- ו"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה בא-םחנמב 'ז * םירבד 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ

תוכלמ רבד


'ןוזח תבש'ב ישילשה תיבה תייאר
יעבדכ היהת הגהנהש תלעופ


ןוזח-תבשבש םהל םירמוא דציכ ,םינעוטה "םישפיט" םנשי
ירה ,ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ דחאו דחא לכל םיארמ
םמוקמב םיאצמנ םניא ויפעפע * !תאז םיאור םניא םה
אוה ,ישילשה שדקמה-תיב תא ול םיארמ רשאכ ןכלו ,םיאתמה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * !ותוא האור וניא


לדוג העודי - ומצע באב העשתב וא באב העשת ברעב לחש תבשב הגהנהה ןפוא תודוא
.תבש לכד הגהנהה ןפואמ יוניש םוש איסהרפב תושעל אלש תוריהזה

תודעוותה תכרענ הז ינפל תותבש המכו המכ ךשמבש תויה :וז תודעוותהל םימעטה דחא והזו
.'וכו איסהרפב הגהנהה יוניש הז היהי - תודעוותה ךרעית אל וז תבשב םא הנה ,תבשה םויב

המכו-המכ -תחא-לע ירה ,באב העשתל תכיישה הגהנההמ תוריהז תויהל הכירצש רחאמ :הברדאו
.הלואגו המחנ םע םירושקה םיניינעב טעמל אלש תדחוימ תוריהז תויהל הכירצש

תודוא םירבדמש רחאמ ,הלואגו המחנ םע רושק הניינעש - וז תודעוותהל עגונב ןבומ הזמו
.תודעוותה תויהל הכירצ וז תבשב םג ,ןכלו ,'וכו הלואגו המחנ יניינע

'ב תבש לכב"ש ,"םירצמה ןיב" ימיבש תותבשה 'גל עגונב קדצ-חמצה תמישרב ראובמ
וניניע הניזחתו ןוזחמו ,ב"מ רבדמה םיעינכמ הז ידי-לע ,'ז םימעפ 'ו אצמנ - תותבש
."'וכ

:הזב רואיבהו

הלעמלש החונמ (ב) ,הכאלממ התיבשו החונמ (א) :תוניחב 'ב - תותבש 'ב םנשי תבש לכב
.תומוקמ המכב ראובמכ ,'וכו גונעתה ןיינע - הכאלמה ןיינעמ ירמגל

'ו אצמנ" - "תבש" םשב עובשה לכ ארקנ םימעפלש דעו ,עובשה ימי לכ תא ללוכ תבשה ירהו
'ז תא ללוכ תבש לכו ,'ו םה ,"םירצמה ןיב"ד תותבשה 'גמ דחא לכב תותבש 'ב :"'ז םימעפ
.'ז םימעפ 'ו - עובשה ימי

ץראמ ואצי רשא לארשי ינב יעסמ הלא" - תועסמה ב"מ לע יאק ('ז םימעפ 'ו) ב"מ רפסמהו
רמאמכ - המילשהו תיתימאה הלואגה לא עיגהלו ,םירצמ ץראמ תאצל םניינע תוללכש ,"םירצמ
הירחא ןיאש הלואגד ןפואב (תועסמה ב"מ ירחאל) ץראל הסינכה התיה לארשי וכז וליאש ל"זר
.תולג

הז ירה ,םיאצמנש עסמו אגרד לכב הנה ,המילשהו תיתימאה הלואגה םדוקש ,תרמוא תאז
,לארשיל תוריצמ םהש ,םירצמ םש לע תוארקנ תויכלמה לכ ל"זר רמאמכ - םירצמ לש ןיינע
- לארשי ינב יבגל םירצמ לש ןיינע הז ירה לובגו רצימ לש ןיינע לכש ,תרמוא תאז
.ימצעה בחרמב - אוה לארשימ דחאו דחא לכ לש ומוקמ יכ ,"לארשיל תוריצמ"

עגונב םג אוה ןכ ומכ ,ימצעה בחרמב דחאו דחא לכ לש ומוקמ םיניינעה תוינחורבש יפכו
לש ןפואב תויהל םיכירצ לארשימ דחא דחא לכ לש םיימשגה ויניינעש - םיימשג םיינעל
םויסב ם"במרה ןיד -קספכ) "רפעכ ןייוצמ םינדעמ" ויהי אובל-דיתעל ,ןכלו ,'וכו הבחרה
.הבחרה לש ןפואב ויהי םיימשגה םיניינעה לכש ,ונייה ,(םיכלמ תוכלה

,המילשהו תיתימאה הלואגל דע ,תועסמה ב"מ םע םירושק "םירצמה ןיב"ד תותבשה 'ג תוללכו
ןיב"ד הדיריה לדוגבש תוימינפהו הנווכה תילכתש ליעל רומאכ - תועסמה לכ םויס והזש
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,הדיריה ידי-לע האבש היילעה - איה "םירצמה

תבש"ש ןבומ הזמו ,"שדוקב ןילעמ"ד ןפואב םה אפוג "םירצמה ןיב"ד תותבשה 'ג ,הנהו
."םירצמה ןיב" ימיבש תותבשה 'גד יוליעה תילכת אוה "ןוזח

וליאו ,ריטפמל הרותל תולעל ןטקל אורקל רשפא תותבשה בורב :הרותד הלגנב רבדל החכוה
'בב ןכ-ןיאש -המ) ריטפמל תולעל ןטקל ןירוק ןיא ןהבש תותבשה ןיב אוה "ןוזח תבש"
.("םירצמה ןיב"ד תונושארה תותבשה

הלואג - "ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"ל םיעיגמ ונממש - אוה "ןוזח תבש"ד יוליעהו
.המילשהו תיתימאה

:םידקהבו - "ןוזח תבש"ל עגונב בושטידראבמ קחצי-יול 'ר תרות העודי - הזל ףסונ

.תורודה לכ ףוס דע לארשי ללכ רובע רשוי ץילמ - וניינע בושטידראבמ צ"יול 'ר

רשאכ וליפאש - ("היעשי ןוזח" תרטפהב םירמואש) "ןוע דבכ םע" קוספה לע ושוריפ עודיכו
ןפואב אוה םלצא "ןוע"ה ןיינע זא םג הנה ,תוממוע ןושלמ ,"םע" תגרדב םיאצמנ לארשי ינב
.("ןוע דבכ") "דבכ"ד

לכל ןיארמש ,הזחמ ןושל ןוזח תבש" :בושטידראבמ קחצי-יול 'ר ראבמ "ןוזח תבש"ל עגונבו
."'וכ דיתעלד שדקמה דחאו דחא

אלש דצמו ,וב שבלתהל רקי שובלמ ול השעו ,רקי ןב ול שיש באמ" לשמ יפ-לע תאז ראבמו
המ .ןכ םג ותוא ערקו שובל ינש םעפ ול השעו ,'וכ ותוא ערק 'וכ דגב ותואב ןבה רהזנ
ךרדב גהנתת םאש ול רמואו שובל ול הארמ 'וכ םיקרפלו ,'וכ ישילש שובל ול השע ,באה השע
."ותוא שובלל הז שובל ךל ןתני ,רשיה

שובלה תא רבכ השעש באה תמגודב ,ןכומ דמוע ישילשה שדקמה-תיב - לשמנב הז ךרד-לעו
ול םירמואו ,ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ דחו דחא לכל םיארמ ןוזח-תבשבו ,ישילשה
.ישילשה שדקמה-תיב תא ול ונתי ,רשיה ךרדב גהנתי רשאכש

עייסמו ררועמ הז ירה - ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ דחאו דחא לכל הארמ ה"בקהש המו
רבדה תא ול םיארמש רחאמ ,רשיה ךרדב היהת ותגהנהש ("ורזוע ה"בקה" ל"זר רמאמ תמגודב)
.רשיה ךרדב ותגהנה רובע לבקיש אלפנה

ינב תגהנהב בשחתהל ילבמ) ה"בקה ידי-לע רבכ הנבנ ישילשה שדקמה-תיבש ,תרמוא תאז
םנוצרש רחאמ ,יעבדכ היהת לארשי ינב תגהנהש תלעופ ישילשה שדקמה-תיב תייארו ,(לארשי
תדובע ידי-לע - יעבדכ איה םתגהנה רשאכו ,םהל וארהש ישילשה שדקמה-תיב תא לבקל
- (ותליחתב אינתב ראובמכ) רומג קידצ השענ הז ידי-לעש ,אדח אעגרבו אדח אתעשב ,הבושתה
.וטושפכ ישילשה שדקמה-תיב תא לבקל םיכוז

ןיינעה יבגל ,"ןוזח תבש"ב בושטידראבמ צ"יול 'ר לש ושוריפב הפסוה הנשיו
."'וכ וניניע הניזחתו"ד

:הזב רואיבהו

תא וארי אובל דיתעלש ,ונייה ,דיתעה לע הרומ - "ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ןושלה
.ישילשה שדקמה-תיב

תוימינפ ירהש) הווהב הלואגה ןיינע םע רושק תויהל ךירצ "ןוזח תבש"ד ןיינעהש רחאמו
"ןוזח תבש"ש בושטידראבמ קחצי-יול 'ר ראבמ ןכל - (הווהב םג - היילע איה המצע הדיריה
דחא לכל םיארמ (הווהב) "ןוזח תבש"בש ,ונייה ,הווה ןושל אוה "ןוזח"ש ,הזחמ ןושלמ אוה
.ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ דחאו

-תיב תייאר - הווהב "ןוזח (תבש)" אלא ,דיתעב "וניניע הניזחתו" קר אל :תרמוא תאז
.הווהב ישילשה שדקמה

שדקמה-תיב תא םילבקמ הז ידי-לעו ,רשיה ךרדב היהת לארשי ינב תגהנהש תלעופ וז הייארו
.וטושפכ ישילשה

דחא לכל םיארמ ןוזח תבשבש םהל םירמוא דציכ :םינעוטה "םישפיט" םנשי ןיידע לבא
!?תאז האור וניא אוה ירה - ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ דחאו

ורצי" יכ) ויפעפע תא רגוסש םושמ ,רבדה תא האור וניא אוהש המש םגתפה עודי הנה
!רבדה תואיצמ תא הנשמ הז ןיא - ("וסנא

,אירב ופוג יכ ,יתימא ןורסיח ןיא וב םגו ,ללכ ןורסיח ןיא רבדה םצעב :תרמוא תאז
:םיאתמה םמוקמב םיאצמנ םניאש אלא ,םיאירב ויפעפע וליפאו ,תואירב ויניע

ידכ ,הלעמל תויהל םייפעפעה םיכירצ ,בוט רבד תודוא רבודמ רשאכ הנה ,הרות יפ-לע
םייפעפעה םיכירצ ,יוצר יתלב רבד תודוא רבודמ רשאכו ;בוטה רבדה תא תוארל לכות ןיעהש
ויניע םצוע" בותכש ומכו ,יוצר וניאש רבדה תא הארת אלש ןיעה לע תוסכל ,הטמל תויהל
."ערב תוארמ

האר אל אלימבו ,(הייארה שוח ללוכ) םישוח השימחה לע תיבה-לעב היה וניבא םהרבא ,הנהד
ןיא" ל"זר רמאמל עגונב ליבונרשטמ םוחנ 'רד רופיסה תמגודבו ,יוצר יתלב רבד הליחתכלמ
;יוצר יתלב רבד הליחתכלמ האור וניא ידוהיש ,"והאור לארשי

תא דירוהל - הזל הצעה ,יוצר יתלב רבד ונשי רשאכ הנה - ונכרעכ םישנאל עגונב לבא
.וטושפכ "ויניע םצוע" ,'וכ ןיעה לע תוסכלו ,הטמל םייפעפעה

ול םיארמ רשאכש ,ונייה ,םיאתמה םמוקמב םיאצמנ םניא ויפעפע הנה ,"וסנא ורצי"ש תויהו
!ישילשה שדקמה -תיב תא האור וניא ןכלו ,הטמל ויפעפע םיאצמנ ,ישילשה שדקמה-תיב תא

תואיצמה תא הנשמ הז ןיא - ויניע לע םיסכמו הטמל םיאצמנ ויפעפעש המש תוטשפב ןבומו
.ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ דחאו דחא לכל םיארמש

תואיצמ הז ןיאו ,'וכ לובלב קר הז ירה "וסנא ורצי"ד ןיינעה תוללכש תעדל ךירצו
,"םימלוחכ ונייה"ד בצמו דמעמב םיאצמנ זאש ,תולגה ןיינע תוללכ תמגודב - תיתימא
.תיתימא תואיצמ הז ןיאו ,דבלב םולח לש ןיינע והזש (ול םיריבסמש וא) עדוי ידוהיו

לכל גילפ אביל"ש רחאמו ,"רע יבלו" ןכ-יפ-לע-ףאו ,אתולגב - "הנשי ינא" רמאמכו
.'וכ השעמב םג לעופ הז ירה ,"ןיפייש

ךרד-לעו ,ישילשה שדקמה-תיב תא ול םיארמ ןוזח תבשבש ןימאהלו תעדל ךירצ ידוהיש אלא
,תולגה תדיריבש תוימינפהו הנווכהש תעדל ךירצ ידוהיש ,תולגה ןיינע תוללכל עגונב הז
.םטושפכ ולא םיניינע םילגתמ זאו - 'וכו היילע לש ןיינע הז ירה

וכפהייש דועייה םויקל םיכוז - 'וכו תולגה ןיינעבש תוימינפהו הנווכה הלגתמ רשאכו
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי

,חישמה תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה לכ" :תוינעת תוכלה םויסב ם"במרה בתכש ומכו
."החמשו ןושש ימיו בוט-םוי תויהל םידיתע םהש אלא דוע אלו

,"ןילאגנ ןה דימ" ,אדח אעגרבו אדח אתעשב ,שממ בורקב הז דועיי םייוקיש ןוצר-יהיו
.שממ ונימיב הרהמב ,ןדיד אלגעב - ונלש ןמזה תדידמבו

דחא לכ תא לאגי אוהש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - היהי הז לכו
ךבושב וניניע הניזחתו" ,"וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב" ,לארשי ינבמ דחאו
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהייו ,"ןויצל

םיניינע םנשיו ,הנשו הנש לכב ךייש - "ןוזח תבש" לש וניינעל עגונב ליעל רומאה
העשת ברעב לח ןוזח תבשש וז הנש תועיבק - אמגודלו ,תדחוימ תועיבק םע םירושקה םיפסונ
.באב

.וז הנשד תדחוימה תועיבקה םע הרושקה - 'ה תדובעב תפסונ הארוה הנשיש ןבומ הזמו

:םידקהבו

לדוג ךרע יפלש ןבומ ,היילע ךרוצ איה תולגה ןיינע תוללכד הדיריהש ליעל רומאה יפ-לע
היילעה הנה ,רתוי הלודג הדיריהש לכ ,תרמוא תאז .הז ירחאל האבה היילעה איה ןכ הדיריה
.רתוי הלענ ןפואב איה הירחאלש

תיב ןברוחד הדיריהמ רתוי הלודג (וירחאלש תולגהו) ינש תיב ןברוחד הדיריהש רחאמו
,(הנש םיעבש) םציק הלגתנ םנווע הלגתנש םינושאר" (ב,ט אמוי) ל"זר רמאמכ ,ןושאר
ןפואב איה הז ירחאל האבה היילעהש ,ןבומ - "םצק הלגתנ אל םנווע הלגתנ אלש םינורחא
.רתוי הלענ

ןמזב םיאצמנ רשאכש - אפוג ינש תיב ןברוח ירחאלש תולגל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
לכ הנה - תולגה ךשוח רבוגו ךלוה םויל םוימו ,לפוכמו לופכ ךשוח ,אחישמד אתבקעד
.רתוי תילענ היהת הירחאלש היילעהש הרומ הז ירה ,רתוי הטמל איה הדיריהש

יכ) ךכ-לכ הלודג התיה אל היילעה הנה ,הז ינפלש הנשב האב התיה הלואגה םא :תרמוא תאז
הדיריהו ,ךשמנו ךלוה תולגה ןיינע רשאכ אקוודו ;(ךכ-לכ הטמל ןיידע התיה אל הדיריה
.יוליעה תילכתב תילענ היילע היהת ,הלואגה ןמזב אובתש היילעה הנה - רתוי הטמל תישענ

איבמ הז ןיא - רתוי הלודג הדירי לע םירומה םיפסונ םיניינע םיאצומ רשאכש ןבומ הזמו
איה וז הדיריש םיעדוי יכ ,החמשב 'ה תדובעב תושילח וא טועימל אל וליפאו ,ו"ח שואיל
תוימינפבש ןבומ ,(הכיאב רמאנש ומכ) "תוערה אצת אל ןוילע יפמ"ש רחאמו ,היילע ךרוצ
,ןכלו ,הלגנהו הארנה בוטד ןפואב היהי הז בוטש הנווכה תילכתו ,בוט הז ירה םיניינעה
.הז ירחאל היהתש היילעה לדוג לע הרומ הדיריה לדוג

היילעהש ןבומ הזמו) רתויב הדיריה לדוג לע הרומה ןיינע ונשי - וז הנש תועיבקבו
.ןמקלדכ ,(יוליעה תילכתב איה הז ירחאלש

באב העשת ברע םויה ותוא הנושארב שדקמה-תיב ברחשכ" :(א,טכ) תינעת ארמגב אתיא
."היינשב ןכו 'וכו התיה תיעיבש יאצומו ,היה תבש יאצומו ,היה

העשת םויה ותוא הנושארב תיבה ברחשכ 'וכ רמוא יסוי 'ר" :אתיא (ב,אי) ןיכרע ארמגבו
."היינשב ןכו 'וכ התיה תיעיבש יאצומו ,היה תבש יאצומו ,היה באב

באב העשת םויה ותוא"ש) ןיכרעב יסוי 'ר ירבדכ אבומ םשש - םלוע-רדסב אוה הזל רוקמהו
.אוה יסוי 'ר םלוע רדס םתסו ,("היה

לח באב העשתו ,"להקה תנש" ,"תיעיבש יאצומ" איה וז הנש :וז הנש תועיבקב אוה ןכו
ןהו ,ןושאר תיב ןברוחב ןה ,הנושארה םעפב באב העשתב התיהש תועיבקה וזו .תבש יאצומב
.ינש תיב ןברוחב

הז ירה ,הנושארה םעפב התיהש תועיבקל םיטרפה לכב המוד תועיבקה רשאכש תוטשפב ןבומו
דחוימב שגדומ וז הנש תועיבקבש ןבומ הזמו - הנושארה םעפל תוכיישה תא רתוי דוע שיגדמ
.הנושארה םעפב תועיבקה התיהש ןפוא ותואב והזש רחאמ ,באב העשתד הדיריה לדוג

.יוליעה תילכתב איה הז ירחאל האבה היילעהש ןבומ - רתויב הטמל איה הדיריהש רחאמו
רכשה לדוג ךרע אוה ןכ רעצה לדוג ךרע יפלש ,ונייה ,"ארגא ארעצ םופל" ל"זר רמאמכו
.'וכ

-תיב תא דחאו דחא לכל םיארמ זאש ,וז הנשד ןוזח-תבשב םיאצמנ רשאכש ןבומ הז יפ-לעו
לדוגבש תוימינפהו הנווכה תא תולגל רשוכה תעשו לגוסמ ןמז הז ירה - ישילשה שדקמה
.היילעה תילכת - וז הנש תועיבקד הדיריה

ןיינע ירהש ,יולגבו לעופב "'וכ ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"ד דועיה םויק - תוטשפבו
םירמואש תויעצמאה תוכרב ב"יב אלו ,לארשימ דחאו דחא לכד הרשע-הנומש תליפתב רמאנ הז
םימיו תותבשב םג ,םויו םוי לכב םירמואש תונורחאה תוכרב 'גב אלא ,לוחה ימיב קר
.םיבוט

דחא לכל - שפנ לכל הווש אוה רודיסהש ,הנשה ימי לכל תוליפתה רודיסמ קלח והזש רחאמו
תודוס ,תומכוח עדוי וניאש ,ונייה ,קוניתה הז תעדל ללפתמש הזל םג ,לארשימ דחאו
,וטושפכ ישילשה שדקמה-תיב תייאר ,וטושפכ תויהל ךירצ הז ןיינעש ,ןבומ - 'וכו םיזמרו
!וטושפכ שושימו ,הטושפכ הייאר תכייש םהבש ולאכ םיניינע קר סופתל לוכי טושפ שיא יכ

םעפב התיהש תועיבקה התוא) הדיריה לדוג דצמש - וז הנש תועיבקבש הלעמה יהוזו
דחאו דחא לכל םיארמש הזחמהו ,"וניניע הניזחתו" ,ןוזח תבשד היילעה הנה (הנושארה
.רתוי הלענ ןפואב הז ירה - ישילשה שדקמה-תיב תא לארשימ
דעו ידי-לע רואל -אצי ;הגומ יתלב - א"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנהלבא ,הייארה שוח ללוכ ,םישוחה תשמח לכ לע טילש היה וניבא םהרבא
- הזל הצעה ,יוצר יתלב רבד ונשישכ - ונכרעכ םישנאל עגונב
הטמל םייפעפעה תא דירוהל

עדוי ידוהיו ,"םימלוחכ ונייה" לש בצמ אוה תולגה ןיינע תוללכ
תואיצמ הז ןיאו ,דבלב םולח לש ןיינע והזש (ול םיריבסמש וא)
תיתימא

יבר יצוצינ


שדוקה תרהט לע תונטייק


ךא ,'םירוביגה ידלי'ל ל"וחל לויט ןוגראל דגנתמ יברה
תא ןגראל ררועמ * ד"בח-רפכב םרובעב הנטייק לע ץילממ
ארוק * יללכ הלועפ ףותיש ךותמו דעומ דועבמ הנטייקה
"תשרה יניינע ראשל םידרשמה סחי תבטהל הנטייקה לצנל"
לכל דיחא םש לע ץילממ * "הווצמ תררוג הווצמ" תניחבב
'לארשי ןג' - םלועב ד"בח תונטייק

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ


"העומשה ונתעיגה"

הנטייקה לש הנוגרא ביבס םיישק וררועתה ,םימיה תשש תמחלמ רחאל םייתנש ,ט"כשת תנשב
'ר ח"הרה ,זאד ח"וגאצ ר"ויל בתוכ ,בוקדח א"מח ברה ח"הרה ,ריכזמה .םירוביגה ידליל
:(ט"כשת זומת ד"כ) בובייל לארשי

!הכרבו םולש

אל םימיה תשש תמחלמ ילפונ תוחפשמל הנטייקה רודיס רשא העומשה ונתעיגה
.לעופל אצי

הביסה איה המ - ןכ םאבו ,העומשה איה הנוכנ המכ דע תעדל ונתוא ןיינעמ
.הזל

.הלס בוט לכ תכרבבו ערפמל ןח-תואושתב

ד"בח-רפכב הנטייק עיצמ יברה

ןגראל העצהה וינפל התלעוה רשאכ דלונש ,יברה לש ןויער אוה ד"בח-רפכב הנטייקה ןוגרא
לולעש ישגרה ישוקה ללגב ראשה ןיב ,תינכותה תא ללש יברה .ל"וחל לויט םירוביגה ידליל
.הפוקתל ןהמ ןהידלי תקחרה בקע םידליה תוהמיא לצא רצוויהל

:(עק 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) בתכו יברה ףיסוה ליבקמב

,הווצמ תונב תורענהו ,הווצמ-ינב םירענה חראל העצההל הריתס רומאהב ןיא
יפל) םוקמ בוריקבו רצק ןמז ךשמל אלא הז ןיא ירהש ,ד"בח רפכב הנטייקב
.'וכו תינופלט החיש ,רוקיבל תורשפאה לע ףסונ ,החפשמהל (ךרע

םש) הז םוחתב תוקסעתמהמ ,בוזורמ-ץיבובמולוג תידוהי-הרפש תרמל בתכ ןכמ רחאל רצק ןמז
:(גפק 'מע

ילבו .הווצמ-ירבה ןכו ,ד"בח-רפכ תונטייקל [תורענה=] םנימזהל רבדה ןוכנ
םידליה תחראה תואצוהב (םיזוחא הרשע) רשעמב ןאכמ תופתתשה היהת רדנ
תלהנהל הז רבד לע רוסמל הבוטמו .ד"בח-רפכד הנטייקהב ל"נה תודליהו
הזב תפרוצמה הנושאר האחמה םע דחיב ,הרומאה הלועפב םיקסעתמהל וא הנטייקה
.קייודמ ןובשח ןאכל ועידוי תונטייקה םויסב חטבו .הלחתה רותב

ח"וגאצל הנפמ תוריכזמה

אוה .רעונה ינב םע לועפל ברעהו םכשה יברה עבת ,םירופיכה-םוי תמחלמ ברע ,ג"לשת ץיקב
-יריעצ יליעפ ."םקנתמו בייוא תיבשהל 'וגו םיקנויו םיללוע יפמ" קוספה תא טטיצו רזח
.ה"לש ינודעומו תונטייק ןגראל ורסמתה שדוקה-ץראב ד"בח-תדוגא

ידלי ברקב םתוליעפ תא הפוקתה התואב וריבגהש ,םיפסונ םיגוח ונענ יברה לש וז ותאירקל
'םייח ךרד' תבישימ היינפ יברה תוריכזמב הלבקתנ ד"לשת ירשת שדוחב ,המגודל ךכ .לארשי
ה"כ) אבה בתכמה תא םינופה ולביק הבושתב .הדי-לע הנגרואש הנטייק ןומימב הרזע תלבקל
:(ד"לשת ירשתב

,םייח ךרד תבישי תלהנהל

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

.רבעה ץיקב תונטייקה תואצוהב תופתתשהל עגונב םבתכמל הנעמב

לש תבותכה יפ-לע ,הזב קסעש ו"ת שדוקה-ץראב דעווה לא הזב תונפל םהילע
.ביבא לת ,4446 .ד.תב וא ד"בח-רפכב ,'יש בובייל ברה

ס"טכ תכרבב

בוקדח .א.מ.ח ברה

תישעמ העצה היהתשכ

ןיינעב תויחנהו תוארוה לש עפש לבקל הכז גרובזנאג 'יש (הק'ציא) קחצי 'ר ח"הרה
עסנ ח"ישת ירשת שדוחב .(170-161 'מע ,'יברה תורישב לייח' ורפס ךותמ ןלהל) תונטייקה
:(206 'מע םש) יברה ול רמא ולש הנושארה 'תודיחי'ב רבכו '770'ל הנושארל קחצי 'ר

.הנטייקה דעומ ינפל ,הנש יצח וא ,םישדוח המכ ,הזב קסעתהל יאדכ תוללכב
['תוריכזמ'המ=] וכרטצי םאו .תולעל ךירצ הז המכ תישעמ העצה היהת חטב
.רשפא תואמ המכ לבא ,ןיא ירה - םיפלאב ףתתשהל

:(204 'מע םש) קחצי 'ר לאשש הלאשל הבוגתב ואב ולא םירבד

-לע העדומ ףרצמ יננה . . י"ל 500 לש טעומ ןועריגב [ז"ישת=] הנשה המייתסה הנטייקה"
ורקיב הנטייקה םויק תעב .ונמליצש תונומת רפסמ ןכו ,תסנכ-יתבב ונקבדהש הנטייקה רבד
םייקל ונתרזעל אובל האלמה םתמכסה תא ןכו םנוצר תועיבש ועיבהו ךוניחה דרשממ ונתוא
לש הלודג רתוי הטילקל םוקמה תא חותפל ולכוי תואבה םינשבש ידכב ,תו-םיכירדמל םיסרוק
יננהו .תיתנש תירוזא הנטייקל םוקמה תא םיאתי רשא לצו השרוח ןאכ תושעלו . . םידלי
,תואבה םינשל םלשומ רבד םיקהלו ףסכו םיצמאמ הזב עיקשהל יאדכ ילוא ש"דא ק"כ תעד לאוש
.רתויב הזל רסמתיש שיא שפחל שי יכ םא

הלועפ-ףותישו תומדקומ תונכה

:(152 'מע םש) ז"טשת ןוויסב א"כב ,ןכל םדוק םינש המכ קחצי 'ר תא ץירמה יברה

,הארה רבעה ןמזד ןויסינהו ,אמרג ןמזהש רבד והזש ,אנטייקה ןיינעב טרפבו
לככ רבדה ןנכותמ היהי םא טרפבו ,הזב הנופצ הבר תלעותו בוט רבד והזש ךיא
רדעהו תרדוסמ תינכת רדעה ידי-לע קזיההמ ןכ םג וחכונ אסיג ךדיאלו .וכרצ
.רומאה לכ רדוסי התע םינפ-לכ-לעש ןוצר-יהיו .ןיבמל ידו הלועפ ףותיש

רחא דסומ ןובשח לע אל

ןיינעתמ לשמל ךכ .הנטייקב הבר תוניינעתה יברה הליג (תומדוקהו תואבה) םינשה ךרוא לכל
:(300 'מע םש) א"כשת בא-םחנמ שדוח-שארמ תרגיאב יברה

לש ונב םג תויהל ךירצ םינטייקה ןיב" :יברה בתוכ תרחא הרעהבו ."?הנטייקהד לכה ךסה"
."ל"קו .יעבדכ וב וגהנ חטבו .יבכרה 'יש יבצ רמ

וילא יברה תארוהכ) ןכל םדוק הנש יצח רבכש ךכל עדומ קחצי 'רשכ ,כ"שת ףרוחב
ןוגראב וינפל םידמועה םיישקה לע יברל אוה בתוכ ,הנטייקל ךרעיהל שי (ל"נה 'תודיחי'ב
:[(266 'מע) אבה בתכמה תא יברה ול בתוכ הבושתבו ,הנטייקה

המכו בר ןמזו םידרשמב תוצצורתה הז שרודש ,הנטייקה תודוא בתוכש המבו
-תיבב תוערפה הז םורגי אלימבו ,'וכו הנטייקה תלחתה ינפל תועובש המכו
אשונה ימ עדוי וניא ןכ םגש ,תויפסכה תוירחאהל עגונהב ןכו . . רפסה
...'וכו הזב תוירחא

םא ,רפסה-תיבב תוערפה הנייהת אלש ןפואב ,ל"נכו הרורב םתטלחה ינעידוי
- םינפ-לכ-לע רעשל - לוכי אוהש ימ שיש ןכו ,הנטייקהב קסעתיש אוהש ימ שי
םיניינעה ינש וראשיי םאש ןבומו .יאדוול הבורק הרעשה ,הנטייקה לש האצוהה
-ףוס וררועתיש דע - הנטיייק וז הנשב ושעי אל ירה ,קפסב וליפא וא הלילשב
.רחא דסומב ןברוח םורגל ילבמ ,הזב תושעל ולכויו ש"נאמ ףוס

םיפסונ תודסומל הרזע

הנוגראב - השעמל ךא .םירחא תודסומ ןובשח לע הנטייקה תמקה תא ללוש יברה ,רומאכ
'כב .ד"בח לש ךוניחה תודסומ רתיל החלצהו הכרבל ילכ האור יברה הנטייקה לש חלצומה
:יברה בתכ (157 'מע םש) ז"טשת זומתב

...התעד ןוצר תעה לצנל שי הזל םג ןכלו . . הנטייקהל עגונהב ךישמי יאדוב
לכ לע םשור השעיש ליבשב ,ד"בחד הנטייקב יעבדכ םידליה רודיסל עגונב
תבטהל הנטייקה לצנל שיו .םידרשמה חוכ יאב םג םהיניב ויהי חטבש ,םירקבמה
.הווצמ תררוג הווצמ ל"זרמ ךרד לעו .תשרה יניינע ראשל םידרשמה סחי

ד"בח-רפכ 'לארשי ןג'


לכ רשא העצהב ןאכמ בתכמה לבקתנ םייתניב חטב ,הנטיייקל םשה תודוא בתוכ
זכרמ די-לע לארשי ןג ,ףתושמ םשב וארקיי ,תונידמה לכב ץיק-תונחמה
.ינולפ ףינס ךוניח יניינעל

בתכמ ותואבו .(בעק 'מע זי ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת ןוויסב ח"יב קחצי 'רל יברה בתכ ךכ
תודהיה תצפה תדובע תוללכ יבגל בושח דוסי ללכ םושמ וב שיש רבד בתוכו יברה ךישממ
:תונייעמהו

והזש ןיינעו ןיינע לכ לעו לעשו דעצ לכ לע שיגדהל םא ןויע ךירצ ללכב
בחר גוח ןהל ךישמהל הנוכיתה הנווכה םיניינע המכבש ןוויכ ,ד"בח ץיפשמ
יגוח המכ דיחפהל לוכי ל"נה חסונו ,םעונ יכרדב וילע עיפשהלו ירשפא רתויה
.םישנא

:דוע בתוכו ףיסומ יברה

.'וכו תומוסרפ יניינעב ןוידב ,וז הדוקנב םג ןנובתהל ךירצ ןפוא לכב

"םינבומה לכב תפומל"

ח"יב .תודלילו םידליל הנטייקה תחלצהל םהינש ורסמתה 'יחת ותייער םגו גרובזנג ברה
,הנטייקה תונב בתכמ םע זומת 'ח םוימ ובתכמ לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל") ט"ישת זומתב
:(164 'מע 'יברה תורישב לייח') גרובזנג ברהל יברה בתוכ ("הנייחת ןהילע 'ה

תורסמתהה רבד-לע בתוכש המ םג ,הילא יבתכמ תא 'ית ותגוז ול התארה הארנכ
תמאתי אל םינפ-לכ-לעש ןוצר-יהיו .הנטייקב תונקסעה םע רשקב רפסה-תיבל
- התע ירהש - ףיסוי דוע הברדאו ,הנטייקהל תורסמתהה שלחת הז ידי-לע ששחה
תחלצומ הנטייקה היהתש ליבשב ,תילכתב םיניינעה לכ תויהל םיכירצש טושפ
...םינבומה לכבו תפומל

טרפ לכל גאוד יברה

- ד"בח-רפכמ הז-ךרד-לעו 'תשר'ה רפס-יתבמ םידימלתהש ,טושפ םגו ןבומ ןכ" :ריחמה
.(169 'מע םש ,כ"שת רייאב 'ט) "םידליה ראש יבגל תוחנה לבקל םיכירצ

גוסל סחייתהב) "אד ןוגכב םיקסועה םירחא לש גהונה אוה ךיא ררבל שי" :םילויטל תועיסנ
,(168 'מע םש ,םילויטל שמשיש בכרה

,לוק-םרהב זרפומב םישמתשמ הנטייקהבש לע תונולת ולבקתנ ןמז הז" :לוקמרב זרפומ שומיש
.(םש) "הז רבד לע םהיניב וצעייתי חטבו .לוקה תמצועב ןכו ןמזב זרפומ

ץעוי בורב העושת

:(170 'מע םש) קחצי 'רל יברה בתוכ א"כשת רדאב י"חב

רשכומה אוהו ,'וכו םירדסה לבלבי הנטייקה יניינעב שדחמ התע סנכנהש טושפ
העושתו רמאנש המ ןמזל ןמזמ םייקל ומצעב לועפיש ןוכנהמש אלא ,רומאהל
לק וניאש טרפב םינפ-לכ-לעו ,םיצעוי םיינש וא דחא םינפ-לכ-לע ,ץעוי בורב
.השקה רבדב המכו-המכ-תחא-לעו ,'וכו

:(םש ,א"כשת ןוויסב ב"כ) יברה ול בתוכ ,ודבל לוכה תושעל הצר קחצי 'רשכ ,תאז תמועלו

םירחא ידי-לע תושעהל רשפאש המ ומצע לע סימעי אל הנטייקה יניינעב חטב
רוכשיו ,הלשמ חבטמ להנת הנטייקהש הצורש - העומשהל הזב הנווכה רקיעב)
םישדח םיניינבו םירדג תמקהב התע וליחתי אל ןכ .(. . 'וכו 'וכו תלשבמ
.'וכו 'וכו ךרוצה תעל ללכ ורמגוי אלש יאדול בורקש - הנטייקה ליבשב

"םהב אלא יולת רבדה ןיא"

שדוק-תורגיא) ח"כשת לולאב 'הב .דולב םימימת-יכמות תבישיב הנטייק המייקתה ח"כשת ץיקב
:"ויחי םהילע 'ה דולב ד"בח תבישי תנטייק יכינח"ל יברה בתוכ (טיר 'מע ה"כ ךרכ

!הכרבו םולש

אלמי ךרבתי 'הו ,תונומתה ףוריצב ,נ"פ םתשקבו םבתכמ יתלביק םעונב
תויהלו תוינחורבו תוימשגב םהידי השעמ לכב חילצהל הבוטל םבבל תולאשמ
.םינדמלו םימש -יארי םידיסח

ינפב דמועה רבד ךל ןיא יכ ,םהב אלא יולת רבדה ןיא יכ שיגדהל רתומלו
.ותוא ןיעייסמ רהטל אבה ,הברדאו ,ןוצרה

.('הל תוברקתהל עגונה לכב 'הדשב ךלמה'מ לשמב יברה ךישממ ןלהל)
תודיסחה ינייעממ


םירבד תשרפ


ךרביו םימעפ ףלא םככ םכילע ףסוי םכתובא יקולא 'ה
(אי,א) םכל רביד רשאכ םכתא

םכתא ךרבי אוה לבא ,איה ילשמ וז :םהל רמא !?ונתכרבל הבצק ןתונ התא ,השמ :ול ורמא
(י"שר) םכל רביד רשאכ

אל עודמ ,"ונתכרבל הבצק ןתונ התא" הלאשל םוקמ תנתונש הרוצב ותכרב תא השמ רמא עודמ
?'ה תכרב לע ףיסוהל אב אוהש הליחתכלמ רורב היהיש ךכ ותכרב תא חסינ

הוואתמ ה"בקהש ןוויכ ,ה"בקה לש ותכרב תא ושרדיו ושקבי לארשי-ינבש הצר השמ אלא
.'ה תכרב תכשמהל ילכ התייה המצעל איהשכ וז השקב .לארשי לש םתליפתל
(ב"כשת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(גי,א) םמישאו

(י"שר) ד"וי רסח

לש הטישה דגנ אצי ומואנבו ,הגירב םינבר תפיסאב םעפ ףתתשה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
רסח אוהש ,י"שר רמוא "םמישאו" לע :רמא וירבד ךותב .ךוניחבו תודהיב םירתיהו תורשפ
איה תאז-לכבו תאצמנ 'י'ה - אלפו אלפה .אלמ "םמישאו" בותכ ונלש הרותה-ירפסב ךא ,'י'
המודש דע ,םירתיהב התוא םיחלומו הרשפה תותובע ילבחב 'י'ה תא םירשוק ,יאמ אלא !הרסח
.הרסח איהש
(712 'מע ,ב קלח םירוביד-יטוקל)


(זט,א) םכיחא ןיב עמש

;הלעמל אוה רקי המכ ,ידוהי לכ יפלכ ארובה תבהא לדוג תא "עמוש"ו שחה לכ - "עומש"
,(הנבה ןושלמ "ןיב") ידוהי לכ לש ותובישח לדוג תא ןיבמ הזכ םדא - "םכיחא ןיב"
.ידוהי לכמ גנעתמו תוירבה ןיב ברועמ אוה ךכמ האצותכו

ןיב ברועמ תויהל וילע - "םכיחא ןיב" ,וז השוחתו "העימש"ב תוכזל שקבמה - "עומש"
.("םכיחא") ויחא אוה ידוהי לכ ובש הזכ ןפואב ,תוירבה
(חכ ןמיס - תופסוה - בוט-םש-רתכ)

תובא יקרפ


הנושו ךרדב ךלהמה


ךלשו התאש ,ולשמ ול ןת :רמוא אתותרב שיא רזעלא יבר
.ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ ,רמוא אוה דודב ןכו ;ולש
ותנשממ קיספמו הנושו ךרדב ךלהמה :רמוא בקעי יבר
וילע הלעמ - הז רינ האנ המ ,הז ןליא האנ המ רמואו
(ז הנשמ ,ג קרפ) ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

,ךלשמ ןתונ ךניאש ךנוממב ןיב ךפוגב ןיב ,םימש יצפחב קסעתהלמ ענמת אל - ולשמ ול ןת
ןידה אוה - הז רינ האנ המ הז ןליא האנ המ .ולש ךנוממו התאש ,ךנומממ אלו ,ךפוגמ אל
שיו .םהיניעב םיאורש המב רבדל םיכרד יכלוה ךרדש ,הווהב רבידש אלא ,הלטב החיש לכל
-ףא ,ומלועב ול הככש ךורב ךרבמ אוה ןכ ידי-לעד בג -לע-ףאד אתובר ןניעומשאד ,םירמוא
,השירחמה םלת - רינ .ותנשממ קיספהש ינפמ ,ושפנב בייחתמ וליאכ וילע ןילעמ ןכ-יפ-לע
.('ד הימרי) רינ םכל ורינ ומכ

:ר"ומדא ק"כ רואיב

רדגב רבדה ןיאו ,החיש ירבדב הרות ירבדמ קיספהל אוה רומח רוסיא (א :ונתנשמב תולאשה
,"ודומילמ . . דמולו" אלו ,אקווד "ותנשממ . . הנושו" קוידה והמ (ב ,אתודיסחד ילימ
.בותכ הזיא שריפ אלו - "בותכה וילע הלעמ" (ג

:רואיבהו

םא יכ ינויעל דומילב קוסעל ול ןיא ךרדב ךלוההש ורמא ל"זר - הנושו ךרדב ךלהמה
דומיל ,תוקוספ תוכלה ןהש תוינשמ דומיל ונייה ,אקייד "הנושו" אנתה טקנ ןכל .סרגימל
.סרגימל

המ" בותככ ,האירבה ךותמ תיארנה 'ה תלודגב ןנובתהל ידכב קיספמ אוה - ותנשממ קיספמו
אנתהו ."ומלועב ול הככש ךורב" תניחב ,רובידב ותולעפתה תא אטבמ ףאו ,"'ה ךישעמ ובר
.וז תוננובתהמ ףידע ,סרגימל דומיל וליפא ,הרותה דומילד הדובעהש ,אתובר ונעימשמ

ןליא יכ ,רינו ןליאד תואמגוד יתש טקנ אנתה - הז רינ האנ המ הז ןליא האנ המ רמואו
רינו ןליא יכ ,יחה גוסמ המגוד םג טקנ אל םלוא .םמודה גוסמ רינו חמוצה גוסמ אוה
הארנ ןליא יכ ,רינל ןליא אנתה םידקהו .ריעב םג עגופ יחב ןכ-ןיאש-המ ,ךרדב םיאור
.(קוחרמ) םדוק

דצמ ;הרותה ןיינע תוללכל אלא ,הרותב םייוסמ קוספל הנווכה ןיא - בותכה וילע הלעמ
.תרחא הדובעל הנממ קיספהל ןיא הרותה דומיל תאלפהו תלעמ

קיספמ ירהש ,דבלב תודיסח תדימ לש הגהנה יהוזש יפ-לע-ףא - ושפנב בייחתמ וליאכ
תמגודב אוהו ."ושפנב בייחתמ וליאכ" ול בשחנ ןכ-יפ-לע-ףא ,ארובה תא חבשל ידכב ותנשממ
אנביהי אלו אחבטמ ארשב אנליקש יא ,אנא ןוגכ :בר רמא ,'ה לוליח ימד יכיה" ל"זר רמאמ
רומח ןווע אוהש ,'ה לוליחל בשחנ טועפ ןיינע םג ,בר לש ותגרדבש ונייה ."רתלאל ימד
הז ירה לק רבד םג הנה תודיסח תדימב גהנתמש םדא יבגל :ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו .רתויב
."ושפנב בייחתמ 2וליאכ"
(הגומ יתלב - א"משת ןנחתאו תשרפ שדוק-תבשו ו"לשת חלש תשרפ שדוק-תבש תויודעוותהמ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


שדוק-תבש ברע
בא-םחנמב 'ז

.2תבש לכבכ ,תבש ידגב םישבול 1'ןוזח תבש'ב

םירבד תשרפ שדוק-תבש
'ןוזח תבש' ,בא-םחנמב 'ח

ספדנכ ,"ידבל אשא הכיא" יולל םיליחתמו "םכל רביד רשאכ" ןהוכל םימייסמ הרותה תאירקב
.3םישמוחב

ןוויכ :יברה רמא ,התליחתב ,א"משת'ה באב העשת ברע ,ןוזח תבש תודעוותהב :הרות דומיל
תולבא אהת אלש ידכ ,תבשה םג דעוותהל םיבייח ,ןכ-ינפלש תותבשב תויודעוותה ויהש
."דבלב באב העשתב רתומהמ" הרות-ירבד רמאי 4"...בוט תויהמ" לבא ,איסהרפד

םירתומה םירבד קר דומלל ןוכנ (הלפשה רוזאב 12:47) תוצח רחא" :ד"בח-ללוכ חולב ןכו
."הכיא שרדמו ,הימריבש םיערה םירבדבו ,בויא ומכ ,באב העשתב

.5הדועס םע ,וז שדוק-תבשב םויס םיכרוע

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןכש-לכו) באב העשתב תובא-יקרפ רמול ךירצש העדל יברה הטנ תהגומ החישב :תובא-יקרפ
.6ךכב וגהנ אל השעמלש ,ןייצ רתוי רחואמ תודעוותהב םלוא .תבשב לחש (באב העשת-ברעב

:הלפשה רוזאב) העיקשה ינפל המייסל םיבייחו ,הליגר תבש תדועסכ תלכאנ - תקספמה הדועס
.7ןומיזב ךרבלו השולשב לוכאל רתומ .(7:39

הנכה יווהד םושמ ,םוי-דועבמ תסנכה-תיבל באב העשת ילענו 'תוניק' ירפס איבהל רוסא
.תבש-ברעמ םאיבהל םידקי ,תבש-יאצומב דימ תאז תושעל לכוי אלש עדויש ימו .לוחל תבשמ

.8וכרב ינפל באב העשת ילענ לעני אל ". . לידבמה ךורב" רמאש ימ םג

שדוק-תבש יאצומ
באב העשת םוצ

אלו "יתעושי ל-א הנה" יקוספ רמאי אל ךא ,ןייה לע לידבי ,9באב העשתב לכואש הלוח
.10ותשי םהו םילוחל לידבהל הנעתמה יאשרו .םימשבה לע ךרבי

ץ"שה ."לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" ורמאי םרטב הכאלמ ושעי אל ,תוללפתמ ןניאש םישנ
ייוסיכו) תכורפה םיריסמו םיילענה םיצלוח רוביצהו .וכרב םדוק וילענ ץלוחו ,תאז רמוא
.11וכרב רחא (ץ"שה-דומעו המיבה

ןירימחמהכ אלדו .רוע לש וניאש לדנס וא דבו ימוג ילענ ,םיילדרע םילעונ באב העשתב
.12הזב

.13רתוי אלו ,תוניקה תאירקלו הליפתל ץוחנה יפכ קר רוא םיקילדמ

ירחא .'ךל ןתיו' אלו 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא .14'ונתננוח התא' - הרשע-הנומשב
,'שאה ירואמ ארוב' םיכרבמו (תורנ ינש וא) הקובא םיקילדמ .לבקתת שידק - הרשע-הנומש
'הכיא' ליחתמה קרפ לכב .'הכיא' םיארוקו 16ץראה לע 15םיבשוי .סוכה לע םילידבמ ןיאו
.ןזחה םע םר לוקב להקה רמוא ,ןורחאה 'ונבישה' קוספ .11רתוי 17לוקה תא םיהיבגמ

'ךאלערעב' תקירזל רשקב ,וידיסחו ןי'זורמ צ"הרה תודוא רופיס אבומ םיגהנמה רפסב
.18ידמ רתוי תוליבאב וברי אלש ידכ םירבדה ואבוה הארנכ .באב העשתב תובבוש ישעמו

.11םותי שידק ,ונילע .לבקתת אלל םלש שידק ,'שודק התאו' - תוניקה רחא

.19תוניקה רמג דע םויבו הלילב תסנכה-תיבל תכלל רתומ 'העבש' ךות (ל"חר) לבא

תליאש' רוסיא יטרפ ,תירחש רחאל ,ןלהל הארו) 'בוט עובש' תרימא אלל םהיתבל םירטפנ
.('םולש

:הרות דומלת

"'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' רמאנש םושמ . . הרותב תורקל רוסא"ש ,באב העשתב וליפא
םויל םימיאתמה הרותה יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח - 20
.21הז

.22ךליאו באב העשתמ רבכ םיליחתמ (באב ו"טד) דומילב הפסוהבש רמול שי ילוא

תייגוסו ,'הבר הכיא' שרדמ באב העשתב הנשו הנש לכב דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.23(א"עס חנ - ב"עס הנ ןיטיג) ןיקזינה קרפד 'ןנחוי יבר'

םיניינעהמ אוהש ,ןטק-דעומ תכסמ לע) 'םויס' ךורעל שי באב העשתד תעל-תעמה ךשמב םג
.24(הז םויב דומלל םירתומה

אוה הליפתה ירחאד תוינשמ דומיל ,םויה תוצח דע :באב העשתב טייצראי ידומילל עגונב
ראשב ומכ הזב םיגהונ ,םויה תוצח רחאלו ,םיעודיה (ג קרפ) ןטק-דעומו 25תינעתד יקרפב
.26באב העשתב םג םהילע רמוש הנשה תומי לכב הזב קסועהש ונייה ,םירועישה

.27רתומש עמשמ ,תודיסח דומיל ןיינעל

.23שארה תחת ןבא םישל וא ץראה לע ןושיל םיגהונ ןיא

:תירחש

יבג-לע ךולכל שי םא .28תועבצאה ירשק דע קר - באב העשתב תירחש םיידי תליטנ רועיש
.29רתומ - םימב הז ךולכל ףוטשל איה תוליגרהו םייניעה

.31ותרחמל דע 30"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.32ןיליפת םיחינמ ןיאו תילטב םיפטעתמ ןיא תירחשב

ללפתמו ןיליפתה חינמ ךכ-רחאו ,וטשופו רקובב תילטה שבול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.33ב"ויכו םיליהת רמא - וללפתהש תעבו .רבדב ושיגרי אלש ,ורדחב הז לכ - םהב

"'ה" רמאש םדוק רכזנו הרמואל חכש .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה
תכרבב 'וננע' רמוא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח - ונאפר תמיתחמ
הרמוא - םש םג חכש ."הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,'ה התא ךורב" :םתוחו 'ונלוק עמש'
.34'םולש םיש' רחא המצע ינפב הכרבכ

.". . ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא" :רמוא ץ"שה ןיאו ,םייפכ תאישנ ןיא תירחשב
,"םינב דילות יכ" ןנחתאו תשרפב םישנא השולשל םיארוק .שידק יצח .ןונחת םירמוא ןיא
.11"םפיסא ףוסא" (גכ,ט - גי,ח) והימריב הרטפה .שידק יצח .ריטפמה אוה ישילשהו

.23החנמב םגו תירחשב םימעפלו .ריטפמל הלוע היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

שידק ."יתירב תאז ינאו" קוספ םיגלדמו ,לאוג ןויצל אבו .ירשא .35תוניקה לכ תרימא
ןיא'ו 'םוי לש ריש' םירמוא ןיא תירחש תליפת םויסב .םותי שידק .ונילע .לבקתת אלב םלש
.36'הכיא' ומצעל דחא לכ ארוק ןכמ רחאל .'וניקולאכ

ידגב שובלל םירתומ קדנסהו להומה ,םאהו באה .37תוניקה רחא םילמ ,הלימ-תירב שי םא
.11תוקוניתל םינתונו סוכה לע םיכרבמ .הלימה רחא דע (םיילענ אל ךא) תבש

.ורבחל יש חולשל וא ,המודכו 'בוט רקוב' רמול ןיא ןכו .באב העשתב 'םולש תלאש' ןיא
העשתש ונעידויש בוטו ,שאר דבוכבו הפר הפשב ול םיבישמ ,םולש ןתונו ךכמ עדוי וניאש ימ
.38םויה באב

ןיא .תצק יוהיש הב שיש הכאלמ תושעל רוסא ,(הלפשה רוזאב 12:47) 39םויה תוצח דע
.41לספסה לע ןיבשוי ןיאו 40הדועס יכרוצ םיניכמ

.42"באב העשתב םייחה-תיבל ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל" :יברה בתכ

:החנמ

.43תיסחי תרחואמ העשב - החנמ תליפת

החנמ תליפת ינפל הקדצל םינתונ - (תינעתה ללגב וכסחנש תודועסה ימד=) 'אתינעתד ארגא'
.44

,ןיליפתב עמש-תאירק רמול ידכ) עמש-תאירק .הכרבב ןיליפת םיחינמו תילטב םיפטעתמ
46ת"תח :ללוכ) םירועישה לכו ,וניקולאכ ןיא .םוי-לש-ריש .(45תוישרפה שולש לכ םירמוא
.תרוטק .רבדיו :החנמ תליפת רדס 23ךכ-רחאו ,48תירחשל םיכיישה (47הריחבה תיב יניינעו
."ואצמהב 'ה ושרד"ב ריטפמ ישילשהו ,םישנא השולשל 'לחיו' םיארוק .שידק יצח .ירשא
(שחל תליפתב) 'וננע'ו ,םילשורי הנובב 'םחנ' םירמוא .הרשע-הנומש .שידק יצח .וללהי
םדוק 'הצר'ב וא ,'וננע' רחא 'ונלוק עמש' תכרבב ורמוא - 'םחנ' חכש .'הליפת עמוש'ב
- 'וננע' חכש .11רזוח וניא - חכש םאו ,'םלוכ לעו' םדוק 'םידומ'ב וא ,'הניזחתו'
.34'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' רחא (המיתח אלל) ונרמאי

יקולאו וניקולא" ,םילשורי הנובב 'םחנ' ,אפורל לאוג ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה תרזחב
דע םהידי הליחת םילטונו .םוי לכב התוא ןיגהונל - םייפכ תאישנ וא) "ונכרב וניתובא
.11םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .(49קרפה

,שדק ,עמש-תאירק םירמואו 52םת-ונברד ןיליפת םיחינמ ,(51העיקשה םדוק) 50החנמ רחאל
.53תוריכז ששו ,ךאיבי יכ היהו

:באב העשת יאצומ

.ברעב 8:06 העשב הלפשה רוזאב םוצה םויס

תליטנ ומכ ןיגוריסל םימעפ 'ג םיידיה תא ןילטונ באב העשת יאצומ לילבש ,המודמכ"
.54"הכרב אלב לבא ,תירחש םיידי

םיילענה םילעונ .דבלב 'לידבמה'ו ,ןפגה תכרב ,"יתעושי ל-א הנה" - סוכה לע םילידבמ
.55הנבל-שודיק ךכ-רחאו ,םינפה םיצחורו

. . באב העשת יאצומב אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ
ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה
םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה
החמשו ,הריאמ םייניעו בל תחמשמה איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי
ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ
תבשבו ,וירחאלש "ולש" תבשבו ,באב רשע-השימחב :םינפ-לכ -לעו ,באב 'טל ןיכומסה
שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו) ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש
.56"םימיה לכ דימת בבל בוטו החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ

.57באב העשת יאצומב םג 'םויס' ךורעל שי

תוצח דע םירוסא םירצמה ןיב םיגהונה םירבדה לכו ,ןיי םיתוש ןיאו רשב םילכוא ןיא
.11באב ירישע םויה

ינש םוי
בא-םחנמב 'י

.58םויה 'ונייחהש' תכרבמ ענמיהל שי ונגהנמל םא ןויע ךירצ

.59תוצח ינפל התושעל םיריתמ ,'רדח'ל וסינכהל ידכ הל םיניתממשכ ,דליל הווצמ-תרופסת

,הז-ירחאלש םימיב םג 'םימויס' תכירעב וכישמי ,םיאבה םימיב חישמ םולשו-סח בכעתי םא"
.הקדצל הניתנ םע םג (הכלה - 'טפשמ'ב) 'םויס'ה רשקלו .ללכב דעו ,באב רשע השימח דע
.תודעוותהו הדועס םע םג - "ןנברל אבט אמוי" - 'םויס'ה תא רשקל - םיאתמה םוקמבו

- ןכ-ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב תאז םסרפל שיו"
עיגה אל םוסרפה םהילאש תומוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
.60"ללכב 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב ףיסוהלו ,םש םג 'םימויס' תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש -

שי - תועובשה תשולשב ושענש ('וכו תווצמו הרותד) םיבוטה םינינע" :יברה רמא םעפ
,בא-םחנמ שדוח לש ותוכז לודגו .'וכ הלואגה זרזל ידכ ,באב העשת רחא םג םהב ךישמהל
.61"'ה תדובעב תפסותל (הירא לזמ) לגוסמ ןמזכ
,הייאר ןושלמ 'ןוזח'ש 'ןוזח תבש' ןינעב בו'צידרבמ צ"הרה תרות תודוא ("ורמוא םשב"ו) םסרפל הווצמ" (1
ררועל ךירצ הזו" .132 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה - "קוחרמ דיתעלד שדקמה תא תחאו דחא לכל םיארמ ובש
.108 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה - "(תבשב רתומה ןפואב - תבשבו) 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב הפסוה א"ואכ לצא

ז"הדא ע"ושל תופסוהב םג הארו ,הז ןיינעב םינדה םיקסופל נ"שו ,ז"הדא גהנ ןכש ,46 'מע םיגהנמה-רפס (2
.ןויליגה-ילושב 1846 'מע ו-ה קלח

ה"כפ לאירבג-יעטנ - םידיסחה ללכו) ש"נא ןיב גוהנהמ ריעהלו .תבשב איסהרפד תוליבא עונמל ידכ - םעטה
ןוגינב ןיארוק ןיא [תירחש ב"ת תרטפה תא םג - לבא] 'ןוזח' תרטפהמ החכותה יקוספ תא ףאש ,(וט הרעה
הארו .(ז"כס ט רעש םירפא-ירעש ,די ק"ס בפר 'יס א"גמ ,ביק 'יס ש"בירה ת"וש) םלועה גהנמכ אלש ,הכיא
.ג ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ'

ליחתהל אלש ידכ ,ינש ינפל דחא קוספ םייסל ונייח-תיבב וגיהנהו וניש רשאכ .שטיוואבוילב וגהנ ךכ (3
ףא ןכ ןיגהונש בתכ א,בנ ג"ח ח"ירהמ יטוקלבו .חלק 'יס שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא לשאב ש"מכ) 'הכיא' קוספב
ךא .ד"בח-ללוכ חולבו ,31 ע"ס םיגהנמה רפסב גהנמה ספדנ ןכ .הכיא ןוגינב קוספה ןינגנמ ןיאש תומוקמב
.הזמ ןוצר-עבש יברה היה אל ,(החכות וניא הז קוספ ,א"פר ר"כיא - שרדמה פ"ע ןכו ,טשפה פ"ע ,הרואכל
רפסמה ,("ודלווי םינב ...ועדיי ןעמל') ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה תונורכזב הארו
.ךכ גוהנל קיספה דציכו ,תאז גיהנהש אוהש

.6 הרעה ןלהל האר ,התומכ קספ אל יכ-םא ,א"גמה תעדכ גוהנל רימחהש (4

אוה םאש אלא .733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפסב העיפומ וילע הארוההש ,תבשב לחש באב העשתמ רמוחו-לקב (5
.ק"ומ תכסמ לע קר םויס תושעל יוצר ליעל רומאה יפל ירה ,תוצח ירחא

.109 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (5

לח הבש ,ח"לשת תנשב יעובש סרטנוקכ הנושארל רואל האצי החישה) 53 הרעה 43 'מע טי קלח תוחיש-יטוקלב (6
רומחש) תבשב לחש באב העשתב ףא ,דומלל םיריתמה דועו ףסוי -יכרב ,ז"טהכ רוריבב עירכמ (תבשב באב העשת
."'ץיקה תותבש לכ' ורודיסב ז"הדא ןושלמ םג קיידל שי ילוא"ש םייסמו ,(תבשב לחש באב העשת ברעמ רתוי
א"פ ינפל לאומש-שרדמב הארו ,בכר 'מע א"ח םייחה-רשג ,רסומ ירפס דומלל רתומ דיחיד תולבאב ףאש ,ריעהלו]
.["םירסומה לכל תובא" ןהש ראשה ןיב ועמשמ 'תובא' םשהש ,תובאד א"מ

תובא-יקרפ רמאי אלש יברה עידוה ,(ז"כס ק"הלב החנה) א"משת באב העשת ברע ,ןוזח-תבש תחישב ,תאז תורמל
אלש ידכש ,רמא (ו"כס ק"הלב החנה) ומחנ ק"שב ,ןכמ רחאל .ומצעל עירכי א"כו ,הזב עירכהל אלש ידכ םיברב
תבשב תפסונ םעפ קרפ ותוא ודמלי ,הרבעש תבשב תובא-יקרפ ודמלש הלא םג ,לארשיב םיגהנמ יקוליח תושעל
."ישילש קרפ - הז תבשד תובא-יקרפב םידמולש" א"יס א"שנת ומחנ פ"ש תחישב ןכו .ומחנ

-יקרפ םירמוא ןיא תבשב לחש באב העשתש ,טשפתנש גהנמל םאתהב" :רמאנ 2695 'מע ה"ח ה"משת תויודעוותהב
.הרעהב דפק ע"ס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב רומאה רשפ הזו .". . אוה וז תבשד קרפהש אצמנ ,תובא

'יס הרורב-הנשמ האר ,א"גמכ אלד ,ותיב-ינבמ אלש ףא םירבח תדועסב לוכאל ןיריתמ שיו .ד"בח-ללוכ חול (7
.גכ ק"ס ב"נקת

םיגהונ םיברש יפכ גיהנהל היה לקנש ףא ,ןלהל אבומכו וכרב רחא ץולחל בתוכ ב"ס ג"נקת 'יס א"מרב (8
תוכלה רוציק' - ךכ גוהנל דיפקהל שיש רבתסמ ז"הדא ןושל קויד יפלש טרפבו .וכרב םדוק ץולחל ונימיב
.נ"שו ,טצר 'יסל (ב) םיאולימב 'ז"הדא ע"ושמ

וס קרפ ב"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ הארו) ליגרכ לכאיש קוספל גוהנ אמלעב ,באב העשתב הלוח ןיינעב (9
ףאו .פ"כהויל המודב ןירועישב לכאיש וזכ הקיספ ללכ םיריכמ םניאש ,ש"נא ינברמ המכמ יתעמש ןכו ,(ח הרעה
םש ירה ,םירועישב לוכאל ,רימחהל הצורש ימל עיצמ (יק-חק 'יס :ד"נשת תרודהמב) ח"וא קדצ-חמצה ת"ושבש
-תליכא-ידכ' רועיש תא יברה איבהש המ םג .(לוכאל םה םג םיבייח ויה ל"חר הפגמה ללגבש) םיאירבל רבודמ
םשמו ,61 'מע ,א"ישת ת"הק ,קדצ-חמצהל 'הכיא תליגמ לע תומישר' ףוסב) 'םירצמה ןיב יגהנמ'ב אקווד 'סרפ
.ןכ גוהנל שי הלוחב םגש רמוא ז"יא ,צ"צה לש רומאה ושודיחל הארנכ הנווכהשכ ,(45 'מע םיגהנמה-רפסל
.חק 'מע ,3 ןויליג 'םש ילהא' ץבוק הארו

הכרבב ורמואל םא אתגולפ שיש ןוויכ ,'ןמחרה' רחאל קר ז"מהרבב 'םחנ' םירמוא ,הדועס םילכואה ןטקו הלוח
.(נ"שו אי ףיעס וס קרפ לאירבג-יעטנ ,ט"ס ד"לפ ללוכה-רעש האר) 'ג

.ןטקל לידבהל םיגהונ ןיאו .נ"שו י-ח"ס ה"צפ לאירבג-יעטנ .ו 'יעס דצר 'יס ז"הדא ע"וש י"פע (10

.ד"בח-ללוכ חול (11

.נ"שו ,46 'מע םיגהנמה-רפס - ג"ערת ק"ס םולשו םייח-יכרד .ד"ירת ןמיסב םינורחאו הבושת-ירעש ןייע (12

.ז ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' הארו ,ג"ס ט"נקת 'יס ע"וש (13

.ליגרכ םויה םיקילדמ ץ"שה דומעב םיגוהנה תורנה תשמח תא

תעגל יוצרו .ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש) הליפתל ויתועבצא ירשק דע וידי לוטיל רתומ ,ויכרצל אציש ימ
הנשה לכב לטונהש 'כ םש םירפא-הטמב .(םש ,תויקנ םידיב רצי רשא ךרבלו לוטיל ידכ ,הסוכמה םוקמב דימת
לוטיל ,םידגבה תשיבל רחאל ,תירחשב ןתינ ז"פלו .קלוח אלל םירפס המכב אבוהו ,ךכ לוטיל התע םג לוכי פ"ג
.רחשה-תוכרב ךרבל ידכ (ויתועבצא ירשק דע קרש אלא) הנשה לכ גוהנכ תבגמ םע בוש וידי

א"ס ו"טרת 'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ) ה"צק 'יסבש תוקחרהה לכ םויה תוגהונ ותשאל שיא ןיבש םירבדב
,ךכ םושמ הארנכו .(ב ק"ס שיר ד"פק 'יס ד"וי א"וקב וירבדכ כ"ויל ההז ב"ט ןידו ,קלוח ילב ,פ"כהויב
הרעהו ז"יס אפ קרפ ב"ח לאירבג-יעטנב םג האר) 'רטאווק'ל גוז ונלצא םיחקול ןיא ,םויה הלימ-תירב לחשכ
.(כ

.ט"נקת ס"ר א"מר (14

לע הבישיב אקווד אלא הדימעב אל תוניקו הכיא אורקל שיש אלא ,לספסה לע בשיי אלש קר אל ונייה (15
וב-לכ ,ל"ירהמ ,חקורה תועמשמו ,'ףסוי ןאצכ גהונ' 'סמ ה ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב איבה ןכ .עקרקה
.ש"ייע ,'םויה רדס'ו

ב"נקת 'יס ת"עשב אבומ ,שממ עקרקה לע תבשלמ ענמיהל רוקמה ."רבד הזיא קספהב" 'כ ד"בח-ללוכ חולב (16
עקרק ג"ע תבשל לקהל ןד טל ק"ס םש םייחה -ףכה םנמא .הירא-רעש ש"רהמ םשב ח ק"ס םש י"כרבמ ג ק"ס
-תווח ח"מהעבל םייח-רוקמב כ"כו .ונר .דנר 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוהב) ל"ירהמ גהנמ הזב ראבמו ,תפצורמ
םילבא םיבשוי םגהנמלש ,בתכ טכק 'מע ז"ח ףסוי-טוקליבו .שממ עקרקה לע ב"תב בשייש (ג"ס ט"נקת 'יס ריאי
.ו ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הכוראב הארו ,(ו"טס 582 'מע ה"ח ש"ייעו) שממ עקרקה לע

'יס א"מרבו (אנר 'מע םילשורי -ןוכמ תאצוה) ל"ירהמ יגהנמבש םיטרפה לככ הזב ונלצא גוהנ אל הארנכו (17
.א"ס ט"נקת

אלו . . 'ךאלערעב' םע באב העשתב םיקחשמ ויה שטיוואבוילב" :262 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה' הארו (18
.". . 'םימכח ןוצרב אלש' הז היה

.ו"ס ט"נקת 'יס כ"ונו ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (19

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"וש (20

תמידק תמגודבו ךרד-לע ,ב"יס ב"ס םירצמה-ןיב תכרעמ ,םיניד-תפיסא ,דמח-ידש הארו .ב"ס םש ע"וש האר (21
,טכת ס"ר ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר .הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה
ב"ח ב"ודהמ לאירבג-יעטנבו ,580 'מע ה"ח ףסוי-טוקליב כ"כו) 574 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס - םש ז"טבו
ץילמה ל"שת תנשבש ,250 'מע 'ט קלח תוחיש-יטוקל הארו .(זי 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב ש"עו .זי הרעה הע קרפ
םיאתמהש ,באב העשתד הממיה לכ ךשמב דומילל תורמשמ תכירע לע הנש התואב הרוהשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.הכיא תליגמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ תומישר אוה אמויד אניינע דומילב רתויב

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" אבומ 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב
ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' ד"ע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
ירבד .זכ-בי,בנ והימרי .אכ-א,הכ ב-םיכלמ :םויה תשרפ ."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש
.כ-זי,ול ב-םימיה

,206 'מע די קלח תוחיש -יטוקל - חלר ח"וא א"גמה תועמשמ ,הזב תינעת ףוס ס"שב רומאה לע הפסוהכ (22
.ש"ייע ,'ןמיס םנתנב' ה"ד הרעה

.םיגהנמה-רפס (23

.55 'מע א"ח נ"שת 'תויודעוותה' (24

.ג"פס דע ד"מ א"פמ ,תוינעתה יניינעב תוקסועה וז תכסממ תוינשמל הנווכה ילוא (25

ומכ םניד טייצראי ידומילש רמול הנווכהו ,הז םויב םוי-םויה חולל םש ןייצמו .וש 'מע אי קלח ק"גא (26
.ת"תח ירועיש

.ק"ומד תוינשמה תא ב"תד החנמב יברה םייס ח"משת תנשבש ק"עצו

דמול העבשה ימיב ל"ר לבאש ,ל"ז שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב אבומ 77 'מע םיגהנמה-רפסב (27
תרבוח 'תומישר' הארו .דפש ס"וס ד"וי רוטב ראובמכ ,באב העשתמ הז ןיינעב רומח לבא ירהו .הרותה תוימינפ
-רפס םג הארו .ק"עצו ,"אמלעב סרגימל הארנכו" ,באב העשתב ח"אד םעפ דמל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ,6 'מע ד
ליעל אבומה האר ,אמויד אנינעמ דומלל יוצר מ"מו .וטר ע"ס 'ןזא עמשל' ע"עו .11 הרעהו 46 'מע םיגהנמה
.21 הרעה

ינפמ באב העשתב רשא רמול שיו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכ-םג הרוה ןכ" :םש ןייוצמה בתכמבו .םיגהנמה-רפס (28
,ד ס"וס ארתב ארודהמ וניבר ע"ושב בותכש המ ךרד-לעו ,תורשל ךכ-לכ הוואתמ האמוטה ןיא השודקבש תושילחה
.13 הרעה ליעל הארו .ש"ייע ,זמק 'מע ג"ח ק"גא - "ויתועבצא ירשק דע קר תטשפתמו

.ג"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (29

,הדשה-תאפ ,דמח-ידשב ואבוהש םירפסב הזב אירטו-אלקשה הארו .ל"זיראה יבתכב אוה ןכו ,ז"הדא רודיס (30
הכוראב הארו .םיגהנמה-רפס - [ה"סשת'א 'מע 'ח ךרכ :ת"הק תאצוהב] ט ק"ס ב"ס םירצמה-ןיב ,םיניד-תפיסא
.(האבה הרעהל רשקב םג) ךליאו הפק 'מע םיגהנמ-ירקח 'סב

.םיגהנמה רפס - לדנסה לעונשכ הלילב ךרבל םיגהונ שיכ אלדו .ןקזה ונבר םשב קדצ-חמצה תארוה (31

57 הרעה ב"יפ (ה"נשת) 'השעמל הכלה תיציצ' 'סבו .א"ס ה"נקת ןמיס ךורע-ןחלושמ ,ד"בח-ללוכ חול (32
קרש ףא הנה ,םוי לכב ליגרכ באב העשתב ןהיתוכרבו ןיליפתו תילט תשיבל ל"צ הלבק פ"עש ןוויכש ,ריעה
שי ילוא ,ותוא ןישבול לכהו אעניצב אוהש ןטק-תילט ירה ,םיגהנמה-רפסב ראובמכ הזב וגהנ םמצע םיר"ומדאה
אל לעופבו .םלוע-יחתפ 'סמ ב ק"ס ה"נקת ב"נשמ האר - הלגנ פ"ע וליפאו .תירחשב ןדידל וילע ךרבל םוקמ
.ע"עו .ךרבל ץופנ

.6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .הרעהב ש"ייעו ,םיגהנמה-רפס - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ (33

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (34

.(נ"שו ,בי ףיעס אס קרפ לאירבג-יעטנ האר) הדימעב רמול ץופנ - 'ןויצ ילא' טויפ (35

ללפתהל וליחתהש ןוויכו] ךרעל 12:30 העשב הליפתה תא םימייסמ ויה תירחשב ב"שרוהמ ר"ומדא לצא (36
ןיאש םוקמבש ,ט"נקת ס"ר הבושת-ירעשב הארו .תוניקב הברה וכיראהש ירה ,"יצחו 'ח העשמ רחואי אל" תירחש
ךומס דע תוניקה תרימאב והשיש ןיינעב ,(הזב ותעב-רבד חולב ש"מכ אלדו) םיכשהל אלש בוט ,תוניקב ןיכיראמ
אסכ לע בשי ןכ ירחא קרו ,ךרעל יצחו העש ךשמב הכיא [רוביצב אל ,ומצעל] רמוא היה ךכ רחאו ,[םויה תוצחל
.םיגהנמה-רפס - ליגרכ

אבו'ב ,זאש ,אתיא (הנר ע"ס םילשורי-ןוכמ תאצוה) םיגהנמ - ל"ירהמ רפסב .13 הרעה ףוס ליעל הארו (37
.'יתירב תאז ינאו' םירמוא ,'ןויצל

.םש הרורב-הנשמו כ"ס ד"נקת 'יס ע"וש (38

התיה אל םויה תוצח רחאל באב העשתב הנה - יברה לע יתיארש יפכ" :12 הרעהבש א"ישת 'תויודעוותה'ב (39
."תובצעו תוחיתמ וילע תרכינ

-רוט) המודכו םילטב םירבד רבדל רשאמ ,תוצח םדוק וליפא הדועס יכרוצב קוסעל בוט רתויש ,ובתכ רבכו (40
.(י ק"ס ט"נקת 'יס תקרב

.כ"ונו ב"כס םש ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (41

.זש 'מע אי קלח ק"גאב ז"ע רבסה הארו .םיגהנמה-רפס (42

שיש ,ב ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .טכק ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,םיגהנמה-רפס (43
היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו .תאז החדו ,ןיליפת תחנהל ןימידקמ ןיזירזכ ב"תב הלודג החנמ םיללפתמה
.(15:15) םוי לכב החנמ תליפתל הליגרה העשב ,באב העשת ללוכ ,תוינעתה לכב תועיבקב ללפתמ

תא םישבולש ומכ המוקמב תכורפה תא ןילות החנמבש ,םלוע-יחתפ 'סמ איבה טי ק"ס ט"נקת 'יס םייחה-ףכב
.יברה לצא וגהנ ןכו ,ונגהנמ ןכו .תילטה

םוכס ןתיל שי תינעתה םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ) םירפסב אתיאדכ (44
'תויודעוותה' - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ ,הקדצל תודועסה
.460 'מע ב"ח ט"משת

-יעטנ רפסבו ,ג ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .ה ק"ס ה"נקת 'יס הרורב-הנשמכ אלדו (45
.הז ןינעב (טי ןמיס - ב"ודהמב) רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה-ןיב 'לה לאירבג

תא רמול קר אלא (הטמה לעש ש"קו ,ח"י תאצל הנטק ש"קבכ) םירבא ח"מר תמלשהד ןיינע ןאכ ןיאש ןוויכ ךא
ז"טח ק"גא האר) "תמא םכיקולא 'ה" תובית רוזחל ןיא ,(םוי לכב ת"רד ןיליפת תחנהב ומכ) ןיליפתב השרפה
,תירחשב םיבוט-םימיו תותבשב הליפתה רדסבש ש"קב 'תמא א"ה' ץ"שה ונלצא רזוח ט"מ רואיב ךירצו .(דצר 'מע
.םויה לכ הנמז אתיירואדמד ,ש"ק 'להמ א"פס הנשמ ףסכה פ"ע אוה ילואו .הנמז רחאל אוהש ףא

.'םירועישה לכ' ןושלה ק"עצו ,27 הרעהבו ליעל האר ,רקובב רמול ןתינ אינתה רועיש תא ,הרואכל (46

,ימויה ם"במרה רועישב ךא .(םויה יאצומב המלשה הזל שיש ,םשו) 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס האר (47
,16 'מע חכ ןויליג 'תורשקתה' האר) .באב העשת יאצומב (קר) ודמלל איה ,הגומה ,רועיש-הרומב הארוהה
.(16 'מע בנ ןויליגו 15 'מע ול ןויליג

,א"ס הנק 'יס ז"הדא ע"ושבו .תירחשל ךומסב ת"תח ירועיש דומלל בוטש ,ומק 'מע זי קלח ק"גא םג האר (48
.םויב םידמלנה הרות ירועיש לכ יבגל ףידע ןכש

םהידי לוטיל םיכירצ םה םגש ,םשו .זיר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,כ"ויב יברה תארוה (49
.קרפה דע ןיגוריסל פ"ג םויה יאצומב

ןיליפת בוש חינה החנמל .י"שרד ןיליפת קר (33 ןויצ י"ע ליעל האר) רקובב חינהל דימת גהנ יברה (50
.ד"בארו אבר-אשומישד ןיליפת םהירחאו ,ת"רד ןיליפת חינהו ורדחב םתוא ץלח הירחאלו ,י"שרד

- ןיידע חינה אלש ימש ,רבתסמ ךא .חלר 'מע ,ז ןויליג 'םש ילהא' ץבוק .גנ תוא רודיסה יקספ האר (51
.העיקשה ירחא םג חיני

אלד אוהו .ב"שרהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תוגהנה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיסמ" - ב"תב החנהה םצעל (52
ל"ר לבא תודוא 77 'מע ןלהל םש הארו] םיגהנמה-רפס - "ונאפמ ע"מרה ת"ושמ מ"ס םולש-תרמשמב בתכש ומכ
.[יבערש םולש ר"רהמ םשב אבומ ןכשו ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב ,ת"רד ןיליפת חיניש העבש ךותב

.םויה רדס ללכמ ה"ה - תורימאהו ,םיגהנמה-רפס (53

.םש - "םירופיכה-םוי יאצומ תגהנהמ היתדמל לבא ,שוריפב הז יתעמש אל" (54

.(דפר 'מע כ קלח ק"גאב םירופיכה-םוי יאצומב ומכ הנבל שודיקל הנכההו) ד"בח-ללוכ חול (55

ףזנ יברהו ,"ןויצ עישוי םיקולא יכ" יברה תוחכונב רמזל 'תה ולחה ,ל"שת ב"ת יאצומב הנבל-שודיק רחאל
.םירהצב רחמ דע ןיתמהל ךירצ ע"וש פ"ע לבא ,בוט רבד הזש ורמואב ,"?עיפשמה ןכיה" לאשו תידיימ םהב

.'ותעב רבד' חול) ב"ת יאצומב םג ,הנבל שודיק ףוסב "תורואמ םיבוט" דקרלו רמזל םלועה גהנממ ריעהלו
הווצמ ךרוצל םגו דוקירל בשחנ הז ןיאד ,ריתהל הארוה ילודג םשב איבמ זפ פ"סו ד"ס ט"מפ לאירבג-יעטנבו
.(ליק

.229 'מע טל ךרכ תוחיש-יטוקל ,יטרפ-יללכ בתכממ (56

- "הלואגה םע רושק 'לופכ'ש . . (ב"ת יאצומבו ומצע ב"תב) םימויס ינש - תפסונ הלעמ היהת ז"יעו" (57
.94 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה

.א"יס טפ קרפ ב"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר (58

.ע"נ גרובנזיולק-זנאצמ ר"ומדאה םשב ט"ס םש (59

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (60

.408 -409 'מע ד"ח א"משת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב ,א"משת ןנחתאו פ"ש תחישמ (61זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il