- ג"עש - "תורשקתה" ןועובש

א"סשת'ה לולאב ו"כ * םיבצנ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


השדחה הנשה סורפב יללכ בתכמ
'להקה תנש'


המע האיבמ 'להקה תנש'ש םיליגר יתלבה תוחוכה תא לצנל שי
שי םילכהמו רדחהמ ,תיבהמ * "'ה תא האריל"ד ןיינעהב
לכ לש ותבוח * הניכשה תארשהל םוקמ ,'טעמ שדקמ' תושעל
ףטהו םישנה ,םישנאה תא ליהקהל "ךלמ" אוה ובש םוקמב דחא
םלוע'ה תא ליהקהל ךירצש םשכ * 'ה תאריב םתוא קזחלו
'ןטק םלוע'ה תוחוכ לכ תא ליהקהל דחא לכ ךירצ ךכ 'לודג
'הל םתוא רוסמלו ולש,בוט יכ וב לפכוהש ישילש םוי ,ירשת ו"או ה"ב

,ח"משת'ה תנש ,הכרבה תאזו 'פ

,להקה תנש

.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש

,"להקה תנש" איהש ךכב תדחוימה ,השדחה הנשה תישארב ונדמעב

םישנאה ,םעה" ,םידוהיה לכ תא וליהקה רשאכ ,שדקמה-תיב ןמזב תיללכה הווצמל םאתהבו
םזרזל ידכ ,הרותה ןמ תוישרפ םהינזואב ארוק היה ךלמהו ,שדקמה-תיבב ,"ףטהו םישנהו
,תווצמו הרות ,תודהיב ,"םשה תא האריל"ב רתוי םהידי קזחלו תווצמב

ןמזב הרושק טושפה הנבומב "להקה" תווצמש תורמלש הרצקב רכזוה ובש םדוקה בתכמל ךשמהבו
,ןמז לכבו םוקמ לכב ,ינחורה הנבומב ,לעופב תעגונ תאז םע איה ירה ,םייק שדקמה-תיבש

,לעופב השעמ ידיל רבדה תא איבהל דציכ ,הב םימייוסמ םיטרפו רבדה תדוקנ לע ןאכ בכעתנ
ידוהי לכ לש וייחב ןהו ,םהיתולועפו רוביצו להק לש תודהי ,ללכב "םעה"ל סחיב ןה
.דיחיכ

* * *

תבש ,הנשה -שאר לש :דחוימבו ,ירשת שדוח ימי לש תוררועתהה תא לצנל שי הנושארבו שארב
סנכל ,"םינטק ינטקל" דע ,ףטו םישנ ,םישנא - םידוהי ליהקהלו סנכל ידכ ,'וכו הבושת
תווצמ לש דוסיהו הרטמה םשל רבדה תא לצנלו ,השודק הריוואב רמולכ ,שודק "םוקמ"ב םתוא
הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו םכיקולא 'ה תא ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל" :"להקה"
."תאזה

בא ,ותתיכב ךנחמ ,ותליהקב בר ,הביבסב גיהנמ ,"ךלמ" אוהש ימ לכ לש ותבוח וז דחוימב
אוהש םוקמ לכב ,ולש גוחב היתווצמו הרותה ירבד תא עימשהל ,"םהינזאב אורקל" ,ותחפשמב
לע תכשוממ העפשהו קומע םשור רוציי רבדהש דעו ,תוניצרבו ףקותב ,וילא עיגהל לוכי
,םיעמושה

הז "להקה"מ ,םינשה עבש לכ ךשמבו ,הנשה לכ ךשמבו ,ירשת שדוח ךשמב ועיפשיו ושיגריש
:"םשה תא האריל" לע תססובמה תוגהנתהב ,םוי-םויה ייחב אטבתתש העפשה ,אבה "להקה"ל דעו
הדבועב שגדומ רבדהש יפכ ,בבל בוטבו החמשב - ךכ םע דחיבו ,תווצמה םויקו הרותה דומיל
.תוכוסה גחב ,"ונתחמש ןמז"ב איה "להקה" תווצמש

* * *

יפכ ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" יוויצה לע ,הפלחש הנשה ךשמב תובר םימעפ רבוד רבכ
,תחאו דחא לכ רשא יאדכ ,הזל םיאתמ רשא ,"לארשימ תחאו דחא לכ ךותב" :םישרפמ ל"זחש
:החיטבמ הרותהו ,"טעמ שדקמ"ל ,'וכו וילכ ,ורדח ,ותיב תא השעי ,םינטק םידלי ללוכ
."םכותב יתנכשו" :ה"בקה תחטבהל דע ,"ותוא ןיעייסמ - רהטל אבה"

"להקה"ל סחיב ,הזכ יללכ השעמו ןיינעב ,זוע רתיו תאש רתיב הברדאו ,ופקותב רבדה ךכ
ותביבסב "שדקמה-תיבב להקה" תווצמה ןכות תא עצבל תחאו דחא לכ לע הבוח תלטומ :רכזומה
.ומצע ובו

דחא לכל :ףטו םישנ ,םישנאמ תבכרומ ,"םעה" לש הלהקהה יכ הרותה השיגדמ "להקה" תווצמב
.תדחוימ הנוכת םג - "םעה" לש םייללכה ןפואה יווק לע ףסונ - הנשי םירומאה םיגוסה ןמ
הגהנה ,תיללכה תוגהנתהב ךרד -ירומ תויהל ,הגהנה חוכו המצוע לש הלעמב םינחינ - םישנא
תלחתה ,תיבה תגהנה תא תולהנמ ןה ,"תיבה תרקע" תניחבב ןה - םישנ ;'וכו ותיבל ץוחמ
ידי-לע םיכרדומ םה ,םילבקמה ,םיכנחתמה םה - ףט וליאו ,'וכו תונבהו םינבה ,ףטה ךוניח
.םהיכנחמו םהירוה

תונוכתה לכ (תויהל תוכירצ) ןנשי םדא לכ לצא :"םדאה הז - ןטק םלוע"ב םג ךכל המוד
גיהנהל םיכירצו םילגוסמה ולש תוחוכהו ןמזה ,"םישנא" לש המצועהו ףקותה :תורומאה
הז םע דחיו ,תיבה תגהנהב - "םישנ" לש - ןכו ,םלועה תגהנהב ,וביבסמ ריאהלו עיפשהלו
,"םדא לכמ דמולה - םכח והזיא" :ל"זח ןושלכ ,ךנוחמו דימלת םג תויהל ךירצ אוה

"ליהקהל" שרדנ אוהש ,ולש "ןטק םלוע"ב ,דיחי לכ תא "להקה" תווצמ תדמלמ ךכב םגו
"שדקמה-תיב"ב םתוא סינכהלו ,"ףטו םישנ ,םישנא" לש ,תונושה ויתונוכת לכ תא ףוסאלו
לילכ םירודח םלוכ ויהיש דע ,ה"בקה הז ,ךלמה רבדל תטלחומ תורסמתהב ,ולש ימינפה
."םשה תא האריל"ב

* * *

יתלבה תוחוכהו תויורשפאה תא ולצני ,םינטק םידלי ללוכ ,תחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
ידיל ואוביש ןפואב ,םירומאה םיניינעה לכב ,התיא האיבמ ,"להקה תנש" וז הנשש ,םיליגר
.לעופב השעמ

יבבל דחי" :תחאו דחא לכ לצא רתוי דוע קזחתי םיסוניכהו "להקה"ה תולועפ ידי-לעו
,"ךמש האריל

תווצמ תא ומייקי ובש ןמזה תא שיחתו רתוי דוע ברקת תורומאה תויללכה תולועפב הפסוההו
,חישמה ךלמה יפמ הרותב תוישרפה תאירק תא ועמשיו ,שממ שדקמה-תיבב ,היטרפ לכב ,"להקה"
.שממ ונימיב הרהמב

,רומאה לכב הבר החלצהל הכרבבו דובכב

הבוט המיתח רמגו המיתח תכרבבו

הקותמו הבוט הנשל

ןהאסרואינש םחנמ


םג םיסוניכה תא ומידקיו וזרדזי ,תוכוסה ימיב "להקה" יסוניכ לע ףסונש יוצר היה .ב.נ
הז ירה הברמה לכו ,תוכוסה גחו םירופיכה-םוי ןיבש םימי 'דבו ,הבושתה-ימי-תרשע ךשמב
.חבושמ


תבש הקלתסנ ,ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה יתרומ ימא לש תוקלתסה םוי :ירשת ו"או
.ה"כשת תנש החנמה תולעב הבושת

א,גל תישארב) ת"הואבו .(ו,ד"פ ר"במ) ז,א תישארב י"שרפ :בוט יכ וב לפכוהש ישילש םוי
ט"שת'ה מ"הסב ספדנ) ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ בתכמבו (דועו .זנק'א 'ע םיטפשמ .ךליאו
בוטו םימשל בוט םע הז רשקמ (ךליאו הלק 'ע ולש שדוק-תורגא .ךליאו (ינשה) 19 'ע
.(א,מ ןישודיק) תוירבל

.ירשת שדוח לש ובור ,תועובש 'ג ךשמב איה וז הנש תועיבקב רשא ,ריעהל :הכרבה תאזו 'פ
םויה") 'וכ עובשה תשרפ טימ . . טייצ רעד טימ ןבעל ףראדעב ןעמ :ז"הדא תרותמ ריעהלו
.(ךליאו 29 'מע ב"שת'ה תוחישה-רפס .ןוושח 'ב "םוי

ןושלה ד"ע ,תוכוסה גחב להקה תווצמ םויק ש"ע תארקנ הלוכ הנשה לכד ,ל"י ןכ :להקה תנש
(ח,םש רהב י"שר) "רפוש תעיקת םש לע" 'קנ הנשה לכש .(מ"כבו .גי,הכ רהב) "לבויה תנש"
םשש ףא - יוניש ילבו הנשה לכב לבוי יניד שי לבויה תנשבש ףאו - (ט,םש רהב) פ"כהויד
-דח הלועפ איהש ,("לבוי") העיקתה ש"ע אלא הלא םיניד ש"ע וניא ("לבויה תנש") הנשה
םימיב האצותה אלא ,המצע להקהה תלועפ וניא ותילכת לכ להקהב םגש ל"י ילואו ,תימעפ
בותכה ןושל קתמוי ז"פע ילואו - .(גי,אל ךליו) "'וג םימיה לכ 'וג האריל" .ז"חאלש
םש י"שרפכו ,(י,םש ךלייו) "הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ" להקה ןמז תעיבקל עגונב
ךיישה ע"והזש שיגדהל - "'וכ הטימשה תנש התוא ארוק . . תינימש הנש . . הנושאר הנשב"
יאצומ" (דועו .א,זצ ןירדהנס .ב,זי הליגמ) ל"זחב תארקנ וז הנש (לכ)ש ריעהלו .הנשהל
."תיעיבש

.ג"פ הגיגח 'לה ם"במר האר תויטרפב :'וכו םידוהיה לכ תא וליהקה

.בי,אל ךליו :"ףטהו םישנהו םישנאה םעה"

'ע ד"לח ש"וקל הארו) א"ה םש ם"במר :'וכו תודהיב . . הרותה ןמ תוישרפ םהינזאב ארוק
.(ךליאו 211

.גי,םש ךלייו :םשה תא האריל

גהנמה ראשנ ןאכמ :ךלייו ת"הע לאנברבאמ ריעהל :ןמז לכבו . . תעגונ . . "להקה"
תא םימילשמ ונא םויב ובש הרות-תחמש םוי םיארקנ ןורחאה תרצעה גח ינימשה םויבש ונימיב
הכרבה תאזו תשרפ ןמגרות ילבמ ארוק ומצעב אוהו התוא םייסמו להקבש לודגה דמוע הרותה
.אוהה יקולאה ןמזב ךלמה השעמ ןוימדל

ראשמ רתוי ז"ה להקה תווצמבש ,(ו ףיעס) םש ש"וקל האר :ינחורה הנבומב ,לעופב תעגונ
ק"מהיבש ןמזבמ תאש רתיב איהש ל"פא ילוא ינחורה הנכותש ,38 הרעה םש הארו) תווצמ
.ש"ע ,(םייק

ס"ת .(א"עס ,זפ) ב"נת ז"וקת .ז"ימ א"פ תובא - רקיעה אוה השעמה יכ :לעופב השעמ
.(א,דלק .ב,גלק) ע"ת .(ב,גצ)

.(446 'מע ט"ח ש"וקל) ו"כשת'ה תוחילסה ימי בתכמ םג האר :'וכו הנושארבו שארב

.בי,םש פ"הע (ת"הע י"שרפל) א"וג .גי,םש ךליו פ"הע ח"הואו ן"במר האר :"םינטק ינטק"ל
דלונב וא לפנ ללכמ ואציש ףכיתד הארנ" בירת הווצמ ח"נמבו .א,ג הגיגחל א"שרהמ ג"אדח
.נ"שו .ףטהו ה"ד הרעה ז"משת'ה ירשת שדוחל םישולש םוי בתכמ הארו ."וישדח בור ולכש

.בי,אל ךלייו :"תאזה הרותה . . ועמשי ןעמל"

.נ"שו .34,20 תורעה 189 'ע ד"לח ש"וקל האר :'וכו בר . . גיהנמ ,"ךלמ" אוהש ימ לכ

הבהא ןיאו :ה,ו ןנחתאו פ"הע ירפסמ ריעהל :החמשב - ךכ םע דחיבו . . "םשה תא האריל"
.'וכ אלא 'וכ הארי םוקמב

חמש ה"ד .בלול 'לה ףוס ם"במר האר :בבל בוטבו החמשב . . תווצמה םויקו הרותה דומיל
.נ"שו .ד"ס (ךליאו זע 'מע ב"ח טקולמ - מ"הס) א"משת'ה חמשת

תוחמש שולש אצומ התא :ותלחתב דנרת זמר רומא ש"לי האר :תוכוסה גחב ,"ונתחמש ןמז"ב
.ךליאו 418 'מע ד"יח ש"וקל הארו .גחב ביתכ

.(412 'ע ו"כח ש"וקל) ז"משת'ה טבשב ו"טו 'י ןיבש בתכמ :הפלחש הנשה ךשמב . . רבוד
.דועו .ז"משת'ה רדא 'ו ,המורת פ"ש תחישמ סרטנוק

.ח,הכ המורת :שדקמ יל ושעו"

- םיקוספ ינשו ה"ד) ותליחתל בורק ו"פ הבהאה רעש המכח-תישאר :םישרפמ ל"זחש יפכ
.ל"נה בתכמב ןמסנ - .דועו .(ב,טס

.62 הרעה ל"נה המורת פ"ש תחיש האר :תחאו

ח"הוא .א"יפ נ"רדא - םינטק םג ופתתשה ןכשמה תבדנב רשא ריעהלו :םינטק םידלי ללוכ
.להקיו פ"ר ת"הע נ"עפצ הארו .להקיו פ"רו המורת פ"ר

.א,טכ הליגמ .זט,אי לאקזחי האר :טעמ שדקמ

יל 'ה ה"ד צ"עמשל םישורד ת"וקל הארו .א,דק תבש האר :"ותוא ןיעייסמ - רהטל אבה"
.עמשמב םירחא רהטל םגד (ךליאו ד ,טפ) ה"פ ירזועב

:ל"י תצק א"ואב :םיכנחתמה . . ףט . . תיבה תגהנה . . םישנ . . ךרד ירומ . . םישנא
.(םינטקל שיד) לעופב השעמ - ףט ,(ם"יהנ ת"גח) תודימ - םישנ ,(ד"בח) ןיחומ - םישנא

'ע םש .אעתת 'ע ב ךרכ ך"נ ת"הוא .א,דנק א"חז .ב ,א"עפ ר"ב האר :תיבה תרקע . . םישנ
.חנתת

34 ע"ס רענל ךונח סרטנוקב קתענ - א,דמ ה"לש האר :תונבהו םינבה ,ףטה ךוניח . . םישנ
.ךליאו

הארו .(א,אק .ב,ק) ט"סת ז"וקת .ב,גל ג"חז .ג ידוקפ אמוחנת :םדאה הז - ןטק םלוע
.וכק 'מע ו"כרת מ"הס .ב,דלק א"חז .ךלאו א"עס ,ה רבדמב ת"וקל .א"לפס נ"רדא

ת"וא .נ"שו .צ 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה) בוט-םש-רתכ הארו .א"מ ד"פ תובא :ל"זח ןושלכ
.(ג"צתס - ךליאו מ"שת ת"הק תאצוהב) א,וטק (ת"הק תאצוה) מ"ההל

447 'מע ט"ח ש"וקל) ז"כשת'ה תוחילסה ימי בתכמ האר :ויתונוכת לכ . . "ליהקהל"
.םדאה לש מ"ודחמ לכ "תפיסא"ל עגונב (ךליאו

וליאכ ומצע האריו" ,ךלמה תאירק עומשל איה להקה תווצמש ריעהל :ה"בקה הז ,ךלמה רבדל
ג"פ הגיגח 'לה ם"במר) "ל-אה ירבד עימשהל אוה חילש ךלמהש ,העמוש הרובגה יפמ . .
.(ו"ה

.אי,ופ םיליהת :"ךמש האריל יבבל דחי"

א"פ תינעת ימלשורי .א,חצ ןירדהנס) ל"זחמכ :ןמזה . . רתוי דוע ברקת . . הפסוההו
וצ,דצ 'פ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד הרוא-ירעש הארו .הנשיחא וכז :(ךליאו ב,זטק א"חז .א"ה
.(ב-א ,זפ)

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ תחישמ ריעהל :תוכוסה גחו םירופיכה םוי ןיבש םימי 'ד
. . תוכוסל רופיכ-םוי ןיבש םימי 'ד יד ןופ הבושת יד :(8 'מע םירוויע-חקופל "אובמ")
.42 'מע א"ישת'ה מ"הס םג הארו .םדא ןיא סאוו 'יוה םש ןופ תויתוא 'ד יד ןיא זיא

ויה ןהבש החמש ימי ןהו .ז ,ל"פ ר"קיו האר :תוכוסה גחו םירופיכה-םוי ןיבש םימי
ח"עפ הארו .(ל"ירהמ ,א"גממ - דכרת ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש) המלש ימיב חבזמה תא ןיכנחמ
.אי 'מע א"חזל צ"יול יטוקל .ומוקמב ל"זיראה 'יסו
יבר יצוצינ


תוינחורבו תוימשגב הבוט הנש


תוימשגהמ םישוע םידוהיו תוימשג םידוהיל ןתונ ה"בקה
ידכ * המשנה תואירבב היולת ףוגה תואירב * תוינחור
תא הליחת לטבל ךרוצ שי ,םיינחור םיניינעב לועפל
םיימשגה םיניינעמ םילובלבה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תוינחורב ןה ,הנשה-שארד תוכשמהה לכ תא םילעופ לוע-תלבקהו לוטיבה ידי-לע
ןתונ ה"בקהש ,(ןקזה ר"ומדא םשב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו ,תוימשגב ןהו
.תוינחור תוימשגהמ םישוע םידוהיו תוימשג םידוהיל

תרתכה םשל שרדנה לוטיבה ןיב הריתסה רדעה תא ריבסהל תואבה - הלא םילימב
תא יברה םייס - הז םויב םיימשגה םיכרצה תשקב ןיבו הנשה-שארב ךלמה
.(17 'מע ו ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה') ב"ישת הנשה-שארד ב םוי תודעוותה

הטושפ תודחא

יברה ףיסומ ,(173 'מע (ו) ישילש קלח ב"ישת 'תויודעוותה') ב"ישת לולאב י"ח תודעוותהב
:תוינחורל תוימשג ןיב ,םידוהי לצא םייקה בולישל רבסה ירבד

לש הטושפה ותודחא דצמש ,("ןסיוו רעבא ןעמ ףראד ןסיוו") תעדל ךירצ לבא
םאו ,איה תחא הנוילעה הנווכה . . וכליי וידחי תוינחורו תוימשג ,ה"בקה
ןכתיי אלש המכו-המכ-תחא-לעו .ותבוט םג וז ירה ,ולש תוחילשה תנווכ יהוז
לש הטושפה ותודחא דצמ יכ - תימשגה ותבוטו תוינחורה ותבוט ןיב קלחל
.הזל הז םימיאתמ תוינחורו תוימשג ,ה"בקה

המשנב יולת ףוגה


,תווצמו הרותמ םיקוחרה ולאל וליפא רתוי רורב התע םיארנש םיניינעה דחא
וז העידש ,תוינוציחהו תוימינפה ,ינחורהו םשגה ןיבש קודהה רושיקה אוה
,הנוכתה תמכחב ,האופרה תמכחב ,םידוהי םניאה ןיב וליפא תחוורו תכלוה
.לארשי ינב ןיב אטישפו 'וכו הקיזיפה תמכחב

'מע ,די ךרכ שדוק-תורגא) הפפורתה ותואירבש ,ךוניחה םוחתב ןקסעל יברה בתוכ ולא םירבד
:בתוכו יברה ךישממו .(גסת

לע ךוניח דסומב טרפבו הווצמו הרות יניינעב קלח תחקל םיכוזו וכזש ולא לכ
- אתיירואד אפוגו אתיירואד אתמשנ דחיימה דסומב דוחייבו ,שדוקה תרהט
ותואב היולת הרקיעב איהש ,םהלש המשנה תואירבב היולת םהלש ףוגה תואירב
לכ לבקלו הלעמל הטמלמ םהיניינע לכ תולעהל םהלש רעשה אוהש ןיינעה
.הטמל הלעמלמ םהלש תועפשהה

ותואירב לשב ,ויפתכ לע חנומה תונקסעה לועמ ררחתשהל ןעמנה לש ותשקבל סחייתמ יברה
:בתוכו ,תפפורה

תוחתפתהו סוסיבב ,שדוקב ותדובעב הנהכו הנהכ ץמוא ףיסויש רבדה חרכומ
.וטושפכ קר ףוגה תואירבב ףסותי הז ידי-לעו דובעל הכוז וב שודקה דסומה
והוויצש בתוכש המו .ותוא וצעיש םייאופרה םילופיטה תחלצהב םג ףסותיו
אלש קר אל החונמה הכירצ ,הז ןודינבו .םינפוא המכב החונמל רשפא ,חונל
.הדובעב ףיסות דועש אלא . . ב הדובעהב שילחת

חישמה תומיל הנכה

קלח ב"ישת 'תויודעוותה') ב"ישת לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
םהירשוקממ ועבתו רתויב ולדתשה ד"בח יאישנש הביסה תא יברה ריבסמ ,(148 'מע (ו) ישילש
:תלוזה תבוטב קוסעל

(טרפב םינורחאה תורוד יאישנ) ללכב וניאישנ וניתובר לצא וניצמש םעטה והז
םיכיישהו םירשוקמהמ ועבתו ,תוימשגב ידוהיל הבוט תיישעל עגונב ולדתשהש
.םהלש תוימשגהב םיקסעתמש תויח התואב םתלוז לש תוימשגהב וקסעתיש םהילא

רתוי םיברקתמו םיכלוה - ("רעטייוו סאוו ץלא") ךשמנו ךלוה ןמזהש לככ יכ
יולגב ואריש ןוויכ ,תוינחורל תוימשג ןיב לדבה היהי אל זאש ,חישמה תאיבל
ולדתשה ,חישמה תומיל הנכה רותב ןכלו . . תוקולא איה תוימשגה תואיצמ םגש
הז ןיינעבש ,רומאכ ,תלוזה לש תוימשגהב תוקסעתהה ןיינעב וניאישנ וניתובר
.תוינחורל תוימשג ןיב קוחירה תלילש אטבתמ

תוינחורל תוימשגה תמדקה

שיש יברל רפיס והשימ רשאכ ,(362 'מע ב ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה') תפסונ תונמדזהב
םילימה לש ושדוק -די-בתכב הפסוהו השודקה ותמיתח םע ,םדוקה ר"ומדא ק"כמ בתכמ ותושרב
:יברה רמא ,"תוינחורבו תוימשגב"

תוימשג) 'תוינחורבו תוימשגב' בותכל קיידמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ היה ללכ-ךרדב
ךרוצ שי ,םיינחור םיניינעב לועפל ידכש - הזב םימעטהמו .(תוינחור ינפל
,הליחת תוימשגב ךרבל םידקה ןכלו .םיימשגה םיניינעמ םילובלבה הליחת לטבל
.תוינחורב הכרבה םג ךכ-רחאו

תוקולא איה תוימשגה

קלח ב"ישת 'תויודעוותה') ב"ישת לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
,תוינחורל תוימשג ןיב ידוהי לצא תויהל ךירצש לדבההש יברה ראיב ,(147 'מע (ו) ישילש
םוש תויהל ךירצ אל םש ,תלוזה יבגל לבא ,ישיא ןפואב וילא םיעגונ םירבדהש לככ קר אוה
:קוליח

תוינחורו תוימשג ןיב לדבההש ,םינושארה םידיסח םשב רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
דצמ איה תוימשגב תוקסעתההש - ("תוימשג ענעגייא") ולש תוימשגהב אלא וניא
תוימשגל עגונב לבא ,המשנה דצמ איה תוינחורב תוקסעתהה וליאו ,ףוגה תאנה
קוליח ןיא - ףוגה תאנה ולצא ןיא הזבש - ("תוימשג ס'מענעי") תלוזה לש
.תוינחורל תוימשג ןיב

התואבו ,תויח ךותמ תלוזה לש תוימשגהב קסעתמ ידוהי רשאכש ,ןבומ הזמו
- ולש (תוינחורה וא) תוימשגה םע קסעתמש ("תויח ןבלעז םעד טימ") תויח
ןיב קוליח ולצא ןיאש ונייה ,תוקולא איה ולש תוימשגה םגש החכוה וז ירה
ומכ ,ףוגה תאנה דצמ הניא ולש תוימשגה םגש ןוויכ ,תוינחורל תוימשג
.ףוגה תאנה דצמ הניא יאדוובש תלוזה לש תוימשגה
תודיסחה ינייעממ


הנשה-שאר


םדאה תדובעב תועיקת

:םדאה תדובעב רפושה תולוק תשולש לש םניינע תודיסחב ראבתנ

.קזוחב 'ה תדובעב ומצע תא עוקתל םדאה לע - העיקת

."רבשנ בל" תניחב ,ויעשפו ויאטח תא רוכזישכ וביל תא רובשל וילע - םירבש

.םינטק םירבש -ירבשל תולודגה תוכיתחה תא רובשל ;"לזרב טבשב םעורת" ןושלמ - העורת

הריבשה .שפנבש סגה ערה לוטיבו תרבעה איה תולודג תוכיתחל הריבשה :ףיסוהל שיו
.רתוי ףא השק אוהש ,קדה ערה לש ולוטיב איה תונטק תוכיתחל
(ג"משת קלב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


המהב לש ןרקמ רפוש

,םתסנ אטחה ידי-לע םג .םרוקממ וימימ תמירז תא שדחלו ,קמועב רופחל שי ,ןייעמ םתסנשכ
םיעקות ןכל .רוקמה ןמ בוש וכישמהל ךרוצ שיו ,תיקולאה תויחה תכשמה ןייעמ ,לוכיבכ
הלעמל" תניחבב אוהש ,המהבה לש הלענה השרושמ ךישמהל ידכ ,המהב לש ןרקמ יושעה רפושב
."תעדו םעטמ
(טלק 'מע ,ל"זרמ ןקזה ר"ומדא ירמאמ)


"!ינליצה ,אבא"

לש םהיתויוכז םיאיבמ רשוי-יצילמ הלעמ יכאלמ - רפוש תעיקת תעב :רמוא בוט-םש-לעבה
וירוביד ויתובשחמ לכ תא םינומו םירפוסו .םיגרטקמו םיעבות םג שי םתמועלו ,לארשי
.דחאו דחא לכ לע בוט םיצילממ ה"ע ונבר השמו תובאהו .טרפב דחאו דחא לכ לש וישעמו
.רבגתש םימחרה תדימל אוה עייסמ - "!ינמחרו ינליצה ,יכלמו אבא" :קעוצ םדא רשאכ
(זק-וק ןמיס בוט-םש-רתכל תופסוה)


םימחר ררועל ךר לוק

,הלעמלש םימחרה תדימב אוה שבכה לש ינחורה ושרוש
םימחר ררועמה ,ךרה ולוק יוטיב ךכל ןתונ הזה םלועבו
ררועל ידכ ,ליא לש רפושב עוקתל הווצמ ןכל .הלמחו
.םימחרה תודימ ג"י תא ךישמהלו

(470 'מע ,ח"אד םע רודיס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"להבישיה ילתוכ ןיב האלמ החגשהב ללפתהלו דומללו תוהשל םיבייח תובישיה לכ ידימלת
ןמז יד שי יכ ,'וכו םידוהי ררועל תאצל השירדל הריתס לכ הזב ןיאו) ירשתו לולא ישדוחב
ףאו ,ךכל וגאדיש ןתוא ענכשלו תובישיה תולהנהל ךכ םשל תונפל שי .(םיניינעה ינשל
וצרי ,םהלש תימצע לוע-תלבקב ,םהש ,ךכ לע הווצת אל הלהנהה םאב - םידימלתל תונפל
.1הבישיב זא ראשיהל ושרדיו

,םיבצינ תשרפ ,שדוק תבש
לולאב ז"כ

שדוחה ןיכרבמ ןיאש יפ-לע-ףא ,2םיליהתה לכ תא ,תירחש תליפת םדוק ,םירמוא וז תבשב םג
.3

בוט בורב עיבשמהו עבשומה ,יעיבשה שדוחה תא ךרבמ ומצעב ה"בקה וז תבשבש ,רמא ט"שעבה
.4הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,הנשה לכ לע לארשי תיבל

.5(וט,ל םירבד) ". . ךינפל יתתנ האר" םיליחתמ ריטפמלו יעיבשל

."שישא שוש" :הרטפה

.6'םימחרה בא' םירמוא

.7'םיכרבמ תבש' לכב ומכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה ירחא

יבר'ו (אתיירבהו קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ו-ה םיקרפ ,תובא-יקרפ - החנמב
.8דרפנב קרפ לכל רמול שי (םפוסבש) 'היננח

ןושאר םוי
לולאב ח"כ

5'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :9תבש יאצומ

.10ןונחת םירמוא החנמב

,ינש םוי
11הנשה-שאר-ברע ,לולאב ט"כ

.10ןונחת םירמוא הטימה-לעש עמש-תאירקב

םע ללפתהל ןכו ,5תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל םויה תכלל ול רתומ 'העבש' ךותב לבא
.12רוביצה

.5הליפתב אל לבא ,רחשה תולע רחאל וליפא ןונחת םירמוא תוחילסב

תונורחאה תואצוהב 'תוחילס'ב ונקותש םייוניש המכו המכ שי "תודימ הרשע שולש" טויפב
.(יברה ידי-לע הגומ)

,"אובת לא" םיקוספה תא .קוספב קוספ להקו ןזח םירמוא "ונמע טפשמב אובת לא" עטקה תא
.13דחא קוספכ דחיב םירמוא "טופשי אוהו"

.15רוגס רדחב תאז השעי ,דמלתהל קיפסה אלש ימו ,14רפושב םיעקות ןיא םויה

תוחפה לכלו) 18םירשכ םישנא הרשע ןיינמב ,17'םירדנ תרתה רדס' םירמוא 16הליפתה ירחא
.19(השולש וינפל ויהיש ךירצ

.'תורשקתה' לש םדוקה ןויליגב האר - הזב םיברה תא תוכזל םילדתשמו 'לובזורפ' םישוע

המודב) הזל םיקוקזל ירשת יגח לכלו הנשה-שארל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
.20(חספה-גח םדוק "םיטיח תועמ"ל

הביתכ תשקבל ותיב-ינב רובעו ורובע (טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ בותכל םיגהונ
ר"ומדא ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב וחינהל .הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו
.21ולש ןויצה לע ותוארקל מ"ע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו ,ונרוד אישנ

ר"ומדא ק"כ ןויצ לע םיחטתשמ םוקמ בוריקב םיאצמנהו ,22םיקידצ ירבק לע חטתשהל םיגהונ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו 4ע"נ צ"יירוהמ

.5גחה דובכל הרהט הווקמב 24םילבוטו ,23םירפתסמ

הארוהכו .25הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
תווצמב [רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה-שאר לכב" :רמאנ תיללכ
.26"הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 27החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.4םויו הליל םיליהת תרימאב

.28הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפשל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
.29םימחרה

.4םירופיכה -םויב אלא ,30עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

.31שדוק-תבש ברעב ומכ ,םדקומ - הליחתכל תורנה תקלדה

.4'ונייחהש'ו ,32"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב הכרבה

.5'ונייחהש' 33ךרבי אל קילדמה רבג

,ישילש םוי
הנשה-שארד 'א - ב"סשת ירשתב 'א

,הנשה-שארב ונשעי אל - בוט-םויב םג םינשעמו הנשה לכ םינשעמש ולא םגש ,4ןיקיתו גהנמ
,הזב ורהזיי הרות ינבה רשא רבדה יוארו" :צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלכו ,העניצב אל םג
.34"םהיריכמ לע םג ועיפשיו

ילעבו םילודגב םג םויה תדובע ןכלו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב אוה הנשה-שאר תדובע רקיע"
ינשב הנישב טעמלו ןמזה לכ םיליהת תרימאב ,הטושפ ומכ תיארנה הדובעב [איה] - הרוצ
ויהיש הזיא תוחישמ םג ןורחאה הצק דע םילטב םירבדב רהזיהלו ,ירשפאה לככ ולא תוליל
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ תובשל עגר ףא ןמז ול ןיא רשא דבעהכ)
.35"(ויבא

ק"כ לחה ,וז םיליהת תרימא רחאל ,תומייוסמ םינשב .4םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל
.36"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא

:תיברע

.37ל"חר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק ץ"ש

.4(הליענ תליפתב אלא) הבושת ימי תרשעד םישידקב 'אליעל' ןילפוכ ןיא

.וכרב ,שידק יצח ,תולעמה ריש

,רתויב הנווכה ררועל ידכ ,שחל תליפתב ףא לוק עימשהל וגהנ םירופיכה-םויו הנשה-שארב
.38לודג לוקבו בלה תוימינפ תוררועתהב תויהל םיכירצש ןוויכ

.39שידקה םויסב ןכו ,וימורמב 'םולשה השוע' םירמוא הרשע-הנומש תליפת םויסב

.40'וכו םיקידצ ךא ,ארית לא ,י"ק ,ונילע ,לבקתת-שידק ,רומזמ דודל :ע"ומש ירחא

לע תוימשג תועפשהל ילכ איה "רומזמ דודל" תרימאב הנווכהש ,רמא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
.41הנשה לכ

םירעש ואש") םינורחאה םיקוספה תא לוקב ץ"שה םייסמ ,להקה לכ ידי-לע ותרימא רחאל
.42להקו ןזח קוספב קוספ םירמוא ןיאו ,(". . הז ימ . . ואשניהו ,םכישאר

םג ,ונייהד .43אקווד דיחי ןושלב ,'םתחתו בתכית הבוט הנשל' :ורבחל רמוא דחא לכ
.44םיבר ןושלב םהילא תונפל םיגהונש םידבכנ םישנאל

.45שודיק

.46ןחלושה לע חלמ םיחינמ לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט הנשה-שאר תודועס לכב

.47םימעפ שולש - שבדב חופתה תליבט ןכו ,שבדב 'איצומה' תסורפ תליבט

.48חלמב הירחאלשו ,שבדב תחא הכיתח לבוט יברה היה ,ה"רד תויודעוותהב

םיכרבמו ,שבדב קותמ חופת םילכוא ,איצומה תסורפמ 49המיעטה רחאל ,וז הדועס תליחתב
אלל) ךינפלמ ןוצר יהי" :םירמוא 50הליכאה םדוק הכרבה רחאו ,חופתה לע "ץעה ירפ ארוב"
.4"הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ('וניתובא יקולאו וניקולא 'ה'

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ,םינימה תעבשמ םהש ,םינומיר וא םירמת וינפל שי םא םג
.5אקווד חופתה לע "ץעה ירפ ארוב" ךרבל

םילכואש םיחופתה קסר תא םג רוטפל 'ץעה' תכרבב ןווכל - םיברל הארוההו לעופב הגהנהה
.51הדועסה חוניקב

לבא ,[םיעלותמ דעומ-דועב וקדבל ךירצו .גד שאר - השעמל] 52ליא שארו ןומיר םילכוא
.4חופתה לע םא יכ 'ןוצר יהי' םירמוא ןיא

ר"ומדא ק"כ לבא ,הנשה-שאר תודועסב 'םייחל' רמול גהנ אל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
.53'םייחל' רמול גהנ ונרוד אישנ

.54ינשה םויב אל םג ,הנשה-שאר תודועסב ןוגינ רישל חינה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

:רמוא - 'ביטמהו בוטה' ליחתהש םדוק רכזנו ,ןוזמה-תכרבב 'אוביו הלעי' רמול חכשש ימ
. . ךורב ,הזה ןורכיזה םוי תא ,ןורכיזל לארשי ומעל םיבוט םימי ןתנ רשא . . ךורב"
.55"ןורכיזה םויו לארשי שדקמ

.56בוט-םויד 'ןמחרה' םירמוא ,הנשה-שארד 'ןמחרה' ינפל

ונילע שדחי אוה ןמחרה" :רמוא היה ,ןמזמה ר"ומדא ק"כ היהשכ ,הנשה-שארד ןוזמה-תכרבב
.57ןמא וירחא ונעו ,םר-לוקב "'וכו

.58("םולשה" אלו) "םולש השוע" םירמוא ,ןוזמה-תכרב ףוסב
הנשה-שארד 'א םוי

:תירחש

.59הליפתה םויסו תועיקתה רחא דע המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבה

רמאמה תא רקובב הנשה-שאר ימיב דומלל 60עקותל הווצמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
ןבומ" :יברה ףיסוהו .(ג,דמר) 'ח"אד םע רודיס'ב ספדנה "רפוש תעיקת ןיינע ןיבהל"
.4"םיקסופב ראובמכ ,רפוש תוכלה תעידי בויח לע ףסונ והזש ,ומצעמ

.61בוט -םויו תבש לכב ןכו ,הליפתה םדוק תירחשב הרהט-הווקמב םילבוט הנשה-שאר ימיב

ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל ,הרות-לארשי-גהנמ
הנעי ,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבו תוליפתב - וליגל םאתהב - ףתתשיו ,תסנכה-תיבב םייוסמ
.62"אבר הימש אהי ,ןמא"ו "ןמא"

המייסמ ,תלבוקמה המיענב חתופ ץ"שה .'תירחש לעב'ה אוהו ,רחא ץ"ש שגינ 'ךלמה' תרימאל
,םר לוקב 'ךלמה' ארוק וניא להקהו ,המיענב 'בשוי' דימ ךישממו ,םר לוקב 'ךלמה' תאירקב
.63(חסונה לכ תא ומצעל רמוא דחא לכ לבא) וירחא אלו ץ"שה םע אל

-תרשעבו הנשה-שארב םיקמעממ תולעמה ריש תרימאל ןוראה חותפל םלועה גהנמכ םיגהונ ןיא
.64להקו ןזח קוספב קוספ ורמואל וא ,הבושת-ימי

.65ןבומכ ,הנשה תומי לכב ןכו ,שחלב ץ"שה םייסמ "הבהאב לארשי ומעב רחובה . . ךורב"

.4ןבומכ ,הנשה תומי ראשב ןכו ,ליגר לוקב ץ"שה םייסמ "לארשי לאג . . ךורב"

ןכמ רחאלו םר לוקב םרמוא רוביצה ,"רפסבו"לו "בותכו"ל ץ"שה עיגמשכ ,ץ"שה תרזחב
.66"ךומכ ימ"ו "ונרכז"ב אל לבא ,ץ"שה םרמוא

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו . . וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
ומש . . דקפ 'הו ןכבו" ,"שודקו ארונ . . רוכז ךלמ" ,"הערמ טלממ ךלמ" ,"עירתו ריעת"
. . יבשוי לכ . . לודגמ חבש . . ונתובש . . יטבש . . ורפש . . ירמוש . . םיראפמ
זורח ירחא ."שודק . . יבשוי לכ" .רפוש עקתב . . דוהו רדא" טויפ לש ב"אה לכו ,"שודק
,ןוראה ןיחתופ ,"שודקו . . דחאב אוהו . . לבת טופשי" םירמוא ,ןורחאה "לבת יבשוי לכ"
.67"המויא ירידא . . ךלמ 'ה" םיכישממו

םיגהונ (דועו ,םויה/םויא ,ךכרעכ/ךתשודקכ) 'רחא חסונ'כ רוזחמב םירגסומה תומוקמב
.68תואחסונה ינש תא רמול ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב

םמורתמו ,ץ"שה תרזחב תוכרב ימויסב ותבישימ םמורתמ היה ר"ומדא ק"כ ןהב םינש ויה
.69"רפסבו" ,"בותכו" תרימאב 'דומע'ה לע ותכימסמ

.70ףוס דעו הליחתמ ,דחאכ םלוכ להקהו ןזחה "ונכלמ וניבא" םירמוא

.71 . .ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"ב םינגנמ

(קורושב 'כ ,אבשב 'ז) .72"תויכז" רמול ךירצ ". . ונבתכ ,ונכלמ וניבא"ב

.םותי שידק ,ירוא דודל ,ישילש םוי לש ריש .לבקתת-שידק

.73הרותה תאירק ינפל הקספה תושעל וגהנ אל ונייח תיבב

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
רוזחמב בותככ ,דבלב תחא םעפ ולא לכ - "יתליפת ינאו" ,"ןוצרל ויהי" ,"םלוע
."הימש ךירב" םיכישממו.םלשה

דחוימה ןוגינב ,(74ריטפמה ןמ ץוח) הרותב םיארוק הנשה-שאר ימי ינשד תירחש תליפתב
ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו' תרימאב םג ןכו ,םיארונה-םימיל
.'ךריבש

.75"ןידה םוי הזב . . הרותל הלעש רובעב" :רמול ךירצ ךרבש ימ חסונב

.76תועיקתה ינפל םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא

.77רפוש תעיקת ינפל ןישוביכ ירבד רמוא הדעה לודגש םיגהונ ןיא

.36ל"חר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק עקות-לעב

הבר הנכה איהש ,היליד ארועיש םופל דח לכ הבר הנכהב - תועיקתל תוררועתהל הנכה רחאל
הלע ,79'ן"טש ע"רק' יקוספ ,חצנמל םימעפ 'ז תרימאו - 78הנשה לכ ךשמב 'ה תדובעל
ךרבמ עקותה ,[80טקשב ורמוא עקות לעבה םגו ,ותוא םירמוא לוכהש] ןוצר יהי ,םיקולא
דע ,תוכרבה תעשב םג (יולג ויפ קרו) הסוכמ רפושה .'ונייחהש'ו ,'רפוש לוק עומשל'
.81ןמצע תועיקתב אל ךא ,תועיקתה

ונווכי םיעמושה םגו ,תועיקתבו תוכרבב םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ךרבמה ןווכי
.82"ומש ךורבו אוה ךורב" ונעי אלו ,5םתבוח ידי תאצל

רזוח תועיקתה ןיינעמ אלש קיספה םאו ,תועיקתל תוכרבה ןיב קיספהל ול רוסא עמושה םג
.5ךרבמו

,תוליפתהו תועיקתה ןיינעמ קר ,דמועמד תועיקתה רמג דע תועיקתה רחא םג קיספהל ןיא
.5ךרבלו רוזחל ךירצ וניא (בשוימד תועיקתה רחא) קיספה םאו

דע ותעיקתב ךיראמ עקותה .4רובידב אירקמ וניא לבא ,רודיסב ועבצאב הרומ - אירקמה
.83ועבצא אירקמה ריסמש

השולש םיעקות םירבשב .םימעפ שולש ת"רת ,םימעפ שולש ת"שת ,םימעפ שולש ת"רשת עקות
ךשמנ - רבש לכ .("וט ,וט-וא ,וט-וא ,וט-וא-וט" :עקת יברהש םירמוא שי) 84הצחמו תולוק
.85אקווד תוחוכ השולש

.86ןיטימורטב ןיברמ - העורתב

דמועמ תועיקתב וליאו .םהיניב והשמ קספהב ,תחא המישנב העורת םירבש - בשוימ תועיקתב
.87םהיניב המישנ קספהב - תומישנ יתשב

.88שחלב (עקותה) הדוותי ת"רתל ת"שת ןיבו ת"שתל ת"רשת ןיבש ,רמאנ ז"הומדא רודיסב

.90"ךינפלמ ןוצר יהי ,ןכבו" - 89להקה םג - םירמוא תועיקתה ירחא

ירשא" :תועיקתה רחאלש םיקוספה תשולש תא ןכ-םג ןגנמ תועיקתה םדוק םיקוספה תא רמואה
םירמוא ךכ-רחאו .[91קוספב קוספ וירחא םינוע להקהו] "תראפת יכ" ,"ןוליגי ךמשב" ,"םעה
.וללהי .4ךתיב יבשוי ירשא :וידחי להקה לכ

.ףסומ תליפת .שידק יצח ,"'ה יתעדי" .92"ינעה יננה" :רמוא דבלב ץ"שה

.93עקרקה ןיבל 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל המודכו תובגמ םיניכמ

םיללפתמה םיעיגמשכ ,שחל תליפתב .ץ"שה תרזחב ןהו שחלב ןה םיעקות :דמועמ תועיקת
רוביצל ןמסל ידכ ןחלושה לע ודיב קפוד עקותה וא ץ"שה ,עוקתל שי םשש תוכרבה םויסל
.94עוקתל םידמועש

כ"חאש תועיקתב אלו ,ץ"שה תרזחב אל ,שחלב אל ,דמועמ תועיקתב ללכ ןירקמ ןיא ,ונגהנמל
.95

קיספמ וניא ,ול עקתיש ימ שי םא וליפאו .ףסומ תוכרבב עקות וניא תודיחיב ףסומ ללפתמה
.96רוביצב אלא תאז ונקית אלש ,תועיקתה תא עומשל

"רפוש הלענ" טויפב (חתפב 'ב)*** .טבשב ריבעהל רמול ךירצ "זאמ דפוא" טויפה ףוסב
,"ונעמל אל םא" טויפב ***(חתפ-ףטחב ת"יח ,חתפב ו"ית)*** .ןגמ קזחת רמול ךירצ ,ופוסב
(ץמקב ו"אוה) .97סעכו ***(חתפ-ףטחב ן"ייעה)*** ,ונעמל רמול ךירצ

.98"ףקות הנתנו" תרימאל דמענ היה ר"ומדא ק"כ

.םויה םג ,'ונילע'ב םיערוכ 99להקהו ץ"שה

תועבצא ,עקרקב שארב עגונ אלא ,דיה לע לפונ וניא םיערוכ תליפנל :ר"ומדא ק"כ גהנמ
.100ןכותל הפופכ הניא ןהובהו תוצופק םיידיה

.101םישרק תפצר לע המודכו תחפטמ שורפל םיגהונ ןיא

עורכל לכויש ידכ הביתה ןמ קוחר תצק דומעי ןכלו ,הליפתה תעב ומוקממ רוקעל ץ"של רוסא
.102םוקל ול םירזוע ודיל םידמועהו ,תווחתשהלו

אלו ףסומב קר איה ,ל"וח גהנמכ ,הנשה-שארב 103םייפכ תאישנש ,ר"ומדא רודיסמ חכומ
."ברעתו" םירמוא ןיאש ןכו .תירחשב

הלא תועיקתו .104ןטשה תא בברעל ידכ תולוק םישולש םיעקות םיליהת תרימאו הליפתה ירחא
.םתבוח ידי ואצי רבכ ירהש ,אבוכיעל ןניא

רתומו ,ךוניחל עיגה אלש ןיב ךוניחל עיגהש ןיב ,דמלתיש ידכ עקתיש ןטקל רמול רתומ"
.105"תווצמב םכנחלו םינטקה תא דמלל םילודגה לע הווצמש יפל . . םויה לכ עוקתל ול

.106ןמצעל ןה וכרבי אלא ,ןהל ךרבי אל םישנ רובעב עקותה

לארשי -ינב וניחאמ םיבר תוכזל (ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע) םילדתשמ ,הנשה-שאר ךשמב
דחוימבו ,ןתכלהכ בשוימד תועיקתה רדס םהל עוקתלו ךרבל ונייהד ,רפוש לוק תעימשב
.רהוסה-יתבו האופר-יתב ,םינקז-יבשומב םיאצמנהו ,םירטושו םילייח

הנשה -שארב םג (הלגנב םג) םיעובקה וירועיש לכ דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.107'וכו םירופיכה-םויו

.ןפגה תכרבו ,'ועקת' .שודיק

ליחתהש םדוק רכזנ םא ,םויב הנשה-שארב ןוזמה-תכרבב 'אוביו הלעי' חכושה .םויה תדועס
רחא רכזנ םאו .רודיסבש חסונכ תדחוימה הכרבה תא רמאי ,'ביטימהו בוטה' לש 'ךורב' תבית
.108רזוח וניא ,וז הבית רמאש

.109ןשיכ הז ירה לטב בשויהו ,םויב הנשה-שארב ןשיל אלש םיגהונ

.111גחה יאצומ דע רוסא םויה דלונהו בלחנה .110רחמל םויהמ ןיכהל רוסא

.לבקתת שידק .ונכלמ וניבא .התרזחו ע"ומש .שידק יצח ,ןויצל אבו ,ירשא ,רבדיו .החנמ
.םותי שידק .ונילע .ירוא דודל

םימה ראב לא ריעל ץוחמ ךליל בוט ,112המחה תעיקש םדוק ה"רד 'א םוי החנמ רחא" :ךילשת
ךלה אלש ימ .4ןטק תילטה ילוש םירענמ ךכ רחאו ,'ךילשת רדס' םירמואו ,108"ןיעמ וא
.113"תודימ ג"י"ב תכלל לוכי ,הנשה-שארב ךילשתל

יעיבר םוי
הנשה-שארד 'ב ,ירשתב 'ב

.114םיבכוכה תאצ רחאל ,הלילב קר - ברעה תורנ תקלדה ןמז .תיברע

.'ונייחהש'ו ,"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמו ,115הכרבה ינפל םיקילדמ םויה םג

,וב תלכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדח ירפ תכרבמה ינפל חינהל םיגהונ תורנה תקלדה תעב
.116שממ שודיקל ךומס תורנה תא קילדתו

תקלדה ןיב קיספהל הלוכי זאו שדח ירפ הכירצ הניא ,שדח דגב הנושארל תשבול איה םא
.5'ונייחהש' ךרבת תאז לכב - םישדח דגב וא ירפ הל ןיא םאו .שודיקה ןיבל תורנה

וא ,שדח ירפב לכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו ,שדקמה ינפל שדח ירפ חינהל םיגהונ - שודיק
.5'ונייחהש' ךרבי םוקמ-לכמ - ול ןיא םאו ,שדח דגב שבולש

.4הדועסל םיידי תליטנ םדוק םילכוא שדחה ירפה תא

קר) הנורחא הכרב ךרבלו תיזכ לוכאל ,וניאישנ וניתובר ודיפקה ןכו ,וגהנ שטיוואבוילב
.117(ןייה לע אלו ירפה לע

.118ןושארה הלילב קר םה ,בוט ןמיסל םילכאנה םירבד
הנשה-שארד 'ב םוי

:תירחש

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו . . וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
ירמוש . . םיראפמ ומש" ."שודקו ארונ . . רוכז ךלמ" ,"הערמ טלממ ךלמ" ,"עירתו ריעת"
לכ) דוהו רדא" ."שודק . . יבשוי לכ . . לודגמ חבש . . ונתובש . . יטבש . . ורפש . .
םישעמ םא ןודא" .שודק . . לבת יבשוי לכ ."רפוש עקתב והוללה . . (ב"אה רדסב םיזורחה
.119"ןוילע ךלמ ,"ךלמ ןורושיב יהיו ןכבו" םיכישממו "שודק . . ןימאי אל ןה . .

.םותי שידק ,ירוא 'ה דודל ,יעיבר םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ונכלמ וניבא

.הרותה תאירק .לומתאדכ הרות-רפס תאצוה

ינפל הרותה -תאירק רחא ,120ה"רד 'ב םויב שחלב תומשנ ריכזהל וגהנ ד"בח יר"ומדא
.121תועיקתה

תכרבב וילע םג ןווכמו שדח 122דגב םויה שבול עקותהש םיגהונו - לומתאדכ .תועיקת
.5'ונייחהש' ךרבי תאז לכב - ול ןיא םאו ,'ונייחהש'

.החנמ .לומתאדכ שודיק .םילהת .ףסומ תליפת

גוהני דחאו דחא לכ םג רשא ,יתעצהב ינאו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןושל .החנמ ירחא
וללס רשא ליבשבו ,תודיסחה דומילב הנשה-שאר יאצומ תלחתהו הנשה-שארד תועש רבחל ,ןכ
.123הטמ הטמל דע תודיסחה רוא ויניינע לכב ונל םג ךשמוי - וניאישנ ונל

,ברע תעל ה"ר לכב להקהו אוה הדועסל וידי לטנ (ב"ישת תנשמ לחה) ומצעב ר"ומדא ק"כ
,'וכו תוחישל ףסונ ח"אד רמאמ רמאו ,םיאישנה לכמ םינוגינ ןגנל הרוה תודעוותהה ךשמב
.124(ל"זיראה ירבדמ םג מ"דשת תנשמ לחהו) םיאישנה לכ ירבדמ ריכזה ובו

ישימח םוי
125הילדג םוצ - ירשתב 'ג
בוט-םוי יאצומ

.םימשבהו רנה לע םיכרבמ ןיא .126"יתעושי ל-א הנה"ב םיליחתמ - הלדבה

רחא דע הנשה-שארב איצומה םע שבדה תליכא ןיינע ןיבהל" :ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
קר הנווכה םא ןויע ךירצ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הז לע ריעהו ,127"הבר-אנעשוה
םג וא ,םירופיכה-םוי יאצומו םירופיכה-םוי ברע תודועסו . . בוט םויו תבש תודועסל
.128עובשה ימיב

אמש ,וירחאל בוש קודבל שי ,ה"ר דובכל רבכ ונתנש פ"עא - םיגחה יכרוצל עויס ןיינעב
םילשהלו ,"ול ןוכנ ןיא" לש בצמב - התע ותגרדב - ידוהי דמוע (ה"רב הלעתנש רחאל) תעכ
.129םיאבה םימיב םיגחה יכרוצל ול רסחה לכ תא

.130תוצח ינפל םג ,ןונחת רמול ךירצ הרואכל .הטימה לעש עמש-תאירק

.4:27 - הלפשה רוזאב ,המידקמה העדל .131רחשה תולעב - םוצה תליחת

.4רוביצ תינעת אוהש הילדג םוצב דבלמ ,תוחילס םירמוא ןיא הבושת-ימי-תרשעב

,"ונאפר"ל "לארשי לאוג" תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב "וננע" ץ"שה רמוא תירחש תליפתב
עמוש" תכרב ךותב "וננע" ץ"שה רמוא - ל"נכ ןיא םא .132םינעתמ השולש קר וללפתה םא םג
.5"הליפת

.5"הליפת עמוש" תכרבב קר "וננע" רמוא ץ"ש השענ םאו ,ץ"ש השענ וניא הנעתמ וניאש ימ

.םוחר אוהו - םייפא-תליפנ ירחא .ןונחת

םיליחתמ .133ספדנה 'ד"בח - תוחילס' רדס ךותמ ,תוחילס תרימא - "לארשי רמוש" ינפל
גהנ 'תירוה' טויפב ."דג לא דוד רמאיו"ו 135'ונמשא' םיגלדמו ,134ואצמהב 'ה ושרד"
םויס רחאל .טויפה םויסב - ןבומכו ,תיבו תיב לכ ןיב 'ןומזפ'ה לכ תא רוזחל יברה
וב םירמואו) ךוראה 'ונכלמ וניבא' ,'םימחרב הצרתמ' ,'לארשי רמוש' :םירמוא תוחילסה
.136שידק יצחו ,'עדנ אל ונחנאו' ,(הבושת ימי תרשע לכבכ ,'ונבתכ' 'ונילע שדח'

,םייפא -תליפנ רחא החנמבו תירחשב ךוראה 'ונכלמ וניבא' םירמוא הבושת-ימי-תרשע לכב
.137רצקה 'ונכלמ וניבא' םוקמב ,"עדנ אל ונחנאו" םדוק

אלד ,הנשה לכב רמאנה לע תפסות םוש םירמוא ןיא ,הבושת-ימי-תרשעב הרות-רפס תאצוהב
.138םלועה גהנמכ

.139םינעתמ השולש קר שי םא םג ,םיאורק השולשל "השמ לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ

הנעתמ וניאש עידוהל ול רצו הרותל והוארק םאו .הרותל והוארקי אל הנעתמ וניאש ימ
.140הלעי - םשה לוליח ינפמ

רוביצה םירמוא - "וננוועל תחלסו" ,"םוחר לא 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
םע םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ ,ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו םר לוקב
.141ארוק-לעבה םע םמייסו ,רוביצה

.ריטפמה אוה ישילשהו ,תירחש תליפתבכ "לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ החנמ תליפתב
.הרותה רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .הרותה תאירק רחא שידק יצח םירמוא ןיא

תוכרב שולש רמוא הרטפהה תרימא ירחאל .(ח,ונ - ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" :הרטפה
.'דוד ןגמ' דע

תליפתבכ ץ"שהו ,"הליפת עמוש" תכרבב וננע םירמואו ,הרשע-הנומש ,שידק יצח ,וללהי
.תירחש

,ונילע ,ירוא 'ה דודל ,לבקתת שידק ,ךוראה ונכלמ וניבא ,ןונחת - ץ"שה תרזח ירחא
.םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק

ירבד רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.142החנמ תליפת רחאל תינעתה םויב ןישוביכ

.7:04 העשב הלפשה רוזאב תינעתה םויס

.641 'מע 'ב ךרכ תוחיש-יטוקל (1

.30 'מע םיגהנמה-רפס (2

.זמ ףיעס א"פקת 'יס םירפא-הטמ .אכת ס"ר שובל (3

.ה"ר יגהנמ - םיגהנמה-רפס (4

.ד"בח-ללוכ חול (5

.299 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה' (6

.30 'מע םיגהנמה-רפס (7

.401 'מע ד"ח ז"משת 'תויודעוותה' (8

ףסוותנ םייתניבש ןוויכ ,"הבוט המיתחו הביתכ"ב פ"הוע ךרבל שי ,וז תבש ירחא טרפבו ,לולא י"ח ירחא (9
.332 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' - ךורע-ןיאבש הפסוהל דע ,הנהכו הנהכ ,םויל םוימ

,רחשה תולעמ אלא ,וינפלש םוימ ט"ויכ גהונ וניאש רחאמ) 'ךנעי . . חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (10
ד"רת 'יס ז"הדא ע"וש האר - כ"וי ברעכ אל ףאו ,ט"ויע ראשכ אלש ,תרומשאב תוחילס הברה םירמואש ןוויכ
.(ה-ד"ס

.ש"ייע ,חמ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ה"רעב הנעתה אל יברהש הארנכ (11

.ב"כס אפקת 'יס םירפא-הטמ (12

ויהי"ו "הניזאה ונירמא" םיקוספה תא "ונלוק עמש" עטקב םירמוא םירחא זנכשא יגהנמ יפל ,ב"ויכ (13
.ז"כל םעטה המ ב"צו ,(לוקב ינשה קוספה תא רמוא וניא ץ"שהש ינמודמכ) דחא קוספכ "ןוצרל

.ג"ס א"פקת א"מרמ ,ד"בח-ללוכ חול (14

.1364 'מע ,אפקת ס"וס ז"הדא ע"ושל המלשה (15

.'תוצח םדוק' :ז"הדא רודיסבו ,ד"בח-ללוכ חול (16

שולש יתגהנש" :ט"משת ה"רע ואידיוב עמשנ ןכו ,יברה רמא ונממש רוא-הרות רודיסב :םירדנ תרתה חסונב (17
המכ העיפומ תאזכ ןושלש ,104 'מע 921 ןויליג 'ד"בח רפכ' הארו .'ה תליהת 'יסבכ "שולש" אלו) "םימעפ ה
.(ל"זרדב םימעפ

תיב' רודיסב אוה ןכו) ל"נה ה"רע ואידיו ,יברה רמא ןכ - הינפל תכשמנ "(טרחתמ ינא) ןוהלוכב" תבית
.(הירחאל תכשמנ לוכשא תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכו ,תוליפתה רצוא רודיסב ךדיאמ .'בקעי

.ד"הט אוה ילואו .ץמקב 'שה "ללכ םשור םוש השעי אלו" :דקונמ ונירודיסב

.'הרשעבו' - ד"בח -ללוכ חולבו םיגהנמה-רפסבו ,'המלש הדע היהיש בוטו' ןושלה רודיסב (18

.(138 'מע 779 ןויליג ,'ד"בח רפכ') רבכ ול רתוהש ימ אהי ריתמהש יברה דיפקה אל ,הארנכ

.אק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא האר (19

א"יפ הוצמ-רב תוכילהו תוכלה האר) הרתה שקבל לוכי לבא ,םיריתמל ףרטצמ וניא 'שיאל ךומס אלפומ' ןטק
.(גל פ"ס רענל ךונח .ד"יס

.קחדה תעשב אלא ,דחיב הרתה ישקבמ המכ ורמאי אלש בתכ ב"סוס םש םירפא-הטמב

וניא ךא ,ותשא ירדנ לע לואשל חילש השענ לעבה (זנ-ו"נס דלר ד"וי) ע"ושב קספנה יפל ,םישנ ןיינעל
םש - חילש י"ע ריתהל ןתינ אל ,ותבל ףא ,םירחאל ךא) המשב םג חסונה רמול לוכי הרואכלו ,םיריתמהל ףרטצמ
גוהנ וניא ט"מ ע"צו .םידרפסה לצא גוהנ ןכו (בתכב הרתה תשקב ןיינעל ט ק"ס םש ש"תפ 'עו .ז"טס חכר
.'ירדנ לכ'ב ןהל יד הרואכל - דיתעל לע העדומ ןיינעל .ונלצא

.369 'מע ד"יח תוחיש-יטוקל (20

.718-723-4444 :אוה להואה י"עש סקפה 'סמ .95 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (21

.נ"ס םש םירפא-הטמ הארו ,ד"ס א"פקת 'יס א"מר (22

.ד"ס אנר 'יס ז"הדא ע"וש ,תוצח רחא םג רתומ אנידמ (23

יטוקיל .אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד-יטוקל ,םויה תוצחמ (24
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ

רבודמ ד-גנק 'מע ד"בח-יגהנמ -רצואב ואבוהש תורוקמה בורבו ,אבה רוקמב םנמא .56 'מע םיגהנמה-רפס (25
.וירחאל - םקלחבו ,ומצע ה"רב

.386 'מע ב קלח תוחיש -יטוקל .בלק 'מע א"ח ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל םיסרטנוק - םירמאמה רפס (26

.41 ע"ס ג"שת םירמאמה רפס האר ,וז הליפתב ל"צש תוננובתהה ןכות תודוא (27

'מע 'קחצי ףסוי להא' םילהת ס"וסבש םיבתכמ ץבוק .בלק 'מע ד"ח ק"גא) םירבדה רוקמב - םיליהתל רשקב
ינשו תוליל ינשב תרומשמ םהיניב ושעי הבישיה ידימלת רשא ,רבדה ןוכנ" :תובישיה ינב לכל - ףסונ (205
רמאת - םישנא הרשע תב היהתש יוצר תורשפאה תדימב - תחא הצובק רשא - תוליפתה ינמזב דבלמ - ה"רד םימי
. תודועסה ןמזב םגו םויב ןכו הלילה לכ 'וכו תישילשהו הינשה הצובקה כ"חאו ,שולש וא םיתש תועש םיליהת
.ד"בח תובישיב לעופב םיגהונ ןכו .".

.במק 'מע הקדצ ירעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (28

.ה"נס אפקת 'יס םירפא-הטמ ע"עו ,ו ק"ס א"פקת 'יס ת"עשמ ,ד"בח-ללוכ חול (29

קר ךייש הזו ,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש םעטה רקיע (ט"ס י"רת) ז"הדא תעדל יכ (30
.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - םירופיכה-םויב

ד"וי רוטל השירדה (ח"מהעב ןב) תמדקה .י"ס ט"צקת 'יס םשו ,אנ ק"ס הטמל ףלאב ש"עו גל,ה"כרת א"טמ (31
ךרכ תוחיש-יטוקלב חכומ ןכו ,ל"ז ןיקראווד ש"זרגה הרוה ןכו ,ןילבולמ דסח-תרותה לעב ןואגה פ"כו .א"ח
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציק - 69 'עה 297 'מע דכ

הילע הלביק - 'ונייחהש' הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא - הרטפהבו שודיקב ומכ ,ונבר תיב גהנמ ,םש (32
.[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי תשודק

.60 'מע םיגהנמה-רפס - שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' ךריב (33

עדונו רקחנש ,וננמזב טרפבו .ד ק"ס א"יקת 'יס הבושת-ירעש הארו .א"ס ז"צקת 'יס םירפא-הטמ פ"ע (34
.'שפנ לכל הווש'כ תאז בישחהל ןתינ ךיא ג"עצ ,תואירבל בסמ ןושיעהש קזנה לדוג רומג רוריבב

.הכת 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (35

.חנ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא האר (36

.יק .אס 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא הארו .גסש 'מע ז"ח ק"גא (37

.א פ"ס אי רמאמ ,'ןיעמו' סרטנוק .ג"ס אק 'יס ז"הדא ע"וש (38

.28 'מע א"ח מ"דשת 'תויודעוותה'ב האבוה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה - םלשה רוזחמ (39

ד"בח-יגהנמ-רצוא הארו .40 הרעה 1320 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה .םלשה רוזחמ .םיגהנמה-רפס (40
.גס 'מע

.112 'מע ז"פרת תוחישה-רפס (41

.חס 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (42

.א,גמ םירוביד-יטוקל (43

.המק 'מע 'ש"ברה תומישר' הארו .טס 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (44

.'ונייחהש' תכרב לע םג ןמא תונועש גהנמה ץופנ ,שודיק תועמושש םישנ ןיינעל (45

.ד"קס ג"פקת םייחה-ףכו ,ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר (46

.הע 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (47

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה (48

.בכ ש"הדבב זל ןחלושה-תוצק ,ב"כסו ד"ס זסק 'יסו ג"ס דער 'יס ז"הדא ע"וש האר ,תיזכ צ"א ןידה ןמ (49
וניבר ע"וש האר) איצומה בוש ךרבל בייחתי אל רחא רדחל תאצל ךרטצי כ"חא םאש ידכ תיזכ לוכאל יאדכ לבא
.(ג"ס חעק 'יס

האר - םעטה .ג"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ אלד ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד םיברל הארוהו גהנמ (50
.םיגהנמה ס"וסבש 'כמב

'מע םיגהנמה 'סב אבומכ אלדו ,איק ,דנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .4 'מע ה"שת ש"הס .8 'מע ד 'תומישר' (51
.טע 'מע 'רצוא' האר .56

ורוקמש) ןומיר ,םהבש םירחואמה טקנו ,ג"פקת 'יס ע"ושבו 'מגב םירכזנה םינימה לכל הנווכהש טושפ (52
- רזג ומכ] "םנושלכ הנידמו הנידמ ישנא לכ" ןכו .(םינואגה םשב יכדרמב ורוקמש) ליא שארו (םהרדובאב
חתפב יברה ןושלכ קר אוה ד"בח יגהנמב רכזנהש ןוויכ ,א"ס םש ז"הדא ןושלכ [שידיאב [יוביר=] 'ןירהעמ'
."שודיח םהב שיש . . ה"ר ,לולא שדוח יגהנמ" :המישרה

.א"גמהמ ,ה"ס םש ז"הדא ע"ושב הרוקמ ,ליא שאר םוקמב רחא שאר תליכא

.טפ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא הארו .טעק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (53

.תויודעוותהב ונגינ יברה לצא םלוא .5 'מע ב"שת תוחישה-רפס (54

האר) "ךיקוח ינדמל" םייסל ףידעש א"י ,'םילשורי הנוב' תכרבבש 'ה םש רמא רבכ םאו .ז"הדא רודיס (55
.(זכ ק"ס חפק 'יס ח"הכ

.ופ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא ,ר"ומדא ק"כ הרוה ןכו ,םלשה רוזחמ (56

.ש"ייע ,הפ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (57

.28 'מע א"ח מ"דשת 'תויודעוותה' - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה .םלשה רוזחמ (58

ת"ות תבישיבש ,ריעהלו .התעשב הווצמ הביבחש ןוויכ דמח-ידשמ אבומ םעטהו ,צ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (59
ה"ע ןיקרובד ש"זרגה ארתאד-ארמה םש קספ ןכו ,תועיקתה םדוק ה"ר רקובב תותשל אלש ודיפקה אל ונייח תיבב
.הזל רוקמה ע"צו ,(74 'מע 734 ןויליג .66 'מע 733 ןויליג 'ד"בח רפכ')

לח (דעומ דועבמ - ןבומכו ,יהשלכ תועט הלח םאב לעופב הגהנהה תעידי כ"שכ ,רומאכו) הז לכ הרואכלו (60
.ח"י םיבר םיאיצומה טרפבו ,'רפוש עצבמ'ב םיעקותה לכ לע םג

.צ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא הארו .ב"ס ד"פקת 'יס םירפא-הטמ (61

.536 'מע ,טכ תוחיש-יטוקל (62

.בצ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (63

.גצ 'מע םש (64

.הצ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא .זי ש"הדבב טי ש"הוצק הארו ,61 'מע םיגהנמה-רפס (65

טעומ רבד תשקב איה "םייחל ונרכז"ו ,השקב אלו חבש אוה 'ךומכ ימ'ד ,םעטה ראבמו .ה 'מע ג"ח ק"גא (66
.ותוא םירמוא םניא םה ןכלו ,"םיבוט םייחל בותכו" שחל תליפתב רוביצה ורמא רבכש רחאל

.חצ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא ,םלשה רוזחמ (67

םע זורח לכ לש ינשה ויצח תא רשקל ,םיטויפה תרימאב (ש"נא םגו) םיזנכשאה ולגרוה ,תינכט הביסמ ,בגא
ךלמ' םיטויפב הזב רהזיהל שי תוחפלו ,טויפה תועמשמל דוגינב ןבומכ תאזו ,אבה זורחה לש ןושארה ויצח
.ו"ח ףוריחכ עמשיי אלש ,'וניקלא השעמ'ו ,'ןוילע

םתוחב םותח רבדה םאו ,ונייח תיבב ידימתו עובק גהנמ הז היה ןכא םא ב"צו .טצ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (68
לככש ל"סד ןוויכ ,תואחסונה לכ רמול המודכו שטאשטובמ א"אה לעב צ"הרה גהנמל םיאתמ הז ירהש ,ךלמה
.ןדידל כ"אשמ ,קיזמ אלו ליעומ רתוי םירמואש

.וצ 'מע םש (69

.בק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (70

.ו ןוגינ א"ח םינוגינה רפס - ןקזה ר"ומדא לש םינוגינה תרשעמ רוריבב אוה הז ןוגינ (71

.אק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (72

.וק 'מע םש הארו .תועיקתה ינפל אל םגו (73

.דק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא ,םלועה גהנמכ אלדו (74

.ךליאו ז"משת ק"הא ת"הק רוזחמב ספדנכ אלדו ,דק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא .ה ,וכ ללוכה-רעש (75

.ט"ס ד"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (76

.וק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (77

.(במר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו 'לה ירעש) ב"נשת ה"רל תוחיש-יטוקל (78

.ש"ייע ,זיק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא האר (79

.חיק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (80

.נ"שו ,טיק ,גיק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (81

.(ב,דכק ז"הדא ע"וש) הכרבה לע דבעידב וליפא קספה ששח שי זא יכ (82

.טיק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (83

.נ"שו ,אכק 'מע 'רצוא' .םיברל הארוה וזש ,תוכיראב הנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .טל 'מע ,כ ק"גא (84
לוק םירבש 'גה ףוסב ןישוע שיו" :(אנריט י"ארהמ יגהנמ פ"ע ח"בהמ) ד ס"וס צקת 'יס ז"הדא ע"ושב רוקמה
ףוסב ןישוע ןכו ,(ו"טס םש ןלהלד ,העורתכ אוה כ"לאד ,דחא חוכמ רתוי פ"כע=) העיקת ןיעכ ,טושפ
.כ"ג העורתה ףוסב תאז ןישוע ונגהנמל םג םא ראבתנ אלו ."ןיטימורטה

.(וע 'מע ס"שה לע צ"צה ישודיח ע"עו) ז"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (85

.נ"שו ,בכק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (86

.(תומישנ 'בב שחלב םג ונגהנמ הארנכ) ט"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (87

.(9 'עה 27 'מע םידעומה חבשב ןמסנה הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"וש) אצי אל ,תומישנ יתשב והשלכ לוק עקת םא

ונייהד א"יו .םיימינפ םיעוגעג אלא ,ןוועו אטח לע יודיו אל - וניינעו .הבשחמב יודיוול הנווכה (88
.נ"שו ,ש"ייע ,דכק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא - 'יברה ינפ רויצ'

.וכק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצואב אבומ (89

.זכק 'מע םש הארו (90

ךליל עקות לעבה ךירצ תועיקתה רחא הנה ,הלבקה תוגהנה יפ-לע" :רמאנ 11 'מע 'תודיסחה דומיל' סרטנוקב
םתס אלא) אקווד ד"בח יגהנממ ז"יאש שיגדה יברה ךא ,"וב ולכתסי םהו ,םעה לא וינפ תאשלו תבשל ,ומוקמל
הנעמה תא לביקש ,הלופעמ ץרק 'יש דוד 'ר ח"הרהל הדות .הזב וגהנ וניאישנ וניתוברש ףא ,'לארשי גהנמ'
.(ר"ומדא ק"כמ

.וכק 'מעב םש אבומ (91

יקוספ ןכו ,ארימג דע ". . ר"היו" ,"ובהא . . אנו" ,"שעממ . . יננה" םילימה תא שחלב םירמואה שי (92
.הזב ונגהנמ ב"צו ,(ח"לס צ"קת םירפא-הטמה ןושל האר) "יתעדי"

.ו"ה ו"פ ז"ע 'לה הנשמ-ףסכ - םינפה יוסיכ ןינעל (93

םעטהש ףא ,כ"ויב ןכו ,וז הליפתבש 'ונילע'ב 'קירלו לבהל' תוביתה ירחא הקיקרב ללכ םיגהונ ןיא ,השעמל
תרבוח 'תומישר' ,רוקמב חכומדכו ,וז הרימאב םג םייק (תבט ט ,םוי-םויה) "הז קורמ תונהיל םיצור ןיא"ש
.ב"ס זצ 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע ,ע"ומש עצמאב אוהש ינפמ אמתסמ .10 'מע גפק

דמועש ימש ,שחל-תליפת םדוק רוביצל ןיעימשמש 'כ ד"בח-ללוכ חולבו) .זל 'יס ד"ח רזעלא-תחנמ ת"וש (94
.(תועיקתה עומשל ידכ ותליפתמ קיספי הכרבה עצמאב

.דלק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (95

.ז"ס ב"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (96

.ד"בח-ללוכ חול (97

.אלק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (98

,". . םיריבעמ ,הקדצו הליפת הבושתו" תרימאב 'ףקות הנתנו'ב שיערהל םיגהונ 'םלוע'הש ,םגתפה עודי
.". . ךלמ אוה התאו"ב םישיערמ ד"בח תסנכ-יתבב וליאו

תועמשמ ןכו ,םהינפ לע םילפונ ןיא לבא םיווחתשמו םיערוכ קר הנשה-שארבש ,ובתכ אלק ס"וס ר"או א"מב (99
תאצוה] ל"ירהמ יגהנמב שרופמכ ,ה"רב םג לופיל ונגהנמ לבא ;א"ס ב"צקת 'יס םירפא-הטמה כ"כו ,םש א"מרה
ןיאש" םייח-ץע חולב ש"מכ אלו ,[המואמ םש ןייצ אל רידהמהש אלפלו ,זצר 'מע ט"משת 'םילשורי ןוכמ'
ראובמל םיאתמ הרואכלו .םש םירפא-הטמל ןגמה-ףלאב הז גהנמ איבה ןכו ."[פ"כהויל ה"ר ןיב] םיניחבמ
.טלחומ אוה לוטיבה הנשה-שארבש תודיסחב

.תועינצ םושמ ילואו ,תוערוכ ןניא םישנהש םיליגר

.נ"שו ,בלק 'מע םש (100

יגהנמ - םיגהנמה רפס .(אלק ס"וס ח"וא ע"וש האר) םינבא דבלמ רחא רמוח לכ הפוצמה הפצירב ןכו (101
..ה"ר

.א"ס ב"צקת 'יס םירפא-הטמ (102

יטרפל .ש"ייע ,'ע"שבר' רמוא ,םינגנמ ןיאש ןיינמב ללפתמה םגש ,חכומ ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"ושמ (103
.תועובשה גח ןויליג 'תורשקתה'ב האר ,םיפכ תאישנ יגהנמ

'יס שובל - ןידה תמיאמ םיארי ןיאש רמול ,םיחמשו םיתושו םילכואו םיכלוהש ,הליפתה רחא גרטקי אלש (104
.(יוארכ תועיקתה לכ ועמש אל רוביצה תצקמ אמש ,רחא םעט איבה םש ז"הדא יכ םא) םלשה רוזחמ ,א"ס ו"צקת

ק"כ לצא קצובטואב ועקת ךכ) בשוימד תועיקתב ומכ ,תחא המישנב םיעקות ולא תועיקתד 'העורת-םירבש'ה
מ"מיר ח"הרה יברה לצא דמועמד עקותה םשב 30 'מע םידעומה-חבש ,יברה לצא ןכו ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא
.(םיובננט

.ו"צקת ןמיס ףוס ז"הדא ע"וש ןושל (105

.ב"ס ט"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (106

םע םיליהתב א"ואכ לש קרפב םיקוספהמ קלח םג םויה דומלל ךירצ ןכ .28 'מע די תרבוח 'תומישר' (107
.ח"ר לכב ונגהנמכ ,י"שר

.ז"הדא רודיס (108

,םויה תוצח רחא ןשיל ע"ושבש ןיליקמה תא םש איבה אלו) ד"בח-ללוכ חול .ח"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (109
.(ותעב רבד חולב הארו

.ג"יקת 'יסו הצת ס"וס ז"הדא ע"וש (110

.ב"ס רת 'יס ז"הדא ע"וש (111

.הלילה דע המחה העקש רבכ םא םג ךליל םיגהונ דבעידבש 'כ (ד ס"וס ח"צקת) א"טמב (112

כ"ויד תועיבקהשכ קרו .ירשת 'ח אוה ךיראתהש איבה םש .המק 'מע 'רצוא') כ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (113
14 'מע 'ד 'תומישר'ב ןכלו ,וינפלש 'ה םויל הז טויפ ת"ישעב תוחילס רמול םיגהונה םימידקמ 'ב םויב איה
.(ירשת 'ו לע רבודמ 2 'עה

'דכו ראבל ועיגיש הארנ אל םא םלוא .רומאכ ,'תודמ ג"י'ל ךילשת תרימא תוחדל ףידע ,המודכו ראב ןיאשכ
יברה תארוה 14 'מע 536 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב האר - ראב אלל ךילשתב ה"רב תויהל םיבייחשכ וא ,ת"ישעב
.חותפ זרבב וליפא יד הרירב תילבש ה"ע טכה י"יר ח"הרהל

.הל ק"ס ד"יקת 'יס הרורב-הנשמ (114

'ו קרפ 'ק"שנ יניד רוציק' האר ,ג"לס ה"כרת םירפא-הטמכ אלד ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש תועמשמ (115
.2 הרעה

.ט"ס ט"צקת 'יס םירפא-הטמ (116

.דועו ,4 'מע ה"שת תוחישה-רפס (117

.בפ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (118

.חצ 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא (119

א"ח ג"משת 'תויודעוותה' - הזב גהנתהל דציכ ומצעב טילחי דחא לכ אלא ,םיברל הארוה וז ןיא םלוא (120
.יברה לש ד"מהיבמ תאצל םאו בא םהל שיש הלא וגהנ אל ,שחלב תאז םירמואש ןוויכו .56 'מע

.23 ע"ס (ג"נשת) םידעומה-חבש (121

.370 'מע ב"ח 'ןינהנה תכרב רדס רואב'ו ,רת ס"וס ז"הדא ע"וש פ"ע - ירפ אלו (122

.חצת 'מע ד ךרכ ק"גאמ ,57 'מע םיגהנמה-רפס (123

.חכ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (124

.דסק 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא האר (125

,(דכר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) ל"ירהמ יגהנמב מ"כו ,שובלה 'למ א"צת ס"ר ז"שמב ג"מרפה קייד ןכ (126
אבומה םלועה גהנמכ אלו) ש"צומל קר םיקוספה תרימא תא גייסמ וניאו ט"וי יאצומב הלדבה יטרפב םג קסועש
.(םרמואל אלש ,י"ס א"רת א"טמב

.א,גל םירעש-האמ (127

24 'מע ד"שת תוחישה -רפס ,[21 'סמ - ק"הלב] ב"ח םוי םויה הארו .372 'מע ד"יח תוחיש-יטוקל (128
.194 'מע ב"ח (ה"נשת ,תג-תירק) 'ךלמ לש ודובכל' ץבוקבו .304 'מע ט"צרת ,(םיגהנמה 'סב קתענ)

.(הגומ יתלב) ג"יס מ"שת ה"רד 'ב םוי תחיש (129

ןוויכמ ,וז הלאשל םוקמ ןיא" תוצח םדוק ט"וי יאצומ רבדבש ,1414 'מע ג"ח ג"משת 'תויודעוותה' האר (130
יאצומ איצוהל ,ןונחת א"אש םוי לכ יאצומבכ ,ןונחת ל"צ הארנכ םעפה כ"או ,"ןונחת א"א 'גח-ורסיא'ב םגש
.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה תרעה .ש"ייע ,(די,אלק ח"הככ אלדו) ינש חספ

.ע"הפס ינפל ז"הדא רודיס (131

,'תורשקתה'ב ראובמה פ"ע ,בכעמ וניא "רועישכמ תוחפ ולכאש 'ז"ו ,ש"ייע ,45 'מע םיגהנמה-רפס (132
.18 'מע גל ןויליג

כ"חא רכזנ .'ונאפר' בוש רמוא כ"חאו ,'וננע'ל רזוח - ונאפר תמיתח לש םשה ינפל רכזנ :'וננע' חכשש ץ"ש
חול) 'םולש םיש' ירחא ע"פב הכרב הרמוא - כ"חא רכזנ .הליפת עמושו הרצ תעב הנועה םתוחו ת"שב הרמוא -
.(םינורחאבו ב-א"ס ה"סקת 'יס הארו ,ד"בח ללוכ

יברה ינוקית תא 'א"נ'כ ףדה ילושב 133,131 'מעב וסיפדה ,(יתיארש הלא) ד"בח-רפכ ת"הק תרודהמב (133
- תקייד דכ לבא .115 'מעב תודמ ג"י טויפב ושעש יפכ םינפב חסונה תונשל םוקמב) 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב
.(בוש הגוהש הארנכו ,'תורוקמו םימעט טוקיל'ב ןמסנהמ םייוניש המכב םה תודימ ג"י טויפב םינפב םינוקיתה

הביתה ינפל ללפתהשכ השעמל ירה ,"ךימחר לע יכ" ליחתהל שיש עמשמ םיגהנמה-רפסבש המישרהמש תורמל (134
ליחתהל םוקמ ןיא ןיינעה דצמ ףאו .ל"נכ ליחתה יברה לש ןיינמב ה"ע ןמכוד יולה ןמלז-רואינש 'ר ח"הרה
.הליחת רמאנש המ לע םעט-תניתנ איהש "יכ" תביתב

.'ונמשא'ל ליבקמב רמאנה "ונדבאו וניעת . . םע לכמ ונמשא" תא םג םיגלדמ םא ררבל שי (135

.52 'מע םיגהנמה-רפס (136

ןויליג 'תורשקתה' ,ל"ס וסק 'מע 'רצוא' ,ןונחת תרימאב היולת מ"א תרימאש יברה לש 'הנורחא הנשמ' (137
,'ד"בח ק"ח יגהנמ - דסח יכרד' 'ס .ט"ס סק 'מע םש הנושאר הנשמ הארו) 18 'מע אלש ןויליגו 19 'מע טכש
.(נ"שו ש"ייע ,בסק 'מע - ה"לשת ןילקורב

.סק 'מע 'רצוא' (138

.45 'מע םיגהנמה-רפס (139

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (140

.18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' האר (141

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל האר (142

ב"רת םירפא-הטמ האר ,(כ"חא דיימ הנמזב ש"ק - ןבומכו) כ"הצ ינפל תוינעת יאצומב בירעמ תמדקה תודוא
.תאז ורחיא אל יברה לצא םגש המודמכו .ט"כס


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il