- פ"ש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוושחרמב ז"ט * אריו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב ךלמה תורצואמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


דחאו דחא לכל 'ה תולגתה


וילא הלגתי ה"בקהש עובתל לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכב
* הלימ תווצמ תא םייקש ירחאל וניבא םהרבא לא הארנש םשכ
וילעש הרכההו העידיה איהו ,תמייוסמ המדקה ךכל השורד
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ומצע תא "לומל"


ר"ומדא ק"כ לש ותדלוה םוי אוה םויהש תויה ,לבא ,םעפ יתרפיס רבכ - 2אבה רופיסה1
:3תפסונ םעפ רופיסה תא רפסא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויבא ,ע"נ (ב"שרוהמ)

-חמצה ר"ומדא ק"כ ונקז לא ,ןוושחרמ 'כ ותדלוה םויב ,הנש ידמ סנכיהל גהנ ע"נ יברה
.קדצ-חמצה ידכנ ראש לצא םג רדסה היה ךכש ןכתיי - .4ותכרב שקבל ידכב ,קדצ

דלונ ע"נ יברה ,ןכש ,םינש שמח וא עברא ןבכ דלי ותויהב) - ע"נ יברה סנכנשכ תחא םעפ
ךנה עודמ קדצ-חמצה ולאש .יכבב ץרפ - (קדצ-חמצה קלתסנ ו"כרת ןסינב וליאו ,א"כרת תנשב
רופיסה - וניבא םהרבא לא הארנ ה"בקהש (םירפסמש עמש וא) שמוחב דמל יכ ,בישהו ?הכוב
.וילא הארנ ה"בקה ןיא עודמ ,הכוב אוה ךכלו - אריו תשרפד עובשהב עריא

טילחמ םינש עשתו םיעשת ןב (5קידצ ידוהי :היינש החסונ) ידוהי רשאכ :קדצ-חמצה והנעיו
.וילא האריי ה"בקהש אוה יואר ,ומצע תא לומל ךירצש

.תוכבל לדחו ,דליה תעד תא החינה קדצ-חמצה תבושת

-רב ותויה םדוק ,ע"נ יברה לש ותודלי ימיב עריא הז רופיסש יפ-לע-ףא :המדקהבו
תדובעב הארוהו דומיל ונממ דומלל שי ,םוקמ-לכמ ,617"ךוניחל עיגה"ש ינפל דועו ,הווצמ
רופיסה לע רזח יברהו ,יברה - ודיחי ונבל רופיסה תא רפיס ע"נ יברהש ןוויכמ ,ןכש ,םשה
.ונילא םג עגונ רופיסהש ,חכומ ,םלועב והומסרפיש ידכב

הבושתהמ ןהו (ע"נ יברה לש) הלאשהמ ןה ,םיניינע ינש הז רופיסמ דומלל שי תויטרפבו
.(קדצ-חמצה ונקז לש)

אל ה"בקהש ךכ לע (קדצ-חמצה לא) ע"נ יברה לש ותייכבמ הארוההו דומילה - שארל לכלו
:וילא הארנ

וזכ הגרדב אצמנ אוה םא וליפא ,היהיש בצמו דמעמ הזיאב ,לארשי ינבמ דחאו דחא לכ
דבלב וז אל רשא ,וזכ הדימב אוה ובש תעדה רסוחש ,רמולכ ,"ךוניחל עיגה אל" ןיידעש
והזש) תלוזהמ העפשה טולקלו לבקל וליפא לגוסמ וניאש ,תאז דוע אלא ,ומצעמ ןיבמ וניאש
,("ךוניחל עיגה" ןיינע

אוה - םיניינעה תוינחורל עגונהב לבא ,"לודג" אוה ויתונש רפסמ יפלש ,םנמא ןכתיי -
ןענעכער ןראי עשידיא" 7ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש יפכו ."ךוניחל עיגה אלש" ןטק תניחבב
ןעק טראפסאפ ןפיוא") ןקז ידוהי םנמא אוה "ןוכרד"ה יפל ...!"טראפסאפ ןטיול טינ ךיז
סחיב ,רמולכ ,םיינחורה ויתונש ,תויתימאה ויתונש יפל לבא ,("דיא רעטלא ןא ןייז רע
סאוו דניק ןיילק א") ןחלושל תחתמ קחשמה קונית תמגודב אוה - ולש תווצמהו הרותה םויקל
- ...("שיט ןרעטנוא ךיז טליפש

,הייכבה ןיינע והזש ,קזוחב העיבתו ,עובתל אוה םג לוכי ,תאז לכב

,םדאה תגשהו תנבהמ םמורמו הלענש רבד תביסב ,"ןיחומ ירתוממ" תואב תועמדש 8עודיכ -
- ולבסל םילוכי ןיחומה ןיאש

.וניבא םהרבא לא הארנש םשכ ,וילא האריי ה"בקהש

:ןכ לע רתי

וניבא םהרבאל הארנש םשכ וילא הארנ ה"בקה ןיאש ךכ לע הכב ע"נ יברהש) הז רופיסמ
וילא האריי ה"בקהש עובתל לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכבש ,םידמל (אריו תשרפ תלחתהב
התיה הז בצמו דמעמבש ,הלימ תווצמ ומויק ירחאל וניבא םהרבא לא הארנש ןפוא ותואב
.אריו תשרפ תליחתבש "'יוה וילא אריו"ד תולגתהה

הז ןיא ,לבא ,9םהרבאל 'יוה םש תולגתה וניצמ הלימ תווצמ םויק ינפל םג :המדקהבו
הברה תילענ הגרדב התיהש ,הלימ תווצמ ירחאל האבש - 10"אילגתיאו" - תולגתההל המודב
.11רתוי

תלחתהב) הלימ תווצמ ירחאל םהרבאל ה"בקה לש ותולגתה תעבש ,ךכב םג שגדומ הז ןיינעו
השענ ומשב יונישה ירהש) א"ה תפסותב "םהרבא"ל "םרבא"מ ומש הנתשנ רבכ - (אריו תשרפ
:(12וז הווצמ םויק םע דחיב

םיעבראו םיתאמ לע ה"בקה וכילמה הליחתב ,םהרבא ביתכו םרבא ביתכ" :13ארמגב אתיא
םייניע יתש ,ןה ולא ,םירבא הנומשו םיעבראו םיתאמ לע וכילמה ףוסבלו ,םירבא השולשו
רהזיהל ותושרב םהש וירבא לע ה"בקה וכילמה הליחתבש" ,"הייווגה שארו םיינזוא יתשו
וינזואבו ויניעב הארי וחרוכ לע ירהש ,ותושרב םניא םדא לש וינזואו ויניע לבא ,הריבעמ
.14"'וכ ולא לע וליפא ה"בקה וכילמה לומינשכ ףוסבלו ,עמשי

לע קר תיבה-לעב םהרבא היה ("םרבא" ומש ארקנשכ) ותדובע תליחתבש - הזב ןיינעהו
תומילש ידי -לע הנה ,הז ירחאל םנמא ,םהילע טולשל תוירשפא תמייק עבטה ךרדבש םירביאה
ול ונתינ - (ומצע חוכבש הדובעב תירשפאה תומילש) ומצע חוכב םהרבא לש ותלועפו ותדובע
(םהרבא) השענ אלימבו ,םהילא עיגהל לוכי וניא ומצע חוכב םדאהש םיניינעה םג הלעמלמ
.םהילע טולשל תוירשפאה וב התיה אל עבט יפ-לעש םירבדה לע םג תיבה-לעבל

ומש הנתשמ זא רשא) הלימ תווצמ ירחאל וניבא םהרבאל ה"בקה לש ותולגתהש ,ןבומ הזמו
.הז ינפלש תולגתההמ רתוי הברה הלענ ןפואב התיה (א"ה תפסותב "םהרבא"ל

יונישו הלימ תווצמ םויק ירחאל) "'יוה וילא אריו"ד תולגתההבש ולא םייוליע לכ תורמלו
ובצמו ודמעמ דצמש ימ םג ,ידוהי לכ לש ותוירשפאבו וחוכב - ("םהרבא"ל "םרבא"מ םשה
ודמעמב םהרבאל הארנש יפכ וילא האריי ה"בקהש ,עובתלו שורדל ,"ךוניחל עיגה אל" ינחורה
.הלימ תוצמ ירחאלש (םהרבא) ובצמו

לש ותולגתהש - ע"נ יברה לא קדצ-חמצה לש ותבושתמ הארוההו דומילה ונשי הז ךרד-לעו
:ומצע תא לומל ךירצש ותרכהו ותעידי ללגב התיה אקווד וניבא םהרבאל ה"בקה

ךכ םשל השורד םוקמ-לכמ ,וילא האריי ה"בקהש עובתל יאשר לארשימ דחאו דחא לכש תויה םע
.ומצע תא לומל אוה ךירצש הרכההו העידיה :איהו ,תמייוסמ המדקה

:רמולכ

,חוכב תוחפה לכל ,וא ,לעופב ידוהי לצא תומייקה תולעמה לכ לע טבה ילבמ

רומאכ) ותדובעב תונוילע יכה תוגרדל עיגהל לארשימ דחאו דחא לכ לוכי "חוכב" ,רשא -
רמול בייח לארשימ דחאו דחא לכ"ש 15שרדמב אתיאדכו ,("'יוה וילא אריו" ןיינעב ליעל
םהרבא בישחד הזמ םגש ,ריעהלו ."בקעיו קחצי ,םהרבא - ייתובא השעמל יישעמ ועיגי יתמ
- הלימ תווצמ ירחאלש ותגירדמב םהרבאל איה הנווכהש ,חכומ ,בקעיו קחצי םע דחיב

.ומצע תא לומל אוה ךירצש ,תעדל וילע ןכ-יפ-לע-ףא

:הזמ הריתי

,לעופב (םג אלא ,חוכב קר אל) םלצא תומייק תורומאה תולעמ רשא לארשי ינבמ הלא וליפא
תמגודב ,םהילע הטילשה ןכתית אל עבטה ךרדבש םירביאה לע םג םיטלושה םיקידצה ,רמולכ
ל"נכ ,"םהרבא"ל "םרבא"מ ומש הנתשנשכ) הלימ תווצמ ירחאל וניבא םהרבא לש ובצמו ודמעמ
,(ד"ס

ןזואב עמוש וניאש ןנואתה םעפ רשא ,16ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא תודוא רופיסה עודיכ -
,תודיסח רמאמ רמאש העשב תבשה םויבש ,עדונ ,רבדה תביס תא רוקחל ולחה רשאכ .תחא
תא שיגרה ע"נ יברהש ןוויכו ,רמאמה תרימאב ול העירפהש החיש ךומסה רדחב הלהנתה
רבעל תינפומ התיהש ןזואהמ העימשה שוח תא קליס ,תודיסח עיפשהל אוה ודיקפתש ,ותוירחא
.רדח ותוא

18םתליכא תעב לכאמה םעט ומעט אלש םילודג םיקידצ" ויהש 17םירמאמהמ דחאב וניצמש והזו
םילודג םיקידצ היה ןכ ומכו ,ימשג םעט םועטל הצור וניאש תיקולאה שפנה ןוצרה ינפמ
הטילש והזו 'וכ תיקולאה שפנה דצמ עומשלו תוארל וצר אלש המ ועמש אלו 19ואר אלש
- "ףוגה ירבאב תושבלתהה תעב םג הלשממו

תא לומל םהילעש תעדל םיכירצ - וזכ תילענ אגרדב םיאצמנה לארשי ינבמ הלא םג הנה
.םמצע

רתויב הקד הלרע וליפא ,הלרע לש תואיצמ תמייקש ןמז לכש יפל - רבדה םעטו
.םיכומנ םיניינעל דע ,תולשלתשה יוביר ירחאל ,הדירי תויהל הלוכי ,תוינחורב

םינש עשתו םיעשת ןב ,קידצ ,ידוהי רשאכ - קדצ-חמצה ןושל קויד ראבל שי הז יפ-לעו
:וילא האריי ה"בקהש אוה יואר ,ומצע תא לומל ךירצש טילחמ

הרואכלד ,"םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ האמ ןב" 20תובאב ל"זח רמאמב רואיבה םדקהבו
ןב" - םדאה לש ותגהנהב השעמל תוארוה םיווהמ םש הנשמב בישחד םיניינעה לכ :ןבומ וניא
ןב"ש הזב הארוהה יהמו ,'וכ "תווצמל ג"י ןב" ,"הנשמל םינש רשע ןב" ,"ארקמל םינש שמח
...!?"םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ האמ

לכב ךוכיזהו רוריבה תומילש ,אוה ,םדאה תדובעב "האמ ןב" לש וניינע :21הזב רואיבהו
רשא ,23רשעמ לולכ (תוחוכה רשעמ) חוכ לכש יפכ ,22אקווד יטרפ ןפואבו ,שפנה תוחוכ רשע
ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ" אוה ירה - זאו .(רשע םימעפ רשע) "האמ ןב" השענ הז ידי-לע
.24ערה-רצי ול ןיאש וליאכ ,םלועה תואיצממ שושחל ול ןיא אלימבו ,"םלועה

:"םינש עשתו םיעשת ןב ידוהי" - וירבדב קדצ-חמצה וניבר קיידש והזו

לולכ רשע) תומילשב ויתוחוכ רשע לכ ךכיזו רריב רבכש - "הנש האמ ןב" אוהש ידוהי
"םלועה ןמ לטבו רבע" תניחבב אוהש ןוויכ ,'וכ הלרעה יניינעמ שושחל ךירצ וניא - (רשעמ
;(ל"נכ)

רשע לכ ךוכיזו רוריבב ולצא רסח ןיידעש ונייה ,"עשתו םיעשת ןב" ןיידע אוהש ימ ,םנמא
תא לומל אוה ךירצ יזא - ("האמ ןב" לש ותגרדל ןיידע עיגה אל ןכלש) תויטרפב תוחוכה
,תולשלתשהה יובירבש ןוויכ ,ומצע

יכ ,ינש םלועב תישענ הדיריהו דחא םלועב אצמנ םדאהש ,תולשלתשה יובירב הנווכה ןיא -
םוקמ שי ,25תישארב השעמל רוחאו תישארב השעמל םדק תניחבב אוה םדאהש ןוויכמ ,םא
- המצע םדאה תואיצמב תולשלתשה יובירל

.(ליעל רומאכ) םינותחת םיניינעל דע הדירי היהת הלימה תלועפ רדעה ללגבש ןכתיי

בצמו דמעמב אצמנ אוה םא וליפא ,ומצע תא לומל אוה ךירצש טילחמ םדאה רשאכ אקוודו
האריי ה"בקהש יואר אוה השענ יזא - (ל"נכ) םינש עשתו םיעשת תניחבב דע ,רתויב הלענ
:וילא

רשא ,ומצע תא לומל ךירצש אוה עדויש ,יללכ לוטיבב הרודח ידוהי לש ותואיצמ רשאכ
רע") תונתשהל ךירצו ,יעבדכ וניא יחכונה ובצמו ודמעמש השגרההו הרכההמ תעבונ וז העידי
המדקה וז ירה - ("ןרעוו שרעדנא ףראד רע ןוא ,טינ גיוט זיא רע יוו יוזא זא טסייוו
התיהש תולגתהה תמגודב ,"'ה וילא אריו" ולצא היהיש דע ,רתוי תונוילע תוגרדל עיגהל
תניחבב (ל"נה ותדובע דבועה םדאה) אוה םג השענו ,הלימ תווצמ ירחאל וניבא םהרבאל
אל עבטבש הלא םישוח לע םג ,וישוח לכ לע תיבה לעב השענש ןוויכ ,א"ה תפסותב "םהרבא"
.םהילע טולשל ןכתיי

תודוא 26רמאמהב ליעל רבודמכ ,םלועב וקלח לע (םג) תיבה-לעב השענש אלא ,דוע אלו
תניחבב) וישוח לע תיבה-לעב השענש הז ידי-לע רשא ,ןדיד-ןודינב םג ותמגודו ,םיקידצ
קוקזש םירבדה לכ לע םג ללוכ ,םלועב וקלח לע םג תיבה-לעב השענ ,(א"ה תפסותב "םהרבא"
.יחיוור - םלוכו ,ינוזמב ןהו ייחב ןה ,ינבב ןה ,ה"בקה תא דובעל ידכב םהל
ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה ןוושחרמב 'כ ,אריו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(23-17 'מע (ז) א קלח

רמול שיו" תוביתה ירחאל - רמאמה תרימא עצמאב .'וג םהילע דמוע אוהו ה"ד רמאמ תרימא החישל המדק (1
:רמאו א"טילש ר"ומדא ק"כ קיספה - (16 'ע ז"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) "רשפא ךרדב

תנשב ,הנש םישימח ינפל ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויבא ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ י"ע רמאנ הז רמאמ
ק"כ שדוק-תורגא םג הארו) הז רמאממ קלח רזוח יננה - ע"נ יברה לש תדלוה םוי אוה םויהש ןוויכו .ג"סרת
.(דעק 'מע א"כח ;זע ;דע ;זנ ;ונ 'ע ז"ח א"טילש ר"ומדא

'מע ה"ח ש"וקלב םג ראבתנ הז רופיס - .(*"ייתומישרב גצ ח"מ 'כ תחיש"מ) ןוושח 'ט "םוי םויה"ב קתענ (2
.ךליאו 110 'מע א"ח נ"שת ש"הס .ךליאו 61 'מע כ"ח .ךליאו 129 'מע ו"טח .ךליאו 321 'מע .ךליאו 86
"ךלמל ק"ידצ" סרטנוקב הספדנ) ה"שת אריו פ"ש תחיש .ךליאו 85 'מע א"ח ב"נשת .ךליאו 115 'מע א"ח א"שנת
.דועו .(ךליאו 3 'מע ב"ח

------

.טיק תרבוח "תומישר"ב ספדנ (*

------

המישרמ) םעפה דוע והועמשי - והועמש רבכש הלאו ,רופיסה תא ועמש אל ןיידעש הלאכ םנשי אמתסמש טרפבו (3
.(הגומ יתלב

,צ"צה לא סנכיהל ךירצ היה ע"נ יברה רשאכ תחא םעפ .הידוהי-הניא תלפטמ ע"נ יברהל התיה ותודליב (4
,צ"צה לא סנכיהל הל םג וחינה ,הדעלב סנכיהל דליה בריסש ןוויכו ,תלפטמה אלל סנכיהל הצור וניאש ,רמא
,לתוכל םיעובק םירונתה ויה אל םשש ןוויכו ,("עבורה") רונת דמוע 'יה צ"צה לש ורדחב - ?ושע המ לבא
.(הגומ יתלב המישרמ) *לתוכהו רונתה ןיבל תלפטמה תא וקחד

------

םג הארו .("םינש 'ד - יצחו 'ג ןבכ זא" 'יה ע"נדאש ,םשו) 35 'ע ('ב ןמוי) ה תרבוח "תומישר" האר (*
.20 'ע א"פרת ש"הס

------

.2 הרעהבש ה"ח ש"וקל האר - תואחסונה 'בב רואיבה (5

.16-17 תורעהבו 131 'מע 2 הרעהבש ו"טח ש"וקל האר (6

.נ"שו .58 'ע ה"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (7

.דועו .145 'ע ת"ש'ה מ"הס .א,וכ חלשיו א"ות האר (8

.א,זי םש .ז,בי ךל-ךל (9

.ונתשרפ שיר פ"הע א"ת (10

- א"ער ,חצ .ב"עס ,חפ א"חז םג הארו .א,אכ עירזת ת"וקל .ונתשרפ שיר םישרפמ .ונתשרפ שיר ר"ב האר (11
.ךליאו 50 'מע י"ח ש"וקלב ראבתנ

.ךליאו א,זי ךל-ךל (12

.ב,בל םירדנ (13

.םש ש"ארה 'יפ םג הארו ,םש ן"רה 'יפ (14

.ה"כפר ר"אבדת (15

.65 הרעה 15 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה םג האר (16

.(הכר 'מע ד"נרת מ"הס) ד"נרת ךלאשי יכ ה"ד (17

.106 'מע י"ח ש"וקל םג האר (18

.אפקת 'ע תופסוהב ו"סרת ךשמה םג האר (19

.ה"פס (20

.נ"שו .15 הרעה 2 הרעהבש ה"שת אריו פ"ש תחיש םג האר (21

.ו"פ הדובעה סרטנוק האר (22

ה"ח טקולמ מ"הס האר) הרש-ייח ישורדב ןייע .ב,עק התבשו רואיב ;ב,דמק הליפתה תווצמ שרוש צ"מרד (23
.(נ"שו .הס 'מע

.מ"כבו .א"פ אינת .ב,זק ב"חז ,תוכרב ףוס ימלשורי האר (24

,א עירזת אמוחנת .("'א םוי השעמל םדקו ןורחאה םוי השעמל רוחא ל"בשרא") א ,ח"פ ר"ב .א,אס תוכרב (25
.ג,ופ צ"עמש ישורד ת"וקל .ד,ג תישארב א"ות .ףסוי ץע 'יג האר

.ךליאו 15 ז"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות ליעל (26

תורעהב ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 21 'ע - ק"הלל תמגרותמ ארודהמ) ךליאו 23 'ע א"ח ש"וקלב הספדנ (*
.הגומ יתלב המישרמ - (מ"מה ינויצ דבלמ) םיטרפ המכ


םיניינעה תוינחורל עגונב לבא ,"לודג" םנמא אוה ויתונש רפסמ יפל
תחתמ קחשמה קונית תמגודבו "ךוניחל עיגה אלש" ןטק תניחבב אוה -
ןחלושל

ול העירפהש החיש ךומסה רדחב הלהנתה ,תודיסח רמאמ רמאש העשב
התיהש ןזואהמ העימשה שוח תא קליס ע"נ יברהו ,רמאמה תרימאב
רדח ותוא רבעל תינפומ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


קר ךירצ ,תמייק "אריו"ד תואיצמה
התולגל


?ונרודבש חישמ הלגתנ אל ןיידע עודמ

תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אל"ש - הלואגה ידועייד םיירקיעה םיניינעהמ
.תומילשה תילכתב "'ה וילא אריו"ד ןיינע והזש ,"ךירומ

ומצע "רשב"ה אלא ,"רשב יניע" קר אל) "'וג רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" :הזמ הריתיו
[...] הלוכ האירבה לכב תוקולא יוליג היהיש ,("רשב לכ

,לארשימ דחאו דחא לכ לצא דימת תמייק "'ה וילא אריו"ד תואיצמהש ליעל רומאה יפ-לעו
תומילשהל עגונב םג אוה ןכש רמול שי - תולגתהב היהת וז תואיצמש לועפל קר םיכירצו
:ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגבש "'ה וילא אריו"ד

תניחבמ ץוצינ איהש ,הדיחיה תניחב ,חישמ תמשנמ ץוצינ שי לארשימ דחאו דחא לכבש עודי
לש ומש ,"בכוכ" םשב לארשימ דחאו דחא לכ ארקנ ןכלש .חישמ תמשנ איהש תיללכה הדיחיה
."בקעימ בכוכ ךרד" ,וילע רמאנש ,חישמ

תוחילשה יולימ ידי-לע "חישמ"ה יוליג

לש ותוחילש תא אלממ לארשימ דחאו דחא לכש הז ידי-לע יולגבו לעופב השענ הז ןיינעו
םדי-לעו םהבש שפנה תוחוכ רשע לע זמורש ,ד"וי תפסותב "חילש" תביתב םג זמורמכ - ה"בקה
,הדיחיה תניחב ,ובש חישמ ץוצינה תא תולגל - "חישמ" היירטמיגב ,תוחילשה תדובע תישענ
לכ ףוריצבש דעו ,םלועב וקלחבש םיימשגה ויניינעבו ימשגה ופוגב רודחתו הלגתתש
יוליג היהי זאש ,ונקדצ חישמ ,יללכה חישמה אבו הלגתמ ,לארשי לכבש חישמד תוצוצינה
.תומילשה תילכתב םלועבו ("'ה ויתא אריו_ לארשיב תוקולא

ךירצ לארשימ דחאו דחא לכש - אריו תשרפמ הארוההו דומילה רקיע אוה הז ןיינעבו
וב יולתה לכ תושעלו ,המילשהו תיתימאה הלואגב "'ה וילא אריו"ד יוליגהל רתויב קקותשהל
בצמו דמעמהל םיאתמה ןפואב תישענ ולש הלועפו הלועפ לכש הז ידי-לע ,ךכל יואר תויהל
.המילשהו תיתימאה הלואגד

:רקיעה אוהו דועו

דחא לכבש (הדיחיה תניחב) חישמ ץוצינב חישמ לש ותואיצמ תמייקש ליעל ראובמה לע ףסונ
רוד לכב"ש עודיכ - (תיללכה הדיחי) וטושפכ חישמ לש ותואיצמ םג תמייק ,לארשימ דחאו
,לאוג תויהל יוארה דחא" - "לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ דחא דלונ רודו
םיניינע םיברעתמ ויה אל וליאו ,"'וכ וחלשיו ךרבתי 'ה וילא הלגתי ןמזה עיגישכלו
.שממ לעופב אבו הלגתמ היה ,'וכ םיבכעמו םיענומה םייוצר-יתלב
ךרכ ,ב"נשת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ב"נשתה ןוושחרמב י"ח ,אריו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(273 'מע ,א

רקיעה אוה השעמה


'כב סוניכ ךורעל גהנוה"
"ןוושחרמ


תוררועתההו תולעתהה יעגר תא שדחמ תויחל

םיחרואה לש םבושל תוכיישבו רשקב ןוושחרמ 'כב סוניכ ךורעל גהנוה תונורחאה םינשב
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב ירשת שדוח תא גוגחל םתעיסנמ א"טילש
ונצראל םבושבו .'וכו 'וכו תויודעוותהבו תוליפתב ףתתשהל ,'קה ןויצה לע חטתשהל
םידחוימה תוררועתההו תולעתהה יעגר תא "שדחמ תויחל" ידכ וידחי םלוכ םיפסאתמ ,השודקה
,םיברב תובוט תוטלחה תלבק ידי-לע דחוימבו ללוכ .הלוכ הנשה לכבו לע םכישמהל תנמ-לע
."ורוזעי והער תא שיא"ד ןפואב

ךישמהל - ןוושחרמ ו"טד תומילשה (א :םיניינעה ינש םישגדומ הז סוניכבש ,ןבומ הזמו
- ןוושחרמ 'כד ןיינעה (ב .סוניכה תרטמ יהוזש ,הלוכ הנשה לכבו לע ירשת שדוח יניינע
.ע"נ ר"ומדא ק"כד תדלוה םוי

"תוחילש"ה ןיינעל תדחוימ השגדה

:סוניכהל עגונב ירקיע ןיינע דועו

םסוניכמ לחה "תוחילש"ה ןיינעל עגונב תדחוימ השגדה - סוניכהב םיירקעה םיניינעה דחא
וכזש םיחולשה ןהו ,הז ינפלש םינשב ונמתנו וכזש םיחולשה ןה ,א"טילש םיחולשה לש
,תוחילשה תדובעב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל דציכ םהיניב ץעייתהל ,הנורחאל ונמתנו
.תוחילשה תדובעל ופרטצי םה םגש ,םיבר ושעי ןכו וארי םהמש - םג ללוכ

:תוחילשה תדובעל עגונב - רתוי תויטרפבו

,"שממ חלשמהד ותומכ" דעו ,"ותומכ (ןוילעה) םדא לש וחולש" - אוה לארשימ דחאו דחא לכ
ןידבכמ ויה" ,תווצמו הרותה םויק ידי-לע ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - איה ותוחילשו
,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל הנוילעה הנווכה םילשמש דעו ,"ייחולש ןהש תווצמה תא
.תיתימאה ותואיצמ תא םלועבש רבדו רבד לכב הלגמש הז ידי-לע

הבירמו ןודמ יניינע לוטיב

-לעו [...] חישמה תומיב - איה ,לארשימ דחאו דחא לכד תוחילשה תדובעב תומילשה תילכתו
[...] "חישמ" היירטמיגב - ד"וי תפסותב "חילש"ש זמרה ראבל שי הז יפ

לצא יולגבו לעופב רבדה שגדומש ,אלא ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינע ,רומאכו
[...] "םיחולש" םיארקנש ולא

לוטיב ,אטישפו ,לארשי תודחאו לארשי תבהאב רודח תויהל ךירצ הז לכש - רקיעו דועו
אדרח" שרדמה ןושלכ) ללכ םשור ראשיי אלש ןפואב ,(ןיידמ תפילק) הבירמו ןודמ יניינע
,בבוסמה םג לטב אליממ ךרדבו ,תולגה תביס םילטבמ הז ידי-לעש ,("אימ יפא לע אמדד
.תולגה
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו תכירעב - ח"משת'ה אריו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


דול ד"בח ןוכיש


הנעמ תתל ,ראשה ןיב ,יברה שקיב דולב ד"בח ןוכיש תמקהב
-ץראל היסורמ הפוקת התואב ולעש ד"בח ידיסחל יתובשייתה
לחאמ ,ןוכישל הניפה ןבא תחנה דמעמל ותרגיאב * שדוקה
המכחה הברת וב ,םלש ןוכישו םלש ןיינב" היהיש יברה
תוכזה ול הנתנ הנוילעה החגשההש הכז" * "תעדהו הניבה
שארל יברה בתוכ ,"דול תייריע שאר דיקפת אלמל תוירחאהו
ןוכישה תמקהל עייסש ,םימי םתואב ריעה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דומעב העידי העיפומ ,ד"כשת זומת שדוחמ ,6 'סמ ('ד"בח ןואטב'ל ףסומ) 'ד"בח תושדח'ב
:םש רפוסמ ךכו ."דולב םקומ םיריעצ תוגוזל ד"בח ןוכיש" :ןושארה

דעוימ היהיש ,הז ןוכיש .דולב ד"בח ןוכיש תיינב תלחתהל תונכהה תומלשנ הלא םימיב"
ךוניח יניינבו רוביצ תודסומ םג לולכיו המדא םנוד תורשע לע ערתשי ,םיריעצ תוגוזל
'ר םימימת יכמות תובישי להנמ קסוע ןוכישה תיינבב יללכה לופיטבו עקרקה תשיכרב .םינוש
."הלחה רבכ ןוכישל המשרהה .ףלוו םירפא

'שדוקה ץראב ד"בח תודלות' רפסב רפוסמ ט"שת תנשב דולב ד"בח תובשייתה תישאר לע דוע
.גמר-במר 'מע

"הנביי ףוס-ףוסש הווקת"

:יברה בתוכ (הנושארל ןאכ םסרפתמ) דולמ לזיר םייח 'ר ח"הרהל ד"כשת זומתב 'כמ ובתכמב

יד"בח ןוכיש הנביי [ףוס ףוסש=] ס"וסש הוקתהש ןוויכ - ותלאשל הנעמב
.הלא םינכתשמ ןיב היהי אוה םגש ןיינעתיש יאדכ ,דולב

'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ד"כשת ןוויסב ב"כמ בתכמב םיאצומ ונא וזל תמדוק תוסחייתה
:(בפ

'הו םתביבסבש 'יש ש"נאמ םידידי םעו םהיניב וצעייתי ,בתוכש הרידה ןיינעב
.חילצי

.דולב ד"בח ןוכישו ד"בח-רפכ ןיב ליעל רכזנהב ךכ-לכ הנימ אקפנ ןיא

ב"כשת ןוושחרמב א"כ) יברה בתכ דולב ןוכישה תמקה ןויער תיפוס שבגתה םרטב ףא ,השעמלו
:(גפ 'מע םש -

-תבש ןוויכו . . הנותחה ירחאל הרידה תלאשו תורדתסהה תלאש תודוא בתוכ
,בתוכש היינשה העצה םידקהל שי . . ד"בח-רפכב ךוניח יניינעב הליעפ וליג
,הזב םילודגו םידחוימ םייושיק שי םאב לבא . . ד"בח-רפכב הריד תרמוא תאז
הל םג - (םש םירדה ש"נא יככותב ןבומכ) דולב הריד איה ,הנושארה ארבסה םג
.םוקמ שי

:(בפ 'מע םש) ד"כשת זומתב ג"י-ב"יב ינולפל יברה בתוכ ךכו

...דולב ד"בח ןוכישב וא ד"בח רפכב ןיינעתי - הריד עגונב

:(חע-זע 'מע דכ ךרכ 'שדוק תורגא') ו"כשת טבש ט"יב

רפכב יזא - רבדב םייושיק םאב .דולב ד"בח ןוכישב - 'יש גוזה תריד םוקמ
."...ד"בח
:ש"נא תושנמ תחאל יברה בתוכ (טמר 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ו"כשת רדא ז"טמ בתכמב

.דולב הנבנה ד"בח ןוכשל םשריהל התרבס הנוכנ

הליפתו הניר לוק

דולב ד"בח ןוכיש לש הניפה ןבא תחנה יפתתשמל תרגיא יברה חלוש ,ה"כשת בא-םחנמב ו"טב
עוריאה לע העדוהה תלבק תא יברה רשאמ התישארב .(דלת-גלת 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא)
:יברה בתוכ הכשמהב ."תחלצומו הבוט העשב" - לחאמו בא-םחנמב 'כב ךרעיהל דיתעש

הב ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא ,לארשי-ץראב תיב ןיינב ןיינע לדוג עודי
םייוארה םיתב וב ויהיש ןוכיש תמקה טרפבו .הנש תירחא דעו הנשה תישארמ
וב םילדגמש תיב ,הזב ל"ז ונימכח ישוריפכ ,"לודג תיב" םהילע ורמאיש
ויהיש ,טעמ שדקמ ,תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב ,הליפת וב םילדגמש תיב ,הרות
וריאישו (תודיסחה תרותו הלגנה תרות) הרות לוקו הליפת לוק םהב םיעמשנ
היהי םהמ דחא לכבש ,ןוכישה יתב לכבו ןוכישה יתב לכל םתלודגמו םרואמ
.הליפתה לוקו הנירה לוק עמשנ

לע בורקב וכרבי ןכ הניפה ןבא תחנהב וליחתהש םשכ רשא ,הכרבבו דובכב
םייוקיש דע תעדהו הניבה ,המכחה הברת וב ,םלש ןוכישו םלש ןיינב ,רמגומה
.'יוה תא העד ץראה האלמ יכ - דועייה

"תצרפו" לש ןפואב

םינפ-לכ-לעו) הז ןיינעל ןכ םג סחייתמ 354 'מע ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחישב אבומהש ןכתיי
:(וילא רושק

- 'תצרפו' [לש ןפואב] םש תונבל לדתשהלו ,הלחתה וז אהת :והשימל רמא [ר"ומדא ק"כ]"
.םירבדה שוריפ המ םיעדוי ירה לארשי-ץראב

יאדווב ךרבתי םשה :א"טילש ר"ומדא ק"כ הנעו ,א"טילש ר"ומדא ק"כל 'םייחל' רמא ל"נה"
."הצור

"ד"בח יבשומ"

'מע טל ךרכ תוחיש-יטוקל) שדוקה-ץראב "ד"בח יבשומ" תא יברה הנומ ה"לשת רייאב 'גב
ד"בח-רפכ ,ד"בח-רפכ" :אבה רדסב ,ונצראל םירזוחה 'יש םיחולש םידימלת תצובק ינפל (317
."'וכו תפצ ,דול ,ד"בח-רה-תלחנ ,ינש

ישנאב" םתוניינעתה ועיבהש םינוש רוביצ ישיאל יברה הדומ ,ל"שת ןסינב א"ימ בתכמב
יכ ותווקת תא יברה עיבמ הז בתכמב ."ד"בח-רה-תלחנבו דולב ,ד"בח-רפכב רשא ד"בח
."ךלוהו ףיסומד ןפואבו םהל ותרזעו ותוניינעתה תותוא םירכינ ויהי אבהל םג יאדווב"

ישילש קולב תונבל

החישה תרימא םויס רחאל ,(495 'מע א ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת םירופ תודעוותהב
:םיחכונה דחאל יברה רמא ,תיעיברה

עוריאהו ,רדא 'זב ,דולב ד"בח ןוכיש לש החיתפה התיהש םתא םיעדוי יאדווב
."'וכו ראפ בורב םייקתה
:ףיסוה יברהו םיניינב ינש םלית לע ודמע רבכ העש התואב

.תחלצומו הבוט העשב ישילש קולב דימ ונביש

יברל בהז חתפמ

והנכמ יברה רשא ,ל"ז ןשרפ םהרבא 'ר ח"הרה אוה ןוכישה תיינבל תובר רסמתהש םישנאה דחא
,בגאו) "ץורחה ןקסעה" - (הק 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא - זאד דול תייריע שארל תרגיאב)
.(ןשרפ ברה םע ץעייתהל יברה הרוה ,ןוכישה ןיינעב וררועתהש תוקפסו תולאש הברהב

םשב יש ול שיגהו יברה לצא ץיבוקציא יבצ רמ דול תייריע שאר רקיב ח"כשת ירשת שדוחב
ול בתוכ (םש ,שדוק-תורגא) הנש התוא לש רדאב 'זב .ריעה לש בהז 'חתפמ' - דול יבשות
:יברה

'יש םירפא ברה ידי-לע ,ודובכמ (םולש-תשירפ=) ש"פ םעפל םעפמ ינא לבקמ
בצמש עומשל דוחיב יתרעטצנ תאזלו . . דולב ונישנא המכמ םגו ףלאוו
רזחו בטוה רבכ הז יבתכמ תלבק תעלש יתווקתש ףא ,רדסב היה אל ותואירב
םשגב הבוט ,היבשויו ריעה תבוטל ,דול ריעה ,לארשיב םאו ריעב ותדובעל
.דחי םג חורבו

דולב "'ה ייודפ"

.ז"כשת תנשב - ינשה ןיינבהו ו"כשת תנש ךשמב הנבנ ד"בח ןוכיש לש ןושארה ןיינבה

םילועה ש"נא תא םהב בישוהל התיה ,ןוכישה תיינבב גישהל יברה שקיבש ,תורטמה תחא
תחנה תארקל ,ז"כשת זומתב ב"יב םהל חלשש קרבמב ,ראשה ןיב ,אטבתמ הז ןיינע .היסורמ
-אסש 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) רמאנ ותליחתב רשא ('ב קולב) ינשה בלשה לש הניפה ןבא
:(בסש

ןוכישב הניפה ןבא תחנהבו הלואגה ימיב םיעבראה תנש תגיגחב םיפתתשמה לכל
א"טילש שדוקה ץראב ףסונ ד"בח

וירחאלשו הז ןוכיש רמגוי בורקבש ןוצר-יהיו ,החמשהו הגיגחב ףתתשמ יננה
...החמשה לעב תווקתכ םשאר לע םלוע תחמשב 'ה ייודפב ואלמייו

הלחנו החונמ

תלבק רשאמו ,ץיבוקציא רמ הייריעה שארל תפסונ תרגיא יברה רגשמ ט"כשת ולסכב ו"טב
חכונ ודובכש דולב סנכה םע רשקב הנומת םג הנורחאלו ,תופוכת םיתעל ודובכמ םולש תשירפ"
:ךישממ יברה ."הכרב ירבד עימשהו םש

דוסייל הניפ ןבא םיחינמ הז םויבש יל ורסמש ,יאכז םויל תוכז ןילגלגמו
ומכ ותמקהב בושח קלח ודובכל יאדוובש ,דולב ד"בח ןוכישד יעיבר ןיינב
...הפסוהב דוע חטב ,הברדאו ,םימדוקה םיניינבהב

תיב לכ לע רמול לכויש הווקמ 'ה יכ ,אוה בוט רבד ,ללכב תיב ןיינב ירהו
תיב המכו-המכ-תחא-לע ;םהמ דחאו דחא לכ ךותב - "םכותב יתנכשו" לארשיב
...השודקה ונצראב שדח

:תואבה תורושב יברה םתוח ותרגיא תא

רבכש םיקולבה ןכו םירייד אלמתיו הז קולב רמגוי בורקב רשא ןוצר-יהיו
,דחוימבו טרפב איהה הנידממ םילועו ללכב לארשי ינב וניחאמ םירייד ,ורמגנ
...הלחנה לאו החונמה לא םהמ דחא לכ אוביו

:(ל"שת ולסכ ד"י) יברה ול בתוכ בושו

הז םגו - ןכ םגו ,םייטרפה ויניינעב בוט רשבי םינשב תוברש ןוצר-יהיו
תודסומו ינוכישל עגונב דחוימבו ,ריעה יניינעב תובוט תורושב - רקיע
דיקפת אלמל תוירחאהו תוכזה ול הנתנ הנוילעה החגשההש הכזש ןוויכ ,ד"בח
.דול תייריע שאר

"רודיהב היהי םאב"

:תידוחיי הבושתב םייסנו

.'לזרבה ךסמ' ירוחאמ םילוע לש היילע תטילק - התיה תורטמה תחא ,ןייוצ רבכש יפכ
היזורג ילועל תתל םאה" - הלאשב יברל ףלוו ברה הנפ ,סלכאתהל דולב ד"בח ןוכיש לחהשכ
."(ךכל ןוצר ועיבה) תסנכ-תיב םדבל םרובע דסייל תורשפאה

היהי םאב" :'קה ודי-בתכב ףיסוהש םילימה לא ץח ףיסוהו "םאה" תבית תא קחמ יברה
."(ע"וש פ"ע) רודיהבתודיסחה ינייעממ


אריו תשרפ


(א,בכ) םהרבא תא הסנ םיקולאהו

:בוט םש לעבה רמא

,הרובגהו ןידה תדימ תא ןייפאמ עודיכש םש - "םיקולאהו"

הלעמל םיקלתסמו םילעתמ תורובגהו םינידה ;("סנ ומירה") המרהו 'סנ' ןושלמ - "הסינ"
,םיקתמנו םשרוש לא

.וניבא םהרבא לש דסחהו הבהאה חוכמ - "םהרבא תא"

אובל וירשו וידבע לכ םיארי העש התואב .סעכו הדיפקב אוהש ךלמל ?המוד רבדה המל
ותדיפקו וסעכ ינפמ ששוח וניא ,וילע ביבחהו בוהאה ,ךלמה ןב לבא ;וסלקלו וחבשל ,וינפל
.דסחו החמשב ףלחתמו ךלמה ויבא סעכ אליממ קלתסמ ותעפוה םע ירהש - ויבא לש
(א 'מע דכ ףד בלק ןמיס ,ש"בירה תאווצ)

* * *

.לודג ןויסינ הז היה קחציל םג ירה ,דבלב םהרבאל הדיקעה ןויסינ תא בותכה סחיימ עודמ

:קודורוהמ לדנעמ-םחנמ יבר ק"הרה רמא

ןה"ש ,םישודקה וניתובא יבגל ירהש ,ובש שפנ-תוריסמה ןיינע היה אל הדקעה ןויסינ רקיע
רחא רהרה אל םהרבאש ךכב היה ןויסינה רקיע אלא .איה יתרטוז אתלימ ,"הבכרמה ןה
תא אנ חק תרמאו תרזחו ,ערז ךל ארקיי קחציב יכ יל תרמא לומתא"ש ףא ,ה"בקה לש ויתודימ
הליחתכלמש ,קחצי יבגל ןכ-ןיאש-המ .ללכ רהרה אלו קזחתנ םהרבאו ,(אי קוספ י"שרפ) "ךנב
.ורובעב לודג הכ ןויסינל רבדה בשחנ אל - המואמ ול חטבוה אל
(372 'מע ךיתווצמ-ךרד)


(ד,בכ) קחרמ םוקמה תא אריו

וב רמאנש ,בקעי תא האר םהרבאש ךכל הנווכה "םוקמה תא אריו"ש (כק א"ח) רהוזב אתיא
."םוקמה ינבאמ חקיו" (חכ תישארב)

:שטירזעממ דיגמה ברה ךכ לע רמוא

ותדימ תא וניבא םהרבא האר ןכל .םימחרהו דסחה תדימל תילכתב תדגונמ הטיחשל ןב תלבוה
- 'ה יוויצ תא עצבל לכויש ידכ הנממ קחרתהש רמולכ ,"קוחרמ" - םימחרה תדימ - בקעי לש
.קחצי תא דוקעל
(18 'מע ט ףד ,אריו תשרפ הרות-רוא)

* * *

.(החותפ 'ח ,הלוגס 'מ) "קחרמ" ותורקל רשפאש ךכ ,ביתכ רסח - "קחרמ"

'ה ןוצר תא םייקל "רקבב םהרבא םכשיו" רחאל ,התע דע וניבא םהרבא תדובע לכ רחאל םג
תא האר ןיידע הז לכ רחאל הנה - וכרדב ןטשה ביצהש תועינמה לכ לע רבגתהל חילצהש רחאלו
...קוחר ןיידע הז המכ האר - קחרמה
(115 'מע ד"שת ,תוחישה רפס)

ךלמה תורצואמ


"תוירבל בוטו םימשל בוט"


ינש םויב ה"יא םייקתיש ד"בח ידיסח סוניכ תארקל
תוהגה תא תאזב םימסרפמ ונא ,ןוושחרמב 'כ ליל ,ט"לעבה
ינפל ד"בח ידיסח סוניכ תארקל וקרבמל ר"ומדא ק"כ
חסונ יבג-לע ושענש ,(ב"משת ןוושחרמב 'כ) הנש םירשע
(מ"שת ןוושחרמ 'כ) ןכל םדוק םייתנש חלשנש קרבמה:*'קה ודי בתכב ופסונש םילימה ללוכ ,ןקותמה חסונה חונעפ ןלהל


,בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םוי .ה"ב

,ע"נדא ק"כ תא תדלוה םוי ,ןושח רמ ף"כ

ב"משתה

.י.נ ןילקורב


א"טילש - השודקה ונצראב ד"בח ידיסח לש יתנשה סונכב םיפתתשמה לכל

הכרבו בר םולש


,םלועל האנהו םהל האנה ,םיקידצ םלוכ ךמעו ,םיקידצל סונכ םהב םייוקיש ר"הי

םג תוירבלו םימשל בוט ,בוט יכ וב לפכוהש ישילש םויב אוה הנשה שאר - הנשה רשא טרפבו
,דחי

,ק"האב ת"חמשו צ"עמשה םוי ןכו

,'יכרדלו תודיסחה תרותל הנשה שאר - ולסכב ט"יה םוי ןכו

,רקיעה אוהש ,לעופב השעמב הנאבתש ןפואבו ףקותבו תובוט תוטלחה לבקל

,הרותה תומילש - ןתומילשב הנמייקתתש ,'יתוצמו (תודיסחהו הלגנה) הרותה יניינעו

תומילש - םהיתובשומ לכב ולוכ םעה לכ לש םוי םוי ייחב םייתודיסח רואו תויח סינכהל
,םעה

.ץראה תומילש - 'יתולובגל הלוכ ,םלוע םעל םלוע תלחנ ,םייחה ץרא ,ץראה לכב טרפבו

יתתנו :דועיה םויקלו ,אמייק ןבו יתימא םולשל הדיחיה ךרדה איה וז תשלושמ תומילש רשא
םינורחאה םימי םהש ,הלא םימיב - הפוקז המוקב ,תויממוק םכתא ךלואו 'וג ץראב םולש
,הז ונתולגד

י"ע המלשהו תיתמאה הלואגב העשונו וינפ ראיו ונבישי תואבצ יקולא םשה שממ בורקבו
ונקדצ חישמ


החלצה תכרבבו דובכב


--------

ונינפלש םוליצב עיפומ וניאו ןויליגה ילושב בתכנ ק"יכב הפסוההמ קלח *
גהנמו הכלה יניינע רוריב


שדוק-תבש תורנ תקלדה םוקמ

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םחינהל רשפאש וא ,תבשה תדועס תא םילכוא ובש ןחלושה לע תבשה תורנ תא חינהל ךירצ םאה
?רדח ותואב רחא ןחלוש לע

תבש דובכ - הבוח" :י"שריפו ."'הבוח - תבשב רנ תקלדה' - רמוא ינאש :הבר רמא" 1ארמגב
םוקמב ,שוריפ" :ובתכ 'סותהו ."אממי ןיעכ ,רוא םוקמב אלא הבושח הדועס ןיאש ,אוה
."גנוע םושמ רנה םוקמב דועסיש אוהה הבוחד ,הדועסה

ע"ושבו ."ןחלושה לע ןיקילדמש תורנב היולת הקלדה רקיעו" 2א"מרה בתכ הז-יפ-לעו
ןיינעל 4ןלהלו ,"ולצא לכואש הז רנ אוה תורנ תקלדה תווצמ רקיעו" :קיתעה 3ןקזה ר"ומדא
רקיע ןהש ,ןחלושה לעש תורנה הקילדהשכ ,הז לכו" :רתוי שרופמ ,רנה תקלדהב תבש תלבק
ןתוא לע ךרבל רהזיל שי הליחתכל" :5ךכ-רחא בתכ ןכו ."תבשה תלבק היולת ןהבו ,הווצמה
רקיעש יפל ,ןחלושה לע ךכ-רחא ןחינהל הצור וליפאו . . ןחלושה לע רבכ ןהש תורנה
."ןרואל ןילכואש ןחלושה לעש תורנה ןה הווצמה

וניתובר יתבבו ד"בח ידיסח יתבב ןכו ,6ללכב תויזנכשא תוליהקב םידיפקמ ךכ ,ןכאו
.7שממ ןחלושה לע קילדהל ,וניאישנ

הלבקה יפ-לע

הל בשחתאו .אנימיל תבש לילב אגרש אנקתל אתתיא ךירצ" :אתיא 8רהוזה ינוקיתב םנמא
,םירדי - םיכחהל הצורה' 9רמתיא והיילעו ,ןופצב ארותפו םורדב אתרנמ הנקית וליאכ
."'ןיפצי - רישעהל הצורה

הצורה' רמתיא הלעו ,אנימיל יווהמל ךירצו ,אתרנמד אנקויד יהיא אגרש" :אתיא 10ליעלו
תורנה דימעי אלש רמול איה הנווכהד רמול שי":11רהוזה ע"ושב שריפו ."'םירדי - םיכחהל
ךירצ אקווד אלא ,ןחלושה לע םתוא דימעי אל ןכו ,ןופצל אלו חרזמל אלו ברעמל אל תבש לש
ןומזפב בתכ ןכו .שדקמה תיבב היהש ומכו (ןופצ דצב ןחלושה תאו) םורד דצב םתוא דימעהל
."אמיתסד אתרנמ אמורדל רדסא" :12ל"ז י"ראה

אקווד ואלד ,טושפו" :"ןחלושה לע" ןקזה ר"ומדא ןושל לע ריעה 13ןחלושה-תוצקב ןכאו
ןוויכ ,ןחלושל ךומס תודמוע אלא ,ללכ ןחלושה לע תורנה ןיא וליפאש ,ןחלושה לעש תורנ
ודימעי אלש ראובמ שודקה רהוזבו .תורנה רקיע ןה - ןלצא ןילכואש הדועסה לש תורנה ןהש
לע םייחה-ףכב וירבד ואבוהו ,םורדב ודגנכ הרונמו ןופצב ןחלושה אלא ,ןחלושה לע תורנה
יתיאר ןכו ,ומצעב ןחלושה לע ןיקילדמש עמשמ" א"מרה ירבד לע בתכ 14םש ."ךורע-ןחלוש
ונייהד ,ןחלושה דגנ קילדהל ךירצ ל"ז י"ראהו שודקה רהוזה יפל םנמא .ןכ ןיגהונש תצק
לוכי וניא םא ףאו .ש"ועי ,בסר ס"ר ליעל ש"מכ עצמאב הטמהו ןופצב ןחלושו םורדב הרונמ
הניחב הזו המצע-ינפב הניחב הזש ןוויכ ,םירבד לש םדוס יפל םוקמ-לכמ ,הזה רדסכ תושעל
."עודיכ דחיב םברעל ןוכנ ןיא ,המצע-ינפב

ןודנב תשרופמ הארוה

:יברה לאש ,החישה תרימא ירחא ,תונבל 'הנח ןוכמ'ב רדסה לילב יברה רוקיבב ,תחא םעפ
:יברה ריעה .דצב ןחלוש לע םיחנומ תורנהש ול וארהו ?תורנה ןכיה

ן'פיוא טכיל יד ןייטש ן'פראד בוט-םויו תבש זא טשינ טסייוו ריא זא ,טרעדנואוו רימ
.15[ןחלושה לע דומעל תורנה םיכירצ בוט-םויו תבשב יכ תועדוי ןכניאש ינא םמותשמ=] שיט

הדועסה תעב תורנה תייאר

רנ ומישיש 16םימימת -יכמות תבישיב ורוקיבב יברה הרוהש המ דבלמ תאז לכ
רשאכש ידכ ,17שודיקה תעשב ותוא וארי ויחיש םימימתה לכש םוקמב וילע וכריבש בוט-םוי
19"תורנב ויניע ןתיל בוט" (18בוט-םויב הז ךרד-לעו ,תבשב) שודיק תושעל םיליחתמ
וכריב םהילעש תורנב ויניע ןתונשכ רתויבו רתויב אוה הז ידי-לע לעפנה ןיינעהש
.(תוכרב יתש - ןדיד-ןודנבו)

,20"ןבאב וא ץעב לשכיי אלש" םיניינע המכ םילעופ בוט-םויו תבש תורנ :הזל ףסונ
;(בוט-םויו) 21תבש גנוע"ד םיניינעה ינש תא םידחאמ רנה רואל הדועסה תא םילכואשכו
וכריבש 22דחא רנ םינפ-לכ-לע (שודיקה תעב קר אלו) הדועסה תעשב היהיש יאדכ ןכל .דועו
הפסוה ןתונ הזש - תורנה תקלדה תעב 'ונייחהש' םג םיכרבמש ,בוט-םויב טרפבו .וילע
.םילעופ תורנהש (תולועפ) םיניינעה לכבו ,תורנב


.ב,הכ תבש (1

.עורז-רואמ ורוקמו ,י"ס ג"סר (2

.א"ס םש (3

.ז ףיעסב (4

.די ףיעסב (5

.בי ק"ס וסר 'יס 'הרות לארשי גהנמ' םג האר (6

םיכתינה 'םינורנ'ב םישמתשמה וא) המודכו תורנב ועגפי םידליהש ששח שישכ םיבצמ איצוהל - ןבומכ (7
.(ג"ס ז"ער 'יס ז"הדא ע"ושב רומאכ ,ןחלושה תזזהב יוביכ-הרעבה ששחל סנכיהל אלש ידכ ,םתריעב ךלהמב

.למשחה רואמ תוחפו אקווד תורנהמ האנה אהתש ידכ ,ןחלושה זכרמב רשפאה לככ קילדהל םיגהונה שי ונימיב]
.[הזב רוריב ךירצו

.ב"ע טס ףד ,דכ ןוקית (8

.ב,הכ ארתב אבב (9

.ז"ע זנ ףד ,אכ ןוקית (10

.הל ק"ס גסר 'יס (11

רודיס ללוכ ,םירודיסבו (ג רוט בע ףד ןחלושה ןיינעב) תונווכה רעשב אבומה ,'ןיחבשב רמזא' טויפב (12
אל ונלצא לבא ."הז זורח גלדמ םורדב הרונמו ןופצב ןחלושה ןיאשכ" :ל"ומה בתכ 'בקעי תיב' רודיסב) ז"הדא
.(וז הגהנה העמשנ

.33 הרעה ,גסר 'יס 'תוכלה רוציק'ב םג קתענ .די ק"ס ןחלושה-ידבב דע 'יס (13

.חס ק"ס (14

.(עוריאה תנש ןויצ אלל) בצ 'מע א"סשת ד"בח-רפכ ,'תוכלמה םא' רפס (15

תורעהה לכ םג םשמ .שידיאמ םוגרת - וקלחב .283 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל ,א"משת חספה-גחד 'א לילב (16
.עוביר-יאצחב רגסומה דבלמ ,ןלהלד

שקיב ןכלו .הלכא םשו ,חבטמב תוכרבב בוט-םוי-תורנ הקילדה ,'יחת ןיטומינ איסומ 'בגה ,תיארחאה] (17
.[לכואה םלואל תורנה תא ריבעהל ןאכ יברה

.ד"ס אער 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש - "'וכ תבש לש שודיק יניד לכ ול שי" בוט-םויד שודיקה ירהש (18

.ט"יס גסר 'יס םש (19

-יטוקל האר] "הזב שי הלעמלמ חוכ-תניתנד רמול שי םינפ-לכ-לעו ;החטבה ןושל םג והזש" - גסר ס"ר םש (20
תואיצמ םלועה היהי אלש ךכל זמורש "ןבאב וא ץעב לשכיי אלש" תינחורה תועמשמהש ,145 'מע זי ךרכ תוחיש
.[ה"בקה י"ע גהנומ לכהש וריכיש ךכב םלועב םולש היהי אלא ,ל"חר הרז-הדובעד ןבאו ץע ומכ ומצעל

.ב"ס םש (21

."דחא רנ הווצמה רקיע ירה (טי ףיעס אער 'יס ז"הדא ע"וש) 'וכ רנ םימעפ 'בד ןיינעה זא ןיאש ףא" (22
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אריו תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב זי

.1(זל-א,ד ב-םיכלמ) "אצתו הנב תא אשתו . . תחא השאו" :הרטפה

ישילש םוי
ןוושחרמב 'כ

.2א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה-םוי

ללכ לשו םידיסח לש םתדובעב תורבגתה לעופ אישנה לש 'רבוג ולזמ'ה ובש ,הלוגס םוי
.3ולוכ םלועה לכב - םדי-לעו ,לארשי

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ

לכל ,הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,4הז םויב
תנבהב רתוי עגייתהל ,תוכיאבו תומכב תודיסחה דומילב ףיסוהל ,ומצעל עגונב - שארל
הנבההמו ,יעבטהו ישונאה לכשל דע שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,תודיסחה יניינע
הפסוה םג תלעופ תודיסחה דומילב הפסוההש ןבומו ,בלבש תודימב שגרל - לכשבש הגשההו
;"והעד ךיכרד לכב"ל דעו תווצמה םויקד רודיהב הפסוה הזמו ,הרותד הלגנב העיגיו דומילב
הרותה תוימינפב םירודח ,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רקיעו דועו
תווצמל עגונב םג ,ולוכ םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש
.חנ -ינב ווטצנש

השע") ומצע ךוניחל עגונב ןה ,ךוניחה ןיינעב תולדתשהה ידי-לע איה רומאה לכב הלועפה
םידליל ךוניח תודסומל עגונב ןה - אפוג הזבו ,תלוזה ךוניחל עגונב ןהו ("בר ךל
תאש רתיב תויהל הכירצ הלועפהו ,ד"בח-יתב תמגוד ,םירגובמ ךוניחל עגונב ןהו ,תודלילו
."רעבירא הליחתכלמ"ד ןפואב ,זוע רתיו

לכ לדתשי (וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו) הז םויבש ,5יברה עיצה ט"משת תנשב
-המכ-תחא-לעו ,היפינסו םימימת -יכמות תבישי תמייק הבש ריעו ריע לכב אצמנה דחאו דחא
תשולש לכב תובוט תולועפ םש תושעלו ,הבישיה ןיינבל סנכיהל ,ו"ת השודקה ונצראב המכו
- דחוימבו ללוכ ,םיליהת רומזמ רמול וא) ללפתהל :םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה
דומלל ,([ב"מק רומזמ (ב"סשת) - הנשה] ב"שרוהמ ר"ומדא לש ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה
.וחורב םילהנתמה ,ויתודסומ רובע הקדצ תתלו ,ותרותמ

-תיב ןוגכ ,הבישיה ןיעמ ודיקפתש ןיינב ךותב תאז ושעי - . . וז הבישי הב ןיאש ריעב
שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לעש ןבומו .םידסח-תולימגו הליפת ,הרות תיב ,ד"בח
הנשעית הלא תולועפש - רקיעו דועו ,ןכ ושעי םה םגש םיפסונ םידוהי לע עיפשהל לדתשהל
םג ודמלי ,תדלוהה-םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םיניינעה ןיבש ןוכנו יאדכו .6םיברב
הכוראב ראובמכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב ףסוותי הז ידי-לעש ,'וצלחה' סרטנוק
.הז סרטנוקב
.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (1

'רענל ךונח' סרטנוק שארב וספדנש וייח ימי ירבדמ תומישרב ,ולש הלימה-תירבו ותדלוה רבדב האר (2
.א קרפ ,ו"לשת ד"בח -רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'בו

.70 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (3

.(הגומ) 496 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה' (4

.הנשו הנש לכל םג הארוה אוה רומאה לכ םא ב"צו .56 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (5

רשא םכסהה'ש ,(אס 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) 'וצלחה' סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ יפ-לע טרפבו" (6
.(םש) "'ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי ,םיבר וא םיינש םישועזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il