- ח"עש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוושחרמב 'ב * חנ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ורפ" לש ףסונ יוויצ שרדנ עודמ
?לובמה רחאל "וברו


ידכ רקיעב אלא ,םיאטוחה תא שינעהל ידכ קר אב אל לובמה
םלוע"ש ןפואב התיה םלועה תאירב * םלועה תא ןדעלו רהטל
לש תואיצמב םלועה םויק תא הרשפא אלו ,"ארבנ ואולימ לע
- שדח בצמ רצונ ,לובמה לעפש ךוכיזה ידי-לע * אטח
ר"ומדא ק"כ תחישמ * היילעו ןוקיתל תנתינ םלועה תואיצמש
ונרוד אישנ


- 217"הב וברו ץראב וצרש וברו ורפ םתאו" 1וינבו חנל ונתשרפב יוויצהל עגונב
תוללכל) תישארב תשרפב הוויצ רבכש רחאל בוש תווצל ךירצ היה ה"בקה המל :3הלאשה העודי
.5"הושבכו ץראה תא ואלמו וברו 4ורפ" (םדאה ןימ

הניה חנ תשרפב הפסוההו ,6יוויצ הניאו הכרב איה תישארב תשרפב הרימאהש ץרתל ןיאו
'וג וברו ורפ" (תישארב תשרפב) קוספהמ :(7םישרפמב ראובמכ) ןכש - וז הווצמ לע יוויצ
הירפ לע הווצמ שיאה" - ןנבר תעדל] וז הווצמב בייוחמ ימ 8ארמגבו הנשמב םידמל "הושבכו
,9"שובכל הכרד השא ןיאו שובכל וכרד שיא" ,"הושבכו" בותכש ומכ ,"השאה אל לבא היברו
םיקולא םהל רמאיו םיקולא םתוא ךרביו רמוא אוה םהינש לע" - הקורב ןב ןנחוי יבר תעדלו
תישארבב קוספהש ,ןבומ הזמש ,קוספה לע שוריפב (ןנבר תעד) תאז איבמ י"שרו ,["וברו ורפ
.11(הכרבל לע ףסונ) 10רמאנ הווצמל (ארקמ לש וטושפ - י"שר תעדל ףא)

13"'וג וברו ורפ םתאו" ,(12"יוויצל ןאכ") חנ תשרפב הנשנו רזוח יוויצה ןכ-יפ-לע-ףאו
.14תישארב תשרפב רמאנ רבכ הז יוויצש םגה ,

ורפ" בותכ תישארב תשרפב :םהיניב קוליח םיאור ,םיוויצה ינש ןיב האוושה םישוע רשאכ
וברו ץראב וצרש וברו ורפ םתאו" - חנ תשרפב ןכ-ןיאש-המ ,"הושבכו ץראה תא ואלמו וברו
."הושבכו" תבית תא טימשמ אוה (ב) ,"הב וברו ץראב וצרש" ףיסומ אוה (א) - "הב

,רואיב ךירצ ןיידע - (יוויצ אלו) הכרב תודוא רבודמ תישארב תשרפבש 15שוריפהל וליפא
תשרפב :םהיניב קליח אלא ,דחא ךשמהב ,דחיב יוויצהו הכרבה תא רמא אל ה"בקה עודמ
הוויצ לובמה רחאל קרו ,"'וג וברו ורפ" הכרבה םע םכריב אוה (םדאה תאירבב) תישארב
."וברו ורפ םתאו"ב םתוא

הז ירחאלו ,"'וג וברו ורפ 'וג םיקלא ךרביו" ,הליחת םכריב ה"בקה חנ תשרפב םג :דועו
ךירצ היה ה"בקה עודמ :הלאשה הז יפל תררועתמ - 12("וברו ורפ םתאו") יוויצה םהל רמא
םתוא ךרביו" תישארב תשרפב (םדאה ןימ תוללכ) הוחו םדא תא ךריב רבכש רחאל ,בוש םכרבל
?"'וג וברו ורפ 'וג םיקולא

המדאה ינפ לע רשא םוקיה לכ תא חמייו" רשאכ לובמה רחאל :אוה תוטשפב הזב רואיבה
'וכו תויחה תא) שדחמ ךריב ה"בקה - 18"ץראב םדאה תא השע יכ 'ה 17םחנייו"ו ,16"'וג
- "'וג וברו ורפ" וינבו חנל הוויצו (ךריב םגו ,19"ץראה לע וברו ורפו ץראב וצרשו"
.םוקי בוש אורבל ידכ

20"דוע םלועה תחשל אלש ה"בקה וחיטבהש דע היברו הירפב קוסעל גאוד חנ היה"ש טרפבו
וברו ורפ" לש דחוימ יוויצל חנ קוקז היה ןכל ,(תישארב תשרפב 'ה יוויצ לע עדיש םגה)
.21"'וג

'המ ףסונ יוויצל םיכירצ עודמ ((קיטאלג) קלח םינפ-לכ-לע) ץרתמ הז ןיאש ךכל ףסונ לבא
םלועה תחשל אלש) 22החטבהו ("'וג ורפ 'וג םיקולא ךרביו") הכרבה יד אלו) לופכ ןושלבו
קר הניא ("וברו ורפ םתאו") חנל (הכרבהו) יוויצהש ,עמשמ ןיינעה תוללכמ הנה - ((דוע
הזב ףסותמ אלא ,םלועה תא בוש ארבי חנש ,(תישארב תשרפב) םדאל יוויצה תא שדחל ידכ
תורודל הווצמה לע םידמול תומוקמ המכבש הזמ םג ןבומכ] (הכרבו) יוויצהב יללכ שודיח
.[23חנל הזה יוויצהמ אקווד

םלועה בצמ יבגל) לובמה ידי-לע םלועב השענש שודיחה תוללכב רואיבה יפ-לע הז ןבויו
:"שדח םלוע האר" חנש 24שרדמב בותכש ומכ ,(תישארב תשרפב האירבה תלחתהב ,הז ינפל

ןמזב םלועה בצמ יבגל קר אל) םלועה תואיצמב שודיח ףסותינש ,ושוריפ "שדח םלוע"
.האירבה תלחתהב ,לובמה םדוק םלועה בצמ יבגל ,(רקיעבו םג אלא ,לובמה

תלחתהב שודיחה יבגל לובמה ידי-לע לעפנש םלועב שודיחה והמ :ןבומ וניא הרואכלו
,26"ץראה תאו םימשה תא םיקולא 25ארב תישארב" רשא (שיל ןיאמ) יתימא שודיח - האירבה
?27שדחמ עגרו עגר לכב שממ ספאו ןיאמ םלועה תא םייקמו היחמו הווהמ ה"בקהו

םא יכ ,םיאטוחה תא שינעהל ידכ קר אל) אב לובמהש ,28תומוקמ המכב ראובמ :הזב רואיבהו
'מ לש הוקמה ימ תמגודב אוה ירה םוי םיעברא ודריש לובמה ימ) "ץראה תא רהטל" (רקיעבו
.םלועה לכ תא ןדיעו ךכיז לובמה ,(םדאה תא םירהטמש האס

תואיצמה תונוכתו עבטה םע אל) הרושק היה םלועה תומילש ,(לובמה םדוק) האירבה תלחתהב
.29"ארבנ ואולימ לע םלוע" - ה"בקה ידי-לע התאירב חכו ןפואה םע (אלא ,אפוג םלועהד

ךכל איבה הז ,"ץראב םדאה תער הבר"ש ידי-לעש ,לעופב היהש יפכ ,תויהל לכי ןכלו
םגהש ןוויכ - האירבה ירדסב קספהו םלועה ןברוח ,30"'וג החמא 'וג השע יכ 'ה םחנייו"ש
הנה השע רשא לכ תא םיקולא אריו"ש ןפואבו ,(ואולימ לע) ה"בקה ידי-לע הארבנ האירבהש
ןכות דצמ אלו) ארוב ידי-לע ותאירב ןפוא דצמ התיה האירבהש תויה ,ירה ,31"דאמ בוט
,הזכ ןפואב הדיריל ומרג (ונוצרמו ארובהמ םלועה תא וקחירש) םיאטחה ןכלו (אפוג םלועה
.(32"רוריב ךייש היה אל") הלעתתו ררבתת איהש ךייש היה אלש

דצמו ,33"סמח ץראה האלמ"ש ךכ ידכ דע םלועה לקלקתה לובמה רודד אטחה ידי-לעש ןוויכו
,םלועה תואיצמל םעט םוש ראשנ אל ןכל ,היילעו רוריבל תורשפא םוש היה אל םלועה
."'וג החמא 'וג השע יכ 'ה םחנייו"ו

רשאכ םגש ,(אפוג םלועה לש) ץראה ךוכיזו תרהט הלעפנ זאש ,לובמה ירחאל ןכ-ןיאש-המ
לש הדובעהמ לחה ,(הבושתה תדובע ידי-לע) תולעתהלו ררבתהל לכות ,רתויב דורי בצמב איה
ןכל - (ורוד ישנא לכד הגהנהה לע טבה ילבמ) 34"ויתורודב היה םימת קידצ שיא חנ חנ"
אלו . . רשב לכ תרכי אלו" לש תירבה תתירכל דע ,"ותובשי אל" ,האירבהב ףקות זא השענ
.36וב היהי םלועהש בצמ לכב - 35"'וגו לובמ דוע היהי

האירבהב רומג שודיחה :לובמה ידי-לע לעפנש - "שדח םלוע" - םלועב שודיחה תוהמ והזו
.תולעתהלו ךכדזהל לוכי ומצעב םלועהש ,םלועב השדח הנוכתו תלוכי ה"בקה סינכה זאש

:(השרפה לכ םשו) חנ םשב םג זמורמ הז ןיינע

םינוילעל אחיינ" - םיילפכב אחיינ אוה םימעפ יתש "חנ חנ"ו ,37אחיינ ןושלמ אוה חנ
39בותכש ומכו) תבש תניחב אוה חנש ,38תומוקמ המכב ראובמכו .37"םינותחתל אחיינו
."ותכאלממ תבושה םדאכ ,התיבש תניחב אוהש" ,"אחורד אחיינ" ,("חנו" ומוגרתו "תבשיו"

- 40"חנ ימ" ומש לע לובמה ימ םיארקנ ןכלו ,םלועב החונמ סינכהו לעפ (קידצ שיא) חנ
םגש ,(לובמה םדוק ובצמ יבגל םלועב החונמ השענ הז ידי-לעש ,ץראה תא ורהיטש ןוויכ
ףקות םלועה לבקמ - הז ידי-לעו .ךוכיזו רוריבל ךייש היהי ,אפוג וניינע דצמ ,םלועה
."ותובשי אל"ד החונמה

"םינוילעל" אחיינו החונמ לעפ אוהש ,הרומ םימעפ יתש "חנ חנ" :וזמ הריתיו
םינותחתש ,(ומש לפכנש דחא םדא אוה חנש יפכ) וידחי םידחאתמ םהש יפכ 41"םינותחתל"ו
.םינוילעה םע ודחאתי (םה םניינע דצמ)

האירבב תומילש לעפ הזו ,(לובמה םדוק) האירבה רמגו םויסב היה החונמו תבשד ןיינעה -
(תומילשו רמג) קלח היה הז לבא - (42"החונמ תאב תבש תאב ,החונמ רסח םלועה היה המ")
("חנ ימ"ו) חנ ידי-לע ןכ-ןיאש-המ ;44"'וג םיקולא 43לכיו" ,ה"בקה ידי-לע האירבהמ
אחיינ םג הז ירה ןכלו .ומצע וניינע דצמ םלועב החונמ (םדאה תדובע ידי-לע) הפסותנ
.(46הטמה תדובע ידי-לע אבש ,"הישותל םיילפכ") 45םיילפכב

יבגל ,לובמה רחאל "'וג וברו ורפ םתאו" יוויצהב שודיחו םעטה ןבוי ל"נה יפ-לע
:(לובמה םדוק) םדאל יוויצה

םדאה תאירב רחאל ה"בקה רמאש "הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ" 'ה יוויצו הכרבה
יללכ יוויצו תיללכ הכרב איה - (47"םתוא ארב הבקנו רכז 'וג םדאה תא םיקולא ארביו")
עודיה ןושלבו ,התוא שובכיו ץראב בשייתיו הברתיש :םדאה תאירב תילכתו דיקפת תא אטבמש
םלועה לכ לע לושמיש חוכ םדאל ןתנו ךריב ה"בקה .49םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - 48
תא שובכיש ,(50"ץראה לע תשמורה היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו") םיארבנה לכו
.ה"בקה רובע "הריד" ונממ השעיו םלועה

("'וג וברו ורפ"ד יוויצו הכרבה - ללוכ) םדאה תומילשש ןוויכ ,האירבה תליחתב לבא
התיה ןכל ,ה"בקה ידי-לע ותאירב חוכ דצמ (אלא ,אפוג ויתונוכתו ועבט דצמ אל) התיה
'ה םחנייו"ש ךכל הז איבה ,"ץראב םדאה תער הבר"ש הז ידי-לעש ,לעופב היהש יפכ ,תורשפא
הכרבה לוטיב - ללוכ ,30"'וג המדאה ינפ לעמ יתארב רשא םדאה תא החמא 'וג השע יכ
:הברדאו ,הזל ילכ היה אל - ומצע דצמ - םדאהש ןוויכ ,51"'וג וברו ורפ"ד יוויצהו
תער הבר" ירה ,ךרבתי ול הרידל םלועה תכיפהו "הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ" םוקמב
החמא"ש איבהו ,[הרותה יפ-לע "הושבכו 'וג וברו ורפ"ד ךפיה הגהנה - ללוכ] "ץראב םדאה
."'וג םדאה תא

לחה ,(אפוג םלועד) ץראה ךוכיזו הרהטה לעפנ ,"שדח םלוע" השענשכ - לובמה ירחאל ,ןכלו
,"'וג וברו ורפ" לע שדח יוויצו הכרבל ךירצ היה - "'וג קידצ שיא חנ חנ"ד הדובעב
וברו ורפ"ד הדובעה לע יוויצו הכרב ,(52וינבו חנ לצא שדח בצמו) "שדח םלוע"הל םאתהב
הכרב (ב)ו ,ךרבתי ול הריד (53אפוג וניינע דצמ) םלועהמ םישוע (א)ש ןפואב ,"'וג
לכ תרכיי אלו" "ותובשי אל") 54םינמזה לכ לע יחצנו םייק (אלא ,לטב אל) היהיש יוויצו
ךרע יפל אל (א) היהש ןושארה 52יוויצו הכרבהכ אל - ("'וגו לובמ דוע היהי אלו . . רשב
.55(םדאה ידי -לע) הטמל םויק אל היה ול (ב) אלימבו ,53םלועה ירדג

יוויצהו הכרבהמ אב (וינבו חנל) ינשה יוויצהו הכרבה לע םג (תוללכב) חוכהש ,רמול שיו
"'וג וברו ורפ"ד הדובעה ינפוא לכ ללוכה יללכ יוויצ היהש ,(םדאה תאירב ירחאל) ןושארה
תומילש לבא ,(לובמה ירחאל - הטמה תדובע דצמו ,לובמה ינפל - הלעמל יוויצה דצמ)
.לובמה ירחאל לעופב וז הוצמ םויקו יוויצהו הכרבה ידי-לע לעפנ ןיינעה

"הושבכו" רמאנ אל ובש חנ תשרפב יוויצה ןושלב יונישה םעט םג ןבוי הז יפ-לע
:תישארב תשרפב יוויצה ןושלמ יונישב ,"הב וברו ץראב וצרש" םיפיסומו

8ל"זח תשרדמ םג ןבומכ] 56שבכנה ןוצרב אל ,וחרוכ-לעב ןיינע םישבוכש ושוריפ "הושבכו"
המחלמב ץראה שוביכ לע הרומש ,"השאה אלו שובכל וכרד שיא" "הושבכו" לע (י"שרפב אבוה)
ןושלהכ) ןוצרב איהש - תוכלמה ןיינעכ אל ,וחרוכ-לעב איהש 58הלשממה ןיינע ךרד-לע ,[57
.60("םהילע ולבק ןוצרב ותוכלמו" 59

,וחרוכ -לעב שובכלו םחליהל םיכירצ ובש בצמ לע הרומ (תוללכב) "הושבכו"ש ,תרמוא תאז
.הזל תוכייש םוש ול ןיא (ונוצרב) ומצע דצמש ןוויכ

(לובמה ידי-לע םלועה ךוכיזו תרהט ינפל) האירבה תליחתב םינותחתב הריד תיישעד הדובעב
אלו ארובה חוכ דצמ איה םלועב תומילשהש ןוויכ ,"הושבכו"ד ןפואב הלועפ דחוימב תשרדנ -
ןכלו .תוקולאל ילכ וניא ןיידע ומצע דצמ םלועה - הברדאו ,אפוג (םלועהד) וניינע דצמ
.הלשממ לש ןפואב ,ושבוכל םיכירצ

- חנ תדובע ידי-לעו לובמה ידי-לע לעפנש םלועב ךוכיזהו הרהטה חוכ ירחאל ןכ-ןיאש-המ
לועפל חוכה ןתינ זא - הברדאש ןוויכ ,םלועה ןוצר ךפיה ,ץראה שוביכ לע הניא השגדהה
אלא ,"הושבכו" םש רמאנ אל ןכלו ."םהילע ולבק ןוצרב ותוכלמ"ד ןפואב הדובעה תומילש
ורפ)" - וזמ הריתיו ,(ןוצרב ,אחיינ ךרדב) תיבויח הדובע לע הרומש ,"וברו ורפ" ןושלה
לכב םדאה תודלות 61יובירב תוטשפתהו תיבויחה הלועפב הפסוה ."הב וברו ץראב וצרש (וברו
.62ץראה
תויודעוותה - םחנמ -תרות .א"שנת'ה ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב ,חנ תשרפ שדוק-תבש תוחישמ םיעטק)
(234-240 'מע ,א ךרכ א"שנת'ה

.ז,ט ונתשרפ (1

ביתכד חנ ינבל רמאנש 'יברו 'ירפ ירהו" (ב"ע שיר ,טנ) ןירדהנסמ עמשמדכ - הווצמל רמאנ הז קוספו (2
.(דועו .ונתשרפ שיר כ"בשות קלח ה"לש .ןאכ י"שרפל ם"אר .םש א"שרהמ האר) "'וג וברו ורפ םתאו

.ןאכ א"וגו בקעי-תלחנ .תמדוקה הרעהבש תומוקמ האר (3

.זכ,א (4

וברו ורפ םהל רמאיו וינב תאו חנ תא םיקולא ךרביו" (א,ט) חנ 'פב ליעל רבכ רמאנש הממ אישק ןיאו (5
'פב נ"שמל אל איהש ל"י "הנושארה"ב הנווכהש ,"יוויצל ןאכו הכרבל הנושארה" ןאכ י"שרפכ - "ץראה תא ואלמ
'ירפב הווצמ שובכל וכרדש שיאה"ש "הושבכו"מ םידמלש םש י"שרפמ חכומדכ ,הווצמל רמאנ םש יכ) תישארב
.םש ה"לש .ןאכ י"שרפל בקעי תלחנב ראובמכ - חנל הנושארה אלא ,("השאה אלו 'יברו

.םש ם"אר .ז,ט ונתשרפ .םש תישארב ן"במר האר (6

.םש ה"לשו בקעי-תלחנ (7

.ב,הס - ו"פס תומבי (8

אלו הברו הרפ י-דש ל-א ינא" (אי,הל חלשיו) ביתכדמ אוה ןנברד אמעטש (םש תומבי) ףסוי 'ר תעדל םגו (9
בקעימ ןניפלי אתלימ יוליגד ל"סו הושבכו לש דומילה לע יגילפש" .םש בקעי-תלחנב ראובמ - "וברו ורפ רמאק
וברו ורפ רמאק םדאלד ג"עא ובתכש (םש תומבי) תופסותהמ עמשמ ןכו ,הרמאנ םדאל הווצמה רקיעד הדומ מ"מו
םדא יבג רמאנד םיבר ןושל אוהה ק"הד מ"ש הווטצנ ןכיה 'סותה ושריפ אלדמו ,הווצמ אלו אמלעב הכרב אוהה
רמוא הוצמו הכרב ב"ביר תעדל כ"אשמ ,ןנבר תעדל) "דוחלב שיאה לא הווצמל אלו ךרביו ביתכד אמלעב הכרבל
.ע"צעו .םש תישארב י"שרפל הדשה ראב האר לבא .(םהינש לע

ם"במרהל צ"מהסב לבא .תישארב 'פב רמאנש "'וג וברו ורפ" איה הנושאר הווצמש ךוניחה תעד אוה ןכו (10
השע תווצמ" םתס איבמ ו"טפר תושיא 'לה ם"במרבש ריעהלו .חנ 'פד "וברו ורפ םתאו" בותכה איבמ ,ב"יר ע"מ
."וברו ורפ רמאנש הרות לש

םיקולא םתוא ךרביו" תישארב 'פב בותכהש .ןאכ ם"ארה שוריפ תייחדב םש ה"לשו בקעי-תלחנב ראובמכ (11
ינתקד (א,ה תובותכ) ארפק רבד אתיירבכ" ,(הווצמל אלו) הרמאנ הכרבל "'וג וברו ורפ םיקולא םהל רמאיו
םתוא ךרביו לש 'יפ אוה וברו ורפ םיקולא םהל רמאיו ארקד תרבוס איהש עמשמו ,םדאל הכרב וב הרמאנו ליאוה
ם"ארה תעד םש החוד לבא .(רמאנ הכרבל תישארבב בותכהש) 2 הרעהבש ןירדהנס א"שרהמב אוה ןכו "םיקולא
תומביב הנשמהל םג) ע"וכלש ראבמו ,םש ןירדהנסב איגוסה לעו ארפק רבד אתיירב לע אגילפ תומביד הנשמהש
.ע"צעו ,"וברו ורפ םתאו" חנד ארקמ םידמל ר"ופ תווצמד ל"ס (םש

.ןאכ י"שרפ (12

רואיב ז"ה - "םימד ךפושל 'יברו 'ירפב קסוע וניאש ימ שיקהל ושרדמ יפלו - י"שרפב ינשה שוריפל םגו (13
דומלל ידכ) תישארב 'פב רמאנש ירחאל חנ 'פב יוויצה לפכנש םעטה ז"פע ראבל שיש ףאו .חנ 'פב ןאכ לפכהב
אישוקה לע ףסונ ,"וברו ורפ"ד הווצמה םצע לע ינש יוויצל ךרצוה המל רואיב ךירצ ןיידע - (הז שקיה
קוחדלו רמול חרכומ ןיאו דבלב שקיהל" והזש ,ולא י"שר ירבדב ראבמ םש בקעי-תלחנבש ריעהלו ,האבה הרעהבש
."םיימעפ הוויצש

וא חכומד אכיה אלא םיכומס שירד אלד הדוהי 'רד אבילא) י"שר ירבדב םש ה"לשה שוריפ יפלש ריעהלו
הכרבל אוה "'וג וברו ורפ םהל רמאיו 'וג םיקולא ךרביו" (חנ 'פב) ןושארה קוספ ,((א,ד תומבי) *הנפומד
שולש לעופב רמאנ יוויצהש אצמנ ז"פעש ריעהלו] .(שקיהל יתאו הנפומ "וברו ורפ םתאו" זאו) הווצמלו
.[!חנ 'פב םימעפ 'בו תישארב 'פב :םימעפ

-----

ןנישרדד (ב,גס תומבי) ד"פשכ והירה ר"ופב קסוע וניאש ימש הז שקיה שרודה) רזעילא יבר תעדל כ"אשמ (*
ורפ םהל רמאיו 'וג ךרביו") חנ 'פב הנושארל רמאנה ((א,ד תומבי) הנפומ אלו חכומ אל אכילד ג"עא ןיכומס
.(הווצמל אלו) הכרבל הלוכ אוה ("'וג וברו

-----

היה חנש ,ךמע ינא םיכסמ - "יננה ינאו" (ט קוספ) הז רחא ורמואב" י"שר תנווכ והזש ,ץרתמ םש ם"ארב (14
תיישוקל ףסונ לבא .(םש חנ הדשה ראב הארו) "דוע םלועה תחשל אלש ה"בקה וחיטבהש דע ר"ופב קוסעל גאוד
ירה - "לופכ ןושלב םג תינש םעפ ול תווצל ךרצוה המלו ז"ע החטבהב ול 'יה ידד" (םש ןירדהנס) א"שרהמ
קר אלו ,(תורודה לכ לע וז הווצמ םידמל ונממש) יללכ יוויצ אוה חנל ינשה יוויצהש ,עמשמ ןיינעה תוללכב
םג הארו) םש א"וגבו בקעי-תלחנב ץוריתה עגונב םג ןבומ ז"פעו .םינפב ןמקלדכ ,גאדי אלש חנל חיטבהל
םהל ריתה םתאיציבו (ז,ז .חי,ו ונתשרפ י"שרפ) שימשת םהל רסא הביתל םתסינכבו ליאוהד" :(ז,ט םש ח"הוא
- "ךכ לע םריהזהלו תווצל תינש ךרצוה ךכיפל ,הווצמ אלו תושר אהיש רמולו תועטל רשפא 'יהו (זט,ח םש)
.חנ לא הז יוויצב יללכ שודיחה הזב ראובמ אלו ,זא חנ לש ובצמל עגונב יטרפ יוויצ והזש

.11 הרעה ליעל האר (15

.גכ,ז ונתשרפ (16

.ו,ו תישארב (17

.14 הרעהבכ .שימשת םהל רסא הביתהב םגש ריעהלו (18

.זי,ח ונתשרפ (19

.ט,ט םש י"שרפ (20

.(14 הרעה) ל"נה ם"ארה רואיבכ (21

.ל"נה הרעהבש א"שרהמה תיישוקכ (22

.םש ןירדהנס הארו .10 הרעה ליעל האר (23

.ח ,ל"פ ונתשרפ ר"ב (24

.ארב ןושל אלא ןיאמ שיה תאצוהב שדוקה ןושלב ונלצא ןיאו :פ"הע ן"במר האר (25

.א,א תישארב (26

.א"פ הנומאהו דוחיה רעש אינת (27

.מ"כבו .(ךליאו ב,טנ) םש ח"ות - הכוראבו .(ךליאו ג,ח) ונתשרפ שיר א"ות (28

.ו ,ב"יפ ר"ב האר (29

.ךליאו ה,ו תישארב (30

.אל,א םש (31

.דועו .ד"נרת יתשק תא ה"דס (32

.ג,ו ונתשרפ (33

.ונתשרפ שיר (34

.אי,ט םש .בכ,ח םש (35

.ךליאו 51 'מע ו"טח ש"וקל האר - ל"נה לכב (36

.ב,חנ א"חז הארו .ה ,ל"פ ונתשרפ ר"ב (37

.מ"כבו .א,י ךליאו א"עס ,ט םש .(ג,ח) ונתשרפ שיר א"ות (38

.ב,ב תישארב (39

.ט,דנ והיעשי (40

תימראש ריעהלו .םינותחתו םינוילע ד"ע ,(אחיינ) תימרא ןושלב ןהו ,(חנ) שדוקה ןושלב ןה - החונמ (41
,(נ"שו .10 הרעה 447 'ע א"כח ש"וקל האר) ק"הל םע דחוימב רושק ז"ע דחיבו ,ע"הוא ןושל םיעבשמ 'א אוה
י"ע ןתינ הזל חכהש ,(ג ,חע .ד ,זע םיטפשמ א"ות האר) ע"הואב רוריב לעפנ ןושל 'עהב שומישה י"עו
.ץראה תא ךכזלו רהטל אב ,"חנ ימ" ,לובמה

.ב,ב תישארב פ"הע י"שרפ (42

.םש (43

.(א,זי הציב) הלעמלמ אמייקו אשדקימש תבשה םויק אוה ר"הדא י"ע תבש תווצמ םויק םגו (44

אריו" (א) :בוט וב לפכוהש יששה םויו ,בוט יכ וב לפכוהש ישילש םוי - תישארב השעמב לפכה כ"אשמ (45
אוה ישילשה םויב לפכה יכ ,האירבהמ קלח אוה לפכה םג (ב) ,(אל,םש ז"דעו .בי,א תישארב) "בוט יכ םיקולא
לפכהו .(ז ,םש י"שרפ) ינשה םוי תכאלמ רמגל אוה ישישה םויב לפכהו ,(ז,םש י"שרפ) ינשה םוי תכאלמ רמגל
אריו" ,האירבה לכ רמגל אוה יששה םויב לפכהו .(ז ,םש י"שרפ) ינשה םוי תכאלמ רמגל אוה יששה םויב
."דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיקולא

.נ"שו .ךליאו דסש 'מע א"ח טקולמ מ"הס הכוראב האר (46

.זכ,א תישארב (47

.ו"לפ אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (48

."וז הווצמב היולת םינותחתב הניכש"ד ,ר"ופ תווצמל עגונב (דס רהנ ינש ןיעמ) םהרבאל-דסח האר (49
.32 'מע ה"כח ש"וקל ד"ודנב האר - הטמל ס"אה חוכ יוליג השענ ר"ופ תוצמ י"עש ,מ"כב ראובמהמ ריעהלו
.נ"שו

.טכ,םש תישארב (50

.55 הרעה ןמקל האר (51

התיה הרותה םא ,(14 הרעהבש ם"ארה ירבד רואיבב םש חנ הדשה ראבב אבוה) חנ 'פ םלענה-שרדמ האר (52
,'וכ ןכל םדוק ובתכנ הרותב ירהש ווטצנש תווצמ 'זה ןתוא נ"בל תווצל ה"בקה ךרצוה המל םש לש ושרדממ
שדחתנ םלועהו ןאכל ואב תושדח םינפ אתשהו ץראה תחשיתו םלועל לובמ אבש ןוויכש ,(הדשה-ראבב) םש ראבמו
'וכ לוע וקרפיש ה"בקה ששחש םושמ אלא ,המילש השדח הרות ה"בקה םהל ןתיש היה יוארה ןמ ,תירב םהמע תרכו
.וללה תווצמ 'זה ורמשיש םהל הוויצו רזח ןכלו ,'וכ תווצמ 'ז םהל רריב ןכל

.וינבו חנל יוויצהו ר"הדאל ר"ופ יוויצ ןיב שרפהה רואיבב ונתשרפ שיר כ"בשות קלח ה"לש הכוראב האר (53
."הלעמל הטמלמ" - חנל יוויצהו ,"הטמל הלעמלמ" אוה ר"הדאל יוויצהש - םשו

ר"ופב קוסעל גאוד חנ היהש םושמ אוה יוויצה לפכ םעטש .(14 הרעה ליעלד) ם"ארה רואיב קתמוי ז"פעו (54
.םלועה םייקתי אל אמש

םתוא ךרביו רמאנש וכרב םדאה תא ארבשכ :(ב תוא ט ונתשרפ ש"ותב קתענ) 'א הכרב ןשי אמוחנת האר (55
רשא םדאה תא החמא 'ה רמאיו רמאנש ,הולטבו לובמה רוד אבש דע ,הכרב התואב גהנתמ םלועה היהו ,םיקולא
אטח אל םאבש ,םש ה"לש הארו .'וכ וינב תאו חנ תא ךריבו רזח ,הכרב התוא םהמ הלטבש ה"בקה האר ,יתארב
אבו 'וכ אטחה י"עו ,שיאב ומייקתי תודלותהמ 'א לש ןפואב "'וג וברו ורפ"ד הווצמה וב םייקתנ היה םדא
ןמז דע ,ןימב םויק ר"ופב םלועה םויק הביתה ןמ אציש חנ תודלות הלאו ,ןימב וליפא םייקתנ אלו לובמה
.ש"ייע ,'וכ שיאב םייקתי דוד ןב חישמ

.םייוג העבש תוצרא םתשבכש םתא םיטסל :תישארב פ"ר י"שרפמ ריעהלו (56

ןנירק אלש ןוויכו ,'וכ הכרד ןיאו המחלמב ץראה תא - "שבכל וכרד (שיא)" ה"ד א,הל ןישודק י"שר האר (57
.וברו ורפ הב ןנירק אל הושבכו הב

.'וכ םנוצרכ תושעל ץראב הלשממו חוכ םהל ןתנ ,הושבכו :םש תישארב פ"הע ן"במר האר (58

.'הנומאו תמא' תכרב (59

- רוא-להיל םיאולימ .ג,גנ (ח"אד םע) רודיס .ב"עס ,ונ ה"רל םישורד .ב"ע שיר ,א םירבד ת"וקל האר (60
.מ"כבו .הפרת 'מע

.דחא סרכב השיש תודלוי ויהש :וצרשיו פ"הע תומש פ"ר י"שרפ האר (61

.ץראה לכ בושייב ןוויצש וא תלוכי לכב הב וקסעתיש רמול ,קוזיחל הווצמה לופכי :פ"הע ן"במר האר (62האלמ"ש ךכ ידכ דע םלועה לקלקתה לובמה רודד אטחה ידי-לעש ןוויכ
ןכל ,היילעו רוריבל תורשפא םוש ןיא םלועה דצמו ,"סמח ץראה
"השע יכ 'ה םחנייו"

לע דוע הניא השגדהה ,לובמה ידי-לע םלועה ךוכיזו תרהט רחאל
לש ךרדב תיבויח הדובע - "וברו ורפ" ןושלה אלא ,ץראה "שוביכ"
ןוצרו "אחיינ"

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיא
!ומצע


?ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדי אולה

םג ללוכ ,הדובעה יניינע לכ ומייס רבכש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעהש ןוויכ
תנקסמ ירה ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ("םכלוכ ןכה ודמע") םינכומ םידמועו ,םירותפכה חוצחצ
שממ דימו ףכיתש ,איה ,ולא ונימיב םישועש (יתימא ןובשח ,אקייד קדצ-ןובשח) קדצ-ןובשחה
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה אובל הכירצ

:רתוי תויטרפבו

הריתסב הז ןיא ,ןוקית םיכירצה םיניינע ולצא שיש ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדישכ םג
,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה המלשנ רבכש ונרוד אישנ לש ותודעל ו"ח
אובל ידכ תולגה ןמזב תויהל הכירצש תורודה לכ ךשמב לארשי ינב תוללכד הדובעה יכ
המייתסנ - ("תולגה ךשמ ןמז לכ(ד) וניתדובעו ונישעמב" היולתש) הלואגהד תומילשהל
טרפה לש ותדובעב רסח םא םג ,ןכלו ,הלואגה בוכיע לע ללכ רבסהו רואיב ןיאו ,המלשנו
ונקתל ךירצ יאדוובש יטרפ ןיינע הז ירה ,היהתש הביס וזיאמ הלואגה תבכעתמש ןמזה ךשמב
לארשי ללכד "וניתדובעו ונישעמ" תומילשו רמגב ו"ח ערוג הז ןיא ,לבא ,ומילשהלו
,רתוי לקנב איה טרפהד תומילשהו ןוקיתה םג ,ןכש ןוויכו ,הלואגהל םינכומ םידמועש
.המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש ועדויב ,החמש ךותמו

םלש םדאד בצמו דמעמב םיאצמנ "המילש תחא המוק" םהש לארשי ינב תוללכ :רחא ןונגסבו
ןהו (השעת-אל תווצמ ה"סשו השע תווצמ ח"מר) תוינחורב ןה ,וידיג ה"סשו וירבא ח"מר לכב
-לע ונוקיתש יטרפ רבאב ינוציחו לק ילוח וא שוחימ ומכ אוה טרפהד ןורסיחהו ,תוימשגב
,"תואפרל אפורל (חוכו) תושר הנתינש" ,"אפרי אפרו" בותכש ומכ ,הריהמו הלק האופר ידי
דעו ,("םלועל האופר האיבמש הבושת הלודג") הבושתה ידי-לעש האופרה דחוימבו ללוכ
.ערפמלמ ילוחה תא תרקוע (אלא ,אבהלו ןאכמ קר אל) איהש האופרה תומילשל

,ןיד -אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזב םירומא םירבדה םאו
תעדל םכל 'ה ןתנ"ש הנש םיעבראמ רתוי ,םינש תוירישע המכ ורבעש ירחאל המכו-המכ-תחא-לע
[...] ."עומשל םינזאו תוארל םיניעו

לכ ללוכש ,"תישר" תויתוא ,"ירשת" ,הנשה לש ןושארה שדוחה םלשנ רבכש ירחאל טרפבו
ןיינע תוללכ שגדומ ובש ,םלועב הדובעה תומילשל ןושארה תבשה םויב םידמועו ,הלוכ הנשה
םע הרושקה תישילש הדועסד ןמזה ,תוצח ירחאל תבשה םוי טרפבו ,הלואגה םע רושקש תבשה
ונמיקי ישילשה םויב") ישילשה שדקמה-תיבו תישילשה הלואג דגנכ ,תובאבש ישילש ,בקעי
יוויצ ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךל ךל" :הרותב האירקהל םיננוכתמו ,("וינפל היחנו
דחא" ,ןושארה ידוהיה ,םהרבא ידי-לע) לארשי ללכלו לארשימ דחאו דחא לכל חוכ תניתנו
לע םג זמורש ("ךל ךל") הלופכ הכילה לש ןפואבו ,הלואגה לא תולגהמ תכלל ("םהרבא היה
יאדוובו יאדווב ירה - "אימש יננע םע ורא"ד ןפואב איה הזב תומילשהש ,הכילהה תוריהמ
!ומצע ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיא וישכעו ,הבושת ושע רבכו ,ןיציקה לכ ולכ רבכש
א ךרכ ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .ב"נשת'ה ןוושחרמב 'ד ,חנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(224-222 'מע

רקיעה אוה השעמה


הזה םלועה תודרטל ןורתפה


הליפתהו הרותה תוביתב םיחנומ תויהל

,'וכ הסנרפה יניינע ,"לוחד ןידבוע"ב תוקסעתהל ,"תודעומב הבורמ" ,ירשת שדוחמ רבעמה
יניינעבש תובשחמהו הסנרפה תודרט"ש עודיכ ,לובמה ימל הסינכה תמגודבו ךרד-לע - אוה
.לובמה ימ תמגודבו ךרד-לע ,"םיבר םימ"ל ולשמנ ,"הזה-םלוע

רומאכ ,הרותהו הליפתה תוביתב ומצע תא קבדלו סינכהל ,"הביתה לא אוב" - הזל הצעהו
ולוכ אצמנ םימייוסמ םינמזבש ךכב תאטבתמ הלוכ הנשה לכ לע ירשת שדוחד העפשההש ,ליעל
דומילב תחנומ ותואיצמ לכש ,הרותב םיעובקה םירועישה דומיל ןמזב ,ומכ ,השודקה םלועב
הסינכל עגונב ןכו ,הרותה תובית ךותב ולוכ אצמנש ,ונייה ,"ותנמוא ותרות" ,הרותה
-לע ,רשא ,(תווצמה לכ תוללכ) םידסח-תולימגב וקסעל עגונב הז ךרד-לעו ,הליפתה תוביתב
ערגת אל םלועה יניינעב ותוקסעתהש ,ונייה ,לובמה יממ לצנייש ול חטבומ הז ידי
,דוע אלו ,("הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ") תווצמו הרותה ידי-לע 'הב ותוקיבדמ
.םינותחתב ךרבתי ול הריד ,םלועה ךוכיזו רוריב לעופ ותדובע ידי-לעש אלא

הנשה לכ לע תודחא ךישמהל

ןיינע - הלוכ הנשה לכד הדובעב וכישמהל שיש ,לגרל היילעל עגונב שגדומה ףסונ ןיינע
:תודחאה

אלו ,"םכתדירפ ילע השק" - (הרות-תחמשו) תרצע-ינימשל עגונב - עודיה ןושלבו [...]
בצמב דימת םיראשנ יאדווב ירהש) ךלמה םהיבאמ הדירפה תא לולשל ךרוצ ןיאש - "ונתדירפ"
,ונייה ,םמצע םינבה לצא דוריפה ןיינע תלילש ,םא יכ ,(ךלמה םהיבא םע תודחא לש
ירחאל םג הכישמהל שי ,ךלמה םהיבא לצא וידחי םלוכ ויה ובש ןמזה ךשמב התיהש תודחאהש
.תודחא לש בצמב ויהי זא םגש ,ומוקמל שיא שיא םירזוחש

"בר ךל השע" - תודחאל הצעה

:"בר ךל השע" הנשמה תארוה םויק - תודחאה ןיינעב תוברהלו קזחל תושעל הצועיה הצעהו

דוריפ לובסל ,לוכיבכ ,לוכי וניא ה"בקהש ,"םכתדירפ ילע השק"ד טושפה שוריפה לע ףסונ
דוריפה תא לטבלו לולשל ,לוכיבכ ,ה"בקהל ול השקש ,ףסונ שוריפ םג ונשי - ו"ח לארשיב
ץוח םימש ידיב לכה" ל"זר רמאמ ךרד לע ,לארשי לש םתדובעב יולת הז רבדש ןויכמ ,לארשיב
."םימש תארימ

:"בר ךל השע" ,הנשמה תארוה םויק ,רומאכ ,הזל הצעהו

,בר ול השעיו וילע לבקי ,ןטק דעו לודגמ ,לארשימ דחאו דחא לכש תוציחנהו ךרוצה [...]
ול השעי אלא ,("ומצע לצא בורק םדא" איה הרותב הכלה ירהש) ומצע לע ךומסי אלש ,ונייה
.וירבד תא לבקיו ,ונמיה לודג ,בר

לועפל רתוי לקנ היהי ,"בר ךל השע"ד הארוהה םויק ידי-לעש ,שחומב הארנו ,ןבומו [...]
.תלוזה םע ותדובעל עגונב ןהו ,ומצעב ותדובעל עגונב ןה ,תודחאה ןיינע תא ומצעב
'מע ,א ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה ןוושחרמב 'ו ,חנ תשרפ תבש תוחישמ)
(472-468

יבר יצוצינ


םינשי ורוע


םירחא יכ" :יברה בישמ ,ןושיל טעממ יברה עודמ הלאשה לע
לש םדא רמוח"ב יברה דדצמ ,ר"זש רמל בתכמב * "םינשי
יכ הרבחה לש םיירהצה תנישל קר אל ועירפי" רשא "םינכפהמ
ישנ תא ןברדמ יברה * "הלילה תניש םג תופוכת םימעפל םא
וכלי אלש גואדלו ןהילעב לש הנישה תועש לע חקפל םידיסחה
בקוע ןוטסובמ ר"ומדאה * םהירועיש תא ומייס םרטב ןושיל
יברה לש הלילה תנש רחא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לע יברה לבוק ,ר"זש ןמלז רמ לא (127-126 'מע ו תרבוח 'ךלמל קידצ') ןיינעמ בתכמב
גוס רבדב ונוזח תא חטושו ,לארשי-ץראב םיבשיימה םימרוגה לש הייוגשה תיסיסבה םתשיג
:ךכ אוה בתוכ ראשה ןיב .בושייל ץוחנה םילועה

ירה - סמב הברמה לכו .םיסימ ימלשמ - בושיילו תיילעל ףאוש רצואה [דרשמ]
םיכרצ תנוכתש) םיברה יכרוצב תוליעפו ץרמ ילעבל יתינכת [וליא]ו .םדוק הז
הז ירה - היתואצותו תוליעפב הברמה לכו (הסנכהה לע הריתי האצוה - ולא
.םדוק

:היה יוארה ןמש בתוכו ףיסומ יברה

'םויו םוי לכב' ןקזה ר"ומדא ןושלכ ,ופאשיש םינכפהמ לש םדא רמוח תולעהל
קר אל ועירפי ;שדח יאלאד העש לכב וזירכיש ,לומתא לש םייחה רדסמ האיציל
- 'וכו 'וכו הלילה תניש םג תופוכת םימעפל םא יכ ,הרבחה לש םיירהצה תניש
השעמ םינבל ןמיס ירה ,[תונויערה ןומימל ףסכה רמולכ=] שורדה ןוהו
...תובא

:ךכ ונניא בצמה ,יברה בתוכ ,השעמל ךא

תשירד יהוזש - יתדמע יננה קמנמש אלא דוע אלו !יכפה קוידב אוה בצמה
אקווד ל"זח ןונגסכו ןפואבו ,אקווד ךלהמ םדאה היהיש ,םייח תרות וניתרות
אלו (םיימשגה םיניינעב) הזה-םלועב אל החונמ םהל ןיא םימכח ידימלת -
.(םיינחורה םיניינע) אבה-םלועב

...םינשי םירחא

תא ראתמ אוה ,(ז"טשת אראו שדוק-תבש יאצומב) ל"ז רעמיצ לאירוא 'ר ח"הרה בתכש בתכמב
-לכ-לע לבא ,םיטרפ עדוי יניא - ותניש" :בתוכ אוה ראשה ןיב .יברה לש שדוקב ויתוכילה
."דואמ טעמ ןשי םינפ

יברה לש ותחיש .יברה לצא ('תוריח'ה תעונת ר"וי זא) ןיגב םחנמ רמ רקיב י"חשת ץיקב
רוסמל ןיגב רמ בריס השיגפהמ ותאצב .רקובה רוא דע טעמכ ,תובר תועש הכשמנ ןיגב רמ םע
.ףושחל תואינ דחא 'רוריפ' קרו ,הנכות לע םיטרפ ותוא םיבבוסל

:יברה בישה ךכ לע .הלילב ןושיל יברה טעממ עודמ ,יברה תא לאש ותחישב יכ ,רפיס אוה
.(26 'מע 685 ןויליג 'ד"בח רפכ') םינשי םירחא יכ

רקוב תונפל דע

:(30 'מע 'ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש') קוטשניוו םחנמ-ףסוי 'ר ברה לש וירבדמ עטק ןלהל
לילב הנהו .יברה לש ותיב לומ רגש ל"קוצז ןוטסובמ ר"ומדאה לצא תותבשב חראתמ יתייה"
תחא הניפל יתוא חקלו ,ותיב גג לע ותיא הלעאש ןוטסובמ ר"ומדאה יתוא ארק תוצח רחא תבש
רובש תצק היה דחא סירת יכ ,יברה לש ורדחמ תצקמ תוארל רשפא וז הניפמש יל הארהו
,תבש לילב ןשי אוהש םיבשוח יבר רעשטיוואבוילה לש םידיסחה' :ךכ יל רמוא אוהו ,ורדחב
.'וישכע השוע אוה המ ךל האראו אוב

בשוי יברה תא יתיארו ,ורדחב םירפסה תונורא לומ היהש ץירחל דעבמ רשיה יתלכתסה"
.םהילא הרזחבו םיפדמה ןמ םירפס דירוהל תומרומ וידיו םקש ךיא יתיאר םימעפ המכו דמולו
."םירפסב קמעתמו דמולש ךיא וניארו ,רקוב תונפל דע גגה לע תועש שולשכ ונדמע ךכ

א"רגה תנש

לש ותנש טועימ תודוא רפוסמה לא הנפה ,ותנש טועימ לע יברה לאשנשכ ,תחא תונמדזהב
ע"וש לע א"רגה רואיבל א"רגה ינב תמדקהב עיפומש המל הנווכה הארנה לככ .הנליוומ א"רגה
תעמב תועש 'במ רתוי ןשיל אלש וימי לכ ומצע לע לביקו םייק הדובעה דבוכב םאו" :ח"וא
תוכלה ןישחרמ ויתותפש ויה העש יצחה התואבו .הפוצר העש יצחמ רתוי ןשי אל וימימו .תעל
םעפה דוע ןשייו םר לוקב דומלל ליחתהו וידי לוטיו יראכ רבגתה העש יצחה תולככ .תודגאו
."םויב העשה תיצחמו הלילב העשה תיצחמ 'ג - ותניש רועיש התיה הככו .העש יצח

..."עסיי אלש ףידע"

'שדוקב שמשמ' שמישש םטשרבלה ד"סח 'רה יפמ ומסרופ (77 'מע 625 ןויליג) 'ד"בח רפכ'ב
:םיאבה םירופיסה ,יברה תיבב

םינשה תחאב .הפצרה לע חנומ יברה לש ןרזמהש ןיחבמ ד"סח 'ר היה רקובב באב העשת ידימ
.ץראה לע רכהו ןרזמה תא דירומ יברה דציכ האר ףא

,םירהל םידחא םימי ךשמל יברה עסיי אל עודמ ה"ע תינברה תא ד"סח 'רה לאש תרחא םעפו
תועשה תא םג םישדוח ךשמב ןשיי אל ךכ-רחא ירה ,עסיי םא :תינברה תבושת .תצק חונל
.ןאכ ראשייש אופא ףידע .ןמזה תא םילשהל ידכ ,הליל לכ תעכ ןשי אוהש תוטעמה

"!?וזה הנישה המ"

איבה רשאכש ,(27 'מע 627 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ל ןויארב) זנאצ ינקסע יבושחמ דחא חס
אל ינאו ישימחה קלחה הז" :רמאו יברה ביגה ,'האופרה יליבש' לש תישימח תרבוח יברל
תויהל ךירצ ...הז תא ואר אל םירחא םג ,יתיאר אל ינא םא אמתסמ !?הנה דע ויתיאר
הנישה המ !?ןאכ הרוק המ . . םינותיעב ךכ לע םסרפל םיכירצ ויה .תילגנאל םגרותמ
..."!?וזה

ןייכז אק יאמב םישנ

תושנל יברה ארק (334-333 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) כ"שת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:רמא ראשה ןיב .'ה תדובעב ןהילעבל עייסלו רמשמה לע דומעל לארשי

הרותה ירועיש תא םילשי רשא דע ןושיל ךלי אל לעבהש הלילב חיגשהל ןהילע
השאה לע - רפסה לע םדריי הכו הכ ןיבו ףייע אוהש הנעטה ןיינעלו .ולש
רשאמ ,רחא רפסמ וא אינתמ [הרמא=] טראוו םע םדרייש ףידעש ול ריבסהל
.דמליו םדקומ םוקיש גואדל הילע ,רקובב ,ןכו .תוגאד ךותמ םדריהל

:גניקופב ש"נא וגהנש המל רשאב עמשש העומשל סחייתהו יברה ףיסוה וירבד ךשמהב

דומלל םלוכ תא םיריעמ ויהש בוט גהנמ היה - םירפסמ ךכ ךא ,םש יתייה אל
אצויו ןולחב קפוד היה שמשהש ןפואב םירחא תומוקמבכ הז היה אל .רקובב
דע םיקפודו םיקפוד ויהש אלא ,ואל םא ררועתה הלה םא ול עגונש ילבמ
ךישמהל ולכוי תיבה ינבש ידכ םוקל חרכומ היה רבכ אוה ,וקפדשכ .וררועתהש
והשימש התע רבודמה .ריעמ היה ץוחבמ והשימש רדס היה הז ...םתנש תא
.דומלל וכלייש חאה וא לעבה תא וריעי ,תוחאה ,השאה .םינפבמתודיסחה ינייעממ


חנ תשרפ


רשא לכ . . רשב לכ תחשל . . לובמה תא איבמ יננה ינאו
התא הביתה לא תאבו ךתא יתירב תא יתמקהו :עוגי ץראב
(חי -זי,ו) ךתיא ךינב ישנו ךתשאו ךינבו

לע ןימחר אעב אל ,(וינבו אוה ולצניש) וינבו אוה ביזתשיד (חנל ה"בקה) היל רמאד ןויכ
איה תאז חנ ימ יכ" רמא תאד המכ ,הימש לע לובמה ימ ןורקא ךכ ןיגבו ,ודיבאתאו אמלע
(זס א"חז) "יל

:רמוחו-לק םירבדה ירהו

ומש לע וארקנ לובמה ימ תאז-לכב ,"םימת קידצ" היה יכ וילע הדיעמ הרותהש ,חנ המו
לכ רשאכ ,הרות -ןתמ רחאל ,וננמזב המכו-המכ-תחא-לע - ורוד ישנא םע קסעתה אלש ןוויכ
קפתסהל אלו ותלוזל גואדל בייוחמ דחאו דחא לכש יאדו ,(טל תועובש) הזל הז םיברע לארשי
.ומצע םע ותדובעב קר
(452 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

שוריפכ ,םתוא חיכוה ומצע אוה אולהו ?ורוד ינב לע חנ ללפתה אל ןכא עודמ ,ןיבהל ךירצ
?הבושתל םררועל לדתשה ףאו ,(ונתשרפ תישארב) י"שר

ןכש ,'ה יוויצ דצמ קר תאז השע אוה ךא ,ורוד ינב תא חיכוה םנמא חנש אוה רבסהה
ינב לע ועיפשי ןכא ויתוארתהו ויתוחכותש שפנ-תוריסמ ול התייה אל .ןכ תושעל הווטצנ
ללפתה אל םג - יוויצה ינפמ אלא היה אל השעש המ לכש ןוויכמו .הבושתב ורזחיש דע ורוד
.םהילע
(40-41 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(א,ז) הבתה לא ךתיב לכו התא אב

תודרטמ לצניהל הצעה .הליפתהו הרותה לש תושודקה תויתואב קבדיה - "הביתה לא אוב"
"ךתיב לכו התא" םיכוז הז תוכזבו .הליפתהו הרותה תויתואב קבדיהל - איה הסנרפהו םייחה
.ךרטצמה לכב העושיל
(12 'מע י ןמיס תופסוה - בוט-םש-רתכ)


* * *

?הניינע המ ,ט"שעבה רבדמ הילעש "הבית"ל וז "הסינכ"

-לעבש הרותו בתכבש הרות ,הרותה תוביתו תויתוא ונורכיז חומב קוקחל דחאו דחא לכ לע
.'ןתיא' תויתוא - אינתו ,'המשנ' תויתוא ,הנשמ - טרפבו .הפ-לעב ןהב יקב תויהלו ,הפ

יבשוי ;םתדובע תעב - קסע ילעב :יונפ עגר לכב ,דימת ולא תוביתו תויתוא לע רוזחל שי
תובישח .םהיניינעל בוחרב םכוליה תעב - ולאו ולא .ינויע דומילמ םתחונמ ןמזב - להוא
.הרות ירבד ךותמ םדריהל - הנישה ינפל הז ןיינעל שי הלופכ

רהטל ןחוכבו ,תורז תובשחמ לש 'םיבר םימ'ה ףטשמ הלצהו ןגמ ןה הליפתהו הרותה תויתוא
.'עלקה ףכ'ו 'רבקה טוביח'כ םירומח םישנועמ הרטופלו שפנה תא
(686 'מע ב קלח םיסרטנוק םירמאמה רפס)

* * *

אוה רקיעהש תטלחומו הרורב העידי - השוריפ הליפתהו הרותה תויתואו תוביתל 'הסינכ'
.םיינשמו םילפט םה (ב"ויכו הסנרפה קסע) םדאה יניינע ראש לכ וליאו ,הליפתו הרות

,ארובה תדובעמ קלחל םיכפוה םמצע ןילוחה יקסע םג יזא - וז הרכהו החנה םדאל שיש העשב
."םיבר םימ"ה ינפמ ששחל הביס ןיא יזאו
(7-8 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

הרשע-שמח" :(כ קוספ) רמאנש המב םג זמרנ הליפתהו הרותה תויתואל "חנ תבית" ןיב רשקה
:הרשע שמח רפסמב םיניינע המכו המכ םנשי הליפתב יכ ."םימה ורבג הלעמלמ המא

,חצנ ,הלשממ ,זוע ,הרמז ,ללה ,החבש ,ריש) 'חבתשי' תליפתב םיחבש רשע-השימח (א
-יקוספב תוליפתה (ב .(תואדוהו ,תוכרב ,תוכלמ ,השודק ,תראפת ,הליהת ,הרובג ,הלודג
.(הרשע-שמח) "ה"י וללה" - "ה-יוללה" תביתב תומיתסמו תוליחתמ הרמז

ו ,בוהאו ,רשיו ,םייקו ,ןוכנו ,ביציו) ו"או תויתוא הרשע-שמח שי 'ביציו תמא'ב (ג
;(הפיו ,בוטו ,לבוקמו ,ןקותמו ,רידאו ,ארונו ,םיענו ,דמחנו ,ביבח

הכוס) םוהתה ימ ינפמ םלועה לע ןגהל ידכ "תולעמה ריש" רשע-השימח רמא ךלמה דוד (ד
.(גנ
(1252 'מע חנ 'רפ 'ג ךרכ ,הרותה-רוא)

* * *

-תובא תוכלה הנשמ-ףסכ) "הווקמה ךותב ודועב אל ,הווקמהמ ותיילעב אלא רהטנ אמטה ןיא"
.(ז"טה ו"פ האמוטה

:איה םתוימינפב םירבדה תועמשמ

ונייהד ,הליפתהו הרותה תויתוא לש 'הבית'ה ךותל סנכיי םדאהש הנניא הנווכה תילכת
רחאלש - איה הנווכה תילכת אלא .הליפתהו הרותה קסע תעשב 'תואיצמב לוטיב' תגרדל עיגיש
היהש יפכ ,תוקולאב תוקבד לש הגרד התואב ראשיי ,'םלוע'ה לא אצוישכ ,הליפתהו דומילה
.ותליפתו ודומיל תעשב
(14 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל)

תורעהו תובוגת


םירופיכה-םוי ברעב הזחה לע האכה

ברע לש החנמ תליפת יבגל בתכנ (48 הרעה 'עובשה חול' רודמ) ד"עש ןויליג 'תורשקתה'ב (א
ירהש ,םירופיכה-םוי ברע תחנמב 'ונל חלס'ב הזחה לע תוכהל ןיא הרואכל" :םירופיכה-םוי
.'ךירצש המכ קר םירמוא אטח לע' - הארוההכו .הפוסבש יודיווב קר אלא 'ןונחת' הב ןיא
.ןאכ דע ."'םירופיכה-םוי (ברעמ - אלו) יאצוממ' :ןושלב יברה ןושלמ ןויע ךירצ ןיידעו

'ןונחת'ב דימת היולת 'ונל חלס'ב האכהה םא ,הברדאד רמול שי הרואכלד :הזב ריעהל שיו
תליפתל ךשמהב אב יודיווהש העשב תאזו ,(מ"כבו 506 'מע ב ךרכ ש"וקל) הליפתה ירחאלש
םרטב דוע ותוא םירמואש 'אטח לע'ד יודיווב רבודמשכ - ןנד הרקמב ירה ,הרשע-הנומש
ט"יקס ז"הומדא ע"ושמ ריעהלו) הרשע-הנומשל ותוכייש רתויב שגדומ ירה ,םיילגרה תריקע
הארו ."וז הכרב עצמאב םינונחתב םיברמו ונל חלסב תוחילס רמול םיגהונ" :א"ס
ברע תחנמב הדוותמ ץ"שהש הטיש ףא שיד בלת 'מע א"י ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב
לע'ד יודיווה ןיבש תוכיישה רתוי דוע שגדומ הז לכבו - 'ונל חלס' תכרבב םירופיכה=םוי
.א"יפ הבושתה תרגיאב כ"גייעו .('ונל חלס'ל 'אטח

"םירופיכה -םוי יאצוממ" יברה ןושלב קוידה בטיה ןבומ ,םירבדה םינוכנ םנמא םאו
.אקווד

לעש עמש -תאירקל 'אטח לע' תפסוהל תסחייתמ "ךירצש המכ קר םירמוא אטח לע"ש הארוההו)
.(ןדיד ןודינל ךייש וניא הרואכלו ,הטימה

יפ -לע-ףא ,הזחה לע םיכמ ןיאש ןבומ ,הנשה-שאר ברעד תירחשב 'ונל חלס'ל עגונב (ב
,הברדא אלא ,תוחילסהל ךשמה הניא הליפתה ןכש ,יודיו םירמוא הליפתה ינפלש תוחילסבש
יפ-לע-ףאו .הליפת ןמז תלחתה ינפל ונייהד ,רקובה תרומשאב אוה הליחתכל תוחילסה ןמז
.רקובה תרומשא רחא םג יודיו םירמואש

-ףא ,'ונל חלס'ב הזחה לע םיכמ ןיאש ,הנשה לכב תיברע תליפתל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
ינש םה הטימה לעש עמש-תאירקו תיברעש ןוויכ ,הטימה לעש עמש-תאירקב םידוותמש יפ-לע
.הזמ הז םידרפנו םינוש םיניינע

קר יווהו יודיווד ןכותה הזב ןיא האכה ילב 'ונל חלס' תרימאד ,רשפא-ךרדב רמול שיו (ג
ןכותה הזב שי ,םיכמשכ לבא .םיברה יכרצ תשקבל יללכ חסונכ םימכח ועבטש עבטממ קלח
.יודיווד

(מ"כבו חע 'מע ד"י ךרכ ר"ומדא ק"כ ק"גא) ןונחת תרימאד ןיינעה תלעמב ראובמהמ ריעהלו
'ימ בתכמבו .9 'מע טס תרבוח תומישר ,210 'מע א"י ךרכ ש"וקל) םידחוימ םינמזב טרפבו
תרימאב ךרוצ ןיא םא ,אסיג ךדיאלו .(החנמב ןונחתד תדחוימה ותלעמ ראובמ כ"שת רדאב
.ומצעמ ןיינעה לעפנ ירה (הזחה לע האכהב וא) יודיו

לבא .הפוסב הדוותמ וניאש ןוויכ ,ץ"שה תרזחב הכי אלש הרואכל טושפ ץ"שהל עגונב ,הנהו
.*ל"נכ הכמ ,הרואכל ,דיחיה

ךיישה ןמז וניא םירופיכה-םוי ברע השעמלד ,ןושארה ןיינעב רמולו ףיסוהל שי ילואו (ד
,(א"ס ז"רתס ז"הומדא ע"וש ןייע) תדחוימ הנקת אוה החנמד יודיווהו .יודיוולו ןונחתל
חלס' תרימאב הזחה לע האכהל ךייש וניא לבא ,ושודיח אלא וב ךל ןיאד רמול שי ןכלו
.'ונל

אלו העיקשה רחאל הרשע-הנומש םייסי םאד (463 'מע ט"י ךרכ ש"וקל) ראובמה ךרד-לעו
חלס תרימא ןמזב קר יולתד הארנ" - 'ונל חלס'ב הזחה לע הכי ןכ-יפ-לע-ףא ,ןונחת רמאי
תוצח רחאל םירופיכה -םוי ברעד רמול שי ,אסיג ךדיאל לבא ."הז ירחאל היהיש המ אל ,ונל
.ע"צעו ,(266 'מע ש"וקל ןייע) םירופיכה-םוי יניינעל רבכ ךייש

ימורדה ץראה-רודכ יצחב םימשג תלאש ינמז

םייק (ג"משת ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב תחישב הזל ךשמהבו) ב"משת לולא שדוח-שארד 'ב תחישב
םורד) ימורדה ץראה -רודכ יצחבש תונידמב םימשג תליאש ןמזל עגונב אירטו אלקש יברה
איבהו .ינופצה רודכה יצחבמ םיכופה ץיקהו ףרוחה ינמז ןהבש ,(ב"ויכו הילרטסוא ,הקירמא
םוקמ לכבש םימשגל ךרוצב יולת רבדהש קוספל התטנ ותעדש (ד ללכ י הבושת) ש"ארה תובושתמ
,גוהנה גהנמה לע הדימעהו ותעד תא לטיב ןכל ,ול ודוה אל וירבחש ןוויכמ ךא .םוקמו
תונידמב גוהנל - יברה לש וירבד תנקסמ םג איה ךכו .לארשי-ץראב ומכ םימשגה לע לואשל
.ש"ייע ,לארשי-ץראבכ ולא

בישמ") םימשג תרכזה ןיינעל ןהו ,("רטמו לט ןתו") םימשג תלאש יבגל ןה אוה ל"נה הנהו
.("םשגה דירומו חורה

,דבעידב לבא ,הליחתכל ונייה ,לארשי-ץרא גהנממ תונשל אלש החישהב רבודמהד ריעהל שיו
ןיאו אצי - ימורדה רודכ יצחב (ירשתל ןסינ ןיב) המחה תומיב םימשג לאשו העט םא רמולכ
.(א ףיעס ףוס ז"יק ןמיס ז"הומדא ךורע-ןחלוש 'ייע) רוזחל ךירצ

תומיב םימשג ריכזה םא ,םימשג תרכזהל עגונב לבא ,םימשג תלאשל עגונב קר אוה הז קוליח
ז"הומדא ךורע-ןחלושב ןייע] .ימורדה רודכ יצחב וליפאו ,דבעידב וליפא אצי אל - המחה
,ג"מפב ז"כב אירטו אלקשו (ו"קס א"גממ עמשמ ןכש ןייוצ ןויליגה לעו) ה ףיעס דיק ןמיס
.[רטמ לאשו ה"ד ב"ס ז"יקסבו 'יפאו ה"ד ד"ס ד"יקסב הכלה-רואיבב הכוראב ןייעו

ןיב קוליחה - ל"נהכ איבה (ה ףיעסב אל קרפ 'א קלחב) (סייוו) םלשה-ןחלוש רפסבו
קוליחה טמשנ לבא ,ל"נה ז"יק 'יסב ז"הומדא ע"ושל ןייצמו ,אתחמ אדחב - דבעידל הליחתכל
הרודהמב ונקתל שיו ,(ל"נה ה"ס ד"יקסב ז"הומדא בתכש המ יפ-לע) "הרכזה"ו "הלאש" ןיב
.האבה
הניטנגרא ,סרייא-סונאובב יברה חילש ,רעשיפ יולה יול ברה

-------

'ןונחת'ב דימת היולת 'ונל חלס'ב האכההש 506 'מע ב ךרכ ש"וקלל ליעל ןייצ ירה לבא (*
.תכרעמה .ץ"של וא ינשל דחא ללפתמ ןיב הזב לדבה ונעמש אל םלועמו ,הליפתה רחאלש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חנ תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב 'ג

.1(י-א ,דנ היעשי) "'ה ךמחרמ רמא . . הרקע ינר" :הרטפה

.(ןלהל האר) ב"הב תינעת םיכרבמו םיזירכמ ןיא הלא ונימיב

דע 'יול' תיילעל 'ךל-ךל' תשרפב הרותב םיארוק ,ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב
.2"ךללגב ישפנ התיחו . . םרבא לא 'ה אריו" :'לארשי'לו ;"ץראב זא ינענכהו"

ינש םוי
ןוושחרמב 'ה

.אמק ינש תינעת

,ןבומכ .םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תוינעתב םיגהונ ןיא ,הלא ונימיב
תואירב תשלוח ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה
,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ולא 'ןוצר ימי'ב ףיסוהל איה לכה תבוח ךא ;ףוגה
.3"בל יחמשמ

יעיבר םוי
ןוושחרמב 'ז

.4םינשה תכרבב 'רטמו לט' לואשל לארשי-ץראב םיליחתמ ,יעיבר םויל רוא תיברע תליפתב
ינבכ לאשי םהמ דחא לכ - לארשי-ץראב אצמנה ל"וח ןבו ץראל-ץוחב אצמנה לארשי-ץרא ןב
ךישממ ,ל"וחל אצי ךכ-רחאו ןוושחרמב 'זב לארשי-ץראב לואשל ליחתה םא .הב אצמנש ריעה
.5ל"וח ינבכ ץ"שה-תרזחב לאשי - רוביצ חילש השענ םא ךא ;לארשי-ץרא ינבכ לואשל

.6הרשע-הנומש תליפת ינפל 'רטמו לט' זירכהל םיקיספמ ןיא

"רטמו לט ןתו"ל רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק הכרבה ךותב רכזנו 7'רטמו לט' חכש
םדוק "הכרבל רטמו לט ןתו" רמואו הכרבה םייסמ ,םש "'ה" רמאש רחא רכזנ .רדסכ ךישממו
התא יכ" ינפל ,"ונלוק עמש" תכרבב תאז רמאי ,"עקת" ליחתהש רחאל רכזנ .8"רפושב עקת"
לט ןתו" רמאי ,9"ךיקוח ינדמל" םייסי ,הכרבה םויס לש 'ה רחא רכזנו ,םש םג חכש ."עמוש
לחהש רחאל רכזנ .םש תאז רמאי ,הכרבה םייס ."עמוש התא יכ" ךישמיו ,"הכרבל רטמו
הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה "ןוצרל ויהי" םייסש רחאל רכזנ ."ונילע ךרב"ל רזוח ,"הצר"
.10

,הרשע-הנומש םיימעפ האבה הליפתב ללפתמ ,האבה הליפתה ןמז עיגהשכ רכזנו רטמו לט חכש
רחא רכזנ םא םלוא .תמדוקה הליפתל ןימולשתכ היינשהו תיחכונה הליפתה תבוחל הנושארה
םוי םישולש תואלמ דע ,רטמו לט לאש םא קפוסמה .םייתש תיברעב ללפתי אל ,תבש-ברע תחנמ
.12תאז רמול חכשש ימכ וניד ,[ללכב דע אלו ולסכ 'חל רוא תיברע דע] 11םויהמ

ישימח םוי
ןוושחרמב 'ח

.(דלומהמ םימלש םימי 'ז) הנבל שודיק ןמז תלחתה - ישימח םויל רוא

.[בי ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ 'הנבל שודיק' יגהנמ]

.ישימח תינעת

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (1

ס"וס א"מר) בוט רבדב םייסלו ליחתהל ידכ ,הארנכ ,אוה םעטה .ד"בח-ללוכ חול .14 'מע םיגהנמה-רפס (2
.(כ"ונו ז"ס ז רעש םירפא-ירעש ןייעו .חלק

.רבד לש ומעט רואיב םש הארו ,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' (3

.ולא תוינעתב תונעתהל דיפקה ומצעב ונרוד אישנ יברה יכ םא -

.א"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש (4

.י"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (5

חופטל שי (הנממ רמוחו-לקבו ;םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב האר) שדוח-שארב הגהנהה פ"עו .ד"בח-ללוכ חול (6
ק"כ ותוא לאש םעפ ,ונורכז בטימלש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמ ןכאו .רוביצל תאז ריכזהל ידכ ןחלושה לע
.רטמו לט תרימא ריכזהל ןחלושה לע וחפט אל המל ונרוד אישנ ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חולו ,ה-ד"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ךליאו ןאכמ (7

.ו"ס זיק 'יס ןחלשה ךורעכ אלד ,ט"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (8

ןודנב הארו ,א"בטירה םשב ג ק"ס דיק 'יס הבושת-ירעשמ ,תוכוס דעומה-לוחד 'א ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (9
.'תורשקתה' לש םדוקה ןויליגב

ןחלושה-ךורעבו) חתפת יתפש 'דא רמול צ"א הליפתה שארל רזוח רשאכש א"בטירה םשב 'כ םש הבושת-ירעשב (10
רבכ ןהו ,קוספה ןיבל וניב תוקיספמ תוכרבה התעו ,הליפתה םדוק הז קוספ רמול ונקית ירהש ,ז"ע המת ח"ס
הליפת ליחתמכ שממ ה"ה שארל רזוחו ותליפת םייס םאש 'כ ה ק"ס ןחלשה ידבב אכ 'יס ןחלושה -תוצקבו .(ולטב
ןלהל לבא .חתפת יתפש 'דאמ ליחתי זאש (םש םינפב םג) קספ ןכלו ,א"ד ךוליה ידכ ןיתמהל םג ךירצו השדח
םינונחת רמול םייסש ימ םגש א"בטירה פ"ע (?) ח"ש 'סמ ג ק"ס בכת 'יס ת"עשהמ איבה חע ס"וס ןחלושה-ידבב
.ע"צב ראשנו ,הז קוספ רמול צ"א ,הליפתה שארל רזוחו

.י ס"וס דיק 'יס ז"הדא ע"ושל תורעהו םינויצ טקל האר ,םוי 'ל דע 'קזחומ' וניא ץ"שה ףא (11

.ו"ס אכ 'יס ןחלושה -תוצקו ,א"בטירה םשב ל"נה הבושת-ירעש ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע (12זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il