- ח"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה בא-םחנמב א"כ * בקע 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


,ידוהי ףאמ שאייתמ אל "יבר"
ותומכ הכלהו


הדובעה תויהל הכירצ םהבו "רשב" תניחבב םהש םיניינע שי
םהש םיניינע שיו ,םהב חנומ תויהלו רסמתהל ,תוימינפב
ידכ * תוימינפב םיחנומ תויהל ךירצ אל םהבו "רוע" תניחב
"םימ" המהבה תא תוקשהל שי ,"רשב"המ "רוע"ה תא דירפהל
ר"ומדא ק"כ תחישמ * "הרות אלא םימ ןיא"ו ,הטיחשה םדוק
ונרוד אישנ


:1ם"במרה בתוכ - הנשה-שאר םדוק הציב - תותכסמה רדסל עגונב

אצמנ אלו ,תועובשו תוכוס ןיינע לע רבדל ול ראשנו ,םיחספ לע רביד . . םילגר שולשב"
הכוס םידקהו ,הציב תכסמ איהו בוט-םוי לכב םידחוימ םירבד אלא תועובשב רבדיש המ ול
הציב ירחאו ,דבלב הנשה -שאר אלא . . ול ראשנ אלו ,תוכוסב שיש תווצמה בורל הציבל
."הנשה-שאר לע רביד

2בוט-םוי תכסמ םג תארקנ הז םעטמו ,בוט-םוי יניד תודוא רבודמ הציב תכסמבש ןבומ הזמו
.

רתומש ףא :רמולכ) תוירבדמה תא ןיטחושו ןיקשמ ןיא" :3ונינש הציב תכסמ םויסב
תא ןיטחוש ןיא ,םוקמ -לכמ ,שפנ-לכוא תכאלמ הרתוהש ןוויכ בוט-םויב המהב טוחשל
תונלה - תותייב ןה ולא .תותייבה תא ןיטחושו ןיקשמ לבא ,(4"הצקומ םושמ" תוירבדמה
."רפאב תונלה - תוירבדמ ,ריעב

,ןל-עמשמ -אק אחרוא בגא אתלימ" ,ינשמו ,"?ןיטחושו ןיקשמ רמימל יל המל" :םש ארמגבו
החונ אהתש" (א) :הזב םישוריפ 'בו ,"אכשמד אכריס םושמ ,טוחשל רדהו ותמהב שניא יקשלד
שי םאו התאיר ריתי הטיחש םדוק האקשהה יכ" (ב) ,5"רשבב יאדמ רתוי קבדנ אוהש הטישפהל
.6"תתרכנו תטמשנ השולח אכריס םש

תואצויש לכ ,תוירבדמ - תותייב ןה ולאו תוירבדמ ןה ולא ןנבר ונת" :ארמגה ךשמהבו
לכ - תותייב ןה ולאו ,(ןוושחרמב) הנושאר העיברב (בושייל) תוסנכנו רפאב תועורו חספב
,ןה תותייב ולאו ולא ,רמוא יבר .םוחתה ךותב תונלו תואבו םוחתל ץוח תועורו תואצויש
המחה תומיב אלו בושייל תוסנכנ ןיאו רפאב תועורו תואצויש לכ - תוירבדמ ןה ולא אלא
."םימשגה תומיב אלו

תואצמנש תומהבב קר אוה (הצקומ רוסיא םהב ןהש) תותייב תומהבב הטיחשה רתיהש ,ונייהו
,ןטחושלו ךליל רוסא ,םוחתל ץוחמ (וישכע) תואצמנש תומהב לבא ,םוחתה ךותב (וישכע)
.ןימוחת רוסיא םושמ

:תודיסח יפ-לע רתוי ןבויו

,ונייה ,"םכמ" אוה ןברקהש 8ןקזה וניבר ראבמ ,"'וגו םכמ בירקי יכ םדא" 7קוספה לע
.תוקולאל תימהבה-שפנ תא בירקהל

לע 9ל"זח תשרדכ ,הבושת-ימי-תרשעו הנשה-שארב - רקיעב - אוה הז ןיינעל ןמזה ,הנהו
הרשע ולא - (ול יוצמ) תמיא דיחיב" ,"בורק ותויהב והוארק ואצמיהב 'ה ושריד" 10קוספה
לא רואמה בוריק אוה הבושת-ימי-תרשעבש ,ונייהו ,"םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי
.בוריק ןושלמ אוה "ןברק"ש 12ריהבה רפסב אתיאדכ ,תונברקה ןיינע םג והזו ,11ץוצינה

םירבדה רדס עדיל ידכ - הטיחשה רדס רמאנ (הציב תכסמ ףוסב) הנשה-שאר תכסמ םדוק ןכלו
.הנשה-שארב תונברקה תדובעל עגונב

- "אכשמד אכריס םושמ ,טוחשל רדהו ותמהב שניא יקשל . . ןיטחושו ןיקשמ" :אוה רדסהו
אלש ,אכריסה ריסהל ידכ (ב) ,רשבה ןמ רועה תא טישפהל ידכ (א) :םיניינע ינש הזב שיש
.ןמקלדכ ,("ןיקשמ") האקשהה תדובע ידי-לע םישענ ולא םיניינע ינשו ,הפירט לש ששח היהי

:רשבל רוע ןיבש קוליחה רואיב םדקהבו

,הליכאל יואר וניא רוע ןכ-ןיאש-המ ,ורשבכ רשבו םד השענש ,הליכא לש ןיינע אוה - רשב
רוע ןכ-ןיאש-המ ,םדאה תוימינפב סנכנ - רשב :רמולכ .שימשת ילכו שובל ונממ םישוע קרו
.וב שמתשמ קר םדאה אלא ,ותוימינפב סנכנ וניא

תימהבה ושפנו ופוג תא ררבל ךירצ םדאש ,םירוריבה תדובע - תינחורה הדובעב םניינעו
,תוימינפב הדובעה תויהל הכירצ םהבש םיניינע שי :םינפוא ינש הב שיש - םלועב וקלחו
שיו ,תוימינפב הז ןיינעב ("ןגיל ןוא ךיז ןבעגפא") חנומ תויהלו רסמתהל ,ונייה
וז הדובעש ,ונייהו ,םהב שמתשהל םא יכ ,תוימינפב חנומ תויהל ךירצ ןיא םהבש םיניינע
ךרדב תאז לכב איה ירה ,רתוי תילענ ףיקמה תדובע תויה םע ,רשא ,ףיקמ ךרדב איה התוללכב
.דבלב ףיקמ

בותכש ומכ ,ןוזמ תניחב איה הרותש ,תווצמל הרות ןיבש קוליחה 13אינתב ראובמה ךרד-לעו
- ףיקמ תניחבב ןהש ,שובל תניחב ןה תווצמו ,ימינפ ןפואב אוהש ,"יעמ ךותב ךתרותו" 14
.ףיקמ ךרדב קר התושעל םיכירצ ,םוקמ -לכמ ,רתוי תילענ איה ףיקמד הדובעהש ףא ירה

:הזב ןיינעהו

דוחיי ןיאש אלפנ דוחיי" השענ הז ידי-לעש ,הרותה דומיל ,ןיחומ תודוא רבודמ רשאכ
ונייה ,ותוימינפ לכב ךכל רסמתהל םיכירצ - 14"תוימשגב ללכ אצמנ וכרעכ אלו והומכ
.ללכ תולבגה אלל ,ורשבכ רשבו םד השענש

לבא ,16"ותמכחל תמדוק ותארי" אהתש ,15""אתרדל אערת"ד המדקהה תויהל הכירצ יאדווב -
תולבגה אלל ולש תוימינפה לכב הרותב חנומ תויהל םדאה ךירצ ,וז המדקה הנשיש ירחאל
.ללכ

איה םתוהמ לכש תווצמב הנה ,םיימשג םירבדב םישבולמש תווצמ תודוא רבודמ רשאכ לבא
תא לצני םדאהש ששחל םוקמ ןיאו ,םהב האנה ףוגהל ןיאש ,("תוינחור עלייה") תוינחור
הווצמהש ןפואב ,ושפנ תוימינפ לכב םהילא רסמתהל םיכירצ יזא - הווצמהב ולש המשגהה
אל םהב - הייתשו הליכאבש תווצמ ומכ ,ןהמ הנהנ ףוגהש תווצמ לבא ;ותוהמ לכ תישענ
אלש רהזיהל םיכירצ לבא ,שורדה יפכ םהב שמתשהל שי ;17ותוהמ לכב חנומ תויהל םיכירצ
ןיינע ליחתמ "הווצמ"ה תמייתסמש םוקמבש עדיל םיכירצ ,ןכש ,ירמגל םהב חנומ תויהל
."רוסיא"ה ןיינע םג אב ןכ ירחאלו ,"תושר"ה

הליכא" לש ןפוא שיו ,18"עבושה לע" הליכא לש ןפוא שיש - חספה תליכא תווצמב אמגודלו
ךרד-לע) "םב ולשכי םיעשופו" 19רמאנ הז לעש דעו ,הבוח-ידי אצוי וניא הדי-לעש "הסג
.(20"םכיגח שרפ"ד ןיינעה

(אלא ,ותוימינפב סנכנש ,רשב לש ןפואב אל) הדובעה תויהל הכירצ ולא תווצמבש ,אצמנו
.שימשתל רוע םילצנמש ךרדכ רבדה תא לצנמש ןפואב קר

לש םיניינעה םע וברעתי אל רוע לש םיניינעהש ,רשבה ןמ רועה תא דירפהל ידכב ,הנהו
יזא - רוע אוהש רשב לע וא רשב אוהש רוע לע בושחלו תועטל םילוכי םימעפל ירהש - רשב
ןמ רועה תא טישפהל חונ אהי הז ידי-לעש ,הטיחשה םדוק םימ המהבה תא תוקשהל םיכירצ
.רשבה

:הזב ןיינעהו

הובג םוקממ םידרוי םימ"ש םשכד "הרות אלא םימ ןיא" 21ל"זר רמאמכ ,הרות לע יאק - םימ
ישונא לכשב השבלתנו ,םיפוגב תומשנל הלעמל הדובכ םוקממ הדרי הרותה ךכ ,22"ךומנ םוקמל
.םררבל ידכ ,רקש לש תונעטל דעו הזה-םלוע יניינעבו

.ךורע -ןחלושב ןייעל שי - הלאש לכל עגונב .23תאזה הרותה אלא רויש ונל ןיאו

רשאכש - "אכשמד אכריס םושמ ,טוחשל רדהו ותמהב שניא יקשל . . ןיטחושו ןיקשמ" והזו
-שפנל םג תאז ריבסמש דע ולכשב בטיה תנבומ הרותהש ,הרות ונייהד ,םימ המהבה תא ןיקשמ
.רשבה ןמ רועה יקלח תא דירפהל רתוי לקנ יזא ,תימהבה

:רתוי תויטרפבו

המכ אפוג הרותב שי - תויטרפב לבא ,תוללכב הז ירה ,הרותה לע יאק "םימ"ש ליעל רומאה
.ןמשו ןיי ,םימ :םיקלח

,הרותד אילג םה הרותבש ןמשו ןיי ,םימש 24רחא םוקמב ראובמה לע ףסונ] םהיניב קוליחהו
קר ,ןכלש ,םעט םהל ןיא םימ ןכ-ןיאש-המ ,םעט םהל שי ןמשו ןייש - [ןיזרד-ןיזרו ןיזר
ןואמיצה דצמ קרו ,םעט םהל ןיא םמצע דצמ םימהש יפל ,25ךרבל ךירצ ואמצל םימ התושה
רעד") תובירעה דצמ וניא דומילהש - הרותה דומילב וניינעו .םימהב םעט ולצא השענ
.'ה רבדל אמצ אוהש ,ןואמיצה דצמ אלא ,הזב ול שיש ("קאמשעג

דצמ אלא ,("קאמשעג רענעגייא רעד") ולש תובירעה שגר דצמ אל אוה ודומיל םא עדיל ידכו
םידרויש ,"םימ"בש 'בה ןיינע ונשי םא איה הזל הניחבה הנה - 'ה רבדל אמצ אוהש ןואמיצה
:ךומנ םוקמל הובג םוקממ

םינש המכ ךות ,ךכו ,'וכו "לופלפ" רמאי ,"ןדמל" היהיש ןובשח השועו הרות דמול רשאכ
הובג םוקממ םידרויש םימה תנוכת הז ןיא ירה - ..."ג"הבכשר" תויהלו "רוביח" רבחל לכוי
.הלעמ הלעמל ךלוה אוה - הברדא ;ךומנ םוקמל

,בר ארקייש תנמ -לע אלא ,רתנקל תנמ-לע וניא דומילה רשאכש 26תופסותב אתיאש תמא ןה -
ןיינע הז ןיא ,ןכ-יפ-לע -ףא לבא ,("קידלאווג יוזא טינ זיא סע") ךכ לכ רומח הז ןיא
.ךומנ םוקמל הובג םוקממ דרוי הז ןיא ;"םימ" לש

רסחש החכוה הז ירה - ךומנ םוקמל הובג םוקממ םידרויש םימה תנוכת הזב ןיאש ןוויכו
דצמ אל) אוה ולש דומילהש ,ונייהו ,ונואמצל איה םתייתשש ,"םימ"בש 'אה ןיינע םג הזב
.הזב ול שיש תובירעה שגר דצמ (אלא ,'ה רבדל ןואמיצה

אל) אוה ודומילש ,ונייה ,ונואמצל איה םתייתשש "םימ" לש ןפואב אוה הרותה דומיל רשאכ
לוטיב הרותה תלעופ יזא - הרותבש 'יוה רבדל אמצ אוהש ללגב (אלא ,ולש תובירעה שגר דצמ
אצמנ אוהש שיגרמש ,ונייה ,ךומנ םוקמל הובג םוקממ םידרוי הרותה ירבדש שיגרמש ,ושפנב
בצמה לפשב אצמנש יפל ,הרותב גישמש תצקמהל וליפא יואר וניא אוה ;רתויב ךומנ םוקמב
- ךומנ םוקמל הובג םוקממ תדרוי הרותהש והזש ,הלעמלמ ול םינתונש אלא הז ןיאו ,רתויב
.וילא

* * *

םירשי יכ" 19קוספה לע) 27חלשיו תשרפ רהוזה ירואיבב יעצמאה ר"ומדא בתכש המ עודי
יפכ םיניינעה שרושב םתייאר יפ-לע ויה םיארומאהו םיאנתה ורמאש םינידהש ,("'ה יכרד
.ךכו ךכ ןפואב ןידה תויהל ךירצ הטמל תולשלתשהבש וניבה הז יפ-לעו ,הלעמל םהש

ףסונ ,יכ - םיניינעה תתימאב םוקמ םהל שי ,הכלהל םניאש םינידה םגש ,ןבומ הז יפ-לעו
תייאר יפ-לע ורמאנ ולא םינידש ןוויכ ירה ,הרותב ורכזנש ןוויכ םוקמ םהל שיש ךכל
םלועב ןיינעה ךשמנ אל היהתש הביס וזיאמ םא וליפאש יאדווב ירה ,הלעמל םשרושב םירבדה
.הזכ ןפואב הגהנהה איה ובש םלוע הזיא ונשי ,הטמלד

דבלב וז אל הזה ןמזבש ףאש - ללה-תיבו יאמש-תיבד תותגולפל עגונב וניצמש ךרד-לעו
-לכמ ,28"הנשמ הניא ללה-תיב םוקמב יאמש-תיב"ש ,הזמ הריתי אלא ,יאמש-תיבכ הכלה ןיאש
.29יאמש-תיבכ הכלה היהת אובל-דיתעל ,םוקמ

- "תותייב ןה ולא" הציב תכסמ ףוסב יברו ןנברד אתגולפהל עגונב םג ןבומ הז ךרד-לעו
,(בושייל תוסנכנ הליל לכבש) "םוחתה ךותב תונלו תואב"ש ולא ןה "תותייב" ןנבר תעדלש
ןה ירה ,םימשגה תומיב וא המחה תומיב ,היהיש ןמז הזיא בושייל תוסנכנ קר םא יבר תעדלו
שי יבר תעד םג ,םוקמ-לכמ ,םיברכ הכלה ירהש ,ןנברכ איה הכלההש יפ-לע-ףאש - "תותייב"
.ןמקלדכ ,יברכ איה הגהנהה ,הז ןיינע יבר האר ובש "םלוע"בש ,ונייה ,םוקמ הל

תומהב םה םא ,ידוהי לש "תימהבה-שפנ"ב םימייוסמ םיגוס תודוא םיננובתמ רשאכ
םהש וא ,('ג ףיעס ל"נכ) תוקולאל בוריקה םהב לועפל ,ונייה ,ןבירקהל רשפאש "תותייב"
ןנשי יזא - ןבירקהל רשפא -יא ,הנחבה ךירצש ןמז אוהש ,בוט-םויבו ,"תוירבדמ" תומהב
:תועד 'ב הזב

םניא םויה לכ ךשמבש ולאש והל אריבס - םלועה בור לע םיטיבמש ,םיבר ןושל - ןנבר
ךישחמשכ ,הלילב תוחפה לכל לבא ,30"םש - ןוילעה - םדא בשי רשא" ,בושיי םוקמב םיאצמנ
תא םיספות יזא ,("לקנוט ייז אב טרעוו סע") ךשוח לש בצמ םלצא השענש ,ונייה ,םויה רוא
םימש-תארי לש שגר דצמ ,בושייל ("ןפיול-וצ ןעמוק ןוא ךיז ייז ןפאכ") םיצרו םמצע
ןעוו") םלצא ריאמ רשאכ ,םויבש יפ-לע-ףא ,"תותייב" תומהב ןה ירה - זא םלצא ררועתמש
,םוחתל ץוח םה םינל הלילב םגש ולא לבא ;םוחתל ץוח םה םיאצמנ ,("גיטכיל זיא ייז אב
םיאצומ אל - בושייל םה םיסנכנ ,הנשב םעפ ,("לאמא סעפע") אוהש ןמז הזיאב םימעפל קרו
.31בירקהל ולכוי םתוא םגש תורשפא ןנבר

הרות בותכל ךרצוה ןכלש ,'וכ תורצה ופכת וימיבו ,רודה אישנו גיהנמ אוהש - יבר וליאו
,הנשב םעפ הזיא קרו ,בושייב ותוא םיאור אל ללכ-ךרדבש הזכ ידוהי םג הנה - 32הפ-לעבש
.'וכ ובירקהל רשפאש וב םג "יבר" האור - עיגמ אוה ,םימשגה תומיב וא המחה תומיב

ימש ,ךכל םוקמ םוש ןיא םלועה לע טבמהמ הנה - םלועה בור לע םילכתסמש ,ןנבר :רמולכ
,ונייה ,ובירקהל תורשפא היהת ,ןוילעה םדא בשומ םוקמב ותוא םיאצומ אל םעפ ףא טעמכש
םג היילע לועפל לכויש ,הברדא אלא ,ומע קסעתמה םדאה לצא הדירי היהת אלש דבלב וז אלש
.ךכל םוקמ םוש ןיא - םלועה דצמ ;בוט -םוי תדועס לש הווצמ הנממ תושעל דועו ,"המהב"ב

ןפואב הגהנהה תודוא עגרל חכש רשאכש 33ארמגב רפוסמ ויתודוא ,רודה אישנ ,יבר ,לבא
גהנתהל ליחתהו ,רבדה תא ןקתל ידכ םירוסיי ומצע לע לביק ,34"וישעמ לכ לע וימחר"ד
;דחאו דחא לכ תא ןקתל ותלוכיב "וישעמ לכ לע וימחר"ד ןיינעה דצמ הנה - ינשה הצקב

סנכנש ימ קר אלו ,הלילב בושייל סנכנש ימ קר אלו ,בושייב דימת אצמנש ימ קר אל
אלא ,(תובר םימעפ בושייב ותוא םיאצומ לבא ,הליל לכב אל םנמא) תובורק םיתעל בושייל
.יבר ןקתמ ותוא םג - הנשב תחא םעפ בושייל סנכנש ימ וליפא

אל ונממ םג ,הנשב תחא םעפ אל וליפא ,ירמגל בושייל סנכנ וניאש ימ וליפא :הזמ הריתיו
תא םג ןיטחושש היל אריבסו ,"הצקומ ןיא ידידל" רמוא יברש ארמגב םויסהכ - יבר שאייתמ
תואצויד אכיה תהימ יל ודוא וכדידל . . והל רמאק ןנברד םהירבדל" קרו ,תוירבדמה
."ןה תותייבד הנושאר העיברב תוסנכנו חספב תועורו

.יברכ הכלה - יבר תיבב ,הנהו

,ו"ח "תורות יתש" לש ןפואב הז ןיאו ,ותומכ הכלה "ברד הירתאב"ש 35ארמגב אתיאדכו
.ותומכ הכלה ןכלו ,ברכ איה הלעמל הגהנהה "ברד הירתאב"ש ,אלא

הגהנהה יזא - ויתוחרואב םיכלוההו וירשוקמ ,וידימלת ,יברהל םיכיישה ולא לכ :ןכלו
ןיא" - הטיחשה ןיינע םהב תויהל לוכי םיאצמנ קר םהש בצמ הזיאבש ,יבר תעדכ איה םהמיע
.תוקולאל בוריקו הכישמ םהב לועפל ,ונייה ,36"ךשמו אלא טחשו
- ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;ו"טשת'ה ,בא-םחנמב 'כ ,האר 'פ 'ב םוי תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב
.הכוס שיר ט"ויותב קתענ .(ישישה קלחהו ה"ד) מ"היפל ותמדקהב (1

'מעו 6 'מע ןיול תרודהמ) ןואג ש"ר תרגא .ה"ר שיר ט"ויותב קתענ .(ןואג ארירש בר םשב) ןיסחוי רפס (2
.(ד"הו ב"ה א"פ) ט"וי תתיבש 'לה ם"במרה לע הנשמ-דיגמ .(33

.ךליאו 12 'מע גכ תרבוח "תומישר" םג האר (3

.םש י"שרפ (4

.ט"ה א"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר םג הארו .םש י"שרפ (5

.ב"לקס ט"לס ד"וי ך"ש םג הארו .ם"במרהל ש"מהיפ (6

.ב,א ארקיו (7

.מ"כבו .ךליאו ב,ב ארקיו ת"וקל האר (8

.נ"שו .א,חי ה"ר (9

.ו,הנ היעשי (10

.ה"פס הדובעה סרטנוק .א,אצ .ב"עס ,אכ .ד"ער ,גי םייח-ךרד (11

.דועו .א"ער ,ה ג"חז םג הארו .(טק) ו"מס (12

.ה"פ (13

.ט,מ םיליהת (14

.ב"ער ,אל תבש (15

.ט"מ ג"פ תובא האר (16

.נ"שו .105 'מע שיר ב"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (17

.א"ער ,ע םיחספ (18

.נ"שו .א,גכ ריזנ הארו .ופוסב עשוה (19

.ב,חפ ב"חז הארו .ג,ב יכאלמ (20

.נ"שו .א,זי ק"ב (21

.ד"פ אינת .א"עס ,ז תינעת האר (22

.הליענד הדימעה תלפתב "תירב רוכז" טויפה חסונ פ"ע (23

.נ"שו .ךליאו גיר 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (24

.(ג"יס) ז"ס ד"רס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .(הנשמב) א,דמ תוכרב (25

.(םש ןוילגה לע ןמסנ) דועו .א,זי תוכרב - השועה ה"ד (26

.ב,כ (27

.נ"שו .ב"ער ,ול תוכרב (28

.ג"ער ,דנ חרק ת"וקלב אבוה .ב,זי א"חזל מ"קמ האר (29

.מ"כבו .ג,ד רבדמב ת"וקל הארו .ו,ב הימרי (30

.ךליאו 254 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (31

.הקזחה דיל ותמדקהב ם"במר האר (32

.א,הפ מ"ב (33

.ט,המק םיליהת (34

.דועו .ב,טי תבש האר (35

.נ"שו .206 'מע ט"יח ש"וקל הארו .ב,ל ןילוח (36


"בושיי"ל סנכנש ימ תא קר אל - ןקתל ותלוכיב ,רודה אישנ ,יבר
ימ וליפא אלא ,תוקוחר םיתעל "בושיי"ל סנכנש ימ קר אלו ,הלילב
"בושיי םוקמ"ל סנכנ אל םלועמש

,'וכו "לופלפ" רמאי ,"ןדמל" היהיש ןובשח השועו הרות דמול רשאכ
םידרויש םימה תנוכת הז ןיא - "ג"הבכשר" היהיו "רוביח" רבחי
...ךומנ םוקמל הובג םוקממ

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


"וטושפכ חישמ םיצור םידוהי"


?לארשי תא םחנל םיאיבנה תא הליחת ה"בקה חלוש עודמ

ומחנ םיאיבנל רמא ה"בקהש ,רמולכ ,ימע ומחנ ומחנ תומחנה תורטפה תלחתב רמול ונקת"
.ימע ומחנ

תסייפתמ יניא ,רמולכ ,'ה ינבזע ןויצ רמאתו (וז תבש תרטפהב) לארשי-תסנכ הבישמ הז לע
."םיאיבנה תמחנמ

,רתויב ליהבמ ןפואב תולגה יישקו תוכירא לדוג ירחאלש - לארשי-תסנכ תנעוט - ןכתייה
...!?"ימע ומחנ ומחנ" םהל רמואו םיאיבנה תא ה"בקה חלוש

םיאיבנה ,רמולכ" ,"המחונ אל הרעוס היינע" - הז ירחאלש תבשב הרטפהה האב הז לעו
!"ונלש ןימוחנתב הסייפתנ אל לארשי-תסנכ הנה ,ה"בקה ינפל םירמואו ןירזוח

הרטפהב) רמואו ה"בקה רזוח" - לארשי-תסנכ לש תקדצומה התנעט תא ה"בקה לבקמ ,ןכאו
."םכמחנמ אוה יכונא יכונא (הז ירחאלש

עדוי יאדוובו ,תקדוצ הנעט איה לארשי-תסנכ תנעטש ןוויכמ :ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא
-תסנכ תא ומחני םהש םיאיבנה תא הליחת חלוש המל ,ןכ םא - ןכ ונעטי לארשי-ינבש ה"בקה
!?"ימע ומחנ ומחנ" ,לארשי

לבא ,לארשי -ינב לש םנוצרו םהיכרצ תא םנמא עדוי ה"בקהש ליעל רבודמכ - הזב רואיבהו
לע ושקבי לארשי-ינבש דע ןיתממ ,ןכל ,הטמה תדובעב וצפחו ונוצרש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא
אוה ןכו .ארמימכ עגרב ,דימו ףכית םתשקב תא אלממ זאו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" ,הלואגה
,םיאיבנה תמחנב םיסייפתמ םניאש ורמאיו ונעטי לארשי ינבש ןיתממ ה"בקהש - ןדיד-ןודינב
,םתנעט תא ה"בקה לבקמ זאו ,"'ה ינבזע ןויצ רמאתו" :וז תבש תרטפהב רובידב ורמאש יפכ
."םכמחנמ אוה יכונא יכונא" - ומצעב םמחנמו

הלואג - תוטשפבו ,שממ לעופב המחנל הכזנ "אתמחנד העבש" תודוא רובידהמש - רקיעהו
לעופב ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה
.םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ

"וטושפכ ן'חישמ ןבאה ןליוו ןדיא" :קדצ חמצה ר"ומדא ויבאל ש"רהמ ר"ומדא ירבדכו
...![וטושפכ חישמ תא םיצור םידוהי=]

"אתמחנד העבש"ד תורטפהה םויסש ךכ ,"ואנ חישמ" ,ארמימכ עגרב ,דימו ףכית ,רומאכו
- הברדאו ,הרטפהה תא ורמאיו הרותב וארקי זא םג ,ןכש ,ונקדצ חישמ םע דחיב היהי
."ךנוצר תווצמכ" ,תומילשה תילכתב

.שממ ונימיב הרהמב ,ונל היהת ןכ
- םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,בא-םחנמב ג"כ ,בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 2781-2780 'מע ,ד ךרכ ה"משת 'תויודעוותה

רקיעה אוה השעמה


םע המשנה תדובע תא רבחל ךירצ
ףוגה


המשנה םע "עוסנל" ךירצ ףוגה םג

לא תכייש הניא המשנה זאש ,הזמ הז םילדבנ ויהי אל ףוגהו המשנהש איה הנווכה תילכת
תוכייש ןייק סאד טאה ףוג םוצ ןוא" תוקולאל תולעפתהב ררועתהל הלוכי המשנהש ךכ ,ףוגה
םע המשנה תדובע תא רבחלו רשקל םיכירצ אלא ...(הזל תוכייש לכ ןיא ףוגלו =) "טינ
.אקווד ףוגהב איה הנווכה תילכת ןכש ,המשנה םע הלעתי ףוגה םגש ,ףוגה

םינש ןתואב - הילטיא תנידמב תבכרב העיסנה תודוא םירמוא ויהש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םיניתממ ויה םיעסונהש - ("רדס-יתלב רעקידלאוועג א") רדס-יתלבב "םש" הל התנק
,"זאוואראפ רעד") "רטק"ה ,העיסנל ןכומ היה לוכהו ,תבכרה תונורקב םהיתומוקמב
סע ,רעייפ א טנערבעג טאה סע" ,םישורדה םירבדה ראשו ,םימה ,םילחגה םע ("וויטאמאקאל"
ךא (היה שער ,וזתינ תוצוצינ ,הרעב שא) ..."טלמוטעג ךיז טאה סע ,ןעקנופ ןעילפעג ןבאה
םיעסונה וליאו ,וכרדל עסנו רפצ רטקהש ךכ ,תונורקה לא רבוחמ היה אל "רטק"ה :אקע אד
...!םמוקממ וזז אל ,תבכרה תונורקב ובשיש

ףוגה םגש ,ףוגה םע המשנה תדובע תא ("ןעפעשטוצ") רשקלו רבחל םיכירצש ,לשמנב ותמגודו
.("ןראפטימ ךיוא לאז ףוג רעד") המשנה םע הלעתיו "עסיי"

םייפא-תליפנב ימצע לוטיב

:הליפתה רדסב םג שגדומ הז ןיינע

האדוה יהוזש ,ותנשמ רועינשכ דימ "ינא הדומ" תרימאב איה םויה תלחתהש - המדקהבו
.םיימינפ תוחוכו הגשהל תכייש הניאש ,אלא ,הוושב לגרהו שארה תא תפקמש תיללכ

-תאירק ,עמש-תאירק תוכרב ,הרמזד-יקוספ ,"'יוהל ודוה" - הליפתה רדס ליחתמ הז ירחאלו
.םיימינפ תוחוכל ךיישש הדובעה רדס הזש - הרשע-הנומש ,עמש

.דבלב שיה לוטיב אלא וניא לוטיבהו ,דבלב הגשה לש ןפואב איה וז הדובע םנמא

תוחוכ לכב הליפתה רדס לכ ("ךרוד טייג רע") רבוע םדאהש ירחאלש - הנווכה תילכתו
-תליפנד ןיינעה והזש ,הוושב לגרהו שארה תא ףיקמש ,ימצע לוטיב תניחבל אובי ,םיימינפה
,אלא ,"ינא הדומ"ד לוטיבה תמגודב ,ימצע לוטיב אוהש ,(הרשע-הנומש ירחאלש) םייפא
-תליפנד לוטיבה וליאו ,תוימינפה תניחבל ךייש םדאהש ינפל אוה "ינא הדומ"ד לוטיבהש
ףיקמש ,ימצע לוטיב אפוג םהב לעופש ,םיימינפה תוחוכב הדובעה תוללכ ירחאל אוה םייפא
.("ינא הדומ"ד לוטיבה תמגודב) הוושב לגרהו שארה תא

,םיימינפה ויתוחוכ לכב הליפתה רדס לכ תא ("ךרוד-טוט רע") לעופו רבוע םדאה רשאכו
ןיב לדבה ולצא םייק אל בוש - הוושב לגרהו שארה תא ףיקמש ימצע-לוטיבל עיגמ הז ירחאלו
.תוקולא איה תוימשגה תואיצמ םגש האורש ןוויכ ,תוימשגו תוינחור
ב"ישת 'תויודעווותה - םחנמ-תרות' - ב"ישת לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 147-146 'מע ,ישילש קלח

יבר יצוצינ


הרות אצת ןויצל יכ


תצורמב וכז ץראה יבחרב םינוש תסנכ-יתבו םיבר םיבושיי
םיעודיה ןיב * יברה םהילא חלשש הרות -ירפס לבקל םינשה
-רפכ ,תג-תיירק ריעה ,דורח-ןיעו הינגד םיצוביקה םה ונל
תלבק התיהו" * קדצ-חמצ תסנכה-תיבו ד"בח-רה-תלחנ ,ד"בח
םכחומב דימת ןורכיז תואל ,םכל חלוש ינא רשא הרותה -רפס
יפ-לע ,םייללכהו ,םייטרפה םכייח לכ תא רדסל ,םכבבלבו
..."הרותה


רפואל השנמ-יכדרמ יברה תאמ

-תורגיא) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ בתכ ,ט"שת תנשב ,םינושארה ד"בח-רפכ יבשייתמל ותרגיאב
:(זסק 'מע 'י ךרכ צ"יירהומ ר"ומדא שדוק

התיהו . . הרות רפס םכל חולשל 'ךוניח יניינעל זכרמ'ה תלהנהל יתיוויצ
,םכבבלבו םכחומב דימת ןורכיז תואל ,םכל חלוש ינא רשא הרותה רפס תלבק
.הרותה יפ לע ,םייללכהו םייטרפה םכייח לכ תא רדסל

ר"ומדא ק"כ אוה אולה "ש"מרה" דמע םימי םתואב 'ךוניח יניינעל זכרמ'ה שארב ,עודיכ
.םיבר הרות-ירפס דוע יברה רגיש ,תואישנה סכל ותולע רחאל ,ךכל ךשמהב .ונרוד אישנ

.ה"ע טכעה הדוהי-בקעי ברה ח"הרה םילעפה שיא היה ןיינעב םיישארה םיקסעתמה דחא
.שדוקה-ץראל םחולישב תורישי ברועמ היה ומצעב יברהש הרותה-ירפסל תסחייתמ וז ונתמישר

תג-תיירקל הרות-ירפס

.תג-תיירק תצעומ שאר םימי םתואב שמישש ,רונ ןועדג רמ תירבה-תוצראב רקיב א"כשת ץיקב
.וריעב תדה יכרוצל עייסל יברהמ שקיב הכלהמבש ,'תודיחי'ל סנכיהל הכז אוה

- א"כשת בא-םחנמ שדוח-שאר) ול אוה בתוכ ,הצרא ובוש רחאל רונ רמל יברה רגישש בתכמב
:(130 'מע ,ו תרבוח 'ךלמל ק"ידצ'

.ו"ת שדוקה-ץראב וריעל םולשב ובוש ירחא זומתב ח"ימ ובתכמ לבקל יל םענ
איביש אוה ןורכזה תילכתש ןוויכו ,ונתחישו ונתשיגפ התורח ינורכיזב םג
.תובוט תואצותל תופצל שי יאדווב ,תוישממ תולועפל

:ךישממ יברהו

,וריעב תסנכה-יתב יכרוצ םע רשקב תולדתשהב יתלחתה ונתחיש רחאל ףכית הנהו
ןוויכ ,רבדבש םיישקה תורמל ,הרות-ירפס 'ב םרובע גישהל יתחלצה התע תעלו
.םידחוימ םידרשמל םצמוצמ הרות-ירפס דויצש

'א רדאב ז"טבו םדעיל הרותה-ירפס תעגהב םיישק ומרענ לעופב ,יברה לש ותוזרדזה תורמל
:יברה ול בתוכ (אצק 'מע ב"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ב"כשת

הרות-ירפסה ינש ורסמנ אל התע דעש ובתכממ יתנבה לודג ןוהמיתב םגו רעצב
ףכית יתבתכ ןפוא לכב .םידרשמה ידי-לע ובכעתנ ילואו ,רבכמ הז וחלשנש
.רשפאה לככ וזרזלו רבדה ררבל השקבב ו"ת ק"האב רשא ונינקסעל

םיצוביקלו םיבשומל הרות-ירפס

ברה לש ורופיס) 'תורדתסה'ב ודיקפת תרגסמב ,ןהכה םחנמ ברה יברה לצא רקיב ה"כשת תנשב
:(גי ןויליג 'תורשקתה'ב הנושארל םסרופ ןהכה

ףוסאל תירבה-תוצראל יתעסנו םיצוביקבו םיבשומב הרותה-ירפס ןיינעב הקוצמ זא הררש"
המ םשל ,םחנמ 'ר' :לאשו .יתוא קביח שממ .הליגר יתלב תומימחב ינלביק יברה .הרות-ירפס
.ףסוא ינאש הרותה-ירפס לע יברל יתרפיס .'?םעפה םתאב

וסינכה) 'ן'לדוי ןיירא רימ טקיש' (בוקודוח ברהמ הארנכ) שקיבו ןומעפה לע ץחל יברה"
םחנמ 'רל רוסמל גאדתש ינוצרב' :ול רמא יברהו סנכנ יקסנירק הדוהי ברה .(ל'דוי תא ילא
.בטיה םיזורא הרות-ירפס העברא ידיל ורסמנ רצק ןמז ךות .'הרות-ירפס העברא

םהש םוקמל םרסומל ,ךיניעב בוטכ הרותה-ירפסב תושעל התא לוכי' :זא יל רמא יברה"
תסנכ-תיב חתפנש יל תרפיסש ןוויכמ - השקב יל שי םלוא .ךיניע תואר יפכ ,םש םישורד
...'םש סנכומ היה דחא הרות-רפס םא הצורמ דואמ יתייה ,הינגדב

,בחר ךויחב יברה .הרות-ירפס העברא ונל םרת יכ םסרפל רתומ םא יברה תא יתלאש זאו"
םסרפל התא לוכי' :ךישמה דימ לבא ...'רתסב תושעל רוסא - יולגב תושעל רוסאש המ' :בישה
םגש םירחא ררועל לוכי הז דחא דצמש ןוכנ .תאז לוקשל ךירצ םלוא .ןוכנל האור התאש המ
."'ךכמ ענמיהל םירחא םילולע ,ךדיאמ ךא .ומרתי םה

הקיטילופל תד רושקל ןיא

-תורגיא) לקד ףסוי רמ לא ה"כשת ןסינב ז"כ םוימ תרגיאב יברה בתכ ,וללה םירבדל ךשמהב
:(זעש 'מע גכ ךרכ שדוק

'יש ןהכה םחנמ ברה םע יתרבידש העשב יכ ,תונוכנ יתלב תועידי לביק הארנכ
היעשי רמ תוחכונב היהש ,ו"ת שדוקה-ץראל םיחלושש הרות-ירפסה םע רשקב
קלחל הצור יניאש שוריפב יתשגדה ,[תסנכה ר"וי ןגס זא ,והיעשי לארשי=]
-רפסב םש שמתשיש םוקמב הז היהיש קרו ,רפכל רפכ ןיבו בשומל בשומ ןיב
אלש ,םייוסמ רפכ וא םייוסמ דסומל ןתונ יניאש שוריפב ינא שיגדמשו ,הרותה
.יתנווכ ךפיה אוהש ,היהיש ןפוא הזיאב הילפה יירבדב אוצמל םוקמ היהי

הרות-רפסה יתחלש ינאש אלש זא םג שגדוי םייוסמ םוקמל ונתישכש יתשקבו
חלשנ הרות-רפסהש קר רמול רשפאו .יניינעמ הז ןיא יכ ,םוקמ ותואל דחוימב
דסומו םוקמ הזיאל שארמ ןאכ טלחוהש אל לבא ,ןאכ שטיוואבוילד זכרממ
ןושארה ובתכמ יפ-לע . . םירחא תומוקמ וא תודסומ ללוש אליממש ,חולשל
היהשכ וניתוחיש לע דסוימ אוה םגש ןיינע דוע ףיסוהל רתומל-אל ינא אצומ
םיחוורל תדו הרות יניינע לצנל םוקמ ןיאש העיד ימימת ונייה ונינשש ,ןאכ
.תדל תוכייש םהל ןיאש םייתגלפמ

וא ןאכמ חלשנה הרות-רפס לצנל ןיא יאדוובש ,רומאה ןודינב םג הז ךרד לעו
...םירומאהכ םיניינעל היהיש וזיא הרות -רפס

דורח-ןיע ץוביקל הרות-רפס

ט"כשת תנשמ ,לארשי תנידמב הרותה ייח תא תרקוסה ,ןהכ הנוי רמ יאנותיעה תאמ המישרב
:"דורח-ןיע ץוביקב תסנכ-תיב" לע רפסמ אוה ,(286 'מע ל"שת 'הנשב הנש' רפסב המסרופ)

ברקב תכשוממה תימינפה תוטבלתהה לע עדונ לאערזי קמעבש דורח ןיע קיתווה ץוביקב"
וכזו ,ינוליחה "ימשרה וקה" םע וקבאנ םה .א"פרת תנשב דסונש ,הז ץוביקב םירבחה יקיתו
.בורה תכימתל

יברה לש ותנתמ ,שדח הרות-רפס לש ותסנכה תגיגח הבלוש שדחה תסנכה-תיב לש ותכונחב"
ורמא ,םיפיסכמה םהישאר לע תורוחש תופיכ ישובח ,םירבחה יקיתו .ב"הראמ שטיוואבוילמ
..."הרותל היילעב ודבכתהו ,'ןוראה עוסנב יהיו' יקוספ תושגרתהב

קדצ-חמצ תסנכה-תיב

ידי-לע חלשנש דחוימ הרות-רפס ,קדצ-חמצ תסנכה-תיבל סנכוה א"כשת רדאב ז"ט 'ה םויב
ןויליג 'תורשקתה'ב המסרופ) דמעמה תארקל תסנכה-תיב תלהנה םעטמ הנמזהה םוליצב .יברה
:רמאנ (15 'מע חצק

ק"כ לש תדחוימ תוחילשב ,יקסיימ בקעי ברה ידי-לע אבוהש הרות-רפס תסנכה
-רחא 4 העשב ,רדא ז"ט ישימח םויב אבוי הרותה-רפס . . א"טילש ר"ומדא
,תרומזת יווילב תיגיגח הכולהתב לבוי םשמו ,יברעמה לתוכה תבחרל םיירהצה
...הקיתעה ריעב ד"בח בוחרב ,תסנכה -תיב לא
בורב" :1 'מע (ט"כשת ןסינ) 21 ןוילג 'ד"בח םרכב' ןועידיב העידי המסרופ הביסמה לע]
הוולמ תיגיגח הכולהתב ,קדצ-חמצ תסנכה-תיבל הרותה-רפס סנכוה בר להק תופתתשהבו ראפ
.["תרומזת יווילב הווצמ ידוקירו תויתרוסמ 'תופקה' ומייוק תובהלתהב .םידיפל יאשונ

ד"בח-רה-תלחנל הרות-ירפס

יברהמ הארוה הלבקתנ ועיגה םינושארה םיבשייתמה רשאכ ,ד"בח-רה-תלחנ תודסייתה םע
-ירפס ומצעב יברה חלש ךשמהב .שדוק תבשב םהב אורקל ולכויש הרות ירפס ינש םשל ואיביש
:ונמויב ערואמה תא ראית ,770-ב 'םימימת'ה דחא זא ,ףלוו 'יש ןתנ 'ר ח"הרה .םשל הרות

- תבש ידגבב שובל אוהשכ - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .ט"כשת'ה ןסינב א"י ריהבה םוי"
,ןודרוג ןנחוי 'ר ח"הרה יאבגה דמע םש שדוקה-ןוראל שגינ ,770-ב לודגה תסנכה תיבל דרי
.הרות-ירפס ינש ונממ "הנק"ו םילקש 200 ול ןתנ

,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידיל ןתנו הרות-רפס איצוה ןודרוג ןנחוי 'ר יאבגה"

וכזת=] 'ן'חישמ ןעבעלרעד טלאז ריא' םינפ רואמב ותוא ךריבו דואמ וילא ךייח יברה"
.[חישמה םע תוארתהל

םולעה םהו ,יקצדורוג ןימינב ברהל ינש ,בוקדוח ברה וריכזמ ידיל דחא ריבעה יברה"
.הלעמל ןטקה תסנכה-תיבל

.שדוקה -ןוראל םסינכה בוקדוח ברהו הרות-רפסה תא יברה חקל ,תסנכה-תיבל וסנכנשכ"

.החנמ ללפתה רזחשכ ,להואל יברה עסנ ךכ-רחא"

םע תבש ידגב ןיידע שובל אוהשכו ,שדוקה-ןוראמ הרות-ירפסה תא ואיצוה החנמ רחאל"
דע תינוכמה תא הווילש בר להק דמע ץוחב .תינוכמה דע הרות-ירפסה תא יברה הוויל לטראגה
.בוחרה תניפ

."םישנא ןיינמ - יברה תארוה יפ-לע - וויל הפועתה הדשל"

"דימת ןורכיז תואל"

,ןסינ אי ,לודגה תבש תרחמ") ד"בח-רה-תלחנ יבשותל ונרוד אישנ יברה רגישש בתכמה ןלהל
:(390 'מע דכ ךרכ תוחיש -יטוקיל) הרות-ירפסה ינש תא םהילא חלשש רחאל ("ט"כשת'ה

םילועה תוללכ יככותב - 'ד"בח רה תלחנ'ב םילחנתמה לארשי ינב וניחא דובכ
ונימיב הרהמב ןנוכתו הנבת השודקה ונצראב םיבשייתמה

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו בר םולש

.ןאכמ וחלשנש 'הרות ירפס'ה ינש ולבקתנו רבכ ועיגה יאדווב

םוי"ב ובתכ רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב - הרומא והייתלמו יתלימ רבכו
ץראה התבשו 'וגו ץראה לא ואובת יכ רדסל ,תוצח רחא שדק תבש ברע ישישה
."ט"שת - 'יוהל תבש

תעכ םיבשיתמה םימימתה ידימלתו ש"נא ונידידי לא" הרות רפס וחלוש תעב
:ל"זו ,"ןנוכתו הנבת השודקה ץראב

בטיה ןנובתהל םכילע ,ןנוכתו הנבת השודקה ץראב םכתובשיתה תישארב"
תאו םכתא האיבה הנוילעה החגשהה יכ ,תימינפ תורשקתהו השגרה הרכהב ,תעדלו
תירחא דעו הנשה תישארמ המש ךיקולא 'ה יניע רשא ץראל ,ויחי םכתיב ינב
תע לכב םיאצמנ םתא ,אוה-ךורב-שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ןיטלפבו ,הנש
.העש לכבו

םכחומב דימת ןורכיז תואל ,םכל חלוש ינא רשא הרותה-רפס תלבק התיהו
יפכו ,הרותה יפ-לע ,םייללכהו םייטרפה םכייח לכ תא רדסל ,םכבבלבו
םכינב תא ךנחל ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז םישודקה וניתובר וניתובא ונורוהש
לע ,אבס לארשי חור ,החורמ ליצאהלו ,תורשפ לכ ילב ,הכרדב ויחי םכיתונבו
םהילע םכעיפשהב ,התע תעל םיקוחרהו םיבורקה ,ויחי לארשי ינב םכיחא ראש
תוצמה םויקו םימש-תאריב הרותה דומיל ךרד איה ,לא תיב הלועה ךרדה םתוחנל
יפ-לע רשא תודיסח תודימו לארשי-תבהאמ עבונה ,יתימא בוריק ךותמ ,רודיהב
.םייח םיקולא ירבד תרות

םיאצמנ ונאו םתא רשא ,תולגה ךשוח תא ריאהל רנ ,םכמ תחאו דחא לכ היהו
ונעימשהל ,םישודקה ויאיבנ ידי-לע ,ודועי תא 'ה םייקי ידע ,'יוה רואב וב
ץבקל 'יוה ונינפל ךלוהו ,ומע 'יוה םחינ יכ ,העושי עימשמ רשבמ לוק
.םלוע תלואג ונלאגלו ונתוילג

- םכל ךירצה לכב ויחי םכתיב ינב תאו םכתא ךרביו םכרזעב היהי ךרבתי םשה
חישמ ידי-לע ונלוכ ונלאגיו ,תוינחורבו תוימשגב יחיוור ינוזמו ייח ,ינב
.ןמא ,ונימיב הרהמב ,ונקדצ

דחאו דחא לכל ויחי םכיתונבו םכינב םכישנל ,הז יבתכמ ןכות רוסמל אנו אנ
."טרפב

הבחרה ךותמו בבל בוטו החמשב הלעמל בותכה לככ ומייקי רשא ןוצר-יהיו
,רואו ךלוהו ףיסומד ןפואבו

תיתימאה הלואגב - תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ דועיה םויק ידע
.שממ בורקב ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו

הבוט תורדתסהל הכרבבו דובכב

תוינחורבו תוימשגב

חמשו רשכ חספה גח תכרבבו

תופתתשהו תושגרתה

-תלחנ לש םינושארה םיבשותב דחוימבו ,ללכב שדוקה-ץראבש ש"נא רוביצב הזחא הבר תושגרתה
.יברה ידי -לע ולא הרות-ירפס ינש חולשמ רבד-לע םהל עדונ תע ,ד"בח-רה

ידיסח יפלא תופתתשהב ד"בח-רה-תלחנב הרותה-ירפס ינש תסנכה המייקתה חספ דעומה-לוחב
.וז תדחוימ הגיגחב קלח לוטיל ץראה תווצק לכמ ואבש ד"בח

.ןכמ רחאל הווצמ תדועס םע ,יזכרמה תסנכה-תיבל רדהו ראפ בורב וסנכוה הרותה ירפס

רפסו ד"בח-רה-תלחנב םה םג ובשייתהש היזורג ילוע תדעל תסנכה-תיב הנבנ ןמז רובעכ
.םהל רסמנ דחא הרות

םהיניבו םינוש םיניינע לע ךלמה ןחלוש ביבס רבוד ,ט"כשת חספה גחד 'א םוי תדועסב
'וביסמב ךלמה') סופדב םיעיפומ םירבדהש יפכ ,ד"בח-רה-תלחנל הרותה-ירפס חולשמ תודוא
:(זפר 'מע 'א קלח

,הרות -ירפס ינש - חספה גח םדוק - ד"בח-רה-תלחנל חלש ר"ומדא ק"כ :ג"שר"

?ב"ויכו השולש וא דחא הרות רפס אלו םיינשב קוידה והמ

-ירפס 'ב איצוהל ךירצ הליחתכל" ירהו חספה גח םדוק חלשנ הזש ןוויכ :ר"ומדא ק"כ"
."דחא הרות-רפסב יד אלו ריטפמל ינשהו םוי לש וניינעל דחא ,הרות

."םיינש וחלש ךכ םושמו - לעופב ןיגהונ ךכש םתיארו ןוראה תחיתפל םתכלה"תודיסחה ינייעממ


בקע תשרפ


בקע תשרפ

:ארובה תדובעב - "בקע" - ונתשרפ םשמ הארוהה

.(וכ תודלות) "ילוקב םהרבא עמש רשא בקע" ומכ ,"רובעב" אוה "בקע" לש טושפה שוריפה
(רובעב) 'הביס' אלא הניא תווצמה םויקו הרותה דומילב ותדובעש דימת רוכזל ךירצ ידוהי
.תווצמה הווצמו הרותה ןתונ םע תורשקתהה אוהש ,רחא ןיינעל
(ג"משת בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(בי,ז) ןועמשת בקע היהו

.("ףסוי עמוש יכ ועדי אל םהו" ךרד-לע ,"ןועמשת") בקעה דע רודחל הכירצ חומה תגשה
"ילוקב עמש"ה - "ילוקב םהרבא עמש רשא בקע" ,(וכ תודלות) בותכה ןושלב עודיה שוריפכו
.םהרבא לש ובקעל דע רדח
(ה"משת ןנחתאו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


םתא םתישעו םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו
ךיתבאל עבשנ רשא דסחה תאו תירבה תא ךל ךיקלא 'ה רמשו
(בי,ז)

.("ףסוי עמוש יכ ועדי אל םהו" ומכ ןועמשת) הבשחמל זמור - "ןועמשת"

דמלש דחא דימלת התאר הירורבש (דנ ןיבוריע) ארמגב רפוסמכ ,רובידל זמור - "םתרמשו"
."תרמתשמ - ךלש םירביא ח"מרב הכורע םא" :ול הרמא ,שחלב

.השעמל זמור - "םתוא םתישעו"

םירתבה רודיס) השעמ - "תירבה תא" :הדימ דגנכ הדימ לש ןפואב אוה הדובעה רכש םגו
- הניב" ,הבשחמל תכיישה בלבש הדימ איה דסח) הבשחמ - "דסחה תאו" .(םהיניב רבעמהו
.רוביד - עבשנ רשא .("אביל
(ד"כשת בא-םחנמב 'כ תחישמ)


(וט,ז) ילוח לכ ךממ 'ה ריסהו

(ז"טפ ר"קיו) ךילע םיילוח ואובי אלש (כ"מ ,יולת רבדה ךב) אוה ךממ

םישימח ךותמ םירעש ט"מ קר גישהש ימש ךכל זמר ;ט"מ היירטמיגב "הלוח"ש םירפסב אבומ
."הלוח" רדגב ןיידע אוה םלועב וארבנש הניב ירעש

תא םג ךישמהלו הז 'ילוח'מ לצניהל םדאה לש ודיב - "ךילע םיילוח ואובי אלש אוה ךממ"
ירעש ט"מ דגנכ םה רמועה תריפס ימי ט"מ ,עודיכ .הרותה דומיל ידי-לע םישימחה רעשה
הרותה קסע ידי-לעש אצמנ .םישימחה רעש דגנכ אוה ,"ונתרות ןתמ ןמז" תועובשה גחו ,הניב
.םישימחה רעשה תא ףא ךישמהל ןתינ
(ביקת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(זט,ז) םימעה לכ תא תלכאו

אוהשכ לכאמבש יקולאה ץוצינה תא הלעמו ררבמ ידוהיש םשכ .םימעה לכ תא ולעהו וררב
םתיא ןתונו אשונ אוהש הז ידי-לע םלועה-תומואבש השודקה תוצוצינ תא הלעמ אוה ןכ ,לכוא
.חיוורהש ףסכהמ הקדצל שירפמ ןכמ רחאלו הנומאב

םרישב םיכישממ םיכאלמהש הכשמהה התוא תא ךישממ הנומאב ןתמו אשמש תודיסחב ראובמו
.םרמזבו
(חפ 'מע ל"רת םירמאמה רפס)


(זי,ז) ינממ הלאה םיוגה םיבר ךבבלב רמאת יכ

,םיבר םייוג ךבילב שיש - "הלאה םייוגה םיבר ךבבלב" ;ךבבלב רמאת םא - "רמאת יכ"
תייה םא ןכש ,ךכב םשא התא - "ינממ" איה הזל הביסהש תעדל ךילע ;תוער תודימ ,ונייהד
ונא םלועה ירדגב םג .בוטל ולא תודימ ךופהל לגוסמ תייה ,וילא לטבתמו ה"בקב קבד
המדאב ותוא םינמוט רשאכ ונייהד ,ושרושל דחא הטיח ןיערג םיריזחמ רשאכש ,ךכ םיאצומ
.םיבר הטיח יניערגל דחאה ןיערגה ךפהנ - הכותב בקרנ אוהו
(דכ 'מע בקעיל וירבד דיגמ)


'ה יפ אצומ לכ לע יכ ,םדאה היחי ודבל םחלה לע אל
(ג,ח) םדאה היחי

הרותה דומילמ קר תויחל לוכי וניא םדא .(ח"פ ר"בדמב) שרדמב ראובמכ ,הרותל זמור "םחל"
םה םייח יכ" :(ד ילשמ) ביתכדכ .דמול אוהש המ תא הפב איצוהל וילע אלא ,ןויעו הגשהב
."הפב םהיאיצומל אלא םהיאצומל ירקת לא" :(דנ ןיבוריע) ל"זר ורמאו ,"םהיאצומל
(דפ 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(ד,ח) ךילעמ התלב אל ךתלמש

,ךלש תווצמה םויקמ רצונש ינחורה שובלה - "ךתלמש"

,הערקנ אל - "התלב אל"

םע הווצמ םויק ןכש ,תישיא היינפ אלל הווצמה תא תמייקש ןוויכמ ,ךתוכזב - "ךילעמ"
.הז שובל לוטיבו תעירקל איבמ היינפ
(הרות-רוא)

תובא יקרפ


דחא טילקרפ ול הנוק


ול הנוק ,תחא הווצמ השועה רמוא בקעי ןב רזעילא יבר
.דחא רוגטק ול הנוק ,תחא הריבע רבועהו ;דחא טילקרפ
ןנחוי יבר .תונערופה ינפב סירתכ םיבוט םישעמו הבושת
הפוס ,םימש םשל איהש הייסנכ לכ ,רמוא רלדנסה
,ד קרפ) םייקתהל הפוס ןיא ,םימש םשל הניאשו ;םייקתהל
(אי הנשמ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

- רוגינסו ;רגית ארוק ,רוגיטק ןושלו .ער ץילמ - רוגיטק .בוט ץילמ ךאלמ - טילקרפ
.רגית אנוש ,ושוריפ - רוגיטק ךפה אוהש

:ר"ומדא ק"כ רואיב

.רשוי ץילמ ךאלמ ארבנ הווצמ תיישע ידי-לעש ,אוה טושפה שוריפה (א :ונתנשמב תולאשה
רמא אלו ,"תחא . . דחא" קוידה (ב ."טילקרפ ול ארוב" רמימל היל הווה הז יפל :השקו
תיישע ידי-לעש טילקרפד םיניינעה ינש םה המ (ג ."טילקרפ ול הנוק הווצמ השועה" הרצקב
.םיבוט םישעמו הבושת ידי-לעש סירתו ,הווצמ

:רואיבהו

יולת הז ךאלמ לש וביט ירהש .הווצמה תיישע ידי-לע ארבנש רשוי ץילמ ךאלמל הנווכה ןיא
הווצממ וליאו ,םלשו אירב ךאלמ רצונ החמשו הנווכב תישענש הווצממ) הווצמה םויק תרוצב
איה הנווכה אלא .(םומ לעבו שלח ךאלמ ארבנ "הדמולמ םישנא תווצמ" ךרדב תישענש
.הווצמה םויק תרוצב ללכ יולת וניאו ,הווצמה תיישע ינפל רבכ םייקש הזכ "טילקרפ"ל
.הז טילקרפ ול הנוק - המשל אלש המויק םא םג ,"תחא הווצמ השועה"ו

.ול המוד ןיאש ,החמומו חלוממ ,קיתו טילקרפ ,דחוימו דחא - "דחא" אוה הז טילקרפו

הווצמ לכב שיש הוושה דצו תודיחאה תאטבתמ הז ןיינעב :"תחא הווצמ" קוידה םג והז
הווצמה ידי-לע ךאלמ תאירב לש ןיינעה וליאו) הז טילקרפ םינוק התיישע ידי-לע - הווצמו
.(ל"נכ ,הווצמ לכב הווש וניא

ול הנוק תחא הריבע רבועה" - ןוועו אטחל רשקב אוה ןכ ,הווצמל עגונב אוהש םשכו
."דחא רוגיטק

ינפב סירת" רוציל ידכב לבא ,דבלב טילקרפ תיינק יבגל םירומא םירבדהש אנתה ךישממו
.אקווד "םיבוט םישעמו הבושת"ב ךרוצ שי אלא "תחא הווצמ" תיישע הקיפסמ הניא "תונערופה

יד ,הז רוגטק לטבל ידכבו ,דבלב יטרפ שיא לעו רוגטק תודוא רבודמ אשירב :שוריפ
רבודמ אפיסב וליאו .וילע ןיגמה טילקרפ ול הנוק הז ידי-לעש ,דבלב "תחא הווצמ"ב
ןכלו .אטח לע האבה תונערופ אל ,"םלוע לש וגהנמ יפכ תואבו תושגרתמה תוערו תונערופ"ב
ידכבו .הינפב ןגמו סירת שיש אלא (םלועב) הנשי תונערופהש ועמשמש ,אקוד "סירת" ךירצ
."םיבוט םישעמו הבושת" - תודחוימ תויוכזב ךרוצ שי הז םדאב םג עגפת אל תנערופהש
(הגומ יתלב - א"משת יתוקוחב תשרפ תבשו ח"לשת בקע תשרפ תבש תויודעוותהמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


שדוק-תבש םויב הניש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

."גונעת - תבשב הניש" :תובית-ישאר 'תבש' תביתש ,1םגתפה עודי

יכ ,תבשב הנלטבי לא - לוחב םירהצ תנישב ליגר םא" :בתכ 2ז"הומדא ךורע-ןחלושב ךא
לא - לוחב הב ליגר םא" קרו ,גנוע ןיא המצע דצמ הנישבש ,3הזמ וקיידו ."ול אוה גנוע
."תבשב הנלטבי

םויב ןושיל אלש םידיפקמ ויהש ,םהיתורודל ד"בח ידיסח ינקזמ לבוקמש ,םש ואיבה ןכאו
.כ"ע .תבשה

.4תבשה תשודק תא [הנישב דיספהל אלש=] "ןפאלשראפ טינ" ,הרואכל ,אוה הזב ןיינעה

ץע סרטנוקב םימימת-יכמות ידימלתל רומאהמ הזב וניאישנ וניתובר תפקשה תא תוארל ןתינ
:5םייחה

ןמזה דואמ רומשל םיכירצ ללכ-ךרדבו ,ח"אד קסע לע ולוכ היהי שודק שדוק-תבשה םויו"
לוחה תומיב םג רשא ,יאבה ירבדל םולשו-סח תונפל אלו הרותב וב קוסעל שדוק-תבשה םויב
לארשיל ןתינו ,וניקולא 'הל םויה שודק יכ ,שדוק-תבשב רתויבו ,הזב רהזיהל םיכירצ
אלו ,ללכו ללכ הצורמ יתלב אוה שדוק-תבשה םויב לויטהו ,ךרבתי ובוטמ גנעתהלו עובשל
הליכאב וגנעל ןכו ,[ילש השגדהה] םוי לכמ טעמ רתוי ןשיל קר הזה םויב רתוהש ונאצמ
6וילע תבש תמיאו ,תבש דובכל הזש שיגריש ונייהו ,תבש דובכל היהיש יאנתב לבא ,הייתשו
.". . וילע תבשד יללכה לוטיבה ונייה

םעד ןופ העש 26 עלא" :7'תבש תוביסמ' יכירדמל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישב הז-ךרד-לעו
ןסע ךיוא ןעמ ףראד יאדווא . . השודק ןיא הרות ןב א ןופ ןרעוו טצונעגסיוא ןפראד תבש
"ןענרעל ןוא ןענעוואד ףיוא ןעצונסיוא ןעמ ףראד רעבא טייצ עקירעביא יד .ןפאלש ןוא
לוכאל םג ךירצ יאדווב . . השודק יניינעל ןלצנל הרות-ןב ךירצ תבשה לש תועשה 26 לכ=]
.[הרות דומיללו הליפתל לצנל ךירצ ןמזה ראש תא לבא .ןושילו

תבש תשודק שיגרהל

םע תבשב דעוותהל םימעפל גהונ היה" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש רופיסה אבומ 8תוחישה תחאב
תב הנטק הדלי התויהב - [ד"יה אנייש תינברה] הריעצה ותב תא לאש תחא םעפ .ותיב-ינב
השודק לש ןפואב םיניינעה לכ תויהל םיכירצ תבשה םויבש תעדוי איה םאה - ךרעל םינש שמח
הייתשו הליכאב תאז השיגרמו ,'הל שדוק אוה תבשה םויש איה תעדוי יאדוובש ,הבישהו ,. .
[!םויב םינשי םניא םילודגש עמשמ] הנטק הדלי התויהלו - הנישה תעב לבא ,תבשה תודועסד
ריעמו ."'הל שדוק אוה תבשה םויש בושחל הלוכי הניא - םויה עצמאב םג חונל איה הכירצ
,תבשה תשודק שגרנו רכינ תויהל ךירצ הנישה תעב םגש ,איה תמאה לבא" :יברה ךכ לע
.9"ןשי ןיב רע ןיב םלועל דעומ םדאש ,רומאכ

'תיתודיסח הניש' ידיל עיגהל הליחת ךירצ ,הלילה תנישב - ןדידל ,הזל עיגהל ידכו
םדאה יטרפ לכב תודיסחה רוא ךשמנ ד"בח תודיסח ידי-לע"ש ,10תוחיש-יטוקילב הארו .ללכב
,[יתודיסח בקע=] 'עטאיפ עשידיסח א' היהי לגרבש בקעה םגש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו)
תויחל חוכה ןתינ הז-ידי-לעו - (ל"נכ) םיימשגה ויניינעב םג ,ויניינע לכב רדוחש דעו
סע זא" וילע רכינ היהי הנישה תעב וליפאש דע ,הממיה תועש ד"כ לכ ךשמב תודיסח ייח
.11"[ןשי דיסחש=] "דיסח א טפאלש

הלבק יפ-לע הגהנהה

13הלבק ירפסמ איבהש ,12תוחיש-יטוקילב רומאהמ ושקה םש 'תוכלה רוציק'ב ,אסיג ךדיאל
-ןחלושב"ש ןוויכמ אוה ,ונחלושב וניבר תאז איבה אלש המו ,תבשה םויב ןושיל הווצמ שיש
."םילבוקמה תעד איבה אל תומוקמ המכב ירה ךורע

םירקמב קרו . . הלילב תויהל הכירצ הנישה רשא אטישפ" :יברה בתכ 14שדוק-תורגיאב ןכו
15א"פר 'יס וניבר ע"וש האר ,תבש ןיינעלו - . . םויב הלק הניש - ללכה ןמ םיאצוי
.17"ע"צו 16א"פ ז"טש ח"עפבו

ןושיל בכשל גהנש ,ל"זיראה לע עודיה רופיסה תא יברה איבמ 18רחא םוקמב :ןכ לע רתי
לע רוזחל ונממ ושקיב רשאכ תחא םעפ .הרותה תודוס ול םילגמ ויה הנישה תעבו ,תבשה םויב
הנש [םינומש וא םישיש=] 'פ וא 'ס שרוד יתייה םא :רמאו הנענ ,ותנשב ול הלגתנש המ
.םילשהל לוכי יניא - התע יתעמשש המ תא הלילו םמוי םיפוצר

שי תילכת וזיא - ל"זיראה תואלפנ רפסל םאש ,הז רופיס ונל רפוס המ םשל :השקמ יברהו
ונייה ל"זיראהמ אמגודה אלל םג ןכש ,העימשה לע הייארה תלעמ ראבל ידכב אל םגו ?ךכב
הווהמ רבדהש ללגב אוה . . יתאצמש ידיחיה רואיבה" אלא ,תואיצמה איה ךכש םינימאמ
ךרדה תא ללסו רוניצה תא חתפ ל"זיראהש ירחאל יכ ,ונתיאמ דחאו דחא לכל הארוהו דומיל
ץמש" ירה - (ב"ויכו 'י"בשר חתפ' ,'והילא חתפ' ןיינעב רחא םוקמב ראובמה ךרד-לע)
תודוס גישהל וחוכב ,תבשה םויב יעבדכ ןשי אוה םאש - תוטשפב ,דחאו דחא לכל ךייש "והנמ
.ש"ייע ,"[ילש השגדהה] הרותה

לבא ,וז ןיעמ אגרדל עיגהלו תולעל לוכי דחא לכש ונדמלל הנווכהש ,רמול בורק ןיידעו
.ליעל רכזנכ גוהנל הרואכל ךירצ - הזל עיגה םרטש ימ
.דועו ,ןנחתאו 'פ ינבואר-טוקלי (1

.(םש א"מרה פ"ע) ב"ס צר 'יס (2

.צר 'יסל (ב) םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק 'סב (3

םירבדמ ד"בח ידיסח לצאש םעטה המ :הלאשה לע ,ש"נאמ דחאל 'תודיחי'ב ךכ לע יברה הנעש םירפסמ ךכו (4
,דיסח לכש" :היה הנעמהו ?חוכ ףילחיו טעמ ןשייש ךכב לודגה קזנה והמ .תבשה םוי תדועס רחא הנישה תלילשב
םידמולש ידי-לע תאז ,לוחה תומימ ,טעמב םינפ-לכ-לע ,הלענ אוה תבשה םויב ירה ,דמוע אוה הב הגרד הזיאב
הדועסב ךשמהה ףאו ,(רתוי הכורא תבש תליפת םוקמ-לכמ ,ןיינמב ללפתמה ףאו) הליפתב טעמ םיכיראמו ח"אד
הזה יאליעה שגרהה תא םידרמו קספה השוע אוה הזב ,ןושיל ךלוה אוה רשאכ ךא .("קיד'תבש") תויתבש וב שגרנ
.(22 'מע א"סשת ןסינ 'םימתה') "תבש םעד טפאלשראפ רע" [:שידיאב]

רשאכש 'גונעת - תבשב הניש' רמאמה תא ראיב ןי'זורמ לארשי יבר ק"הרהש רפסמ ,אכ 'מע 'לארשי ןבא' 'סבו
ותרתכה ירחאש ,ןושארה ןוילופנ ךלמהמ השעמ הז לע רפיסו .תבש לש גונעתה תא הזב םידבאמ ,תבשב םינשי
וילא ומיא הסנכנ .רבדבש הנכסה לע הל וריעהו ומיאל םיאפורה וסנכנ .הניש אלב םימי השולשכ וילע ורבע
הנישה תעב ירה ,ןושיל םיכלוה ךיא ןיבמ ינניא לבא ,ךל תייצל חרכומ ינא :הל רמא .ןושיל וילע הרזגו
.גמר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה'ב אבוה !תוכלמ לש הזכ גונעת םידיספמ

.הכ פ"ס (5

.א"ה ד"פ יאמד ימלשורי ,"וילע תבש תמיא - ץראה םע" ל"זר רמאמל הנווכה (6

.א,דלקת ףד םירוביד-יטוקיל ,ב"שת'ה רדאב ט"י (7

וא העש יצח לייטל םהל ריתה םירבדה ךשמהב הפ ,לויטה תא ירמגל ללושש ,ח"הע סרטנוקב רומאהמ הנושב ,בגא
.המודכו םוקמה יאנת ,םישנאה בצמב םייוניש ינפמ והז הארנכו .דומילב זא םירבדמ םא העש

.101 'מע ת"יש'ה 'תויודעוותה' (8

לעש עמש-תאירקד הדובעה ירחאל) יעבדכ ןושיל בכושש י"עש ,ראובמ 729 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה'ב (9
רבד השוע הנישה תעבש אלא ,םיילילש םיניינעמ ענמנש דבלב וז אל ([הלילב םש רבדמש ירה-] 'וכו הטימה
.תבש גנוע תווצמ - יבויח

.106 'מע הל ךרכ (10

ולש הניש תאצמנ" ג"פס תועד 'לה ם"במרמ ריעהלו - .דועו .ו"פרת םויה הז ה"ד האר" :42 הרעהבו (11
הנמ אל ,רכינ םכחה היהיש ךירצ םהבש םירבדה רשע ןיינמב ,(ה"פר) םש ןמקלש ףא ,"אוה ךורב םוקמל הדובע
.736 ע"ס ב"ח ה"משת .30 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה' ןייע ."מ"כאו .א"מב 'תנו .הנישה ןיינע

.50 הרעה 254 'מע בי ךרכ (12

.'בקעי לוק' רודיס ,בוקשארמ ש"רה רודיס ,'ךלמה קמע' (13

.חמת 'מע בי ךרכ (14

.תבש גנוע איהש הנישה םושמ ,לוחב רשאמ רתוי תסנכה-תיבל רחאל םיגהונ תירחשב תבשבש (קר) אתיא םש (15

הנישה תונוכנ ןיינעל ןנחתאו 'פ מ"השו ,ד"ע ףד תונווכה-רעשמ ןכו םשמ איבה ה ק"ס אלר םייחה-ףכב (16
.צ"החא תבשב

.וניבר ע"ושב םויב הנישה ןיינע אבוה אלש המ ,תוחיש-יטוקילב ל"נכ - הארנכ (17

.(48 'מע ה"לשת - םירופיס-ץבוקב םג הספדנ) ה"לשת יעסמ-תוטמ פ"ש תחיש (18דועו ןיאושינ יגהנמ

,רנורג 'יש ביל-הדוהי 'ר ח"הרה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ריכזמש יתיכז

.ד"בח יגהנמו תורעה המכ ריעהו ,'יש יבצ-ףסוי 'ר ינב לש ןיאושינה תחמשב ףתתשה
.םיברה תא תוכזל ידכ ,םרסומל ןוכנל יתאצמו

יבא שגינ ןכמ רחאלו ,הלכה תא ךרבמו הלכה יבא שגינ ,הלכה שאר תא הסכמ ןתחהש רחאל (א
.1התוא ךרבמו ןתחה

,2הלכה תא לבקל םיכלוה םירוההש םיגהונ שי ,הפוחל ותוא םיאיבמ ןתחה ירוהש רחאל (ב
.3ןכ ןיגהונ ןיא ד"בחב ךא

4"ךרובי םירשי רוד" תודוא הפוחב בושחל ןתחה לע יכ ,רמא ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (ג
.

תא הלכה םא השיגמ הנושארה םעפבש ,אוה רדסהו ,הפוחב ןיי םיימעפ םיתוש הלכהו ןתחה (ד
.5ןתחה םא תאז הל השיגמ היינשה םעפבו ,תותשל הלכל סוכה

.העיקשה ירחא 6תוקד 36 תיברע ללפתהל דיפקמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (ה

יכאלמ-תיירק ,ד"בח-רה-תלחנ ,לייווצרוק אפיל-רזעילא-לאינד ברה


:תכרעמה תורעה


,"הקבר תא וכרביו" קוספה דוסי לע ,ז"טפ א"רד יקרפ פ"ע) אצ 'יס יתבר אינתמ אבומ (1
.ב"יקס ב"ע זכ ףד רזעה-ןחלושו ,ד תוא םייחה-ךרד רודיס ,(ס,דכ תישארב

'סבו .א"ס ג"יפ ןיאושינ לאירבג-יעטנ האר ,השאר לע םיידיה וא דיה תחנהב םיכרבמ םא
-םוי ברעב ויתודכנ תא ךרבמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ,93 'מע יברד אתבכשא
.תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ םירופיכה

.הצק ע"ס ירשת-לולא ד"בח-יגהנמ-רצואב ןמסנה האר ,'ךכרבי' חסונב םיכרבמ

.ללכב גהנמה רוקמ שופיח ךירצו .הינפ תא לבקל םיכלוה הלכה ירוה קרש הארנכ הנווכה (2
םוקמ=] לדגמה לע ןתחה תא ואיבהש אתיא ,הסת 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוה ל"ירהמ 'סב
ס"וס ע"הא ש"בו ז"טב ה"כו "הלכה ןיאיבמו ,ומע ןיבושחו ברה ןיכלוה כ"חאו" ,[הפוחה
.הס

.ברה תיבל םיברוקמה םג ,ש"נאמ תובר תוחפשמב הנה דע גוהנ רבדה ןכש ,שודיח הזו (3

'ר ק"הרהל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא ךכש אבומ ,ור 'מע ק"גא ,קחצי-יול יטוקילב (4
.ונ ע"ס ח"יח יברה לש ק"גאל םינייצמו .ויאושינל ע"נ קחצי-יול

ןתחה - הרוהטב ןיאושינ סוכבו הל תנתונ הלכה םא ןיסוריא סוכבש ,םלועב ץופנ גהנמ (5
אשיימרוו יגהנמבו) הלכה תא הקשמ הלכה םאש חע 'מע אזיימרוו תוגהנמב" :תורוקמבו .ומצע
זסת 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוה ל"ירהמ רפסב :ה"א] ל"ירהמ כ"כו ("םישנה ןמ דח" טל 'מע
,כ"קס א"ע טמ ףד רזעה-ןחלושו ["הלכל כ"חאו תותשל ןתחל ןתנ" ברהש ןיאושינ תכרבב אתיא
ןיאושינ לאירבג-יעטנמ ז"כ) "ש"ייע הלכל ןתיי ןתחהש חקור השעמב איבהש גהנמהכ אלד
.(ןיאושינ סוכל ןיסוריא סוכ ןיב קליח אלו ,הכ 'עה ב"כפ

תוקד 36-כ אוה תבש יאצומ ןמזל עצוממב י"אב גוהנהש ,בתכ ל"ז יקסני'צוקיט ברה (6
אובמ - 'ותעב רבד' חול) קפואל תחתמ תולעמ 8.5 שמשה תאצמנ הז ןמזב .העיקשה ירחא
השולש םיארנ הז ןמזב .(21 'מע תישילש הרודהמ ,השעמל הכלהה ינמז .םינקותמה תוחולל
לש עמש-תאירק ומכ) אתיירואד םיניינעלו ,א"ס גצר 'יס ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,םינטק םיבכוכ
רקיעהש תורמל תאז .א"עס אע ףד ג"ח ןחלושה-תוצקב ש"מכ ,הליחתכל הזב רימחהל שי (תיברע
םג האר ,הליל יאדו אוה תיארנה העיקשה רחא תוקד 24-כש ,ורודיסב ז"הדא ש"מכ אוה אנידל
.גצר 'יסל םיאולימב 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק'


ןאכ שקה םדוקה "חול"לזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il