- ז"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה בא-םחנמב ד"י * ומחנ / ןנחתאו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב / רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ידי-לע תמלשנ הנוילעה הנווכה
איפכתא


-תיבה רעטצה ,ךורע-ןחלושה רוביחד יוליעה לדוג תורמל
הזמ * םשה-שודיק לע ושפנ רוסמל הכז אל המל לאשו ףסוי
הארוהמ וליפא רתוי הלענ םשה-שודיק לע שפנ-תוריסמש ןבומ
ירומ ויהש םייללכ םישנא המכו המכש הביסה וז * םיברל
הרידד הנווכה יולימב ךישמהל םילוכי ויהו ,לארשיב הארוה
איפכתאד הדובעהש אפוג אה * םנמז םדוק וקלתסנ םינותחתב
* ונממ שרדנש המ הזש החכוה הווהמ ,ללכ ונוצרל הניא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ- ףסוי-תיבה םע ,ךאלמה ,דיגמה דמלש םיניינעה ללוכש - 1םירשימ-דיגמ רפסב אתיא
ירחאלו .םשה-שודיק לע אדקותיאל הכזי ותדובעו ותרות תוכזבש ףסוי-תיבהל רמא ךאלמהש
ןיידע הכז אל עודמ ךאלמה תא לאשו ףסוי-תיבה רעטצה ,ךכל הכז אל ןיידעו ןמז ךשמ רבעש
ותלעמ לדוגו וכרע יפלש הלאכ םיניינע ולצא ויהש לע שנוע והזש ,ךאלמה ול בישהו ,ךכל
.תויהל םיכירצ ויה אל

הארוהו הרות דומלתמ רתוי הלענ ןיינע והזש - שפנ-תוריסמה תלעמ לדוג ןבומ הז רופיסמו
:םיברל

ךורע-ןחלושה רוביח ידי-לע ירה ,ונמזב הבישיב בשויו ןקז היהש ךכל ףסונ - ףסוי-תיבה
תוצופת לכב הכלה םירומ ויפ לעש ,םיאבה תורודל םג לארשי ינב לכל הארוה הרומ השענ
.תורודה לכ ףוס דע לארשי

דומלתמ רתוי הלענ ןיינע והזש ,הכלה תארוה לש הלעמה םג התיה ףסוי-תיבה לצאש ,ונייהו
ולאו ולא"ש ןפואב אוה אתיירואד אלופלפ םגש יפ-לע-ףאד - אתיירואד אלופלפ ,םתס הרות
הב שי ,רתויב הלעמל השרוש-שרושו השרושב םגש וזכ אגרדב הז ירה ,2"םייח םיקולא ירבד
- 'יוה םשמ איה "הכלה" ןכ-ןיאש-המ ;3םיבר ןושל ,םיקולא םש והזש ,תוקלחתה לש ןיינע
םג אלא ,םתס םיקולא םשמ קר אל הלעמלש - "ותומכ הכלהש 5ומע 'יוהו" 4ל"זר רמאמכ
-לעש םוי-םויה ייחב תימינפה הדוקנה איה "הכלה"ש יפל - רבדה םעטו .6"םייח םיקולא"מ
,ךרבתי ול הריד ,7םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש הנווכה תמלשנ הדי
.תוקלחתהמ הלעמלש ,8ותומצעל

רוביחל םייואר ויה לארשי ילודג השולשש 9עודיכ - אקווד ףסוי-תיבה הכז הז ןיינעלו
.אקווד ףסוי-תיבה רחבנ םתשולשמו ,ךורע-ןחלושה

ידימלת ןיב םגו ,םינואג המכו םיקידצ המכ ויהש ,ןקזה ר"ומדא לש ונמזב היה ןכ ומכו -
ןקזה ר"ומדאב דיגמה רחב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,'וכ הרותד הלגנב םילודג המכו המכ ויה דיגמה
םגש יפ-לע-ףאש ,ונייהו ."ותומכ הכלהש ומע 'יוה"ד הלעמה יהוזש ,ךורע-ןחלושה תא רבחל
לצא קר אל) לארשי תוצופת לכב ולבקתנ דיגמהו ט"שעבה ידימלת ראש לש םתרותו םהירפס
םיקולא ירבד ולאו ולא"ד ןפואב הז ירה ,םוקמ-לכמ ,("עש'םלוע" לצא םג אלא ,םידיסח
ןפואב הכלהה היהת םימעפלו ותומכ הכלה היהת םימעפלש ןכתיי ,הכלהל עגונב לבא ,"םייח
,"ותומכ הכלה"ש ןפואב הז ירה - ןקזה ר"ומדא לש ךורע-ןחלושל עגונב ןכ-ןיאש-המ .רחא
- .10םינותחתב הרידד הנווכה תמלשנ הכלהה יפ-לע הגהנהה ידי-לע ,רשא

רוסמל הכז אל המל לאשו ףסוי-תיבה רעטצה ,ךורע-ןחלושה רוביחד יוליעה לדוג תורמלו
רבחל לוכי היה אל םשה-שודיק לע ושפנ רסומ היה וליאש יפ-לע-ףא - םשה-שודיק לע ושפנ
.11ךורע-ןחלושה תא

.םיברל הארוהמ וליפא רתוי הלענ אוה םשה-שודיק לע שפנ-תוריסמה ןיינעש ןבומ הזמו

- 12"ןתציחמב דומעל לוכי םדא ןיא"ש "דול יגורה" לע ורמאש הממ םג חכומ הז ןיינע
וניצמ אל םהימיב םגו ,םיאבה תורודל םירפס םהירחא וריאשה אל "דול יגורה"ש יפ-לע-ףאד
דצמ והזש - "ןתציחמב דומעל לוכי םדא ןיא"ש ורמא םוקמ לכמ ,לארשיב הארוה ירומ ויהש
.םיברל הארוהמ וליפא רתוי תילענ איהש שפנ-תוריסמה תלעמ

ן"מ תאלעה השענ תוכלמ יגורה הרשע תוכזבש ,םייפא-תליפנ ןיינעב 13וניצמ ןכ ומכו
יבר אוה תוכלמ יגורה הרשעמ דחאש ףאו .לארשי לכ לש ןתליפתבש תושקבה יולימ לועפל
השענ הז ןיינע ,םוקמ-לכמ - 14ה"בוק דגנכ אוהש וניצמש דע ,רתויב ותלעמ הלדגש ,אביקע
.אקווד שפנ-תוריסמה תלעמ דצמ (אלא ,אביקע יבר לש תודחוימה תולעמה דצמ אל)

םילוכי ויהו ,לארשיב הארוה ירומ ויהש םייללכ םישנא המכו המכש ךכל םעטה םג והזו
ללכל תוכיישב םג אלא יטרפ שיא רותב קר אל םינותחתב הרידד הנווכה יולימב ךישמהל
תילענ איהש שפנה-תוריסמ תלעמ םלצא התיהש ינפמ והזש ,15םנמז םדוק וקלתסנ - לארשי
.םיברל הארוהמ וליפא רתוי

ומצעל עגונב קר אוה שפנ-תוריסמה ןיינעבש יוליעהש רמול רשפא-יאש ,ףיסוהל שיו
,ןכ םאד - רחא ןפואב תויהל ךירצ 16"ךומכ ךערל תבהאו"ד יוויצה דצמ ןכ-ןיאש-המ ,דבלב
,רמול ךירצ ךחרכ-לעו ,םשה-שודיק לע ושפנ רוסמל הכז אלש לע רעטצמ ףסוי-תיבה היה אל
.לארשי ללכל עגונב םג אלא ,ומצעל עגונב קר אל אוה שפנ-תוריסמה ןיינעבש יוליעהש

-תוריסמו לוטיב ידי-לע תמלשנ םינותחתב הרידד הנווכה תיתימאש - הזב ןיינעה תדוקנו
איה הזבו ,םצעב ללכמ םג אלא ,םיטרפל ללכמ קר אל רתי הלענ ןיינע והזש ,אקווד שפנ
.תימצעה הנווכה

:הדובעב ל"נה ןיינעמ הארוהה ראבל שיו

תחא הלאש ,תולאש יתש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא לאשש דחא תודוא 17םעפ רפוסמה םדקהבו
הלאש לע 18ר"ומדא ח"ומ ק"כ ול בישהו ,םיכאלמה תדובע תודוא 'ב הלאשו ,הדובעל תעגונש
.ותדובעל עגונ הז ןיאש ןוויכ הילע בישמ וניאש בתכ 'בה הלאשל עגונבו ,'אה

םינפואו םיפרשהד לוטיבהב ,םיכאלמה תדובעב תוננובתההש 19תודיסחב םנמא ראובמ -
,'וכ הלעמל השרוש דצמ תימהבה-שפנב תלעופ ,(עמש-תאירק תוכרבב ראובמכ) שדוקה-תויחו
היה אל ןיידעש הזכ בצמו דמעמב היה ל"נה לאושהש הארנכ ,לבא .הדובעב תלעות האיבמו
.("ייברעד ןטלאהעג טינ ךאנ טאה רענעי") הז ןיינעל ךייש

עגונב איה הארוהה - ונניינעל עגונבו .הדובעב הארוה ןיינע לכב תויהל ךירצ ,אלימבו
.ןמקלדכ ,אקווד איפכתאד הדובעה תלעמל

ךליל ול וחיניש ןעוטש ימ ונשי - איפכתא וא אכפהתא לש םיניינע םישרוד רשאכ
םג ,תוטשפתה לש העונתב דומעל לכוי זאש ,ולש םישוחהו תוחוכה םע ותדובע דובעל ,וכרדב
תלעות היהת הלימבו ,רתוי לועפל לכוי ,רתוי טשפתהל לכויש לככו ,תימהבה ושפנ דצמ
תא ענמיו לקלקיש ,איפכתא לש ןיינע ונממ םיעבות המל ,ןכ םאו .םלועב רתוי הלודג
!?םלועב תלעותה

איפכתאה ןיינעב ךרוצ שי ומצע םע ותדובע תומילשל אוביש ידכש - ןועטל ךישממ - תמא ןה
היהתש םלועב תלעותה ליבשב ולש תומילשה לע רתוול אוה ןכומ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,אקווד
לש ןיינע הז ירהש ,(איפכתאה ךפיה) תוטשפתה לש העונתב ותדובע ידי-לע - ותעדל -
אלש חיטבהל ידכ ,ומצעל קזיה םרוג וליפאו ,הנכסב ומצע תא דימעמש - אוה ןעוט - "דיסח"
ארמג יהוזש ,ורמואב ,דיסח והמ הלאשה לע ןקזה ר"ומדא לש הנעמה 20עודיכ ,וריבח קזניי
ראובמו ,"עשר ןקרוז ,קידצ ןרבוק ,דיסח ןפרוש ,םיינרופצב ורמאנ םירבד 'ג" :21תשרופמ
םורגל לולעש קוחר ששח ללגב ,"ול קיזמש בג-לע-ףא ןפרושל רימחמש דיסח אוה ךכל"ש 'סותב
.תלוזהל קזנ

תויעבט תונשל אוה תודיסחה ןיינעש 22קדצ-חמצה םגתפ ונשיש - ול םירמוא הז לעו
הז ירה ,םייעבט םה םא - תיקולאה שפנ לש תודימ ,תובוט תודימ וליפאש ,ונייהו ,ויתודימ
איפכתא לש ןפואב היהת הדובעהש איה הנווכהש ןוויכ ,ותונשל םיכירצש יוצר יתלב ןיינע
.אקווד (עבטה ךפיה) לוטיבו

לש ןיינע הליחתב תויהל לכי ,לוטיבו איפכתא אלל איה הדובעה רשאכש - הזב ןיינעהו
,ונייה ...לטב יננה דציכ ואר ,23"ה"מ ואר"ד ןיינעה השענ הז ירחאל לבא ,ירמגל השודק
םימש םשל ןטש"ש ומכ קר אל בצמו דמעמל דריל לוכי ךכ-רחאו ,תושי לש ןפואב אוה לוטיבהש
תופילק 'גל דריל לוכיש דעו ,25"ובירחהו 'וכ ויניע ןתנ"ש ןפואב אלא ,24"ןווכתנ
היל ורק" ט"הקג םג ירהש ,26"דוע יספאו ינא" רמול ,הזמ הטמל רתוי דועו ,ירמגל תואמטה
,ךרבתי ותומצעל דגנמ אוה ירה "דוע יספאו ינא" רמואש הז ןכ-ןיאש-המ ,27"אייקלאד אקלא
הלעא" 28בותכש ומכ ,םימשב אוהש ומכ םג אלא ,תוירמוחו תוימשגב ,ץראב אוהש ומכ קר אלו
ןיינעה תויהל חרכומ ןכלו ,תואיצמו עבט לש ןיינעמ אובל לולע הז לכש - "בע יתמב לע
.אקווד לוטיבו איפכתאד

יפלש ןוויכ ,איפכתא לש ןיינעב קוסעל ךירצ וניא ל"נה לכ לע טבה ילבמש ןעוטש המו
הרידד הנווכה יולימב רתוי לועפל לכוי - ןבל יבג לע רוחש ריינה לע - ולש ןובשחה
ליבשב דיחיה תבוט לע רתוול ךירצ אלימבו ,אקווד תואיצמ לש העונתב ותויהב םינותחתב
הארוהמ רתוי הלענ שפנ-תוריסמה ןיינעש ליעל רבודמכ ,ודיב איה תועט - ללכה תבוט
המ הלוכ אלטק יל המ"ד ,שפנ-תוריסמה ןיינע ךרד-לע אוהש איפכתאה ןיינע ןכ ומכו ,םיברל
עגונב םג אלא ,ומצעל עגונב קר אל איה שפנ-תוריסמה תלעמש ,רומאכו .29"אגלפ אלטק יל
.ללכהל

ח"ומ ק"כ רפיסש רופיסה ונשי הז לע הנה - .םיאתמ הז ןיא ולש ןובשחה יפ-לע ,יאמ אלא
לבא תואדווב ולצא חנומ היה םיוסמ ןיינע רשאכש ,יכדרמ-בקעי 'ר דיסחה תודוא 30ר"ומדא
- ןדיד ןודינב אוה ןכו ."ןיינע רעד זיא יוזא יוזא" :רמוא היה ,וריבסהל לוכי היה אל
!"ןיינע רעד זיא יוזא יוזא"

- 'וכו תוישוק ול שיו ,ללכ ונוצרל הניא איפכתאד הדובעהש אפוג אה :תאז דועו
ותומצע תחנה ידי-לע איה הנוילעה הנווכה יולימ ,יכ ,ונממ שרדנש המ והזש החכוה הווהמ
.אקווד ("ךיז ןגייל קעווא")

- רוחבל המב םיעדוי אלו הדובע יניינע 'ב םנשי רשאכש ,הדובעה יניינע לכב ללכה והזו
.קאמשעג הב ול ןיאש וז הדובעב רוחבל שי

םג אלא ויתונוצר תא קר אל חינהל ,ונייה ,ומצע תא חינהל ךירצ - ןיבמ וניא רשאכ םגו
.םינותחתב הרידד הנווכה תמלשנ הזכ ןפואב אקוודו ,ולכש תא

ק"כ ראבמש יפכ ,םעטהמ הלעמל איה אפוג םינותחתב הרידד הנווכה םגש - ןיינעה תדוקנו
,םלועה תאירב לע ורמאנש םימעטה לכ ירחאלש ןקזה ר"ומדא םשב 31ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא
אישק ןייק זיא הואת א ףיוא") תולאש הז לע לואשל ךייש אלש ,הוואת לש ןיינע הז ירה
.םעטמ הלעמלש ןיינע והזש ןוויכ ,("'וכ
* * *

םיצור - רתויב תולגה רצימ רבגתנ רשאכ םינורחאה תורודב טרפבו ,ללכב תולגה ןמזב
הלא טרפבו .בחרמה לא רצימה ןמ ואצייש ידכ ,חישמה תאיבל םיניתממו לארשי ינב לכ
רצימה רתוי םלצא שגרנש ,דחי םהינשב וא תוינחורב וא תוימשגב ,רצימה םוקמב םיאצמנש
ידכ ,חישמה תאיבל רתוי דוע םיוואתמ םה ירה - לארשי ללכ לש רצימה םג אלימבו יטרפה
.בחרמה לא רצימה ןמ תאצל

:"תעדה חסיהב" אלא "אב דוד ןב ןיא" 32ל"זח ורמא הז לע ,םנמא

איה תעדד תורשקתההו .33'וכ ץמואבו קזוחב ותעד רשקמש ,תורשקתה ןושלמ אוה - תעד
,בלה תוימינפב עגונש דע רתוי ול עגונ ןיינעהש לככו ,םדאל ("ןא טריר") עגונש ןיינעב
.34שדוקה -תרגאב ראובמכ ,רתויב תעדד תורשקתהה לדגת יזא

דצמ אל תויהל ךירצ חישמה תאיבב ןוצרהש - "תעדה חסיהב" אלא "אב דוד ןב ןיא" והזו
תוימינפמ םג רתוי הלענ ןיינע דצמ אלא ,בלה תוימינפב רבדה ול עגונש דצמ ,ונייה ,תעדה
.םינותחתב ךרבתי ול הריד תויהל הנוילעה הנווכה םלשותש ידכב - בלה

:הלגנב םג זמורמ הז ןיינעו

. . םלועה לכ לע וטלשיש ידכ אל חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל" ם"במרה בתכ
וחוניש ידכ" ,35"התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ אלא חומשלו תותשלו לוכאל ידכ אלו
המכחב ובריו עוגרמ םהל ואצמיו ןגוהכ תוצמבו הרותב קוסעל ןתוא תוחינמ ןניאש תויכלממ
.החונמב הרותב קוסעל ולכויש ידכ אלא ,םיגונעת ליבשב אל ,ונייה ,36"'וכ

:ןבומ וניא הרואכלו

גונעתה ירה - ם"במרה ומכ - טרפב השודקד לכשבו ,ללכב לכש יניינעב חנומש ,ילכש םדא
(וליפא) םכתניבו םכתמכח איה"ש ,הרותה לכש טרפבו ,תולכשומב קסעה אוה ולצא לודג יכה
טקנש םיכפהה ינש םה המ ,ןכ םאו .לארשי ינב ןיב המכו-המכ-תחא-לעו ,37"םימעה יניעל
ךותמ הרות דומלל ליבשב לא םיגונעת ליבשב אל חישמה תומי םימכחה וואתנש - ם"במרה
!?החונמ ךותמ הרות דומלל רשאמ רתוי לודג גונעת ךל ןיא םימכח לצא ירה ,החונמ

אלא ,לבוקמ היה ם"במרהש 38ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד םדקהב - הזב רואיבה רמול שיו
לבא ,הלבק יניינע תולגל אלש ם"במרה רהזנ ןכלו ,הלבק יניינע תולגל רוסא היה וימיבש
.הלבק יפ-לע םיניינע המכ ורפסב זמר ,ןכ-יפ-לע-ףא

ליבשב חישמה תומי םימכחה וואתנ אלש ם"במרה ירבדב זמרה ראבל שי ,ונניינעל עגונבו
חישמה תומי םימכחה וואתנ אלש הזב הנווכהש - החונמב הרות דומלל ידכ אלא ,םיגונעת
תאיצי ןיינע והזש) בחרמה לא רצימה ןמ םיאצוי הז ידי-לעש הרותה דומילבש גונעתה ליבשב
.המשל הרות ,ונייה ,החונמב הרות דומלל ולכויש ידכ אלא ,(תוינחורב םירצמ

:החונמה ןיינעב קוידה רואיב םדקהבו

וכליי ,40רמאנש ,אבה-םלועב אלו הזה-םלועב אל החונמ םהל ןיא םיקידצ" 39ל"זח ורמא
."ליח לא ליחמ

ץראמ ואצי רשא לארשי ינב יעסמ הלא" 42בותכה שוריפב 41ליעל ראובמה יפ-לע ןבויו
קר אוה םירצמ ץראמ ירה ,םיבר ןושל "יעסמ" ורמוא והמ ןבומ וניא הרואכלד ,"םירצמ
,43"וחרי ןדרי"ל םיאבש דע הז ירחאלש תועסמה לכ םגש ןוויכ - הנושאר העיסנו האיצי
םירצימ ןושלמ ,םירצמ תניחבב ןיידע םה ,44"ןיאדו חרומ"ד חישמה תאיב לע זמורש
הטמלש הגירדמ יבגל קר "םירצמ תאיצי" םשב תארקנ הנושארה העיסנהש ,ונייהו .םילובגו
."םירצמ" ןיידע הז ירה ,רתוי תילענ הגירדמ יבגל לבא ,הנממ

דימת םיכלוהש - "ליח לא ליחמ וכליי רמאנש . . החונמ םהל ןיא םיקידצ" ןיינע והזו
.רתוי הנוילע הגירדמ יבגל הגירדמ לכבש םילובגו םירצימהמ תאצל ,יוליע רחא יוליעב

.םילובגו םירצימהמ האיצי לש ןפואב איהש הכילההמ הלעמל אוה החונמה ןיינעש ןבומ הזמו

ןוויכ ,45חישמ לש ויפמ הרות ודמליו וניבר השמו תובאה םג ומוקי חישמה תאיבבש והזו
האיציה ליבשב התיה םהלש הרותהש יפל - 46חישמ לש ותרות יבגל לבה איה םהלש הרותהש
.החונמ לש ןפואב היהת חישמ לש ותרות וליאו ,םילובגו םירציממ

ליבשב - םיגונעת ליבשב חישמה תומי םימכחה וואתנ אלש ם"במרה ירבד ראבל שי הז יפ-לעו
אלא ,םיינחור םירצימ וא םיימשג םירצימ ,םירצממ האיציה היהת הז ידי-לעש הרות דומלל
הרותה םשל ,"המשל" :המשל הרותה דומיל ןיינע והזש ,החונמ ךותמ הרות ודמליש ליבשב
('ה תוא) תוכלמה תניחב תולעהל - 48'ה םשל ,"המשל" וא ,47הרותב תוקולא ךישמהל - המצע
לש ןיינעמ ירמגל הלעמלש ןפואב וא ;50"הלעב תרטע ליח 49תשא"ד בצמו דמעמב היהתש
.ה"בקה לש ונוצר תא תואלמל ידכ קר אלא ,תונווכ

ולש ןוצרהש - חישמה תאיבל רשקב תעדה חסיהד ןיינעה ולצא היהיש ידוהימ םיעבותש והזו
ידי-לע ,ינחור רצימ וא ,ימשג רצימ ,ולש רצימהמ תאצל ליבשב היהי אל חישמה תאיבב
ינפמ קר היהי חישמה תאיבב ונוצר אלא ,ולש רצימהמ ותעד חיסמש ןוויכ ,דיתעלד םייוליגה
ןמ האיציה ולצא היהתש ,ונייהו .םינותחתב הרידד הנוילעה הנווכה אלמתתש ול עגונש
.ה-י בחרמל - רצימה
* * *

תודעומ םכל שי התא יל רמא ,החרק ןב עשוהי יבר תא לאש דחא ם"וכע" 51שרדמב אתיא .ט
םתא ןיא םיחמש ונאש העשבו ,םיחמש ונא ןיא םיחמש םתאש העשב ,תודעומ ונל שי ונאו
."םימשג תדיריב - םיחמש םתאו ינא יתמיאו ,םיחמש

,תונעתהל םיגהונ - עש'םלוע לצא :םיגהנמ יקוליח שי טייצראיב :ונניינעל עגונבו
םירמוא ןיא וליפא - ןילופ ידיסח לצא וליאו ,תובצע לש ןפואב איה הגהנהה תוללכו
.ןונחת םירמוא לבא ,םינעתמ אל - (ד"בח ידיסח) ונלצא ,םנמא .ןונחת

ןכיה :יל בישהו ,טייצראיב ןונחת רמול ונגהנמ םעטל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא םעפ יתלאש -
- .52טייצראיב ומכ ("ןטעבסיוא") תושקבה לועפל רתוי לגוסמ ןמז ונשי

.53"ןוגינ א טגאז" (:א"טילש ר"ומדא ק"כ םייסו)
- םחנמ-תרות' ;הגומ יתלב - ג"ישת'ה בא-םחנמב 'כ ,בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(115-104 'מע (ט) ישילש קלח ג"ישת 'תויודעוותה
םויל רוא ה"ד) הכרב 'פ .(יל 'יפ כ"חא ה"ד) רומא 'פ .הוצת פ"ר .(עדנמל ךל אלה ה"דס) תישארב פ"ר (1
.מ"כבו .('א

.נ"שו .ב,גי ןיבוריע (2

.ז,הל חלשיו .גי,כ אריו י"שרפ האר (3

.ב,גצ ןירדהנס (4

.חי,זט א לאומש (5

.נ"שו .אלש 'מע א"ח טקולמ מ"הס האר (6

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (7

.32 הרעהב םש ןמסנהבו ,אמר 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (8

.ףסוי-תיב ךרע םירפס 'עמ (א"דיחהל) ג"הש (9

.נ"שו .213 'מע ז"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (10

.35 הרעה 176 'מע א"כח ש"וקל האר (11

.נ"שו .א,נ םיחספ (12

ד"פ םייפא-תליפנ רעש ח"עפ .'ה שורד םייפא תליפנ ןיינע תונווכה רעש .א"פ םיללכה רעש ח"ע האר (13
.ךליאו

.ב,זצר כ"בשות קלח ה"לש .(1003 'מע ג"ח ש"וקלב אבוה) תוכרב ףוס ל"זיראהל ס"שה יטוקיל (14

-תרות) ךליאו ח"ס דקתשאד בא-םחנמב 'כ תחיש םג הארו) בא-םחנמב 'כד אלוליהה לעבל הנווכה הארנכ (15
.ל"ומה - .((ךליאו 117 'מע ו"ח תויודעוותה - םחנמ

.חי,טי םישודק (16

.129 'ע ג"ח .30 'מע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות (17

.ךליאו הלש 'מע ב"ח ולש שדוק-תורגא האר (18

.מ"כבו .אצת פ"ר ת"וקל האר (19

.א,חס א"ח ד"וקל (20

.א,זי הדינ (21

.ךליאו א,ונ םש ד"וקל (22

.מ"כבו .א,גמ רהב .ד,גכ עירזת ת"וקל .ו"טשס .א"לס בוט-םש-רתכ האר (23

.א,זט ב"ב (24

.א"ער ,בס תקוח ת"וקל הארו .א"עס ,בנ הכוס (25

.33 הרעה 40 'מע א"כח ש"וקל הארו .ח,זמ היעשי (26

.תוחנמ ףוס (27

.די,די היעשי (28

.מ"כבו .ב,אס חלשב א"ות הארו .דועו .א,הס ק"ב (29

.םש ןמסנהבו ,113 'מע שיר ח"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג הארו .13 'מע ו"שת ש"הס תחיש האר (30

.ותלחתב ו"סרת ךשמה (31

.א,זצ ןירדהנס (32

.ו"טסוס ק"הגא םש .(ב"ער ,טנ) ב"מפ .ג"פס אינת (33

.ד"ס (34

.םיכלמ 'לה ףוס (35

.ב"ה ט"פ הבושת 'לה (36

.ו,ד ןנחתאו (37

,טכק 'מע ב"כח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג הארו .(נ"שו) םש הרעהבו 41 'מע ת"ש'ה ץיק ש"הס (38
.םש ןמסנהבו

.ןפוסב ק"ומו תוכרב (39

.ח,דפ םיליהת (40

.(ךליאו 76 'מע (ט) ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) מ"וטמ פ"שד יעסמ הלא ה"ד רמאמב (41

.יעסמ פ"ר (42

.חמ,גל םש (43

.ב,טפ יעסמ ת"וקל הארו .ב,גצ ןירדהנס (44

.ו"נפ הנומאה רעש .א,זי וצ ת"וקל האר (45

.ח ,א"יפ .םש כ"תמ 'יפבו ב"פר ר"הק (46

.מ"כבו .א"ער ,וע .ד"עס ,גע וניזאה ת"וקל האר (47

.מ"כבו .דר ןמיס בוט-םש-רתכ .ןנחתאו 'פ ל"זיראהל תווצמה-רעשו תווצמה-ימעט האר (48

.ד,בי ילשמ (49

.מ"כבו .ג,וט ש"הש ת"וקל .שגיו פ"ס א"ות האר (50

.ו ,ג"יפ ר"ב (51

הנש זומת 'ט בתכמ .(172 'מע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ד"כס ת"יש'ה בא-םחנמב 'כ תחיש םג האר (52
.9 'מע טס תרבוח "תומישר" .דיר 'מע ט"יח םש .(איש ע"ס ז"ח שדוק-תורגא) וז

.'וכו ולש נ"סמה ,אלוליהה לעב תודוא תודעוותהב םיבוסמה 'א רפיס ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע (53
.הברה א"טילש ר"ומדא ק"כ הכב ורופיס תעבו


יברה ול בישהו ,תולאש יתש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא לאשש דחאב השעמ
ןיאש ןוויכ הילע בישמ וניאש בתכ 'בה הלאשל עגונבו ,'אה הלאש לע
ותדובעל עגונ הז

- היהתש םלועב תלעותה ליבשב ולש תומילשה לע "רתוול" אוה ןכומ
,(איפכתאה ךפיה) תוטשפתה לש העונתב ותדובע ידי -לע - ותעדל
..."דיסח" לש וניינע הז ירהש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לעופ וניא "ךחרוכ לעב"ד רדסה
ה"בקה לצא


?"המוחב היילע"ב וניתובר וכמת אל עודמ

,יכ - "המוחב ולעי"ד ןיינעהב וכמת אל וניאישנ וניתוברש םעטה ןבוי הז יפ-לע. .
תאיציבש םשכו ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ד ןפואב היהת הדיתעה הלואגה
הלואגה היהת ךכ ,אקווד ץקה ןמזו הרות ןתמ ,וניבר השמ םע הרושק הלואגה התיה םירצמ
תוימינפד הרות-ןתמ םע ,("וניבר השמ א טימ") וניבר השמ ומכ םדא םע הרושק הדיתעה
וניתובר וארהש יפכו ,םיכלמ תוכלה ם"במרב םירבדה רדס טרופמכו ,ץקה ןמז םעו הרותה
"ךחרוכ לעב"ד רדסהש ןוויכ - הזל םעטהו .(...תוארל ןכומ קר היהש ימל) םירפסב וניאישנ
.ה"בקה לצא לעופ וניא (הנמז םדוק הלואגה אוב תא חירכהל ונייהד)
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ד"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ)

:ןיבהל ךירצ

תאיציד הלואגהש רחאמ ,ןכ םאו ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" היהת אובל-דיתעלד הלואגה ירה
,תיחצנ הלואג היהת אובל-דיתעלד הלואגהש םירמוא דציכ - תיחצנ הלואג התיה אל םירצמ
!?תולג הירחא ןיאש

:הזב רואיבהו

ןיינעה תוללכש גארפמ ל"רהמה ירפסב ראובמכ ,יחצנ ןפואב התיה םירצמ תאיציד הלואגה םג
יל יכ"ד ןיינעה לעפנ זאש רחאמ ,לארשי ינב לצא תודבעה ןיינע תלילש לעפ םירצמ תאיציד
.םימלוע ימלועלו דעל ,(י"שרפבו הנ,חכ רהב) "םדוק ירטש" ,"'וג םידבע לארשי ינב

תעשבש יפ-לע -ףא ,"ונתורח ןמז" תא םיגגוח ,הנשו הנש לכב חספה גח עיגמ רשאכ ,ןכלו
הנשל (ץראל-ץוחב) אכה אתשה"ו ,"ןירוח ינב האבה הנשל ,ןידבע אתשה"ש םישיגדמ השעמ
דוע ךייש אלו .יחצנ ןפואב תוריחה ןיינע לעפנ חספה גחב יכ - "לארשיד אעראב האבה
.'וכ םירצמב היהש יפכ תודבעה ןיינע

אלו ,םירצמב התיהש תודבעה ןינעל עגונב קר התיה ,םירצמ תאיציב הלעפנש תוריחהש אלא
לבא .'וכ תולג לש תואיצמ רתוי ךייש היהי אלש ,תולגה תואיצמו ןיינע תוללכל עגונב
ןיאש תיחצנ הלואג איהש אובל -דיתעלד הלואגה ללוכ ,הלואגה ןיינע תוללכל חוכה - ךדיאל
ןפואב תודבעה ןיינע ללשנ זאש) םירצמ תאיציבש תויחצנהמ חקלנ הז ירה ,תולג הירחא
.(יחצנ

:הרות ןתמד ןיינעה תוללכמ - רבדל אמגוד

לש ותרות ,הרותה תוימינפ ללוכ ,הלוכ הרותה לכל עגונב היה הרות ןתמד ןינעה תוללכ
דוע הרות-ןתמ היהי אלו ,תחא םעפ קר היה הרות-ןתמ ירהש ,אובל-דיתעל הלגתתש ,חישמ
.חישמ לש ותרות םג ללכנ הרות ןתמבש רמול חרכהב ,ןכלו ,םעפ

יוליגה רקיעו ,"המכחה תאז תולגל הווצמ" ל"זיראה ןמזמ קרש םירמוא ןכ-יפ-לע-ףאו
הרות ןתמבש יפ -לע-ףא - חישמ לש ותרות ודמלי זאש ,אובל-דיתעל היהי הרותה תוימינפד
.'וכ םלעה לש ןפואב הז היה הרות ןתמב יכ ,חישמ לש ותרות םג ללכנ

הלואג היהת אובל-דיתעלד הלואגהש - הלואגה ןיינע תוללכל עגונב םג ןבומ הזמ [...]
- ךדיאלו ,(תולג הירחא היהש םירצמ תאיציכ אלו) תולג הירחא ןיאש ,תיחצנו המילש
.ל"נכ ,םירצמ תאיציד תויחצנהמ תחקלנ אובל דיתעלד הלואגל חוכ-תניתנה
(הגומ יתלב - א"משת ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


בכעמ וניא רדסה ,ןילוח יניינעב


בכעמ רדסה - ימינפ רתוי ןיינעהש לככו ,השודק יניינעב

ןוויכו .םהב בכעמ וניא רדסהש םיניינעו ,םהב בכעמ רדסהש םיניינע םנשי הרותד הלגנב
םיכירצש םיניינע םנשיש ,ונייה ,םדאה ייחב םג ולא םינפוא 'ב םנשי - "םדא הרותה תאז"ש
םתושעל אוה רקיעהו ,ךכ לכ עגונ וניא רדסה םהבש םיניינע םנשיו ,אקווד רדסב תויהל
."השעי ויארי ןוצר" יזא - תמא ךותמ םישוע רשאכו ,("תמא ןא טימ") תמא ךותמ

,בכעמ וניא רדסה ןילוח יניינעב - ללכב ירה ,הרותב ולא םינפוא 'בל עגונב ,הנהו
רשאמ רתוי רדסה עגונ "םינפב םישענה םירבד"ב - אפוג םישדוקבו ;בכעמ םישדוק יניינעבו
ןיינעהש לככש - םדאה ייחב םינפואה 'בב םג אוה ןכש ןבומ הזמו ."ץוחב םישענה םירבד"ב
.רדסה רתוי וב עגונ ,רתוי ימינפ אוה

ךירצ היה הרואכלו) ימינפ ןיינע ותויה םעש ,הבושתה ןיינע אוה הז ללכמ אצוי ,םנמא
תניחבמ הלעמל ותויהל ,הגרדהו רדסמ הלעמל אוה ירה ,(רדסה ןיינע רתוי וב עגונ תויהל
לש ןפואב איהש םיקידצה תדובעמ הלעמל איה הבושתה תדובעש והזו] שפנבש תולשלתשה
.תולשלתשהמ הלעמלש אגרדב הבושתה תעגמ הלעמל םג ןכלו ,["םרדסכ ןידימת"

הנשה-שארל הנכהה הליחתמ בא-םחנמב 'כב

.דוסי ול שי לבא ,אידהל ויתאצמ אל - ןמקלד ןיינעה

תריצי םדוק םוי םיעברא"ד ןיינעה ומכו ,םוי םיעברא ךשמב איה ןיינע לכל הנכהה ,ללכב
תא רהטל" ,הנכה תניחבב היה םניינעש ,לובמה ימי םיעברא הז ךרד-לעו ,"'וכו דלוה
.האס םיעברא ידי-לע הרהטה ןיינע ןכ םג ךשמנ הזמו ,"ץראה

.הנשה-שאר םדוק םוי םיעברא אוה - בא-םחנמב 'כ - הז םויו

:ןיינעה ןכותו

םגתפכו .אקווד הבוט המיתחו הביתכ היהתש - איה הנשה-שארד המיתחו הביתכה לש התילכת
םא ירה ,םירופיכה-םויבו הנשה-שארב הרוסא הביתכהש ןוויכמש ,בושטידראבמ קחצי-יול 'ר
הביתכה ירה - ואל םא לבא ,תרתומ הביתכהו שפנ-חוקיפ והז ירה - הבוטל איה הביתכה
.הבוט המיתחו הביתכ היהתש חרכהב אליממו ,הרוסא

.הז םויב הליחתמ - וז הבוט המיתחו הביתכל הנכההו

,אליעלד אתורעתא םיכישממ - ולא םוי םיעברא ךשמב ,אתתלד אתורעתאב ,הנכהה ידי-לעו
.םיבוט םייחל רתלאל םיקידצ לש םרפסב הבוט המיתחו הביתכ היהתש
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ד"ישת'ה בא-םחנמ 'כ תודעוותהמ)

תודיסחה ינייעממ


ןנחתאו תשרפ


(זכ,ג) הגספה שאר הלע

הליפת רבדב) הגספה שאר הלע ,היל ךימסו ,ילא רבד ףסות לא רמאנש ,הליפתב אלא הנענ אל
(י"שר ,התוא ךתוארהל יתיצרתנ וז
(בל תוכרב)

קקדזה עודמ הז יפלו ,(אי תבש) הליפתה ןמ רוטפ ותונמוא ותרותש ימ לכ ירה ,הרואכל
?השממ רתוי ותונמוא ותרותש םדא ךל ןיא ירהו ,הליפתל ונבר השמ

לטבל התרטמש הליפתו ,םוי לכב הבוח איהש ,הליגר הליפת - הליפת יגוס ינש שי אלא
רוטפ וניא לבא ,הליפת לש ןושארה גוסה ןמ קרו ךא רוטפ ותונמוא ותרותש ימ .הער הריזג
.הער הריזג לטבל הדעונש הליפתה ןמ
(ולק 'מע םירבד הרותה-רוא)


םיקחה לא עמש לארשי התעו ;רועפ תיב לומ איגב בשנו
(א,ד-טכ,ג)

?הרותה יקוח תלבקו איגב הבישיה - םיניינעה רוביח רשפ המ

:אוה רבסהה

סואמל םאיבהש 'לוטיב' ,לארשיב שיש תיעבט הנוכת אוהש 'לוטיב'ל זמור - "איגב בשנו"
."םיקוחה לא עמש" ,הרותה יקוחו יניד תא לבקלו םלועה יגונעתב

לע לבקל ובריס ןתושי ללגבש ,םלועה-תומוא לש ךפהה אוה הז 'לוטיב' - "רועפ תיב לומ"
יפ וינפל ןירעופש" ,רועפל ודבע ךכ םושמ .םלועה יגונעתב ורחבו הרותה לוע תא ןמצע
םהש ,םלועה יגונעת לש בר עפש ךישמהל ידכ ,(ג,הכ קלב י"שר) "יער ןיאיצומו תעבטה
.הרותה דומילבש גונעתה לש תלוספה
(הרותה-רוא)


(הל,ד) תעדל תארה התא

.ךתוא ועדייש ידכ - "תעדל" ;תילגנ - "תארה" ;אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע - "התא"

.תוקולא גישהל לבגומה םדאהל רשפאמ אוה ,רקח ןיא ותלודגלו ףוס-ןיא ה"בקהש יפ-לע-ףא
(ונ 'מע ,א םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(הל,ד) ודבלמ דוע ןיא . . תעדל תארה התא

םוי ,הרות-תחמשב .ט"נקת תוכוס לש גח-ורסאב גרוברטפל חקלנו רצענ ןקזה ר"ומדא ,עודיכ
:יברה רמא ,ורסאמ םדוק

ןושלמ "תעדל") ומצע תא רובשל םדא לעש תארה - "תעדל תארה" ,ףוס-ןיא תומצע - "התא"
."ודבלמ דוע ןיא"ש וארי םלוכש ידכ ,("תוכוס ישנא תא םהב עדויו" ומכ ,"הריבש"
(1498 'מע ד םירוביד-יטוקל)

* * *


אלא ,קפתסהל ןיא דבלב ךכב לבא ."ודבלמ דוע ןיא"ש ותמשנ דצמ ןימאמו "האור" ידוהי לכ
תודחאתהל האיבמ תילכש העידי קר ,ןכש ."תעדל" - ולכשב םג ןיינעה תא ןיבהל ותבוחמ
."ףיקמ" תניחבב רבדה ראשנ דבלב הנומאב וליאו ,רבדה םע תימינפ
(1170 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *


תואיצמ הניאו התוא היחמה יקולאה רואל הלטב האירבהש ונייה ,"ודבלמ דוע ןיא"ש העידיה
,תישוח הייארב רבדה תא "תוארל" ןתינ אלא ,("תעדל") תילכש העידי קר הניא ,תיאמצע
."תארה"

:רבדל המגוד

אוה ,ןכש) 'רבד' תואיצמו 'שי' לאכ ברה לש ורובידל סחייתמ ובר ינפל בשויה דימלת
תבשחנ (וילא תילגתמ הניאש) ברה לש ותבשחמ וליאו ,(ורוביד תועצמאב ברה תמכח תא טלוק
רובידה רוקמ איה הבשחמה ירהש - תילכתב הכופה איה תמאה ,השעמל ךא .'ןיא'ל ויניעב
םלענו קדו ינחור אוהו) רתוי הלענ רבדהש לככש שוחב םיאור .וילא לטב רובידהו ותויחו
.תיתימא רתוי 'ותושי'ו 'שי' רתוי אוה ירה - (רתוי

ינחורה הריציה םלועו ,'שי' אוה ימשגה םלועהש הארנ םנמא רשב יניעל :וניניינעב םג ךכ
,יתימא 'שי' אוה ,היישעה םלוע תא היחמה ,הריציה םלועש איה תמאה ךא - 'ןיא' אוה
.'ןיא' אלא וניאו וילא לטב היישעה םלוע וליאו
(דס 'מע םירבד הרותה-רוא)


(ה,ה) םכיניבו 'ה ןיב דמע יכונא

.ונוקל םדאה ןיב הלידבמה הציחמ איה תויכונאהו תושיה
(העומשה יפמ)


(טי,ה) ףסי אלו לודג לוק

(ח"כפס ר"ומש) ןושל םיעבשל םיקלחנ םהו תולוק העבשל קלחנ דחא לוק

,שדוקה -ןושלב דומילב שיש השודק התוא הזב שי ןושל םיעבשמ דחאב הרות םידמול רשאכ םג
םצעב הז ירה םידמולש הפש לכבו ,ןושל םיעבשל קלחנ ומצע אוה הרות-ןתמ לש לוקה ןכש
."לודג לוק"ה ותוא
(1094 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

יבר יצוצינ


בוט-םויו שדוק-תבש תורנ עצבמ


,תודליה תעפשהב תורנ קילדהל תוהמיאה וליחתה םיתב המכב"
ךוניח שיאל יברה בתוכ "רפסה-תיבב הז רבד-לע ועמשש
רתוי 'תויאר'ב ךרוצ ןיא" * 'ק"שנ עצבמ' ימי תישארב
רואב ףסותינ רנ םיקילדמ רשאכש ,לעופב תואיצמהמ
רורצ * םיר"ומדאה דחא לש ונבל יברה רמא ,"!וטושפכ
םישיאל תוקתרמ תורגא תרוש דצל שדוקה תוחישב תויואטבתה
'ק"שנ עצבמ' ןיינעב םינוש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תודלי ידי-לע שדוק-תבש תורנ תקלדה תלעמ לדוג לע יברה לש תניינעמ תואטבתהב חתפנ
:(52 'מע ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' - ז"משת'ה וצ תשרפ תבש תודעוותה) תונטק

דעו םנטקמ ,םישנו םישנא ,לארשימ דחאו דחא לכל םיכייש תבשה יניינע
.שדוק-תבש תורנ הקילדמש הנטק הדליל דע ,םלודג

הנושארה הלועפה איה תבש רנ תקלדהב הנטק הדליה לש התלועפ - הברדאו
-לע שדוק-תבש תורנ תקלדה ינפל דוע - שדוק-תבשה םוי תא הסינכמו תכיישה
לכות םאהש ידכ ,המיא ינפל הקילדמ הנטקה הדליהש לארשי גהנמכ) םאה ידי
ינפל המכו-המכ-תחא-לעו ,(תבשה תא הילע הלביקש םדוק ,'וכו הל עייסל
.תסנכה-תיבב הליפתב 'תבשה םויל ריש רומזמ' תרימא

"יתימא רוא - שדח רוא"

:(209 'מע ג ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת תנשב יברה אטבתה הזל המודב

היהי םאש ידכ ,םאה ינפל הווצמ-תב םדוקש תודליה תוקילדמ - גוהנה יפכו
.הזב עייסל (הלודגה תוחאה וא םאה) ולכוי ,והשמ ףיסוהל וא ןקתל ךרוצ

:םירבדה ךשמהבו

חוכ ןתונו ויתוכרבב ה"בקה ףיסומ אפוג הזבו ,ראומ היהי תיבה לכש תלעופ
רוא ,שדח רוא ףסותי . . תבש רנ הקילדמשכש ,הנטקה הדליל דע ,תבל וא השאל
.יתימא

:"שדחה רוא"ה תפסוהב לעבה לש וקלח תא ןייצמ ףא יברה

םוקמ-לכמ ,(תיבה-תרקע) תיבה-תלעב ידי-לע איה תורנה תקלדהש ףאש ,ףיסוהלו
עויסה ידי-לע (םינפ-לכ-לע ילמס ןפואב) הזב ףתתשמ לעבה םגש לארשי גהנמ
.הזב-אצויכו תורנה וא םירורפגה תשגהב ןוגכ ,הזל תונכהב

ירקיעה דיקפתל הנכה


תכייש ,לארשי ישנל הנתינש בוט-םויו תבש רנ תקלדה תווצמש ,ףיסוהל שיו
ליגל ןיידע ועיגה אלש תונבל םגו ,ןיאושינה ינפלש לארשי תונבל םג הנתינו
ליגב הנטק הדלי םגש שטיוואבוילב גהנמה עודיכ ;(הווצמ-תב) תווצמה בויחד
ןנוכתהל הליחתמ ךכבו ,בוט-םויו תבש רנ הקילדמ (הז ינפל דועו) םינש שולש
החפשמהו תיבה תא ריאהל ,"תיבה תרקע" היהתש ןמזה אובב ,ירקיעה הדיקפתל
.תודהי לש רואב הלוכ
'תויודעוותה' .א"שנת ולסכ ה"כב 'םישנ תומכח'ו 'םינקז תראפת' ירבח ינפל יברה ירבדמ)
.(39 'מע 'ב ךרכ א"שנת

שולש ליג םדוק

תודלי ידי -לע בוט-םויו שדוק-תבש תורנ תקלדה ןיינע תצפהב יברה חתפש הנושארה םעפה
וניתובר תיבב גהנמה לע יברה רפיס זא .ד"לשת לולאב ד"כ תודעוותהב התייה ,תונטק
:(442 'מע ב ךרכ ד"לשת 'שדוק תוחיש') וניאישנ

םידיסחל םג רסמנ ךכו - שטיוואבויל יר"ומדא תיבב - תיבב יברה לצא
תושעל וניבה ובש ליגל תונבה ועיגהשכ דימ ירה ,'וכו הז רבד לע וניינעתהש
םיליגרמו 'וכו טומפל ןהל םיגאוד ויה (ב"ויכו לארשי-עמש תרימאו) הכרב
.הכרבב ןמצעב וקילדי בוט-םויו תבש ברע לכבש ןתוא

-100 'מע 'יברה יחבשמ') ו"לשת תנשב ש"נאמ דחאל 'תודיחי'ב יכ ,בגא ןייוצי ,הז רשקהב]
.[!ק"שנ קילדת (ףטוש רוביד הרביד רבכש) םייתנש תב ףאש יברה זמר (101

.הז ןיינע םסרפל שקיב יברהש הנושארה םעפה ,אופיא ,וז התיה

ומסרפיש ידכ איה תודעוותהל תוביסה תחא יכ ,(448 'מע םש) ןייצו יברה דעוותה תרחמל
איה ,וז םתגהנה ומסריפ ד"בח יאישנש הדבועה יכ ,ףיסוה ףא יברה .ל"נה ברה תיב גהנמ תא
."ברה תיב"ל קר דחוימ גהנמ הז ןיאש החכוה

"בר השעמ"

'ןורחא סרטנוק'ב ןקזה ר"ומדאש ףא יכ יברה ןייצ (ה"לשת ירשתב 'וב ןכו) תונמדזה התואב
לכל רנ םיכירצ םניא ותיב -ינבד טושפ הז" ,יכ קספ ('ה ק"ס גסר ןמיס) תבש תוכלהב ולש
ןיאו" ,בתוכ ןיינעה ךשמהב ןכו ."ארמגב הז רודיה ןחכשא אל . . (תבשב) דחאו דחא
"תורנ וקילדה אלו רנה תא וקילדה ונינשש הנשמה ןושלמ אידהל ראובמו טושפה רבדב ךיראהל
-

ןפואב ברה תיבב ןקזה וניבר גיהנה - לעופב השעמל עגונב ןכ-יפ-לע-ףא ירה
וקייד הכונח תורנב וליאו ,תיבבש תונבו םישנה לכ וקילדה תבש תורנש ,ךופה
.הנקלדת אל ןהש

יכ ,יאשחב ןיינע ויה אל ולא תוגהנהש ןוויכמ רשא ,שיגדהלו ףיסוהל שיו
המכש תורמל ,ןכש ,םיברל הארוה תניחבב ןהש ,ןבומ - ומסרפתנו ולגתנ םא
ברה תיבב וגהנוהש תורומאה תוגהנה ירה - הלא םיניינעל עגונב ןנשי תועיד
דע השעמ יפמ אלו דומיל יפמ אל הכלה ןידמל ןיא"ש ,"בר השעמ" ךרד לע ןה
."השעמל הכלה ול ורמאיש

תבש תורנ תקלדה תודוא תוששחה לכ ולטבש ,ןבומ ל"נה יפ-לעש ,דוע ףיסוהלו
.הכרבב ןיאושינה םדוק בוט-םויו

טשפתנש לארשי גהנמ

תרוש ןייצ ה"לשת הכונח תאז תודעוותהב .הז ןיינע לדוג תודוא זרזלו שורדל ךישמה יברה
יאישנ לש 'תלשלש'ה שאר"כ ירשתב 'וב רידגה ותואש ןקזה וניברל ףסונ) לארשי ינבמ םיגוח
תפש'ה לעב) םתיב ינבו ןילופ יר"ומדא ,קסירב תיב תמגודכ ("רודל רודמ רבדה ךשמנו ד"בח
תוליהק המכ דועו זנכשאו אטיל תוליהקב (בובובו זלעב) היצילגו ('וכו ל"צז רוגמ 'תמא
.לבת תורוזפ לכב

ףא המצעב תחא לכ ךרבל תוגהונ לארשי תונב" :ןחלושה-ךורע לעב בתוכש תא ןייצ יברה
."'וכו ןמיא לצא ןהשכ

ק"שנ סרטנוק תכירע

המכו המכב ץופנ היה ןהיאושינ םדוק תונב ידי-לע ק"שנ תקלדהד הז גהנמ ,רומאכש ףא
-אצתו ראבתת ,םייתכלהה היטביה ללש לע הלוכ היגוסהש ךכ-לע יברה דמע ,לארשי תוצופתמ
:(אצ-צ 'מע ה"נשת .י.נ 'שדוקה תדובע') ןיול רעבוד-םולש ברה בתוכ .סופדב רואל

שדחה עצבמה תא דדועלו ררועל מ"כה יברה הברה םיבורקה םישדוחבש תויודעוותהה בורב"
.הזה

תוקילדמ תונבה רשאכ הכלהה יפ-לע ששח םתעדל שיש ,מ"כה יברל ובתכש םינבר המכ ויה"
ידי-לע עידוה ,ךכל ףסונבו ,ולא םינברל בישה מ"כה יברה .הכרבב ןתיבב ןמצעב
תוששח םוש הזב ןיאש ךיא ,הירוב לע וז הכלה ררבל לדתשהל ,'ללוכ'ה ירבח לא 'תוריכזמ'ה
.הכלהב

-אציי סרטנוקהש ךכ-רחא הרוה מ"כה יברהו ,ללוכה ירבח ידי-לע ילע הלטוה וז הכירע"
.תונבל ךוניח תודסומו םינברל חלשוישו יטרפ ןפואב רואל

:ריעהל מ"כה יברה ליאוה ,המגוד יתסנכהו ותכירע תא יתמייסשכ"

קוטשנייוו ברה [ידי-לע רואל-אצוהש רודיסב =] י"ע ל"והש 'יסב םג תוארל
.(ו"תורי) 'יש
."10 הרעה 20 'מעב םש וילא יתנייצו"

אמלע ילוכל

.'תידרחה הדעה'מ םאטשרבלה השמ ברה ג"הרה 'תודיחי'ב ההש ,ה"לשת רדאב 'ו ,'ב םויל רוא
:(טצש 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה תא הלה לאש ,ק"שנ ןיינע לע ומע רביד יברהש רחאל

ילוכל אל ,'ברה-תיב' 'וכו םיר"ומדאה תוחפשמל אקווד ךייש ק"שנ תקלדהד גהנמה ילוא"
."?אמלע

:יברה ול רפיס הבוגתב

םעפו (החפשמהמ אל) תיבב הבבותסהש הדלי התיה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותיבב
ךייש אל הז ןיינעש ,ןאכמ .טומפ הרובע םג וניכה םאה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לאש
.(אקווד) "ברה-תיב"ל
םויב ,('עצבמ'ה תליחתל רתוי בורק) ןכל םדוק המ-תפוקת הרמאנ תפסונ תניינעמ תואטבתה
:(חצש 'מע םש) [םיר"ומדאה דחא תחפשמל ןב] ק"שנבל ןוושחרמב בכ 'ה

ףסותינ רנ םיקילדמ רשאכש לעופב תואיצמהמ רתוי "תויאר"ב ךרוצ ןיא ללכב
!וטושפכ רואב

יניס-רהב ויה םלוכ

אבה בתכמה ספדנ (ה"ע לדנימ ןסינ 'ר ח"הרה ריכזמל) 'רוא יצוצינ' רפסב

:(59 'מע םש ,ה"לשת'ה ולסכ שדוח-שאר)

עגונב םסרפתמה רמוחב ארק יאדוובו .(ןמז תארוה ילב) ובתכמ תלבק ינא רשאמ
לכותש ידכ ,םאה ינפל וקילדי תודליש איה יתעצהש ,תורנה תקלדה תווצמל
.ןתקלדה תעשב ןהילע חקפלו רוזעל

םימייקמה ןיב קלחל הצור ובתכת םויסב רשא ירעצ עיבהל יבתכמ רקיעו
לע ינהמתו .'וכ לבה ומכ יוקיח ךרדב קר אלו ןוצרה תוימינפב הווצמה
א"וא לכלו ,יניס-רה דמעמב ויה םלוכש לארשי-ינבב אוה רבודמה ירהש ,וירבד
אל הווצמ םייקמש רמול ו"חו ,ךיקולא 'יוה יכונא רמאנ דחוימב [תחאו דחא=]
תחאו דחא לכ לצא תומילשב ןוצרה תוימינפ ,הברדאו .ןוצרה תוימינפב
הז יפ-לעש ךכ-ידכ דעו ,ןוצרה תוינוציחל עגונב קר אוה יונישהו ,לארשימ
-לע הווצמ םייקמה וליפאד ,(ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר) השעמל הכלה הקספנ
ונוצר והזש הרותה הזב תרמוא ,ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכש ידי
שרופמו .ללכו ללכ הייפכ ןאכ ןיאש ןדיד-ןודינב המכו המכ תחא לע .יתימאה
ותרותלו ה"בקהל - רע יבלו - אתולגב - הנשי ינא :ל"ז ונימכח ירבדב םג
.ויתווצמלו

"תונב לע תוהמא בל"

לא ה"לשת'ה ןסינב ב"ימ אוה בתכמה ;66 'מע 'רוא יצוצינ') םש ספדנ ףסונ ןיינעמ בתכמ
:("ןמרפלק 'יש 'ילדג ברה רוביצ יכרצב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה"

!הכרבו םולש

לע ול הדומ יננהו ,"וויוושז ראוטסיה'ד םארגארפ רוק" רפסה לבקתנ ותעב
.יל וחלושל ובבל תמיש

עמש יאדווב רשא ,םיעצבמה רבד לע רמל ריכזהל יל השרא וז תונמדזהב
ועיגהש תודלי ידי לע (ק"שנ) שדוק תבש לש רנ תקלדה עצבמ טרפבו ,םהילע
,ךוניח יניינעב ותוניינעתה יעדויבו .ןבומכ בוט-םוי רנ ןכו ,ךוניחל
וזכ הרקי הווצמבש תיכוניחה תלעותה לדוג ול ריבסהל ךרוצ ןיא יאדווב
.בוט-םויו תבש רנ תקלדהכ

המכב לבא ,םידוהי לש ןחבשב אלש רבדל ינוצר ןיאש יפ-לע-ףא ,תאז דוע
-תיבב הז רבד-לע ועמשש תודליה תעפשהב תורנ קילדהל תוהמאה וליחתה םיתב
םישנה ויה הזב העידיה רסוח תמחמש ,תלעות דוע התיה םיתב המכבו .רפסה
ןיבו ץיקב ןיב העובק העשב ,'וכו םדרשממ ןהילעב אוב ירחא תבש רנ תוקילדמ
קילדהל ךירצש ועדונ תוטועפה תודליהמו ,העיקשה םע בשחתהל ילבמ ,ףרוחב
.הז ןיינעב רפסה-תיבב ןהל ורוהש ומכ ,העיקשה ינפל תורנה

יניע" םיארקנה הלא טרפבו ,לארשימ תחאו דחא לכ יניע ריאי ת"ישהו [...]
תבש רנ תווצמו ,ללכב רוא הרותו הווצמ רנ תצפהו קוזיח ידי-לע ,"הדעה
חישמ ינפ רואל הכזנ שממ בורקבו ,תולגה תכשח ריאהל ,דחוימב בוט םויו
.המילשהו תיתימאה הלואגב ונקדצ

םיתב םיפלא תורשע ופסותינ

,ריאמ י"נ רכששי ברה םילעפ ברו נ"ונ א"יא ח"וו ג"הר"ל יברה רגישש ןיינעמ בתכמ הנהו
'ק"שנ עצבמ' ןיינעב ,ראשה ןיב ,ול בישמ אוה ובו "(אתזע) תוביתנ ,בגנה תבישי שאר
:(105-104 'מע םש - "ט"לשת'ה הריפסה ימי")

!הכרבו םולש

ןוצר יהיו .ובש תובוט תורושבה לע ח"תו ,ןסינ ג"ימ ובתכמ תלבק ינא רשאמ
הז ינפלמ היה יל המודמכ רשא טרפבו ,הרות אלא בוט ןיא ,בוט רשבל ךישמיש
ויתולועפמ תובוט תורושבו תועידי יתלביק םשמ םגו ,תפרצ תנידמב ל"וחב
.ךוניחה חטשב

לדגישכל המכ יפ לפכנ ריעצה רוד ךוניחב גשיה לכ ,םימעפ המכ רבודמכ ירהו
המכ יפ תמלתשמ ,םהב הנטק הבטה וליפא רשא ,ליתשו ןיערג תמגודב ,ךנוחמה
.תוריפ יריפו תוריפ השוע ןליאב המכו

םדוק דוע לארשי תונב ידי-לע שדוק-תבש רנ תקלדה עגונב ובתכמ ןכותל
הארנכש אלא ,ר"תכ יניעל היה יאדוובו ,ספדנ םגו הזב רבודמ רבכ ,ןיאושינל
רשא ,רקיעה אוהש ,בר השעמ :איהו .הכרוצ יד השגדוה אל תירקיעה הדוקנהש
לכבו ,תורייעו תונידמ המכו המכבו ,םילודג אקווד ואלו ,לארשי ילודג יתבב
תונבה וקילדה ('וכו "םידגנתמ" םינוכמה םתואו םידיסחו ,אטילד) םיגוחה
ינפמ ,תומוקמ המכבש אלא .טושפ גהנמ הז היה הארנכו .ריעצ יכה ליגמ ק"שנ
תלחתהב טרפבו ,הז גהונב ךישמהל תוירשפא התיה םלוכ דיב אל ,תוינעה
בור היה םש תונידמב ,ע"דרת תנשב הנושארה םלועה תמחלמ היורקה המחלמה
זא ויה אלש ,'וכו היצילגו ןילופו היסור ומכ ,לארשי-ינב ןיינבו ןיינמ
תפוקת הז ירחאלו המחלמה הכראתנש ןוויכו .אצמנב טעמכ ,ב"ויכו ןמש תורנ
.גהנמה חכתשנ 'וכו תופידרהו תוכיפהמה

םינבר ןכ-םג ויה םהמ המכו המכ רשא ,לארשי ילודג יתבב רשא יאדווב הנהו
הז לכבו ,ר"תכ בתוכ התודוא אירטו-אלקשה רבד-לע ועדי ,תוליהקב םינהכמ
ואר יניעש הממ שיגדאו .קפס לכ ילבמ תונמאנ תויודע יפ לע רומאה יפכ וגהנ
רודמ תרוסמה יפ-לע ויה ותיבב םיגהנמה רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תיבב רז אלו
ר"תכ טטצמ ותוא ,ברה ךורע-ןחלוש רבחמ לעב ןקזה ר"ומדא ק"כ דעו רודל
עודי ירהו .ךוניחל ועיגהשמ ט"ויו ק"שנ תונבה וקילדה הז לכבו ,ובתכמב
ליחתמ הרומאה הווצמב ךוניחו ,התרבחל תחא הווצמב הנבהו ךוניח המוד וניאש
םתיבב תורקבמ ויהשכ אלא דוע אלו .ךרבל תולוכישמ ,רתויב ריעצ ליגב
תורנ - הנייהתש גוח הזיאמ - ןהל םג ונתיש יוויצה היה ,ןהלש תורבחה
.וקילדי ןה םגש ןתוא ושקבו

דוע ףיסוא קרו ,בר השעמד ןיינעה רואיבב ךרוצ לכ ןיא היתווכדל יאדוובו
ופסותנ "ק"שנ" עצבמב קוסעלו רבדה םסרפל וליחתה זאמ ןמזה ךשמבש הדוקנ
םג הליחתה תונבה לש תורנה תקלדה ידי-לעש םיתב םיפלא תוירישע אמזוג ילב
בוט-םויו תבש תרימשד םיניינע המכ דועב הווצמ תררוג הווצמו ,קילדהל םאה
.'וכו

הקילדמ םאה ןיאש םיתבל הרומאה תולדתשה ליבגהל העצהב ונפ המכ רשא ןבומכ
.ל"דו וז הלבגהב תולדתשהמ םייוכיסל אלולטאו אכוחה ןכ-םג ןבומ לבא ,ק"שנ

תורושבלו ףיסומו ךולה שדוקה תרהט לע ךוניחה ביחרהל החלצה תכרבבו דובכב
תובוט

למשח תקלדהד ןיינעה רמוח רואיבב םידרפסה י"בחאל הנפאש ר"תכ תעצהל .ב.נ
.הזב םיטרפ דועו 'וכו ט"ויו תבשב

לדוגב ו"ת ק"האב הארוה ילודגמ םיסרטנוק המכ ומסרפתנ רבכ המודמכ (א ירה
רוציק םסרפל איה הרצקה ךרדה הרואכל ,קיפסמ הז ןיא םאו ,רבדבש רוסיאה
םג םיברועמה םג םהמו ,םהינפל ךלוהו םסרופמ םמש םהמ המכש ,ורמוא םשבו
.םידרפסה י"בחא תוליהקב םג םהמו ,ק"האב תונברב התע

שוריפה והמ הלאשה ררועתת ירהש ,תוריהז הכירצ הזב ל"וחמ הינפה (ב
ףלוסמ רואיב םג ופיסויו ,דחוימב םידרפסה ינברו ו"ת ק"הא ינברד הקיתשל
.תונבומ תואצותהו ,וז הקיתשב

ונמא הרש ומכ

ה ךרכ ה"משת 'תויודעוותה'מ ןלהל) תויונמדזה המכב יברה עימשה אבה אלפנה שודיחה תא
:(2745 'מע

ןלצא םיאור אלש ולאכ םנשי ,'וכו תולגה ןיינעו תוביס המכ דצמש תורמל
אוה הלעמל הז דוחיי"ש ןוויכמ ירה - "תבש ברעל תבש ברעמ קלוד רנ" יולגב
,ונמא הרשמ ץוצינ שי לארשיב תבו השא לכ לצאש םג המו ,"דעו םלועל יחצנ
(הז ןיינעב) ךוניחל העיגהשכ דימו ףכית ,לארשיב תבו השא לכל ,ןכלו
היהת תבש רנ תקלדהב התלועפש תלוכיו חוכ הל שי ,הכרבב תבש רנ הקילדמו
םינפ לכ לע ,והנמ ץמשו והצק ספא - ונמא הרשד רנה תקלדה תמגודבו ךרד-לע
תוינחורב ,םוקמ-לכמ ,רשב יניעב תאז םיאור אל התע-תעלש יפ-לע-ףא ,רשא -
..."תבש ברעל תבש ברעמ" ,יחצנ רוא הז ירה םיניינעה

...הווצמ השוע הקלדה

:תצקמב ןפוד-תואצוי תולאש יתשל תוניינעמ תובושת יתשב םייסנו

?דבלב ןקילדהל אלא ,תורנה לע ךרבל אלש תשקעתמ תינולפ רשאכ גוהנל שי דציכ

:(453 'מע ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת לולאב ה"כ תחישב היוצמ הבושתה

.הכרב אלל תאז השעתש - ךרבל הנוצר ןיא םא םינפ-לכ-לע

םג (ק"שנ עצבמ תרגסמב) ררועמ אוה ןיא עודמ יברה תא לאש קוור רוחבשכו
םניאש םירבג לצא בוט-םויו שדוק-תבש תורנ תקלדה לש ןיינעה לדוג תודוא
:(103 'מע ט"נשת ,תצרפו ,'ךלמ רבד' יפל) יברה ול בישה ,םיאושנ

."תיבה תרקע ידי-לע תורנה-תקלדה וב שיש תיבב שדוק-תבש היהיש רתוי בוט
תובא יקרפ


הנושו ךרדב ךלהמה


ךלשו התאש ,ולשמ ול ןת :רמוא אתותרב שיא רזעלא יבר
.ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ ,רמוא אוה דודב ןכו ;ולש
ותנשממ קיספמו הנושו ךרדב ךלהמה :רמוא בקעי יבר
וילע הלעמ - הז רינ האנ המ ,הז ןליא האנ המ רמואו
(ז הנשמ ,ג קרפ) ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

,ךלשמ ןתונ ךניאש ךנוממב ןיב ךפוגב ןיב ,םימש יצפחב קסעתהלמ ענמת אל - ולשמ ול ןת
ןידה אוה - הז רינ האנ המ הז ןליא האנ המ .ולש ךנוממו התאש ,ךנומממ אלו ,ךפוגמ אל
שיו .םהיניעב םיאורש המב רבדל םיכרד יכלוה ךרדש ,הווהב רבידש אלא ,הלטב החיש לכל
-ףא ,ומלועב ול הככש ךורב ךרבמ אוה ןכ ידי-לעד בג -לע-ףאד אתובר ןניעומשאד ,םירמוא
,השירחמה םלת - רינ .ותנשממ קיספהש ינפמ ,ושפנב בייחתמ וליאכ וילע ןילעמ ןכ-יפ-לע
.('ד הימרי) רינ םכל ורינ ומכ

:ר"ומדא ק"כ רואיב

רדגב רבדה ןיאו ,החיש ירבדב הרות ירבדמ קיספהל אוה רומח רוסיא (א :ונתנשמב תולאשה
,"ודומילמ . . דמולו" אלו ,אקווד "ותנשממ . . הנושו" קוידה והמ (ב ,אתודיסחד ילימ
.בותכ הזיא שריפ אלו - "בותכה וילע הלעמ" (ג

:רואיבהו

םא יכ ינויעל דומילב קוסעל ול ןיא ךרדב ךלוההש ורמא ל"זר - הנושו ךרדב ךלהמה
דומיל ,תוקוספ תוכלה ןהש תוינשמ דומיל ונייה ,אקייד "הנושו" אנתה טקנ ןכל .סרגימל
.סרגימל

המ" בותככ ,האירבה ךותמ תיארנה 'ה תלודגב ןנובתהל ידכב קיספמ אוה - ותנשממ קיספמו
אנתהו ."ומלועב ול הככש ךורב" תניחב ,רובידב ותולעפתה תא אטבמ ףאו ,"'ה ךישעמ ובר
.וז תוננובתהמ ףידע ,סרגימל דומיל וליפא ,הרותה דומילד הדובעהש ,אתובר ונעימשמ

ןליא יכ ,רינו ןליאד תואמגוד יתש טקנ אנתה - הז רינ האנ המ הז ןליא האנ המ רמואו
רינו ןליא יכ ,יחה גוסמ המגוד םג טקנ אל םלוא .םמודה גוסמ רינו חמוצה גוסמ אוה
הארנ ןליא יכ ,רינל ןליא אנתה םידקהו .ריעב םג עגופ יחב ןכ-ןיאש-המ ,ךרדב םיאור
.(קוחרמ) םדוק

דצמ ;הרותה ןיינע תוללכל אלא ,הרותב םייוסמ קוספל הנווכה ןיא - בותכה וילע הלעמ
.תרחא הדובעל הנממ קיספהל ןיא הרותה דומיל תאלפהו תלעמ

קיספמ ירהש ,דבלב תודיסח תדימ לש הגהנה יהוזש יפ-לע-ףא - ושפנב בייחתמ וליאכ
תמגודב אוהו ."ושפנב בייחתמ וליאכ" ול בשחנ ןכ-יפ-לע-ףא ,ארובה תא חבשל ידכב ותנשממ
אנביהי אלו אחבטמ ארשב אנליקש יא ,אנא ןוגכ :בר רמא ,'ה לוליח ימד יכיה" ל"זר רמאמ
רומח ןווע אוהש ,'ה לוליחל בשחנ טועפ ןיינע םג ,בר לש ותגרדבש ונייה ."רתלאל ימד
הז ירה לק רבד םג הנה תודיסח תדימב גהנתמש םדא יבגל :ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו .רתויב
."ושפנב בייחתמ וליאכ"
(הגומ יתלב - א"משת ןנחתאו תשרפ שדוק-תבשו ו"לשת חלש תשרפ שדוק-תבש תויודעוותהמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ומחנ תבש - ןנחתאו תשרפ שדוק תבש
באב רשע-השימח

.1'ןותחתה םעט'ב תורבדה תרשע םיארוק 'םוגרת דחאו ארקמ םיינש' תאירקב


םויה לכו) םויה תישארבו תליחתב דיימש וב יולתה לכ תושעל ךירצ לארשימ דחא לכ *
םג וניינע ראובמכ ,"באב רשע-השימחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש רכינ היהי (ולוכ
.2'וכו הרותה דומילב הפסוה תויהל הכירצ ךליאו הז םוימש ,הכלהב

ףיסומד - ךליאו באב רשע-השמחמ"ש 3ל"זח תארוה תא םוקמ לכב זירכהלו םסרפל ןוכנו יאדכ
.4"וייח לע םייח ףיסוי ,הרותב קוסעל םימיה לע תוליל


תווצמה תוללכו הקדצה תניתנ ,הרותה דומילל רשקב תושעל דחאו דחא לכ לעש קדצ-ןובשחה *
.5ומחנ תבשמ ליחתמ ,הנשה לכ ךשמב


.6הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע תורבדה תרשע תאירק תעב

.7'ןוילעה םעט'ב תורבדה תרשע תא םיארוק

.8'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תודעוותה

. . באב העשת יאצומב אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ
ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת ינינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה
םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה
החמשו ,הריאמ םייניעו בל תחמשמה איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי
ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ
תקזח - הקזח יווה םימעפ שולשבו . . באב רשע-השמחב :םינפ לכ -לעו ,באב 'טל ןיכומסה
.9"םימיה לכ דימת בבל בוטו החמש ךותמו היתווצמו הרות

םישנא ,םידוהי ץבקל :10הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ"
תוטלחה לבקלו ,הקדצל תתלו ,תכסמ 'םויס' תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו םישנ
.םיבוט םיניינע לכבו תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל תובוט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל'ש ךכל םאתהב ,בבל בוטו החמש ךותמ תודעוותה - השגדהבו"
גהנמ יפ-לע טרפבו . . ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,'באב רשע השימחכ
אב הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
.11"('תועובשה תשולש'ב ולא םיניינעב קספהה ירחאל


.8'ךתקדצ' םירמוא ןיא .החנמ

.12ג קרפ - תובא-יקרפ


והער תא שיא םיכרבמ ,ךליאו באב-רשע-השימחמש לארשי גהנמ עודי. . " :םילוחיאו תוכרב
הירא לזמ ,בא-םחנמ שדוח לש ולזמב זמורמכו ,'הבוט (המיתח רמגו) המיתחו הביתכ' תכרבב
שדוחבש ,ונייה ,'הבר-אנעשוה ,םירופיכה-םוי11 ,הנשה -שאר ,לולא' תובית ישאר - . .
.13"הבר-אנעשוהד 'אבט אקתפ'הב הבוט המיתחה תומילשו רמג זמרנ בא-םחנמ

ישימח םוי
בא-םחנמב 'כ

לש ויבא ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול 'ר לבוקמה ח"הרה ג"הרה לש אלוליה-טייצראיה םוי
הלגוהו רסאנ .קדצ -חמצה ר"ומדא ק"כל ,ןב רחא ןב ,ישימח רוד ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ןטסחזק ,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנשב תולגב רטפנו ,תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע לע
.14דובכ-ותחונמ םשו ,(רבעשל תוצעומה-תירב)

תכסמ םייסמ היה ,לוחה תומיב לחשכו) הז םויב דעוותהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.15(תודעוותהה תליחתב

,ותרותמ תודעוותההב דומלל - 'וכו שקבלו עיצהל לודג תוכזהו בוחה ילעו" :יברה בתכו
."16. . [ותמשנ תוכזל=] נ"זל ןיד אמויב בדנלו

יול ןרק' תא ר"ומדא ק"כ דסי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת בא-םחנמב 'כ םויב
.15ל"ז ויבא םש-לע 'קחצי
.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (1

.415,412,157 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (2

.א ק"ס חלר ח"וא א"גמ ,גכ ףיעס ומר ד"וי א"מר .י"שריפבו א,אל תינעת (3

- םימייקה םירועישה תא ביחרהלו קזחלו םישדח דסייל ,םיברב הרות ירועישב ףיסוהל דחוימבו (4
.124 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה

.582 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (5

.31 'מע םיגהנמה-רפס (6

.םש ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ורתי 'פ ד"בח-ללוכ חול (7

ףאו הנשה לכב האירקה לש הזמ הנוש ,דחוימ םימעט-חסונב ןנחתאו 'פד תורבידה תרשע תא ארוק היה ז"הדא
תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ורתי 'פד ד"השע לש הזמ
'מע ד"ח ז"הדא תודלות הארו .459 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל
.(1070

.ד"בח-ללוכ חול (8

,ו-ה ימיב - ירשת יגח לכ ל"וחבו - ןהלש ה"ר לחש םינש דועבו ,הנש התואב) מ"דשת'ה ב"ת יאצומ בתכממ (9
.229 'מע ט"ל ךרכ תוחיש -יטוקל ,('הקזח'ה תלעמ תא תובר םימעפ יברה שיגדה

,157 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה') שממ הדועסל דעו ,הייתשו הליכא ,'החמשו התשמ' לש ןפואב (10
.(ש"ייע

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (11

.(ןוכנל ובתכ ד"בח -ללוכ לש ילולימה חולב ,םעפהו) 6 'עה רבעש עובשב 'תורשקתה' ןויליגב ראבתנ (12

ג"י תחישב ןוגכ ,ךרבמו םידקמ יברה היה פ"עב .63 הרעה 725 'מעב םג הארו ,770 'מע םש א"שנת ש"הס (13
-יטוקלל םש ןייוצמו ,ומש 'מע ה"ח טקולמ - םירמאמה רפס) ח"כשת א"נמ ג"כד רמאמה םויסב ןכו .ט"לשת א"נמ
-ךרדב - בתכב .(הנשה-שארל הנכהה - םיניינע המכל עגונב - תלחתמ א"נמ 'כבש ,הרעהב 1163 'מע ד"ח תוחיש
-בי 'מע ,ירשת-לולא ,'ד"בח יגהנמ רצוא') ללכה -ןמ-םיאצוי ויה ךא ,לולא ח"רד 'א םוימ קר לחאמ היה ללכ
.(14 'מע 99 ןויליג 'ונייח תיב' הארו .גי

ג"ח םש ותבצמ םולצת .(ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק - תיעיבר האצוה) 'קחצי יול תודלות' רפסב - ויתודלות (14
.832-ו 764 'מע

.100 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (15

.מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (16


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il