- ד"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה זומתב ב"כ * סחניפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ךממ שקבמ ינניא ,ידוהי עמש"
"ןיליפת חנה קר ,רבד


אטח ,"השמ לע וציה"ש "חרוק ינב" לש אטחה תרמוח ףא לע
"ותמ אל" םהו הבושתה םהל הליעוה ,ץראל הסינכה תא בכעמש
,ומצע יפלכ ןה תויהל ךירצ תווצמו הרות יניינעב ףקותה *
ק"כ תחישמ * תלוזה לע ותעפשהב ןהו ,תיטרפה ותדובעב
ונרוד אישנ ר"ומדא


הסינכה םדוק הנש םיעבראה םויסל בורק - לארשי ינב ןיינמ תודוא רבודמ עובשה תשרפב
ךישממו ,1םריבאו ןתד םג ורכזנ ,ןבואר טבשד ןיינמהבו .ןהכה רזעלאו השמ ידי-לע - ץראל
תא ץראה חתפתו 'ה לע םתוצהב 'וג השמ לע וציה רשא הדעה יאירק םריבאו ןתד אוה" בותכב
תעשב"ש ןוויכ ,3"ותמ אל חרוק ינבו ףיסומ הז ירחאלו ,2"'וג חרוק תאו םתוא עלבתו היפ
.4"םש ובשיו םוניהגב הובג םוקמ םהל רצבתנ ךכיפל םבלב הבושת ורהרה תקולחמה

"םתוא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו"ש ירחאל וליפאש - הבושתה תלעמ לדוג שגדומ הזבו
(ןכ-יפ-לע-ףאו) לואש דירומ" 5בותכש ומכו ,"'וכ הובג םוקמ םהל רצבתנ"ש הבושתה הליעוה
."לעיו

:עובשה תשרפב לארשי ינב ןיינמ רופיסב הומת רבד ראבלו ףיסוהל שיו

תוחפשמ םג ורכזנ המל ,התע םיאצמנה לארשי ינב רפסמ תא עדיל איה ןיינמה תרטמש ןוויכ
ץראה חתפתו"ש בותכה ךשמהב שרופמש ףא ,םריבאו ןתד - ןבואר טבשב :םלועב ויה אל רבכש
רע תמיו"ש בותכה ךשמהב שרופמש ףא ,6ןנואו רע - הדוהי טבשבו ,"םתוא עלבתו היפ תא
!?"ןענכ ץראב ןנואו

המל הלאש ררועתת אלש ידכ רכז םהמ ראשנ אלש ריהבהלו םריכזהל ךרצוה בותכהש רמול ןיאו
תוחפשמ שמח"ה םג ריכזהל ךירצ בותכה היה ,אה םושמ יא ,יכ ,הלא תוחפשמ ורכזנ אל
םאו ,תורסחה תוחפשמה תודוא ריהבהל ךרוצ ןיאש חכומ הזמו ,7"ןימינב לש וינבמ ורסח(ש)
?אקווד ןנואו רעו םריבאו ןתד בותכה ריכזה המל ,ןכ

סחניפ תשרפל ץראל הסינכה םדוק לארשי ינב ןיינמד תוכיישה רואיב םדקהב ןבויו
םוקמ לכבש וא ,אלמ תחא םעפ קרו רסח בתכנ םוקמ לכב םא תועדה 'בל ירהש] אלמ "סחניפ"
:ד"וי תפסותב ,[אלמ אוה ירה סחניפ תשרפב ירה ,8רסח בתכנ תחא םעפ קרו אלמ בתכנ

תודע" ,'ה וב ףסותינש ,ףסויב ומכ ,"יאהב ינקד לע סחניפב ףסותיא 'י"9רהוזב אתיא
ללגבש ,ונייה ,"תודע אוההב דיחאו אתניכשב הב רשקתא יאהמ הימרג ריטנד" ,10ףסוהיב
םלצא ופסותינ ,לארשי תסנכו ה"בקהד תורשקתהה היולת הזבש ,תירבה תרימשד ןיינעהב םתלעמ
.(ףסוהיב) א"ה (סחניפב) ד"וי תויתוא

שגדומ לארשי ינב ןיינמב םגש - לארשי ינב ןיינמל (ד"ויב) סחניפד תוכיישה יהוזו
א"ה ,םהילע ומש ה"בקה ליטה"ש 11ונתשרפב י"שר שוריפב ראובמכ ,תירבה תרימשד ןיינעה
םיירצמה וטלש אלש) םהיתובא ינב םהש םהילע ינא דיעמ ,רמול ,הז דצמ ד"ויו הז דצמ
."ה-י יטבש . . (םהיתומאב

יפ-לע ,תוטשפב רמול שי ,אקווד ה-י תויתוא 'בב איה תירבה תרימש לע תודעהש םעטהו
ד"וי ,ןהיניב ונכישו ומש תא קליח ירהש" ,"ןהיניב הניכש וכז השאו שיא" 12ל"זר רמאמ
.םישודק םלוכו םירוהט םלוכש תודע תווהמ ה-י תויתואה 'ב ,ןכלו ,שאב י"הו שיאב

רכזנ ,ץראל הסינכה םדוק ,סחניפ תשרפב לארשי ינב ןיינמבש םעטה ראבל שי הז יפ-לע
:"ןענכ ץראב ןנואו רע תמיו"

תילכתב ץראל הסינכה ,הלואגה תא בכעמ (תירבה תרימש רדעה) ןנואו רעד אטחהש 13עודי
.תומילשה

ק"כ ישורדל דעו 14רוא-הרותב ןקזה ר"ומדא ישורדמ) יחיו תשרפ לע תודיסח ישורדב ראובמ
הדובעה םג תויהל ךירצ ,יולו ןועמש ,ןבוארד הדובעה יניינע לע ףסונש (15ר"ומדא ח"ומ
םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו .16"תדלמ דומעתו" ןכלש ,הדובעה תומילש ,"'ה תא הדוא םעפה" ,הדוהיד
הז ןיינעבש ןוויכ ,ןנואו רעד אטחה ידי-לע 'וכ בוכיע תויהל לוכי הדוהי לש וערזב
.לארשי תסנכו ה"בקהד תורשקתהה היולת

תלילש בותכה שיגדמו רזוח - ץראל הסינכה םדוק לארשי ינב ןיינמ תודוא רבודמשכ ,ןכלו
.ץראל הסינכה ו"ח בכעל לוכיש ןיינעה

- םיניינעה לכ ןקתמו ןקתל וחוכבש ,וניבר השמ ונשיש ןוויכ :הלאשל םוקמ שי ןיידעו
!?"ןיינע םעד טא ןזאלרעד רע טאה יוו" ,הז בוכיע ראשייש ןכתיי ךיא

:"השמ לע וציה רשא הדעה יאירק םריבאו ןתד אוה" - הז ינפל רכזומכ הזל הנעמהו

ויהש "הדע יאישנ םייתאמו םישמח"ה םהילע וולנו ,"הדעה יאירק" םנמא ויה םריבאו ןתד
המב ול היה ,םוקמ-לכמ ,"ותעטה וניע"ש ףאו) "היה חקיפ"ש חרוק ןכו ,17תוארדהנס ישאר
ומכ ,"'ה לע םתוצהב" הז ירה ,"השמ לע וציה"ש ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,18(תולתל
,וזב וז תורושק ודבע השמבו 'הב הנומאהש ,ונייה ,"ודבע השמבו 'הב ונימאיו" 19בותכש
םלצא הבכעתנ הזמ האצותכו ,20'הב הנומאה רדעה םע הרושק השמב הנומאה רדעה ,אלימבו
.ץראל הסינכה

ינבו" :בותכב םייסמו ךישממש יפכ - הבושתה הליעומ הזכ בצמו דמעמב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.ל"נכ ,"ותמ אל חרוק

תלילש שיגדהל ידכ - ץראל הסינכה םדוק לארשי ינב ןיינמב םריבאו ןתד םג ורכזנ ןכלו
.ץראל הסינכה ו"ח בכעל לוכיש "השמ לע וציה"ד ןיינעה

"לטב אל ןיינמבש רבד"ד ףקותה םהב השענ הז ידי-לעש - לארשי ינב ןיינמד םיניינעהמ
.21

תווצמו הרות ירמוש טרפבו ,22"םימעה לכמ טעמה" םה לארשי ינב תוללכש יפ-לע-ףא ,ןכלו
לע ףקותב דומעל חוכ םיחקול ןינמ םינעוטה םנשי ןכלש - לארשי ינב תוללכמ "טעמ" םהש
,ףקותב םדמוע לע םידמועש דבלב וז אל ,ירה - םלועה לכמ לעפתהל ילבמ תווצמו הרותה ךרד
,23זומת ג"יד החישהב ,רבכמ יברה עבתש יפכ ,םירחא לע םג םילעופש ,תאז דוע אלא
ראנ ,ןיילא טבעל ןעמ סאוו ראנ טינ") םירחא תויחהל םג אלא ,דבל תויחל קר אל םיכירצש
.("ערעדנא ךיוא טבעלאב ןעמ

אלא ,שרדמה-תיבב וא הבישיב ותויהב קר אל תויהל ךירצ תווצמו הרות יניינעב ףקותה
םא וליפא עדוי וניאו ,ןטק-תילט שבול םא עדוי וניאש ידוהיל תונפלו בוחרל תאצל וילע
רמולו ,ובצמו ודמעמ עדוי וניא ןיליפת תחנהל עגונב וליפאו ,הליפתב לודג-תילט שבול
ןיליפת חינתש קר ינוצר ,רבד םוש ךממ שקבמ ינניא ,ףסכ ךממ שקבמ ינניא ,ידוהי עמש :ול
הבוט השעת ,הבוט ךמצעל השעת ,הבוט יל השעת !םוי לכב (("ןאטנא") םחינהל תוחפה לכל)
לכ ףוס דע ךירחא ךערזל הבוט השעתו ,וניבא בקעיל דע ךינקז ינקזו ךינקזו ךירוהל
!חישמה תאיב דע תורודה

השענ המ עדוי וניא ,וריכמ וניאש םדאל תשגל סומינה ךרדמ הז ןיאש ןועטל והשימ לוכי
הנעמהו ...וינפ לע רכינ הז ןיאש ןוויכ ידוהי ותויה תדבועב חוטב וניא וליפאו ,ומע
עגונב הז ךרד-לעו ,24"לגה תא וילע ןיחקפמ" קפסה לע םגו ,לכה החוד שפנ-חוקיפש - הזל
תושעלו לדתשהל שי (ידוהי אוה םא קפסה םג ללוכ) קפסה לע םגש ,תוינחורב שפנ-חוקיפל
.ותויחהל ידכ לכה

אתלברכ תשיבל הווהד תיתוכ איההל הייזח הבהא רב אדא בר"ש 25ארמגה רופיס ךרד-לעו
האמ עבראב הומייש ,איה תיתוכד אתלימ יאלגא ,הנימ היערק םק איה לארשי תבד רבס אקושב
קפאתהל ונוממ לע סח אל ,םיעגר הזיאל רוסיא רבדמ לארשימ שפנ תלצה קפס םושמש - "יזוז
!לארשי תב איה םא הליחת ררבל

ותגהנהל םג תעגונ םוקמל םדא ןיבש םיניינעב תלוזה תבוטב תולדתשההש ,ףיסוהלו
,ורבחל םדא ןיבש םיניינעל עגונב אמלשבש םינעוטש הלאכ אלד - ורבחל םדא ןיבש םיניינעב
ןכ-ןיאש-המ ,תלוזה יניינעב ברעתהל ךרוצ שי ,הנידמה בושיי תבוטל םיעגונה םיניינע
,ילא תעגונ תלוזה תגהנה ןיא ,"םיקוח" םהש תווצמ טרפבו ,םוקמל םדא ןיבש םיניינעב
הלוגסכ שארה יוסיכל עגונב 26ארמגב וניצמש יפכ - ...ה"בקה לש "רטוש" ינניא ירהש
הימלא אלקידל אזח היניע ילד הישיר היוליעמ אמילג לפנ . . דח אמוי"ש ,"אימשד אתמיא"ל
ןבומ הזמו ,(יולגב הליזג אלא ,יאשחב הבינג קר אל) הליזג רוסיאב לשכנו ,"הירצי
,ןיליפת תחנהו שארה יוסיכ ומכ ,םוקמל םדא ןיבש םיניינעב תלוזה תבוטב תולדתשההש
.הליזגו הבינג תלילשל דעו ,וריבחל םדא ןיבש םיניינעל םג תכייש

ןושלבו .ומצע תדובע תודוא םג רוכזל ךירצ ,תלוזה תבוטב תוקסעתהה םע דבב דב ,םנמא
."םלעתת אל ךרשבמו" - "ותיסכו םורע הארת יכ"ד המדקהה ירחאל - 27בותכה

ןבעלאב") תלוזה תא תויחהל וחוכבש ןוויכד ,תלוזה םע תוקסעתהה הקיפסמש םיבשוחה םנשי
ןצנאגניא ןיוש רע זיא ךיז טימ" ,ירמגל ןכומ רבכ ומצעב אוהש היאר הז ירה ,("ערעדנא
ןיא ומצע לע םגש - 28החישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ עבותש יפכ - איה תמאה ,לבא ."קיטראפ
.("ןסעגראפ טינ ךיוא ךיז ףיוא ףראד'מ") חוכשל

דחאו דחא לכל אב - (29ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ארקנש יפכ) "רעקניגולק רעד" ,ערה-רציה
:ותוהמ יפל

םע הדובעה תויהל ךירצש ,רציה ןעוט "עקיד'ךיז-ראפ" ,םמצע לע םיבשוח םעבטמש הלאל
תשרוה אל ךלש אירטלפל ךומס" ,תלוזה לע בושחל אלו ,ולש תימהבה שפנו ףוגה ררבל ,ומצע
.31"תמדוק ותדיבא 'וכ תדבאו ותדבא" ,30"'וכ

."ותיסיכו םורע הארת יכ תיב איבת םידורמ םיינעו ךמחל בערל סורפ אלה" :רמאנ ךכ לע

ןוויכ ,ומצע לע בושחל ןיא שפנ-חוקיפ לש בצמבש ,רציה ןעוט ,םינקסע םה םעבטמש הלאלו
.הלוכ הרותה לכ החוד שפנ-חוקיפש

ידכ ו"ח תבשב החותפ ותונח תא ריאשיש ןועטלו והשימל אובל לוכי רציהש ךכ ידכ דעו]
ליבשב ("ס'פמעק .פ.ד") רבעמה תונחמב םיאצמנש םידוהי רובע הקדצל רלוד דוע ןתיל
,32אבה-םלוע ןב אוהש ול חטבומ לארשי-ץראב תומא 'ד ךלהמה לכ"ש ,שדוקה-ץראל םתולעהל
.[..."ןגאז וצ ךייש טינ ראג זיא" ,שדוקה ןושל רבוד אוה םא טרפבו

טינ ךיוא ךיז ףיוא טסלאז") ךמצעמ חכשת לא ,"םלעתת אל ךרשבמו" :רמאנ ךכ לע
.("ןסעגראפ

,אקייד "(םלעתת אל) ךרשבמ" ,רשב שי ומצעב ול םגש חוכשל ןיא ,ומצע לע חוכשל ןיא
.וככזלו וררבל ךירצש ,ירמוחו סג רשב

תיציצ תשיבלל עגונב םעפ אטבתה ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ויבאש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
לפיוו בצק ן'רשכ םייב ןגירק ךיא ןעק שיילפ !?"שיילפ ענייד ףראד ךיא" :ירשב ףוג לע
- [הצראש המכ בצקה לצא רשב גישהל לוכי ינא !?ךלש רשבה תא ךירצ ינא =] !"ליוו ךיא
!רודה גיהנמ תויהל ךכ רחא לדגש דלי ,"דניק ןקידעבעל א וצ" ורמאנ ולא םירבד

:33םדאה תדובעב םניינעו .החדהו החילמ ,היירש ךירצ - רשב

יכפש" 35בותכש ומכ ,הליפתה לע ןכו ,34"םימכ ולשמנ"ש הרות ירבד לע יאק - םימב היירש
."ךבל םימכ

-ןיאש-המ) רשבה לש ("ךאק רעד") החיתרהו םוחה תרסה ,ונייה ,רשבהמ םדה תרסה - החילמ
.(השודק לש םד אוהש חבזמה יבג לע קרזנה םד ןכ

םוחה תרסהד הדובעהמ תושי וב ףסותי אלש ,ונייה ,תרכינ היהת אל םדה תרסהש - החדהו
,ימצעמ יתאצוהש םדה הנה ,ואר :רמול ,"ךיז ןעקצאצ ןוא ןייגמורא לאז רע" ,החיתרהו
ירחאל ("ןעקנייווש-פארא") החדה תויהל ךירצ ןכלו ...הבושת לעב םגו ,קידצ יננה התעו
.החילמה
,י"שת'ה תויודעוותה 'םחנמ תרות' ,י"שת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,סחניפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(148-143 'מע א קלח
.ט,וכ (1

.ד"וי-ט ,םש (2

.אי ,םש (3

.פ"הע י"שרפ (4

.ו,ב א לאומש (5

.טי,וכ (6

.דכ-גי ,םש י"שרפ (7

אלמ סחניפ ןיינעב הארו .דועו .םש ןיטיג ביטבו .םש הרומל יש .םישנא תומש ןיטיג 'לה לאומש-תיב האר (8
.ונתשרפ שיר יש תחנמ .(ב,ולר .א,כר .ב,גיר .ב,זנ) ג"חזב

.ב,גיר ונתשרפ (9

.ו,אפ םילהת (10

.ה,וכ (11

.י"שרפבו א,זי הטוס (12

.א"פס ר"ופ תווצמ צ"צהל צ"מהסב כ"ג ןייעו .כ,טנ 'יעשי פ"הע ל"זיראהל ת"ל (13

.יחיו פ"ר (14

.ךליאו המ 'מע ח"פרת מ"הס (15

.הל,טכ אציו (16

.י"שרפבו חרוק פ"ר (17

.ו ,םש י"שרפ (18

.אל,די חלשב (19

.פ"הע אתליכמ האר (20

.יק ס"ר ד"וי ע"וש .ב,ג הציב (21

.ז,ז ןנחתאו (22

.262 'מע י"שת מ"הס (23

.דועו .ךליאו א,בפ אמוי (24

.א,כ תוכרב (25

.ב,ונק תבש (26

.א,טכשת ד"ח ד"וקל .ב"עס ,זש ב"ח םיסרטנוק מ"הס .ז"כפ ר"אבדת הארו .ז,חנ היעשי (27

.145 'מע י"שת מ"הס האר (28

.מ"כבו .ןוויס ג"כ "םוי םויה" האר (29

.דכ,אי בקע ירפס (30

.הנשמב - א,גל מ"ב (31

.א,איק תובותכ (32

.23 הרעה 1059 'מע ד"ח ש"וקלב ספדנ - ףיעסה ףוס דע ןאכמ (33

.ט"ה ג"פ ת"ת 'לה ם"במר (34

.טי,ב הכיא (35


ךירצש ,רציה ןעוט "עקיד'ךיז-ראפ" ,םמצע לע םיבשוח םעבטמש הלאל
בושחל אלו ,ולש תימהבה שפנו ףוגה ררבל ,ומצע םע הדובעה תויהל
תלוזה לע

ןיא שפנ-חוקיפ לש בצמבש ,רציה ןעוט ,םינקסע םה םעבטמש הלאל
הלוכ הרותה לכ החוד שפנ-חוקיפש ןוויכ ,ומצע לע בושחל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


איה תולגהו תואיצמ איה הלואגה
"םולח"ה


?הלואגה לע ףרה אלל םירבדמ עודמ

לע וז ההימת םילעמ םניא םינבומ םימעטמש ףא) האילפו ההימת םלצא תררועתמש ולאכ םנשי
תודעוותהו תודעוותה לכבו ,םיברב רבדל ידוהי ול בשויש ,םה םירהרהמ ,ןכתייה :(םתפש לד
תזרכה לע רזוחו ,ונקדצ חישמ תאיב - דחא אשונ תודוא רבדל קיספמ וניאו ףרה אלל זירכמ
,דבלב ספדנש רבד הז ןיאש - השגדהבו ."הלואגל רתלאל" :"השודקהו האירקה"ב הלואגה לעב
הז םויב ,שממ דימו ףכיתו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיבל הנווכה אלא
...סחניפ תשרפ תבשה םוי - ןדיד ןודינבו ,ומצע

,הפיו בוטו םולח ..."םולח" לש רדגב אוה הז ןיינע - םה םיקיסמ - יאמ אלא [...]
,"הבוטל לארשי לכ לעו ילע יתומולח לכ ויהיש" :םינהכ תכרב תעב םירמואש הליפתה חסונבו
,ןכ םאו ,["םולח"ל יתואיצמ רבד ןיב קוליח וניצמ הכלהב םג ירהו] יתואיצמ רבד אל לבא
!?"תומולח" יניינע תודוא רבדל םיכירצ המ םשל ,םה םינעוט

:ןוכנה אוה ךפיהה - רבד לש ותימאל ,םנמא [...]

תוללכש ראובמ ובש ,"םימלוחכ ונייה 'וכ בושב תולעמה ריש" ה"ד רוא-הרותב שורד ונשי
.םולחה תמגודב אוה תולגה ןיינע

,"םולח" איה תולגה תואיצמ :הברדא אלא ,הלואגה לע רובידה אל - אוה "םולח"ה :רמולכ
תיתימאה ותואיצמ יהוז ,ץיקהב - איה הלואגה וליאו !תולג לש ןיינעלו ידוהיל המ ,ןכש
!ידוהי לש
- 2212-2210 'מע ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת סחניפ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב


?בכעמ המ ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןוויכ

תוטישפב תרמוא ארמגה ."הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" תרמוא תמא תרות
- הייעש ןושלמ "העש" - "אדח אעגר"ו "אדח אתעש"ל קר םיקוקזו ,רבכמ הז םייק ץקהש
.הבושת לש תחא תינפת

,"חימצת הרהמ" לש ןפואב "ךתעושיל"ה תא האיבמ ויתווצמלו ותרותלו 'הל וז תחא תינפתו
.וטושפכ "דימ" ,שממ הרהמ

תושעל דחא לכ ךירצ - הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו "ןיציקה לכ ולכ"ש ןוויכמ :תוטשפב
.הבושת

הזל ןכומ דחא לכ אלו השק רבד איה הבושתש ול המדנ היהיש הזכ תויהל לוכיש תורמלו
ןוויכמ תאז ?שממ םהב ןיא עודמ .שממ ןהב ןיאש תוירקש ןה ולא תונעט לכ ירה - 'וכו
קלח" שי ידוהי לכל :ארקיעמ לטב - "רפות" ערה-רציהש הצע לכ אלימבו ,"ל-א ונמיע"ש
."הבושתב אלא יולת רבדה ןיא"ש וררועל קר ךירצ ,"שממ לעממ הקולא

,רבע לש ןיינע אוה הכ דע היהש המ לכש ,ומצע טילחמש - תוטשפב איה הבושתה תנווכו
ךתעושיל"ה תא םייקל - ללוכ ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" תא םייקי אבהלו ןאכמשו
,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,תופצלו ,המילשהו תיתימאה הלואגל תווקל - "'ה יתיוויק
הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - "םויה לכ וניוויק ךתעושיל" השקבה םע דחי םירמואש יפכו
."חימצת
(535 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקל)

רקיעה אוה השעמה


ץוחמ לא עוסנל םיווצמש םינמז שי
הרות לש תומא 'דל


םלועב וקלח תא ררבל

:הטמל רבכ התויהב תיטרפ המשנ לכב םג אוה ךכ - הטמל תומשנה תולשלתשה תוללכב אוהש ומכ

אצויש ירחאל םגו .הלוכ הרותה לכ ותוא םידמלמ םשש ,ומיא יעמב אצמנ קוניתהש ןמז שי
םגו .הז ירחאלש םינשב ויהיש תונויסינ ןיידע ןיא םינושארה םינשב ירה ,םלועה ריוואל
םנשיש תונויסינה ול ןיא ,הליפתו הרות לש תומא 'דב ותויהב ירה ,תורגבה ימיב ךכ-רחא
.ולא תומא 'דל ץוחב

הרות לש תומא 'דל ץוחמ םהש תועיסנב עוסנל ותוא םיווצמש םינמז שי ,ןכ-יפ-לע-ףאו
העשב ומכ 'ה תא דובעל תורשפא םש ןיא ללכבו ,תונויסינ רתוי םש שיש יפ-לע-ףא ,הליפתו
,ןוקית ךירצ וניא ומצע אוה ותעדל םא םג יכ - רבדה םעטו ,הבישיבו תסנכה-תיבב רוגסש
.םלועב וקלח תא ררבל ידכ עוסנל וילע ירה
(ט) ישילש קלח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"ישת זומתב י"ח סחניפ תשרפ 'ד םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 71-70 'מע


ונקתל ומצעב ךירצ ןוקית שרודה רבד האור רשאכ

ערואמ ותוארבש ,"לארשי ינב לע רפכיו ויקולאל אניק רשא" הז אוה סחניפ - אסיג דחמ
ומצעב לדתשהו ץמאמ םוש ךסח אל ,לארשי לש םדובכו ה"בקה לש ודובכב העיגפ וב היהש
רמא הז ללגבו ."'וגו ודיב חמור חקיו"ש דעו ,רבד םושמ לעפתהל ילבמ ,רבדה ןוקיתב
."םולש יתירב תא ול ןתונ יננה" :ה"בקה

אנקמ התא םלועל" - "והילא הז סחניפ" - איבנה והילאל ה"בקה רמאש וניצמ ,אסיג ךדיאלו
דע הלימ תירב ןישוע לארשי ןיאש ךייח . . רזעלא ןב סחניפ רמאנש . . םיטשב תאניק -
לע דיעהלו תוארל "והילא הז סחניפ" אב הלימ תירב לכבש ,ונייה ,"ךיניעב האור התאש
.תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב ה"בקה ליבשב לארשי ינב לש שפנ-תוריסמ

דחא לכל עגונב דחוימבו ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ותגהנהל עגונב הארוה םידמל הזמו
:םידיסחה תדעמ דחאו

שרודה רבד האור רשאכש ,"ויקולאל אניק"ד ןפואב ותדובע תויהל הכירצ - אסיג דחמ
...רבדה ןוקיתב לדתשהל ומצעב אוה ךירצ ,ןוקית

ו"ח ותוחדל אלש רהזהל וילע ,תלוזה לצא ןוקית שרודה רבד ןקתל ואובב - אסיג ךדיאלו
- לארשימ דחאו דחא לכ לש ותלעמ תא תוארלו ריכהלו עדיל וילע ,שארל לכל ."ןינבה תמא"ב
הז סחניפ" האורש יפכ ,ה"בקה ליבשב ושפנ רוסמל אוה ןכומש - ה"בקה לש ודיחי ונב
ידי-לע (אלא ,הייחד ךרדב אל) ןוקית שורדה תא ןקתי ,זאו ...הלימ תירב לכב "והילא
.שפנ -תוריסמה חוכ יוליגמ לחה ,ויתולעמ יוליג
קלח ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה זומתב ג"י ,סחניפ 'פ 'א םוי תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 76-75 'מע ישילש

יבר יצוצינ


"בלו תוילכ ןחוב"


תולהנהל יברה הרומ תואישנה תלבק רחאל יצחו הנשכ
ול חולשלו תודיסחבו הלגנב ןהידימלת תא ןוחבל תובישיה
ןה ,ילא םינופש םיניינעה לכל המדקה רותב" * תואצותה תא
ויתועידיב לאושה בצמ עדאש ןוכנ . . דיתעב ןהו הווהב
יברה ךרעש הניחב לע * "תודיסחה תרותבו הלגנה תרותב
ךוניחה תודסומ ידימלתלו ריעצ רענל ,ז"שת תנשב ,ומצעב
זירפב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תולעמהו תונורשכה ררבל

ר ךרכ שדוק -תורגא) בתכמ שדוקה-ץראב ד"בח תובישי תולהנהל יברה בתכ ב"ישת לולאב ז"כב
:רמאנ וב (אסש-סש 'מע

דומילב ןה ,םהיתולעמו תובישיה ידימלת תונורשכ ררבל ינוצרו יצפח רבכמ הז
תובישי לכ רדסב רבכמ הז היה רשאכו .תודיסחה דומילב ןה הלגנה
הזב גוהנהו ,םידימלתה תוניחב םיכרוע ויה ןמזל ןמזמ רשא ,שטיוואבויל
.םינמזה ןיב ולא תוניחב םיכרוע ויהש

.ו"ת ק"האב תובישיהב םג ולאכ תוניחב וכרעי רשא יתשקבו יתעצה ןכל

ץוחבמ םישנא תונמזה אלב ונייה ,תויאשח הנייהת ולא תוניחבש ומצעמ ןבומ
.'וכו

לכב .תודיסחב הניחב דעוו ,הלגנב הניחב דעו - םידעו ינש ויהי םינחובהו
-תרות תבישידו דול תבישיד תודיסחד וא הלגנד מ"רה סנכיי הלא ינשמ דעו
.םהינש וילע ומיכסיש םהילע ףסונ דחאו ,תמא

:בתוכו יברה ףיסומ

התיכמ םידימלתה תולעהל ידכ תושרדנה תוניחבה םוקמב האב וז הניחב ןיא
םידמולהו תונוילעה") תוהובג רתויה תותיכה ליבשב אלא הניא יכ ,התיכל
םהיתונורשכו םידימלתה לש יתימאה בצמ תעדל ליבשב ,ל"נכו ,("םמצע -ינפב
.תודיסחבו הרותד הלגנב

ןוצר יהיו" :לחאמו ,"ירשת שדוחב דוע הנרמגת תוניחבה לכש ןוכנהמ רשא" :דוע שקבמ יברה
."החלצהב היהיש

:קיסרק רזעילא ברהל יברה בתכ (גפר 'מע םש) בא-םחנמב ה"כב ןכ ינפל דוע

חטבו ,דול תבישי לש םידימלתה תניחבב ליחתהש הבוט-הרושבה לע ןח-תאושת
.לולא שדוח תליחתב הניחבה רומגל לכוי

"והערל שיא רושיקב דומעל"

שדוק-תורגא) ןכמ רחאלש ףרוחהמ תרגאב יברה בתוכ ולא תוניחב לש ןתוציחנו ןתובישח לע
:(אצק 'מע ז ךרכ

'ה םכיזש ולא ,דיתעב ןהו הווהב ןה ,ילא םינופש םיניינעה לכל המדקה רותב
ויתועידיב לאושה בצמ עדאש ןוכנ - הרות וז הרוא ןרקב םדימעהו ךרבתי
תויהל הכירצ וז העידי םג רשא ןבומ אלימב .תודיסחה תרותבו הלגנה תרותב
... תמאה לא תמאתמ

ןוצרבש ןוויכ לבא ,אוהש ימ לש ותומדב טעמל ללכו ללכ יתנווכ ןיאש אטישפ
שיא לש - םיניינעה לכ ומכו - ורושיקו ,והערל שיא רושיקב דומעל ונלוכ
הז ירה הבישי ילתוכב םיאצמנה הלאבו ,תווצמו הרותב יולת הז ירה ילארשיה
דחא לכ לש ובצמ ,רשפאש המכ דע ,רורב תעדל ינוצר ןכל ,הרותה וקב רקיעב
ולא תועידי ןיא - שארמ יתבתכש ומכו ,תודיסחה תרותב ןהו הלגנה תרותב ןה
.יליבשב אלא

תושק תולחתהה לכ

ךרבתי-םשהמ ןוצר-יהיו ,םיימעפ וכרענש תוניחבה רבד-לע . . םהיבתכמ יתלביק םעונב"
אבהל חטב הנה תושק תולחתה קר ירה ל"זרמ יפלש ןוויכו ,תחלצומו הבוט העשב הלחתה היהתש
ז ךרכ שדוק-תורגא) ג"ישת טבשב 'וב יברה בתכ ךכ ."תורושבל הכחאו ,רתוי תוריהמב היהת
.(במק 'מע

:ךישממ יברה

,הרואכל ,הנה .תוניחבה ורמגישכ ועידוי םינחובה תעד-תווחש םיבתוכש-המו
דצמ ,לבלבל ןיא ,הברדאו .לכה-ךסה עגונש ןיינע הזב ןיא יכ ,ןבומ וניא
רחא םעט ןיא םאו ,ינולפו ינולפ דימלת לע תעד-תווח ,םיידדצ תונובשח
.רבכ ונחבנש םידימלתהמ הניחבה תואצות ועידוי ירה ,רבדב

:בתכ (דמר 'מע םש) הנש התוא לש רייאב ג"יב .הפרמ וניא יברה

אלש םהמ ולא הנה ,םידימלת המכו המכ לש תוניחבה רדעהד תוביסה םיבתוכש המ
םידמלתמש ולא םג ןכו ,תרבוע הביסה יאדווב ירה ,תואירבה דצמ ןיידע ונחבנ
םנורשכ ועדייש םיצור םניאש הביס הז ןיא ,הרואכל ,הקידבו הטיחשה תכאלמ
.תודיסחהו הלגנה תרותב םתעידיו

:ריהבמו יברה רזוח בושו

תומדה טועימ לש ןיינע לכ הזב היהי אלש הצע אוצמל שי - ראשהב םג יאדוובו
ירה םינחובה םגו .יליבשב אלא תועידיה ןיאש ןוויכ ,םולשו-סח םהלש
תויורשפאה הז ןתי אלימבש ,ללכו ללכ תואצותה תא ומסרפי אל ,יאדווב
... התע דע הזמ םמצע וטמתשהש ולאל םג ןחביהל

ךיבהל הצר אל יברה

ג"ח 'ךלמ ימי') ןמטוב רעבוד-םולש 'ר רפיס םימיל .זירפל יברה עיגה ז"שת ןסינ שדוחב
:יברה זא ול ךרעש הניחב לע ,ריעצ רענ זא היהש ,(948 'מע

יננה יכ יתבשהש רחאל ,יתוא יברה תלאש ןכות ויה 'בהזה' קרפ לש תונושארה םילימה"
-תורכיה וז התיהש רחאמו ,יתוא ךיבהל הצר אל יברהש יתספת ןמז ירחא .'בהזה' דמול
."הב לשכא אלש חוטב היהש הטושפ הלאש ינלאש ןכל הנושאר

,ןוסרואינש ןמלז ברה םיקהש ךוניחה תודסומ ידימלתל יברה ךרע רתוי קימעמו קתרמ ןחבמ
.(דועו 970-969 'מע ג"ח 'ךלמ ימי') הניחב התואמ םימשר סופדב ואב רבכו

ונמזמ "לזג" קדצ-חמצה

יקנע ןיב קנע עודיכ היה - (חמ 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה רפסמ - 'קדצ חמצ'ה יברה
לוביה דיעמש יפכ ,הלבקבו תודיסחב ןואג ,תגלפומ תיתכלה תוכמס היהו ורודב הרותה
גרוברטפב ומע ינב לע ןגהל עוסנל ץלאנש ,רודה גיהנמ שמיש ךכל ףסונ .ולש יתורפסה
ומכ ,םיישיאה וידומילמו ונמזמ "לוזגל" גהנ תאז-לכבו .לארשי םעל תיטירק הפוקת התואב
ףאו ,שדוחל תחא םיריעצה וידכנ תא תישיא ןוחבל ידכ - ויניינע ראשמו וירוביח תביתכ םג
ןיינע תובישח לדוג ןיבהל ןתינ ןאכמ . . םהיתועידי לע תונייטצהכ תונתמ ימד םהל קינעה
.שדוקה תרהט לע ךוניחה

ןוחבלו דומללו רבדל

םייח-המלש ברה ת"הרה עיפשמל יברה בתכ ,"תשלושמו הלופכ יתשקב - רקיע ןורחא ןורחא"
םיללכה ויניינע רדסי 'יש ג"הכ רשא" ,(טמק 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת תנשב ןמלסק
םייעובשל וא עובשל תחא ו"ת םילשוריב תמא-תרות תבישיל עוסנל לכויש הזכ ןפואב םיטרפהו
ןכו ןמזל ןמזמ םנחובלו םירוחבהו םיכרבאה םע םיאתמה ןפואב ח"אד דומללו רבדל ידכ
.ךרעל שדוחל תחא אלא ,םשל ואוב תע לכב אל ןבומכ - םתיא דעוותהל

תווצה לע חורה-תוכימנ הלילח לועפל ידכ אל ושעיי םירבדהש שקבמו יברה שיגדמ ךשמהב
אשודיח תופוכת םימעפ ירה") תושדח-םינפכ ואוב לצנל ידכ אלא - ו"ת םילשוריב םידמולהו
.("'וכו 'וכ רתוי לעופ אביבחד ידייא

םינכומ תויהל םיחרכומ

:(הצר 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) ד"בח תובישיב םיחיגשמה דחאל יברה בתכ ו"טשת רייאב 'הב

םגו ,ןאכ ורקיבש 'יש םימימתה םיכרבאהמ תויטרפב רתוי בתוכ וניאש אלפל
ףאו .(['תודיחי'ל=] וסנכנ אל םג הז םעטמ הארנכו) ונחבנ אל םבורש הביסה
הניחבהל לבא ,הברדאו ,אקווד ואל ,ןאכל םיאבשכ םעפ לכב הסינכהש טושפש
...ןחביהל םג אלימבו ,םינכומ תויהל םיכירצ

ןוושחרמב זט םוימ) סאלגנירג 'יש באז-םחנמ 'ר ח"הרה לא 'תוריכזמ'ה םעטמ רחא בתכמב
:רמאנ (ב"ישת

םימימת-יכמות תבישי תלהנה לכ תא ודי-לעו ררועל וננה וז תונמדזהב
םתגירדמב הברה ודרי הארנכש ,רבעה לש תוניחבה לש תואצותה לע ,לאערטנאמד
,רבדה ליהבמש ךיא ןבומו .תודיסחב ןהו הלגנב ןה - ורבעש תוניחבל ךרעב
וניתובר ק"כ לש דסומב טרפבו ללכב שדקב ןילעמד יוויצה ךפיה והז ירהש
ןבומו .וז תילכתל דחוימב הלהנהה תפיסא היהתש היה ןוכנהמו .וניאישנ
.הז בתכמ םג תוארהלו ןאכמ האב וז העצהש רוסמל לוכיש

"ללכו ללכ יוצר וניא"

ןוושחרמב ו"כ) בתכמ לביק םהמ דחא .םירוחבל תורישי םג ךכ לע בותכלמ ענמנ אל יברה
תונמדזהה לצנמ יברה ךא ,רחא אשונב םנמא) יברהמ (הצ 'מע זט ךרכ שדוק-תורגא - ח"ישת
:(ול בתוכו

המכ ןאכ היהש םימעפה הלאבש ,ההימתהו אלפה לע ריעהל יננה וז תונמדזהב
ילב ןאכל עסנ םעפש ,הזב ויה םייוצר םניא םג אלימו םירדוסמ יתלב םיטרפ
אלו הלגנב אל ,הניחבל ללכ היה אל םעפ . . ד םימימת-יכמות תלהנה תושר
יוצר וניא ל"נה לכש ןבומו ,('וכו םימימת-יכמות תלהנה י"ע השענה) רתסנב
וניינעש םימימת-יכמות דימלתל עגונהב דוחיבו ונרודב טרפבו ,ללכו ללכ
ידי-לע הרקיעב וז העפשהש ,תלוזה לע עיפשהל תרמוא תאז ,ריאהל רנ תויהל
.ל"קו ,ואל עמוש התא ןה ללכמו ,יעבדכ ומצע תגהנה

:ותווקת עיבמו הפרמ וניא יברה

םיילפכד ןפואבו םיטרפה לכב ןקותי אבהלו ןאכמ םינפ-לכ-לעש . . ןוצר יהיו
.היישותל

תימוי-םוי הניחב

ו"כשת תנשב יברל ובתכ ד"בח לש םינוש ךוניח תודסוממ תודימלתו םידימלת המכו המכ
תוכרבה דצל .םילוחיאו תוכרב לבקל וכז הבושתב .םהיתוניחב לע ורפיס םהבש ,םיבתכמ
םשו .הסק 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) הניחבה ןיינעמ קיפהל ןתינ ותואש חקל יברה ףיסוה
:(זנק 'מע

עגונהב דומלל םדאה ךירצ ןיינע לכמ רשא ,בוט-םש-לעבה וניבר רמאמ עודי
םאש ,םילארשיה השאו שיא לכל ,הארוה ןאכמו .הלעתיו ךרבתי םשה תא ותדובעל
ומצע תניחב תושעלו ןנובתהל ךירצ שארל לכל ירה ,ןיינע הזיאב הניחב שי
.םוי לכב ןחבנ םדא לכ הלאב יכ ,תווצמבו הרותב ונייה ,השודק יניינעב

לכ אולמו וילע בצינ 'ה הנהו :(ע"ושהו אינתה לעב) ןקזה וניבר ןושלבו
...יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו וילע טיבמו ודובכ ץראה

םיינוציח םינחוב

תבישי שארב דמעש ,בונמנ ןסינ 'ר ח"הרה עיפשמל יברה בתכ ג"ישת תבט שדוח-שארד 'אב
:(גק 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא) תפרצב ד"בח

וא םעפ םינפ-לכ-לעש יאדכ היה רשפא ,ובתכמב בתוכש תוניחבה רדסל עגונב
מ"רהמ אל ונייה - ץוחבמש ולא םג תופתתשהב תוניחב ורדסי ,הנשב םיימעפ
. . 'וכו םיטילפה ינברמ וא ריעה ינברמ םא - הבישיהד הבישי -שארהו
,םיפסכ ףסוא ןיינעל םג חטבו ,הבישיה םוסרפ ןיינעל אוה הזב תלעותהו
...'וכו תורחא תונידמב םוסרפה

ד"בח ינקסע םע תוצעייתהב ,תאז עצבל ךיאו םא לוקשל שי יכ םיירגוסב ןייצמו ףיסומ יברה
.'וכו

םש) 'שטיוואבויל - קחצי-ףסוי ילהא' תשר תלהנהל הנתינש המוד הארוהל ןייצל ןיינעמ
:(וצר 'מע

,םימעט המכמ אוהו ,תוניחבהל רתא-לעד םינברה ףרצל םתעדבש המ רבדה ןוכנ
.םינחובה דצמ ןהו םינחבנה דצמ ןה הריתי הנכה םיכירצ זאש אלא

םהידימלתל םידימלת

-תורגאל אובמב ומוליצ) יברל חוויד יקסרקיפ קחצי-לארשי יבר ח"הגה בתכ ו"כשת ףרוחב
הבישיב ,קילטנמ יכדרמ ברה ח"הגה ,ותימע םע ךרעש ןחבמ לע (25 'מע דכ ךרכ שדוק
י"שר ארמגב הלודג העידי םהל היהש תרמוא תאז ,דואמ ןוצר םיעבש ונייהו" :דרופדעבב
"...םינורחאו םינושאר תצקב םגו תופסותו

:ושדוק-די-בתכב יברה ןייצמ ךכ לע

,םימיה-לכ-דימת בוט-ורשבי ןכ .תובוט-תורושבה לע ןח-תואושת ןח-תואושת
...םהידימלת ידימלתל םידימלת שיש הנושארה הלעמד הבוט-הרושבל דעו

.['וכו תויודע תכסמב אתפסותה ירבד תא ראבל יברה סנכנ ןאכ]

'חב יברה בתוכ ,ד"בח-רפכבו דולב םימימת-יכמות תבישי שאר ןמסורג לארשי ברה ח"הגהל
:(זמר 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת ןסינב

ידימלת ליבשב ןולאשה תכירע רבד-לע רומאה ר"תכ בתכמב תורקל יל םענ
.םידימלתה תדיקשב ףיסומו תוניינעתה ררועמ הזש ךיא שחומב םיאורש ,הבישיה

'הכונח ימד'ל יאנת

תופתתשהב ,םידימלתל חלשש 'הכונח ימד'ה תלבק תא יברה הנתה א"כשת הכונחה גח תארקל
.(זר-ור 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה' האר) תודיסחב תוניחבב

. ודומילב ןחבנ לכ לש ובצמ תא רורב תעדל ידכ איה תורומאה תוניחבה תרטמ
הניא הכונחה ימד תלבק .הנממ רוטפ דימלת םוש ןיאו הניחבב םימחרמ ןיא .
- היהיש םעט הזיאמ ןחביי אלש דימלת לכ לבא ,תוניחבה תואצותב היולת
.ל"נה הכונח ימד ילבקמ ללכמ ומצע איצומ יטמוטוא ןפואב

'מע הלש ןויליג ,'יבר יצוצינ' הארו) תוקתרמו תוינדפק תוארוה המכ דוע ףיסוה יברה
.(13

"לעפתמ ינניא"

ידימלת תא ונחבי "ןמז"ה ףוסב יכ יברה עיצה (ךליו-םיבצינ תשרפ תבש) ד"כשת תנש יהלשב
ןחבמה תכירע רחאלו ,תודיסחב םג אלא (גוהנכ) הלגנה תרותב קר אל םימימת-יכמות תבישי
- יברה רמא - "ןחביי אלש דימלת" .םתעידי ןפואו םידימלתה לכ לש המישר וילא וסינכי
."ול הנעא אל בתכב םגו 'תודיחי'ל ונסינכא אל"

םאו) דימלתל ברע אוה ירהש ,תווצה ישנאמ דחא היהי אל" - יברה ךישמה - "ןחובה"
תולפשב גהני אלו וילע לטומה השעי ןחובהו ,(וב יולת רבדה - יעבדכ עדוי וניא דימלתה
."רקש לש

תובישיה לכל םידעוימ אלא וז הבישיל קר םינווכמ םניא" - יברה ףיסוה - "םירבדה"
."(ןויערה תא ומסרפי תבש ירחאו) וז העצה לבקל וצריש

ךא ?הזכ שודיח גיהנהל רשפא ךיא ,הז ןויערל רשקב ותוא ולאשו וילא וסנכנש רפיס יברה
ןיינע תושעל הצר תחא םעפש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ,ונתוח ול רפיסש רופיס לע ךמס אוה
יברה עסנו ?הזה רבדכ תושעל ןכתייה לאש תודיסחה ילודגמ והשימו ,תודיסחב םייוסמ
.רבדה תא השעו לעפתה אל רזחשכו ,(ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא) ויבא להואל (צ"יירה)

ינניא .ליעוי המלו הז רופיס ינתוח יל רפיס המ םשל יל רווחתנ - יברה ריהבה - וישכע
.םיהימתמה תנעטמ אופא לעפתמ

...!"הניחבל ןכומ היה אל"

ירישעל תונכהה יטרפ םגש" (238 'מע ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') יברה שקיב ז"משת תנשב
לכ רובעי הלא הנכה ימי םישולש ךשמבש ,ןוכנו יאדכו . . 'בר ךל השע'ד ןפואב ויהי טבשב
."ולש 'בר'ה לצא 'תוניחב' דחאו דחא

.םימי הרשע לכ ירחא הניחב ,תוניחב שולש - יברה ךישמה - אפוג הזבו

לצא ךרענ םנחבמש להוא יבשויו תובישיה ידימלת) ונחובה 'בר'ל ןתיי דחא לכש שקיב יברה
םירומה וא ,םירוהה לצא - תונטקו םינטקל עגונב .'בר'ה לצא םיקסע ילעב ,הבישיה שאר
רבד ,תוניחבה תואצות תא (יברל ,רמולכ) ול עידוהל תושר - (תוכירדמו םיכירדמ ,תורומו
.'וכו ןיינעה תארקל הנכהב ףיסויש

:תובישי ידימלתמ וילא םיעיגמ ויהש םינויצל (245 'מע םש) יברה סחייתה תונמדזה התואב

בוט ,ןייוצמ ,דואמ ןייוצמ ,תוניחבב םינויצהמ המישר הלבקתנש םימעפה תחאב
'ןויצ' לש שדח גוס םג היה - היליד ארועיש םופל דחאו דחא לכ ,הזב אצויכו
...!"הניחבל ןכומ היה אל" :וניתובא םורעש אלש

:ורמואב ,תופירחב יברה ביגה ךכ לע

הבישיב דמול התא ירה !הניחבל ןכומ היהי אל הבישי דימלתש עמשנ אל םלועמ
.!?ואל םא תדמל םא הניחבל ןכומ ךניאש שוריפה המ זא -

:ךישמה יברה

אלש איה הנווכהש - לארשי לכ לע "תוכז דמלל" םיצורש ןוויכמ ,יל וריבסה
ןדקש" ותויהל ,הניחבה המייקתה וילעש ינולפ ןיינע לע הניחבל ןכומ היה
!הרותב רחא קלחב ירמגל עוקש היהש ,"םוצע

אשונב ךא ,'וכו תמאה לא םיאתמ יאדווב ,בוט תוכז דומיל רותב ,ןכבו
.'וכ טבשב 'יל הנכה רותב הניחבל םינכומ תויהל לכה ולדתשי קרפה לע דמועהתודיסחה ינייעממ


סחניפ תשרפ


(אי,הכ) ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ

(ש"וקלי) והילא אוה סחניפ

א"ח) רהוזב ראובמ יכ ,(והילאל םדק סחניפש ףא) "סחניפ אוה והילא" רמוא וניא טוקליה
"ץראה לע ףפועי ףועו" ,(א תישארב) ביתכדכ ,האירבה תישארב םלועב היה רבכ והילאש (ומ
.(השא דוליכ אל ,ךאלמכ ונייה)
(343 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גי,הכ) םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו

,ל"ר יוג דילומ ידוהי ךכ ידי-לע ירהש ,עבטה יונישו שודיחל םרוג תימרא לעוב לש אטחה
םושמ וב שיש אטח לטיב סחניפש ןוויכמ .םימעל לארשי ןיב תיעבטה הציחמה לטבתמ ךכבו
יונישו שודיח לש ךרדב הנוהכ ול הנתינו ,הדימ דגנכ הדימ ורכש תא לביק ,עבטה יוניש
.ןאכ שרפמ י"שרש יפכ ,ומצע דצמ ךכל יואר היה אל אוה ירהש ,עבטה
(153 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

* * *

אל תאז לכבו ,(לגעה אטח רחאל) לארשי לעמ םוקמ לש ופא ןורח תא ריסה וניבר השמ ףא
.ודובכ תא ושרי אל וינבו "וירחא וערזלו ול" לש רכשל הכז

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רמוא רבדה םעטב

תכשמה" ךרדב - תודיסחה ןושלבו ,הליפת תועצמאב הלעמל הריזגה תא לטיב וניבר השמ
קלתסמ רואה רשאכ ירהש ,דבלב תוינמז ללכ ךרדב ןה וז הדובע לש תואצותהש ןוויכמ ."רוא
.יערא רכשה םג היה ןכל ,םדוקה ובצמל 'הטמ'ה רזוח

תועצמאב הבושתב םעה תא ריזחה אוה - "הטמה תאלעה" לש ךרדב לעפ סחניפ ,תאז תמועל
;ותומדקל רוזחי אוהש הביס ןיאש ךכ ,ומצע 'הטמ'ה הנתשמ וז הדובעמ האצותכ .השעש השעמה
.וירחא וערזל םג הרבע ותנוהכש ,הדימ דגנכ הדימ היה רכשהו
(344 'מע ,חי ךרכ תוחיש יטוקל)


(ו,חכ) יניס רהב הישעה דימת תלע

הרוקמו השרושל רוזחלו ףוגה ןמ תאצל המשנה לש תידימתה הקושתה ונייה - "דימת תלוע"
.("תרתוסמ הבהא" :תודיסחה ןושלב) יקולאה

רה דמעמב הלודגה תולגתהה תעב תידוהי המשנ לכב העבקנ וז הבהא - "יניס רהב היושעה"
.יניס
(ונק'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ח,חכ) 'הל חחינ חיר השא

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

".'הל חוחינ חיר" הז ירה ,תובהלתהבו תומימחב 'ה תא דבוע םדא רשאכ - "השא"

(נ 'מע רבדמב הרות-רוא)

(ח,חכ) 'הל חחינ חיר

(י"שר) ינוצר השענו יתרמאש יינפל חור תחנ

תחנ תומרוג תווצמה ראש לכ םג יאדווב רשאכ ,אקווד תונברוק לצא הז ןיינע רמאנ עודמ
?הלעמל חור

איה הנוש .םלועב רכינו הארנ הז יוליג ןיאו ,המשנב רוא יוליג תומרוג תווצמה לכ אלא
לע) םלועב שחומב הארנה יוליג ,םימשה ןמ שא תדיריל תמרוגה ,תונברוקה תברקה תווצמ
היישעה םלועב ןוילעה ןוצרה תא םילגמ תונברוקה ןכש - "ינוצר השענו" והז .(חבזמה
.ימשגה

קרו ךא ירשפא הזכש הלענ יוליג יכ ,אקווד שדקמה-תיבב אלא תונברק בירקהל ןיא ךכ םושמ
.שדקמה-תיבב
(הע 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


(די,חכ) ושדחב שדח תלע

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

םילוע שדוח-שאר לכ לש תונברוקהו ,'יוה םש יפוריצ ב"ימ רחא ףוריצ ריאמ שדוח לכב
.הז םייוסמ שדוח לש ףוריצה יפ-לע הלעמל
(נ 'מע רבדמב הרות-רוא)

:"קדצ חמצ"ה ר"ומדא ךכ לע ףיסומ

.שדוח ותוא לש ףוריצה יפ-לע התנתשה הנווכה לבא ,תונברוק םתוא ובירקה שדוח שאר לכב
הנווכ התיה אישנ לכל לבא ,תונברוקה םתוא ובירקה םלוכש ,םיאישנה תונברוקב וניצמש יפכ
.אשנ תשרפ לע שרדמב ראובמכ ,תרחא
(זטק'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


גהנמ לש םישידק

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןיאשכ םג לבקתת שידק ירחאלש םישידקה תא רמול עירכהש ,1יברה לש עודיה בתכמל רשקב
:רואיב ךירצ ,תסנכה-תיבב 'םיבויח'

,תינחורה םתלעותו םישידקה תרימא תובישח (קר) תשגדומ ,םירחאב ןהו הז בתכמב ןה
ןכ ינפלש ףא לע ,'הנקת' וא 'הבוח'כ אלו 'לארשי גהנמ'כ (קר) תרדגומ הרימאה םצע לבא
הרואכלו ,(ןנברד שידקב) אתדגא םינפ-לכ-לעו ,ל"זח ירמאמ וא (םותי שידקב) םיקוספ ורמא
םיכירצ םלועל רשא 2שובלה ירבדכו ,שידק רמול ל"זח תנקת תמייק זאש ןועטל היה ןתינ
.שממ בויח רדגב הז ןיא ,ןלהלד תורוקמב םג הארנכ לבא .םיקוספ ורמאש ירחאל שידק רומאל

רמאיו הליפתה ירחא תוינשמ דמלי לבאהש ךכל םימייוסמ תסנכ-יתבב תודגנתה הררועתהשכ
האילפו" :יברה ביגה - "םישידקב תוברהל ןיא"ש הנעטב ,(ונגהנמכ) ךכ-רחא ןנברד שידק
סנכנ הז ןיאש אטישפו .לארשי תוצופת לכב עודי גהנמ הז ירה יכ ,וז תוננואתה לע הלודג
הז ללכב תוינשמ דומילש) אתדגאד אבר הימש אהיא" 3ל"זר ורמאו ,'םישידקב תוברהל'ד רדגב
ארדב לפוכמו לופכ ךשוחב ונילע ןיגמו ונליצמ הז קרשו ,"אמלע םיאק (4םיקסופב ראובמכ -
.5"...אחישמד אתבקעד

- םותי שידק לטבתי םא םותי ןיאש םוקמב ,תבתכש המו":6דס 'יס ל"ירהמ ת"ושב הארו
7ינומיימה בתכש ומכ ,שידקהל ןיבייח םיקוספהו תושרדה רחא םלועל אלא ,סחו הלילח
םוקמ-לכמו ,ישניא והב יליגר אלד ,לטבתנש אלא 8םירמוא ויה ןנברד שידק וליפא ,אידהב
10והייפוג ינה לכו ,9ןיקילדמ המבד הליפתד םישידק ינה ומכ ןנברד אתנקתו הבוח וניא
."גהנמ אלא והנינ ןנברד אתנקת ואל

ללפתהל םילוכי םניאש םינטקהש ליבשב ,םותי שידק הז ארקנו" ומשב בתכ 11רוגאה 'סבו
,ורמואל םילוכי םינטקה ןכלו ,םיתמה ליבשב ןקתנ יכ ,הז שידק רומאל םילוכי - רוביצב
רוגאה לעב ירבד - ךליאו ןאכמ] הארנ ילו .הליפת לש םישידקה ראשכ הבוח ונניא יכ
ןיאש יפ לע ףאו ...שידקה הזמ הליפתה לכ ללפתהל רתוי ול בוט ,שיא אוהש לבאה ...[ומצע
םאו בא ול שיש ימ וליפאו .םיקוספה רחא ןקתנ אוהש רחאמ ,ולטבל ןיא - תסנכה תיבב לבא
.12"ןקתנש רחא ,ורמואל לוכי

לומ ,'םיבויח' םהש ,לבקתת רחא דעש םישידקה ןיבש לדבהל םעטה ראבתנ בתכמה ילושב
הלוע וב ךרד דומעה אוה שידקה" ללכב איהו הדימעה תליפת דעש - ןכמ רחאלש םישידקה
םיאצמנ םלוכ הנה ןויצל אבו ירחאלש ע"יבא תומלוע 'דה ןכ ןיאש המ ,'וכ הריציל היישעמ
-לכ שידקה חרכה ןיאש ןבומ הזמש ,םה םיקלוחמ אפוג תוליצאבש אלא ,(ונילע דע) תוליצאב
."מ"כאו .לארשי גהנמ רדגב ראשנו בויח רדגמ אצי ןכלו - םוקמ ול שי תאז לכב לבא ,ךכ

םישידקה לככ ,'בויח' תויהל לאעמשי 'רד אתיירב ירחאלש ןנברד שידקה היה ךירצ ,הז יפל
אלא וניא אוה םגש הרואכל חכומ 13ןודנב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ךא .םינושארה
[שממ בויחכ :הנווכה ילוא] ללכנ וניא הז שידקש ףאש ,םש ראבמ ירהש .'לארשי גהנמ'
ןנברד שידקה אוהש ,(םייקתמ םלועה וילעש) "אתדגאד אבר הימש אהי ןמא" 3ארמגה ןושלב
שידקה ל"זיראה תלבק יפל םנמא ,"רזעלא 'ר רמא"ו "והילא יבד אנת"ד אתדגא ירמאמ ירחאש
'םיבויח'כ םיללפתמל הזב תלעותה ראבמ ןכו ,םלועל םלוע ןיבש ןושארה דומעה אוה הזה
ןנברד שידקה תרימא רבד תא םיקהל הבוחו הווצמו" :םייסמו ,ןתוכזל תאז םישועש תומשנלו
."לארשי לכב גוהנכ הליפתה םדוק


ףוסב םג ספדנ .טע 'יס א"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש .230 'מע די ךרכ תוחיש יטוקל .בש 'מע י"ח ק"גא (1
.211 'מע 'קחצי ףסוי להא' םיליהתה

.בתכמה םויסב יברה וקיתעהש ,בלק 'יס ח"וא (2

.א,טמ הטוס (3

.דנ ס"וס ז"הדא ע"וש .הנ ס"ר י"ב האר (4

.טעש ע"ר ד"וי גהנמו 'לה ירעש .גל 'מע א"יח ק"גא (5

.נ"שו ,אפ 'מע םילשורי ןוכמ תאצוהב (6

.הבהא רפס ףוסבש שידקה חסונ ,ם"במר (7

ונמזב ךא ,(התע םג תומוקמ המכב גוהנכ) םותי אלל םג תאז רמול וגהנש הפוקת התיה - ורואיתמ הארנכ (8
.הזמ ולדח ומוקמבו

.(םש ל"ומה) 'ןיקילדמ המב' קרפ ירחא םירמואש שידקל הנווכה (9

ש"מכ הבוח םהש ,םמצע הליפתד םישידקה ומכ וניא אוה םגש ,'ןיקילדמ המב'ד שידקל םג הנווכה הארנכ (10
.הנ ס"ר ז"הדא ע"ושבו י"בב

.תיברע תליפת ינידב (11

םאש םהושה ןבא תבושת םשב ד ק"ס ועש 'יס ד"וי הבושת יחתפהמ איבה םש ,ד"ס ד"פ ללוכה רעשב אבוה (12
הרעהבו ח-ו"ס גמ קרפ ב"ח תולבא לאירבג יעטנ הארו .ןנברד שידק קר םותי שידק רמאי אל םייח ומיאו ויבא
.נ"שו בי

.אמק 'מע ג"ח ולש ק"גא (13
תובא יקרפ


ןידב םינותמ ווה


םינקזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ
םה .הלודגה-תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו םיאיבנל םינקזו
םידימלת ודימעהו ,ןידב םינותמ ווה :םירבד השלש ורמא
(א הנשמ ,א קרפ) הרותל גיס ושעו ,הברה

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

אב רבכ הז ןיד ,רמאת אל ,שולשו םייתשו םעפ ךינפל ןיד אב םאש - ןידב םינותמ ווה
.ןידה וקספתש םדוק םיניתממ ,רמולכ ,םינותמ ווה אלא ,וב יתשלישו יתינשו יינפל

ןיאש דימלת לכ [א"ע חכ תוכרב] רמאד לאילמג ןברמ יקופאל - הברה םידימלת ודימעהו
קודבל ךירצ ןיאו םדא לכל הרות ןידמלמש ןל-עמשמ-אק .שרדמה-תיבל סנכיי לא ורבכ וכות
ימנ יא .הינעמוש ינאסו םילקלוקמ וישעמש וניינעמ עודי היהי אלש דבלבו ,וירחא
ביתכד ,ותונקזב םידימלת דימעי ותורחבב םידימלת דימעה םאש [ב"ע בס תומבי] ןניעומשא
."ךדי חנת לא ברעלו ךערז ערז רקובב" ,(א"י תלהוק)

,תבשל תובשו תוירעל תוינש ןוגכ הרות רוסיאב עגיל אבי אלש רדג - הרותל גייס ושעו
.יתרמשמל תרמשמ ושע - "יתרמשמ תא םתרמשו" ,(חי ארקיו) ביתכד

:ר"ומדא ק"כ שריפ

.לארשי-תבהאב תורבדמ ולא תוארוה שולש

תויהל םדאה לע םלוא ,דואמ דורי םנמא רודה לש ינחורה ובצמש ןכתיי - ןידב םינותמ ווה
בצמל ומרגש תוביסב תוננובתההו תוניתמה יכ .הבוח ףכל ונודל רהמי אלו ,"ונידב ןותמ"
ףכל והונדיש ךכל והואיבי ,(תולגה לש "לפוכמו לופכ ךשוח"הו רתסהו םלעהה לדוג) הז
.תולעפתה ררועי - םייקש בוטה טעמ :הברדאו .תוכז

םהש ולא םגש ,הברה םידימלת דימעמ םדאהש תלעופ וז תוניתמ - הברה םידימלת ודימעהו
."'ה ידומיל ךינב לכו" תניחבב ,םידימלת םהמ השועו תוכז-ףכל םתוא ןד אוה ,םיעשר

רושק תויהל תורשפאה ידוהי לכל תנתינ םיגייסה יוביר ידי-לע - הרותל גייס ושעו
םיגייסב םינפ-לכ-לע) רחא ןיינע אצמי ,הרותב הז ןינעב ליחתהל ול השק םא יכ .הרותל
.וכרד תישארב ליחתהל לכוי הזבש (ובש
(1180 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

סחניפ תשרפ שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,זומתב ג"כ

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

תותבש ראשב רשאמ רתוי ,תולבא ששח לש םיניינעמ רמשיהל שי 'םירצמה ןיב' לש תותבשב
.1תבשב תולבא ששחל םוקמ תתל אלש ידכב ,הנשה

.תוטמ תשרפ ףוסב םישמוחב תספדנה ,(ג,ב-א,א והימרי) "והימרי ירבד" :הרטפה

.םיקלח 14-ו 8:37 שדוק-תבש ליל :דלומה

."שדוק-תבשה םויב בא-םחנמ שדוח-שאר" :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה תיבב תודעוותה

.א קרפ - תובא יקרפויהו .הז ןיעכ םעטמ וריתה רוסיא םגש - (א"עס ,חי) הגיגחל ןייצמו ,1091 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל (1
.םירצמה -ןיב תותבשמ תחא לכב תועיבקב דעוותה יברהש םינש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il