- א"עש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה לולאב ב"י * אצת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תוללכב תויח ןתונ 'לולא י"ח'
תווצמהו הרותה


איהש ,לולא שדוחד הבושתה תדובעב תויח ןתונ לולאב י"ח
לכ * היתווצמו הרותה יניינע לכב הרושקה תיללכ הווצמ
דמעמב םיחכונ ויה ,תורודה לכ ףוס דע ,ט"שעבה ידימלת
ותואב רכזיהל הצעה * לולאב י"חב ולש תורותה תרימא
ק"כ תחישמ * הבושתה תדובע איה וב ורמאנש תורותבו דמעמ
ונרוד אישנ ר"ומדא


לולא י"ח :"לולא י"ח" שוריפב - םינקזה םידיסח םשב - 1ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
.לולאב תויח (סינכמ) ןתונש םויה אוה

הבושת -ימי-תרשעל הנכהה יהוזו ,הבושתה תדובע איה לולא שדוחד הדובעה תוללכ ,הנהו
."בורק ותויהב והוארק ואצמיהב 'ה ושרד" 2רמאנ םהילע

רתוי דועו ,לולא שדוחב םג ונשי "בורק ותויהב"ו "ואצמיהב"ד ןיינעה ירה ,תמאבו -
יפ-לע" לולא שדוח לש וניינע רואיבב 3ןקזה ר"ומדא ירבדמ ןבומכ ,הבושת-ימי-תרשעב רשאמ
לכ ןיאשר זאו ,הדשב וינפ ןילבקמו ותארקל ריעה ישנא ןיאצוי ריעל ואוב םדוקש ךלמל לשמ
,ונייהו ,'וכ ותוכלמ לכיהב ותויהב ןכ-ןיאש -המ ,"'וכו וינפ ליבקהל תאצל הצורש ימ
םילוכי זא אקווד ,םוקמ-לכמ ,'וכ םלעהב ,הדשב אצמנ ךלמהש ומכ הז ירה לולא שדוחבש ףאש
- .וילא תשגל םלוכ
תוללכו הרותה תוללכד תיללכ הווצמ איה (לולא שדוחד הדובעה תוללכ) הבושתש ןוויכו
.תווצמה תוללכו הרותה תוללכב תויח ןתונ לולא י"חש ,אצמנ - תווצמה

הנמ אלש ם"במרה לע ושקהש המ 4ראבל שי ,תיללכ הווצמ איה הבושתש רומאה יפ-לע
,ןברקו יודיוד םיניינעה יטרפ קר הנומ 5ם"במרה ירהש] תווצמה ןיינמב הבושתה תווצמ
המצע הבושתה תווצמ הנומ וניא לבא ,ןברק איבהלו תודוותהל ךירצ הבושתב בש םדאה רשאכש
ןיינמב תינמנ הניא המלו ,לודג רקיע איה הבושת :ןבומ וניא הרואכלד - [תווצמה ןיינמב
?תווצמה

:הזב ףיסוהל שיו

םא אתגולפ שי - "ךיקולא 'יוה יכונא" 6רמאנ הז לעש ,תוקולא-תנמאה תווצמל עגונב
.7תוקולא תנמאה תווצמ ,ולש תווצמה רפסב קדצ-חמצה איבמש יפכ ,תווצמה ןיינמב תינמנ
ויתוריזג אלא ויתווצמ ג"ירת ןיינמ ןיאש" - תווצמה ןיינמב תינמנ הניאש העדה םעטו
רקיעה אוה . . ותואיצמב הנומאה לבא ,תושעל אלש ונענמ וא תושעל ונילע רזגש הלעתי
יתוכלמ םתלבקש םשכ" :9אתליכמה ןושלבו ,8ןנובשחב ונמי אל תווצמה ודלונ ונממש שרושהו
.(תווצמ) תוריזגה תלבקמ ומצע ינפב ןיינע אוה תוכלמה תלבקש ,ונייה ,"ייתוריזג ולבק

,רתויב אלפיי הז יפ-לעו .תווצמה ןיינמב איה תוקולאה תנמאהש איה 10ם"במרה תעד ,םנמא
םע הרושקה הנומא רבכ שיש ירחאל התויהלש ,הבושת תווצמ תווצמה ןיינמב הנומ וניא המל
הנומאה תווצמ הנומ ם"במרה םאו ,תוריזגה ןיב ללכיהל הלוכי יאדווב ,ךרבתי ותוכלמ תלבק
?תווצמה ןיינמב הבושתה תווצמ תונמל ךירצ היה יאדווב - תווצמה ןיינמב

,םייטרפ םייוויצ קר םיללכנ תווצמה ןיינמבש 11ם"במרה בתוכש ללכה יפ-לע - הזל הנעמהו
האנמ אל ןכל ,תיללכ הווצמ איה הבושתש ןוויכו ,"הלוכ הרותה םיללוכה םייוויצ" אלו
.(ןברקו יודיוד םיניינעה יטרפ םא יכ) תווצמה ןיינמב ם"במרה

םגש ףא - תווצמה ןיינמב ם"במרה האנמש הנומאה תווצמל עגונב םג אוה ןכש ןבומ הזמו
עדיל" ,הנומאה תווצמבש םיניינעה יטרפל קר איה הזב הנווכהש - תיללכ הווצמ איה הנומא
תתימאמ אלא ואצמנ אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכו 'וכ ןושאר יוצמ םש שיש
13תווצמה ןיינמב ותונמל ןיאש יללכ ןיינע אוהש הנומאה ןיינע םצעל אלו ,12'וכו ואצמיה
.

הלעמל םה תווצמה ןיינמב םיללכנ םניאש םייללכה םיניינעהש - הזב ןיינעה תוימינפו
,תווצמה ןיינמב םיללכנש תווצמה יטרפמ

םיניינעבש הנווכה ןיאש ,הווצמ אלו "תושר" םהש םיניינעל עגונב 14ראובמה ךרד לעו -
תווצמה ןיינעמ הלעמל םה ולא םיניינעש איה הנווכה אלא ,ונוצרכ גהנתהל םדאה לוכי ולא
-

ןוצרה לעב םע םירושק םייללכה םיניינעה וליאו ,ךרבתי ונוצר םה תווצמהש ,ונייהו
םע תורושקה תווצמה ןיינמב םללכלו םתוא ליבגהל רשפא-יא ןכלו ,םייטרפ תונוצרמ הלעמלש
.םייטרפ תונוצר

ןתונש - לולא י"חש ,אצמנ ,תיללכ הווצמ איה הבושתש ןוויכש - ונניינעל רוזחנו
.תווצמה תוללכו הרותה תוללכב תויח ןתונ - הבושתה תדובע וניינעש לולאב תויח

תווצמהו הרותה תוללכב תויח ןתונ לולא י"חש םירמוא ןיאש - הז םגתפב קוידה ראבל שיו
הבושת וניינע לולאש ןוויכ) הז ידי-לעו ,לולאב תויח ןתונ לולא י"ח אלא ,(רישי ןפואב)
תויחה תלעמ לדוג ןבומ הזמש - תווצמו הרותה תוללכב תויח ןתונ (תיללכ הווצמ איהש
הווצמ איהש ,הבושתה ידי-לע האבו הרושקה תויחה תגירדמ יהוזש ,תווצמו הרותב ךשמנש
.םייטרפ תווצמבש תונוצרה יטרפמ הלעמלש ,15ןוצרה לעב םע הרושקה ,תיללכ

תלחתהש - תודיסחה תרות ידי-לע תווצמו הרותב תכשמנש תויחה תלעמל עגונב ןבומ הזמו
ר"ומדאו ,תיללכה תודיסחה תרות דסיימ ,בוט-םש-לעבה תדלוה םוי ,לולא י"חב התולגתה
הגירדמה אל וליפאו ,יטרפ תויח לש הגירדמה וז ןיאש - ד"בח תודיסח תרות דסיימ ,ןקזה
יטרפ ראבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכ) םייחב אלו יח ,םצעב יחד הגירדמה אלא ,יללכ תויח לש
םינב"ש ינפמ קרו ,הלעמל קר ךייש "םצעב יח"ד ןיינעהש איה תמאה ,רשא ,(16הזב תוגירדמה
.המשנב םג ךייש הז ירה 17"םכיקולא 'הל םתא

:דחא רבד ("ןענעראוואב") חיטבהלו ריהבהל ךרוצ שי ךא

תבשחנ התיהש) אילטיא תנידמ תודוא םירמוא ויהש ,18ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש המ םדקהבו
רטקה ונשי ,תובכר הב שי ,תונידמה לככ הנידמ איהש איה תמאהש ,(תינלטב הנידמל
סע") הריפצה הנשיו ,םידאהו רוטיקה ונשי ,תונורקה םנשיו ,("וויטאמאקאל" ,"זאוואראפ")
...תונורקה לא רטקה תא רבחל וחכש :דחא רבד קר רסח ;םיניינעה לכו ("טפייפ

:ונניינעל עגונבו

עדיל ךירצ דחא לכ ,("ךיז וצ ןיינע םעד ןגארטוצ") ומצע יפלכ םירבדה תא תונפהל ךירצ
טניימ'מ") וילא םינווכתמ ןכא אלא ,רחא והשימל םינווכתמ אל ;וילא םינווכמ םירבדהש
.("םיא עקאט

איה הנווכה אלא ,הז םגתפמ ונהנ םידיסחו ,תודעוותהב םעפ ורמא יברהש םגתפ קר הז ןיא
.לעופל עגונב

לולא י"חש םגתפה יברה רמא הנש וזיאב עדיל עגונ אלו ,םירבדה תעידי ךכ לכ עגונ אל
;םירבדה וספדנ טוקיל הזיאבו ,לולאב תויח ןתונ

תויתואד הלעמה םג היהתש ,ךכ ,םינפב ונייעי זאש ,בוט המ - םיעדוי םא ,יתית אכיהמ
- אוה רקיעה לבא ,רתוי לקנב לעופב הדובעה היהת הז ידי-לעו ,תוריבסמ תויתואו תוריאמ
,לעופב הדובעה

הרות ןיבש שרפהה ןיינעב 19התע הז רואל אציש רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכו
ימעט תעדל םניינע רקיע ןיא . . תווצמ ןכ-ןיאש-המ . . הנבה הרקיע . . הרות"ש ,תווצמל
."הרותה יפ-לע איהש ומכ היניינע יטרפ לכב הנוקיתכ הווצמה תא םייקל םא יכ ,תווצמה

,תיללכה תודיסחה תרות דסיימ ,בוט-םש-לעבה תדלוה םוי ,לולא י"ח םויב ונדמועבו
רתויב לקנ - 20רבוג םלזמ םתדלוה םויב ,רשא ,ד"בח תודיסח תרות דסיימ ,ןקזה ר"ומדאו
,לעופב הדובעב תאז איבהלו ,ומצעל עגונב םירבדה תא תונפהל

החמשה ןיינע תשגדהב - תודיסחה תרות ידסיימ לש םתטיש יפכ - היהת הדובעהש - תאז דועו
,"החמשב 'ה תא ודבע" 22בותכש ומכ ,21

.תובחרתהב היהת אלימב יזא - החמשב הדובעה היהתשכו

* * *

לולא י"חב עריאש המ תודוא 23הרות-תחמש לש תודעוותהב םעפ רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ויבאש - וז הנש תועיבקבכ ,שדוק-תבשה םויב לחש - ב"נרת תנש
תוקסעתהה ללגב הנה ,בוח לעב ראשנ אל ה"בקהש ןוויכש ,רמאו ,םייוסמ ןיינעב זא קסע
ךלנ אוב :וילא ורמואב ,לולא י"ח תבשב ,ש"רהמ ר"ומדא ,ויבא ול םליש ,ל"נה ןיינעב
תנשב ש"רהמ ר"ומדא תוקלתסה רחאל םינש עשת עריא הז ערואמ] בוט-םש-לעבהמ הרות עומשל
עמשו ,בוט-םש-לעבה לכיהל ומע וחקלו ,[בוט-םש-לעבה תוקלתסה ירחאל םינש יובירו ,ג"מרת
.תורות עבש שדוק-תבש התואב בוט-םש-לעבהמ

תעב םיבוסמה ויה ימ ,תורותה תעבש תרימא ינמז תודוא תויטרפב רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תעבש לע רזח םגו ,("טקוקעגסיוא טאה'ס יוו") םירבדה רויצ תוללכו ,תורותה תעבש תרימא
.ןנכות אלא ,ןנושל אל - תורותה

ץראה לא אובת יכ היהו קוספ לע - תבש תלבק רחא התיה - הנושארה בוט-םש-לעבה תרות
ארקנ המל 24שרדמב אתיאדכ ,םישוריפ 'ב שי ץרא תביתב יכ ,הצורמ ןושל ץרא שוריפו ,'וג
.25הצורמ ןושל ץראו ,הנוק ןוצר תושעל התצרש ץרא המש

לא עיגת רשאכ=] הצורמו ןוצר םעד וצ ןעמוקוצ טסעוו וד זא - ץראה לא אובת יכ היהו
יהוזש=] הנתמ א זיא סאד סאוו - התשריו הלחנ ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ;[הצורמהו ןוצרה
תויהל הכירצ=] םעד ןיא הדובע יד ןייז ףראד - לארשימ דחא לכב 26השוריב הלעמלמ [הנתמ
- אנטב תמשו 'וג תחקלו ;תובשייתהב [היהיש=] ןייז לאז סאד - הב תבשיו ;[הזב הדובעה
אוה - םוקמה לא תכלהו ;[םילכב תורואה תא שיבלהל=] םילכ ןיא תורוא יד ןייז שיבלמ
סאוו טינ סאד זיא ,טרא א ןיא טיג דיא א זא - ךיקולא 'ה רחבי רשא ;תיטרפ-החגשה ןיינע
אלא ,ךלוה אוהש שוריפה ןיא ,םוקמל ךלוה ידוהישכ=] יד םע טריפ ימ ראנ ,טייג רע
הנווכ יד זיא ,טרא ןא ןיא טמוק רע זא זיא .הנוילעה החגשה [ידי-לע ותוא םיכילומש
.םלועב תוקולא םסרפל - םש ומש ןכשל - [איה הנווכה ,םוקמל עיגמ אוה רשאכ=]

יאישנו הלוגס ידיחי דמעמב בוט-םש-לעבה רמא תורותה ראשש ,זא רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
-לעבה ידימלת דמעמב - הנווכה שריפו ,"להקהב" ורמאנ תונושארה תורותה יתש לבא ,לארשי
.םהידימלת ידימלתו בוט-םש

תרות םידמולש הלא לכ םיללכנ "םהידימלת ידימלתו בוט-םש-לעבה ידימלת" שוריפב ,הנהו
ודמליו ותרות םידמול ,ותרות ודמלש ולא לכש ,ונייהו ,תורודה לכ ףוס דע בוט-םש-לעבה
.ל"נה תורותה יתש ועמש - אבהלו ןאכמ ותרות

תאו 'וג הפ ונשי רשא תא" ,לארשי ינב לכ םיחכונ ויה יניס-רה דמעמב הרות-ןתמבש םשכ
28רזעילא יברד יקרפב אתיאדכ) תורודה לכ ףוס דע לארשי ינב תומשנ לכ ,27"הפ ונניא רשא
לכ לש תומשנה םיחכונ ויה לולא י"חב בוט-םש-לעבה ידי-לע תורותה תרימא דמעמב םג ךכ ,(
ודמליש הלא לכו ,תודיסחה תרות םידמולה לכ ,םהידימלת ידימלתו בוט-םש-לעבה ידימלת
ויה םלוכש ,"הפ ונניא רשא תאו 'וג הפ ונשי רשא תא" ,תורודה לכ ףוס דע תודיסחה תרות
.ל"נה תורות יתש תרימא דמעמב םיחכונ

םנשיש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,ולא תורות ועמש תורודה לכ ףוס דע םידיסחה לכש ףא ,םנמא
.בוט-םש-לעבהמ תורותה תעימשד דמעמה םירכוז אל ןכל ,'וכ םיריתסמו םימילעמה םיניינע
ןוויכ 'וכ הלוכ הרותה לכ ותוא ןידמלמ 'וכ ומא יעמב 'וכ דלווה" 29ל"זר רמאמ ךרד-לעו
."'וכ וחכשמו ויפ לע ורטוסו ךאלמ אב םלועה ריוואל אבש

השרושל שפנה תבשה הניינע הבושתה תדובע ,יכ ,לולא שדוחבש הבושתה תדובע - הזל הצעהו
,תמאה לע םיריתסמו םימילעמה םיניינעה םילטבתמ הז ידי-לעש ,30הרוקמו

יתימאה ונוצרש ,"ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ" ןיינעב 31ם"במרה ןיד קספ ךרד-לעו -
תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל . . לארשימ תויהל" אוה לארשימ דחאו דחא לכ לש
,"ונוצרל (הז ירה) . . ינא הצור רמאו ורצי ששתש דע הכוהש ןוויכו ,ופקתש אוה ורציו
ונרומ (רמואו) רמאש תורותה שדחמ "עומשל" םילוכי זאו - יתימאה ונוצר הלגתמש ןוויכ
.בוט-םש-לעבה

-תוריסמה ןיינע ידי-לע ,"םש ומש ןכשל 'וג םוקמה לא תכלהו"ד הרותה ןכות ראבל שיו
:שפנ

ןוויכ ,32"יח התא ךחרכ לע" רמאנ ףוגב המשנה תדיריד ןיינעה תוללכל עגונבש םשכ
קבאתמה"ד בצמו דמעמב תויהל ךרטצת אלש ידכ ,ףוגב שבלתהל הטמל דריל הצור הניא המשנהש
םג ךכ - ךרבתי ותריזג דצמ אלא הניא ףוגב שבלתהל הטמל התדיריו ,33"'וכ לוונמ םע
.םשל ךליל הצור המשנה ןיאש תומוקמ שי ,ףוגב התדירי ןמזבו ירחאל

יל אל הזמ תלעות היהת אלש העשב הב ,אוהה םוקמל ךליל ינא ךירצ - אוה ןעוט - המ םשל
,רתוול יננה ןכומ תימשג תלעות לע אמלשב - .הלעמ לש אילמפו ה"בקל אל םגו ,םלועל אלו
ןכ םאו ,םלועה ליבשב אלו יליבשב אל ,תוינחורב אלו תוימשגב אל תלעות הזב ןיא לבא
בהזו ףסכ לכ יל ןתונ התא םא" :אמסיק ןב יסוי 'ר ירבדכ -"הרות םוקמ"ב תויהל יל בטומ
.34"הרות םוקמב אלא רד יניא םלועבש תוילגרמו תובוט םינבאו

ךניא רשאכ םגש ,ונייהו .שפנ-תוריסמב ךליל ךירצש ,"תכלהו" :בוט-םש-לעבה רמוא הז לעו
,לכשב רבדה תא ןיבמ

"ד"בח" ארקנ הז ירה תודיסחה תרותד תויתואבש ל"נה תודעוותהב רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
-

לש ונוצר אוה ןכש - "ךיקולא 'ה רחבי רשא" - רבדה םעטו ,תכלל התא ךירצ ,ןכ-יפ-לע-ףא
.ה"בקה

:שפנ-תוריסמה ןיינעב חרכההו ךרוצה רואיבב ףיסוהל שיו .אי

דחוימבו ללוכ ,תוהובג תומשנו ,םיפוג אלב תומשנל ,ןדע-ןגב הרמאנ ל"נה ט"שעבה תרות
דמעמב חכונ ןקזה ר"ומדא םג היה אמתסמו ,ע"נ ר"ומדאו ש"רהמ ר"ומדא] תודיסחה יאישנ
זאש ,תוקלתסהה ירחאלש בצמו דמעמב ותויהב ,ומצע בוט-םש-לעבהמ הרותה ועמשש ,[הז
תולעל לוכי היהש בוט-םש-לעבה רמאמ 36עודיכ] 35"בושת רפע לא"ד יוליעה ולצא ףסותינ
לא" ידי-לע השענש לודג רתוי יוליעל עיגהל הצרש אלא ,37איבנה והילאכ המימשה הרעסב
.38"יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא"ש בצמו דמעמב השענו ,["בושת רפע

,ןדע -ןגב תומשנל הרות רמוא ,יוליעה תילכתב ותויהב ,בוט-םש-לעבה רשאכ ,הרואכלו
המל ,ןכ םאו .םהלש הקושתהו ןוצרה תויהל ךירצ הז ירה - "םוקמה לא תכלהו" תויהל ךירצש
?שפנ-תוריסמ לש ןיינע םהמ שורדל בוט-םש-לעבה ךרצוה

,"םייוליג" לש ןיינע אלו ,הדירי םע רושקש ןיינע תודוא רבודמ רשאכש - אוה ןיינעה ךא
.שפנ-תוריסמב ךרוצ שי

:ךמצע עגהו

ןיא ,"םוקמה לא תכלהו" תויהל ךירצש ומצע בוט-םש-לעבהמ םיעמושש ןדע-ןגב תומשנ םא
השבלתנו הטמל הדריש המשנל רבדה ןבוי דציכ - שפנ-תוריסמל םיקוקזו ,םלכשב טלקנ רבדה
המשנה רשאכש אלפה והמו ,39ןוקית הכירצש בצמו דמעמב איה תאצמנ הז דצמש ,ירמוח ףוגב
."םוקמה לא תכלהו"ד ןיינעבש תלעותה תא הניבמ הניא ,ףוגב תושבלתהב הטמל איה

ןיאש - "םוקמה לא תכלהו"ד הנווכה יהוזש - "םש ומש ןכשל"ד ןיינעהל עגונב הז ךרד-לעו
,ךרבתי ומש ןיינע והמ ללכ העידי ול

חוכ ןיאש םשכ" ,ןכלו ,40"דחא ותעדו אוה"ש ם"במרה ראבמ תעדה ןיינעל עגונבש םשכד -
ןכ ,41"ארוב לש ותעד אוצמלו גישהל םדאב חכ ןיא ךכ . . ארובה תתמא אוצמל גישהל םדאב
םיעדוי ונא ןיא ךכ ,ךרבתי ותומצע םיעדוי ונא ןיאש םשכש ,ךרבתי ומשל עגונב םג אוה
- "דחא ומשו אוה"ש ןוויכ ,ךרבתי ומש

."םש ומש ןכשל" ותלכיב דציכ ןיבמ וניאש אלפה והמ ,ןכ םאו

-תוריסמ ךותמ "םוקמה לא תכלהו" יוויצה תא םייקל שיש בוט-םש-לעבה רמוא הז לעו .בי
.שפנ תוריסמב ךליל אלא ,לכשה םע בשחתהל אלש ,ונייה ,שפנ

ןמזב טרפבו ,תורודה לכב לארשימ דחאו דחא לכ לצא ונשי שפנ-תוריסמה חוכש ןוויכו
סינכהל לקנש 42עודיה לשמכו ,שפנ-תוריסמה חוכ רתוי הלגתמ זאש ,אחישמד אתבקעבו תולגה
,שפנ-תוריסמה ןיינע אוה לגרש ןוויכ ,שארה תא רשאמ רתוי םימח םימל לגרה תא

חוכ ונשי יאדווב ,ףוגה לכב אלו לגרב קר ונשי שפנ-תוריסמה חוכש הנווכה ןיא -
- רתוי יוליגב ריאמ הז ירה לגרבש אלא ,ףוגה לכב שפנ-תוריסמה

הארוהה תא םייקל ידכ שפנ-תוריסמה חוכ תא לצנל דחאו דחא לכ לש ותלוכיבו וחוכב ירה
וילא םוקמה לא שפנ-תוריסמב ךליל ,"'וג 'ה רחבי רשא םוקמה לא (לגרב הכילה) תכלהו"
."םש ומש ןכשל" ידכ ,הנוילעה החגשהה ידי-לע חלשנ

םילעופ יזא - "ךיקולא 'ה רחבי רשא םוקמה לא" שפנ-תוריסמ ךותמ םיכלוה רשאכו .גי
םיניינעב םג לעופו ךשמנ "םש ומש ןכשל"ד ןיינעהש ,תאז דועו [...] ."םש ומש ןכשל"
תודשהמ םיאבש םירחבומ תוריפ ,43"המדאה ירפ לכ תישארמ" םהש םירוכיבב ומכו ,םיימשג
בוטה לכ תא םיאורש ןפואב יוליגב האב ךרבתי ומש תכשמהש ,ונייהו ,44םירחבומה םימרכהו
.רשב יניעב םג

השענ הז ידי-לעש ,"'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו"ד שפנ תוריסמה ידי-לע השענ הז לכו
,45ךתויחו ךחוכ ,"ךיקולא" השענ ,תולשלתשהמ הלעמלש "'יוה"ש ,ונייה ,"ךיקולא 'יוה"
.יוליגבו לעופב
קלח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"ישת'ה לולאב י"ח ,אובת תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 167-155 'מע (ט) ישילש


.(122 'מע ה"שת ש"הס) התלחתב ה"שת לולא י"ח תחיש (1

.נ"שו .א,חי ה"ר הארו .ו,הנ והיעשי (2

.ב,בל האר ת"וקל (3

.נ"שו .ךליאו 18 'מע ח"לח ש"וקל הכוראב האר (4

.גמ ע"מ ולש צ"מהסב (5

.ב,כ ורתי (6

.ב,דמ צ"מרד (7

.םש צ"מרדב אבוה - ג"הב תעדב ן"במר (8

.ג,כ ורתי (9

.'א ע"מ ולש צ"מהסב (10

.'ד שרוש ולש צ"מהסב (11

.ת"הוסי 'לה שיר ם"במר (12

.םש צ"מרדב אבוה - ז"פ הנמא-שאר 'סב לאנברבא האר (13

.40-2 תורעהב ,33 'ע ב"כח ש"וקלב ןמסנהב האר (14

.40 הרעהב םש ןמסנהבו ,ומ 'מע ד"ח טקולמ מ"הס האר (15

.ךליאו 31 'מע ת"ש'ה מ"הס (16

.ב"פר אינת הארו .א,די האר 'פ (17

.נ"שו .146 'מע ו"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (18

א"שת מ"הסב ז"חאל ספדנ) וז הנש לולא י"ח סרטנוקב ל"י - ב"שת ה"ר ינפל םימי 'ג םייחל ונרכז ה"ד (19
.(ךליאו 151 'מע

.םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (20

.(ךליאו 158 'מע ו"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) התליחתב דקתשאד לולא י"ח תחיש הכוראב האר (21

.ב,ק םיליהת (22

ט"יתס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) ט"שכ םג הארו .(ךליאו 189 'מע ז"צרת ש"הס) ז"צרת צ"עמש ליל תחיש (23
.(ךליאו 170 ע"ס ו"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ךליאו כ"ס דקתשאד לולא י"ח תחיש םג הארו .נ"שו .ךליאו

.ח,ה"פ ר"ב (24

ג"ח תישארב ת"הוא .בישת 'מע ב"ח ה"סקת מ"הס .(ךליאו ג"עס ,א) רשאכ יכ ה"ד תישארב א"ות האר (25
.דועו ,גכקת 'מע ת"רטע מ"הס םג הארו .ךליאו א,גמרתת ו"ח .ךליאו א,גמרתת ו"ח .ךליאו ב,אפת

.ךליאו ב,זט א"ח תישארב ת"הואב 'תנו .ושרויל יוארש ימב הנתמ ןיינעב (א,גלק .ב,טכק) ב"ב האר (26

.די,טכ םיבצינ (27

.אמ קרפ (28

.ב,ל הדינ (29

.מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל האר (30

.ב"פס ןישוריג 'לה (31

.ד"פס תובא (32

.ח"כפס אינת (33

.ט"מ ו"פ תובא (34

.טי,ג תישארב (35

.ב,וצ א"ח ד"וקל .46 'מע םולש-תרות ש"הס (36

.א,ב ב"מ (37

.ך"זסל רואיב ק"הגא אינתב 'תנו אבוה .ב,אע ג"חז (38

עגונב הז ירה - (א"פ ו"כ רעש ח"עמ - (ב,חמ) ז"לפ אינת) ללכ ןוקית הכירצ הניא המצע המשנהש ש"מד (39
'וכ ןוקית לש ןיינע ליבשב םעפ דוע הטמל התוא םיחלוש ז"חאלש ,הטמל התדירי רחאל כ"אשמ ,המצע דצמ המשנל
.(71 'מע ליעל םג הארו)

.ה"פס הבושת 'לה .י"ה ב"פ הרותה ידוסי 'לה (40

.םש הבושת 'לה (41

.חפק 'מע ד"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .ךליאו זפק 'מע ח"מרת מ"הס האר (42

.ב.א,וכ אובת (43

.ג"מ א"פ םירוכיב האר (44

.מ"כבו .א,פ סחניפ .ג,גע קלב ת"וקל האר (45ןתונ לולא י"חש םגתפה יברה רמא הנש וזיאב עדיל ךכ-לכ עגונ אל
- אוה רקיעה אלא ,םירבדה וספדנ טוקיל הזיאבו ,לולאב תויח
לעופב הדובעה

ךכמ חמצת אלש העשב ,אוהה םוקמל ךליל ינא ךירצ ,אוה ןעוט ,המל
ול םירמוא - !הלעמ לש אילמפו ה"בקל אל םגו דחא ףאל תלעות
!שפנ-תוריסמב ,"תכלהו"

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


דדומתהל תעייסמ הנוכנ תולכתסה
תולגה יישק םע


?הלואגל הנכה אוה תולגב עגר לכש ןכתיי ךיא

םיאצמנש עגר לכש םיעדויש - הזמ הריתי אלא ,תולגהמ ואציי יאדוובש םיעדויש דבלב וז אל
םילכתסמ ,אלימבו .הלואגה לא תולגה ןמ האיציל הרשכהו הנכה הווהמ ,תולג לש בצמו דמעמב
.הלואגל הנכה לש עגר ומכ אלא ,תולגב עגר ומכ אל - תולגב עגר לכ לע

אוה ירה ,תולגב ותוהש ךשמב םויו םוי לכב השוע ידוהיש הלועפ לכבש - הזב הרבסההו
-םלועב קלח דוע ךכזמו ררבמ אוה ירה אלימבו ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב קלח דוע ריאמ
תומילשה תילכת תא םילעופ הז ידי-לעש ,'וכ הגונ תפילקמ קלח דוע ,ירמוחהו ימשגה הזה
.אינתב הכוראב ראובמכ ,ימשגה הזה-םלועב ףוס-ןיא-רוא יוליג אוהש חישמה תומי לש
אל - תולגב תויהל ןיידע םיחרכומ ובש עגר לכ לע לכתסהל םיכירצש ןבומ ירה ,ןכש ןוויכו
םע דדומתהל רתוי לקנ ,זאו .הלואגל המדקהו הנכה לש עגר ומכ אלא ,תולג לש עגר ומכ
.יעבדכ ותדובע דובעלו תולגה יישק
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי .הגומ יתלב - ד"ישת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)


חישמל הבורק הנכה - תודיסחה דומיל

ףשח"ש ונייהו ,חישמד יוליגה תלחתה אוה םינורחאה תורודב תודיסחה תרותד יוליגה תוללכ
.חישמד יוליגה תא תולגל ליחתהו "ושדוק עורז תא 'יוה

תאיצימ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו ,"לודג שוכר"ד ןיינעה היה הדיתעה הלואגבש - המדקהבו
ואציי ןכ ירחאו" רמאנ הבש (תולג הירחא שיש הלואג אלא ,המילש הלואג התיה אלש) םירצמ
."לודג שוכרב

"ךיניע דמחמ"ש באחאב (וליפא) וניצמש יפכ - הרותב הפסוההו יובירה אוה "לודג שוכר"הו
.הרותה לע יאק

םדא רשאכ יכ ,םכרע עדיל "ןיבמ" תויהל םיכירצש תובוט םינבא שי - אפוג "לודג שוכר"בו
םהבש רקויהש ןוויכ ,תוטושפ םינבא ןהש אוה בשוח ,םהילע לכתסמ ("ןיבמ" וניאש) טושפ
ןהש דימ האור ,"ןיבמ" וניאש ימ םג ,ןהילע לכתסמש ימ לכש תובוט םינבא שיו ;םלעהב אוה
.תורקי םינבא

.הבש רקויה תא ךירעהל ידכ "ןיבמ" תויהל ךירצ אלש - תודיסחה תרותל עגונב ותמגודו
םירבד המב דימ םיאור זאו ,"טחמ לש הדוחכ" םינפ-לכ-לע ,"ןאט קוק א" ,לכתסהל קר ךירצ
.םירומא

,םיימשג םיניינעב םג הכרב תפסותו ,הלגנה דומילב החלצה תפסות םג איבמ תודיסחה דומיל
הרשעמ הטמל ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב ,ונקדצ חישמ תאיבל הבורק הנכה יהוזש - רקיעהו
.םיחפט
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי .הגומ יתלב - ג"ישת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


רסמתהל - לולא שדוחד הדובעה
ה"בקהל


םלועה לע "תיב-לעב" השענ הבושת ידי-לע

.לולא תובית-ישאר - "הרישא רמאל ורמאיו 'יוהל"ש םייח-ץע-ירפב אתיא

ןיינע והזש ,ה"בקהל רסמתהל - 'יוהל הרישא רמאל ורמאיו" :לולאד הדובעה יהוז [...]
."הרישא"ד העונתה םג ("סיורא טמוק") תכשמנ הזמש "םיקולאה לא בושת חורהו" ,הבושתה
יזאו .תורודל הרימאו ,"רמאל ורמאיו" - ףסונ ידוהי לע תלעופ ה"בקהל תורסמתהה תעונתו
תואג ךלמ"ש ,'יוה לש דבע ,"ךלמ - ךלמ דבע" ,םלועה לע תיבה-לעב השענש ,"האג האג יכ"
."שבל
תוחנה דעו ידי-לע רואל -אצי .הגומ יתלב - ו"טשת לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תודעוותהמ)
(ק"הלב


החמש ךותמ האריו הבושת

האריה ןיינע רבכ ליחתמ לולא שדוח םיכרבמ תבשמש ויתוחישמ תחאב רמוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.("ןקערש וצ ןא ןיוש ךיז טביוה'מ") 'וכ

םניאש ןוויכ ,רבד םושמ םיארייתמ םניאו םילעפתמ םניא םידיסח ירה ,הז םע דחיב ,לבא
וזיא ,ןכלו ...("סעציילפ עטיירב ףיוא") תובחר םייפתכ יבג לע אלא ,םמצע חוכב םיכלוה
.הינפמ םיארייתמ םניא - םהל םינתונש הדובע

-ףא) החמש ךותמ - םידיסחה ךרדכ ,לבא ,ארייתהל םיכירצש הממ האריה היהתש ,ןפוא לכבו
ןכ ומכו ,(("רעדיילק ראפ ןייק טינ זיא'ס") דחי םיכלוה החמשו הארי ןיא הרואכלש יפ-לע
.החמש ךותמו ,הבושת תושעל םיכירצש םיניינעה לע הבושתה היהת
ידי-לע רואל-אצי .הגומ יתלב - םינפ-תלבק תעב ,ג"ישת'ה לולאב 'ב ,םיטפוש תשרפ 'ה םוי תחישמ)
(ק"הלב תוחנה דעו


ירשת שדוחד םיגחה יכרצ תא םיכרצנל קפסל

והזש ל"זר ירבדכו ,"בוט יכ" וב לפכוהש ישילשה םויב - איה וז הנשב הנשה-שארד תועיבקה
."תוירבל בוטו םימשל בוט"ד ןיינעה

הכוראב ויתודוא רבוד רבכש ןיינעל רשקב םעפה דוע ררועל םוקמה ןאכ הנה - הזל רשקבו
:(ספדנ רבכ)

("םילגרל הנשה-שאר") חספה גח יכרצ רובע "םיטיח תועמ" קפסל "לארשי גהנמ" ונשיש םשכ
גחה יכרצש לעופב םיאורש יפכ ,ירשת שדוחד םיגחה יכרצ רובע םג גואדל יוארה ןמ -
.'וכ םה םיבורמ

תאז תושעלו - הזל םיכרצנש ולאל גחה יכרצ לכ תא קפסל לדתשהל םיכירצ ןכלו [...]
תוקיתמד ןפואב תויהל םיכירצש הנשה-שאר יניינע לככ ,'וכ םעונו דובכ לש ןפואב
.הלגנהו הארנה בוטבו ,תומיענו
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי .הגומ יתלב - א"משת'ה לולא י"ח תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


רוגל שטיוואבויל ןיב


יר"ומדאל ד"בח יאישנ ןיב םח רשק לע רפסמו דיעמ יברה
ויה רוגל שטיוואבויל ןיב םיכרדהש םינמזב םג ללוכ" ,רוג
,יברל רסומ רוגמ 'לארשי תיב'ה לעב ר"ומדאה * "תושבושמ
וידיסח םע חחושי יכ ,ןיול ריאמ-קחצי ברה ונמאנ תועצמאב
תדחוימ םירשק תכסמ * ותדלוהל םייתאמ תאלמב ט"שעבה לע
לש םברוקמו םבורק ,לארשי-תדוגא גיהנמ ןיבל יברה ןיב
םוסרפ * ל"ז ןיול ברה ,םינורחאה תורודב רוג יר"ומדא
ןושאר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,ז"לשת (םירופ ןשוש) הווצת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ,יברה ירבדמ יללכ עטקב חתפנ
תרות') ז"לשת רדאב 'ב םויב ל"צז רוגמ רתלא לארשי יבר צ"הרה ר"ומדאה תריטפ תובקעב
:(421 'מע ב ךרכ 'ןויצ םחנמ - םחנמ


םיר"ומדאה ןיבו ,םהיתורודל וניאישנ וניתובר ןיב םייקתה ךשמתמו קודה רשק
םיכרדהש םינמזב םג ללוכ ,םינמזה לכב רמשנש רשק . . םהיתורודל רוג תיבל
םיקידצ תודוא רבודמש םג המו ,תוסייגב תושבושמ ויה רוגל שטיוואבויל ןיב
וכלה םרואל רשא לארשי יגיהנמ רותב םהב הרחב הנוילעה החגשההש - םילודג
הז רשק . . 'וכ תולבגה תומייק אל םלצאש . . לארשי ינבמ םיפלא תוירישע
.הווהב םג ךשמנו ךלוהו ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,תורודה לכ ךשמב רמשנ

'ךירבחמ ןושש ןמש'ו (92-80 'מע) 'הרותה תכלממ' םירפסב הבחרהב בתכנ רבכ ולא םירשק לע
לע תועודי יתלבו תוניינעמ תודבוע רבעב ומסרפתה 'תורשקתה'ב הז רודמב ףא .(94-69 'מע)
.תורצחה יתש ןיב םיפנעה םירשקה

-קחצי ברהל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רגישש םיבתכמ תרדס םיפשוח ונא וז המישר תרגסמב
תיב'ה לעב םיר"ומדאה לש םסיגו 'תמא ירמא'ה לעב ר"ומדאה לש ונתח היהש ,ןיול ריאמ
.ל"צז 'םחנמ ינפ'הו 'החמש בל'ה ,'לארשי

"רכומ דידי"

וילא יברה תורגא בור .'לארשי תדוגא' גיהנמ א"לשת ץיקב ותריטפ דע שמיש ןיול ברה
.תאז הדבוע ףקותמ אופא ובתכנ

,'לארשי תדוגא' לש תישימחה 'הלודג הייסנכה' לגרל יברה לש ותרגיא ,לשמל ,איה תאזכ
תחתפנ איהו ןיול ברה לא החלשנ תרגיאה .םילשוריב ד"כשת בא-םחנמ שדוחב המייקתה רשא
.(אמר-טלר 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא) "ותרות דובכ תנמזהל הנעמב" :םילימב

(מ"שתב) תישישה היסנכה יאבל (494 'מע וט ךרכ 'תוחיש יטוקיל') בתכמה - ותריטפ רחאלו
.ל"ז ןיול סחניפ 'ר ח"הרה ,ונב תשקב יפל בתכנ

לעב ר"ומדאה םימיל) רתלא םחנמ-סחניפ יבר ןואגה - מ"ירה לש וסיג רקיבשכ ו"כשת תנשב
(97 ןוילג 'ד"בח רפכ'ל ןויארב הליגש יפכ) יברה ושקיב ,יברה לצא - (רוגמ 'םחנמ ינפ'ה
וסיגל הנווכה 'רכומ דידי'בש ןיבה אוהו "רכומ וניאש דידיל"ו "רכומ דידיל" ש"ד רוסמל
'הרותה תכלממ'ב הסרגה יכ הארנ) ל"צז 'לארשי תיב'ה ויחאל 'רכומ וניאש'ו ,ןיול ברה
.(הנוכנ הנניא 85 'מע

"םיעדמו תולוכשאה שיא"

יפכ ,יברה לצא רקיב א"ישת תנשב רבכ רשאכ ,תואישנה תישארב ולחה ןיול מ"ירה לש וירשק
הבוחה רבד-לע (פש 'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגא) א"ישת זומתב ג"ימ תרגיאמ הלוע רבדהש
יתעד תווח תא ו"ת שדוקה ץראל יתבתכ ,ונתחיש ךשמב ר"תכל יתרמאש יפכ" :תוריחבב ףתתשהל
.". . תוריחבב תופתתשהה רבד לע

:תדחוימ הכרבל (םש) הכוז ףא ןיול מ"ירה

מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע היהאשכ הנה ,ובתכמב ותשקבכ
התמחלמב ליח ףיסויו ותואירב קזחי ךרבתי םשהו ,החלצהו הכרבל וריכזא ע"יז
.טרפהו יללכה יניינע ,ויניינעב החלצהו הכרב האריו ,הרות לש

.דואמ קודהו םח רשק היה יברה םע ןיול מ"ירה לש רשקה יכ הארנ םיבתכמה ראשמו הז בתכממ
-ינבב םיקסועה הלאכו תואירבל םירושקה םיניינעב ותכרב תא שקבלו יברל חוודל גהנ אוה
.ותיב

םג .תודידיהו הברקה תמינ הדקפנ אל תקולחמב םייונש םיניינעב תוקסועה תורגיאב םג
:ז"טשת תוחילסה ימימ תרגיאב לשמל הנה .תדחוימ ,ומשל יברה םידקמש םיראתה תרוש

דבכנהו הלענה ח"הרה ג"הרה

נ"וח ,םיעדמו תולוכשאה שיא

בר ,םישישרת עזג ,א"יא

'וכו הדועתלו הרותל םילעפ

'יש ןהכה ריאמ-קחצי ר"רהומ

"הנקזל םישיש ןב"

אוה הב ,תדחוימ הכרב תרגיא וילא רגיש יברהו הנש םישיש ןיול ברל ואלמ ד"ישת ףרוחב
:ראשה ןיב ול בתוכ

יאדוובו ,תובוט םינשו םימי ךרואל ,םישיש ליגל עיגה יכ יתעדונ םעונב
.םוקמ קוחירב יכ ףא ,הזב יננה ףתתשמו ,ןנברל אבוט אמוי דיבע ל"זרמכ

:יברה וכרבמ תרגיאה םויסב

תשרומ לש ןה ומצע לש ןה ,ויתונורשכב שמתשהל והחילציו והכזי ת"ישהו
לארשי חורב ,השעמה לודגו דומלתה לודגב ,הרידאהלו הרות לידגהל ,תובא
.תודיסחה תרות רואמ יפ-לעו ,אבס

ט"שעבל םייתאמ

ראשה ןיב .ט"שעבה תוקלתסהל םינש םייתאמ תואלממ לודג 'םערוטש' יברה השע ,כ"שת תנשב
קחצי ברה ,לארשי -ץראל ידרפסה ישארה ברה לא בתכש תרגיאמ קתעה ןיול ברה לא רגיש
ברה תא זרזל ושקיבו ,(אש -ש 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגאב הספדנ םיסינ ברל תרגיאה) םיסינ
:ןיינעמ טפשמ יברה ול בתוכ ךשמהב .ךכל ומצעב םתריהל ףאו ןיינעב לועפל ישארה

אל וישכע דעש אלא ,רוגמ א"טילש ר"ומדא וסיגל םג הז ןיינעב הנופ יתייה
ול רוסמל אתוטמב - ר"תכל בשחיי הרתי החרטל אל םאו ,ותא םיבותכב יתאב
...ל"נהמ

:יברל ןיול ברה בתוכ כ"שת רייאב ח"כמ ותבושת בתכמב

ריבכ ,אבהדד אתלישוש ,קידצה ןואגה ,ר"ומדאה ,[ישפנ דידי=] נ"ידי תשודק דובכ"
ןוסרואינש לדנעמ םחנמ ר"רהומ ת"שקכ ,'וכו 'וכו תודיסחהו הרותה ןרק תמרהל םילעפה
.י.נ ,ןילקורב ,שטיוואבוילמ א"טילש

,הכרבו םולש"

תואלמ רבדב ,י"בשרה לש אלוליהד אמוי ,רמועב ג"ל םוימ ובתכמ תלבק תא רשאמ ינירה"
.ט"לעבה תועובשה גחד 'א םויב ע"יז ט"שעבה לש ותוקלתסהל הנש םייתאמ

ק"כ בתכמ תא יכ יל בישה אוה . . א"טילש ישארה ברהל ובתכמ קתעה תא םג יתלביק"
ק"כ תעצה לעופה לע חוכה ןמ איצוהל םנמא ןכומ אוה .רוחיאב לביק א"טילש ר"ומדא
תבשב וא תועובשב תאז תושעל וילע עיפשהל יתיסנ .תועובש ירחאלש תבשב קר םלוא ,א"טילש
ברה םע םג הז ןיינעב יתרביד .עוציבל ןתינ אל רבדהש יל ריבסה אוה לבא ,וינפלש
.א"טילש ונאדילוט

ול עודי אלש יל רמא אוהו ,רוגמ א"טילש ר"ומדאה יסיגל א"טילש ק"כ בתכמ תא יתיארה"
.ע"יז ט"שעבה תודוא ש"נא םע רבדי ודיצמ לבא ,הז ןיינעב תושעל ול רשפא קוידב המ

...םינפ יפלכ רתוי הז ערואמב קוסעא ידיצמ ןפוא לכב . . ידיצמ הלועפל עגונב"

,הנמאנ תודידיבו בר דובכב"

."ןיול ריאמ קחצי"

..."תואצותל הפצמ"

תופסות הבו ,תועובשה גחל יטרפ-יללכ חסונ איהו האבה תרגיאה תא יברה ול רגיש הבוגתב
,ל"נה תולועפמ החלצהב תואצותל הפצמה . . תולועפה לע ןח תאושתו" :ושדק-די בתכב
."תונייעמה תצפהב תולועפ ראש יככותב


..."רעצה לדוגל"

באוכו ןיינעמ ריכזת יברה בתכ (זטק-גיק 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגיא) ב"כשת טבשב 'גב
.שדוקה-ץראל ולעש םישדחה םילועה לש הטילקה תויעב ןיינעב

-תורגאב ןקתל שי ול הרגושש הקתעהה יפל :הרעה] ןיול ברה םג היה ריכזתה ילבקמ ןיב
.[הלועפב :ספדנ תויהל ךירצו חירא יאצח ןיב הטמשוהש הרסח הבית ,וטק 'מע (םש) שדוק
:(..."ביאכמה ןיינעב ריכזת הפ רגסומ") האבה תרגיאה תא יברה םידקמ ומצע ריכזתל


"ךשוחל םש ץק" תויהל חרכומ

ותואב תפסונ תרגיא ןיול ברה לא יברה רגשמ ,(ב"כשת ןסינב א"י) ךרעל םישדוח רובעכ
ילוא היפיצב הז יבתכמ יתבכע" :הבזכאבו באכב ,ראשה ןיב ,יברה בתוכ ויתורושב .ןיינע
וניתונוועב לבא ,ונבתכמב ונודינש םיניינעב בוטל בצמה יונישב תוישממ תואצות הנייהת
:...."הזל וניכז אל ןיידע הארנכ םיברה


תובא תשרומ

:יברה רפסמ (שד 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת בא-םחנמב 'א םוימ תרגיאב

ותדוצמ - אוה דמוע ושארבש בקעי תיבה . . ןיול 'יש סחניפ ברה ןאכ רקיב
- ויחיש ש"נא תונב ךוניחל עגונב ותלוכי לכב עייסל חיטבהו . . השורפ
.ןבומכ ,הז ידי-לע תורמ תופכל ילבמ

,יברה םע רשקב דומעל ןיול סחניפ ברה ןבה ךישמה ,ל"ז ןיול מ"ירה ויבא תריטפ רחאל
:תישישה הייסנכל יברה תא ןימזהל הכזש אוהו

.(דיתעב ה"יא םסרפתי ןיינעב ףסונ רמוח)תודיסחה ינייעממ


אצת יכ תשרפ


(י,אכ) המחלמל אצת יכ

(י"שר) רבדמ בותכה תושרה תמחלמב

רדגב הזש ,השודקה רואב ויתומא עבראו ותיב תא ריאהל םדאה תדובע ונייה - הווצמ תמחלמ
.בויח

תניחב איה וז הדובע .קוחר םוקמ ,'הצוח'ה תא םג ריאהל הדובעה איה - תושרה תמחלמ
.תושר

יוויצ םצעב אוה 'תושרה תמחלמ'ב קסעה םגש םיאור ונא - רבדמ בותכה תושרה תמחלמב
ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" ונא םיחטבומ וז הדובעב םג ;"המחלמל אצת יכ" - הרותב בויחו
."ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו (ךיביואמ הלעמל)
(ח"משת אצת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(י,אכ) ךיביא לע המחלמל אצת יכ

רוזעל ךנימיל דמוע ןכא ה"בקהש ןוחטיב ךותמ רציה תמחלמל אצת רשאכ - "המחלמל אצת יכ"
- "ךיבייוא לע"ד ןפואב היהת רבכ ,המצע המחלמה הלחהש ינפל דוע ,האיציה םצע הנה ,ךל
.בייואהמ הלעמל
(697 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(י,אכ) ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו ךיביא לע המחלמל אצת יכ

האיציה ,"אצת יכ" איה וז המחלמל המדקהה .הליפתה תעב רציה תמחלמל תזמור וז המחלמ
,(ו תוכרב) "תסנכה-תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותליפת ןיא" ןכש ,תסנכה-תיב לא תיבהמ
ל"זר רמאמכ ,תסנכה-תיבב אצמנ ה"בקהו ,"ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו" איה הרטמה ןכ-ומכו
."תסנכה-תיבב ?יוצמ אוה ןכיה" (ה"פ תוכרב ימלשורי)

לש העונת ידי-לע - שפנבש 'לגר'ב הליחתמ הליפתה תדובעו ,לגרב איה האיציה :ףסונ רבסה
.("'הל ודוה" ,"ינא הדומ") לוע-תלבקו האדוה
(עתת 'מע םירבד הרותה-רוא)


תיבשו ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו ךיביא לע המחלמל אצת יכ
(י,אכ) ויבש

ונתנו" ;תימהבה שפנהו ףוגה םה - "ךיביוא לע" ;םחליהל אצת קר םא - "המחלמל אצת יכ"
"ויבש תיבשו" ףא אלא ,דבלב וז אל .םתוא חצנת 'ה תרזעבש ךל חטבומ - "ךדיב ךיקולא 'ה
ברו" ,(די ילשמ) ביתכדכ ,השודקה דצל תימהבה שפנה לש לודגה החוכ תא לצנל לכות -
."רוש חוכב תואובת
(384 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תובא יקרפ


ןורהא לש וידימלתמ יווה


לש וידימלתמ יווה :רמוא לליה .םהמ ולבק יאמשו לליה
ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןורהא
(בי הנשמ ,א קרפ) הרותל

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

םדא ינב ינש האור היהשכ ?םולש בהוא ןורהא היה דציכ ,ןתנ יברד תובאב ושריפ
טרחתמ אוה ךיא ךרבח האר ,ול רמואו ,ורבח תעדמ אלש םהמ דחא לכל ךלוה היה ,םיטטוקתמ
ויהשכ ,ךכ ךותמו .ול לוחמתש ךילא אובאש יל רמא אוהו ,ךל אטחש לע ומצע תא הכמו
.הז תא הז םיקשנמ ויה הזב הז םיעגופ

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

יאמלו ,"םולש ףדורו םולש בהוא יווה" - הרצקב רמימל היל הווה הרואכל :רואיב ךירצ
?ןורהא השע ןכש הנימ-אקפנ

:רמול שיו

תאז לכבו ;םישדק שדוק ושידקהל ןורהא לדביו" :רמאנ וילעש ,לודג ןהכ היה ןורהא (א
לש וידימלתמ תויהל דחא לכ ךירצ ךכו .הרותל תוירבה בוריקב קסעתהל ומצע תא ליפשה
.ןורהא

תקולחמב קיזחמה לכ" ,ל"זר רמאמכו ,ןיד יפ-לע בויח אוה "םולש ףדורו םולש בהוא" (ב
-לעו ,עשר םדאל וליפא םולש ןתונ היהש ,ןורהאכ גהנתהל שיש שדחמ אנתהו ."ואל לע רבוע
.ןידה תרושמ םינפל איה וז הגהנהו ,ןוועמ ובישה הז ידי

יאמשש ,רייגתהל אבש ירכנה יבגל ארמגב ראובמה יפ-לע ,אקווד לליהל תכייש וז הארוהו
.ןידה תרושמ םינפל לש הגהנה ,ובריק לליה ןכ-ןיאש-המ ,ןיינבה תמאב ופחד
(הגומ יתלב - ה"לשת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

וליפא ,ידוהי לכל תלבגומ יתלב הבהא התיה ןהכה ןורהאל - ןורהא לש וידימלתמ יווה
רשקתהש ךכ ,הרותה רואל ןורהא בריק הזכ ידוהי םגו ;"אמלעב תוירב" םשב ארקנש ידוהיל
.הרותה לש תלבגומ יתלבה תומלשה םע

תעדוי הניא תיתימא הבהא ןכש ,ידוהי לכל ןורהא לש הבהאה ישגר לש תמאה לע הארמ הז
הז ידוהי םגש תלעופ איהו ;'תוירב' רדגב אוהש ידוהי םג הפיקמ איה ןכלו ,הלבגהו הדידמ
.הרותל ברקתיו ותואיצמ לש תולבגמה לעמ הלעתי

,ויתולבגמל לעמ דמולה תא םמורל הנשמה לש החוכב ןכש ,הנשמ רבדב וז הארוה העבקנ ןכל
דמול ידוהי רשאכ ."תוינשמה תוכזב אלא תוסנכתמ תויולגה לכ ןיא" ,ל"זר רמאממ ןבומכ
הרותה ירבד םע דמולה לכש ןיב אלפנ דוחיי היהנ הרותה דומיל ידי-לעש - הנשמב וז הארוה
חוכ לבקמ אוה - הרותב ומצע תא ןתנו בתכש ,הרותה ןתונ םע אלפנ דוחייל דעו ,דמולש
.וז הארוה םייקל לבגומ יתלב
(890 'מע ב ךרכ א"שנת תוחישה-רפס - א"שנת'ה חספה גחל יללכ בתכממ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אצת תשרפ שדוק-תבש
לולאב ג"י

.ה"ע הניד-המחנ תרמ תינקדצה תינברה םע ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי

יברה תנותחב ורמאנש ולא טרפבו ,וניאישנ וניתובר לש הנותח ישורד ולא םימיב דומלל שי
.1צ"יירה

ךכ-רחא ןכו ,החמשב רתוי דוע ופיסוי - תונותח ולא םימיב םיכרועש הלאש ,םסרפל שי
- בוט המו ,םהלש התשמה ימי תעבש ךותב םיאצמנש ולאב הז ךרד-לעו ,התשמה ימי תעבשב
תושעל ("הנותח לכב רדסה םעפ היהש יפכ") לארשי גהנמב טרפבו .תודועסה רפסמב םג ףיסוהל
.2רחבומהמ םיאיבמ ויה םש אקוודו ,םיינעל הדועס

:הרותה תאירק

.3א"הב אלו ףוסבל ף"לאב (ב,גכ ונתשרפב) 'אכד' הרות-רפסב בותכל הרוה ןקזה ר"ומדא

(יריצב) 'רכז' הנושארה םעפב אורקל שי ('רוכז' תשרפבו) ונתשרפ ףוסב "קלמע רכז"
.4ריטפמב ןיבו יעיבשב ןיב ,(לוגסב) 'רכז' היינשה םעפבו

.5הזמ ענמיהל ןוכנו ,'קלמע' םש תאירקב 'תוכהל' תומוקמ המכב םירענ גהנמ

- 'הפיקשה' תלימ תאירק) 'הפיקשה' ןורחאה קוספב םלוק היבגהל םיארוקה גהנמ :החנמ
.6(!ליעלמ

(ופוסבש) 'היננח יבר'ו (קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ב-א םיקרפ - תובא-יקרפ
.7דרפנב קרפ לכל רמול שי


ןושאר םוי
לולאב ד"י

ללכנ הזבו ,8גחה יניינעב שורדל םיליחתמ - תוכוסה גח ינפל םוי םישולש - הז םויב
,(םוי םישולשה לכד החיתפהו הלחתהב טרפבו) הרתי תולדתשה ונייה ,"שורדל" דחוימב
םישולש ךכל םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנב לדתשהל ןכו ,9'ונתחמש ןמז'ד החמשה ןיינעב
.10בבל בוטו החמש ךותמ 'ונתחמש ןמז'ל ןנוכתהל ולכויש ידכ ,גחה ינפל םוי


ינש םוי
לולא ו"ט

:לולא י"ח-ו"ט םימיב ףיסוהל ןוכנ .(ז"נרת תנשב) םימימת-יכמות תבישי תודסייתה
ר"ומדא לש דחוימבו ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ,ז"הדאו ט"שעבה טרפבו) תודיסחה דומילב
קוזיח דבלמ) םישדח םירועיש ירשפאה םוקמ לכב םהב עובקל - ףסונבו (ע"נ צ"יירוהמ
- תוינחורב ללוכ ,הקדצב ;(וז הבישיל דחוימב הרושקה) הליפתה תדובעב ;(רבכמ םימייקה
וב הנשיש םוקמ לכב ,'ךלמ תרדה םע בורב' ,תידיסח תודעוותה ךורעל ;'ריאהל תורנ' תויהל
.11דועו ,וז הבישיל שדח ףינס םיאתמה םוקמ לכב חותפל ;ת"ות תבישי


ישימח םוי
לולאב י"ח

תנשב] ט"שעבה לש תדלוהה םוי אוה לולא שדוחב רשע-הנומשה םוי רשא םסרפתנ רשא תעמ
תושעל ד"בח תויסנכ -יתבב טרפבו תומוקמ המכב וגהנ - [ת"הק תנשב] ןקזה ונבר לשו [ת"חנ
לארשי-תבהאו ללכב םידיסחה יכרדב קוזיח ,םיקידצ ישעמ ירופיסב ,תודעוותה םוי ותוא
.12רתסנהו הלגנה - הרותה דומילל םיתיע תועיבקב תוטלחה תלבקו ,טרפב

,שדוחה ףוס דע לולא י"חמ ,לולא שדוחד םינורחא םימי ב"יהב דחוימב אוה קדצ-ןובשחה
י"ח) שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה םימי ב"יהמ םוי לכש
.13('וכו ,ןוושחרמ שדוח דגנכ - לולא ט"י ,ירשת שדוח דגנכ - לולא

.14הז םויב ןונחת םירמוא ויה ,(ב"ויכו ןתח היה אל םא) יברה וב ללפתהש ןיינמב

.15(חמש גח) 'בוט םוי טוג' :ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא הז םויב


.264 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה'ב םג הארו .315 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' (1

.'םיאישנה יאושינ' 'סב האר ,וז הנותח תודוא םיטרפל

.א"שנת לולא ד"י תחישמ ד"ר (2

הוויצו א"הב בותכ התליחת התיהש הרות-רפס היגהל הוויצ"ש ,םשו .זט 'יס ד"וי הדוהי-תיראש ת"וש (3
הימחנ-ירבד ת"ושב הארו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה -רפס .לולא 'ז ,םוי םויה ."אקווד ף"לאב בותכל
'גהנמו הכלה ירעש'ב וצבקנ הזב יברה יבתכמ .(1898 'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב ואבוה .ג,טנ ףד)
,דבעידב לבא .האירקה ינפל ת"סה תא קודבל שי - רבדב קפס שי םאו .היגהל הרוה םש םגו ,זטק 'יס ד"וי
אצמנ םא הרותה-רפס תא ףילחהל ןיאש ,זפ ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה-תוצקב בתכ ,תורחא תועד שיש ןוויכ
.א"הב בותכש האירקב
ןויליג 'תורשקתה' הארו .72 'מע םש תוכיראבו ,31 'מע םיגהנמה-רפס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (4
.3 הרעה 17 'מע הכ

האר ,ורבעש תורודב ןכ ובתכ רבכו .טק ןויליג ,ו"נשת אצת פ"שד 'תורשקתה' ןויליגב הזב הכוראב האר (5
.י'גאלפ א"רהמו ןימי -ןב ת"ושמ ,ה"ס 259 'מע (ה ךרכ) םידעומ - ףסוי-טוקלי

םג ךייש ןיינעה הרואכלו .ט"ה ה"פ ינש-רשעמ ימלשוריל ןייצמו ,האבה תבש תאירקב ,ד"בח-ללוכ חול (6
.ישימחו ינשו החנמב תבש תאירקל

האר לבא .ש"ייע ,401 'מע ד"ח ז"משת 'תויודעוותה' - ויתוחישב הזב ןדש םימעפ המכ רחאל ,יברה תנקסמ (7
.104 הרעה 259 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה'

.א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (8

וניינע רקיעש ףא ,(י,י ךתולעהב ירפס) "תותבשה ולא - םכתחמש םויבו" תבש לכבש החמשה לע ףסונ תאזו (9
'מע ב"ח א"נשת ש"הס םג הארו .625 'מע ב"ח ח"משת תוחישה -רפס - "גנוע תבשל תארקו" גונעת אוה תבש לש
.806

.808 'מע םש א"שנת ש"הס - נ"שו ,ךליאו 369 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .י,ח הימחנ (10

.ךליאו 315 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' פ"ע (11

.8 הרעה 634 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס .179,177 'מע ג"שת תוחישה-רפס (12

.518 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (13

.םינמאנ תורוקממ יתעמש ןכו ,בכ-אכ 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (לעופב הגהנההו ,הנעמה) האר (14

.ג"שת לולאב י"ח תחיש שארב אבומ (15

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il