- ז"עש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ירשתב ה"כ * תישארב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תדובעל דוסיה אוה "ארב תישארב"
הלוכ הנשה לכ


לולע ,םלועב ןוקית לש ןיינע לועפל שקבמ ידוהי רשאכ
ירדס תונשל זעמ התא דציכ ,ןועטלו אובל ערה-רציה
- "תושעל םיקולא ארב רשא" קוספב יוצמ הנעמה * !?תישארב
ידכ ,הרותבש הנושארה איה תישארב תשרפ ןכל * "ןקתל"
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הרותה תוללכל דוסי ביצהל
ונרוד


.הרותבש הנושארה השרפה תא אורקל םיליחתמ הבש ,תישארב תבש איה וז תבש

איה ללכב הרותהש םשכד ,ונייהו ,הדובעב הארוה אוה הרותב "רדסה" םגש 1עודי ,הנהו
איה הרותה"ש 3אינתב אבומכו ,הארוה ןושלמ "הרות"ש 2רהוזב אתיאדכ ,הדובעב הארוה
ללוכ ,הרותהמ הארוה דומלל שי הז םוקמבו הז ןמזב ,ןכלו ,םוקמ לכבו ןמז לכב ,"תיחצינ
.הרותבש םירופיסה רדסמ הארוה דומלל שי ןכ ומכ - 4הרותה ירופיסמ םג

רדס דצמ קר אל ,איה ,ךל-ךל תשרפו חנ תשרפל תישארב תשרפ לש המידקה :ונניינעל עגונבו
אלא ,ךל-ךלו חנ תוישרפבש םירופיסה ינפל ועריא תישארב תשרפבש םירופיסהש ,םירופיסה
ןנשיש ירחאלו ,תישארב תשרפ דומלל שי שארל לכלש - םיימינפה םיניינעב םג עגונ הז רדס
-ךל תשרפ ,חנ תשרפ לש תוארוהה תא םג חקילו תשגל םילוכי יזא ,תישארב תשרפ לש תוארוהה
.תוישרפה ראשו ,ךל

,"תושעל םיקולא ארב רשא" 5בותכב םייסמו ,האירבה רדס תודוא רפוסמ תישארב תשרפב
ןפואב םלועה תא ארב ה"בקהש יפ-לע-ףא ,רמולכ ."ןקתל" - 6(שרדמה םשב) י"שר שרפמו
רבכ התיה האירבה תליחתב דימ ,םוקמ-לכמ ,ןורסיח וב שיש ונייהד ,ןוקית ךירצ םלועהש
.ןורסיחה תא םילשיו ןקתי םדאהש ידכב - הז ןורסיחב הנווכה

:הדובעה תוללכב דוסי איה הז ןיינע תעידיו

ךנה דציכ :ןועטלו ערה-רציה אובל לוכי ,םלועב ןיינע הזיא לועפל ךלוה ידוהי רשאכ
!?תישארב ירדס תונשל ךלוה

,ינע ואשע ה"בקהש ןוויכש - 7הקדצה תניתנ ןיינעל אביקע יברל ונעטש הנעטה ךרד-לעו
.האירבה רדסב ברעתהל םדו רשבל ול ןיא ,יכ ,הקדצ ול ןתיל ןיא

הז ידי-לעש ןוויכד - םלועב הלועפו הדובע לש ןיינע לכל עגונב םג איה וז הנעטו
ול רסחש ימ אוה "ינע" ירהש ,ינעל הקדצ תניתנ תמגודב הז ירה ,ןורסיח הזיא םיאלממ
.ל"נה הנעטה הזב תררועתמ אלימבו ,"ינע" אוה הז רבדבש ,רבד

דגנ ךלוה וניא ירה ,ןכש ןוויכו ,"ןקתל" ,"תושעל םיקולא ארב רשא" - הז לע הנעמהו
.ןורסיחה תא םילשיו ןקתי ידוהיש איה תישארב ירדס לש הנווכה :הברדאו ,תישארב ירדס

תוארוה הניינע הרותה תוללכ ,יכ - הרותבש הנושארה השרפה איה תישארב תשרפש םעטה והזו
םיקולא ארב רשא" תישארב תשרפב רמאנ הרותה תוארוה לכל דוסיו המדקה רותבו ,הדובעב
.ל"נכ ,האירבה תנווכ םה ,הדובעה תוללכ ,ןוקיתו היישע יניינע לכש ,"תושעל

םילשהל לוכי היה אל ומצע דצמש ,ו"ח רסח אוה ה"בקהש בושחל םילוכי הז יפ-לע ,םנמא
.םדאל ןיתמהל ךרצוה ןכלו ,האירבה תא

"םימשה תא" ,םאבצ לכו 8"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" הליחת םימידקמ ןכלו
,םיארבנה לכ תא ארב ה"בקהש ,ונייה ,9ץראה אבצ תוברל "ץראה תאו" םימשה אבצ תוברל
ינפמ אלא ,ודי םצועו וחוכ וניא האירבה תא ןקתמ םדאהש אפוג אה ,ןכ םאו ,םכותב םדאהו
.האירבה תא ןקתל תוחוכ ול ןתנו ותוא ארב ה"בקהש

םוקמ-תניתנ ןיא בוש ,"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"ד המדקהה ירחאל :רמולכ
לוכיבכ קוקז ה"בקהש ללגב ,איה ,ןקתי םדאהש ,"תושעל םיקולא ארב"ש ךכל הביסהש בושחל
לכו "ץראה תאו םימשה תא ארב"ש "םיקולא"ה אוה ,"תושעל ארב"ש "םיקולא"ה ירהש - םדאל
,10םינותחתהמ אוה ופוגו ,םימשה אבצ ,םינוילעהמ איה ותמשנש םדאה םג לולכ םהבש ,םאבצ
.ה"בקה לש וחוכב אוה םדאה השועש המ לכ ,ןכ םאו ,ץראה אבצ

לכ תא ארב ה"בקהש) "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" רמאנש ירחאל ,הנהו
לע תפחרמ םיקולא חורו" 11רמאנ - (האירבה תא ןקתל חוכ םדאהל ןתנו ,םדאה תאו םלועה
.האירבה תומילשו תילכת יהוזש ,12"חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ

רמאנ חישמב ירהש ,ןושארה םדאמ וליפא הלעמל ,םדאה ןימב תומילשה תילכת אוה - "חישמ"
ףוריצהש אלא ,14"םדא" תויתוא "דאמ" ,"דאמ הובגו אשינו םורי ידבע ליכשי הנה" 13
אוה חישמב רמאנש "דאמ"ד ףוריצה וליאו ,תולשלתשה רדסבש תעדו םעט יפ-לע אוה "םדא"ד
איה חישמ לש ותמשנש ארבס שיש וניצמש יפכו ,15תולשלתשה רדסמ הלעמלו תעדו םעטמ הלעמל
םירישה -ריש הרות-יטוקילב אבומכ ,אטחה םדוק היהש ומכ וליפא ןושארה םדא תמשנמ הלעמל
.17ל"זיראה יבתכמ 16

תומילש רבכ תארבנ - רסח ארבנש יפכ םלועה תאירב תליחתב דימש ,בותכבש שודיחה והזו
."חישמה ךלמ לש וחור" ,האירבה

םויב ארבנש רואה והזש - "רוא יהיו רוא יהי םיקולא רמאיו" 18בותכב ךישממו
.20הרותב - וזנג ןכיהו ,19אובל-דיתעל ה"בקה וזנגש ,ןושארה

:הזב ןיינעהו

תוילגרמו תובוט םינבאל לשמ-ךרד ןיידע הז ירה - םלעהב ןיידע אוה רואה רשאכ םג
.21החמשב אוה ירה ,ותושרב ןהש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,ןתוארל רשפא-יאש ףאש ,הביתב תורוגסה

דומיל ידי -לע ירה ,"הרותב וזנג"ש ןוויכד ,רואה תא תולגל םג ותלוכיבש ,תאז דועו
םוי לכב תווצמו הרותב הדובעה ידי-לעש ,ונייהו ,רואה תא םילגמ היתוארוה םויקו הרותה
םויב תשרדנה הדובעה תא םיאלממ םויו םוי לכבש ,22"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" ,םויו
תומלעההש ,23"ריאי םויכ הליל"ש םילעופש דעו ,םירתסההו תומלעהה לכ תא םיריסמ יזא ,הז
.24"תויוכזכ ול ושענ תונודז"ד ןיינעה ךרד-לע והזש ,ריאהל םיליחתמ םמצע םירתסההו

,רוא ולוכ היה תבשה םוי ירהש - תישארב תשרפבש האירבה רופיסב זמורמ הז ןיינע םגו
."הרואה התוא השמיש תועש ו"ל" 25ל"זר רמאמכ

הליל"ש - 26"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי"ב ,אובל-דיתעל םג היהי ןכ ומכו
םשש 28אוה "הריד" לש השוריפש ,27ךרבתי ול הריד היהת אפוג םינותחתבו ,"ריאי םויכ
.יוליגבו ,ותוהמו ותומצע לכב הב רדה אצמנ

* * *

םשכו ,הנשה לכל תעגונ תישארב תבשש ,30ורמאש - ד"בח יאישנ - םייברה םגתפ 29עודי
.הנשה לכב הגהנהה תכשמנ ךכ ,תישארב תבשב םידמענש

םע המ ללכבו ,"ונתרות ןתמ ןמז" םע המו ?אקווד תישארב תבש עודמ :ןבומ וניא הרואכלו
םיעגונ ןכ םאו ,הרותב תפסונ םעפ ורמאנ אל ןהב ורכזנש םיניינעהו תווצמהש ,תורדסה לכ
?הנשה לכ לש הגהנהל תעגונ תישארב תבש אקוודש דחוימה ןיינעה והמו ,הנשה לכל םה םג

ןיאמ םלועה לכ תא ארב ה"בקהש - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"ד ןיינעה
.עגר לכבו תע לכב ,תודימתב ךשמנ האירבה ןיינעש 32רמול חירכמ - 31טלחומה ספאו

תואיצמ השענו ,טלחומה ספאו ןיא היה הליחתש ,תישארב ימי תששב לעפנש שודיחה :רמולכ
הנשיש ,עגר לכב םג ךשמנ הז ירה - 33("סעיינ רעקידלאוועג א") אלפנ שודיח והזש ,שי
.השדח תווהתה דימת

דצמ ארבנ לכ ,תמאבש ,"םימשב בצינ ךרבד 'ה םלועל" 35קוספה שוריפב 34אינתב ראובמ ןכו
,תודימתב ותוא הווהמ ה"בקהש ללגב קר איה ותואיצמ לכו ,ספאו ןיא אוה וישכע םג ,ומצע
.תוקולא - ותואיצמ לכ אלימבו

"ארב תישארב" לש ןורכיזה ,יכ - הנשה לכל תעגונ תישארב תבשש םעטה ןבוי הז יפ-לע
.הנשה לכ תדובע לש דוסיה אוה

דצמש ול המדנו ,תוקולאל ילכ תויהל םיימשגה ויקסע תא םג תושעל ךירצ ידוהיש העשב
רכזנ אוה רשאכ הנה - ירשפא יתלב ללכב וא ,השק רבד הז ירה םלועה לש יעבטה רדסה
הז ירה ונשי םלועהש המו ,םלוע ללכב ןיא תמאבש ,ונייה ,"םימשב בצינ ךרבד 'ה םלועל"ש
,תורמאמ הרשעה ראשב הז ךרד -לעו ,"רוא יהיו" ןכל ,"רוא יהי םיקולא רמאיו"ש ינפמ קר
,תורמאמה הרשעב ,הרותב טיבה ה"בקה) 36"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא אוה ךירב אשדוק"ש
אלא וניא םלועה לש תואצמההו םויקה לכש החנהה דצמ ירה - (םלועה תא ארב הז ידי-לעו
הריתס תויהל הלוכי הניא םלועה תואיצמש ,אלימב אוה עדוי ,37הרותבש תורמאמ הרשעהמ
.תווצמה ג"ירת לכ םע 38"ךיקולא 'ה יכונא" רמאנ הרות התואב יכ ,תווצמה םויקל

רמאי ,ויקסע עצמאבו בוחרב ותכלב וליפא יזא ,הרות איה םלועה תואיצמש ולצא חנומ רשאכ
עירכמ ,השועש הבוט הלועפ לכבו ,אינת קרפ וא תוינשמ קרפ ,םיליהת לטיפאק ,ל"זר רמאמ
ארב תישארב" לש ימינפה ןכותב ותוקמעתהו ותרכהש ,רמולכ ,39תוכז ףכל םלועה לכ תא
.האירבה לכל ,ונייה ,"םאבצ לכו ץראהו םימשה"ל עגונ הזש תלעופ - "םיקולא

ןה ,םיניינעה לכל עגונ הזש ,ותנווכ ,40הנשה לכל תעגונ תישארב תבשש הז םגתפ
.םיימשג םיניינע ןהו םיינחור םיניינע

םג אלא ,תינחור הדובעל קר אל תעגונ ,"םימשב בצינ ךרבד 'ה םלועל"ש הרכההו העידיה יכ
איה ,ינוזמו ייח ,ינבב ול רסחש לע םדאה תגאד ,יכ .םיימשג םירבדמ תוגאד ויהי אלש
אב לכהש דימת רוכזי רשאכ לבא .41אינתב ראובמכ ,ה"בקהמ אב לכהש עגרל חכושש ללגב
.בוט קר אלא ,42"תוערה אצת אל ותיאמ"ש ועדויב ,גאדי אל יזא - ה"בקהמ

הארנה בוט םג והזש 41רשב יניעב םג הארי יזא - ולצא חנומ היהי הז ןיינע רשאכו
.הלגנהו

:הזב ףיסוהל שיו

-םלוע וקלחל לטנ ושעו ,אבה-םלוע וקלחל לטנ בקעי :וקלחתה ושעו בקעיש 43טוקליב אתיא
ןוויכ ,44"םתא םיטסיל" :הנעטב ערה-רציה אב ,הזה-םלוע לטונ ידוהי רשאכ ,אלימבו .הזה
.ושע לש וקלח אוה הזה-םלועש

ילכ קסעה יניינעמ השוע ידוהי רשאכו ,הרות - איה םלועה לש תואיצמה :הז לע הנעמהו
,"אבה םלוע" - "הזה םלוע"מ השוע יזא ,תוקולאל

יוצמ וניאש ינפמ אל ,אבה-םלועה םימכח ותוא וארקש הז" 45ם"במרה בתכש המ ךרד לעו -
ול ןיאב םייחה ןתואש ינפמ אלא אבה-םלוע והוארק אלו . . דמועו יוצמ אוה ירה . . התע
- "הזה-םלועה ייח רחא םדאל

םיקרוזש דעו ,ושע לש וקלח והזש ערה-רציה לש הנעטה הלטב - "אבה-םלוע" והזש ןוויכו
.'וכ ירמגל ותוא

46שרדמב אתיאדכ - אקווד הרות ידי-לע הז ירה ,הזה-םלוע לבקל ידכש ,תעדל לבא םיכירצ
ארקמ הז םימשה לטמ" ,"'וג ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתייו" 47קוספה לע
הז םימשה לט" ידי-לע תאז םילבקמ ,וטושפכ "םימשה לט" לבקל םיצור רשאכ ,ןכלו ,"'וכו
."ארקמ

- "ןושל עמאמ ףיוא" - תוטושפ תויתואב ,ליעלד 'רמאמ'ה רוציקו ןכות םג והזו .אי
:ידוהי לכל םרמואל םילוכיש

םג אלא ,44"לארשי ווטצנש הנושאר הווצמ איהש" ,48"םכל הזה שדוחה" קר אל ללכנ הרותב
לכש ןוויכ ,הרותב העבקנ םלועה תואיצמ םגש ,ונייהו ,םלועה רדס ,"םיקולא ארב תישארב"
.םלועה תואיצמ תויהל הכירצ ךכ הרותהש יפכו ,הרותה דצמ קר איה םלועה תואיצמ
דעו ידי-לע רואל -אצי ;ז"טשת'ה ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה
.דועו .א,ח א"ח ד"וקל .(ב,בת) ותליחתב תונושל ללכ ,פ"עבשות קלח ה"לש האר (1

.ב,גנ ג"חז האר (2

.ז"יפר (3

.א,בנק ג"חז האר (4

.ג,ב (5

.ו ,א"יפ ר"בל י"שרפ האר (6

.א,י ב"ב האר (7

.א,א (8

.די,םש י"שרפ האר (9

.ז,ב םש י"שרפ האר (10

.ב,א (11

.א ,ח"פ .ד ,ב"פ ר"ב (12

.גי,בנ היעשי (13

.םש כ"תמו י"שרפבו ה ,ח"פ ר"ב האר (14

.כ"פ ז"לרת הככו ךשמה האר (15

.(ג,אנ) ופוסב (16

.נ"שו .טי הרעה 202 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (17

.ג,א (18

.א,בי הגיגח (19

.נ"שו .(55 'מע שיר ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ג"ס א"ישת תישארב פ"ש תחיש האר (20

.מ"כבו .ב,א םירבד ת"וקל האר (21

.ב"ער ,דצ ג"ח .א"עס ,הר א"ח רהז (22

.בי,טלק םילהת (23

.ב,ופ אמוי (24

.ו ,ב"יפ .ב ,א"יפ ר"ב .ה"ה ח"פ תוכרב ימלשורי (25

.הפוסב דימת (26

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (27

.נ"שו .אמר 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (28

.ותליחתב א"ח ש"וקלב (תידיאב) הספדנו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה (אי ס"וס דע) וז החיש (29
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ל"ומה י"ע ופסותינ וז ארודהמב

.נ"שו .התלחתב דקתשאד תישארב פ"ש תחיש םג הארו .(ט"שעבה לש הרותהב) 59 'מע א"ישת מ"הס (30

.(ארב תישארב פ"ע ת"הע ן"במר) ןיאמ שי לע הרומ האירב ןושלד (31

.ב"פ (א"הוחיהש) ב"ח אינת האר (32

רדס לכבש ((381 'מע .362 'מע ז"טשת מ"הס) רענ יכ ה"דו ה"ר ע"הל ה"ד) םירמאמהב ת"נשמכו (33
("טגאזעגסיוא ךיז טאה אד") יוטיב ידיל אב שיה תווהתהב קרו ,דבלב ןייוליגו תורוא םנשי תולשלתשהה
.(הגומ יתלב החנהמ) םייוליגהו תורואה תכשמהב םג שודיח השענ הז דצמו ;תומצעה

.ג"פ םש (34

.טפ,טיק םילהת (35

.ךליאו א"עס ,אסק ב"חז (36

.א"פס םש אינת (37

.(ו,ה ןנחתאו) ב,כ ורתי (38

.ב"ער ,מ ןישודיק (39

.םייונישה לכ - הנשה לכ ;יוניש 'למ הנש (40

.א"יס ק"הגא (41

.חל,ג הכיא פ"ע (42

.איק זמר תודלות ש"לי (43

.ונתשרפ שיר י"שרפ (44

.ח"פס הבושת 'לה (45

.ג ,ו"ספ ר"ב (46

.חכ,זכ תודלות (47

.ב,בי אוב (48


חורו" ,רמאנ "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" רחאל דימ
תילכת - "חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא
האירבה תומילשו
'ילכ' קסעה יניינעמ השוע ידוהי רשאכו ,הרות ,איה םלועה תואיצמ
תא ךירפמו "אבה םלוע" - "הזה םלוע"מ השוע אוה יזא ,תוקולאל
"םתא םיטסיל" תנעט

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"חישמה תומיל איבהל"


?םיבר ןושלב "תומיל" המלו ,"תוברל" אלו "איבהל" המל

הז ידי-לע האב ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגהש םימעפ המכ רבודמה לע ףסונ
רקיעש ןקתלו ףיסוהל שי - 'הדיחי'ה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ הלגמ לארשימ דחאו דחא לכש
(אלא ,המשנה םצעל וארקנש תומש השמחמ דחא איהש 'הדיחי'ה תניחבל אל) איה הנווכה
דחאו דחא לכבש חישמ ץוצינ ןה) חישמ לש וניינע תתימא והזש ,שממ המשנה םצע תולגתהל
.'הדיחי'ה תניחבמ הלעמלש לארשיד םצעה ,(יללכה חישמ המכו-המכ-תחא-לעו ןהו ,לארשימ

- "ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ" בותכה ןושלב זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו
הלעמל ,'וכ רדגו ראותמ הלעמל אוהש תואיצמה םצע לע הרומש ,"יוצמ" ןושלמ (םג) "יתאצמ"
,"יוצמ" ןושלב םישמתשמ םייוסמ יוטיבב שמתשהל םיחרכומש ינפמ קרו ,תואיצמ לש רדגמ םג
םג הלעמל) רדגו ראותמ הלעמלש חישמ תמשנד םצעה לע יאק "ידבע דוד יתאצמ"ש ,ונייה
ישדק ןמשב" הז ירחאלו ;("ויתאצמ") "יוצמ" םשב ארקנ ןכלש ,(תיללכה 'הדיחי' תניחבמ
,ויניינע לכב תרדוחש ,חישמ תמשנבש תיללכה 'הדיחי'ה תניחב לע הרומ "ןמש"ש "ויתחשמ
.רבד לכב עפעפמש ןמשה תמגודב

,הדיחיה תניחב תולגתה ומצעב לעופש ינפל םגש - לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב וניינעו
,הרות ירבדב רהרהל ול ןיאש בצמו דמעמב אצמנש דעו] ה"בקהל תורסמתהו האדוהו לוטיב
,המשנה םצע ,ותואיצמ םצע הנשי - [הרותה תוימינפ ,הרותבש 'הדיחי'ה תניחבב אל יאדוובו
יפכ שממ לעופב הדובעה יניינע לכל האיבמו תלעופ (ותנשמ רועינש - קר) וז "העידי"ו
אוה לארשיד םצעהש ,חישמה תאיבד ןיינעה תתימא והזו ,המשנה םצעד תולגתההב םירודחש
.שממ לעופב תולגתהב

:"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" ל"זח ןושלב זמורמ הז ןיינעש רמול שיו

,ןשי ןהו רע ןה ,הלילב ןהו םויב ןה ,יח םדאהש עגרו עגר לכב ושוריפ - "ךייח ימי לכ"
םדאש המישנו המישנ לכ לע" ,"ה-י ללהת המשנה לכ") ריוואה תמישנ ידי-לע יח אוה זא םגש
ךייח ימי לכ"ו .(הייתשו הליכא ןכ-ןיאש-המ) עגרו עגר לכב תויהל חרכומש ("'וכ םשונ
,חישמה תומי תאבהב אוה (עגרו עגר לכב) ולש תויחהש ושוריפ - "חישמה תומיל איבהל
("ךייח") ותויח םצע אלא ,חישמה תאבהל תולועפ השועו רבדמו בשוחש העשב קר אל ,רמולכ
.חישמה תומיל איבהל אוה

ליגרה ןושלב אלו ,אקייד "איבהל" - "חישמה תומיל איבהל" ןושלה קוידב ףיסוהל שיו
ןיינעב אוה לארשימ דחאו דחא לכד תויחה רשאכש - םיבר ןושל "חישמה תומיל"ו ,"תוברל"
היהי לארשיד םצעהש ,חישמה תומיד בצמו דמעמל (אליממ ךרדב) איבמ הז ירה ,ל"נה חישמה
יתש לע זמורש רמול שיד ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" אפוג הזבו ;שממ לעופב תולגתהב
חישמה תומיב ויהיש תויילעה יוביר לכ לע םג זמורו ,חישמה תומיבש תויללכה תופוקתה
.ץק ןיא דע ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב
(320-319 'מע ,א ךרכ ב"נשת 'תויודעוותה' ,ב"נשת תודלות פ"שו ולסכ ח"רדא 'ה ליל תויודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


תודיסח דומיל - תויעבל ןורתפה


ףלעתמ לע םימ זיתהל יתמ

,יאמ אלא .תושעל םיכירצש םייוסמ ןיינע עצבל הצור וניאש בתוכ ובו ,דחאמ בתכמ יתלביק
ידוהי ותויהל יכ - אוה בתוכ - לעפתמ אל אוה הזמ ?םירוסיי לובסל ךרטצי הז ללגב
...!םירוסייב אוה ליגר ,היסורמ

ומצע לע לבקל ונוצרש יל בתוכש "ךאטעפ" ונשיש רוסמלו ,'להוא'ה לא תכלל יילע ,רמולכ
[...] !הזכ רבד יברל עידוהל ינוצרב ןיא ...!םירוסיי

.ותדובעמ רטפתהל ונוצרב ןכלו ,"שוחימ" ול שיש בתוכ ובו ,דחאמ בתכמ יתלביק ןכ ומכ
."הרוחש הרמ" ול שי - אוה בתוכ - "שוחימ"הל ףסונו

- ...ותדובעב ךישמהלמ וחינהל ,"הרוחש הרמ"הו "שוחימ"ה וידחי ופרטצה הארנכ -

ששח הארנכ - !"דובאה רבד" והזש הנעטב ,דעומה-לוחב הז בתכמ בתכש אלא ,דבלב וז אלו
...!"הרוחש הרמ"ה קספית דעומה-לוח ירחאלש

,לוכי וניא התעש ,ילא אוה בתוכו ,תודיסח דמליש יתבתכ ,תואירבה וקב היה אלש דחאל
...!תודיסח דמלי יזא - םילחיש רחאל קרו

התע :ןעטי הלהו ,םימ וילע םיזיתמו תופלעתה לש בצמב אצמנש םדאל - המוד רבדה המל לשמ
וצ ןעמוק לעוו ךיא תעשב") ליגרה יבצמל רוזחאש רחאל ?התע ינממ םכנוצר המ !לוכי ינניא
...!תופורת חקא יזאו ,םימ ילע וזיתת זא ,אירב היהאו ("ךיז

,אוה ,םיעצוממ ידי-לע לעופ ידיל ואובי ויניינעש רדסה תא עבק ר"ומדא ח"ומ ק"כש םעטה
םיניינעהש - ףסונ ןיינע ר"ומדא ח"ומ ק"כ עבק הז םעטמו .ותדובעב תופתתשהב םתוכזל ידכ
םנומממ ונתיש לארשי-ינבמ םתוא תוכזל ידכ ,אקווד ןוממ ידי-לע לעופ ידיל ואובי
."רשעתתש ליבשב רשע ,רשעת רשע" ל"זר רמאמכ - םתבוטל אוה הז ןיינעש ,ולא םיניינעל

,םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ] .החלצה ידיל אובל ותלכיבש והשימ לע םעפ יתיאר [...]
אלא .[..."אווש" וניאש1 "ןוימד" םג ונשיש ,חכומ ,"אווש ןוימד" ןושל ונשיש הזמש
,ןוממ לש םייוסמ םוכס שדוח לכב תתל וילעש ילצא חנוה - "ילכ" ךירצ רבד לכש ןוויכש
.החלצהל ילכה היהת וז הניתנו

יתרפיס ,הז לע רבדל ליחתה ומצע אוהש רחאל לבא ,הז לע ומע רבדל יתיצר אל הליחתכלמ
הז ידי-לע אוה הז ןיינעל ילכהשו ,החלצה ידיל אובל ותלוכיב שיש - ןיינעה לכ תא ול
.םיכסה ךכ-רחאו ,הז לע חכוותה הליחתב .ינולפ םוכס שדוח לכב ןתייש

,ןסינ שדוח עיגהש דע ,ל"נה םוכסה תא שדוח לכב ןתנש ,םישדוח המכ ךשמב היה ךכ םנמאו
ירשת שדוח עיגהשכו ,שדוח לכב םוכסה תא תתל רזח הז ירחאל .ןתנ אל - הז שדוחב אקוודו
!ןתנ אל הז שדוחב אקווד -

םישדוח םהש ,ירשתו ןסינ שדוחב אקוודו ,הקדצל ל"נה םוכסה תא ןתנ םישדחה לכבש ,רמולכ
!ןתנ אל ולא םישדוחב אקווד - םייללכ

לבקתמה ןיינע אלו) רתסהו םלעה לש ןיינע אלא הז ןיא המכ דע רשב יניעב אופא םיאור
!("ןעגניד ןיא ךיז טעמ טלאה") חכוותהל םיכישממ - ןכ-יפ-לע-ףאו ,(לכשב
ד"ישת 'תויודעוותה' ,ד"ישת'ה ('ב תודעוותה) ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,תישארב תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 135-132 'מע (י) ןושאר קלח

יבר יצוצינ


לארשי תודחא


תדוגא'ל אל ףאו הגלפמ םושל ךייתשמ יניאש תורמל"
יברה בתוכ ,"התחלצהו הייסנכה םולש שרוד יננה ,'לארשי
לע ףקותב החומ יברה * ד"ישתב הלודגה הייסנכה תארקל
-תלבק דגנכו ל"וחב םהיתוליהק תא םיינחור םיגיהנמ תשיטנ
ףסונ קרפ * הצרא םאובב םדובכל תכרענש המחה םינפה
ברה ,עדונה ןקסעה ,'לארשי תדוגא' גיהנמ לא יברה תורגאמ
ןושאר םוסרפ - ל"ז ןיוול ריאמ-קחצי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

קרבמ רגיש יברה .'לארשי תדוגא' לש הלודגה הייסנכה המייקתה ד"ישת זומת שדוח תישארב
םהמ המכ ידי תא ישיא ןפואב קזיח ףאו ,(זעק 'מע 'ט ךרכ שדוק-תורגא) היפתתשמל הכרב
:ןיווז ברה תמגוד ,(ועק 'מע םש)

וניאש לבחו ,לארשי תדוגא לש הייסנכד החיתפהב היהש בתוכש הממ יתינהנ
.תוירקיעה תובישיה ראשב םג חכונ

ץוח יפלכ הנגפה

בתכמהמ םידמל ונא ךכ לע .הלודגה הייסנכה ןיינעל יברה לש תדחוימה ותשיג תניינעמ
:ראשה ןיב בתכנ ובו (ד"ישת ןוויסב 'ב) ןהכה ריאמ-קחצי ברה לא חלשנש ,ןלהלד

[תועיס=] תויצקרפה ןיב ררושה יניצרה גוליפה רבד-לע העידיהל יתלהבנ
ךכ ידכ דעו ,הוושה קמעל ואב אל ןיידע רשא ,'לארשי תדוגא' לש תונושה
.הייסנכב תופתתשה ילב דצה ןמ םידמוע ויהי יכ םירמוא םנשיש

הייסנכה ןמ תווקל שיש תולודג יכה תוילעותה תחא יכ ,שיגדהל רתומל חטבו
הגלפמ םושל ךייתשמ יניאש תורמל רשא םעטה והזו - ץוח יפלכ הנגפהה איה
המכ דע ,לדתשמו התחלצהו הייסנכה םולש שרוד יננה ,לארשי תדוגא אל ףאו
תושילח הלגתתשכ לודג רתויה קזיהה וילאמ ןבומו .הז ןוויכב ,תעגמ יתעפשהש
שי רשא ,תאז דועו ,התוינווג-דח וא ,תויצקרפה תוגיצנל עגונהב הייסנכה
לש החוכ םג לטבתש ןפואב םתופתתשה-יא וריבסי םיפתתשמ -יתלבה רשא שושחל
.הייסנכה לש הנגפהה

:יברה בתוכ ךשמהב

עגונהב םירותיוו הזיא רתוול אוהש ימ חירכהל הזב אב יניאש וילאמ ןבומ
,אד ןוגכב ברעתהל יניינע ןיאו הרוקה יבועב ינא ןיאש ,םיימינפ םיניינעל
רשא ,יתפקשה ךותמ אב יננה לבא ,הזב הטלחה איבהל המכו-המכ-תחא -לעו
ןתואב רקיעבו ,ץוח יפלכ הנגפהה איה הייסנכה לש הלודג יכה תלעותה
בוריק םורגתש איה תפסונה תלעותהו .ןהב תודחואמ תויצקרפה לכ רשא תודוקנה
תואנק רתיב ,תד יניינעב הפיקת רתוי הטיש תטיקנל עגונב טרפבו תובבלה
תורבדתה - היהי הז לודג השעמל םדוק יאנת רשא ןכתיי אלו .תורשפ תוחפו
...םיימינפ םירחא םיניינעב

רבח' תדוגא ישאר םהיניב ,םיפסונ םישיאל יברה בתכ ד"ישת לש הלודגה הייסנכה לע]
תנשב הייסנכה לש התובישח לע תיבויחה ותעד עיבה הבחרהבו .דועו 'םיחאל-די םיליעפה
.[91-90 'מע 'ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש' האר - ד"כשת

תינכט תיתד תיזח

יברה לחה (ןויליגה ילושב םש ןמסנהו אלת 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא האר) ה"כשת ץיקב
תכרעמ תארקל ,תוידרחהו תויתדה תוגלפמה לכ לש 'תינכט תיתד תיזח' תמקהל םיצמאמ תרושב
ורבגתה ולא םיצמאמ .(בלר 'מע א ךרכ 'םחנמ לכיה' םג האר) ו"כשת ףרוחל הדעונש תוריחבה
בוחר-תועדומב םג ,ןיינעה תובישח רבדב יברה לש ובתכמ םסרופ זא ,(ה"כשת) לולא שדוחב
- תרגיא המסרופ בושו .(במת-זלת 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגאבש תרגאל הנווכה) תולודג
.(ו-ב 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) ו"כשת םירופיכה -םוי תרחמל - "םיבר תלאשל הנעמב"

תילמינימ תודחא

ןיוול ריאמ -קחצי ברה ןקסעה לא וז היגוסב יברה לש תופסונ תוקתרמ תורגא יתש ונינפל
םייזכרמ םיעטק ןלהל .(ה"כשת) ןטק-םירופמ היינשו ,(ה"כשת) הכונח ברעמ הנושאר - ל"ז
:הנושארה תרגאה הליחת .ןכותמ

'וכו א"יא ח"וו צ"הרה ג"הרה םע חחושל תונמדזה יל התיה ןמז הזיא ינפל
ןכ-םג החישה הבסנו ,קסנימאוואנב וואלרעפ א"טילש יכדרמ-םוחנ ר"הומ 'וכו
לצנא הז לכב ,החישה ןכות רבד-לע ר"תכל עודיש יתווקתש ףאו .רומאה לע
.תוירקיע תודוקנ וזיא םינפ-לכ-לע ריכזהל וז תונמדזה

תעבש טרפבו תויתדה תוגלפמה ןיב תיזח םיקהל לודג יכה חרכההמ ליחתאו
ןכ-םג רבודמ ןכו ,לאמשהמ תוגלפמ וזיאב תיזחד ןיינעה ברקתנ הרומאה החישה
.רומאהב חרכהה רתוי דוע לידגמ הזש .תוריחו תילרבילה הגלפמהל עגונב

ןהיפוצרפ ןיאש םשכ תווש ןהיתועיד ןיאש ל"ז ונימכח ונועידוהש ןוויכו
לש הקזח רבכ ול שי ,"בוריקה לש ךפיהה" ןיינעש בל םישב ללכבו ,םיווש
,יתעד תוינע יפל לעופב הרומאה תיזח םקותש ליבשב ירה - רתויו םינש שולש
ןיינעל עגונב קר תרמוא תאז ,תילמינימ היהת התלחתהבש :הזל דחא ךרד קר
הפוקת אוהש תוריחבה ןמזב ןויסינה טרפבו ,ןויסינ תפוקת ירחאלו .תוריחבה
תוירשפאה רבד-לע םידדצה וחכווי ,ילוכו ילוכו סומינ לש לוע-תקירפ לש
.ילוכו םיחטש דועל הביחרהלו תיזחה תא קימעהל

ילעופ ינקסעו הדוגאה ינקסע ןיבמ המכ יתיאר יכ ,רומאה תא ינא שיגדמ
אל שורדל - הסונמה סיסכתב וזחאש ,תיזחב םעט הזיאמ םיצור ןיאש ,הדוגאה
- םגתפה םויס םייוקיש םיחטבומ הז ידי-לעו ,לכה תספת אלא הבורמ תספת קר
תשרוד ןיא - תוריחבהל תיזח היהת אל ו"ח םאב ,ןיינעה תויניצרו .תספת אל
.תוכיראו רואיב

תידימת תיזח אל

:ראשה ןיב ,יברה בתוכ (ל"נה) היינשה תרגיאב

ונממ קתעה יל ןיאש ףא) יבתכמב יתשגדהש המודמכ ירה ,תיזח עגונב בתוכש המ
,תידימת תיזח אלו ,תוריחבה ןמזל תינכט תיזחל קרו ךא יתנווכש (ידי תחת
תיזח תווהתהש שחומב םיאורש ומכו וישכע תוחורה בצמ יפ-לע םינפ-לכ-לע
רתוי בורק אוה הזמ אצויה ,םיגלפ ינש לש דוחיא המכו המכ תחא לעו ,תידימת
ןכ-ןיאש-המ .רבג האתת - ל"ז ונימכח תארוהכו ,םיגלפה ינש לש ילאמשה דצל
ןבומכ - םייבויח םידדצ קר הזב ירה ,תוריחבה ליבשב קרו ךא תינכט תיזח
ב"ויכו תויריעבו תסנכב חוכ-יאב דעבו תוריחבב תופתתשה דעב םהש ולא יניעב
םתטישל ירה ,ילוכו תסנכב תופתתשההו תוריחבה תא םיללושה ולא ןכ-ןיאש-המ)
.(חבושמ הז ירה ,םיקוחרב רשאמ רתוי םיבורקב המחלמו רתוי דוריפ לכ

תורבחל דוגינב) הלשממל תופרטצה תללושה ,העודיה ותעד תא יברה עיבמ ותרגיא ךשמהב
:(תסנכב

יתפקשה ללכ הנשמ רומאה ןיאש רתא לע העדומ רוסמל הבוחה יילעש ןבומו
לעופב איצומ ףתתשמה ירהש ,ע"ושהו הרותה יפ לע הרומא הלשממב תופתתשהש
,רקיע הז םגו דועו .הריבע רבדל חילש ןיאו ,הנייהתש וזיא ,בורה תוטלחה
ןכש ינפמ איה תלבקתמ ירה ,הרותה ןיד-קספל איה המיאתמ הטלחהה םאב וליפאש
תופתתשה ןכ-ןיאש-המ .לארשיו השמ תד והזש ינפמ אלש שגדומו בורה תעד אוה
הזב ונרבדנש יפכו .ילוכו םעפ רחא םעפ האחמ עיבהל המב תשמשמ איהש תסנכב
.םימעפ המכ

הליחת םיגיהנמה

ףסונ ןיינעל יברה לש תניינעמ תוסחייתה םיאצומ ונא ,(ה"כשת) הכונח ברעמ ל"נה תרגיאב
-ץראל םתיילעו תוצופתב םהיתוליהק תא םיינחור םיגיהנמ תשיטנ - אוהו יברה תא ריעסמה
:יברה בתוכ ךכו .לארשי

יתד ןקסעו ל"וחמ גיהנמ לכש ,ו"ת ק"האב טשפש גהנמה אוה . . הדוקנ דוע
,ו"ת ק"האב ,םינקז בשומב םייחב ,םייטרפ םייחב רחובו 'וכו הכרעמהמ חרובה
ףא ,'וכו 'וכו ותוא םיראפמו םיחמשמו םיללהמו הרדהנ םינפ-תלבק ול םיכרוע
בר לכ ,ל"וחב בצמה יפכ ירהש .טלחהב יכפוה ,יכפוה תויהל ךירצ היה סחיהש
ריקפמ דימו ףכית אוה ירה ,ויעפשומ וא ותדע תא בזועה יתד ןקסעו גיהנמו
לש ןה ירה ,תוינחור ןהשכ וליפאו ,תימשג תויחונ ליבשב תוחפשמ תוירישע
םייחל השוטנ הכרעמהש הפוקת התואבו ,תיזחה ןמ חרוב - לעופבו .יטרפ שיא
.'וכ וא

רתויב ףירח ןועיט יברה סייגמ ,םירבדה תא יברה האור הבש הרמוחה לדוג תא ריהבהל ידכ
:האושב רושקה

ןקסע םינפ-לכ-לע בכעת םאב לבא ,ידמ רתוי הפירח היהת ןלהלד אמגודה ילוא
תעב רשא איהו .האיבהל אלש יתושרב ןיא ,הכרעמהמ סונלמ םיינש וא דחא
העומשה יפ-לע ,"ןורחאה ןורתיפ"ל עיגהל ךיא תומיזמ שרח ומש-חמיי רלטיהש
םינברה ,םיגיהנמה תא שארל לכל איצוהל הארוהה התיה ,תודבוע המכמ חכומכו
.הביבסה לכ לע ל"חר יללכ ןורבש הז לועפי אליממ ךרדבו ,םידמלמהו

ןורחא דרוי טינרבקה

:רחא םוחתמ תפסונ המגוד יברה ףיסומו

םלועה תומואמ היאר ואיבי אלש דע ,םיברה וניתונוועב רשא הפוקתב ונא םייח
יפ-לעש ,הנשי וז אמגוד םג - הז ןוגכבש אלא ,ינולפו ינולפ תא ענכשל ןיא
תויהל לבוחה-בר לע ,ו"ח הנכסב תאצמנ םי בלב הניפס רשאכ ימואל-ןיבה קוחה
.הניפסה בוזעל ןורחאה

,םיטינרבק ראותב םוריתכיש םיטוהל המכו המכ - דובכ יראות םיקלחמשכ ירהו
-רדעהב עגונו תוליעפל רבדה אבשכו ,םלש יצ לש אלא תחא הניפס לש קר אלו
זא ירה ,ומצעל דמולש רועישה דומילב ,שפנה-תחונמ רדעהל וא ,תויחונה
דע) - אירבח ןמד אריעזהו ןטקה אוהש זירכמ ,םילכה לא אבחנ השענ אקווד
.('חרזמ'ב והובישויש לדתשי זאש בורקה טעקנאבהל

בורל לבא ,רומאהב םיפירח םייוטיב שיש ,הזב חוטב יניאש ףא ,רשפא ,ל"נכ
יתרבד ,םייתד יכה םיגוחב ףאו ,םיגוח המכב רומאהב השענה היירורעשהל ירעצ
תואצותה וארנ רבכ - םישדוח הזיא ינפל ל"נכ ושע רבכש ולאב טרפבו
.הזב תוליהבמה

:הווקת יטפשמב יברה םייסמ ותרגיא תא

םימיב רומאכ ,רשא ןוצר-יהי ,הכונחה ימי ברע ונדמועבו ,ולסכ ט"ימ ונאובב
דחא לכ אובי ולא םימי ןורכז ירחאל ףכיתש ,םורממ חור הרעי ,הזה ןמזב םהה
שפנ תאו ישפנ תא ינא רמאי אלו ,ץוחה תא ריאיש ןפואב רואה תקלדהל דחאו
.ץוחבו בוחרב םיאצמנהלו יל המו ,יתלצה יתיב ינב

"בנג ארבכע ואל"

קוסעל יברה ךישממ ,ל"ז ןיוול ברה לא (ה"כשת ןטק-םירופמ) ל"נה היינשה תרגאב םג
:םהיתודמע תא םיגיהנמה תשיטנ ןיינעב

תניחבב 'וכו הכרעמה ןמ םינקסע תחירב רבד-לע יבתכב יתנווכתנ ימל ותלאשל
תונידמב הרבג הנורחאלו איה םינש המכ תב וז הפיגמ הנה ,יתלצה ישפנ תא
היהיש םעט הזיאמ םיחרובו םש םתיערמ ןאצ תא םישטונ רשא ,הקירמא -םורד
םינפ-תלבק םהל םיכרוע ןיא ,תרחא הנידמל םיחרובה ולאש אלא .תונידמ המכל
ןכ-ןיאש-המ .תיזחהו הכרעמה תביזע לע יבמופב חוכ-רשיי םהל םיעיבמ ןיאו
ללכ םשב חוכ-רשיי םיעיבמו שארב םתוא םיבישומ ו"ת שדוקה-ץראל םיחרובה
תוחפשמ תוירישע םיריקפמ רשא לע חוכ-רשיי - והז בצמה לש ותתימאלש ,לארשי
.לארשי לש םתונגב ךירעהל ןיאו ,'וכ ליבשב לארשי

ולא םאב רשפא ,בנג ארוח אלא בנג ארבכע ואל ,ל"ז וניתובר רמאמ יפ לעו
תא תשטנ ימ לע ,הלאשבו תופעוז םינפב םתוא ולבקיש םיעדוי ויה םיחרובה
תא בזוע וניאש לבוחה-בר תמגודב ,םיענמנ ויה םהמ םידחא םינפ-לכ-לע ,ןאצה
לע רמול ךירצ ןיאו ,ושפנ ןכסל וליפא הב םיאצמנה לכ תא ריקפמו הניפסה
.והשמ הז ידי-לע חיוורי אמש קפסה

רתסאמ דומלל

:הכלמה רתסאמ עייתסמו "אמויד אניינע"ב יברה עגונ וז תרגא ףוסב

החונמב הווצמהו הרותה רומשל הכלמה רתסא התיה הלוכי ,אמויד אניינעמו
.לארשי ינב תא ליצת ילוא ,קפסה לע הייח תא הנכיס הז לכבו תוכלמה רצחב
םתויהב תאז םג ףאו" ותרותב ה"בקה חיטבהש עודיה ץורית הדיב היה הרואכלו
חוור - יכדרמ ירבדכש יאדוובו ,"םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיבייוא ץראב
הסנכנ אלש אלא .הייח ןכסל הל המו ,רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו
החונמ םוקממ האצי הברדא אלא ,החונמ םוקמל החרב אלש קר אלו תונובשחב
,רתסא םש-לע תארקנ הליגמה ירהו .'וג ותד תחאד תיתמא הנכס ,הנכס םוקמל
.הארוהה ןתנש יכדרמ םש-לע אלו ,שממ שפנ-תוריסמב הלעפ איה איהש

א"טילש וסיגו אוה

'ב) ןושאר םוסריפב איה םג ,תפסונ תרגא הנה .תדחואמ תינכט תיזח - ל"נה ןיינעל הרזחב
ברה=] ותרות דובכ רשא" ול עדונ יכ ,ראשה ןיב ,יברה ןייצמ הב ,(ה"כשת לולא שדוח-שארד
:"תינכט תיתד תיזח דעב םה . . א"טילש ['לארשי תיב'ה לעב ר"ומדאה] וסיגו [ןיוול

תספדומה הרודהמב עיפומ

לארשי ינב תבוט

:ותומילשב ןאכ אבומ ,אשונה ותואבו הפוקתה התואמ ,ל"ז ןיוול ברה לא ףסונ בתכמ

תספדומה הרודהמב עיפומתודיסחה ינייעממ


תישארב


תישארב תשרפ

הסינכה םוי - םייטרפה םידעומה ימי ןכו ,לארשי ידעומו תותבש ,לוחה ימי - הנשה ימי לכ
ללכה ןמ אצוי אלל םלוכ - ויתוערואמו םדאה ייח ימי ראשו הווצמ-רבה םוי ,'רדח'ל
.הנש התוא לש תישארב תבשמ "םילבקמ"
(10 'מע 'ו ןמיס בוט-םש-רתכ)

* * *

:ןקזה ר"ומדא ק"כ תאז רמוא רחא ןפואב

והלוכ ןיכרבתמ הינימ" ירה ,תבשו ."הנשה תותבש לכב הריאמ תישארב תבש לש הראהה"
."ןימוי
(65 'מע ה"שת תוחישה-רפס)

* * *

תבשד (םוגרת דחאו ארקמ םיינש) "הרדסה תרבעה"ב ךיראהל גהנ "קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כ
.תישארב

ץנאג א ךיז טריפ יוזא - תישארב תבש קעווא ךיז טלעטש'מ איוו יוזא" :וקומינו ומעט
יניינע לכ ,ןכל .(הלוכ הנשה לכ ותגהנה אהת ךכ - תישארב תבשב בצייתמ םדאש יפכ) "רהאי
.תוטשפתהבו הבחרהב םתושעל שי וז תבש
(ב"ישת ,ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(ג,א) רוא יהי

(הפ שדח רהוז) "זר" היירטמיגב - "רוא"

:רמא ט"שעבה

ונשיש 'זר'ה תא תולגל איה םיקידצה תדובע .'רז' היירטמיגב םגו 'זר' היירטמיגב 'רוא'
.'רוא' השענ יזאו ,'רז'ב

.ריאהל לוכיש םג אוה - רבד לכבש 'זר'ה תא עדויש ימ :רמא תרחא םעפו
(חכ 24 'מע תופסוה - בוט-םש-רתכ)


(ד,א) ךשוחה ןיבו רואה ןיב םיקולא לדביו

ןישמתשמ ויהיש ךשוחלו ול האנ ןיאו ,בוט יכ והאר :לדביו בוט יכ רואה תא םיקולא אריו
(י"שר) הלילב ומוחת הזלו םויב ומוחת הזל עבקו ,הייבוברעב

תא החוד רואהש אוה םירבדה עבט אולהו ,ךשוחו רוא לש 'הייבוברע' היהתש רשפא דציכ
?ךשוחה

ןמז רואה שמיש ,ךשוחל רואה ןיב ה"בקה לידבהש םדוק :ןמזב קר התיה 'הייבוברע'ה ,אלא
התיה םהיניב הלדבהה .רורב םוחת תעיבק אלל ,ןיגוריסל ךכו ,ךשוחה - וירחאלו ,םייוסמ
."הלילב ומוחת הזלו םויב ומוחת הזל עבק"ש
(168 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ה,א) רקב יהיו ברע יהיו

?רקובל ברע םידקה המל

ילובג -יתלבה רואה םוצמצ תמחמ קרו ,םוצמצה ןמ הווהתנ ןושארה םויב ריאהש רואה יכ
השענ םוצמצה אוהש 'ברע'המש אצמנ .תישארב-ימי-תשש לש ילובג רוא תווהתהל היה לוכי
.'רקוב'ה הווהתנו
(א 'מע 'ב ףד תישארב הרות-רוא)


(ו,א) םימל םימ ןיב לידבמ יהיו

וליאו ,תודחאתהו תורבחתה וניינע דסחש ,אוה הרובגה תדימל דסחה תדימ ןיב םילדבהה דחא
(דסח) םימ ןיבש לדבההב תוארל םג ןתינש יפכ ,םיקבדה ןיב הדירפמו תקלחמ הרובגה תדימ
.קלחלו ררפל העבט שאה וליאו ,קבדלו רבחל אוה םימה עבט :(הרובג) שאל

הז היה ןכל .אקווד הרובגה תדימ ידי לע התשענ םימל םימ ןיב הלדבהה םגש אצוי הז יפל
.הרובגה תדימ דגנכ אוהש ,האירבה לש ינשה םויב

.הרובגהו ןידה תדימ לש םש אוהש ,(86) 'םיהל-א' היירטמיגב 'לידבמ' :ךכל זמר
(אס 'מע ןיטיג ,ס"של קחצי-יול תרות)


(וכ,א) ונתומדכ ונמלצב םדא השענ

:ט"שעבה רמא

,ןבה דלונש םדוק ךא ;ונב ינפ רויצ תא ותבשחמב קוקחל לוכי םדאש ,איה םדו רשב תדימ
.ןבה תרוצ באה תבשחמב הקקחנ רבכש רמול ךייש אל

וארבנש םדוק ףאש רמול ןכתיי ,םיווש דיתעהו רבעה ולצא רשא ,ךרבתי 'ה יבגל םלוא
."הבשחמב ולע לארשי" (א"פ ר"ב) ל"זראמכ ,האליע הבשחמב הקוקח םתרוצ התיה ,לארשי

:בותכה זמרש והז

,(אס תומבי) 'םדא' םיארקנש לארשי ונייה - "םדא השענ"

.הבשחמב הליחת קוקח היהש תומדו םלצ ותואב - "ונתומדכ ונמלצב"
(אמר 'יס אל ףד בוט-םש-רתכ)

* * *

יהי" דיחי ןושלב (םיארבנה ראשבכ) אלו "םדא השענ" םיבר ןושל רמאנ םדאה תאירבב עודמ
?"םדא

הניחבו הגירדממ אב לצאנו ארבנ לכ .םילצאנהו םיארבנה רתי תאירבמ הנוש םדאה תאירב
,םדאה .המודכו ,תראפתה תניחבמ - עיקרה ,דסחה תניחבמ אב רואה - המגודלו ,דבלב תחא
.ןלוכ תוריפסה לכמ וב שיו ,תוניחבהו תוגרדה לכמ לולכ ,תאז תמועל

לכל לעמו תוריפסה רשע לכמ השענ אוה יכ ,"םדא השענ" ,םיבר ןושל םדאה תאירבב טקנ ןכל
.ןלוכ תוגירדמה
(טכר'א 'מע ,ג ךרכ םירבד הרותה-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


תישארב תשרפ שדוק-תבש
ירשתב ו"כ

א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש ןעמ יוו יוזא" :1וניאישנ וניתובר םגתפ עודי
.[הנשה לכ תכשמנ ךכ ,תישארב תבשב םיבצייתמש ךרדכ=] "ראי ץנאג

.שדוחה םיכרבמ תבש

לכ תרימא ירחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימאל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי 2רקובב םכשה
ורמאי - לבא וא טייצראי - בויח שי םאו .םותי שידק םירוה ול ןיאש ימ רמאי ,םיליהתה
ירחאש 'ןוצר יהי'ה תא (3שידק רמואה ונרמאי - תוחפל) הליחת ורמאיו ,רפס לכ רחא שידק
.5הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח לש רמאמ העשכ 4ודמלי ןכ-ירחא .הז רפס

ןיק-לבות תוחאו" :םייסמ ישימחה - 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ - םילועה ןיב תוקספהה
.(הכ,ה) "םיקולא ותוא חקל" :ישישהו ;(בכ,ד) "המענ

.6(אכ-ה,במ היעשי) "רידאיו הרות לידגי . . רמא הכ" :הרטפה

.םיקלח 17-ו 10:49 יעיבר םוי :דלומה .7שדוחה תכרב ינפל דלומה ןמז תעדל ןוכנ

.ישימחה םויבו יעיברה םויב ןוושחרמ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.8"םימחרה בא" םירמוא ןיא

5םוקמה יאנתל םאתהב - הנמז .9תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי איה םיכרבמ תבש
םישנה ,הזל ףסונב .תיבה-ינב םע םתיבב הכישמהל ולכויש ןפואב הרדסל שי ,ללכ ךרדב .
.10תבש יאצומב וא ,תבשב ןמצעל תודעוותה ורדסי תונבהו

.11'ריתי אליחב' דעוותהל םיגהונ םידיסחה ויה תישארב תבשב

,רוכמל ,תסנכה-תיב יאבגל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הוויצ ז"ישת תישארב תבש תודעוותהב
רוכמל וגהנ רתוי תורחואמ םינשב .הלילגו ההבגה ,הנשה לכ לש 'תוילע'ה תא ,הנש לכבכ
תוילע ,ותסנכהו הרות-רפסה תאצוה :ראשה ןיב ,ורכמנ תונורחאה םינשבש דע ,תופסונ תווצמ
.12(יברה לש תויודעוותהה תואצוה=) 'שודיקל ןיי'ו 'רואמל רנ' ,'קזח'

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמ תליפתב

.14"וכרדל ךלה בקעיו" :13בוש םיזירכמ תישארב תבש יאצומב

ישילש םוי
שדוח-שאר-ברע ,ירשתב ט"כ

.15הקדצ תניתנב ףיסוהל שי םויה

יעיבר םוי
ןוושחרמ ח"רד 'א ,ירשתב 'ל

.16החנמו תיברע תוליפתב אל םג ,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא ,ףסומ וב שיש םוי לכב

.17םוי דועבמ תיברע םיללפתמ םא םג "אוביו הלעי" תיברע תליפתב םירמוא

לבא ,רובידב 18הרשע-הנומש ינפל "אוביו הלעי" זירכהל ןיקיספמ ןיא שדוח-שאר לילב
.19תאז ריכזהל ידכ המודכו ןחלושה לע םיחפוט

(קפתסה וא) רכזנ םא - החנמבו תירחשב .רזוח וניא ,תיברע תליפתב אוביו הלעי רמול חכש
הלעי" רמאי ,20"ךיקוח ינדמל" םייסי ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" לש "'ה" תרימא רחאל
ינפל ,םש "אוביו הלעי" רמאי ,הכרבה תא םייס רבכ םא ."הניזחתו" ךישמיו "אוביו
רכזנ םא ."הצר"ל רזוח ,ינשה "ןוצרל ויהי" םויס דעו "םידומ" ליחתה רבכ םא ."םידומ"
,21"חתפת יתפש ינד-א" רמוא וניאו הליפתה שארל רזוח - ינשה "ןוצרל ויהי" םויס רחאל
וניא ,ףסומ תליפת ירחא רכזנ םא לבא .הז םוקמב ץ"שה תרזחל הביתה ינפל תדרל יאשרו
חסונכ רמאי ,הלילב וליפא ,"ביטמהו בוטה" תכרב ינפל רכזנ םא ,ןוזמה-תכרבב .22רזוח
.23רזוח וניא - ךכ-רחא רכזנ םאו ,רודיסבש

.24'ללה'ה תא םהב םירמוג ןיאש םימיב םג ףוסו הליחת 'ללה'ב ךרבמ דיחיה רשא םיגהונ

רחא קר םידמול םירועישה תא לבא ,ףסומ םדוק - םתצילחו ('וכו ת"ר ,י"שר) ןיליפת תחנה
.16הליפתה לכ םויס

ןיליפת םייתניב םיחינמו ,שידקה ןיבל הרותה-רפס תסנכה ןיב לודג קספה שיש ןוויכמ
שידקה תרימא ינפל רומזמ הזיא רמול ךירצ ןכ-לע ,'וכו עמש-תאירק םיארוקו םת-ונברד
.25ףסומ ינפלש

דוע םע ףיסוהל רשפאו ,י"שר שוריפ םע דחא קוספ שדוח-שאר לכב דומלל קיתע גהנמ
קרפ רמוא ג"י ןב אוה םא ,המגודל) וייח תונש רפסמל םיאתמה םיליהתה קרפמ ,םישוריפ
בוש קרפה תא דומלל םירזוח ,רוביעה תנשב ןכו ,םיקוספ ב"ימ תוחפ ליכמ קרפה םאו ,(ד"י
םיקוספ רתוי וא םיינש םידמול ,םיקוספב הבורמ קרפה םאו ;הנשה ישדוח רפסמכ הלעיש דע
.16שדוח-שאר לכב

.[הנשה ךשמב ה"יא ואבוי שדוח-שאר לש םיפסונ םיגהנמ]

ישימח םוי
ח"רד 'ב ,ןוושחרמב 'א

.17רזוח וניא "אוביו הלעי" חכש םא ,שדוח-שארד 'ב ליל לש תיברעב םג

ישיש םוי
ןוושחרמב 'ב

.ליגרכ 'ןונחת' רמול םירזוח ךליאו םויהמ

.26תבשה םוי דעב םג ,לופכ םוכס - "הנשמ" הקדצל םינתונ שדוק-תבש ברע לכב

םייתש וא תחא השרפ ('ריבעהל') אורקל וגהנ ד"בח יאישנ :םוגרת תחאו ארקמ םיינש תרימא
םיליחתמ ויה תוצח רחא ישיש םויב .ישיש םויל רוא הלילב ישימח םויב ('ינש' ,'ןושאר')
םיריבעמ ויה ,הליפתה ינפל רקובב תבשב .הרטפהה םע הרדסה לכ תא םיריבעמו ,הלחתההמ בוש
.27'יעיבש'מ בוש
'מע 'י ךרכ תוחיש-יטוקלמ חיכומ 'ת ע"ר 'ד"בח יגהנמ רצוא'בו .נ"שו ,556 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (1
'מע א"ח ב"נשת 'תויודעוותה' .44 'מע ד"שת ש"הס :תישארב תבשל רשקב דוע) .הז ללכב תבש-יאצומ םגש ,190
.(188

-לכיה ץבוקב) םדקהב הנמילשי - רחאמהו ,(30 'מע ש"זר ץבוק) רוביצב הליפת החוד הניא םיליהת תרימא (2
.(חעקת 'מע ג ךרכ ,צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא הארו .'א םויב - ואל םאו ,החנמ רחא :וסר 'מע ג"ח םחנמ

םגו ,(םיליהתה לכ ףוסב א"פ רמאש א"י) םיליהתבש רפס לכ תרימא רחא 'ןוצר יהי' רמול גהנ אל יברה (3
.רמאנ וניא תאז אללש עמשמו ,רפס לכ לע שידק תרימא רתוי בשייל ידכ קר ותרימא עיצה ןאכ

םינמזה םתואב אלא יברה רמא אל םיליהת תרימא ירחאו ינפל םרמואל םיליהתה רפסב םיספדנה םיקוספה תא
.םיליהתה לכ תא םירמואש

.אפר 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא - (תבש לכב) "אקווד תסנכה-תיבב איפונכב" (4

.30 'מע םיגהנמה-רפס (5

.32 'מע םש (6

ב"חל תוטמשהב ,ג"ח שארב) ח"ירהמ יטוקיל האר ,םיברב העש התואב תאז זירכהל וגהנ ןכלו .ז"הדא רודיס (7
.זמ ק"ס י רעש םירפא-ירעשה לע םימחר-ירעשו ,(ב,חפ

זית 'יס א"גמ) וירחא ןינוע םעה לכו 'שדוקמ' רמואו דמוע ד"יב שאר ובש ,שדוחה שודיקל רכז ,דמוע ץ"שה
ומק 'יס הרורב-הנשמ האר ,ןידה ןמ אל לבא ,גמ ק"ס םש םימחר-ירעש) אתוביבח בגא םידמוע רוביצהו ,(א ק"ס
.(חי ק"ס ןויצה-רעשב

.ז"הדא רודיס (8

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (9

.523 'מע זט ךרכ ,תוחיש-יטוקל (10

.64 'מע ה"שת תוחישה-רפס (11

תישארב תבשל ןיינעה תוכייש הראבתנ 83 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסבו .וצש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (12
.אקווד

.269 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (13

ןוכנ ררבל שיו - (31 'מע 398 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) ק"שצומב .י.נמ לע-לא יסוטמב הארמה ןיינעל (14
.ק"שב ונכוה ןיידע 11 העשב ק"שצומב םיאצויה םיסוטמה וליפאש א"יש ,ק"הראמ הארמהל רשקב ו"קו .וישכעל

גהנמ םינורחאהמ איבה ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב .593 ע"ס ג"ח ו"משת 'תויודעוותה' (15
ירעש'ב אל םג ,יברה יבתכו תוחישב אבומ ויתאצמ אל ע"על ךא ,ומצע שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי
.'הקדצ

.36 'מע םיגהנמה-רפס (16

.נ"שו ,2 הרעה ז"פ 'ד"בח - שדוח-שאר יגהנמו יניד' הכוראב הארו .ג"יס חק 'יס ז"הדא ע"וש (17

.ז"הומדא רודיס (18

דומעה ינפל ללפתהשכ הזל ןיתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ,4 הרעה ז"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' (19
.ה"כשת תנשב

הרורב-הנשמ ,הבושת-ירעש ,א"דיחה י"ע הכלהל אבוהש (יתעמשו ה"ד ב,ג תינעת) א"בטירב הז ןיד רוקמ (20
,ןכלו ,והאר אל - תרחא בתוכש (י ק"ס ףוס תוצבשמ) ג"מפה .חכ ק"ס דיק 'יס םייחה-ףכב ןייוצמכ ,דועו
ת"ושב .(ח תוא ב"מר ס"וס ד"וי ך"שמ ,ץמח תריכמ 'לה שארב ז"הדא רודיס האר) הזב ותומכ קוספל ןיא ,ללככ
,וירבד תא ללש טמ ס"וס ה"ח תעד-הווחי ת"ושב ךא ,ארבסמ א"בטירה ירבד החד גצ 'יס ד"ח ח"וא השמ-תורגיא
הנשמ לבא ,הז ןינעב ךיראה ז ק"ס ןחלושה-ידבב זמ 'יסו בי ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה-תוצקב .ש"ייע
םידעומה-חבש 'סב ,ךדיאמ ."אוביו הלעי" ןיינעל ןכ גוהנל ס"מהוחד 'א ליל ד"בח -ללוכ חולב ולש הנורחא
.ע"צו ,תאז רמול אלש ה"ע ןיקרובד ש"זר ג"הרה םשב איבמ ,הרעהב 228 'מע

.(חע ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה-תוצק ע"עו) .ל"נה א"בטירה םשב םש 'וכו הבושת-ירעש (21

.ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (22

.י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (23

'ללה' לע ומצעב ךרבל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .דפ 'מע זט קלח ק"גא הארו ,םש םיגהנמה-רפס (24
ק"כ 'תומישר' - ז"דע רפסל אלש הוויצו ,דבלב ברה תיב גהנמכ תאז ןייצ אוה .רוביצב ללפתהשכ םג ח"רד
א"ר ח"הרה תומישרב - תועט הלחש וא הזב םייוניש ויה םא ע"צו] נ"שו ,20 ע"ס ח תרבוח ונרוד אישנ ר"ומדא
תונעל קר גוהנל דיפקה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש רפסמה ,39 'מע 555 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ה"ע ןוספמיס
,322 ע"ס ד"ח א"משת שדוק-תוחיש) א"משת א"נמ שדוחה םיכרבמ תבש תודעוותהב .[רודיסבש הארוההכ 'ןמא'
.יאשחב ומצעב הכרבה תא רמולו 'ןפאכניירא' - 'םידיסח גהנמ'כ ,םיברב יברה תאז רפיס ,(הגומ יתלב

ןדידל הרואכלש ,18 'מע חלש ןויליג 'תורשקתה' האר ,פ"מהוחו ח"רב ללהב 'ןמא' תיינעל הקספה ןיינעל
.חכ 'עה ז"פ ג"ח חספ - לאירבג-יעטנב כ"כו .ז"דספב ומכ תונעל ןתינ

'מע כ"ח ק"גא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .זטש 'מע ב"ח 'טוקיל - םירמאמה רפס' ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (25
.גפר

.אס 'יס 'הקדצ ירעש'ב טקלנה האר (26

תאירקל ףדעומה ןמזה יבגל תועדה ןיב "לעופל עגונב" הערכהה וזש יברה איבה י"ח ךרכ ףוס ק"גאבו (27
םויסלו ק"שע לילב וגהנש הלחתהל םג הנווכה םא ב"צו .ש"ייע ,ו"ס הפר 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוהש ת"ומש
ש"הס ךדיאמו ,74 'מע םיגהנמה-אפס ,נק 'מע ב"ח ק"גא ב"ויכב האר .םיברל הארוה וז םג םא ,תירחש ק"שב
.244 'מע א"ח םשו 72 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה'ו 8 'עה 155 'מע א"ח ח"משתזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il