- ג"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה זומתב ו"ט * קלב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"בוט" - היירטמיגב רשע-העבש

ןוצר תולגתהו "'הל ןוצר םוי" איה תינעתה תוימינפב לבא ,יוצר אל ערואממ עבונה יוצר יתלב ןיינע איה תוינוציחב - םיניינע ינש שי תינעתב
תחישמ * ישילשה שדוחב הרות-ןתמד הנווכה תילכת םלשות ,הירחאלש היילעהו ("יעיברה םוצ") יעיברה שדוחב הטמל הדיריה ידי-לע אקווד * ןוילעה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

- ותוימינפ (ב) ,יוצר יתלב ערואמ ללגב ,יוצר יתלב ןיינע ,יוניע ןושלמ תינעת - ותוינוציח (א) :םינפוא-םיניינע 'ב םנשי - תינעתב

תוימינפ תולגתה ,בוט ןיינע אוה םינעתמ וללגבש יוצר יתלבה ערואמה לש ותוימינפ םגו ,2אוה-ךורב ןוילעה ןוצר תולגתה" ,1"'הל ןוצר םוי"
.3ותבהא בורמ ודיחי ונב ומצעב ץחורש ךלמה לשמכ לארשי ינבל ה"בקהד הבהאה

וניינעד תוימינפה יוליגל עגונב םג ראבלו ףיסוהל שי - (הוושב תוינעתה ימי לכב) תינעתה םוי תוללכד תוימינפה יוליג לע ףסונ ,הנהו [...]
.זומתב רשע-העבש לש דחוימה

םע רושק הז םוצ לש וניינעש ,ןבומ ,(שדוחב םויה רכזנ אלו) יעיברה שדוחב ותויהל ,"יעיברה םוצ" םשב 4בותכב ארקנש ןוויכמש - המדקהבו
.יעיברה שדוח לש ונכות

:5הזב ןיינעהו

- ישילשה שדוחה יבגל ובש שודיחהו ,6"יאתילת אחריב 'וכ יאתילת ןאירוא" ,הרות-ןתמד שדוחה ,ישילשה שדוחל תוכימסבו ירחאל אב יעיברה שדוח
ידי-לע ,םלועב הרות-ןתמד יוליגה תכשמה רקיעב שגדומ יעיברה שדוחב וליאו ,ה"בקהמ הרותה תניתנ ,הלעמלמ יוליגה רקיעב שגדומ ישילשה שדוחבש
.םמצע חוכב - דעו ,שממ לעופב תווצמו הרותה םויקב לארשי לש םתדובע

אקווד הטמל הדיריה ידי-לע ,ירה - (ישילשה שדוחב) הלעמלמ יוליגה יבגל הדירי לש ןפואב איה (יעיברה שדוחב) םלועב הלועפהש יפ-לע-ףאו
.7םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנד הנווכה תמלשנ

:יעיברו ישילש םירפסמה קוליחל םג םיאתמ הז קוליחו

הריצי ,האירב ,תוליצא תומלוע 'ג - 9תומלועה תולשלתשה רדסב ותמגודו .8לבקמה תניחב לע הרומ יעיברו עיפשמה תניחב לע הרומ ישילשש עודי
.(לבקמה תניחב) היישעה םלוע ,יעיברה םלועהו ,(עיפשמה תניחב)

- "ויתישע ףא ויתרצי ,ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ" 10בותכש ומכ ,םהמ קספה לש ןפואב אוהש דעו ,םלוכמ הטמל היישעה םלועש יפ-לע-ףאו
תכשמנש ,תוליצאבש תוליצא תניחב איהש ןוילע רתכ תניחבל דע ,'וכ רתוי תילענ הניחב הברמש ,יוביר ןושלמ םג איה "ףא" תבית ,אסיג ךדיאל ,ירה
הניחב) 12"לארשי עבור" ןיינעב 11הרות-יטוקלב תידיסחה השרפה תלחתהב תויטרפבו הכוראב ראובמכ ,"ויתישע ףא" ,אקווד היישעה םלועב הלגתמו
.(תיעיבר

,ךרבתי וינפ רואמ הדירי םהלו ליאוה (תוליצאה םלוע ללוכ) םינוילעה תומלוע ליבשב וניא 'וכ תומלועה תולשלתשה תילכת"ש ןוויכ - רבדה םעטו
.ךרבתי ותוהמו ותומצעל הריד ,ךרבתי ול הריד השענש ,13"'וכ ןותחתה הזה םלוע אוה תילכתה אלא

:"יעיברה םוצ"ד ימינפה וניינע םג ראבל שי הז יפ-לע

תוחולה תריבש 14"תוחולה ורבתשנ" - אוה םהב ןושארהש ,"זומתב רשע-העבשב וניתובא תא ועריא(ש) םירבד השמח"ה ללגב עבקנ "יעיברה םוצ"
.תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכל דע ,'וכ הז ירחאלש תוערואמה לכ ולשלתשנ ונממש ,ישילשה שדוחב ונתינש

,היילע ךרוצ איה ירה ,המוצעו הלודג הדירי התויה םע ,וז הדירי - הברדא ירה ,תוימינפה דצמ לבא ,תוינוציחה דצמ אלא וניא הז לכ ,םנמא
וניתדובעו ונישעמ" תוללכ ידי-לע השענש יוליעהל דעו ,15"הישותל םיילפכ" ,תונורחא תוחולד יוליעהמ לחה ,רתוי לודג יוליעל םיאב הז ידי-לעש
יוליגהש ,ונייה ,"הרות-ןתמ תעשב הז ןיעמ םימלועל היה רבכ"ש 17אינתב ראובמכ ,1617"חישמה תומי לש תומילשה תילכת" - 16"תולגה ךשמ ןמז לכ
.חישמה תומיד יוליגה "ןיעמ" אלא וניא הרות ןתמד

רתויב שגדומ (ישילשה שדוחב הרות-ןתמד הנווכה תמלשנ הז ידי-לעש ,"ויתישע ףא" ,היישעה םלועל הדיריה) יעיברה שדוח לש ונכותש ,אצמנו
םרוריב ידי-לע ,רשא ,'וכ הז תמועלד םייוצר -יתלב םיניינעל דע ,18רתויב הטמ הטמל הדיריה לע הרומ "יעיברה םוצ" ,יכ - "יעיברה םוצ"ב
.הרות ןתמד תומילשה תילכת ,19חישמה תומיד יוליעל םיאב ,אקתימל ורירמו ארוהנל אכושח אכפהתא ,השודקל םתכיפהו

אלא ,הטמל הלעמלמ יוליג ,ישילשה שדוחב אוהש יפכ הרות-ןתמד יוליגה קיפסמ אלש רתוי השיגדמ יעיברה שדוחב תוחולה תריבש :תצק רחא ןונגסב
תבושת ירחאל ואבש תוחולה ,םא יכ ,ומייקתנ אל ישילשה שדוחב ונתינש תוחולה ,ןכלש ,הלעמל הטמלמ ,ומצע חוכב םלועב הלועפה םג תויהל הכירצ
השענ זאש ,(הבושתה ןיינע אוה הרקיעש) תולגה ןמז ךשמב וניתדובעו ונישעמ תוללכל דעו ,(20םירופיכה םויב ונתינש תונורחא תוחול) םינותחתה
.תומילשה תילכתבו ,(תולג הירחא ןיאש הלואג) יחצנ םויקו 21ףקותב הרות-ןתמד יוליגה

:וב רשע-העבשה םוי - "יעיברה םוצ" עבקנ ובש יעיברה שדוחב דחוימה םויב םג תזמורמ "יעיברה םוצ"ד תוימינפה ,הנהו

יעיברה םוצ" - אובל-דיתעל הלגתיש יפכ ,בוט-םוי - ובש תוימינפה תא השיגדמ רשע-העבש םויב םוצה תועיבקש ,אצמנו .בוט אירטמיגב - רשע-העבש
[...] .(ליגרה ךרד-לע םיבוט-םימימ רתוי הלענ ןפואב - הברדאו) וטושפכ בוט-םוי ,"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי 'וג

םא יכ ונממ ראשנ אלש דע יוליגהו תויחהו רואה טועימ לע הרומ (אירטמיג) ןובשח"ה ,רשא ,"בוט"ד אירטמיגה אלא וניא רשע-העבש :רתוי קמועבו
ותוימינפבש ,אלא ,יוצר יתלב רבד הארנ (תוינוציחב) יולגב יכ ,םלעהב אוה "בוט"ה ןיינעש ,ונייה ,22"רפסמו ןובשחה תניחב אוהש הנורחא הניחב
.23בוט אוה

,רשא ,29(בוט ארקנש 28דוסיה תניחב אוה ףסויש 27עודיכו) 26"בוט" אירטמיגב ,25"'וג הנש הרשע-עבש ןב ףסוי" 24בותכש המ םע הז רשקל שיו
הערפ רשד דבעמש ,31בוט רבד הז היה ותוימינפבש אלא ,30"ףסוי רכמנ דבעל" ,םירצמל הדיריה ,יוצר יתלב ןיינע זא ליחתה תוינוציחבו יולגב
יוליגל וכז ודי-לע - הרות -ןתמו םירצממ האיציו הלואג - ךוכיזהו רוריבה אב ,םירצמ תולג ,םירצמל הדיריה תוללכבו ,הערפ ךלמל הנשמ השענ
.32הרות-ןתמד

"'יוה שמש"ד יוליגה ףקותמ לשלתשנ זומת תפוקתב שמשהד םוחהו 35רואה ףקותש 34עודיכ - 33זומתב רשע-העבשד תוימינפהל עגונב םג ףיסוהל שיו
ןיינע תוללכל דע ,תוחולה תריבשמ לחהו) זומתב רשע-העבשד הדיריה ,יכ ,37"'יוה בוט" - זומת ב"וט אפוג הזבו ,(36"םיקולא 'יוה ןגמו שמש")
ףנכי 38אל" אובל דיתעלש 17אינתב ראובמכ ,תומילשה תילכתב "'יוה שמש"ד יוליגה היהי זאש ,חישמה תומיד היילעה ךרוצל איה (תולגהו ןברוחה
.40"םלוע רואל ךל היהי 'יוה יכ 'וגו םמוי רואל שמשה דוע ךל היהי אל" ,39"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע

םג ולאגנ וז הלואגב ,רשא ,42זומת ב"יב ונרוד אישנ 41ר"ומדא ח"ומ ק"כ תלואג שדוח ,זומת שדוחב בוט ןיינע הלגתנ ,הז ונרודב רשא ,ריעהלו
,44המילשהו תיתימאה הלואגל הנכהו ןיעמ איהש ,לארשי לכ לש הלואג ,43"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש ,'קה ונתרות יבבחמ לכ"
.45"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל 'וג היהי 'וג יעיברה םוצ" זאש

:קלב תשרפ ,עובשה תשרפב םג שגדומ [...] זומתב רשע-העבשד תוימינפה יוליג ,הנהו

דריו" (46ארקמ לש וטושפ) י"שר שוריפב ראובמכ - ונקדצ חישמ ידי-לע הלואגה תודוא רבודמ (תבשה םויל דחוימב ךיישה השרפה קלחב) קלב תשרפב
."ןכ רמוא חישמה ךלמ לעו . . (הז ינפלש םיקוספב רבודמ ויתודואש דוד לע ףסונ) בקעימ רחא לשומ היהי דועו ,47בקעימ

- ('וכו חישמה ךלמד תוכלה ,שדקמה-תיבד תוכלהה םג ,הרותה תוכלה לכ וראבתנ ובש) 49ם"במרהל "הרות הנשמ"ב (48תצק רחא ןפואב) םג ראובמו
:הכלהל ןיד-קספ

דימ לארשי תא עישוהש דוד אוהש ןושארה חישמב ,םיחישמה ינשב אבינ םשו רמאנ םעלב תשרפב ףא ,'וכ רמאנש וילע הדיעה הרותה . . חישמה ךלמה"
.50[הנורחאב] לארשי תא עישומש וינבמ דמועש ןורחאה חישמבו ,םהירצ

.חישמה ךלמ הז - לארשימ טבש םקו ;דוד הז - בקעימ בכוכ ךרד .חישמה ךלמ הז - בורק אלו ונרושא ;דוד הז - התע אלו ונארא 51רמוא אוה םשו
.םי דע םימ ולשמו 53וב רמאנש .חישמה ךלמה הז - תש ינב לכ רקרקו ;לבחב םדדמיו באומ תא ךיו 52רמוא אוה ןכו ,דוד הז - באומ יתאפ ץחמו
."'וגו ןויצ רהב םיעישומ ולעו 55רמאנש ,חישמה ךלמה הז - 'וגו השרי היהו ;'וגו םידבעל דודל םודא יהתו 54רמאנש ,דוד הז - השרי םודא היהו

.58הלואגה רשבמ ,57"והילא הז סחניפ" - סחניפ תשרפ אורקל ןיליחתמ 56תבש תחנמב :דועו תאז

תומיב החמשל ךפהייש - ובש תוימינפה תולגתהו ,תינעתה תייחד רתוי תשגדומ יזא ,[...] סחניפ תשרפ תלחתהו קלב תשרפ ןירוק רשאכש ,ןבומו
.חישמה

:הלואגה ןיינע שגדומ וב םגש - וז תבשב םידמולש תובאד ישיש קרפ םע הז רשקלו ףיסוהל שיו

םשב הרותה יניינע רמול ומצע תא ליגרמש הז ידי-לעש - הזב (ימינפה) שוריפה רמול שיו .59"םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ" (א
היהו רמאש ךורב" - "ורמוא םש" יולגב רכינ היהי םלועבש "רבד" לכבש ,םלועה יניינעב םג ןכ לעופ יזא ,ה"בקה ,ןושארה רמואהל דע ,םרמוא
.60"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" - "םלועל הלואג איבמ" הז ידי-לעו ,"םלועה

,ונייה ,"ויתישע ףא ,ויתרצי ,ויתארב ידובכלו רמאנש ,ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" - קרפה םתוחו םויסב - הזל ךשמהבו (ב
ידי-לעש ,"דעו םלועל ךולמי 'ה 62רמואו" ,םייסמו ,ה"בקה לש ודובכל - 61ארבנ לכ לש תיתימאה ותואיצמ תא תולגל ידוהי לש ותדובעו ודיקפתש
.63"ולש הכולמה לכש אובל דיתעל" - תומילשה תילכתל דע ,םלועה לכב ה"בקה לש ותוכלמ םילגמ הז

.החמשלו ןוששל ותכיפה ידי-לע - "יעיברה םוצ"ד (64"ודובכל אלא וארב אל") ותאירב תילכתו ,"ורמוא םש" יוליג םג ללכנ הזבו

,(ולש תוימינפה יוליג ידי-לע) תינעתה תוחדל לארשימ דחאו דחא לכ תדובעל תדחוימ חוכ-תניתנ שי וז תבשבש ,ןבומ ,ליעל רומאה לכ יפ-לע
תא םיזרזמו םירהממש םידחוימה םיניינעב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהה ידי-לע - החמשלו ןוששל ותכיפהו ,(ירמגל ולוטיב) תמאב ותייחדל דע
.המילשהו תיתימאה הלואגה

לע השירדהו השקבהו ,הלואגל היפיצהש ל"זח ירבדב תומוקמ המכו המכב ראובמכ ,"העושיל תיפיצ" 65ל"זח ןושלכ ,הלואגל היפיצה - שארל לכלו
.66שממ לעופב הלואגה תא תזרזמו תרהממ ,הלואגה

:הזמ ו"ח םלעתהל םיצורש ולאכ שיש ,אלא ,דוע אלו ,וילא בל םש דחאו דחא לכ אלש רבד הז ןיינעב שיגדהל שיו

וניאש ימ וא ,(חישמה ךלמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ" :רורב ןיד -קספ בתכ - ('ד ףיעס ל"נכ) ונתשרפב תשרופמ חישמה ךלמה תאיבש ם"במרה ירבדב
."'וכו וילע הדיעה הרותה ירהש ,וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל הכחמ

:םייתשב - הזב השגדההו

שרופמה רבד םג אלא - הרותה ןתונ 'יוהמ הלבק הזש ףא - הלבק ירבד ,67םיאיבנה ידי-לע ורמאנש םיניינעהמ קר אל איה חישמה תאיבב הנומאה (א
. . םיאיבנ ראשב" קר אל איה ,ןלציל אנמחר ,הז רבדב הריפכה ,ןכלש ,(טרפמו ךלוהש יפכ) 69תומוקמ המכב אלא ,דחא םוקמב קר אלו ,68השמ תרותב
.ןלציל אנמחר ,"וניבר השמבו הרותב אלא

,חישמה תאיבב ןימאמש ,ונייה ,"ותאיבל הכחמ וניאש ימ" וליפא אלא ,וניבר השמבו הרותב רפוכ "וב ןימאמ וניאש ימ" קר אל :רקיעו דועו (ב
!וניבר השמבו הרותב רפוכ אוה - ותאיבל הכחמ וניאש אלא

ךרוצ שי ,ןכלו ,(יוארכ) בל םימש אל - "וניבר השמבו הרותב . . רפוכ אוה . . ותאיבל הכחמ וניאש ימ" םגש - הז ירקיע ןיינע לע ,רומאכו
לכ וניוויק ךתעושיל" םשה ינפל ותליפתב דחאו דחא לכ תעדוהכו ,70"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,ותאיבל תוכחל חרכההו בויחה רבד-לע "שיערהל"
.71"םויה לכ" םג אלא ,םוי לכב קר אל ,"םויה

.72"םלועל םוקי וניקולא רבד" ,יכ ,ןלציל אנמחר הזמ םלעתהל תלעות לכ ןיא ,הרותב רבדה שרופמש ןוויכש ,טושפו

:דועו

ךיז טראנ) ומצע תא קר המרמ אוה תמאב ירה - ןלציל אנמחר ,וב ןימאמ וניאש ןעוטש ימ וליפאו ,ותאיבל הכחמ וניאש ןלציל אנמחר ןעוטש ימ םג
קחרתהלו תווצמה לכ תושעל" לארשימ דחאו דחא לכ לש יתימאה ונוצרש 73ם"במרה ןיד-קספכ ,ותאיבל הכחמו חישמה תאיבב ןימאמ אוה םג יכ (ןיילא
.(74"ונוצרל ותוא בירקי" ,"ונוצרל" השענ רבדה ,ינא הצור רמאיש דע ופוכל ךרוצ שי רשאכ םג ,ןכלו) "ופקתש אוה ורצי" אלא ,"תוריבעה ןמ
- םחנמ-תרות' .ח"משת'ה - החמשל ךפהיו החדנ - זומתב ז"י ,קלב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(33-25 'מע ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה
הנכותל םימיאתמ םירבדה ירקיע לבא ,שדוק-תבשב לחש זומתב ז"יב המייקתה וז תודעוותה :תכרעמה תרעה*
תועיבק לכב תינעת לכ לש ימינפה

.ה,חנ היעשי (1

.ב"פס ת"הגא (2

.תומוצה 'ד ןיינעל - ךליאו דפש'א ע"ס יעסמ ת"הוא הכוראב הארו .ב"כס ק"הגא (3

.טי,ח הירכז (4

פ"ש תחיש .ךליאו 45 'מע ו"כח .ךליאו 322 'מע ח"יח .ךליאו 201 'מע ז"יח ש"וקל האר - ןמקל אבהב (5
.דועו .ז"משת זומת ח"רדא ,חרק

.א,חפ תבש (6

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו ,זט אשנ אמוחנת האר (7

םה (לבקמה 'יחב) תוהמאהו ,'ג רפסמב םה (עיפשמה 'יחב) תובאהש - *תוהמאל תובא ןיב קוליחה ד"ע (8
.'ד רפסמב


לע יאקד ,"ונרושא תועבגמו ונארא םירוצ שארמ יכ" - (ט,גכ) קלב 'פ ,עובשה תשרפל תוכיישהמ ריעהל (*
.(ב,יר ונתשרפ רהוז .בי ונתשרפ אמוחנת טי ,כ"פ ר"בדמב) תוהמאהו תובאה


נ"עפצ .י"פ ב"ח נ"ומ םג הארו) 'ד רפסמב םהש םיניינעו 'ג רפסמב םהש םיניינע וב שיש ,ןכשמב ז"דעו (9
.(אציו פ"ר ת"הע

.(וז תבשב םידמולש) תובאד ישיש קרפ םתוחו םויסב אבוה - .ז,גמ היעשי (10

.ךליאו ג"עס ,טס .ךליאו א,זס (11

.י,גכ (12

.םש אינת (13

.ב"ה ה"פ תוינעת 'לה ם"במר .הנשמב - א"עס ,וכ תינעת (14

.ו"מפר ר"ומש (15

.ז"לפר אינת (16

.(א,ומ) ו"לפ (17

םלוע אוהש היישעה םלוע תמגוד ,תודחאה ןיינעמ תילכתב ךפיה - םניח תאנשו דוריפד ןיינעה םג ללוכ (18
.(מ"כבו .א,ג תישארב א"ות) תודחא םלוע ,ךומסו ולצא ןושלמ ,תוליצאה םלועמ תילכתב ךפיה ,דוריפה

ףאב וחתפ 'ג ,א"טס 'יחב אוהש ,בוט אל אוה ומצעב (ויתישע ףא) ףא תבית :ד,טס ונתשרפ ת"וקל האר (19
,'וכ ,היישעבש ףאה תניחב תא םיררבמש י"ע ונייהו ,הלענ רתויה תיעיברה הניחב הברמה אוה ז"כעו ,'וכ
."ש"ע 'וכ ףאב םימחנתמו ףאב וקל . . (א"פס) הכיא שרדמב" ל"זחמ ראבמ ז"פעו

.ב,חכ .י"שרפבו ב,םש תינעת (20

שדוח) דבלב םילגר 'ג ול שיש רבד יבגל (יעיברה שדוח) םילגר 'ד ול שיש רבדב ףסותינש ףקותה ד"עו (21
.(ישילשה

.ז"פס א"הויהעש (22

-םיכרעה רפס האר) תויתואהד םצעה אטבתמ אקווד הב ירה הנורחא הניחב איה אירטמיגהש ףא - הברדאו (23
.(גכ 'מע תויתוא ךרעל אובמב ד"בח

.ב,זל בשיו (24

הדיריה י"עש - (יחיו פ"ר ט"העב) בוט אירטמיגב ,"הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" ז"דעו (25
.(ךליאו 160 'מע י"ח ש"וקלב ראבתנ) ויתונש רחבמ ,"הנש הרשע עבש 'וג בקעי יחיו" השענ אקווד םירצמל
י"ע השענש גונעתה לע יאקד - "'וכ ןיקונפתו ןיגונעב ןינרחא ןינש ז"י ךל אה" (ב,זטר) א"חזמ םג ריעהלו
הרעה ןמקל הארו .(א,גכשתת ('ו ךרכ) יחיו ת"הוא) "ןב" השענש דע "רחא"ד רוריבה ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי"
.31

.דועו .ב"עס ,רע בשיו .א,ע חנ ת"הוא האר (26

.מ"כבו .ג,הק יחיו .ג,דמ שגיו א"ות (27

העפשההש - (יעיברה שדוח ותמגודו) "עבור" ,דוסיה תריפס ,(ב,בסק ג"חז) האעיבר אוה ףסויש ריעהל (28
ופוסבו ,ו"או תרוצב 'א וק וב שיש ,(עיפשמה 'יחב) 'ג תואד רויצב זמורמכ ,דוסיה 'יחב י"ע איה הטמל
ד,זק - מ"אהדאל :ונתשרפ ז"הואיב האר) לבקמה 'יחבב העפשהה רמגו םויס לע תורוהל ,ד"וי ןימכ ונממ ךשמנ
.(החישה ףוגב) 121 הרעה ןמקל הארו .(הרתת'מע - צ"צהל .ךליאו

ת"הוא האר) "'וג לאגי בוט ךלאגי םא" (גי,ג תור) ש"מכ ,הלואגה ןיינעל "בוט"ד תוכיישהמ םג ריעהל (29
.(דועו .ב"לקפ ו"לרת םיבר םימ ךשמה .אמרת 'מע יתוקוחב

.זי,הק םיליהת (30

'ה ףסוי"ד ןיינעהמ םג ריעהלו .(םש בשיו ת"הוא) "דואמ בוט 'קנ ארוהנל אכושח םיכפהמשכ" - הברדאו (31
האר) "'וכ רחא םוקממ אבה ערז אוהש חישמה ךלמ לע יאקד" - (25 הרעה ל"נכ) "רחא"ד רוריבה ,"רחא ןב יל
.(ב,זצש יחיו ת"הוא

ש"זו" ,"דרוה ףסויו ןיינעכ ,'יוה דרייו ת"מבש יפל" - םירצמל ףסוי תדיריל ת"מד תוכיישהמ ריעהל (32
ךרכ) תישארב ת"הוא) "ףסוי תניחבל ךייש אמוי יאהד ללכמ אקושב אכיא ףסוי המכ םירגקד אמוי יאה ואל יא
,ישילשה שדוחב כ"אשמ ,(ףסויל ךיישה) יעיברה שדוחב - איה לעופב םלועל הדיריה ,םנמא .(יחיו פ"ר ('ז
.הטמל ךשמויש ליבשב איה הנווכהש אלא ,הלעמלמ יוליגה רקיעב שגדומ ובש

רשע-העבש אלא ,(בותכה ןושלכ) "יעיברה םוצ" אל - לארשי גהנמבו ,ל"זחב תומוקמ כ"וכב ארקנש יפכ (33
.זומתב

.נ"שו .310 'מע ח"יח ש"וקל האר (34

ונתשרפ מ"אהדאל ז"הואיב .א"עס ,דר ונתשרפ ג"חז) "רוא רקובה . . ףסויד רקוב" ןיינעמ םג ריעהל (35
.(ךליאו א ,טק

.בי ,דפ םילהת (36

ג"חז .ב,ד תוכרב) ל"זחב ראובמכ ,(טי,המק םיליהת) "דודל הליהת" רומזמב םגו ,מ"כב בותכה ןושל (37
.ךליאו מקת 'מע (רוא להי) םיליהתל צ"צה תומישרב ראבתנ) םוי לכב פ"ג ותרימא תלעמ לדוג (ב"עס ,טיק
.(נ"שו .ךליאו 351 'מע ח"יח ש"וקל .ךליאו ברעת 'מע םיאולימבו

.כ ,ל והיעשי (38

םידמולו וינפל ןיבשוי . . תויהל דיתע דוע ,'וגו בקעיל רמאי תעכ" (גכ,גכ) ונתשרפ י"שרפ םג האר (39
.(ךליאו 262 'מע ח"יח ש"וקל הכוראב הארו) "ךירומ תא תואור ךיניע ויהו רמאנש והזו . . ויפמ הרות

.טי,ס והיעשי (40

התיה הז שדוחבו ,(דוסיה 'יחב) ףסויל ךיישה יעיברה שדוחב דלונו ,"ףסוי" - ןושארה ומשש ,ריעהל (41
םג תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב ףסותינ ז"יעש ,(*"דרוה ףסויו" - רסאמה תמדקה ירחאל) ותלואג
.ןותחתה רודכ יצחל דעו - (32 הרעה ליעל האר) "אקושב"


אקווד הטמל הדיריה איה הנווכה רקיע (ישילשה שדוח) ןוויס שדוחב ת"מב םג ,ירהש - ןוויס שדוחב (*
.(32 הרעהב ל"נכ)


.הירחאלש וז תבשב אוה - "ולוכיו"ד ןפואב - זומת ב"יד תומילשהו יוליעהש ריעהל (42

.נ"שו .פ 'מע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (43

.דועו ח"משת תקוח פ"ש תוחישמ סרטנוק םג האר (44

ק"שה םויב ש"רהמ ר"ומדא ורמא "החמשלו ןוששל ךפהיו תמאב החדנ 'יהיש יאוולה" םגתפהש קתמוי ז"פעו (45
.("רכז םולש"הב) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תדילל תוכימסבו ירחאל ,ם"רת תנש זומת ז"י

.דועו .דכ,םש .ח,ג תישארב י"שרפ (46

.טי,דכ (47

.ךליאו 85 'מע ג"יח ש"וקל הכוראב האר - ם"במרה תטישל י"שר תטיש ןיבש קוליחה רואיב (48

.ךליאו 271 'מע ח"יח ש"וקל הכוראב הארו .א"יפר חישמה ךלמו ןהיתומחלמו םיכלמ 'לה (49

ןברוחה תא השיגדמ ,"'וכ ןורחאה חישמו . . ןושארה חישמ . . םיחישמה ינש" תודוא האובנהש ,ריעהל (50
,"ןורחאה חישמ" אב ןכלש ,יחצנ םויקו תומילשב התיה אל "ןושארה חישמ" י"עש הלואגה יכ) םייתניב תולגהו
.חישמה תומיד תומילשהו יוליעה תילכתל םיכוז אקווד ז"יעש ,(תולג הירחא ןיאש הלואג

.חי-זי ,דכ (51

.ב,ח ב"ש (52

.י,ט והירכז (53

.ו,םש ב"ש (54

.ופוסב הידבוע (55

ןיאשכ צ"וצ םירמוא ןיאש הזמ חכומדכ - (תבשמ החדנש תינעתה םוי) ןושאר םויל ךיישו בורקה ןמז (56
.(בצר ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש) ןושאר םויב ןונחת םירמוא

.דועו .א"עס ,צק ב"חז .חי,ו אראו ע"בית הארו .א,זי א"מ ג"בלר (57

.וז הנש ,החדנ זומת ז"י תינעת ,סחניפ 'פ 'א םוי תחיש - תויטרפבו הכוראב - םג האר (58

.ו הנשמ ףוס (59

.ה,מ והיעשי (60

ו"סרת ךשמה האר) לעופ רסח חוכ ןיא הלעמל ,ירהש ,האירבה תנווכ תילכת אוה - יוליגה - הז ןיינעש (61
לש ונכות) ומצע חכב ,םדאה תדובע י"ע ,(ע"פב אוהש יפכ) לעופה םג הלגתיש איה הנווכהש אלא ,(ותלחתב
.(ב-א"ס ל"נכ ,יעיברה םוצו יעיברה שדוח

.חי,וט חלשב (62

.זי,םש י"שרפ (63

.םש 'ינתמ ה"דותבו ב,גפ תוחנמ האר (64

.א"עס ,אל תבש (65

.נ"שו .ופוסב ז"משת בשיו ש"וקל האר (66

.(ב"ה םש) "הז רבדב םיאלמ םירפסה לכש היאר ךירצ רבדה ןיא םיאיבנה ירבדב" (67

.(א"ה םש) "םיאיבנה לכ ידי-לע ורמאנש םירבדה לכ םיללוכ םה הרותב םישרופמה םירבדה ולאו" (68

.ןיואלב תוברהל וא ,בכעל בותכה וילע הנש - הכלהב וניצמש ד"ע - ל"יו (69

.394 'מע ג"כח ש"וקל הארו ."ןימאמ ינא" חסונ (70

ירה - (ךוניחה 'ס שירב רבחמה תרגא האר) עגר לכב ידימת ןבויחש תווצמה ןיב הז ןיינע רכזנ אלש המו (71
םה ותאיבל תוכחל בויחהו 'וכ דומעל דיתע חישמה ךלמהש הנומאה ,יכ ,תווצמ ג"ירת ללכב הז ןיאש ינפמ הז
.ל"נכ ,'וג בכוכ ךרד רמאנ וילע (ד"ב תוכלמו) דוד ןמזב ןכו חישמה תאיב ירחאל כ"אשמ ,תולגה ןמזב

.ח ,מ והיעשי (72

.ב"פס ןישוריג 'לה (73

.ד"יפס תונברקה השעמ 'לה ם"במר .ג,א ארקיו (74ח"ומ ק"כ תלואג שדוח ,זומת שדוחב בוט ןיינע הלגתנ ,הז ונרודב
לארשי םשב רשא" לכ לש הלואג - זומת ב"יב ונרוד אישנ ר"ומדא
"הנוכי

ןימאמ וניאש וליפא וא ,ותאיבל הכחמ וניאש ל"חר ןעוטש ימ םג
ןימאמ אוה םג יכ ומצע תא קר המרמ אוה תמאב ירה - ל"חר ,וב
ותאיבל הכחמו חישמה תאיבב

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


תוהמה תא הלגיו הארי חישמ
לארשי לכל תוקולאד


?חישמל ונבר השמ ןיב לדבהה והמ

:חישמל וניבר השמ ןיבש קוליחה ראובמ ובש ,'וג תעד ןעמל ה"ד רמאמ ונשי

הגשההו העידיה ירה ,"ץראה ימע לכ תעד ןעמל" ורמוא והמ אישוקהב כ"ג איה רמאמה תלחתה
םויסבו ."ץראה ימע"ל התוכייש המו ,לארשי ינב לצא תויהל הכירצ "םיקולאה אוה 'יוה"ש
...הריבש ןושל אוה "תעד"ש ןכ םג ראבמ רמאמה

אסרפה ןיינע אוהש ,"לעממ םימשב" אוהש יפכ "םיקולא"ד ןיינעה רואיבב ,רמאמה ךשמהבו
,תוליצאד םילכב תושבלתה תניחבב רואה אב ודי-לעש ,תוליצאה םלועל ליצאמה ןיבש דוגרפהו
המגוד איבמ - היישע ,הריצי ,האירב תומלועב הראה יוליג ךכ-רחא תויהל לכוי הז ידי-לעו
שממ ףיקמה רוא םהב ריאמו ,םילצאנהו ליצאמה ןיבש אסרפהו דוגרפה םהילע עקבנש תומשנמ
ומכ ,םילכב תובשייתה תניחבב םניא הטמל םתדיריבש ,(ימינפ רואב תושבלתה ידי-לע אלש)
."שנ רב ןיד תיל" וילע ורמאש הדוהי יבר תמשנ ןכו ,והילאו ךונח תמשנ

וניבר השמ לצא םגש יפ-לע-ףאש - חישמל וניבר השמ ןיבש קוליחה םג והזש ראבל ךישממו
,"והיתישמ םימה ןמ יכ" וב רמאנש והזש ,ןימלע לכ בבוס תניחב ,ףיקמה רוא יוליג היה
תושבלתההו םוצמצה ידי -לע ףיקמה רוא יוליג היה ,םוקמ-לכמ ,םילוגיעה תניחבמ ונייהד
תושבלתההו םוצמצה ידי-לע אל) ףיקמה רוא יוליג היהיש ,חישמב ןכ-ןיאש-המ ,ימינפ רואב
.ומצע דצמ אוהש ומכ (אלא ,ימינפ רואב

םלועב הטמל הכשמהה םג יזא ,הלבגהמ הלעמלש הניחבמ אוה חישמד יוליגה שרושש ןוויכו
םלועה תא ןקתי"ש ןפואב חישמד הלועפה היהת ןכלש - תוקלחתהה רדעהו תודחא לש ןפואב איה
'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ רמאנש ,דחיב 'ה תא דובעל ולוכ
אלד) "דחא ומשו דחא 'ה 'וג ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" בותכש ומכו ,"דחא םכש ודבועל
.(הרז-הדובע ידבוע םלועב ויהש וניבר השמ ןמזבכ

תוגרד יקוליח ויהי אלש - לארשי ינבל עגונב תוקלחתהה רדעהו תודחאה היהת ןכ ומכו
העפשהה יהוזש ,תובאהל וליפא ,לארשי לכל הרות דמליו עיפשי חישמש ןוויכ ,םיעיפשמב
הנבהמ הלעמלש ןפואב היהי דומילה םג ןכלש ,ףיקמ תניחבב ,"ךלמ" רותב חישממ ולבקיש
תא הלגיו האריש ,ונייה ,(הייארב תילענ רתויה אגרדהל דעו) הייאר לש ןפואב - הגשהו
העפשה םג היהת הזל ףסונש אלא) תוגירדמ יקוליח םוש ילב ,לארשי לכל תוקולאד תוהמה
.("בר" םג אלא ,"ךלמ" קר אל היהי חישמש והזש ,תוקלחתה שי ודצמש ימינפ רוא לש ןפואב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל אצי - ג"ישת'ה ,זומת ב"י ,קלב תשרפ 'ה םוי תחישמ)

יבר יצוצינ


'ה תדובעב תוארוה תדמלמ תבכרה


תומוקמל םדאה תא האיבמ ,תימשגה וז ומכ ,תינחורה תבכרה
ךסוח רישעה * ומצע תוחוכב םהילא עיגהל לוכי היה אלש
לע יח אליממש ינעה וליאו היינש הקלחמב עסונו ופסכמ
ןואגהמ שקבמ יברה * הנושארה הקלחמה תא ףידעמ תובוח
הריפצ * תבכרב הב ולחהש החישל בותכ ךשמה יבושטגרה
הנורחא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

(57 -58 'מע ב ךרכ א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) א"ישת תישארב תבש תודעוותהב
,תבכרה תנחתב השענה תא ראית אוה .תבכרה תא בבוסה יווהה לכל תוכיראב יברה סחייתה
קיפה הז לכמו .'וכו היתוקלחמ ,םינושה היגוס תא הנמ ,תבכרה לש התעיסנ רדס תא טריפ
םידומע 'ךישעמ ובר המ' רפסמ םירבדה תיצמת ןלהל) םדאה תדובעב תוישעמ תוארוה יברה
:(165-163

.תבכרב םיעסונ ,והשלכ םוקמל תוריהמב עיגהל םיצורשכ

םירצוע אלא ,דעיה לא תורישי םיעסונ ןיא בורלש ,אוה תבכרה עסמב רדסה
ינפמ וא ,העיסנה עצמאב םיפרטצמה םיעסונ דוע תולעהל ידכ םא .ךרדה עצמאב
.תוריהמה תא תאשל םילוכי םיעסונה לכ אלש

תבכרו ,דעיל תורישיו רהמ תעסונה ,הריהמ תבכר :תובכר ינימ ינש שי ,ללכב
.הנושארה הנחתב דימ ופרטצה אלש הלא תא תולעהל ידכ ךרדב תרצועה ,ףסאמ

,המלשה הלואגה לא דימ תכלל ומצע דצמ היה לוכי וניבא בקעי - תוינחורב
היה לוכי אל ,ולש תוריהמב תכלל םילוכי םניאש ,"רקבהו ןאצה" ללגב לבא
."הנשיחא" םוקמב "התיעב" הלואג .אובל דיתעל דע "ושע רהל" תכלל

,םהיתורורצב ידמ םיקוסעה הלאל ,תרפוצ איה ,התעיסנב תחתופ תבכרהש ינפל
ךכ .עוסנל תדמוע תבכרהש םריכזהל - עוסנל םידמועש ירמגל וחכשש הלאל וא
םיליחתמ ,רזוע וניא הז לכ רשאכו .תישילשו היינש ,הנושאר םעפ םירפוצ
עוסנל םיליחתמ ןכמ רחאל קרו ,תוניצרב ךכב םינווכתמש תוארהל ,טאל עוסנל
.תוריהמב

:תוינחורב לשמנהו

-לע היילעה ."ךלהמ" היהיש ,אוה ותאירב תילכתו םלועב םדאה דיקפת :תבכרה
איה ,ףוגה תלבגה םע הזה-םלועל הטמל המשנה תדיריב תישענש העיגיה ידי
.'אוה ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע'ל דע הדי-לע םיעיגמו ,הגרדהב אלש היילע
וילא עיגהל היה לוכי אלש םוקמל םדאה תא האיבמה ,תבכרב זמרנ הזו
'ה דובכ יוליג תארקל עסמ הלוכש ,הזה-םלועב םדאה תדובע :ולש ויתוחוכב
.ונקדצ חישמ תאיבב ,םלועב

ךכל גואדל םדאה לע יכ םא ,הבושתל םיררועמ לולא שדוחב :תונושה תונחתה
רפוש עקתייה" קוספה תא םימייקמ לולא שדוחב ירה ,"הבושתב וימי לכ" ויהיש
,הבושתב בושל ידכ םוי םיעברא לש הכרא תנתינ ."!?ודרחי אל םעו - ריעב
.הוונינ ריעב םירבדה ורמאנ רבכ - ואל םאו

דעו לולא י"ח םוימש םוי רשע-םינש םתואל תדחוימ הלעמ שי ,וז הפוקת ךותב
םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח לכ תא ןקתל םילוכי הלא םימיב .הנשה -שאר
.הבושתל םיררועמ בוש ,ומצע הנשה-שארב ,ןכמ רחאל .שדוחל

האמ - הנשה-שארבו ,'תולוק רשע' (ד"בח גהנמל) רפושב םיעקות לולאב
ןוקית - וניניינעבו ,רתויב הרורבה הרוצב רבד לכ םישוע הנשה-שארב .תולוק
.םירחאה תרשעמ לולכש יפכ םהמ דחא לכ ,שפנה תוחוכ רשע לכ

"תיבה לעב" אוה ירה ,יוארכ הבושת השועו םדאה הכוז םא ,םירופיכה-םויב
.החילסו הליחמ - שקבל קר אלו - שורדל וחוכבו

"םיליחתמ" ,תוכוסה גח דע םירתונה םימיה תעבראב ,םירופיכה-םוי ירחא
.רתויב ההובג הגרדב ונייהד ,שדחמ הבושת תושעל לוכיבכ

לע ךכ-רחא תולעל םילוכי "תורירמו הייכב" לש ןורקה לע ולע אלש הלאו
איה וילעש תיוותהש ,ונתחמש ןמז ,הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,תוכוס לש ןורקה
.תבכרב עסמל ףרטצהלו ,"םידוקירו החמש"

ןורק שי ךכ ,םינוש םיעסונ יגוסל םינוש תונורק יגוס שי תוימשגבש םשכ
.עסמל םה םג ופרטצי ,םימש-םשל ודקרי קר םאש ,דוקרל םיבהואה הלאל ףסונ
ומצע ןיינע ותוא החמשה וקב לעופ תרצע-ינימשש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמכ
.תורירמה וקב הנשה-שאר לעופש

םידורט תויהל םילולע ,ונתחמש ןמזבו םיארונה םימיבש םייוליגה םצוע דצמ
,רומאכ "תומצעה תכשמה" תישענ ודי-לעש ,רקיעל ועיגישכו ,וללה םייוליגב
.יוארכ ,הלילח ,ולעפי אל ,הנשה לכ ךשמב ונוקל םדאה תדובע - אוהו

ןתינ תאז לכב ךא ,ירשת שדוח לש םיירישה איהש ,תישארב תבש הנתינ ןכ לע
תבשב ומצע תא דימעמ םדאש יפכו .שדוחה ךשמב וריסחהש המ לכ תא הב םילשהל
.הלוכ הנשה לכ ולש 'ה תדובע ךשמית ךכ ,וז

תונורקל רטקה תא רבחל

םינשב ,הילטיאב תבכרב ותעיסנ תודוא םדוקה יברה רופיס לע יברה רזח תויונמדזה המכב
םבשומ תומוקמב םיניתממ ויה םיעסונה :("תינלטב") היד תחתופמ יתלב הנידמל הבשחנ ןהבש
םירבדה ראשו ,םימה ,םילחגה םע "רטק"ה ,העיסנל ןכומ היה לוכהו תבכרה תונורק ךותב
רבוחמ היה אל "רטק"ה :רסח היה רקיעה ךא ...ועמשנ תוריפצ ,םידאהו רוטיקה ,םישורדה
וזז אל תונורקב םיבשויה םיעסונה וליאו ,וכרדל עסנו רפצ רטקהש ךכ ,תונורקל
...!םמוקממ

.וירחא םתוא ךושמיו 'תונורק'ל רבוחמ היהי 'רטק'הש דיפקהל ךירצ :רופיסהמ חקלה

:יברה רמא (146 'מע ו ךרכ ב"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) ב"ישת האר תשרפ תבשב

זאש ,הזמ הז םידרפנו םילדבנ ויהי אל ףוגהו המשנהש איהה הנווכה תילכת
,תוקולאל תולעפתהב ררועתהל הלוכי המשנהש ךכ ,ףוגה לא תכייש הניא המשנה
םע המשנה תדובע תא רבחלו רשקל םיכירצ . . ךכל תוכייש לכ ןיא ףוגלו
.אקווד ףוגהב איה הנווכה תילכת ,ןכש ,המשנה םע הלעתי ףוגה םגש ,ףוגה

רוחאמ םידיסחה - הלעתמ אישנה

(156 'מע 'ט ךרכ ג"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות) ג"ישת לולא י"ח אובת תשרפ תבשב
:רמא תבכרה רופיסל ךשמהבו ,לולאב תויח רידחמ לולא י"חש םגתפל יברה סחייתה

דחא לכ .("ךיז וצ ןיינע םעד ןגארטוצ") ומצע יפלכ םירבדה תא תונפהל ךירצ
ןכא אלא ,רחא והשימל םינווכתמ אל ;וילא םינווכמ םירבדהש עדיל ךירצ דחאו
...("םיא עקאט טניימ'מ") וילא םינווכתמ

:(נ 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש) הרות-תחמש ליל תודעוותהב ךכל המודבו

רשאכ הרות-תחמשל דע ירשת-לולא ישדוח לש (תינחורה) הדובעה לכמ תילכתה המ
הטלחהה ךא ,םיררועתמ ןכא תודעוותה תעשב ;לעופ ידיל םידרוי םירבדה ןיא
שי ...םדוקמכ בצמו דמעמ ותואב םיראשנ ןכמ רחאלו ,"טלחומה ןוצר"ב תראשנ
.ןכמ רחאל לש לעופה םע תודעוותהה תעשב תרצונה תוררועתהה ןיב קדהלו רשקל

ןיבו ,ןוקית םינועטה םירבד רפסמ לע יברה ררוע מ"דשת תנשב תונמדזהב
הלעמ הלעתמ ['רטק'ה רמולכ] רודה אישנ :רמאו ל"נה תבכרה לע רפיס ראשה
...רוחאמ םיראשנ ['תונורק'ה ונייהד] םידיסחהו תאש רתיב הלעמ

תבכר תנואתמ הארוה

םוימ ותבושת תרגאב .ץראב העריאש תבכר תנואת לע קי'צנדיימ 'יש ש"רה חוויד ז"טשת תנשב
:(ישפוח םוגרתב ןלהל ,וצר-הצר 'מע גי ךרכ שדוק-תורגא) יברה ול בתוכ זומתב ד"כ

לש עודיה םגתפה יפל - תונורקהו לזידה רטק תנואת תודוא בתוכ ךנהש המ
עוריאה םאו ,ךרבתי םשה תדובעב חקל ונשי םלועבש עוריא לכבש ,ט"שעבה
םג שמשיש המ ,םישעמה תא תונשל שיש החכוהכ וב שמתשהל שי - יוארכ ונניא
הנואתהמ דומלל שי ,ונניינעב םג ךכ .יוצר יתלבה ןיינעה לש ונוקיתכ
.ולש תונורקה ןיבל לזידה רטק ןיבש רשקה תא הקתינש

ונא םירמוא הילע ,ידוהיבו תיקולאה שפנה אוה - 'ה תדובעב - רטקה
ינא הדומ יברקב המשנהש ןמז לכ . . איה הרוהט ,יב תתנש המשנ" :הליפתב
ןפואב .ףוגהו תימהבה שפנה - תונורקה םע דחיב תאז תושעל הילע ."ךינפל
לע טילש תויהל חומה לעש אוה ללכה יכ ,לכשהו חומה אוה רטקה ,רתוי יללכ
.בלה

,הסירהו הריבש ונייהד ,"והות" לש ןפואב אל תויהל תבייח הדובעה םלוא
םע דחיב 'ה תא דובעל שיש "ומע - בוזעת בוזע" קוספה לע ט"שעבה םגתפכ אלא
לטבתמ ,תימוי-םויה הדובעה ידי-לע .'דכו םיפוגיס ידי-לע ורבשל אלו ,ףוגה
ונשרגא טעמ טעמ" םוי לכב יכ ,"תונורק תכלשהו עונמב העיגפ"ב ךרוצה
רומאה םויק ידי-לע ,רתויו רתוי ערה תא חצנמו ךלוה םדאבש בוטה - "ךינפמ
םימשב אל" וז הדובע לע רמאנ ןכ .טרפב תודיסחה תרותבו ללכב תווצמו הרותב
רעשב ןקזה ר"ומדא ידי-לע רבסומכ ,"דואמ רבדה ךילא בורק יכ . . איה
.רפסה ףוגב טרופמבו ,אינתה ,ורפס

לכבו םוקמ לכב ,ידוהי לכ לצא םירבדה םינוכנ ,תיחצנ איה הרותהש ןוויכ
.אצמנ אוה םהב ןמז

?רישעה ןאכ ימ

:(467-465 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) יברה רפיס ד"כשת זומתב ב"י תודעוותהב

היהשכ םעפ יל רפיס - ר"ומדא ח"ומ ק"כ - (זומת ב"יד) הלואגהו החמשה לעב
המודב והז יכ ,ףיסוהו ןעט ינתוחו . . תווצמו הרותב רודיהל עגונב רבודמ
.העיסנ יסיטרכ יגוס השולשו תוקלחמ שולש ויה תובכרב ללכבש .תבכרב העיסנל
יגוס לכ םע רקיה .היינש הקלחמ - עצוממ .תישילש הקלחמ - רתויב לוזה
.הנושאר הקלחמ - תוחונהו לולכשה

והמ .הנושאר הקלחמב - ינעה וליאו .היינשה הקלחמב עסונ - רישעה ,הנהו
?רבד לש ומעט

סח אוה ןכלו ןמוזמבו ישיאה ופסכמ םלשמ אוה ,העיסנ סיטרכ שכור רישעהשכ
תויהל אליממ וילע רזגנ םגו ןמוזמ ול ןיא אליממ - ינעה .םילבור המכ לע
עסאש ףידע - ךכ-לכ החונ הניאש הקלחמב לטלטיהל המ םשל ,אוה ןעוט ...בייח
...!חונב רבכ

"הנושאר הקלחמ"מ םינוכיש

השקבו העצהב יברה הנפ (ךליאו 713 'מע ג ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת תנש יהלשב
םוחתב םידבועה תורוכשמל 10% - ותארשהו וחורב םילהנתמה ךוניחה תודסומב - ופיסויש
רמאו ףיסוה יברה .(תוכירדמו תורומ ןכו םיעיפשמ ,תובישי ישאר םיכירדמ ,םירומ) ךוניחה
בל תמיש תפסות) רבדבש הלעמה תא טריפ יברה ."תאז םילשי ךרבתי 'הש אוה יאדו רבד" יכ
.(םיכנוחמל תיכוניח

תופסונ תוסמעממ דואמ וששחיש תודסומה ילהנמ ןיבמ הרוחש הרמ ילעבל יברה סחייתה ןאכו
רשאכ תוכייש ל"נה תוששח :ריבסהו תבכרב ינעהו רישעה תעיסנ לע רפיס יברה .תושדח
ךכמ הנהיי תוחפל ,תונוערג שי אליממש תויה ךא ,ןמוזמב ףסכ ונשיו ביצקת םע םידבוע
...!ךכמ םידימלתה ףא וחיוורי אליממו ('דמלמה') ךנחמה

תא בוש יברה רפיס (876 'מע א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש - מ"שת הכונחד 'ה רנ) תרחא םעפו
ד"בח ינוכיש תיינבל וסחייתהב םעפה ,תבכרב םתעיסנ ןפואו ינעהו רישעהמ ,ל"נה לשמה
:שדוקה-ץראב

הבחר דיב םלוכ תא לבקל שי - תואוולהו "םיקנעמ"ל םיקוקז אליממש ןוויכמ
...!("הנושאר הקלחמ"ל המודב)

תבכרב הלחהש החיש

דיסחה רידאה ןואגל תרגא ץירה ח"פרת טבשב ב"כב ,תוצעומה-תירבמ ונרוד אישנ יברה תאצב
יבו'צוגארה ןואגהמ שקבמ ףוסבלו ,םיקומע םיאשונ המכו המכ רוריבב ןיזאר ףסוי יבר
:(7 'מע גל תרבוח 'תומישר') ןיינע ותואב תבכרב ול רמול ליחתהש המ םייסל

אלו תבכרב רמול ליחתהש הארמ-הפיו ראות-הפי היה ףסויו ןיינע םויס רבד-לע
.םייס
תודיסחה ינייעממ


קלב תשרפ


(אכ,גכ) ומע ויקלא 'ה . . בקעיב ןוא טיבה אל

ןכש ?עודמו .עשפו ןווע אשונ ה"בקה - "בקעיב ןווא טיבה אל"

תבהא ידיל תימהבה ושפנ תא םג איבמ אוה ,ושפנב תוקולא ךישממ םדאה - "ומע ויקולא 'ה"
ךרא" (דל אשת) בותככ ,ןווע תאישנ האב הנממש ,"דסח בר" תניחב הכישממ וז הדובעו ;'ה
."עשפו ןווע אשונ . . דסח ברו םייפא
(אל 'מע םירישה-ריש הרות-יטוקל)

* * *

תא םיבאוש ןכיהמ .בוטה דצל תכפהנ תימהבה שפנה םג ,רמולכ - "בקעיב ןווא טיבה אל"
קלח איה ידוהי לכ לש ותמשנ - "ומע ויקלא 'ה" - ?תימהבה שפנב הז ךפהמ ללוחל חוכה
.השודקל תימהבה שפנה תא ךופהל המשנה לש החוכב ןכלו ,שממ לעממ הקולא
(ג"משת קלב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(גכ,גכ) ל-א לעפ המ לארשילו בקעיל רמאי תעכ

(ו"פס תבש ימלשורי) דמוע עשר ותוא היה םלוע לש וימי יצחבכ

הנש ח"פת םיפלא 'ב דועבש אבנתה אוהו ,ח"פת םיפלא 'ב תנשב זא דמוע היה םעלב :שוריפ
.(ןמית תרגאב ם"במרה) לארשיל האובנה בושת ,ו"עקתת םיפלא 'ד תנשב ונייה ,("תעכ")
לעב רזעלא 'ר ;(דיסחה הדוהי 'ר לש ויבא) איבנה לאומש 'ר ויח הפוקת התואב - ןכאו
'ר ;(ושרדמ-תיבב שדוקה-חור העיפוהש) ד"בארה ;(לודג לבוקמ היהש) ן"במרה ;'חקור'ה
.דועו ;(איבנ היה םיאיבנה ימיב היה םאש ורמא וילע) דיסחה הדוהי 'ר ;איבנה ארזע

האובנה תרזחל בוש וניכז םינורחאה תורודב :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רמואו ףיסומ
תאיבל המדקהו הנכה אוה הז יוליגו ,וידימלתו שודקה בוט-םש-לעבה לש ותולגתהב ,לארשיל
."םוקי איבלכ םע ןה" - אבה קוספב תזמרנה ,חישמה
(588 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,דכ) ויטבשל ןכש לארשי תא אריו

(פ ב"ב) הז דגנכ הז םינווכמ םהילהוא יחתפ ןיאש האר

הז םינווכמ םהילהוא יחתפ ןיאש" - תועינצה ירדג לע דיפקהל םיבייח יארע תרידב םג
תרידב םיאצמנשכ ,ץיקב תועינצ יניינעב לקהל םיגהונה םישנא םתואמ יקופאל ."הז דגנכ
.הריעה בושאשכ - "בושאו אטחא" םרמאב ,ריעל ץוחמ יארע
(1184 'מע גי ךרכ תוחיש-יטוקל)
תובא יקרפ


םלועל האנו םיקידצל האנ


:רמוא יאחוי-ןב ןועמש יבר םושמ הדוהי-ןב ןועמש יבר
הבישהו הנקזהו המכחהו דובכהו רשועהו חוכהו יונה
תראפת תרטע ,רמאנש ,םלועל האנו םיקידצל האנ םינבהו
םחוכ םירוחב תראפת ,רמואו .אצמית הקדצ ךרדב הביש
תראפתו םינב ינב םינקז תרטע ,רמואו .הביש םינקז רדהו
ו קרפ) וינבבו יברב ומייקתנ םלוכ . . םתובא םינב
(ח הנשמ

.םינבהו יונה הז - תראפת ,רשועה הז - תרטע :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

ירה ,"םיקידצל האנ" ןה ולא תודימש רחאמ (ב ?"אתודיסחד ילימ"ב הזמ הארוהה יהמ (א
שודיחה והמ (1 :השק ןכ -םאו ,יבר לש ורוד ינפל םגו ,םיבר םיקידצב ומייקתנ יאדווב
?יבר לש ורוד ינפל ויהש םיקידצמ המגוד טקנ אל המל (2 ?וינבבו יברב ומייקתנש הזב

:רואיבהו

"רשוע" .ואיטחיו ורצי וילע רבגתי ויפוי תביסבש ןכתיי יכ ,םדאל ןויסינ אוה "יונ"
ראשב הז ךרד -לעו ."יקוח םחל ינפירטה ,יל ןתית לא רשועו שאר" ,בותככ ,ןויסינ אוה
.םלטבל לדתשהל וילעש בושחל םדאה לולע ,תאזל יא .תודימה

אלא ,'ה תדובעמ ותוא ולבלבי אלש דבלב וז אל :"םיקידצל האנ" םה - הברדאש רמא ןכלו
תוארוהה ירה) אקווד "קידצ" תגרדב אוהש ימב ?םירומא םירבד המב ךא .ודיב ועייסי דוע
קר ול רסחו תווצמה םויקב םלש אוהש ונייה ,קידצ תגרדב אוהש ימל תונווכמ ןיתליכמבש
ששחמ ,ולא תודימבש תלעותה לע רתוול ןכומ אוהש םדאה ןעטי אלש ידכבו .(אתודיסחד ילימב
םיקידצב ולא תודימ תואצמיה :"םלועל האנה" םהש אנתה ךישממ ,ןויסינב דומעל לכוי אלש
.םהילע רתוול יאשר וניאו ,םלועה ךרוצ איה

(תונויסינ) תודימ לכ םהב ויהש תורמל ."וינבבו יברב ומייקתנ םלוכ"ש שודיחה והזו
םויק - אמייק לש ןפואב םלצא ויהש אלא ,ו"ח םהל קיזה אל רבדהש דבלב וז אל הנה ,ולא
.יתימא

ולא תודימש רמא ןכלו ?ול המדי ימו (...) יברב רבודמ ירה :ןועטל רשפא ןייידע םנמא
ןבר לש ותונמתה םרט) ןיידע "וינב" תגרדב ויהש ןמזבו ,יבר לש וינבב םג ומייקתנ
;יבר לש וינב ויהש םושמ הזו ,('וכ לודג אנת השענ ונב ןועמש יברש ינפלו אישנל לאילמג
םג ומייקתי זאו ,יבר לש - םידימלתה ולא - "וינב"מ תויהל דחאו דחא לכ לש ודיב ירהו
.ולא תודימ וב

המגוד טקנ אל ןכל ,םדא לכב םייקתהל תולוכי ולא תודימש חיכוהל אנתה תנווכש רחאמו
.ורוד ינב ויהש וינבו יברמ אלא ,םימדוק תורודמ ,"םיכאלמכ םינושאר"מ
(הגומ יתלב - ה"לשת ךליו-םיבצינ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

תויודעוותה

ב"י ירחאלש שדוק-תבש ללוכ דע - הלואגה גח תודעוותהל ךשמהב - דעוותהל תוארוה ויה
-תירב תחמש אוצמל - רתומה ןפואב (הלואגה לעב לש הלימ-תירבה םוי) וב ט"יב ףאו ,זומת
תודיסח ורזחיו ,תירבה תא םג ושיגדי וז החמשב םיפתתשמשכו ,ב"ויכו ןבה-ןוידפ וא הלימ
.1תירבה לעבמ

קלב תשרפ שדוק-תבש
זומתב ז"ט

.ו קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
'זומתב רשע העבש' םוצ

:2םירצמה ןיב

באב העשתב וליפא ךורעל רתומ םיכודיש לבא ,םישנ םיאשונ ןיא באב העשת רחא דע הז םוימ
תושעל רוסא ןכמ רחאלו) בא-םחנמ שדוח-שאר דע תרתומ םידוקיר אלב םיכודיש תדועסו ,ומצע
.רוסיא ןיא םיינרופיצ לוטיל .םירפתסמ ןיאו ,(3לק דוביכ אלא ,תבשב וליפא וז הדועס
(ךכ-רחא ואצומ וניא םא אלא) .4תבשב אל םגו ,שדח דגב וא ירפ לע 'ונייחהש' ןיכרבמ ןיא
ז"שרגה ריתה ,שממ החמש םשל אלש ב"ויכו הניגנ-תטלק תעימש .רוסיא ןיא הפב הרישב .5
.בא-םחנמ שדוח-שאר דע ה"ע קילרג

.6רתוי םיאתמ ןמזב אלא ,'םירצמה ןיב'ב תושעל אלש יוצר - הרות-רפס תסנכהו םויס

וא םתוחדל םילדתשמ ,תונטייקב םג .7םילויטו תועיסנל יואר ןמז וניא 'םירצמה ןיב'
העיסנל תויתועמשמ תונכהש ןוכנו יאדכ ,ולא םימיב עוסנל ךירצש ימ .רשפאה לככ םהב טעמל
.8זומתב רשע-העבש ינפל הלחה העיסנהש שגדויש ידכ ,ןכ-ינפל וליחתי

9.הלא םימיל םייאופר םילופיט עובקל יוצר אל

םיניינעה ראש לבא .'םירצמה ןיב' רחאל התוחדל שי - [םינש שולש ןבל] תורעשה תזיזג
-תאירקו ןוזמה-תכרבו רחשה תוכרב ,ןטק-תילט תאישנ - קוניתה תא םהב ליגרהל רדהל גוהנש
.10םינש שולש ןבל תואלמ םוימ ,ליגרכ םיגהונ אלא ,םיחוד ןיא תאז - הטימה-לעש עמש

:11ולא םימיב תודחוימ תוגהנה

ןיינעה לע הפסוהב ,םירצמה ןיבש תותבשב יאדוובו] הקדצ תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל
הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע ,[12תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל "השמ להקיו"ד
.13"הקדצב היבשו

לכלו ,םיניד-יקספו הכלהב דומיל ירועיש (ףיסוהל - םנשי רבכש םוקמבו) 14עובקל :הרות
-תיב ,הריחבה-תיב תרותב(ו 16הלואג ינינעב) םגו ,15ולא םימי ינידמ השעמל הכלה - שארל
ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" הז דומיל ידי לעש ל"זר ורמאש המ יפ-לע ,ונשדקמ
- ארמגבו הנשמב ,האלהו 'מ קרפמ לאקזחי רפסב - 18ך"נתב :ונייה .17"תיבה ןיינבב
םירואיבה דומללו ףיסוהלו .הריחבה-תיב תוכלה - ם"במרבו ,19דימתו תודימ תותכסמ
וב ולגתנו ונרוד הכזש ,קדצ-חמצה לש ותרותב טרפבו ,תודיסחה תרותב שדקמה-תיב יניינעב
תודימ תכסמד תוינשמה לע םג טעמו ,(ך"נ לע הרותה-רוא) לאקזחיב קוספה לע םישורד המכ
.20ב"ויכו (ומוקמב ,ס"שה לע םישודיח)

,שרדמ-יתבו תסנכ-יתב) טעמ שדקמ-תיב תקדצל שירפהל - רשפא םאב - הקדצב הפסוה :הקדצ
.21(הזב אצויכו תובישי

הריחבה תיב תוכלה דומילש ,ןבומ ,שממ דימו ףכית האבש ,הלואגה ףס לע םידמועש ןוויכ"
שגר תורבגתה דצמ אל אוה דומילהש - שארל לכל :ירמגל רחא ןפואב תויהל ךירצ וז הנשב
ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,שדקמה-תיב ןברוחד תונורסחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה
ךותמ אוה דומילהש - רקיעו דועו . . ישילשה שדקמה-תיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו
עגרב לעופב השעמל הכלה םא-יכ ,'אחישמל אתכלה' הז ןיאש הרומג תואדווב הרכהו העידי
22".הז ירחאלש
:רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל וא
.23רחשה תולע דע הליכאב

.3:06 :המידקמה העדל הלפשה רוזאב רחשה תולע

.24רוביצ-תינעתב הפה תא ףוטשל ןיא :תירחש

.25םינדעמ ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ ,לבאתהל תעד םהב שיש ,םינטק

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
ןיא םאו .26םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.27'הליפת עמוש'ב ורמוא -

:28תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,29הדימעב ןרמואל ץופנ

:ןלהלד רדסב ,ןונחת תרימא ירחא ןרמואל ונגהנמ

/ רובעיו ,30ךלמ ל-א / ךל ונאתא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ימד ונתת לא
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / יכבב ררמא ,וניתובא יקולאו וניקולא / בא םחרכ / ימד לא םיקולא
תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 32ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א / 31רסאנ העש
וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / ונעשפו ונעשרה / 33ונלוק עמש / םינושאר
;הבוט הנש ונילע ךרב :ובו 35ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 34ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ /
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['רפסב ונרכז' אלו] ...ל ונרכז

:הרותה תאירק

אל ,הנעתמ וניאש ימ .םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי
.הלעי -

רמוא - ". . תחלסו" ;"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ;". . ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו ,םר לוקב רוביצה
.ארוק לעבה םע םמייסו רוביצה םע םרמואל לחה

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" 36איבמ יברה :אמויד אניינע
םוצ'ו 'יעיברה םוצ' רבד-לע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
.38"(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש ךרד-לע) 37'ישימחה

:הקדצ

יפל םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב
.םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע

:החנמ

.39תיסחי תרחואמ העשב - הליפתה

אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו
ו,הנ היעשי) "ואצמיהב 'ה ושרד" םיריטפמ .האירקה רחאל שידק יצח םירמוא ןיאו ,ריטפמה
.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ -

חכש םאו ,". . עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויס לש 'ה רמא רבכו)
'לארשי לאוג' ןיב המצע ינפב הכרבב ,(ליעל האר) תירחשבכ 'וננע' רמוא ץ"שה .ןורחאה
םיאשונ ןיאשכו ,40וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ

.תירחשבכ ,ךוראה 'ונכלמ וניבא'ו ,ליגרכ ןונחת

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ ירבד' רמול

.8:17 :הלפשה רוזאב םיבכוכה תאצ
.2515 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה (1

םוצה לילב רבכ תוליחתמ ןהש א"נקת 'יס ח"וא שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא לשאב - םירצמה-ןיב תוגהנה יבגל (2
ת"ושבו טר ק"ס זנקת 'יס םייחה-ףכב ,ךדיאמ .וכ 'יס י"ח רזעילא-ץיצ ת"ושב פ"כו ,(!תושמשה ןיב וליפא)
.הזב ןיליקמ חסק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגא

ח"רמ ומכ ומצע זומתב ז"יב רימחהל (ג"מרפו ר"אמ) א"נקת ס"ר הכלה-רואיבב עצומה יפכ ןיגהונ ןיא ,הארנכ
םיסבכמ ךירצ םא לבא ,הזל םינווכמ אל ןבומכ) דועו וע,הע,גע 'מע א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ 'עו .בא
.('וכו

.י ק"ס א"נקת 'יס א"מ (3

.ד"בח-ללוכ חול .םוי-םויה חול (4

.ה"הגב ז"יס א"נקת 'יס (5

.גנר 'מע 'כ ךרכ ק"גא (6

.ג"ס ג"כפ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר (7

רפסמ וליפא וא ,הדווזמ זוראל" 230 'מע ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחישבו .דיר 'מע 'ב ךרכ םחנמ-לכיה (8
תא םיזרואשכ" ה"ע ןלפק בייל-הירא 'ר ח"הרה חילשהל תודיחיב יברה רמא ג"לשת תנשב ,בגא ."תוטחממ
תכאלמ תא חותפל שי ןהב ךא ,ןאיצוהל רשפא ןכמ רחאל .ןיליפתהו תילטה תא הליחת זוראל שי ,םיצפחה
.8 'מע בנ ןויליג ,תורשקתה ,'יבר יצוצינ' ךותמ הז אשונב םינויצה - "הזיראה

םושמ וב שיש לופיט לכו חותינב) ח"ס ג"כפ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ הארו .חפק 'מע א ךרכ םחנמ-לכיה (9
.םימיה תעשתב (תרתוכה יפל) רבודמ םש ךא ,וכר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'מ איבהש ,(הנכס

תרופסתה םוימ ל"נה לכ תא גוהנל יברה הרוה רמועב ג"לב היוחד תרופסתבש ע"צו .הנש 'מע דכ ךרכ ק"גא (10
לכיה האר) םינש 'ג ינפל םידקהל ןתינ 'וכו ןטק-תילט תשיבל תא ,ךדיאמו .(טפר 'מע ח ךרכ ק"גא) ךליאו
.(טכ 'מע ,ב םחנמ

איה הארנכו (87 'מע םיגהנמה-רפס ,רייא 'ד םוי-םויה) וז המישרב הללכנ אלש ,'רדח'ל הסנכהה ןיינעב
םאש" יברה הנתה הנש 'ג ול תואלמ ינפל ותסנכהל רשקב הנה ,ךוניחל אלו הרות דומילל ךיישה ,ע"פב ןיינע
םוי דע רדחל ותסינכב רהמל ןיא הרואכל ,לארשי יתב המכב גוהנכו םיניינע והזיאב ומע םירהזנ תיבב םג
האר) תעה עיגהב לבא ,(טפק ע"ס ד"וי גהנמו 'לה ירעש .טל 'מע די ךרכ ק"גא) "[שולש ליגל ועיגה=] ל"נה
.דבלב סקט לש ןיינע והז םא וליפאו ,תאז תוחדל המל ע"צ - (ל"נה בתכמב רוקמה

,טרפב הרותבש ('טפשמ') תוכלה .336 'מע ד"כ קלחו 486 'מע י"ח קלח תוחיש-יטוקל ['הקדצ'ו 'הרות'] (11
תכייש וז הפסוה - .54 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה') הלוכ הרותה לכד תוכלה ללוכש ,דחוימב ם"במרה דומילו
'אמעטב אתלימ' ןהש ,ןודנב תוארוהה .(50 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה') ץייקה-תונחמב םיאצמנה םידליל םג
.(א"יס הגומ יתלב 'תה תחנה ,ח"לשת סחניפ ק"שצומ תחיש) הנשו הנש לכל תוכייש

.םש נ"שת 'תויודעוותה' - םיבוט םימיל וכפהייש ידי-לע 'האופר תמדקה' ןניינעש (12

םגריתו ,"ןושארה טפשמכ" (גי,מ ץקמ) בותככ ,הרות ונייה 'טפשמ'ש ,םירבד פ"ר הרות-יטוקלב ראובמכ (13
.(םש) "אתיימדק אתכלהכ" סולקנוא

.(1834 'מע ד"ח ג"משת 'תויודעוותה') תחאו דחא לכל ,שפנב תועיבקו ןמזב תועיבק (14

.108 ,(הגומ) 91 ,78 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' (15

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (16

ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) "לטב" וניא "יתיב ןיינב" הז-ידי-לעש ,וזמ הריתיו .די 'יס וצ 'פ אמוחנת (17
.(1945 ע"ס ד"ח ב"משת 'תויודעוותה') דיתעלד ק"מהיב ןיינב לעפנ [יבויח ןפואב - הארנכ] ףאו .(535 'מע
השדח האצוה'מ לחה ,'םינויצו מ"מ םע םוי םויה' 'ס שארב 'סחיה תלשלש') ו"לשת תנשב ז"ע ררועל לחה יברה
.(א"משת ,'תופסוה םע תנקותמו

.ק"מהיב יניינעל םידמל ןהמש ,הנוהכ-ידגבו וילכו ןכשמה יניינעב - אשת ,הוצת ,המורת 'פב לכ םדוקו (18
(הגומ-יתלב) הדיחיו תחא םעפ אלא ,תוהגומ ןהמ תוברש ,םינשה לכ ןודנב תוארוהב העיפוה אל וז תפסות
הארו .תורעהבו 252 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס ב"ויכב הארו ,2248 'מע ד"ח מ"דשת 'תויודעוותה'ב
.נ"שו ,25 הרעה 18 'מע ב"יש ןויליג 'תורשקתה'

ללכושמו יונב דיתעה שדקמ'ש ןוויכ" ,תודימ תכסמ לע דימת תכסמ תלעמ תא יברה ריכזה םימעפה תחאב (19
ןיינב תודוא דומילה רשאמ רתוי השעמל זא עגונ ק"מהיבב הדובעה תודוא דומילה ירה 'םימשה ןמ אוביו הלגי
תוכיישה תוכלהה לכ תא םג דומלל שי הרואכל כ"או ,(186 הרעה 55 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה') "ק"מהיב
-השעמו ,ןיפסומו-ןידימת ,שדקמה-ילכ 'להב ,ולא תותכסמל תוכיישה תוכלהה לכ-םדוקו ,ק"מהיב תדובעל
.ם"במרבש תונברקה

,בכר 'מע ב תוא) ק"מהיב ךרע ,קדצ-חמצ - םיטוקילה-רפס הארו .38 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' (20
.(ופוסב ןמסנהבו

אל תאז דומלל שי ,הלואגה ףס לע רבכ םידמועש ןוויכ ,וז הנשבש ,ףסונ 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפסב
ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,ק"מהיב ןברוחד ןורסיחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה שגרד תורבגתהה דצמ
.ש"ייע ,םלועמ התיה אלש תולדג ,ישילשה שדקמה-תיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו

לעופב הקדצ םינתונ דיימו ףכית זאש ,הקדצ תפוק לעופב איבהל שי ,הקדצ תניתנ ד"ע ררועל םיאבשכ (21
.(123 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה)

.691 'מע ב"ח א"שנת'ה תוחישה רפס .א"שנת קלב פ"ש תחיש (22

תומי לכ) רתומ תועדה לכלש ,הע 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל ק"גא הארו .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (23
הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל וא האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה תעדל םג ,(הנשה
יוארכ בוש וידי לוטיל חכשי לאו .הלילה תוצח ירחא אוה םא הרותה-תכרבו רחשה-תוכרב תרימא רחאל ,ןבומכ)
.(רחשה-תולע רחאל

לזונב ופטושל לקהל ןודל שי ,הפה תציחר-יאמ רעטצמה .1 'מע םיגהנמה-רפס .ב"ס ז"סקת 'יס ע"וש (24
.הייתשל ללכ יואר וניאש

רמאי אלא ,ללכ םעטי אלש העדכ םיקסופש ינמודמכ - םויה תינעתש רכזנו הקשמ וא לכאמ לע ךריבו חכש
.(ח"ס ג"פ א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר) ו"למכשב

.(ג"כס ב"רת םירפא-הטמ) ותינעתב ךישממ - לכא םא םגו ,טולפי - סעלו חכש

.נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס נ"קת 'יס םייחה-ףכ הז ןינעב האר (25

,'תורשקתה'ב ראובמה פ"ע ,בכעמ וניא "רועישכמ תוחפ ולכאש 'ז"ו ,ש"ייע ,45 'מע םיגהנמה-רפס (26
.18 'מע גל ןויליג

''ה' רמאשכו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח 'ונאפר' תמיתחמ ''ה' רמאש םדוק רכזנו וז הכרב חכשש ץ"ש
המצע ינפב הכרב הרמוא ,םש םג חכש .'הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,י"אב' םתוחו 'ונלוק עמש'ב וננע רמוא
.(הילדג-םוצ ,ד"בח -ללוכ חול) 'םולש םיש' רחא

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (27

(הרותה תאירק ללוכ) ןלהלד םיגהנמל תורוקמה ראש .45 'מע םיגהנמה-רפס .362 'מע 'ה תליהת רודיס (28
.18 'מע 'מ ןויליג הארו 20 'מע גל ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ

א"יו .םיפא-תליפנ אלל ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה לחש הלימ םוי
.(357 'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז"ס ףוס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש
ירשתב 'ו תחישמ ,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב יולתש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל
.(ט"ס סק 'מע םש 'רצוא' האר - ה"כשת תנשב ןודנב ויתוארוהל דוגינב תאז .ה"לשת

תודימ ג"י הנעי קרו ,(ןבומכ ,תודימ ג"י אלל) ןדיד רדסכ לכה ל"צ הרואכל ,רחא חסונב ןיינמב ללפתמה
.םהמע

."תוחילס םירמואשכ דומעל בוט" :בתכ (גפר ע"ס ,ח"נשת דודשא תרודהמב) ה"ר 'סמ ה"לש רוציקב (29

."תעדוהכ" וב ל"צו (30

לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו ,ספדנכ ". . רבג םוי" םירמוא זורחל זורח ןיב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (31
גהנמ - תוחילס' ס"וסב ספדנש יברה לש 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס'ב 4 הרעה פ"ע) ןושארה זורחה
.('ד"בח

- תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,("ונדקפו" אלו) "ךתעושיב ונדקפ" ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (32
.'ד"בח גהנמ

עטקה םויסב .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (33
.ןוראה םירגוס

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב תאז הליפת ןגנל וגהנ יברה לש ןיינמב (34

"התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ (35
.(ו ןוגינ ,א"ח םינוגינה-רפס)

.63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (36

.טי-חי ,ח הירכז ;ז-ב,טל הימרי ;ח-ג,הכ ב-םיכלמ (37

;תומוצה רבד-לע םירבדמה םיאיבנב ולא םיקלח ללוכ ,אבל-דיתעל םג תיחצנ איה הרותה - הזמ הריתיו (38
םירומאה וישעו בקעי" ןיינעב רחא םוקמב ראובמכ) רבד לכבש בוטה יולגב ריאמ רוא-הרותו תמא-תרותבש אלא
- הברדאו ,אובל -דיתעל םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל וכפהייש יפכ ,ולא תומוצבש בוטה ונייה ,("השרפב
547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) בוט-םויהו החמשה לידגמ הז ירה .העש יפל הדיריהל עגונב דומילה ידי-לע
.(63 הרעה

לכב הליגרה העשב ללפתמ היה יברה יכ-םא .20 הרעה 48 'מע םיגהנמה-רפס .א"ס ט"כק 'יס ז"הדא ע"וש (39
.15:15 - םוי

-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םהיפכ תאשל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו (40
550 'מע 'םידעומ - ףסוי-טוקלי' ,הילדג םוצ - ותעב -רבד חול הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס טכק 'יס םייחה
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il