- ד"עש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ירשתב 'ד * הבוש / ךליו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


,הלילח רזוחו "הבוש"ל "הבושת"מ
ףוס ןיא דע


תולעתה תשרדנ ןיידע הנשה-שארד הבושתה תדובע רחאל םג
רבכש ףאש ,וז תבשל הארוהה יהוז * אפוג הבושתה תדובעב
תדובעב תולעתהלו ףיסוהל ךירצ ,"הבושת"ד ןיינעה היה
"אוצר" תמגודב אוה "הבוש" * "הבוש תבש" היהיש ,הבושתה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "בוש" תמגודב "הבושת"ו


"לארשי הבוש" הרטפהה תלחתה םש לע - "הבוש תבש" (א) :תומש ינשב תארקנ וז תבש
םש-לע - "הריש תבש" ןכו ,"והיעשי ןוזח" הרטפהה תלחת םש-לע - "ןוזח תבש" ךרד-לע]
,הבושת-ימי-תרשעבש תבשה התויה ינפמ - "הבושת תבש" (ב) .["הרובד רשתו" הרטפהה תלחתה
ךרד-לע] הבושתה ןיינעב אוה הרטפהה ןכותש ןוויכמ - הרטפהה םע םג רושק הז ןיינעו
.[המחנ לש ןיינעב אוה ולא תותבשד תורטפהה ןכותש "אתמחנד העבש"

,ןבומ - 'ה תדובעב הארוה הנשי טרפ לכבו רבד לכבש ,העודיה ט"שעבה תרות יפ-לע ,הנהו
."הבושת תבש"ו "הבוש תבש" ,וז תבשד תומשה 'במ תדמלנה הארוה הנשיש

-תחא -לעו ,םלועה יניינע לכל רשקב הרומא ל"נה ט"שעבה תרות :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
,ירשת שדוחל רושקה ןיינע םע - אפוג הזבו ,היתווצמו הרות םע רושקה ןיינעב המכו-המכ
,(ןמקלדכ) הלוכ הנשה לכ לע םייללכ םיניינע םהש ,הבושת-ימי-תרשע - אפוג ירשת שדוחבו
.ןמקלדכ ,'ה תדובעב הארוה הנשי ולא םיניינעל ךיישה טרפו טרפ לכבש יאדווב ירה

:םידקהבו

אבומכ) "תישר" תויתוא "ירשת"ש עודיכ - הלוכ הנשה לכ לע יללכ שדוח אוה ירשת שדוח
םייללכ םיניינע םה ירשת שדוח ידעומש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו .(קדצ חמצה ישורדב
ראשב ןכו ,הלוכ הנשה לכ לע לוע -תלבק - וניינע הנשה-שאר :אמגודלו ,הלוכ הנשה לכ לע
.הלוכ הנשה לכ לע היתווצמבו הרותב החמשה ןיינע - הרות תחמשל דע ,ירשת שדוח ידעומ

-שאר"ל תדחוימ תוכייש םהל שיש ,הבושת-ימי-תרשעב דחוימ יולע ונשי אפוג ירשת שדוחבו
:"הנשה

ומכ] בותכב הנשה-שאר ןכ םג ארקנ םירופיכה-םוי"ש (א,חנ ה"ר) הרות-יטוקילב ראובמ
. . תוימינפו המשנ תניחב אוהו ,["שדוחל רושעב הנשה-שארב" (א,מ) לאקזחיב בותכש
."תוינוציחה דוסב הנשה-שארבו

-שארב אוה ןיינעה תלחתהש ,ונייה ,"הנשה-שאר" םניינע הבושת-ימי-תרשע לכש ןבומ הזמו
ראובמכו .םירופיכה-םויב ןיינעה תומילשל דע ,רבדה םלשנו ךלוה הז ירחאלש םימיבו ,הנשה
(תוכלמה תריפס) רובידה םלוע ןיינב לעפנ הבושת-ימי-תרשע ךשמבש ל"זיראה יבתכב
,רובידה םלוע ןיינב תלחתה לעפנ הנשה-שארבש ,ונייה ,(ובש תוריפס רשעה לכב) ותומילשב
תוללכ םלשנ זאש ,םירופיכה-םויל דע ,הבושת-ימי-תרשע לכ ךשמב םלשנו ךלוה הז ןיינעו
.תוימינפה דוסב (רובידה םלוע ןיינב) הנשה-שארד ןיינעה

,הנשה-שארבש םיבותכה תוטשפב שגדומכ ,הנשה-שארב הז ןיינע לעפנ תוללכבש ףא - הז לכו]
ןיינבד ןיינעה תוללכ והזש ,"'וג עלצה תא ןבייו"ד ןיינעה היה ,ןושארה םדא אורב םוי
.[תומוקמ המכב ראובמכ ,רובידה םלוע

גיהנמו ללוכה "שאר"ה תמגודב ,"הנשה-שאר" - אוה םניינע הבושת-ימי-תרשע לכש ,אצמנו
.הלוכ הנשה ימי לכ תא םיגיהנמו םיללוכ םהש ,ונייה ,ףוגה ירבא לכ תא

ימי תעבשש - ל"זיראה רודיסב ראובמה דוסי לע - םימעפ המכ ראבתנש המב רואיבה םג והזו
ימי תעבש לכ ,םיפוצר םימי העבש םנשי םהבש) םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש עובשה
לכב עובשה ימי תעבשד הדובעה יניינע לכ תא םיללוכ םהו חוכ-תניתנ םיווהמ (עובשה
עובשה ימי ןוקיתל סחיב הז ןיינע אבומ ל"זיראה רודיסב ,הרואכלד - האבה הנשד תועובשה
הנשב ןושאר ימי לכ תא ןקתמ הבושת-ימי -תרשעד עובשב ןושאר םויש ,ונייה ,הרבעש הנשד
הנשד תותבשה לכ תא ןקתמה (הבוש תבש) תבשה םויל דע ,עובשה ימי ראשב ןכו ,הרבעש
?האבה הנשד עובשה ימיל עגונב ליעל רומאהל רוקמה והמו ,הרבעש

:ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו

אוה "הנשה -שאר"ש םשכ ירה - "הנשה-שאר"ד תומילשהו ךשמהה םה הבושת-ימי-תרשעש ןוויכמ
-ימי-תרשע לכל עגונב אוה ןכש תוטשפב ןבומ ירה ,האבה הנשה ימי לכ תא ללוכה "שאר"ה
קר הז ירה - ל"זיראה רודיסמ םידמלש המו .האבה הנשה ימי לכ תא םיללוכ םהש - הבושת
ימי תעבש לכ םהב שיש) םירופיכה-םויל הנשה -שאר ןיבש םימיה תעבשד תוכיישל עגונב
ןבומ ירה ,הז ןיינע םיעדויש ירחאלו ,הנשה תועובש לכב עובשה ימי תעבש םע (עובשה
םה הבושת-ימי-תרשעש ןוויכמ ,האבה הנשד תועובשה לע (שארל לכל) יאק הז ןיינעש ומצעמ
.האבה הנשה ימי לכ תא ללוכה ,"הנשה-שאר"ד ןיינעה ךשמה

םשש ינפמ הז ירה - הרבעש הנשד עובשה ימי ןוקית תודוא ל"זיראה רודיסב ראובמש המו
הניינע אבהל לע הבוט הלבקה םגש דעו ,רבעה לע הטרח הרקיעש ,הבושתה ןיינע תודוא רבודמ
חכומ יזא ,אבהל לע הבוט הלבק הנשיש םיאור רשאכש ,ונייה ,רבעה לע הטרחה תא תמאל -
.תיתימא הטרח איה רבעה לע הטרחהש

הבושת-ימי -תרשעש ל"זיראה רודיסב בותכש המ - אוה שודיחה רקיעש ,אצמנ הז יפ-לעו
חוכ-תניתנ םיווהמ הבושת -ימי-תרשעש המ :רמולכ .הרבעש הנשד תועובשה תא ןקתל םחוכב
"ד ןיינעה תומילשו ךשמה אוה םניינע ירהש ,שודיח הז ןיא - האבה הנשה ימי תא םיללוכו
ןקתל םחוכבש - רומאכ - אוה שודיחה אלא ;(ל"נכ) האבה הנשה ימי לכ תא ללוכה ,הנשה-שאר
.הבושתה תדובע תוללכ ידי-לע ,הרבעש הנשה ימי תא

:ונניינעל רוזחנו

יללכ שדוח ,ירשת שדוחב ותויה דבלמ רשא ,הבושת-ימי-תרשעד תבשה תודוא רבודמש ןוויכמ
תומשה 'ב ללוכ ,וז תבשד םיטרפה לכש ,ןבומ - "הנשה-שאר" אוה וניינע ,("תישר" תויתוא)
םהמ דומלל שיו ,םייללכו םיירקיע םיניינע םה - "הבושת תבש"ו "הבוש תבש" :וז תבשד
.'ה תדובעב הארוה

דחאו דחא לכל תוטשפב םינבומ תויהל םיכירצ ולא םיניינע לכש םימעפ המכ רבודמכו
-שארב רתויב תשגדומ םתודחאש ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ ,לארשימ
םיקוקז "םכיטבש םכישאר" םגש ,ונייה ,"םכלוכ םויה םיבצינ םתא" רמאנ הז לעש ,הנשה
.וז הארוהל םיכייש "ךימימ באושו ךיצע בטוח" םג - ךדיאלו ,וז הארוהל

םיווש הזבש - "רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב הארוה תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
.לארשי ינב לכ

:ולא תוביתד טושפה שוריפהמ ןבומ - "הבושת"ל "הבוש" ןיבש קוליחה רואיב

השוריפ "הבושת" וליאו ,הבושתה ןיינע לע הארוהו הדוקפו יוויצ - אוה "הבוש"ד שוריפה
.הבושתה ןיינע םצע ,ונייה ,רבדה םצע -

ןיינע לע הווצמ אוהש ,הדוקפהו יוויצה ןתונל רקיעב תסחייתמ "הבוש" תבית :רמולכ
וז הדוקפו יוויצבש ףאו .לעופב הבושתה ןיינע תודוא ןאכ רבודמ אל ןיידע לבא - הבושתה
ןקזה ר"ומדא שוריפ ךרד-לע] לעופב ןכ היהי יאדוובש החטבהו חוכ-תניתנ םג הנשי
הז ןיינעש תואדוו לכ ןיא ,ךדיאל ירה - [החטבה ןושל םגו יוויצ ןושל אוה "תבהאו"ש
םצעל תסחייתמ - "הבושת" תבית לבא .אדח אעגרבו אדח אתעשב ,דימו ףכית לעופ ידיל אובי
,[הז רבד לע (חוכ-תניתנ םע דחיב) הדוקפו יוויצ קר אל] לעופב אוהש יפכ רבדה תואיצמ
.שממ לעופב הבושתה ןיינע רבכ ונשיש ,ונייה

וליאו .דבלב הארוההו יוויצה לע יאק "הבוש"ש ןוויכמ :ןבומ וניא הז יפ-לע לבא
יוליעה והמ ,ןכ םאו ,הנמ םייתאמ ללכב שי ירה - לעופב רבדה םויק לע יאק "הבושת"
!?לעופב "הבושת"ה ןיינע רבכ ונשיש ירחאל (הארוהו יוויצ) "הבוש"ד

:הזב רואיבהו

הלענ ןפואב הבושתה תדובע תשרדנ - ("הבושת תבש") לעופב הבושתה ןיינע ונשיש ירחאל םג
ןפואב הבושת תושעל ותלוכיב ,הבושת השע רבכש ירחאל םגש טושפ ידוהי ןיבמש יפכ ,רתוי
היה רבכש תורמלש ,ונייה ,("הבוש תבש") "הבוש"ד הארוההו יוויצה אב הז לעו .רתוי הלענ
-ימי-תרשעד תבשב םיאצמנ רשאכ טרפבו ,תורשכ תקזחב לארשי לכ ירהש] לעופב הבושתה ןיינע
.רתוי הלענ ןפואב הבושתה תגרדל אובל - "לארשי הבוש" ןיידע םישרוד ,[הבושת

,ןבומו ,(ט"כפ אינת) "'וכ תובר תוגרדמו תוניחב וב שי בלהו ,בלב הבושתה רקיע" ,הנהד
םנשי אפוג דחא םויב וליפאש - ךכ ידכ דעו ,והנשמל דחא םוימ בלה תגרדו בצמ המוד וניאש
ןפואב (רהוזה ןושלב) "אבלד וקיפד"ד ןיינעה תוללכל דעו ,בלה לש ותגרדו ובצמב םייוניש
אצמנ בלה רשאכש ,ונייה ,הבושתה תדובעב םג םייוניש םנשיש ,ןבומ הזמו .בושו אוצרד
.רתוי הלענ ןפואב הבושתה תדובע תשרדנ יזא - רתוי תילענ אגרדב

אוצרד ןיינעה תמגודבו ךרד-לע אוה "הבושת תבש"ו "הבוש תבש"ד ןיינעה תוללכש ,אצמנו
יוויצה :וירחאלש בלשל הנכה הווהמ םהמ דחא לכש ןפואבו ,(בלבש קפודב שגדומה) בושו
ןפואב הבושתה תדובע לע יוויצ ,ונייה ,אוצרה ןיינע תמגודב אוה ,"הבוש" - הארוההו
("הבוש") אוצרש המ והזו .בושה ןיינע תמגודב אוה ,"הבושת" - לעופב השעמהו ,רתוי הלענ
וירחאל אבה אוצרל הנכה הווהמ ("הבושת") בושהו ,(לעופב "הבושת") בושל הנכה הווהמ
"הבושת") בושל הנכה הווהמ הז אוצרו ,(רתוי תילענ אגרדב הבושתה לע יוויצ - "הבוש")
.ףוס ןיא דע ,האלה ןכו ,(רתוי תילענ אגרדב

תילענ אגרדל אובל ,"הבוש" יוויצה ונשי לעופב "הבושת"ה ירחאל םגש] ליעל רומאה
:"ךיקולא 'יוה דע לארשי הבוש" קוספב םג שגדומ [הבושתב רתוי

תדובעב הלעתיש לככש ,ןבומ ירה - "ךיקולא 'יוה דע" תויהל הכירצ הבושתהש ןוויכמ
רתוי קומעו בחר ןפואב ,רתוי תילענ אגרדל תולעתהלו ףיסוהל םוקמ שי ןיידע ,הבושתה
,בושל םיכירצ וילאש] "ךיקולא 'יוה" ירהש ,"ףוס ןיא"ד ןפואב הפסוהו יוליעל דע ,'וכ
."ףוס ןיא" אוה ["ךיקולא 'יוה דע לארשי הבוש" בותכש ומכ

תורשפא שי דימתש הדבועב אלפ לכ ןיא "ךיקולא 'יוה דע" בושל םיכירצ רשאכש ,ןבומו
דע" בושל םילוכי דציכ אוה אלפה :הברדא - רתוי תילענ אגרדל תולעתהל (םיכירצ ןכלו)
...!?"ךיקולא 'יוה

- הבושתה תדובעב תובר הלעתהש "םכיטבש םכישאר" תודוא רבודמ רשאכ םגש ,ןבומ הזמו
תילענ אגרדל תולעתהל ,ונייה ,"הבוש" (ונממ םיעבות ןכאו) ונממ עובתל םוקמ שי ןידע
."ויתייה ויתעדי"ד ןפואב ,"ךיקולא 'יוה דע" - תומילשה תילכתל עיגיש דע ,רתוי

,"הרות יטוקיל"ה תא חתופו ורדחב בשוי רשאכש - ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םגתפ עודיכו
,הלעמלד תואיצמה תיתימא םע דחא רבד השענ הטמלד שיהש ,ונייה ...!"ויתייה ויתעדי" יזא
.יתימאה שי

:"דוע ןיא" - אוה הנומאה ידוסימ דחא :הברדא - ו"ח הנומאה ןיינעל הריתסב הז ןיאו

ןיא"ש - "דוע ןיא"ל "ודבלמ דוע ןיא" ןיבש קוליחה תודוא תומוקמ המכב ראובמו עודי
,םלוע לש תואיצמ הנשי - ומע דחי לבא ,תואיצמ םוש ןיא ודבלמש ,ושוריפ "ודבלמ דוע
הניא םלועה תואיצמש ש"רהמ ר"ומדא ישורדב ראובמה ("םויה הז" ה"ד) ליעל ראבתנש ומכו
'וכ היתווצמו הרותה יניינעמ - רבדל היארו ,תיתימא תואיצמ םא יכ ,םייניע-תזיחא
,יקולא לכש וליפאו ,ישונא לכש ,תימהבה-שפנד לכש ,דבלב תילכש היאר וז ןיא :רמולכ]
יוצמ" :הרותה ידוסי תוכלה שירב ם"במרה ןושלבו ,[הרותה יניינעמ - איה היארה אלא
תתימאמ אלא ואצמנ אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכו ,אצמנ לכ איצממ . . ןושאר
- "תוכלה תוכלה" ,ם"במרהל "הקזחה די" רפסב - הרותב הכלה הנשיש ,ונייה ,"ואצמיה
היארהש ש"רהמ ר"ומדא ישורדב ליעל רומאה ךרד-לע] םיאצמנה לכ לש םתואיצמ הנשיש
,ו"ח ודבלמ הניא םתואיצמש אלא ,[הרותה יניינעמ - איה םלועה יניינעד תואיצמה תיתימאל
."ואצמה תתימאמ" םא יכ

,ךרבתי ותלוז ללכ תואיצמ םוש ןיאש ,ונייה ,"דוע ןיא" - רתוי הלענ יוליע ונשיו
םא יכ ,"ודבלמ" הניא םתואיצמש ןפואב םיארבנה לש םתואיצמ הנשיש דבלב וז אל ,רמולכ
."דוע ןיא" - ללכ תואיצמ םוש ןיאש ,תאז דוע אלא - "ואצמה תתימאמ"

,"ואצמיה תתימאמ" הארבנש ומצע ינפב תואיצמ וניאש - "ויתייה ויתעדי"ד ןיינעה והזו
- תומצעה תואיצמ אלא הניא ותואיצמ לכו ,"דוע ןיא" ,ללכ ומצע-ינפב תואיצמ וניא אלא
."ויתייה ויתעדי"

:לעופל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה

ןה ,הבושת תוכלה דומילב קפתסהל ןיאש ,ונייה ,"הבושת הבש"ד הארוהה הנשי שארל לכל
- ("אתיירואד אתמשנ") הרותה תוימינפב הבושת תוכלה ןהו ,הרותד הלגנב הבושת תוכלה
ידיל איבמה דומיל תויהל ךירצ הז דומיל אלא ,הבושתה ןיינע תודוא הרותב הארוהו יוויצ
ןיינע - [השעמ ידיל איבמ ןכא אוהש אלא ,השעמ ידיל איבהל ותלוכיבש קר אל] השעמ
.שממ לעופב הבושתה

ונשי ,לעופב הבושתה ןיינע היה רבכש ירחאל םגש - "הבוש תבש"ד הארוהה האב הז ירחאלו
.הבושתה תדובעב רתוי תילענ אגרדל תולעתהל ,ונייה ,"הבוש"ד הארוההו יוויצה

לא בושת חורהו ,בותכש ומכ אוה הבושתה רקיע"ש ונתשרפ שיר הרות-יטוקילב ראובמכו
,[אקווד םייוצר -יתלב םיניינע לע איה הבושתהש םלועה שוריפכ אלד] "הנתנ רשא םיקולאה
אגרדל תולעתהל ותלוכיב ,הבושתה תדובעב םדאה הלעתיש לככש ,ןבומ ירה ,ןכש ןוויכמו
.ףוס ןיא דע ,רתוי תילענ

,אבה -םלועב אלו הזה-םלועב אל החונמ םהל ןיא םימכח ידימלת" ל"זר רמאמ ךרד-לעו
םלועה תוללכב וליפאש בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ םגש ,ונייה ,"ליח לא ליחמ וכליי רמאנש
זא םג - "ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" בותכש ומכ ,יוצר-יתלב רבד לש תואיצמ ןיא
."החונמ םהל ןיא"ד ןפואב ,"ליח לא ליחמ" הכילה לש ןיינע תויהל ךירצ

תדובעד יוליעה ורובע קיפסמש בשוח ידוהי רשאכש - "הבוש תבש"ד הארוהה תוללכ יהוזו
םויב אצמנ רשאכ טרפבו ,חונל רבכ אוה לוכי ,ןכש ןוויכמו ,הז ינפלש םימיב הבושתה
תבש"ד ןיינעה ירחאל םגש ,"הבוש תבש"ד הארוהה האב הז לע הנה - החונמ וניינעש ,תבשה
.הבושתה תדובעב רתוי תילענ אגרדל תולעתהל ,ונייה ,"הבוש" ונממ םישרוד ןיידע ,"הבושת

ןיינעה ןהו "הבושת תבש"ד ןיינעה ןה ,ליעל הרומאה הדובעה תוללכ ידי-לע ,הנהו
רשאמ רתוי הלענ ןפואב ,הנשה-שאר יניינע לכב הפסוהו יוליע םילעופ - "הבוש תבש"ד
.הנשה-שארב

המיתחו הביתכ - שארל לכלו ,םיניינעה לכב ה"בקה לש ויתוכרב תוכשמנ הנשה-שארב ,הנהד
השודקה החותפה האלמה ודימ ,הלגנהו הארנה בוטב ,דחי םג תוינחורבו תוימשגב הבוט
-שאר לכבש (ד"י ףיעס) שדוקה-תרגיאב ראובמכ - רתויב הלענ ןפואב לעפנ הז לכו .הבחרהו
ואלבו] "הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע ריאמ היה אלש רתוי ןוילע שדח רוא דרוי" הנשה
יאדווב ירה ,"שדוקב ןילעמ"ד הארוההו יוויצה ונשיש ןוויכמד - ןכ רמול חרכהב יכה
.["לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" בותכש ומכ ,ומצעב ןכ גהנתמ ה"בקהש

ינב תדובע ידי-לע הנה - "הבוש תבש" ,הנשה-שאר ירחאלש תבשה םויבש ,םירמוא הז לעו
-שארב רשאמ רתוי הלענ ןפואב ה"בקה לש ויתוכרב תכשמה םה םילעופ הבושתה ןיינעב לארשי
.הנשה

,רוקמו שרושב הנשי רבכש הכשמהה טוריפו יוליג םילעופ הבוש תבשבש דבלב וז אל :רמולכ
.טרפה לא ללכה ןמ טוריפו יוליג אלא הז ןיאש ,הנשה-שארב הלעפנ רבכש ןוויכמ

ןושלמ - "ולוכיו"ד ןפואב הנשה-שאר יניינע לכב תומילש תלעפנ תבשה םויבש דבלב וז אלו
תומילש םילעופ הז ידי-לעש - הבוש תבשב לארשי ינב לש םתדובע ידי-לע טרפבו] תומילש
,["תבשה תא גנעמה לכ" ןיינעב ראובמה ךרד-לע ,רתוי תילענ

,הנשה-שארב ךשמנש הממ רתוי הלענ ןפואב ,ירמגל השדח הכשמה םילעופש - תאז דוע אלא
ןוצר תכשמה - "ןוצר יהי" ,הליפתה ןיינע ןכו ,"םינהוכ תכרב"ד ןיינעה תמגודבו ךרד-לע
.(ךליאו 46 'מע רענל ךונח סרטנוק האר) ירמגל שדח

ןהו ,(רתויב הלענ ןפואב איה ותדובעש) הטמל אוהש יפכ םדאל סחיב ןה - אוה הז ןיינעו
םהינשש ןפואבו ,(הנשה -שארב רבכ ךשמנש הממ רתוי תילענ הכשמה) הלעמלמ הכשמהל סחיב
חקול טושפ ידוהי לש םצעהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכ ,דחא רבדל םישענ
ידוהיה לש ותואיצמ הנשי (א) :םיטרפ 'ב םישגדומ הזבש ,הלעמלד תוטישפהו םצעה תא
םצעה תא חקולש ןוויכמ - הז םע דחיבו (ב) ,("רעמענ א אד זיא סע") םייוסמ רבד "חקול"ש
ןיינע - רומאכו .הלעמלד תוטישפהו םצעה םע תחא תואיצמ השענ אוה ירה ,הלעמלד תוטישפהו
.הנומאה ידוסימ אוה הז

רדגמ הלעמלש אגרדל דעו ,הפוס דעו התישארמ ,הלוכ הנשה לכ לע תאז םיכישממ הבוש תבשמו
םדאה אצמי ילבמ" - םיבצינ תשרפ שיר הרות-יטוקילב ראובמה ךרד-לע) ףוסו שאר תוקלחתה
.לגרבש בקעה דעו ושארמ ,םדאה לש ותואיצמ לכב רדוח הז ןיינעש ןפואבו ,("ףוסו שאר

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - ה"בקה לש ותכרבב תומילשה תילכתל םיכוזש דעו
םיכוזש - תוטשפבו ,לגרבש בקעל דע םדאה לש ותואיצמ לכב רדוח הז ןיינעש ןפואבו ,ונקדצ
תחמש"ד םידוקירל םיאב ךכל םאתהבו ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקב (לגרבש בקעה ידי-לע) דוקרל
.חישמ לש ותרות דומיל םע הרושקה החמש - "הרות

."ואנ" ,"ןילאגנ ןה דימ" ,שממ ונימיב הרהמב - הז לכו
- םחנמ-תרות' - 'א תודעוותה ,מ"דשת'ה ,הבוש תבש ,וניזאה תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 39-33 'מע א ךרכ מ"דשת'ה תויודעוותהה"בקהש יאדווב ירה ,"שדוקב ןילעמ"ד הארוההו יוויצה ונשיש ןוויכ
לכד הנשה-שארב רתוי תילענו השדח הכשמה ךישממו ,ומצעב ןכ גהנתמ
הנשו הנש

תא חתופו ורדחב בשוי רשאכש ,ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ םגתפ עודי
השענ הטמלד שיהש ,ונייה ...!"ויתייה ויתעדי" יזא ,הרות-יטוקילה
הלעמלד תואיצמה תיתימא םע דחא רבד

יבר יצוצינ


חישמה תאיב רחאל םירופיכה-םוי

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:ךכ יברה בתוכ (146 'מע הפ תרבוח ,הרונמה תמישר תרגסמב הספדנ) ט"צרת תנשמ ותמישרב

איהש הליכא - ולכא וניינב תכונחבד וניצמו ,ןוראה היה ןושאר תיבבד ריעהל
רוזחי זאש ,אובל-דיתעל ןכו .(א,ט ןטק-דעומ) םירופיכה-םויב - ילכ תניחבב
ללכב םירופיכה-םוי םג הרואכלו םילטב תודעומה לכ ויהי זאש ןוויכ - ןוראה
...םירופיכה-םויב - ילכ תניחב - הליכאה ןיינע היהי ירה . .

?ןיליפת תחנה

'רהסה ןגא' רפסל ויתורעהב בתכ ,לשמל ,ךכ .וב רושקהו הז אשונל דוע יברה סחייתה םימיל
הנושארל םסרופ) 'ךיראתה וק' תייגוסב קסועה ,ןמרמיצ יולה םייח-ןורהא יבר ןואגה רביחש
:(ו"משת טבש ,ו"ת םילשורי 'הרות לידגי' ץבוקב

תנש לש םירופיכה-םויב ןיליפת לארשי וחינה םא - אד-ןוגכב ןויע ךירצ ןכ
לע קדצ-חמצ ןייעו .(א,ט ק"מ) וב ותשו ולכאש ןוויכ ,שדקמה-תיב ןיינב רמג
-םויב םגש רשפאו ,הכאלמ רוסיא אוה תואה רשא (ד הנשמ ג קרפ) ןטק-דעומ
םג ילואו .תונברקה יבירקמ םינהכה דבל) וב ושע אל הכאלמ ,הז םירופיכ
...מ"כאו (?שפנ לכוא תכאלמ (לארשי לכ אל לבא) 'וכו םילשבמה

הייתשו הליכא

:רמאו יברה אטבתה (46 'מע א ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת תנשב

וליפא ןבכע אל" ,"ןילאגנ ןה דימ" - שממ דימו ףכת אב ונקדצ חישמש ןוויכמ
-לע םג ,החמשה תומילשב תויהל לכוי םירופיכה-םוי וליפא ירה - "ןיע-ףרהכ
שדקמה-תיבד ךוניחה ימי תעבש עצמאב היהי םאב ,הטושפכ הייתשו הליכא ידי
-םויב ותשו ולכאו ,ירשתב ינימשב הליחתה ותכונחש ןושאר תיבב ומכ ,ישילשה
...ישילשה תיבב המכו-המכ-תחא-לעו .םירופיכה

ןושאר תיבב ומכ

םייתכלהה םייונישה לע יברה עיבצמ (68 'מע א ךרכ ב"נשת שדוק-תוחיש) ב"נשת תנשב םג
:חישמה תאיבמ האצותכ ולוחיש

הנתשת ירה - ב"נשת תנשב ירשתב יעישתב דוע אובי ונקדצ חישמש ןוויכמ
...םירופיכה-םויב הגהנהל עגונב הרותב הכלהה

:רמואו הז ןיינעל בוש יברה רזוח ךשמהב

-םוי ךרד-לע ,הרומאה הדועסמ דועסל הז םירופיכה םויב םיכוז ,רבודמכו
הכירצ הז םויבש ותרותב ה"בקה זירכה זאש ,ןושאר תיב תכונחד םירופיכה
.הייתשו הליכא תויהל

דחי תולעמה יתש

:(103 הרעה םש ,ט"משת 'תויודעוותה') יברה ריבסמ ,םירופיכה-םויב הדועסה תלעמ יבגל

םיכשמנ םירופבש ןוויכמ . . םירופיכה-םוי יבגל םירופד יוליעה והזש
.םטושפכ החמשו התשמ ,םיימשג םיניינעב םג םילענ יכה םיניינעה

:(108 הרעהב םש) ישילשה שדקמה תיבבו

ונתינש םירופיכה-םוי ,הרות-ןתמ הז) ותנותח םוי"ד םיניינעה 'ב ויהי זא
הרהמב הנבייש שדקמה-תיב ןיינב הז) ובל תחמש םויבו (תונורחא תוחול וב
.וידחי ,"(ונימיב
תודיסחה ינייעממ


םירופיכה-םוי


יוצח םוי


םויה לש הנושארה ותיצחמ ןיב הריוואב רורב לדבה היה שטיוואבוילב םירופיכה-םוי ברעב
.הנשה חולב ירמגל םינוש םינמז ינש הלא ויה וליאכ ,היינשה ותיצחמ ןיבל
(264 'מע א םירוביד-יטוקיל)


חישמה אובישכ


תודיסחב םייוסמ ןיינעב חחושמ ע"נ ב"שרה יברה היה ,רקובה תדועסב ,םירופיכה-םוי ברעב
-םוי ברע לש הדובעה היהת ךיא :אשונל שדקומ ןיינעה ןכות היה בור יפ-לע .'הדובע'בו
.חישמה תאיבב םירופיכה

םלועב תעכ רבדהש יפכ ,יקולא רוא יוליג ימשגה הזה םלועב היהי אובי חישמשכ :רמא םעפו
היחמו הווהמה 'ה-רבד תא םג ךכו ,םוקמה תא היחמו הווהמה 'ה-רבד תא וארי זא .תוליצאה
רמאנש יפכ "שדחל העשתבו"ה ריאי זא .םויה לש יתימאה יוליגה ריאי םוי לכב ;ןמזה תא
.ה"בקה יפמ
(264 'מע א םירוביד-יטוקיל)


ךילט תורוא לטרפסמש ךכ ,םירופיכה-םוי לש תועשה ו"כל הנכה תועש ג"י ףיסומ היה ע"נ ב"שרה יברה
היהש ,'תורפכ' ןמז דע הלבק דמולו ,הלילב יצחו תחאב םק היה אוה .ט"ל - היה תועשה
.הווקמב לובטל ךלה ןכ-ירחאו המ-ןמז דוע דמל 'תורפכ' רחאל .רקוב תונפל עברו שמחב
(21 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


תוזירז


ךכ לע דיפקה ע"נ ב"שרה יברה .םירופיכה-םוי ברעב ותליפתב צ"יירה יברה ךיראה םעפ
."!תוזירזב תויהל הכירצ הדובעה םירופיכה-םוי ברעב ...'הדובע'ב שדח רדס" :ול רמאו
(88 'מע א"שת תוחישה-רפס)


שפנ-תוריסמב הליבט


ברעב ,םעפ .רפיינד רהנב לובטל וליחתה ,בלסונירטקיב הווקמה תא תונוטלשה ורגס רשאכ
קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ,ריעה לש הבר ךא ,רתויב הזע הניצ הררש םירופיכה-םוי
םימעפ המכ לבט אוה .זעה רוקה ןמ ללכ לעפתה אל ,(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויבא)
.םירופיכה-םוי ברעב םימעפ המכ לובטל גוהנש יפכ ,שבלתהו אצי הליבט לכ ירחאו ,רהנב
(העומשה יפמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
:הבושת ימי תרשע

ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא - הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי
םירופיכה-םויו ,הבושת -ימי-תרשע ,הנשה-שארמ דבל . . (ישדוחה םיליהת רועיש - הז
.1"הבר הנעשוהו

ישיש םוי
הבוש תבש ברע ,ירשתב 'ד

לכל הליתפ ,תוליתפמ םיעלוק ויה הז רנ .2"הבושת רנ" הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב-גהנמ
םיארוק ויה ,רנב תוליתפה תא וניקתהשכ .הוועשמ םתושעל וקייד .3תיבה ינבמ דחאו דחא
.4הליתפה תא םיניכמ ורובעש ימ םשב

ךליו תשרפ שדוק תבש
הבוש תבש ,ירשתב 'ה

תופסוההו םייונישה תא - הליפתה ינפל - רוביצל ריכזהל שי :(שדוק-תבש ליל) תיברע
.הבושת תבשו הבושת ימי תרשע תליפתבש

.6"שודקה ךלמה" - 'תובא ןגמ' תכרבב

עשוה) "םדק ימימ" דע "ךומכ ל-א ימ" ;"םב ולשכי םיעשופו" דע "לארשי הבוש" :הרטפה
.8וז תבשב ריטפמל רענ אורקל אלש (רתויב דיפקהל) םיגהונ .7(כ-חי,ז הכימ .י-ב,די

אל - 'ביטימהו בוטה' לחה רבכו ,וז תבש םוי תדועסב 'הצר' רמול חכשש ימש םירמוא שי
.9ךרבל רוזחי

.10תוריפ וא תונוזמ םועטל גהונ יברה היה (תבש לכב) תישילש הדועסב

.11'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא - תיברע :תבש יאצומ

.12םירופיכה-םוי יאצומ דע הנבלה תא םישדקמ ןיא

ןושאר םוי
ירשתב 'ו

תרמ תינקדצה תינברה תב ,ןוסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
,קחצי-יול 'ר לבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא ,המלש-ריאמ 'ר דיסחהו ןואגה ברה תבו לחר
-וינב דובכ-התחונמו ,החנמה תולעב ,ה"כשת הבוש תבשב הרטפנ .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םא
.13קרוי

.לוחב לחשכ םג ,הז םויב דעוותהל גהנ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,הנב

ןרק רובע תיבגמ ךורעל גהנ לוחב לחשכ ירשת 'וד תודעוותהבו ,"הנח ןרק" המש לע דסי
.14"הנח תיב" םיארקנה םלועבו ק"הראב ךוניח תודסומ המכ ודסונ ןכ .וז

ישילש םוי
ירשתב 'ח

.15ןונחת םירמוא - תוצח דע הטימה לעש עמש-תאירקבו החנמב

יעיבר םוי
םירופיכה-םוי ברע ,ירשתב 'ט

.16ןונחת םירמוא ןיא ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב רחא דעו םויהמ

:17תורפכ רדס

ןובשח יפכ ויהי תורפכה .18םירופיכה-םוי-ברע לש רקובה תרומשאב - ונמז .ןבל לוגנרת
הבקנו רכזו ,הליבשב תחא :השולש 19תרבועמלו ,הבקנלו הבקנו רכזל רכז ,תיבבש םדא-ינב
.20דלווה קפס ליבשב

דע "יתפילח הז" תחא םעפ םירמוא ךכ-רחאו ,תחא םעפ "רפוכ יתאצמ" דע "םדא ינב" םירמוא
,שארה לעמ ת/לוגנרתה תא םימעפ שולש םיבבסמ ". . יתפילח הז" תרימא תעבו ,"םולשלו"
.םימעפ שולש םישוע הזה רדסכ .". . םדא ינב" םירמואו םירזוחו

.21םימעפ עשת םיבבסמ לוכה ךסו .םימעפ שולש - "םולשלו" דע "םדא ינב" תרימא לוכה ךסב

ףועה אצמנ וליפא ,ןידכ התיה הטיחשה םא ךא .תרחא 'הרפכ' ךירצ ,הטיחשב םגפ היה םא
.22תרחא ךירצ ןיא ,הפירט

ותוא דבכיש ,וילע תלטומ הווצמהש ,טחושה תושרב) הכרבב םדה תא םמצעב םיסכמ ןירדהמה
.23תועונת שמחב ,הצונ ידי-לע םדה תא הסכמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .(וחילש תויהל
'ב ,חתפב םדה 'ד) .24"רפעב םדה יוסיכ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" :הכרבה חסונ
(לוגסב רפעב

.25'ונייחהש' ךרבי אל הנושארה םעפב םדה תא הסכמש ימ

הוויצ צ"יירוהמ ר"ומדא ונבל םגו ,ישמ ידגב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ שבל תורפכ ירחא
.26ןכ תושעל

םושמ ,םייח -ילעב תליכאל רצחב וא גגה לע תוילכהו דבכה ,םייעמה ינב תא קורזל םיגהונ
.27םימשה ןמ ונילע ומחריש ידכ תוירבה לע םחרל יוארש

םא .28ירשפאה םדקהבו ,םויב וב הקדצה תופוקל וא םיינעל תורפכה ןוידפ תא תתל יואר
םיעדויה םיינעל תתל רהזיהל שי ,ךכב םישייבתמ םניאש ,םיינעל םמצע תופועה תא םינתונ
.ןידכו תדכ החילמב םרישכהל דציכ (םדמלל וא)

.29םויה תונעתהל רוסא

.31"ונכלמ וניבא" אלו ,30"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא תירחש תליפתב

.32תירחש תליפתב םויה םיכיראמ ןיא

.33ונממ םילכוא םגו ,(שבד תגוע) 'חאקעל' םישקבמ

לש ישמ ידגב שובל אוהשכ דחאו דחא לכל 'חאקעל' קלחל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.34הקותמו הבוט הנשב דחאו דחא לכ תא ךרבמו טנבא רוגחו תבש

.35םיקידצ ירבקל םויה תכלל גוהנ אל

,תורעקב תועבטמה שוקשק לוקמ" :רמא ט"שעבה .36החנמ תליפת ינפל טרפבו ,הקדצב םיברמ
.37"תופילקה םידרפתמ

לכו .38םירופיכה -םויו םירופיכה-םוי ברע - םימי ינש רועישכ הייתשבו הליכאב םיברמ
.39ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,םירופיכה-םוי ברעב התושו לכואה

.34(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

.41חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,40שבדב איצומה תסורפ םילבוט םויה

םויה ולכאי אל םירבג .םיגדו תופוע ןוגכ ,לכעתהל םילק םילכאמ אלא םויה לוכאל ןיא
.42ללכ םיציבו םוש

רחא לבט (ה"כשת) ה"ע הנח תינברה ומא תריטפ לע 'העבש' יברה םייסשכ :(ל"חר) לבא *
האיציב םיגהנמה רפסב םירומאה םיגהנמה יטרפ לכב גהנ אל .םירופיכה-םויל בורק ,תוצח
םימקשכ דומלל שי הזמו .הזמ המואמ םישוע ןיא םירופיכה-םוי רחאל םגש רמאו ,העבשהמ
.יעיבשה םוי וניאו תבש ברעב העבשהמ

- הקלנה .לגע לש העוצרב תולק תוקלמ ט"ל תוקלל םיגהונ 43החנמ תליפתו הליבט ינפל
רזוחו ,45עצמאב םהיתחתו לאמש ףתכ לע ,ןימי ףתכ לע :האקלהה רדס .44ןופצל וינפו ,הטומ
םירמוא האקלה לכב ,34"םוחר אוהו" קוספ םימעפ שולש םירמוא םהינש הקלנהו הקלמה .הלילח
.תובית ט"ל לוכה ךס ,תחא הבית

הליבטש יפל ,םימעפ שולש םילבוטו 46הציצח םוש ףוגה לע היהת אלש קודבל שי תוקלמ ירחא
.47רייגתמה רגכ ,הבושת םושמ איה וז

.48"אטח לע"ו יודיו םירמוא ,ןושארה 'ןוצרל ויהי' רחא ,שחלב החנמ תליפתב

תומוקמב אעמיק םיקיספמ .49יודיווה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיווה לכב
ונישיק" - ":רקש ונלפט" - ":יפוד ונרביד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
תעבו ,50"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
.51'ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס' ,'. . םיאטח לעו' ,'. . אטח לע' :תרימא

."ונכלמ וניבא" םירמוא ןיא

.53חלמ אלל ויהי םילכאמה - 52תקספמה הדועסב

.54תקספמה הדועסב םיפירח םינילבת אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םירבג

.55"םירופיכה-םויל ךומס אהיש ידכ ,תקספמה הדועס רחא ןילבוט שי"

.56םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ

.57"ונייחהש"ו "םירופיכה-םוי לש רנ קילדהל" םיכרבמ :תורנה תקלדה

.58תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

59המשנ רנ - ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ=] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
.

לבא .60םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
.61ונשבלי - תולבאה תנשב (ל"חר)

.62אסיכה-תיבל לטיקב סנכיהל ןיא

.63העיקשה ינפל וילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

.64הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

זא ךרבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .34תונבהו םינבה תכרב - 'ירדנ לכ'ל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה ידימלת תא

.65תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

.66"ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר

- יודיו ('ירדנ לכ' םדוקש םיליהתה יקרפ ינפל) ומצעל דחא לכ רמאי ,תוהש שי םא
.67וניאישנ וניתובר וגהנ ןכו ,'אטח-לע'ו 'ונמשא'

ישימח םוי
ירשתב 'י

:םירופיכה-םוי ליל

.68םוי דועבמ 'ירדנ לכ' רמול םיקדקדמ ןיא

תעשת תא ורמא ךכ-רחאו ,'ונכלמ וניבא' ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרומ היה םימעפל
.69'ירדנ לכ' םדוקש גכק-וטק םיליהתה ירומזמ

רפס' תקזחה תונקל הלודג הווצמו .70הרות-ירפס השולש תוחפל םיאיצומו ,ןוראה ןיחתופ
.69וקיזחהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .71'ןושאר

םע םידמוע .(ןידה-תיבל ףרטצמה) ץ"שה םוקמל הרותה-ירפס םע םינופ םירשכ םישנא ינש
.69המיבה לע םתיא םידמוע ןיאו ,המיבה תא םיפיקמ ןיאו ,ול ךומסב הרותה-ירפס

לוקבו תחא םעפ ץ"שה רמוא "עורז רוא" קוספ ."ץראה לגת ,ךלמ 'ה" :(ץ"שה םע) םיליחתמ
.םר

ןפואב ךא ,ךומנ לוקבו םרמאל (דבלב) ץ"שה ךירצ "הלעמ לש הבישיב . . םוקמה תעד לע"
.72תאז ועמשי ,ןיד-תיב םהש ,וביבס םידמועהש

ץ"שה םע דחי (ךומסב םידמועל עמשייש ןפואב ךא) שחלב תאז םירמוא להקה םג - 'ירדנ לכ'
.73

.34םימעפ 'ג ץ"שה ךכ-רחאו םימעפ 'ג להקה רמוא - "ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו"

םדוק םייסל ורהזיו ,שחלב ומצעל דחא לכ ךרבמ להקהו ,םר לוקב 'ונייחהש' ךרבמ ץ"שה
.74ותכרב רחא ןמא תונעל ולכויש ידכ ץ"שה םייסיש

.34התע הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' וכרבש ימש ,תסנכה-תיבב זירכהל שי

.ןוראה םירגוסו ,הרותה-ירפס תא םיריזחמ

.75םר לוקב םירמוא "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" - תיברע תליפת

םינווכמ ,םהבש ה"יוה תומש תרימאב) ד-א םיליהת ירומזמ העברא ,םותי שידק - ונילע רחא
אישנ ר"ומדא ק"כ .םותי שידק ,(רוזחמב ספדנכ ,'תירבב' תביתב ומכ אוה םש לכ דוקינש
.76[םיכרבמ תבשב ומכ זא שידק תרימאב וגהנו] םיליהתה לכ תא ךכ-רחא רמול גיהנה ונרוד

םירמוא ןיא .םר לוקב - '. . םש ךורב' .בוט-םויו תבשב ומכ - הטימה לעש עמש-תאירק
.77'אטח לע'ו ןונחת

.78בלק-דכק :םיליהת ירומזמ העשת םירמוא הנישה םדוק

לבא .הנשמ -םחל לע עוצבל ךירצ וניאו שדקמ וניא ,79םירופיכה-םויב לוכאל ךירצש ימ
,הזה ןוועה תחילס םויב ,הזה םירופיכה-םויב" רמואו ,'אוביו הלעי' ןוזמה-תכרבב רמוא
.80"הזה שדוק ארקמ םויב

תונעתהל - רשע ליגמ םישוחכהו 81עשת ליגמ םיאירבה - (תונבו םינב) םידליה תא םיכנחמ
.82םויה לכ הרשע-תחא תונבו ינב ונעתיש םיקדקדמ ןיא וננמזבו .תועשל

וכרבישו ,הסג הליכא ולכאי אלש םהילע חיגשהל שי ,שודקה םויב הליכאל םיקוקזה םידלי
.83ןידכ

לוטיל ךרטציש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגי ,הליפתה רחא םירופיכה-םוי לילב ויכרצל אצויה
השעש ךכב יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב "רצי רשא" ךרבלו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי
.84ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ לוטיל ידכ ,םינטקל ףא ,ויכרצ

:םירופיכה-םוי

יבג-לע תבגמה ריבעמ ,וידי בגינש רחאל .ויתועבצא ירשק ףוס דע קר וידי לוטיי - תירחש
אלו ךולכלה ריבעהל ןצחרל רתומ ,תוכלכולמ ויניע םא .הניש ילבח ןהמ ריבעהל ,ויניע
.85רתוי

ךרבל ידכ ,ויתועבצא ירשק דע (גוהנכ ,תבגמ םע) בוש וידי לוטיי ,םידגבה תשיבל רחאל
.רחשה-תוכרבו "םידי תליטנ לע"

דיהש דע ךכ-לכ תוחל ןהמ תאצוי אל םא (לומתאמ תוכותחה) תוחל תוטחממב שמתשהל רתומ
.תרחא די ביטרהל לכות הנממ תבטרנה

.86עורזה קרפ דע םהידי םילטונ םינהוכה

.87"יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.רוזחמב בותככ ,"םלוע

תרימאב םג ןכו ,םיארונה-םימיל דחוימה ןוגינב ,88ריטפמה ןמ ץוח ,הרותב םיארוק
.'ךריבש ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו'

.89"תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב

הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .90תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ
בא" םירמוא ךכ-רחא .91'רוכזי' רמוא וניא לבא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל
.92"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג ."םימחרה

קוניתל םימיעטמו סוכה לע םיכרבמו .'ירשא' םדוק ןילמ תסנכ-תיבב הלימ-תירב שי םא
תסנכה-תיבל ץוחמ תירבה םא ."ייח ךיימדב" םירמואשכ םועטל ול םינתונש הממ ץוח ,לומינה
.93םיאצויש ינפל שדוקה ןוראל הרותה-רפס תא וריזחי -

'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל ,ןסרופל ידכ המודכו תובגמ םיניכמ - ףסומ
.עקרקה ןיבל 'םינהוכהו'בו

."חתמנה להואכ" טויפ תרימאל בשי .יברה דמע 'הדובעה רדס'ב

רמולו ךישמהל ךכ-רחאו ,אעמיק קיספהל ,'התא' קועצל :ךכ רמול ץ"שה ךירצ "תננוכ התא"
.94"ךמלוע תננוכ"

ונמצע ןימדמ ונא - 'לארשי ינב . . ועשפ ,ווע ,ואטח' . . הדובע רדסב םירמואש המ"
תרימאב םישועש ךרדכ םביל לע םיכמה םישוע הפיו ,'לארשי תיב' ןתוא ונחנא וליאכ
.95"'ונמשא'

.ומוקממ יברה דמע 'םינהכהו' תרימאל

ויכרב לע העירכ הליחת - העירכב :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה
דע עיגמ וחצמב .ויכרבמ םמורתמ) האווחתשההו ,וידי ילדוגא לע ךכ-רחא .וילגר ילדוגו
.96(וידי ילדוגו וילגר תועבצא לע דמוע ראשנו ,הפצרה

יברה רמא ,ללכב דע אלו 'ךימחר רוכז' דע 'חתמנה להואכ' ירחאש םיטויפה ץ"שה רמאשכ
.םיליהת (ךכ-לכ וניחבה אלש ןפואב)

.97העש יעבר תשולש תוחפה לכל ,רשפא םאב ,םיקיספמ החנמ תליפתל ףסומ תליפת ןיב

.98הנשה לכ לש םימעטה תניגנב ,החנמב הרותה תאירק - החנמ

99העיקשה תליחתל בורק ונייה ,תונליאה שארב המחהשכ ליחתמ 'הליענ' תליפת ןמז - הליענ
.

.34העיקתה ירחא דע חותפ ראשנו ,ןוראה ןיחתופ 'ירשא' ינפל

.34"לכמ אליעלו אליעל" םירמוא ,הירחאש לבקתת שידקבו הליענ תליפת ינפלש 'שידק יצח'ב

םוקמב) "םותחו" ,("ונבתכ" םוקמב ,'ונכלמ וניבא'בו הליפתב) "ונמתח" םירמוא הליענב
.("בתכינו רכזינ" םוקמב) "םתחנו רכזינ" ,("בותכו"

.34םויה בירעה רבכ םא םג "הנפי םויה" םירמוא

,"חתפת" תבית ינפל קספה םע ,"חתפת - ונל בוטה ךרצואו" רמול גהנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.100הלעמל ךשמנ "ונל"ו

,101'ןוילופנ שראמ' םינגנמ ,'ןמא ורמאו אמלעב ןרימאד' ירחא ,לבקתת שידק עצמאב
.34תחא העיקת םיעקות ךכ-רחאו

לש שרדמה-תיבב עריא םימעפ המכ לבא .102תושמשה ןיב וליפא עוקתל רתומ ,ןידה רקיעמ
ק"כ ךיראהו ,םיבכוכה תאצ ינפל הליענ תליפת םייס ץ"שהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ןומהש רחאמו .103םיבכוכה תאצ דע ןוילופנ שראמ ןוגינו "ונכלמ וניבא" ןוגינב ר"ומדא
עוקתל אלש םוקמ לכב רהזיהל שי ,םוצה תא הירחא דימ םימייסמו העיקתה לע םיכמוס םעה
.םיבכוכה תאצ ינפל

ישיש םוי
ירשתב א"י

:םירופיכה-םוי יאצומ

.ויתיאר אל - 'םאו בא ול שיש ימ תויהל ךירצ םירופיכה-םוי יאצומב ץ"שהש' גהנמה"
.104"ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה-תיבבו

.34םייפתכה לע תילטהו ,עבוכב לבא ,תילטו לטיקב - הלדבהו תיברע תליפת

ונרכז' רמא םא לבא ,105רזוח וניא 'טפשמה ךלמה' וא 'שודקה ךלמה' רמאו חכשש ימ
,ותליפת רמוג - "םייחה רפסב ונבתכו" רמא רבכ םאו ,'רזוע ךלמ' ליחתמו קסופ 'םייחל
.106הבדנ תרותב בוש ללפתמו

םוגרתב ."אבט אמוי" :ןשיה םוגרתב] 'בוט-םוי טוג' :םירמוא םירופיכה-םוי יאצומב
.107תאז וזירכה ,ןטקה םלואב ,שטיוואבוילבו .34["חמש גח" :לבוקמה

.108ארימג דע םירופיכה-םוי יאצומב בוש ונקילדי ,ורנ הבכש ימ

.110תועש ה"כמ רתוי תצק םוצלו הזב לקהל שיו ,109תועש ו"כ אוה םירופיכה-םוי םוצ

ומכ ,עורזה קרפ דע ןיגוריסל םימעפ שולש םיידי לוטיל ךירצ הנבל שודיקו הלדבה םדוק
תאישנל םהידי ולטנ רבכש םינהוכה םגו .הכרב אלב לבא ,ליגר םויב תירחש םיידי-תליטנ
.111ל"נכ םהידי לוטיל םיכירצ ,ןיגוריסל זא ולטנ םא ףא ,עורזה קרפ דע םייפכ

תבשש רנ לע אקווד םיכרבמו ,112"יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ .הלדבה ,רנ ,ןיי - הלדבה
לע ךרביו ונממ רחא רנ קילדי ,תסנכה-תיב רנ קר ןיא םאו .(םירופיכה-םוי ברעמ קלדש=)
תבשש רנ ותיבב ןיא םאו .םהינש לע ךרבמו ותיבב תבשש רנהמ רנ דוע קילדמ תיבבו .םהינש
.113תסנכה-תיב רנמ קלדוהש רנ לע ךרבי ,רשפא-יא םאו .תסנכה-תיבמ איבי

.114ומצעב הלדבה תושעל (וז הלדבהב קר) קיידמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

תכרב וילע וכרב םא אלא) הלדבה סוכ לש םיירישהמ תותשל רחאל םינתונ ןיא הנשה לכב
.114תתל רשפא םירופיכה-םוי יאצומב ןכ-ןיאש-המ ,(ןוזמה

לטיקו תילטב אקווד ואל לבא] רודיסבו טנבא תריגחב - הנבלה תא םישדקמ 'הלדבה' ירחא
.11ןכ ינפל םיילענ לוענלו םינפה תא ץוחרל ןוכנו ,[111

הנשה לכ לע תוימשג הכישממ ,הבחרהב התכירע .116הבושח הדועס - םירופיכה-םוי יאצומב
.41חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,40שבדב איצומה תסורפ םילבוט .117

.34רחשה-תוכרבב רחמל דע ,"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

לארשי בור" :אטבתה יברה .34הכוסה תיישע רבד-לע םירבדמ םינפ-לכ-לע וא םיקסעתמ ברעה
-לע ןיינעה תבוח ידי התע םג םיאצויו ,לעופב השעמב הזב םירהזנ םניא - םכותב ינאו -
דוע ,רדחל ותסינכב דימו ,ברעה התיבה רזוח יברהש ואר םינשה תחאב .118"הזב רוביד ידי
יניד דומלל לחהו ,הכוס תכסמ תוינשמ איצוה ,םירפסה ןוראל שגינ ,לטיקה תא טשפ םרטב
.119הכוס

.34(ןעמאנ ס'ט-ג) "םשה םשב" ארקנ םירופיכה-םוי תרחמ

.120תסנכה-תיבל םימיכשמ

הנעתמ ,תוכוסה גחל םירופיכה-םוי ןיב - ותפוח םויב ןתחו .גח-ורסא רחא דע םינעתמ ןיא
.121אורקל ןתינש ז"ס ידוקפ 'פ 'א הנש יח-שיא-ןבה תעדכ אלד איהו .20 'מע םיגהנמה-רפס ,יברה תארוה (1
.(תבט 'ד םוי םויה ,ק"שעו םויל רוא וניתובר י"ע ת"ומש תאירקמ ריעהלו) ט"ויו תבש ילילב ארקמ

.ע"פב ןיינע אוהש תוצח רחאד םיליהתל ךייש המ ,ר"והל רשקב הנווכה ע"צו

,לעופל עגונב הארוה הווהמ ברה-תיב-יגהנמ יוליגש ,רפסה שארב םש תספדנה החישב הארו .58 'מע םש (2
.ש"ייע

יגהנמ רצוא'ב ןמסנה הארו .ותודליב הליתפ ורובע םג וחינהש ,צ"יירהומ ר"ומדא רפסמ ד"שת ש"הסב (3
.החפשמ לכל 'א רנ קילדהל םויכ םיגהונ םיבר ,השעמל .זסק 'מע 'ד"בח

:ת"ישעב תורנ 'ג - גארפמ ל"רהממ םילבוקמה םיגהנמהמ דחא הזש ,םשו .14 'מע ה"שת ,7 'מע ד"שת ש"הס (4
ןכ .(םש יברה תורעהב ונייוצ םיטרפ המכל תורוקמ) המשנ -רנו ,םייח-רנ - כ"ויעבו ,הבושת רנ - הבוש ש"עב
תא תושעל ףאו ,'וכו תוליתפה תא רוזשל לודג דוביכ הז היהשו ,םירצקו םיבע ויה הבוש תבש תורנש םש רפוסמ
הזל תונכהה

םש ב"נשמו דכ ק"ס ב"פקת 'יס םירפא-הטמ האר) הכרבה םויס לש 'ה םש רמא אל דוע לכ ,רוזחי - חכש םאו (6
.(י ק"ס

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (7

אליממו תווצמה לכמ רוטפש - ןטקל םוקמ ןיאש 144 'מע ד"יח ש"וקלב ראבתנו ,ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (8
םירקמב" וליפא ונייהו .כ"ע ,'לארשי הבוש'ד הרטפהה רמאיש - הבושתה ןינע (תומילש) ולצא ךייש ןיא
'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה) "ןטקל ריטפמ תתל וגהנ אל םידיסח לצא" ירה יכה -ואלב יכ ,"ללכהמ םיאצוי
.(2334

רזוח וניא חכש םאש ה"רד 'אוביו הלעי'ב ומכ ומעטו ,זי ןויליג םילשורי הרות לידגי ,ל"ז האנ ח"ארגה (9
ז"הדא ע"וש) הבוש תבשב םג םינעתמ וז העדלו ,(י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש) וב תונעתהל הוצמש א"יד םושמ
.(א"ס ז"צקת

הארו .34 'מע םיגהנמה -רפסב אבומה פ"ע ,(תיזכ לכא םתסה ןמו) 60 'מע ק"ש יגהנמו תוכילה טקל (10
'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוק האר ,תונוזמ זא וניתובר ולכאש המ ןיינעל .84 'מע אכ ךרכ ש"וקלב הזב רואיב
.26 'מע דעק ןויליג ,ד"בח רפכ

.ד"בח-ללוכ חול (11

.(59 'מע םיגהנמה-רפסב פ"כהוי יגהנמ םויסב עמשמ ןכ ךא ,םש ז"הדא ע"ושב אבוה אל) ברת ס"וס א"מר (12

הפיח ,'תוכלמ תרטע' רפסב היתודלות .ג"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'לארשיב םא' רפסב - היתונורכזמ (13
.א"לפ ג"ח ,ה"נשת תרודהמ ,'קחצי -יול תודלות' 'סב הארו .ךליאו 225 'מע ,א"שנת

.88 'מע םיגהנמה-רפס (14

הלילה ןמ אלא ט"ויכ גוהנ וניא כ"וי ברע ירהש ,םעטהו .'ךנעי . . חצנמל' ינפל ז"הדא רודיס פ"ע (15
.1414 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה הארו .(ה"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש) וינפלש החנממ אלו שממ

רבכ וגהנש ןוויכ ,ןונחת א"א ךליאו הליל תוצחמ ט"מהעש ש"ק ארוקה םג .ירשת אי ,ד"בח-ללוכ חול (16
.ה-ד"ס ד"רת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,(ה"רעכ אלש) תוחילסב וב םיטעממ ויהש ,זא ט"וי

הארנכ יברהו .תירחשל תורפכ ןיב הנושארה םעפה התיה ,פ"ג וניתובר ולבטשכ םגש ,חעק 'מע 'רצוא'ב (17
.(נ"הדהו ,החנמו) תורפכ ינפל םילבוט םיבר מ"מו .זא קר לבט

םיימוי וא םוי תאז םייקי ,םירופיכה-םוי ברעב תורפכה רדס תושעל ול רשפא-יאש ימ .ז"הדא רודיס (18
פ"כהוי תכרעמ דמח-ידש .א ק"ס ז"מב הרת 'יס ג"מרפ האר) םה הרפכ ימי הבושת-ימי-תרשע לכ יכ ,ןכ-ינפל
.(ב תוא א 'יס

.הקדצב הדפת ןכ ינפל ילואו .פ"כע םוי 'ממ וא םישדח 'גמ םא ,תרבועמ תארקנ יתמיאמ ונדש שי (19

ג"מפ .ןטק יכדרממ םש ח"בה ש"מכ) םימואתל ןנישייח אל" :36 'עה 59 'מע ב"כח ש"וקלבו .ז"הדא רודיס (20
םימואת' רשא רורב םיעדוי תובר םימעפלד ,וננמזב ע"צו .גהנמב אוה רבודמהו אוה אטועימד ןוויכ - (םש
,'תורפכ'ב גהנתת ךיא - הזב-אצויכו םירופיכה-םויו תבשב שפנ-חוקיפל עגונב םיכמוס הז רוריב לעו ,'הנטבב
."'וכ דחא לוגנרתב םירכז המכ רוטפל א"י ה"אלבד ד"ודנב טרפבו ,'וכ אחיכש אלד ןוויכד רמאנש וא

הרפכהש אלו ,תפסונ הרפכ הכירצש איה םאהש (חצ ס"וס ד"וי גהנמו הכלה ירעשב - ק"הלבו) םש ראובמה פ"עו
תורפכ התשע רבכ םא (ב ."יתרפכ הז" :ההז םימעפה 'גב התרימא חסונ (א :וריעה - ומצע רבועה ליבשב איה
וירבא לע הרפכה אמש וא ,ומצעל תדרפנ הרפכ קוניתה ךרטצי םא ררבל שי ,קוניתה דלונ כ"ויע ינפלו ,ת"ישעב
.ע"עו .התע םג ול הליעומ רבועכ

,ונתפילח" תונושלה ורודיסמ טימשה ז"הדאש 'כ (ב"ס ד"מפ) ללוכה-רעשב .58 'מע םיגהנמה-רפס (21
םישועשכ םג ,(בבוסמה אלו רפכתמה) "יתפילח" דימת ורמאיש ותנווכ הארנכו ,המודכו "ןהתפילח ,ןכתפילח
.לעופב ונגהנמ המ ב"צו ,תורחאו םירחאל

- טעמ הילע ךורדל :תורפכה רדס רחא תותימ 'ד ןיעמ 'הרפכ'ב םייקל (תיבה-ינבמ דחא לכ) וגהנ יברה תיבב
633 ןויליג 'ד"בח רפכ') הפירש ןיעכ - היתורעשמ טעמ ףורשל ,קנח ןיעמ - הראווצב תולק תעגל ,הליקס ןיעכ
ר"ומדא ק"כש 14 'מע די 'תומישר'מו ,ז"כ ללשש ל"נה כ"העשמ ריעהלו .םטשרבלה ד"סח 'ר ח"הרה יפמ ,23 'מע
-דרת 'יס םירפא-הטמ האר ,(וילע וידי יתש ךמוס היה לבא ןחלושה תחת לוגנרתה קרוז היה אל ע"נ ב"שרוהמ
.ה"ס הרת

.ב"סוס ד"מפ ללוכה-רעש (22

.ש"ייע ,זעק 'מע 'רצוא' (23

לדנעמ-םחנמ 'ר ח"הרה ב"ושה ונב יפמ ,ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה קיתווה ב"ושה רמול דיפקה ןכ (24
ב"ס חכ 'יס ד"וי ע"וש הארו .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יפמ תאז עמש ויבאש ול המודמכו ,ןיקסר 'יש
.(זי ק"ס םש ת"כרדב ע"עו) .וילע ריעהש המו ,חבז-תרות 'סמ זט ק"ס םש הבושת-יכרדו

.וילע םדה ךפשייש ,הטיחשה ינפל ,הטמל (םישוג אלו ,םידרפנ ויריגרגש ,שבי לוח) רפע שארמ ןיכהל שי
.םש כ"ונו ע"וש - (ל"נכ) רפעב דיב םיסכמו ,הלטבל ותכרב היהת אלש - טחושה י"ע םינמיסה תקידבל םיניתממ

.288 ע"ס א"יח ש"וקל הארו .א א"וקב בכ 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש (25

זרת 'יס א"טמ הארו .םש 'רצוא' ,פ"כהוי ברעב ט"וי ידגב שובל היה יברה םג .17 'מע ,ל"נה 'תומישר' (26
.א"ס

.18 'מע ,םש 'תומישר' הארו .ו"ס הרת 'יס ז"הדא ע"וש (27

.םש 'תומישר' םג האר (28

.ד"קס 'פ"כהויע יניד' םייחה ביתנבו הכוראב ש"ייע ,א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (29

,םיאולימה-רעש) קדצ-חמצ הארו .ו"ס ד"רתו ,א"ס אנ ,ז"יס (ק"ודהמ) א 'יס ולש ע"ושבו ,ז"הדא רודיס (30
.426 'מע ז"יח ש"וקלב וירבד וראבתנו ,ז"ע המתש (ב"ע זט ,םישודיח

.ז"ס םש (31

.פק 'מע 'רצוא'ב ונמסנ ,צ"יירוהמ ר"ומדא תוחישב דועו ,71 'מע 5 ןויליג שטיוואבויל-ץבוק (32

קקדזיש ו"ח וילע רזגנ םאש ,םעטה איבה חל ק"ס הרת-דרת 'יס א"טמל ןגמה-ףלאב .םש םיגהנמה-רפס (33
א"ישת 'תויודעוותה' םג האר .373 'מע ד"יח ש"וקלב אבוה .'חאקעל'ה תלבקב הבוח-ידי אצי ,םדו רשב תנתמל
.נ"שו ,ךליאו 22 'מע א"ח נ"שת ש"הס .9 'מע א"ח

.םש םיגהנמה-רפס (34

םינשב דבלמ ,הז םויב להואל ךלה אל יברה םג .א"מרהמ ה"ס הרת 'יס ז"הדא ע"ושב אבומ גהנמהש תורמל (35
.דפק 'מע 'רצוא' - נ"שתו א"ישת

.ג"ס זרת 'יס םירפא-הטמ (36

.חמ תוא ,כ"ויו ה"ר ,ת"הע ט"שעב רפס .ד"בח-ללוכ חול (37

.פ"כהוי םשל (תודועס יתש אמשו) הדועס דוע ףיסוהל הנווכהש עמשמ (ג,דמ) ללוכה רעשב .ז"הדא רודיס (38
.ע"עו .48 הרעה ןלהל אבומהב הארו

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (39

.(298 'מע ז"ח 'ךלמל קידצ' .21 'סמ עטק - ק"הלב 'םוי םויה'ל תופסוהב ספדנ) ב"ח םוי-םויה (40

.ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (41

.ח"ס חרת 'יס ז"הדא ע"וש (42

.ז"הדא רודיס (43

-רפסב הארוההש ,הקלנה תרימאו ,תוקלמה ןמז - םיטרפה ינש דבלמ) וט-א"יס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (44
.(תרחא םיגהנמה

.(ט"ה ז"טפ ןירדהנס 'לה ם"במר ע"עו) חפק 'מע 'רצוא' (45

.ח"ס ורת 'יס א"טמ (46

'מע 'ךלמ תב הדובכ' 'סב אבומהו ,א"יס ש"ייע ,תולבוט תואושנ םישנ םג .ב"יס ורת 'יס ז"הדא ע"וש (47
.ועק

ןונחת הב ןיא ירהש ,וז הליפתב 'ונל חלס'ב הזחה לע תוכהל ןיא ,הרואכל .ג-א"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (48
ןושלמ ע"צעו .(386 'מע ט"ח ש"וקל) "ךירצש המכ קר םירמוא אטח-לע" :הארוההכו ,הפוסבש יודיווה קר אלא
.". . פ"כהוי (ברעמ :אלו) יאצוממ" 65 ע"ר םיגהנמה 'סב ןודנב יברה

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (49

.יברה גהנממ ,אר 'מע 'רצוא' (50

-רוקממ איבה םש 'רצוא'ב) .חמר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,9 'מע ה"שת ש"הס הארו ,151 'מע א"שת ש"הס (51
.("םיבייח ונאש" ורמאב 'םיאטח לעו'בו ,"ונאטחש" ורמאב 'אטח לע'ב תוכהל שיש זרת 'יס םייח

הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (52
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת ש"הס - םימל םירופיכה-םויב אמצי אלש ידכ אוה טושפה םעטהו ,רבדב םימעט המכ (53

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (54

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,תאז םייקל ידכו ,'תורעק 'ג' ךירצש ,אתיא תקספמה הדועסה לש הליכאה תנווכב
טעמ לוכאל) ךכ-רחאו ,קרמ ףכ הל ףיסוהל ,קרמה תרעקמ לוכאל ליחתהש רחאל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונבל
.חש 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש .156 'מע ז"צרת ש"הס - ףכ דוע ףיסוהל(ו

.הזב םג םיגהונ םיברו .ג"יס ורת ז"הדא ע"ושב ('םתס'ב העד רחאל ,"א"יו") היינש העד (55

ינפל תונתהל בוט ,ןכ -ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגר .ג-א"ס חרת 'יס (56
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה-תכרב

הרות רודיסב 'ל"ומה תפסוה' ,'ה תלהת רודיס ,תולפתו תוכרב רדס :ב םגו) ד"בח-ללוכ חול ,ש"הוזחמ (57
.(רוא

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (58

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס א"טמב (59
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה-ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
שיש - בנק 'מע ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאב) תסנכה-תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
תיבב היהי המשנה רנש 44 'מע םידעומה-חבשב איבמ ןכלו .(ש"ייע ,לקנב תובכל לולע וניאש םוקמב וחינהל
.םירופיכה-םוי יאצומב וילע לידביו

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .םיגהנמה-רפס (60

.חצק 'מע 'רצוא' (61

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (62

,תיציצ םשל םינווכתמ ןיאש עודי רבדהש ינפמ ,הלילב ותוא ןיריסמ ןיאו .במ תוא רודיסה יקספ האר (63
.ד"ס חי 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע - םיכאלמל תומדיהל ידכ אלא

ןינעל 46 'מע םיגהנמה -רפסו ,(כ"וי ןינעל) זלש 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ רפסמ ,וצק 'מע 'רצוא' (64
לולא יגהנממ טמשנש ע"צו .(א"ישת ןילקורב ,הכיא תליגמ לע צ"צה תומישר ףוסב הנושארל ספדנ) באב העשת
ס"וס ד"ירת ז"הדא ע"ושב קספנכ) םעטה יפלו .(232 'מע ט"שת מ"הס) ט"שת יהלשב ןכ-ינפל וספדנש כ"ויו ה"ר
לע ןגמש תורמל) רוע-יומד יטסלפ רמוחמ לענב םג רימחהל ןיא הרואכל ,אקווד רוע לש אלא וניא לענמש (ג
ןוויכ ,הזב ךייש אל ןיעה-תיארמ םושמו) שממ רוע ליכמ ונניא דוע לכ ,וננמזב ץופנה (שממ רוע ומכ לגרה
.('וכו היוס-יקינקנ ןיינעב ומכו ,לכל עודי רבדהש

.דצק 'מע 'רצוא' (65

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (66

ךיראמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא .רוזחמב ספדנ אלש תורמל ,ב ס"וס זרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (67
.תועיבקב תאז רמוא היה יברה .(17 'מע ,ד 'תומישר') הז יודיוב תצק

.ר 'מע 'רצוא' ,'הכז הליפת' םירמוא ןיא

.ד"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"ושב רומאה תורמל ,בר 'מע םש (68

.גר-בר 'מע םש (69

.אכ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (70

.םירפסה ראש לע םג 'תיבמופ הריכמ' רדסל ןתינש ,בכ 'מע םש 'וביסמב ךלמה'בו .ז"הדא רודיס (71

.יברה םשב בנ 'מע ב ןויליג (.י.נ) הרות-לידגי ץבוק (72

.ג"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (73

.ח"ס םש ז"הדא ע"וש (74

.וירחא להקהו ,הזב ליחתמ ץ"שהש ץופנ .ט"ס םש (75

:םשו ,[אמוי תכסמ ה"לשמ ,ןיקיתו גהנמ אוהש איבה 46 'מע םידעומה-חבש 'סב] ג-ביר 'מע 'רצוא' (76
םיליהת תרימא רחאלש ןוצר-יהיה רמואו דמענ ,ומייסבו ,רוביצה םע םיליהתה םייסמו ומוקמב בשוי היה יברהש
אצי זאו ,הנישה ינפלש םיקרפה םע הטימה לעש ש"ק ארקו ,רודיסה חתפו דמעש ואר םימעפל] .ט"ויו תבשב
.המודכו 'הבוט המיתח רמג' לחאמ וניאש המודמכ ,ותאצב .[נ"כהיבמ

א"י ןכאו ,ש"ק ףוסב "םימלועה ןוביר" חסונ רמול ספדנ ,האבה הרעהב ןלהלד םירוזחמב .םיגהנמה-רפס (77
ןוויכ .םירבד רופיס אלא הניא םש ןוועה תרכזהש ינפמ ,ט"ויו תבשב םג תאז (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה םשב)
הרות" קוספ םג ילואו ,"הלפת עמוש . . התא יכ" כ"חאו ,'חטבבו' דע ל"צ ,תוצח ןוקיתל םימיכשמ ןיאש
.". . הוויצ

רתויב בורקה ןמזב ,הרואכל ,איה ('הטמה לעש ש"ק םדוק' אלו) 'הנישה םדוק' תועמשמ .םיגהנמה-רפס (78
ימי ,ד"בח-רפכ ת"הק תאצוה ,ש"הוזחמבו .(הנישל ליפמה תכרב ןיב המואמב ןיקיספמ ןיאש ז"הדא יפל) הנישל
.76 הרעה הארו .ליפמה תכרב ינפל וללה םירומזמה וספדנ ,ז"חאלשו ז"משת תוחילסה

הנה ,אפק 'מע 'הווקמ רועיש' 'סב רומאה פ"ע - םירופיכה-םויב הליכא (ינמזו תויומכ) ירועיש ןיינעל (79
תוקריו תוריפבו ,הז חפנ דע הדימ-ילכב רשפאה לככ סוחדל ןתינ ,המודכו םחלב ךא .ק"מס 30 ורועיש קצומב
.תויתשה ןיבו תוליכא ןיב תוקד 9 אוה ןמזה רועישו .ק"מס 40 רעשל שי לזונבו .חפנל ךרעב הווש לקשמה

,תאז רמול אלש קספ ורודיסבש 'כ ט"ס ד"לפ ללוכה-רעשב) ח"יס ח"ירת ;א"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (80
'םילשורי הנוב' תכרב םייסש רחא רכזנו ,'אוביו הלעי' רמול חכש םאו .(וילע קלחנ הפק תוא רודיסה יקספבו
.(הז ס"וס ב"נשמ .ח"יס גלק 'יס ע"ושציק) רוזחי אל -

םירופיכה-םוי לילב [ב] תוקוניתה [א] תא תונעל םעה ןומה וגהנש המש 'כ ה ק"ס ז"טרת 'יס ןגמה-ףלאב (81
איבמ בכ 'עה ו"לפ כ"וי לאירבג-יעטנב ךדיאמ .םדיב איה תועט - םהמ תאז םיענומ לוכאל םיכירצשכ ףאו
.םהמ תאז עונמל ןיא ,הייתשו הליכאל םיכירצשכ פ"כעו .תוקוניתה יוניעל תורוקמ

.א"יסו ה"ס ז"טרת 'יס ז"הדא ע"וש (82

.ב 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (83

.ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (84

.זמק 'מע ג"ח ק"גאב ורואיבו ,59 'מע םיגהנמה-רפס םג - י"טנ ןינעל .ג-ב"ס םש (85

ירשק ףוס דע קר םילטונ םייולהש ,ז"יס א"כרת 'יסבו) ח"ס ג"ירת א"טממ ,386 ע"ס ט"ח ש"וקל (86
.נ"שו 50 'מע םידעומה-חבש ,ט ק"ס ג"ירת הטמל ףלא ,ג"ס ןהכה בשו ת"וש הארו (םהיתועבצא

,יברה תארוה - ז"ס גלק 'יס ע"וש רוציקה תעדכ) עורזה קרפ דע םינהכה ולטי תירחש םיידי-תליטנב םג
מ"מו ,(31-28 'מע בעק ןויליג ,ד"בח-רפכ 'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוקב הזב ןויד הארו .זיר 'מע 'רצוא'
.(םש ש"וקל) פ"כהוי יאצומב ןיגוריסל םהידי ולטיו ובושי

.נ"שו ,הפק 'מע 'םיגהנמ ירקח' 'סב הז אשונב הריקס האר .ז"הדא רודיס (87

.כר 'מע 'רצוא' ,םלועה גהנמכ אלדו (88

.א,דפ א"ח רהוז פ"ע זל ק"ס דפר 'יס ח"הכ .וסק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (89

,'רוכזי' רמול ראשנ תב וא ןב (ל"חר) ול רטפנו םירוה ול שיש ימ םג הרואכלו .אכ,גלק ע"וש רוציק (90
.ןייעו ,םרובע ורמאיש םירחא ןיאשכ פ"כעו

רוזחמבש הפסוהב ז"פעו ,ה"כשת תוכוסה גח ,זנ ןויליג - ק"הל - 'םינינע ןכות' תרבוחב יברה תארוה (91
ןפואב רמול" גפש 'מע ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב אבומה יפלכ 'הנורחא הנשמ' איהו) םיגהנמה רפסב ןכו םלשה
.ב-אכר 'מע 'רצוא'ב התומילשב האבוה ,(םש הטמשנש לבחו ,"רכינ היהי אלש

יברה הרוה י"שת תנשב םעפש ,םשו .חנ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה (92
.תאז רמאיש רנורג 'יש ל"ירהל

רמוא ץ"שה ירהש ,ע"צ ,רומזמ הזיא רמול םש כ"שמ) .ה"ס א"כרת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (93
.(שידקה ינפל לוקב '. . יתעדי' יקוספ

.26-25 'מע ד"שת ש"הס (94

.ג ס"וס גיק 'יס ז"הדא ע"וש (95

.בלק 'מע 'רצוא' הארו .10 'מע 'ד 'תומישר' (96

.םיגהנמה-רפס (97

ןמסנ) הלגנב םירועישה םג ,םיעובקה םהירועיש לכ תא פ"כהויב ודמל צ"יירוהמ ר"ומדאו ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ב-אלר 'מע 'רצוא'ב

.גלר 'מע 'רצוא' (98

.ב"ס ג"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (99

תוחוכ ,ירמגל םישדוחמ תוחוכ הלעמלמ לארשימ דחא לכ לבקמ הליענ תליפתלש ,35 'מע םולש-תרות ש"הסב האר
.ש"ייע ,םיינחור כ"שכמו םייימשג

אתיא א,טנ ףד ד"וקלבו .אכ ע"ס ז"פרת מ"הסב םג רבסומו קסופמ ךכו ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש (100
.'ךרצואו' תבית רחא אתחנתא תושעל אמעט-יאהמ

.עק ןוגינ ,םינוגינה-רפס (101

.אי ףיעס גכרת 'יס ז"הדא ע"וש (102

.ג"נשת ד"בח חולמ אוהו ,במר 'מע 'רצוא' (103

'מע 'רצוא' - (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה) ךכ לע ש"נא ודיפקה ,רבעבש תורמל תאז .כר 'מע ג"ח ק"גא (104
.המר

.בע .ומ .גל 'יס ח"הד .א ק"ס חיק 'יס ת"עש (105

.ט ק"ס םש ש"הדבבו ד"ס אכ 'יס ש"הוצק (106

.("דוסי םהל שיש ,םילבוקמה םיגהנמה"מ דחאכ) 155 'מע ז"צרת ש"הס (107

.דוע ש"ייעו ,ו"ס ירת 'יס א"טמ (108

ח"ומ ק"כ תוחיש תומישרמ - ה"יוה םש דגנכ" :םש יברה ריעהו ."עודי םעטהו" :21 'מע ה"שת ש"הס (109
.ש"ייע ,18 'מע 'ד 'תומישר'ב אצמנו ."ר"ומדא

הבית ,כ"או .ד"הט אוה ,"ידידלש" תבית רחא וב עיפומה שרגה ,ירוקמה בתכמה פ"ע) זצר 'מע י"ח ק"גא (110
.(יברה תעדל :העמשמ וז

.386 'מע ט"ח ש"וקל - םויה תשודק רוס רחאל האמוטה תוטשפתה תלילש ךרוצל (111

.ה"ס ד"כרת 'יס םירפא-הטמב םג אבוהש םלועה גהנמכ אלדו ,זמר 'מע 'רצוא' (112

.ו-ה"ס דכרת 'יס ז"הדא ע"וש (113

.94 'מע 918 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה לש ובתכמב הארו .חמר 'מע 'רצוא' (114

.םש 'רצוא'ב םינוש הגהנה ינפוא האר (115

.נר 'מע 'רצוא' הארו .ומר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,ט"ס םש ז"הדא ע"וש (116

.אנר 'מע 'רצוא' הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 145 'מע 'ןזוא עמשל' (117

.דועו ,אנר 'מע א"ח וביסמב ךלמה .םש 'תומישר' הארו .41 'מע א"ח נ"שת ש"הס (118

.27 'מע 246 מ"יב ,קינוי רעבוד 'ר ח"הרה יפמ (119

.ד"יס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (120

.ב ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,ג"יס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (121

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il