- ט"סש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה בא-םחנמב ח"כ * האר תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


דחא לכ לצא ,יעבדכ לולא תדובע
דחאו


שדוחד הבושתה תדובע תוללכל חוכ-תניתנהו הכרבה תכשמה
* בא שדוחבש הבושתה תדובע תמדקה ידי-לע תלעפנ ,לולא
,לולא שדוחב קרו ,ערה-רציה תא ררבל העשה ןיא בא שדוחב
רוריבב קסעתהל ןמזה אוה זא ,הדשב ךלמהש ,"םימחרה שדוח"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ימינפ ןפואב ערה -רציה


.לולא שדוח םיכרבמ תבש - איה וז תבש

תדובע יטרפ לכ םילולכ םהבש ,םיניינע המכ םיזמורמ ,לולא"ד תובית-ישארבש עודי ,הנהו
םלועה ןהו ,"םדאה הז ןטק םלוע"ה ןה) דמוע םלועה םהילעש םידומעהו ןיווקה 'ג :םדאה
.הלואגה ןיינעו ,הבושתה ןיינע ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרות ,(וטושפכ

'גב איה םדאה תדובע תוללכ יכ - םדאה תדובע תוללכ תא םיללוכ ולא םיניינעש ןבומו
תלעופה הבושתה תדובע תויהל הכירצ הזל המדקהבו ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד ןיווקה
הדובעה תוללכבש תומילשהו הנווכה תילכתו ,(ןמקלדכ) ןיווק 'גד הדובעה תוללכב תומילש
,"לולא"ד תובית-ישארב איה ףא תזמרנה ,הלואגה ןיינע - איה הטמל (הדיריה ידי-לע)
- הלואגה ןיינעל רשקה והזו ,"הרישא רמאל ורמאיו 'הל" תובית-ישאר "לולא"ש עודיכ
ןמ םיתמה-תייחתל ןאכמ ,רישי אלא רמאנ אל רש" ,"'וג רישי זא" קוספה לע ל"זר רמאמכ
."הרותה

(ד,ס ה"ר) הרות-יטוקילב ראובמהמ לחה - תוגרד המכ םנשי הבושתה תדובע תוללכב
תיתימא אלא ,'וכ תונווע לע איה הבושתהש רמול "םיעוט םלועה"ש יפכ וניא הבושתה ןיינעש
."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" - איה הבושתה ןיינע

הבושתה ןיינע תיתימא הז ןיאש םיללושו םלועה שוריפ תא םיאיבמש אפוג אה ,הנהד
וניא הרואכלד .םלועה שוריפכ הבושתה תגרד םג הנשיש חיכומ הז ירה ("םיעוט םלועה")
דימו ףכית ליחתהל םילוכי ירה ,םלועה שוריפ תא לולשלו םידקהל םיכירצ המ םשל :ןבומ
ליחתהל ("הרות לש הניי" םג שי ושוריפבש) י"שר לש וכרדכ] הבושתה ןיינע תיתימא רואיבב
לבלבל הלוכי םלועה שוריפ תמדקהש טרפבו ,[הישוקה תמדקה אלל ,ןיינעה רואיבב דימו ףכית
האיבמ הרותהש רחאמו - !םשור ונממ ראשייש ןכתיי הז שוריפ תלילש ירחאל וליפא יכ ,'וכ
הניינע תיתימאש אלא ,םלועה שוריפכ הבושתה תגרד םג הנשיש ,ןבומ ,םלועה שוריפ תא
."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו"

וז אלש ,"המשל אב המשל אלש ךותמ" ל"זר רמאמ שוריפב רומאה ךרד-לע - הזב רואיבהו
םג אלא ,המשל הדובעה תומילשל ןמז ירחאל אובי המשל אלש הדובעה תמדקה ידי-לעש דבלב
ךרד-לעו ."המשל" - אוה הזבש תוימינפהו "ךות"ה ירה ,המשל אלש ןיידע איה ותדובע רשאכ
."םיקולאה לא בושת חורהו" - התוימינפ ,םלועה שוריפכ הבושתה תגרד םגש ,ונניינעב הז

ףוסב ם"במרה ןיד-קספכ) המשל אלשד ןפואב תויהל הכירצ הדובעה תלחתהש רחאמ ,הנהד
וז ירה םצעבו תוימינפבש רמול חרכהב ירה - הדובעה רדס אוה ןכש ,ונייה ,(הבושת תוכלה
תלחתהד רדסה - ללוכ) םלועבש ארבנ לכבש הזמ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו .תיתימא הדובע
היחמו הווהמש השודק ץוצינ ונשי (ה"בקה ידי -לע ארבנש ןיינע הז םגש ,המשל אלש הדובעה
-לעו ,ובש יקולא ץוצינה - אוה ארבנ לכ לש ותואיצמ תיתימא ,ןכ םאו ,ארבנה תואיצמ תא
ןפואב הדובעה רדס תלחתה - 'ה תדובע םע רושקה ןיינע תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא
.המשל אלשד

'ג םע רושקה ןיינעל דעו ,השודקה ךפיהד תואיצמ תודוא רבודמ רשאכ וליפא :וזמ הריתיו
תואיצמ תא היחמו הווהמה השודק ץוצינ הזב היהיש חרכהב - הגונ-תפילקמ הטמלש תופילקה
ךפיה הז ירה - ךכ רמוא וניאש ימו) ללכ תמייק ותואיצמ התיה אל תאז ילולו ,רבדה
תופילק 'גב אצמנה השודק ץוצינהש - ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלבו .(ו"ח הנומאה
ץוצינ הז ירה זא םג ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,"הליבנ תישענ המצע הכיתח" תניחבב אוה תואמטה
.רבדה תא תויחהל וחוכב ירהש השודק

,תויוכזכ ול ושענ תונודזד ןיינעה לעפנ הבושתה ידי-לעש ןכתיי דציכ רואיבה והזו
ץוצינה :הברדאו ,יקולא ץוצינ ונשי "תונודז"ב םג יכ - שממ "תויוכז" :וזמ הריתיו
תילכת יהוזו ,רתויב הטמ הטמל אוה דרוי ןכלו ,רתויב הובג הובג אוה "תונודז"בש יקולא
תונודזה תכיפהד יוליעה תילכתל אובל ידכ - "תונודז"ד תואיצמה תווהתהד הנווכה
ןיאו ,(רתויב הטמ-הטמל דרויה) רתויב הובג-הובגה יקולא ץוצינה הלגתמ זאש ,תויוכזל
.תויוכזל תונודזה תכיפהד ןיינעה ידי-לע דבלמ הז יוליעל עיגהל תרחא ךרד

ןכו ,המשל אלש הדובעל עגונב אוה ןכש יאדווב ירה - יקולא ץוצינ ונשי רבד לכבש רחאמו
.ל"נכ ,םלועה שוריפכ הבושתה תגרדל עגונב

רחא יוליעב ,הגרדל הגרדמ ,הגרדהו רדס הנשי הבושתה תדובע תוללכבש ןבומ הז יפ-לע
חורהו" - הבושתה תדובעבש תומילשה תילכתל דעו ,םלועה שוריפכ הבושתה תגרדמ לחה ,יוליע
."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת

הבושתל עגונב ןה ,תוגרד המכו המכ אפוג הזבו ,הבהאמ הבושתו הארימ הבושת שיש עודיכו
-ןגה ךפיהד םישנועה ןיינעמ הדחפהה לדוג רסומ ירפסב ראובמכ ,שנועה תארימ לחה - הארימ
:הארימ הבושתב רתוי תולענ תוגרד ןנשיו ,"התימה םוי ול ריכזי" :ל"זח ןושלבו ,ןדע
תונודזש דע ךכ-לכ הבר הבהאמ הבושת"ל דע ,הבהאמ הבושתב תוגרד יוביר ןנשי הז ךרד-לעו
דע ,הבושתה תדובעב תוגרד יוביר ןנשיש ,תרמוא תאז .(ז"פ אינת) "תויוכזכ ול ושענ
."המילש הבושת" - (ח"פ) הבושתה-תרגיאב ןקזה ר"ומדא ןושלבו ,הבושתבש תומילשה תילכתל

,דבלב ןדע-ןג תוניחב 'ב ןנשי תוללכבש יפ-לע-ףאש ,ןדע-ןגל-עגונב ראובמש םשכ ,הנהד
הז ןדע-ןג תוגרדמו תולעמ המכו המכ שי" ,ןכ-יפ-לע-ףא ,ןוילעה ןדע-ןגו ןותחתה ןדע-ןג
'וכ החונמ םהל ןיא"ד ןיינעה תוללכ והזש ,(ז"יס ק"הגא) "'וכ תולעמה םור דע הזמ הלעמל
- ("רפסמ ןיא תומלעו" ש"מכ) ףוס ןיא דע יוליע רחא יוליעב ,"ליח לא ליחמ וכליי רמאנש
יפ-לע-ףאש ,הבהאמ הבושתו הארימ הבושת ןכו ,הבהאו האריד תוגרדל עגונב ןבומ ןכ ומכ
תוגרדה יוביר לכש אלא ,תוגרד יוביר הזב ןנשי תויטרפב ירה ,תוגרד 'ב הז ירה תוללכבש
.הבהאו האריד תויללכה תוגרדה 'בב תולולכ ,'ה תדובעב

לכלש ,ונייה ,הגרדהו רדס הזב ונשיש ,ןבומ - הבושתה תדובעב תוגרד יוביר ןנשיש רחאמו
תוללכבש ךרד-לעו .הבהאמ הבושתל אובל רשפא הז ירחאלו ,הארימ הבושת תויהל ךירצ שארל
,הבר הבהאו אטוז הבהא הז ירחאלו ,האתת הארי) הבהאה ינפל האריה תמדקה השורד 'ה תדובע
.(תומוקמ המכב ראובמכ ,האליע האריל םיאב הז ידי-לעו

ףכיתש ,ונייה ,הגרדהו רדסד ןפואב אלש הבושתה תדובע תויהל הלוכי םימעפל - ךדיאל לבא
אינתב ראובמכו .הז ינפלש תוגרדה תמדקה אלל ,הבושתה תדובעבש הנוילעה הגרדל םיאב דימו
יפכו ."אידרוד ןב רזעלא 'רד השעמכ . . האריל תמדוקש םימעפ וז הבהא תניחב"ש (ג"מפס)
םידקהל ךירצ . . העובקה הדובעה רדס לבא . . העש תארוהו הרקמ ךרד והז"ש םש םייסמש
."'וכ האתת הארי . . הליחת

-לע אלש גוליד ,ונייה ,"רוש גלדל" הניינע הבושתה תדובע תוללכש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
(הגרדהו רדס יפ -לע אלש גוליד התוללכש) הבושתה תדובעב ,ןכ-יפ-לע-ףא - הגרדהו רדס יפ
-לע הבושתה תדובע יהוזש ,הגרדהו רדס יפ-לע הבושתה תדובע (א) :םינפוא 'ב םנשי אפוג
רזעלא 'רד הבושתה תדובע תמגודב ,הגרדהו רדס יפ-לע אלש הבושתה תדובע (ב) ,ליגרה ךרד
.אידרוד ןב

אלש הבושתו ,הגרדהו רדס יפ-לעש הבושת) ל"נה הבושתה ינפוא 'ב ןיבש קוליחה ,הנהו
רשע-השמחד הבושתה תדובע ןיבש קוליחה הז ירה - הנשה ינמזל סחיב (הגרדהו רדס יפ-לע
יפ-לע אלש איה באב רשע-השמחד הבושתה תדובעש ,ונייה ,לולא שדוחד הבושתה תדובעל באב
.ןמקלדכ ,הגרדהו רדס יפ-לע איה לולא שדוחד הבושתה תדובעו ,הגרדהו רדס

:הזב רואיבהו

יוליעה לדוג והזו ,קיתע תוימינפד יוליגה ריאמ באב רשע-השמחבש תודיסח ישורדב ראובמ
תויה - רבדה םעטו ."באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אלש" דע ,באב רשע-השמחד
איה באב העשתד הדיריהש תויה ,ונייה ,באב העשתד הדיריה לדוג ירחאל אב באב רשע-השמחש
תילכתב איה (הבושתה תדובע ידי -לע) הז ירחאל האבה היילעה ,ןכל ,רתויב הלודג הדירי
.קיתע תוימינפ - יוליעה

יוליעה תילכתל עיגהל ולכוי הז ידי-לעש ידכ - באב העשתד הדיריבש הנווכה תילכת יהוזו
בירחהו הירא לזמב הירא הלע"ש המ :(ותלחתב והימרי ש"לי) ל"זח ןושלבו .באב רשע-השמחד
,(באב העשתד הדיריה יהוזש) "וכבסמ הירא הלע ביתכד ,רצנדכובנ הז הירא הלע - לאירא תא
היב ביתכד ,ה"בקה הז הירא אובי - לאירא הנביו הירא לזמב הירא אוביש תנמ לע" הז ירה
."'וכ אריי אל ימ גאש הירא

יכ - ללכ הגרדהו רדס יפ-לע אלש איה באב רשע-השמחד הבושתה תדובעש ןבומ הז יפ-לעו
(קיתע תוימינפד יוליגה) באב רשע-השמחד יוליעה תילכתל באב העשתד הדיריה תילכתמ רבעמה
.ללכ הגרדהו רדס לש ןפואב הז ןיאו ,ללכ ךורע-ןיאבש ןיינע אוה

עיגהל ידכ ירה - (ליגרה ךרד-לע) הגרדהו רדס יפ-לעש הדובעה תודוא רבודמ רשאכ ,הנהד
לכש עודיכ) ןינש יפלא תיש ךשמב הדובעה תוללכ תמדקהל םיקוקז קיתע תוימינפד יוליגל
תוימינפד יוליגה היהי אובל-דיתעל קרו ,קיתע תוינוציח דע םיעיגמ הזה ןמזבש םייוליגה
הדיריה לדוג ירחאל דימו ףכית הנה - באב רשע-השמחד הבושתה תדובעל עגונב וליאו ,(קיתע
!קיתע תוימינפ יוליגד יוליעה תילכתל םיעיגמ באב העשתד

תדובעש - לולא שדוחד הבושתה תדובעל באב רשע-השמחד הבושתה תדובע ןיבש קוליחה והזו
תילכתמ גוליד) ללכ הגרדהו רדס יפ-לע אלש גוליד לש ןפואב איה באב רשע-השמחד הבושתה
תדובע איה לולא שדוחד הבושתה תדובע וליאו ,(קיתע תוימינפד יוליעה תילכתל הדיריה
.הגרדהו רדס יפ-לע ,ליגרה ךרד לע הבושתה

שדוח םויסב) אקווד בא שדוחד ןורחאה תבשב לולא שדוח תא םיכרבמש המ ןבוי הז יפ-לע
ולזמש) לולא שדוחד תוכיישה יהמ :ןבומ וניא הרואכלד - (באב רשע-השמח ירחאל ,בא
שדוחד הדובעה תוללכל עגונב חוכ-תניתנהו הכרבה ,ןכלש ,(הירא ולזמש) בא שדוחל (הלותב
!?אקווד בא שדוחמ תכשמנ (לולא שדוח םיכרבמ תבשב) לולא

תא ה"בקה ךרבמש הכרבהמ תחקלנ שדוחה תכרבד ןיינעה תוללכל חוכ-תניתנהש יפ-לע-ףאו
בא שדוחבש תבשב לולא שדוח תא םיכרבמ יולגבו לעופבש רחאמ ,ןכ-יפ-לע-ףא - ירשת שדוח
םיניינעה תוימינפ דצמ םגש ,ונייה ,םהיניב תימינפ תוכייש הנשיש הרומ הז ירה ,אקווד
.אקווד בא שדוחמ לולא שדוח תכרבד חוכ-תניתנה תחקלנו תכייש

,יוליעה תילכתב איה באב רשע-השמחד הבושתה תדובעש ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו
:ללכ הגרדהו רדס יפ-לע אלש

רדס יפ-לע ,ליגרה ךרד-לע הבושתה תדובע יהוזש) לולא שדוחד הבושתה תדובעש ידכ
רשע -השמחד הבושתה תמדקה ידי-לע תלעפנה חוכ-תניתנל םיקוקז - יעבדכ היהת (הגרדהו
םויסב אוה לולא םיכרבמ תבשש המ והזו .ללכ הגרדהו רדס יפ-לע אלש הבושתה תדובע ,באב
הבושתה תדובע תוללכל חוכ-תניתנהו הכרבה תכשמה יכ - אקווד (באב ו"ט ירחאל) בא שדוח
.(באב רשע-השמח) בא שדוחבש הבושתה תדובע תמדקה ידי-לע תלעפנ ,לולא שדוחד

םיבוט םימי ויה אל" ןכלו ,קיתע תוימינפד יוליגה ונשי באב ו"טבש ליעל ראבתנ ,הנהד
(חספה גח) ןסינ ו"טמ וליפא רתוי לודג בוט-םוי והזש ,ונייה ,"באב רשע-השמחכ לארשיל
ירה ,הבושתה תדובע איה ירשת שדוח תדובע םגש יפ-לע-ףא יכ - (תוכוסה גח) ירשת ו"טו
,(ללכ הגרדהו רדס יפ-לע אלש ,גוליד לש ןפואב) רתוי הלענ ןפואב איה באב ו"טד הבושתה
-םוימ רתוי הלענ אוה באב ו"טש (ה"ס באב ו"ט תחיש) הז ינפלש תודעוותהב ראבתנש יפכו
.םירופיכה

- באב ו"טב תושבול לארשי תונב ויהש "ןילואש ןבל ילכ" ןיינעב תומוקמ המכב ראובמכו
חוכב הדובעה ידי-לע םשל עיגהל רשפא-יאש רתויב תילענ הגרד לע הרומ "ןילואש"ד ןיינעהש
יהוזש ,("ןילואש") הלאשה לש ןפואב הלעמלמ תאז םינתונ אלא ,(היינק לש ןפואב) ומצע
אתורעתאד הדובעה ידי-לע תכשמנה אליעלד אתורעתאהמ הלעמלש אליעלד אתורעתאד הניחבה
.אתתלד

הזש דע ,הטמל הלגתמו ךשמנ הז ירה - באב רשע-השמחד םייוליגב יוליעה לדוג תורמלו
לעפנ הז ןיינעו ,"'וכ םימרכב תולוחו תואצוי" - לעופב השעמב לארשי ינב תגהנה לע לעופ
לצא קר אלו ,("בקעי ןיע"ה תסריגכ) "תוחפשמ עברא" - לארשיבש תוחפשמה יגוס לכ לצא
.דבלב "תוסחוימ"

הלוכי - לארשימ דחאו דחא לכ לצא באב רשע-השמחד חוכ-תניתנה ירחאלש ןבומ הז יפ-לעו
אקווד בא שדוחב אוה לולא שדוח םיכרבמ תבשש המ והזו ,יעבדכ לולא שדוחד הדובעה תויהל
.באב רשע-השמחד חוכ-תניתנה ידי-לעו ירחאל -

םינומדקה"ש (הנשה-שאר תכסמ שיר) ה"לשב אבומכ - "הירא" ולזמ בא שדוחש המ םג והזו
ו םירופיכה-םוי הנשה-שאר לולא :תובית-ישאר הירא ,"אריי אל ימ גאש הירא" - ןמיס ונתנ
תדובעל הנכהה איהש) לולא שדוחד הדובעה תוללכל חוכ-תניתנהש ליעל רומאכ ,"הבר-אנעשוה
תוימינפד יוליגה) בא שדוחמ תכשמנ (הבר-אנעשוהו םירופיכה-םוי ,הנשה-שאר - ירשת שדוח
אל ימ גאש הירא היב ביתכד ,ה"בקה הז הירא" ,השודקד הירא - "הירא" ולזמש ,(קיתע
."אריי

הרובג ,תוכלמה תריפס - השודקד הירא תניחבד יוליעה לדוג קדצ-חמצה ישורדב ראובמכו
לצא הארי לעופ "גאש הירא"ד יוליגהש דבלב וז אל ,תרמוא תאז .רתכה תריפסל דע ,'וכו
יכה תוגרדה לכב הארי לעופ הז יוליג אלא ,ןל-עמשמ-אק יאמד - "רצנדכובנ הז הירא"
.לולא שדוחד הדובעה תוללכל חוכ-תניתנ הווהמ הז יוליגו ."הירא"ד תולענ

תוללכ םע רושק (ללכ ליגר וניאש ןושל) "'וכ ןמיס ונתנ םינומדקה" ןושלהש - ריעהלו]
המ והזש "םלוע ימי"מ הלעמלש "םדק ימי" םע הרושק הבושתה תדובע יכ ,הבושתה ןיינע
.[םלועל המדק הבושתהש

יוליג) באב רשע-השמחד הבושתה תדובעבש יוליעה לדוג תודוא ליעל ראובמה יפ-לע
רב" ((א"ער ,טכ) תינעת תכסמ ףוסב) ל"זח ירבד תא ראבל רשפא - (קיתע תוימינפ תניחב
"ירכנ"ה םע םדאה תדובעל עגונב - "באב הינימ טימתשיל ירכנ ידהב אניד היל תיאד לארשי
:םידקהבו ,(ןמקלדכ) ערה רציה הז ,"ךברקב רשא רז לא" ,ובש

תעשתל עגונב קר רומא הז ןיינע םאה ,"באב הינימ טימתשיל"ד ןיינעב אירטו אלקשה העודי
דעו .באב רשע-השמח ירחאל וליפא ,בא שדוח תוללכ לע וא ,(באב העשת דע) םינושארה םימיה
.בא שדוחד 'ל םוי אוהש ,לולא שדוח -שארד 'א םוי לע םג רומא הז ןיינעש רמול ארבס שיש

לש ןיינעמ טמתשהל לדתשהל וילע באב רשע-השמח ירחאל וליפאש ידוהיל םירמוא רשאכ ,הנהו
ינפמ "דחפו התמיא" ולצא םורגל רבדה לוכי - (בא שדוחד ןורסיחה ינפמ) ירכנ םע ןיד
.בא שדוחבש (הרואכל) יוצר יתלבה ןיינעה

לש וירבדמ האצותכ אב הז דחפ יכ ,"םילבהו םיתוטש" ונה הז דחפש - ול םירמוא הז לעו
הז ןיינע - הברדא - ירה ,"באב הינימ טימתשיל" תרמוא הרותהש המו - "ליסכו ןקז ךלמ"ה
:בא שדוחבש יוליעה לדוג ינפמ אוה

סנכיהל ונוצרש ול רמואו ידוהיל אב (לארשימ דחאו דחא לכבש "ירכנ"ה) ערה-רציה רשאכ
ד ןפואב הגהנהה תויהל הכירצ בא שדוחב הנה - ("ירכנ ידהב אניד") 'וכ םירבדו ןידב ומע
ידוהי קוסע בא שדוחבש תויה יכ ,ערה-רציה םע ללכ קסעתהל אלש ,ונייה ,"הינימ טימתשיל"
יוליג ,באב ו"טד יוליעה תילכתל באב העשתד ןיינעה תא ךופהל - רתויב םילענ םיניינעב
קוסע אוה יכ ,ערה-רציה םע םירבדו ןידב אובל ללכ יאנפ ול ןיא - קיתע תוימינפ תניחב
."באב הינימ טימתשיל" ןכלו ,ךורע -ןיאב רתוי םילענ םיניינעב

ןיד לש ןפואב ערה-רציה רוריבב קוסעי יזא - לולא שדוח אובב ,בא שדוח םויס ירחאל קרו
הז ירה ,הדשב ךלמה אצמנ זאו ,"םימחרה שדוח" אוה לולא שדוחש רחאמ יכ ,'וכ םירבדו
.ימינפ ןפואב ערה-רציה רוריבב קסעתהל רשכומה ןמזה

,ערה-רציה לע רבדה לעופ - "באב הינימ טימתשיל"ד ןפואב איה הדובעה רשאכ םגש ,ןבומו
-לעו .(לולא שדוחב ןכ ןיאש המ) תוקסעתה לש ןפואב אלו ,אליממ ךרדב איה הלועפהש אלא
תעיקתד םייוליגה םיכשמנ ,תבשב תויהל לח הנשה-שאר רשאכש תודיסח ישורדב ראובמה ךרד
תבשב הרוסאש) רפוש תעיקתב םדאה תלועפב ךרוצ אלל ,(תבשה ןיינע דצמ) אליממ ךרדב רפוש
.(הברד הריזג ינפמ

שדוחד הבושתה תדובעל הנכהה איהש) באב רשע-השמחד הבושתה תדובעש ליעל רומאה ,הנהו
םג ,לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע הז ירה - קיתע תוימינפד יוליגה םע הרושק (לולא
תוימינפד ןיינעה תודוא םלועמ עמש אלו ללכ עדוי וניאש טושפ שיא תודוא רבודמ רשאכ
.קיתע

שוריפ תודוא םימעפ המכ רבודמה ךרד-לע - רתוי הלודג טושפ שיא לש ותלעמ :הברדאו
לצאש - תוהמו תומצע לע יאק "וילא"ש ,"ויתודמל אלו וילא" ירפסה רמאמב ןקזה ר"ומדא
רתוי (תוהמו תומצעל איה ותליפתש) "ויתודימל אלו וילא"ד ןיינעה שגדומ טושפ ידוהי
.'וכו תוריפסה ןיינעב הנבהו גשומ ול שיש ידוהי לצא רשאמ

לועפל םיכירצ - תוריפסה יניינעב הנבהו העידי ול שיש ידוהי תודוא רבודמ רשאכ ,הנהד
וילא" אלא ,תוריפסה ןיינע םע הרושקה תוקולאה תגרדל היהת אל הליפתב ותנווכש וילע
לועפל ךרוצ ןיא - טושפ ידוהי תודוא רבודמ רשאכ לבא ,תוהמו תומצעל ,"ויתודימל אלו
יניינעב ללכ גשומ םוש ול ןיאש רחאמ יכ ,"ויתודימל אלו וילא"ד ןיינעה תא וילע
םג - תאזו ,תוהמו תומצע - ה"בקהל איה ותליפתש ולצא תוטישפבו יאדווב ירה ,תוריפס
."ויתודימל אלו וילא" ירפסה רמאמ תודוא םלועמ עמש אל רשאכ

תומצעל איה הזב ותנווכ ירה - "ורבדב היהנ לוכהש" ךרבמ טושפ ידוהי רשאכ :תוטשפבו
וניא וליפאו .'וכו תוריפסד תוגרדה יטרפב גשומ ול ןיא תוהמו תומצע דבלמ יכ ,תוהמו
לכש ןימאמו תוטישפב עדוי אוה ירה - "ורבדב היהנ לוכהש" תכרבב תולימה שוריפ תא עדוי
םימ טעמ תחקל לוכי וניא ,ןכלו ,ה"בקה ידי-לע ארבנ (סוכבש םימה ללוכ) םלועבש רבד
.הז רבד לע (תוהמו תומצע) ה"בקהל הדומש םדוק

- לעופב השעמ לש ןיינעב תאטבתמ ,תוהמו תומצע תודוא טושפ שיאה לש ותעידי :תרמוא תאז
!תוהמו תומצעל הדומו ךרבמש םדוק םימ טעמב ונואמצ תא תוורל לגוסמ וניאש

:ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו

- קיתע תוימינפ תניחבד גשומה תודוא ללכ העידי ול ןיאש טושפ ידוהי תודוא רבודמ רשאכ
"הירא" לזמש ל"זח ירבד תודוא עמש אל וליפא אוה :וזמ הריתיו ,םלועמ תאז עמש אל אוה
רמאמ תודוא ול םירפסמ רשאכ הנה - "אריי אל ימ גאש הירא"ד ןיינעה םע רושק בא שדוחד
ןיבמ אוה ירה ,"אריי אל ימ גאש הירא . . הירא אוביש תנמ-לע . . הירא הלע" ל"זר
!תוהמו תומצע ,ה"בקה לע יאק "'וג גאש היראתוטשפב

אל ימ גאש הירא") תוהמו תומצעד יוליגה ונשי בא שדוחבש תוטישפב אוה עדוי ,ןכ םאו
!קיתע תוימינפ תניחבד יוליגהמ הלעמל - ("אריי

שדוח תדובעל חוכ-תניתנה תכשמנ זאש ,לולא שדוח םיכרבמ תבשד ןיינעה תוללכ והזו
.הכוראב ל"נכ ,באב רשע-השמחד הבושתה תדובעבש יוליעה לדוג ינפמ - לולא

-םוי ,הנשה-שאר ,לולא תובית-ישאר אוה - "הירא" - בא שדוח לש ולזמש ליעל רומאכו
יכ ,באב רשע-השמחב רבכ םילולכ ולא םיניינע לכש ,ונייה ,הבר-אנעשוהו םירופיכה
.באב רשע-השמחד םייוליגה ידי-לע תכשמנ וז הדובע תוללכל חוכ-תניתנה

-רעש רפסמ - ד"פרתס םולשו-םייח-יכרד) שטאקנוממ לארשי ילודג ירפסב אבומש המ םג והזו
שי ןכלו ,"הבוט המיתחו הביתכ"ד אירטמיגל הווש "באב רשע-השמח"ד אירטמיגהש - (רכשי
םיאצמנ רשאכש ,תרמוא תאז .ךליאו באב רשע השמחמ הבוט המיתחו הביתכ תכרב לחאל ןיגהונ
רמגו המיתחו הביתכה קר אלו ,"הבוט המיתחו הביתכ"ד ןיינעה תוללכ רבכ לעפנ בא שדוחב
רבכ לעפנ הבר-אנעשוהד "אבט אקתפ"ה םג אלא ,םירופיכה-םויו הנשה-שארד הבוט המיתח
.הבר-אנעשוה םג ללכנ "הירא"ד תובית -ישארבש ליעל רומאכ ,באב רשע-השמחב

(תועובש השיש דועב) דיתעבש ידוהיל םיעידומ באב רשע-השמחבש דבלב וז ול :תרמוא תאז
אלא ,(החונמב ןושיל לכויש ידכ - איה וז העדוהבש תילכתהו) "הבוט המיתחו הביתכ"ל הכזי
ןיינעה רבכ לעפנ באב רשע-השמחב ירה ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש תויה
."הבוט המיתחו הביתכ"ד

דחאו דחא לכל הקותמו הבוט הנשל - הבוט המיתחו הביתכ תכרב תכשמה - רקיעה אוה השעמהו
.בא שדוח םויסב םיאצמנ רשאכ םג ,לארשימ

,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהייש דועייה םויקל םיכוז שממ בורקבו
שארד 'א םוי) לולא שדוח-שארב הנה אליממ ךרדבו ,בא שדוחב אב ונקדצ חישמש ,ונייה
הלואג לש בצמב ,השודקה ונצראב רבכ םיאצמנ (שדוח שארד 'ב םוי המכו-המכ-תחא-לעו ,שדוח
.םיחפט הרשעמ הטמל ,המילשו תיתימא
ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2069-2053 'מע ,ד ךרכ
ותליפתש ,"ויתודימל אלו וילא"ד ןיינעה שגדומ טושפ ידוהי לצא
הנבהו גשומ ול שיש ידוהי לצא רשאמ רתוי ,תוהמו תומצעל איה
תוריפסה ןיינעב

לדתשהל וילע באב רשע-השימח ירחאל וליפאש ידוהיל םירמוא רשאכ
התמיא" ולצא םורגל רבדה לוכי ,ירכנ םע ןיד לש ןיינעמ טמתשהל
"דחפו

יבר יצוצינ


הבטנא עצבמ


,ל"הצ ילייח וררחש ,הנש שמחו םירשע ינפל ,זומת שדוחב
םישדוחבו תועובשב * הבטנא יפוטח תא ,ךרבתי 'ה ידסחב
םיכרדב יברה לעפ ,לולא שדוח ימיב דחוימבו ,םיאבה
םויקב תוקזחתהל תיללכה תוררועתהה תא לצנל תונווגמ
תולאש שולש לארשי ינברל גיצמ יברה * היתווצמו הרותה
הפיטח לש הרופיס * סנב רבודמ יכ וחיכוי ןהילע תובושתהש
* התמדוקמו הנממ תודמלנה תוארוההו ןוטגינשאווב תפסונ
הנושאר המישר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הפיד ןפואבו הבוט הלועפ לכ םידקהל עבותו שרודו ,ללכ אוה ליגר-יתלב ןמזה
...םדוק דחא עגר

ו"לשת תוחילסה ימיב יברה חלשש תדחוימ תרגיא םויסב עיפומ הז יתרגש יתלב חוסינ
'מע די ךרכ תוחיש -יטוקילב םסרופ) "םשארב םיאבגהו םהש םוקמ לכב תויסנכ-יתב תולהנה"ל
.תסנכה-יתבב ח"מגו הקדצ תוליעפבו הרות ירועישב הפסוהל האירק - תרגיאה ןכות .(314

:יברה אטבתמ ןכל םדוק

,ונל ועריא ללכ םיליגר יתלב תוערואמ המכו המכ רשא ,דחוימב וז הנשבו
...אוה עודי שדוקה-ץראבו םהירוזפ תומוקמ לכב לארשי ינב בצמו

?"ונל ועריא"ש "ללכ םיליגר יתלב תוערואמ" לע ורבדב יברה תנווכ המל

אטשוקו הדנגואב םיעוריאה

ישנ לא" (ו"לשת לולא שדוח-שאר) ןכל םדוק שדוחכ יברה חלשש תרחא תרגיאב תאצמנ הבושתה
'מע 'ב ךרכ 'ךלמ תורגיא - םחנמ תרות') "הנייחת םהילע 'ה ,ןהש םוקמ לכב לארשי תונבו
:(בצש-צש

!םולשו הכרב

ןכו ,הדנגואב םייובשה לש םרורחשו םתפיטח :םינורחאה םיעוריאה םע רשקב
- הזל ךשמהבש ,(לובנטסיא) אטשוקב (היהת אל היה) המקנה ןויסינ לש ערואמה

תא םדקומה לככ קזחל םידוהי לע יכ תרוכזת םה הלא תוערואמש ןיבהל ונילע
םייחב ןוחטיבה יעצמא תא הנושארבו שארבו ,הנגההו ןוחטיבה יניינע
ךרדב תושעל שי רשא תא תעדל תיקולאה הכרבה תא םג םיאיבמ םהש םיינחורה
'ה ךכרבו" :תיקולאה החטבהל םאתהב ,וז היישעב הלודגה החלצהה תאו עבטה
םיבייואה ינפמ םיחוטבו םינגומ תויהל תנמ-לע ,"השעת רשא לכב ךיקולא
.הלילחו סח ,יוצר יתלב ערואמ לכ ינפמ הרימשה תא חיטבהלו
* * *

ישנל דחוימבו ,לארשימ דחא לכלו לארשי ינב לכל ןלהל םירומאה םירבדה תא ריכזמ הז רבד
דוסיהו רקיעה) "תיבה תרקע" תארקנ האושנ הידוהי השא לכש הדבועב בשחתהב ,לארשי תונבו
:תיבה תרקעכ הדיקפתל הירוענ רחשמ ןנוכתהל ,ירה ,הכירצ האשינ םרטש השא לכו (תיבה לש

:בותככ ,איה תיתימאה הרימשה .הרימשל דחוימ ןפואב ידוהי תיב לכ קוקז יחכונה ןמזב
לכמ תיבה תא גיהנהל שי ,תיבה לע רמוש ןכא ה"בקהש חיטבהל ידכו ."ריע רומשי 'ה"
.ה"בקה ןוצר יפל תוניחבה

יתנכשו" :ותרותב ה"בקה ונחיטבהש יפכ ,תיקולאה הניכשל הריד םג תיבה הווהמ זא
."םכותב

ל"ז ונימכחש ,הזוזמ לש הווצמה איהו ,תיבה תרימשל תדחוימ הלוגס ה"בקה ןתנ ךכל ףסונ
."הב רמשנ תיבה"ש :הילע םירמוא

'ה" :בותככ ,תיבל ץוחמ םיאצמנ םהש העשב םג תיבה ינב תא הפיקמ הרימשה :ןכ לע רתי
ליכמ הזוזמה לע עיפומה 'ה םשש םירפסב רבסומש יפכו ,"םלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ רומשי
.לארשי תותלד רמוש :תוביתה ישאר תא
* * *

הזוזמה הווהמ ,"הזב הז םיברע" םהו "תחא המוק" םה לארשי ינב לכש רחאמש ,רוכזל םג שי
תלדב םש-יא תפסונה הרשכ הזוזמ לכש אלא ,וכותב רשא לכלו תיבל קר אל תיקולא הרימש
.םהש םוקמ לכב לארשי ינב לכ לש םנוחטב תא תקזחמ - תידוהי

תרקע איה לארשי תב לכו ,"תיבה תרקע" איה הידוהי השא לכש ,רומאכ ,הדבועב בשחתהבו
קר אל הרשכ הזוזמ אהתש לדתשהל ,הזוזמה ןיינעב ,תדחוימ תוכז ןהל שי - דיתעב תיבה
.לארשיב תיב לכבו ןהיריכמו ןהינכש יתבב םג אלא ,הב בייחה חתפ לכב ,ןתיבב
* * *

רבדהש אלא ,וחילצי יאדווש בלב וז אל זאש ,החמשבו תויבבלב הזב וקסעיש ןוצר יהיו
.תעייסמ םיברה תוכזו ,הזב קוסעל םירחא םיבר ךושמיו דדועי

ןכש ,השודקהו בוטה יניינע לכלו ,ךכל דחוימב םיאתמ יחכונה ןמזה קרפש ןוויכ דוחייבו
השענ אל רשא לכ תמלשהל תוררועתהו שפנה ןובשח לש שדוח ,לולא שדוחה-שארב ונא םידמוע
...הכרבלו הבוטל לארשי לכ לעו ונילע הארה ,השדחה הנשל הנכהו ,תמייתסמה הנשב

דדועלו ררועל

יברה םסרפ ,הדנגואב םיפוטחה רורחשל ל"הצ ילייח לש הלועפה תחלצה רחאל דימ ,השעמל
:(289-288 'מע גי ךרכ תוחיש-יטוקילב ספדנ) 'יטרפ-יללכ בתכמ' ןיעכב האירק

ונימע לכד הווהב בצמה ראבל ללכ ךרוצ ןיא יאדווב :רקיעו יתאב אמרג ןמזהד ןיינע לעו
תוימשגב ןה ,ץראל -ץוחב ןהו ןנוכתו הנבת שדוקה-ץראב ןה ,םוקמ לכב א"טילש לארשי ינב
,תוינחורב ןהו

.'וכו ויטרפ ,ושענ וב ןפואה - הלצההו הפיטחה םינורחאה תוערואמה רואל טרפבו

,אליעלד אתורעתאהו ,ןיעל רכזנה רשא הלודגו היולג הרהזאה - לעופל עגונב דחוימבו
לכב א"טילש לארשי ינב לכ תא - דדועל הז םע דחיבו ררועלו 'וכו שפשפל םימחרבו דסחב
.הז

טויפה חורב תובוט תוטלחה לבקל ("הז לכב םישוע חטבש ףא") זרזמו ארוקו ךישממ יברה
,קותמל רמהו ,רואל ךשוחה תא וכפהיש "'וכ ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושת" :'ףקות הנתנו'
ןוששל םימיה תכיפהו ,הלגנהו הארנה בוטל איבת ןמצע תוטלחהה תלבקו ,הלגנהו הארנה בוטב
.םיבוט םידעומלו החמשלו

החנמ עצמאב םיליהת

יתרגש יתלב רבד שחרתה החנמ תליפת עצמאב .(תקוח שדוקה-ץראב) ו"לשת חרק תשרפ שדוק-תבש
,קרפ רחא קרפ ,םיליהת יקרפ תוריהמב רמול לחהו םיליהת רפס יברה לטנ עתפל .ןיטולחל
.אלפל יהיו

שמוחב א"טילש ר"ומדא ןייע הליפתה עצמאב" :יללכ ןפואב םשרנ רבוסוס מ"ירה לש ונמויב)
.("םיליהתבו

יבתכמ ךותמ) וניחבה ובש רבדה לע םמצע ןיבל םניב ושחלתה םוקמב וחכנש םירוחבהמ םידחא
.(ו"לשת ץיק - 770-מ םירוחב

עצבמה לע ידוס ח"וד

(15 'מע 831 ןוילג 'ד"בח רפכ') ןיילק ןימינב ברה ריכזמה םסרפ "תוכלמה תיבמ" רודמב
.עצבמה לע ידוס ח"וד לביקש רחאל ושדוק די-בתכב יברה בתכש הבושת

-בתכב תבתכנ איה עודמ ותבושתב קמנמ אוה רשאכ ,יברה תבושתב תשגדומ ח"ודה לש ותוידוס
.תוריכזמה לש ימשר םיבתכמ ריינ לע אלו די

ןלהל .רבודמה ח"ודה תא יברה לא איבה רשא (הריכב תוישיא) חילשה ידיל הרסמנ הבושתה
:(םמצע דעב םירבדמ םירבדהו) האולמב הבושתה

ח"ודה אורקל ףכית יתלחתה - ןבומכו ,ח"ודהו רפסה - םיינשה לע ח"ת ח"ת
ודמעש םירחאה םיניינעה תורמל) דחא ךשמהב ומות דע ויתארק - ויתלחתהשמו
ינששוחש ףא ,ונארקישכ ומצעב חכוויי יאדווב םשורהל עגונב - .(רדסה לע
ותאירקב ליחתה אל ןיידעש יל רסמנש ןוויכ - ינממ רתוי חור רוקב היהיש
!רבודמ המ-רבד-לע עדיש תורמל

דחא ףא ריכזה אל - ח"ודהב תויטרפב תאבומה אירטו אלקשה לכבש עיתפמ
הז ןיא ,הרומג תורבדתהל דעו 'וכו [ןתמו אשמהש] מ"ומהש תויורשפאה תודוא
לכש ירקיעה יאנתה םינפ-לכ-לע םייקי ינשה דצה רבד לש ופוסבש הבורע
!םייח ורזחוי םיפוטחה

- 'וכו םימותח םימכסהו תורבדתהב םינש יפלא המכ ןב ןויסנה תורמל תאזו
!םלועה תומואו לארשי ינב לש

ןיא עצבמה רבד לע תימשר הטילחהש הלשממה תפיסא רבד לע אקוודש תצק הומת
.תחא הלימ ףא

תיאשח תדחוימ הגולפ תמקה שורדיו עיציש יתרמא - ינשה קרבמב ,ח"ודה ףוסב
.תיאשח עצוה ילואש יתמחנו ,ץוליחה העציבש וז ןיעמ

אלו וריזחמו ח"ודה לבקמ ידי-לע ל"נה לכ רסמנ - 'וכו תוריהזה ינפמ
לכ לע ןח תואושת םעפה דועו .החילסה ותאו .'וכו תוריכזמה ידי-לע בתכמב
.ל"נה

לע םתמיא היהת יכ ,הלאכ םיסינל לארשי ינב דוע וכרטצי אלש ןוצר-יהיו
.ונרבדש םיניינעה לכב בוט רשביו ,'וכו םימעה

"סנ - הבטנא עצבמ"

היה םיפוטחה ץוליח יכ ותעד תא עיבה ףאו וב םיפתתשמה תא דואמ יברה חביש עצבמה רחאל
."יולג סנ" תניחבב

המלש יאנותיעה םכיס ךכ .עצבמל יברה לש ותוסחייתהב קוסעל התברה תילארשיה תונותיעה
:'הבטנא עצבמ'ל יברה תוסחייתה תא (ז"לשת ןסינב ג"י 'ץראה') רימש

סנ היה עצבמהש ותעד תא םיברב ץיפהל ידכ ורדגמ יברה אצי הבטנאב הלצהה עצבמ רחאל"
תא םהינפב שיגדהל ידכ קר ,תודחא תויודעוותהל וידיסח תא סניכ הרצק הפוקת ךות .יולג
יכ ,רמאו תומח םילימב חביש עצבמב ופתתשהש םילייחה תא .ותובישחו עריאש סנה לדוג
תונש םישולש יברה') "םידוהי תלצהב םהייח ונכיסש לע אבה-םלועב םקלח םהל חטבומ
.(263 'מע 'תואישנ

תולאש שולש

ובריסש ימ ויה םלואו ."סנ"כ עצבמה תא יברה תרדגהל ומיכסה לארשי ילודג לש טלחומ בור
.תווצמו הרות ירמוש םניאש םישנאב "סנ" לש ןיינע רושקל

-172 'מע 'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת תישארב תבשו הרות-תחמש תויודעוותה ךלהמב
תובושתהש תולאש ,הכלהה יקסופלו לארשי ינברל תולאש שולש יברה גיצה (204-201 ,177
.תרכזנה הלאשב עירכהל ידכ ןהב שי ןהילע

םאה - המודכו םיקסע ךרוצל םשל רוזחל הצורו הבטנא יפוטחמ היהש ידוהי :הנושאר הלאש
;תוכלמו םש ילב וא םע "הזה םוקמב סנ יל השעש ךורב" ךרבל אוה בייוחמ םשל בושיש העשב
?הלטבל הכרב וז ירה ךריב םאו ,רומג רוסיא והז - הברדאש וא

ןימאמה ,םימש ארי אפור לצא אפרתהל תכלל תורשפא ול שיש ,הלוח ידוהי :היינש הלאש
וא ;החמומ וניאש תורמל ,וילא אקווד תכלל אוה בייוחמ םאה - ה"בקה ידי-לע האב האופרהש
םצועו יחוכ"ש רובסו ןיליפת חינמ וניאש תורמל ,החמומל אקווד תכלל אוה בייוחמו רתומש
תא קזחמ אוה ירה וילא הכילהה ידי-לע ירה ,ךכל ףסונו ?תאזה האופרה תא השע "ידי
...!ותטיש

שיש ןעוטה םימש-ארי וניאש החמומ לע ךומסל ןתינ םאה ,הפיטח לש הרקמב :תישילש הלאש
...!?(ודי םצועו וחוכב ןימאמ החמומ ותואש תורמל) ףוטחה תא ליצהל ידכ תבשה תא ללחל

הדעה ד"באג לש םהיתובושת ונייוצי ,ןהילע עודי ךא םיברב ומסרופ אלש ,םינברה תובושתמ
ט"י תודעוותהב הארנכ הנממ טטיצ יברה) ל"צז סייו י"רגה 'קחצי תחנמ'ה לעב תידרחה
,(54 'מע 804 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב ונממ םוליצ) ד"בח ינבר ןיד-תיב תבושת ,(ז"לשת ולסכב
תספדומ הרודהמב] ןאכ םסרפתמה ל"צז ץג ריאמ-הדוהי ברה ג"הרה יברעמה לתוכה בר תבושתו
ודיצלו ןושאר םוסריפב ["ץבוק תדרוה" הלעמל וא ,"סופד תיב" רדחב דירוהל ןתינ -
.יברה תוסחייתה

דמלנ אלש חקלה

םוי לש ומוציעב :ןפוד אצוי עוריא ןוטגנישווב שחרתה ,ז"לשת ףרוחב ,םישדוח רפסמ רובעכ
לכ אלל ,תועש עבראו םירשע רובעכ ,ןתמו אשמ רחאל וררחושש ,םישנא האממ הלעמל ופטחנ
ז"לשת ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק -תבש ברע 'ו םויל רוא ךכ לע רבידו בש יברה .עגפ
ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנש יפכ דוביעהו םוגרת .541-536 'מע 'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש)
:(12 'מע 656

הארוה דומלל וילע עמוש וא האור ידוהיש רבד לכמש ,ט"שעבה תרות העודי
.הנורחאל שחרתהש ללכו ללכ ןבומ יתלב ערואמ לע תעכ דומענ ןכל ,'ה תדובעב

,עבט יפ-לע רבסה םהל ןיאש םירבד םלועב ה"בקה השוע םעפל םעפמ :םידקהבו
שיש םירבדה תא םהמ ודמליש תנמ-לע ,ולא תוערואמל בלה תמושת תא ררועל ידכ
הרקנ" וא ,"םלועה גהנממ" םתס אוהש רבד ןיאש תעד ןעמל ,םהמ דומלל
.תינעת תוכלה תליחתב ם"במרה בתוכש יפכ ,"תירקנ

רבדה :עבטה יכרדב הזיחא לכ ול ןיא ,תועובש רפסמ ינפל עריאש ערואמה
הלש ,[לע תמצעמ=] "רעוואפ רפוס" הל םיארוק ץראה ימע לכש הנידמב שחרתה
הז היה ,אפוג וז הנידמבו ;םלועב רתויב תולודגהו תוקזחהמ איהש הלשממ
אצמנ וב םוקמל שממ תוכימסב ,אפוג הריבה ריעבו ;ןוטגנישו - הריבה ריעב
.הנידמה גיהנמ

םירשעמ הלעמל םהב וקיזחהו ,הבורע ינבכ םישנא המכו המכ וספתנ הז םוקמב
תודוה קר הז היה ,וללה הבורעה ינב תא וררחששכ םג :וזמ הרתי .תועש עבראו
םחירכהל היה ןתינ אלו ,םנוצרמ וררחשיש םיפטוחה לע לועפל וחילצהש ךכל
.םיפוטחה תא ררחשל

הלעמלמ אב ,עבטה יכרד יפ-לע הרבסה לכ ול ןיאש ,הז ערואמש תוטשפב ןבומ
.ארובה תדובעב הארוה ונממ וקיפי םידוהיש ידכב
* * *

;ןהמ המכ לע קר דומענ תעכו ,תוארוה המכו המכ תונומט הז ערואמב

.הבטנאב היהש ערואמב התיהש הרהזאל ךשמהב האבש הרהזא יהוזש תעדל שי ,שארל לכל

הז ערואמ ןכש .םהילא תוכייש לכ השעמל ןיאש ונעטש ולאכ ויה ,הבטנאב השעמה עריאשכ
.דואמ םיעוער הב םיינוחטיבה םירדסהש ("הנידמ עדליוו א") תנקותמ אל הנידמב שחרתה
רדסו רטשמ הב שיש ,תרדוסמ הנידמב םייח ונא .ונילא רשק לכ ךכל ןיא - םה ונעט - ןכלו
.ןאכ הרקי הז גוסמ ערואמש יוכיס ןיאו ,םירצמ יאצוימ םיינש יפ םייח הב רשאו

וליפאו ,וז הנידמב םג :היהו םק ןמואי יתלבה הנה יכ ,תעדל םה וחכונ הז השעמ רחאל
םיאירב וררחושי םיפוטחה לכש רעיש אל שיאש ,הזכ בצמ היהיש ןכתיי ,הלש הריבה ריעב
ותוכזבש ,יולג סנ הארי ה"בקהש ,תיטרפ החגשה לע קרו ךא ךמתסהל םיחרכומ ויהו ,םימלשו
.בוט יכב השרפה םויס היה

לכב ,היהי רשא בצמו דמעמה היהיו ,וז הריבל תיבה לעב שי יכ הרכהה תא ררועמ הז ןיינע
.ה"בקה ידסחל וקקדזי ,תע

אוהו ,תוכלמה תיבב ול שי תוחאו ,בר ןוממ ודיבו תויה יכ ,ושפנב תומדל ידוהיל ול לא
אוה לוכי ןכלו ,חטובמ רבכ אוהו ,הערל וב עוגנל לוכי אל שיא - הנידמה יקוח תא רמוש
'ה"ש הבשחמל סחיב םלוא ,הווצמהו הרותה ךרדב גהנתמ םנמא אוה - ה"בקהמ חוכשל הלילח
.עבטה ךרדב הגהנהב קפתסמ אוהש אוה ןעוט - גהנתמ אוה דציכ ןנובתמו האורו "וילע בצינ

ןתינ עבטה ךרד יפ-לעש בצמו דמעמב םיאצמנשכ םגש ,ישחומ ןפואבו יולגב וארה הז ערואמב
לש ותרזעל קקדזהל שי דימתו ,ךכ לע ךומסל רשפא-יא םעפ ףא - םיחוטבו םיכומס תויהל
.ה"בקה

חוכ היה ,םיפטוחה ידיב הבורעה ינב ויה וב ןמזב םגש יפ-לע-ףאש ,לעופב וארש יפכ
.םיפוטחה לש םלרוג לע תואדו לכ עבט יפ-לע התיה אל םוקמ-לכמ ,ופקות אישב הלשממה

חנומש ,השעמבו רובידב ,הבשחמב ,ידוהי לכ לש םוי-םויה ייחב ותגהנה לע לעופ הז שגרהו
."יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו וילע טיבמו . . וילע בצינ 'ה"ש תוטשפב ולצא
* * *

:הז ערואממ דומלל שיש תפסונ הארוה

,הרובג ,תורישע ,לכשב :םיניינע המכו המכב הזמ הז םיקולח ויה ,ופטחנש םידוהיה
םתלצה םגו .םלוכ ןיב ןיטולחל הווש התיה ,םהילע הפחירש הנכסה ,תאז תורמל .הזב אצויכו
.םילודגבש לודגה דע םינטקבש ןטקהמ ,םלוכל ןפוא ותואבו ,דחא עגרב התיה

:חספל םירופ ןיבש ןמזב עריא הז ערואמש - חספו םירופ םידעומל תדחוימ תוכייש שי ךכלו

ןיב קליח אל ןמה .הוושב םידוהיה לכ לע התיה ןמה תריזגש ,עודי םירופה גח תודוא
ישארמ היהש ידוהיה יכדרמ ןיבל ,וילא ווחתשה וא שורוושחא לש ותדועסמ ונהנש םידוהיה
.הוושב םידוהיה לכל היה הלצההו סנה ןכמ רחאלו .ןירדהנסה

לכ תא דחא ןחלושב םיבישומ - "הרות הרבד םינב העברא דגנכ" .חספה גחב היה םג ךכ
-עדוי-וניאש ןבה םע תקסעתמ הרותה ,םהמ דחא לכ םע "הרות הרבד"ש םירמואו ,םינבה תעברא
.םכחה ןבה םע תקסעתמ איה וב ןפוא ותואב קוידב לואשל

,הוושב םה םידוהיה לכ ,"ךומכ ךערל תבהאו" לש ןיינעב רבודמשכ ,אוה ךכמ דומילהו
.םילודגבש לודגל דעו םינטקבש ןטקהמ
* * *

:ערואמהמ דומלל ןתינש ףסונ רבד

,היה הבורעה ינב תא ררחשל םיפטוחה לע לועפל וחילצה ותועצמאבש ,עבטה יכרדב שובלה
טשפומ "םלוע ארוב"ב הנומא אלו .םלועה ארובב הנומאה תדוקנ תא םהב וררועש ידי-לע
וגיהנמו םלועה ארובב אלא ,הטמל ןאכ תוגהנתהה ללכ ול תעגונ אלש ,עדונ אל םוקמב יוצמש
.םיפוטחה לכ תא וררחשי םהשו ,רשיה ךרדב וגהנתיש ול עגונש

וררועש םרט ,הליחתב :הצקה לא הצקה ןמ םתטלחה תא ךופהל ,םלצא לעפ הז עונכיש אקוודו
ואלמי אל םא היפל ,ףקותה לכב םתטלחה תא ועידוה םה ,םלוע ארובב הנומאה תדוקנ תא םלצא
תא םהב וררועש הז ידי-לע ,ןכמ רחאלו ...םולשו סח םה ירה ,תועורפה םהיתושירד לכ תא
תושירד לכ אלל ,םיפוטחה לכ תא ררחשל ,הצקה אל הצקה ןמ םתטלחה התנתשנ ,הנומאה תדוקנ
.םיאנתו

תא תונשל החוכבש ,הנומאה לש ("חוכ ןקידלאוועג םעד") םוצעה החוכ תא ונא םיאור ןאכמ
.הצקה לא הצקה ןמ םדא
תודיסחה ינייעממ


האר תשרפ


(וכ,אי) הללקו הכרב םויה

וירובידו ויתובשחמ .םדאה ביבס םיטשפתמ םוניהיג ריוואו ןדע-ןג ריוואש םירפסב ראובמ
המצע המשנה ףא ,תאזמ הרתי .םוניהיג ריוואב - םיערהו ,ןדע-ןג ריוואב םימשרנ םיבוטה
.םדאה ישעמ יפ-לע ,םוניהיגל ןדע-ןגמ המוקמ תא הנשמ

תעב ותמשנ תאצמנ יזא ,הווצמ םייקמ םדא רשאכ - "הללקו הכרב םויה" :בותכה רמואש והז
םוניהיגב תע התואב תאצמנ איה ,הריבע רבועשכו ;("הכרב") ןדע-ןגב ("םויה") השעמ
.("הללק")
(במרת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(וכ,אי) הללקו

"ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" אולהו ,"הללק"ל "ןתונ" גשומה תא סחייל רשפא ללכב דציכ
!?"הפי ןיע" לצא הללק ןיינע המו ,(גנ ארתב-אבב)

םניא הללקה לש תילכתהו ימינפה ןכותהש הרכהל האיבמ ("האר") הקזח תולכתסהו הייאר אלא
שנועהו ערה תואיצמ תוללכ ,ןכש ."הפי ןיעב" הללקה םג תנתינ וז הניחבמו ,הכרב אלא
.ורכש לע אוביו בוטב רחבי םדאהש ,תישפוח הריחב רשפאל ידכ אלא וארבנ אל ("הללק")
(1342 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וכ,אי) הללקו

(סולקנוא םוגרת) ןיטולו
(ימלשורי םוגרת) אפוליחו

,(ח בקע) ביתכדכ ,הלואגל םניכהלו לארשי תא ךכזל איה ("הללק") תולגה ירוסיי תרטמ
ארקנ סולקנוא םוגרת ,הנהו ."הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיקולא 'ה . . ךרסיימ ךיקולא 'ה"
הנווכה ןיא - לבב לש רתסההו םלעהב .("לכ" ה"ד א,דמ תוחנמ תופסות) "ילבב םוגרת"
"ןיטול" - וטושפכ "הללק" תא םגרתמ אוה ןכלו ,תרכינו תשגרומ תולגה ירוסיי לש תימינפה
תאצמנ הב ,לארשי-ץרא לש םוגרת אוהש ,ימלשורי םוגרתב תאז תמועל .(תימראב הללק)
- םגרת ןכל .תולגה ירוסייבש ימינפה בוטה תא שיגרהל רשפא םש - יולגב תוקולאה
.הנתשמו ףלחתמ הכרבה תכשמה ןפואש אלא ,הכרב איה הללקה םג ןכש ,"אפוליחו"
(133 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תובא יקרפ


וניתובאל ושענ םיסינ הרשע


רשע ;םיה לע הרשעו םירצמב וניתובאל ושענ םיסינ הרשע
הרשע ;םיה לע רשעו םירצמב םירצמה לע ה"בקה איבה תוכמ
וסניו ,רמאנש רבדמב ה"בקה תא וניתובא וסינ תונויסנ
ילוקב ועמש אלו םימעפ רשע הז יתוא

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

אלו םירצמב ויה םלוכו ,תוכמ רשעמ ולוצינש - םירצמב וניתובאל ושענ םיסינ הרשע
.לארשיב

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

םיסינהש אצמנ .תוכמה תרשעמ לארשי ינב ולצינש הזב ויה םירצמב םיסינה :רואיב ךירצ
השקוי רתויבו ?תוכמה תרשעל םיסינה תרשע אנתה םידקמ עודמו ,תוכמה ואבש רחאל קר ויה
.םירצמבש תוכמל םיה לעש םיסינה םג םידקמ אנתהש המ

:הזב רואיבהו

ידבוע זא ויה םה םגש ףא) לארשיל תוכמה וקיזה אל ,וקל םירצמהש העשב-הבש הדבועה
רדס דצמ .תולשלתשהמ הלעמלש רוא ,הלענ רוא יוליג ידי-לע קר תירשפא התיה (הרז-הדובע
םיסינ הרשע" והזו .תחא תבב "לארשיל אופרו םירצמל ףוגנ" תויהל רשפא היה אל תולשלתשהה
ןושלמ "סנ") תולשלתשהמ הלעמלש הגרדל לארשי תא הלעה ה"בקה - "םירצמב וניתובאל ושענ
.(המרה

תא ואלמי תוכמהש ידכב יכ .תוכמה תרשעל םירצמב םיסינה תרשע תא אנתה םידקה הז םושמו
אלא ,לארשיב תוכמה ועגפי אלש דבלב וז אל ונייה) םירצמ תאיציל הנכהכ ושמשיו ,ןדיקפת
תמדקה תויהל הכירצ התיה ,(םירצמ דובעישו תולג המיעו םירצמ תפילק לילכ ולטבי - הברדא
.תולשלתשהמ הלעמלש הגרדל לארשי תאלעה - "םיסינ"ה

:םירצמבש תוכמל םיה לעש םיסינה תמידק םעטב רואיבה

רחאל םגש הזמ הארנכ ,דבלב היילעה תלחתה התיה ,םירצמב םיסינה ידי-לע לארשי תאלעה
ל ועיגה םיה לעש םיסינה ידי-לע קר .םירצמל בושל לארשי ינבמ קלח הצר םירצמ תאיצי
לוטיב ןכו .םירצמ תפילקל ללכ םוקמ ןיא םשש וזכ הגירדמל ולעתנ םה - היילעה תומילש
םירצמ תאיצי רחאל םגש הזמ הארנכ ,תומילשב התיה אל םירצמבש תוכמה ידי-לע םירצמ תפילק
.ירמגל םירצמ תפילק הלטבתנ םיה לעש תוכמה ידי-לע קר .לארשי ינב ירחא םירצמה ופדר

םהב הנומט התיה ,דבלב לוטיבהו היילעה תליחת ויה םירצמבש תוכמהו םיסינהש ףא ,םנמא
תויהל הכירצ יוליעה תליחת :הדימה איה ךכ יכ .לוטיבה תומילשו היילעה תילכת ,חוכב
רחאמו .התלחתהב םלעהבו חוכב תויהל הכירצ יוליעה תילכת - התילכתל איבתש הזכ ןפואב
תוכמש ידכב ,ןכל ,(ל"נכ) יעבדכ תויהל םירצמבש תוכמה ולכי "םיסינ"ה תמדקה ירחא קרש
.םיה לעש םיסינה םילולכ ויהי םירצמבש םיסינבש חרכומ היה ,םיה לעש תוכמל ואיבי ולא

.םירצמבש תוכמל םיה לעש םיסינה תא םג אנתה םידקה ןכלו
(258 'מע - (ה-א) 'א תובא יקרפל םירואיב - 1220 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

.שדוח-שאר-ברע איהש שדוק-תבש ליבשב םג ,הקדצב ףיסוהל שי הז שדוק-תבש ברעב

האר תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב ט"כ

.שדוח-שאר-ברעו ,שדוחה םיכרבמ

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

.1'שדוח רחמ' תרטפהמ ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו ,'הרעוס היינע' :הרטפה

.םיקלח 15-ו 9:21 ,רקובב ןושאר םוי:דלומה

.ינשה םויבו ןושארה םויב :לולא שדוח-שאר םיכרבמ

.םימחרה בא םירמוא ןיא

.2תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.ה קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
שדוח-שארד 'א ,בא-םחנמב 'ל

לע החיפטב תאז םיריכזמ) .'אוביו הלעי' :םירמוא הרשע-הנומש תליפתב :שדוק-תבש-יאצומ
רדס תא ,רתומה ןפואב ,םיזירכמש המודכו תונטייקבו .הרשע-הנומש תליפת םדוק המיבה
.(אוביו הלעי תרימא םג זירכהל יאדכ - הלפתה

4רתוי םידקמ היה תובר םימעפ .3םויהמ 'הבוט המיתחו הביתכ' ילוחיאב ליחתהל הרוה יברה
.

,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה :ץ"שה תרזח ירחא ,תירחשב
.םותי-שידק ,ירוא 'ה דודל

,םוי לש ריש רחא ,תירחשב 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ללכב דעו הבר-אנעשוה דע םויהמ
,םוי-לש-ריש) םירומזמה לכ ירחא ,תחא םעפ קר םותי-שידק םירמוא .ונילע םדוק החנמבו
.5ונילע ירחא קר םותי -שידק םירמוא החנמב ןכו ;(ירוא 'ה דודל ,ישפנ יכרב

.6תרחמל קר תוליחתמ לולא שדוח לש תועיקתה לבא ,דמלתהל םיעקות הז םוי ךשמב

:החנמ

םירמוא ובש ןיינמב ללפתמה .(תירחשב ליעל האר) 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ונילע ינפל
.7הז ירחאל 'ירוא 'ה דודל'ו ,רוביצה םע ונילע רמאי ,הליחת ונילע

ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,לולאב 'א

:8לולא שדוח

תרימאב טרפבו) םינונחתבו תוליפתב זוע רתיבו תאש רתיב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ
לארשי-תבהאבו ,9הקדצבו םידסח-תולימגב ןכו הרותה דומילב ,הליפתה תדובעבו (4םיליהת
.11'םיעצבמ'ב תדחוימ תוקסעתהו ,10ללכב

תודיסחו רסומ יניינעו תוכירצה תוכלה אלל םוי ןהילע רובעי אלש דיפקהל שי ,םישנל םג
.12ירשתו לולא ישדוחל םירושקה

תא הז שדוחב ריבגהל שי ,לולא שדוחב הליחתמ םידומילה תנש הלא תונידמבש ןוויכ
.13ךוניח יניינעב תוליעפה

(הלהנההו הבישיה-ישאר ןכש-לכו ,םידימלתה) הז שדוחב םיפיסומ םימימת-יכמות תובישיב
-תרגיא :ןוגכ ,לולאל םיכיישה םירמאמו ,'הדובע' ירמאמ טרפבו ,תודיסח דומילל ןמז
םירבד תשרפמ רבכש) הרות-יטוקיל ,הליפתה-רעשו הבושתה-רעש ,םייחה-ךרד ,אינתב הבושתה
.14שפנ-ןובשחלו תוניתמב הליפתל ןכו ,שאר-תרטע ,(הבושתה תודוא םש רבודמ ךליאו

,15האבה הנשה לע הבוט הלבקו הרבעש הנשה לע קדצ-ןובשח תכירע :הז שדוח תדובעמ

.16בוט-השעו ערמ-רוסב תוליעפהו תוריהזה תרבגהו

,(הנורחאה ןתקידבמ שדוח רשע-םינש ורבע םא) תוזוזמו ןיליפת הז שדוחב קודבל םיגהונ
לדתשי דחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכו .ונקתי - תווצמ ראשב קדב ואצמי רשא לכו
וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב - ומצעב םויקה לע ףסונ - הז םסרפל
.17א"טילש לארשי ינב

הלודג החמש תויהל הלוכי אלש ,הבר החמשב איה (18ובש הבושתה ללוכ) לולא שדוחד הדובעה
.19"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו . . הדשב ךלמה" ירהש ,הנממ

שדוחב דחוימבו ,הנשה לכב) רמול הלילחו ,הוונע ךותמו םעונ יכרדב םעה תא ררועל שי
.20ה"בקה לש ודיחי ונב - לארשי לע םישק םירבד (תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא

.21ו"ח הכרבה ךפיה יניינע לולשלו ,הז שדוחב תוכרבב תוברהל שי

אישנ ר"ומדא ק"כ .22'הבוט המיתחו הביתכ' לחאל וגהנ ,לולא שדוחב בתכמ םיבתוכשכ
והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל הרוה ןכ .23ויבתכמ םויסב תאז לחאל גהנ ונרוד
.24םינפ לא םינפ הפ-לעב םג ,התרבחל הדליו ורבחל דלי ,ףטה ןכו ,התוער תא השאו

םיכישממ .25ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :תירחש תליפת ירחא רפושב םיעקות םויהמ :תירחש
טרפבו ,'וכו סוניכ לכב םיעקות) הנשה-שאר ברעו שדוק-תבשמ ץוח ,שדוחה לכ תועיקתב
תליפת ירחאל רפושב ועקתיש ןוכנ גהנמ ,תירחש תליפת םויסב רפושב ועקת אל םא .(םידליל
.26החנמ

יקרפ השולש - םויה ךשמב - םוי לכב םירמוא ,ללכב דעו םירופיכה-םוי ברע דע םויהמ
םילשי - ריסחה רשא תאו ,וב דמוע אוהש םויהמ ליחתי - ריסחהש ימ .רדסה יפל םיליהת
תרימא ירחא רוביצב םרמואל גוהנ .27(םיאבה םימיה לש םיקרפה תא 'שארמ' רמול רשפא-יא)
.4םותי שידק םדוק ,ימויה םיליהתה רועיש

ונבר לש 'תובבה עברא' ןוגינ תא ןגנל וגהנ םהבש םימיאתמה םינמזה דחא אוה לולא שדוח
.28ןקזה.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (1

םוי םישולש ,ה"רל גחה יכרצ תניתנב תולדתשה ד"ע (נ"כיתבב רבדל םיכלוהה ללוכ) םוקמ לכב םסרפל שי (2
.(808 'מע ב"ח א"שנת ש"הס) "םיקתממ ותשו םינמשמ ולכיא" בותכה ןושלכ ,גחה ינפל

לחשכ הביתכ לע םג רבודמ יכ םא ,פ"אפ הכרבה אוה רקיעהש םש ראובמ) 339 'מע ד"ח ו"משת תויודעוותה (3
.(22 ןויצ י"ע ןלהל אבומה גהנמכ ,לוחב

.גי תוא ,לולא ,ד"בח-יגהנמ-רצוא (4

'בויח' םגש רבתסמ ,חרכומ וניאשכ םישידק תרימאב טעמל ידכ אוה םעטהש ןוויכ .17 'מע םיגהנמה-רפס (5
.םרמאי אל ,םישידק דוע םירמואש ןיינמב ללפתמה ש"נאמ

ןיאש עירכהו ,ינשה םויב וא ח"רד 'א םויב ,תועיקתה תלחתה ןמזב תוטיש יתש איבה (א ק"ס אפקת) א"גמה (6
םש 'הימחנ ירבד' לעבל וניבר ע"ושל תופסוהב עירכה גהנמ ןיאש םוקמב לבא) ינשה םויב ליחתהל גהנמהמ זוזל
ב"משת לולא ח"רדא תחישבו .תוטישה ןיב הרשפ ןיעכ אוה ונגהנמו .(ןושארה םויב ליחתהל ,א ס"וס
- םירופיכה םויד 'תחא העיקת' ןיעמ ,'דחא לוק' איה וז העיקתש ,ראבתנ (2112 'מע ד"ח 'תויודעוותה')
.ח תוא ד"בח-יגהנמ-רצוא

'יס לקשה-תיצחמב אוה - קיספהל רתומש םוקמב - רוביצה םע ונילע תרימאל רוקמה .לת 'מע טי ךרכ ק"גא (7
'יס ןחלושה-תוצקב אבוה ,(ב"ס ז"הדא ע"ושבו ג ק"ס א"מב םש 'זנש רוביצה םע דודל הלהת תרימאמ ו"קב) הס
.ו"ס גי

918 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב ןאזגילז 'יש א"מר ח"הרה לש ותמישרב יתרזענ לולא שדוח יגהנמב םיטרפ המכב (8
.72 'מע

לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה בושח רבד היהתש ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ('םינויבאל) תונתמ'ד ןפואב ל"צ (9
.209 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' -

.נ"שו 643 ,638 'מע ב"ח נ"שת ,700 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (10

.כ"ס ז"לשת האר פ"ש .ג"ס ד"לשת האר פ"ש תחיש (11

.ש"ייע ,ב"לס הגומ יתלב 'תה תחנה ,ז"לשת לולא י"ח תחישמ (12

.ט"יס ח"לשת לולא י"ח תחיש .251 'מע םש הארו ,261 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקיל (13

.נ"שו ,ג תוא ד"בח-יגהנמ-רצוא (14

.ב"ס ל"שת האר פ"ש תחיש (15

.ב"ס ה"לשת לולא ח"רדא תחיש (16

'מע ב"ח ד"לשת שדוק-תוחיש הארו .ד"בח-ללוכ חול .י"ס א"פקת 'יס םירפא-הטממ ,םש ח"משת תוחישה-רפס (17
.(לולא שדוחב אלש וליפאו - עובק רודיהכ) שדוח ב"י ידימ קודבל ףידע ,תדחוימ הכרבל ןיקוקז רשאכש ,377

.ד"לס ז"לשת לולא י"ח תחיש האר (18

.618 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (19

.דועו 1929 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה ,308 'מע דכ קלח תוחיש-יטוקיל (20

.כ-ט"יס ו"משת א"נמ 'כ תחיש (21

םש בטיה-ראבבו א ק"ס א"פקת 'יס ר"אב אבוה ,(טנר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' (22
.י ק"ס

.ןודנב וינפלש וניאישנ וניתובר יגהנמ םג וצבקנ םש ליעל .בי 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (23

.610 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (24

...ץרא-ךרד ז"יאש ףא ,[םילודגה תא םג] וכרבי הווצמ (תב וא) רב םדוקש םידלי םגש לארשי גהנמ
.(ש"ייע ,339 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה')

ב"ח תוחיש-יטוקיל) שפנה תוחוכ רשע דגנכ - םעטה .(ךליאו 53 'מע) לולא שדוח יגהנמ - םיגהנמה-רפס (25
.(446 'מע

,א"שנת לולא ד"כ ,תוחילסד 'ג םוי תחישמ ד"ר - "תומוקמ המכב הזל זמר שיו ,םימעפ המכ רבודמכו" (26
.ד"בח תונבו ישנל

.םש םיגהנמה-רפס (27

שארבש תומישר יטוקילבו ,"לולא שדוח-שאר" 204 'מע םירוביד-יטוקילב .12 'מע ח"פרת תוחישה-רפס (28
'מע א"שת תוחישה-רפס ."(תוכיראב תודיחיב םיללפתמשכ) הליפתה תעשב" רוקמ ותואמ דכ 'מע םינוגינה-רפס
.וט-די 'מע ד"בח -יגהנמ-רצוא - 86-85

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il