- ע"ש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה לולאב 'ה * םיטפוש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה תובא יקרפ תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ה"בקה ,ה"בקל ומצע רסומ ידוהישכ
"םלוע"ה תא ורובעב לטבמ


ךלמה לא בוריקהש ששח םייק ,הדשב ךלמה זאש ,לולא שדוחב
ךרוצ שי * בוט ישיאה ובצמש בושחי אוהו םדאה תא העטי
אוה לוכיש ,תועט ידיל אובי אלש ידכ ,רתויב תוריהזב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ובצמו ודמעמב ראשיהל


ל עגונב קר הז ירה - 2"האמוט ןילבקמ הרות ירבד ןיא"ש (1רמאמהב) ליעל רבודמה
הז ןיינעב ירה - דמולה םדאהל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,הרותהל קיזמ הז ןיאש ,המצע הרותה
.4(הזמ ךפיהה) "'וכ ול תישענ הכז אל ,םייח םס ול תישענ הכז" 3ל"זר ורמא

תוריהזהמ רתוי דוע - יעבדכ היהי הרותה דומילש רתויב תוריהז תויהל הכירצ ןכלו
הניינע הרות וליאו ,הלעמל הטמלמ הדובע איה הליפתש ףא ,יכ ,הליפתה תדובעב תשרדנה
הליפתה תוכיישמ התוחפ איה הטמלש םיניינעהל הרותהד תוכיישה ,ןכ םאו ,5הטמל הלעמלמ
וילע - םדאה יבגל לבא ,ןמצע הליפתהו הרותהל עגונב אוה הז לכ ירה ,ולא םיניינעל
.הליפתב רשאמ רתוי הרותב ריהז תויהל

:ירשת שדוחל לולא שדוח ןיב קוליחהמ ןבויו

אצמנה ךלמה לשמכ אוה - לולא :ירשתל לולא ןיב קוליחה לע לשמ ונשי 7הרות 6יטוקלב
.ולכיהב אצמנה ךלמכ - ירשתבו ,ריעל אבש םדוק הדשב

.תונכה המכו המכב ךרוצ שיו ,וילא סנכהל םילוכי לכה ןיא ,ולכיהב אצמנ ךלמהש העשב
לכיהב ומכ ותלודגו ותראפת לכב וניא םש ותויהבש ףא ירה ,הדשה לא ,םעה לא אצוי ךלמהשכ
ךלמהו ,ךלמה םע רבדל ומצעב לוכי דחא לכש ,הלעמה הנשי אפוג הז דצמ ירה - ותוכלמ
.ותשקב תא דחא לכמ לבקמו ,"תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ"

תא ול רוסמל לוכי לארשימ דחאו דחא לכו ,לארשימ דחאו דחא לכ לא ה"בקה אב לולאב
.תוכיראב הרות-יטוקלב ראובמכ ,ותשקב

ןוויכמד ,רתוי הלודג תוריהזב ךרוצ שי ,הדשב אצמנ ךלמה רשאכש ,ןבומ הז דצמ לבא
,הזמ הריתיו ,ותשקב תא לבקמו וילא ךלמה אב ןכ-יפ-לע-ףאו ,ולש בצמו דמעמב אצמנ םדאהש
היארו ,בצמ ותואב ראשיהל אוה בוטש בושחלו תועטל אוה לוכי - תופי םינפ רבס ול הארמ
.ךלמה וילא אב הז ובצמב ותויהבש ,רבדל

,8המינפ ותוא םיסינכמ ןיא םש ירהש ,תועטל תורשפא ןיא םש - ולכיהב אצמנ ךלמהש העשב
,הל יואר אוהש הדימב קר ותוא םיסינכמו ,הזל תושרדנה תונכהה לכ תא רבע ןכ םא אלא
לבא ;"ןתיבל ןתיבל יוארה ,הניגל הניגל יוארה ,רצחל רצחל יוארה" 10ארמגה 9ןושלכ
.רתויב תוריהזב ךרוצ שי ןכלו ,תועטל תולקב רשפא יזא - הדשב ךלמהשכ

,ובצמ לע טבה ילבמ ,דחאו דחא לכ לא אב ךלמהש הז ןיינע :לולא שדוחב םג אוה ןכו
"תחקל" לוכי לארשימ דחאו דחא לכש ,רתויב הלודג הלעמ הז ירה - תוקחוש םינפ ול הארמו
,תועט ידיל אובי אלש ידכ ,רתויב תוריהזב ךרוצ שי - אפוג וז הלעמ דצמ ,לבא .תוקולא
ט"ל "לוחד ןידבוע"ב התע אצמנש ףאש ,11ותועטל היארו ,ובצמו ודמעמב ראשיהל אוה לוכיש
תודימ ג"יד יוליגה תא ול םינתונ ןכ-יפ-לע-ףא ,(12בוט-םוי ונניא לולא ירהש) תוכאלמ
'יוה ארקיו וינפ לע 'יוה רובעיו" ,"ץ"שכ ה"בקה ףטעתנש דמלמ" 13ארמגה רמאמכו ,םימחרה
.תולשלתשהמ הלעמלש 'יוה םשמ והזש ,14"'יוה

:הליפתו הרותל עגונב םג ןבוי הז יפ-לעו

ןוויכ ,"האמוט ןילבקמ הרות ירבד ןיא" ןכלו ,תולשלתשהמ הלעמלש יוליג איה - הרות
שי דמולה םדאהל עגונב ירה ,אפוג הז ןיינע דצמ ,לבא .תומצעה תכשמה לש ןיינע והזש
,ישונאה לכשב הניבהל לוכי םדאהו ,הטמל הדרי הרותהש ןוויכד - רתויב תוריהזב ךרוצ
,("זיא רע יוו יוזא טוג זיא סע") התע ובצמו ודמעמב אוהש יפכ בוטש בושחל אוה לוכי
,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח תא ןיבמו הרות אוה דמול הז ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמש ותוארב
...("סיוא טינ טכאמ סע") הנשמ וניא ובצמו ודמעמש "היאר" וז ירה ,ןכ םאו

הליפתב .ותואיצממ אוה אצוי ללפתהל ודמועב ירה - הלעמל הטמלמ היילע הניינעש ,הליפתב
יפכ הז ירה ,האירבה תואיצמ תודוא הליפתב רבודמש המ םג ירהש ,ולש תואיצמהל םוקמ ןיא
הליפתב ןיא אלימבו ,תוקולאל לוטיבב םידמוע םיכאלמה לכש ומכו ,ארובהמ האב האירבהש
.ותואיצמ תוטשפתהל םוקמ

הדימעהו טנבאה תריגח םצע ירה ,הליפתה תובית תרימא ינפל ,הליפתה םדוק דוע הנה ,ןכלו
קלתסמ םדאהש ,("תואיצמ ןייז ןופ ךיז ןסיירפא") ותואיצממ קותינ תווהמ - 5הליפתל
.ה"בקה לא ללפתהל דמועו ("ךיז ןופ פא טערט") ולש ותואיצממ

ירה ,ישונאה ולכשב הרותה תא ןיבמ אוהש ,ישונא לכשב האבש ןוויכ - הרותב ןכ-ןיאש-המ
ותויהבש ,היארהו ,ותואיצמב ראשיהל לוכיש בושחל לוכי אלימבו ,ותואיצממ קותינ הזב ןיא
.הרותה תא ןיבמ ותואיצמב

שדחל ךרוצ שיש ונייהד ,"הל אשפאל" ךירצש 15רהוזב אתיא הרותל עגונב :הזמ הריתיו
ןכ-ןיאש-המ .17"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ש בושחל לוכי אלימבו ,16הרותב
,ה"בקהב היולת םדאה לש ותעד לכש" ,ונייה ,"תעד םדאל ןנוח התא" רמוא ירה - הליפתב
,ה"בקהמ םיאב םדאה יכרצ לכש ,'וכ םינשה ךרבמו םילוח אפור ,תוכרבה ראשב הז ךרד-לעו
תושיל םוקמ-תניתנ ןיא ,טושפה תולימה שוריפ יפ-לע אלא ,תוריתי תונווכ אלל םגש ,ךכ
.תואיצמו

איה הרות (הלעמלמ םיכשמנ םיניינעהש יפכ ונייה) הלעמלש םייוליגה דצמש ףא ,ןכלו
ןיא" ןכלו) הטמלמ האלעה איה הליפת וליאו ,הלעמלמ הכשמה איה הרות ירהש ,הליפתמ הלעמל
םדאהל עגונב ,םוקמ-לכמ - (תומצעה תכשמה םהב שיש ןוויכמ ,"האמוט ןילבקמ הרות ירבד
שי ןכלו .הרותב ןכ-ןיאש-המ ,ותואיצמל םוקמ-תניתנ ןיא הליפתבש ,םירבדה ךפיה הז ירה
.הרותה דומילב הריתי תוריהז ךרוצ

. . אהתש יתליפת לע . . רמוא ןימינב אבא" 18ארמגב וניצמש המ ןבוי הז יפ-לעו
עמש-תאירק ארקאש דע יתטממ יתדמעשכ הרותב קוסעל אלשו הכאלמ תושעל אלש" ,"יתטמל ךומס
:"ללפתאו

ןיאש ןבומ ,םלועה קסע לש םיניינע ,"הכאלמ תושעל אלש" אמלשב :19ןבומ וניא הרואכל
קזחתהל הליחת ךירצ ,םדאה תא םשגל םילוכי ולא םיניינעש ןוויכד ,הליפתה םדוק םתושעל
לש ונוצרו ותמכח דמליש - הברדא - "הרותב קוסעל אלש" לבא ;הליפתה ידי-לע םימש-תאריב
?הליפתה םדוק ה"בקה

יזא ,הליפתה ידי-לעש תוככדזהה הרסח רשאכש ,ליעל ראובמה יפ-לע - 20הזב רואיבהו
ראשיהל ול רתומש בושחל לוכי םדאהש ןוויכ ,םינוציחל הקיני הרותה ידי-לע תויהל הלוכי
.הזה ליחה תא ול השע ודי םצועו וחוכש בושחל אוה לולעש - וזמ הריתיו ,ודמעמו ובצמב

.הרותה דומילל הליפתה תדובע תמדקה היהתש חרכהב ,ןכלו

םס"ד ךפיהה "ול תישענ הכז אל ,םייח םס ול תישענ הכז" ל"זר רמאמב רואיבה םג והזו
:"םייח

ול תישענ הניא - הכז אל םא ירה ,"םייח םס ול תישענ הכז"ש ןוויכמ :ןבומ וניא הרואכל
?"םייח םס"מ ךפיה הרותה תישענ עודמ לבא ;םייח םס

,ומצע תא ךכזמ םדאהשכ ,תוככדזה ןושלמ אוה "הכז" :ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו
יזא - ומצע תא ךכזמ וניאשכ לבא ;"םייח םס ול תישענ" יזא - (3י"שרפכ) "המשל דומלל"
,םינוציחל הקיני היהתש םוקמ-תניתנ שי הז ןפואבש ןוויכ ,"םייח םס"מ ךפיה הרותה תישענ
אוה דמול ומצע תא ךכזמ וניאשכ וליפא ירהש ,אוה בוט התע ובצמו ודמעמש בושחל לוכיש
.הניבמו הרות

ןניאש תווצמהל םשגב תושבולמה תווצמה ןיב קוליחה תוללכב אוה ןכש רבוד ןיינעה ךשמהב]
,םוקמ-לכמ ,21"ונתינ תונהיל ואל תווצמ"ש ףא ,םשגב תושבולמה תווצמהש - םשגב תושבולמ
.[22ןהב הריתי תוריהזל םיחרכומ ןכלו ,תימשג האנה םהב םישיגרמ

:הנשה ינמזב ירשתו ןסינד םישדוחה רדס ןכ םג ןבוי הז יפ-לעו

ראובמכ) הליפתד ןמזה םה - ירשתו לולא ישדוח וליאו ,הרותד ןמזה אוה - ןסינ שדוח
.(23רמאמהב ליעל

,ןסינ שדוח לש םג ,הנשה ימי לכ לש הנשה-שאר אוה ,הליפת וניינעש ,ירשת שדוחו
- הרותה יבגל םג הנשה-שאר ירה ,הליפתמ הלעמל איה הרותש ףאש ,ונייהו .הרות וניינעש
.אקווד הליפתה ןיינע אוה

ללוכ ,24"הנשה ישדוחל 'וג ןושאר" אוה ןסינ שדוח - ה"בקה דצמ אוה רדסהש יפכ :רמולכ
לבא ;(ל"נכ) הליפתמ הלעמל איה הרות - הלעמלמ םייוליגה רדס דצמש ןוויכ ,ירשת שדוחל
רדס תלחתה היהתש חרכהב - דבועה םדאה דצמ ונייהד ,םלועה ימי דצמ אוה רדסהש יפכ
.יעבדכ אוה הרותה דומיל זא קרו ,אקווד הליפתב הדובעה

רשאמ רתוי הריתי תוריהזב ךרוצ שי הרותה דומילבש ,ליעל רומאהל ףסונ םעט ונשי
:הליפתה תדובעב

ןיינע םדאה לקלקמ יזא ,יעבדכ הניא הליפתה רשאכ ירה ,הלעמל הטמלמ איה הליפתש ןוויכ
ינפל" עדיל ךירצש אוה הליפתה ןיינע ירהש ,םדאה שגרה אוה הליפתה ןיינע :רמולכ .ולש
.ללכ הליפתה ןיינע הז ןיא יכה-ואלבד ,'וכ תולימה שוריפ ןיבהלו ,25"דמוע התא ימ
:ולש ןיינע םדאה לקלקמ יזא - היינפ הזיא וב "תבנגתמ"ש אלא ,ל"נה שגרה ונשישכ ,ןכלו
הדובע וז ירהש ,יקולא ןיינע לקלקמ אוה ןיא לבא ;ולש תודמהו לכשה ,ולש םישגרהה
.הלעמל הטמלמש

וניא הרותה דומיל רשאכ ירה - הטמל הלעמלמש ןיינע אוהש ,הרותה דומילב ןכ-ןיא-המ
ונייהד ,לוכיבכ ה"בקה לש ןיינע אוה לקלקמ ,םינוציחל הקיני הנשי הז דצמו ,יעבדכ
!ה"בקהב אוה דרומ אפוג ודי-לעו ,יקולא ןיינע לטונש

- הליחת ;םירתיה אוה שדחמ אפוג הרותה חוכבש ,26םייחה-ץע סרטנוקב בותכש המ ךרד-לעו
- הז לכו ,27"םימעט ן"קב ץרשה תא רהטמ"ש דע ,םירוסאה םירבדב ךכ-רחאו ,תושרה ירבדב
.אפוג הרותה חוכב

."םייח םס"ד ךפיהה "ול תישענ הכז אל" ארמגה רמאמב ףסונ רואיב והזו

."בטומל ןריזחמ הבש רואמה" 28ל"זח ורמאש ןועטל םילוכי ,יאמ אלא

:ןכבו

ןושלב) "רחא לוגלגב וא הז לוגלגב" תויהל לוכי "בטומל ןריזחמ"ד ןיינעה - שארל לכל
.(29ןקזה ר"ומדא

ויתוריזגש ךלמ ןהל דימעמ ה"בקה" 30ארמגה ירבדכ תויהל לוכי הז ןיינע - ךכל ףסונו
."בטומל ןריזחמו . . ןמהכ תושק

ןיינע ,הטמל הלעמלמ הכשמה הניינע הרותהש ןוויכ :אפוג רומאה ןיינעה דצמ - רבדה םעטו
ףוס לכ ףוסש חרכהב ןכלו ,אצמנ אוה ובש בצמו דמעמב ולצא ראשית הרותהש רשפא-יא ,יקולא
ינשמ דחאב תויהל לוכי הז ןיינעש אלא ;("בטומל ןריזחמ") הבושתב רוזחל וילע היהי
.םירומאה םינפואה

."םייחה םס"מ ךפיהה הז ירה - םייתניבו

תוריהז תויהל ךירצ רתוי םילענ םיניינעב אקוודש) רומאה ןיינעה ונשיש םשכ ,הנהו
אוה ןכ - (הליפתו הרות) םיניינעה יקוליחבו (ירשתו לולא שדוח) םינמזה יקוליחב (הריתי
.תומוקמה יקוליחב םג

:המדקהבו

-ץוחו לארשי -ץרא :תומוקמ ינש ןיב אוה קוליחה ,תוללכבו ,"ןה תושודק רשע" 31ונינש
.ץראל

יניע 'וג רשא ץרא" איה לארשי-ץראש - אוה ץראל-ץוחל לארשי-ץרא ןיב קוליחה ,הנהו
עגונב אקווד עודמ ,ןכ םאו ,33"הינימ יונפ רתא תיל" ירה :םישקמו .32"הב ךיקולא 'יוה
הלעמלש םירשהל ןיא לארשי-ץראבש - ץוריתהו ?"הב ךיקולא 'יוה יניע"ש רמאנ לארשי-ץראל
.הטילש

העפשהה תשבלתמ ץראל-ץוחבש ,אוה ץראל-ץוחל לארשי-ץרא ןיב קוליחהש - 34הזב שוריפהו
,םירש 'עה ךרד העפשהה תכשמנ םש םגש ףא ,לארשי-ץראב ןכ-ןיאש-המ ,םירש 'עהב תיקולאה
.35"תושבלתה ךרדב" אלו "רבעמ ךרדב" אלא הז ןיא

:לשמ יפ -לע ןבוי - 36"תושבלתה ךרד"ל "רבעמ ךרד" ןיב קוליחה רואיבו

קר םנמא ךשמנ לכש-רבדהש ףאש ,ויתועבצאב לכש-רבד בתוכה םדאמ - אוה "רבעמ ךרד"ל לשמה
תועבצאהו ,ותרהטב ראשנ לכשה ירהש ,דבלב "רבעמ ךרדב" אלא הז ןיא םוקמ-לכמ ,ויתועבצא
.תועבצאה ךרד ("רבעמ ךרד") רבוע קר אוהש אלא ,ללכ ותוא תונשמ ןניא

תרשה יכאלמש םחל ,37"םיריבא םחל" ארקנש "ןמ"ה לשמכ אוה - "תושבלתה ךרד" ןכ-ןיאש-המ
לש "םמחל" םגש ,ןבומ ירה ,ללכ ימשג ףוג םהל ןיא םיכאלמש ןוויכמו ,38וב םינוזינ
הטמל ןמה תדיריש ,אצמנו .ימשג ןוזמ "ןמ"ה היה ןכ-יפ-לע-ףאו ,ימשג ןוזמ וניא םיכאלמה
הנתשנו ,תוימשגב שבלתה (ינחור םחל) "םיריבא םחל"ד ןיינעהש - "תושבלתה ךרדב" התיה
.ימשג ןוזמל

האריו הבהא - םיינחור בהזו ףסכ אוה םשרושש ,בהזו ףסכמ - "תושבלתה ךרד"ל ףסונ לשמו
תוהמה יונישו תושבלתה לש ןיינע והזש ,ימשג רבד םישענ הטמל םעיגהב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ;39
םהב שמתשהל רשפאש ,הזמ הריתיו ,םיימשג בהזו ףסכ השענ םיינחור האריו הבהאמש -
.םייוצר יתלב םיניינעל

ךשמויש ידכ תפסונ השקבב ךרוצ שי ,ושרושב רבכ ךשמנ םייוסמ רבד רשאכ םגש וניצמ ןכלו
.40םירמאמ המכו המכ םידסוימ וילעש ,הז ןיינעב ט"שעבה רופיס עודיכ ,תוימשגב

:ץראל-ץוחל לארשי-ץרא ןיב העפשהה תכשמה ןפואב קוליחה והזו .אי

-המ ,("תושבלתה ךרדב" - ונייהד) םירשה ידי-לע תיקולאה העפשהה תשבלתמ - ץראל-ץוחב
ירה הטמל העיגמ העפשההשכ םגש ,ונייה ,דבלב "רבעמ ךרדב" הז ירה לארשי-ץראב ןכ-ןיאש
,וילע לעפ אל הז רבעמש ,תועבצאה ךרד רבועה לכש-רבדה לשמכ ,יקולא ןיינע ןיידע אוה
.איהש ומכ תוקולא םה לארשי-ץראבש םיניינעה ןכ ומכו ,ותרהטב ראשנו

דעו ,תוקולא איה לארשי-ץראבש העפשההש רשב יניעב םיאור ןיא ,רתסהו םלעהה דצמש ,אלא
-ץרא" הליחתמ ןכיהו "ץראל-ץוח" תמייתסמ ןכיה שוחלו ("ןלייטרעדנאנאפ) קלחל רשפא-יאש
לבא ,תישפוח הריחבה ןיינע היהיש ידכב ,רשב יניעל תומלעתה אלא וז ןיא ,לבא ;"לארשי
.התרהטב ,איהש ומכ תוקולא םה לארשי-ץראבש םיניינעה לכש איה תמאה

ןיינע איה הרותהש ןוויכש ,הליפתו הרותד ןיינעב ליעל ראובמש םשכש ,הזמ אצוי .בי
הניינעש ןוויכש ,לארשי-ץראל עגונב םג אוה ןכ - רתויב תוריהז הזב תויהל ךירצ ,יקולא
.ץראל-ץוחב רשאמ רתוי הברה רבדה עורג ,יעבדכ הניא הב הגהנהה רשאכ ירה ,תוקולא

וז הדירמ רשאכ ירה ,ה"בקהב דרומ םדאהש הדירמה םצע לע ףסונש ןוויכ - הזל םעטהו
:םיניינע ינש דוע הב שי ,לארשי-ץראב תישענ

ךיקולא 'יוה יניע 'וג רשא ץרא" איה לארשי-ץרא ירהש ,ךלמה ינפב איה וז הדירמ (א
;41"תיבב ימע הכלמה תא שובכל" תניחבב הז ירהו ,"הב

יניינע תועצמאב ךלמב דרומש - לוכיבכ אפוג תוקולאב אוה שמתשמ וז הדירמ םשל (ב
.אפוג 42"ךלמ לש ןיטלפ"

התיהש ולא םגו ,לארשי-ץראל העיסנל עגונב הריתי תוריהז םיגהונ ויהש וניצמ הז םעטמו
חוטב וניאש ימש ,43(ןטק) ץ"בשתב אתיאדכו .עוסנלמ וענמנ - תוימשגב הזל תלוכיה םהל
-ץראל עסי אלש בטומ - ה"בקה לש ונוצרל םאתהב גוהנלו תווצמו הרותה לע רומשל לכויש
.לארשי

לארשי-ץרא ןיאש ןוויכ ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמו" 44הליפתה חסונ שוריפ והזו .גי
לוכי דציכ - ךכ לכ רומח אוה אטחה םא :ןבומ וניא הרואכלד - אטח לש ןיינע לובסל הלוכי
ןיא ,"ךלמ לש ןיטלפ" איה לארשי-ץראש ןוויכד ,ל"נכ ,אוה םעטה אלא - ?ולבוסל ץראל-ץוח
"וניאטח (ינפמ)"ד הז ןיינע הז םא ;ךלמה לש ונוצרל דגונמה ןיינע םוש לובסל הלוכי איה
.לארשי-ץראב םוקמ ול ןיא -

,אוה תוימשגב בצמה ירה - תישפוח הריחבה ןיינע היהיש ידכו ,רתסהו םלעהה דצמש ,אלא
.לארשי-ץראב תויהל רשפא ,"וניאטח ינפמו"ד ןיינעה ונשי רשאכ םגש

ה"בקהש ןוויכו ,הבושתב ובושיש אוה ה"בקה לש ונוצרש יפל - אוה הזב םעטה תוימינפו
םירכנ" הז םעט דצמש 45וניצמש יפכ ,הבושתב ובושיש דע אוה ןיתממ ,"םייפא ךרא" אוה
.הבושתב ובושיש ןיתממש ונייהד ,"םיעשרל םייפא -ךרא ןתונש . . קתושו ולכיהב ןידקרמ

* * *

.לולא תובית-ישאר 48"הרישא רמאל ורמאיו 'יוהל47םייח-ץע-ירפב 46אתיא .די

?"רמאל" תבית שוריפ המ (ב ?לולא שדוחל הז ןיינעד תוכיישה יהמ (א :ןיבהל ךירצו
,םש ויה לארשי ינב לכש ןוויכ ,לבא ,תלוזל רמול - אוה םוקמ לכב "רמאל" תבית שוריפ
היהי רודו רוד לכבש ,תורודל ושוריפ ןאכ "רמאל" ,אלא - ?"רמאל" תבית ןאכ המיאתמ ךיא
."האג האג יכ 'יוהל הרישא"

לע יאגתא" םוגרתה ירבדכו ,"האג האג" יזא - "'יוהל הרישא"ב זחוא ידוהי רשאכ
רדס יפ -לע עבטה תגהנה ,הלעמלש םירשה םהש ,"אינתויג" םנשיש ףאד ,ונייהו ."אינתויג
םלועה לכ תא ורובע ה"בקה לטבמ ,ה"בקהל ומצע תא רסומ ידוהישכ ,םוקמ-לכמ ,תולשלתשהה
.ויתחת םיאצמנ םלוכש ,םירשה םע דחי

,הבושתה ןיינע והזש ,ה"בקהל רסמתהל - "'הל הרישא רמאל ורמאיו" :לולאד הדובעה יהוזו
תעונתו ."הרישא"ד העונתה םג ("סיורא טמוק") תכשמנ הזמש ,49"םיקולאה לא בושת חורהו"
יכ" יזאו ,תורודל הרימאו ,"רמאל ורמאיו" - ףסונ ידוהי לע םג תלעופ ה"בקהל תורסמתהה
תואג ךלמ"ש ,'יוה לש דבע ,50"ךלמ - ךלמ דבע" ,םלועה לע תיבה-לעב השענש ,"האג האג
.51"שבל
ידי-לע רואל-אצי ;*הגומ יתלב - ו"טשת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה דעו.ה"ס (1

.נ"שו .א,בכ תוכרב (2

.ב,בע אמוי (3

.נ"שו .134 'מע ג"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר(4

.נ"שו .(252 'מע ליעל) ד"ס מ"וטמ פ"ש תחיש םג האר (5

הרודהמ) ךליאו 378 ע"ס ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ףיעסה ףוס דע ןאכמ (6
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ דוע ל"ומה י"ע ופסותינ וז ארודהמב .(80 'ע - ק"הלב

.224 'מע ב"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג הארו .ב,בל האר (7

.(הגומ יתלב החנהמ) סנכיהל ותוא םיחינמ ןיא - ואל םא ןיבו ךכב הצור אוה םא ןיב (8

.(הגומ יתלב החנהמ) "ךלמה ןתיב תניג רצחב (ה,א רתסא) פ"הע (9

.א,בי הליגמ (10

.הגומ יתלב החנהמ - .("סיוא טינ טכאמ") הנשמ וניא ובצמו ודמעמש (11

.(הגומ יתלב החנהמ) םש ת"וקלב ראובמכ (12

.ש"ייעו .ב,זי ה"ר (13

.ו,דל אשת (14

.ד,טל ץקמ א"ותב אבוה .ב,בי א"ח (15

.נ"שו .ב"ה ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה האר (16

.זי,ח בקע (17

.י"שרפבו ב,ה תוכרב (18

.םש 'סות האר (19

.ב,וצ הכרב ת"וקל האר (20

.נ"שו .א,חכ ה"ר (21

.נ"שו .(278 'מע ליעל) ט"ס א"נמ 'כ תחיש םג האר (22

.ב"ס (23

.ב,בי אב (24

.ב,חכ תוכרב האר (25

.ג"ס םש "אובמ"ב ספדנש בתכמב םג הארו .א"לפ ב"יפ םש האר (26

.ב,גי ןיבוריע (27

.ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי .ב ר"כיאד אתחיתפ (28

.נ"שו ,(הלבקה ימכח םשב) ג"הס ד"פ ת"ת 'לה (29

.ב,זצ ןירדהנס (30

.ו"מ א"פ םילכ (31

.בי,אי בקע (32

.(ב,אצ) ז"נת ז"וקת (33

.31 'מע א"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג הארו .(ב,טלק) ה"כס ק"הגא אינת האר (34

.נ"שו .במק 'מע ה"ח טקולמ מ"הס האר (35

.נ"שו .םש תורעהבו ,11 'מע ט"יח ש"וקל האר (36

.הכ,חע םיליהת (37

.ב,הע אמוי (38

.מ"כבו .בשיו פ"ר א"ות האר (39

.נ"שו .ךליאו אצר 'מע ד"ח טקולמ מ"הס האר (40

.ח,ז רתסא - בותכה ןושל (41

.האבה הרעהבש ץ"בשת .גי ,ט"יפ ר"בדמב האר (42

.טנקת תוא ופוסב (43

.ט"ויד ףסומב (44

ש"לי .ב,טי םיליהת-שרדמ .ז"ה ג"פ הליגמ .ג"ה ז"פ תוכרב ימלשורי הארו .(י"עה תסריגל) ב,טס אמוי (45
.אערתת זמר הימחנ

'ע - ק"הלב ארודהמ) ךליאו 379 'מע ב"ח ש"וקלב הספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה וז החיש (46
.ל"ומה י"ע מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(81

.(299 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) 319 'מע א"ישת מ"הס הארו .א"פ ה"ר רעש (47

.א,וט חלשב (48

.מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל הארו .ז,בי תלהוק (49

.ב,זמ תועובש הארו .דועו .ז,א םירבד י"שרפו ירפס (50

.א,גצ םיליהת (51


,ר"ומדא ק"כמ םינוקית המכו המכ םע (ךליאו ה 'מע בי תרבוח) ד"בח ןואטבב ק"הלב הספדנ וז החיש *
.וז הרודהמל וקתענש


קוסעל אלש" לבא ,ןבומ - הליפתה םדוק "הכאלמ תושעל אלש" אמלשב
!הליפתה םדוק ה"בקה לש ונוצרו ותמכח דמליש ,הברדא !?"הרותב

תישענ הניא ,הכז אל םא ירה ,"םייח םס ול תישענ הכז"ש ןוויכמ
!?"םייח םס" ךפיה הרותה ול תישענ עודמו ךיא לבא ,"םייח םס" ול

רקיעה אוה השעמה


הנשה לכ לע שפנ-ןובשחל ןמז


הדובעה יגוס לכב תומלשו ןוקית

הנשהד הדובעל תומילשהו ןוקיתהו ,ןובשחה שדוח ,הנשב ןורחאה שדוחה ותויהל - לולא שדוח
יניינע לכ ללוכ אוה ירה - האבה הנשהד הדובעל הנכהה שדוח (רקיעבו) םגו ,תפלוחה
ו ודיל הנא" :םהו תובית -ישאר השמח םיזמורמ ובש ,שדוחה לש ומשב םג שגדומכ ,הדובעה
,"בבל תאו ךבבל תא" ,"םינויבאל תונתמו והערל שיא" ,"יל ידודו ידודל ינא" ,"ךל יתמש
- "רמאל ורמאיול הרישא"

הבושתה ןיינע ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - ןיווקה 'גב הדובעה םיללוכה תובית-ישאר
םיבוט םה םישעמה ,הבושתה ידי-לעש ,"םיבוט םישעמו הבושת" ל"זח ןושלב שוריפהכ)
הכוראב ראובמכ ,(הדובעה תוללכ תומילשו רמג ידי-לע האבש) הלואגה ןיינעו (םיריאמו
.רחא םוקמב

דומיל ידי-לע השענ (אקווד םינותחתב יוליגה) הדשב ךלמד יוליגה רקיעש ,ףיסוהל שיו
:יכ - הליפתה תדובע ידי-לע (ךכ-לכ) אלו ,הרותה

ריהזהל םיכירצש דע ,"תוימשגה תוטשפתה" לש ןפואב ,הלעמל הטמלמ האלעה הניינע - הליפת
.(הדשב ךלמה תולגתה תעונת ךפיה) "שפנה תולכ" היהי אלש

הדימ ץראמ הכורא" התויה םע ,רשא ,אקווד הטמל הלעמלמ הכשמה הניינע - הרות וליאו
ולכשב תשבלתמו תכשמנ ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח התויהל ,לובג ילב דע ,"םי ינימ הבחרו
הגהנהל עגונב תוכלהו םיניד-יקספ - םלועה יניינעב תשבלתמש דעו ,םדאה לש (לבגומה)
הרותה ידי-לע ןכלו ,הרותה יפ -לע תויהל םלועה תואיצמב יוניש השענ הז ידי-לעש ,םלועב
.הדשב ךלמה תולגתה תישענ אקווד

הליפתה ןיינע תשגדהל תוכיישבו ךשמהב םג הרותד ןיינעה םישיגדמ הז םעטמש ,רמול שיו
:לולא שדוחב

הרותה דומיל לע םג יאק ,הליפתה תדובע לע תוטשפב יאקש ףא - "יל ידודו ידודל ינא"ב
אחור תוקבדתא איה ("יל ידודו ידודל ינא") הבהאה רקיע" ירהש ,תומילשה תילכתב דעו
,ויפב שממ 'ה רבד תויהל . . הרות ידי-לע . . והיפ תוקישנמ ינקשי בותכש ומכ אחורב
[...] "ךיפב ירבד םישאו בותכש ומכו

הדובעה יניינע לכ תודוא םסרפלו ררועל שי ,לולא שדוחד ןושארה שדוק-תבשה םויב ונדמעב
הרות ,הדובעה יניינע לכ םיזמרנ "לולא"ד תובית ישארבש ליעל רכזומכ - לולא שדוחד
.הלואגו הבושת ,םידסח-תולימגו הדובע

רושק הדשב ךלמד ןיינעהש ליעל רבודמכ - הרותה דומילב הפסוהל עגונב תדחוימ השגדהו
האליע הבושת - לולא שדוחבש הבושתה תדובעד תומילשה םגש טרפבו ,הרותה דומיל םע רקיעב
.הרותה דומיל ידי-לע איה -

תפסוה ידי-לע טרפבו ,הרותל םיתע תעיבקב רתוי דוע ףיסוי דחאו דחא לכש - תוטשפבו
."הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע" - בוט המו ,םיברב הרות ירועיש
(203-196 'מע ,ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה' ,נ"שת'ה לולאב 'ד ,םיטפוש תשרפ תבש תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


"ךוניח עצבמ"


עצבמ' - שדח עצבמ לע יברה זירכה ו"לשת רייא שדוח-שארב
תרגסמב * 'ךוניחה תנש' הזרכוה הלוכ הנשה * 'ךוניח
לש םכוניחל ונמזמ שידקהל דחאו דחא לכל יברה ארק עצבמה
גירחה 'דאראפ'ה לע * 'םיקוספה ב"י' תצפהלו לארשי ידלי
לע םיטלש תוריהמב תולתל יברה תארוה לע ,רמועב ג"לב
תורבוחו הליפת ירודיס תקולח לע ,'770'ל ךומסה ןיינבה
דועו ל"הצ ילייחל 'םיקוספ'ה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לש וירוביד .'ךוניחה תנש' - הלוכ הנשה לעו 'ךוניח עצבמ' לע יברה זירכה ו"לשת ביבאב
רביד ו"לשת חספ -לש-ןורחא תודעוותהב רבכ ךא .ץיקה תארקל וכלהו ורבג ןיינעב יברה
.לארשי ידלי לש םדומילו םכוניחל רסמתהל הבוחה לע יברה

םעפ-יא דמלש ימ לכמ עבת יברה .םימימת-יכמות תבישי ידימלתל שדקוה תודעוותההמ קלח
,הווהב 'םימימת'המ ומכ ,("דחא קוספ" וא "דחא קרפ") דחא םוי וליפא ,םימימת-יכמותב
.העיגיבו החמשב ,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילל רסמתהל

:רמא (84 'מע 'ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ראשה ןיב

הלגנ ודמליש ,וטושפכ הרות תנש וז היהתש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונושלבו
.הרותה דומילב (הרות יפ-לע) יונפ עגר לכ ולצניו ,תודיסחו

לע הרתי הבחרהב יברה רביד (63 'מע םש ,רמאמה רחאלש החישב) תודעוותהה לש רחא קלחב
תדגיהו" ,םינבה םע דומילו תוריחה תשגרה - הנשה לכל חספה-גחמ קיפהל שיש םיחקלה
.םינב םייורקה םה םידימלתה רשאכ ,"ךנבל

-שדוקב ותויהב םג רשא ,לודג ןהוכמ רמוחו-לק יברה אשנ (102 'מע םש) החישה םויסב
קפסב וליפאו ,ןטק קונית לש שפנ-חוקיפב םואתפ רבודמ םא ירה ,םירופיכה-םויב םישדקה
.המודכו תוחצ ,זמרו שורד לש ןיינע הז ןיאו") ול עייסל תוסנלו תאצל וילע ,אקיפס-קפסו
העשב :("ונכרעכ םישנאל עגונב") תישעמה הארוההו .("הקוספ הכלה ,וטושפכ ןיד אלא
םיישק שי םנמא םש - לזרבה ךסמ ירוחאמ ויהש יפכ ץוחבמ םיישק ןיאש בצמו דמעמב םיאצמנש
,םיקוליח לכ תיישע אלל .ךוניחה ןיינעב לועפל שיש יאדווב ירה ,םינבה ךוניחל עגונב -
םוי אל הניאש העשב היהת הז לכב היישעהו ,אל ינשה םעו קסעתהל הצור ןכ אוה הז דלי םעש
."הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא" לש ןפואב אלא ...הליל אלו

'ךוניחה תנש' לע הזרכה

'מע םש) יברה רמא זא .'ירחא' תשרפ ,ןכמ-רחאלש תבשב ורמאנ רתוי םידחו םירורב םירבד
ןיינעל תמייוסמ הנש שידקהל םיטילחמש ,(הרותב רוקמ ול שיש) הנידמה גהנמל המודבש (118
:םיברב ךכ לע םיזירכמו םייוסמ יזכרמ

לע ססובמ הז ןיינעש ,('ךוניח עצבמ'ו) 'ךוניחה תנש'כ וז הנש לע םיזירכמ
ךוניח ולבקי אלש תבו ןב וראשיי אלש ותרטמו - 'ךנבל תדגיהו' יוויצה
.תיתימא תודהי יפ-לע ,ידוהי

םאתהב יכ ,ןייצ ראשה ןיב .ןמזה לש יברימ לוצינ ךותו תוזירזב המישמל םתריהל ארק יברה
ףאו תרושקתב "למוט"ו "םערוטש" תושעל שי - ("אסומינכ תדבע אתרקל תלזא") הנידמה גהנמל
.(דעו=) "ןטעטימאק" םיקהל

םידלי םושיר - שדחה עצבמה לש םיישעמה םידדצל השדקוה וז תודעוותהב תפסונ החיש
.שדוקה תרהט לע ץיק תונחמל

ינבל הדימ התואב ךייש 'ךוניחה תנש' יבגל רומאה לכ יכ םג יברה שיגדה תודעוותה התואב
תוכזבש ,השמ תוחא םירמ ,הנטק הדלי לש התעפשה תא יברה ריכזה הז רשקהב .לארשי תונבו
.לארשי לש ןעישומ דלונ התלועפ

םיחולשל תדחוימ היינפ

:'ךוניחה תנש' אשונב וירבד תא יברה םכיס (125 'מע םש) תודעוותהה ךשמהב

הז םוחתב וקסעש ולא טרפבו ,תחאו דחא לכל עגונ ךוניחה ןיינעב רבודמה
תולחתה לכ" לש ןיינעה רבכ ךסחנ זאש) הווהב רבכ םילעופ וא ,רבעב
ץעוויהל ימב םה םיעדוי ,ורסחש םיטרפ ויה םא ףאו .החלצהבו (..."תושק
.'וכו ררבלו

יולת הבו ,תיבה תרקע איה ןהמ תחא לכש ,לארשי ישנל דחוימב עגונ הזו
.הז ןדיקפת תארקל תוננוכתמה ולא לצא ןכו םידליה ךוניח

:םיטפשמ רפסמ יברה ףיסומ ןאכו

םיזכרמה לכב ,תומוקמה לכב םיאצמנה ,םיחולש - םייורקה - הלאב םג רושק הז
םיחולשה דחוימבו .אלש ולא ןהו תודסומב םירושקה ולא ןה .םיפינסה לכבו
-ריע תפצבו ,הקיתעה םילשורי - דוד הנח הב ריע ,םילשוריל הנורחאל ועסנש
.ךוניחה ןיינעב לועפל שיש ןמזה התע ירה ,שדוקה

ולא ללוכ ,םינשיה ולא תא םג םמע ובחסי םה ירה ,ךכב ולעפי םה רשאכו
ולעפי ...ודובכ יפל וניאו ןקז וניהש וא ,תושילחב םהש םמצע תא וענכשש
,"אסיכה לעש ןוילעה םדא" לש הרקיה תוחילשה תא 'ופטחי' םה םגש םהילע
.חישמ תארקל 'ה תואבצ תא ןיכהל

:יברה םייסו

םיניינעה לכ לע גלדי ךרבתי-םשהו ...הציפקו גוליד לש ןפואב ךכב לועפלו
הלואגל םיאבש דע ,רשכה ךוניח ידי-לע יטרפה תולגהמ םיאצויו ,תונובשחהו
.יתימא גונעת ךותמו ,םימחרבו דסחב ,ונקדצ-חישמ ידי-לע תיללכה

בוקדח ברה םע תינופלטה החישה

תורהבה ושקיבו יברה תוריכזמל ורשקתה ו"ת םילשוריב םיחולשה .תווצמל ןימידקמ ןיזירז
'יש ךונח-םהרבא 'ר ח"הרה היה לאושה) החישה הלהנתה ךרעב ךכ .םהמ תויפיצה לע
:(השעמ תעב םירבדה תא םשר רנזבפ 'יש ךורב-םהרבא ברה ת"הרה .ןייטשנצילג

- ללוכה שארו הלהנהה םע דחיב וישכע ןאכ םיאצמנ םבורש םילשורימ םיחולשה םשב :הלאש"
.ונתופתתשה תויהל הכירצ המכ דע 'ךוניח עצבמ'ב א"טילש ר"ומדא ק"כ תא לואשל יתשקבתה

:ןלהלדכ אוה בצמה"

םילשוריב רפסה-יתבב רוקיב ;שדוקה-ץרא לכב - 'םערוטש' - תוליעפל תובר תועצה שי"
םינכומש וניניב הלאכ םנשי הנה הז לכש ;הנטייק ;(רחא םוקמב וא לתוכב) םידלי סנכ ;ו"ת
ונבור לצא וליפא ילואו (םינפ -לכ-לע קלח לצא) םויה בורד ןמזה חקי זאו םמצע לע לבקל
.ץיקה ףוס דע ונלוכו

:הלאשה ידדצו"

,וליחתה רבכש ,םיחולשהל רוסמל (העומשה יפמ) א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאש המ (1 :בויחל"
.'םערוטש'הב הארנכ רסחי הז ילבש (2 ;ךוניחה ןיינע תודוא

ץוח ,רדסה ינמזל ץוחמ תושעיהל הכירצ תוליעפהש א"טילש ר"ומדא ק"כ רמאש המ :הלילשל"
.םידחוימה םיניינעמ והזש ןכתיי [אלא] ;םידחוימ םיניינעמ

,םכתא חלש א"טילש יברהשכ ,הליחתב דימ .םירדסה תא רומשל םהילעש רורב רבד והז :הנעמ"
גוהנל םכילע .ודמלת אלו ולעפת קרש רשפא-יא(ש ןבומ) אליממו ,ודמלתש התיה הרטמה ירה
.רדסה ינמזל ץוח קר תועצבתמ תולועפש (הליחתב דימ) הנושארה הפוקתב םתגהנש יפכ

ונניא 'ךוניח עצבמ'ו ,רדוסמ רדסב תושעיהל ךירצ הז ירה - 'ךוניח עצבמ'ל עגונב"
הז ןיינע לע ,לארשי-ץראב דחוימבו ,ץראה לכ תא ףיקהל וילעש עצבמ אלא ,ימוקמ ןיינע
םילוכי ;המצע ינפב םיניינע ןגראת [םיחולשהד] הצובקהש םוקמ ןיא - ץראה לכ תא ףיקהל
.םכמצע ינפב אל ךא ,ץראב תומייקתמש תולועפהב ףתתשהל םתא

?ץראב םישועש םיניינעה לולכממ קלח רותב ל"נה לכ :הלאש

.ןכ-יפ-לע-ףא. . :הנעמ

?ל"נה םיניינע םע ורדתסי ךיא ,ןכ םא :הלאש

רורב רבד והז ךא ,'םימימת'הו סעקינד"בחה לכ ,ץראה ידוהי לכ תא ךכב וכזת םתא :הנעמ
...(רדסה ינמזב עגפי הזש רוסאו) רדסה ינמזל ץוחמ תושעהל ךירצ הזש


תדחוימ תודעוותהב 'םיקוספ'ה לע הזרכה

עצבמ' ןיינעל שדקוה הנכות בורש ,תדחוימ תודעוותה יברה םייק רייא שדוח-שארד 'א לילב
ל"זר ירמאמו םיקוספה תשש לש הפ-לעב ןוניש לע יולגב יברה רביד הנושארל .'ךוניח
דלי םגש - לארשי עמש (2 ;רבדל ליחתמ קוניתהש העשמ - הוויצ הרות (1 :ךכ םשל ורחבנש
לכ (4 ;חספה גח םע רשקב - רודו רוד לכב (3 ;םוי לכב םימעפ 'ב רמול בייוחמו ןיבמ
'ה הנהו (6 ;"רעשה ףד"ב אינתב ןיינע - בורק יכ (5 ;תובא יקרפ דומיל םע רשקב - לארשי
.ל"נהל רואיבו הפסוהכ -

.לארשי ידלי ברקב ל"נה םיקוספה תא ץיפהלו סיפדהל הרוה יברה

:יברה הנע ,קרוי-וינב ח"אצ ידי-לע הנושארה הפוקתב יברל וסנכוהש תוח"ודה דחא לע

תוכיאבו תומכב הבר החלצהב - ל"נה לע ףסותיש המו - ל"נה אהיש ןוצר-יהיו
,דחי םג

.ןויצה לע ריכזא ,($180) תויפסכ תואצוההב תופתתשה הזב ףרוצמ

השדח הבישי לע רשבמ יברה

.הגומ יתלב - 179 'מע םש) םישודק תשרפ ,ןכמ רחאלש תבשב הכרענש תודעוותהה םויס תארקל
- שדח דסומ תמקה לע רוביצל יברה רשיב ,(334-333 'מע ד"יח ש"וקלב הגומ ןכמ רחאלו
:(542-541 'מע 'תוחילשה רפס' יפ-לע) רמא ראשה ןיב .טקיטנוק ,ןבייה-וינב הלודג הבישי

- ךוניחה תנש עצבמ תודוא התע םישועש 'דלאוועג'לו 'םערוטש'ל ,שערל ךשמהב
הלודגה הבישיה - שדח ךוניח דסומ דסונש ,לעופ לש ןיינע דימ ךכמ היהנ
.ןבייה -וינב

לכ ויהיש ,תובשייתה (ןושלמ) - "הבישי" :המשכ וז היהתש ןוצר-יהיו
לע ארמגב אתיאדכ - "הלודגו" :תובשייתה לש ןפואב ךכב םיכורכה םיניינעה
וב םילדגמש םוקמ ,הרות וב םילדגמש םוקמ" - "'וג לודג תיב לכ תאו" קוספה
-יכמות תבישי לש הניינע והז ירהש ,דחי (הליפתו הרות) םהינשו ."הליפת
סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,דחיב הליפתו הרות - ('וכו םימימת-יחאו) םימימת
.םייחה-ץע

,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ונוצר יפכ םיניינעה לכב םש גהנתהלו
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ומוקמ אלממו ,םימימת-יכמות תבישי דסיימ
תא קזחל .םירחא תומוקמל ודמלי הז דסוממש ,םיבר ושעי ןכו וארי ונממו
םידימלת סינכהל הלודג תולדתשה - רקיעבו .םוקמו םוקמ לכב ךוניחה ןיינע
ךכ לכ יובירו ,תודימלתו םידימלת יוביר ,םירשכה ךוניח תודסומל תודימלתו
.םידימלת דוע סינכהלמ רצ םוקמה - "םוקמה יל רצ" ורמאיש דע

םוקמ יל רצ :"דלאוועג" ךותמ ןכ-םגו .ה"בקהל הנעטה תא קזחל םג לכונ זאו
תא איצוהל ה"בקה ךרטצי אליממו ,לארשיל תצחולו הרצ תולגה ,תולגה ןיינעו
.("לארשי ץראב תויהל םילשורי הדיתע"ש) םילשוריל םאיבהלו .תולגהמ לארשי
םיאצמנ לארשיו ,"םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ ורבחל םדא רמא אל" םשש
.יתימא גנוע ךותמו הבחרה ךותמ םילשוריב

ןפואב ,היתווצמו הרות יניינע לכבו ,התע ל"נה הדובע ידי-לע והזש
.הלבגהו הדידמ םירצממ הלעמלו ץרופ - "תצרפו"ד

בורקבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל דוקירב סנכינ הזמו
.שממ

רחאלו .תומוצע 'קה ויניעשכ החישה תא יברה רמא - רבוסוס ןהכה 'יש מ"ירה לש ונמוי יפל
.ןבייה-וינב חילשה ,(ה"ע) טכעה קחצי-השמ ח"הרהל 'הקשמ' קובקב ןתנ ןכמ

'הצובק'ה ידימלתל תשרופמ הארוה

שדוקה ץראמ 'הצובק'ה ידימלת עודמ תוריכזמה תא יברה לאש רייא שדוח-שארד 'א ישיש םויב
:(רבוסוס 'יש מ"ירה לש ונמוי יפ-לע) ךכ ותלאש תא קמינ יברה .ץראל םיעסונ אל ןיידע
ןכל .ץראב אלו ןאכ אל ךכב םיקסוע אל םהו ךוניח עצבמב 'םערוטש' תושעל ולחה התע ירה
.אבה עובשה תלחתהב דימ ועסי

'הקזח' לש תישילש תודעוותה

'מע םש) הכשמהב קמינ יברה .רייאב 'ב ןושאר םויב המייקתה תפסונ תדחוימ תודעוותה
ישיש לילב ונתינש םירלודה ינשל ףיסוהל ידכ איה תודעוותהל תוביסה תחא יכ ,(187
.'הקזח' לש ןיינע הזב היהיש ידכ ,ףסונ רלוד דוע - (םיטסיקנטלו םיחולשל) תודעוותהב

השולש ורמאנ ןהב ,הזב קספה אלל ,הז רחא הזב תויודעוותה שולש אופא ויה
תוקסעתה תודוא םימעפ שולש רוביד ללוכ ,הרותה תוימינפמ ח"אד ירמאמ
ידכ - םייתימא םייחב ץמואו קזוח הקזחה ףיסות . . קספה אלל - ךוניחב
,םינשב תונטקו םינטקל עגונב ןה ,הגלפומו הבר החלצהב היהי 'ךוניח עצבמ'ש
.תועידיב תונטקו םינטקל עגונב ןהו

:תודעוותהב וירבד ירקיע ןיב

.ךוניחה ןיינעב לעפי דחאו דחא לכש תולדתשה (א

.םהירבח ךוניחב םתוקסעתה רובע תועבטמ 'ג םידליל קינעהל (ב

,ץיק תונחמל םידלי םושירב טרפבו 'ךוניח עצבמ'ב םיכרדה לכב ותלוכי יפכ תולדתשה (ג
.ט"לעבה הנשל ,תובישי

.םידליל םיסרפ תקולחב תוקסעתה (ד

.יפסכ רוסחמ לשב םידמלמ רטפל אלו ,םידימלת דוע לבקל רפסה-יתב ילהנמ לע הבוחה (ה

."םינטקה לע םילודג ריהזהל" - "תרמאו רומא" :הז םויד שמוח רועישמ הארוה (ו

:תואבה תויתרגש-יתלבה םילימב וירבד תא םכיס יברהו

,השקב רותב ל"נה העצהה תמייק ,םיעמשנ תויהל םיצור וא ילוקל םיעמשנה לכ
.תלפוכמו הלופכ השקבו

ךוניחב "םערוטש"ל תוכרב

יברה .הקירפא םורדמ ץ"כ ברה דמע תוריכזמה דיל .החנמה תליפת רחא רייאב 'ו ישימח םוי
ול ןתנ .וחילש תויהל םיכסמ אוה םא ולאש ןכמ רחאלו ,עסונ אוה יתמ ותוא לאשו וילא הנפ
לש ןיינעל םש ךיישש ןוויכמש ול רמאו ,הקדצל םש םנתיש תנמ-לע רלוד לש תורטש ינש
.ךוניחל עגונב "םערוטש" השעיש ןכל ךוניח

ןכ םגש ,םישנ ןוגרא שי ירה :ורמואב םירלוד ינש ןכ םג יברה ןתנ ץ"כ ברה לש ותשאל
הז ורמואב רלוד ול ףיסוה בושו ,דחא רלוד יברה ןתנ םנבל םג .הזל עגונב (?) ךורעת
.םירבחה רובע

,ןהוכ אוהש ןוויכמו 'וכו תובוט תורושב ,הבוט העיסנב ץ"כ ברה תא ךריב ךכ-רחא
."'וגו בקעיל ךיטפשמ ורוי" ודי-לע םייוקיש

רשע-םינשל םיקוספ השישמ

רמועב ג"ל לח היה רשאכ קר ,יברה רצחב (רמועב ג"ל תכולהת) 'דאראפ'ה ךרענ בור יפ-לע
תלהנה העיצה 'ךוניחה תנש' לגרל םלוא .ב"הראב שפוח לש םוי אוהש ,עובשב ןושאר םויב
ישילש םויב לחש תורמל (ו"לשת) קמועב ג"לב 'דאראפ' םייקלו ליגרהמ גורחל יברל ח"אצ
.עובשב

:התיה יברה תבושת

.יאדכ םידלי לש לודג רפסמ גישהל רשפא םא

:ןנכותש תוחיש שולש יברה עימשה ,םייקתה םנמאש ומצע 'דאראפ'ב

לכ לע לועפל םילוכי םתדובע ידי-לעש - הז ונרוד ידימלתל אביקע יברו י"בשרמ הארוה (א
.םייחו הכרב םלועה

:הפ-לעב םיקוספ השש דוע ןנשל - הרותה ידי-לע הז לכו (ב

םירוהל השקב - 'וגו םתננישו (2 .םלועל תיב-לעב שיש עדיי דליש ידכ - 'וגו תישארב (1
תבהאו (4 .העיגי רסוחב הרוקמ החלצה יאש עדייש ידכ - 'וכו יתעגי (3 .הרות םודמליש
תילכת יהוזש תעדל - םדאה לכ הזו (5 .םירבח לע םג ל"נה לכ עיפשיו לועפיש - ךערל
.החמש ךותמ ל"נה לכ תושעל - לארשי חמשי (6 .תוחילשה

לצא םתוביבחב ופיסוי הז ידי-לעו שדוקה-ץרא ידלי םע ובתכתי ל"וח ידליש העצה (ג
.ה"בקה

יברה תארוהב םיטלש תפסוה

ייווקראפ -ןרטסיאב ('770'-ל ךומסה) 788 רפסמ ןיינב לע ולתנ ל"נה 'דאראפ'ה תארקל
םיימוי .(ליעלדכ) רייא שדוח-שארד תודעוותהב יברה זירכה םהילעש םיקוספה תשש לש םיטלש
לע תולתל יברהמ הארוה האצי ,םיירהצה-רחא ישיש םויב ,רמועב ג"לב החישה רחאל יצחו
.'דאראפ'ב זרכוהו רבוד םהילעש םיקוספה ראש תא םג 788 ןיינב

.ברה לש תדחוימ החישל ,תובר םישנ '770'-ל עיגהל ויה תודיתע םיירהצה-רחא 'א םויב]
.[ןהיניעל ואריי םיקוספהש הצר יברהש אופא ןכתיי

'תידרחה הדעה' סנכב 'םיקוספ'ה

הדעה ינבר ידי-לע ארקנש לודג סוניכ םילשוריב םייקתה ו"לשת זומת שדוח-שאר ברעב
ב"י םיברב ורמאנ סוניכה ךלהמב .(הדנגואל םידוהיה תפיטחו) תוערואמה לגרל ,תידרחה
.םיקוספה

תחנמ'ה לעב ד"באגה ןיינעתה (12-11 'מע גמר ןויליג 'תורשקתה' תויטרפב האר) ןכל םדוק
תא יברה ריבסה זומתב ב"י תודעוותהב .הרימשל םתלוגסו וללה םיקוספה ב"י דוסב 'קחצי
.םירבדה

םילייחל םיקוספה ב"י תורבוח

יברה בישה (סיכ טמרופב םיקוספ ב"י) קרוי-וינב ח"אצ ידי-לע רואל-האציש תרבוח לע
:(ו"לשת זומת)

-יכ ה"בקה לאג דבלב" ותוא אלד הלואגה שדוח-שארב - ותעב רבדו .ח"תו 'תנ
.ןויצה לע ריכזא "לארשי שיא 'וכ לכ תא םג םא

ילארשיה םיה ליחמ םילייח המכ '770'-ב ורקיב תיברע תליפת תעב זומתב 'ז ,ינש םויב
תיברע תליפת רחאל .םידמב ועיפוה םילייחה .תירבה-תוצרא דוסייל הנש 200 תוגיגח לגרל
הבו תרבוח ןכו סיכ טמרופב 'ה תליהת רודיס - םהמ דחא לכל קנעוה םשו 'תוריכזמ'ל וארקנ
.(יברה תארוה יפל הז לכ) םיקוספה ב"י

ותיבל עוסנל אצי יברהשכ :זומתב 'ח ישילש םוי ,תרחמל םג ומצע לע רזח המוד רופיס
ולביק םא םתוא לאש .םהמ דחא לכ ךריב יברה .ותכרב תא ושקיבו םילייח רפסמ ול וניתמה
.(םמא םשו) םמש תא רוסמלו 'תוריכזמ'ל סנכיהל םהל הרוה ,הכרב תשקבל רשקב .רודיס
תודיסחה ינייעממ


םיטפוש תשרפ


(חי,זט) ךל ןתת םירטשו םיטפש

ןיכמש ,םתווצמ רחא םעה תא ןידורה - םירטושו .ןידה תא םיקסופה םינייד - םיטפוש
(י"שר) העוצרבו לקמב ןיתפוכו

ריכהל ,וילא תכיישה הגרדב תוקולאב ןנובתהל םדאה לע ."ןידה תא קוספל" שי הליחת
ידכ וז תוננובתהב יד ןיא םא ךא .םנוקיתמ האצותכ אוביש יוליעב ןנובתהלו ויתונורסחב
בוט רצי םדא זיגרי םלועל" (ה תוכרב) רמאמכ ,'לקמב ותוכהל' ךירצ ,ערה רצי לע עיפשהל
."ערה רצי לע
(247 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(ד,חי) ךנגד תישאר

(י"שר) םיעבראמ דחא הפי ןיע

לולא שדוח-שארמ ,םוי םיעברא רהב היה ונבר השמ .םירופיכה-םויל זמור - "םיעבראמ דחא"
םיעבראב דחוימה םויה - "םיעבראמ דחא" אוה םירופיכה-םויש אצמנ ;םירופיכה-םוי דעו
.הלא םימי
(ומש'א 'מע תומש הרותה-רוא)


ול ןתת ךנאצ זג תישארו ךרהציו ךשרית ךנגד תישאר
(ד,חי)

תישארו ;תודימהו לכשה ,םיימינפה תוחוכה תא םילמסמ ,לכוא ינימ םהש ,רהציו שורית ןגד
תא .גונעתה חוכו ןוצרה חוכ - םיפיקמה תוחוכה תא למסמ ,םידגב םישוע ונממש ,זגה
.תיקולאה שפנל ,םדאבש 'ןהוכ'ל שידקהל שי ,הלא ינשב רחבומהו תישארה
(326 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גי,חי) ךיקלא 'ה םע היהת םימת

םיניינע ינשו .םדאה לכ תא ףיקהל תבייח איה ,המימתו המלש תויהל הכירצ ארובה תדובע
דצמ םג אובל הילע (ב ."ורבכ וכות" היהיש ,תוימינפב םג רודחל הכירצ הדובעה (א :הזב
."ךירצי ינשב" (ט"פ תוכרב) רמאמכ ,תימהבה שפנה
(וכר'א 'מע םירבד הרותה-רוא)


(ג,טי) ךרדה ךל ןיכת

(י"שר) םיכרד תשרפ לע בותכ היה טלקמ טלקמ

םיאצמנ םש ,'םיכרד תשרפ'ב בצייתהל ידוהי לכ בייחמ וננמזב ידוהיה םעה לש בצמה
ינפמ ינחור טלקמ איהש ,הרותה ךרדל םתוא ןווכלו ,תכלל ךרד וזיאב םיעדוי םניאש םידוהי
."ןיטלוק הרות ירבד" (י תוכמ) ל"זר רמאמכ .גרטקמהו איטחמה ןטשה ,'םדה לאוג'
(365 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)
תורעהו תובוגת


תבשב הנישו תיברע תליפת ןמז


קרוי-וינ ינמז םניא לארשי-ץרא ינמז

ק"כ היה גהונש ,'יש ג"לירה ריכזמה םשב 'יש לייווצרוק אפיל ברה רפסמ חסש ןויליגב
.המחה תעיקש רחא טונימ 36 תיברע תליפת ללפתהל ע"יז ר"ומדא

ןהו ףרוחב ןה ,םימעפ המכ היה ןכש ףיסוהו ,תאז רשיא םנמא אוהו ג"לירה םע יתרביד
יכה העשב תיברע ללפתהל הצר ונברש ,לטינ לילב םימעפ המכ הרק ףרוחב .זומת תפוקתב
יכה איה העש וזיא ג"ליר תליאשלו .(רוביצ תינעת אל) יהשלכ הביס התייה ץיקבו ,תמדקומ
."העיקשה רחא טונימ 36 אהת עמש-תאירקש ןפואב" :ושדוק הנעמ היה ,תירשפאה תמדקומ

גוהנהש יקסני'צוקיט י"רה םשב האיבמש (6 'סמ) תכרעמה תרעה אוה יתוא הימתהש המ ךא
תולעמ 8.5 שמשה תאצמנ זאש ,העיקשה רחא תוקד 36-כ אוה תבש-יאצומ ןמזל ו"ת לארשי ץראב
אתיירואד םיניינעלש ,םינטק םיבכוכ השולש םיארנ הז ןמזבש הרעהב ףיסומו .קפואל תחתמ
תוכלה רוציק ,א"ס אע 'יס ש"הוצק ,א"ס גצר 'יס ר"עושל ןייצמו ,הליחתכל הזב רימחהל שי
.גצר 'יסל םיאולימ ז"הומדא ע"ושמ

;קרוי -וינ קפוא לש וז םע ו"ת ק"הא לש קפואב הגהנהה רשיק (א :'םישודיח' השולש ירה
(ג ;תיברע לש עמש-תאירק ןמז םע (תבש תפסות ללוכ ונייהד) תבש-יאצומ ןמז רשיק (ב
םוקמה ןאכ ןיא .םינטק םיבכוכ 'ג תעפוה םע ההז קפואל תחתמ תולעמ 8.5 לש ןובשחהש
.הלא 'תויועיבק'מ דחא לכבש ההימתה רואיבב ךיראהל

:תודבוע גיצא דוע

'הכלהכ םינמז' ,יול .י ןובשח יפל) ז"הומדא תעד יפל קרוי-וינ קפואב תושמשה-ןיב ךרוא
ןובשח יפלו .(ינוי 21) טונימ 33 ןיבל (רבמטפס 21ו ץרמ 21) טונימ 27 ןיב ענ (242 'מע
ןמזה ךרוא .(ל"נה םיכיראתב) טונימ 34-ל טונימ 28 ןיב ענ ה"ה ,ל"נה תוכלה רוציק 'ס
.ךרעב טונימ 40 אוה ירה (קרוי-וינב) רצק יכה קפואל תחתמ תולעמ 8.5 דע העיקשה רחאמ

ש"צומל 8.5 לש רועישה ןיבל ל"נה ע"יז ר"ומדא ק"כ תגהנה ןיב רשק לכ ןיאש אופיא רורב
רבדה רושקש ןכתיי ,םינטק םיבכוכ 'ג תאיצי רועיש ןיינעלו .ל"ז יקסני'צוקיט ברה לש
םיבכוכ 'ג רועיש בשחיש ימ הכלהה ינמז תואלבט ירפסב יתאצמ אל ע"על ינובאדלו) הזב
תופוקת יפל הנתשמ הזו ,קפואהב יולת רבדהש ןוויכמד ,המית תצק רבדב שי םרב .(םינטק
רתוי ןכ לעו .זומת תפוקתב ןהו ףרוחב ןה טונימ 36 לש ןובשח הזב ןכתיי ךיא ,הנשה
תאצ ןמז רחאתי אל קרוי-וינ קפואבש דוסיה לע יונב ,הנשה לכל הווש רועיש טקנש רבתסמ
לש קוידה-יא ללגב טונימ ינש ללוכ ונייהו) טונימ 36-מ רתוי [םינוניב] םיבכוכ 'ג
.(דועו ,20 'מע ל"נה 'הכלהכ םינמז' האר ,ב"ויכו ריוואה ייוניש תמחמ תואלבטה

ק"כ הצר םהבש ,םיגירח םירקמ הלא ויהש ,ל"נכ ג"לירה יל ףיסוהש טרפה שיגדהל םג בושח
.םדקומ יכה ןמזב תיברע ללפתהל ע"יז ר"ומדא

םינוניב םיבכוכ 'ג תאצ ןובשחש ימל םינטק םיבכוכ 'ג רועיש דע ןיתמהל הבוחה רבדב
.נ"שו ,27 'עה 396 'מע 'ןמלק הדוהי תראפת' 'ס האר - ודיב רורב

ןודנול ,שטיוואבויל תליהקד צ"מוד ,ןיקסאר קחצי-יול ברה

תורידנ תויונמדזה

'יש ג"לירה ריכזמה םשב אבומ "גהנמו הכלה יניינע רוריב" רודמב ,ופוסב חסש ןויליגב
הז רשקל הצור םש 6 הרעהבו העיקשה רחא תוקד 36 תיברע ללפתהל דיפקמ היה ר"ומדא ק"כש
קיסמו ,העיקשה רחא תוקד 36 םג אוהש תבש-יאצומל עצוממה ןמזל ק"האב גוהנה םע
בתכש ומכ אוה אנידל רקיעהש תורמל ,הליחתכל הזב רימחהל שי אתיירואד םיניינעבש
.הליל יאדו אוה העיקשה רחא תוקד 24-כש ז"הומדא

רבודמ ירהש ,ר"ומדא ק"כ גהנמל וניינע ןיא הרעההב ןודינה הרואכלש ,ריעהל הזב יננהו
קרוי-וינב ר"ומדא ק"כ לש תוקד 36-ה רשקל ןיאו ,םינוש ןמז-ירדס םע םינוש תומוקמ ינשב
שדוקה-ץרא קפואב איה ז"הומדא לש תוקד 24 לש רועישהש עודיכו .שדוקה-ץראב תוקד 36-ל
תטיש י"פע םיבכוכה תאצ לש ןמזהש המודמכו .הנשה ינמזו םוקמה יפל הנתשמו םיוושה םימיב
,הנשה תופוקת ךשמב ךרעב תוקד 36-ו 28 ןיב ענ .י.נ רוזאב ז"הדא

ךורא רתויה רועישה יפ-לע הנשה לכב ללפתהל ר"ומדא ק"כ גהנש וא ,רמול שי הז יפ-לעו
וא ,תועטל 'וכו םינמז תועיבק יטרפב ךכ-לכ םיאיקב םניאש םירחא ואובי אלש ידכ ילוא)
-לע םיבכוכה-תאצ ןמז ררבל םייוצמ ךכ-לכ םניאש םידחוימ תוחולב שפחל דימת ךרטצהל אלש
-ל תוכחל הצורש ריכזמהל רמא ר"ומדא ק"כש הרקמהש וא .(תרחא הביס םושמ וא ,ז"הומדא יפ
.העיקשה רחא תוקד 36 ךרעל אוה םיבכוכה-תאצ ןמז זאש זומת תפוקתל תוכימסב היה תוקד 36
,הבישיה לש םויה רדס יפ-לעו םע תיברע ללפתהל היה ר"ומדא ק"כ לש עובקה גהונהש עודיכו
תוינמדזהב םא יכ תיברע ללפתהל יתמ הלאשה הלאשנ אלש רבתסמש ךכ ,"להוא"המ ובושב וא
.תורידנ

שרדמה -תיבל סנכנ רוחב ותויהב םעפש 'יש רנזופ ל"יר ח"הרה יבאמ יתעמשש דוע ריעהלו
דיל דמע (נ"בדח זא) ר"ומדא ק"כו העיקשה רחאל תוקד 37-כ שדוק-תבש יאצומב 770-ב
יבא ריעהו ,תיברע ללפתהל ר"ומדא ק"כ הצרו םש ודמעש םישנא םע רבידו האירק ןחלושה
תוקד הזיא רובעכו ."!רימחמ א ךאנ" :ר"ומדא ק"כ ביגהו ,ללפתהל תמדקומ ןיידע העשהש
.תיברע וללפתה

יוניליא ,יקוקסב יברה חילש ,רנזופ קחצי-ףסוי ברה

תבשב הנישה תלילשל תוביס

שי - (ןאכלו ןאכל םידדצה ואבוהו חסש ןוילגב הזב ונדש) שדוק-תבש םויב הנישל עגונב
:הזב ריעהל

לילב םירוענ תויהל גהנמה םעט רואיבב 1026 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקלב ראובמה יפ-לע (א
םעטד ןבומ ,(ש"ייע) םיפוגב תומשנ אקווד תויהל הכירצ הרות-ןתמל הנכההש ןויכ ,תועובש
רקיעשו ,הווש םנכות הרות-ןתמו תבשד תומוקמ המכב ראובמה יפ-לע ,תבש יבגל םג ךייש הז
'מע ח ךרכ ש"וקלבו ,1037 'מע ד ךרכ ש"וקל ןייע) תבשב דחוימב אטבתמ הרות-ןתמד שודיחה
.(מ"כבו 58

תוללכ ד"עו) היילע ךרוצל הדירי איה הנישד נ"שת ןוזח תבש תחישב ראובמה יפ-לע (ב
הכוראב 'יע) תודירי ויהי אל רבכש אובל-דיתעלד הרואכל ןבומ (תולגהו ןברוחה ןיינע
ןיינע ןבומ הז יפ-לעו .הנישה ןיינע ללכ היהי אל (נ"שו ךליאו 502 'מע ב"נשת ש"הפס
ויתאצמ אל ע"עלו לודג שודיח והזש אלא] תבש ולוכש םויל ןיעמו הנכהכ תבשב הנישה תלילש
.[שרופמ

שדוק -תבש ברעב אקווד ךייש 'א"זד אטימרוד' ןיינעד תומוקמ המכב ראובמה יפ-לע (ג
.(נ"שו ךליאו 270 'מע ב"נשת ש"הפס הכוראב 'יע) שדוק-תבשל הנכהכ

סחניפ פ"ש תחישב) ק"שה םויב תודעוותה תעשב ונשיש ולאב יברה ףזנ םימעפ המכו המכ (ד
,הברדאו ,תודעוותההב ונשי אלש קר ,ללכב הנישה תא ללש אל יברהו ,(מ"כבו ,ג"יס ה"משת
ותוא ןיפחודש ןויכ ,"גונעת תבשב הניש" לש ןפואב הז ןיא תודעוותהב ןשישכש ריכזה יברה
...ךכ-רחא ןושילו תוכחל בטומ ןכלו

,םיק"בשמה ירופיסמ] שדוק-תבש לילב וליפא ללכ ןושיל אלש יברה גהנממ םג ריעהל שי (ה
םדוקה יברה תזרכה 33 'עהב 273 'מע א"ח 'ךלמ ימי'ב הארו ,םדוקה יברה תארוה יפ-לע
צ"יולרה 'כמב ו"ט 'מע 'הנותחה יבתכמ' סרטנוקבו ,ללכב הנישה טועימ תודוא יברה תנותחב
.[הזרכהה יטרפ לכ רפסיש יברהמ שקבמ

א קידנעפאלש טינ" :ופוסב ה"לשת חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ פ"ר תמישרב ןייעו
שי ילוא החישה ןונגסמש אלא ,"אל וא תודעוותהב הז לע רבדל םאה יתבשח - טכאנ עצנאג
.רבתסמ וניאו ,שדוק-תבש ברעד ערואמה תמחמ התיה שדוק-תבש לילב הנישה רדעהש רמול

ירחאש קר אבוה 24 'מעב (ןאזגילעז 'יש לאכימ ר"רהל) שדוק-תבש יגהנמו תוכילה טקלב
.ל"נה גהנמ רכזוה אלו הרות-יטוקלו רוא-הרות דמול וניבר היה שדוק-תבש ליל תדועס

הזב וניבר גהנמ רכזוה אלו 'א"זד אטימרוד' תודוא ז"הומדא גהנמ אבוה 9 'מעב םש םג)
.(40 'מע (ןמכייט) ךלמ יגהנמ ץבוקב אבוהו ,וניארש ומכ םנמנתמכ הארנ היהש

יבגל) 505 'מע ו"ט ךרכ ש"וקלמ ריעהל שי ללכב "גונעת תבשב הניש" םויק ןיינעב (ו
.רדהל ךכ-לכ ךירצ ןיא ,הנהנ ףוגהש תווצמהבש (תבשב הליכא

ונב השמ 'ר צ"הרהמ ז"דע םגתפ אבומ ח"י 'מע ז ךרכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ז"דעו
.ז"הומדא לש

אניטנגרא ,סרייא-סונאובב ר"ומדא ק"כ חילש ,רעשיפ יולה יול ברה

ןושיל בכשל אל

:ןודנב 17 'מע ח"סש ןויליג "תורשקתה"ב אבומל רשקב

ןענרעל רערעמ ,'הל תבש ןייז ףראד תבש רעד ןוא" :210 'מע א"צרת תוחישה-רפסב םג האר
,"'הל תבש" תויהל הכירצ תבשה=] ..."ןפאלש ךאז ןגייל קעווא טינ .ןענעוואד רערעמ ןוא
.[...ןושיל בכשל אל .רתוי ללפתהלו רתוי דומלל

היבטל ,הגירב יברה חילש ,ןמזלג יכדרמ ברה
תובא יקרפ


השע ךדומילמ רתוי


ךדומילמ רתוי ,דובכ דומחת לאו ,ךמצעל הלודג שקבת לא
לודג ךנחלושש ,םיכלמ לש םנחלושל הואתת לאו ,השע
ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו ,םרתכמ לודג ךרתכו םנחלושמ
(ה הנשמ ,ו קרפ) ךתלועפ רכש ךל-םלשיש

:י"שר שוריפ

התא ךכ ךותמש ,ךתרותב דבכתהל - דובכ דומחת לאו .הררשה רחא ףודרל - הלודג שקבת לא
,הרות לש הדומיל לע לבקתש רכש אוה - םנחלושמ לודג ךנחלושש .המשל אלש השועש ימכ הארנ
,ןנירמאדכ ,תווצמ םייקו םיבוט םישעמ השע ,תדמלש הממ רתוי - ךדומילמ רתוי :רחא חסונ
.תמייקתמ ותמכח ותמכחמ ןיבורמ וישעמש לכ

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

קוספל ידכב ,ןכש ,םתס הרותה דומיל תמועל ,אתכלהד אבילא הרותה דומילב הלעמ שיש עודי
,תאזל יא .םירתי ןויעו הקמעהב אוה דומילהו ,רתוי עגייתמו םדאה ץמאתמ השעמל הכלה
:רמא הז לע .אקווד הארוה הרומ תויהל הצרי םדאש ןכתיי

הרות דומלל וילע ,הארוה הרומ תויהל שפחלו שקבל םדאל ול ןיא - ךמצעל הלודג שקבת לא
.םימשה ןמ רבדה תא ול ונימזי - הארוה הרומ תויהל ךירצ אוה םאבו ,המשל

האנקה" - הברדאו ,הלעמ םוש וב ןיא יכ דובכ שקבל ןיאש אטישפ - דובכ דומחת לאו
דבלב וז אל :"דומחת לאו" קיידמ אנתהו ."םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הוואתהו
.ודמחל םג ןיאש אלא לעופב ושקבל ןיאש

קר תויח שי תימהבה-שפנל ירהש ,ודומילב תויח ול היהי אל ,ןכש רחאמ יכ ןכתיי ,םלוא
:רמא הז לע .דובכו הלודג וב שיש רבדב

תא הפכ ,הרותה דומילב תויח ךל ןיא םא וליפא .הייפכ ןושלמ היישע - השע ךדומילמ רתוי
.ךנוצרו ךתוליגרמ רתוי ,לוע-תלבק ךותמ דמלו ךמצע

הרותב םילמע ויהתש ,וכלת יתוקוחב םא" החטבהל הכוז הז יוויצ םייקמש םדא ,הנהו
ןאמ" - םלועה לע טלושש דעו ויכרצ לכ ול םיקפסמש ונייה ,"םתעב םכימשג יתתנו ("השע")
:רמא הז לע ."ןנבר יכלמ

יניינע לע טלושו ,"םיכלמ לש םנחלוש" לבקמ םנמא אוה - םיכלמ לש םנחלושל הוואתת לאו
ךא ,םהב םייוצמה השודקה תוצוצינ תא תולעהלו ררבל ידכב םתיא קסעתהל ודיקפתמו ,םלועה
.ךכל תוואתהל ול ןיא

ההבגהו יוליעל תמרוג איהש ,םירוריבה תדובע ותועמשמ "םיכלמ לש םנחלושש"ש רחאמ ,םנמא
:רמא הז לע ?הזל תוואתהל ןיא עודמ - ררבמה םדאב

ידי-לעש היילעהמ רתוי תילענ הרותה דומיל ידי-לעש היילעה - םנחלושמ לודג ךנחלושש
היילעש ןבומו ,ה"בקה םיכלמה-יכלמ -ךלמ םע םדאה דחאתמ הרותה ידי-לע .םירוריבה תדובע
קוסעל םדאה לעש ףא ,ןכלו .םלועה יניינע לע "ךלמ" השענ םדאש הזמ הברהב תילענ וז
.היילעה תילכת וז ןיאש תעדל וילע ,םירוריבה תדובעב

לודג" ,(לכאמ) תוימינפ לע זמורש ,הרותה "ןחלוש"ש דבלב וז אל - םרתכמ לודג ךרתכו
לודג" (שארה לע הרטע אוהש רתכה תמגודב) ףיקמ לע זמורש ,הרות "רתכ" ףא אלא ,"םנחלושמ
ללגב ,רתוי תילענ םירוריבה תדובע ,ףיקמה תניחב דצמש בושחל רשפא היהש ףא) "םרתכמ
.(םיררבתמה תוצוצינה לש הובגה םשרוש
(345-343 'מע (ו) ינש קלח תובא-יקרפל םירואיב - 1240 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


ןאכ שקה םדוקה ןוילגבש "חול"ל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il