- ב"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה זומתב 'ט * תקוח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


אוהש ,ה"בקל דימת רבוחמ ידוהי
ורוקמו ושרוש


אלו לעפתי אל ,טועימ ותויה תורמלש ידוהימ םיעבות דציכ
ללכ ונשי הרות יפ-לע וליפאש העשב הב ,בורה ינפמ לטבתי
ךירצ ,אצמנש םוקמ לכב ,ידוהי * !?"תוטהל םיבר ירחא"ש
,ןירוח- תב איה המשנה לבא ,תולגב אצמנ ופוג קרש תעדל
ק"כ תחישמ * ה"בקה דבלמ הילע תיבה-לעב וניא שיאו
ונרוד אישנ ר"ומדא


העפשה ימיו תוררועתה ימי ,החלצה ימי םנשי רשאכש ,"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו"
"םישענ" יזא ,הנשו הנש לכב םיאתמה ןפואב "םירכזנ" הלאה םימיה רשאכ הנה ,הטמל הכשמהו
.םעפה דוע ולא םיניינע

רשקמה רוניצה והזש ,היישע לש ןיינע הזיא םע םג הרושק היהת הריכזהש ךרוצ שי ,םנמא
וכשמויש ,ונייה ,השעמה ןיינע םע - רוביד וא הבשחמ לש ןיינע ידי-לע איהש - הריכזה תא
.לעופב השעמב תוכשמהה

הרות ןתמ ידי-לעש ידכש - הרות-ןתמ םדוק הלימ תווצמ תניתנ םעטב 1ראובמה ךרד-לעו
לכל תאז תוארהלו ךרדה תא חותפל ךרוצ היה ,םיימשג םירבדב השודק ךישמהל םילוכי ויהי
בתכש ומכ) הניינעש ,הלימ תווצמ הרות -ןתמ םדוק הנתינ הז לעו ,דחא ןיינעב תוחפה
,םיימשג םיניינעל ("תירב"ה ןיינע אוהש) תורשקתההו הוואתה חוכ תא שילחהל (2ם"במרה
וילע ,קחצי תדיל תויהל הלוכי התיה ,םיימשג םיניינעל תורשקתההב תושילח ולעפש ירחאלו
ובש ,הרות-ןתמד ןיינעה תויהל לוכי היה הז ירחאלו ,"ותא יתירב תא יתומיקהו" 3רמאנ
,4תוימשגל תוינחור ןיב רוביחה תויהל לכויש ידכ ,תוימשגל תוינחור ןיבש הציחמה הרסוה
.השודק לש ןיינע אוהש ,שדקמה-תיב - ךרבתי ול הריד היהת דחי םהינשמש ,ךכ

:ונניינעל עגונבו

ןושלכ) רבוג ולזמ ובש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תדלוהה םוי םג אוה זומת ב"יש ןוויכ
,(5ימלשוריה ישרפמ

לכל חוכ -תניתנ םג השענ הז ידי-לעו ,ורסאממ הלואגהו רורחשה תא םג לעפ הז ןיינעו -
תא םגו ץוחבמש םירתסההו תומלעהה תא םלצא שילחהל ,תווצמהו הרותה תדובעב םיקסועה
- 6םינפב םהל שיש םירתסההו תומלעהה

רוניצ תא רתוי לידגהל ידכ ,השעמ לש ןיינעב חור-תחנ ול תושעל הז םויב םיכירצ
אלמל לכויש ,הלעמל הטמלמ האלעהה ןהו ,הטמל הלעמלמ הכשמהה ןה היהת ודי-לעש תורשקתהה
"תובוחר" המש ארקנש ראבה יוליגו תריפחל דע ,םירתסהו תומלעהמ לעפתהל ילבמ תוחילשה תא
."ונל 'ה ביחרה" םש לע

דחא לכ ףתתשי ,זומת ג"י-ב"י הלואגה םויו תדלוהה םויבש ,7תונורחאה םינשב גהנוה ןכלו
קזחלו ,החמשה לעב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םש לע םיארקנו ודסייתנש ךוניחה תודסומ תקזחהב
.ומע תורשקתהה תא הז ידי-לע

* * *

םאו ,טקלי אל הז ירה (תורחא) תועיטנב וברעתנש . . הלרע לש העיטנ" 9הנשמב 8אתיא
."םייתאמו דחאב הלעי טקיל

תיעיברה הנשב ,הליכאב םירוסאו הלרע םיארקנ תונושארה םינש 'גב - ןליאה תוריפ :רמולכ
ברעתנש הלרע לש ירפ ןידו .10ןוידפ אלב םלכואל רתומ תישימחה הנשב קרו ,םתודפל םיכירצ
,רוסיאה לטב יזא ,הלרע לש ירפה דגנכ םירתומה תוריפהמ םייתאמ שי םא - םירחא תוריפב
תומכב םירחא תוריפ םע הלרע לש ירפ ברעל רוסא הליחתכל לבא .תוריפה תא לוכאל רתומו
עריא םא קרש ,ונייהו ,11"הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא"ש יפל ,רוסיאה לטבתיש וזכ
לטבמ יווהד ,רוסיאה לטבתיש ידכ םברעל רוסא הליחתכל לבא ,רוסיאה לטב יזא וברעתנש
.םידיב רוסיא

םייתאממ העיטנ וזיא חכשנו ,תועיטנ םייתאמ ןיב העטינש הלרע לש העיטנל עגונב ןכ ומכו
'ד וא 'ג ןהילע ורבע רבכש תועיטנה ראש ןה הלאו ,הלרע לש העיטנה איה תועיטנה תחאו
הלרע לש העיטנה דגנכ ירהש) םייתאמב רוסיאה לטבתי הלא תועיטנ תוריפ טקלי םאו ,םינש
רוסיאה לטבתמ ,טקילו רבע םאו ,"טקלי אל" הליחתכל יזא - (רתיה לש תועיטנ םייתאמ ןנשי
.רתיה לש םייתאמב

וטקלנש םדוק םג ירה ,תוריפה וטקלנש ירחאל קר לטב רוסיאהש םעטה והמ :הרואכלו
םייתאמב (היתוריפ םע דחי) הלרע לש העיטנה לוטיב דצמ לטביל רוסיאה ךירצ היה ,תוריפה
?רתיה לש תוריפ םה הליחתכלמש ןוויכ ,תוריפה תא טקלל לכוי ,אלימבו ,רתיה לש תועיטנ

.12"לטב אל רבוחמ"ש יפל - הזב רואיבהו

ןכ-ןיאש -המ ,רתיהב ברעתנש רוסאה רבדב יוניש השענ רשאכ ךייש - לוטיב :רמולכ
הז יוניש ירה ,רתיה לש תונליאה םה הלאו הלרע לש אוה ןליא הזיא חכשנש ,ןדיד-ןודינב
ראשנש ,יוניש םוש עריא אל ומצע ןליאב לבא ,ןליאה לעב ,םדאה לש ןורכיזה חוכב אוה
ןכלו ,םדאה ןורכזב יונישה השענש םדוק היהש ומכמ הנתשנ אלו ,אוהש ומכ ומוקמב רבוחמ
.לטב וניא

:ףסונ ןיד וניצמ הז ךרד לעו

תוכיתח םע הלשבתנש ,רתונ וא ,לוגיפ לש וא ,םישדק-שדק לש הכיתח" 13ם"במרה בתכ
רשב וא ,םישדק -ישדק רשב" ."םינהוכל תורתומו םירזל תורוסא תוכיתחה ןתוא ,תורחא
- םישדק-ישדק רשב) "םירוהטל רתומו םיאמטל רוסא ,הוואת רשב םע לשבתנש םילק םישדק
.(םירז ירוהטל - םילק םישדק רשבו ,םינהכ ירוהטל

תוכיתחה ראשב שיש ןוויכ ,םוקמ-לכמו ,םינהכל םג רוסא רתונ וא לוגיפ ירה :הרואכלו
רוסיא םג לטבתי אל המל ,ןכ םאו ;םינהכל רתומ הז ירה ,14רוסיאה תא לטבלו תולעהל ידכ
?םיאמטו םירזל םג רתומ היהיו ,ותולעהל ידכ תוכיתחה ראשב שישכ םישדקה

-יבב היתיאד רכיה לכ"ד םושמ ,לוטיב לש ןיינע ךייש אל שדקהבש יפל - 15הזב רואיבהו
לש הכיתחש ,ונייהו ,18האולמו ץראה 'הל 17ביתכד היתיא אנמחרד (16רצוא ןושל) אזג
הז ידי-לע לטבתתש ךייש אל ןכלו ,ה"בקה לש ורצואב איה ירה תאצמנש םוקמ לכב ,שדוק
,ברועמ רדג היב אכיל"ד ,שדקה לש הכיתחה איה הזיא ונתאמ חכשנו תוכיתח ראש םע הברעתנש
.19"ומצע ינפב דמועד

תדובעב - רקיעבו הרותה תוימינפב םג םיפקתשמ הרותד הלגנב ל"נה םיניד ינש ,הנהו
:וארובל םדאה

:20לואשל ידוהי לוכיש הישוק לע - לכשב וליפא - הנעמו רבסה ןתינ ל"נה םינידב

."םימעה לכמ טעמה םתא" 21רמאנ לארשי ינב לע

יקוליח תמגודבו ךרד-לע תוגרד יקוליח םהיניב שיש ,אפוג לארשי ינב לצא הז ךרד-לעו
,םישדק-ישדקו םילק םישדק רשב ,רתיה לש רשב לש תוכיתח ןיבש תוגרדה

אתיירבהב הינימ ליעל רמאנ הז לעש) םשה-לוליח ימד יכיה" 22ארמגה ירבדמ ןבומכ -
יא אנא ןוגכ ,בר רמא ,(הרותבש םירוסיאה לכמ רומח יכה ןיינע אוהש "הרפכ יקוליח"ד
תניחבב אוהש בר לש ותלעמ לדוג דצמ והזש ,"רתלאל ימד אנביהי אלו אחבטמ ארשיב אנליקש
םישדק" תניחבב קר אוה אלא ,וזכ תילענ אגרדב וניאש ימ לצא ןכ-ןיאש-המ ,"םישדק ישדק"
- תרתומה הגהנה יהוז אלא ,םשה-לוליחל בשחנ וז הגהנה ןיא ,"םילק

לש הכיתח" תניחבב םהש הלא יבגל טעמ םה "םילק םישדק לש הכיתח" תניחבב םהש הלא ירה
הכיתח" תניחבב םהש הלא יבגל טעמ םה "םישדק-ישדק לש הכיתח" תניחבב םהש הלאו ,"רתיה
."םילק םישדק לש

לטבתי אלו ארייתי אלו לעפתי אל ,טועימ ותויה תורמלש ידוהימ םיעבות דציכ ,ןכ םאו
יבגל טועימ אוהש הזמ לעפתי אלש םיעבות - רתיה לש הכיתח רדגב אוהש ידוהימ :בורה ינפמ
ינב ראש יבגל טועימ אוהש הזמ לעפתי אלש - םילק םישדק רדגב אוהש ידוהימ ;ולוכ םלועה
אוהש הזמ לעפתי אלש - םישדק-ישדק רדגב אוהש ידוהימו ;רתיה לש הכיתח רדגב םהש לארשי
העשב הב ;םילק םישדק רדגב םהש הלאו רתיה לש הכיתח רדגב םהש הלא יבגל רתויב טועימ
!?"תוטהל םיבר 23ירחא" ללכ ונשי הרות יפ-לע וליפאש

.ןמקלדכ ,לטב וניא שדקהו ,לטב אל רבוחמש ,ל"נה םיניד ינשב - הזל הנעמהו

:לטב אל רבוחמ

- "'וג םיקבדה םתאו" 24בותכש ומכ ,ה"בקה ,ורוקמו ושרושל רבוחמ אוה ידוהיש ןוויכ
אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע" דימת םהו ,םירחא םירבדב לטבתיו ברעתיש ךייש אל יזא
.25"בשחתי

ךייש אל ה"בקה לצאש םשכ :"םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש אל 'יוה ינא" 26בותכש ומכו
ידי-לע - לארשי ינב םג ךכ ,27הוושב היהיו הווה ,היה אוהו ,ללכ יוניש םוש םעפ ףא
.ו"ח ןויליכ םלצא ךייש אלו ,תומילשב דימת םה - ה"בקהב םתוקיבד

:םדאה תדובעב הארוהה יהוזו

לכו תבש רומשיו ,תורשכ רומשי םידוהי םניא ןיב אצמנ רשאכ םגש ידוהימ םיעבות רשאכ
,ידוהי אוהש וילע רכינ היהי בוחרב ותכלב םגו ,שדוקה לע לוחמ ףיסויו ,םיבוט-םימיה
,ה"בקה םע רבוחמ אוהש עדיל וילעש ,ול םירמוא - "םימעה לכמ טעמה םתא"ש ןעוט הלהו
לש ונב םג ךכ ,בוחרב ךלוהש יוג ינפב ו"ח לטביהל לוכי וניא ה"בקהש ןיבמש םשכ ,ןכלו
לוכי וניא - 29"לארשי ירוכב ינב" :הזמ הריתיו ,28"םכיקולא 'יוהל םתא םינב" - ה"בקה
.ונממ הבורמ אוהש ןכתיי תוימשגבש ימ ינפב םג ,דחא ףא ינפב לטביהל

ועדויב ,םלועהמ לעפתהל ילבמ ותוחילשו ודיקפת תא אלמל ידוהי ךירצו לוכי ,ןכש ןוויכו
יזא ,"ונוצר ינפמ ךנוצר לטב" 30ל"זח ןושלבו ,ה"בקה לש ונוצר תא םייקל טילחמ רשאכש
םיניינעה לכו עבטה לש ןוצרה תא לטבי ה"בקהש ,ונייה ,"ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטבי"
העיגי אללו ,הבחרה לש ןפואבו ,ותיב ינבלו ול ךרטצמה לכ ידוהיל הניהיש ידכ םייעבטה
.31"םה םיכלמ ינב"ש לארשיל יוארכ ,תרתוימ

- ה"בקה םע גהנתהל ךירצ דיסחש םגתפ היה םידיסח לצאש 32םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
המ הל היהיש גואדל לבא ,בלח תתל הכירצ איהש תעדוי זע :הילעב םע זע ומכ - לידבהל
תא אלמל קר הכירצ איה ;תיבה לעבל ךייש הז ירה - ןושיל ןכיה תפרו ,תותשל המו לוכאל
.הדיקפת

ה"בקה רבכ גאדי זאו ,ארבנ הליבשבש תילכתהל גואדל ךירצ םדאהש ןקזה ר"ומדא םגתפכו
תודוא (33ספדנ רבכו םימעפ המכ רפוסש) רופיסה עודיכ - םדאהל םיכרצנה םיניינעה רובע
רובע ול ןיא ,ויתובוח תא עורפל המב ול ןיאש ,ויתוגאד תא ןקזה ר"ומדא ינפב חישהש דחא
המ לע קר גאוד ךנה :ןקזה ר"ומדא ול הנעו ,'וכו ויתונב תא אישהל ידכ ול ןיאו ,האצוהה
םיכירצש המ לע גאוד םדאה רשאכ ,ןכש ...!ךתוא םיכירצש המ לע גאוד ךניאו ,ךירצ התאש
.םדאה לש םיכרצהל ה"בקה גאוד יזא - םדאה תאירב תילכת ,ונייה ,ותוא

:םמצע לארשי ינבל עגונב הז ךרד-לעו

-המכ-תחא -לעו ,"םילק םישדק"ל יוארכ גהנתהל ונממ םישרודש ךכ לע ןנואתמ ידוהי רשאכ
הלא יבגל טועימ אוהש העשב הב ,"םישדק ישדק"ל יוארכ גהנתהל ונממ םישרוד רשאכ המכו
,"רתיה לש הכיתח" תניחבבש הלא יבגל המכו-המכ-תחא-לעו ,םילק םישדק" תניחבבש

- והומכ םשרושל םירבוחמ םה םג ירהש ,לטב אל רבוחמש הרבסהה ינהמ אל הז ןיינעבו -

אצמנש ,"היתיא אנמחרד אזג יבב היתיאד אכיה לכ"ד ,לטב אל שדקהש - הז לע הנעמה יזא
:ה"בקה לש ורצואב דימת

רצוא לא ויזנג תיבב ה"בקהל ול ןיא" 34ל"זח רמאמכ ,םימש-תארי - אוה ה"בקה לש ורצוא
."םימש-תארי לש

קיפסמש המ ,ןכש ,ה"בקה לש ורצואב ומוקמ תא דחאו דחא לכל שי םימש-תאריד ןיינעה דצמו
,הדובעה תלחתה םדוק ומכ וריבח לצא בשחהל לוכי "םימש-ארי" ארקיהל ידכ ינולפ לצא
ןיבש תוגרדה יקוליחב (ה"ס) ליעל ראבתנש ומכ) םשה-לוליחכ בשחהל לוכיש ,הזמ הריתיו
ורצואב אצמנש ןיינע תודוא רבודמש ןוויכו ,(םישדק-ישדקו םילק םישדק ,רתיה לש הכיתח
וניא שדקהש ,רומאכ ,לטבתיו ומוקמ חכשיש דע םיניינע דוע םע ברעתיש ךייש אל ,ה"בקה לש
.לטב

ןיא" 35בותכש ומכ ,החכש לש ןיינע ךייש אל ,ה"בקה לש ורצוא ,שדקהבש - הזב ןיינעהו
."ךדובכ אסכ ינפל החכש

ןוויכו ,דובכה אסכמ הלעמל אוה ירה ,'וכ םותסו םתח ותויהל ,ה"בקה לש ורצוא ,הנהו
אוה לוטיבה ירהש) לוטיב לש ןיינע םג ךייש אל יזא ,(ל"נכ) החכש לש ןיינע ךייש אל םשש
,הזמ הריתיו ,תימהבה שפנ ינפב לטביהל הלוכי הניא תיקולאה ושפנש ,ונייהו ,(החכשה דצמ
םישדק" תניחבב קר םהש םידוהי לש תיקולא שפנ ינפב לטביהל הלוכי הניא תיקולאה ושפנש
.ל"נכ ,"םישדק-ישדק" תניחבב תויהל שרדנ ונממ וליאו ,"םילק

לעפתהל ילבמ םלועב ותוחילש אלממ הז חוכבו ,ה"בקהל רבוחמ אוה ידוהיש) הז ןיינע
:זומת ג"י-ב"י הלואגה גחל תוכיישב םג שגדומ - (דחא ףאמ

,אמארטסאק וטלקמ ריעל עוסנל דמעו זומת 'גב םירוסאה תיבמ אצי ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
םהינפל רמאו ותוולל םש םידמועה להק לא הנפ ,עסמה תאצ םרט תוביתנה-תיבב ותויהב הנה
תנידמב םינברה תפיסא תעב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא רמאש המ ,םידחא םירבד
.(ןמקלדכ) היסור

תועידי שוכרל ךרטצי לארשיב בר לכש קוח גיהנהל הכולמה התצר איהה תעבש - 36המדקהבו
לכב וילא ודגנתה םיאריה יגוחמ םינברהש רבד ,תוינוציח תומכוחב (תמייוסמ הדימב)
.ףקותה

(הפיסאב ופתתשהש) הכולמה חוכ-יאב ועידוה - הלשממה דצמ הכרענש - 37םינברה תפיסאבו
,הפיסאה תא ולהינש םינברהל

- לארשי ילודג דועו ,סלטא ברה ,קסירבמ םייח 'ר ,ע"נ ר"ומדא ק"כ וחכנ וז הפיסאב -

אל םאבש ,עידוה ,ןיפילאטס ,(הנידמה לש םינפה יניינע לכ תא להינש) םינפה רש רשא
האמב - םידוהיב תוערפ - "םימורגופ" ךורעי אוהש םהל עודי יווהל ,קוחה תא לבקל ומיכסי
.תורייעו םירע תחאו

- קוחה תא לבקל ומיכסיו ורתוויש םירבדה ועיגהש טעמכו ,םיפסאנה לע לפנ לודג דחפ
וכרעי ,ואל םאבש רומאל ץחל הליעפמש דעו ,קוחה תא עובקל התעדב השוחנ הכולמהש םתוארב
תודחא םינש ינפל ירהש ,הז לע םינמאנ ויה םהו - תורייעו םירע תחאו האמב "םימורגופ"
!תאז ושע ןכא

םידחופ םינברהש ,חורה-בצמ תא האר - ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס - ע"נ ר"ומדא ק"כ רשאכ
םשרנש יפכ) ול ןתניהל הכירצ התיהש רובידה תשר תא וריבעיש שקיב ,רתוול םיבשוחו
.ןורחאה רבודה היהי אוהש ,הפיסאה םויסל (הפיסאה תינכותב

:(םירבדה וספדנ רבכש יפכ) רמאו ע"נ ר"ומדא ק"כ דמענ - םהירבד תא ומייס םלוכש ירחאל
וניא דחא ףאו ,תולגב ןניא תומשנה לבא ,ונלש םיפוגה קר םיאצמנ תולגב רשא לכה ועדיי
םשה תא ושדק !םידוהי :םייסו .הרותה חוכ קר אוה ונלש חוכה :ףיסוהו .םהילע תיבה-לעב
...!תופלעתהב לפנו ,םיברב

יברה לש ותדמעל םיפרטצמ םה םגש ורמאו ,סלטא ברה ןכו ,קסירבמ םייח 'ר ץפק דימ
.רבדה ראשנ ךכו .קוחה תלבקל םידגנתמ םהו ,שטיוואבוילמ

ואבשכ .ןולמה-תיבב ורדחל ותוא ואיבהו ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש וחור תא ובישה םייתניב
,רסאמב אוה ירה ,הכולמה דגנ אציש ןוויכש ,הכולמהמ ,הרטשמהמ הדוקפ דימ העיגה ,םשל
ךא .רסאמל ותוא וחקיו ,שבלתיש דע וניתמי ,ורדח חתפב ודמעיש םירטוש ינש וחלש רבכו
-תיבל והוחקי אלש ולעפו ,'וכו אפור לש תעד-תווח ,תורכיה ידי-לע ולדתשה דימו ףכית
תולדתשה ירחאלו .ןולמב ורדחב ,("טסערא ינשאמאד") תיב-רסאמב והורצעי קר אלא ,רהוסה
.הלטבתנ העצההו .ותיבל עוסנל לוכיו ררחושמ אוהש הדוקפ העיגה רצק ןמז ךות הנה ,תפסונ

םירבדה וספדנש יפכ ,אמארטסאקל עוסנל דמעשכ ולא םירבד רזח ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רומאכו
ונבזעי לא וניתובא םע היה רשאכ ונמיע וניקולא 'ה 39יהי"ד המדקהה ירחאל זא רמאש 38
."ונשטי לאו

לעו םינמזה לכ לע חוכ-תניתנ הווהמ - םירבדה תא סיפדהל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש יוויצהו
לבא ,תולגב אצמנ ולש ףוגה קרש עדיל ךירצ ,אצמנש םוקמ לכב ,ידוהי לכש ,תומוקמה לכ
המשנה רשאכ ,אלימבו ,ה"בקה דבלמ הילע תיבה-לעב וניא דחא ףא ,ןירוח-תב איה המשנה
ול רמאי ימ" ירהש ,ה"בקה לש ונוצר אוהש המ לכ לועפל הלוכי ,ה"בקה םע רבוחמב תדמוע
.םוקמ לכב תיבה -לעב אוה ה"בקה ;40"השעת המ

הרותה רוא תכשמה לועפלו ,םירתסההו תומלעהה לכמ לעפתהל אלש חוכ ןתונ הז ןיינעו
רואה ךשמויש ,41"םתובשומב רוא . . לארשי ינב לכל" היהי זאו ,םוקמו םוקמ לכב תווצמהו
.םיימשגה םיניינעב םג (אלא ,םיינחור םיניינעב קר אל)
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי .הגומ יתלב - ד"ישת'ה זומתב ב"י תודעוותהמ םיעטק)

-תרות') ה"ס ב"ישת זומת ג"י תחיש .ךליאו 88 'מע .ךליאו 97 'מע ה"ח .ךליאו 757 'מע ג"ח ש"וקל האר (1
.(ךליאו 65 'מע ו"ח 'תויודעוותה - םחנמ

.ט"מפו ה"לפ ג"ח נ"ומ (2

.טי,זי ךל-ךל (3

.[החישה ףוגב] 60 .43 תורעהבש ש"וקל האר (4

.ח"ה ג"פ ה"ר ע"הק (5

.(םש םחנמ-תרות) ד"ס ל"נה זומת ג"י תחיש םג האר (6

.נ"שו .(ךליאו 47 'מע ט"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ךליאו ד"יס דקתשאד זומת ב"י תחיש האר (7

ךליאו 993 'מע ג"ח ש"וקלב ספדנו (תידיאב) א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - וז החישמ רוציקו ןכות (8
.הטלקה-טרס פ"ע ,התומילשב החישה לכמ הגומ יתלב החנה איה וז ארודהמ .(ךליאו 254 'מע - ק"הלב ארודהמב)

.(ב,דנ ןיטיג) ו"מ א"פ הלרע (9

.הכ-גכ ,טי םישודק (10

.ה"ס ט"צס ד"וי ע"וש .ב,ד הציב (11

.גפ תוא ב תכרעמ םיללכ ח"דש .םש ןיטיגו הלרעב םישרפמ האר (12

.םש מ"היפ הארו .ב"פס הלרעמ - ג"י-ב"יה י"פ תונברקה השעמ 'לה (13

ד"וי ע"ושוט) ירתב דח םג קיפסמ שביב שביבו ,ב"ויכו םישישב לוטיב - הזבש םינידה יטרפ לככ (14
.(ט"קסר

אי,ו וצ 'פ ת"הע נ"עפצ .(דע 'מע) ח"כס תווצמהו הרותה יללכ נ"עפצב קתעוה .א,דנ ת"ודהמ נ"עפצ האר (15
.(ךליאו ומ 'מע)

.א,נ םירדנ ן"ר (16

.א,דכ םיליהת (17

.נ"שו .א,טלק ןילוח (18

."ע"פב דמוע דחאו דחא לכד םעטהו . . לטב אל רבוחמד . . המב רדגה ןכו" :םש נ"עפצ האר (19

.נ"שו .(62 'מע ו"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ג"יס ב"ישת זומת ג"י תחיש םג האר (20

.ז,ז ןנחתאו (21

.א,ופ אמוי (22

.ב,גכ םיטפשמ (23

.ד"לפס נ"רדא הארו .ד,ד ןנחתאו (24

.ט,גכ קלב (25

.ו,ג יכאלמ (26

.(ז"פר הנומאהו דוחיה רעש האר) םוקמל עגונב ןכו (27

.א,די האר 'פ (28

.בכ,ד תומש (29

.ד"מ ב"פ תובא (30

.נ"שו .א,זס תבש (31

.נ"שו .46 'מע ג"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (32

.נ"שו .ךליאו 125 'מע ז"שת ש"הס האר (33

.ב,גל תוכרב (34

.דועו .ב,בל םש (35

.ךליאו 29 'ע ה"שת .ךליאו 111 'מע ב"שת .6 הרעה 221 'מע םולש-תרות ש"הס םג האר - ןמקל אבהב (36
.(210 'מע ג"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ל"ס א"ישת זומת ב"י תחיש

'מע א"צרת ש"הס .21 הרעה 5 'מע ח תרבוח "תומישר"ב ןמסנה - "גרוברטפב םינברה תדיעו" תודוא האר (37
.194 הרעה 229

.נ"שו .169 'מע ז"פרת ש"הס האר (38

.זנ,ח א םיכלמ (39

.ד,ח תלהוק (40

.גכ,י אב (41


ךלוהש יוג ינפב ו"ח לטביהל לוכי וניא ה"בקהש ןיבמ ידוהיש םשכ
דחא ףא ינפב לטביהל לוכי וניא - ה"בקה לש ונב םג ךכ ,בוחרב

זעה - הילעב םע זע ומכ ,לידבהל ,ה"בקה םע גהנתהל ךירצ דיסח
ןושיל ידכ תפרלו הייתשל ,לכואל לבא ,בלח תתל הכירצ איהש תעדוי
םילעבה םיגאוד הזל -

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ןנכתלו עגר לכב אב חישמש ןימאהל
ךורא חווטל


?עגר לכב אב חישמש הנומאה תא רתוס וניא ךורא חווטל ןונכת םאה

רמאו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" "ארוק לוק"ה תא םסרפ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
:ותוא ולאש - ("חישמ טמוק טא טא") חישמ אב ףכיתש

,םיניינב תיינבב טרפבו ,תווצמו הרות לש םיניינעב ךכ-לכ לדתשמ אוה עודמ ,ןכ םא
תולדתשהה לכב ךרוצה והמ ;("ךיז טזאל סע ראנ ואוו") רשפאש םוקמ לכב ,'וכו תובישי
,"הלואגל רתלאל"ש ןוויכ ,("עלייוו עצרוק א") רצק עגר תודוא רבודמש העשב ,תולגה ןמזב
!?תולגהמ םיאצויו חישמ אב ףכית

םוקמב ןה התיה ןכשמה תמקהש ,בתכבש-הרותב וליפא ,הרותב הארוה הנשי הז לעש ,בישהו
,(הנש ט"י ,"םיבר םימי שדקב ובשתו" בותכש ומכ) הנש ט"י ךשמב לארשי ינב ובכעתה ובש
רקוב דע ברעמ ןנעה היהי רשא שיו" בותכש ומכ) דחא םוי אלא ובכעתה אל ובש םוקמב ןהו
תא דימעהל םיכירצ דבלב דחא םוי ליבשב םג ;("ועסנו ןנעה הלענו הלילו םמוי וא 'וג
ט"י םיבכעתמ ובש םוקמב םישועש ןפוא ותואב ,'וכו תונברק בירקהלו ,וילכ לכ םע ןכשמה
.הנש

ןיינעש ןוויכש ,ונייהו ,"היבשחא היתווצמ" - הרותד הלגנב לעופב ןיד וניצמש ךרד-לעו
וא עגרל אלא וניא הז רבד רשאכ וליפא ,תועיבקו תובישח הזב השענ ,ה"בקה תווצמ אוה הז
."ועסנו" הז ירחאל דימו "הלילו םמוי וא" ל"נכו ,העשל

ינב םינימאמ" לארשי ינב לכ ירהו - ףכית אב חישמש רורב רבדה רשאכ םג :ןדיד ןודינבו
הרות יניינעב הדובעה תא שילחהל ךירצ הז ןיא - אוביש םוי לכב חישמה תאיבב "םינימאמ
.ךורא ןמז תכשמנ עבטה ךרדב םהלש החימצהש םיניינעו םיניינב תיינב וליפאו ,תווצמו

הלילב םויה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,רקובב רחמ אובל לוכי חישמ :ינשה רבדל ךייש אל דחא רבד
תינכת ןיכהלו ,רבעש םויה לכ לע "אמויד אנבשוח" ךורעלו הטימה לע עמש תאירק רמול ךירצ
.הדובעה םוי לכ ךשמבו רקובה תמכשהמ לחה ,רחמה תדובעל תשגל דציכ

זאו ,תולגהמ ונתוא איצומו חישמ אב רקובב רחמש םינימאמ ירה :הלאשה תלאשנ ,יאמ אלא
הנכהה תא לצנל ולכוי דציכ גואדל ,ה"בקה לש וניינע הז ירה - ?רחא ןפואב הדובעה היהת
אלש רתוי הלענ בצמו דמעמל ונתוא איבה ה"בקהש העשב הב ,םייוסמ בצמו דמעמל ונווכתהש
.ךרעב

-םויה הדובעב ךישמהל םיכירצ :הזב הז םיעגונ םניא תונובשחה ינשש ,הארוהה יהוזו
םע דחיו תחא תבבו ;תולגה ימיב עובקה רדסה יפל ,"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" ,תימוי
ונל האריש ,היתווצמו הרותה ןתונ ,וגיהנמו םלועה ארובב ןוחטבב םיקזח תויהל ,הז
,רמה תולגהמ חישמ ונתוא איצוי ןדיד אלגעבש ,"הזה ןמזב (ךכ) םהה םימיב" (ומכ) ,םיסינ
.לפוכמו לופכ ךשוחהמ
רואל-אצי ;הגומ יתלב - נ-טמ דומע ,ז"ישת'ה ולסכב 'כ ,בשייו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע

רקיעה אוה השעמה


"שאה דומע" םה תוחישהו םירמאמה
הלילה תא ריאמה


םוי-םויה ייחב תוגהנתהל תוארוה

םעפש ןוויכ ,ד"בח תודיסח תרות דומלל קוקז וניאש רובס היה םייוסמ ןמז דעש יפ-לע-ףא
...ךפיהל םג השע םימעפלו וירבדל עמש םימעפל םנמא] ותצעב לואשל ינולפ יברל עסונ היה
'דב בשוי אלא דחא ףאל עסונ וניא וישכעש ףאו ,['וכ הצע לאושו עסונ היה תאז לכב לבא
השענ ןכל ,הירגנוה וא אייצילג ,אשרווב ,וברמ הארוה עמשו עסנ םעפש ןוויכ ירה ,ויתומא
"דובכה יננע"ש עדיל ךירצ - ד"בח תודיסח תרות דומלל ךירצ וניאו ,"וימעב לודג" רבכ
- ובר תוקלתסהב וקלתסנש םיניינעה םג ,אלימבו ,םירמאמהבו םירפסהב םייברה וריאשה 'וכו
תרותב ןקזה ר"ומדא ידי-לע ורסמנ םיניינעה לכו ,הז יברל ורסמנש רורב רבד הז ירה
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ דע וניאישנ וניתובר ידי-לע רודל רודמ הלגתמו תכלוהש ד"בח תודיסח

-חמצה לש ונמזב עריאש רופיסה עודי ירה - (ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה ירחאל) התע םגו
דגנ ("טייקראטש עקידלאוועג א טימ") בר קזוחבו תופיקתב רביד גרוברטפב ותויהבש ,קדצ
'ר ינמודמכ) לארשי ילודגמ דחא רשאכו ,תוכלמב הדירמ לש הנכסב ומצע דימעהש דע ,הלשממה
- ...!?םידיסח םישוע ויה המו ,הנכסב םכמצע תא םתדמעהש ןכתייה :ולצא לאש (עלעשטיא
דע םתוא ךילות םידיסחה ןיב הנשיש םיחא תבהאש ,(םיצוריתהמ דחא) קדצ-חמצה ול בישה
ודומיל יזא ,םיחא תבהא לש ןפואב םיגהנתמ םידיסח רשאכש ,םירבדה שוריפו .חישמה תאיב
הז לש דומילה ירה ,דחא ףוג לש םירבא ומכ םלוכש ןוויכד ,הז לצא םג הפסוה לעופ הז לש
.שארהל םג ליעומ לגרבש ךוליההש םשכ ,לגר תניחבבש הזל םג ליעומ שאר תניחבבש

ןתנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש אפוג אה ירה - ןמהו דובכה יננעו ראבה וקלתסנ רשאכ םג :ןכלו
ךיא םוי-םויה ייחב הרורב הארוה הנשי םהב רשא םיבתכמהו תוחישהו םירמאמה תא ונל
תומא 'דבו ,תסנכ-תיבו הבישי לש תומא 'דב קר אל ,לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנשכ גהנתהל
לע ןה "םירוסאה תיב" לש בצמו דמעמב ,"עקרעילאפש" לש תומא 'דב םג אלא ,ידוהי תיב לש
רסח אל ירה - חישמה תאיב דע גהנתהל ךיא םיעדוי ןדי-לעש תוארוה - ףוגה לע ןהו המשנה
,וניבר השמ תוכזב ורזח םלוכ ,ןכש ,רבד םוש

הוויצו ,םיבתכמהו תוחישהו םירמאמהב ותומצע תא סינכהש - "תיבהי תיבתכ ישפנ אנא"ו
לש הראב"ו "דובכה יננע" "ןמ"הש ידכ ,אוהש ןפוא לכבו אוהש ןושל לכב םמסרפלו םסיפדהל
,לבת יווצק לכב ועיגי "םירמ

ינב תא ךילוהל - "הלילה תא ראיו" השענ םדי-לעש - "ןנעה דומע"ו "שאה דומע" היהי הזו
ונימיב הרהמב ,חישמה תאיבב ,"ריאי םויכ הליל" דועיה םויק ידע ,תולגהמ םתאצב לארשי
.ןמא
- 35-34 'מע (ט) ישילש קלח ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"ישת'ה זומתב ב"י תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


תידיסח תודעוותה


ןושאר * התילכתו התרטמ המו תודעוותה המש ארקנ המל
המל * ?שודיקה תא ןיכמ ימ * וניבא בקעי :םידעוותמה
סנ לע הלעה יברהשכ * םירופ יאצומב דעוותהל יברה רחיא
דנלבילקב זלט תבישי ידימלת וחכנ ןהבש תויודעוותה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תויודעוותה') מ"דשת םירופ תודעוותה תחיתפב יברה רמוא 'תודעוותה' יוטיבה רוקמ לע
:(1232 'מע 'ב ךרכ 'מ"דשת

בותכה ןושל ךרד לע - תורוד המכו המכמ לבוקמו גוהנה םש אוה "תודעוותה"
עובק ןמז - ושוריפש ,"דעומ" ןושלמ ,"ודעונ םא יתלב וידחי םינש וכלייה"
הנכהה ירחאל רבדה השענ זאש ,(עובק ןמז םהל שיש םילגרו םידעומ ומכ)
.המיאתמה

תילכתהו הרטמה

'ה"משת תויודעוותה') ה"משת סחניפ פ"ש תודעוותהב יברה רמוא ?תודעוותה לש הניינע המו
:(2615 'מע 'ה ךרכ

לכ ףיסוהלו קזחתהל תובוט תוטלחה תלבק - תודעוותהה לש התרטמו הנכות
.השודקו בוט ינינע לכו ,תודהיהו הרותה תצפה ,היתווצמו הרותה ינינע

:(םש) ףיסומו

ק"כ ירבד םימסרופמו םיעודי ירהש - הזבש םירבדה יטרפב ךיראהל ךרוצ ןיאו
ויבתכמב ,'םירוביד יטוקל'ב ,ויתוחישו וירמאמב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
אוה השעמה' ירהש ,לעופב השעמ ידיל ואובי ולא תוטלחהש - רקיעהו ,'וכו
.'רקיעה

תודעוותה לכ תלעמ

ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנקת יהוז - "תודעוותה םויל שדוחה םיכרבמ שדוק-תבשה םוי תא עובקל"
.(2614 'מע ,'ה ךרכ 'ה"משת תויודעוותה') ה"משת סחניפ פ"שב יברה רמוא - ונרוד אישנ
:ךישממו

לש החוכבש - תודעוותה לש התלעמ לדוג רבד לע ןקזה ר"ומדא םגתפ עודי הנהו
הז ןיינעש ,ןבומו ,לאכימ ךאלמ לש ותלועפמ רתוי לועפל תידיסח תודעוותה
.לוחה תומיב םג ,ןמז לכב תמייקתמש תודעוותה לכב ךייש

תבשב תודעוותה

ותויהל - תבשה םויב תמייקתמש תודעוותהב תדחוימ הלעמש - יברה םש ךישממ - הזל ףסונו
הינימ"ש אלא ,דוע אלו ,("יעיבשה םוי תא םיקלא ךרביו") תדחוימ הכרב וב שיש םוי
.עובשה ימי לכל הכרב תכשמנ ונממש ,ונייה ,"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ

םיכרבמ תבשבו

אל) איה הכרבה תכשמהש ןויכמ ,שדוחה םיכרבמ שדוק-תבשב הרתי הלעמ - אפוג תבשה םויבו"
.םלש שדוחל (םא יכ ,עובשל קר

,תומכב קר אל) אוה שדוחה םיכרבמ שדוק-תבשד הכרבב יוליעהש ,ףיסוהל שיו"
.תוכיאב םג (אלא ,םלש שדוח - ונממ םיכרבתמה םימיה רפסמל עגונב

"לודג אלפל"

תא הז 'םירקוד' םיפתתשמהמ םידחא יכ ןיחבהו תידיסח תודעוותהב חכנש הבישי רוחבב השעמ
הניא תלוזב תישיא העיגפ הרואכלש ,ךכ גוהנל יואר םנמא םא ,יברה תא לאש הלה .הז
:יברה ובישה ג"לשת הכונח תאזמ ובתכמ ילושב .הכלהה יפ-לע המיאתמ

טרפבו ורבח ינפ ('רוקדל' ונושלב) ןיבלהל רתומה לאושש רעצמו לודג אלפל
!?'תמא תרות' ...והזה - םיברב

תודעוותהל תודעוותהמ

תודחאה תלעמ תא יברה ןייצמ (1412 'מע 'ג ךרכ 'ה"משת תויודעוותה') ה"משת םירופב
:בוש דעוותהל תודעוותהב הטלחה תלבק ידי-לע תרצונש

דעוותהל םלוכ םיפסאתמש ךכב יוטיב ידיל האב - לארשי-ינב לש - וז תודחא
םיטילחמ אלא ,ךכב םיקפתסמ אלו ,תודידי ירבד םירבדמו ,ןמז ךשמ וידחי
.ןמזל ןמזמ וידחי דעוותהלו שגפיהל

תיבה ינב תא חוכשל אל

הליפתה םותמ ,תבשה לש םיירהצה-רחא תועש לכ תודעוותהב תבשל וגהנש םידיסח ויה רבעב
םושמ הב שיש ,וז תוגהנתה תלילשב ותעד תא םימעפ המכו המכ עיבה יברה .החנמ תליפת דעו
תרגיא ,י ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת ירשת 'וב בתוכ אוה לשמל ךכ .החפשמה ינב תחנזה
:(חסקתת'ב

ש"נאמ בושח קלח רשא - הכרצ ידכ הרורב יתלב יכ ףא - העומשה ינתעיגה
אל איה הנווכהש הארנכו ,םתיבב אלש דועסל םיכרבמ תבשב םיגהונ םימימתהו
-תיבל הליפתהל םתאיבב רשא תרמוא תאז .היינשה הדועסל אלא תישילש הדועסל
.תיברע תליפת רחאל םג וא ברע תונפל םתיבל םה םירזוח הנה תסנכה

ומכ הגהנהמ החונ םימכח תעד התיה ורבעש םינשב םג םא עדוי ינניא הנהו
ירה ,תוגהנה עש'םיתב-ילעב ןוא םלועה תוחנה דגנ ומחל אסיג דחמש ומכו ,וז
םימעפל יכ ףא ,העובק הגהנה רותב ינשה הצקב הגהנהב םג וצר אל אסיג ךדיאל
לולע ירה יכה-ואלב יכ [םירדגהמ תאצל=] םילכ יד ןופ סיורא רבדה חרכומ
לבא ,(ןעשירפ פא) ותויחהל ךירצ ןמזל ןמזמו ,רתויו רתוי םמעתהל רואה
הז ןיאו ,ןמזל ןמזמ אובל הכירצ 'וכו לעופב שפנ תריסמ ךדאמ לכבד הגהנהה
.ח"אדב מ"כב ראובמכו תידימת הגהנהד ןינע

תודעוותהה ורדסי - ועמשי יתעדל םא רשא ,ל"נה טרפל עגונב ןידה אוהו
דחאו דחא לכ לש םתיבב םג וז תודעותהמ רואה אוביש הזכ ןפואב ןיכרבמ תבשב
וליפא יאדוובו .ומצע תבשה םויב אקוד היהת האבהה תלחתהו ,םידעוותמהמ
דועסל ולכויש - הזכ ןפואב הרדסל וא תודעוותהה קלחל שי ףרוחה ימיד תבשב
לעו ,ללכב ןיכרבמ תבש ןיינע רבד-לע תיבב םג רפסלו ,םהיתבב תבש תדועס
.טרפב הז דחוימ םיכרבמ תבש רבד

תבשב תודעוותה ןדיצמ רדסל תונבהו םישנה תא םג ררועי הזש יתווקתו
.תבש יאצומב וא ,ןיכרבמ

:יברה בתוכ (גכ'ג תרגיא םש) ו"טשת ןוושחרמב ב"ימ ,ףסונ בתכמבו

םוקמבו תסנכה-תיבב קר אל היהת בוט-םויו תבש תחמשש ,רתויב רבדה ץוחנ
.ש"נאמ דחאו דחא לכ לש ותיבב םג אלא ,תודעוותה

בוט-םויו תבשד ןוצר תעהב ןמז היהתש הזכ ןפואב תודעוותהה רדסל - אלימבו
.םהינפל תומיאתמה תויתואבו םיאתמה ןפואב םיניינעה ותיב ינבל ריבסהל
םינבהו השאה חמשל םגו יעבדכ תודעוותהל םג ולא םימיב ןמז יד שי יאדוובו
יולת רבדה יכ ,דחאו דחא לכל תויטרפ תוארוה הזב תתל ןיאש ןבומ .יעבדכ
עגונהב הגהנה וז הדוקנמ דומלל לוכי דחא לכש יאדווב לבא ,יטרפה םתוהמב
...ותיבלו וילא

הלא יתורוש ןכות םסרפל ודיב תושרה אלימבו ,ש"נא לכל הזב יתנווכש ןבומ
םיעקשומ ויהיש ללכו ללכ יתנווכ ןיאש אטישפ רשא ,הפסוהבו .ויריבח ןיב
חרכומו ךירצ יתודיסח ךוניחש יאדובו ,םלועה תוחנהבו םלועה תויווהב
לבא ,'וכו תודעוותהב הלפתה ןמז תוכיראב ונייה ,ל"נה םיניינעב עיפשיש
ידי לע ,ופתתשי תיב ינבה םגש ,הולצניש חרכומו ,תוירשפא שי הז לכ רחאל
המב תויתואה אוצמל שי הלק תוננובתהבו ,ולא םיניינעב ,האלמה םתמכסה
.הריבסהל

םירופ לש תודעוותהה ןמז

ריהבה (1420 -1421 'מע 'ג ךרכ 'ה"משת תויודעוותה') ה"משת םירופב ןכמ רחאל תובר םינש
[770-ב שדוקה רצחב=] םירופה ימיד תודעוותההש ןכתייה :הרואכל ונשיש "אלפ רבד" יברה
תרחואמ העשב םא יכ ,תיברע תליפת ןמז תלחתהל תוכימסב קר אלו ,אקווד הלילב הליחתמ
!?[םירופ יאצומד=] תירישעה העש יצחב ,הלילב

ירה - תירישעה העש יצחב אוה ליגרה ןנמזש ,תויודעוותהה ראש לכל עגונב :ריהבה יברהו
ולכויש ךכ ,תירישעה העש יצחב םימייתסמש ,הבישיב םידומילה ירדס תא לבלבל אלש ידכ הז
םימייקתמ אל וב םוי - םירופד תודעוותהל עגונב לבא ;רדסה לש ןורחאה עגרה דע דומלל
.הז םעט ךייש אל - הבישיב םידומילה ירדס

לכוי הצורה לכש ידכ - םירופד תודעוותה ןמז רוחיאל םימעטה דחא" ,יברה הליג ,"ןכבו"
תדועס תא ךישמהל םיגהונש ןויכמו ,(ץפח ובילש םוקמב) ותיב ינב םע םירופ תדועס ךורעל
לכב םירופ תדועסד הווצמה תא םייקל ולכויש ידכ ,בושח ןמז - אפוג הלילבו ,הלילב םירופ
םייסל קיפסי דחאו דחא לכש דע ךשוממ ןמז ןיתמהל שיש ןכל ,'ימוסבל'ד ןפואב ,'םערוטש'ה
."לארשימ םיבר םע דחיב םירופ תודעוותהב םג ףתתשהל אובי ךכ-רחא קרו ,םירופ תדועס תא

"יל םענ"

תודהיה תצפהב םש לעפו ב"הראב דנלווילקב ג"ישת תנשב בשייתהש ש"נא יבושחמ דחא
אצמנש םיבתכמה ףסואב .'יש אריפש אפיל 'ר ח"הרה אוה הכורא הפוקת ךשמב תונייעמהו
םילוכי ונא (ס"שת רייא א"יב ודכנ לש הוצמ-רבל הרושתב םסרפתה) םינש ןתואמ ותושרב
.תודעוותהה אשונל יברה לש דחוימה סחיהו תובישחה לע בוקעל

:יברה ול בתוכ ד"ישת ולסכ ד"כב

םיתיע תועיבקה [רבד לע=] ד"ע בתוכ וב ,ולסכ ד"וימ ובתכמ לבקל יל םענ
םיפיסומש ל"זר קספכ יאדובו ,םירדסמש תודעוותה תודוא ןכו ועבקש הרותב
.הזב םג םחילצי [ךרבתי םשהו=] ת"ישהו שדוקב

:הנש התואב תבט ט"כבו

ח"תו ,ולסכ ט"יד תודעוותה תודוא בתוכ וב ,ובתכמ תלבק יננה רשאמ
םימימתהו ש"נאמ ט"ושב לעו ללכב [תובוט תורושב=] ט"ושב לע [ןח תאושתו=]
[ךרבתי םשהו=] ת"ישהו .בוטה הז וגהנמב גהני אבהל םג יאדוובו ,טרפב
.וחילצי

.(ק"יח) הכרבבו [םמולש שרודה=] ש"ודה לכ [םולש תשירפב=] ש"פב

:ז"טשת ולסכ א"כב

ןוצר יהיו ...'טה םנחמב ולסכ ט"י ריהבה םויד תודעוותהמ ,עדווהל יל םענ
יאדוובו ...הלוכ הנשה לכ לש השעמו רוביד הבשחמב ךשמוי הז תויחו רוא רשא
.הפ תודעוותההמ םג םולש תשירפ ולבקי

:ז"טשת טבש ח"כבו

םויד תודעוותהה תודוא בתוכ וב .ול םדוקהו טבש ז"טמ ובתכמ תלבק םירשאמ
.הלוכ הנשה לכ לע תוררועתהה וכישמיש [ןוצר יהיו=] ר"היו .אלוליהה

רבד ,זלט תבישי ידימלת ברקב םג רודחל החילצה אריפש ברה לש ותעפשה
:יברה בתוכ ז"ישת ינש רדא ט"כב .יברה לש םיאבה םיבתכמב רכינש

תודעוותהמ םיקרפ ישאר [םינפ לכ-לע=] פ"כע ובתכ לע [ןח תאושתו=] ח"תו"
םרפסמש תווקל ינוצר 'יש זלט יכרבא תופתתשהב טרפמ וניאש ףא .םירופה ימיד
[הז לע=] ז"ע םג ירהש ,הדחוימ תולדתשה הזל השורד חטבש ףא .לודגו ךלוה
הכוראב [רחא םוקמב יתבתכש ומכ=] א"מב ש"מכ טרפבו .שדוקב ןילעמ וניווטצנ
לכ לע=] פ"כע וא ,היהי ןמזה ךשמבש רעשל שי הז ונרודב הבישי דימלתש
תיאדכ וילע םיעגיש העיגי לכו ,המילש הביבס לע עיפשמ ,תויהל לוכי [םינפ
.ל"קו ,ויעפשומב תואצותה הנשגרות םימיה ךשמבש ןויכ ,איה

:ח"ישת רדא ה"כב

תודעוותהמ םיקרפ ישאר ובתכ לע ח"תו ,רדא ב"כמ ובתכמ תלבק יננה רשאמ"
ידימלת ירוחב 'ג קר ופתתשה וז תודעוותהב וליפאש אלפלו ,םירופה גחד
םנמואהו ,ןה תולטב תוריהזו תולבגה המכ םירופ יניינעב ללכבש ףא ,הבישיה
...הנוכנה תואירב ךותמ רשא ןוצר יהיו ?םדו רשב ארומ לודג [ךכ לכ=] כ"כ
תיא ארבח ארבחו ,םירומאה םידימלת ךותמ םג ולובג יובירב יולתה לכ השעי
.ל"קו .םוקמ לכב עפעפמ - הרותה תוימינפ אוהש - ןמש ירהו .היל

"םקלח ירשא"

ק"שצומב תודעוותההמ םיקרפ ישאר בתוכ וב ,ק"שעמ ובתכמ תלבק"ל רשאב ט"ישת טבש ד"כב
:"םיכרבאד רתוי תופתתשהבו רבעה

.א.ז) תומכב הנהכו הנהכ לדגת הנה - הזב הזזה הליחתהש ןוויכש ןוצר יהיו"
.ל"קו ,(ותלועפו דומילה תמרב .א.ז) תוכיאבו (םרפסמב

התלגתנ ונרודבש הרותה תוימינפל ל"נהכ םיברקמש ולא לכ לש םקלח ירשאו
.רואו ףיסומ ךלוהו ףיסומד ןפואב היהיש ןוצר יהיו ,תודיסחה תרותב

רשאמ" איה החיתפהשכ יטרפ-יללכ בתכמ לבקל ןעמנה הכוז כ"שת הכונח ימיבו
םיפתתשמה א"טילש םיכרבאה תומש ףוריצב .ולסכ 'כ םוימ ובתכמ תלבק יננה
."תודעוותההבתודיסחה ינייעממ


תקוח תשרפ


(ב,טי) הרותה תקח תאז

(ר"בדמב) םלוע לש ודיחי . . אמטמ רוהט ןתי ימ

(תמ אמט) אמטה תא ךופהל ידכו ,'רתכ'ה תריפס ונייה "םלוע לש ודיחי"ש ,תודיסחב ראובמ
.וז תילענ הניחבמ אקווד הכשמהו יוליגב ךרוצ שי רוהטל

אמטנ ומצע קסעתמה רשאכ ,המהב םע תוקסעתהו הנחמל ץוחמ לא האיצי תבייחמ הרפה תדובע
לוטיב תאטבמה ,וז הדובע אקווד .ותאמוטמ רחא ידוהי רהטל ידכ - הז לכו ,ךכ ידי-לע
."םלוע לש ודיחי" תניחב תא הכישממ ,שפנבש 'הדיחי'ב ורוקמש לוטיב ,לכשב ןבומ ונניאש
(1056 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *
(ר"בדמב) םידגב תרהטמ הפוג איה ,םידגב ןיאמטמ ףוס דעו הליחתמ הרפב ןיקסועה

םדאה לע הז יוליג תעפשה .(ליעלדכ) 'רתכ'ה תריפסמ הלענ רוא יוליג הכישממ הרפה תדובע
ותגרדמ לפונ ,הז יוליגל קוקז וניאש ,רוהטה שיאה ךא ;רהטנ אוהו ,תיבויח איה אמטה
.אירבה שיאל קיזמ לבא הלוחה תא אפרמ אוהש ,האופר לש םס לשמכו .אמטנו
(זעשת 'מע רבדמב הרותה-רוא)

* * *

תלמסמ המודא הרפ תווצמש ,ךכל זמור ("הרפה תקוח תאז" אלו) "הרותה תקוח תאז" יוטיבה
.היתווצמו הלוכ הרותה תא תגציימו

הלעמלש יקולא ןוצר ונייהד ,"םיקוח" השעמל ןה ,ןהבש תוילכשה תוברל ,ןלוכ תווצמה לכ
:תווצמה תכרב חסונב םירמוא ונאש יפכו .הנבהו לכשב שבלתה הזה ןוצרהש אלא ,םעטו המכחמ
הלודגה איהש ,המודא הרפ תווצמש הביסה אופא וז ."ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא"
,(ט"יפ ר"בדמב) "ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא" הילע רמא ךלמה המלשש דע ,"םיקוח"בש
.תווצמה תוללכ תא תלמסמ
(67 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,טי) המדא הרפ ךילא וחקיו

(י"שר) רבדמב השמ השעש הרפ ,ךמש לע תארקנ איה םלועל

לע תארקנ איה ןכ-יפ-לע-ףאו ,אבה קוספב רפוסמש יפכ ,רזעלא ידי-לע לעופב התשענ הרפה
ידוהי ;תישיא הברקהו תולטבתה תשרוד הרפה תיישע ןכש .("השמ השעש הרפ") השמ לש ומש
ידי-לע ררועתמו הלגתמ ידוהי לכב הז לוטיב .ותאמוטמ תלוזה תא רהטל ידכ אמטיהל בייח
.םדאה לכמ וינע ,לוטיבה איש היהש ,השמ
(1056 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,טי) המדא הרפ

רפכתו הרפ אובת ךכ ,האוצה חנקתו ומיא אובת :ורמא ,ךלמ לש ןיטלפ ףניטש החפש ןבל לשמ
(בכ קוספ י"שר) לגעה לע

הריוואה תא הגיהנמהו תעבוקה איה תיבה-תרקע התויהבש ,םאב רקיעב יולת םידליה ךוניח
אובי" אלו ,אקווד "ומיא אובת" רמאנ ןכל .םידליה לש םתומד תא תבצעמה איהו ,תיבה לכב
."ויבא
(מ"דשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(די,טי) םדא הרותה תאז

תווצמ ה"סשו ,םירביא ח"מר דגנכ ןה הבש השע-תווצמ ח"מר - םדא ףוג רויצב הכורע הרותה
.םידיג ה"סש דגנכ ןה השעת-אל
(הע 'מע םירבד הרות-יטוקל)

* * *

הרות דמולה ןכ ,םיניכה ינפמ ושאר תורעש לע רומשל בייח םדאהש םשכ - םדאל המוד הרותה
.הוואגה ינפמ וחומבש תעדהו הניבהו המכחה לע חיגשהל בייח
(3 'מע א"שת תוחישה-רפס)


(די,טי) להאב תומי יכ םדא הרותה תאז

יכ םדא הרותה תאז :רמאנש ,הילע ומצע תיממש ימב אלא ןימייקתמ הרות ירבד ןיאש ןינמ
(גס תוכרב) (י"שר ,הרות ילהואב תומיש םדאב ,היוצמ ןכיה) להואב תומי

ךרעה -ילק םירבד םג ןכש ,םהמ רזניהלו םלועה יגונעת לכ תא 'תימהל' ךירצ הרות-ןב
.הרות לש הלהואב הניתנו הריסמ םיענומ םלועה יגונעתב
(זס 'מע םוי-םויה)

תובא יקרפ


...םלועל אב תולג


.םשה-לוליח לעו אווש תעובש לע םלועל האב הער היח
לעו תוירע-יוליג לעו םילילא-ידבוע לע םלועל אב תולג
רבדה םיקרפ העבראב .ץראה-תטימש לעו םימד-תוכיפש
גחה יאצומבו תיעיבש יאצומבו תיעיבשבו תיעיברב :הברתמ
.תישילשבש ינע-רשעמ ינפמ ,תיעיברב .הנשו הנש לכבש
ינפמ ,תיעיבש יאצומב .תיששבש ינע-רשעמ ינפמ ,תיעיבשב
לזג ינפמ ,הנשו הנש לכבש גחה יאצומב .תיעיבש תוריפ
(ט הנשמ ,ה קרפ) םיינע-תונתמ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

ימנ יא ,המר דיב איסהרפב הריבע רבועה - םשה לוליח .ךרוצל אלש הלטבל - אווש תעובש
ינפמ .תיעיבשב םיערוזו םישרוחש - ץראה תטימש לעו .וישעממ םידמולו םיאור םדא-ינבש
תיששבו תישילשב ,הטימש לש םינש ראשב םישירפמש ינש-רשעמ םוקמבש - תישילשבש ינע-רשעמ
.תוללועו טרפ ,האפו החכש ,טקל - םיינע-תונתמ לזג .ינע רשעמ ןישירפמ

:ר"ומדא ק"כ שריפ

רשאכ קר ןכש .תולגה איה תכרפומו תללשומ המכ דע שגדומ ונתנשמב - םלועל אב תולג
,תאז ילולו ,"םלועל אב תולג" זא-וא ,הרותב תורומח יכה תוריבעה תעברא לע םירבוע
!תולגל םוקמ ןיא ןיידע ,ו"ח הרותה תווצמ ט"רת לע ורבעי םא וליפא

לש ומלוע הז ירה ףוס-ףוס לבא ,םלעה ןושל םנמא אוה "םלוע" :תוטשפב ןבומ רבדה םעטו
,("אוה-ךורב ליצאמה לש ותומצעו ותוהממ" אוה ימשגה שיה לש תווהתהה - הברדאו) ה"בקה
.תולג לש בצמ וב היהיש ןכתיי אל ןכלו

תוריבעה תעברא לע רובעל תורשפא ה"בקה ןתונ דציכ ,ךכ לכ תללשומ תולגהש תויה ,םנמא
יוליעל ךכ ידי-לע עיגהל ידכ והזש ,רמול חרכהבו ?"םלועל אב תולג" ןדי-לעש ,תורומאה
הלא" ,"ארבנ ואולימ לע םלוע"ו ,ה"בקה לש ומלוע םנמא אוה םלועה :ךרעב אלש רתוי לודג
(אובל-דיתעל) םיעיגמ תולגה תדירי ידי -לע לבא ,"אלמ תודלות" ,"ץראהו םימשה תודלות
.האירבה תלחתהבש "אלמ תודלות"מ ךורע -ןיאב הלענ אוהש ,"ץרפ תודלות הלא"ל
(הגומ יתלב - מ"דשת קלב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

תורעהו תובוגת


ןופלטה ןיינעב


החישה רוקמ

חילשל יברה הנעמ תודוא "העומשה פ"ע" רפואל 'יש יכדרמ 'ר ח"הרה ידידי בתכש המל רשקב
:ןופלטה תיינע יבגל תבשכ ולצא זא הנה ,דמול רשאכש

תועובשה גחד 'ב - שדוק תוחיש יתשב (ויתאצמ התע תעלו) שרופמב ךכ לע רביד יברה הנה
.א"יס ח"לשת רמועב ג"ל ;ו"ס ה"לשת

קרוי-וינ ,ןילקורב ,ןוסגילז ןרהא לאכימ

"ריעהל אלא יתאב אל"


בתכ יברהש "העומשה יפמ" אבומ (ופוסב ,יבר יצוצינ רודמ ,טנש ןויליג) 'תורשקתה'ב (1
.תבשב ומכ ןופלטה הנעי אל דומילה תעשבש והשימל

רבידשכ (א"יס) ח"לשת רמועב ג"לב םיברב תודעוותהב שרופמב יברה רמא ךכש ריעהל שי
ולבלבמ וניא רבדה לצלצמ ןופלטהשכו "ותונמוא ותרות" תויהל ךירצ דומילה ןמזבש הכוראב
.תבשב ומכ ןופלטל הנוע וניאו רעקניגולקה לש ותצע והזש עדויו ודומילמ

המכ רבכש לוכל עודיו יולגש רמא יברהש ,ג"משת זומת ז"י תחישמ אבומ חנש ןויליגב (2
.'וכו ןופלטב רבדמ וניאש םינש המכו

,ללכה ןמ םיאצוי םירקמ ויהש עודי לבא ,ליגרה ךרד לע איה הנווכה תוטשפבש ריעהל שי
יברה לא רשקתהל הסינ והשימש רבודמ ל"נה החישבו) והשימל רשקתה ותמזוימ יברהש
.(ןופלטב

והילא יכדרמ ברה ןואגה צ"לשארה םע ןויאר םסרפתה 700 ןויליג ד"בח-רפכב :המגודל
סחייתהל לכוא ןופלטב תוחיש לע ךתלאשל רשאב" :(71 'מע םש) רפיס םירבדה ךותבו ,א"טילש
.תרחואמ הליל תעש התיה לארשי -ץראבש העשב ילא לצלצ יברהש היהש השעמ .תחא םעפל קר
תוצח ןוקית ינפל ןיידע םתא םאה' דימ לאש יברה לבא ןפלטמה ימ יתיהיז אל ןושארה עגרב
רמול לכוא םירבדה ןכות לע .תושגרתה בורמ ןושיל יתלוכי אל החישה רחאלו ...'וירחא וא
."הלא םימיב םג םישענה לארשי ללכ לש םיאשונ - תחא הלימב קר

ינפל ללכ ךרדב וגקישמ ה"ע ץכ בקעי ברה םע ןופלטב חחושמ היה יברהש עודי ןכ-ומכ
.(ב"נשת רדא ז"כב םג היה ןכו) להואל העיסנה

(שודקה ורדחב) וקה לע הלוע יברה היה ,ריכזמה םע החיש עצמאב ,תובר םימעפש עודי םג
.'וכו החישב ברעתמו

:ריעהל שי ןופלטל תונוש תוסחייתהל רשקב (3

הפוקת התואב הנושארה תודעוותה התיה וזש ,התליחתב ח"לשת ת"חמש יאצומ תחישב (א
.'וכו ןופלטב והזש ןינעה תלעמב רביד יברהו ,הלדבה ירחא המייקתהש

יברהש ת"ס תסנכהו םויס 'טנוקב ספדנ) התליחתב א"משת ולסכ ב"וט תחישב הז ךרד לע (ב
.לבת יווצקמ םיעמושה לכ תא דחאמש ןופלטה תלעמ תודוא הכוראב רבוד (ב"נשתב וקליח
.ש"ייע

יניינעב ףירח ןונגסב רביד יברהשכ ןופלטה ןיינעל תוסחייתה התייה םימעפ המכו המכ (ג
תודעוותהבש ריבסה בוט-םויב וא תבשב רביד יברהשכ םימעפל :תווצקה יתשבו ,ב"ויכו ללכה
,ךפהל היה םימעפלו .וישכע םילשמ ןכלו תופירחב ךכ-לכ רבדל הצר אל ןופלטב םיעמושש
תא ףייזל ךכ-רחא ולכוי אלשו ןופלטב םלוכ ועמשיש ידכ ,לוחב אקווד רבדמש ריבסה יברהש
.םירובידה

אלו תקולחמל ררגיהל אלש םייוסמ ןינעב יברה ריהזה (ג"כס) ז"לשת ולסכב 'כ תחישב (ד
יברה ריהזה (ט"ס) ה"לשת טבש 'י תחישבו .םימייאמו ןופלטב םירשקתמש םימויאמ לעפתהל
אלש" ,ומע םיחוכיווב סנכיהל אלש ,םיעצבמה ןיינעל לפטנש 'אל רשקב "הרומח הרהזאב"
דחא תודוא יברה רביד (החנהב טמשנ) ז"משת חרק פ"ש תחישב .'וכו "ןופלטב וילא ולצלצי
לש םיניינעל ןופלטב שמתשהל לכויו תבש יאצומ היהי רבכ יתמ בשוחו תודעוותהב בשויש
.ריעהל אלא הז לכב יתאב אלו .'וכו תקולחמ

הניטנגרא סרייא סונאוב ,רעשיפ יולה יול


ןוירהב הלוגסכ ןוראה תחיתפ ןיינעב דוע

תא יתבתכ רשאכ .יברהמ הנעמ ותעשב יתלביק ,(17 'מע טנש ןויליג 'תורשקתה') הז אשונב
ירחא יל ורתונש תולאש המכב יברל יתינפ ,"'וכו הדיל ,ןוירה יניינעב ד"בח יגהנמ ץבוק"
:א"דיחה איבהש ןוראה תחיתפ גהנמ תודוא ק"גאב ןויע

?ןוירהה ןמז ךשמ לכב וא ,יעישתה שדוחב קר אוה הז גהנמ םאה (א

?םיברל הארוה אוה גהנמה םאה (ב

.[םיברל הארוה וניאש - ונייהד] ירמגל גהנמה תא קחמ יברה

קרוי-וינ ןילקורב ,גרבצלוה היעשי-םהרבא ברה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


תקוח תשרפ שדוק-תבש
זומתב 'ט

.ה קרפ :תובא יקרפ

ינש םוי
זומתב א"י

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

,ישילש םוי
הלואגה גח ,1זומת ב"י

רשבתנ וב םוי .3ם"רת תנשב ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי .2"םידעומה דעומ"
ותדובע לע - רסאמב סופת היהש ירחא - הלגה רשא ותולגמ ישפוח אוהש - ז"פרת תנשב -
.4תודהיהו הרותה קוזיחב

:הז םויל ויבתכממ

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
.5"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ

.6"...ש"נא ודעוותי הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימי ינשב"

תועיבקב תודיסחה יכרד קוזיח רבדב" :ןכו] הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םוי"
יפל רתאו רתא לכב [7"דומילה יניינע םויקב ררועתהלו ,ח"אד ידומיל ינמז תרימשו
.5"וניינע

.'ךתקדצ'ו 'םימחרה-בא' םירמוא ןיא

,יעיבר םוי
הלואגה גח ,זומת ג"י

.תוריחל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ אצי וב םוי

.8ןונחת םירמוא ןיא

םשב םיעודיה תודסומה רובע - תודעוותהה תעב תיבגמ תושעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמ
.9"קחצי ףסוי ילהא"
לש ןיינע אוה יעיברה םוצ תוימינפש ןוויכ ,אובל-דיתעלד יוליגה תלחתה איה יעיברה שדוחב ותעיבק (1
.מ"כבו 531 ,507 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס - החמשו ןושש

וב השענש - וניינע דעומ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראיבו .כת 'מע ב"ח ולש ק"גאב הלואגה לעב ןושל (2
- "םייטרפ םיסינו םידעומה לכ םיכשמנ ונממש ,לארשי שאר לש וסינ ,יללכה סנו דעומ אוה זומת ב"יו ,סנ
.1322 'מע ד"ח תוחיש יטוקל

- ל"שת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,םיכרכ העברא) 'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח ימי תודלות (3
.(ו"לשת

-פ"רת תוחישה רפסבו ,ךליאו אכ קרפמ טרפבו ג"ח ל"נה תודלותה 'סב ולא םימי תשרפ .םש םיגהנמה רפס (4
ריעב היהש ינומה גח לשב זומתב ב"יב רוגס דרשמה היהש ןוויכש ,אבוה םשו .ךליאו 171 'מעו אי 'מע ז"פ
.זומתב ג"יב קר לעופב רורחשה היה ,הז םויב

.פ 'מע ב"ח ולש ק"גאמ ,םש םיגהנמה רפס (5

.בפק 'מע םש ק"גאמ ,זומת בי 'םוי םויה' (6

.כת 'מע םש ק"גאמ ,100 'מע םש םיגהנמה רפסו זומת גי 'םוי םויה' (7

.ד"בח-ללוכ חול .םיגהנמה רפס .'םוי םויה' חול (8

הלואגה לעב עיגה וב םוי ,הלואגה תומילש) זומת ו"ט םויב םג דעוותהל ומכ ,תוארוה ופסונ םינשה ךשמב
ט"יב ףאו ,(זא תועיבקה יפל) זומתב ז"י ק"ש ללוכ דע דעוותהל ;(44 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה - ותיבל
,ב"ויכו ןבה-ןוידפ וא הלימ-תירב תחמש אוצמל - רתומה ןפואב (הלואגה לעב לש הלימ-תירבה םוי) וב
'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה) תירבה לעבמ תודיסח ורזחיו ,תירבה תא םג ושיגדי וז החמשב םיפתתשמשכו
.(2515

לכב שרופמב וריכזהל ךירצ ןיאש טושפה רבד והזש ,270 'מע גכ קלח תוחיש יטוקל הארו .םש םיגהנמה רפס (9
,ז"מס מ"שת מ"וטמ פ"ש תחיש - דועו ,"אוואקינ טעינ טעינ" ומכ ,תודעוותהב םינוגינל רשקב ז"דעו] הנש
.ש"ייע ,הז ירחאלש םימיב הנמילשי - ןתנ אלש ימו ,[ש"ייעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il