- ה"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה זומתב ט"כ * יעסמ-תוטמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


הלודג בא-םחנמ שדוח-שארב החמשה
םישדוחה-ישאר ראש תחמשמ


םייוצר-יתלבה םיניינעה תא םיכפהמ בא-םחנמ שדוח-שארב
"ה"בקה הז ,הירא אובי"ד ןיינעה היהיש םילעופו בא שדוחד
תוימינפו תויתימא תא תולגל איה הנווכה תילכת *
'טד הדיריה םגש ,ונייהד ,םלועב םהש יפכ םג םיניינעה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * היילע - התוימינפב איה באב
ונרוד


-תחא-לעו ,'ה תדובעב הארוה הז ירה עמושו האור ידוהיש רבד לכש ט"שעבה תרות יפ-לע
תשרפ תבש וז הנשב [...] - הנשה תועיבק םע רושקה ןיינע תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ
.בא-םחנמ שדוח-שארב איה יעסמ

:םדאה תדובעב הזמ הארוהה

רצחה רעש" (א,ומ לאקזחי) בותכש הממ ןבומכ ,"השעמה םוי" וניאו "דעומ" ארקנ שדוח-שאר
הזמש ,"חתפיי שדוחה םויבו חתפיי תבשה םויבו השעמה ימי תשש רוגס היהי "'וג תימינפה
."השעמה םוי" וניא "שדוחה םוי"ש ןבומ

-המ) א"ז ידי-לע אלש המכחה תריפסמ תוכלמה תריפס תלבקמ שדוח-שארב :הלבקה ןושלבו
ןקזה ר"ומדא ירמאמב ראובמכ ,(אקווד א"ז ידי-לע תלבקמ זאש ,השעמה ימיב ןכ-ןיאש
.קדצ-חמצהו

ירהש ,החמשה ןיינע לע הרומ הזש ,ללה תרימאד ןיינעה ונשי שדוח-שארב :וזמ הריתיו
םע רושק ללה תרימאד ןיינעה יכ ,(ב,חיק תבש) יוצר ןיינע וניא "םוי לכב ללה רמואה"
לש ןיינע ונשי שדוח -שארבש ןבומ ,ללה םירמוא שדוח-שארבש תויהו ,'וכ תדחוימ החמש
.תדחוימ החמש

בא-םחנמ שדוח -שארב ,ןכ-יפ-לע-ףא "םירצמה ןיב" ימיב םיאצמנש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
.םישדוח-ישאר ראש תמגודב ,'וכ החמשה ןיינע תויהל ךירצ

שדוח יכ ,םישדוח-ישאר ראשמ רתוי תילענ החמש איה בא-םחנמ שדוח-שארבש החמשה :הברדאו
הירא הלע"ד ןיינעה היהי הז שדוחבש הדיריה דצמש ןכתייו ,הירא ולזמ (ישימחה שדוח) בא
,םייוצר-יתלבה םיניינעה תא ךופהל ,איה בא-םחנמ שדוח-שארד הלועפהו - ו"ח "וכבוסמ
."אריי אל ימ גאש הירא רמאנש ,ה"בקה הז - הירא אובי"ד ןיינעה תא לועפלו

בצמו דמעמה ונשי ירהש - רתויב הלענ יוליג אוה ,"אריי אל ימ גאש הירא"ד יוליגהו
,הירא לש וניינע והזש ,ףקותד בצמו דמעמב אצמנש יפ-לע-ףא ,ונייה ,"יראכ בכש ערכ"ד
אפוג הגאשהו ,"גאש הירא" - רתוי הלענ ןיינע ונשיו ;"יראכ בכש ערכ"ד ןפואב הז ירה
היהיש ןכתיי אלש דעו ,דחאו דחא לכ לע לעופ הזש ,ונייה ,"אריי אל ימ"ד ןפואב איה
!"אריי אל ימ" - וילע תלעופ הניא הגאשהש והשימ

- (םישדוח -ישאר ראשבש החמשהמ רתוי) בא-םחנמ שדוח-שארד החמשה לדוג ןבומ הז יפ-לעו
הירא הלע") בא שדוחד םייוצר-יתלבה םיניינעה תא םיכפהמ בא-םחנמ שדוח-שארב יכ
."אריי אל ימ גאש הירא רמאנש ,ה"בקה הז הירא אוביד ןיינעה היהיש םילעופו ,("וכבוסמ

,םדאה ירבא לכ תא ללוכה שארה תמגודב ,שדוחה ימי לכ תא ללוכ "שדוח-שאר" ,הנהו
.שאר-תרטעב ראובמכ

רשאכש ,םדאה ירבא תמגודב ,האוושהב םלוכ םה ירה ,שדוח-שארב םילולכ שדוחה ימי רשאכו
םה םשש ,שארב םילולכ םה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,םירבאה ןיב םיקוליח םנשי ,יטרפה םמוקמב םה
.האוושהב םלוכ

םירבא םנשיש דעו ,םהיניב םיקוליח יוביר ונשי ,םמוקמב םיאצמנ םירבאה רשאכ ,תוטשפבו
תלוספה תא ךילשהל קר םניינעש םירבא םנשיו ,'וכ לכאמה ןמ תלוספה תא ררבל םניינעש
שארב יכ ,האוושהב םלוכ םה ירה ,שארב םילולכ םירבאה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;םדאה ףוגל ץוחמ
לש ןיינע ךייש אל בלבש הזמ רמוחו -לקו ןכש-לכמב ,ללכ תלוספו שרפ לש ןיינע ךייש אל
םדה עיגמ וילאש ,שארל עגונב המכו-המכ-תחא -לעו ,(תוטשפב ןבומו) רהוזב ראובמכ ,תלוספ
.'וכ ךוכיזהו רוריבה ירחאל בלהמ

:וניינעבו .האוושהב שדוחה ימי לכ םילולכ ובש ,שדוח-שארל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
שדוחה ימי רשאכש יפ-לע-ףא ,האוושהב בא-םחנמ שדוח ימי לכ םילולכ בא-םחנמ שדוח-שארב
םימי ויה אל" - באב ו"טל ,הדיריה לדוג - באב 'ט ןיב םוצע קוליח ונשי םמוקמב םיאצמנ
."םירופיכה-םויכו באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט

:לעופל עגונב הזמ הארוההו

-ישאר ראשמ רתוי הלודג החמשו ,החמשה ןיינע תויהל ךירצ בא-םחנמ שדוח-שארבש רחאמ
,ןבומ - האוושהב שדוחה ימי לכ םילולכ בא-םחנמ שדוח-שארבש רחאמו ,(א"ס ל"נכ) םישדוח
החמש ךותמ תויהל הכירצ ,באב 'ט ללוכו םימיה תעשת ללוכ ,שדוחה ימי לכב הדובעהש
.באב רשע-השמחד החמשה תמגודב ,'וכ םערוטשו

לכ םילולכ בא-םחנמ שדוח-שארבש ליעל רומאהב הרבסהה יהמ :ןיבהל ךירצ ןיידע לבא
!?הזכ רבד ןכתיי דציכ - האוושהב (באב ו"טו באב 'ט) שדוחה ימי

,באב 'טבו ,םימיה תעשתב ותדובעש ,ליעל רומאהמ הארוהה תא ידוהיל םירמוא רשאכ טרפבו
!ולכשב הז ןיינע ןיבהל ךירצש ,אוה ןעוט - באב ו"טד החמשה תמגודב ,החמשב תויהל הכירצ

הז ןיינעש םיצורש תויה לבא - לוע-תלבק לש ןפואב לעופב הז ןיינע םייקל ןכומ אוה
לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב" ,(השעמה ילכ - וילגרו וידיב קר אל) ותואיצמ לכל רודחי
לכשב םג חנויש ןפואב הז ןיינע ול ריבסהל םיכירצ - 'ה תבהאד ןיינעה תמגודב ,"ךדואמ
שמח ןבל םג תוטשפב תנבומ תויהל הכירצ הז ןיינעב הרבסההש ,תרמוא תאז .תימהבה-שפנד
!ארקמל

:ארקמל שמח ןבל םג ןבומה ןפואב - הזב רואיבהו

רוהטל אמטה ןיב לידבהל" רמאנ םהילעש םיניינע תודוא םג שמוחב דמול ארקמל שמח ןבה
עדויו ,"ץרא" תודוא םגו "םימש" תודוא םג דמול אוה ירה ודומיל תלחתהב ףכיתו ."'וג
ןיינעש יפכ) "םדא ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש םימשה" - ץראל םימש ןיב םוצע קוליח ונשיש
.(ותנבהב אוה הז

הרותה ירופיס םינטקה םידליל רפסל לארשי גהנמ ירה - םינש שמח ןב השענש םדוק דועו
ושעו לאעמשי תודוא ,'וכ שחנה תודוא ול םירפסמ רשאכ הנה - ("רדח"ל םיכלוהש םדוק דוע)
ונשיש תוטשפב ןיבמ אוה ירה - בקעיו קחצי ,םהרבא תודוא ול םירפסמ ,ךדיאלו ,'וכו
!'וכ תובאה ןיבל ושעו לאעמשי ןיב םוצע קוליח

ןיבמו עדוי אוה ירה - ?הרותב ולא םיניינע םיאצמנ דציכ :ותוא םילאוש רשאכ - ךדיאלו
!האוושהב הרותה תשודקו ףקותה תא םהב שי הרותב םירפוסמה םיניינעה לכש תוטשפב

:תוטשפב ןבומ - הזב רואיבהו

שארל-לכלש ,תרמוא תאז ,ה"בקה ידי-לע וארבנ ,'וכ שחנה תואיצמ םג ,םלועה יניינע לכ
ירה םש (ה"בקה תאירב דצמ םהש יפכ) הרותב םיאצמנ םהש יפכ םיניינעה לכד תואיצמה הנשי
ויהיש ןכתיי - םלועה תואיצמב םיכשמנו םידרוי םיניינעה רשאכ ךכ-רחאו ;האוושהב םלוכ
.תילכתב הזמ הז םילדבומ םירבד 'ב

,לפט לש תואיצמכ םלועה יניינע תואיצמ לע לכתסהלו תעדל - איה לארשי ינב תדובעו
.הרותב םיאצמנ ולא םיניינעש יפכ - איה םתואיצמ רקיעש תעדלו

היהת יולגב םתואיצמש םהב לועפלו םלועה יניינע תא תולעהל - איה תילכתה :וזמ הריתיו
םלועה יניינע תואיצמל השודקה ןיינע תא דירוהל אל ,ונייהו .הרותב םיאצמנ םהש יפכ
םהב ףיסומ אוה ירה ,השודקה ןיינע תא דירומש הז ידי-לעו ,השודקהמ םה וארבנ םצעבש)
יולגב היהת םתואיצמש ןפואב ,השודקל םלועה יניינע תא תולעהל :הברדא אלא ,('וכ תויח
.םתאירב תנווכ תילכת יהוזו .הרותב םיאצמנ םהש יפכ

ירה ,שדוח-שארב םיאצמנ ולא םיניינעש יפכש ,באב ו"טו באב 'טל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
תיתימא תא תולגל - איה הנווכהו ,הרותב םלועה יניינע תדימע ןפוא תמגודב ,האוושהב םה
.'וכו היילע איה התוימינפ הנה באב 'טד הדיריה םגש ,ונייה ,יולגב םיניינעה תוימינפו

:לעופל עגונב הארוהה יהוזו

- "יעסמ"ד ןפואב תויהל הכירצ ,תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהד םיניינעה לכב הדובעה
החמשהש ליעל רומאכ - החמשב תויהל הכירצ הדובעהו ,ךורע-ןיאב היילעו ךוליה לש ןפואב
שדוח-שארבש רחאמ ,םישדוח -ישאר ראשבש החמשהמ רתוי הלודג איה בא-םחנמ שדוח-שארד
."אריי אל ימ גאש הירא"ד ןיינעה תא םילעופו ,םייוצר-יתלבה םיניינעה תא םיכפהמ

טרפבו ,בא-םחנמ שדוח-שארב רבכ לעפנ "אריי אל ימ גאש הירא"ד ןיינעהש ליעל רומאכו
תובית ישארה תלחתה אוה "לולא"ש ,לולא שדוחל רבכ םיברקתמ זאש ,"ומחנ תבש" ירחאל
.(ל"נכ) "הירא" תביתד

תלילש :אמגודלו ,שדוח-שארבש םייוליעה לכ םנשי "םירצמה ןיב" ימיב םגש ליעל רומאכו
.ןונחת תרימא

יפ-לעו .םייוצר-יתלבה םיניינעה תא ןקתל ידכ אוה ןונחת תרימאד ןיינעה תוללכ ,הנהד
ימיב יכ .ןונחת תרימאל עגונב תדחוימ השגדה תויהל הכירצ "םירצמה ןיב" ימיבש ןבומ הז
ןבומ ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש רחאמו ,תולגה ןיינע דחוימב שגדומ "םירצמה ןיב"
ינפמ"ד ןיינעה תא לטבל ידכ ,םייוצר -יתלבה םיניינעה ןוקית דחוימב עגונ ולא םימיבש
.ןונחת תרימא ידי -לע השענ הז לכו "ונצראמ ונילג וניאטח

ןיינעה רסחש רמול רשפא-יא - ןונחת םירמוא ןיא שדוח-שארבש תרמוא "דסח תרות"ש רחאמו
םתוא ןוקיתב רסח םא יכ ,(םייוצר-יתלבה םיניינעה ןוקית) ןונחת תרימא ידי-לע לעפנה
רמול ןכומ אוה :הברדא ,ללכ דסח לש ןיינע (ןונחת תרימא תלילש) הז ןיא ,םיניינעה
!ולא םיניינע ןקתל ידכ ןונחת

יאדווב ירה - ןונחת םירמוא ןיא שדוח-שארבש תרמוא "דסח תרות" םאש רמול חרכהב ,ןכלו
.שדוח-שארד יוליעה לדוג דצמ ,םמצעמ םינקתתמ םייוצר-יתלבה םיניינעהש

ןוקית יבגל ,שדוח-שארד ןיינעה דצמ םייוצר יתלבה םיניינעה ןוקיתב הלעמ הנשיו
:ןונחת תרימא ידי-לע ולא םיניינע

םדאה תדובע ןפואב יולת הז ירה ,ןונחת תרימא ידי-לע השענ םיניינעה ןוקית רשאכ
,הזב אצויכו ,הנטק הנווכ ,הלודג הנווכ ךותמ התיה ןונחת תרימא םא - ןונחת תרימאב
המ הזב שיו) "ךימימ באושו ךיצע בטוח" ןיבו "םכיטבש םכישאר" ןיב םיקוליח םנשי הזבו
;(הזב ןיאש

ןפואב יולת הז ןיא - שדוח-שארד ןיינעה םצע דצמ אוה םיניינעה ןוקית רשאכ ןכ-ןיאש-המ
ןכלו ,שדוח-שאר היהי הז םויש עבק אוהש ,ה"בקה ידי-לע לעפנ הז ןיינע אלא ,םדאה תדובע
.תומילשה תילכתבו ,האוושהב לארשי לכ לצא הז ןיינע לעפנ

שדוח-שארבש ליעל רומאכ - 'וכ החמשב היהת הדובעה תוללכש לעופ בא-םחנמ שדוח-שארש דעו
!ללה תרימא םע הרושקה החמשל דעו ,החמשה ןיינע תויהל ךירצ

רשאכ םגו ,תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ םגש ,בא-םחנמ שדוח-שארמ הארוהה תוללכ יהוזו
לכב הדובעה תויהל הכירצ ,ןכ-יפ-לע-ףא - 'וכו םימיה תעשתו ,"םירצמה ןיב" ימיב םיאצמנ
שדוח-שארד ןיינעה תוללכמ חוכ-תניתנה הנשיש רחאמ ,החמש ךותמ ליעל םירומאה םיניינעה
.בא-םחנמ

ןוששל ולא םימיי וכפהיש םילעופ - ליעל םירומאה םיניינעה לכב הדובעה ידי-לעו
.שממ בורקב ,םיבוט םידעומלו החמשלו

,ך"נתב אבומ - "םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל" ולא םימי וכפהייש - הז דועייש טרפבו
.הז ןיינע תולגל קר םיכירצ אלא ,הלואגה ןמז םדוק םג ,תיחצנ האובנ יהוזו

-לע טרפבו ,ליעלד םירומאה םיניינעה לכב הדובעה ידי-לע לעפנ לעופב וז האובנ יוליגו
הרותב ןהו בתכבש הרותב ןה ,שדקמה-תיב ןיינבל םירושקה םיניינעב הרותה דומיל ידי
הלעמ ינא" שדקמה-תיב תוכלהב דומילה ידי-לעש שרדמב ראובמכ - לעופב הכלהל דע ,הפ-לעבש
."תיבה ןיינבב םיקסוע םה וליאכ םהילע

לכ תוכשמנ ירה זאש ,הכוראב ל"נכ ,בא-םחנמ שדוח-שארד חוכ-תניתנה הנשי רשאכ טרפבו
,וטושפכ תוימשגב איה ולא תוכרב תכשמהו ,שדוח-שאר תבשד ףסומ תליפתב םירמואש תוכרבה
.םיחפט הרשעמ הטמל

-לכל - איה הליפתד השע-תווצמהש (ט ףיעס תוטמ פ"ש תחיש) תמדוקה תודעוותהב רבודמכו
תוכרבה לכל עגונב ןבומ הז יפ-לעו ,וטושפכ תוימשגב םדאה יכרוצ תשקב ,הטושפכ - שארל
תוימשגב תוכרבה תכשמה תויהל הכירצ שארל-לכלש ,שדוח-שאר תבשד ףסומ תליפתב םירמואש
.וטושפכ

,לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה הלואגל עגונב "המחנלו העושיל" הכרבה לע ףסונש ,ונייהו
חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - וטושפכ "המחנו העושי"ד ןיינעה תויהל ךירצ
.שממ ונימיב הרהמב ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ

* * *

.בא -םחנמ שדוח-שארב איה יעסמ תשרפ תבש - וז הנש תועיבקבש ליעל רבוד

'וג םש תמיו 'וג רהה רה לא ןהכה ןורהא לעיו" - (חל,גל) ונתשרפב רכזומ הז ךיראת
.ןהכה ןורהא תריטפ התיה בא-םחנמ שדוח-שארבש ,ונייה ."שדוחל דחאב ישימחה שדוחב

."רהה רהב ותומב הנש תאמו םירשעו שולש ןב ןורהאו" :רמאנ (טל) הז ירחאלש קוספבו

רפסממ תפסונ הארוהו ,ןורהא תריטפד ןיינעה תוללכמ םדאה תדובעב הארוה הנשיש ןבומו
.ןמקלדכ ,םינש ג"כק - וייח ינש

ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" הנה תוקלתסהה םויבש (ח"כו ך"ז 'יס) שדוקה-תרגאב ראובמ
."'וכו הטמל הלעמלמ יוליג תניחבב ריאמו הלגתמ" הז ירה ,"וייח ימי לכ דבע רשא

ירקיע ןיינע ונשי לבא - םיניינע המכו המכ וניצמ ןהכה ןורהא לש ותדובע תודוא ,הנהו
:ןהכה ןורהא לש וידימלתמ םישענ וז הגהנה ידי-לעש (ב"ימ א"פ תובא) הנשמה תרמוא וילעש
."הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ יווה"

-תבהאד ןפואב הגהנהל עגונב - איה ןרהא לש ותריטפ םוימ תירקיעה הארוההש ןבומ הזמו
.בל קרפ אינתב הכוראב ראובמכ ,לארשי

תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכש ליעל רומאכ - "םירצמה ןיב" ימיל דחוימב ךייש הז ןיינעו
-תבהאד ןיינעהל עגונב תדחוימ השגדה תויהל הכירצ ןכלו ,םניח תאנשד ןיינעהמ האצותכ אב
.ןברוחהו תולגה תביס תא לטבל ידכ ,לארשי

:ןורהא לש ויתונש רפסמל עגונב

גהנמ" :אתיא - 'וכ ללה תרימאד תוכלהה ראבמ םשש - (ב"יה ג"פ) הכונח 'לה ם"במרב
רמואו ליחתמ ,ללה תא ארקמש לודגה ךרבמש רחא ,היה ךכ םינושארה םימכח ימיב ללהה תאירק
'וכו היוללה ןינוע םעה לכו 'ה ידבע וללה רמואו רזוחו ,היוללה ןינוע םעה לכו היוללה
םהל ןמיס .םימעפ םירשעו שולשו האמ היוללה ללהה לכב ןינוע ואצמנש דע ,רבד לכ לע ןכו
."ןורהא לש ויתונש

:ןיבהל ךירצו

- (הזב אצויכו ,"םיכובנ הרומ" ורפסב אל) ולש תוכלהה רפסב ם"במרה בתוכ הז ןיינע
ויתונש םהל ןמיס" היוללה ןינועש םימעפה ג"כקש תוכלה רפסב הנימ-אקפנ יאמל ,הרואכלו
!?"ןרהא לש

בותכל ם"במרה לש וניינע הנה - 'וכו םיליהת-שרדממ תאז איבמ ם"במרהש יפ-לע-ףאו
!וז הכלהל םיכייש םניאש ,שרדמב םיראובמה םיניינע איבהל אלו ,תוכלה

- "םימעפ ג"כק היוללה ללהה לכב ןינוע אצמנ" - ם"במרה איבמש רפסמה תוללכל עגונב
:הכלהל עגונ הז ןיינעש ראבל רשפא

עטק קלחל םיכירצ םא) היוללה ןינוע םהילעש םיעטקה תקולחל עגונב קפס ונשי רשאכ
,תחא הרימאב רמאנ הז עטקש וא ,םימעפ 'ב היוללה וילע ןינועו ,תורימא 'בל םייוסמ
םהילע ןינועש םיעטקה ראש תא רופסל הזל הצעה הנה - (תחא םעפ היוללה וילע ןינועו
עטק םיקלחמש הז ידי-לע) תפסונ םעפ היוללה תונעל םיכירצ םא םיעדוי הז יפ-לעו ,היוללה
,תאז ילול רבכ ונשי ג"כק רפסמהש וא ;םימעפ ג"כק ויהי לכה-ךסבש ידכ ,(םיינשל ל"נה
.תפסונ םעפ היוללה תיינעב ףיסוהל םיכירצ אל זאו

!?"ןורהא לש ויתונש םהל ןמיס" רמול ם"במרה ךירצ המ-םשל ןבומ וניא לבא

:תפסונ תמגוד םידקהב - הזב רואיבהו

-ףאו 'וכ איה בותכה תריזג 'וכ תואמוטה ןמ הליבטה"ש ם"במרה בתוכ תואווקמ תוכלה ףוסב
."'וכו רוהטה תעדה ימב ושפנ איבהו 'וכ רבדב שי זמר ןכ-יפ-לע

ןוידפב שמוח םולשתד םעטה תא ראבמ ם"במרהש הרומת תוכלה ףוסב וניצמ הז ךרד-לעו
וניינק תוברהל הטונ םדא לש עבטש ,ערה ורצי תצקו םדאה תבשחמ ףוסל הרות הדרי" :שדוקה
,ויוושמ תוחפב הדפיו םחינו וב רזחש רשפא שידקהו רדנש יפ-לע-ףאו ,ונוממ לע סוחלו
."שמוח ףיסוי ומצעל הדפ םא הרות הרמא

ימעט תא איבמ וניא ם"במרהו ,תוכלה לש רפס אוה ם"במרה רפס :ןבומ וניא הרואכלו
םולשתל םעטה תא ם"במרה איבמ עודמ ,ןכ םאו ,הכלהה ףוגל עגונ הז םא קר אלא ,תוכלהה
?"רוהטה תעדה ימב" הליבט - הוקמב הליבטה ןיינעב שיש זמרה תא הז ךרד-לעו ,שמוחה

:הזב רואיבהו .הכלהל עגונ הזש חכומ ,הז ןיינע איבמ ם"במרהש תויהו

לוכי וניא לבטש םדוק ירהש ,'וכ ה"בקה תשודק םע רושק הוקמב הליבטה ןיינע תוללכ
.שדקמה-תיבל סנכיהל לכויש תלעופ הליבטהו ,שדקמה-תיבל סנכהל

רסח רשאכ יכ - הטושפכ הליבטה רדגל תכייש "רוהטה תעדה ימב" הליבטהש ןבומ הז יפ-לעו
.הליבטה רדג םצעב רסח ןכלו ,ה"בקה תשודקל הריתס הז ירה ,"רוהטה תעדה ימב" הליבטב
.'וכ ותעידימ בש וניא רשאכ ןברוק תאבה הז ךרד-לעו .ודיב ץרשו לבוטד ןיינעה תמגודבו

:ונניינעל עגונב םג ןבומ הז יפ-לע

דצמ הז ירה ,"ללהה תא ארקמש לודגה" ידי-לע ללה תרימאד עטק לכ לע היוללה ןינועש המ
.םיעמושה ידי -לע ללה תרימא םוקמב איה היוללה תיינעש ,ונייה ,הנועכ עמושד ןיינעה

הרימאל בשחת םתיינעו םתעימשש ידכ ,הז םע הז דחאתהל םיכירצ םיעמושהו ארוקהש רחאמו
תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא" וניינעש ,ןהכה ןורהא ידי-לע תלעפנ םתודחא ירה - 'וכ
."'וכו תוירבה

תוללכ תא ראבמ אוה הז ידי-לע יכ - "ןרהא לש ויתונש רבדל ןמיס" ם"במרה בתוכ ןכלו
לארשי-תבהאו תודחא ידי-לע לעפנ הזש ,הנועכ עמושד ןיינעה דצמ ,היוללה תיינעד ןיינעה
.ןורהא לש וניינע -

ויפכ אשונ םאו ,אקווד "הבהאב" תויהל הכירצ םינהוכ תכרבש רהוזב ראובמה תמגודבו]
.['וכו שנוע הז לע שי ,לארשי-תבהאב רסחש ןפואב

:ןיבהל ךירצ ןיידע לבא

עמושד ןיינעהש ראבל הצור ם"במרה םאו ,תוכרב תוכלהב םג אבומ הנועכ עמושד ןיינעה
תאז ראבל ךירצ היה ,('וכ ןורהא לש וניינע) לארשי-תבהאו תודחא ידי-לע לעפנ הנועכ
?ללה תרימאד הנועכ עמושל עגונב תאז ראבלו ,הכונח תוכלה דע תוכחל אלו ,תוכרב תוכלהב

ראבמש המ לע ךומסל לוכי וניא לבא ,הז ינפל ראיבש המ לע ךמוס ם"במרהש ללכה עודיכו
ם"במרהש רמול רשפא-יא ,ןכלו - ['וכו תותכסמל רדס ןיאש ,ס"שב ןכ-ןיאש-המ] הז ירחאל
!הכונח תוכלהב ראבמש המ לע ךמוסש םושמ ,תוכרב תוכלהב תאז בתוכ אל

:הזב רואיבהו

החמש םרוגה דחוימ ןיינע ונשי רשאכ ,ונייה ,החמשה ןיינעל ךייש ללהה ןיינע תוללכ
רבד הז ןיא םוי לכב ללה תרימאש ל"זר רמאמכו .ללה תרימא תויהל ךירצ זא ,'וכו היולג
.אקווד היולגו תדחוימ החמש םע הרושק ללה תרימא יכ ,יוצרה

ןבומכו ,ללה תרימאד ןיינעה תויהל חרכומ ,היולג החמש לש ןיינע ונשי רשאכ - ךדיאלו
לכ" ול ושענש םושמ קרו ,"חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב" (א,דצ ןירדהנס) ל"זר רמאממ
!התע דע תולגב ונא םיאצמנ "הריש הרמא אלו וללה םיסנה

עמושד ןיינעה לעפנ דציכ ראבל ם"במרה ךירצ ,ללה תרימאבש חרכההו ןיינעה לדוג דצמו
תודחא ידי-לע לעפנ הז ןיינעש - ללה תרימאל תבשחנ היוללה תיינעש ,ונייה ,הנועכ
."ןורהא לש ויתונש םהל ןמיס" - ןורהא לש וניינע והזש ,לארשי-תבהאו

םלעהב אצמנ הז ןיינעש קיפסמ ,הנועכ עמושש רמאנ םהבש תוכרבה ראשל עגונב :תרמוא תאז
לע יולגב הריש תרימא הניינע תוללכש ,ללה תרימאל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,'וכ דבלב הנווכו
(ללה תרימאל היוללה תיינע תבשחנ הז םושמש) הנועכ עמושד ןיינעה םג הנה - היולג החמש
ראבל ידכ ,"ןורהא לש ויתונש הזל ןמיס" ם"במרה בתוכ ןכלו ,יולגב שגדומ תויהל ךירצ
.ןורהא לש וניינע והזש ,לארשי תבהאו תודחא ידי-לע לעפנ הז ןיינעש

לש ןיינע והזש ,בא-םחנמ שדוח-שארב ללה תרימא - ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד-לע
.הכוראב ל"נכ ,'וכו היולג החמש

-ףא - (ז"ה םש ם"במר) 'וכ גהנמ קר והזו ,ללה יצח קר םירמוא שדוח-שארבש יפ-לע-ףאו
-לע טרפבו ,הנועכ עמושו ,ןזחה ידי-לע ללה תרימאד הכרבה תא ועמש םלוכ ירה ,ןכ-יפ-לע
.'וכו יאשחב ומצעב הכרבה תא רמולו ןפאכניירא - םידיסחה גהנמ יפ

עגונב הרות-יטוקלב ראובמה יפ-לע - "לארשי גהנמ"ד ןיינעה לדוג עודי :הזל ףסונו
םימה ךוסינו הרותה ןמ אוה ןייה ךוסינש יפ-לע-ףא ,ןייה ךוסינ יבגל םימה ךוסינ תלעמל
.הרות לש הניימ רתוי םירפוס ירבד יילע םיברע ל"זר רמאמכו ,םירפוס ירבדמ אוה

,"לארשי גהנמ" קר והזש יפ-לע-ףא - "תופקה"ד הלעמה לדוגל עגונב ראובמ הז ךרד-לעו
ללה תרימאד "לארשי גהנמ"ל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו .םירפוס ירבדמ הווצמ אל וליפאו
.שדוח-שארב

"תירישעה הריש"ל שממ בורקב הכזנ - שדוח-שארב םירמואש ללהד הרישה ידי-לעש ןוצר-יהיו
ןפואבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"שדח ריש"ד ןפואב ,אובל-דיתעלד
.בבל בוטבו החמשבו ,"ואנ חישמ" ,"ןילאגנ ןה דימ"ד

.הנורחא הכרב תרימא תודוא ריכזה א"טילש ר"ומדא ק"כ

ימיב הריחבה -תיב תוכלה דומיל תודוא םעפה דוע ריכזהל יאדכ םויסה םדוק :רמא ךכ-רחאו
.םוי לכב ס"שב תותכסמ לע םימויס ךורעל - םימיה תעשתל עגונבו ,"םירצמה ןיב"

ןוששל ולא םימי וכפהיו ,תולגה ןיינע תוללכ לע "הנורחא הכרב" רמול הכזנ הז ידי-לעו
.םיבוט םידעומלו החמשלו
ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - א"משת'ה בא-םחנמ שדוח-שאר ,יעסמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה דעו- "םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל" ולא םימי וכפהייד הז דועיי
אלא ,הלואגה ןמז םדוק םג ,תיחצנ האובנ יהוזו ,ך"נתב אבומ
הז ןיינע תולגל םיכירצש

,הנועכ עמושו ,ןזחה ידי-לע ללה תרימאד הכרבה תא ועמש םלוכ
ומצעב הכרבה תא רמולו ןפאכניירא - םידיסחה גהנמ יפ-לע טרפבו
יאשחב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הגהנה תולגה ןמזב עובתל ןכתייה
?תיבה ןמזבכ


?עבטב םוקמ םהל ןיאש םירבד עובתל םיקידצ םילוכי ךיא

םהל ןיאש הלאכ םירבד םיעבות רודה יגיהנמו םיקידצש המדנ םימעפלש ךכ לע הנעמה םג והז
:עבטב םוקמ

התייה אלש דבלב וז אלש ,ואר ,ווטצנש המ ושעו וכלהו םלוקב ועמשש הלא - שארל לכל
.הזב עייס ומצע עבטהש ,הברדא אלא ,עבטה דצמ העינמ

אוהש הריחב לעב ידוהי תודוא רבודמשכ יכ ,הנעטה ןיממ אלש הישוק וז ירה - ללכבו
דומעל עבטה יקוח תלוכיב ןיא ,עבטה תואיצמב ה"בקה לש ונוצר תא אלמל ה"בקה לש וחולש
.ארובה ןוצר אלמל אלא הניא ותנווכ םא - ודגנ

רשפא -יא ,ןכ-םאו ,םילובגו םירצימ הרואכל שיו ,תולגה ןמזב םיאצמנשכ םג אוה ןכו
םירבד המב יכ - 'וכו ןידה-תרושמ םינפל הגהנה ,תיבה ןמזב ומכ הגהנהה היהתש עובתל
;ועבט דצמ תולגב תויהל חרכומ ידוהי היה וליא - וז הנעטל םוקמ שיש םירומא

םש אוה הז עבט"ש אינתב רמאנ ויתודואש "עבט" - ועבט דצמ ידוהיש ,איה תמאה לבא
אצמנ - "לכשו תעדהמ הלעמל" הז ירה תמאב לבא ,"תעדו םעט תניחבב וניאש רבד לכל לאשומה
;תוליצאה םלועמ הלעמלו ע"יב תומלועמ הלעמל ,הזה-םלועמ הלעמל ,םיחפט הרשעמ הלעמל
!תומצעב - אוה ומוקמ

לש ונוצרש ןוויכו ,ה"בקה לש ונוצר תא אלמל ידכ - הטמל תולשלתשה רדסב דרי םשמו
םנשיו תולג הנשיש "קחשמ"ו "עוצעצ" השענ ךכ םשל - הדובע לש ןיינעל םוקמ היהיש ה"בקה
אלמל םימתבו תמאב וכרדב חטבל ךלוהו ,הזמ לעפתמ םדאה ןיא תאז תורמלו ,םילובגו םירצימ
ותכלבש וניבא םהרבאב וניצמש ומכו ,םירתסההו תומלעהה לכ םילטב - זאו ,ה"בקה לש ונוצר
,רהנה ךותב ךליל ליחתהו לעפתה אלשכו ,רהנ וינפב דמע ה"בקה לש ונוצר םייקל הדיקעל
.הזב-אצויכ םיניינע ראשב הז ךרד -לעו ,רהנה לטבתנ יזא

ררבתהל םיצור םמצע דצמ עבטה יניינע םגש - עבטה יקוחד תודגנתהה רדעהב ןיינע דועו
,"ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ םג םיבער" קוספה לע ט"שעבה תרותכו ,םדאה תדובע ידי-לע
םתוא ררבי םדאהש הז ידי-לע "השודקב קבדיהל קשח םהל שי" הקשמו לכאמבש השודק יצוצינהש
ןפואב אלו העידי ידי-לע אובל רבדה ךירצ ,ותדובע לע רכש לבקי םדאהש ידכש אלא ;'וכ
.ויפ ךותל וילאמ לפונ לכאמהש

:הז ונרודב םג תחאו דחא לכל עגונב תויטרפב אוה ןכו [...]

תוינפה תא הדיצה קלסמש ,ונייה ,תוינפ אלל ודיקפת אלמל ומצעב לעופ ידוהי רשאכ
ונוצר תא הלגמש - רודה גיהנמו קידצה לש ונוצר תא קר םייקל הצורו וברעתי אלש תוישיאה
.םירתסההו תומלעהה לכ םילטב יזא - ה"בקה לש
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ד"ישת טבשב 'י תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


ןיינע אוה 'ה תכרב תכשמהל ילכה
תודחאה


"תומיענ"ו "בוט"ד ןפואב "דחי םג םיחא תבש"

חתפ . . ןועמש יברד הימקל ותא ,ארטמל אמלע אכירצ הווה אדח אנמיז" ,רהוזה רופיס עודי
תדירי לעפש ,ונייהו ,"'וכ דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה תולעמה ריש רמאו
."דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה" קוספה לע הרותב שורד רמאש הז ידי-לע םימשג

:רמול שי - םימשגה תדיריד הלועפהל "דחי םג םיחא תבש" קוספה תוכייש רואיבב [...]

'וכ םולש בהוא" ,לארשי-תבהא לש ןפואב הגהנהה תוללכ לע יאק - "דחי םג םיחא תבש"
םיענ המו בוט המ הנה"ד השגדהה םג יהוזש ,"ךרובי אוה ןיע בוט" ,"'וכ תוירבה תא בהוא
ךרד-לע ,תומיענו בוט לש ןפואב אוה "דחי םג םיחא תבש"ד ןיינעהש ,"דחי םג םיחא תבש
."'וכ וסייפמה" ,אקווד תופי םינפ רבסב הקדצה תניתנל עגונב ליעל רומאה

-ינב תוללכ לצא יללכו ירקיע יכה ןיינע והז אלא ,יטרפ שיאל הארוה וניא הז ןיינעו
'ה תא תבהאו" םע אוה דח "ךומכ ךערל תבהאו"ש ןקזה ר"ומדא ירבדמ ןבומכ ,לארשי
אוה עמש-תאירקד הנושאר השרפב רמאנש "ךיקולא 'ה תא תבהאו"ש םשכ ,ןכ-םאו ,"ךיקולא
בייוחמש יוויצ אוה "ךומכ ךערל תבהאו" םג ךכ ,וב בייוחמ לארשימ דחאו דחא לכש יוויצ
טושפ םגו ,יקנ ןיא - (הנשמב רכזומכ) 'וכ דע לודג ןהכמ - לארשימ דחאו דחא לכ וב
.לארשי -תבהא ידי-לע תובר לועפל לוכי םיטושפבש

תוינע לש בצמב היהש אביקע יבר תודוא ל"זח רופיסכ - הקדצה ןיינעל עגונב אוהש ומכו
ןבת תצק ול ןתייש ונממ שקיבו - דורמ ינעכ ול המדנש - איבנה והילא וילא אבו ,הלודג
ענמי אל" ,"רחאל הקדצ ןתיל בייח הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפא"ש - הכלהב אוה ןכו .'וכ
."הנשב לקשה תישילשמ ומצע

םיקוליחהש ,"הנשה ןרק" ,הנשה ימי רפסמל ןווכמה םוכסב הקדצ תניתנד גהנמהמ םג ריעהלו
וא ,םוי לכל תחא הטורפ ,תוטורפ לש ןובשח יפל ,הניתנה תומכ עגונב אלא םניא הזב
ןיינע ,ןכש ,דחאו דחא לכ לצא תויהל הכירצ המצע הניתנה לבא ,'וכ םילודג םימוכסב
.ותיב ינבלו ול ךרטצמה לכב ה"בקה לש ותקדצ תכשמנ ודי-לעש "ילכ"ה אוה הקדצה

,יכ ,םימשג תדיריל דחוימב ךיישו עגונ - "דחי םג םיחא תבש" ,לארשי-תבהא - הז ןיינעו
השק" ל"זר רמאמכ ,ןיד לש ןיינע םע רושק (הסנרפה ןיינע תוללכ) םימשג תדיריד ןיינעה
חוכ איה ,רבדבש ןידה תורמל םימשג תדירי לועפל הצעה ןכלו ,"אנידד אמויכ ארטימד אמוי
-ינבמ המכו המכ תוללכתהו ףוריצ ןיינע אוהש ,"דחי םג םיחא תבש" [...] רוביצה תלעמו
."םיחא" ומכ וידחי לארשי

ה"בקה לש ויתוכרב תכשמהל ילכהש - "דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב" בותכש המ םג והזו [...]
."דחי םג םיחא תבש" ,"דחאכ ונלוכ" ,תודחאה ןיינע אוה
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ה"כשת הרות-תחמש םוי תודעוותהמ)
יבר יצוצינ


החמשלו ןוששל וכפהיי

* הקדצו הליפת ,הרותב ןכו ןיליפת עצבמב קזחתהל יברה ארק םירצמה-ןיב לש הלא םימיב
תרחא תונמדזהב * םימיה תעשתב תותכסמ ימויס תכירע עצבמ לע הנושארל זירכה ה"לשת תנשב
ןיינעתמ יברה * תודחוימ תולועפ םהב תושעל 'םייוצר םימי'כ םירחא םימי יברה ריכזמ
באב העשת לילב 'לארשי לוק'ב םויסב תורישי
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:ל"שת בא-םחנמב 'ז 'א םויב ,770-ב 'תה דחא ותמישרב בתכ ךכ

איה תמאה .דומללו תבשל טושפ - ל"שת באב העשתל עגונב תוארוהה לע רבכ םכל עדונ יאדו"
היה הבושתה-תרגא לש החישהמ .םיריעסמ םייוטיב תודעוותהה ךלהמב ועמשנו ושגרוה תוללכבש
ןיינע אוה ותוימינפב אלא - תויחטשב לבקתמהל דוגינב אוה בא שדוח לש ןיינעה לכש ,ןבומ
...!הלואגה תולגתה אובת ףכיתש ובשח תאזה החישה ןכותמ .'וכו 'וכו החמש לש

ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרהו ,תומוקמה לכל ןפלטל יברהמ הארוה האצי שדוק-תבש יאצומב"
.םלועה לכל ןפלטל ולחהו תוחוכ סייג

מ"רו יחרז ש"רה םה םינוממה) םיכרבאה ןיב 'תורמשמ'ה תא ןגראל םינוממ ונמתנ ןאכ םג"
.ןטקה ינאו ףלוו .א ,יקצנימק .י ,סשל .ב :םירוחבה ןיבו (גילרה

ןכות תא ןכו הז תא היגה יברהו ,תודעוותההמ תוארוהה ןכות תא יברל וסינכה םויה"
.[251-241 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל] .החישה

תופסוה םע) "'וגו הדפית טפשמב ןויצ" קוספה לע ןקזה ר"ומדא לש רמאמ תאצל דמוע רחמ"
תאיב ברע אוה ךיא שחומב ןאכ שגרומ לוכה-ךסב .הנשה ומכ תועיבקב רמאנש (קדצ-חמצהמ
דעוותי יברהש ארבסה םילעמ שי .'וכו שממ םייניע ןוילכב םיפצמ וננהו ,ונקדצ חישמ
אובת ב"ת לילבש הכזנ חטב ,הברדאש ןעוטו וז ארבס ךירפמ ןיקסר ד"רו ,באב העשת יאצומב
."...תודעוותה זא היהת אליממו הלואגה

תדחוימ תוליעפ

:תודעוותההמ קלח תיצמת ןלהלו יברה דעוותה ה"לשת בא-םחנמ שדוח-שאר ברעב

קוסעל רתוה רמז-ילכב תונמוא ילעבלש םשכ (א :םיינשב אוה תודעוותהל 'רתיה'ה
םירבדמ םהילעש םיניינעה (ב .[יברה לש=] "יתנמוא" איה תודעוותהה םג ךכ ,םתונמואב
ו הקדצו ,הליפת ,הרותב הפסוה תויהל הכירצ .אקווד םתרימא ןמזל םיכייש ,וז תודעוותהב
תא) ןיטעממ בא סנכנשמ" ;תועובשה 'גב טרפב ,םולשה ןיינע תא ןכ-םג םילעופ םהש ,הרשעב
תעשתמ םוי לכב ,םלועב םוקמ לכב תושעל ךירצ ןכל ."החמשב - (םייוצר יתלבה םיניינעה לכ
.תכסמ םויס ,םימיה

לכ תא םהב וכזיו 'םימויס' וכרעי תובישיהו 'םיללוכ'ה ידימלתש יברה עיצה וז החישב
;הלפכמה-תרעמו יברעמה-לתוכה דיל םימויס ךורעל יברה ארק שדוקה-ץראב .'וכו םיכמותה
:םימיה תעשתבש םייוצרה םימיב ליעל רכזנה לכב קסעתהל ךירצ דחוימבש רמאו ףיסוה יברה
.(ל"זיראה תריטפ םוי) בא-םחנמב 'הו ("םולש בהוא" ןורהא תריטפ םוי) בא-םחנמ שדוח שאר
ותרותמ דומלל ןכו ,ל"נה לכ תא םש תושעלו ל"זיראה ןויצל הז םויב תולעל הרוה יברה
.דחאו דחא לכל הקדצ תניתנו 'םיעצבמ'ב תדחוימ תולדתשה - ףסונ ןיינע .םיברב

בחרה רוביצל היינפ

הארמל התיהש שידייב העידי םוגרת איהש ןכתיי טלחהב) תרחמל המסרפתהש העדוהה ןושל וזו
:(המוסרפ ינפל יברה יניע

ה"לשת בא-םחנמ שדוח-שאר

בחרה רוביצה לא הנפ ,שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ םייקש תודעוותהב
,םוי לכב תכסמ םויס ,םימיה תעשת ךשמבו םויהמ לחה ,ומייקי יכ השקבב
.החמשבו הווצמ תדועס היהת אלימבו

רשבב) הרודיהו היטרפ לכב וז תדועס םייקל ךרוצ ןיאש ףיסוה א"טילש יברה
.('וכו ןייו

ןטק-דעומ תכסמ םויס וב ךורעל א"טילש יברה עיצה ,ומצע באב 'ט םויל רשקב
.םויב-וב הדמולל רתומש

ןוגכ .םהל םיכירצה םירבד הנדמלת לארשי תונב םג יכ ,ףיסוה א"טילש יברה
.(םינורחאה תנקסמכ) וז תכסמ 'םויס' ךורעל ןכ םג הנלכותו ,'תובא' תכסמ

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" רשא עודיה םידיסחה םגתפב םייס א"טילש יברה
.בא שדוח לש 'םיניד'ה תא ןיטעממ החמשה ידי -לע

ימויס ולא םימיב ךורעל ,רתאו רתא לכבש 'וכו רועיש-דיגמ ,בר לכמ ונתשקב
.באב העשת םויב ללוכ ,ל"נהכ תותכסמ

הרהמב ונקדצ חישמ תאיבב ,החמשלו ןוששל וכפהיי ולא םימיש הרהמב הכזנו
.ונימיב

.'וכו 'םויס'ה תכירע םצע ידי-לע תלעפנ החמשה רקיעש ןוויכ

תונטייקב תותכסמ ימויס

:שדוקה-ץראל תוריכזמה ךרד םינשה תחאב הרבעוהש יפכ תוארוה תרוש הנה

תצובק שיש םוקמ לכב ןכו ,תודלילו םידליל םג תונטייקב םויס ושעי םויו םוי לכב (א
.םידוהי

.םויסב ופתתשי םה םגש ,םהירוה לע ועיפשי תודליהו םידליהש לועפל (ב

.םויו םוי לכב ךכ - תרחמל םייקתיש ףסונ םויס לע עובקלו עידוהל םויסה רחאל (ג

.תונמדזה לכבו םוקמ לכב 'םערוטש' ךכמ ושעיש - םויו םוי לכבו םישנל םג ךייש (ד

.תבשה םוי יבגל םג רומא ל"נה (ה

וקה לע יברה לש ולוק

'יחיש ךורב -םהרבא ברה ח"הרה רפיס (ס"שת בא-םחנמ - 916 ןויליג) 'ד"בח רפכ' םע החישב
:רנזבפ

םג םשמו יברעמה לתוכה תבחרמ דחוימ רודיש רדשל 'לארשי לוק' גהנ באב העשת לילב"
.ידי-לע היה ךרענ הז םויס .םוי ותואל (ןטק-דעומ) תכסמה םויס רבעוה

.באב 'ט ליל לש םויסה תא ךורעל םיארחאהמ היינפ המ-םושמ יתלביק אל ב"משת תנשב"
.באב 'ט לילב םויס ללכ הנש התואב ךרענ אל ,לעופב ךא ,רחא והשימ םע םכוס רבדהש הארנכ
.תאז יתעדי אל ןיידע הז בלשב

עתפל .זא וב יתלפיטש םייוסמ ןיינעב בוקדוח ברה ריכזמה םע יתרביד באב העשת יאצומב"
הלילב לומתא היה המ' :לאושו תורישי יילא הנופה ,וקה לע יברה לש ולוק תא עמוש ינא
זאו עגרל יתבשח .'?עדוי ןכ ימו' :תושגרתהב לאש יברה .עדוי יניאש יתינע .'?לתוכב
הרצק החיש ,בוקדוח ברה םע חחושל יברה לחה עגר ותואב .'עדוי ינניא' יכ בוש יתבשה
יל ריבסהו בוקדוח ברה יילא הנפ םיעגר המכ רובעכ .עומשל יתלוכי אל הנכות תאש ,הטקשו
יתוירחאב אוה באב 'ט לילב םויסה תכירע אשונ יכ תעדל יילע ךליאו ןאכמש תוכיראב
."ישיא ןפואב הז םויסל גואדל יילע ךליאו ןאכמשו
תודיסחה ינייעממ


יעסמ-תוטמ תשרפ


תוטמ תשרפ

וליאו ,('תוליפת רדס'ב ם"במר האר) 'תוטמה ישאר' םשב ונתשרפל וארק םינושארה תורודב
:דבלב 'תוטמ' הארוקל וגהנ םינורחאה תורודב

,המשנבש 'ןתיא'ה - תודיסחה ןושלבו ,המשנ לכב םינומטה תושיחנו תופיקתל זמור 'תוטמ'
התלגתנ םינושארה תורודב .קזחו השק אוה ןכלו ,ןליאל רבוחמ וניאש ףנע אוה הטמ ןכש
ךשוח רשאכ ,םינורחאה תורודב וליאו ;"תוטמה ישאר" - הלוגס ידיחי ברקב קר וז הניחב
לכ לצא וז הניחב הלגתמ - תועינמו םיישק שי לעשו דעצ לכ לעו ,לפוכמו לופכ תולגה
.ידוהי
(382 'מע ,חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


יעסמ-תוטמ תוישרפ

אהת אל הרותה תאז") םייונישל ןתינ וניאש ,הרותבש הכלהה קלח לע הרומ 'תוטמ'
עסמה ןכש ,חישמה תאיבל זמור 'יעסמ' וליאו ,קזחו השק אוהש הטמה תמגודכ ,("תפלחומ
.(גצ ןירדהנס) "ןיאדו חרומ" אוהש ,חישמה ךלמל זמר ,"וחירי ןדרי" אוה ןורחאה

קר .'יעסמ'ל עיגהל ןתינ 'תוטמ' ידי-לע קרש ,אופא ונדמלמ יעסמו תוטמ לש רוביחה
,הכלה וז - 'ה רבד" (חלק תבש) ל"זר רמאמב םג זמרנ רבדה .הלואגה תא איבת הכלהה תרימש
."ץקה הז - 'ה רבד
(ב"משת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(א,בל) דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו

תא וטחש אלש םושמו ,םירחא םילכאמ ולכא אלו ןמה תא ובביח ולא םיטבשש םירפסב אבומ
תפיאש - הדוקנ התואמ ועבנ ןדריה רבע תפדעה םגו ןמה תביח םג .בר הנקמ םהל היה ,םנאצ
.םלועהמ קחרתהל דג ינבו ןבואר ינב

,"הנקמ םוקמ" היה ןדריה רבע םג ;העירזו השירח לש הדלות אלו םימשה ןמ םחל היה ןמה
.השעמה םלוע יניינעמו ריעה ןואשמ קתונמ
(18 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל)

תובא יקרפ


םימש םשל ויהי ךישעמ לכו


ןקתהו ךלשכ ךילע ביבח ךרבח ןוממ יהי רמוא יסוי יבר
ויהי ךישעמ לכו ,ךל השורי הניאש ,הרות דומלל ךמצע
(בי הנשמ ,ב קרפ) םימש םשל

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שריפ

תרזוח הרות ,םכח יבא-יבאו ,םכח יבאו ליאוה רמאת אלש - הרות דומלל ךמצע ןקתה
קסוע התאש העשב ףא - םימש םשל ויהי ךישעמ לכו .הירחא שקבל ךירצ יניאו הלש הינסכאל
.ךנוק ןוצר תושעל אירב היהתש אלא ךפוג תונהל ןווכתת אל ץרא-ךרדבו הייתשו הליכאב

והמ (ב ."בקעי תליהק השרומ" איה אולה הרותה - "ךל השורי הניאש" (א :ונתנשמב תולאשה
.ונתנשמבש םירמאמה תשולש ןיב רשקה

:ר"ומדא ק"כ רואיב

ל"זר ורמא "ודבל בקעי רתווייו" קוספה לע - "ךלשכ ךילע ביבח ךרבח ןוממ יהי"
ךמעו"ש רחאמו ."םפוגמ רתוי םנוממ םהילע ביבחש םיקידצל ןאכמ ,םינטק ןיכפ לע רייתשנש"
ןוממ יהי" והזו .(תמייוסמ הדימב) הז ןיינע ונשי דחאו דחא לכבש ןבומ ,"םיקידצ םלוכ
"ביבח" תויהל ךירצ ןכ ,ךפוגמ רתוי ךילע ביבח ךנוממש םשכ :"ךלשכ ךילע ביבח ךרבח
,וריבח ןוממ קיזהל קר רוסא ןידה דצמ :תודיסח תדימ תניחבב אוה רבדהו .ךרבח לש ונוממ
.ךפוגמ רתוי ךילע ביבח תויהל וריבח ןוממ ךירצ תודיסח תדימב וליאו

."ןיינק"ו "השורי" ,תוניחב יתש שי הרותב - "ךל השורי הניאש הרות דומלל ךמצע ןקתהו"
"השרומ" איה הרותהו ,"בקעי תליהק" ללכב אוה ,היהיש ימ היהי ,לארשימ דחאו דחא לכ
הנבהה קלח ונייה ,הרותבש "ןיינק" תניחב וליאו .העיגיו למע שרוד וניא הז ןיינעו ;ולש
הרותב הז קלחו "ןימאת לא תאצמו תעגי אל" רמאמכ ,העיגיו הדובע ידי-לע אבש ,הרותבש
.ל"זר ונמש םירבד ח"מה ידי-לע הנקנ

,"םירבח קוביד" :לארשי-תבהאל םירושקה םיניינע המכ םנשי םירבדה ח"מ ןיב ,הנהו
,תוכז-ףכל ועירכמו ,וריבח םע לועב אשונ" ,"תוירבה תא בהוא" ,"םידימלתה לופלפ"
יפ-לע :"ךמצע ןקתה" קוידה והז ."בישמו לאוש" ,"םולשה לע ודימעמו ,תמאה לע ודימעמו
הז עבט ןקתל םדאה לע - "ןקתל - תושעל" תויהל ךירצו ,"ומצע לצא בורק םדא" ירה עבט
."ךומכ" - תיתימא לארשי-תבהא לש שגרב ופילחהלו

רשקב ינשהו ,תלוזה ןוממל רשקב ןושארה - לארשי-תבהאב םירבדמ םירמאמה ינשש אצמנ
וז אל :"וז ףא וז אל" לש רדסב ורמאנ תובבה יתשו .הרותה דומיל ינינעב לארשי-תבהאל
םדאל ול השקש ,הרות יניינעב וליפא אלא ,לארשי-תבהאב גהנתהל שי ןוממ יניינעבש דבלב
.לארשי-תבהא ךותמ ינשל סחייתהל שי ,תיכפה העדל םוקמ ןתילו לובסל

םהילע ךרבל בייח םדא ןיא ןידה-תרושמש םלועה יניינע שי - "םימש םשל ויהי ךישעמ לכו"
םדא בייח תודיסח תדימ דצמש ,ונדמלמ אנתהו .(הלטבל הכרב םושמ ,םהילע ךרבל רוסאו)
ךורב" רמואש הז ידי-לע ,הכרבב םיבייח םניאש ולא םג ,"ךישעמ לכ"ב "םימש םש" ריכזהל
.הזב אצויכו ,"ל-אל הדות" "'ה

םש" םע ויניינע לכ רשקמש ךכ ידיל םדאה תא איבמה ,'ה תבהאב תרבדמ הנורחאה אבבהש ירה
,לארשי-תבהאב תוקסוע תונושארה יתש :תובבה שולש ןיב רשקה והז .םהילע 'הל הדומו "םימש
ר"ומדא לש עודיה ומגתפכ ,"דח אלוכ" םה לארשי-תבהאו 'ה תבהא ירהו ;'ה תבהאב תישילשהו
.ןקזה
(הגומ יתלב - מ"שת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישיש םוי
שדוח-שאר ברע ,זומתב ט"כ

המו ,תודועס יתש תאצוה - הקדצהו ,1הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל שי הז םויב
דומיל) הירחאלשו וז הארוה םויק רבד-לע טילחהל קיפסה אלש ימ .תודועס שולש - בוט
.2םדוק תחא העש הפיו ,םדקהב תאז טילחהל וילע ,םירצמה-ןיב ינפל ('הריחבה תיב' יניינע
.3ןכמ רחאל םג ןמילשהל יאדכ - ןנמזב ליעלד תולועפה לככ לעופב ושע אלש הלא רשא ןבומו

:"הריחבה תיב"

השעמל הכלהב - שארל לכל ,הרותה דומיל) 'טפשמ'ב ףיסוהל שי אפוג 'םירצמה ןיב' ימיב
5'האופר תמדקה' ןניינעש ,תותבשב המכו-המכ-תחא-לעו ,םוי לכב] ןכו ,4ולא םימי ינידמ
רפסב םיקרפה - שארל לכלו ,שדקמה-תיב ןיינבבו 6הלואגב םיקסועה הרותה יניינעב דחוימב
תוכלהו 7דימתו תודימ תותכסמ - הנשמ ,ישילשה שדקמה-תיב ןיינעב םירבדמה גמ-מ לאקזחי
ולא םימיב הפוקתל הפוקתמ רבעמ לכב תדחוימ תפסותו] 'הקדצ'ו ([ם"במרהל 8הריחבה -תיב
העשת ברע ,באב העשת וב לחש עובשה ,בא-םחנמ שדוח-שארמ ,בא-םחנמ שדוח-שאר דע :אפוג
לע ףסונב ,ב"ויכו הייתשו הליכא ידי -לע רתומה ןפואב - תותבשב םגו .9[באב העשתו ,באב
.10תבשה רובע הפסוהב גוהנכ שדוק-תבש ברעב הקדצה תניתנ

תונחמב םיאצמנה םידליה לצא םג תויהל הכירצ ,אמרג-ןמזהש ןיינעב הרותב הפסוההש ,ןבומ
.11ץיקה

:12"םימיה-תעשת"

וא םישדח םילענמו םידגב תונקל רוסאו .החמש לש ןתמו אשמבו החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ
םידגב סבכל רוסאו .באב העשת רחאל דע םהב םישמתשמ ןיא וליפאו ,ול תושעל ןמואל תתל
ידי-לע קר סבכל רתומ תבשל תנותכו .באב העשת רחאל םחינהל וליפא (םינטק ידגבמ ץוח)
םיגהונ ןכלו] .(שדוק-תבש דובכל אלא) ןיידע םשבל אלש םיסבוכמ םידגב שובלל רוסאו ,יוג
םימיה תעשת ךשמב שובלל םידמועש םיסבוכמה םידגבה לכ תא המ-ןמזל שדוח-שאר ינפל שובלל
.תבש ידגבו םינבל שובלל םירתומ ,ןבה-ירוהו ,קדנסה ,להומה :תירבה ילעב .[13

ינפמ רעטצמה ןכו] הווצמ ךרוצלו האופרלו ,ןנוצב וליפא גונעתל ופוג לכ ץוחרל רוסאו
לבוטה .(הווצמ תדועסו תבשמ ץוח) ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא .רתומ - [14העיזהו םוחה
.תבשל 16וילגרו וידי ,וינפ ,ושאר ץוחרלו לובטל רתומ 15תבש ברע לכב

,17"באב ו"ט רחאל תוחדל בוט :יברה הנע םעפ .םימיה תעשתב השדח הרידל םיסנכנ ןיא
.18"םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב . . רשפא םאב" :הרוה תרחא םעפו

הבכע לכו .באב יעישתה םוי ירחאל ותוחדל שי - רשפא םאב :יאופר לופיט רבדב יברה תצע
.19ןוזח תבש םדוק תאז תושעל שי ,העשה תא אקוודב קוחדי אפורה םאבו .הבוטל

:םימויס

המו] שדוח-שארמ ,21'םימיה -תעשת'מ םוי לכב ס"שה תותכסמל 20'םימויס' ךורעל גהנמה"
יפ-לע רתומה ןפואב - באב העשתבו באב העשת ברעב םגו ,באב העשת דע [22הז ינפל םג בוט
.[23תודעוותהו הדועס םע םג - םיאתמה םוקמבו] ךורע-ןחלוש

ףיסוהל דציכ םירתומה םינפואה לכ תא םישפחמ ולא םימיבש ןוויכ - רבדב םימעטהמו"
םימי םע הרושקה הדיריבש ימינפה-בוטה תא תולגל הז-ידי-לעו ,םיחמשו םיבוט םיניינעב
.הרות לש הרמגל החמש ןישוע - "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"מ לחה ,24ולא

.'םימיה תעשת'בש תבשה םויב םג םויס ךורעל יאדכ 25הז םעט ינפמו"

-תודחאו לארשי-תבהא דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,'ךלמ תרדה םע בורב' - בוט המו"
ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו .תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,החמשב (לארשי
דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו םרמואל לקש םיניינעב ןמויסש הלאכ תותכסמ לע 'םימויס'
םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא 'םימויס'בש ,26םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ
םויסד רמאמה ול םירמואש ףא וא ,םויסה לע וינפל םירזוחשכ - ויקסע עצמאבו ,בוחרב
.'וינפב אלש םדאל ןיכז' ירהש ,'םויס' והזש ול רפסל ילבמ תכסמה

בוט המו ;םירחא לש 'םויס' דמעמב תוחפל ףתתשי - ואל םא ;ומצעב םייסי - לוכיש ימ]
,והשלכ םויס דמעמב ףתתשה אל המ-םושמש ימ תא םג תוכזל ידכו ;לארשימ הרשע דמעמב היהיש
וידרב םויסה תא ורובע עימשהל שי - הווצמ תדועסב קר םירתומה םילכאמ לכוא יכה-ואלבו
.[.27הווצמ -לש-החמשל תאזכ הרוצב תוחפל ותוא רשקלו ,'וכו

תרדה םע בורב" [תותבשב םג - רומאכ] םתכירעב דחוימב לדתשהל שי ,'םימויס'ל רשקב"
,28"ףטו (ןבומכ דרפנב) םישנו םישנא" ,הרות לש הרמגל החמשהב לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ
םיכייש םניא ןיידעש (םינשב םינטק םג אלא ,תועידיב םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ
29םינטקה םירוכב םג איבהל לארשי גהנמש ,חספ-ברעד םויסה תמגודבו ךרד-לע ,הגשהו הנבהל
.

הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע [ו 30לארשי-תבהא לע ,םימויסב דחוימב] ררועל שי ןכו"
.31"'הקדצב היבשו ,הדפית (הרות=) טפשמב ןויצ' :רמאנש המ יפ-לע ,הקדצה תניתנבו ללכב
םינתונ דיימו ףכית זאש ,הקדצ תפוק לעופב איבהל שי - הקדצ תניתנ לע ררועל םיאבשכו
.32לעופב הקדצ

.32"לבת יווצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב הלא תוארוה םויק רבד-לע וזרזיו ומסרפי יאדוובו"

ליחתהל וכזיו ,'םימויס'ה תא ושעי ,םימיה תעשת םדוק ונקדצ חישמ אובי רשאכ םגו"
.33"חישמ לש ותרותב םירחא םירפס םייסלו

-תבשב הנשה לחש] בא-םחנמב 'ח םויב תווצמה לועל סנכנש רענ לש הווצמ-רב תדועס ןיינעב
התושעל שי - ואל םאבו ,אד-ןוגכב םוקמב גהנמ שי םא ררבל שי" :יברה בישה ,[שדוק
,הז עובשב תווצמל עיגהש ימל רמוחו לק - ןכ-םאו] בא-םחנמ 'ח ליל תרמוא תאז ,הנמזב
.34"וירחאלש תבשב - היהיש םעט הזיאמ רשפא-יא םאבו ,[הרעהב האר ,הנמזב הומייקיש

יעסמו-תוטמ תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שאר ,בא-םחנמב 'א

.שדוח שאר יגהנמ

.'אוביו הלעי' רמול להקל ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיחפוט תיברע תליפת ינפל

שידק ,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח ,אוביו הלעי :תירחש
הלועה םג .יעסמו תוטמ תוישרפב םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םותי
לע ינשה רפסה תא םיחינמ .35(יריצב 'קזחתנו'ד 'ז) "קזחתנו קזח ,קזח" רמוא הרותל
:סחניפ תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו ,המיבה
.הלילגו ההבגה .(וט-ט,חכ רבדמב) "וכסנו . . םכישדוח ישארבו" ,"תבשה םויבו"

36(ב-א,ד ;חכ-ד,ב והימרי) "וללהתי ובו . . בושת םא .הדוהי ךיקולא . . ועמש" :הרטפה
הכ" - :ונייהד ,37"יאסכ םימשה" שדוח-שאר תבש תרטפהמ ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו ,
.38(גכ.דכ.גכ.א,וס והיעשי) "שדוח ידמ היהו ,"וארו ואציו" ,"שדוח ידמ היהו" ,"'ה רמא

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

אלש דע רכזנו ,'תבש תנקית' רמאו העט םא .'תרצי התא' (םיללפתמו םיזירכמ) :39ףסומ
,הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס רבכ םאו ,'תרצי התא' ליחתמו רזוח - ותליפת םייס
'תבשה שדקמ' םתחש יפ-לע-ףא (שדוח -שאר ףסומ והשמב ריכזה וא) 'תרצי התא' רמא םאו
.אצי - דבלב

.41'קזח תבש'כ ןהו ,40שדוח-שארכ ןה ;גוהנכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ב קרפ - תובא יקרפ

,ןושאר םוי
בא-םחנמב 'ב

.42(אי,א) "םכל רביד רשאכ" :ספדנכ םימייסמ ,ת"תח ירועישד ימויה שמוח רועישב

יעיבר םוי
בא-םחנמב 'ה

םהש ,ללכב 'הקדצ'ו 'טפשמ'ב הפסוההל ףסונש - תוטשפב ררועמ - ל"זיראה לש אלוליהה םוי
,"המכחה תאז" הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ופיסויש - ל"זיראה לצא תדחוימ השגדהב
.43ד"בח תודיסח תרותב רבסומכ טרפבו
.(593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותהב ,גהנמה) שדוח-שאר ברע לכב גוהנה לע רתי (1

."ג"ס א"עקת 'יס ח"וא ע"וש ןיד-קספ יפ-לע" (2

תאצוה) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'םירואיבו םישודיח םע ם"במרהל הריחבה תיב תוכלה'ל רבד-חתפ :ךותמ (3
.(.י.נ ןילקורב ,ו"משת ,א"נמ םיכרבמ ק"שצומ ,ת"הק

'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה י"פע - "אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןמז לכ ,ןושעי רשא השעמה תא תעדל" (4
.108,(הגומ) 91,78

.578 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (5

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (6

תכסמב תצקמו" ןושלה 38 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותהבו .186 הרעהו 579 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (7
."דימת

,ט"לשת םירבד 'פ ק"שצומ תחיש) "תונברקה תוכלה" םג ךכל ףסונב דומלל יברה הרוהש ונאצמ תחא םעפו (8
.(א"ססו ו"כס הגומ יתלב 'תה תחנה

.102 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה (9

.כ"חא םיאבומה 'םימויס'ל ה"ה הארנכו .50 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (10

.ד"בח-ללוכ חול (11

םינבלב אל ךא ,תויאצחו תולמש ,םייסנכמו תוצלוחב הזב םירהזנ השעמלו .אצ ק"ס אנקת 'יס םייחה-ףכ (12
ןתינ ןכ .םשבלל יאשר כ"חאו ,ונויקנמ דגבה דירוהל הפצרה לע המ-ןמזל םחיני :קיפסה אלש ימ] .םייברגו
.[המודכו םירהצב דחאו רקובב דחאו הלילב דחא ,המצע ק"שב הזמ הנהייש יאנתב ק"שב שובלל

םש א"יו) ד"ס ב"מפ א"ח םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנ ,ד תוא דפ 'יס ד"ח ע"הא השמ-תורגא ת"וש (13
,כר ע"ס א"ח םייחה-רשג הארו .(העיזהמ םילבוס לכהש םוקמב םג ךייש םא ע"צו .ותיבב אעניצב תאז תושעל
.(ג"יס הק קרפ א"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנ 'עו) םימח םימבו ןובסב וליפא דיחיד תוליבאב הזב ריתמה
.ןימחב ץחרי אל ןנוצב תאז ריבעהל לוכי םאש ,וננינעב בתכ ומ ק"ס ףוס ד"נקת 'יס םייחה-ףכב ךדיאמ

.'ותעב-רבד' חול האר .דבלב הליבטה ןיינעל ,םוי לכב לבוטה ןכו (14

הארו .ה"ע קורב לואש-םייח 'ר עיפשמהו ג"הרה הרוה ןכו .ןובסבו םימח םימב ,ףוגה לכ םיצחור השעמלו (15
.אי ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב ז"כב

.חכר 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא (16

.צש 'מע טי ךרכ םש (17

.ועש 'מע ט"יח שדוק-תורגא (18

תכסמ לע םויס ךורעל בטומ ,תוינשמב המלש תכסמ לע וא ,קרפ לע םויס תושעל ןתינש תועד שיש ףא (19
םג הארו .86 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) דימת תכסמ ומכ ,תועדה לכל ,םיטרפה לכ םע 'םויס' ,ארמגב
.(97 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה

'ךלע ןרדה' ורמאו ,םייס . . םירוחבה דחא .חכונ היה ב"שרה ר"ומדא ק"כו ,לודגה םלואב ס"שה םויס היה"
,[זכ ק"ס ו"מר ד"וי ך"ש האר :ה"א] רודיסב אוהש ומכ ןנברד שידק ורמאו .רתוי אלו ,אפפ בר ינב תומשו
ה"ערת תבט ד"כמ ,טיר 'מע ד"ח קירטיח 'יש י"רה ח"הרהל םירבד תומישר) "תותכסמהב אוהש ומכ אלו
.(שטיוואבוילב

-תעשתב םימויס תושעל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תגהנהמ ריעהל .ךכ-רחא רשב תדועס םילכוא ןיאשכ וליפא" (20
."46 'מע םיגהנמה -רפס - ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה אלש ףא םימיה

.74 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (21

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (22

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :ל"זח ירבד שוריפב [שטאקנוממ צ"הרה םשב] עודיה םגתפהמ םג ריעהל" (23
יפ-לע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה ידי-לע ,'החמשב' םימיה-תעשתד םייוצר-יתלבה םיניינעה 'ןיטעממ'ש
."ןבומכ ,ךורע-ןחלוש

גהנמש ןוויכ ,'םויס' תכירע יברה ללש (872 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה) תבשב לחש טייצראיבש פ"עא (24
.תינעת לש ןיינעל םוקמ תניתנכ שרפתהל לולע הז

(רצק ןמז ךשמב המייסלו הדמלל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :המגודלו" (25
,תוכרב :תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" המויסש
."ךינב" תובית-ישאר - תותירכ ,תומבי ,ריזנ

.672 'מע ג"ח מ"שת שדוק-תוחיש (26

.96 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (27

,העש תארוה וזש הארנ ןיא "וז הנשב דחוימב" םש רומאה תורמלו .719 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (28
.ש"ייע

.1849 'מע ד"ח ג"משת תויודעוותה (29

.564 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס .708 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (30

.123 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (31

.580 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (32

.הפוסב ,א"משת א"נמ ח"הבמ ,תוטמ פ"ש תחישמ (33

א"גמ האר ,ןייו רשב ןיינעל ףא הוצמ תדועס איה הנמזב הוצמ-רב תדועס] זנר 'מע וט קלח שדוק-תורגא (34
יעטנ האר ,הזב םינורחאה וקלחנ - שרוד רענהו הנמזב אלש איה םאו .אנקת 'יס םירפא-דיו ד ק"ס הכר 'יס
.[ליגרכמ םיפתתשמה רפסמ םצמצל ןיא - ב"ת וב לחש עובש הז ןיאש ןוויכו .ד"יס מ"פ םירצמה ןיב לאירבג
םישוע (םויה יאצומ) ברעבו ,הקשמו 'חקל'ב םידבכמו רמאמ הוצמ-רבה רזוח תירחש ירחאש ונגהנמ ,ללכ ךרדב
.(א,חסר ףד ב"ח םירוביד-יטוקלמ 75 'מע םיגהנמה רפס .ןקזה ר"ומדא גהנש יפכ) הדועסה תא

,םוי-םויה חול .די 'מע ד"ח ק"גא - להקה תא ךרבמ הלועה םג אלא ,הלועה תא ךרבמ להקה קר אלש ונייה (35
חלש ןויליג 'תורשקתה'ו ,ופר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .31 'מע םיגהנמה-רפס .תבט י"ח
.נ"שו ,19 'מע

.נ"שו ,6 'מע 'ד תרבוחב וספדנ םש תורכזנה 'תומישר'ה .33 ע"ס םיגהנמה-רפס (36

.תומוד תותבשב (םש םיגהנמה 'סב םג) הארוהה פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (37

.34 הרעה 191 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקל (38

.נ"שו .וסק הרעהו ו"טס ט"לפ לארשי ישא הארו .רדא ח"רדב ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (39

ש"הס .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא .טית 'יס ח"וא ע"ושוט הארו .ןסינ 'ל ,םוי-םויה חול (40
.דועו ,123 'מע א"ח ב"נשת

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (41

.אבה ןויליגב ה"זעב האר - ט"לעבה ק"שד ת"הרקב ומכ (42

.109 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (43

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il