- א"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוושחרמב ג"כ * הרש-ייח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


חוכ-תניתנו ןמיס - תובא השעמ
םינבל


,"ץראה תוורע" ,םירצמל לארשי-ץראמ דרי וניבא םהרבאש ףא
רזח אוה ,ךפהל ,תושילח לכ ול המרגנ אלש דבלב וז אל
םג * 'הערפ תפילק' תא שילחהש רחאלו תומלשה תילכתב
הז ידי-לע ,היילע ךרוצל איה תולגל לארשי ינב לש הדיריה
* םלועה תומוא לש םירתסההו םימלעהה לכ לע םירבגתמש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


םירפוסמה םיניינעה לכש ,ונייה ,1"םינבל ןמיס תובא השעמ"ש (רמאמהב) ליעל רבוד
,םירשי וארקנש בקעיו קחצי םהרבא רפס הז" ,2"רשיה רפס" ,תישארב רפסב - תובאה תודוא
םגש םינבל חוכ-תניתנו הארוה ,"ןמיס" םיווהמ - 4"םירשי תומ ישפנ תומת 3והב ביתכד
.ןכ תויהל ךירצ םלצא

אל םירצמל הדיריהש ,םירצמל הרשו םהרבא תדירי תודוא הרותה רופיס םג ירה ,ךכל םאתהבו
וב שי - "תקלסו תתחנ" 5ונתשרפד רהוזה ןושלבו ,'וכ הברדאו ,תושילחו ןועריג םלצא הלעפ
.ןמקלדכ ,ונילא עגונב חוכ-תניתנו הארוה

:6םירצמל הדיריה ןיינע הליחת ראבל שיו

לש ןיינע אוה המצעלשכ םירצמ ץראל הכילההו לארשי-ץראמ האיציהש ךכל ףסונש - המדקהבו
. . המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו" - ךכל המרגש הביסה םגש ,הזמ הריתי אלא ,הדירי
.לודג רתסהו םלעה ,הדירי לש ןיינע אוה - 7"ץראב בערה דבכ יכ

:ךמצע עגהו

ךצראמ ךל ךל" :8ה"בקה ידי-לע הווטצנש יפכ - "ךארא רשא ץראה לא" עיגמ וניבא םהרבא
וללגבש ,דבכ בער . . וינפ תא םדקמ םשו - "ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו
-ץראמ ירמגל ךפיהה אוהש םוקמ ,9"ץראה תוורע" ,המירצמ דרילו ץראה תא בוזעל אוה חרכומ
.(בערה ךפיה) ותייחמ אצמי םש אקוודו ,לארשי

הנה :םרמואב ,("םיא טימ טציירעג ךיז ןוא") ונממ וגעל םלועה תומואש םג רעשל לקנ
'הב ןימאמש ללגב קרו ךא הרז ץראל ךלהו ויבא תיבו ותדלומו וצרא תא בזע רשא שיאה
...!בער - הב אצמ המו ,וז ץראל אובל וילע הוויצש

םדא ץראל הלעש ללגב - ותמשאב אלא הניא ץראב בערה תביסש תונעטב וילא ואבש םג ןכתייו
.בער היה אל ץראל ואוב םדוקש ,רבדל היארו - דחא ומשו דחא 'ה תא דבועו ןימאמש

דרילו ץראה תא בוזעל ךרצוה ומצעב אוה ,ןכש ,םהל בישהל המ ול היה אל - וניבא םהרבאו
!המירצמ

דימ ,ירה ,המצעלשכ םירצמל הדיריהבו ,םירצמל הדיריה תביסבש רתסההו םלעהה לע ףסונו
תיב" - החקלנ ןכיהלו ,"השאה חקותו" - הלענו ירקיע יכה רבד ונממ חקלנ םירצמל ואובב
.הלודג יכה הדירי יהוזש - םירצמ תפילקד ףקותה ,םירצמ ךלמ ,10"הערפ

:"תקלסו תתחנ" - הדיריה לדוג לע טבה ילבמו

דמעמב הרשו םהרבא ויה (11"ול רשא לכו ותשאו אוה םירצממ םרבא לעיו") םירצממ םתולעב
ןועריג םלצא הלעפ אל םירצמל הדיריהש דבלב וז אלו ,םדוקמכ תומילשה תילכתד בצמו
. הערפ תא 'ה עגניו" 12בותכש ומכ ,הערפ תפילקב תושילח ולעפ םהש ,הברדא אלא ,תושילחו
.םהרבאל הבישהלו לכ ןיעל תודוהל חכוהו ,"םרבא תשא ירש רבד לע .

:רתוי לודג יוליע ףסותינ םירצמל הדיריה ידי-לעש - הזמ הריתיו

(םהרבאל עגונב םג אוה ןכש ןבומ הזמו ,בקעיל עגונב) 13ל"זח תשרדב רואיבה םדקהבו
התיה אל םירצמל הדיריל תיתימאה הביסהש ,ונייה ,"רובידה יפ לע סונא - המירצמ דרייו"
,בערהד חרכהה ללגב

ימיב היה רשא ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו" קחציב רמאנש הממ ,רבדל היארו -
ץראל ךליל תורשפא שי ,ןכ םאו ,14"הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא קחצי ךליו ,םהרבא
לארשי ץראמ קלח תישענו לארשי ינב ידי-לע השבכנ הז ירחאלו) לארשי-ץראל הכומסה םיתשלפ
- אקווד םירצמל דריל חרכה ןיאו ,(15

םירצמל ודריי הרשו םהרבאש תוביס המכ בביס ה"בקהש ,ונייה ,"רובידה יפ לע סונא" אלא
.אקווד

תוצוצינ רוריב ידי-לע ,רשא ,אקווד םירצמ-ץראב הדובעהב שיש הלעמה ללגב - רבדה םעטו
-לעש םיבותכה תוטשפב רפוסמהמ םג ןבומכ - רתוי לודג יוליע השענ ,םש םיאצמנה השודקה
ףסכב הנקמב דאמ דבכ םרבאו" ,16בותכש ומכ ,בר רשועב םהרבא רשעתנ םירצמל הדיריה ידי
.17"ויתופקה ערפ (לארשי-ץראל םירצמ -ץראמ) ותרזחב" אקוודו ,"בהזבו

עגונב (ךכ-לכ) אלו ,םירצמל ותדיריל עגונב קר וניצמ רתויב רשעתנש הזש ,ריעהלו
אקווד הדי-לע ,ןכלו ,רתויב הלודג הדירי התיה םירצמל הדיריה ,יכ - 18ררגל הדיריל
.רתויב הלודג היילע םג תישענ

:ונילא עגונב חוכ-תניתנו הארוה - םינבל ןמיס תובא השעמו

הלשממה תחת םיאצמנ לארשי ינב רשאכ ,תולגה ןמזבש םלעההו רתסהה ,הדיריה לדוג תורמל
תא ריסהל וילע םיווצמ םהיניב אצמנ ידוהי רשאכש ,ךכ ידכ דעו ,םלועה תומוא לש ןוטלשהו
םדמע לע דומעלו רתסההו םלעההמ לעפתהל אלש לארשי ינב לש םחוכב - 19"םיקולא םלצ"ה
,תומילשה תילכתב

קר" :(ש"רהמ ר"ומדא) םישודקה וניתובאמ דחא םשב 20ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו -
דובעישו תולגל ורסמנ אל וניתומשנ לבא ,תויוכלמ דובעישבו תולגב ונתינ וניתופוג
- "תויוכלמ

תושילח לעפש ,הברדא אלא ,וילע הטילש םוש התיה אל םירצמלש דבלב וז אלש ,םהרבאב ומכו
ףקותב דמוע ידוהיש םיאור םלועה תומוא רשאכש ,ןדיד-ןודינב םג ךכ - םירצמ תפילקב
.םהלש הפילקהב תושילח לעופ הז ירה ,"םיקולא םלצ"ה תא ריסהל םתשירדל ענכנ וניאו

:הזמ הריתיו

תתחנ" ,תושילחו ןועריג הלעפ אל םירצמל הדיריהש דבלב וז אל ירה םהרבא לצאש םשכ
ןמיס"הב אוה ןכ - רתוי לודג יוליע ולצא ףסותינ הז ידי-לעש ,הברדא אלא ,"תקלסו
,רתוי לודג יוליע םלצא ףסותינ תולגל הדיריה ידי-לעש ,"םינבל

ואצי"ה םהב םייקתנ הדי-לעש - 21תויולגה לכל שרוש איהש - םירצמ תולגב וניצמש יפכ
דע ,23"תולמשו בהז ילכו ףסכ ילכ" םהל ונתנ םמצע םירצמהש ןפואבו ,22"לודג שוכרב
הזבש ,25"םיגד הב ןיאש הלוצמכ . . ןגד הב ןיאש הדוצמכ הואשע" ,24"םירצמ תא ולצניו"ש
.26םירצמבש השודקה תוצוצינ לכ רוריב םג זמורמ

ךשמ לכ םלועה תומוא ירגתמ םינוק ויה םירצממ םהמע ואיצוהש בהזו ףסכבש ,ריעהלו]
ידי-לע ורריב ,םירצמבש תוצוצינה רוריב לע ףסונש ,אצמנו ,27רבדמב ויהש הנש םיעבראה
,[םלועה תומוא ראשמ םג השודק תוצוצינ הז

םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 28רמאנ הז לעש ,ןורחאה תולגהל דע ,תויולגה ראשב אוה ןכו
ףסותינש ,תאז דוע אלא ,תומילשה תילכתב תולגהמ םיאצויש דבלב וז אלש - "תואלפנ ונארא
רמאמ שוריפב (רמאמהב) ליעל רכזומכ ,השודקה תוצוצינ רוריב ידי-לע רתוי לודג יוליע
."םירג םהילע ופסותיש ידכ אלא תומואה ןיבל לארשי תא ה"בקה הלגה אל" 29ל"זר

ןיינעבש הלעמהל עגונב "םינבל ןמיס"ד חוכ-תניתנהו הארוהה רואיבב ףיסוהל שיו
:אפוג תולגה

ץראל בושנ ונא וניתוחוכב אלו לארשי ץראמ ונילג וננוצרמ אל" :20רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ונתינ וניתופוג קר" רמא הזל ךשמהבו) "'וכו ונתוא הלגה ךרבתי ונכלמ וניבא ,לארשי
.(ל"נכ ,"'וכ תולגב

וניתדובעו ונישעמ ללגב ,"רובידה יפ לע" איה תולגב ונתדיריש - רומאה ןונגסבו
.לארשי ץראל תולעלו תוצרל - ונא וניתוחוכב - ונל ןיא ,אלימבו ,תולגב לועפל םיכירצש

'ר דיסחה - ללה 'רל :קדצ-חמצה רמא ,לארשי-ץראל תולעל ונוצר עיבהש 30םידיסחה דחאל -
ץרא - ץראל ץוחב - ןאכ השע ...!?לארשי-ץרא רסח ךלו ,לארשי-ץרא רסח אל - שטיראפמ ללה
!לארשי

םיכירצ ,אלימבו ,המצע לארשי-ץרא יבגל הלעמ שי ,לארשי-ץראל ץראל-ץוח תיישעב :רמולכ
תולעלו תוצרל ונל ןיא ,ונמצעמו ,לארשי-ץרא ץראל-ץוחב תושעל ונתדובעב קוסעל ונא
.לארשי-ץראל

לואשל ילבמ - ומצעמ טילחמו הצורו ,ותרמשמ לע דמועה אבצ שיאל - המוד רבדה המל לשמ
דבלב וז אלש ,רתוי בוט ול הארנש רחא םוקמל ךלילו ומוקמ תא בוזעל - "אבצה רש" תא
!דרומל בשחנו ,'וכ סרהו לוקלק םרוג הז ידי-לע ,הברדא אלא ,ךכב תלעות איבמ וניאש

תרימשל עגונב םג ללוכ ,'וכ הריתי תוריהזב ךרוצ שי לארשי-ץראבש ךכל ףסונ - הז לכו]
-ץראב םיאצמנש הלא ,אלימבו .31'וכו הטימש ,תורשעמו תומורתכ ,ץראב תוגהונה תווצמה
הלא לבא ;ל"נהכב 'וכו תוריהז ךותמ "טייהרעטנוזעג ןטראד ןייז ייז ןלאז" - לארשי
-ץוחב םג םיכיישה םיניינעה לכב רהזיהלו דיפקהל וחילציש יאוולה - ץראל-ץוחב םיאצמנש
תוריהז םמצע לע םילבקמש ינפל ,("ץראל -ץוח ןיא טאה'מ סאוו ךאלקעפ יד גונעג") ץראל
.[("ךאלקעפ ךאנ") םיפסונ םיניינעב

:םיימשג םירבדב תוקסעתההב הלעמ םג שי ךכ ,תולגה ןיינע תוללכב הלעמ שיש םשכו

הרותל תושדקומ דבלב תורופס תועשש האורו ,םוי-םויה ייחמ קדצ-ןובשח השוע ידוהי רשאכ
בור ךשמבש אלא דוע אלו ,םיימשג םיניינעב קסעה אלממ םויה תועש בור תא וליאו ,הליפתלו
לבגומה ןמזהל לבלבי אל םלועה יניינעב קסעהש תוריהז ינימ המכב רהזיהל ךירצ םויה תועש
...!?הזבש תילכתהו תלעותה יהמ :ומצעל בושחל לוכי - הליפתלו הרותל

הדובעה תא תושעל ,םא יכ ,'וכ תילכתו תונובשח שפחל ךרוצ ןיא - שארל לכל :הנה
שיש אוה ןובשחה ירה - ןניקסע תונובשחב םא ,םנמא ;ויניינעב דחא לכ ,התושעל םיכירצש
,('וכו םימש םשל יווהמל יעבדכ םהב תוקסעתהה ידי-לע אקווד ,רשא ,םיימשג םירבדהב הלעמ
לודג יוליע ףסותינ הז ידי-לע ,הברדא אלא ,הדיריו המשגה לעופ הז ןיאש דבלב וז אל הנה
.הליפתו הרותב םג רתוי

ךל ירמא אלד יאה" ,"רקב יאצח השמח" ןידל עגונב 32ארמגב וניצמש ךרד-לע - רבדל אמגוד
.הרותב ףסותינ ארותד ארשב תליכא ידי-לעש ,ונייה ,"ארותד ארשב ילכא אלד ,אתרואב

:הרותד הלגנב הלעמה - אפוג הרותב וניצמ תוימשגב הלעמה תמגודו

,םיימשג םירבדב השבלתנ הרותד הלגנש - הרותה תוימינפל הרותד הלגנ ןיבש םיקוליחהמ
םיניינעב תקסועש הרותה תוימינפ ןכ-ןיאש-המ ,'וכו םתוחדל ךירצש רקש לש תונעטל דעו
.תוקולא יניינע ,םיינחור

הרותה תוימינפש - "המלשכ רוא הטוע" 34בותכה שוריפב 33ראובמה םע םג םיאתמ הז ןיינעו
.הרותד (שובל) "המלש"ה איה הרותד הלגנו ,הרותד "רוא"ה איה

םיימשג םירבדב השבלתנש ,הרותד הלגנב קוסעל םיכירצ המ םשל :לואשל םילוכי הרואכלו
םיכירצ הבש ,ינוציח שובל ,"המלש" תניחבב אלא הניא תוללכבו ,'וכ רקש לש תונעטל דעו
אל) הרותד "רוא"הו תוימינפה תא "חקיל" בטומ ירה - הרותד "רוא"ה ,תוימינפה תא תולגל
?דבל הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע ,רישי ןפואב (אלא ,"המלש"ה תועצמאב

לודג יוליע ףסותינ הז ידי-לעש תוימשגב הלעמ שיש ליעל רומאה ךרד לע - הזל הנעמהו
הז ידי -לעש הרותד הלגנב הלעמ שיש - אפוג הרותב םג אוה ךכ ,הליפתו הרותב רתוי
.הרותה תוימינפב רתוי ףסותינ

הז ידי-לעו) הבש תוימינפה תא םילגמש ןפואב תויהל ךירצ הרותד הלגנ דומילש ,אלא
הז ןיינעו ,(הליפתו הרותב ףסותינ םדי-לעש םיימשגה םירבדבש תוימינפה תא םג םילגמ
הכומס) ינפל אהתש יתליפת לע" ,ןימינב אבא רמאמכ ,הליפתה תדובע תמדקה ידי-לע השענ
הלגתמו רכינ הרותד הלגנ דומילב םגש ,יעדכ הרותה דומיל השענ הז ידי-לעש ,35"יתטמ(ל
.הרותה תוימינפב םג רתוי לודג יוליע ףסותינ הז ידי-לעו ,תוימינפה
ג"ישת'ה 'תויודעוותה -םחנמ-תרות' ,ג"ישת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 169-174 'מע
.דועו .ו,בי ךל-ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל-ךל אמוחנת האר (1

.חי,א ב לאומש (2

.י,גכ קלב (3

.א,הכ ז"ע (4

.ב,בכק א"ח (5

תמגרותמ ארודהמב) ךליאו 59 'מע ה"ח ש"וקלב ספדנו (תוחיש דוע םע בולישב) דבוע - וז החישמ קלח (6
.(ל"ומה) תירוקמה התרוצב החישה ןאכ האב - ןיינעה תומילשלו .(ךליאו 60 'מע - ק"הלל

.י,בי ךל-ךל (7

.א,םש (8

.ד ,א"פ ר"הק הארו .בי,םש .ט,במ ץקמ (9

.וט,בי ךל-ךל (10

.א,גי םש (11

.זי,בי םש (12

.פ"שגה חסונ (13

.א,וכ תודלות (14

.ן"במרו י"שרפבו גכ,ב םירבד האר (15

.ב,גי ךל-ךל (16

.ג,םש י"שרפ (17

.א,כ אריו (18

.(ל"ומה) ונקז תא ריסהל ונממ ושרדו ,ינקירמאה אבצל סייוגש 'א תודוא רבודמה הארנכ (19

.נ"שו .169 'מע ז"פרת ש"הס הארו .א,בצרת ד"ח ד"וקל (20

.נ"שו .91 'מע ז"טח ש"וקל האר (21

.די,וט ךל-ךל (22

."ךלו םינש לוט ,דחא רמוא התא .םהל םינתונ ויה םהמ םילאוש ויה אלש המ ףא" :י"שרפבו .הל,בי אב (23

.ול ,םש (24

.ב,ט תוכרב (25

.נ"שו .80 'מע א"כח ש"וקל האר (26

.ב,הע אמוי האר (27

.וט,ז הכימ (28

.ב,זפ םיחספ (29

.(5 'מע (טוקלי) ט תרבוח "תומישר"ב קתענ) הפת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (30

.620 'מע ב"ח ש"וקלב אבוה .טנקת תוא ופוסב (ןטק) ץ"בשת םג האר (31

.ךליאו א"עס ,אע ק"ב (32

.ךליאו הצש 'מע (רוא-להי) םילהתל צ"צה תומישר האר (33

.ב,דק םילהת (34

.ב,וצ הכרב ת"וקל הארו .ב,ה תוכרב (35


'רל - קדצ-חמצה יברה רמא ,לארשי-ץראל תולעל הצרש םידיסחה דחאל
!לארשי-ץרא ןאכ השע !?רסח ךלו ,לארשי-ץרא רסח אל (שטיראפמ) ללה

,תוימינפה תא הב םילגמש ןפואב תויהל ךירצ הלגנה תרות דומיל
הליפתה תדובע תמדקה ידי-לע השענ הז ןיינעו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לכ תא ןיכהלו ומצעב ןנוכתהל
ומוקמב םידוהיה


?חישמ ינפ תלבקל םיננוכתמ ךיא

ימיב ישילשה שדוחה ,הרותה תוימינפד הרות-ןתמ שדוחו ,הלואגה שדוח [...] ולסכ שדוח
.[תילגנה הרות-ןתמ לש שדוחה - (ןוויס שדוח) ץיקה ימיב ישילשה שדוחה דגנכ] םימשגה

דאו" ,(הנבל ךרד-לע) הלעמל הטמלמ - חישמ לש ותוחילשל םה םג םירושק םימשגש ,ףיסוהלו
,תוימשג תוירמוחהמ השענ ,ףוגב המשנ ,(ן"ב) "ץראה ןמ" אקוודש ,"ץראה ןמ הלעי
דוע ,הלעמל הטמלמ "הלעי" אוהש ,(רתויב קדה דוסיה ,ריוואה דוסי) "דא" השענ תוימשגהמו
לעפנש רחאמ - "חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ-לע תפחרמ םיקולא חורו"מ הלעמל רתוי
חור" אוהש יפכ קר אלו) ףוגב המשנכ ,שממ לעופב ר"ומדא ח"ומ ק"כד ותמשנ רותב היחתה
.("םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא

םיחולשה סוניכ" לש החיתפבו הלחתהב התע ונדמועב איצוהל שיש ,לעופב הארוהה האב הזמ
:"ימלועה

לכ לשו וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב תאטבתמ ידוהי

,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
.ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב םירודח תויהל םיכירצ

לכב) הדובעה יניינע לכ :"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - סוניכה אשונב שגדומכו
תומיל איבהל"ב םירודח תויהל םיכירצ (םויה תועשו יטרפ לכב - ומצע םוי לכבו ,ךייח ימי
חישמש הכחמו דמוע (חילשה) אוהש ,(תומוקמ המכב בותכש יפכ) "תוברל" קר אל ."חישמה
ידכ וב יולתה לכ השוע אוה - איבהל אלא ,'וכו הזמ הנהיו הזב קלח לוטי אוה זאו אובי
ןושל) חישמה תומי לש אלא ,דחא םוי לש הלחתהה קר אל ,םיבר ןושל "חישמה תומיל איבהל"
םג - חישמה תומי לכ אלא ,"חישמ תקזחב" אוה חישמה רשאכ קר אל) חישמה תומי - (םיבר
.('וכו "יאדו חישמ" לש תומילשה

לכ דציכ תובוט תוטלחה איבהלו אובל תוכירצ םיחולשה סוניכמש - איה תוטשפב הנווכהו
חישמ ינפ תלבקל 'וכו וריעבו ומוקמב םידוהיה לכ תא ןיכהלו ומצעב ןנוכתהל ךירצ חילש
ןפואב ,הפ-לעבשו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ אוהש ידי-לע ,ונקדצ
חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימבו ללוכ ,ותנבהו ולכש יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה
.תעדו הניב ,המכח לש ןפואב טרפבו ,הלואגו
'מע א ךרכ ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"נשת'ה הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(שידיאמ םוגרת - 299-298

רקיעה אוה השעמה


תוערואממ שגרתהלו לעפתהל ןיא
םייחה


הבוטל לוכהש ןוחטיבב רודח תויהל

,"םלועה ילבה"ל עגונב קר אל ,םייחה ךשמבש תוערואמה לכ בלל תחקלו שגרתהלו לעפתהל ןיא
ןוחטיבב רודח תויהל ךירצ 'הב ןימאמש ידוהי ,ןכש ,'וכ םיבושח םיניינעב םג אלא
.הבוטל םיניינעה לכ ויהי יאדוובש

,לעופב השעמב תרדוח הניאש דבלב וז אלש ,ףיקמ ןפואב איה הנומאהש בצמ ןכתיי ,םנמא
.לכשב וליפא תרדוח הניאש אלא

:"העד רוד" ,רבדמה רודמ - רבדל היארו

,"העד רוד" היה רבדמה רודש םישיגדמש ךכל הביסהש - (רמאו ךייח ר"ומדא ק"כ) המדקהבו
.םהילא יתנווכ ןכאש ולא םגו ,םהילא יתנווכש םיבשוחה ולא "זגורב" ויהי אלש ידכ ,איה

,לוכאל ידכ ןחלושל ושגנשכ ,אלימבו "םימשה ןמ םחל" ומויב םוי ידמ ולכא רבדמה רוד
ילבמ ,ןכומה ןמ (םהיכרוצ ראש הז ךרד-לעו) םנוזמ תא םהל ןתונ ה"בקהש שחומב ואר
םילוכיש ,ךכ ידכ דע ,חבושמ יכה ןוזמ םהל ןתונש אלא ,דוע אלו ,'וכ חורטל וכרטציש
[...] "שבדב תיחיפצ"ד םעטהמ לחה ,םלועבש םימעטה לכ וב םועטל

ויהש ןוויכמ ,'וכ םעפ רחא םעפ ,"םימעפ רשע הז יתוא וסניו" ארקב שרופ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
קזח יכ 'וג תולעל לכונ אל" ורמאש יפכ ,'וכ םהל רוזעל לכוי אל ה"בקהש םלכשב םירובס
,"וילכ תא איצוהל לוכי תיבה-לעב ןיא לוכיבכ" ,"ורמא הלעמ יפלכ לוכיבכ" ,"ונממ אוה
םיחוטב ויהש ,הזמ הריתי אלא ,ה"בקה לש וחוכב םיקפוסמ ויהש דבלב וז אל ,רמולכ
שחומב וארש ירחאל - רומאכ - הז לכו ."םשמ וילכ איצוהל לוכי וניא תיבה-לעב וליפא"ש
.'וכ םהיכרצו םרוסחמ לכל גאוד ה"בקהש םוי-םויה ייחב

:וניניינעב הז ךרד-לעו

יוכיס הארנ אל עבטה ךרדבש הזכ בצמב) ה"בקה לש עויסהו רזעה תא ומצעב הארש יפ-לע-ףא
רובס ,ןכ-יפ -לע-ףא ,םימעפ 'ג םימעפ 'ג אלא ,םימעפ 'ג קר אלו ,םעפ רחא םעפ ('וכ
...רוזעל לוכי אל ה"בקה םג ,הווהה בצמבש ולכשב

םידכנהמ ,ותיב ינבו ותשאמ שייבתמש ןוויכ ,שוריפב הז רבד רמוא וניא םנמא אוה -
ה"בקה קר הז בצמבש בתוכ אוה ,הברדאו ,הז רבד בתוכ וניאש המכו-המכ-תחא-לעו .'וכו
וניא ה"בקה םגש אוה רובס - "יאר"ה ינפב דמועשכ - ומצע ןיבל וניב לבא .רוזעל לוכי
קפוסמש קר אל ,רומאכו ,"וילכ איצוהל לוכי וניא תיבה-לעב וליפא" ,ו"ח ,רוזעל לוכי
!רוזעל לוכי וניא ה"בקה םגש חוטבש ,הזמ הריתי אלא ,רבדב

.הבוטל היהי לכהש 'הב חוטבל םוקמב ,דחפמ דעורש - רבדל היארו
ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ןוושחרמב בכ ,הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 491-490 'מע א ךרכ

יבר יצוצינ


רודה אישנ יחולש


,רודה אישנ לש ,'ןנברד יחולש' הנהכו הנהכ וברתיש"
איה תוחילשל העיסנה * יברה לחאמ ,"לבת יווצק לכב עוסנל
* "םייטרפה םיניינעב ךרבתי םשה תכרב תלבקל ילכו רוניצ"
חילשל עייסש ינולפל תוכיראב בישהל ונמזמ שידקמ יברה
לגרל * "םרגש חור-תרוקה דעב הדות תרכה" ךותמ ,וריעב
ונשדוק תורצחב ולא םימיב ךרענה ימלועה םיחולשה סוניכ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רביד הבש ,(359 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת זומתב ב"י לגרל תודעוותהמ עטקב חתפנ
:יוקיחל המגוד םיחולשה תויה לעו ,התובישחו תוחילשה תוהמ לע תוכיראב יברה

,תודהי ץיפהל ועסיו קרוי-וינ תא ובזעיש ,ושעי ןכו וארי םהמש ןוצר-יהיו
לש ,'ןנברד יחולש' הנהכו הנהכ וברתיש . . אוהש םוקמ לכב תודיסחו הרות
.לבת יווצק לכב עוסנל ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ

('והילא יבד אנת'ב רמאנכ) םדיקפתש ןירדהנסל המודב םיחולשה לש םדיקפת
הרות םידמלמו ,לארשי תורייעב ןיבבסמו לזרב לש תואלשלשב ןהינתמ רוגחל
השמל רמאנ םהילעו ,"'ה ינפל" םידמוע םהש רמאנ ןירדהנסה לע .תווצמו
וניא "יל" רמאנש םוקמ לכו ,"יל הפסא" ,אוה קוידהש "שיא םיעבש יל הפסא"
ינא'מ תחקלנה תיחצנ הדובע וז .יחצנ םויק אופיא שי םתדובעלו ,םלועל קספנ
.'יתינש אל 'ה

תצרפו' לש ןפואבו תולבגההו תודידמה לכ תא לטבל לעופ תויחצנה ןיינעו
םיחפט הרשעמ הטמל ןאכ 'הבגנו הנופצו המדקו המי

.(המישרה ךשמהב ,וז תודעוותה לע דוע)

םולשל םכאוב יהי

-השמ ברה ת"הרה חילשה םג םהיניב .םיאושנ תוגוז המכ יברה תוחילשב ואצי ב"כשת ףרוחב
-תורגא) תבטב ג"יב .סילופאינימל ועסנ רשא ,רלפ 'יחת לדנימ תרמ ותגוזו 'יחיש לאיחי
:הנושל הזו תרגיא יברה םהל חלש (טפ-חפ 'מע בכ ךרכ שדוק

!הכרבו םולש

תודהיה ץיפהל ,שדוקב םהיתולועפב החלצהלו רוהטה םנחמל םולשל םכאוב יהי
.םימעפ המכ רבודמכו ,רואו ךלוהו ףסומד ןפואבו ,טרפב תונייעמהו ללכב

...בבל בוטבו החמשבו םיאתמה ץרמב הז ושעיו

הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" קוספהמ ןקזה וניבר תארוה תא יברה ןייצמ תרגאה ךשמהב
םייוק "'וכו הבישיה ןמ ימשג םוקמ קוחירבו תולגה ימי ,ץראל-ץוחב" - םירצמב םגש ,"הנש
.יעבדכ םייח - "יחיו" וב

:ותרגיא תא יברה םייסמו

הכרבב .םייטרפה םיניינעב ךרבתי םשה תכרב תלבקל ילכו רוניצ םג הז ירהו
.ליעל רכזנה לכב תובוט תורושבל

,(זמק-ומק 'מע םש) תפסונ תרגיאב ,ןכמ רחאל םיישדוחכ יכ דוע ןייוצי]
רפס ולצא שיש המודמכ" :ןייצמו תואווקמ יניינעב רלפ ברה תא יברה ךירדמ
.["ל"נהמ אצוי וב םגו ןיקשולעט 'יש ןסינ ברהל םימה-תרהט

ליח לא ליחמ

'מע תוחילשה רפס ;240-239 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש - ב"כשת) טבשב 'י לגרל תודעוותהב
רלפ גוזה ינבל סחייתה ףאו תוחילשה תדובע ןיינעב תדחוימ החיש יברה עימשה (252-251
.היפלדליפל אציש ףסונ םיחולש גוזלו

רבכ ,לשמל ,ךכ .תוחילשה ןיינעב םנימב םידחוימ םייוטיב ללש אוצמל ןתינ וז החישב
:םיחולשהו תוחילשה תרטמ תא יברה רידגמ וירבד תחיתפב

היהי דומילהש דע ,הרותה דומיל תא םש ץיפהל תונוש תונידמל םיחולש רוגיש
.גונעתבו החמשב השעיי רבדהו ,השעמ ידיל איבמה דומיל

:החישה םויסבו

'ךוניח יניינעל זכרמ'ה לש םיחולש ינש הנורחאל ופסותינש ןוויכמ
.םיעפשומה רובעב םג וחקיו ,'םייחל' אופא ורמאי ,סילאפאינימבו היפלדליפב
,הבורמל ךופהי טעומהש .בבל בוטבו החמשב םיחפט הרשעמ הטמל תאז 'וכישמי'ו
תכלל ,האלה ךכו .ןכמ רחאל אוביש הבורמהל סחיב טעומל ךופהי הבורמהו
ויהי אל רבכ זאו ,החונמו תבש ולוכש םויל ועיגי רשא דע ,'ליח לא ליחמ'
...'תוכילה'

ןכ-לעו ,תולבגהו םירצימב םייורש ןיידע הז בלשב יכ ,אטבתהו יברה ףיסוה הז רשקהב
.ןוגינה תא ומצעב לחהו "ונתלאג םירצממ" ורישי

"חור-תרוקה דעב"

המלש ברה - רלפ ברה חילשה לש וסיגל תרגיא יברה חלש (טפת 'מע םש) ג"כשת לולאב 'אב
:ןוזלדנמ

.ןושארה םוימ ובתכמל הנעמב

התצפהו תודהיה סוסיבב תולועפהמ תובוט תורושבה לע ןח תאושת ןח תאושת
תלהנהב רשא ךוניח יניינעל זכרמה ףינס תרגסמב התביבסו סילאפאינימ ריעב
תורקל יל םענש ןבומו ,'יש השמ ברה 'וכו ץרמ לעב נ"ונ א"יא ח"ווה וסיג
םגו הזב הלדתשהו ל"נהב הרזע 'יחת ותגוז םג רשא ,ולא וירבד םויסב
.החילצה

תארקנ ןהמ תחא לכש ,לארשי תונב ידיב תלוכיה - ךוניחה חטשב רשא טרפבו
.שחומב הארנכו ,םישנאה רשאמ רתוי תושעל ,האלו לחר ,הקבר ,הרש תב

:תולועפב דימתהלו ךישמהל ל"נה תא דדועמ יברה

ךשמב לועפל םיפסונ תוחוכ םלצא ררועת הרומאה םתחלצה רשא ןוצר-יהיו
םיאצמנ רבכש ולאב קרו ךא קפתסהל אלו ,רומאה ןוויכב ,הז ירחאלש םינמזה
עודיכו ,ללוזמ רקי איצוהל םג לדתשהל םא יכ ,תווצמו הרות לש תומא 'דב
.(א,הפ אעיצמ-אבב) הזב ל"זח תגלפה

ל"נה לאשש תולאש לש הרדס לע יברה בישמ םהבש םידומע השולש דוע ופסונ הלא תורושל
:םמצע דעב םירבדמה םירבד ,יברה ול בתוכ ךכו .ןקז לודיג - ירמגל רחא אשונב

םימסרופמש טרפבו ,ובתכמ לש ינשה יצחב ךיראהל ללכ אמרג ןמזה ןיאש ףא
תרוקה דעב הדות תרכה רותב הז לכב ,ספדנב םג םהמו תומוקמ המכב םירבדה
הזיאב םג םא יכ ,אדירג הרעהב קפתסא אל ,ןושארה ובתכמ יצחב םרגש חור
.'וכו םינויצ

.(בצת-צת 'מע ,םש) תרגיאה לש ךוראה ךשמהה אב ,רומאכ ,ןאכ

ןיינמה ןמ אלש "םייחל"

ג"כשת שדוק-תוחיש - המישרה שארב ,ליעל רכזוה הכותמ עטקש) ג"כשת זומתב ב"י תודעוותהב
רמול םחוכ יאבלו םיחולשל ארקו תוחילשה ןיינעב החיש יברה ,רומאכ ,עימשה (360-358 'מע
."רלפ לאיחי-השמ 'ר" :היה םמשב בקנ יברהש םיחולשהמ דחא .'םייחל'

יברה ריתהש תויסוכה ןיינמב הללכנ אל וז סוכש ךכ ,'םייחל' רתוי תותשל ריתה יברה
"!ןובשחה ןמ הלעמל הניה (דבלב) וז סוכ" :רמא יברה .(ג"כשת ינימש פ"ש תויודעוותהב)

החמשב "ואצת"

:החיש התוא ןכותמ דוע ןלהל

,לבת יווצק לכל םיחולש ורגושיו ורזפתיש ,(צ"יירה) יברה לש ויניינעמ דחא
אל תוימינפהו תוינוציחה ,תודיסחהו הלגנה ,הווצמהו הרותה ,תודהי ץיפהל
לש וחוכב םיעסונו םה םיכלוה ירהש - הזמ רתוי אלא תעגמ םדיש םוקמ לכב קר
ק"כ ,ונרוד אישנ דע ,רודה יאישנ ידי-לע הלגתמה ןוילעה ןוצרה הז .חלשמה
.ר"ומדא ח"ומ

הלאכ ;םיעובק תומוקמב םיאצמנ רבכש םיחולש םיחכונ וז תודעוותהבש ןוויכמ
םימחרה שדוח דע ,הירחאלו "זומת תפוקת") ץיקה ימיב תועובש רפסמל םיעסונש
רבכ םיאצמנה םתוא לש חוכ-יאב םהש הלאכ ןכו ;(םימחרה ימיב הסינכו
.חמש "ואצת החמשב" היהישו "םייחל" םלוכ אופא ורמאי - תוחילשב

תא םיבזוע אל תאז-לכב - "ואצת"ש הדבועה ףא לעש ,הרכהה תא תאטבמ החמשה
חילשב הלענה ןיינעהש יפכ ,"ותומכ םדא לש וחולש" ןכש ,חלשמה ,אישנה יברה
.חלשמה תואיצמ אלא וניא וניינע לכו חלשמה םע תחא תואיצמ השענ אוהש אוה
.תוחילשב םש ומע אצמנ חלשמה אלא ,דבל אצמנ אוה ןיא

,הדשה ירעב םיחולשה םגו ,ץיקב תוחילשל םיעסונה םג םיללכנ הז לכב
.תודהיה תצפה תוללכבו ,ךוניח תודסומב םיקסעתמה

רודכ יצחב וא ,רודכה יצח לע םהש תונידמב םיאצמנה הלא המכו-המכ-תחא-לעו
.ןותחתה

.בבל בוטבו החמשב אקווד תוחילשה אלמל םתרטמש - רקיעהו

םתוכזב 'םייחל' רמוא

:אטבתהו יברה ףיסוה החישה םויסב

- ולא תומא 'דב ראשנו (ךייח יברה) םוקמ םושל עסונ יניא ינאש יפ-לע-ףאו
.'םייחל' םמע םא םג רמוא םתוכזב ירה

.ל"נכ ,םמשב םהמ המכו המכל תונפל לחהו "?םיחולשה ןכיה" :לאש ךשמהב

."ןצבא ריאמ 'ר ,דרעווייה םיסינ - ?םיחולשה ראש ןכיה" :ךישמה ךכ-רחא

:רמאו הנפ םיחכונה דחאל ?(ץיקב םיעסונה=) "'זכרמ'ה לש םיחולשה םה ןכיה" :לאש בושו
."!ונ - יקאוולימב תונייעמ ץיפמ התא"

"?ומשב דחא לכ אורקל שי םאה" :לאשו

...והשימ יל רוזעי - ומשב וריכזהל ךירצש והשימ דוע ונשי אמש" :רמאו ףיסוה ךכ-רחא
."?םלוכ - ?םיחלשמהו םיחולשה םיעסונה ?רבכ וחקל םלוכ םאה

."לוכב החלצה היהת ...ףסכב רסחי אלש ידכ" ,האלמ וסוכ םא יברה לאש םיחכונה דחאל

.םתדובעו םיחולשה לע םיידוחיי םייוטיב תפוצר תודעוותה התייה וז ,םשרתהל ןתינש יפכ

אמר ארגיאל אתקימע אריבמ

לש ףטושה הכלהממ עגרל גורחנ .דרעווייה םיסינ ברה חילשה לש ומש רכזוה םדוקה עטקב
דרעווייה םיסינ ברה ,ןכבו .יברלו ד"בחל ברקתה דציכו ל"נה והימ תעדל ידכ ,ונתמישר
ליכמה ,'ברעמה תרות' רפסב ,ןושאר ףוגב אבומ ורופיס .הינרופילקב ללוכ שארו בר אוה
ףרוחב עיפוהש ,הינרופילקב הרותה ילודגו 'םיללוכ'ו תובישי ישאר םינברמ הרות ישודיח
:(בנר-נר 'מע) א"שנת

.ןיס תריב יאהגנשב תובישי ינב ,זומת ג"י-ב"י תודעוותהב הנושארל יתשגפ א"שת תנשב"
םינש שולש .(תיברע-תינמית) חרזמה תודע אצוממ ,ןיס ,םוקמה דילי ,הנש ד"י ןב יתייה
.צ"יירהומ ר"ומדא ק"כל 'תודיחי'ל סנכיהל יתיכז ,תירבה-תוצראל ונרגיהשכ ,ךכ-רחא
לאש יברה .דיתעב הבישיב ידומיל ךשמה יטרפ לעו יתדמל הבש הבישיב יבצמ לע נ"פב יתבתכ
תרוצ התנתשנ ארמימכ עגרב הנה ,הדנק-רבוקנווב םירג םהש יתינעשכו ,יתחפשמ רבד-לע יתוא
:הלודג היה יתמהדת .םברקלו יתחפשמל עוסנל יל הרוהו תויניצר ויהנש ,'קה וינפ
ךיא יברה תא יתלאש הלהב בורמ .רבוקנוול ינרגשמ יברהו הבישיב דומלל ויה ייתוינכות
יתעפשה לבקתת ךיאו ?יל ועמשי ךיאו ,םלשל תובוח יל שי םגו ,ףסכ יל ןיא ירהו םשל עסא
עסאש יל הרוהו ותעדב דמע ע"נ צ"יירה יברה ךא ?לודג ןלטבל יתוא תובשוחה ,יתויחא לע
ברה וריכזמ ידי-לע האוולה רותב 'לארשי הנחמ' דרשממ לבקא העיסנה תואצוהו םינפ-לכ -לע
.בוקודוח

בתכמ ,יתעתפהל ,יתלביק םירופס םימי ירחא .תושעל המ יתעדי אל ,שדוקה ןמ יתאצישכ"
תוארהל ,םעפה דוע סנכיהל יתיצר .יברה לש שדוקה-חורב יתשח . . רבוקנווב יירוה תיבמ
תא םייקאש דעש יל הנע ל"ז ןהאספמיס ברה ריכזמה .השודקה ותצע לבקלו בתכמה תא יברל
םייתניבו ריכזמה תועצמאב בתכמה תרבעהב יתקפתסה ,הרירב תילב .סנכיהל רשפא-יא תוחילשה
.ע"נ יברהמ הנעמל יתנתמהש ןוויכמ םימימת-יכמות תבישיב יתדמל

וינפ .ע"נ צ"יירה יברהמ (ךרדה תכרב) ש"פ לבקל יתסנכנ ,טבשב 'ה םויל רוא ,'ב לילב"
תולאש יל ויהי םאבש ,רמאו .הבוט העיסנ יל לחיאשכ םיירהצב שמשה תאצכ תוריאמ ויה
יתרכה ,רבוקנוול יעיגה זאמ בר ןמז רבע אל .בוקודוח ברהל תונפל ילע תוחילשהל עגונב
שטיוואבוילמ יברה" הלודג תרתוכ יתיאר ,ידוהי לש ותיבל יתסנכנשכ דחא םוי .םישנא המכ
דובעל יתבריסש םושמ לבקל יתלוכי אל הרשמ םוש - רבכמ יל ויהש תורצה לע ףסונ ."קלתסנ
הלודג הריבש יילע הלעפש וז הרצ אופא הפסותנ - םידדוב תבש ירמוש זא ויה םוקמבו תבשב
.בצמה לפשב יתלפנו

,הנהו .בוקודוח ברהל בתכמ יתבתכו ע"נ צ"ייר יברה תארוה תא םייקל ,אופא ,יתבשי"
י"שת'ה רדאב 'כ םוימ א"טילש ר"ומדא ק"כ תאמ שדוק בתכמ לבקל יתיכז םידחא םימי רובעכ
.(אמר-מר .בנר-אנר 'מע 'ג ךרכ שדוק-תורגא)

:'קה ונושל הזו"

שיגרמש המכ דעו ובצמ ישוק תודוא בוקדח 'יש א"חמרוהמ ח"ווה ח"הרה יל רסמ
.ותביבסו 'יש ותחפשמ לע הבוטל עיפשהל ותוירחא לדוג תא

ףפותסהל וכזש ולא לכמ מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ שרד שרד רשא אוה עודי הנהו
,אקווד ריאהל תורנ ויהי רשא ,וידימלת תויהל וכזש ולא ןכש-לכמו ,וליצב
תולדתשהב רשא חוכ םהב עיפשהו וחורמ ליצאה םג םא יכ ,השירדב קפתסה אלו
.וז השירד תואלמל ולכוי היוארה

םימעפלש ףא ,לעופה לא חוכה ןמ הז חוכ איצוהל יולת ונתיאמ דחא לכבו
.העיגיו הריתי תוקזחתה הזל שורד

רשא וריהזהו ל"זר ורמא ,ליגר בצמב תאצמנ לעופה םדאה שפנ רשאכ םא יכ
תועטל םוקמ שי רשא תעב תמאתמ הארתההש רמול ךירצ ןיא ירה ,םילצע םילעופה
איה יח לכל םייחל ותלועפ רודה גיהנמו קידצ לעפ לארשיב םינפל קר רשא ו"ח
...ושפנב הרושקה יח לכ שפנ

המישהלו התובצעמ הלפש שפנ איצוהל לוכי הזכ בתכמש ךיא םיאלפ יאלפו"
םוי ותואמו .הז ינפלש הבצמו הדמעמ ךרע יפל בגשנו הלענ בצמו דמעמב
ילגר לע א"טילש ר"ומדא ק"כ ינדימעה ךכו ,הצקה לא הצקה ןמ יתכפהתנ
.אוצמ תע לכב עיפשמלו הרומל יתייהנו

-לע .ייחב השדח הפוקת הלחהו השדח תואיצמל יתישענ הזלה בתכמה ידי-לע"
יתילענו אתקימע אריבמ יתאצי הז בתכמ לש קוזיחהו דודיעה ,תוחוכה ידי
,לארשי תורימז םיענ ,ישי ןב דוד ירבד םויק ימצעב יתיארו אמר ארגיאל
,ייחב שדח רדס ליחתה םוי ותואמ .'ןויבא םירי תופשאמ לד רפעמ ימיקמ'
היתודואש ,תלוזה לע עיפשהל יתוירחא לדוג שיגרהל יתלחתהו דמללו דומלל
."יברה תרגיא תססובמ

םיחולשה יכמות

לש םהיכמותב םירושקה םירבד ןלהל .םמצע םיחולשה תדובעב ונקסע המישרה לש ןושארה הקלחב
.םתדובעו םיחולשה

,סמלק (רטיפ) בקעי-ןב ריאמ-סחנפ 'ר רפסמ (ז"נשת ,םילשורי) 'ינחנת יברה תצע' רפסב
םיעייסמו םיכמותה ישארמ אוהו יברל רשקנש ,הילגנאב םילודגה שטיוואבויל ידידימ דחא
טטצנ ןכותמו 'תויודיחי' לש עפשל הכז אוה .יברה םע וירשק לע ,הילגנאב תוחילשה תדובעל
רשפא םכותמ ,םנושלכ ויתולאשו יברה ירבד ואבוי םירקמהמ קלחב] תוכרדהו תוארוה המכ
.[םינודנה םיאשונב יברה תפקשה לע תובר דומלל

םיישיאה וייחב והכרבי ה"בקהש סמלק רמל יברה לחיא הפוסב רשא ,ה"כשת תנשב 'תודיחי'ב
:(11-10 'מע םש) ראשה ןיב יברה ול רמא ,ולש ישטיוואבוילה דצבו יקסעה דצב

תא ץיפהלו םישנא רתוי םע עגמב אובל ,רתוי עיפשהל םיכירצ תודסומה ידידי
לכוי םיפסכה תא .םהלש-םהיתויווח תא ורפסיש ךכ ידי-לע ,תודיסחה ןויער
ילוא . . םיברועמ ויהי םישנא רתויו רתוי ,ךכו .ךכל הנמתיש תווצ סייגל
. . םיישפוח תועוצקמ ילעבו םיאפור ופרטצי ילוא . . םישנ תדוגא םוקת
םה םא תוארל ידכ ,םיסקודותרואה םינעדמה דוחיא םע רשקתהל ךילע
למס אלא ,רפס-תיב קר אל תויהל ךירצ ןנכותמה שטיוואבויל-תיב .םיניינועמ
ךא ,התע רבכ ךכ לע זירכהל יוארה ןמ ןיא .רשפאה לככ תובר תולועפל זכרמו
.ןנכתל ליחתהל םכילע

םולש יכרדב תופיקת

יברה .םיפסכ סויגב םיישק היה הלעש אשונהו תפסונ 'תודיחי'ל סמלק רמ הכז ט"כשת תנשב
:(15 'מע םש) רמא

עקרקה .ךתלוכיל סחיב תוקפס אלמו ,ידמ ריהז ךנה .ףיקת רתוי תויהל ךילע
.הליהקב ךדמעמ תכרעהב טיעממ התאו ,המידק לודג דעצל התע הרישכ ןודנולב
אלא רפסמה תמדקב אל ,םיספא המכו המכ ףיסוי תאזה תעב השעייש זכורמ ץמאמ
...םולש יכרדב ךא ,רתוי ףיקת הייה .ומויסב

הליהקה שוביגל תוצע

:(21-20 'מע םש) א"לשת תנשב 'תודיחי'ב סמלק רמ לביק תוליהק שוביגלו להק תכישמל תוצע

םאהו באה םא .חונו בוט םוקמ ןהל היהיש תוכירצ ןה . . ?םישנה תרזע ךיא
םכל שי .םיברקתמ םיארונה םימיה .ואובי םידליה םג ,םוקמ ותואב םיללפתמ
םיריעצל יתנווכ . . ?םיריעצל רשקב המו .םיאתמ והשמ ןיכהל םישדוח השולש
,תישילש הדועס םע ,לק דוביכ םע ליחתהל ולכות . . ךרעב הווצמ -רב ליגב
.תסנכה תיבב שודיק םעו

:(29-28 'מע םש) ב"לשת תנשב 'תודיחי'ב היה אשונ ותואל ךשמה

לש הריווא שי םכלש תסנכה-תיבב יכ הארנ ?רוביצה ינפב השרד ןתנ והשימ םאה
םאה . . תוררועתה ידיל םישנא איבת 'רוכזי' ינפל השרד .בוט הז .'לביטש'
,המזוי ילעב רתוי תויהל םיכירצ םיללפתמה . . ?שודיקה תא תוניכמ םישנה
ןיינעב המ .[ל"ממ .יברה=] הובגמ וא ץראל ץוחמ תומזויל תוכחל קר אלו
...?הב ושמתשה םיללפתמה םאה . . ?הכוס

תואחמהו תומשנ

יברה ךייח ,םיכשמתמה םייפסכה םיצחלהו זכרמה תיינב תומדקתה תא יברה ינפל ראיתש רחאל
:(28 'מע םש) רמאו

הזו - הברהב תולודג תויפסכה תויעבה וישכעש אלא ;ךכ היהי דימת ,ןבומכ
ןמיסהש יל רמא ,ןמזמ אל ילצא רקיבש ,הקירמא-םורדמ והשימ .בוט ןמיס
םכתסמה ,הלש יביצקתה ןוערגה אוה תירבה-תוצרא לש הנסוחל רתויב קהבומה
.וז ךרדב ,תובחרתה לע תובוט תושדח עומשל חמש ינא ףא .םירלוד ידראילימב
.אובל וליחתי תואחמהה םג ,תומשנה לא ועיגת םא

הרורב הקולח

ריס םהיניבו) ןודנולב םידידי תצובק לש תונמאנ ןרק םיקהל ןויער הלעוה ה"לשת תנשב
ריהבה יברה .ריעב שטיואבויל לש םייפסכה םיישקה תא רותפל ידכ ,(ל"ז ןוספלוו קיזייא
:(57 'מע םש) רורב ןפואב

ךוניח לש הלאשב ןודל ושקבי םה םא ןוגכ ,ינחורה םוחתב רתוול םכל רוסא
םהילא רושק אל רבדה ,ללכ הזב םמע ןודל ךרוצ ןיא . . תונבלו םינבל דרפנ
םתא ,רתוי הלודג תיפסכ האצוהב תוכורכ תודרפנ תורוכשמש ונעטי םה םא .ללכ
,(םימש תארי) "טייקמורפ" לש אלא תורוכשמ לש הלאש וז ןיאש ריבסהל םיבייח
ןוידל סנכיהל אל םגו ,םתשיג לע תרוקיב חותמל ןיא .םהלש םוחתה ונניא הזו
.אשונבתודיסחה ינייעממ


הרש-ייח תשרפ


(זנ,דכ) היפ תא הלאשנו הרענל ארקנ

(י"שר) התעדמ אלא השאה תא ןיאישמ ןיאש ןאכמ :היפ תא הלאשנו

חק ךינפל הקבר הנה" ,ורמאו ךודישל דימ ומיכסה לאותבו ןבלש רמאנ (בנ-נ םיקוספ) ליעל
ןיא" ירהו ,הקבר לש היפ תא לואשל ילבמ ךכ לע וטילחה דציכ :הלאשה אופא תלאשנ ."ךלו
!?"התעדמ אלא השאה תא ןיאישמ

אצי 'המ" - 'ה ןוצר הזש וארש ןוויכמ ךודישל דימו ףכית ומיכסה לאותבו ןבל :אלא
.היפ תא לואשל ילבמ ומיכסה ןכל ;ברסת הקבר םא םג לעופל אציי ךודישה ורבסו - "רבדה
,שדוח ב"י תוכחל ילבמ ,דימ ומע ךלת הקברש שרדו ,שדח רבד ףיסוה רזעילאשכ ,ןכמ רחאל
'המ" םנמא םאו תמא ויה םימדוקה וירבד םא קפס וליטה םהו ןומאה םהב רערעתה - לבוקמכ
."רבדה אצי

תא לאותבו ןבל ונתה םעפהש הביסה וז .ליגר ךודישל םהיניעב ךודישה היהנ ,ןכש ןוויכמ
."התעדמ אלא השאה תא ןיאישמ ןיא" אולהש ,הקבר לש התמכסהב םתמכסה
(65 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זס,דכ) ומא הרש הלהאה קחצי האביו

הכרבו ,תבש ברעל תבש ברעמ קולד רנ היה - תמייק הרשש ןמז לכש. . :ומא הרש הלהאה
(י"שר) ורזח הקבר תאבשכו ;וקספ - התמשמו ;להואה לע רושק ןנעו ,הסיעב היוצמ

דחא לכל המדקש רחאל קר אלא ,םהילאמ ועריא אל םהש ירה ,םיסינ השולשב ןאכ רבודמש ףא
:תמייוסמ הדובע םהמ

.האבה תבשה דע קולד רתונש הכרבה וב התרש זאו רנה תא הליחת הקילדה הרש - "קולד רנ"

.הכרבה הב התרש ןכמ רחאל קרו הסיעה תא הרש הניכה הליחת - "הסיעב היוצמ הכרב"

.ןנעה וילעמ רשקנ זא קרו םקוה להואה - "להואה לע רושק ןנע"

לש עפש ול םיעיפשמ - ותלוכי בטימכ ותדובע תא עצבמו עגייתמ םדאה רשאכ אקוודש ונדמלל
.הכרב
(כ"שת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

:ףסונ אלפנ דומיל ונינפל

."תבש ברעל תבש ברעמ קולד רנ" לש סנה תא הלצא הארש רחאל השאל הקבר תא חקל קחצי
!היאושינ םדוק דוע תבש תורנ קילדהל הגהנ הקברש ןאכמ

תקלדה תווצמ המייק ןכ-יפ-לע-ףאו ,(כ,הכ תישארב י"שרפ) םינש שולש תב זא התיה הקבר
!רנה

ירהש) תבש ברעב תורנ קילדמ וניבא םהרבא היה יאדו ונמא הרש תריטפ רחאל :תאזמ הרתי
איה םג - םהרבא לש ותיבל העיגה הקברשכ ,תאז לכבו ,(הלוכ הרותה לכ תא םהרבא םייק
.תורנ הקילדה

.שולש ליגמ רבכ לארשי תונב ידי-לע שדוק-תבש תורנ תקלדה ןיינעל לודג קוזיח ןאכמ

* * *

תשולש תא ןאכ טרפמו הנומ י"שרש המ ןבוי ל"נה רואל ."תונבל ןמיס - תוהמא השעמ"ו
:אקווד הז רדסב םיסינה

איהשכ ,רתוי רחואמ .שדק תבש תורנ קילדהל הליחתמ איה ,ךוניח ליגל העיגמ הדלי רשאכ
.הלח תווצמ תמייקמו הסיעב תקסוע ראשה ןיבו תיבה תודובעל איה תפרטצמ ,תצק דוע תרגבתמ
הזמרנש ,החפשמה תרהט תווצמ תא תמייקמ איה ,היאושינ רחאל ,רתוי דוע םדקתמ בלשב
.(הניכשה "ןנע" ידיל האיבמ הרהט ירהש) "ןנע"ב
(168 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


. . םישגליפה ינבלו .קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןתיו
(ו-ה,הכ) תנתמ םהרבא ןתנ

- םישגליפה ינב וליאו ,'ה תדובעו השודק יניינעל זמור ,"המימת הלוע" היהש ,קחצי
.םלועה יניינעל

:ונדמלמ קוספה

.השודק יניינעל ,'קחצי'ל תתל וילע ,םדא לש ויתוחוכו ונמז בטימ תא - "ול רשא לכ"
.אמלעב 'תונתמ' תניתנב יד - 'םישגליפה ינב' - םלועה יניינעל וליאו
(344 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *
ןתנ לוכה ,ול ונתנש תונתמ ראשו ,הרש תודוא לע ול ןתינש המ. . :תונתמ םהרבא ןתנ
(י"שר) םהמ תונהיל הצר אלש ,םהל

תנתמ אנושו" :(וט) ילשמבו ןאכ :'ו הרסח "תנתמ" הלימה העיפומ הרותב תומוקמ ינשב
."היחי

:(ר"ומדא ק"כ לש ויבא) ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ךכ לע רמוא

תונתמהש הרומ 'ו רסח "תנתמ" .(רהוזב עודיכ) 'םייח תוא'ו 'תמא תוא' איה 'ו תואה
ןאכ רמאנ ןכל .('םייח'הו 'תמא'ה םהב הרסח יכ) השודקה דצמ אלו הפילקה דצמ תואב
הצר אל ןכלו) הפילקד ארטסמ ואב הרש לשב םהרבאל ונתינש תונתמה יכ ,'ו רסח 'תנתמ'
.(םהמ תונהיל

ימ ןכלו ,'םייחה ץע'מ 'ו תואה ןהב ןיאש ,הפילקה דצמ תואבה תונתמב רבודמ ילשמב םג
.("םייחה ץע"מ) היחי - הלא תונתמ אנושש

אנושו" םהרבא םייקש רחאמ :"יח רשא םהרבא ייח ינש ימי הלאו" אבה קוספב רמאנש םג והז
."היחי" וב םייקתנ ,"תונתמ
(זפו ופ 'מע 'א ךרכ קחצי-יול יטוקיל)

תורעהו תובוגתשדוק-תבש םויב הניש

:תוראהו תורעה המכ ףיסוהל שי ,חסש ןויליג 'תורשקתה'ב אבומל ךשמהב

םדא ןיאש ףאש ,הזב הנווכה (3 הרעה) "הנלטבי לא - ליגר םא"ש ע"ושב ז"הומדא ירבד (א
-רחא ןשיל ליגר לוחה תומיב םא תבש גנועב העיגפ ןיעכ וז לבא ,םיגונעתה לכ תושעל בייח
יפ-לע לבא .גנועה ןורסח קר אלו רעצ ןאכ שיש ונייה ,זא ןשי וניא תבשב וליאו ,םיירהצה
.ןושיל םיגהונ ןיא הז הרקמב םג הארנכ ןלהלד גהנמה

לכמ טעמ רתוי" ןשיל רתומ יתמ הנתה אל םש אבוהש ה"כפ םייחה-ץע סרטנוק ןושלמ (ב
שיו ,(דרפנב וניבר ע"ושב תקספנה) םיירהצה-רחא הנישה תא ללכ איבה אל ךדיאמ ךא ;"םוי
.תאז לולשל הנווכה םא ןייעל

ילילב םירועינ וראשנש םידיסח ויה םנמא :15 הרעה - (הלילבו) תירחשב הניש תודוא (ג
יברה ושענשכ צ"יירוהמ ר"ומדא ותעשב הנתה ךכש םירמוא) יברה גהנש ומכ ,שדוק-תבש
.(וינתח ג"שרהו

,10 'מע 'רענל ךונח' סרטנוקב :ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תודוא רפוסמהמ ריעהל (ד
לילבו .ק"שצומו 'ו םויל רוא - עובשב תוליל ינש רע תויהל גהנ ותוריעצבש ,ויתודלותב
.(תיעיברה העשב ,םוי לכב ותמכשה ןמז ינפל תחא העש) 'ג העשב םק היה ק"ש

ןנובתה הדועסה רחאלש ,ז"לרת תוחילס תבש תודוא 15 'מע םירווע-חקופ סרטנוקל אובמבו
ירחא חונל בכשו ,החונמל ןמז היה אל םויה ךשמבו ,הלילב חנ אלו טעמכ ףוסבלו ,הברה
.הלדבה

ולצא םידעוס ויה תונושארה תואישנה תונשבש רפוסמ ,11 'מע ונק תרבוח ,'תומישר'בו
ןשי היה םא .רבכ ותנשמ םק היה א"י העשבו" ,הליפתה רחא ףכית ףרוחב שדוק-תבש לילב
."המהה םינשמ רכוז יניא ,םעפה דוע ךכ-רחא

שי תילכת וזיא - ל"זיראה תואלפנ רפסל םא" ה"לשת מ"וטמ פ"ש תחישמ אבומה ןושלה (ה
.(א"נמ וכ 'םוי םויה' האר) ?"םיקידצ ישעמ םילודג" אלה ,רואיב ךירצ - "ךכב
םילשורי ,רנזבפ ךורב-םהרבא ברה


דבכ תליכא ןיינעב דוע

יבתכ יפ-לע (חכ ק"ס זנק ח"וא) םייחה ףכמ אבוה (19 'מע חער ןויליג) 'תורשקתה'ב
לש בל תליכאמ קר אל) ענמיהל שי הלבק יפ-לעש ,(ת"רטע הרותה תאז ה"דס) רמאממו ל"זיראה
רבדמ ןייצש רוקמה ךא ,דבכ לע רבודמ רמאמב) חומו דבכ תליכאמ (םג אלא ,ףועו היח המהב
.(בלב

,רכששי תניב םשב לארשי תולוגס 'סבו ,(ומוקמ ע"צו) םידיסח 'ס םשב הריכז 'סב םג כ"כ]
ג"ס ח 'יס ד"וי ב"ח רמוא עיבי ת"ושב ."הזל ןנישייח אלד םיקסופה ירבדמ הארנ ךא"
תליכאמ םירהזנ שיש ףאש" אינעד אתסקרפא ת"ושמ איבה םשו) החכשל השק וניא דבכש חיכוה
בתכ בס 'יס ג"ח תוכלה הנשמ ת"ושבו ,("םירהזנ יתעמש אלו יתיאר אל דבכה ןמ לבא ,חומה
שודקה ט"שעבה ידימלת ,אברדאו ,הזב םירהזנ וניאר אל םלועמד ע"צ רבדהד וז אדיפק לע
םנמא .תורעהבו בי ס"וס שפנהו ףוגה תרימש 'סמ ז"כ - ק"שב דבכ לוכאל אקוד םיגהונ ל"ז
רמאמב רבכ הנותנ הבושתה ,םיארומאה ישעממ תויארהמ קלח יבגל ןכו ,ט"שעבה ידימלת יבגל
.[הזמ םג 'םייריש' לוכאל לבוקמ היה םאב היאר שי םא ע"ליו ,םיברל ךייש ז"יאשו ,ל"נה

,םויכ םיבר םיגהונ ןכו ,התיה תואיצמהש ,ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה ינריעהו
.דבכ תליכאמ ורהזנ אל לבא ,חומ לוכאלמ ורהזנש

ר"ומדא ק"כ תוקלתסה רחאל ,ה"ע הרש-אנרעטש תינברה לש יטרפה חבטמב הזל ןיכומיס אצמו
,ה"ע ןיקנושש הירמש -םוחנ 'ר ח"הרה תונורכז) דבכב השמתשהש ,פ"רת תנשב ע"נ ב"שרוהמ
לש עובקה טירפתהמ ןכו ,(29 'מע 916 ןויליג 'ד"בח רפכ' .טכ 'מע די תרבוח ,ד"בח ןואטב
לכב" התיה םירהצה תחוראב הנושארה הנמה ובש ,שטיוואבוילב םימימת-יכמות תבישי חבטמ
ח"הרה תונורכז) "...תואירמ םעפו דבכמ תוציצק םעפ ,חולמ גד םעפ ...וריבחמ הנוש םוי
.(מ"כב ספדנו רזחו .זט 'מע 'ח תרבוח ,ד"בח ןואטב ,ה"ע קיסרק רזעילא 'ר
רמוע בושיה בר ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


הרש-ייח תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ןוושחרמב ד"כ

.[זעש ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה'ב הנורחאל ספדנ םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ]

.המכשהב םיליהת תרימא

.ישישה םויב ולסכ שדוח-שאר .11:34 העש ,'ו םוי לילב דלומה :שדוחה תכרב

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תודעוותה םוי

ןוושחרמב ט"כ ,ישימח םוי
שדוח-שאר-ברע

םלועה גהנמ ,("הרדסכ" הנש) הנשה םייק וניאש ,ןוושחרמב 'ל םויב טייצראי ול שיש ימ
עבקנ ,(ןוושחרמב 'ל הב ןיאש) 'הרסח' התיה הריטפה ירחא הנושארה הנשה םאש ,א"גמהכ
תרחמל םג הז םוי יגהנמב גוהנל רימחהל שי הליחתכלו ,ןוושחרמב ט"כ םויל דימת טייצראיה
עבקנ זא ,(ןוושחרמב 'ל הב שיש) 'הרדסכ' וא 'המלש' התיה הנושארה הנשה םאו ;שדוח שארב
.1שדוח-שאר םויל דימת טייצראיה

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישיש םוי
ולסכ שדוח-שאר

."ולסכ שדוח-שאר" ריהבה םויה

אפרנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש המ לגרל ,תידיסח תודעוותהו הידוה תדועס םיכרוע הלילב
.2ותיבל אציו ח"לשתב ותלחממ

םיגהנמ ורכזנ ןאכ .זעש ןויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וספדנ שדוח-שאר יגהנממ המכ]
.[םיפסונ

וא הליפתה ינפל והורמאי אל רוביצב הליפתל םירחאמהו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
.3רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב

,ןכמ רחאל דימ .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" :םירמוא ללהה םויסב
ץ"שה םג .5םימעפ שולש םירמוא דחי תאז לכ - 4 ". . הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא
.לבקתת שידק ינפל תאז רמוא

.6שדוח-שארב תומייוסמ תוכאלמ תושעל אלש םישנה גהנמ

הווצמ-תרופסת ףאו ,7תבש-ברעב לח םא וליפא ,שדוח-שארב רפתסהל אלש םיגהונ :תרופסת
.8תבש-יאצומל החדית שולש ליגל ועיגהב דליל

.9וירחאלשו וינפלש שדוחה רשאמ רתוי חלצומ ללכב ירה ולסכ שדוח :ולסכ שדוח

שדוחב םג לעופש דעו ,בוט-םוי ומכ שדוחה לכ השענ ,ובש םיבוט-םימיה יוביר דצמ
.10בוט -םוי-ברע ומכ בשחנש (דחא בוט-םוי וליפא וב ןיאש) וינפלש ןוושחרמ

'י םימיהמ לחה טרפבו .ד"בח תודיסח תטיש תצפהל ולסכ שדוח תא לצנל הלודג תוציחנ"
,דבלב ידרחה רעונהב קר אלו .םיאתמה םוסרפב םירבדה רודיסו ,ךליאו ולסכב ט"י ,ולסכב
.11"'הצוח' התע-תעל אצמנה ,ידרח וניא ןיידע התע-תעלש הז םג אלא

:12הזב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהש תועצה יתש

וכרעי שדוחה ךשמבש ךכב תאז אטבל ,"ידיסח שדוח" אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב (א
םג יאדכו ,(דרפנב ,ןבומכ) םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה
הלגנ ,הרותה דומילב ףיסוהל ודדועיו הרות ירבד ורבדי הלא תויודעוותהב .ףטה תא ףרצל
,הז שדוחד םיידיסחה םיבוט-םימיב - דחוימבו .הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהבו ,תודיסחו
הלודג יכה תודעוותהל דע ,וניינע יפל גוחו םוקמ לכב ,םוי לכב ךליאו ולסכ 'ימ לחה
ימיב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב םג - תכשמנ הלועפכו ,תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י םויב
.שדוחה םויס ,הכונח

תעב ,םיברב - בוט המו) ףטהו םישנה םישנאהמ דחא לכ ודמלי ולסכ שדוחב םוי לכב (ב
דחא לכ לש םתרותמ ,תודיסחה תרותב (ףסונ) ןיינע (ןהב אצויכו ל"נה תויודעוותהה
הז ךשמה םיווהמו דחי םירושק םהש יפכ ןהו ,דרפנב םהמ דחא לכ לש ןה] וניאישנ וניתוברמ
-המו ,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה :תודיסחה תובא תשולש לש םתרותמ - בוט המו ,[הזל
- אמרג ןמזהש ןיינעהמ לחה ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,דומילב ופיסוי םוי לכבש - בוט
םירפסב - דחוימבו ללוכ "רהנה תובוחר"ד ןפואב איהש ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותרות
לש ותרותל דעו ,םיאישנה לכ לש םתרותמ - הווצמ תררוג הווצמו ,הנורחאל וספדנש םישדחה
לועפל ,הצוח תונייעמה תצפהב תחאו דחא לכ ולדתשי - ומצע דומילה לע ףסונו .ונרוד אישנ
.ןכ ושעיש םידוהי דוע לע

,ותעב-רבד חול ,ד"ס א"כר 'יס ע"וש רוציק ,גמ ק"ס ב"נשמ ,זט ק"ס םש ת"עש ,כ ק"ס ח"סקת 'יס א"גמ (1
.ט"ס זע קרפ ב"ח לאירבג-יעטנ

תאצוה) 'ולסכ שדוח שאר' סרטנוקב הכוראב םירבדה תשרפ .הנש התואב תרצע-ינימשב היהש עוריאה רחאל (2
'שראמ' ןיינעה דובכל רבוח ןכ .'הכונח תאז'ב קר המייקתה היידוהה תדועס .(א"שנת ד"בח-רפכ ,'תצרפו'
עמש-תטלקב עיפומ 'שראמ'ה (מ"שת ולסכ ח"רב הנושארל רשוה ,הארנכ .ןיוול 'יש לטייפ 'ר ח"הרה י"ע) דחוימ
.א דצ ,"הימרא ימ" םשב 'ןודנול - שטיוואבויל ידלי' לש

,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (3
-ןייק-טינ עטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ ,ךכ-רחא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
'יס םייחה-ףכ הארו .ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה - [בטיה הייופא הניאש הנשי הלח=] "עקלוב ענעקאברעד
-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול . . החונ ה"הלז י"ראה תעד ןיאו" :רוביצ ימלש םשב חל ק"ס בכת
א"ס בנ 'יסב קספש םשכ ,הליפתה םדוק אוה םא םג רוביצה םע ללה רמול ג"ס חפת 'יס ז"הדא קספ הלגנה יפ
'מע ז"יח ש"ייעו .אפ 'מע ח"יח ק"גאב ראובמכ הזמ םיענמנ השעמלו ,רוביצב ללפתהל ידכ הרמזד יקוספב גלדל
תליפת ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,זס
'ד"בח - שדוח-שאר יגהנמו יניד' ע"עו .שדוח-שארב וגהנ ךיא ע"צו .כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה
.הנ 'מע

ףוגה תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (4
ארזע) ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו
.ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה-רעש - (דועו ח,ח

.36 'מע םיגהנמה-רפס .ןוושח ח"רדא ,םוי-םויה (5

'תויודעוותה'ב] הריפת ורסאש תומוקמ שי .םוקמה גהנמב םייולת םיטרפהש ,א"ס זית 'יס א"מרו ע"וש (6
אלש ץוהיגו ,(ינדי) סוביכ ,הגירס ,[דמר 'יס ג"ח ץ"בשתל ןייוצו ,וז הכאלמ תשגדומ 948 'מע ב"ח מ"דשת
-ךורעבו .(שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשא .בל,ל ק"ס םייחה-ףכ .ג ק"ס הבושת -ירעש :םש האר) םויה ךרוצל
ןתסנרפ דיספהל ןהילע ולביק אלש ,הכאלמ תושוע - תונמואב תוקסועה םישנ "ונלצא"ש בתכ י"ס םש ןחלושה
.(הע ףיעס ,ו קרפ ,ותכלהכ דעומה-לוח 'ס האר ,ךוניחב תורושקה תוכאלמל סחיב ל"צאו)


תאווצב .א"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש ,[חמ תוא ותאווצב] "דיסחה הדוהי יבר ריהזה ןכ יכ ,הנכס ששח ינפמ" (7
ולקה ק"שעבש א"דיחה םשב דסח-רוקמב ש"ייע ךא ,"שדוח -שארב םיינרופיצה לוטי אל ןכו" ףיסוה םש ח"היר
יבגל תאז וטימשה שדוח-שארב תרופסתה תעינמד הגהנהה תא ואיבהש םש ז"הדא ע"ושו א"גמה ןכאו .הזב
.נ"שו ,'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' ס"וסב הז 'יסל (א) םיאולימב ז"ע תויארו ןויד הארו ,םיינרופיצ

-שאר רחאל (ףכית) התושעל שי יתעדלו" :םייסמו ,הזב ןדש בש 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' האר (8
.אש 'מע םש האר ,הזב תוזירזה תביס .ז"חאלש הנעמב ןכו ."שדוח

.569 ע"ס כ ךרכ תוחיש-יטוקיל - יאופר לופיטל ןמז תעיבק ןיינעל הנעמ (9

.1 הרעהבו 78 'מע א"ח ט"משת ש"הס (10

.ל-טכ 'מע ה"ח שדוק-תורגיא (11

.97 'מעו 85 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (12

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il