעי אלש ,םתאיציבו
.38םירבקהו םינהוכה ןיב הציחמ רותב ,םינהוכהק"גא) א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה יגהנמ (1
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה-רפס ,במק 'מע ד"ח

תאז תושעל רשפאו .(ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק) הרותה-תאירק תא ועמש אל םיפתתשמהמ השיש תוחפל רשאכ (2
ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל ףא
.(םש תורעהבו ה"ס ז"טפ התכלהכ הלפתה 'סב 'עו .הרותה תאירקל הליפתה

.יר תוא 'םולשו םייח יכרד' .ב"מס ט רעש םירפא-ירעש .א ק"ס דפר 'יס ח"וא ףסוי-יכרב (3

,ז"פרת תוחישה-רפס .אכ קרפ ג"ח ,ב"לשת ד"בח-רפכ ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב טוריפב האר (4
.649 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס .168 'מע .י 'מע אובמ

:(תורעהב ש"ייע ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב ספדנ) הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב ר"ומדא ק"כ הנעמ
ןונחת ורמא יברה לש ןיינמב השעמלו ."שגר ןיאש החכוה וזש ןוויכ ,לואשל ןיא שגרב םייולתה םיניינעב"
.הז םויב

םירובד-תוועש לש רנ ,השעמל .(1 הרעהב ןייוצש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (5
'הוועש'ה תורנו ,(ריוואל החותפה הלדבה-תקובאב דבלמ ,הרהמ הבכו םיזג הברה איצומ) הפי קלוד וניא הרוהט
.יוארכ גהנמה םויקל הוועש בורה היהיש יד הרואכלו .ןיראיטס הברהב םיברועמ קושב םייוצמה

.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' ,"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" תוביתה תא רמא יברהש א"י (6

.טכק 'מע ו קלח טקולמ - םירמאמה-רפס (7

.ך"ז ןמיס שדוקה-תרגיא דומלל שי ילוא - צש 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא יפ-לע (8

.הרומאה ק"הגאל רואיבה תא דומלל שי ילוא - טבשב 'יב ש"נא ןיב ץופנה יפ-לע (9

רבד ןהל (םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג ךייש אוה - (ב"ויכו טבש ד"וי םע רשקב) הקדצה תניתנ" (10
,תוגהנהה ראשב ןכו ,הזב (םפסכמו) ףטה תא םג ףתשל שיש ןבומ .(85 'מע םיגהנמה-רפס) "רתוי ךייש הקדצה
.ןמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש

ע ;א"פ תובא - מ ;ח"פ הטוס - ם ;א"פ הלח - ח ;א"כפ תבש - נ ;א"פ תוכרב - מ :ןלהלד םיקרפה ןוגכ (11
.ד"פ הכוס - ל ;ג"פ ןירדהנס - ד ;ב"פ םידי - נ ;י"פ םיחספ -

.535 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס - ב"נשת טבשב 'יל קרבמ (12

ק"כ תוקלתסהל םישולשה םוימ ונרוד אישנ יברה לש ובתכמ םג הארו .499 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל (13
הווקנ .הבר הבהא ידי-לע אלא הניא תוינחור לכ תכשמה יכ. . " :דמר ע"ס ג"ח ק"גא - צ"יירוהמ ר"ומדא
םתוא לכ לעופל איצוהל חוכ ונילא ךישמנ תיתימא הבר הבהאו תוברקתהב ונלוכ דומענש הז ידי לע יכ אופיא
."ונידי לע בוט לעופל ואצייש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר רשא םיניינעה

תובישח תודוא ,א"שנת ןוויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישב הארו .440 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס (14
םשב ונרוד אישנ יברה ק"כ רפיס (די-331 ע"ס ,שדוק-תוחיש) ו"כשת ןסינ ג"י תחישבו .הלואגה תאבהב ןיינעה
דגנ ףקותב ודמועב תושפנ-תנכסל ומצע סינכהשכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לע בשח אל םא וליפאו ,הנכסב ומצע דימעמ ךיא ,ןכתייה םילודגה דחא ותוא לאשו ,העודיה הפיסאב הלשממה
ולעפי םידיסח רשאכ" :(םגרותמ ,הנעמה ןכות) הנעו ,לארשי ללכו םידיסחה תודוא בושחל וילע היה ,ומצע
. . תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחה תא םירבוש ,תאז םירבוע םה ,םידחאתמ םידיסחשכ . . תאז ורבעי םה ,דחיב
ןאכ דע הדירומו ,םירדגה לכ תצרופו ,םיניינעה לכו תוריזגה לכ תא תלטבמש . . םידיסחה לש תודחאה ידי-לע
."'םלועל 'יוה תמאו' תא הטמל

.ך"ז 'יסל רואיב ,שדוקה-תרגיא ,אינת (15

.ש"ייע ,16 'מע י"שת 'תויודעוותה' (16

.146 'מע בי ךרכ תוחיש-יטוקיל (17

.מ"כבו ,1622 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה ,229 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (18

.םיבר תומוקמבו 579 ,428 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (19

.ח 'יס ב ךרכ 'ס"שב םירואיבו םישודיח' ,132 'מע וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (20

- םכתלוכיב רשא לכ ושע" :היינפה העודיו .257 'מע םש הארו .122 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (21
אוהש ידי-לע" ;(474 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס) "ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע
יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ
.(112 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס) "הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש

.26 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס ,792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (22

.164 'מע ג"ח א"שנת 'תויודעוותה' (23

.691 ע"ס ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (24

.384 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (25

.376 ,341 'מע ב"נשת תוחישה-רפס האר (26

ךלמ רותב ,ותואיצמ תולגתה .ךליאו 131 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל ,המודא הרפ 'להמ ג"פס ם"במר (27
.(131 'מע א"ח ב"נשת תוחישה -רפס) ויתולועפ יוליג - הנממ תופעתסהו האצותכו ,חישמה

.201 'מע י"שת 'תויודעוותה' הארו .י 'מע א"ח טקולמ - םירמאמה-רפס (28

.518 'מע ב"ח תוחיש-יטוקיל האר (29

ןיאש קר אלו) תותשל םידיפקמש הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .96 'מע םיגהנמה-רפס (30
.(ךכמ םיענמנ

זאמ םימעפה בורב להואל יברה תא עיסהש) יקסנירק 'יש הדוהי 'ר ח"הרה :תוריכזמה ירבח י"ע ורסמנ (31
.16 'מע 648 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ךותמ (םימעפל יברה תא עיסהש) ןיילק 'יש ןימינב 'ר ח"הרהו ,(י"חשת
יברה תא הווילש) רנורג 'יש ל"יר ח"הרה לש ויתורעה בולישב ,35 'מע 'ךלמ יגהנמ' ךותמ םינוקיתו תופסוה
ךותמ (תומייוסמ םימעפב יארקאבו ,ה"ר ברע לכב ךליאו זאמו ,י"חשת דע י"שת תנשמ תודימתב להואל
.םיברל הארוה םושמ םג שי ילוא תוגהנהה ןמ המכב .18 'מע גיש ןויליג 'תורשקתה'

.סנכנה לא "יברה תא ךישמהל" ידכ ,ש"נא ינקז יפמ ,םעטה (32

.4 'מע (33

.אפקת ס"וס םייחה-ףכו בטיה-ראב ,םהרבא-ןגמב םירבקה תפקה ןיינעב האר (34

.ש"ייע ,רשפא םא תרחא ךרדב רוזחל היוולהב ןיגהונ שיש אלק 'מע א"ח םייחה-רשג האר (35


.הרובקה רחא תאז םישועש אתיא םש םלוא .כ"ונו ,ז"מקת ס"וס ח"ואו ,ד"ס ועש 'יס ד"וי ע"ושוט האר (36

[זנכשא יגהנמ יבא ,ל"ירהמ לש ובר ,טטשיונמ םולש ונבר] ש"רהמ תושרדב גהנמה רוקמ .גוהנכ אלדו (37
."ורבק לע היהש ותוארהל ,תמה דובכ םושמ" םש ומעטו ,דועו םש ת"עשב ,ז ק"ס דכר 'יס ר"אב אבוה

.תוינברה לש םירבקה ןמ המ-קחרמב יברה דמע ,תונורחאה םינשב

הזמ חור-תרוק יל היה" :במש 'מע ג"ח ק"גאב ספדנש ,בתכמל םינייצמ םשו .235 'מע 'תישארב ימי' (38
ידי-לע רשא ,[םירבקה ןיבו םינהוכה ןיב הציחמ םתושעב :ל"ומה תרעהבו] ןויצה לא םידיסח םינהוכ להינש
תויהל רומאה דחוימ ןקתימ להואה י"ע גישהל ןתינ תונורחאה םינשב ."ותוכז לודגש יאדו םירחאה תא הכיזש
.דרפנב ןהכ לכל 'הציחמ'

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il