- ו"עש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ירשתב ח"י * תוכוס דעומה לוח ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תא שדחמ תויחל - 'להקה' תנשב
יניס-רה דמעמ


,אוה 'להקה' תווצמל דוסיהו םעטהש עמשמ ם"במרה ירבדמ
ןכל * שדחמ יניס-רה דמעמ תא ןמזל ןמזמ תויחלו רוזחל
ותמיא"ש ,אקווד ךלמה ידי-לע 'להקה'ב הרותה תאירק התיה
* יניס רהב ומכ "'ה תא האריל" איה הרטמהש ןוויכ ,"ךילע
וחוכבש ימ תא ליהקהל וילעו ותביבסב 'ךלמ' אוה דחא לכ
יבתכמו תוחישמ * "'ה תא האריל" םררועלו םהילע עיפשהל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


יחצנ ןכות .א

,יניס-רה דמעמ תא שדחמ םייחו םירזוח "להקה תנש" לכב ויה ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב
,"דחא בלב דחא שיאכ" ,דחיב "ףטו םישנ םישנא" לארשי םע לכ תא םיליהקמ ויהש ידי-לע
ררועמ היהש ,"ל-אה . . חילש" אוהש ךלמה יפמ ,"הרותבש תוישרפ" ,"האריבו המיאב" עומשל
."םימיה לכ ךיקולא 'ה תא האריל" לארשי ינב תא

תווצמד ינחורה הנכות ,םייק שדקמה-תיב ןיאש הזה ןמזב םג ,ןכלו - "תיחצנ איה הרותה"
ינב תא ליהקהל ,"להקה" עצבמב קוסעל בוחהו תוכזה תחאו דחא לכ לעו ,אוה יחצנ "להקה"
.ןמקלדכ ,לארשי תודחאבו "'ה תא האריל"ב ףיסוהל םררועלו לארשי

:להקה תווצמ .ב

םתולעב הטימש יאצומ לכב ףטו םישנ םישנא לארשי לכ ליהקהל השע תווצמ" :1ם"במרה בתכ
תדב םהידי תוקזחמו תווצמב ןתוא תוזרזמ ןהש תוישרפ הרותה ןמ םהינזואב תורקלו ,לגרל
'וג תוארל לארשי לכ אובב תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ 2רמאנש ,תמאה
."'וגו ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנה םישנאה םעה תא להקה

גח לש ןושארה בוט-םוי יאצומב ,ןירוק ויה יתמיא" - 3םירבדה יטרפ ראבל ם"במרה ךישממו
,םהינזואב ארקיש אוה ךלמהו ,תינימש הנש לש דעומ לש ולוח ימי תליחת אוהש ,תוכוסה
ידכ םילשורי לכב תורצוצחב ןיעקות ,ארוק אוה דציכ" ,"'וכ ןירוק ויה םישנ-תרזעבו
,םישנ-תרזע עצמאב התוא ןידימעמו ,התיה ץע לשו ,הלודג המיב ןיאיבמו ,םעה תא ליהקהל
."'וכו ותאירק ועמשיש ידכ הילע בשויו הלוע ךלמה

:הווצמה ןכות .ג

'ה תא ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל" 4בותכה ןושלב - איה "להקה" תווצמ תרטמו ןכות
האריל ודמלו ועמשי ועדי אל רשא םהינבו .תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו םכיקולא
."םימיה לכ םכיקולא 'ה תא

םנזוא בישקהלו םבל ןיכהל ןיבייח ןיריכמ ןניאש םירג" םג - ם"במרה ריבסמ - ןכלו
םימכח וליפא" וזמ הריתיו ."יניסב וב הנתינש םויכ הדערב הליגו האריבו המיאב עומשל
םכסמ - הזל םעטהו ."הריתי הלודג הנווכב עומשל ןיבייח הלוכ הרותה לכ םיעדויש םילודג
."תמאה תד קזחל אלא בותכה העבק אלש" - ם"במרה

ךירצ - "םימיה לכ" ךשמב ,תמאה תדב לודג קוזיח לעפי "להקה" דמעמש ידכב ,5ונייה
הרובגה יפמו הב הוטצנ התע וליאכ ומצע האריו . . הדערב הליגו האריבו המיאב" היהיש
וחוכב זא קר יכ ,יניס-רה דמעמב היהש יפכ ,"ל-אה ירבד עימשהל אוה חילש ךלמהש העמוש
.םימיה לכ "'ה תא האריל" םלצא היהיש "ףטהו םישנה םישנאה םעה"ב לועפל להקה דמעמ לש

רוזחל - "להקה" תווצמל דוסיהו םעטה םצעב הזש עמשמ ם"במרה ירבדמ :6וזמ הריתיו
!שדחמ יניס-רה דמעמ תא ןמזל ןמזמ תויחלו

תעימשו הרותה דומילב היה אל הרות-ןתמבו יניס-רה דמעמבש שודיחה רקיע :הזב רואיבהו
תולוקה תא םיאור םעה לכו" 7בותכש ומכ ,הייאר לש ןפואב היהש הזב םא יכ ,'ה תווצמ
היהת רובעב" היה הז לכו ,"'וג ודובכ תא וניקולא 'ה 9ונארה" ,"'וג םתיאר 8םתא" ,"'וג
.10"ואטחת יתלבל םכינפ לע ותארי

קר סופתל התלוכיב ןכלו) קוחרמ איה העימשד - 12העימשל הייאר המוד הניאד 11עודיכו
-המ ,(םדאה תוינחור ,הגשהו הנבה - העימשב קר ספתנו ,אנווג יאהכו לוק ומכ ינחור רבד
דע ופוג תוימשג לע תלעופ םגו ,ימשג רבדב תספות הייאר ןכלו) בורקמ איה הייאר ןכ-ןיאש
- "תולוקה תא םיאור םעה לכ"ש הרות-ןתמב היה ןכו ,(האורה לצא תמאתמ הארנה רבדהש
.'וכו "ךיקולא 'ה יכונא"ש לארשימ תחאו דחא לכ לצא תמאתנ ןכלו ,13עמשנה תא םיאור

םיאבה תורודהו הרות-ןתמ ירחאלש רודהש ידכב :םינש עבש לכב "להקה" תווצמל םעטה והזו
דמעמ תריכז הקיפסמ הניא - "תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו םכיקולא 'ה תא וארי"
ןיינע תויהל ךירצ אלא ;רבדהמ קוחירב אוה םדאה זאש ,רבעב היהש רבד רכוזש יניס-רה
,יניס-רה דמעמב ומכ דחי םילהקנ ,ףטו םישנ םישנא ,לארשי לכש ,"להקה" תווצמ - דחוימ
.העמוש הרובגה יפמו הב הווטצנ התע וליאכ ומצע האריו"

לארשי תודחא .ד

םישנא ,םעה לכ תא םיליהקמש אוה (ל"נהל ךשמהו האצותכ אבה) "להקה"ב ףסונ 14ןיינע
- דחא להק ,"להק" לש תחא תואיצמל םישענ לארשי לכש ,ונייה .15דחא להקב ,ףטו םישנ
.תודחאה תדוקנ

רקיעש ונייה ,"'ה תא האריל" - בותכה ךשמהכ - אוה "להקה"ד ןווכמה רקיע :דועו תאז
,ולכש ךרע יפל תחאו דחא לכב תוקלחתה הנשי הזבש ,הגשהו הנבהב דומילה לע הניא השגדהה
.הב םיוותשמ םלוכש 'ה תארי לע אלא

רקיע :"יניסב הנתינש םויכ . . האריבו המיאב עומשל" (ל"נה) ם"במרה ןושלב שגדומכו
לוטיבה תילכתו הארי הלעפש ,יניס -רה דמעמבש תיקולאה תולגתהה - אוה הרות-ןתמד שודיחה
תתרב האריב המיאב ןלהל המ" 17ל"זח ןושלבו ,16"קוחרמ ודמעיו ועוניו םעה אריו"
."עיזבו

תנווכל עגונב םא יכ ,ולכשב הגשהו הנבהל עגונב וניא ןווכמה רקיע - "להקה"ב ןכ ומכו
לכ ,אלא ,הגשהו הנבהה דצמש תוקלחתהה הלטב ,ןכלש ,הרות-ןתמבכ ,האריו המיאה שגר ,בלה
דחא שיאכ" ,"להקה" דמעמב םידחאתמ "עומשל לוכי וניאש ימ"ל דע "םילודג םימכח"מ לארשי
.הרות-ןתמ תעב היהש יפכ ,18"דחא בלב

ףא - 19ךלמה ידי-לע אקווד התיה "להקה" דמעמב הרותה תאירק עודמ ןבוי םג הז יפל
הרותה תאירק תרטמש רחאמ יכ - 20ןירדהנסל ,הרואכל ,ךייש לארשי לכ םע הרותה דומילש
ידי-לע אקווד רבדה השענ ,לארשי ינב לכ תא דחאמה רבד ,"'ה תא האריל" איה "להקה"ב
23"ינא"ה תא לטבמה "האריו המיא" לש שגרה תא ררועמש הז אוה ,22"ךילע ותמיא"ש 21ךלמה
תא וכותב דחאמש 24"לארשי להק לכ בל" אוה ךלמה ירהו ,םיעמושה לש תדרפנה תואיצמה תאו
.תחא תואיצמכ לארשי םע לכ

.לארשי תודחאו 'ה תארי - הזב הז םירושקה םיניינע 'ב "להקה" תווצמבש ,אצמנו

הטימש יאצומב .ה

.אקווד הטימש יאצומב הבויח "להקה" תווצמ עודמ םג ןבוי רומאה יפ-לע

:אוה - 26"'הל תבש" ,הטימשה תנש לש 25הניינע

,תבוש םדאהש הזב יכ ,27"לכה ןודא תושרב לכה"ש ה"בקה לש ותוכלמ תא עיבהלו תולגל (א
,םדאה לע ידיחיה ןודאה אוה ה"בקהש לכ ןיעל חכומ - רקפה ןה תוריפהו ,תתבוש המדאה
האריל"ד ןיינעה לארשי ינב תדובעב שגדומ הטימשה תנשבש אצמנו .םלועב רשא לכ לעו ,הדשה
."'ה תא

ידי-לעש ,29ונייה ,28"'ה שורדל וררועתי איהה הנשב ותבשי רשאכ המדאה ידבוע םגש" (ב
הדשד הקולחה םע הרושקה והערל שיא ןיבש תוקלחתהה הליטב ,םרכו הדשה תדובעמ םיתבושש
דעו ,םהבש תודחאה תילגתמו ,'וכו ץראב דחוימה וקלח ,ומצע ינפב דחאו דחא לכד םרכו
ןיינעב םלוכ םיקסוע זאש - הטימשה תנשב - םימכח ידימלתה םע המדאה ידבועד תודחאתההל
.לארשי תודחא - "'ה שורדל" דבלב דחא

םיאבש םיניינעה תא בטיה טולקל ידכ המיאתמהו היוצרה הנכה הטימשה תנש הווהמ 30ןכלו
להקכ "ףטו םישנ םישנא" לארשי ינב לכ םילוע ובש ןמזה אוה זאש ,הירחאלש "להקה" תנשב
םיעמושו ,שממ לעופב וטושפכ לארשי לכ לש םתודחא תילגתמ הז ידי-לעש ,שדקמה-תיבל דחא
יפמו
הב הווטצנ התע וליאכ . . הדערב הליגו האריבו המיאב" ךלמה יפמ הרותה תאירק תא
םיעמושהב לעפנ הז ידי-לעש ,הרות-ןתמ תעב "יניסב וב הנתינש םויכ . . העמוש הרובגה
."םימיה לכ א"ה תא האריל"

וננמזב התוכייש .ו

ןה הרותה תווצממ המכו המכש ףאו ,םוקמ לכבו ןמז לכב 32"תיחצנ איה הרותה"ש 31עודי
-תיבש ןמזב ןדיד ןודינבו ,םיאנת ראשבו 'וכו םייוולבו םינהכב ,םוקמו ןמזב תויולת
שפנב תוינחורב תווצמה ןכות ירה - ('וכ תונברק ומכ) שדקמה םוקמבו םייק היה שדקמה
.םוקמ לכבו ןמז לכב םייק םדאה

34לכ"ו ,"םונקת תונברק םוקמב תוליפת" 33ל"זח ורמאש תונברקל עגונב וניצמש ומכו
הווצמ לכש תודיסחב ראובמ :הזב הרבסההו .'וכו "הלוע בירקה וליאכ הלוע תרותב קסועה
,השעמב תונברקה תווצמ תא םייקל רשפא-יאש ןמזב םג ןכלו .9השעמו רוביד הבשחממ הלולכ
,תונברקה דגנכ הנקתנש ,בלבש הדובע ,הליפתה תדובע ידי-לע הבשחמב תווצמה םויק ונשי
רשא דעו ,'וכ הלוע תרותב קסועה לכד ,תונברקד הרות דומלתב קסעה ידי-לע - רובידב ןכו
.35"וניתפש םירפ המלשנו" -

הלגתמ תויחצנה ןיינעש ,"להקה" תווצמל עגונב זוע רתיבו תאש רתיבו המכו-המכ-תחא-לע
וא טרפ הנווכהו םעטה םהבש) תווצמה בורבש ןוויכמ ,תווצמה בורבמ רתוי הבורמ הדמב הב
ל"נה תונברק תווצמב ומכו ,הווצמה ףוג אלו יחצנ אוה םיוסמ טרפ קר ירה ,(דבלב יאנת
,ןמז לכבו םוקמ לכב םמייקל ןתינ אל ,לעופב תונברקה תברקה - הווצמה םצעו ףוגש

המיאה בלה תנווכו ("תמאה תד קזחל") הווצמה ןכות הבש ,"להקה" תווצמב ןכ-ןיאש-המ
תמאה תד קוזיח) וז הנווכו ןכותש ןוויכמו - ל"נכ הווצמה םצעמ םה להקה דמעמבש 'וכו
רושק םיאנתה לכ תומילשבו טושפה הנבומב המויקש ףאש יאדווב ירה ,אוה יחצנ ('וכ המיאהו
.ןמז לכבו םוקמ לכב ,ינחורה הנבומב ,לעופב תעגונ איה ירה ,םייק שדקמה-תיבש ןמזב

שדקמ יל ושעו" 36יוויצה לע ,תפלוחה הנשה ךשמב תובר םימעפ רבודש המל ךשמהב דחוימבו
שי הזל םאתהב רשא ,"לארשימ תחאו דחא לכ ךותב :םישרפמ 37ל"זחש יפכו ,"םכותב יתנכשו
,38"טעמ שדקמ"ל 'וכו וילכ ,ורדח ,ותיב תא תושעל ,םינטק םידלי ללוכ ,תחאו דחא לכ לע
."םכותב יתנכשו" ה"בקה תחטבהל דעו ,39"ותוא ןיעייסמ - רהטל אבה" :החיטבמ הרותהו

"להקה תווצמ"כ יללכ השעמו ןיינעב ,זוע רתיו תאש רתיב אברדאו ,ופקותב רבדה ןכ ומכ
תא עצבל הבוחהו תוכזה תלטומ תחאו דחא לכ לעש - 40"תדב לודג דובכו קזח דומע" איהש
.ומצע ובו ותביבסב שדקמה-תיבב להקה תווצמ ןכות

להקה תנש .ז

ןיינע הז ירה ,תוכוסה גחב אוה שממ לעופב "'וג םעה תא להקה"ד יוויצה םויקש 41ףא
םינש עבש ץקמ" - םיבותכה תוטשפב שגדומכו .הנשה-שארמ לחה ,הלוכ הנשה לכל םג ךיישה
.הנשה-שארב ליחתמ הז ןמזש ,42תיעיבש יאצומב ,רמולכ ,"הטימשה תנש דעומב

לש וטושפב ראובמכ אוה ,תוכוסה גחב לעופב "להקה" תווצמ םויקל םעטה :43וזמ הריתיו
,ונייה ,"רחבי רשא םוקמב ךיקולא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב ,תוכוסה גחב" ארקמ
רשאכ תוכוסה גחב איה דחיב לארשי ינב לכ תא ףוסאל - "להקה" תנשב - הנושארה תונמדזההש
.םילשוריל םלוכ םילוע םה

.הנשה-שארמ לחה ,הלוכ הנשה לכל םג ךייש "'וג םעה תא להקה"ד ןיינעה לבא

םש לע" "לבוי" םשב תארקנ הנשה לכש "לבויה תנש" 45בותכה ןושל ךרד-לע - 44רבדל אמגוד
.הנשה תליחתבו ,תימעפ-דח הלועפ איהש 47םירופיכה -םויד 46"רפוש תעיקת

48הדובעה רדעה ,תוריח - םידחוימ םיניד הב םנשיש םושמ ,ינאש לבויה תנשבש רמול ןיאו
אורקל בותכהל היל הווה אה םושמ יאד - יוניש ילב הוושב הנשה תומי לכ ךשמב םהש ,'וכו
.הבש םידחוימה םינידה םש לע הזב אצויכו "תוריחה תנש" וא "תותימצה תנש" םשב וז הנשל

םירופיכה -םויבש העיקתהל ךשמהבו רשקב םיאב הבש םידחוימה םינידהש ןוויכמד רמול שיו
.הנשה תלחתבש העיקתה םש לע "לבויה תנש" הנשה לכ תארקנ -

,המצע הלהקהה תלועפ וניא התילכת לכ להקה תווצמ :"להקה"ל עגונב רמול שי הז ךרד-לעו
'וג האריל 'וג ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל" בותכב שגדומכו הז ירחאלש םימיב האצותה אלא
"להקה"ה תלועפל ךשמהכ אבה הנשה תומי לכ תא דחיימה ןיינע ונשיש ,אצמנו ,"םימיה לכ
."להקה תנש" םשב - וז הנש - ריפש ארקנ ןכלו ,הנשה תליחתבש

תנש דעומב םינש עבש ץקמ" :"להקה" ןמז תעיבקל עגונב בותכה ןושל קתמוי הז יפ-לעו
,"'וכ הטימשה תנש התוא ארוק תינימש הנש ,הנושאר הנשב" םש י"שר שוריפכו ."הטימשה
.הנשל ךיישה ןיינע והזש שיגדהל

אקווד "תיעיבש יאצומ" םשב תארקנ וזה הנשה לכש 49תומוקמ המכב ס"שב וניצמש םג ריעהלו
.הזב אצויכו "תינימשה הנש" םשב אלו (הנשה ףוסב ועריאש תוערואמל עגונב םג)

50רקיעה אוה השעמה .ח

הנבומב "להקה" תווצמב קסעתהל הבוחהו תוכזה תחאו דחא לכ לעש ל"נה לכמ 51םרומה
-תיבב קר אל) תומוקמה לכב ,(תוכוסה גחב ,הטימש יאצומב קר אל) םינמזה לכב ,ינחורה
,לארשימ תחאו דחא לכ ירהש ,(ךלמה ידי-לע קר אל) לארשימ תחאו דחא לכ ידי-לעו (שדקמה
תצפה ידי-לע ,53"ךומכ ךערל תבהאו" ,"ךתימע תא חיכות חכוה" 52יוויצה תא םייקל בייח
האריל"ב ףיסוהלו ,תווצמו הרות יניינעב שורדל לארשיב תוליהק תלהקהב ,תודהיהו הרותה
םיקוחה לכ תא תושעל 'ה ונווציו" בותכש ומכ תוווצמו הרותה לכד ןכותהו הדוקנה) "'ה תא
,הלוכ הרותה לכ יהוז"ו ,הרותב לודג ללכ) לארשי תודחאו תבהאבו ,(54"'ה תא האריל ולאה
.(55"אוה אשוריפ ךדיאו

תנש" איהש וז הנשב ומכ ,הזל דחוימה ןמזב המכו-המכ-תחא-לע ירה ,56ןכ םינמזה לכב םאו
םיליגר יתלב תוחוכו תויורשפא םילבקמ זאש (דחוימב תוכוסה גחל םיכומסה םימיבו) "להקה
רשאכד "םישענו םירכזנ הלאה םימיה" 58בותכש המב 57ל"זיראה שוריפ עודכו ,וז הדובעל
ולא תוערואמ רשאכ ירה ,הנושארה םעפב ועריאש תוערואמה ןמזל הנשה תפוקתב םיעיגמ
ויהש תוניחבהו תוכשמהה ןתוא םיכשמנו "םישענ" הז ידי-לע ירה ,יעבדכ "םירכזנ"ו םירזוח
.הנושארה םעפב

:ריעהלו

-לע) להקהל "רכז" תיישע רותב וניא ,הזה ןמזב "להקה" עצבמב קסעתהל שיש ליעל רומאה
ןכלו ,"רכז" תושעל ךייש אל להקה תווצמב 59רחא םוקמב ראבתנש ומכד ,("שדקמל רכז" ךרד
,הטימש יאצומב "להקה" דמעמ ושעי לארשי ילודגש תולגה ןמזד תורודה לכ ךשמב וניצמ אל
איה תיחצנש ,"להקה" תווצמד ימינפהו ינחורה הניינעב קסעתהל שיש אוה ןאכ רבודמה אלא
דחא לכ ךותב"ש ינחורהו ימינפה "שדקמה-תיב"ב המייקל שיו ,תומוקמה לכבו םינמזה לכב
.הכוראב ל"נכ ,"לארשימ תחאו

הרותה קוזיחב לארשי ינב לצא תישענש תוררועתההו תושגרתהה תא שחומב םיאור - בר השעמו
- םימייקמ ויה םייק היה שדקמה-תיבש ןמזבש םהל םירפסמ רשאכ - םימש-תאריבו תווצמו
הניינעש םהל םיריבסמו ,'וכו לארשי לכ דמעמבו ,ךלמה ידי-לע ,"להקה" תווצמ - וז הנשב
עצבמב ףתתשי םהמ תחאו דחא לכש ידי -לע ,וישכע םג איה תיחצנ "להקה" תווצמד ינחורה
.ןמקלדכ ,לארשי תודחאלו "'ה תא האריל" ואיביש תולועפב "להקה"

להקה עצבמ .ט

ליהקהלו סנכל ידכ ,דחוימב םיבוט םימיו תותבש ,הלוגס ימיבו ,תונמדזה לכ לצנל 60שי
"םוקמ"ב םתוא סנכל ,"םינטק ינטק"ל דע ,ףטו (דרפנב - ןבומכ) םישנ ,םישנא - םידוהי
"'ה תא האריל"ב הפסוהו תוקזחתה םשל רבדה תא לצנלו ,השודק הריוואב רמולכ ,שודק
םינתונ ,הרותב םייוסמ ןיינע דחיב םידמולו םיעמוש םיפסאנה לכש ידי-לע ,לארשי תודחאבו
.דחיב םיללפתמו ,דחיב הקדצ

,ותביבסב עיפשמו גיהנמ - ולש תרגסמב "ךלמ" תניחבב אוהש ימ לכ לש ותבוח יהוז דחוימב
תרגסמ לע העפשהו הגהנה לעב לכו ,ודסומב להנמ ,ותחפשמב בא ,ותתיכב ךנחמ ,ותליהקב
.אוהש לכ רוביצ היתחת תדגאמש

,החפשמ ינב - םירחא םע עגמב אבש ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ לצא הז ךרד-לעו
הדימב העפשה ול שי יאדוובש ,'וכו התיכ ירבח ,הדובעל םירבח ,םינכש ,םירכמ ,םידידי
וילע תלטומש תדחוימה תוחילשה רובע וז ותעפשה תא לצנל וילעש ןבומו ,םהילע תמייוסמ
,"להקה" תנשב

שיא שיא ,תעגמ ודיש םוקמ לכב היתווצמו הרותה ירבד תא עימשהל ,"םהינזאב אורקל"
לע תכשוממ העפשהו קומע םשור רוציי רבדהש דעו ,תוניצרבו ףקותב ,ובצמו ותגרדל םאתהב
"להקה"מ ,םינשה עבש לכ ךשמבו ,הנשה לכ ךשמב ,םוי-םויה ייחב אטבתתש העפשה - םיעמושה
,תווצמה םויקו הרותה דומיל :"'ה תא האריל" לע תססובמה תוגהנתהב ,אבה "להקה"ל דעו הז
ןמז"ב איה "להקה" תווצמש הדבועב שגדומ רבדהש יפכ ,בבל בוטבו החמשב - הז םע דחיבו
.תוכוסה גחב "ונתחמש

.וז הנש ךשמב שדוחב םעפ תוחפל ךכב ךישמהלו ,תוכוסה גחל םיכומסה םימיב ךכ

דיחיב 'להקה' .י

,ומצעל עגונב "להקה"ב קוסעל ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ ךירצ הז לע ףסונב
םתוא סינכהלו ,"ףטו םישנ םישנא" תמגודב םהש ,תונושה ויתונוכת תא ףוסאלו "ליהקהל"
.ןלהלדכ ,"'ה תא האריל"ב לילכ םירודח ויהיש ,ובש ימינפה "שדקמה-תיב"ב

,תיללכה תוגהנתהב ךרד ירומ תויהל ,הגהנה חוכו המצוע לש הלעמב םינחינ - "םישנא"
,תיבה תגהנה תא תולהנמ ןה ,"תיבה תרקע" תניחבב ןה - "םישנ" ;'וכו ותיבל ץוחמ הגהנה
םה ,םילבקמה ,םיכנחתמה םה - "ףט"ה וליאו ,'וכו תונבהו םינבה ,ףטה ךוניח תלחתה
.םהיכנחמו םהירוה ידי-לע םיכרדומ

תונוכתה לכ (תויהל תוכירצ) ןנשי םדא לכ לצא :61"םדאה הז - ןטק םלוע"ב םג ךכו
גיהנהל םיכירצו םילגוסמה ולש תוחוכהו ןמזה ,"םישנא" לש המצועהו ףקותה :תורומאה
הז םע דחיו ,תיבה תגהנהב - "םישנ" לש - ןכו ,םלועה תגהנהב ,וביבסמ ריאהלו עיפשהלו
."םדא לכמ דמולה - םכח והזיא" 62ל"זח ןושלכ ,ךנוחמו דימלת םג תויהל ךירצ אוה

- ("תאזה הרותה תא ארקת") הרותה דומילל עגונב שארל לכל - 63תובישיה ידימלת לצאו
- םישנ .הגהנההו ףקותה תנוכת - םישנא :ףטו םישנ םישנאד תונוכתה 'ג לכב תויהל ךירצש
,"ןטק םלוע"ה יניינע לכב רדס תושעל בלבש שגרו תודמה לוצינ ,תיבה תרקע
,62"םדא לכמ דמולה םכח והזיא" ,לבקמו דימלתד הנוכתה - ףטו 64"ףוגה הז הנטק ריע"
.וניאישנ וניתובר לש שדוק תוחישו תורותהמ - המכו-המכ-תחא-לעו

"ליהקהל" שרדנ אוהש ,ולש "ןטק םלוע"ב ,דיחי לכ תא תדמלמו "להקה" תווצמ האב ןאכו
-תיב"ב םתוא סינכהלו ,ובש "ףטו םישנ םישנא" לש ,תונושה ויתונוכת לכ תא ףוסאלו דחאל
םירודח םלוכ ויהיש דע ,ה"בקה הז ,ךלמה רבדל תטלחומ תורסמתהב ,ולש ימינפה "שדקמה
."'ה תא האריל"ב לילכ

םינוגראו תודסומ .אי

ףוס ירהש ,םיידוהי םינוגראו תודסומל עגונב - "להקה" עצבמב תירקיעו תדחוימ השגדה
ילעב ןוגרא) היהיש הזיא ,ידוהי ןוגראו דסומ לכ לש ירקיעהו יתימאה דיקפתה והז ףוס
,תפתושמ הרטמו דיקפת םהל שיש םינוש םישנא דחאל (הזב אצויכו עוצקמ ילעב ,הכאלמ
םידימלת-םירבחה לכ תא דחאל םדיקפת יאדוובש םימש תארי לש םינוגראו תודסומ דחוימבו
םדוחיאב םיפיסומש ידי-לעו ,םימש-תאריבו תווצמו הרותב םתוא קזחלו ,םהילע םינמנה
תחלצהב אלימבו ,םדיקפת םויקל םידימלת-םירבחה לש תוירחאהב ףסוותמ םהלש םימש תאריבו
.ודיקפת םויקב ותוללכב דסומה תגהנה

ולא טרפבו ,םיידוהי תודסומו םינוגרא ,השודק הליהק לכש רתויב ןוכנו יאדכ - תאזל יאו
,הרות-דומלת ,רדח ,הבישי ,ךוניח תודסומ - יאדוובו ,תודהיהו הרותה תצפהב םיקסעתמה
םידימלת-םירבחהל עגונב ןה ,"להקה" עצבמב ,שארב דומעלו ףתתשהל - הזב אצויכו םידלי-ןג
,הקדצ תתל ,הרותב ןיינע םהמע דומללו ,ןמזל ןמזמ םתוא סנכל ,םהלש םינוגראבו תודסומבש
שדוחל תחא ,רדוסמ ןפואב תאז תושעל יאדכ ,םויק הזל היהיש ידכבו - דחיב ללפתהלו
םהידידי ,םתחפשמ ינבו ,םהירוהל םג םדי-לעו - (דסומה יאנתל םאתהב) הזב אצויכו
תא האריל"ב הפסוהל ואיביש תולועפב ,דסומל ץוחמ - םהמע עגמב םיאבש ימ לכו םהירכמו
,םהירבח לע ועיפשיש ותתכ ידימלת תא ררועל הרומ לע :אמגודלו .לארשי תודחאבו "'ה
בא דובכ לש ךרדב ןבומכ) 65"םינב ידי-לע ,םינב לע תובא בל בישהו" - םהירוה לע וליפאו
.'ה תאריב ףיסוהלו הרותב םיוסמ ןיינע דומלל דחיב ףסאתהלו להקהל - ('וכו םאו

םיסיטרכ םושיר .בי

היהת הטלחההש םיצורו ,תמייוסמ הטלחה (דחיב) םמצע לע םילבקמ םישנא רשאכש םלועב גוהנ
םייקל ומצע לע לביקש םהמ דחא לכ םשור - לעופב תועיבקב םייוקתשו תוניצרבו ףקותב
אלימבו תוירחא רתוי םדאה שיגרמ הז ידי-לע (א :הלופכ הזב תלעותהו .וז תמייוסמ הטלחה
ושיגהש םיפתתשמ דוע םנשיש האורש ידי -לע (ב .ותטלחה תא םייקיש יוכיסה רתוי לודג
לעופב תאז םייקל םיפתתשמהמ דחא לכב תויחו דודיע ףיסומ הז ירה ,ךכ ושעי םה םגש בתכב
.ןויערל ףרטצהלו אובל םישנא דוע ררועמו ,"ורוזעי והער תא שיא" 66רמאנש ומכ

עודיה 67ל"זח ןושלכו ,הרותב ורוקמ - בוט רבד טרפבו ,םלועבש רבדו ןיינע לכש ןוויכמו
בוט יניינע רובע הרומאה הגהנהה תא לצנל שיש ןבומ ,"ישניא ירמאד אתלימ אה אנמ"
."להקה" עצבמ רובע - ןדיד ןודינבו ,השודקו

םיסיטרכ וסיפדי 'וכו ןוגרא ,ךוניח דסומ ,הליהק לכבש רתויב יוצרו יאדכ ,ןכלו
קוסעל ומצע לע לבקמש ימ לכש ידכב ,םהילע םינמנה םידימלת-םירבחה ןיב םוקלחיש םידחוימ
ומצע לע לבקמש (2 .ןופלטו תבותכ ,ומא םשו ומש (1 :סיטרכה לע םושרי - "להקה" ןיינעב
לע םידידיו םירכמ לש תומש עידוהל ןכו) םירחא לע לועפל "םעה תא להקה"ב קוסעל רדנ ילב
.לארשי תודחאבו 'ה תאריב ףיסוהל הז ידי-לעו "להקה" יסוניכב קלח לוטיל (םנימזהל תנמ
ןמזמ םהילא רשקתהל תושר םינתונ - םיניינועמה ולא(ש עיצהל םג יאדכ םיסיטרכב) (3
םיכרצנ םאב םלצא ןיינעתהלו ,תוליעפה לע םיטרפ לבקל ,הזב אצויכו שדוחב םעפ ,ןמזל
.תולועפה קוזיחב הצע וא הרזעל

תא) הז רובע תונמל הליהק לכב ןגראמה לעש ,דחוימ םדאל רוסמל שי ולאה םיסיטרכה תא
תלעותל ,רתויב רדוסמ ןפואב םקיזחהלו םיסיטרכב לפטל היהי ודיקפתמו ,(וחוכ-אב וא ומצע
.ןיינעה

רתוי שיגרמ הז ידי-לע (1 :םימעט המכמו ,הבורמ תלעות הנשי םיסיטרכה םושירב ,רומאכו
ולא ןיב תודחא - "לארשי תודחא"ב ףסותמ הז ידי-לע (2 .ותטלחה תא םייקל תוירחא
םישנא דוע דדועמ הז ירה הזל ומשרנ םיברש םיאור רשאכ (3 ."להקה" לש הדובעב םיקסעתמש
ול רוזעי הז - יזכרמ םוקמ םע דגאתמ דיחי לכש ידי-לע :רקיעה אוהו (4 .הזל ףרטצהל
אצויכו הבוט הצעו דודיע וא הרזעל (םעפ ךרצנ דחא לכו) ךרטצי רשאכ ,"להקה"ב ויתולועפב
םיחמומ ,םירשק רתוי ,רוזעל תויורשפא רתוי ללכ ךרדב םהל שיש זכרמל תונפל לכוי ,הזב
.הזב אצויכו

תונגראתהה ןפוא .גי

עצבמ ןוגראב ןגראתהל 'וכו הליהק ,ךוניח דסומ לכ לע ,תישאר ,ןכלו - חבושת תוזירזה
.הזב ופתתשיש גוחה ותוא ישנא לע לועפל רתוי לק םג זאש ,םהלשמ "להקה"

ירה ,"םע בורב"הב ףסונ רשאכ יכ - םירחא תודסומו תוליהק םע ופרטציש יאדכ ןכמ רחאלו
.רתויב לודג "להק"מ קלח אוהש ועדויב םיפתתשמהמ דחא לכב תויחו דודיע ףיסומ הז

ופרטצי םלוכש יאדכ - םינוש םינוגרא םנשיש ףא - םיבר םידוהי םיררוגתמש הנוכשב
.תחא המישרב

תע-יבתכמב םוסרפ .די

ןוגרא וא דסומ ףאב םינמנ םניאש ולאכ םג) רשפאה לככ םיבר םידוהי הז עצבמב ףתשל ידכב
םייוארה) תע-יבתכמב תועדומ ידי-לע - דחוימבו ,רשפאש םוקמ לכב תאז םסרפל שי - ('וכו
תודוא תורוש המכ טטצל - תועדומבו ,םיקתוע יפלאב םיספדומו ,םידוהי לא םיעיגמה (םמשל
הזב אצויכו דסומה וא ןוגראה תבותכל חולשלו רוזגל ולכויש סיטרכ םג ףרצלו ,עצבמה ןכות
.עצבמה תא ןגראמה

הלועפ ףותיש .וט

רבדתהל םינושה םינוגראהו תודסומה לע - ןגרואמו רדוסמ ןפואב השעיי עצבמהש ידכ
לע תדסוימו ,בתכבש הרותבש להקה תווצמ לע תדסוימו החקלנש - ל"נה העצההש ףאו .םהיניב
תכייש - 'וכו רוביצה חוכ לדוגו ,לארשי תודחאו תבהאו ,"'ה תא האריל"ד ןיינעה לדוג
לכב ,ונלוכל דחא ךורע-ןחלושו תחא הרות ירהש ,ללכה ןמ אצוי ילב ,לארשי ינבמ דחא לכל
ורבדתי םינוגראהו תודסומהש יאדכ ,הבר החלצהבו לעופ ידיל אובת ל"נה העצההש ידכ תאז
.ל"נכ ,דחיב דחאתהלו ףרטצהל ךכ רחא ומיכסי יאדוובו ,םהיניב

.זט

רהמת ,"ףטהו םישנה םישנאה םעה תא להקה"ב לארשימ תחאו דחא לכ לש ותלועפש ןוצר-יהיו
זחוא" ה"בקהש ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" 68דועיה םויק תא רתוי דוע זרזתו
,70"הנה ובושי לודג להק" - וידחי םלוכ תא ליהקמו 69"ומוקממ שיא שיא שממ וידיב
- הטושפכ להקה תווצמ םייקל םיכוזו ,שדקמה-תיבלו שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל
ףכית ,בבל בוטו החמש ךותמ ,"ל-אה חילש" ,אחישמ אכלמ דוד יפמ הרותה תוישרפ תעימש
.שממ דימו
(הגומ יתלב - ח"משת'ה ירשת שדוח יבתכמו תוחישמ טוקיל)

.ג"פר הגיגח 'לה (1

.בי-ד"וי ,אל ךליו (2

.ד-ג"ה םש (3

.בי-אי,םש ךליו (4

.ד"ס ח"משת ס"הגח ש"וקל האר - ןמקל אבהב (5

.ו"ס ז"משת י"וצנ ש"וקל האר - ןמקל אבהב (6

.וט,כ ורתי (7

.טי,םש (8

.אכ,ה ןנחתאו (9

.זי,םש ורתי (10

ו"ח ש"וקל .ךליאו המ 'מע ט"שת מ"הס .ךליאו גי 'מע ג"סרת מ"הס .ךליאו בס 'מע ןנחתאו ת"הוא האר (11
.ךליאו 121 'מע

.א וכ ה"ר םג הארו .ט,טי ורתי אתליכמ (12

.םש אתליכממ וט,םש ורתי י"שרפ (13

.ז"משת לולא ה"כ י"וצנ 'פ ק"שצומ בתכמ האר - ןמקל אבהב (14

615 'מע םש ש"וקל) מ"שת'ה תוחילסה ימי בתכמ .29 'עהב םש ןמסנהבו 300 'מע ט"יח ש"וקל האר (15
.(ךליאו

.וט,כ ורתי (16

.נ"שו .א,בכ תוכרב (17

.םש אתליכמ הארו .ב,טי ורתי פ"הע י"שרפ (18

.ג"ה םש ם"במרב- תויטרפבו .אי,אל ךלייו פ"הע י"שרפ .(רמאנש ה"ד םש י"שר האר) א,אמ הטוס הנשמ (19
הרעה ל"נה ש"וקלב ןמסנהב האר) אקווד ואל ךלמד תועידל םגו .נ"שו .34 .20 הרעה ל"נה י"וצנ ש"וקל הארו
.ב"ויכו ןירדהנס אלו הנשמבש ךלמ תמגוד לודג י"ע ל"צ (20

.דועו .א"יפ ר"אבדת .םירממ 'לה שיר ם"במר האר (20

.(445-6 'מע ט"ח ש"וקל) ו"כשת'ה תוחילסה ימי בתכמ םג האר (21

.ב,בל ןישודיק (22

ךלמהש (א ,חק צ"מרד) התליחתב ךלמ יונימ תווצמ צ"צהל צ"מהס הארו .אכלמ ימק יווחמ :ב,ה הגיגח האר (23
.י"נבב לוטיב ךישממ

ט"יח ש"וקל הארו .טכ ס"ר ק"הגאמ ריעהל .ח"מקס א"ח א"בשרה ת"וש הארו .ו"ה ג"פ םיכלמ 'לה ם"במר (24
.ךליאו 165 'ע

.ל"נ י"וצנ 'פ ק"שצומ בתכמ האר - ןמקל אבהב (25

.ד,םש .ב,הכ רהב (26

.דפ הווצמ ךוניח הארו .חכש הווצמ ךוניח (27

.רהב פ"ר ונרופס (28

.ט"ס ז"משת אב פ"ש "תוחישמ" סרטנוק .ב"ס ז"משת בשיו פ"ש "תוחישמ" סרטנוק האר - ןמקל אבהב (29

ב"כ ד"בח תונבו ישנל החיש .(612 'מע ט"יח ש"וקל) מ"שת'ה לולא י"ח ק"שע בתכמ האר - ןמקל אבהב (30
.ז"ס ז"משת לולא

.ו"ס ל"נה ס"הגח ש"וקל האר - ןמקל אבהב (31

.מ"כבו .ט"פר ת"הוסי 'לה ם"במר הארו .ז"יפר אינת (32

.ב-א,וכ תוכרב (33

.א,יק תוחנמ (34

.ט"ס א"יס ת"דהמ ח"וא ז"הדא ע"וש .ג,די עשוה (35

.ח,הכ המורת (36

.דועו .(ב,טס - םיקוספ ינשו ה"ד) ותליחתל בורק ו"פ הבהאה-רעש המכח-תישאר (37

.א,טכ הליגמ .זט,אי לאקזחי האר (38

.א,טכ הליגמ (39

.בירת הווצמ ךוניח (40

.י"ס ח"משת (א) הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תודעוותה האר - ןמקל אבהב (41

.י,אל ךליו פ"הע י"שרפ (42

.(445 'מע ט"ח ש"וקל) ו"כשת תוחילסה ימי בתכמ האר - ןמקל אבהב (43

.ךליאו ב"כס א"משת ןנחתאו פ"ש תחיש .להקה תנש ה"ד הרעהב ל"נה ירשת 'ו בתכמ האר - ןמקל אבהב (44

.מ"כבו .גי,הכ רהב (45

.ו,םש רהב י"שר (46

.ט,םש רהב (47

.ד"יה י"פ לבויו הטימש 'לה ם"במר .ב,ח ה"ר .םש רהב (48

.דועו .א,זצ ןירדהנס .ב,זי הליגמ (49

.ז"ימ א"פ תובא (50

.ב"לס ח"משת (ב) תישארב תבש תודעוותה האר - ןמקל אבהב (51

.זי,טי םישודק (52

.חי,םש (53

.דכ,ו ןנחתאו (54

.א,אל תבש (55

.ךליאו 13 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס .ל"נה ס"הגח ש"וקל האר - ןמקל אבהב (56

:ג"פס ןיטיג הנשממ היאר העודיו .ט"כפ א"דיחהל דוד בל 'סב 'תנו אבוה - םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר (57
.'וכ רדאפ תאצוהבו . . ןייה תא ןיקדוב

.אכ,ט רתסא (58

.89 'עה םש תוחישה-רפס (59

.19 'מע םש תוחישה-רפס .ח"משת ירשתב 'ו בתכמ האר - ןמקל אבהב (60

א"עס ,ה רבדמב ת"וקל .א"לפס נ"רדא הארו .(א,אק .ב,ק) ט"סת ז"וקת .ב,גל ג"חז .ג ידוקפ אמוחנת (61
.וכק 'מע ו"כרת מ"הס .ב,דלק א"חז .ךליאו

(ת"הק תאצוה) מ"ההל ת"וא .נ"שו .ד 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה) בוט םש רתכ הארו .א"מ ד"פ תובא (62
.(ג"צתס - ךליאו מ"שת ת"הק תאצוהב) א,וטק

.ד"ס ח"משת פ"כהוי ברע 'תהל ר"ומדא ק"כ תכרב האר - ןמקל אבהב (63

.ב,בל םירדנ (64

.תוידע 'סמ ףוס הארו .יכאלמ ףוס (65

.ו,אמ היעשי (66

.ךליאו א,בצ ק"ב (67

.בי,זכ והיעשי (68

.ג,ל םיבצינ י"שרפ (69

.ו,אל והימרי (70


האצותה אלא ,המצע הלהקהה תלועפ וניא התילכת לכ להקה תווצמ
'וג ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל" בותכב שגדומכו הז ירחאלש םימיב
"םימיה לכ 'וג האריל


דע ,ףטו (דרפנב - ןבומכ) םישנ ,םישנא - םידוהי ליהקהלו סנכל
,השודק הריוואב רמולכ ,שודק "םוקמ"ב םתוא סנכל ,"םינטק ינטק"ל
תודחאבו "'ה תא האריל"ב הפסוהו תוקזחתה םשל רבדה תא לצנלו
לארשי

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

שדוק תבש
דעומה-לוח תבש ,ירשתב ט"י

.תבש ברע לכבכ (הכוסב) תורנ תקלדה

.1'והילא חתפ' םיליחתמ אלא ,'ודוה' םירמוא ןיא החנמב

החמשב םג" - 'םולשב יאוב'ב .ליגרכ 'ידוד הכל' .'דודל רומזמ' םיליחתמ :תבש תלבק
.'אוביו הלעי' םע ,שדוק-תבשד תיברע .אנווגכ .1("הנירב" םירמוא ןיאו) "הלהצבו

,2שחלב םירמוא - 'אתדועס איה אד' ,'דודל רומזמ' ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' :שודיק
.ליגרכ לוקב םירמוא "ישישה םוי"מ קרו

.(בוט -םויב ליעל האר) 'איצומה'ב םיבוסמהו ,שודיקה רחא ךרבמ שדקמה - 'הכוסב בשיל'

,תבש םוי לש ריש ,לבקתת שידק ,םלש ללה - ץ"שה תרזח ירחא .תבשד הליפת :תירחש
.םותי שידק ,ירוא דודל ,ונעישוה

.3"ללכ 'תונעשוה' םירמוא ןיא" ונגהנמלו ,2המיבה תא םיפיקמ ןיא תבשב

,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .(ליגרכ) הימש ךירב ,עוסנב יהיו ,תארה התא :הרותה תאירק
רפסה תא םיחינמ ."ילא רמוא התא האר" (וכ,דל-בי,גל תומש) םילוע העבשל םיארוק ןושארב
תוכרבב ."ישימחה םויבו" :ריטפמל ינשה רפסב .הלילגו ההבגה ,שידק יצח ,המיבה לע ינשה
לארשיו (תבשה שדקמ)" םיפיסומ הנורחאה הכרבה תמיתחב קר ,בוט-םוי םיריכזמ ןיא הרטפה
.4"םינמזהו

םויבו" - ףסומב .תוכוסה גח לש ףסומ תליפת ,שידק יצח ,וללהי ,ירשא ,ןקרופ םוקי
."ישימחה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא .'הכרב' תשרפב םיארוק :החנמ

ןושאר םוי
מ"הוחד 'ה ,ירשתב 'כ

ליעל האר) הכוסב הלדבה .5'שודק התאו'ו 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :שדוק-תבש-יאצומ
.6שחלב םירמוא 'ךל ןתיו' .(בוט-םוי יאצומב

.7הבאושה תיב תחמש - הלדבהה ירחא דימ :תודעוותה

אלש ןוויכ) תבשה םוי לש 'אנעשוה'ה תא םירמוא ,םויה לש 'אנעשוה' תרימא ינפל :תירחש
תרימאב םיפיקמ ןיא לבא ;'רראמ המדא' ךכ רחאו 'המהבו םדא' :ונייה - (לומתא הורמא
8.'רראמ המדא'

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישישה םויבו - יעיבר

.ישישה םויבו - ףסומב

ינש םוי
הבר-אנעשוה ,ירשתב א"כ

דוקירב ,הבאושה תיב תחמשב רתויב ףיסוהל שי ,תאז דבלמ .9הז הלילב םג דעוותהל שי
,יונפ עגר לכ ךכ םשל לצנל שי ,תומכב טעומ ןמזהש ףאו .גחה יליל לכבמ רתוי ,רמז-ילכבו
.10"הבורמה תא קיזחמ טעומ"ש ןפואב ,גחה ךשמב הזב וריסחהש המ לכ תא וב םילשהל ףאו

תבריקב ,תיטרפ החגשהב ,םיאצמנה תומוא םיעבשמ םג ףרצל ,לעופל עגונב יברה הרוה םעפ
.11"ךורדת ומיתומב לע התא"ד ןפואב ,וז החמשב (ופתתשיו) וארי םה םגש ,םוקמ

םג .תוצח ינפל 'םירבד' שמוח לכ תא 12(רוביצב אלו) ומצעל ארוק דחא לכ :םויה ידומיל
.8תחא םעפ קר הלילה םירמוא 'הכרב' תשרפ תא

.13רהוזה רפסב םיארוק ךכ-רחא

תניתנב דחאו דחא לכ ףיסוי ,תורובגה קותימ וניינעש ,הז םויבש ,םיענ המו בוט המ
.14ליגרה רועישהמ רתוי הקדצה

.11.28 :הלפשה רוזאב תוצח ןמז

.16ותרימאב םיכיראמ ןיאו ,םיליהתה לכ תא טנבא תריגחב (15רוביצב) םירמוא תוצח רחא

תאצ רחאלש "ןוצר יהי"הו הבר-אנעשוה לש "ןוצר יהי"ה םירמוא םיליהתהמ רפס לכ רחאל
.17בוט-םוי לש "ןוצר יהי"ל ףסונב ,8הנבלה

.םיכרבמ תבשב ומכ םיגהונ שידק תרימאב

לילב םיליהת ורמאש הלא לכל קותמ חופת רוביצה תפוקמ םיקלחמ םיאבגהש ,ןשי גהנמ
.הכוסב םיליהת ורמאשכ ,הכוסב דימ התיה ותליכא .הזב אצויכו רפסל רפס ןיב ,הבר-אנעשוה
,הכוסל ץוחמ המואמ לוכאל אלש םירדהמ לוכהו הכוסב םיליהתה תא םירמוא ןיאשכ ,םויכ
,שבדב ותוא םיליבטמש רחאל ,תיטרפה הכוסב ךכ-רחא וא תסנכה-תיב תכוסב חופתה תא םילכוא
.18הנשה-שארב גהנמה ךרד-לע

ינהמ אלו) הכרב אלל הליחת םידי לוטיל שי הדועסה ךותב אלש תאז םילכואשכ ,ןבומכ]
[.20ורודיסבו 19ז"הדא ע"ושב ראובמכ ,(ךכב וכרד ןיאש ןוויכ 'דכו גלזמב הזיחא

:המידקמה העדל ,הלפשה רוזאב ,רחשה תולע) הלילה לכ םירועינ ,םיליהתה תרימא רמג ירחא
.21רחובש המב שיא שיא ,הרותה דומילב םיקסועו (3:40

.22הווקמב לובטל ךלוה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה הלילה ףוסב

םג םיניכמ] .תיבה ינב לכ רובע תונעשוהה תא (רשוק) ןיכמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.[םרובע טובחל םג א"י - הסירעבש םינטקל .םינטקו םישנ רובע

.23בלול ילע תועצמאב ןתוא םירשוק

.הרותה תוכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,רחשה הלע יאדוובש רחאל דע הלילה לכ רע ראשנש ימ

.רחשה תוכרב לכ תא רקובב ךרבמ - העש יצח ןשי אלו הלילה לכ רע היהש ימ םג

הרותה תוכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,רחשה הלע יאדוובש רחאל דע הלילה לכ רע ראשנש ימ
.24

.26רחשה תוכרב לכ תא רקובב ךרבמ ,25הלילה לכ רע היהש ימ םג

:תירחש

ךכל גאדו ,תוכוס דעומה-לוחב תוברעהו םיסדהה תא ףילחמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.27םישדח םיסדההו תוברעה ויהי הבר-אנעשוהב בלול תליטנלש

ןיא ('וכו הרות-רפס תאצוהב ןכו) המצע הליפתבו ,לטיק ןישבול ןיא הבר-אנעשוהב
.28דעומה-לוח תליפת חסונ לע םיפיסומ

תודגאמה תוכירכה שולש קר תוראשנו ,ומצע בלולה לעש תוכירכה יתש תא םיריסמ ללה ינפל
בלולה ילע סוכסיכב תוברהל ךירצ הבר-אנעשוהב יכ ,29דחיב תוברעהו םיסדהה ,בלולה תא
.30החמשבו

:תונעשוה

.31המיבה די-לע םהמע םידמועו ,8לכיהבש הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ

תא םיפיקמו (הבר-אנעשוהל םידחוימה ,םהירחאלש םיקוספה םע) תונעשוהה 'ז תא םירמוא
.34דבלב םינימה תעבראב ,33םימעפ עבש המיבה

.35'ע וא 'ס תואב םעפ לכב המיבה תא ףיקהל םיליחתמ םויה םג

וננתת" םיליחתמו ."אנ העישוה והו ינא . . תעשוהכ . . והו ינא" םירמוא ,ןכמ-רחאל
.תונעשוהה יטויפ םויס דע ". . םשל

עטקב ןכו ,להקה וירחאו ץ"שה רמוא ("...והו ינא") םיטויפה ןיבש תורימאה תאש המודמכ]
.[ןושארה "...רשבמ לוק"בו ,'םימש ירעש'

.36"חתפת - ונל בוטה ,ךרצואו" :ךכ קספל שי

.םימעפ שולש להקה ךכ-רחאו םימעפ שולש ץ"שה ורמוא - (םויסב) "...רשבמ לוק"

םירמואו ,37דיה ןמ םינימה-תעברא תא םיחינמ ,לכיהל הרותה-ירפס תא םיסינכמ ,םמויסב
ק"כ] םימעפ שמח עקרקב םיטבוחו הברע ידב השימח םיחקול ,ןכמ רחאל .'לבקתת שידק'
םיחינמ] ,[.38תולק טבוחו ,הטבחה םדוק וזמ וז תוברעה תא דירפמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא
.33"ןוצר יהי"ה תא םירמוא ךכ-רחאו ,[37הדיצה התוא

.39הברעה תטיבחב םיגהונ םינטקו םישנ םג

םיתיעל ;שדוקה-ןורא לע תוטובחה 'תונעשוה'ה תא קרוז היה אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.40ומיע ןחקלו ורודיסל ןסינכה םיתיעלו עקרקה לע ןריאשה םיתיעל ,ואסיכ לע ןחינה

םויב - לארשיל .ישישה םויב - יולל .ישימחה םויב - ןהכל םיארוקו ,הרות רפס םיאיצומ
.יעיבשה םויב - יעיברל .יעיבשה

.יעיבשה םויב - ףסומב םויה ןברק

.41הזב אצויכו "אבט אקתפ" ,"אבט המיתח רמג" אבר-אנעשוהב ורבחל שיא לחאל ונגהנמ ןיא

דע רתומ אנידמ יכ םא - םויה תוצח ינפל 42'בוט-םוי-תדועס' םויה ךורעל לארשי גהנמ]
.['הנטק החנמ'

-ינסיכ) "ןיכפערק" םילכוא .חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט
.43(רשבב םיאלוממ קצב

.44םוגרת דחאו ארקמ םיינש ,('הכרב' - עובשה תשרפ) הרדסה תא םיריבעמ

ןיא לבא ,הנממ 'דרפיהל' ידכ (המ רבד םיתוש וא םילכואו) ברע תונפל הכוסל םיסנכנ
.45"ןוצר יהי"ה תא םירמוא

.'ונייחהש'ו 'בוט םוי לש רנ קילדהל' םיכרבמ :תורנה תקלדה

.'ירוא 'ה דודל' הנורחאה םעפב םירמוא הבר אנעשוה לש החנמב

ישילש םוי
הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,ירשתב ב"כ

.46תומשנ וב ןיריכזמש םויב רנ קילדהל גהנ אל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

םויב הרות-רפסה לע ןבל ליעמו הנבל תכורפ שורפל םיגהונש ,רמאנ ד"בח ללוכ חולב
הנבלה תכורפה התיה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ושרדמ-תיבב ךא ,'לט' וא 'םשג' םיכרבמש
.47הרות-תחמש רחא דעו הנשה-שארמ השורפ

,הבאושה -תיב תחמשמ רתוי וז החמשב חומשל ("איה הרות" רשא) לארשי גהנמ ,הרות-תחמשב
.48םתס בוט-םוי תחמשמ רתויו

:ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ריהזה

רקייל םיכירצ הרות-תחמשו תרצע-ינימש לש [תועש 24 קר ןנשי ק"האב ;ל"וחב] תועש 48-ה
-לע הז לכו ,תוינחורבו תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא בואשל רשפא עגר לכב .דואמב
.49םידוקירה ידי

חמשל ידכ ,תוקחורמ תונוכשבש הלאל םגו ,תויסנכ-יתבל תוכולהתב תכלל גיהנה ר"ומדא ק"כ
.50גחה תחמשב םידוהי

שידקו תוינשמ םירמוא םילבאה .לבקתת שידק - הרשע-הנומש תליפת רחאל .תיברע תליפת
.51[ןלהלדכ תופקהה רחא קר אלא ,התע] ונילע םירמוא ןיא .ןנברד

.52תודעוותהו שודיק - ןכמ רחאל

וכרבש םישנ) "ונייחהש" םיכרבמו ,בוט-םויד שודיקה חסונו "וניקתא" - שודיקה רדס
.(שודיקה תעשב הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש"

,רחא והשיממ הבוח-ידי תאצל אלו ומצעל דחא-לכ שודיק תושעל דחוימב םירדהמ הרות-תחמשב
.53ומצע תא עיקפיש יאוולהו ,הרותה לע םג איה ונייחהש תכרב ןכש

לע ליטהש הלבגהה תא [!דבלב העש-תארוהכ] ריסמ ר"ומדא ק"כ היה הרות תחמשב םימעפל
.54'הקשמ' תייתש

בא" ןכמ רחאלו ,(55םינוש םישנא םתאירקב םידבכמו) קוספב קוספ "תארה התא" .תופקה רדס
.56"םימחרה

קוספ) ןוגכ ,ןינעהו העשה ךרוצ יפל םינוש םיקוספ ףיסוהל ק"כ הרומ היה ןכמ רחאל
. ךמע תא העישוה" ;"ךערזבו . . תצרפו . . ךערז היהו" :(םינשה ךשמב עבק ךרד השענש
.56"...ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה" :םימעפלו ,".

'םימחרה בא' רחאל קרו ,םימעפ שולש - ל"נה םיקוספהו 'םימחרה בא' ,'תארה התא' תרימא
.56שדוקה-ןורא תא םיחתופ

המיבה תא םיפיקמו ,[57שדוקה ןוראב קולד רנ םיחינמ ןיא] הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ
הפקה ןאכ דע" ,"'א הפקה ןאכ דע" :(רודיסב ןושלהכ) הפקה לכ רחאל זירכמ ץ"שה .גוהנכ
לכ רחאל .וז הזרכה םיזירכמ ןיאו ,ףצרב תופקהה לכ תושענ הרות-תחמש םויב .'וכו ,"'ב
.56[הזב וגהנ אל יברה לצא ךא] שדוקה -ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמ ,הפקה

,םידוקירה תארקל הרותה-ירפסמ םירתכה תא ריסהל םידיפקמה תגהנה תא ללש ר"ומדא ק"כ
.58ולפי אמש םששחב

"רזוע" תבית ןיב תצק קיספהל ךירצש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא "םילד רזוע" הקסיפב
.59"םילד" תביתל

.60יווילב אלא ,דבל תופקהל םיכלוה ןיא תולבאה תנשב

ןוגינ תא ןגנל םיגהונ .61'תובב עברא' ןוגינ [תויודעוותהב - הארנכ] הז םויב םינגנמ
.62הלופשמ אבסה לש 'קאזאק פאה'

.63הרות-תחמש לילב הרותה תאירק אורקל ונגהנמ ןיא

:(64תרחמל ןכו ,תורימא לכ אלל שדוקה-ןוראל הרותה ירפס תא םיריזחמ) תופקהה רחא
.'םיקידצ ךא' ,'ארית לא' ,םותי שידק ,'ונילע'

.63שבדב איצומה תסורפ םילבוט ןיא הרות-תחמשו תרצע-ינימשב

לע לבקל ךירצ ,הרות-תחמשב ותטימ לע עמש-תאירקב 'לארשי עמש' תרימאבש ,לכל עודי"
תויהל הכירצ וזו ,ותמשנו וחור ,ופוגב שפנ-תריסמב הרות תצברהל הניתנו הריסמה תא ומצע
.64"ותוהמ לכ

:תירחש תליפת

.12בוט -םוי לכ לש ףסומ תליפתבכו ,תירחשב קר םויה 65םייפכ תאישנ

דודל' םירמוא ןיא) ונעישוה ,ישילש םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ללה - ץ"שה תרזח רחאל
.םותי שידק ,('ירוא 'ה

.תודעוותה ךכ-רחאו .'ןפגה ירפ ארוב' ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' .שודיק

שולש םישוע ןכ ."םימחרה בא" ןכמ רחאלו קוספב קוספ "תארה התא" ,לומתאדכ :תופקה רדס
.56םימעפ

'ז המיבה תא םיפיקמו הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ ,שדוקה ןורא תא ןיחתופ ,ןכמ-רחאל
.תופקהה רדס לכ תא םירמוא לבא .יצחו תופקה שולש לוכה-ךסב ,(דחא ךשמהב) הפקה יאצח
.66ותוא םירגוסו שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמו

ויהי' ,'םלוע-לש-ונוביר' ,(תחא םעפ) תודימ ג"י ,(ןוראה תחיתפ לש) "תארה התא"
-ירפס השולש םיאיצומ .הרות-רפס תאצוה רדס לכו ,'הימש ךירב' ,'יתליפת ינאו' ,'ןוצרל
לכש דע םימעפ המכ םירזוח ,ךרוצ שי םאו ,הכרבה תאזו תשרפב 67םיארוק ןושארב ,הרות
.68הרותה תכרב םתיא ךרבמו םירענה לכ םע דחא הלוע םויסב .הרותל הלעי רוביצה

.דחאכ םלוכ םיכרבמו וידחי םיאורק המכ הרות-תחמשב םילוע ר"ומדא ק"כ לש תסנכה-תיבב
.69םילארשי - תוילעה ראשלו ,םייוול - יולל ,םינהוכ - ןהוכל

70"לאוגה ךאלמה" רמולו המיבה לצא םידמועה ראש לעו םירענה לע תילט שורפל ונגהנמ ןיא
.

.םייוול וא םינהוכ תויהל םילוכי 'תישארב ןתח'הו 'הרות-ןתח'ה

לכ יניעל" דע "םדק יקלא הנועמ" םיארוקו ,'הרות ןתח'ל "תושרמ" םירמוא ךכ-רחא
רמוא השרפה תאירק רמג רחאל .הרות ןתחל הלועה שאר לע תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"לארשי
.68הנורחאה הכרבה ינפל ןכ רמוא ומצעב הלועה םגו ,"קזחתנו קזח קזח" להקה לכ

הרותה-רפס תא וריסי אלו ,ןושארה הרותה-רפס דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
.71ינשה הרותה-רפס תא המיבה לע וחיניש דע ןושארה

םינשמ ןיאו ,םעה לא וינפו ותוא םיכפהמ ןיאו ,ןושארה הרותה-רפס תא םיללוגו םיהיבגמ
.72הנשה לכ לש ההבגהה רדסמ המואמב

ןושלב םיארוק ר"ומדאל קר) רודיסב בותככ ,דיחי ןושלב ,'תישארב ןתח'ל "תושרמ" רמוא
תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" דע "ארב תישארב"מ םיארוקו .(73םיבר
ארוקה עיגמשכו ,"ברע יהיו" יקוספ תא םר לוקב םינוע להקה .תישארב ןתחל הלועה שאר לע
.75םהירחא רזוח הרותב-ארוקהו ,"ולוכיו" 74םלוכ םירמוא "ולוכיו"ל

םירמואו ,ןושאר הרות רפס םיחינמ ןיא לבא ,ינשה לצא ישילשה הרותה-רפס תא ןיחינמ
. השמ תומ ירחא יהיו" :הרטפה .סחניפ תשרפב םויה תבוחב ישילשה רפסב ריטפמ .שידק-יצח
.(א עשוהי) "ץמאו קזח קר .

,"76חמשאו ליגא" ,"וצבקתה" ,"וחמשו ושיש" :םיטויפה תא םירמוא הרותה תאירק ירחא
.רודיסב ספדנכ ,"לארשי םכירשא"

.77הלודג תובהלתהב ,הרות-תחמש ןוגינב ףסונ דוקיר םידקור ךכ-רחא

ךותב םילבא .תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ ."תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב
וניאש ימ םגו ."םימחרה בא" םירמוא ."רוכזי" םירמוא ןיא לבא ,תסנכה-תיבב םיראשנ םתנש
.79"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ

.שידק-יצח ,וללהי ,ירשא

רמול םיליחתמ ףסומ תליפתמ ."םשגה דירומו חורה בישמ" שמשה זירכמ ףסומ תליפת םדוק
.תאז

רמול לכויש ידכ ,רוביצה וללפתיש ןמזה דע ףסומה תליפת םע ןיתמי - דיחיב ללפתמה
תליפת ללפתהש םדוק "םשגה דירומו חורה בישמ" תזרכה עמשש ימ ."םשגה דירומו חורה בישמ"
12"םשגה דירומו חורה בישמ" תירחש תליפתב םג רמוא ,רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש
.75רזוח וניא - "לטה דירומ" רמאו העט .

.םייפכ ןיאשונ ןיא .םשג תליפת - ץ"שה תרזחב

דע ישילשמ הכרב תשרפ דומילל ףסונב ,םויה דומלל שיש הארוההכ גוהנל רקיעה ,הארנכ
.80ישילש ףוס דע התליחתמ י"שריפ םע תישארב תשרפ תא םג ,ףוסה

רבד -לע ריכזהל ,(תישארב תבש וא) הרות-תחמש לש תודעוותהה תעב ,גהנ ר"ומדא ק"כ
.(ד"נש :וז הנש ימי ןיינמ) 12'הנשה ןרק' תיבגמב תחאו דחא לכ תופתתשה

יעיבר םוי
גח ורסא ,ירשתב ג"כ

:בוט-םוי יאצומ

.ונתננוח התא - תיברע

.לידבמה ,ןפגה ,(בוט-םוי יאצומ לכב ןכו) "יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ .הלדבה

ר"ומדא ק"כ .הז הלילב םג 'קה ונצראב תופקה ךורעל (ל"זיראה גהנמ יפ-לע) םיגהונ םיבר
81ד"בח רה תלחנ ,ד"בח רפכ) םייזכרמה תומוקמל םיקרבמ חלושו ,החמשה תא דדועמ היה
.הנשב הנש ידמ (ו"ת םילשוריו

.82'הכרב' תשרפד ת"ומש תרימא ןמז ףוס אוה הלילה

.83"וכרדל ךלה בקעיו" :םיזירכמ הרות-תחמש יאצומב

.84הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיא

:גחה ירייש

.85גחה ירחא ('ץחרמב') ךכסה תא ףורשל ברה-תיב-גהנמ

.85ץמחה תפירשב אלו ,ליגר םויב תונעשוהו בלול ףורשל ,םגהנמ ןכ

,הלדבהל םימשבכ םהב שמתשהל (יברהמ הנתמב ולביקש) םיסדה יבגל הארוה התיה ,ךדיאמ
.86תחקרמ תושעל - גורתאהמו ,ץמח רועיב תעב ףורשל - בלולה

ישימח םוי
ירשתב ד"כ

תרמ תינברה טייצראי אוהש ןוויכ ,תוליפתה שולשב םישידקה תא רמול יברה גהנ הז ךיראתב
רעבוד 'ר ח"הרה לש טייצראי ןכו ,יברה לש ומיא ה"ע הנח תרמ תינברה לש המיא ,ד"יה לחר
.87יברה לש ויחא ,ד"יה


.ללכב ץראל-ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה.26 'מע םיגהנמה רפס (1

פ"שד ,תורטפהה יתש תא - ומצעל דחא לכ - םויה אורקל שי ,351 'מע א"ח ה"משת תויודעוותהב ראובמה פ"ע
.ד"הט וזיא ןאכ שי ילואו .ת"ומש םויה אורקל םיגהונ ןיא ירהש ע"צו .רוביצב םויה תארקנה וזו הכרב

ד תרבוח 'תומישר'ב רומאה יבגל הנורחא הנשמ אוהו ,ירשת ז"יו ןסינ טי 'םוי םויה' חולמ) 28 'מע םש (2
.(9 'מע חל תרבוחו ,22-ו 12 'מע

.ס"רת ס"וס םינורחאו רוט (2

.ז"הדא רודיס (3

.32 'מע םיגהנמה רפס .רודיסה לע ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגה .ז"טס צת 'יס ז"הדא ע"וש (4

.ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש (5

.םיגהנמה רפסמ טמשנש לבחו ,2 הרעה ל"נה 'םוי םויה'ב רכזנ הז םג (6

ךרבל םיכירצ םאה ,ןייה לע הנורחא הכרבל עגונב בר לואשל וכרטצי אלימבו .זוע רתיבו תאש רתיב" (7
"הדועסה ירחאלש ןוזמה-תכרבב ןייה םג רטפנ ,הבאושה -תיב-תחמש תדועסב דיימ םיכישממש ןוויכמש וא ,דיימ
.178 'מע א"ח ב"נשת שדוק תוחיש -

.תוכוסה גח יגהנמ ,םיגהנמה רפס (8

.ב"כס י"חשת הבאושה תיב תחמש תחישב םג האר (9

.דועו .285 'מע א"ח ח"משת .247 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה (10

.ש"ייע ,325 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה (11

.לש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (12

םיניינע דומילו תרימא לש הז ןיינעש :291 'מע א"ח ח"משת תויודעוותהב ןוגכ) ויתוחישב תומוקמ המכב (13
'מע א"ח ו"משת .247 'מע א"ח ג"משת ."הז ונרודב טרפבו ...לארשימ דחאו דחא לכ ידי-לע תויהל ךירצ" ולא
ליל ןוקית' רפסב םיאבומה רהוזה יקרפ תא םג רמול ונלצא םג םיגהונש תוטשפב יברה טקונ ,(דועו .408
.'הבר-אנעשוה

ארדיאהו ,רומא 'פמ םג רמול ספדנ 'ןוקית'בו ,וצ 'פ רהזל יברה ןייצ 308 'מע א"ח ו"משת תויודעוותהב
.(ד ק"ס ד"סרת 'יס םייחה ףכב רכזנ ןורחאה קר) וניזאה 'פב אטוז

.294 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה (14

.בלש -אלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,רוביצה םע תאז ורמא וניאישנ וניתובר ק"כ םגו (15

ךישמה יברה זאו ,דואמ ורהימש עריא ,ךדיאמ .418 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה הארו .םיגהנמה 'ס (16
.ורדחב םייסו

(171 'מע ח"שת תוחישה רפסב הספדנ ,ח"שת ר"וה ליל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ) אתיא םיגהנמה 'סב (17
וליאכ" כ"שמב ,ט"ויו תבש לש ר"היה תלעמב יברה גילפה נ"שת ר"עשוה לילב ךא .ט"וי לש ר"היה םירמוא ןיאש
ותוא םירמואש הז ר"הי ד"ע ספדנ 33 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת תויודעוותהבו ,"ומצעב לארשי ךלמ דוד םרמא
."הבר אנעשוהב (דחוימב - הברדאו) םג ללוכ"

יעטנב 'זנ ויתורוקמו גהנמה) גלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .346 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (18
.(גי תוא ט"סרת 'יס הרות לארשי גהנמ .בנ הרעהו ב"לס ג"צפ לאירבג

.ז"סו ג"ס חנק 'יס (19

.בכ-א"כס הדועסל י"טנ רדס (20

.לעופב ךכ ןיגהונ ןיאש ע"צו .ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתמ - נ"שו ,דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (21
.פ"כע המידקמה העדל רחשה תולע עיגמ 'וכו םיליהת תרימא םויס דעש ולגרוה ילואו

ילהא' ץבוקב .א"ס ד"סרת 'יס א"מרב הזל רוקמ הארו .גלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םש ח"שת תוחישה רפס (22
רחאש הזב אתועיר ןיאש וסש 'מע ןלהל 'רצוא'ב רומאהמו הזמ חיכוהל ןד ,150 'מע 'ד ןויליג ,'שטיוואבויל
.ע"עו .(בוש םילבוט םיבר השעמל יכ םא) הליפתל בוש לובטל צ"או ,תועש המכ םינשי הווקמב הליבטה

24 'מע די 'בוח 'תומישר'ב םנמא .ולש-דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םינטקו םישנ רובע םג םיניכמ (23
םג א"י - הסירעבש םינטקל .129 'מע םש שטיוואבויל ילהא ,ומצעב םהל קליחו םידוגא םתוא הנק קרש ןכתיי
.םש האר ,םרובע טובחל

.('רדסה לע תוכרבה חסונ') ז"הדא רודיס (24

רורבו ,ןהב בייחתנש דימ רחשה תוכרב ךרבל לוכי [םיאתמה רועישב] הלילב ןשי םאש ,אתיא םש רודיסב (25
הז ןיאש ןוויכו .(וט ש"הדב ,ה ש"הוצקב בויחה יטרפ האר) לעופב 'וכו לוגנרת לוק תעימשל הנווכהש ונושלמ
רקיעש אתיא חער 'מע ,יח ךרכ ק"גאבש ףא) הלטבל תוכרב ךרבלו חוכשל םילולעו ,םיטרפה לכב בייחתהל יוצמ
חולב רומאכ ,ןבומכ רחשה תולעל ןיתמהל ףידע (ש"ייע ,'ןימולשת' רדגב קר אוה כ"חאו ,ןהב בייחתנשמ ןמזה
תכרבל רשקב לעופב גוהנל ךיא ע"לי ןכ-לעו .ןירג 'יש לאיתוקי 'ר ח"הרה תרעה - תוחילסד 'בב ד"בח-ללוכ
."ךליאו הלילה תוצחמ ומוקב ךרבמ הלילב ןשיש ימ"ש אתיא םש רודיסבש ףא ,הרותה

ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקבש 'תודיחי'ב ,השעמל-הכלה הארוהכו ;'ד 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (26
.(א"ס ו 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע) רצי רשא ךרבל ידכ הליחת ויכרצל תאצל שיש ,ריכזמ םש .גיר 'מע

.ופוסב ה תוא ד"סרת 'יס הרות לארשי גהנמ 'סב ןמסנהל ונייצו .14 'מע ד"שת ש"הס (27

.ולש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (28

'ד ךרכ תוחיש יטוקלב הזב תודיסחה ד"ע רואיב הארו .13 'מע 'ד 'בוח 'תומישר'מ ,םש םיגהנמה רפס (29
.1368 'מע

.א"ס ד"סרת 'יס שובלו ,א ק"ס א"נרת 'יס ז"טל ןייצמ חלש 'מע ד"בח יגהנמ רצואבו .םש תוחיש יטוקל (30

.םש ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חולל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגה (31

.ז"הדא רודיס (33

.ז"הדא רודיס תועמשממ ,ט"ס ה"מפ ללוכה רעש (34

.טלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (35

.אכ ע"ס ז"פרת מ"הס .זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש .א,טנ םירוביד יטוקל (36

.מש-טלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (37

ןיבל הניב הציצח היהת אלש ךכל גאד ,שממ עקרק ג"ע אלו ,דמע הילעש ץעה תמיב לע טבח יברהש תורמל (38
.טלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - תונעשוהה

.ולש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (39

.ס-חנ ק"ס ד"סרת 'יס םייחה ףכו ,ב"יס המת 'יס ז"הדא ע"ושל ןייצמו .מש 'מע ,םש (40

;"המיתחה ונל ביטיתו" תונעשוהה תטיבח רחא םישקבמ ונחסונב םג ירהש ,םעטה ב"צו .םיגהנמה רפס (41
לוח ימי ראש תגהנהמ םינשמ ןיא םהבש םיטרפה ראשל המוד ילואו .(ב"עס ,אל ג"ח) רהוזב רכזנ 'אבט אקתפ'ו
(לוחיאכ) 163 'מע א"ח א"שנת תויודעוותה ןוגכ ,'אבט אקתיפ' רכזנ ןהבש ר"והד תוחישהמ ריעהלו .דעומה
.309 'מע א"ח ו"משת תויודעוותהו

.ג"יס ד"סרת ןחלשה ךורע (42

- ומויב ע"פב רכזנ אלש המו .58 'מע םיגהנמה רפסב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגהב תוטישפב אבומ (43
םיגהנמה תרתוכב רומאכ "שודיח םהב שיש . . יגהנמ") ד"בח גהנמ אלו ,יללכ 'לארשי גהנמ' אוהש ןוויכ ילוא
.ח"אדב ראבתנ ומעטש םושמ אלא כ"ויעב םיגהנמה 'סב אבוה אלו ,(וללה

.הבר-אנעשוהב אוה ק"הראבש ,"הרות תחמש ברעב" ד"בח-ללוכ חולו םיגהנמה רפס ןושל (44

'עה ופ קרפ לאירבג יעטנל םינייצמו .תרצע-ינימשב איה הדירפהו ל"וחב רבודמ םשש אלא ,םיגהנמה רפס (45


םאו ,בוט םויב 'רוכזי' תרימא ינפל קילדהל ,ורוקמב ,היה ללשנש גהנמה) אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה (46
.(דכר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - [גחה תסינכ ינפל דימת וקילדהל םלועה ןיגהונ םויכו] תבש ברעב - תבשב לח

.ת"סב ושע המ םש ריכזה אל ןכו ,ןודנב יהשלכ הארוה התיה םא רורב אל ךא ,גסש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (47

צ"עמש ימיב החמשה תלוגס תודוא .םש תורעהבו 166-7 'מע ד"יח ש"וקל הארו ,68 'מע םיגהנמה רפס (48
.ךליאו 134 'מע ,ד ןויליג ,'שטיוואבויל ילהא' ץבוקב וניאישנ וניתובר ירבדמ טקולמה האר ,ת"חמשו

.146 'מע םש שטיוואבויל ילהא .בסש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ע"עו .םיגהנמה רפס (49

התא' ינפל ('ה תלהת רודיסב םג ספדנ) ז"הדא רודיס הארו .נ"שו ,טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (50
.'תיארה

.רבדה םעטב ש"ייעו ,139 'מע שטיוואבויל ילהא (51

ילהא .אעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .החמשב תופקהה תכירעל הבר הנכהכ םידעוותמו ,םימעוטו םישדקמ (52
תובישח תודוא 151 'מע ןלהלו ,בירעמ ינפל ףא ל"וחב צ"עמשב שודיק תודוא 141 'מע ןלהלו) םש שטיוואבויל
.(ש"ייע ,ןמצע תופקההמ רתוי ףא תודעוותהה

.152 'מע שטיוואבויל ילהא הזב הארו .6 הרעהב נ"שו ,371 'מע טי ךרכ תוחיש יטוקל (53

.עש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - (12 'מע בי ןויליג 'תורשקתה') תויסוכ עברא-שולש ללכ-ךרדב איהש (54

תא ,םיפסונ םיקוספ םימעפלו ,ןורחאו ןושאר קוספב דבכלו ,'תיארה התא' יקוספ רוכמל ברה-תיבב גהנמה (55
זכרמ' תודסומה תבוטל הסנכהה ת"חמש םויבו ,ת"ות תבישי תבוטל איה הסנכהה ,הרות תחמש לילב .ר"ומדאה ק"כ
.םיגהנמה רפס - 'לארשי -הנחמ'ו 'ךוניח ינינעל

.ונש-דנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (56

'מע ל"נה שטיוואבויל ילהא האר ,ונממ ענמיהל ונגהנמו הז גהנמ םעטל .זנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (57
.144

-תחמשמו ,אקווד הרות-תחמשב ךייש 'הרות רתכ'ד ןינעה רקיעש (ב,ונר ג"ח) רהוזב שרופמה יפ-לע טרפבו (58
.308 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הנשה לכ לע הז ןינע ךשמנ הרות

.ראבתנ םשו ,31 'מע ד"שת תוחישה רפס (59

.227 'מע א"ח 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' .חנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .78 'מע םיגהנמה רפס (60

ש"הס ,נ"שו 12 'מע ח"רפת ש"הס הארו .86 'מע א"שת ש"הסמ - ל 'מע (א ןוגינ) א"ח םינוגינה רפס (61
.13 'מע ב"שת

.236 'מע םולש תרות ש"הס הארו ,116 'מע ד"שת ש"הס - טמ 'מע (דכ ןוגינ) א"ח םינוגינה רפס (62

.טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (63

.39 'מע ד"שת תוחישה רפס (64

.'תורשקתה' לש םדוקה ןויליגב הז רודמב ואבוה םיפכ תאישנ יגהנממ המכ (65

.חעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חול (66

.(טעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא) םיארונה םימיה תמיענב אלו ,הליגרה םימעטה תמיענב - האירקה (67

הלק 'יס ע"ושב 'עו ,ו"נס ח"ש םירפא ירעשב מ"כ) םילארשיו יול ,ןהכ (םנשי םא) רוזחמ לכב הרותל םילעמ
.(כ"ונו י"ס

.ב"צו ,ותיא םינטקה וינב ןילעמ ,הרותל הלועה יולו ןהכש וגהנש ש"נאמ שי

.1 'עה גק ןויליגו 2 'עה דצ ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהב האר :"קזח" תרימא רבדב .ד"בח-ללוכ חול (68

.157 'מע שטיוואבויל ילהא ,הזב הכלהב תועדהו תואיצמה יטרפ הארו .טעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (69

.ד"בח ללוכ חולב ש"מכ אלדו .ו"טשת ת"חמש ליל תחיש (70

.כ"ונו זמק ס"וס ח"וא ע"וש (71

.אפש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (72

.דפש 'מע םש (73

.רוביצה םע (םרמואל ליחתהש יל רורב - פ"כע) םרמא ,'תישארב ןתח'ל הלעש ,ר"ומדא ק"כ (74

.ופש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,"חמצ אובי (ף"לאב אלו ו"אוב) וב" :ל"צו (75

.64 'מע ,(ז"טשת) 13 ןויליג ,שטיוואבויל ץבוק (76

דובכ ינפמ" (ןורחא ט"ויב תאז םישועש ט"וי ראשבכ אלש) אקווד תרצע ינימשב תומשנ ןיריכזמ ל"וחב (77
,ז"סקת 'מע ב"ח תולבא לאירבג יעטנ ,403 'מע תולבא לע וב לכ :םירפסב הזב האר .םויה - ק"הראבו ,"הרותה
.נ"שו

.17 'מע (תועובשה גח) זנש ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ תומשנ תרכזה יגהנמל תורוקמ

.וז הרימא ינפל ,המינפ רוזחל 'רוכזי'ל נ"כהיבמ םיאצויל אורקל יוצר .ג 'מע בי ךרכ ק"גא (79

ילהאבו בצ תוא ד"בח יגהנמ רצואב ,הזב תונושה תוארוהב ןוידו ןויצ .451 'מע א"ח ו"משת תויודעותה (80
.163 'מע ל"נה שטיוואבויל

,ק"הראב םישדחה םיבושייב ינש בוט-םוי ןיינעב ב"יה ה"פ שדוחה שודיק 'להב ם"במרה תעדמ ריעהלו (81
.נ"שו ,סר 'מע ב"חו בסר 'מע א"ח וביסמב ךלמה 'סב הזל יברה תוסחייתהו

.149 'מע שטיוואבויל ילהאו ול תוא ד"בח יגהנמ רצוא האר .396 'מע א"ח ו"משת תויודעוותה (82

.נ"שו ,גצש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .192 'מע י קלח תוחיש יטוקל (83

.81 'עה ו"פ םתכלהכ ןיאושנה 'סב תונוש תועד הארו .ז"יס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (84

ךומס תאז םישועש ,קייד 166 'מע שטיוואבויל ילהאבו .23 'מע די תרבוח 'תומישר' ,ג"צרת ירשת ןמוי (85
אלא תישענ אלש עידוהל ידכ ,ט"וי יאצומב הכוסה תא רותסל שיש םויה רדס 'סב כ"שמ ד"ע םעטהו ,גחל
.התווצמל

'יס ז"הדא ע"ושב אתיא ןכ - םיסדהה יבגל .11 'מע גס ןויליג 'תורשקתה' .569 'מע ט"יח תוחיש יטוקל (86
.הווצמד םיסדהה לכב ז"ה כ"או ,ו"ס זצר

יברה י"ע עבקנש םויה אלא ,יאדווב ותריטפ ךיראת וניא הז םוי ,הארנכ .הצש ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (87
.הרעהב 441 'מע ב"ח (ה"נשת ,ד"בח רפכ) קחצי יול תודלות האר ,טייצראילזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il