- ב"עש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה לולאב ט"י * אובת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ תודיסחה ינייעממ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ

תוכלמ רבד


הטימשה תנש םויסל יללכ בתכמ
'להקה' תנש תארקלו


ןיינעב ה"בקה תלודג יוטיב ידיל האב האירבה תישארב
םהב שדחתנ ,םדאה תאירב םע ,הפוסב וליאו ,יובירהו תומכה
'ה תא דובעל םדאה הווצמ םויה תליחתב * תודחאה ןיינע
דחי לכה תא רסומ אוה ופוסב ךא ,ויניינע יטרפ לכב
התמועלו םיטרפה לא הנופ הטימשה תווצמ * 'הל ןודקיפכ
"'ה תא האריל" לש רסמב לוכה תדחאמ 'להקה' תווצמ.ךליו-םיבצינ 'פ שדוק-תבש יאצומ ,ה"ב

,לולא ה"כ

ז"משת'ה ,תוחילס תבש

,'יוהל תבש ,תיעיבשה תנש

.י.נ ,ןילקורבלארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש

- לולא שדוח לש קדצ-ןובשח לע רבוד ובש ,לולא י"ח שדוק-תבש ברע םוימ בתכמל ךשמהכ
,הנשה-שאר יניינעב ןנובתהל םיאתמה ןמזה התע ירה - הנשה-שאר לש עובשל ונתסינכ םעו
,ויתונקסמ םעו ןובשחה םע םירושק םהש יפכ

ירה ,רבעה תמלשה םשל אוהש ךכ לע ףסונ ירה ,לולא שדוח לש קדצ-ןובשחהש ןוויכ דחוימבו
היהת ,ללכב האבה הנשה לשו ,הנשה -שאר לש 'ה תדובעש ידכ ,דיתעה םשל ,דחוימבו ,םג אוה
.האלמה תומילשב

* * *

העודי - ("ךישעמ תליחת םויה הז") םלועה "תדלוה םוי" לש גחה - הנשה-שארל רשקב
הנשה-שאר עבקנ עודמו - לולאב ה"כ םוי ירה היה תישארב השעמ לש ןושארה םויה :הלאשה
?תישארב השעמ לש ישישה םויה ,ירשת 'א םויל

לכ ירמגל המלשוה םדאה תאירב םעש ןוויכ ;"רוא הרות" איהש ,הרותב ןתינ ךכל רבסה
,התומילשב תחא הדיחיכ הלוכ תואיצמה תאירב םוי אוה םדאה לש ותאירב םוי ירה - האירבה
.םיארבנה לכל סחיב םלשה ארבנה אוה םדאהש ןוויכ דחוימב

:רומאה לכב טוריפ רתיל

םימשה תא םיקולא ארב תישארב" - זא ,תישארב ימי תעבשב ןושארה ,האירבל ןושאר םויב
תוברל - םימשה תא") לכה ארבנ ןושארה םויבש הז קוספ םישרפמ ל"זחש יפכ ,"ץראה תאו
ובר המ" :רומאכ ,ה"בקה תולדג תא אטבמה רבד ,("היתודלות תוברל - ץראה תאו ,םהיתודלות
."'ה ,ךישעמ ולדג המ" ,"'ה ,ךישעמ

,ןיאמ שי האירב ,"ארב" לש ןיינעה היה תישארב השעמ לש ןושארה םויב אקווד :ןכ לע רתי
- "הרוצ" לש בחרה ןבומב) םתרוצ תא םיארבנל ה"בקה קינעה ןכמ רחאלש םימיב הז תמועל
ידי-לע רבסומכ ,עובקה ומויב ארבנ לכל ("ןוקית" :ןושלמ ,היישע) רמגומ בוציעו ,(הריצי
.הרותה ישרפמ

,אוה קר רשא .ה"בקה לש ידעלבה וחוכ יוטיב ידיל אב ןיאמ שי האירב לש הז ןיינעב ירהו
,ןיאמ שי אורבל לוכי ,ךרבתי

תא םיקולא ארביו" םדאה ידי-לע הגשוה האירבה לש תומילשה תילכת - הז לכ רחאל לבא
."'וג םדאה

* * *

:רבדה רבסה

,ךלמל ה"בקה תא ןושארה םדא ריתכה הז םויבש אוה תישארב השעמל ישישה םויה לש שודיחה
ידי-לע ,םלועה ארוב לש ותוכלמ תא המצע לע לבקתו ריכת האירבה לכש עיפשהו שרדו
."שבל תואג ךלמ 'ה" - זאו ,"ונשוע 'ה ינפל הכרבנ הערכנו הווחתשנ ואוב" :ותאירק

הנשה -שאר ןיבל (לולא ה"כ) תישארב השעמל ןושארה םויה ןיב ידוסי לדבה אטבתמ ךכב
:(תישארב השעמל ישישה םויה)

לש הבורמה תומכה .יוביר לש ןיינעב ה"בקה לש ותולדג יוטיב ידיל האב האירבה תישארב
,ןושארה םדא וליאו ;רומאכ ,"ךישעמ ולדג המ"ו "ךישעמ ובר המ" ,זא וארבנש םיארבנה
,תודחא לשו ,'ה תוכלמ לש הדוקנה תא שדיח ,האירבה יטרפ לכ לע ךלמל ה"בקה תא וריתכהב
אוה" :עודיה יוטיבה יפכ ,ךלמה לש תטלחומ הטלשה - איה ,"ךלמה תרתכה" גשומה תועמשמ
,ךלמה :דחא רבד קר םייקש םושמ ,והערמ שיא הנוש םהבש םילדבה םיארנ אלש דע ,"לכה

ךכב ןכש ,"ךישעמ תליחת םויה הז" :םדאה תאירב םוי ,הנשה-שאר לע םירמוא ךכ םושמו
תחא הדוקנכ 'ה תוכלמ לש הדוקנה רדחות האירבה יטרפ יוביר לכבש ,האירבה תומילש תאטבתמ
,ךלמכ 'ה תלבק ,הדיחאו

"םדא" - "ונממ דחאכ היה םדאה ןה" :רמוא בותכהש יפכ ,םדאה לש ודוחיי םע רושק הז רבד
םע תדחואמ איהש םושמ ,"הדיחי" םשב תארקנ (התומילשב) ותמשנש דע ,"ןוילעל המדא" םש לע
,םדאה ידי-לע אקווד תודחאה תילגתמ ךכיפלו ,("ךדחייל הדיחי" - ןכו) "םלוע לש ודיחי"
םלועה לע ךולמ") םלועה ךלמכו ("םכילע ינוכילמת") לארשי ךלמכ ה"בקה תא ריתכמה
.("ולוכ

* * *

האירבה רמג לש תודחאה תדוקנו האירבה תליחת לש יובירה תדוקנ ,תורכזנה תודוקנה יתש
םג יוצמ רבדה - ןכ לע רתיו ,"םדאה הז - ןטק םלוע"ב םג תואצמנ ,(םדאה תאירב םוי)
:םוי-םוי ייחב

קסוע אוה ,ןכמ רחאל .םיבר םיטרפ םע ,לודג םלוע אוה האור ותנשמ ררועתמ םדא רשאכ
ךיכרד לכב"ו ,"םימש םשל ךישעמ לכ" ,'ה תא דבוע אוה םלוכבש ,םינוש םיגוסמ םיניינעב
.וייח רדס יפל שיא שיא ,"והעד

םויה לכ לש "לכה ךס"ו םוכיס השוע אוה ,םדרנ אוהש ינפל ,םויה םויסל עיגמ אוהש העשב
'הל ןרסומו ("יחור") לכה לש תוינויחהו תוימינפה תא חקול אוהו ,וילא רושק רבדהש לככ
,"יחור דיקפא ךדיב" :הדיחיו תחא הדוקנב יוטיב ידיל אב הז רבד .תחא הדוקנכ ,ןודקיפב
.ה"בקה ידיב ודיקפמו ןודקיפל ,וכלהמב השע רשא לכ לע ומוי לכ תא השוע אוה רשאכ

* * *

ךילומה ,המויסב דחוימבו ,הטימשה תנש ,וז הנשב רתוי תושגדומ תורומאה תודוקנה יתש
."'וג םעה תא להקה 'וג םינש עבש ץקמ" רשאכ ,להקה תנש ,האבה הנשה תארקל ןיכמו

:ה"בקה תוכלמ תא עיבהלו תולגל אוה ,להקה לש ןהו הטימש לש ןה ,תווצמה יתש לש דעיה

אל ךמרכו ערזת אל ךדש") המדאה תדובעב קוסעל רוסיאה ןה - הטימש לש תווצמה יטרפ
לכה" יכ םיחיכומ - לכל רקפה ןה הטימשה תנשב םילדגה תוריפהש הדבועה ןהו ("רומזת
רשא לכ לש ןודאהו (םדאה לש) ולש 'וכו הדשה לש ןודאה אוה ה"בקהש ,"לכה ןודא תושרב
."םכיקולא 'ה תא ואריו . . ועמשי (איבהל) ןעמל" - האב להקה תווצמ םג ךכ .םלועב

:ןהיניב ירקיע ינוש םייק ,םרב

תיעיבשה הנשבו 'וג ךדש ערזת םינש שש" :דרפנב דיחי לכל הנפומ הטימש תווצמ לש יוויצה
,ולש יטרפה הדשהש הרכה רודח תויהל בייח דיחי לכ ."'וג ערזת אל ךדש . . ןותבש תבש
."לכה ןודא תושרב" םה ,ותוללכב ושוכרו

רבדהשכ דחוימבו ,"תווש ןהיתועיד ןיא" ירהו ,ומצעל דיחי לכ לש איה הרכההש ןוויכ
ההז הרכהה ןיא ,םילדבהו םיבר םיטרפ הב שי ,םדאה לש יטרפה 'וכו הדשל סחיב רומא
.לכב הדיחאו

,םעה לכ תא םיליהקמ :תודחא - אוה "להקה" לש הנכות :ךפיהל איה להקה תווצמ התמועל
עיפשהל המגמב לארשי לכ ינפל תוארקנ הרותה תוישרפ םג .דחא להקב ,ףטהו םישנהו םישנאה
םניאש הלא וליפאש ריבסמ ם"במרהש יפכו ,"'ה תא האריל" :הדוקנה התוא תא םיעמושה לכ לע
האריו המיאב עומשל םנזא בישקהלו םביל ןיכהל ןיבייח" - "להקה" לש האירקה תא םיניבמ
הווטצנ התע וליאכ ומצע האריו 'וכ הריתי הלודג הנווכב 'וכ יניסמ וב הנתינש םוי 'וכ
תנווכ םא יכ ,'וכו םיטרפה לש לכשב הנבהה וניא רקיעה ,רמולכ ."העמוש הרובגה יפמו הב
,"העמוש הרובגה יפמו הב הווטצנ התע וליאכ" ,האירקה תעימש ידי-לע האריו המיאו בלה
יפכ ,דחא בלב דחא שיאכ םה ,"ןיריכמ ןניא"ל דעו "םילודג םימכח"ה ןמל ,לארשי לכ רשאכ
.הרות-ןתמב היהש

,הרואכל .ךלמה ידי-לע אקווד התיה "להקה" דמעמב הרותה תאירק עודמ ןבוי םג הז יפל
האריל" איה "להקה"ב הרותה תאירק תרטמש רחאמ לבא ,ןירדהנסל ךיישה רבד אוה הרות דומיל
,"ךילע ותמיא"ש ךלמה ידי-לע אקווד רבדה השענ ,לארשי ינב לכ תא דחאמה רבד ,"'ה תא
לש תדרפנה תואיצמה תאו "ינא"ה תא לטבמה "האריו המיא" לש שגרה תא ררועמש הז אוה
."לארשי להק לכ בל" אוה ירה ךלמהו ,םיעמושה

* * *

םתיא םיאיבמ הלאה םימיהו ןמזהש םיליגר יתלבה תוחוכהו תויורשפאה לכש ןוצר-יהיו
,רתויב האלמה הדימב ולצוני

."ךדבעל ךזוע הנת ,יננחו ילא הנפ" :תחאו דחא לכב םייקתמש ןוויכ דחוימבו

,האלמה ודימ ,רתויו שורדה לככ השדחה הנשל הבוט המיתחו הביתכב יאדו ףיסוי הז לכו
םושמ) "התא לודג יכ" - תולדג לש ןפואב לבא עבטה ךרדב קלח - הבחרהו השודקה ,החותפה
,"התא תואלפנ" - סנ ךרדב ,עבטה ןמ הלעמלש קלחה תא - "השוע"ו ןכו ,(לודג ה"בקה ירהש

.א"טילש - לארשי ינב וניחא ללכ ךותב ,ותיב ינב ליבשבו ומצעל שורדה

תונכהה - םג ללוכ ,השדחה הנשל תומיאתמה תונכהה תא ושעי תחאו דחא לכש ,ןוצר-יהיו
,להקה תנשל

םיניינעהש עודי ירה ,םייק שדקמה-תיבש ןמזב הרושק הטושפכ "להקה" תווצמש תורמל ןכש -
- תע לכב םיילאוטקא םה ינחורה םנבומב ירה ,םהימודו תונברקב ,שדקמה-תיבב םייולתש

רשק םהל שיש ,םהילא עיגהל לוכי אוהש ףטו םישנו םישנא ליהקי תחאו דחא לכש ךכ ידי-לע
התע וליאכ" ןפואב "םימיה לכ" םהילע עיפשי רבדהש דע ,"'ה תא האריל" םתוא ררועל ,וילא
,"הרובגה יפמ הב הווטצנ

ומייקי זאש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע שיחי הז רבדו
,שממ וטושפכ (רקיעבו תוינחורב) להקה תווצמ תא

וננוכ ינד-א שדקמ" ,ישילשה שדקמה-תיב לא "הנה ובושי לודג להק" דועייה םייוקיו
,המילשהו תיתימאה הלואגב ,חישמה ךלמה יפמ הרותב תוישרפה תאירק תא ועמשיו ,"ךידי
.שממ ונימיב הרהמבו


רומאה לכב הבר החלצהל הכרבבו דובכב

הלגנהו הארנה בוטב הקותמו הבוט הנשלו

דחי םג תוימשגבו תוינחורבו תוינחורבו תוימשגב

ןהאסרואינש םחנמ


(שידיאמ םוגרת - 328-322 'מע דל ךרכ תוחיש יטוקל)ה"כ ק"שצומ בתכמל תורעה האר :תוחילס תבש ,לולא ה"כ ,ךליו-םיבצינ 'פ שדוק-תבש יאצומ
.נ"שו .(147 'מע ד"כח ש"וקל) ותליחתב מ"דשת'ה לולא

בוט-םש-רתכ האר - םימדוקה לולא ימיב הדובעה ירחאל תוחילסה ימי תלועפ :תוחילס
.נ"שו .גי 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה)

.ד-ב ,הכ רהב :'יוהל תבש ,תיעיבשה הנש

ה"משת'ה תוחילס תבש ק"שע בתכמ האר :םיאתמה ןמזה התע ירה - הנשה-שאר לש עובשל
.ה"ר ינפלש םינורחאה םימיב ה"ד הרעה (521 'ע ט"כח ש"וקל)

א"פ ה"ר ימלשורי םג הארו .א,זכ ה"רמ ,ה"רד ףסומ תליפת :("ךישעמ תליחת םויה הז")
.ןושארה םויה ה"ד הרעהב ןלהל ןייוצמה .התליחתב ג"ה

'מע םיבצנ ת"הוא .מתת 'מע ג"ח םירבד צ"מאהדא ירמאמ .ג,זמ םיבצינ ת"וקל :הלאשה
הז ה"דר .דועו .(גי 'מע) ד"נרת םויה הז 'וכ ןיינעהו ה"ד .דועו .דנר'א .טמר'א .במר'א
.דועו .ט"שת ,ד"שת ,ד"פרת םויה

גכ אקסיפ כ"רד אתקיספ .ט"כפר ר"קיו :לולאב ה"כ . . תישארב השעמ לש ןושארה םויה
- תופוקתל ה"דות .(בפשת זמר) יעיבשה שדוחבו (א,טכ סחניפ) פ"הע ש"לי .(יעיבשה שדוחב)
(א"שרהמ ג"אדחב אבוה) ן"ר םג הארו .םש ל"דרה תוהגהבו ח"פר א"רד יקרפ הארו .א,ח ה"ר
.א,זט ה"רל

א"שרהמ ג"אדח .(תעדל ךל שיו ה"ד) גי,א תישארב פ"הע ייחב וניבר םג האר :ךכל רבסה
ימי בתכמ .מ"כבו .דנר'א .טמר'א 'מע םש ת"הוא .ג,זמ .א,זמ םש ת"וקל .א,זכ ה"רל
'מע ד"כח ש"וקל) ג"משת'ה לולא ה"כ ק"שצומ .(454 'מע ט"ח ש"וקל) ט"כשת'ה תוחילסה
.נ"שו .(627

.גכ,ו ילשמ :"רוא הרות"

היה םדאה :(א,זכ) םש א"שרהמ ג"אדח האר :האירבה לכ ירמגל המלשוה םדאה תאירב םע
ךישעמ תליחת ה"ר ארקנו םדא תאירב םדוק רבד םוש ארבנ אל וליאכו האירבה לכ לש תילכת
,חמ ג"חזבו .לכה רמגו האירבה םולשת אוהש םדא :םש ייחבבו .םישעמה רקיע אוה םדאהש
.םדאב לילכתא אלוכו אתתו אליעלד המ לכו אלוכ ןקתתא םדא ארבנד ןוויכ אנאתו :א"עס
.'וכ [םדאה=] שטנעמ רעד ה"ד הרעה םש ד"כח ש"וקל הארו

ועזעדזא םדא ירבמל ה"בוק אעב דכד :ב,דל א"חזבו .דועו .תמדוקה הרעה האר :םלשה ארבנה
ג"ח שדוקה-תדובע הארו .(ח 'מע - םש א"חזל צ"יול יטוקלב ראבתנ) ןיאתתו ןיאליע לכ
ג,חנ) ד"מרס (ת"הק תאצוה) מ"ההל א"וקל (ר"הדא תמכח תודוא) הארו .ד-ג"פ (תילכתה קלח)
.(די 'יס - ךליאו מ"שת ת"הק תאצוהב) ךליאו ב"עס ,ד ת"וא .(ךליאו

.א,א תישארב :"ץראה . . תישארב"

.דכ ,םש .די,םש פ"הע י"שרפ :םישרפמ ל"זחש יפכ

.די ,םש פ"הע י"שר ןושל :היתודלות . . םימשה תא

.ו,בצ םש .דכ,דק םיליהת :ולדג המ" . . ובר המ"

תאצוהב שדוקה ןושלב ונלצא ןיאו :א,א תישארב פ"הע ן"במר האר :ןיאמ שי האירב ,"ארב"
.ארב ןושל אלא ןיאמ שיה

:("ןוקית" :ןושלמ ,היישע) רמגומ בוציעו ,(הריצי . . םתרוצ תא םיארבנל . . קינעה
,ונוקית והז הנה ,ותכאלמ רמג ידיל אבשכ רבד לכד :(מ"כבו) 223 'מע ט"צרת מ"הס האר
,רמוחה אוהו ,שיה תושדחתה תישאר אוה האירבד .היישע ,הריצי ,האירב - תוגירדמ 'ג ןהו
.היישע אוה ןוקיתו ,הרוצה אוה הריציו

(ו,םש) פ"הע י"שרפ האר :("ןוקית" :ןושלמ ,היישע) רמגומ בוציעו . . ןכמ רחאלש םימיב
אצת) הינרפיצ תא התשעו ומכ ,ותיישע איהו ,ודמוע לע ונקת :עיקרה תא םיקולא שעיו
.(בי,גכ

.(א,בי הגיגח) הזב ל"זרמכו ,ןושאר םויל דחוימב םיכיישה םיארבנה דבל :םיארבנל

.(ב"ע שיר ,לק) כ"ס ק"הגא :ןיאמ שי אורבל לוכי ,ךרבתי ,אוה קר

.ותלחתב א"הויה רעש אינת) ט"שעבה 'יפכ ,םימיה לכ דימת ,שממ עגר לכב :ןיאמ שי אורבל
.(ש"ייע ותלחתב ם"במר הארו

תומוקמ יובירבכ שימ שיב םג ךייש ק"הלב האירב ןושל .זכ,א תישארב :םדאה . . ארביו"
.ך"נתב

הארו .(ב,צ) ו"נת ז"וקת .ב,זק ג"ח .ב,אכר א"ח רהוז :"ונשוע . . ואוב" :ותאירק
.ךליאו ולר ע"ס אראו ת"הוא

.ו,הצ םיליהת :"ונשוע . . ואוב"

ותא תוירבה לכו ותוא ךילמהשכ ארבנש םויב םדא ורמא .א,גצ םיליהת :שבל תואג ךלמ 'ה
.(הפוסב דימת .א,אל א"ר) עובשב 'ו םוי לכ לש וריש אוהש דעו .(א"יפ א"רד יקרפ)

ר"בדמב .גכ תקוח אמוחנת הארו .אכ,אכ תקוח פ"הע י"שרפ :"לכה אוה" :עודיה יוטיבה
.חכ ,ט"יפ

הכוראב (ה"רלד) ל"זיראהתכ האר :"ולוכ םלועה . . תוכלמ לש הדוקנה . . הנשה-שאר
דעו (ןיאמ שי ד"ע) הנושארה התדוקנמ והזש ח"אד םע רודיסבו .'למה ןיינב אוה ה"רבד
.םיטרפה לכו ןיגרד לכ ףוסל

ם"במר הארו .("םלוע לש ודיחיכ") ה ,א"כפ ר"ב .בכ,ג תישארב :ונממ דחאכ היה םדאה ןה
.מ"כבו .ב,חל רומא ת"וקל .ה"פר הבושת 'לה

.העק ןפוא תוקומע הלגמ האר :הדיחי . . ונממ דחאכ

.(ב,גצק) ג"לס ב"ח יח לכ םא רמאמ (ונאפמ ע"מרל) מ"שע :"ןוילעל המדא" םש לע "םדא"
ירמאמ .ךליאו ז"יפ (דוחייה קלח) א"ח שדוקה-תדובע .מ"כבו .ב,אש .ב,כ .א,ג ה"לש
.נ"שו .בכק 'מע א"ח םירבד צ"מאהדא

,המשנ ,חור ,שפנ - הל וארקנ תומש השמח :זל ,ב"פ ר"בד :ט ,ד"יפ ר"ב האר :"הדיחי"
- תחא דע ה"דות .םש 37 הרעהבו ה"ס 'תודיסחה תרות לש הניינע' סרטנוק הארו .הדיחי 'יח
:(מ"כבו .א,זכ האר ת"וקלב אבוה) א"פ (ע"יבא ישורד רעש) במ רעש ח"ע הארו .א,חי תוחנמ
'וכ ארבנ דחא ץוצינ חוכב שבלתמ ץוצינה הזו 'וכ תוקולא תניחב אוהש דאמ ןטק ץוצינ שי
.הדיחי 'קנה

.א,הכ האר 'פ ת"וקל האר :"םלוע לש ודיחי" םע תדחואמ איהש . . הדיחי

.הלעמלד דיחיה הלגמו השוע הדיחי - .("המוח ינא םוא") תונעשוה טויפ :ךדחייל הדיחי

.ה"רד ףסומ תלפתב תויוכלמ יקוספמ ,ו,דמ 'יעשי :לארשי ךלמ

.ב,דל .א,זט ה"ר :םכילע ינוכילמת

.("'וכ ךולמ 'וכ וניקולא" תכרב) ה"רד הדימעה תליפת :ולוכ םלועה לע ךולמ

הארו .(א,אק .ב,ק) ט"סת ז"וקת .ב,גל ג"חז .ג ידוקפ אמוחנת :םדאה הז - ןטק םלוע
.וכק 'מע ו"כרת מ"הס .ב,דלק א"חז .ךליאו א"עס ,ה רבדמב ת"וקל .א"לפס נ"רדא

ןמסנהב הארו .ו,ג ילשמ .ב"ימ ב"פ תובא :"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ךישעמ לכ"
.םימש םשל ךישעמ לכ ה"ד הרעה (319 'ע ד"לח ש"וקל) םדוקה בתכמב

.ו,אל םיליהתמ ,ט"מהעש עמש תאירק םויס :"יחור דיקפא ךדיב"

.םש תורעהב ןמסנהבו ,(ז"משת) וז הנש ירשת שדוחל םישולש םוי בתכמ האר :להקה תנש

ד"כח ש"וקל .ד"וי ,םש פ"הע י"שרפ הארו .ךליאו ד"וי ,אל ךליו :'וג םינש עבש ץקמ"
.ךליאו 197 'מע

.םש ןמסנהבו .ךליאו 202 'מע םש ש"וקל םג האר ןלהל אבהב :הטימש לש תווצמה יטרפ"

רעש ,רהב 'פ ל"זיראהל (תווצמה ימעט) ת"ל האר :המדאה תדובעב . . רוסיאה . . הטימש
.(ךליאו א,הל צ"מרד) תיעיבשה תנש תשודק תווצמ צ"צהל צ"מהס .םש תווצמה

.ד,הכ רהב :רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש

א,וק .(ךלמה תווצמ :םש י"שרפבו א"ער ,טל מ"ב ארמגה ןושל) אכלמד אתעקפא :לכל רקפה
286 'מע ז"יח ש"וקל הארו .((לבוי יבגל) א,טק .('וכ הערוזלמ ולטיב ךלמה :םש י"שרפבו)
.ךליאו

.דפ הווצמ ךוניח הארו .חכש הווצמ ךוניח :"לכה ןודא תושרב לכה"

.ךליאו טלר 'מע תורגא צ"יול יטוקל האר :להקה תווצמ

.בי,אל ךליו :"םכיקולא . . ועמשי . . ןעמל"

.ד-ג,םש רהב :ערזת אל . . ערזת םינש שש"

ךרד תכסמ .ו,ד"פ נ"רדא .א,חל ןירדהנס .א"ער ,חנ תוכרב האר :"תווש ןהיתועיד ןיא"
.י סחניפ אמוחנת .ט"פ הבר ץרא

.(המר 'מע) םש צ"יול יטוקל הארו .בי,םש ךלייו :ףטהו םישנהו םישנאה

.נ"שו .ףטהו ה"ד הרעה ל"נה ירשת שדוחל םישלש םוי בתכמ האר :ףטהו

מ"שת'ה תוחילסה ימי בתכמ .29 'עהב םש ןמסנהבו ,300 'מע ט"יח ש"וקל האר :דחא להקב
.(ךליאו 615 'מע םש ש"וקל)

דגנ תאזה הרותה תא ארקת" (אי,םש ךלייו) ש"מכ :לארשי לכ ינפל תוארקנ הרותה תוישרפ
.(א,אמ הטוסמ ,פ"הע י"שרפ) "םירבדה הלא תליחתמ" ,"לארשי לכ

.22-23 תורעה (189 'ע ד"לח ש"וקל הארו .ו"ה ג"פ הגיגח 'לה :ריבסמ ם"במרהש יפכו

.190 'ע םש ש"וקל האר :רמולכ

.םש ם"במרה ןושל :"םילודג םימכח"

.(22 הרעה ל"נה ש"וקל האר) ה"ה ףוס םש ם"במרה ןושל :"ןיריכמ ןניא"

.םש אתליכמ הארו .ב,טי ורתי פ"הע י"שרפ :הרות ןתמב . . דחא בלב דחא שיאכ

.ךליאו 300 'מע ט"יח ש"וקל םג האר ןלהל אבהב :ןבוי םג הז יפל

םש י"שר הארו) א,אמ הטוס הנשמ :ךלמה ידי-לע אקווד . . "להקה" דמעמב הרותה תאירק
ד"לח ש"וקל הארו .ג"ה םש ם"במרב - תויטרפבו .אי,אל ךלייו פ"הע י"שרפ .(רמאנש ה"ד
הרעה ל"נה ש"וקלב ןמסנהב האר) אקווד ואל ךלמד תועידהל םגו .נ"שו .34,20 הרעה ל"נה
.ב"ויכו ןירדהנס אלו הנשמבש ךלמ תמגוד לודג י"ע ל"צ (20

.דועו .א"יפ ר"אבדת .םירממ 'לה שיר ם"במר האר :ןירדהנסל ךיישה רבד . . הרות דומיל

-6 'מע ט"ח ש"וקל) ו"כשת'ה תוחילסה ימי בתכמ םג האר :ךלמה ידי-לע אקווד רבדה השענ
.(445

ךליאו מ"שת ת"הק תאצוהב) ד"עס ,וטק מ"ההל הרות-רוא הארו .ב,בל ןישודיק :ךילע ותמיא
.(גקת 'יס -

ךלמ יונימ תווצמ צ"צהל צ"מהס הארו .אכלמ ימק יוחי :ב,ה הגיגח האר :"ינא"ה תא לטבמה
.י"נבב לוטיב ךישממ ךלמהש (א,חק צ"מרד) התליחתב

בוש ערכש ןוויכ ,תומילשה תילכתב אוה םיכלמה-יכלמ-ךלמל ולש לוטיבהו :אוה ירה ךלמהו
.(ךליאו גפשת'א 'ע רוכז 'פ ת"הואב ראבתנ .ב,דל תוכרב) ףקוז וניא

ריעהלו .ח"מקס א"ח א"בשרה ת"וש הארו .ו"ה ג"פ םיכלמ 'לה ם"במר :"לארשי להק לכ בל"
.ךליאו 165 'מע ט"יח ש"וקל הארו .טכ ס"ר ק"הגאמ

.זט,ופ םיליהת :ךדבעל . . ילא הנפ

.ןוזמה תכרב חסונ :הבחרהו . . האלמה ודימ

.י,םש םיליהת :"התא תואלפנ" . . "השוע"ו . . "התא לודג יכ"

.(613 'מע ט"יח ש"וקל) מ"שת'ה לולא י"ח ק"שע בתכמ .ג,חע תוכוס ת"וקל האר :עודי ירה
.נ"שו

.בי,םש ךלייו :םימיה לכ

.ז,אל והימרי :הנה ובושי לודג להק

.דועו .א,אכר ג"חז .פ"הע י"שרפ הארו .זי,וט חלשב :ךידי וננוכ ינד-א שדקמ

.גצר 'מע תורגא צ"יול יטוקל האר :תוימשגבו . . תוימשגב
תודיסחה ינייעממ


אובת-יכ תשרפ


(ב,וכ) המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו

לש ודיקפת :ךדמלל .הליכאל ןהוכל ונתינ אלא ,חבזמה יבג-לע וברקוה אל םירוכיב תוריפ
.השודק - איהש יפכ ,הכותב רידחהל אלא ,תוימשגה תא לטבל וניא םדאה

,ללכב תוריפ ומצעל ריתוהל יאשר םדא .(י"שר ,תישאר לכ אלו) "תישארמ" רמאנש והז
תוריפמש רכינ היהיש ,השודק םהב רידחהל וילע םלואו ;("תישאר") םירחבומ תוריפ וליפאו
.םירוכיב ושרפוה ולא
(358 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו
(ב,וכ)

לכיהל הלע הבש ,'המשנ תיילע'ל ב"שרה יברה הכז ,ב"נרת לולא י"ח ,אובת תשרפ תבשב
ךיקולא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו" קוספה לע הרות ט"שעבה רמא תבש התואב .ט"שעבה
:"םש ומש ןכשל

רחבי רשא" אלא ,ותמזוימ הז ןיא ,םוקמל םוקממ ךלוה ידוהי רשאכ - "םוקמה לא תכלהו"
אבש םוקמב תוקולא םסרפל ידכ - "םש ומש ןכשל" ,הלעמלמ ותוא םיליבומ - "ךיקולא 'ה
.םשל
(לולאב י"ח םוי-םויה)


(זי,וכ) תרמאה 'ה תא

(י"שר) ןווא ילעופ לכ ורמאתי ומכ ,תראפת ןושל . . הלדבהו השרפה ןושל

שרפומ אוהו ,ערל תוכייש לכ ידוהיל ןיא ועבטו ותואיצמ םצע דצמ - הלדבהו השרפה ןושל
.ןועו אטח לש ןיינע לכמ לדבומו

אטחה תא ךופהלו המלש הבושתב בושל וחוכב ,ךרדה תא רבעו םגפו אטח םא םג - תראפת ןושל
:איבמ י"שרש קוספב זמורמ הז רבד .תויוכזל וכפהיי תונודזהש ךכ ,חבשו תראפתל ומצע
."ןווא ילעופ לכ ורמאתי"
(173 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ט,זכ) םעל תייהנ הזה םויה ,לארשי עמשו תכסה

- "עמשו" ;בשוימ תועיקת - "תכסה" .("רפוש לוק עומשל") רפוש תעיקתל זמר - עמשו תכסה
.דמועמ תועיקת

רועיש ןכש) ןיטימורט ק"תת םנשי תולוק האמה לכבו ,א"קתת הלוע "עמשו תכסה" :ךנמיסו)
םיכירצ ןכ-םא ,הלודג איה בשוימד תועיקתד הנורחאה העיקתהו ,(ןיטימורט עשת אוה לוק לכ
.(א"קתת לוכה-ךסבו - ףסונ טימורט בשחל

."ךישעמ תליחת םויה הז" :רמאמכ ,הנשה-שאר לע יאק - הזה םויה

ול םויה ךתוא םיקה ןעמל . . םויה םיבצינ םתא" :(טכ םיבצינ) ביתכדכ - םעל תייהנ
.הנשה-שאר לע יאק עודיכש ,"םעל
(חפש 'מע ב רהוזל 'קחצי-יול יטוקל')


(בי,זכ)םעה תא ךרבל ודמעי הלא

(י"שר) הללקב וחתפו לביע רה יפלכ . . הכרבב וחתפו םיזירג רה יפלכ םהינפ םייוול וכפה

!?"שיאה ךורב" אל ךא ,השרפה ךשמהב ונא םיאצומ "שיאה רורא" ,ןכש ,הומת הרואכל

רתוימ ןכלו שודיח לכ ןיא ,בטימד ילימ לכב לארשיל הכרב עיפשמ ה"בקהש ךכל עגונב ,אלא
איהש ,הכרבל הללקה תכיפה ידי-לע תכשמנה הכרב שיש ךכב אוה שודיחה לכ .תאז ןייצל ףא
.רתויב תילענ הכרב
(ה"משת אובת-יכ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


השדחה הנשל יברה תכרב


ינומהל תונוש הכרב תורגיא רגשל יברה גהנ הנש לכ תארקל
תונבו ינב לא" תיללכה ותרגיא לע ףסונ * לארשי-תיב
,תופש רפסמב ,םייטרפ-םייללכ םיבתכמ יברה חלש ,"לארשי
הרופיס * אלכה-יתבב םיריסאל ףאו םידימלתל םיבתכמ דצל
ז"לשת ירשת רואית ;הלבקמ לע התעפשהו תחא הכרב תרגיא לש
דועו 'םימת' לש 'נ"פ'מ תחנ הוור יברה ;770-ב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ינומהל הכרב-תורגיא חולשל יברה היה גהונ ,הנשה-שאר תארקלו הנשה ףוס לש וז הפוקתב
תרגיאה חסונ גרח םיתיעל םלוא ,ההז תורגיאה חסונ היה םירקמה בורב .לבת יבחרב םידוהי
ךירעהל וא תעדל תלוכיה ,ןבומכ ,ןיא .ןעמנל תישיא תפסות הפוסב העיפוהש וא ,לבוקמהמ
והשמ ונדמלל ידכ וב שיו ,אוה עודי ןלהלד הרקמה .ןהילבקמ לע ולא תורגיא לש ןתלועפ תא
.ןהילבקמ לע יברה לש 'קה תורגיא תעפשה תמצוע לע

לחהו וקורמב ד"בח ידי-לע תודהיל ברקתהש ,ןטיבא סחניפ רמ אוה ןלהלד בתכמה אושנ
ןיב עבק חרואב עיפומ היה ומש ,יברה לצא םלועמ רקיב אלש ףא .תווצמו הרות רומשל
.ןיעל היולג הביס אלב ,ךרדהמ שיאה רס םימיה דחאב .'ןיליפת עצבמ'ב םיפתתשמה

זא היהש ,(הדנק לואירטנומב יברה חילש םויכ) ןיקסר 'יש לדנעמ-םחנמ 'ר ברה ח"הרה
יברה יחולשמ ,ויבאל עייסל מ"שת ץיקב עסנ ,קרוי-וינב הרות-ילהא תבישיב 'םימת'
בתכ קרוי-וינל לולאב 'חב בששכ .ץיקה תוליעפב ,ןיקסר 'יש בייל-הדוהי ברה ,וקורמב
םיבר םימחר ררועל אנא" :תדחוימ הכרב שקיב ראשה ןיב .תולועפה לע טרופמ ח"וד יברל
לכ לביק אל ןיקסר מ"מ 'תה ,ומצע בתוכה ."הבושתב רוזחיש ןטיבא 'יש סחניפ רמ רובע
תא .מ"שת לולאב 'כ םויב ןטיבא רמל דחוימ בתכמ בתכ יברה יכ רבתסמ ךא ,יברהמ הבוגת
:ךכ יברה חתופ בתכמה

תוררועתהה ימיב ונא םידמועש ןוויכ לבא ,ונממ יתעמש אלש בר ןמזמ הז
הביתכ ול רשא לכלו ול לחאל ינוצר ,הנשה-שארל םיננוכתמו לולא שדוחד
.הלגנהו הארנה בוטב ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו

:יברה ול בתוכ ךשמהבו

םג רשא ,היתווצמו הרותה יפ לע הגהנהב הפסוהש שיגדהל רתומל יאדוובו
הפיסומ ,השודקו בוט יניינע לכב הפסוהל םוקמ שי דימת ירה יכה -ואלב
...ת"ישה תוכרבב

ייח תויחל רזחו המלש הבושתב בש ידוהיהו ותלועפ תא לעפ יברה לש 'קה ובתכמ יכ הארנ
.םיאלמ תווצמו הרות

...ץ"דבה רושיאב

,ש"נאב םימייוסמ םישיאל וא ח"וגאצ יפינסל וחלשנ יברה לש הכרבה תורגיאש םינש ויה
.(דיר ןויליג 'תורשקתה' םג האר) ןהיתודועתל ןתוא םיריבעמ ויה הלאו

,ץ"דבה לש 'אניידד ארפס' שמיש רשא ,ןייטשטיירב 'מ םהרבא ברה בתוכ ד"כשת תבטב א"כב
ר"ומדא ק"כ תכרב תלבק תא ,הבר הדותב רשאמ יננה" :תרגיאה תא ול ואיבהש ש"נאמ הלאל
."ךכ לע םידבכנה םתרות דובכל הדומ יננהו ,שטיוואבוילמ א"טילש

קחצי -לארשי ברה ןואגה לש ובתכמ םילשוריב ח"וגאצ ידרשמב לבקתה ז"כשת ולסכב 'טב
תשודק דובכ תכרב" תלבק תא רשאמ אוה ובו ,'תידרחה הדעה' לש ץ"דבה רבח ,ןאמעזייר יולה
"א"טילש רוהטו שודקה ר"ומדא

'םימת' לש נ"פ

ינקסעו ינבר יבושחמ) ןוסבוקיי'ג לארשי ברה ח"הרהל יברה הארה ,ירשת שדוח רחאל ,םעפ
דחא בתכש (שפנ ןוידפ=) נ"פ (הרותה-רדה תבישי לש הדסיימו תירבה-תוצראב ד"בח
:תולעפתהב רמאו נ"פה חסונמ תחנ הוור יברה .'םימימת'ה יריחב ןיב היה אלש ,'םימימת'ה
."'םימת' בתוכ דציכ האר"

"התחונמו שפנה תוריח"

- התע תעל - םיאצמנה לארשי תונבו ינב לכל" תיללכ תרגיא יברה םסריפ ח"לשת תנש תארקל
אלכה-יתב ילתוכ ןיב ח"וגאצ לש הפנע תוליעפל ךשמהכ האב וז תרגיא ."ו"ת ק"האב אלכב
.דועו ק"שנ תקלדה ,ןיליפת תווצמב יוכיז הללכש תוליעפ ,ץראה יבחרב

:ךכ תחתפנ וז תדחוימ תרגיא

יניעל םג הלגנהו הארנה בוטב ,הבוטל םבבל תולאשמ יולימל הליפתב םריכזא
.רשב

:"הדשב ךלמ"ד לשמה ןכותב קסוע תרגיאה ףוג

לארשי ינב לש םירדחהו םיתבה אוה ללוכו ונבומ - הז ןיינעב 'הדש'ש ןבומו
,ןכלו . . "ודובכ ץראה לכ אלמ" ירהש ,אלכה-יתב םג ללוכ ,םהש םוקמ לכב
. . ךלמה לא תשגל לוכי הצורש ימ לכש ,רומאה לשמב םירומאה םיטרפה לכ
.אלכה יתבב םיאצמנה םג ללוכ

:אבה לוחיאב תמייתסמ תרגיאה

.הז םבצמב דוע התחונמו שפנה תוריחל הכרבב

הפש יארוקו ירבודל הנש ףוסב רגשל יברה גהנש גוסה ןמ שידייב יטרפ-יללכ בתכמ ונינפל
:וז


תומש םע ,(ה"כשת תנשב) ד"בח-רפכב הרות-דומלתה ידימלתל ,השדחה הנשל תרחא תרגיאו
:םידימלתה

(תספדומה הרודהמ האר)

770-ב ז"לשת הנשה-שאר ברע

:ו"לשת לולאב ט"כ ,ו םוימ 'תה דחא לש ןמוי עטק ןלהל

דרי .הווקמל עסנ ןכמ רחאל .ליגרכ להקה םע תוחילס א"טילש ר"ומדא רמא ןבומכ םויה"
.תוארונ תופיחד ויה 'םירדנ תרתה'ב .להקה םע תירחש ללפתהל

לביק ןכמ רחאל .'הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכ' ['םינייד'ל=] םהל לחיא ק"כ"
.דחאו דחא לכל הרומאה הכרבה תא לחיאו םינ"פ

.יללכה נ"פה תא יברל ורסמ ךכ-רחא"

היה ש"דאשכ הז היה .ש"דאל נ"פ ןהאספמיס יברה ןתנ 'להוא'ל עסנ א"טילש ר"ומדאש ינפל"
ט"נרת תנשמ ע"נ (ב"שרוהמ) יברהמ סרטנוק ול ןתנו תוכרבב וכריב ש"דא .תינוכמה די-לע
ידכ סופדה תיבב ןשי ןכו ותהגהב קסעתה רבוסוס ריאמ-קחצי רוחבה) הנשה-שארל רואל אציש
."...(הנשה-שארל תאצל לכוי הזש

"םמורמ דואמ חור-בצמב ש"דא"

ת"הרה ךרבאה ויתומישרב בתכש יפכ ,ז"לשת הנשה-שאר ימי ךלהמ לע טרופמ חוויד ןלהל
:'ץיברוג 'יש רזעילא

.(גרבנייו 'יש יולה ףסוי 'ר ברה ח"הרה היה ץ"שה) 7.00-ב תוחילס - גחה ברעמ ליחתנ"
8.40 העשבו .ורדחל הלע ש"דא .תוחילס ורמג 7:45 תוביבסב .אלמ תסנכה-תיב ,לודג להק
תריסמל רותה .םירדנ-תרתה ושע רבכ 10.15-ב .תירחש ללפתהל ודמענ 9.30 .הווקמל עסנ
םירשע ךותב ןיינעה רמגנ תונוידפה תא תחקל ליחתה ק"כש ךיא לבא ,לודג היה שפנ-ןוידפ
...תוקד

ןמזל ךומסב שממ רזח .ומע ועסנ בוקדוח ברהו ג"לירה .'להוא'ל ש"דא עסנ 1:00 העשב"
.ליגרכ בירעמ .ותיבל ש"דא ךלה החנמ תליפת רחא .תורנ תקלדה

יד הליפתה) רקספיל לאכימ 'ר ברה ח"הרה ץ"שה .תירחש רקובב 10.00 העשב תרחמל"
המייתסה ףסומ תליפת .ר"ומדא ק"כ הכב הרטפהה םויסב .תופיחד תצק ויה ריטפמב .(תוריהמב
.3.20 העשב

הברה היה יכ ,ארונ ךכ-לכ היה אל הז לבא ,תועיקתל תופיחדה ולחה רבכ רקובב תרחמל"
,תסנכה-תיבל דרי ר"ומדאשכו םינ"פ תוליבח שולש ויה .תוארלו עומשל ולכי םלוכו םוקמ
.תורפושהו 'וכו רודיסה תא זחא ר"ומדא .תוליבחה ובחס ק"ברהו ג"לירה

דימ .תויכב ויה ריטפמב .שידק רמול תנמ-לע המיבל ש"דא הלע ,האירקה םויס רחאל דימ"
םע ש"דא הסיכ ךכ-רחא .בורק רתוי דומעיש זמרו ג"שר דמוע ןכיה ש"דא לכתסה ריטפמ רחאל
לש הרות-רפס תא זחא קירטיח 'יש הדוהי 'ר ברה ת"הרה .רצק ןמז ךשמל םינ"פה תא תילטה
םיקוספה ,'חצנמל' ךכ-רחא .ןטקה הרותה-רפס תא זחא לארשי-ץראמ הירארוג ש"רו חישמ
.(השק תצק היה הלודג העיקתב קר) תוריהמב ךלה שממ .תולק דואמ ויה תועיקתה .תוכרבהו
.2:45-ב המייתסה .תוריהמב - (גרבנייוו 'יש ףסוי 'ר ברה ח"הרה היה ץ"שה) ףסומ תליפת

,הפי דואמ ותוא ושע ךילשת םירמוא ובש םוקמה .'ךילשת' ךכ-רחאו החנמ תליפת 5.00-ב"
קר םש היה 'ךילשת' רמא ש"דאש העשב .ותוא ףיקמ לזרב רעש םע םינבלו םינבא לש רדג
.תודעוותהל וננוכתה 'ךילשת' רחא .ןיינמ

'ר ברה ח"הרהל ארק דימו בוט-םש-לעבה לש ונוגינ תא ןגנל הוויצ תודעוותהה תליחתב"
םירלודה תקולח תעשב הנשה-שאר ברעב יכ ןייוצי) המיבה לע דומעיש יקסבומיליו 'יש אשוז
.(בורק רתוי דומע ?םירוחבה ןיב רעיב אבחתמ התא עודמ :אשוז 'רל ר"ומדא ק"כ רמא

הלח ןתנ ןכו ,(תועיקתה רחאל ףלעתהש) הירארוג 'יש ןמלז 'ר ברה ח"הרהל הלח ןתנ"
הסינ הובג םוח ול שי ,בוטב שח וניאש) גנילרמש 'יש ז"שר רובע ןמכוד לארשי 'ר ח"הרהל
אל אוהו הלח ול תתל תנמ-לע רעטניו 'רהל ארק ןכ .(ךרדה עצמאב לפנו תועיקתל עיגהל
הלה) םימ םע ברועמ ,סוכהמ ןיי תצק ןכו הלח ול ןתנ ש"דאו ותוא ואצמ ךכ-רחא קרו .היה
.(ע"ל השק חותינ רבע

תובב 'ד לחה ןהכ 'יש לאוי 'ר ברה ח"הרה .ןקזה ר"ומדא לש ןוגינ ורישיש שקיב ךכ-רחא"
ךישמיש ,רמאו ךייח ש"דא .'התא יל-א' לחה לאוי 'ר זא .קיספיש ק"כ ול ןמיס דימ לבא
תוחיש יתשו 'רמאמ' היה םינוגינה רמג םע .'ונכלמ וניבא' ןגנל ש"דא הרוה ומייסשכו
.תודעוותהב חמש דואמ היה ש"דא .'וכו ןקזה ר"ומדא ןוגינ .תורצק

ש"דא השע ןמזה לכ טעמכ .הרות-תחמשב ומכ חמש שממ היה 'הכרב לש סוכ' תקולח ךלהמב"
שח אל ,רומאכש) ןמלז 'ר - ויבא םא ש"דא תא לאש הירארוג 'יש ריאמ-קחצי 'ר .ודיב
שטיוואבוילבו רומח םוצ הז ןיא - אטבתה - ללכבו ,הלילשב בישה ש"דא ?רחמ םוצי (בוטב
.(םוצה תא םימילשמ וא) םימצ (?םישלחה) ויה אל

ודי םירהל שקיבו ר"ומדא ק"כל תוכימסב דמעשכ 'הכרב לש סוכ'ב ותוא ופחדש ןקז ידוהי"
ר"ומדאשכ" .[תולעפתה אלל=] "תולעפתה ןא" :ול רמאו ודיב ק"כ ספת ,םיפחודה לע סעכב
המיבל םילועש תוגירדמה דיל לאוי 'ר דמע ,ורדחל ךלהש העשב 'הכרב לש סוכ' תקולח םייס
קראטש טאה ןוא") בחר ךויח ךייחו וילא בבותסה ש"דא .לספס תחת אבחתהל הסינו
'ר ברה ח"הרה לש ורדח דיל הלעמל לאוי 'ר דמע הנשה-שארד ןושארה םויב .("טעלכיימשעג
'רו - "בוט םוי טוג" ול רמאו םש דע שגינו וב ןיחבה ,םש רבע ש"דאשכו ,ןיקסר 'יש דוד
רפס' לע חוכ רשיי הארנכ אוה הז לכש םירמוא שיו - םוקמהמ םלענו וילכמ אצי לאוי
.'ד ךרכ - םיכרעה

הארנכו ("ךאליירפ ןוא") חמשו ("טגייליגפיוא") םמורמ דואמ חור בצמב ש"דא ללכב"
םש םג .בורק דואמ יתדמע (ה"ר) תודעוותהב ;לולא י"חב דוע לחה הזו .חמש ירשת היהיש
הלחה לע ןיכסה םע ןמיס קר השוע תפה תעיצב תעשב ש"דאש יתנחבה לבא .שלח דואמ ועמש
תכרבב רמאש העשב ןכו .ןיכסה םע ללכ ךתוח וניא שממ אוה .וידיב תאז ערוק אוה ךכ-רחאו
.'ןמחרה'ב םג ךכו .לודג לוקב תאז קעצ שממ - 'הבוטל וב ונרכז' אוביו הלעיב ןוזמה
הברה השע ש"דאו ןוילופנ שראמ ןגנל אשוז 'ר לחה ,ורדחל החנממ תסנכה-תיבמ ש"דא אצישכ
..."וידי םע

"ץרא-ךרדבו הרקוהב"

אספוק ךותב ,ףסכמ הצונ תרוצב טע - דחוימ יש יברה לא חלשנ ז"לשת הנשה-שאר תארקל
."הבוט הנש ,ץרא ךרדבו הרקוהב ,יברל" : קתפ ףרוצמ וילאו ,תרטועמ

.'עקות לעב'ו וכע אלכ יחרובמ ,ףסכ ילכל תונח לעב ,שדוקה-ץראמ ידוהי היה הנתמה חלוש
הסינ ףאו בתוכ טעה םא יברה לאש ,יברל תאז רסמ ןיילק 'יחיש ןימינב ברה ריכזמהשכ
תא תישיא ריכמ (ןיול 'יש לטייפ 'תה) הנתמה איבמ םא יברה ןיינעתה ןכ-ומכ .וב בותכל
.הנתמה חלושל הדות בתכמ ןכמ רחאל רגיש רשא יברל תחנ בסה ולוכ ןיינעה .הנתמה רסומ
תובא יקרפ


הרותל גייס תרוסמ


םדאה תא ןיליגרמ שאר-תולקו קוחש ,רמוא אביקע יבר
םירדנ .רשועל גייס תורשעמ .הרותל גייס תרוסמ .הוורעל
(גי הנשמ ג קרפ) הקיתש ,המכחל גייס .תושירפל גייס


:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

קוזיחו רדג םה ,הרותבש תוריתיו תורסחב םימכחה ונל ורסמש תרוסמה - הרותל גייס תרוסמ
גייס תורשעמ .[...] םתוא ושעי ךיא תווצמ המכ םיניבמ ונא םהידי-לעש ,בתכבש הרותל
ןמזב - תושירפל גייס םירדנ ;רשעתתש ליבשב רשע ,(ט תינעת) רשעת רשע ביתכד - רשועל
-לעו ,ךכו ךכ השעי אלש רדנ ןושלב וילע לבקמ ,רובעי אלש אריתמו תושירפב ליחתמ םדאש
.ורצי תא שבוכ אוה ןכ ידי

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

תורבדמה ,ונתנשמבש תוארוהה ראשל ,"'וכ שאר-תולקו קוחש" ןיב רשקה המ (א :ןיבהל ךירצ
?אביקע יבר - רמאמה לעבל רשקה המ (ב ?םירדגו םיגייס לש ןיינעב

:רואיבהו

הזל ךשמהבו ."החמשב םדאה לכ תא לבקמ יווהו . . שארל לק יווה" ונינש תמדוקה הנשמב
,וטושפכ שאר-תולק ידיל אובי אל "שארל לק" לש וז הגהנהמש רהזיהל שיש ,אנתה ריהזמ
רדג תניחבב איה וז הארוה םגש אצמנ .תוללוהו קוחש ידיל אובי אל החמשמש ,ןכ-ומכו
.תויוצר יתלב תואצות ונממ ויהי אלש ידכ ל"נה הגהנהל גייס תושעל שי - גייסו

,םירג ןב היה אביקע יבר :אביקע יבר - רמאמה לעבל דחוימב ךייש םיגייס לש ןיינעו
,הלעמה םורב היה אביקע יברש ףאו .םיגייסבו םירדגב דחוימ ךרוצ שי ,"ער ורוס"ש ,רגבו
דחוימב ךיישה ןיינע שיגדה םירג ןב ותויהל םוקמ-לכמ ,"ער ורוס" היהש רמול םולשו סחו
.םיגייסו םירדגב תוציחנה - םירגל
(הגומ יתלב - מ"שת חלש תשרפ שדוק-תבשו ח"כשת םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש תויודעוותהמ)

םמע תוקסעתההו ,םיימשג םירבדמ גנעתמש םדאל תנווכמ וז הארוה - תושירפל גייס םירדנ
םירבדמ שורפ תויהל ךירצ וניא תוקולאל "הבכרמ" תניחבב אוהש םדא ךא .ודירוהל הלולע
ךל הרסאש המב ךייד" ורמא וילעו .םתולעהל ידכ םמע קסעתהל ותבוחמ - הברדאו ,םיימשג
."הרותה

ןמ ענומש ונייה ,םלועה ךשוחמ קחרתמ אוה הז ידי-לע (א :וז תושירפב םיניינע ינשו
,רתוי הלענ יקולא רוא םיכישממ הז ידי-לע(ב .השודקה דצ םע םחליהל תונמדזה אנושה
דרטנ תויהלמ רהזנ אוה םירדנה ידי-לע (א :ןדיד ןודינבו .השודקה דצ תורבגתהל םרוגה
וחוכ תא הריבגמה ,תמייוסמ השודק תכשמנ רדנה ידי-לע (ב .םיימשג םיניינע ידי-לע לפשנו
.רציה תמחלמב םדאה לש
(1076 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אובת-יכ תשרפ שדוק-תבש
לולאב 'כ

.1'הפיקשה' קוספב םלוק תא היבגהל הרותב םיארוקה גהנמ

.הירחאלו הינפל ךרבמו - ומשב האירק אלב - ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישיש' תיילעל
.2ליגרכ ומשב ותוא םיכרבמ ןכמ רחאל

םירזוחו ,החכותה תאירקב (עמשי רוביצהש ןפואב ךא) םלוק תא ךימנהל םיארוקה גהנמ
.3"תירבה ירבד הלא"ב םלוק םיהיבגמו

ברע שדוק -תבש לכב דעוותהל םידיסח וגהנש ןוויכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא
.תוחילסה תרימאל הנכהכ - שדוק-תבש-יאצומב ףאו ,4תוחילס

(ופוסבש) 'היננח יבר'ו (קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ד-ג םיקרפ - תובא-יקרפ
.5דרפנב קרפ לכל רמול שי

ןושאר םוי
לולאב א"כ

.6תוחילס - שדוק-תבש-יאצומ

לש ונוגינ תא םינגנמ ויה םהבש םיעודיה םינמזהמ םה ,הבושתל םיררועמה תוחילסה ימי
.7'תובבה עברא' לעב ,ןקזה ר"ומדא

.8הלילה תוצחל ךומסבו רחא םיליחתמ ,תונושארה תוחילס

.9הכרב אלב תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה

דימ הרשעל ומילשה םאו ,דימ שידק וירחא רמול ולכויש ידכ הרשעב 'ירשא' ליחתהל שי
תאצל רוסא ,תוחילסה תרימאב הרשע ויה םא .שידק יצחו םיקוספ המכ רמאי ,ירשא םויס ירחא
לבקתת שידק ץ"שה רמאי ,השיש וליפא וראשנו ואצי םא ךא .שידקל הרשע וראשיי אלש ןפואב
.10

.11םר לוקב ליחתמ ץ"שה - "ךל המשנה"

םלועה גהנמכ אלד ,תודוקנ יתשב םיקספומה תומוקמב םר לוקב ץ"שה םייסמ 'וננע' תרימאב
.12

.13ןהירחאל דימ תירחש םיללפתמ םא םג ,תוחילסה רחא 'לבקתת שידק' םירמוא

ינעד אנמחר" תרישב םימייסמ ,לבקתת שידק רחאל ,יברה לש שרדמה-תיבב תוחילס תרימאב
.14שדוקב וכרדכ הרישה תא דדועמ היה יברהו ,"אנינע יינעל

.15םימעטבו ןוגינב אל םג ,9תודימ ג"י רמאי אל ,דיחיב תוחילס רמואה

ינש םוי
תוחילסד 'ב - לולאב ב"כ

.16"רקובה תרומשאב" תוחילסה תרימא - ללכב דעו הנשה-שאר ברע דע ךליאו םויהמ

תוכרב תא תוחפלו ,ןכרבל שי םינפ-לכ-לעו ,17תיבב רחשה-תוכרב ךרבל ונגהנמ עודי
.18תוחילסה םדוק ,הרותה

לע וליפא ךרבל יאשרו .הילע ךרבי ,םויה ריאהש רחאל תילטב ףטעתמ ץ"שה השעמלש ןוויכמ
.19הלואש תילט

ישילש םוי
תוחילסד 'ג ,לולאב ג"כ

רמאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ןכלו ,דחוימ םוי אוה תוחילסד 'ג" :ונרוד אישנ יברה ירבדמ
.20"הז םויב תודיסח

,ישימח םוי
תוחילסד 'ה - לולאב ה"כ

תשרפב לולאב ה"כ םויב םידמול ויה םינושארה םידיסחש ,רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לש ןכות איבהל ונווכתה ךכב ;'וכו "ינש םוי" דע - לולאב ו"כב ;"דחא םוי" דע תישארב
.21(אליעלד אתורעתא) ". . ארב תישארב" לש םיניינעב םג 'הדובע'

:רוביצ-חילש

-םימיב טרפבו ,הביתה ינפל דרויה רשא ,תובר םינשמ גהנמו םישודקה וניאישנ תארוה
שוריפ תוחפה -לכל תעדל ,םיטויפה לכ לע טרפבו ,תוליפתה לכ לע הליחת רובעי ,םיארונה
השע םא ףאו .טרפב ץ"שה ינידו ,ללכב הליפתה יניד תעדל וילאמ ןבומכו ,וטושפכ תולימה
.22ץ"ש רותב הביתה ינפל דרויש םדוק םימי המכ הנש לכב םג ןכ השעי ,הנש ינפל ךכ
תוקפסהו תויועטה ללוכ ,ןתכלהכ תועיקתה יניד תא בטיה דומלל אירקמהו עקותה לע ,ןבומכ
.23ןהב םיחיכשה

:לובזורפ

:24ונחלושב ז"הדא לש שודקה ונושל הזו .ןודנב הקוספה הכלהה תא םסרפל הווצמ

[לובזורפ זא השעש ימ םג ,יברה גהנש יפכ ,השעמלו] - תישיש ףוסב לובזורפ השע אל םאו"
,"תיעיבש יאצומ לש הנשה-שאר דע ,תיעיבשב השעי

רמולו ,ןיד-תיב םהש םירשכ םישנא השולש ץבקל - ונקתל לקו דספה וב ןיאש רבד והזש"
."הצראש ןמז לכ םתוא הבגאש ,יל שיש תובוחה לכ םכל רסומ ינירה" :םהל

-ואלב) ונינפל יוצמשכ ,25םירדנ תרתהל ףכית לובזורפ תושעל יאדכ - רתוי לקהל ידכו"
."םירשכ םישנא 'ג" (יכה

םישנא ינש ומצע לא ףרצי ,הזב-אצויכו הבישי-שאר ,בר לכש ,ןוכנהמ היה - תוחונ רתיל"
לובזורפהל ףרטצהל םדא לכ לכוי ךכ ידי-לעש - רטשה לע לובזורפה חסונ תא בותכלו םיפסונ
ורובע םותחיש חילש תונמל לוכי אוה - ךכמ רתויו .לובזורפה רטש לע אדירג המיתח ידי-לע
.(ןופלטה ךרד ושקבל וא)

השולש ינפל לובזורפה חסונ תרימא יבגל) לובזורפ רטש תיישעב תפסונ הלעמ תמייק]"
רבד וא ,הוולל והשלכ עקרק שי ןכ-םא-אלא ליעומ לובזורפ ןיא"ש ,24אוה ןידה :(םישנא
ידי-לע השענ רבדהש העשב - "והשלכ עקרק הוולמה ול הכזמ - ול ןיא םאו .עקרקל רבוחמה
הוולל היהיש חיטבהל לק ,יטרפ תיב (וילא ףריצש םירשכה םישנאהמ דחאל וא) ותושרבש ,ברה
."והשלכ עקרק" 26(רטשב םימותחל) הנקי ברהש ךכ ידי-לע עקרק

[תא] תוכזל רשפאתי חטב ,לודג יכה םוסרפב רבדה םסרפי 'וכו הבישי-שארו בר לכ רשאכו"
.לובזורפ תיישעב לארשי-ינב וניחא לכ

בוחה לוחמל םתנווכבש וא ,ןיד-תיבל הריסמל תובוח םוש םהל ןיאש םיחוטבש ימ םג"
תפסונו - לובזורפ תנקת - 'םירפוס ירבד' לש ןיינעל תוביבח תמייקש ןוויכ - הזב-אצויכו
דחא לכלש יאדכ ךכיפלו . . ןקזה ר"ומדא לש . . ויכרדב ךלוה אוהש הארמש ךכב תוביבח
.27"לובזורפ לש ןיינעה תא םייקל לכויש ידכב ,בוח היהי.ד"בח-ללוכ חול (1

-רצוא ,גכ ףיעס ז רעש םירפא -ירעש הארו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס .לולאב י"ח םוי-םויה (2
.נ"שו ,טי 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח-יגהנמ

יכ םא .ז ק"ס םש ח"רפ .דחוימב הרות-הנשמ ןיינעל ,ח ק"ס א"מב אבוה ,חכת 'יס י"ב תהגהב ג"הנכ (3
-תחנמ ת"וש הארו .דרפס ימכח גהנמכ םר לוקבו ויפב החכותה ארקו הלע י"ראהש אבוה ח"עפבו תונווכה-רעשב
.נ"שו ,הנ-אנ םיפיעס ,ד"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'ס - טרפבו ה"ד וס 'יס א"ח רזעלא

.דועו 2045 'מע ד"ח ג"משת ,2253 'מע ד"ח ב"משת ,327 'מע ב"ח א"ישת :'תויודעוותה' (4

ע"עו .ש"ייע ,401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה - ויתוחישב הזב ןדש םימעפ המכ רחאל ,יברה תנקסמ (5
.104 הרעה 259 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה'

.נ"שו ,גכ 'מע ,ירשת -לולא ,ד"בח-יגהנמ-רצוא - ק"שה ידגבב תוחילסל אצי ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (6

ז"רת 'יס ז"הדא ע"וש - אנידמ) ונמשא תרימאב טרפבו .ש"נא ןיב ץופנ ןכו ,הדימעב תוחילסה ל"צש א"י
,תודימ ג"י ןכו ,(ב"ויכו ,תודימ ג"י ירחאש 'ונל חלס' ;"םע לכמ ונמשא" תרימאב םג הרואכל ז"דעו .ז"ס
.ונלוק עמש

-תוחילס'בו) תוחילסל ויתורעהב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ איבמש "א"נ" ונשי תומוקמ המכב םיטויפה חסונב
-יגהנמ-רצוא םג האר) תואחסונה יתש תא יברה רמא הארנכו .(ג"הושב וספדנ נ"שת ק"הא ת"הק תאצוה 'ד"בח
.(דצק תוא ,ה"ר ,ד"בח

."ונעשרה ונחנאו" ןכו "ונאטח וניתובאו ונחנא לבא" תרימאב םג הזחה לע הכמ היה יברה

.(הנשה לכב םג) טעמ םש קיספהל שיו ,ארקמה-ימעט יפכ "קיספ" ונשי ה"יוה תומש ינש ןיב ,תודימ ג"יב

,הזחה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הכמ היה ,תודימ ג"י ירחאש "ונעשפ . . ונאטח . . ונל חלס" תרימאב
.יודיווב ומכ

וב וללכנ אלו ןילקורב ת"הקד ןושארה סופד םוליצ אוה נ"שת ןילקורב ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס' רדס
.ז"חאלש תואצוהד םינוקיתה

.(א ןוגינ ,א"ח םינוגינה-רפס) 86-85 'מע א"שת תוחישה-רפס (7

שממ תוצח .גכ 'מע ד"בח -יגהנמ-רצוא הארו ,('החונמ יאצומב' םירמואש ינפמ) 54 'מע םיגהנמה-רפס (8
.12:38 :(הירדנסכלא ןועשמ תוקד 20-כ לש לדבה שי ןאכש ןוויכ) ק"הראב הלפשה רוזאב

.ד"בח-ללוכ חול (9

.ז"י ףיעס א"פקת 'יס ןגמה-ףלאו םירפא-הטמ ,ב"ויכו ץ"שה תרזח ןידכ (10

.ח"יס א"פקת םירפא-הטממ 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (11

.חכ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (12

.טכ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא הארו .'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (13

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה-רפס) םש ד"בח-יגהנמ-רצוא (14

יחמ' תרימא ןיינעל .(ל"זיראה םשב תוכז ם"רהמ ירבד גכ,אלק םייחה-ףכ 'ע) הסר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' (15
ימרא ןושלב ללפתהלמ עונמ דיחיש ןוויכ ,םגלדיש איבה ד"בח-ללוכ חולב ,דיחיב 'איימשבד ןרמ' ,'יסמו
תרימאמ קר גייתסהש ,ורודיסב ז"הדא ןושלמ תרחא חיכוהל םוקמ שי ךא .ה"ס אק 'יס וניבר ע"ושב ראובמכ
.39 'מע ל ןויליג ,תפצ ,ש"נאו 'תה תורעה .20 'מע ס ןויליג 'תורשקתה' האר ,דיחיב ינשה 'ןקרופ םוקי'

.ה"ר יגהנמ ,םיגהנמה-רפס (16

.20 'מע ד"שת תוחישה-רפס הארו ,צש 'מע ט"יח ק"גא (17

.ח"ס ומ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (18

ירחא דימ ןיללפתמ ןיאשכ וא ,רוחב אוה ץ"שהש עריא םא ףא הרואכל תאזו .ו"ט ףיעס םש םירפא-הטמ (19
.תוחילסה

347 'מע ד"יח תוחיש -יטוקל הארו .םימעפ המכ יברה גהנ ןכו .2254 'מע ד"ח ב"משת 'תויודעוותה' (20
.נ"שו ,ךליאו

יוביר םנשי ירהש ,וצפחכ שיא) וללה םירמאמה 'אמ קלח פ"כע ודמלי הז םוי לש ע"לעמה ךשמבש ןוכנהמ
לש ןינע דוע [םש ראובמה פ"ע] ףיסוי א"כש רקיעהו .א"שנת תוחילסד 'ג ליל תחישמ ד"ר - (הז םויד םירמאמ
.373 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' - ב"ויכו הבוט הגהנה ,דומיל

.488 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקל (21

.נ"שו זטת ,גנש 'מע א"יח שדק-תורגא (22

.56 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (23

.(1718 'מע ו-ה ךרכ) ול-ה"לס האוולה תוכלה ,טפשמ-ןשוח קלח (24

.(בי 'יס מ"וח 'גהנמו הכלה ירעש') חכשי אלש ידכ ךדיאמו ,הז עגרל דעש תובוחה לכ הזב וללכיש ידכ (25
.םויה ףוסב לובזורפ בוש השעי - כ"חא והשימל הוולי םאו

.פ"עב קר תובוחה תא רסמ ומצע יברה - עודיה לככ

ימל תוחפל וא] דחא לכ לש ורטשב םירכזנה םיוולל אוהש לכ עקרק הנקי 'וכו ברהש ל"צו ,ד"הט הארנכ (26
.[םהירוה יתבב םינלה תובישי ינב ילואו .והימ ע"צו ,עקרק ול ןיאש םהמ

-שאר ברע לש המחה תעיקש ינפל (רחא י"ע רדוס תריסמב ,יוכיז תועצמאב) הז ןיינק עצבל ךירצ הרואכלו
ירחא ןיינק תושעל שי הרואכל ןכו) המודכו וחולש ידיבו וידיב זא דע ורסמו ומתח רבכש הלא לכ רובע ,הנשה
.(םירדנ-תרתהב הפ-לעב תאז ורסמש הלא לכ רובע ,םירדנ -תרתה םויס

.(316 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקלמ) םש 'גהנמו הכלה ירעש'מ - םינפב רומאה לכ (27


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il