- ט"עש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוושחרמב 'ט * ךל-ךל 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה תורעהו תובוגת הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


שפנ-תוריסמל תוקנימ ךוניח


תכורא 'ה תדובע רחאל ,עשתו םיעשת ותויהב ,וניבא םהרבא
:רמאו ונב לאעמשיב קפתסה ,םיבר תונויסינב הדימעו םינש
התיה ,לאעמשי לש ומא ,רגה * "ךינפל היחי לאעמשי ול"
הבש ךרדה םג וזש ןבומו ,שפנ-תוריסמ תלעבו דואמ 'תיתד'
יכ" :םהרבאל ה"בקה רמא ןכ-יפ-לע-ףא * הנב תא הכניח
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?עודמ - "ערז ךל ארקיי קחציב
ונרוד


תקולחש ,ךכ ,הרותה םע ידוהי לש רשקה תודוא 1תובר םימעפ רביד ר"ומדא ח"ומ ק"כ
דציכ תוארוה חקיל םילוכי עובש לכב ןירוקש הרדסהמש ,התועמשמ ,תודרפנ תורדסל הרותה
.עובשה ךשמב םישחרתמש תוערואמה סחיב גהנתהל

.קחציו לאעמשי תדיל תודוא רופיסה - אוה וז הרדס לש ןכותה

םינב ינש םהרבאל ןתנ ה"בקהש הרדסה תרפסמ .םהיניינע תא וכישמי םהינבש םיווקמ םישנא
.קחצי ךכ-רחאו ,לאעמשי הליחת -

םהרבא רמאו ,לאעמשי תא רבכ ול היה - קחצי ול דלוויש םהרבאל חיטבה ה"בקהש העשב
,קחצי דלווי אל םא וליפא הצורמ היה םהרבא ,רמולכ .2"ךינפל היחי לאעמשי ול" :ה"בקהל
.3םשה יכרדב ךלייו יעבדכ גהנתיש ,ונייה ,"ךינפל היחי" לאעמשיש קר ולו

ךנהש המ .ךלש יתימאה תחנה והזו ,קחצי אקווד ךל דלווי !אל :ה"בקה ול בישה הז לעו
לוכי ךניא לבא ,תחנ ךל היהי ונממ םג ,"4ךיתעמש לאעמשילו" יזא - לאעמשי תודוא שקבמ
517."ערז ךל ארקיי קחציב" אקווד אלא ,ךכב קפתסהל

תונויסינ רבעו ,ה"בקה תא דבע םינש תורשע .הנש עשתו םיעשת ןב זא היה וניבא םהרבא
רשאכ .םידלימ תחנ לש שוריפהב תיתימאה הגשהה וניבא םהרבאל התיהש ןבומ ןכ םאו .םיבר
הרוי - םהרבא - אוהש םיכרדב ךליי לאעמשיש ךכל ןווכתה ,"ךינפל היחי לאעמשי ול" שקיב
ןכ-יפ-לע-ףאו .ןיבמ וניבא םהרבאש גשומה יפל ,הזכ תחנ ונממ תוורל לכויש דע ,ותוא
.אקווד קחצימ ךל היהי ךלש יתימאה תחנה ,הז לכ ירחאלש ,ה"בקה ול רמוא

התגהנהש ,ךכ ידכ דע ,רתויב תיתד התיהש 6שרדמב רפוסמ ,רגה ,לאעמשי לש ומא תודוא
.7הרוטק םשב תארקנ ןכלו ,שדקמה-תיב לש הדובעל המיאתה

הערפ לש ותב התיה רגהש 8ל"ז ונימכח ונל םירפסמש יפכ ,שפנ-תוריסמ תלעב התיה ןכ ומכ
הנוצרמ המיכסה ןכ -יפ-לע-ףאו - אוהה ןמזב תורידאה תוכולמהמ תחאב ךלמ - םירצמ ךלמ
לש ותיבב תויהל קר ולו ,הרש לצא החפש תויהלו הכולמה ןומראמ ךליל ("טגיליוועגנייא")
.םהרבא

.וז ךרדב הכניח לאעמשי הנב תא םגש ,ןבומ ןכ םאו

האריש הווקת ךותמ ,ודבל לאעמשיב קפתסהל םהרבא הצר עודמ ןיבהל רואיב ףיסומ הז לכ
.תחנה אולמ ונממ

קחציב" אקוודש ה"בקה ול רמא עודמ ןיבהל רתוי השק הז יפ-לע ירה ,אסיג ךדיאל לבא
?"ערז ךל ארקי

:קחציל לאעמשי ןיב קוליחה היה המב

.םיסינ ידי-לע התיה קחצי תדיל לבא .םיסינ ידי-לע אל ,יעבט ןפואב התיה לאעמשי תדיל
ןימאה אל דחא ףא .ןב היהי ,םתונקז תעל ,הרשו םהרבאלש תורשפא התיה אל יעבט ןפואב
הארי ה"בקהש ךכל יואר אוהש ןימאה אל ומצעב וניבא םהרבא וליפאו ,הזכ רבד תורקל לוכיש
.הלאכ םיסינ ול

הדיחיה הווצמה ,הלימ-תירב ןיינעב - קחציל לאעמשי ןיב קוליח דוע אצמנ הז דצמו
:ה"בקה םע רשקה (הרות-ןתמ ינפל) זא היה הדי-לעש ,תדחוימה

בייוחמ זא םישענ ןכלו ,לכש-רב םישענ הנש ג"יל םיעיגמשכ .הנש ג"י ןב לומינ לאעמשי
םיכסה ולכשב לאעמשיש ,אצמנו .םדאה תגהנה לע ךומסל רבכ םילוכיש ןוויכ ,9תווצמב
.לומינ זאו ,ה"בקה םע רשקתהל

לואשל ךייש אל - םימי הנומש ןב קונית .םימי הנומש ןב ותויהב לומינ קחצי וליאו
םלועל רשפא-יאש הזכ רשקבו ,ה"בקה םע ותוא ורשיק קונית ותויהב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,ותוא
."םלוע תירב" :10בותכה ןושלבו ,ותוחמל

,תיעבט-לעה ותדיל (א :קחציל לאעמשי ןיב ליעל םירומאה םיקוליחה ינש יפ-לעו
ה"בקה םע קחצי לש ותורשקתה (ב ,לאעמשי לש תיעבטה ותדילל דוגינב קחצי לש ,תיסינ
תחנה עודמ םג ןבוי - לכש יפ-לע איה לאעמשי לש ותורשקתהש העשב ,לכשהמ הלעמלש ןפואב
:קחצימ אקווד אוה םהרבא לש יתימאה

ותוא םיכנחמ ,הלק חור לכ ינפמ וילע םירמושש ,םירוהה תחגשה תחת לדגו דלונש דלי
.לאעמשי לש וכרד יהוז - ה"בקה םע רשקתי תיתימאה ותנבה דצמו ,תיתימא הנבה ול היהתש
ןיבהו יתימא לכש ול היה ,לביקש ךוניחה דצמו ,וניבא םהרבא לש ותיבב ךנחתהו לדג אוה
.ה"בקה םע רשקתהל םיכירצש

תעדל ןיא ןכלו ,הנבהמ ,לכשמ קר תחקלנ תודהיה לכש ןוויכ ,ןאכ ןיא - רבדב תואדוו לבא
-יא םג ,יונישה אבש ינפל וליפא :הזמ הריתי .וייחב יוניש אוהש הזיא אובי םא היהי המ
םאתהב ,תלבגומ הדימב קר וא ,הדימה אולמב - תודהיה ולצא היהת הדימ וזיאב תעדל רשפא
.ולכש תמכסהל

וקיזחהל םילוכי ויה אל בוש ,11ולש השוריהב העיגנ התיה קרשכ - לאעמשי לצא םג ,ןכלו
.12"ערז ךל ארקיי קחציב" - יכ ,ושרגל הוויצ ה"בקהו ,וניבא םהרבא לש ותיבב

תדידמ יפ-לע ךכל תשגל רשפא-יא ,םיידוהי תורוד םיקהל םידמוע רשאכ :ריהבה ה"בקה
,םתדיל תליחתמ ,לארשי ינב לצא .עבטהמ הלעמל אוה לארשי ינב םויקו ןיינע לכ .עבטה
.עבט םע בשחתהל ילבמ ,םיסינ םע םיליחתמ

וייח ךשמ לכו ותדילש דלימ אקווד לבקל םילוכי יתימא ידוהי תחנ :םהרבאל רמא ה"בקה
הנשישכ דימ ,רמולכ - דבלב םימי תנומש ןב קונית ותויהבו ,יקולא ןפואב םה ותדיל תעמ
-לע-ףא ,יחצנ רשק ,םלוע תירב ךותמו ,ה"בקה םע ותוא םירשקמ - 13ךכל הנושארה תונמדזהה
.ותוא לואשל רשפא-יא ןיידעו ,המואמ ןיבמ וניא ןיידעש יפ

תחנ ונממ ווריו ,שפנ-תוריסמ ךותמ אלא ,ולכש יפ-לע קר אל תודהיה היהת הזכ דלי לצא
.יתימא ידוהי

הנש לכבש הזמ איה היארהו .14תיחצנ איה הרות ,ו"ח "הירוטסיה רפס" הניא הרות
,ונל תרפסמ הרותהש םיניינעהש ,רמולכ .תישארבמ הרותה תא אורקל םעפ דוע םיליחתמ
.הליהקבו הרבחב ,ותיבב גהנתהל ידוהי ךירצ דציכ ,םוקמ לכבו ןמז לכב תוארוה םיווהמ

יהוזש ,טרפב ידוהי ךוניחבו ללכב םייחב הארוה וז הרדס לש רופיסה הווהמ ןכ ומכו
.תירקיעה הדוקנה

ולכש יפ -לע ומצעב ןיביו לדגי דליהש דע ןיתמהל ךירצש אוה ךוניחה רדסש םיבשוחה םנשי
ירה ,בקעיו קחצי ,םהרבא ינב תודוא רבודמש ןוויכש הווקת ךותמ ,גהנתהל וילע דציכ
.תודהיה תגשהל ועיגי םמצעמ

רבדב וצמאתיש לככ ירה ,ישונא לכש יפ-לע םיכלוה םא :וז הרדסב הארוה ונל הנתינ ךכ לע
.שפנ-תוריסמ אקווד איה הזל ךרדה .ה"בקה םע רשקתהל ךרדה איה לכשה ידי-לע אל -

:הזמ םידמל הארוה דועו

,ךכ-רחאו ,("טייקשידיא עטרעסאווראפ א") "הלילד" תודהי תתל םיכירצ דלילש בושחל ןיא
.רתוי ול ונתי ,לדגישכ

.תונובשחו הנבהב ולוכ יולתש ןיינעב רבודמ היה וליא ןוכנ היה הז רבד

,ל"נה הרותה רופיסמ הארוה ונל שי - םייעבט תונובשחמ הלעמל םהש ,לארשי-ינבל עגונהב
ול תתל רבכ םיכירצ ,םימי הנומש ןב קר אוה קוניתה רשאכש ,אוה רדסה ידוהי ךוניחבש
םירשע וא רשעל ,הנשל קר אל ,יחצנ רשקב ורשקל רבכ םיכירצ ;רתויב הקזחה הדימב תודהי
.םלוע תירב לש ןפואב אלא ,םינש

?רתויב הקזחה הדימב תודהי תתל שי םידליל םגש הנווכה יהמ

ידוהי לכ םג אלימבו ,ללכב ידוהיה םעהש ,ותונטקמ דוע ,רעונל ריבסהלו רפסל םיכירצ
.םייעבט תונובשח םע רושק וניא ,טרפב

תליחתמש הזכ םעמ ואצומש ימ .הדיצה תונובשחה לכ תא חינהל שיש ,רעונל רמול םיכירצ
הקיתעה הרותה תא ול שיש ,רתויב קיתעה םעהמ ואצומש ימ ;יעבט ןפואב הנבנ אל ותדיל
םדא - םיסינ ידי-לע קר אוה ומויק לכו םיישקו תונויסינ לש םינש יוביר רבעו ,רתויב
.םתודוא בושחל המ ול ןיאו תונובשח םוש םע רושק וניא הזכ

תונובשחמ הלעמל אוה ידוהיש עדייש ,ןטק דלי ותויהב דוע וז ךרדב ומע םיגהנתמ רשאכו
תחנ ךל היהי :"ערז ךל ארקי קחציב" ה"בקה חיטבמ יזא - יחצנ רשקב ה"בקה םע רושק אוהו
.תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,יתימא
- ('קה ורדחב םימימת -יכמות תבישי ינקסעל) ח"ישת'ה ןוושחרמב 'ו ,ךל-ךל תשרפ 'ה ליל תחישמ)
(ק"הלב תוחנה ידי-לע רואל-אצי
.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס האר (1

.חי,זי ךל-ךל (2

."ךתאריב היחי" :פ"הע י"שרפ האר (3

.כ,םש (4

.בי,אכ אריו (5

.ד ,א"ספ ר"ב (6

.א,הכ הרש-ייח ת"הע י"שרפב אבוה .ח הרש-ייח אמוחנת (7

.א,זט ךל-ךל ת"הע י"שרפב אבוה .א ,ה"מפ ר"ב (8

.ה"פ הליפתה סרטנוק .א"כמ ה"פ תובא (9

.גי,זי ךל-ךל (10

.י,אכ אריו ת"הע י"שרפב אבוה .ג אקספ ףוס ו"פ הטוס אתפסות (11

.פ"הע ןתנוי םוגרת האר (12

.(ופוסל בורק) ט"מפס ג"ח נ"ומ האר (13

.מ"כבו .ז"יפר אינת (14


םה וייח ךשמ לכו ותדילש דלימ קר לבקל םילוכי יתימא ידוהי תחנ
םע ותוא םירשקמ דבלב םימי תנומש ןב קונית ותויהבו ,יקולא ןפואב
ה"בקה


הרותה תא ול שי ,רתויב קיתעה םעהמ ואצומש ימש ,רעונל רמול ךירצ
ונניא - םיישקו תונויסינ לש םינש יוביר רבעו ,רתויב הקיתעה
ןובשח םושב יולת

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לש ומוציעב ונא םידמוע ןיידע
ץראה ןיינק


?וננמזב "ךארא רשא ץראה לא" הכילהה תועמשמ יהמ

ול התניתנו ,לארשי-ץראל םהרבא תסינכו תכילה רבדב ונתשרפב רכזומה ןיינעהש ןוויכ
:הלאשה תלאשנ - השרפה תא םיארוק רשאכ הנש ידמ הפסוהבו רזוחו בש ,וערזלו

יתתנ ךערזל" - לארשי-ינב ידיל לארשי-ץרא תא לעופב רבכ רסמ (ונתשרפב) ה"בקהש רחאל
םעש רחאל המכו -המכ-תחא-לעו [...] "יתתנ רבכ" ,רבע ןושל "יתתנ" ,"'וג תאזה ץראה תא
שוביכב ןכ ירחאו (עשוהי שוביכ) ןושארה שוביכב לארשי-ץרא תא לעופב רבכ שבכ ןכא לארשי
- (ארזע שוביכ) ינש

ותכילהו "ךצראמ" םהרבא לש ותאיצי לע השרפב רופיסה לש לעופל תיוושכעה ותועמשמ יהמ
רבעה תוערואמ הרואכל םה הלא - לארשי-ץרא תא ול קינעה ה"בקהשו ,"ךארא רשא ץראה לא"
?םמצע לע דוע רתוי םיבש םניאש

:הזב רואיבה רמול שיו

"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל") םירתבה ןיב תירבב םהרבאל לארשי-ץרא תא ה"בקה ןתנ רשאכ
תא קר אל .תוצראה רשע לכ תא (תירב התואב) לעופב ול ןתנ רבכ אוה ,(לעופב "יתתנ רבכ"
תאו יזינקה תאו יניקה תא" - תוצראה 'ג לכ תא םג אלא ,"'וגו יתיחה תא" - תוצראה עבש
תויהל םידיתע 'וכ השולשהו םייוג העבש אלא םהל ןתנ אל" לעופבו יולגבש קר ."ינומדקה
.[...] תחא תבב דימ לכה ןתנ ה"בקה לבא ,"חישמה ךלמה ימיב" - "דיתעל השורי

ארזע ןמזב וא ןושאר תיב ןמזבו עשוהי ןמזב וליפאו - הזה ןמזבש ןוויכמש ,ןבומ הז לכמ
[...] (ינומדקו יזינק ,יניק) תוצראה 'גב אלו תוצרא העבשב קר (רתויה לכל) וקיזחה -
.(תוצראה 'ז לש םג) לארשי-ץרא לש ןיינקה תומילשב רסח אליממ

רחאל וליפא .לארשי-ץראבש םידוהיל עגונב אוה ןכ ,המצע לארשי-ץראל עגונ רבדהש םשכ
יולת הב רשא תואיצמ) "הילע היבשוי לכ" לש בצמ םינמזה לכב היה אל ןיידע ,ץראה שוביכ
[...] .(לבויה יניד םויק

ןכו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וגו ךצראמ ךל ךל" - ונתשרפבש ןיינעה דציכ ןבומ הז יפל
.הזה ןמזב םג לעופל עגונ - ("הבחורלו הכרואל" הכילה ידי-לע) ץראה ןיינק ןיינע
הז ללכבו) ינומדקו יזינק ,יניק - תוצראה 'ג תא לעופב ןיידע ןיאש ןמז לכש ןוויכמ
תיתימאה הלואגב ,(תורודה לכמ לארשי ינב לכ - "הילע היבשוי לכ" לש תומילשה תילכת
ןיידע תוצראה 'ז ןיינק םג זאש ןוויכ) ץראה ןיינק לש ומוציעב םיזחוא ןיידע - המילשהו
לכמ לארשי ינבש ,"'וג ךצראמ ךל ךל" היהיש שרדנ ןיידעו ,(תומילשה תילכתב וניא
לארשי-ץרא תא ונקיו "ךארא רשא ץראה לא" ץראל-ץוחמ וכליי (תורודה לכ לשו) תומוקמה
.תוצראה רשע לכ - התומילשב
- 258-256 'מע א ךרכ ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"נשת'ה ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהמ)
(שידיאמ שוגרת

רקיעה אוה השעמה


םידוהי ליהקהל הלודג הוואת"
"תודהי יניינעל


רובידב עיפשהלו "היח המגוד" תויהל

החלצהב ,בבל בוטו החמש ךותמ ,תונייעמה תצפה ,תודיסחהו תודהיה תצפהל םירוסמ תויהל
.הגלפומו הבר

תנש וז הנשב ,לארשי ללכ לכ לשו ,ונתאמ דחאו דחא לכ לש תדחוימה תוחילשה - הז ללכבו
רחא םעפ והוררועיש דע ןיתמהל אלש ונייהד ,"להקה"ב לועפל תויונמדזה שפחל - "להקה"
ףוסאל תויונמדזה ומצעב שפחלו תכלל ךירצ ,ףטהו םישנהו םישנאה ,דחאו דחא לכ אלא ,םעפ
.םהילע עיפשהל ותלוכיבש (תורבח - םישנהו) םירבח

ומכו ,םיידוהי םייח םה המ ,םינטק ינטקלו םירגובמל ,לכל היח המגוד ותויה ,שארל לכלו
"בלה לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבד" ירהש ,חילצי יאדוובו ,רובידב העפשה ןכ
[...] .םתלועפ םילעופו

:רקיעה אוה השעמה

עסונ דחאו דחא לכ ירהש ,לעופב השעמל ןמזה אב ,ומוקמל רזוח דחאו דחא לכ רשאכ ,התע
הזב קוסעל הבוחה וילע תלטומ אליממו ,העפשה לעב אוה םשש ,ולש גוחלו ותנוכשל ,וריעל
.לעופב

- הברדא ,תושעל חירכמ והשימש ינפמ ,םולשו סח ,תויהל הכירצ אל הזב הלועפהד ףיסוהלו
יניינעל םידוהי ליהקהל ,רתויב הלודג הוואתו השירד ,ימינפ שגרב שיגרמ ומצע אוה
לחה ,םידוהי דוע לע (היח המגוד ותויה ידי-לע) עיפשהלו ידוהיל הבוט תושעל ,תודהי
.תונידמה לכל דע םירעהו תונוכשה ראשלו ,הנוכשה לכל דעו ותחפשמו ותיבמ
'מע א ךרכ ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ח"משת'ה ירשתב ו"כ ,םיחרואל 'תודיחי' ךותמ)
(הגומ יתלב - 379-378


ףייעתהל אל

ולכויש ידכ חונל םיצורו רבכ ופייעתהש םינעוטו ,"להקה"ב ולעפו וקסע רבכש ולאל עגונב
אלא ,התע דע וקסעש המ קיפסמ אלש ,םהל םירמוא הז לע הנה ...הז ירחאלש "להקה"ב לועפל
.זוע רתיבו תאש רתיב הזב ףיסוהל םהילע

ל"זח ןושלבו ,הברדא אלא ,הלועפה ךשמהמ םתרטופ אל רבעב םתלועפש דבלב וז אל ,רמולכ
לככו ,הלועפה ךשמה תא האיבמו תררוג הזב הלועפה תלחתהש ,ונייה ,"הווצמ תררוג הווצמ"
.רתוי תוברהלו ףיסוהל םהילע 'וכ קוסעל וברהש

,תרחא הלועפל הריתסב תויהל הלוכי הניא תחא הלועפ - השודק יניינעב :רחא ןונגסבו
ףייעתהש ינפמ) תרחא הלועפב קוסעל לכוי אל ,תמייוסמ הלועפב קסעש ללגבש ,ונייה
.תולועפה ראשב תעייסמו הפיסומ הלועפ לכ ,הברדא אלא ,(ב"ויכו

:וז תבשד הרטפהב הנעמה אב הז לע - 'וכ תופייעה תא שיגרמ ףוס-לכ-ףוסש ןעוטש המו
ןודנבו ,'וכ האמ דעב הטורפ ףילחהל לוכי - ןניקסע ףוליחב םאו ."חוכ ופילחי 'ה יווקו"
.רתוי םילענו םישדוחמ תוחוכב - םיפייע תוחוכ ,ןדיד
יתלב - 343 'מע א ךרכ ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


"םעה תא להקה"


לכ תא ףוסאלו ליהקהל םדאה ןמ שרודו ריכזמ 'להקה'"
ימינפה 'שדקמה תיב'ב םזכרלו וישעמו וירוביד ,ויתובשחמ
יברה רמוא ,"ךלמה רבדל תעמשמו האלמ תורסמתה ךות ,ולש
תווצמ" - בתוכ ד"לשת ירשתמ 'יללכ בתכמ'ב * ז"כשת תנשב
לכ . . םידוהי םיאצמנ וב םוקמ לכבש ונל הריכזמ 'להקה'
* "'דחא םע'מ ,'םעה תא להקה'מ קלח הווהמ םהמ דחא
תונושה 'להקה' תונשמ םיביבש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

וז איה ,'להקה' תנש התיהש ,ד"לשת ירשתב 'ומ יברה לש יללכה ובתכמב תיזכרמה הדוקנה
:(טק 'מע ,א ךרכ 'ךלמ-תורגא - םחנמ-תרות)

ידוהישכ וליפאו ,שדוקה-ץראב וא ץראל-ץוחב ,םידוהי םיאצמנ ובש םוקמ לכב
םעמ קלח אוהש רוכזל טרפ לכו ללכ לכ לע ,לבת יווצקב תחדינ הניפב אצמנ
הרות-ןתמ ןמל דחא אוהש ,"דחא םע" לש ,ידוהיה םעה לש גיצנו ולוכ לארשי
.םימיה תירחא דעו יניס רהב

:בתוכו יברה ךישממו

. . התע הז ונסנכנ הילאש השדחה הנשל תדחוימ תוכייש םירומאה םירבדל
שדקמה-תיב ןמזב הרושק - ישעמהו טושפה הנבומב - 'להקה' תווצמש תורמלו
הפקותב ,הז גוסמ תורחא תווצמכ ,איה ירה ,לעופב עצבתהל התע הלוכי הניאו
לכבש ,אופא ונל הריכזמ 'להקה' תווצמ . . תולגה ןמזב םג תינחור הניחבמ
הווהמ םהמ דחא לכ ירה ,םירזופמ םהש המכ דעו ,םידוהי םיאצמנ ובש םוקמ
ייחבו ,םמצעב םימלגמ םהש ךכ ידי-לע ,'דחא םע'מ ,'םעה תא להקה'מ קלח
'ה'מ הרובגה יפמ יניסב הנתינ ובש םויבכ ,'תחא הרות'ה תא ,םהלש םוי-םויה
,ועמשי" :תיקולא תוחילש ,ללכה ןמ אצוי ילב ,דחא לכל הנשיש ןכו ,'דחא
וזו ,"תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו ,םכיקלא 'ה תא ואריו ,ודמלי
,ידוהי ףוג לכ לש תוטלחהה לכ תא ןווכל ךירצש םרוגהו ,תיפוסה הרטמה םג
.המיאתמה תויחה תא םהב תתלו ,'וכו הליהק ,ןוגרא

שפנה תוחוכ תלהקה

'להקה' תארקל .םיסוניכ לע ללכ יברה רביד אל ,תונושארה 'להקה'ה תונשב יכ ןייוצי
ףט סוניכ תובישח לע (ג"לשת ךליו-םיבצנו אובת תשרפ תבש תויודעוותה) רבדל לחה ד"לשת
.םירגובמל 'להקה' יסוניכ תכירע לע םג תובר יברה רביד ח"משת תנשב .'להקה' לגרל

:(טנ 'מע םש 'םחנמ תרות') ז"כשת להקה תנש לש המויסב יברה בתכ ,לשמל ,ךכ

ףוסאלו ליהקהל םדאה ןמ שרודו ריכזמ ,ינחורה ונבומב ,'להקה' לש הניינע
ךות ,ולש ימינפה 'שדקמה תיב'ב םזכרלו וישעמו וירוביד ,ויתובשחמ לכ תא
...ה"בקה לא - ךלמה רבדל תעמשמו האלמ תורסמתה

םיסנכתמ םיאצאצה

המכ ןלהל .םירופיכה -םוי תמחלמ המייקתה ,עודיכ ,הבש הנשה םג התייה ד"לשת 'להקה' תנש
:ךכב םירושקה םיעוריא

דוגיא ר"וי ,ןירפלה 'יחיש רזעלא-לאומש ברה ח"הגה יברה רצחל עסנ ג"לשת לולא שדוחב
יברה לש ותכרבו ודודיע ,ותמכסהב .םדוק הנשכ ודי-לע םקוהש ףוג - ןקזה וניבר יאצאצ
ןקזה וניבר יאצאצ סנכ - םירופיכה-םוי תמחלמ לש המוציעב - הבר-אנעשוה לילב ךרענ
סנכל המדק .ןילקורב ,סטייה-ןוארקב רשא 'לאערזי גנאי' םלואב ךרענ סנכה .תירבה-תוצראב
.הז סנכב ףתתשהל ,הליפתה רחאל רקובב ,ש"נאל יברה לש ותיינפ הז

"ידימת ןמיסו תוא"

םנב ,יבצ ,ל"הצ לייח (310 ,406 'מע םיאצאצה רפס האר) וייח לע קבאנ שממ םימי התואב
.המחלמה ךלהמב עצפנ ןבה .ןקזה וניבר יאצאצ םע תינמנה ,הרוא תרמו ריפש לצרה ףולאה לש

,א"טילש ר"ומדא ק"כ" :ד"לשת ירשתב 'למ ח"ודב יברה לא בתכ 'יש ףלוו םירפא ברה
השק עצפנש הרוא ןב יבצ ,ריפש לצרה ףולאה לש ונב ,המלש האופרל ריכזהל ונשקבתה
."המחלמב

םיבתכמה ףסוא) 'רוא יצוצינ' רפסב .יברה םע דימתמ םיבתכמ רשקב הדמעו התפרה אל םאה
בתכנ הארנה לככש ,בתכמ ספדנ ,54 'מע (ל"ז לדנימ ןסינ ברה ח"הרה ריכזמה רצאש יברה לש
בתוכ ראשה ןיב .ונממ הטטיצש ,תילארשיה תונותיעב םג בר דהל הכז בתכמה .עוצפה הנבל
:לייחל יברה

לגתסהל ךרוצ אצמי יאדווב ,םייחה לולסמל סנכייו אפרתיו םילחיש רחאל הנהו
רשפאו ופוגב יונישהו ותוא םיאור רשאו ותביבסב רשא םישנאה תבוגתל
לע הדומו תמאה תא ריכמו רשי שיא לכ לבא .'וכו דחוימ ןפואב וב ולכתסיש
(לכתסמה לע) וילע ןגהש שיא ויפל רשא איה תידיימה ותבוגת יאדווב - בוטה
ידימת ןמיסו תוא ופוגב םתחנ רשא דע ,שממ שפנ תוריסמב ותיב ינב לעו
דימעהל דעו ורבחל םדא ןיבש רשקה לע ררועמו דיעמה תוא ,וז שפנ תריסמל
ץפחב םג םא יכ שפנ ףוריחב קר אלו ,ותביבסו ורבח תבוט ליבשב הנכסב ומצע
תרכינה ,וב רשא הרתי הלעמ לע החכוה אפוג הז ירה ,לעופב הז השועהו .בל
.ופוגב ןויצב םג

לכ ןיב האירקל רבעוה יברה לש ירוקמה ובתכמ יכ הדבועה הנייוצ ףא םינותיעה דחאב
.האופרה-תיבב םוקישה ןתיבב םיזפשואמה

?הבוחה ימ לש

:ד"לשת 'להקה' יניינעל רוזחנ

םא ,'להקה' תווצמל עגונב הלגנב ןיינע" יברה רביד ד"לשת (ב) הרות-תחמש תודעוותהב
- "[הרות=] סוניכהב תופתתשה רותב היהו ,ךלמה לע איה הווצמהש וא םעה לע איה הווצמה
.(ה"ע רוש רעבוד-םולש ת"הרה חילשה תומישרמ) ומ 'מע 'םולש ןורכז' רפסב עיפומ ךכ

"ןוכנ רבד"

לחיי בתכש קתפב .'תודיחי'ל יולב 'יחיש היבוט ברה ח"הרה סנכנ ג"לשת ירשת שדוחב
ןיינעל יברה סחייתה 'תודיחי'ב .יברה לא אובל הכזי ותחפשמ ינבמ דחא לכש בל-תאשמכ
:רמאו

רבד הז היה ,'להקה תנש' היהת האבה הנשה ירה - ןאכ ויהיש החפשמל רשקב םתבתכש המ"
ךרדב םא ונפוא יפל [טולקל] לבקל דחא לכ לוכי זאש ,ירשת שדוחל הנה אובי םלוכש ןוכנ
."ביבסמש םיניינעמ ףיקמ ךרדב םא ימינפ

םהל רמא 'תודיחי'ה ךלהמב .יברה לא אובל החפשמה ינב לכ וכז ןכא (ד"לשת) האבה הנשב
לוכיש [םדוק עטק האר=] תודעוותהב רבוד ירה" :(אכת 'מע ,'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה
החפשמהו םכתאיב תואצוהב ףתתשהל ךירצ ינא ןכל ,וילא ואבש ימ לע איה הבוחהש תויהל
."ןאכל

...?םידליה הפיא

,ןיינעה לעב ידי-לע םשרנש יפכ ,ד"לשת 'להקה' תנשב תדחוימ 'תודיחי' לש הרופיס ונינפל
:(12 -13 'מע בי תרבוח 'םימתה'ב עיפוה) ןמכייט 'יש בוד 'ר ח"הרה

ןוושח שדוח תליחתב .'יחת ותייער םע יברל יתעסנ ,ד"לשת להקה תנשד תוכוסה גח תארקל"
.תודיחי ןיא שדוחה הזבש יל הנע אוה ךא ,'תודיחי'ל רות ל"ז בוקדוח ברהמ יתשקיב

םעפה וזו רחאמ ,'תודיחי'ל ינלבקל ליאויש השקבב יברל קתפ יתסנכהו דואמ יתרעטצה"
רבכש אלפל' - יל הנע יברה .'תודיחי'ב תויהל התכז םרט איהו יברל האב יתגוזש הנושארה
.''תודיחי' ןיא ןוושחבש עדוי וניאו םימעפ המכו המכ ןאכ היה

'יש בייל -הדוהי 'ר ת"הרה ח"הרה יל רמא ,קרוי-וינ תא ונבזוע םרט םוי ,יתעתפהל הנהו
רחאל ןכאו .תודיחיל ונל ארקי יברה יכ ,יתגוז םע ןכומ היהא החנמ תליפת ירחאש ,רנורג
ברהו ןותחתה ןדע-ןגל ונסנכנ ,ורדחל סנכנ יברהש ירחא ,ןוושחרמב א"י 'ג םויב ,החנמ
.םש ףפותסהש ברה להקה ינפב תלדה תא רגס רנורג

ןייצו ,תוריאמ םינפב ,'קה ורדח לש החותפה תלדה דיל דמעו יברה אצי תוקד רפסמ רובעכ"
.ונמע רבדל ליחתהו 'תודיחי' הזש ונל

ירה=] להקה ןגעוו ךאד ט'מערוטשמ ,םידליה תא םג םתאבה אל עודמ :ונתוא לאש ראשה ןיב"
!?ףטו םישנ ,םישנאה ,[להקה תודוא םיריעסמ

ןתנ ןאכו .[םימשא אל ירה םה ,ונ=] קידלוש טינ ךאד ןענייז ייז ,ונ :ךישמה יברהו"
םידליל שדוק-ירפס תיינק רובע הז :רמאו ,תוילארשי תוריל 50 לש רטש יתגוזל יברה
.ןאכל ואב אלש יוציפכ

םרטש יללכ בתכמ יל ןתנ ןכ ומכ .רודיס ןתנ יתגוזלו ,אינת רפס יברה יל ןתנ ךכ-רחא"
בתכמה תא םג םסרפת ,םש דעוותתו ןודנולב שדוק-תבשב היהת ירה' :רמאו םסריפ
.'תודעוותהב

םינש עבש יברל השקב ימע החלש יתגוז .וז 'תודיחי'ב היהש ףסונ ןיינעמ רבד ןייוצי"
הקפתסה אל איה ךא ,הרובע הנעמ יתלביק זא 'תודיחי'בו (ז"כשת - 'להקה' תנשב) ןכ ינפל
התנפ איה ןכאו .יברל התלאש תא המצעב איבת איה וישכע לש 'תודיחי'בש ונרבדנ .הנעמב
הנעמה לע רזחו .'ךכ לע ול יתינע רבכ ירה' :הל רמאו יילע עיבצה יברה .ןודינב יברל
."!ןכ ינפל םינש עבש יל רמאש קיודמה

"להקה רבד-לע"

יברל איבה ,ןוספלוו השמ יבר קידצה ןואגה לש ונב ,ןוספלוו 'יש קחצי-םהרבא 'ר ח"הרה
רפסב בתכמה םוליצ האר - ח"משת ירשתב א"ימ) וילא הבושת בתכמב .ביבא לש תינרות תרבוח
:ראשה ןיב ,יברה בתוכ (55 'מע 'ב ךרכ 'ךירבחמ ןושש ןמש'

'וכ 'וכ םילעפ בר ח"הרה ויבא סרטנוק ףוריצ לע ןח תאושת ןח תאושת
.להקה רבד-לע ובש - טרפבו ,א"טילש

"ףיסומו ךלוה"

תבש תורנ תקלדה עצבמ לע יברה זירכה וז הנש יהלשב .ד"לשת - 'להקה' תנש יחיפסמ דועו
יבג לע שדחה עצבמה תא םסרפל המתרנ ,ןייטשניבור םיחאה תולעבב ,'הרונמ' תרבח .שדוק
האורה) יברהמ דחוימב םח בתכמל ןייטשניבור םיחאה וכז ךכ לע .הרצייש תורנה תואספוק
.(ןושאר םוסרפב ןאכ רוא

:יכ לע יברה םהל הדומ ראשה ןיב

קלח םכותבו ,לארשיב םיתב המכו המכל עיגמש דע לודג ףקיהבו יובירב השענ
,אלמ םלוע ,לארשיב תחא שפנ םאו .םהילא עיגהל הדיחיה ךרדה יהוזש בושח
תבש תורנ ימעטמ ןכ-םג והז ירהו .לארשיב (החפשמ) תיב המכו-המכ-תחא -לע
.תיב-םולש - שדוקתודיסחה ינייעממ


ךל-ךל תשרפ


(די,וט) יכנא ןד ודבעי רשא יוגה תא םגו

;"ודובעי רשא" - לארשיב טולשל םלועה תומואל שיש תורשפאה - "ודובעי רשא יוגה תא םגו"

לע ,םיטפשנו םינודנ לארשי-ינבש ינפמ איה - "ןד"

."ךיקולא 'ה יכונא"ב םתוקבד רסוח לע - "יכונא"
(74 'מע ,ג"שת תוחישה-רפס)


(א,זי) יד-ש ל-א ינא

(י"שר) היירב לכל יתוקולאב יד שיש :יד-ש ל-א ינא

יתשכ ךלוהו ביחרמ (םלועה) היה ,םלועה תא ה"בקה ארבש העשב" :(בי הגיגח) םירמוא ל"זר
ביתכד יאמ :שיקל -שיר רמאד ונייהו .'וכ ודימעהו ה"בקה וב רעגש דע ,יתש לש תויעקפ
."יד ימלועל יתרמאש אוה ינא ?יד-ש ל-א ינא

ןושלמ - דחא שוריפ :הזמ הז םיכופה טעמכ םהש ,םישוריפ ינש 'יד' תביתבש ,אופא אצמנ
לכ) "ורוסחמ יד" ןושלמ - ינש שוריפ .אל ותו אובת הפ דע ,קיפסמ ,"יד ומלועל רמאש"
.יובירב העפשה לע הרומה - ("וילע בכרל סוס וליפא" ,הבחרהב ,ךרטצמה

שרפמ י"שר ןיא עודמ .ינשה שוריפכ - י"שר וליאו ,ןושארה שוריפה יפכ תשרפמ ארמגה
?ארמגה שוריפכ

יוליג ותואל איה הנווכה םאו .שדח רבד םהרבאל ה"בקה ול עידוהש עמשמ בותכה ןושלמ יכ
ידי-לע םהרבאל ףסונ שדח יוליג הזיא ןכ-םא ,םלועה תאירבב היהש יד-ש םש תניחב לש
."היירב לכל יתוקולאב יד שיש" - "יד-ש" תבית תא י"שר שרפמ ןכל ?הלימ תווצמ תא םייקש
(בס-אס 'מע ל"רת םירמאמה-רפס)


(דכ,זי) ותלרע רשב ולמהב הנש עשתו םיעשת ןב םהרבאו

?הנתינ אלש דע הלוכ הרותה לכ תא םייק ירהו ,הווטצנש םדוק ומצע תא םהרבא למ אל עודמ

רוסיא תמחמ ,'ה תאמ ךכ לע הווטצנש םדוק ומצע תא לומל יאשר היה אל םהרבא ,אלא
(ה,ט תישארב) קוספה לע י"שר שרפמש יפכ ,םד ומצעמ איצוהל םדאל רוסא - םימד-תוכיפש
םד תא ךופשל םדא לע הרסא הרותה ."ומצע םד ךפושה :שורדא םכיתושפנל םכמד תא ךאו"
.ל"נה רוסיאה תא תוחדל תלוכיה הלימ תווצמ לש החוכב היה הווטצנש רחאל קר .ומצע
(146 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

:(תודיסחה ךרדב) ץרתמ ןקזה ונבר

:תוניחב יתש הב שיו בלה תלרוע תתירכ איה תוינחורב הלימ

התושעל םדאה לע וז הלימו - (י םירבד) "םכבבל תלרע תא םתלמו" ,הלעמל הטמלמ ,תחאה
.('אתתלד אתורעתא')

ינב תא למ ה"בקהש - (ל םירבד) "ךבבל תא ךיקולא 'ה למו" - הטמל הלעמלמ ,היינשהו
.('אליעלד אתורעתא') לארשי

תגרדל תוכזל הצר יכ ,הווטצנש םדוק (תוימשגב) הלימ תווצמ תא םהרבא םייק אל ןכל
.ארובה לש םדקומ יוויצמ האצותכ קר האבה - הטמל הלעמלמ - היינשה הלימה

הכז םהרבא יכ ,הטמל הלעמלמ ,"םהרבא לומינ הזה םויה םצעב" םהרבא לצא רמאנ ךכ םושמ
."ךבבל תא ךיקולא 'ה למו" תניחבל ('ה יוויצ תובקעב)
(ב-א 'מע ,גי ףד רוא-הרות)

* * *

:ףסונ רואיב

םימייקמ ונאש תווצמה ןיבו הרות-ןתמ םדוק תובאה ומייקש תווצמה ןיב יסיסב לדבה שי
ךכ-לע יוויצ םהל היה אל ירהש ,םמצע חוכב היה תובאה לש תווצמה םויק .הרות-ןתמ רחאל
תא רידחה אל תובאה ידי -לע תווצמה םויק ,ךכ םושמ .הלעמלמ חוכ-תניתנ אל םג אליממו
תועצמאב ךישמה וניבא בקעי ,לשמל .הווצמה התשענ ובש ימשגה רבדה ךותל הוצמה תשודק
וכפהנ אל םמצע תולקמה לבא ,ןיליפת תווצמ לש תוכשמהה תא םימה תותקישב חינהש תולקמה
.םישודק תויהל

ףלקה רוע - תוימשגה ךותל השודקה רוא רדוח ,םימייקמ ונאש תווצמה ידי-לע ,תאז תמועל
.םישודק םישענ ןיליפתה לש תיבה רועו

-לכמ ,תובאה לש תווצמה םויק תמועל ונלש תווצמה םויקב הלעמ שי ,רומאכש ףא ,ינש דצמ
ןמיס תובא השעמ" תניחבב ,תווצמ םייקל חוכה תא ונל ןתונש אוה םהלש תווצמה םויק םוקמ
."םינבל

תאז-לכבו הרות-ןתמ ינפל הומייקי תובאהש ,תחא הווצמ תוחפל תויהל הכירצ התיה ךכ םושמ
הווצמ .(ימשגה ץפחב השודקה תרדחה לש ל"נה ןיינעב) הרות-ןתמ רחאלש תווצמל המוד היהת
תירבל םכרשבב יתירב התיהו" - ימשגה רשבב תיחצנ השודק הכישממה ,הלימה תווצמ התיה וז
תחת ךדי אנ םיש" - ול ורמואב ,ודבע רזעילא תא עיבשהשכ םהרבא גהנ ךכ אולהו ."םלוע
.הווצמ לש ץפח תטיקנב העובשל בשחנ רבדהו ,(ב,דכ תישארב) "יכרי

.הילע הווטצנש םדוק הלימ תווצמ תא וניבא םהרבא םייק אל ןכל
(757 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


תיעיבש העשב שודיק

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
מ"סו 2'םידאמ' לזמ אוה תבש ליל תליחתב יכ ,הלילה םדוק שדקי" :בתכ 1'תבש ינוקית'ב
,םיכאלמ ינש" םהו ,לאיקדצ וכאלמו 'קדצ' לזמ 'ו םוי ףוסבו ,וילע לשומ (ם"מ-ך"מס=)
."שדקיו ,'םידאמ' תלשממ רובעיש דע ןיתמי וא ,'קדצ'ב שדקי ןכל ,3"בוט דחאו ער דחא

תלשממב קר ,ערה תלשממב שודיקב תבשה תא לבקי אלש בוט הנהו" :םייסמ 4תבש תלועבו
."ןמא הנעי וחרוכ-לעב ערהו ,בוטה

העשה רוריב

:יברה בתכ ,תועשה תא םיבשחמ הדוקנ וזיאמ הלאשל .5תחא לכ תוקד 60 לש ןה תועשה
-תעיקשו המחה-ץנ ןיב עצמאה" יתימאה [םויה] תוצח רחא תועש שש תויהל ךירצ היה הרואכל"
ןיגהונ יתיארש המ יפ-לע הנווכהו .(7ושארב המחהשכ - ותעדל םדאל לק הרואכלד) 6"המחה
.8"יעצמאה תוצח רחא תועש שש - (רבד אמע)

ןמזהמ רחאמ לארשי-ץראב ןועשה - 'תולוגע תועש'ל העשה תוושהל ידכ ,תינכט הביסמ
9דימת איה ק"הראב "תיעיבש העש" ןכלו ,תוקד 4-כב קרוי-וינבו ,תוקד 20-כב 'יעצמאה'
.18:40 העשה דע 17:40 העשהמ

הכלהל תאז םיאיבמה

ר"ומדא ךורע-ןחלושב ונממו ,10םהרבא-ןגמב הרצקב ,4תבש תלועב ,ל"נכ ,ואבוה םירבדה
שדקל ול שי הליחתכלש ,12ראבתנ רבכו" םש םייס ןקזה וניבר ךא ,"םירהזנ שי11ןקזה
םא םגו) דימ דימת שדקל עירכמש ,ושרפמ 14יברהו ."םוי-דועבמ 13תסנכה-תיבמ ואובב דימ
היהי םימעפלש ףא" ללכ הזב רהזיהל אלו (רשפאש רתויב תמדקומה העשב - המ םושמ ובכעתנ
,דימ שדקל ,הווצמה רקיע תובישח ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא תעדל יכ ."ל"נה העשב הז
.רומאה ששחה לע תרבוג

ןיא תסנכה-תיבמ םיאבשכש ,ונייהד ,הזב רהזיהל םיגהונ 'רבד אמע'ש איבמ יברה םנמא
ונושל תועמשממ וקויד תא ל"נה ק"גאמ וקיתעה 15'תוכלה רוציק' רפסבש לבחו .דימ םישדקמ
.וניבר ךורע-ןחלוש קספכ 16הזב ונגהנמ ןיא השעמלש תוגייתסהה אלל ,ןקזה ר"ומדא לש

םיקלוחהו םיהמתה

ונחנאש רמול םולשו -סחד ,הומת אוה יתעד תוינעלו" :דואמ הז לע המת 17ןחלושה-ךורעה
ךשוחב תבשב םיבשוי ויה םינומדקה תומואהש *17םינומדקב יתיאר אברדאו ,תולזמה תחת
רוא הברה קילדהל ,ךפיהל ונתוא הוויצ ה"בקהו ,הערל םירומ תבש לש תולזמהש ינפמ םיכובו
,םימשה תכרעממ ונאיצוהל 'ה חקל ונתואו ,18תולזמהמ הלעמל ונאש תוארהל ,ונמצע גנעתהלו
."ונבבוסי דסח 'הב חטובהו ,לודג ןויע ךירצו" םייסו ."הזכ רמאנ ךיאו

רומאה יפ-לע ,רתוי דוע והמת 20בונידיוקמ םולש ר"רהומ ר"ומדאהו 19שא-ירמאה לעב
ארחא אנטלוש תילו ,'וכו ןיקרע והלוכ אנידד יראמו ןיזגור ינטלוש לכו" :21שודקה רהוזב
.22"'וכו ןימלע והלוכב

המ רמוא ער ךאלמש ו"ח ןכתייש םיריכזמ 2ל"נה 'מגב ירהש ,םתהימת ןויע הכירצ הרואכלו
התיה תבשה תנכה םאש ,וניבהש רמול שי ילואו .וחרכ-לעב ןמא הנוע בוט ךאלמו ,רמואש
.ע"עו .שושחל הממ ןיא - יוארכ

השעי םורע לכ ךא ,הזב רהזיל יואר יאדווב יכ םא הנהו" :םייס ח"ירהמ יטוקיל 'סבו
תנתמ חוכ לודג ןכ-םא ,םיאמצו םיבער םה רשא םיינע םיחרוא ונחלוש לצא שיש ימ יכ ,תעדב
םיחרוא םהל שיש ףאש ,םידיסחה םיקידצה לע חיגשת לאו ,םימחרל ןידה תדימ ןיכפהמש םיינע
םיאב רשא םישנא םתוא יכ ,'ז העש דע ןישדקמ ןיא םבורו ,םהיפנכ תחת תוסחל ואב רשא
.םנובער רובשל םוי-דועבמ םימעוטו ,ואב ןכ-תנמ-לעו םבר גהנמ םיעדוי - םבר ינפ לבקל
תישיש העש ןיב שדקמ היהשכ ה"הללצז באלסירעימ ןועמש ה"ומ שודקה ברה םשב יתעמשו
,םינתיא תירב רוכזיו ,םיסומע םע םחרי אוה םימחרה בא" :טויפה רמוא היה ,תיעיבשל
."'וכו תוערה תועשה ןמ וניתושפנ ליציו

קוספל םתוכמס תדימ המ - הלבק יניינעב םיחמומ םניאש םיקסופ םתוא תודוא ןויע ךירצו
.23הז ןיינעב

הזב םיגהונהו םיריכזמה ,םימלעתמה

וריכזה אל 23*יח -שיא-ןבהו הרורב-הנשמה ,ריאי-תווחה לעבל םייח-רוקמה ,ר"אה הנהו
'סבש איבמ 26ח"ירהמ יטוקל 'סבש ריעהלו .הריכזה 25םייחה-ףכה לבא ,24ללכ תאז תוריהז
ט"שעבה ידימלת יבגלו .םש םהרבא-ןגמה איבהש ימלשורימ ךמס הזל איבמ 27המולעת-דיגמ
-ימעט 'סב םג אבוה גהנמה .םיקידצה בור לש םגהנמ ךכש ,ח"ירהמ יטוקילמ אבוה רבכ ,ללכב
.28םיגהנמה

ףרוחה תומיב שודיקל םלועמ סנכנ אל שטאקנוממ צ"הרהש ,רפסמ 29םולשו-םייח-יכרד 'סב
,'וכו תונכה לש ,תופסונ תוביס ךכל ול ויהש ןכתייש ףאו .רואיב אלל ,"7 העשה ינפל"
זמרמ אקווד וז העש ריכזמש המ ירה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא לעו ויבא לע יברה רפסמש יפכו
.ע"עו .ןדיד אשונה לע

.ירמגל הז אשונמ ומלעתה 30הנורחאל ספדנש ,ק"של בונכ'צ 'םהרבאד אתולצ' רודיסב

השודקה ונצראב גוהנה

רחאלו ,תובתכתהה ךשמהב הנה ,"הזב ןירהזנ ןיא ק"הראבש" יברל ובתכש המ תודוא
"אכמס רב םה םאו ,ו"ת ק"האב הזל ןיששוח ןיאש ולא לש םמעט עידוי חטב" :31תוגייתסהה
הז גהנמ ולביק אלש ,םמעט תא יברה ריבסמ ,32"םש לבוקמ גהנמ אוה םא" :בוש ךכ-רחאו
."ער רבד עדי אל [ל"נכ ,ותווצמ רקיע - טרפבו ,שודיק=] הווצמ רמוש"ש ןוויכ ,ללכ

תינעתה יאצומב

לוחת תועיבקה) תבטב הרשע תינעת יאצומ הב לחש ,דקתשא שגיו תשרפ שדוק-תבש לילב הנהו
ורוה ,(ןכ-ינפל הברה 'וכו ןוששל תומוצה וכפהיי יאדוובו ,א"עשת תנשב ה"יא ךכ בוש
.33'תיעיבש העשב' אוה שודיקה םא םג ,התיבה תסנכה תיבמ םיאבשכ דימ שדקל םיבר וגהנו

העש ףוסל ןיתממ ןאכו 34"תינעת םשל" תאז השועשכ קר אוה תבשב תונעתהל1 רוסיאהש ףא
וללגבש ,35"הנועמ אוהשכ תבשל סנכיי אלש" רוסיאה םג הזב שי ירה ,תרחא הביסמ תיעיבש
םיחרוא םוקמב הז גהנמ לע ןידיפקמ םניא םיברש טרפבו .תינעתה תא קיספהל ויה םיבייח
.36המודכו

שישכ םג ,רתויב הזב רהזיהל דימת וגהנש ,רסמ רנורג 'יש ל"יר ח"הרה ריכזמה םנמא
הרשע םוצב שדוק -תבש ברע לחשכ ףאו ,(הזמ םיעדוי םניאש וא הזב םיגהונ םניאש) םיחרוא
.ע"עו .תבטב
הנושארל ספדנ .םהידימלתמ וא ל"זיראה ירוגמ אוה הארנכו ,עודי אל ורבחמ ."ל"זיראה דוסי יפכ" (1
קתענ .הנושארל רבדה עיפומ האצוה וזיאב קודבל שיו ,תואצוהה ןיב םיבר םילדבה שי .ו"נש תנש האיציניוב
.א ק"ס םש תבש-תלועבו ,א ק"ס אער 'יס בטיה-ראבב

ד"ס ב"רעו ו"כס ב"עת 'יסב בתכ ז"הדאש ךכמ םגו) ןודנב םיעודיה תורוקמה לכ תמיתסמו ןיינעה תוטשפמ (2
ןושלה ללגב) תועטב םיבשוח שיש יפכ ,ןייה תימומדאל תוכייש לכ הזל ןיאש רורב (ןבל ןיי לע תבשב ןישדקמש
.הז ששח םייק תפה לע שדקמ םא םגו ,('םידאמ'

תבש-ברעב םדאל ול ןיוולמ תרשה יכאלמ ינש" :(ב,טיק תבש) ל"זח ןושלל (תבש-תלועב שרופמ ןכו) ותנווכ (3
בוט ךאלמ - תעצומ הטימו ךורע ןחלושו קולד רנ אצמו ,ותיבל אבשכו ,ער דחאו בוט דחא ,ותיבל תסנכה-תיבמ
ירחא 'פ שדח רהוזב ז"דעו) ". . וחרוכ-לעב ןמא הנוע ער ךאלמו ,'ךכ תרחא תבשל אהתש ןוצר יהי' :רמוא
ונניינעב עגונ וניא ךא ,אי-ט בסר רהוזה ךורע-ןחלושב וראבתנו ואבוה .ד,חיק שדח רהוזמ םינוקית .ד,חמ
.(ללכ

ךורע ןחלוש י"ע קר אל ,שודיק תעשב ער ךאלמל הטילש חינהל אלש ,ןיינעה תובישח תא שיגדהל אב הזבו
ל"ירהמ ת"ושל א"גמה ןייצש המש ,ןאכ םירפא-דיב ריעה רבכו) ולש העשב שדקלמ םיענמנש י"ע םג אלא ,'וכו
קדצ תטילש תועשל רשקב קר אוה [דנר 'מע ,(גסק) בנק 'יס :'םילשורי ןוכמ' תאצוהב ונינפל] גסק 'יס
.(שודיקל רשקב אלו ,םידאמו

.א ק"ס אער 'יס ,ר"או א"גמב הברה אבוה ,םיקסופה ילודגמ (4

ש"ייע) א,ונ ןיבוריעו ב,טכק תבש י"שרל םינייצמו ,ןאכ לקשה-תיצחמ ,א"גמה איבהש ל"ירהמ תבושת (5
.(ש"שרבו ןיאו ה"דותב

א"ח ח"וא גהנמו-הכלה -ירעש .כק 'מע גי ךרכו וכר 'מע בי ךרכ ק"גא - ז"טשת תנשמ םיבתכמב אוה ןכ (6
12:00 העשב דימת וניאש ,יתימאה תוצחל הנווכהש ןיבהל הרואכל היה ןתינ םשמו .(זסר 'מע) אמק 'יס
.ןלהלדכ ותעד תא יברה ריהבה ןכמ רחאל לבא .םירהצב

.םיברל ךכ וגיהנהש ןכתיי ,תאז ררבל תיסחי לקש ןוויכו (7

ןיאש ןוויכ ךכ תאז וגיהנה הארנכו) ןיגהונ הארש המ לע ןאכ רבדמ יברהש ןוויכו .םש גהנמו-הכלה-ירעש (8
וגהנ ךכש ירה ,(יתימאה תוצח תעש תא ררבל ק"שע לכב וקקדזי אלש רבד אמע לע לקהלו ,שממ יתכלה קויד הזב
םוסריפל יברה י"ע ןתינ בתכמה .םכרוצ-יד םירורב םירבדה ויה אל םימדוקה םיבתכמבש קרו ,םינשה לכ
תבט-ולסכ ,זכ 'בוחב םש הספדנו ,ןילקורב הרות-לידגי ץבוקה תכרעמל ,הזב התיהש אירטו-אלקש רחאל ,הערכהכ
.(גכ 'יסב םש הארו .אי 'יס) ט"לשת'ה

םגש ריבס ,הנשה תומי לכב עובק אוה הז לדבהש ןוויכו) 12 הרעה אער 'יס 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' (9
.ל"נה הרות-לידגי .(וב וקיידי םיברל גהנמב

.םירפא-דיו ש"החמ ,בטיה ראבב ש"ע .אער ס"ר (10

.ג"ס םש (11

.ב"ס ליעל (12

המ לכב ותסינכ תליחתל ךומס" ב"סב ז"הדא כ"שמ לע) וז תפסות ראבמ (זר 'מע ז ךרכ) םש-ילהא ץבוקב (13
ןיתמהל לכוי דימ לוכאל באת וניאש ימש םש ש"מכ ,שדקל בויח ןיידע ןיא נ"כהיבמ ואוב םרטבש ,ךכב ("רשפאד
רהמל צ"א (שודיקה תא החודש רכינ וניאו) ותיבל ץוחמ ודועב ןכלו ,ותליפתב שודיק ח"י אציש ךכ לע ךומסיו
.שדקל ידכ התיבה עיגהלו

תוושה תועשב תינמנ תיעיבש העשש ןוויכ ,"םוי דועבמ" אוה ןושלה םויסש ףא - .כק 'מע גי ק"גא (14
,רחיא םא םג ,בצמ לכבש ותנווכו .תיעיבשה העשה ינפל היהי 'םוי דועבמ' דימת תוינמז תועשב יכ ,ליעלדכ
.שדקלו רהמל ול שי

.13 'עה םש (15

אשונ לכבכ וא ,םילבוקמהכ גוהנ השעמלו םיקסופה תעדכ קסופ ע"ושבש ללגב םא ,םירחא םיבר םיאשונבכ (16
.ומוקמ-יאלממ וניאישנ וניתוברמ וא ז"הדאמ 'הנורחא הנשמ' וב שיש

.א"יס אער 'יס (17

רשקב רפסב יתיארו ה"ד י,חי םירבד ייחב וניבר ,(ב"עס ונ) אכ ןוקית ז"וקת .ד"ע ג"ל שדח רהוז (17*
.גיש 'מע חלשב 'פל םיאולימ ,המילש -הרות .'ג שורד ב"ח שבד-תורעי הארו ."יאתבש" בכוכל

אבוה ,גפר 'יס ן"במרהל תוסחוימה ת"וש .לארשיל לזמ ןיא ה"דות א,ונק תבש .ה,וט תישארב י"שר האר (18
.דועו ,ןנועמ ם"במרה בתכ ה"ד טעק ד"וי י"בב

.הדוהי-ןורכז 'סב אבוה ,רפוס ם"תחה דימלת (19

אער 'יס הרות לארשי גהנמ 'סב ואבוה םתשולש .ג"ס זכ 'יס ,בונידיוק יגהנמ ,'םולש תרמשמ' ורפסב (20
.טכק 'יס שפנהו ףוגה תרימש 'סבו ה ק"ס

.ב,הלק ב"ח רהוז ,וכרב ינפלש 'אנווגכ' חסונ (21

ןיאש ז"ע רבדמ םש ,זכת תוא םולשו-םייח-יכרדל הז ןיינעב ןייצמ טכק 'יס שפנהו ףוגה תרימש 'סב (22
תושמשה ןיבב ןיקיזמל ששוח ,םש ןייצש מ ס"וס במר 'יס ןחלושה-ךורע 'סב ךדיאמ .ק"שב הטילש ןיקיזמל
.ונניינעל ךייש ןיקיזמד אשונה םא ללכב ע"צו .תבשה תסינכד

יקבה בר לואשל ךירצ תונוממ ינידב - הרות פ"ע" :(252 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה בתכמב האר (23
,ירוסיאב ברכ הכלה" ןכלש) ,הלא םינידב קסועה בר - רתיהו רוסיא ינידב ;םהב קסועו תונוממ ינידב
,הזב םיעדויה הלאכ הכלה - הרותה תוימינפל עגונהבש ןבומ הזמש - ([ד"ס ד"פ ק"ב ש"אר] "ינוממב לאומשכו
."'וכו

ותיבל ךלי הלפת רחא" בתכ א"יס אריו 'פב ,הברדאו .אריו 'פו תישארב 'פ ,היינש הנש - שודיק ינידב (*23
.ליעל ןקזה ר"ומדא שרודש הממ רתוי ,"שדקל דימו ףכית

.ל"נה םש-ילהא ץבוקב ב"נשמה תעדב ןייע (24

.ב ק"ס אער 'יס (25

.ב"ע בל ףד ,תבש יניינע - ב ךרכ (26

.בונידמ א"צרהמ ק"הרהל ,תוכרב תכסמ לע (27

.ו-הלק ,דכק 'מע (28

.גפש 'יס ,שטאקנוממ ר"ומדאה ,רזעלא-תחנמ לעב צ"הרה יגהנמ (29

יניינעב טרופמב קסוע 'ב ךרכ .רוג ידיסחמ םינבר עויסב רגידרו א"ר ח"הרה י"ע ,א"שנת ,םילשורי (30
.הזב רהזיהל םלצא גוהנ אל הארנכו .ק"ש ליל שודיק

.(זכר 'מע בי ק"גא) לטינב אלו הזב ק"הראב ןיגהונ ןיאש העידיל - תינושארה (31

אכמס רבמ הז עמש חטבו") תוגייתסההמ הפירח תוחפ ןושלבו ,דרפנב הז אשונב םעפהו .ל"נה גי ךרכ ק"גא (32
קר אב הז חוסינש רמול ריבס ,הרואכל) ומצע בתכמ ותואב לטינל רשקב העיפומה ("העומשה הנוכנ םא" ;"רתויב
.(לטינ ןיינעב רשאמ רתוי ןטק ונניינעב קופקפהש ינפמ אלו ,ןדידל לטינד ןיינעה תרמוח ינפמ

ח"רהל םייח-ץרא 'סב אבוה אלש הממ ,ק"הראב הז גהנמ ולביק אל ןכאש חיכוהל אב ל"נה םש-ילהא ץבוקב
.(םיבותכב םניאש הלא לכ תא אל פ"כעו ,םיזנכשאה יגהנמ לכ תא םש איבמ וניאש המודמכ יכ ,ע"צו) ןוהתס
ז"הדא יקספ יפ לע" :רפסה רעשב רומאכ ,ז"הדא ע"וש ירבדמ רוציק שארל לכל אוהש) ןחלושה תוצק 'סמ ריעהלו
טימשה טע 'יסב שודיק ינידבו ,י"א יגהנמ תא םג תומוקמ המכב ריכזמ ךא ,(". . ד"בח ש"נא יגהנמו . .
.ירמגל הז אשונ

.ץינ'זיוומ םייח-ירמא לעב ר"ומדאה גהנ ןכש איבה לאירבג-יעטנ 'סבו (33

.א"ס חפר 'יס ז"הדא ע"ושב רומאכ (34

.ב"יס טמר 'יס (35

אל הזכ בצמבש שארמ ןובשחב וחקל תאז וגיהנהש ןמזבש ל"י ילואו .(ב,בל ב"ח) ח"ירהמ יטוקיל 'סב האר (36
שי ןכ .ב"הב תוינעתב הלוח יבגל (ב ק"ס דיר ד"וי) ך"שב רומאה ךרד-לע ,םירדנ תרתהל ךייש וניאו ,ורימחי
אלו) דבלב העינמ אלא יבויח רודיה הז ןיאשכ ,'רדנ'ל תכפוה פ"ג הב גהנ םדאש וזכ הגהנה םאה ןודל םוקמ
.ע"עו (הנכס ןיעכ אלא ,יתכלה ששח
תורעהו תובוגת


'ונל חלס'ב הזחה לע האכה


הנישב טועימו 'ונל חלס'ב האכה

:םדוקה ןויליגב תכרעמה תרעה לע הנעמב (א

היולת 'ונל חלס'ב האכההש הז לע דסוימ דיחיה תליפתו ץ"שה תרזח ןיב יתבתכש קוליחה
ז"הדא ע"וש ןייע) םר לוקב יודיווה רזוח וניא ץ"שהש ןוויכו ,הליפתה ירחאלש ןונחתב
יבגל התיה הרעההב ט"וקשה לכו) ץ"שה תרזח לש ונל חלסב הכמ וניא םגש טושפ (ג"ס ז"רתס
.(שחל תליפתב ץ"שה ז"דעו ,דיחיה תלפת

190, 273 ,256 'מע :א"ח 'ךלמ ימי'מ] ריעהל שי יבר יצוצינ רודמל ,חעש ןוילגב (ב
.[(33 הרעהב)

הצע יברה תא םעפ לאש הילגנאמ דחא :רפוסמ (א"סשת ןסינ א"יל ןוילגב) "ד"בח רפכ"ב
15 דירוי םישדח השולש לכש ול הנע יברהו ,רתויב םצמוצמ ןמז קר ןושיל לגרתהל לכויש
.ול קיזי אלו הזל לגרתיו םצמוצמ ןמזל עיגיש דע הנישה ןמזמ תוקד
הניטנגרא ,סרייא-סונאובב יברה חילש ,רעשיפ יולה יול ברה


'ונל חלס'ב האכהה ןיינעל הבוגת

-םוי ברע לש החנמ תליפתב ןזחל להקה ןיב קלחל רעשיפ יול ברה הצור םדוקה ןויליגב
ץ"שה תרזחב הכי אלש הרואכל טושפ" ןזחה לבא ,'ונל חלס'ב הכמ להקהש בתוכו ,םירופיכה
חרכהב אל ןיידע לבא ,ארבסכ התוא לבקנ ,איה ארבס םא הנה ."הפוסב הדוותמ וניאש ןוויכ
.יברה תנווכ וזש

(הצומק ךמס) םתס אלא ,'ונמשא' לש האכהב היולת 'ונל חלס'ב האכההש שריפ אל יברה (א
.ןונחת תרימא םצעב תאז הלתו

,('וכו העיקש ןמז עיגה רבכ יכ) ןונחת הליפתה ירחא דיגי אל תידדצ הביס םושמ רשאכ (ב
םוי) ןונחת רמול זא יואר םא ,הרשע-הנומשה תרימא ןמזב אלא הזב םיבשחתמ אלש יברה הנע
.(המודכו ןתח ןיאו ןונחת וב םירמואש

חלס'ב האכהל םוקמ ןיא ,ןונחת וב םירמוא ןיאש ןמז אוה םירופיכה-םוי ברעש ןוויכמו
גהנ ךיא ואדיווב םיאור םא קודבל יאדכ ילואו) ןזחה ידי-לע אלו להקה ידי-לע אל 'ונל
.(יברה
יכאלמ תיירק ,ןאמלעדייא קחצי ףסוי

ןאכ שקה םדוקה ןויליג לש "חול"ל
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il