- ה"עש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ירשתב א"י * וניזאה 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול ד"בח ימי

תוכלמ רבד


ריאהל ידכ ,הכוסה לא תיבהמ תאצל
בוחרה תא


ייח תא הפיקמ איהש ןוויכמ "םייח תרות" תארקנ הרותה
"םירשעו האמ" רחאל דעו ותדיל עגרמ םכותל תרדוחו םדאה
,אדירג תוישעמ תולועפ תמישר ןניא הרותה תווצמ * ולש
דחוימב שגדומ הז ןיינע * ולש תימינפה תוהמה יוניש אלא
* ויניינעו םדאה תואיצמ לכ תא הפיקמה הכוס תווצמב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ 'וגו םימי תעבש ובשת תוכוסב" :1רמאנ הכוס תווצמל עגונב
ובשת" ,תוכוסב בשיל לארשי ינבל הווצמ ה"בקה ,רמולכ ."םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי
שרפל ףיסומו ,2"עבק ותכוס השוע םדא םימיה תעבש לכ" ,םימי העבש ךשמב ,2"ורודת ןיעכ
םתוא יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב (םעט תניתנ וניינעש) יכ" - יוויצה םעט
ינב תא ה"בקה בישוה זאש ,"םירצמ תאיציל רכז" איה וז הווצמש ,ונייה ,"םירצמ ץראמ
.3שממ תוכוס וא דובכ יננע :הזב םישוריפה 'בכ - תוכוסב לארשי

ותואב הכוס תושעל ונוויצ אל ,ןסינ שדוחב םירצממ ונאציש יפ-לע-ףא"ש ,4רוטב ראובמו
םהב ונתיישע תרכינ התיה אלו ,לצל הכוס תושעל םדא לכ ךרדו ,ץיקה תומי אוהש יפל ,ןמזה
ןמז אוהש ,(ירשת) יעיבשה שדוחב השענש ונתוא הוויצ ןכלו ,ךרבתי ארובה תווצמב םהש
,הכוסב בשיל תיבה ןמ ןיאצוי ונחנאו ,ותיבב בשילו ותכוסמ תאצל םדא לכ ךרדו ,םימשגה
."התושעל ונילע איה ךלמה תווצמש לוכל הארי הזב

לכשה-רסומ דומלל שי הווצמ לכמש םשכ) הכוס תבישי תווצממ םידמלש לכשה-רסומה ראבל שיו
.ןמקלדכ ,אקווד םימשגה ןמזב התועיבקמ םג ללוכ ,(5

:המדקהבו

לכ תא תרדוחו הפיקמש ,הנכותו הניינעש ןוויכ ,6"םייח תרות" תארקנ השודקה ונתרות
.הנש םירשעו האמ ירחאל דעו ותדיל עגרמ לחה ,םדאה לש וייח

תומייוסמ תולועפ תושעל בויח וילע לטומש ןפואב וניא תווצמו הרותה לש םניינע ,רמולכ
לכ ףיקמו רדוחש ןפואב םא יכ ,ונוצרכ גהנתהל ישפוח השענ הז ירחאלו םימייוסמ םינמזב
.הרותה תארוהו יוויצ יפ-לע תויהל ךירצ וב קסועש ןיינעו ןיינע לכש ךכ ,וייח

וניא זאש) ידוהי לש הנישה וליפאש איה הדובעה תילכתש 7תודיסחב אבומכ - הזמ הריתיו
אוהש וילע רכינ היהי הנישה תעב םגש ךכ ,הרות יפ-לע תויהל הכירצ (הלועפ םוש השוע
תעב םגש םושמ - ומצע לע תאז לועפל ותלוכיבש יאדווב ,ונממ תאז םישרודש ןוויכו ,ידוהי
ןידהמ רבדל היארו ,ומצע לע תיבה-לעב אוה ירה ,8אתויחד אטסיק וב ראשנש ןוויכ ,הנישה
םרגש קזיה לע םג בייחש ,ונייה ,9"ןשי ןיב רע ןיב 'וכ םלועל דעומ םדא"ש הרותד הלגנב
.ומצע לע תיבה-לעב אוה ירה זא םגש םושמ ,הנישה תעב

ירה הנישה םדוקש הז ידי-לע השענ (ידוהי אוהש וילע רכינ הנישה תעב םגש) הז ןיינעו
הרכהו העידיב רודח ותויהב - ידוהיכ ("ןפאלש ךיז טגייל רע") ןושיל בכושו ןנוכתמ אוה
-יכלמ-ךלמ לש ודבע אוה זא םגו ,10"בלו תוילכ ןחובו . . וילע בצינ 'ה" הנישה תעב םגש
.דבע לש הניש איה הנישה םגש ,הנישה לע תלעופ (הנישה םדוק) וז הנכהש - ה"בקה םיכלמה

בכוש םדא רשאכש שחומב םיאורש - הנישה לע תלעופ הנישה ינפל הנכההש היאר איבהל שיו
.םוקל טילחהש ןמזב ותנשמ ררועתמ אוה ירה ,תמייוסמ העשב םוקל הטלחה ךותמ ןושיל
םדוקש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,ןשי אוה ירה הירחאלו ,הנישה םדוק התיה הטלחההש ףא ,רמולכ
.הנישה תעב םג הטלחהה תלעופ ,הרומג הטלחהב טילחה הנישה

בצינ 'ה"ש הרכהו העידי ךותמ) יעבדכ ןושיל בכוש רשאכש - ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו
אל הנישה תעבש דבלב וז אל ,רשא ,יעבדכ היהת המצע הנישה םגש לעופ הז ירה ,("וילע
,11םייח הל בואשל הלעמל הלעת ותמשנ ,הברדא אלא ,ו"ח םייוצר יתלב םיניינע ול ועראי
.'וכ תויחו חוכ תפסות לבקל

:דועו תאז

לכב ופקותב אוה ,םדאה ייח לכ תא הפיקמו תרדוחש ,"םייח תרות" איה הרותהש הז ןיינע
.תיחצנ איה הרותה ירהש ,םיבצמה לכבו םינמזה

ןמזב תירשפא התיה - הרותב םירודח ויהי םדאה ייח לכש - וזכ הגהנה :ןועטל ידוהי לוכי
ןמזב ןכ-ןיאש-המ ,("גיטכיל ןעוועג זיא'ס ןעוו") יוליגו רוא לש בצמו דמעמב ,תיבה
!?וזכ הגהנה לועפל םילוכי דציכ - ךשוח לש בצמו דמעמב ,תולגה

ןמזב קר אל "םייח תרות" אוה ירה ,אלימבו ,תיחצנ איה הרותהש - רומאכ - הזל הנעמהו
.תולגה ןמזב םג אלא ,תיבה

ידכ הרותה יניינעב רתוי דוע ףיסוהל םיכירצ - תולגה ןמזב ךשוחה תורבגתה דצמ :הברדאו
.תולגה תכשח תא ריאהל

:הרות לש הכרד יהוזש - המדקהבו

ןמזב ויה (13"יתרמשמל תרמשמ ושע") םיגייסהו תורמוחהו תוריזגה בורש ארמגב 12עדונ"
רודל רודמ ןכו ,אקווד ןברוחה רחאל םהמ םיברו ,ןושאר תיבמ הטמלש "אקווד ינש תיב
המ לכ" ,הרותבש םישודיחה לע ףסונ) 14הרותב םיגייסו םירדג דוע םיפסותינו םיכלוה
.(15"שדחל דיתע קיתו דימלתש

,תווצמו הרות יניינעב ףיסוהל םמצע לע לבקל םיגהונ ויה הנשה-שאר לכב םגש ,ריעהלו -
- 16הבוט הגהנהב הפסוה וא ,השע תווצמב רודיה ,השעת-אל תווצמב הריתי תוריהז

,ולא םיניינע ויה אל תיבה ןמזב - ?םישדח םיניינע התע ףיסוהל ןכתיי ךיא ,הרואכלו
!?םתוא ופיסוי וישכע אקוודו

טרעוו ךשוח רעד") לדגו ךלוה תולגה ךשוחש םושמ אקווד :תנתונה איהש - הזב הרבסההו
תא ריאהל ידכ השודקו רוא יניינעב רתוי דוע ףיסוהל שי ,("רעפיט ןוא רעסערג ץלא
.ךשוחה

הריתי תולדתשה תויהל הכירצ ,ךשוח לש בצמו דמעמב ,תולגה ןמזב אקוודש םג ןבומ הזמו
.בוחרה תא םג ריאהלו תאצל (אלא ,ומצע םע ותדובעב קפתסהל אלש)

:הכוס תווצמ לש הנכותב שגדומ הז לכו

'וכ ותייתשו ותליכא ,םדאה יניינע לכש - 17הכוס תווצמ םויק ןפואל עגונב שארל לכל
יניינע לכש שגדומ הזבש - הכוס תווצמ םייקמ םדי-לעו םהבו ,הכוסב םישענ ,ותניש וליפאו
."םייח תרות" איה הרותהש ,רומאכ ,הרותה תווצמב םירודח םדאה

ובש) ןסינ שדוחב אלו ,אקווד ירשת שדוחב הכוס תווצמד ןמזה תעיבקל עגונב ,רקיעו דועו
:(םירצממ ואצי

שמשהש ,המחה תומי ,ןסינ שדוחב אל הווצמל תבשחנו תרכינ הטושפכ הכוסל האיציהש םשכ
תישענשכ קרו ךא אלא ,םדאה תבוט דצמ םלועה ךרד איה הכוסל האיציה זאו ,הפקותב הריאמ
םידרויו תורק תוחור תובשונ ץוחבו ,18המח לש החוכ ששתש ירחאל ,ףרוחה תומי ,ירשת ימיב
- (אקווד םיתבל סנכיהל איה ,םדאה תבוט דצמ ,םלועה ךרד ןכלש) םימשג

:תינחורה הדובעב םג אוה ןכ

,ופקותב ריאמ ,19"'יוה שמש" שמשה רואש ,המחה תומי ,םירצממ האיציה ןמז ,ןסינ שדוחב
,הכוסל) ותיבמ אצוי ידוהישכ יזא - "'יוה שמש"ד יוליגהב ףסותינו ךלוה םויל םוימו
בוט רבד והז ,ןכש ,הווצמ םושמ ךכב ןיא - ץוחב ריאהל (ידכ אוה וז האיצי לש הנכותש
;("טוג טושפ זיא'ס") חונו

,ופקותב ריאמ וניא "'יוה שמש"ד יוליגהש ,המח לש החוכ ששתש ירחאל ,ירשת שדוחב אקווד
- 'וכו תורק תוחור תובשנמש אלא דוע אלו ,ךשוחב ררוש ץוחבש ךכ ,ירמגל ריאמ וניאש דעו
!בוחרה תא ריאהל תיבה ןמ אצי ידוהיש (הנכותש ,הכוס תווצמד) בויחה ונשי יזא

,רוקו ךשוח לש בצמו דמעמבו ןמזב םיאצמנש תויה םעש - רומאה ןפואב םיגהנתמ רשאכו
לכ" דועיה םויקל םיכוז יזא - בוחרה תא ריאהל (הכוסל) תיבה ןמ םיאצוי ,םוקמ-לכמ
-דיתעל . . חירזהל דיתע ינאש המ ,דיתע ןושל חרזאה" ,20"תוכוסב ובשיי לארשיב חרזאה
.21"אובל

:תוכוסה גחב ןיזיפשואה לש םניינע ןכות ראבל שי ליעל רומאה יפ-לע

,השמ ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - ןיזיפשוא העבש הכוסהל םיאב תוכוסה גחבש 22רהוזב אתיא
.דודו ףסוי ,ןורהא

רבד - אקווד תוכוסה גחב הכוסהל ןיזיפשואה לש םאובל םעטה והמ :ןבומ וניא הרואכלו
!?תועובשה גחב אלו חספה גחב אל ,םיבוט םימי ראשבו ,תווצמ ראשב וניצמ אלש

:הזב הרבסההו

רוקהו ךשוחהמ לעפתהל ןיאש - רומאכ - אוה תינחורה הדובעב הכוס תווצמ לש הנכות
.בוחרה תא ריאהל ידכ הכוסה לא תיבה ןמ תאצל שי ,הברדאו ,בוחרבש

םיחינמ אל יאדווב ,ותוא ריאהל ידכ רקו ךושח בוחרל תאצל ידוהימ םישרוד רשאכש ,ןבומו
.ךכל םישורדה תוחוכה תא ול םינתונ אלא ...דבל ותוא

תומיד הדובעל חוכ-תניתנ תוכוסה גחב ןיזיפשואה לש םאוב ןיינע ןכות אופיא והז
תא ריאהל ולכוי ,רוקו ךשוח לש בצמו דמעמב ,המח לש החוכ ששתש ירחאל םגש ,םימשגה
חתפו ושפנ תא רסמש ,וניבא םהרבאמ לחה ,ןיזיפשואה לש םחוכב אוה הז ןיינע ,רשא ,בוחרה
.(ןיזיפשואה ראשל עגונב הזב אצויכו) 23לארשי ינב לכל שפנ-תוריסמה רוניצ תא

ירבדכ - ןיזיפשוא דוע םינורחאה תורודב ופסותינ ,רהוזב ורכזנש ןיזיפשואה דבלמו
דיגמה ,ט"שעבה :םה ("ןיזיפשוא ערעזדנוא") "ונלש ןיזיפשואה"ש 24ר"ומדא ח"ומ ק"כ
(ב"שרוהמ) ר"ומדאו ש"רהמ ר"ומדא ,קדצ -חמצה ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא ,שטירזעממ
גח ימי ךשמב הלא ןיזיפשוא ריכזהל לדתשהל שיש רמול (ר"ומדא ח"ומ ק"כ) ףיסוהו ,"ע"נ
.תוכוסה

:ךשוחה תורבגתה דצמ - םינורחאה תורודב ןיזיפשואה ןיינעב הפסוהה םעטו

הז םעטמו .השודקו רואב רתוי ףיסוהל ךירצ רבגתמו ךלוה ךשוחהש לככש (ג"ס) ליעל ראבתנ
ללגב ,יכ - אקווד םינורחאה תורודב ד"בח תודיסח תרותו תיללכה תודיסחה תרות התלגתנ
.25השודקו רואב הריתי הפסוהב ךרוצ שי ךשוחה תורבגתה

תא ריאהל תאצל חוכ-תניתנה אוה הנכותש - ןיזיפשואה ןיינעל עגונהב םג ןבומ הזמו
אל ,רתויב ךשוחה תורבגתה דצמש - (ה"ס ל"נכ) רוקו ךשוח לש בצמב ,םימשגה תומיב בוחרה
-לע חוכ תפסותב ךרוצ שי אלא ,'וכו םהרבא ,רהוזבש ןיזיפשואה ידי-לעש חוכ-תניתנהב יד
הז חוכבו ,ד"בח תודיסח תרות יאישנו תיללכה תודיסחה תרות יאישנ :םיפסונ ןיזיפשוא ידי
ויהי" ,"םכל היהת תרצע"ד בצמו דמעמהל םיאב ףוס-ףוסו ,ץוחבש ךשוחה תא ריאהל םיאצוי
."ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל
(ד) ןושאר קלח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .ב"ישת'ה תוכוסה גחד 'ב םוי תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 34-29 'מע
.גמ-במ ,גכ רומא (1

.ב,חכ הכוס (2

.3 הרעה אכק 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה הארו .ב"עס ,אי םש (3

.ה"כרתס ח"וא (4

םג הארו .ךליאו אנש 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגיא) ךליאו א"יפ תודיסחה דומיל סרטנוק האר (5
.דועו .74 'מע ז"כח ש"וקל םג הארו .(ךליאו טיר ע"ס םש

.ב,גנ ג"חז .ד"לפס נ"רד תובא האר (6

.דועו .א,מדש ב"ח םיסרטנוק מ"הס .מקת 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ האר (7

.א,גפק ג"חז האר (8

.נ"שו .(הנשמב) א"עס ,וכ ק"ב (9

.א"מפר אינת (10

.ב"יפ א"רדרפ הארו .ט ,ד"יפ ר"ב (11

.ג,זנ ה"ר ישורד ת"וקל (12

.נ"שו .א"עס ,ה ק"ומ (13

.א,הפ תוטמ ת"וקל םג האר (14

.21 הרעה 252 'מע ט"יח ש"וקלב ןמסנ (15

ב"ח ש"וקל .ל 'מע םש .דכ 'מע ץ"חרת .זע 'מע ת"רזע מ"הס הארו ,56 'מע שיר ד"בח - םיגהנמה-רפס (16
.386 'מע

.262 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (17

.הפוסב תינעת האר (18

.נ"שו 310 'מע ח"יח ש"וקל הארו .בי,דפ םילהת פ"ע (19

.במ,גכ רומא (20

.מ"כבו .ג,חפ צ"עמש ישורד ת"וקל (21

.ךליאו ב,גק ג"ח (22

.נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל הארו .בק 'מע ח"פרת .גפר 'מע ח"ערת מ"הס (23

.נ"שו ,(161 'מע ז"צרת ש"הס) ד"ס ז"צרת ס"החד 'א ליל תחיש (24

.נ"שו .172 'מע ל"ח ש"וקל םג האר (25


םירודח ויהי םדאה ייח לכש ,וזכ הגהנה - ןועטלו אובל ידוהי לוכי
ןמזב אל ךא יוליגו רוא לש בצמב ,תיבה ןמזב תירשפא התיה ,הרותב
...!ךשוח לש בצמ ,תולגה
ריאהל ידכ רקו ךושח בוחרל תאצל ידוהימ םישרוד רשאכש ,ןבומ
תוחוכה לכ תא ול םינתונ אלא ,דבל ותוא םיחינמ אל יאדווב ,ותוא
ךכל םישורדהיבר יצוצינ


"וניתחמש ןמז"


הכוזו ,"ימצעב יתפטקש גורתא" יברל רגשמ ימלשורי רפוס
ונרוד אישנ יברל רסומ םדוקה יברה * תדחוימ הנעמ תרגיאל
יברה * יאשחב ,וב םג ענענל ול הרומו לארשי-ץראמ גורתא
קר אלא ,תוכוס ינפל גורתאה לע םלשל אלש שקעתה םדוקה
תוכוסה גחל םיביבש * הכונחב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"ימצעב יתפטקש גורתא"

יתחלש" :יברל םילשורימ איבל אפיל-רזעילא ברה רפסהו תוגהה שיא בתכ כ"שת ירשת 'הב
."ימצעב יתפטקש גורתא ריווא ראודב םויה א"טילש ק"כל

:יברה ול בתוכ (גי 'מע טי ךרכ שדוק-תורגיא) וילא הבושת בתכמב

לכ לועפל לארשי ללכ יככותב ונתיאמ דחאו דחא לכ הכזיש ןוצר-יהיו
יניינע ראשכ] ןה תויללכ תווצמ רשא ,םינימ 'ד תווצמ רבד-לע םיניינעה
הכשמהה ידי-לע איה םלועב הטמל םתכשמהש אלא ,[בוט לכב עבשומה יללכה שדוח
תא" ,בותכש ומכו ,(בלה לא םינימ 'דה תא איבמ ןכלש) םדאה בלב הליחתמ
הנשה לכב החלצהו הכרב עפש ךשמוי הז ידי-לעו ,םדא לש - "םבלב ןתנ םלועה
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב םיניינעה לכב

לארשי-ץראמ גורתא

ר"ומדא ק"כ ונתוח יכ יברה ןייצמ (19 'מע די תרבוח 'תומישר') ג"צרת תוכוסמ ויתומישרב
רבד-לע יאשחב תויהל ךירצש רמאו . . לארשי-ץרא גורתא םג וז הנשב יל ןתנ" - צ"יירהומ
."הז

:יברה בתכ (10 'מע 'ד תרבוח םש) א"צרת תנשב םג

ונתנ ןכ :ורמואב .לארשי-ץראו ירבאלאקמ םיגורתא 'ב יל ןתנ הנושארה הלילב
םג םעפה דוע ענענל ךכ-רחאו (הירב)'לאקה לע הליחתב ךרבל ינוויצו .יל םג
.הז רבד-לע םסרפל אלו לארשי-ץרא לשב

תוחפל יכ ,שדוקב םישמשמה ודיעהש יפכו ,תואישנה תפוקתב םג יברה לצא ךשמנ הז גהונ
.וב םג ענענל ידכ ,לארשי-ץראמ גורתא וסיכב ומע אשונ יברהש וניחבה םינשהמ המכב

הכונחב םליש

:יכ יברה רפיס ה"משת ץיקב ויתויודעוותהמ תחאב

יאנת וב שיש] 'גורתא'ה רובע םלשל ליגר היהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותגהנה
- (ול עודיה םעטמ) הכונח ימיב ,תוכוסה גח ירחאל ןמז ךשמ ["םכל םתחקלו"ד
ימיבו ,'וכ רומג ןיינקב גורתאה תא ול הנקהו ,שארמ ךכ לע עדי 'רחוס'ה
.ופסכ תא לבקל סנכנ היה הכונח

ת"יש'ה 'תויודעוותה') י"שת ןוויס שדוח-שארב יברה םייקש תודעוותהב :ל"נה ןיינעב דוע
יברה רמא ,'ת"הק' ידי-לע 'דמח ידש'ה לש תשדוחמה הרודהמה תאצ רחאל רצק ןמז ,(85 'מע
."תדחוימ תודעוותה ךורעל יואר היה 'דמח ידש'ה לש רואל האצוהה רובע" - ראשה ןיב

דחא תא ורדחמ איבהל והרוהו דניקסח 'יש םולש 'ר ח"הרהל ורדח תוחתפמ תא ןתנ יברה
ףד הזיאב וחתפיש יברה שקיב רפסה אבוהשכ .ודיב הלעיש םהמ הזיא ,'דמח ידש'ה יכרכמ
ןאכ רבודמ :רמא ךכ רחאו ,םידחא םיעגר םש ןייע יברה .'םינימ 'ד תכרעמ'ב וחתפו םיצורש
םימלשמ אלש ,גורתא תיינקב לארשי ינב לצא גוהנה גהנמה תודוא [ךליאו ב ,הפרת 'ד ךרכ]
:יברה רפיס הז רשקהב .ןמז ירחאל אלא דימ

'ר איבמ היה יברה ליבשב םיגורתאה .ר"ומדא ח"ומ ק"כ םג גהונ היה ךכ
יברל ןתונ ןאסבקעי לארשי 'ר היה תוכוס ירחאל ןמז ךשמו .ןאסבקעי לארשי
הנשב .םיגורתאה רובע םלשמ יברה היה זאו םיגורתאה רבד לע ןובשחו ןיד
לארשי 'רל ומלשיש יברהמ יתשקיב [ל"ומה .ב"שת ירשת=] ןאכ יאובל הנושארה
...הצר אל יברהו ,תומילשב "םכלשמ" היהיש ידכ תוכוס ינפל ןאסבקעי

היסור ידוהיל החטבה

זא) יקצילרעג ךורב-קחצי-םהרבא 'ר ת"הרה בתכ ,ז"כשת םירופיכה-םוי ברע ,'ו םויל רוא
:('770' ידימלתמ

סננ רזעילא 'ר סנכנ םג .[היסורמ רבכמ אל ואציש=] דנאלסורמ םידוהיה וסנכנ לומתא"
המל עגונב ול רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ . . דעוותהל א"טילש ר"ומדא ק"כ ול הוויצו ,'יש
:התיה הבושתהו .םשמ ואצייש ידכ תושעל המ היסורב םידוהי המכ רובע הצע תודוא לאשש
דלאביוו ,ןייגסיורא עלא ראי יד ןעלעוו ייז זא (?חיטבמ ןיב ךיא) ןהאט טינראג ףראד'מ'
אל=] .''וכו ףטהו םישנהו םישנאה לכ להקה ןייז טעוו ,'להקה' תנש ךאד זיא רהאי יד זא
םייוקי ,'להקה' תנש איה וז הנשש ןוויכ ,הנשה םלוכ ואציי םהש (?חיטבמ ינא) רבד תושעל
.['וכו ףטהו םישנהו םישנאה לכ להקה

ךאנ ןוא רעסעב') רתויו רתוי תובוט םינשו םימי תוכיראו תואירב יברה ול לחיא ןכ"
ידי-לע ול רסמנש ,ל"ז ק'יול 'ר ויבאמ בתכמ א"טילש ר"ומדא ק"כל רסמ ל"נה .('רעסעב
."היסורמ דחא

:ונמוי ךשמהבו

,'770'ל ןימימש ןיינבה תא םג ונקש ןוויכמ ןכש ,'770'-ב הכוסה תא םיביחרמ הנשה"
."חוורב היהיו . . םראפטאלפ ןיינבה דע םישוע

חמש ירשת

ףלוו 'יש ןתנ ת"הרה לש ותמישרב םיארוק ונא ז"כשת תוכוסה גח יעוריא לע יללכ רואית
:('770'ב םימימתה דחא זא)

ר"ומדא ירמאמ לע םידסוימ ויה ירשת שדוח ירמאמ לכ ללכב . . חמש דואמ היה גחב הפ"
. . (ותואישנ תלחתהל הנש האמ וישכע יכ) ז"כשת תישארב רמאמו ו"כרת לכיב ףוס - ש"רהמ
'הכרב לש סוכ' זא היהו .תודעוותה ךשמב בוט םשג דרי .רמאמ היה ןכ-םג דעומה-לוח תבשב
אוה ,'הכרב לש סוכ' תקולח תעשב חמש דואמ היה יברה .תוכוסה גחד 'ב םויד תודעוותהמ
."חמש היהו ,ורישיש וידיב ענענו דקר

...בוט 'חאקעל' יכ

והשימ ירשתל ןאכ היהש תעמש חטב" :'תה דחא בתכ ט"כשת ןוושחרמ שדוח תליחתמ בתכמב
ינב תא םגו ותוא בריק יברה .'תשר'ה םע רושק אוה - רימא לואש-םהרבא - ךוניחה דרשממ
יברהש יתעמש .ח"אצ סוניכב רבדל דבוכ אוה יברה לש תיאשח השקב יפל ,לשמל .ותחפשמ
קלחל [הבר אנעשוהב=] ותאצ ינפלש דוגרפה ירוחאמ יתעדונ ןכ .ומואנ ןכותב םג ןיינעתה
אבומ יכ ,ללכב םא ,ךכ-לכ לודג שודיח הז ןיא םצעב .ח"אד רמאמ היגהו יברה בשי 'חאקעל'
...דעומה-לוחב ח"אד תהגהו תביתכב קסע ב"שרה יברהש 'םולש תרות'ב

קוספל סחייתהו םהבש םיריכבהו תילארשיה הילוסנוקה ישנא םע רביד תופקהה ךלהמב"
החוכ-יאבו שדוקה -ץראד הלשממה תגהנה םאש - 'לוכ ןודא ינפל ןוצרל ונירמא אנ ויהיו'
...םלועה תומוא יניעב םג ןח ואשי זא - 'ה ינפל ןוצרל ויהי ל"וחבש

שדוקב ןילעמ


םינשב ד"בח-תדוגא-יריעצ גהנמכ ,םינימ 'דד עצבמה תודוא ריכזמ וניאש ףא
ןילעמד ןידה קספכו ,רתוי תוטשפתהבו הזב וקסעתה אתשה םג חטב ,תונורחאה
.שדוקב

.ז"ישת ירשתב ו"כב יברה בתכ ךכ
תודיסחה ינייעממ


תוכוסה גח


ט"שעבה תכוס

.הלסופל וטנ 'זובי'זמ ילודגו ,תובר תויתכלה תולאש הררועש הכוס ט"שעבה םיקה תחא הנש
,ודי לע ושאר תא ט"שעבה ךמס .ליעוה אלל ךא ,הרישכהל ידכ םמיע חכוותה בוט-םש-לעבה
."הרשכ לארשי יבר לש ותכוס" :ט"טמ ךאלמה תמיתחב ,םימשהמ קתפ דריו

ללוכ ,םעה לכ לש "םכישאר"ה היה אוהש יפל ,הליחת הנווכב וזכש הכוס םיקה בוט-םש-לעבה
ידכ ,תיתימאה ותגרדמ יפל אלש הכוס הנב ןכל ."ךימימ באושו ךיצע בטוח" תגרדבש םידוהי
תא ףא "תולעהל" ידכו ,הכוסה לש תוכשמההו תועפשהה לכ תומלשב ולוחי הלא לע םגש
.םהיתוכוס

םא ףא ,ינש ידוהיל רוזעל ידכ ולש הווצמ רודיה לע רתוול ןכומש ימ אוה יתימא גיהנמ
.םעה יטושפמ הלה
(ז"כשת תוכוסה גחד 'ב םוי תחישמ)


"!אב יברה"

ר"ומדא ק"כ ,ודימלת סנכנ וירחאו ,ותכוסל שטירזממ דיגמה סנכנ ,הבר-אנעשוהב ,םעפ
אלא תולעפתהב יורש היהת לאו ;סנכיי אל שיאש ,תלדה תא לענ :דיגמה ול רמא .ןקזה
.אב (בוט-םש-לעבה) יברה - תובשייתהב

.ץיקהב בוט-םש-לעבה תא ןקזה ר"ומדא האר הבש הנושארה םעפה התיה וז
(52 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


"!יבר ,יוא"

היה אלו הלח תחא םעפ .ירשת שדוחל ןקזה ר"ומדא לא עוסנל גהנ סעזייר סחניפ יבר דיסחה
ריבסהו ,"!יבר ,יוא" :עתפל קעצ ,הכוסב סחניפ יבר בשיש תעב ,תרצע-ינימשב .עוסנל לוכי
ןקזה ר"ומדא בשי שממ תע התואב םנמאש ,ררבתה ןכמ רחאל .וריכזה יברה התע הזש ,םיבוסמל
.המילש האופרב וכריבו סחניפ יבר תא ריכזהו ,ותכוסב
(55 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


ךכסהמ 'ץרא-ךרד'

םיכירצ :יברה ול רמא .סעכב יורש אוהשכ הכוסה לא ש"רהמ יברה לש ותרשמ סנכנ םעפ
.סעכ בהוא ךכסה ןיא ;ךכסה ינפל ץרא-ךרדב גהנתהל
(12 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


יממ קחוצ ימ

יברה םהל ןתנ תוכוסה גחב .רסומ-ילעב לש הצובק םש התיה ,בוטסורב היה ב"שרה יברהשכ
התיה ךיא :יברה םלאש ןכמ רחאל .הבאושה-תיב תחמש לש תודעוותה וכרעיש ידכ ,'הקשמ'
ריד טימ ,ךאל ךיא ,ךכס :ומכ ,םיזורח ורמא "םתודעוותה" תעבש ,ונעו ?תודעוותהה
.(ךתא דחי קחוצ ינא ,ךכס =) ןעמאזוצ

.ללכ םיקחוצ ויה אל ,םהמ קחוצ ךכסה המכ ועדי ול :יברה ךכ לע רמא
(23 'מע ד"שת תוחישה רפס)


הכוס יונ

.הכוסב בשויה - הכוסה יונ היה ב"שרה יברה לצא
(12 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


תישפנ היווח

םירופיכה -םוי ברע תדובע ,הנשה-שארב םימש תוכלמ לוע תלבק לש דחפה ,ב"שרה יברה לצא
.שפנה תוימינפ לש תויווח ויה - תוכוסה גח תחמשו ,םירופיכה-םויו
(12 'מע ד"שת תוחישה-רפס)

ד"בח ימי


ש"רהמה ר"ומדא ק"כ


תליפת רחאל ,ב"ישת ירשתב ג"י ,וניזאה תשרפ שדוק-תבשב
לע םירופיס המכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רפיס ,החנמ
ועיפוהש יפכ) ברה ןושלב םירופיסה ןלהל * אלוליהה לעב
(ד קלח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'ב


תויפוצ םייניע

אורקל וכרטצי :ש"רהמ ר"ומדא ק"כ רמא (תוקלתסהה תנש) ג"מרת תנשד הנשה-שאר ינפל
אל ,ולא וירבד תא ש"רהמה רמאש העש התואב .הווה ןכו .חתנלו הקירז קירזהל ,רוספורפל
.םירבדה ונבוה ,תוקלתסהה תעב ,ךכ-רחא לבא ,ותעד ףוסל ודרי

רבכש ירחאל (ר"ומדא ח"ומ ק"כ םא ,ע"נ הרש אנרעטש תינברה) אתבסהמ יתעמש הז רופיס
דחפ רכינ היהש ןפואב תאז הרפיס ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,תוקלתסהה זאמ (!) הנש םיעברא ופלח
!הירבדב

דחפ ליטה

לע ךויח ךוסנ היה דימתש םושמ - רבדבש אלפהו .םלוכ לע המיא ליטמ היה ש"רהמ ר"ומדא
ק"כ] לודג םירוסי לעב היהש ףאד ,("לכיימש א טימ ןעוועג קידנעטש זיא רע") ושדוק ינפ
היה דימת ,םוקמ-לכמ ,[...לודג םירוסי לעב היה המכ דע רייצל השקש רמא ר"ומדא ח"ומ
חותמ תוחפ ש"רהמה היה קדצ-חמצה ר"ומדא ויבא ייחב םגו ,וינפ לע ךוסנ ךויח
רבד ,םידליה לע ףא ,לוכה לע המיא ליטמ היה ,תאז תורמלו ,ויחא ראשמ ("ןגיוצעגנא")
.אליממ ךרדב אלא ,וינפ לע ךוסנ ךויח היה ומצע דצמ ירהש ,ותולדתשהב אלש השענש

ואציו ,תחא ריעל הבכרמב םעפ עסנש השעמו .המיא ליטמ ש"רהמ ר"ומדא היה םייוגה לע םג
בורמ םלוכ וחרב - ושדק ינפ וארנו הבכרמה העיגה רשאכו ,חלמו םחלב ותארקל ריעה ינקז
!דחפ

."םימעה לכמ היהת ךורב" קוספה לע תודיסח רמאמ ש"רהמ ר"ומדא רמא העש התואב

ולצא חנומש ,(םירבדה ומסרופיש הצר אלש אלא) ר"ומדא ח"ומ ק"כ םעפ רמא הזל רשקב
ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדאל (ונקז) ש"רהמ ר"ומדא ןיב שרפההש ("ךיז טגייל םיא ייב")
:גנועל ןוצר ןיב שרפהה תמגודב אוה (ויבא)

לעופ גנועה וליאו ,("טכערב ןוצר") הריבש לעופ ןוצרהש אלא ,םיפיקמ תוחוכ - םהינש
.("וצ טהיצ גנוע") בוריקו הכשמה

ר"ומדא וליאו ,המיא ליטמ היה ןכלו ,ןוצרה תמגודב אוה ש"רהמ ר"ומדא :ןדיד ןודינבו
.גונעתה תמגודב אוה ע"נ (ב"שרוהמ)

הבחרב הכלהתאו

אב .דואמ חילצה ןכא אוהו ,וכרב קדצ-חמצה ,הכרב שקבל קדצ חמצה ר"ומדאל אב דחא ןלבק
יל ןיא - ינא :קדצ חמצה ול רמא ,הבכרמ הנתמב ול איבהו קדצ-חמצה ר"ומדא לא ןלבקה
.ש"רהמה ,ינבל התוא ןת ,הזב ךרוצ

ידכ דע ,הבחרה לש ןפואב אלש םיימשגה םיניינעב הגהנהה התיה קדצ-חמצה ר"ומדא לצא -
-חמצה ר"ומדא ייחב דוע - ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לצא וליאו ,םיעובצ ויה אל תואסיכהש ,ךכ
.ותיב תונולח לע םירקי תונוליו םג ויהש דעו ,ךפיהל הגהנהה התיה - קדצ

םנמנתהל רוסא

היהש (הז ינפל) ןמז םג היה .קדצ-חמצה ויבא ייחב דוע תודיסח רמוא היה ש"רהמה ר"ומדא
עיבצמ היהו ,תואסכ רדסל ,תלדה תא לוענל היה וגהנמ .הזמ ועדי אלש ןפואב תודיסח רמוא
.תודיסח "םהינפל" רמוא היהו ,םידיסח דוע ןכו ,ץ"בשרה הזו ,ץ"דרה הז :רמואו

,םלוכ תסינכ ירחאלש ,םידיסחה ינפל תודיסח תרימאב רדסה היה ,ותואישנ תעב ,ןכ ירחאל
תרימא עצמאב םנמנתמ היה והשימ םאו ,תאצל ןתינ היה אלו תותלדה תא םילעונ ויה
ליחתמ היהש דע ,דאמ ףירח חיר לעב לבא ,"עצירעמעצ" וינפל םיחינמ ויה ,תודיסחה
םיסנכנש ירחאלש ועדי לוכהש ךכ ,(!הז דיקפתל םינוממ ויה םידחוימ םישנא) ...שטעתהל
..."קספ" דימ לבקמ ,םנמנתמש ימו ,תאצל רשפא-יא

םידיסחה תולבאתה

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ויה ש"רהמ ר"ומדא תוקלתסה לע תולבאה לש עובשבש ,םידיסחמ יתעמש
םייברגב ("לאז ןרעביא ןייגמורא") שרדמה-תיב םלואב הנאו הנא םיכלהמ וואלאפזעב מ"ירהו
.תודיסחב םירבדמו ,(תולבאה ינפמ) דבלב

תוקלתסהה ירהש) דבלב תורופס תועש אלא התיה אל תולבאה יכ ,רופיסה תיתימאב ינקפוסמ -
המייתסנ גחה תסינכ םעו ,בוט-םוי ברעב התיה היוולהו ,ברע תונפל ירשתב ג"יב התיה
ןיוש ייז ןבאה") ףוטחל וקיפסה תורופס תועש ןתואבש רמול אופא השק ,(תולבאה
תורשקתהה לדוגב בשחתהב טרפבו !תודיסחב רבדל - םייברגב םכלהתהב דוע - ("טפאכעגניירא
.ויבאל ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא לש

היה אל םא ףאו ,("טינ אישק ןייק זיא םידיסח ףיוא") םידיסח לע תושקהל ןיא לבא
."'וכ ןכ םא אלא רבדב דשחנ םדא ןיא" ירה ,השעמה

!תוממי שולש

רשאכש ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש ותב ,האל-הרובד תינברה לש התרובג לע םירפסמ ךכל רשקהב
תוממי שולש הדמוע לע הראשנ ךכו ,ריקה לא הינפו הבבותסה ,היבא תוקלתסה לע הל עדונ
.'וכ הלוק עמשנ אל ,הביבס השענה לכמ העדי אלו (!)

האופרה תמכוחב יקב

ומצעב בתוכ היהו ,האופרה תמכחב בר עדי היה ש"רהמ ר"ומדאלש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םירפס םע ףדמ ול היה "םוקמ ותוא"ב .תחקרמה תיבל חלושו ,תופורתל (םימשרמ) "ןטפעצער"
.האופרה תמכוח דמל ךכו ,םהב ןייעמ היה ,םשל הנפנשכו ,תיניטלב

יברד איסא"ש - (ש"רהמ ר"ומדא םג ארקנ הז םשבש) לאומשל עגונב ותמגוד וניצמש ,ריעהלו
אלא" הלא םיניינעב קסע אלש ומצע לע דיעהו ,האופרה תמכוחב עדוי היהש םושמ ,"הווה
."םימה תיבל סנכנ יתייהשכ ,יתמיא ,הרותה ןמ יונפ יתייהש העשב

איבנה לאומש ומכ

.ךכ לע ויבאל עידוה אל לבא ,קדצ-חמצה ויבא ייחב דוע הלוח היה ש"רהמה ר"ומדא ק"כ
ךישמהל לועפל היה לוכי ,דעומ דועב עדוי היה וליא יכ ,רמא ,קדצ-חמצל רבדה עדונשמ
.איבנה לאומש ומכ ,םינש ב"נ תוחפה לכל היחיש לעופ היה אוה ;וייח תונש

..."ךל ,ךל"

"יזטדיא ,יזטדיא" :הלה ול רמא ,הנורחאה םעפב רוספורפה לצא ש"רהמה ר"ומדא רקיבשכ
.שטיוואבוילל ךתיבל עוסנל התא לוכי ,(ךל ,ךל)

,יזטדיא" ןכ-םג שי - אבה-םלועה לא הזה-םלועה ןמ :רמאו ש"רהמ ר"ומדא ק"כ הנענ
...(ךל ,ךל) "יזטדיא

ונמזו ותע עדי

לע בשוי היה ותוקלתסה םדוקש םימיהב יכ) ואסיכ לע ש"רהמ ר"ומדא בשי - תוקלתסהה תעב
.(הנישה תעב םג ,ןמזה לכ ואסיכ

ול ואיביש שקיבש וא) ולש ןועשה תא חקל ,תוקלתסהה םדוק (םידחא ןיטונימ) טעומ ןמז
ריינ תסיפ חקלו ,הז ירחאל ןמז הזיא לע םירומ ויהיש ןועשה יגוחמ תא בביסו ,(ןועש
ןוויכ וילאש - הזה ןמזב קוידבו .תכלמ דומעיש ידכ ןועשה ךותב (הצונ ידי-לע) הבחתו
...!קלתסנ ןועשה תאש

העיגי לש םימתכ

ילב לוכה עדי אוה ,ךכב ךרוצ ול היה אלש ןוויכ ,ודומילב עגייתמ היה אל ש"רהמה ר"ומדא
עגייתהלו לומעל לחה זאמו ,הרותב העיגיה תלעמ תודוא קדצ-חמצה ומע רביד םעפ .העיגי
קדצ-חמצה וב רזח ןמז ירחאל .העיגיה לדוגמ וחצמ לע םימתכ ושענש ךכ ידכ דע ,הרותב
.ודומילב שדח רדס ול ןתנו ,("ןגיוצעג קירוצ טאה רע")עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


,ירשת ד"י ,ינש םוי
תוכוסה גח ברע

.תוכוס ברעב הקדצב םיברמ

'םיטיח תועמ'ל המודב) םיכרצנה ולאל תוכוסה-גחל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
דחא לכלש לדתשהל בוט המו ,('םכל' תויהל םיכירצש) םינימ 'ד םיקלחמ ןכו .(חספה-גחל
.ולשמ הכוס היהת דחאו

:הכוסה תיינב

וקסע אל [קחצי-יול 'ר ק"הגה] ר"ומאא ןכו [צ"יירוהמ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ" :יברה רפיס
ותיבב הכוסה תיינבב ומצעב יברה ףתתשה תחא םעפש רפוסמ יכ םא ."הכוסה תיישעב םמצעב
.ךכס לש םיפנע המכ תקירז ידי-לע ,טנדיזרפ 'חרב

לכבש המ תמגודב ,המצעל הכוס החפשמ לכל תויהל הכירצ - "ורודת ןיעכ ובשת"ש ןוויכמ
וב הווצמ" הזב אצויכבו ,הווצמ איה הכוסה תיישע םגש טרפבו .הלשמ הרידב הרג איה הנשה
."וחולשבמ רתוי

.ךכס חינהלו גגה תא ריסהל ןתינ אלא ,אקווד תיבל ץוחמ הכוסה היהתש רודיה םוש ןיא

.תונפד עברא תושעל ונגהנמ .ךכסל םילוספה םירבדמ םג הליחתכל וליפא תונפדה תא םישוע

ךירצש המ לעו ."!ךימס רתוי דוע !רתוי ךימס" :הווצמ היה ןקזה ר"ומדא .ךכסב םיברמ
רוצילו ,ךכסה יבועב לקמ בוחתל תורשפא שי ירהש יברה הנע "הכותמ םיארנ םיבכוכ ויהיש"
.ודעב ןתוארל ולכויש בקנ

הל ןיכהל םתבוחש טושפ ,הניגב םתכוס םינובה] הכוסל תדחוימ הפצר תושעל ונגהנמ ןיא
.[בוט-םויו תבשב הב לוכאל ולכויש ידכ תדחוימ הפציר

םינידס תולתל ץופנ ק"הראב .תונפדה לע אלו ךכסה תחת אל ,הכוס יונב ונגהנמ ןיא
קר היהש ,ומצע יברה תכוסבכ גוהנל םיליגר (הנוכשב תוכוס ראשבו) 770 תכוסב לבא ,םינוש
.(הזב תוברהל ולדתשהו) םמצע ךכסהו תונפדה לש יפויה

:םינימה תעברא

.אקווד גחה םדוק םינימה תעברא רובע םלשל םיקדקדמ ןיא

םיגורתא שיש ,ונימיב םג .הירבלקמ גורתא לע ךרבל רדהל ,ןקזה ר"ומדאמ ונידיב הלבק
.הירבלקמ םיגורתאה לע ךרבל שי ןיידע ,ו"ת ק"האב הירבלק יליתשמ

.קורי ותצקמ היהיש ןיקדקדמהכ אלו ,(הוועש הארמכ) בוהצ תויהל ךירצ גורתאה הארמ

.('ךאלפענק'='םירותפכ' תארקנ הפיפכה) םיפופכ וילע ןיאש בלול םיחקול

בלול ;תצק דצה-ןמ אלו ,שממ בלולה עצמאב היהת הרדשהש דיפקה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
םג ונל העודי הנורחאה וז הדפקה .הרדשה ירוחאמ הפילקב םירבוחמ וילעשו ;קד וניאש ;רשי
.יברה תגהנהמ

םג חירהלמ ענמיהל בוטו .בלולבש סדהב חירהל רוסא ,(גחה ךותבש תבשב םג) תוכוסה גחב
.(ח,אי נ"הרב רדס) ךרבי אל ,חירהו העט םאו .הווצמ לש גורתאב

:בלולה תדיגא רדס

.םויה תוצח רחא תאז תושעל גהנ יברה .בוט-םוי ברעבו הכוסב בלולה דוגאל םירדהמ

.בלולה תא םמצעב םידגוא - םירדהמה

ףיסוהל אנד-תמדקמ םידיסח גהנמ לבא .תוברע יתש ,דחא בלול ,דחא גורתא לע םיפיסומ ןיא
.(67 'מע ח"כשת שדוק-תוחיש ,"חבושמ ז"ה - הברמה לכ"ו) םיסדה השולש לע

,השולש דוע םינפ-לכ-לע - םיסדה השולש לע ףיסוהל לדתשהל יברה ררוע תונורחאה םינשב
.םידדצל הוושב תוקלחתמ םיסדהב תופסוהה םג .ןידה-ןמש השולשה דגנכ

.בלולה ילעמ תויושעה תועבטב אלא ,םיסדהלו תוברעל םיעולקה םילסב םישמתשמ ןיא

.בלולה תא דוגאל םיליחתמש ינפל םיניכמ תועבטה לכ תא

דחאו ולאמשמ דחא ,(דגואה ינפ לומ איה בלולה תרדיש רשאכ) בלולה ןימימ דחא - םיסדהה
.ולאמשמ תחאו בלולה ןימימ תחא תוברעהו .ןימי דצל תצק הטונ ,עצמאב

.ךכ-לכ ואריי אל תוברעהש םילדתשמ

טולביש אלו ,הז דיל הז הוושב םיחנומ תוברעהו םיסדהה ,בלולה לש םינותחתה םהיתוצק
.הטמלמ בלולה

םג ,תוברעו םיסדההב תוסוכמ הנייהתש םילדתשמ .תוכירכ יתש םישוע ומצע בלולה לע
.התצקמ םינפ-לכ-לעו ,הנוילעה הכירכה

-לע דחיב תוברעהו םיסדהה בלולה תא דגוא ,(ןתיישע ירחאו) ל"נה תוכירכה יתשל ףסונב
שמח לוכה-ךס ואצמנ .דחא חפט םוחתב תויהל תוכירצ ולא תוכירכ שולש .תוכירכ שולש ידי
.תוכירכ

הלאלש ןבומכו) םתכלהכ םירשכ םינימה תעברא הלעמו שש ליגמ םינבהמ דחא לכל תונקל יוצר
.(םירדוהמ םינימה תעברא ויהי הווצמ-רבה רחאש

םג רוסא תבשב יכ ,דעומה-לוח תבש ברעב טרפבו) הבוט הרוצב וינימו בלולה תא ןסחאל שי
.(םינימה תעברא םיאצמנ ובש ילכב םימ ףיסוהל

ישילש םוי
תוכוסה גח - ירשתב ו"ט

זאש ,בוט -םויב הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ" :תורנה תקלדה
קיסמ תהגומ-יתלב החישב] "בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג 'ונייחהש' וכרבי
הכלה ירעש' האר ,הקילדמש הנושארה םעפב ונייחהש דימת ךרבת הווצמ-תב ינפלש הדליש יברה
.[ג"הושבו א"סר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו

הכוסה םא) הקלדהה ירחא התיבה םסינכהל ןיאו .הכוסב בוט-םוי תורנ םיקילדמ ,רשפא םא
תורנה רואל והשמב שמתשהל םילוכי ,יתוחיטב ששח שי םא טרפבו ,תורנל םוקמ הב ןיאו הנטק
.רחא רדחל ,גח וילע לביק םרטש ימ ידי-לע ,(םהמ קלח קר - רשפא םא) םריבעהל ךכ-רחאו
.(שודיקה תכרב תעב ותוא ואריש םוקמב - וילע וכריבש רנה היהיש לדתשהל שי ,רשפא םאו

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" םיכרבמ

.י"ק ,ונילע .םלש שידק .בוט-םוי לש תיברע ,וכרב ,שידק יצח ,תולעמה ריש :תיברע

,רישל םיגהונ .תוכוסה-גח לש ןושאר לילמ תוליחתמ ,הבאושה תיב תחמש םגו ,גחה תחמש
.(דעומה-לוח תבשבו) בוט-םויב םג דוקרלו ףכ אוחמל

הבוח ידי תאצל ןתינ ךא .ןיי תיעיבר גחה ימימ דחא לכב תותשל ,בוט-םוי תחמש תווצממ
.שודיקה סוכמ תיעיברה תייתשב

(הדשה -ירעל דעומה-לוחב עוסנלו) תסנכ-יתבב רקבל עצבמה תודוא יברה רביד תובר םימעפ
החמש ךורעל הארוהה התיה א"משת תנשמ לחה .ללכב גחה תחמשו הבאושה תיב תחמשב חמשל ידכ
.ךלמ תרדה םע בורבו ,"ריע לש הבוחרב" וז

,"הכוסב בשיל" ,"ונב רחב רשא" ,"ןפגה ירפ ארוב" ,(בוט-םויד) "וניקתא" :שודיקה רדס
."ונייחהש"ו

.ךכסב טיבמ היה ,'הכוסב בשיל' ךרבמ יברה היהש ינפל

.התע הנכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' ךריבש ימ

שי הרואכלו] הב הבישיה לעו הכוסה תיישע לע םג הלוע ,הכוסבש שודיקב 'ונייחהש' תכרב
םקילדה םא ,תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' (תועטב) ךריבש שיא .[הכרבה תעשב הז לע ןווכל
א"מרת 'יס ז"הדא ע"וש האר) שודיקב וז הכרב ומצעב ךרבי וא תאצל ןווכי ,הכוסל ץוח
.(םייח-ץע חולבו ,ה"ס ג"מרת 'יסו

.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט תוכוסה-גחד בוט-םויב

.(םויב ןכו) "איצומה" תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה

בשיל' ךרבלו הב לוכאלמ תוענמנ ןניא תאז-לכב ,הכוסה ןמ תורוטפ םישנש יפ-לע-ףא
.'הכוסב

,םשג דרי וליפאו .הכוסב תפ תיזכ לוכאל [םישנאה] םיבייח תוכוסה-גח לש ןושארה הלילב
םירמוגו תיזכ קר םילכוא ןידה רקיעמ ,'ונייחהש'ו 'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םישדקמ
םשגה קספ םאו .(תיבב הדועסה רומגל ןווכל שי 'איצומה' תכרב תעשבו) תיבב הדועסה תא
-תכרב ךרבלו ('הכוסב בשיל' תינש ךרבל ילבמ) תפ תיזכ הכוסב לוכאל בושל שי ,ךכ-רחא
.ןיתמהל ךירצ ,םייתעש וא העש ירחא קספיי אוהש הארנ םשג דרוישכ םא .הכוסב ןוזמה

גחה ימי ראש ךשמב םגו ,םשג דרוישכ םג הדועסה עצמאב הכוסהמ תאצל אלש ונגהנמ לבא
הסינכה ינפל םא ,םימיה ראשבש אלא .'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םילכוא הזכ בצמב
.הכותל םיסנכנ ןיא ,םשג דרוי הכוסל

ברה יפ-לע 'הציבכ') הציבכמ רתוי תונוזמ ינימ וא םחל לע קר 'הכוסב בשיל' םיכרבמ
םיכרבמ ,םימעוטש ינפל ,ךכ-רחאו 'תונוזמ' וא 'איצומה' הליחת םיכרבמו .(ק"מס 54 :האנ
.'הכוסב בשיל'

.הכוסל ץוחמ םיתוש םניא םימ םג - םירדהמה

.הכוסב ןושיל ונגהנמ ןיא

.'הכוסב בשיל' ךרבמ ,"לויטו הניש"ל וריבח תכוסל סנכנהש ,קספנ ז"הומדא ע"ושב
רתוי תונוזמ ינימב םדבכל םילדתשמ ,תועיבק וז םא םיקפתסמו רצק רוקיבל םיסנכנהו]
.[הציבכמ

.האיציב וא הסינכב הכוסה תא םיקשנמ ןיא

:תוכוסה-גח לש ןושאר םוי

םיתוש םניא םגו ,םימעוט םניא םיאירבהו .בלול תליטנ ינפל לוכאל רוסא - בלול תליטנ
,בלולה תליטנ רחא 'תונוזמ' לוכאל יוארה ןמש יברה תארוה :העומשה יפמ] ןכ-ינפל המואמ
.['תועיבק' ןיעמ איה םגש ,הינפלש הליטנה לע םג הלעת 'הכוסב בשיל' תכרבש ידכ

.הנושארה םעפב טרפבו ,בלול תווצמ םייקל םימידקמו םימיכשמ

םא םגו .הכוסב םיכרבמ הליפתה םדוק וליפאו ,רחבומה ןמ הווצמ איה הכוסב בלול תליטנ
ולטיל ידכ םשגה קספייש דע ןיתמהל רחבומה ןמ הווצמ ,[לודג רוקו ,הברה] םימשג םידרוי
.הכוסב

תנמ-לע הנתמב" אוהש שוריפב רמול ןוכנ ,ךרבל רחאל םינימה תעברא תא םינתונשכ
ןתונל תלעות אוהו" ,[דעומה-לוחב םג יברה תאז רמא השעמל] ןושארה םויב טרפבו ,"ריזחהל
."לבקמלו

-לכ -ןימי אוהש ולאמשב גורתאה תאו ,םדא-לכ-לאמש אוהש ונימיב בלולה תא לטונ די רטיא
.םדא

.לטונה ינפ לומ תויהל הכירצ בלולה תרדש

'ונייחהש' תכרב ליחתמו ,בלולה לע ךרבמו ןימי דיב בלולה תא לטונ ,חרזמל וינפשכ דמוע
.םתוא םירבחמ - הכרבה םויסב .ולאמשב גורתאהו ונימיב בלולהשכ -

.תצק ןוסכלאב וזחוא רשא ,גורתאה לש ןוילעה שילשל רבחמ וינימו בלולה תא

עצמאל - חרזמל .תיחרזמ תינופצ ןרק ,תיחרזמ תימורד ןרקל - ןופצו םורדל :םיעונענה
.הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועב הכשמה" טעמ הליחת םידירומ האבהב - הלעמל .חרזמה
ךרד] ברעמל .הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועה תאלעה" טעמ הליחת םילעמ האבהב - הטמל
הרואכל] ברעמ עצמאל - תישילשה םעפב ,תימורד תיברעמ ןרקל תונושארה םימעפ יתש - [ןימי
דעת 'מע 'םלשה םינימה תעברא' 'סב האר .םילשוריל אלו ,םלועה ברעמו חרזמל ל"צ ןוויכה
.[הירבטו תפצב י"ראה פ"ע םיגהונה גהנמ ןכש

תרימאב םיכמש םוקמ" ,הזחה דע עיגהל ךירצ האבהב .םימעפ שולש האבהו הכלוה - דצ לכל
."'ונמשא'

(םיסכסכמ) םיענענמ הכלוה לכ רחא .הזחה ןמ הליחתמ ,הנושארה הכלוהה ללוכ ,הכלוהה םג
.האבוהה תא םישוע ךכ-רחאו ,בלולה תא

.םיעונענה לכב הלעמל היהי בלולה שאר

.תצק והלגמ זאש ,ןורחאה עונענהמ ץוח - דיב הסוכמ גורתאה ,םיעונענה לכ ךשמב

:יברה גהנ דוע]

לא םעיגמו םאיבמ היה תפסונ העונתב ךכ-רחאו ,הזחה לומ לא םינימה 'ד תא איבמ היה
.שממ הזחה

אלא ,םיעונענה ןוויכל הנפ אל .חרזמל וינפשכ דחא םוקמב דמע םיעונענה ךשמ לכב
.ןוילעה ףוגה קלחו םידיה תיינפהב

םינימה םהבש ,הטמלו הלעמל םיעונענה דבלמ ,הזחה הבוגבו םיפוקז םינימה םיעונענה לכב
.[הטמל תולפשומ וא םינפה הבוגל תומרומ םידיה קרו ,םיפוקז

םגו ,ףוסו הליחת וילע םיכרבמ תועדה לכל .םלש ללה םירמוא ץ"שה תרזח רחא :תירחש
.(הרות-תחמשו דעומה-לוח ימיב םג ןכו) דיחיב

:ורודיסב ז"הומדא ןושלכ) תסנכה-תיבב תעכ וילע ךרבי ,רקובב בלולה לע ךריב אלש ימ
.ללהה םדוק ("םיאורה ינפמ תסנכה-תיבמ תאצל רשפא-יאו"

תא םג וילא םיפרצמ םיעונענלו ,(ןימי דיב) בלולה תא ללה תרימאב םיזחוא ,הנש לכב *
תעשב יברה זחא - וז הנשבכ "להקה תנש" התיהש - ח"משת תנשב ךא .(לאמש דיב) גורתאה
,"להקה" לש וניינע הזש ,(תוכוסה-גחד 'ה לילב ותחישב) ריבסהו ,גורתאה תא םג 'ללה'ה
תובישח תשגדהל אוה גהנמה יונישו ,לארשיבש םיגוסה תעברא םהש םינימה תעברא תודחא
.(איש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') 'להקה'ד ןיינעה

םגו) ,"ודסח םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא ''הל ודוה' םילפוכ
יברה לש פ"שגהב ש"מכ ,ץ"שה אלל] רוביצהו ". . ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .(דיחיב
תונויליגב ,'רצוא'ב םשמו 41 'מע םיגהנמה -רפסב ספדנכ אלדו ,ירשת 'ל םוי םויהב מ"כו
תורעה' ץבוק ,ןיישדנומ 'יש י"רו רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - 'וכו רבעב 'תורשקתה'
תחנב םירמואו ,"ודוה" :לוקב םינוע [73 'מע ט"יתת ןויליג 'הרות ילהא - םירואיבו
ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,". . לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . לארשי אנ רמאי"
:אירקמ ץ"שה ;". . ןרהא תיב אנ ורמאי" תחנב םירמואו ,". . ודוה" :(תחנב םהמע
,". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,". . ןרהא תיב אנ ורמאי"
,". . 'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . 'ה יארי אנ ורמאי" תחנב םירמואו
.". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו

,"אנ-העישוה 'ה אנא"ב ,". . 'הל ודוה"ב :ללהב םימעפ עברא וינימו בלולה תא םיענענמ
,והשלכ קספה השוע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה "'ה אנא"ב םיעונענה ינש ןיב] ולפוכבו
". . 'הל ודוה"בו ,[המודכו ויפתכ לע תילטה רודיס ,םיילגרה רוזיפ ,גורתאה תחנה ןוגכ
'ה אנא"ב ענענמ וניא ,ללה םדוק תסנכה-תיבב בלולה לע ךריב םאו .ללהה ףוסב רשא ןושארה
.תחא םעפ אלא "אנ-העישוה

,(בלולה תכרבב ל"נכ - םידדצה לכל קייודמה ןוויכה) םורדל - "ודוה" :םיעונענה רדס
- "בוט" ,ןופצל - "יכ" ,("ודוה" תלימ תרימאל ותרימא ףרצמ לבא) ענענמ וניא - "'הל"
"'ה" ,ןופצלו םורדל - "אנא" .ברעמל - "ודסח" ,הטמל - "םלועל" ,הלעמל - "יכ" ,חרזמל
.ברעמלו הטמל - "אנ" ,הלעמלו חרזמל - "העישוה" ,ענענמ וניא -

.("ךתימא ןעמל") 'תונעשוה' םירמוא ללה רחא

ד"בח-ללוכ חולב] .וקיזחמו המיבה דיל ותיא דמועו ,דחא הרות-רפס םיאיצומ - תונעשוה
תונעשוהה תרימא תעב .[ע"עו .המיבה לע הרותה-רפס תא וחיני ,םיבלול שי םלוכל םאש בתכ
.חותפ שדוקה-ןורא ראשנ

.[דיחיב םיללפתמשכ םג תסנכה-תיבב ףיקהל גוהנש המודמכ]

.והזחל םדימצמו ,וידי יתשב םינימה תעברא תא קיזחמ יברה היה תונעשוהה תרימאב

,וניקולא ךנעמל אנעשוה) םינושארה םיזורחה תעברא לכ שארב "אנעשוה" תבית םירמוא
ןעמל אנעשוה ,ךתימא ןעמל אנעשוה) םויה ותוא רדסבש הבית לכ םדוק ןכו ,(. . ונארוב
ןהינפל תאז םירמוא - ןהב םיפיקמ זאש - םר לוקב ןזחה ןרמואש תוביתב .(. . ךתירב
.ןהירחאלו

ביבס םלש דחא ףקיה תושעל םיקיידמ .'ע וא 'ס תואמ םר לוקב רמול ליחתמ ץ"שהש ונגהנמ
.'ת תוא תרימאב ותוא םימייסמו ,המיבה

.ברעמ - ןופצ - חרזמ - םורד (ןועשה ןוויכ דגנ) ןה תופקהה

ב"י לכ ךשמב ומאו ויבא לע (ל"חר) לבא ןכו ,ףיקמ וניא ,גחב (ל"חר) לבא ול עריאש ימ
ףיקיש - םינימ 'ד ול ןיאש רחא םדא ולש םינימה-תעבראב דבכל ול שיו .ףיקמ וניא שדוח
.אוה

.הבר -אנעשוהב קר םירמוא (אנעשוה לכ ףוסבש ,וימודו) ". . יתרמא יכ" םיקוספה תא

.עודיה ןוגינב ". . ךמע תא העישוה" ןגנל הרוה יברה

הרותה -רפס תא םיסינכמשכ םר לוקב םירמוא ,תונעשוהה ףוסבש ". . תעד ןעמל" קוספה תא
.לכיהל

.םותי שידק ,ירוא דודל ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק :'תונעשוה'ה ירחא

-ונוביר" ןכו ,תודימ ג"י (תחא םעפ) םירמוא ןוראה תחיתפב .'תארה התא' - הרותה תאירק
תאו ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .הימש ךירב .(א"פ) יתליפת ינאו .בוט-םויד "םלוע-לש
ןושארה רפסב םיארוק .'וכו ולדג ,ומש שודק . . וניקלא דחא ,עמש .ץ"שה ךילומ ןושארה
.שידק יצח םירמואו המיבה לע ינש רפס םיחינמ ,"בשכ וא רוש" (בכ ארקיו) םילוע השימחל
ההבגה ."םוי רשע השימחבו" (טכ רבדמב) ינשה רפסב ריטפמל םיארוק .הלילגו ההבגה
הכרבב בוט-םוי םיריכזמו ,"'הל אב םוי הנה" (די הירכז) תוכוסד 'א םויד הרטפה .הלילגו
.שידק יצח .'וללהי' רמואו ינשה הרותה-רפס תא לטונ ץ"שה .ירשא .הנורחא

רודיסב תונורחאה םינשב ןקותש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב - ףסומ
(הצומק 'נ ,אבשב 'ל) ."םהיונל" םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה תליהת'

םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה - םייפכ תאישנ
.תילטב תוסוכמ םינהוכה ידי

,'ךכרבי' :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.'םולש' ,'ךל' ,'ךילא' ,'ךנוחיו' ,'ךילא' ,'ךרמשיו'

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.עצמאב - םולש .ונימיל

יהי ןכ" אלו ,םשה תא םינהוכה םיריכזמשכ "ומש ךורבו אוה ךורב" םירמוא להקה ןיא
.המודכו "ןוצר

העשב - ". . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,תוביתה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ .קידצה . . םלוע לש ונובר" להקה רמוא ,"םשיו" הביתה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תבית ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תבית
."ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תבית םירמוא םינהוכהשכו

.םינפה לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא "םורמב רידא"

."הכוסב בשיל"ו "ןפגה ירפ ארוב" ,"ידעומ הלא" ,"וניקתא" - שודיק

."איצומה" תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה

:בלול עצבמ

,הזב אצויכו בוחרל םינימ 'דה םע םיאצוי תוכוסה גח ימיב רשא ,גיהנה ונרוד אישנ יברה
רמול רוסא ,לארשי תונב יבגל] וז הווצמב םתוכזל לארשי תונבו ינב םיאצמנ םש תומוקמ
םילדתשמ בלול עצבמב םג .[דבלב ףדב ןתוארהל אלא ,תוכרבבש 'ה םש תא ןרובע וא ןמע
.["הכוסב בשיל" םהמע ךרבלו ,תונוזמ-ינימב םדבכל ןכו] .הכוסב והולטיש

ידכ םרסומ אוה םהילע ךרבמ אוהש םינימ 'דה רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנה העודי
ןכ גהנתהש (ןילופמ המודמכ) צ"הרה דחא לע רפוסמ" :בתכו ,םהילע ךרבל לכוי להקהש
הזמ רדה ךל ןיאש ,הנע ,רדהד ןיינעהב םיעגונ שומשמה ידי-לע ירהו והולאששכו ,תועיבקב
."וז תילענ הווצמ וב ומייקי לארשי-ינבמ המכו המכש

.ונילע .םלש שידק .הרשע-הנומש .שידק יצח .ןויצל אבו ,ירשא .תרוטקו רבדיו - החנמ

יעיבר םוי
דעומה-לוחד 'א - ירשתב ז"ט

םיקסופ ק"הראב ש"נא ינברמ םיבר ,ק"הראב אצמנה ל"וח ןב ןיינעל] - בוט םוי יאצומ
'ד"בח רפכ'ב ספדנש הנעמה םג האר .גחה עצמאב ל"וחל םירזוחשכ םג ,'א םוי דימת גוהנל
.[ע"צו ,15 'מע 223 ןויליג מ"יבב ספדנש ,ל"וחל אצויל הנעמהו ;23 'מע 872 ןויליג

הלדבה .(רזוח - דעומה-לוח תוליפת לכב - חכש םאו) אוביו הלעי .ונתננוח התא - תיברע
לע לידבמשכ .שאה לעו םימשבה לע םיכרבמ ןיא ךא ,"יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ .הכוסב -
."הכוסב בשיל" ,"לידבמה" תכרב רחא ,ךרבמ ,ןייה

לודג םוסריפב רתאו רתא לכב דעומה-לוח תולילב תונורחאה םינשב תישענ הבאושה תיב תחמש
.ןמצע-ינפב םישנל 'וכו החמש תישענ ןכ .םע בורבו תרומזת תופתתשהב ,ריע לש הבוחרבו

ידכ ,םימה תא םעפ ידימ דעומה-לוחב ףילחהל הווצמ ,םימב וינימו בלולה תא םיחינמה
.רודהו חל בלולה ראשייש

:הרות עצבמ

ןיתושו םילכוא ויהיש ידכ אלא ,תבשב הכאלמ תושעל רוסא םולכ" :רמאנ ימלשורי דומלתב
וב ןיא םגו ,הכאלמב רוסא דעומה-לוחש ןוויכ :יברה ריבסהו ."הרותב םיעגיו םיחמשו
אלמה יוויצה דחאו דחא לכ לע וב ראשנ ןכל ,תבשד "וגנעל"ו ,בוט-םויד "םכל ויצח" תווצמ
בוט-םוי תחמש דבלמו ,הליפתה ינמז דבלמ) "שממ הלילו םמוי הרותב קוסעל בייח" לש
.(ןבומכ ,[ויעצבמו]

ןיא לבא ,םהמ קלח וא םלוכ ,תוברעהו םיסדהה םיפילחמ דעומה-לוח ימי ךשמב - תירחש
.'וכו השדח הברע םוי לכב םיחקול

ךריב אלש ימ אלא) ןכמ רחאלש םימיב ןכו ,םויה בלולה לע 'ונייחהש' דוע םיכרבמ ןיא
ךרבי ,'ונייחהש' רמול חכשו לומתא בלול לטנש ימ ףאו] בלולה לע וז הכרב הנשה ןיידע
.[ד"מרת 'יס םינורחאו א"גמ .רחא םויב בלול תליטנב

.דעומה-לוח ימי לכב ןיליפת םיחינמ ןיא

שידק ,('הייתש ןבא') תונעשוה ,ללה םירמוא ץ"שה תרזח רחא .אוביו הלעי - הרשע-הנומשב
.םותי שידק ,ירוא 'ה דודל ,םוי-לש-ריש ,םלש

תוילעה תשולש - שדוקה-ץראב ונגהנמ .םילוע העבראל םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ
םויבו" - לארשי ,"ישילשה םויבו" - יול ,"ינשה םויבו" - ןהוכ :ל"וחב ומכ ןה תונושארה
-לוח ימי לכב ב"ויכו ."ינשה םויבו" דבלב םויה ןברק תא ארוק יעיברה קרו ,"יעיברה
תחא הליהקב רשאכ ונייהד ,הזב 'ודדוגתת אל' רוסיאמ רהזיהל שיש ,קדצב וריעהו] .דעומה
לעו .םיגהנמה ינשב םיגהונ (ומצע תסנכ-תיב ותואב םא ןכש-לכו .דחא בר םלוכל שיש)
.[הזב םרובע ותערכה תא ולש רוביצה לכל עידוהל הליהק לכב ארתאד-ארמה

."םתחנמו" ,"ינשה םויבו" :שדוקה-ץראב םירמוא ףסומ תליפתב תונברקב

םייקל ,ןיי תיעיבר םוי לכב תותשל םישנאה םיבייח ,(בוט-םויב ומכ) דעומה-לוח ימי לכב
.בוט-םוי-תחמש תוצמ

,17 'מע הכש ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהב האר ,דעומה-לוחב םיקידצ ירבקב רוקיב רבדב]
.[דבלב םוקמה תשודק תא אלא ,קידצה תמשנ םע רשקה הזב ןיא הארנכש

:יברה תוארוהמ

ללוכ ,תווצמו הרות יניינעב םידוהי ררועל ריעל ץוחמ עוסנל שי ,דעומה-לוח ימי ךשמב
ןיינמב הפסוה ללוכ ,םירשכ םינימ עברא םש םג ויהיש ךכל גואדלו ,תונייעמה תצפה
תא ןכ ומכו ,'רבח תשא'ה תא םג העיסנל ףרצל - בוט המו ;םיסדה 'ג דוע תוחפל ,םיסדהה
.תונייעמה תצפה יניינעב םג םכנחל ,םידליה

ישימח םוי
דעומה-לוחד 'ב - ירשתב ז"י

."המוח ינא םוא" - תונעשוה

.ישימחה םויבו - לארשי .יעיברה םויבו - יול .ישילשה םויבו - ןהוכ - הרותה תאירק
.ישילשה םויבו - יעיבר

."ישילשה םויבו" - ףסומב

ישיש םוי
דעומה-לוחד 'ג - ירשתב י"ח

."עישומה ןודא" :תונעשוה

.ישישה םויבו - לארשי .ישימחה םויבו - יול .יעיברה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.יעיברה םויבו - יעיבר

."יעיברה םויבו" - ףסומ

.תבש-ברע לכבכ (הכוסב) שדוק-תבש-תורנ תקלדה


.ללכב ץראל-ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה

ףוגב וללכנ ןהב ויהש תוישעמה תוארוהה בור .תורעהה וספדנ אל חולה ךרוא ינפמ (*
.חולה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il