- ב"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ולסכב 'א * תודלות תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םלועה ךותב - םלועהמ הלעמל


אוה ןעוט ,הזה םלועה תוואתמ רזנתהל ידוהימ םישרוד רשאכ
קרו ךא גנעתהל לכוי דציכו תימהב-שפנו ףוגב ותוא ורשקש
היהש התייה וניבא קחצי לש ותלעמ * אבה-םלועה יניינעמ
ךותל "ןדע-ןג" תניחב ךישמהו חקל םשמו םלועהמ הלעמל
תחישמ * לארשימ דחאו דחא לכל ןתינ הז חוכ * הזה -םלועה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


ראובמ ,רבדה םעטו .2וניבא התא יכ" קחציל אקווד ורמאי אובל-דיתעלש 1ל"זח ורמא
-דיתעלד ןמזה לש םישודיחה דחא והזש ,לוטיבו דחפ אוה קחצי לש וניינעש יפל - 3תודיסחב
.(4רמאמהב ל"נכ) אובל

לכל עגונב .אובל-דיתעלד אמגודב היה םיניינע המכבש קחצי יבג וניצמ ןכלש ,רמול שיו
ןיעמ"ה היה תובאה לכ לצאש ,אלא ,אבה-םלוע ןיעמ ה"בקה ןמיעטהש 5ל"זח ורמא תובאה
ןוויכ ,דיתעלד אמגודב וייח לכ היה קחצי לבא ,"ןמיעטה" ,גונעתה ןיינעב קר "אבה-םלוע
.אבה-םלועמ - יתאד אמלעמ המשנ וב הכשמנו 6ותמשנ החרפ הדיקעה תעבש

לצא םג וניצמ "ותמשנ החרפ"ד ןיינעה יכ ,קחצי לש ותלעמ איה דבלב וז אל ,תמאב לבא
- איה קחצי לש ותלעמ .םתמשנ החרפ 8המכ דוע לצאו 7תימנושה ןב לצאש תועד שי .םירחא
.ןמקלדכ ,םלועב ךישמהו חקל םשמו ,םלועהמ הלעמל היהש

-יתבל שריפ הז ,הנש ג"י ינב ושענש העשבש 10אתיא "םירענה ולדגיו" 9קוספה לע
.(הרז-הדובעל - ושעו ,תושרדמ -יתבל ךלה בקעי) םילילא-תדובעל שריפ הזו תושרדמ

ורסחנש אלא ,הנש םינומשו האמ תויחל ךירצ היה םהרבאש 12ל"זח ורמא :11הז לע םילאושו
שריפ ושעש העשב הרואכלו .הער תוברתל אצוי ודכנ ושעש הארי אלש ידכ ויתונשמ םינש שמח
ןב קחציו ,13הנש תאמ ןב םהרבא היה קחצי תדילב ירהש ,םהרבא יח ןיידע - הרז-הדובעל
היה ,הרז-הדובעל שריפו הנש ג"י ןב השענ ושע רשאכש אצמנו ,14םתוא תדלב הנש םישיש
?הער תוברתל אצוי ושעש ךיא האר םינש 'ב ךשמב ,ןכ םאו ,שולשו םיעבש האמ ןב םהרבא

.תוינומטמב אטח (יח ןיידע םהרבאש) ל"נה םינש 'בש ,ץרתמ 15תופסותה ילעבמ םינקז תעדב
לוכי היה ,תוינומטמב םינש 'ב אטחיש תורשפא התיה םא ,ירהש ,קיפסמ וניא הז ץורית ,לבא
?םינש שמח םהרבא לש ויתונשמ ריסחהל וכרטצי אלו ,תוינומטמב םינש שמח דוע אטחיש תויהל

דע הדיקעהמ 17ןיתמה קחציש םינשהש - ףסונ ץורית שי 9א"ביר םשב םגו 16'תורמאמ הרשע'ב
.18ויתונש ןינמב ונמנ אל ולא םינשו ,ןדע-ןגב היה ,דחא םויו םינש 'ג תב היהת הקברש
- ושעו בקעי תדיל תעב ,אלימבו .םלועהד ןמזהמ הלעמל אוה ןדע-ןגש יפל - םעטה רמול שיו
םישש קחצי לש ויתונש רפסמ היה ןכ-יפ-לע-ףאו ,הנש םיתשו םישישמ רתוי קחצי תדילמ ורבע
.םיתשו םישיש האמ ןב זא היה םהרבאו ,ןמזהמ הלעמל היה ןדע-ןגב היהש םינשהב יכ ,דבלב
ןב היה ןכלו ,ויתונש ןובשחב ולא םינש 'ב ונמינ אל ,ןמזלו םלועל רזח קחצי רשאכו
.19הנש םישיש

.רבדה רכינ ,ןמזהל ךכ-רחא םירזוחשכ לבא ,ןמזהמ הלעמל היילע לש ןיינע םימעפל שי -
,ןמז ירחאל לעופב עריאש ןיינע ןושרג 'ר וסיגל בתכ בוט-םש-לעבהש 20רופיסה ומכו
-שמח (וא רשע) לש ןמזה ךשמ רקסנ םשש 'וכ הריציה םלועל הלע בוט-םש-לעבהש יפל ,ונייהו
תעשב םגש טרפבו ,הזה-םלועד ןמזהמ ותוא איצוה אל הז ןיינע לבא .תחא הריקסב הנש הרשע
.קחציב ןכ-ןיאש-המ ,הטמל ופוג היה היילעה

רמא קחציש וניצמש יפכ ,הטמל ותויהב הז ירחאל םג היה - ןדע-ןגב היה קחציש הז ןיינעו
היהש ןמזהמ רכזש אלא ?עדי ןיינמ ,הרואכלו ,22ןדע-ןג ,21"'יוה וכרב רשא הדש חירכ"
,23ויפ לע ורטוסו ךאלמ אב הטמל ןדע-ןגמ האב המשנהש העשבש אוה רדסהש ףאו .ןדע-ןגב
תולעל הכירצ המשנה רשאכ ותמגודו ,הטמל תויהל ךירצש הדובעה רדסו ןפואל לבלבי אלש ידכ
תא ךישמהו חקלש שודיחה היה קחצי לצא ,םוקמ-לכמ ,24אמלע יאהד וזיח חכשיל הילע ,הלעמל
.הטמל - ןדע-ןגד םיניינעה

לכתסהש ןוויכ ,ושע תא ךרבל הצר קחציש םעטה 26תודיסחב ראובמה םג ןבוי 25הז יפ-לע
ךירצ היה ,ףיקמה תא האר קחציש םשכ :ןבומ וניא הרואכלד - ףיקמה דצמ ,הלעמלמ וילע
הלעמל היה קחציש ןוויכד - ןבוי ל"נה יפ-לעו ?ףיקמה לעופ ובש ,ימינפה תא םג תוארל
ושע םוטשיו"ד בצמו דמעמב אל ,ונייה ,רוריבה רחאל ,דיתעל אוהש ומכ ושע תא האר ,ןמזהמ
לש רמאמהב ראובמכ ,"םלש בלבו הנומאב ,28ריעצ דובעי ברו"ש יפכ אלא ,27"בקעי תא
.29ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא

'וג ךיחא אב" ול רמא הליחתבש ףאש ,ושעל קחצי תכרבב וניצמש המ םג ןבוי הז יפ-לעו
"ךבשומ היהי ץראה ינמשמ" וכרב םוקמ-לכמ ,30"ינב השעא המ אופא ךלו 'וג ךתכרב חקיו
,(3317"עירבאלאק") 32"ןווי לש הילטיא וז" ,(31"ץראה ינמשמ" בקעיל ןתנ רבכש ףא)
הערפ תב תא המלש אשנש העשב" 34ל"זר רמאמכ ,קחצי תכרב תעשב םלועב התיה אלש ןוויכש
ןכלו ,בקעיל קחצי הנתנ אל ,"'וכ הנבנ וילעו ןוטריש וב הלעו םיב הנק ץענו לאירבג דרי
ןווי לש הילטיא ושעל תתל קחצי לוכי היה ךיא :השק הרואכלד - 35ושעל התתל לוכי היה
!?םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא םא 36אתגולפהב יולת הז ירה ,ןיידע םלועב התיה אלש

ירבדב תישילש הדועס תבוח ידי םיאצוי רשאכ :(קוחש-תבב רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ) -
תא ךירפהלו תבש יאצומב והשימ אובל לוכי ,"הרות ענעגייא א" םירמוא רשאכ הנה ,37הרות
הבוח ידי תאצל ("רעטניזעג") בטומ ןכלו ...תישילש הדועס אלל םיראשנש ,אצמנו ,"הרות"ה
.וכירפהל רשפא-יאש יתימא הרות רבד תרימא םע וא ...חולמ גד תכיתח םע

אב אלש רבד הנקמ םדא םא הלאשהל ומצע תא קחצי סינכה דציכ :ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו
...!?הכרב אלל ושע ראשי ,םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיאש אוה ןידהש ררבתי םא ;םלועל

התיה ןווי לש הילטיא םג ירה ,ןמזהמ הלעמל היה קחציש ןוויכד - ןבוי ל"נה יפ-לעו
.םלועל אב רבכש רבדכ ולצא תבשחנ

,"השולשל אלא תובא ןירוק ןיא" 38ל"זח רמאמ םדקהבו - הדובעב הז ןיינע ראבל שיו
דחאו דחא לכ לצא אל ,םיטבשה תגירדמש ,םיטבשהל תובאה ןיב קוליח שיש ,39הזב ראובמו
דחא לכ לצא שי ,תובאה תוגירדמ לבא ,םיטבשה לכ לש תוגירדמה לכ תויהל םיכירצ לארשימ
יקולא" לארשימ דחאו דחא לכ רמוא ןכלו .תובאהמ דחא לכ לש תוגירדמה לארשימ דחאו
לכל ותדובע ןפואמ חוכ ןתונ תובאהמ דחא לכש ןוויכ ,40"בקעי יקולאו קחצי יקולא ,םהרבא
ןדע -ןגמ ךישמהו חקלש ,קחציב רבודש הז ןיינעש ןבומ הזמו .ותדובעב לארשימ דחאו דחא
.לארשימ דחאו דחא לכל עגונ - םלועב

,41(עובשה ימי לכ) ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימש ,תבשל עגונב וניצמ הז ךרד-לעו
הדובעל עגונ הז ןיינעו ,(42רמאמהב ראבתנש ומכ) ןמזהמ הלעמל אוה תבשה ןיינעש ,ונייה
.עובשה לכד

ללכנ הזש ,'וכו תבשב ינש םוי ,תבשב ןושאר םוי - 43םוי לכב תבש ריכזהל ךירצ ןכלו
אוהש רבד לכ לע רמוא היהש 45ןקזה יאמשב וניצמש יפכו .44"תבשה םוי תא רוכז" הווצמהב
.תבש דובכל

:הדובעב ל"נה ןיינע רואיבו

וניינע לכו ,הזה-םלוע יגונעתו תוואתמ ("ךיז ןגאזפא") רזנתיש ידוהימ םישרוד רשאכ
םע אקווד ותוא ורשקש ,אוה ןעוט - 4617"'וגו 'יוה םעונב תוזחל 'וגו יתלאש תחא" היהי
םירבדמ רזנתהל ונממ שורדל םילוכי דציכ ,ןכ םאו ,הזה-םלועב אקוודו תימהבה-שפנו ףוגה
,אבה-םלועל ךיישה ןיינע והזש ,"'יוה םעונ"מ קר גנעתהלו ,הזה-םלוע יגונעתל םיכיישה
?47"'יוה םעונב תוזחל"ד ןיינעה הלגתי זא קרש ,הזב אצויכו ןדע-ןג

-דיתעלד ןיינעהב קמעתהלו ןנובתהל ,48"קחצי יקולא"ד חוכה ול ןתינש - הז לע הנעמהו
יגונעת לכש ,ונייה ,"'וג חיר האר" ולצא תויהל לוכי וישכע םגש דע ,ןדע-ןגו אובל
,ןכ םאו ,49ןדע-ןגד םיגונעתהמ תלוספ אלא םניא ,םייתימאה םיגונעתה וליפא ,הזה-םלוע
אליממ יזא ,רקיעה לטב רשאכש טרפבו ?תלוספה תא לבקל ליבשב גונעתה רקיע תא חיני דציכ
ענייז עלא") ותבשחמ לכ תא ("ןאטניירא") חינהל ךירצ ןכלו .תלוספה ןכש-לכו ,לפטה לטב
- לוע-תלבק אוה הדובעב וניינעש ,לוטיב ידי-לע אוה הזל ךרדה ,רשא ,רקיעהב ("ןעקנאדעג
הרענה הזבו" 50רמאנ הז לעש ,לוטיבה ןיינע תויהל ךירצ םש םגש ,ןדע-ןגל היילעה ךרד-לע
."ךלמה לא האב

.לוע-תלבקו לוטיב - 51"קחצי דחפ" - קחצי לש וניינע םג והזו

הקיתשש תמא ןה ,הרואכלד .52תקתוש הלכהש ןישודיקב גהנמה םעט םג ןבוי הז יפ-לע
גהנמ ןישודיקב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,שוריפב הרימאה רתוי בוט םיניינעה לכב לבא ,53האדוהכ
?תקתוש הלכהש (54איה הרות) לארשי

ךשמנ הז ידי-לעש ,םצע לא םצע בוריק ,ימינפ בוריק תויהל לוכי דציכ :הזב רואיבה ךא
רעקידנעטש-לופ") טלחומ לוטיב ידי-לע אקווד - 55"ךרובי םירשי רוד"ב ףוס-ןיאה חוכ
תשא"ד הגירדמהל םיעיגמ הז ידי-לעש דעו ,ימינפ דוחיי השענ לוטיבה ידי-לעו .("לוטיב
.56"הלעב תרטע ליח
- םחנמ-תרות' ,ד"ישת'ה ,ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תודלות תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(167-162 'מע (י) ןושאר קלח ,ד"ישת'ה 'תויודעוותה
.ב,טפ תבש (1

.זט,גס היעשי (2

.ג,זי ונתשרפ א"ות (3

.(ךליאו 165 'מע י"ח תויודעוותה םחנמ תרות) ךליאו ד"פ (4

.ב"עס ,זט ב"ב (5

.(ופוסל בורק) א"לפ א"רד יקרפ כ"ג הארו .(אתפסות) א,ס א"חז (6

.םש תורוא-יצוצינ הארו .ב,דמ ב"חז (7

.הווש ל"נה לכב החירפה ןיאד ןבומו - .דועו .ג"לפ א"רדרפ .ב,חפ תבש האר (8

.זכ,הכ ונתשרפ (9

.ד"וי ,ג"ספ ר"במ .פ"הע י"שרפ (10

.(ימלשוריה םשב) פ"הע 'סותה ילעבמ םינקז תעד (11

.בי,םש ר"ב (12

.ה,אכ אריו (13

.וכ,םש ונתשרפ (14

.11 הרעהבש (15

.ל-ט"כס ג"ח ח"כא רמאמ (16

.כ ,םש ונתשרפ י"שרפ (17

,ןבומ לבא .ויתונש ןיינמב הבשחנ אל תולזמה ושמש אלש לובמה תנשד - חנמ אמגוד איבמ א"בירב (18
קר הרסחש (א :לובמב כ"אשמ ,ולצא םלועהד ןמזה ןיינע לכ היה אלש קחציד ןיינעל המוד הניא - םתוהמבש
.מ"כאו .א"ה א"פ ה"ר ימלשורי הארו .הזב חנ ומכ ויה םלועה יניינע לכש (ב .ןמזהד הדידמה

.370 'מע ה"ח ש"וקל םג האר (19

.םש תורעהו םינויצב הארו .א,טנ ךיתווצמ-ךרד (20

.זכ,זכ ונתשרפ (21

.מ"כאו .א,דפ ג"חז .ב,טל ב"חזמ ק"עצו .ו"זרהמ 'יפבו ה"ספס ר"ב האר (22

.ב,ל הדינ (23

.נ"שו .ול 'מע ג"ח טקולמ מ"הס םג הארו .ד,דפ צ"עמש ישורד ת"וקל (24

.הגומ יתלב החנהמ - הז ףיעס (25

ד"פרת מ"הס) ד"פרת ,(ע 'מע ד"נרת מ"הס) ד"נרת תודלות פ"שד ךל ןתיו ה"ד .ג,כ ונתשרפ א"ות האר (26
.נ"שו .(דס 'מע ד"ח טקולמ מ"הס) ח"כשת ,(69 'מע ב"שת מ"הס) ב"שת ,(ביק 'מע

.אמ,םש ונתשרפ (27

.גכ,הכ םש (28

.(זסק 'מע ת"רפ מ"הס) ופוסב ת"רפ תודלות פ"שד שדוח רחמ ןתנוהי ול רמאיו ה"ד (29

.זל-הל ,זכ םש (30

.חכ,םש (31

.(ו ,ז"ספ ר"במ) י"שרפבו טל ,םש (32

.(אפר 'מע ירשת ד"בח יגהנמ רצואב אבוה) אילטיא ךרע יבשת 'ס האר (33

.נ"שו .ב,ונ תבש (34

.נ"שו .ךליאו 13 'מע טי תרבוח "תומישר" האר (35

.נ"שו .ךליאו א"עס ,בצ תומבי האר (36

.(ה"לשה םשב) ב"קס ד"מתס ח"וא א"גמב אבוה - א,הצ ג"חז האר (37

.ב,זט תוכרב (38

.(א,הנ) אראו פ"ר א"ות (39

.ב,זיק םיחספ (40

.א,חפ .ב,גס ב"חז (41

.(ךליאו 158 'מע י"ח תויודעוותה םחנמ תרות) ה"פ (42

.ח,כ ורתי ן"במרו אתליכמ (43

.םש ורתי (44

.י"ס ב"מרס ח"וא ז"הדא ע"ושב אבוה .א,זט הציב (45

.ד,זכ םיליהת (46

.מ"כבו .(א,טמק) ט"כס ק"הגא אינת האר (47

:רתוי תויטרפבו (48

.ןמזהמ הלעמלש בצמו דמעמב ומצע תא דימעהל לארשימ א"ואכל חוכה ןתינ "קחצי יקולא"ד ןיינעה דצמ

:אמגודלו ,םיבצמה לכב עגונ הז ןיינעו

הזל הצעהש (מ"כבו .ד"יפ אינת .דועו .א,דפ ה"לש האר) םירפסב אתיא - הוואת יניינע לע תורבגתהל עגונב
םיאור הואתה יולימ ירחאלש םדא ינב עבט ירהו .הוואתה יולימ ירחאלש בצמה תא ומצעל רייצי םדאהש איה
לוכי היה אלש ןכתייה ומצע לע אלפתמ םדאהש ,ךכ ידכ דעו ,("טשינראג זיא סע") שממ וב ןיאש רבד והזש
.הוואתה לע רבגתהל

ירחאל ;הוואתה יולימ ירחאל ומכ בצמו דמעמב תויהל 2התע ומצע לע לעפי דציכ :הלאשה תלאשנ הרואכלו
יולימ ירחאל ומכ התע היהיש ןכתיי דציכ ,כ"או ,שאכ רעוב ורצי התע וליאו ,ותוואתמ ררקתמ הוואתה יולימ
?הוואתה

בצמהב ומכ התע דומעל לוכי ,ןמזהמ הלעמלד ע"והש ,"קחצי יקולא"ד ןיינעה וב שיש ןוויכש - הזל הנעמהו
.ז"חאלש

:אפוג הדובעל עגונב ז"דעו

,רשא ,אוה ןעוט - "'יוה םעונב תוזחל"ד הדובעב ץפח אוה וליאו ,לוע-תלבקד ןיינעה תא ונממ םיעבות רשאכ
הלעמה התע וליאו ,אובל-דיתעל קר הלגתת וז הלעמ ,מ"מ ,רתוי הלודג הלעמ שי לוע-תלבקה ןיינעבש תמא ןה
."'יוה םעונב תוזחל"ד בצמו דמעמב דומעל - אוה ןעוט - התע ול בטומ ,אלימבו ,"םייוליג"ה ןיינעב איה

הלעמה תא ("ןרעה") ריכהל התע םג לוכיש ,ןמזהמ הלעמל ,"קחצי יקולא"ד ןיינעה דצמש - הזל הנעמהו
.(הגומ יתלב החנהמ) דיתעל הלגתתש לוע-תלבקד

.ד,ומ חלש ת"וקל (49

.(ךליאו א"עס ,מק) ךליאו י"ס האתשמ שיאהו ה"ד הרש-ייח ח"ות .א,וצ א"גמ א"ות הארו .גי,ב רתסא (50

.במ,אל אציו (51

.א,המ שגיו 'פ א"ות (52

.ב,זפ תומבי (53

.ה"מפ א"רד יקרפ .א"ה ד"פ םיחספ ימלשורי (54

.ב,ביק םיליהת (55

.א,דמ םש א"ות .ד,בי ילשמ (56

41 'ע - ק"הלל תמגרותמ ארודהמב) ךליאו 48 'ע א"ח ש"וקלב הספדנו ,(תידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה (*
.הגומ יתלב החנהמ םינינע המכו מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו


םירמוא רשאכ הנה ,הרות ירבדב תישילש הדועס תבוח ידי םיאצוישכ
,"הרות"ה תא ךירפהלו והשימ אובל לוכי ,"הרות ענעגייא א"
תישילש הדועס אלל םיראשנו

בצמה תא ומצעל רייצל איה הוואת לע רבגתהל הצעהש םירפסב אתיא
לכלש וחוכב "קחצי יקולא"ד ןיינעה דצמ יכ ,הוואתה יולימ ירחאלש
ןמזהמ הלעמל ומצע דימעהל דחא

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


!"םויה" אובל חיטבה ונקדצ חישמ


?חישמ ינפל אובי איבנה והילאש חרכה שי םאה

תודוא םימעפ המכ רבוד ירה - הלואגה תודוא רשבל אב אל ןיידע איבנה והילאש יפ-לע-ףא
:ונקדצ חישמ ינפל אובי איבנה והילאש חרכה לכ ןיאש ם"במרה ןיד-קספ

תליחתבש םיאיבנה ירבד לש ןטושפמ האריי" :ם"במרה בתוכ (ב"ה ב"יפ) םיכלמ תוכלה ףוסב
הנה רמאנש . . איבנ דומעי גוגמו גוג תמחלמ םדוקשו ,גוגמו גוג תמחלמ היהת חישמה תומי
תומי תליחתב איבנה והילא אובי ם"במרה תעדלש ,ונייה ,"'וג והילא תא םכל חלוש יכונא
.ונקדצ חישמ תאיב ירחאל - חישמה

ינירה רמואה"ד ןידב (א"יה ד"פ) תוריזנ תוכלהב ם"במרה ירבד תא ראבל שי הז יפ-לעו
אל אהו" ארמגה ירבדמ ם"במרה ילכ-יאשונד תוישוקה עודיכ ,"'וכ אב דוד ןבש םויב ריזנ
אוביש ינפל תויהל הלוכי ונקדצ חישמ תאיבש קסופ ם"במרה יכ - "'וכ לומתאמ והילא אתא
.איבנה והילא

אובל לוכי היה דציכ אוה ץרתי ונקדצ חישמ אובי רשאכש רמול ךירצ ןיא - הז יפ-לעו
.אתיל ארקיעמ אישוק ם"במרה תעדל יכ - איבנה והילא אוב ינפל
(הגומ יתלב - 1312 'מע ג ךרכ ג"משת'ה 'תויודעוותה')


והילא אצמנ ןכיה הנימ-אקפנ ןיא

,"רמ יתא תמיאל" ונקדצ חישמ תא לאש יול ןב עשוהי 'רש (א,חצ ןירדהנס) ארמגב אתיא
."ועמשת ולוקב םא םויה" ,"םויה" :ול בישהו

ארמגב רורב ןיד-קספ ונשי הז לע הנה - !?'וכו 'וכו "לומתאמ והילא אתא אל" ירה -
"ןירדהנס" דמולש ידוהיו ,םיניד קוספל - "ןירדהנס"ה לש םניינעש) "ןירדהנס" תכסמ
,וטושפכ - "םויה" אב אוהש חיטבה ונקדצ חישמש (!"דיא ןירדהנס א" אוה השענ ,יעבדכ
אוה רקיעה - 'וכו והילא אצמנ ןכיה ללכ הנימ-אקפנ ןיא ,ןכלו !"ועמשת ולוקב םא םויה"
ולאל הנעמה םג הזו - "םויה" אב ונקדצ חישמש חטבומ זאו ,"ועמשת ולוקב"ד ןיינעה ונשיש
!שממ - םויה אובי ונקדצ חישמש ןכתיי דציכ :םילאושש
(הגומ יתלב - 1159 'מע ב ךרכ ג"משת'ה תויודעוותה)


"התיעב" קר הלואגה רשבמ והילא

רשאכ קר הז ירה - חישמ תאיב ינפל אובי איבנה והילאש בותכש המש םינורחאב ראובמכ
תושרדמ םנשי יזא ,"הנשיחא"ד ןפואב היהת הלואגה רשאכ לבא ,"התיעב" היהת הלואגה
.('וכ םיניינע המכ רפוס םתחה ץרתמ הז יפ-לעו) הז ןינעב תוקולח
(הגומ יתלב - 63 'מע א ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה')

רקיעה אוה השעמה


הלגנה תרות ןיב דירפהל ןיא
הרותה תוימינפל


תודיסחה יגהנמו יכרדב תכללו תודיסח דומלל ךירצ

תרות דומילש - תודיסחה ךרד לש המויקל םינש 150-200 ירחאל - יח תפומב אצי רבכ
הרותה דומילב ,ךרבתי 'ה תדובעב חוכ תפסות םיווהמ תודיסחה יכרדב הגהנהו תודיסחה
,תווצמה םויקו

לכד הנווכה תילכתו ,ךרבתי ותדובעב םיטרפ םה תווצמה םויקו הרותה דומילש אלא דוע אלו
םיקוחה לכ תא תושעל 'ה ונווציו :ארקב םישרופמה וניבר השמ ירבדכ - איה םיניינעה יטרפ
השענ הז ןיינעש - "וניקולא 'ה תא האריל (הרות דומלת תווצמ םג ללוכ ,תווצמה לכ) הלאה
.תודיסחה תרות דומיל ידי-לע

הרותה לכ לש תוימינפה איהש אלא דוע אלו ,הרותב קלח איה תודיסחה תרותש םידומ לכה
הלא דגנ ("טראוו רעקידלאוועג") תופירחב אטבתמש רהוזה ירבד םהילע םילח ,אלימבו ,הלוכ
תא םיבישחמש ,םהב רתסומה ימינפה ןכותה אלל אמלעב םירופיסכ הרותה ירופיס םידמולש
.רבדה ףוגל (רופיסה) שובלה

,ה"בדוק ,אדב אד ןרשקתמ ןירשק תלת" רהוזה רמאמ יפ-לעש ליעל רכזומכ - הזמ הריתיו
אילגל םיתס ןיב קלחמש ימש אצמנ ,"אילגו םיתס אגרד לע אגרד והלוכו ,לארשיו אתיירוא
ךרבתי ותודחא ךפיה והזש ,ה"בוקב אילגל םיתס ןיב קלחמש ומכ הז ירה ,אתיירואב
רמאנ) ולסכ ט"יל ספדנש ר"ומדא ח"ומ ק"כד רמאמהב ראובמה יפ-לע - אלימבו ,תיתימאה
לש ןיינע (תוקדד תוקדב) הז ירה - (תכרעמה .ב"ישת ולסכ ט"יל שדחמ ספדנו ו"פרת תנשב
...!הרז-הדובע

תומילשב איה הנומאה תדוקנש אינתב ראובמכ ,הרז-הדובעל ךייש וניא ידוהיש איה תמאה
עגונב תלעופ הניאו הניש תניחבב ולצא איהש ןכתייש אלא ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא
[...] .השעמו רוביד ,הבשחמב הגהנהל

לעופב השעמב אטבתי רבדה ,"הנומאה" הלגתתשכ

'ה לארשי עמש" - הנומא לש ןיינע תודוא ןאכ רבודמש הליחתכלמ שיגדהלו ריבסהל שי
,דח אלוכ לארשיד אילגו םיתס ךכ ,דח אלוכ ה"בוקד אילגו םיתסש םשכש - "דחא 'ה וניקולא
םג ךירצ אילג הצורש ימש ,ךכ ,םהיניב קלחל רשפא-יאו ,דח אלוכ הרותד אילגו םיתסו
.םיתס

אובתש הנומאה תדוקנ תא ולצא תולגל - ?"לועפל" שוריפה המו - הז ןיינע ולצא ולעפישכו
ליחתיש ,השעמו רוביד ,הבשחמב לעופב הגהנהב םג רבדה אטבתי יזא - יוליגה לא םלעהה ןמ
יכרדב גהנתמ םג אלא ,תודיסחה תרות דמולש דבלב וז אל ,רמולכ ,תודיסחה יכרדב ךליל
- תודיסחה תרותד הנווכה תילכת אוהש ירקיעה ןיינעהב דחוימבו ללוכ ,תודיסחה יגהנמו
דיא א יוו דיא א טרעוו רע") תויהל ךירצ ידוהיש יפכ ידוהי השענו ,ויתודימ עבט תונשל
.("ןייז ףראד
(הגומ יתלב - 192 -193 'מע ןושאר קלח ב"ישת'ה 'תויודעוותה' ,ב"ישת'ה ולסכב ט"י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


"חילציו תוחילשה אלמי"


ןכו ,ומצע חילשה תבוט ןיבל תלוזה תבוט ןיב דירפהל ןיא
לייח" * תימשגה ותבוטל חילשה לש תינחורה ותבוט ןיב
הזש ,החמשו ןוחצינ תניגנמ ךותמ אוה דעוצ ,המחלמל ותכלב
הקקזנש החילשל יברה בתוכ ,"ןוחצינל תורשפאה תא לידגמ
ריעה 'חתפמ' תלבק ,החילשל יברה עיצמש האוולה * דודיעל
וידליו תפצ לש הברל תדחוימ תודיחיו ,תודעוותהב תפצ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה רמא ,(173-172 'מע ו ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה') ב"ישת'ה לולאב י"ח תודעוותהב

לועפל םימייוסמ תומוקמל םחלש ר"ומדא ח"ומ ק"כש הדבועה רשא ,םיבשוחה שי
וילאש םוקמה תבוטל םא-יכ ,םתבוטל אל איה ,תודהיהו הרותה תצפהב םש
-לכ-לעו .םה םתבוט לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ רתוומ םוקמה תבוט ליבשבו ,וחלשנ
תינחורה םתבוט ליבשבו ,תינחורה םתבוט קר יהוז - םה םיבשוח - םינפ
.תימשגה םתבוט לע םירתוומ

:ורמואב תאז השיג ךירפמ יברה

ליבשב קר הבוט יהוזש) תלוזה תבוטל ותבוט ןיב הקולחהש ,אופא תעדל םיכירצ
(תודחאה ךפיה) תוינש לש ןיינע - תוקדד תוקדב - איה (וליבשב אלו תלוזה
ירה ,ולש תוחילשה תנווכ יהוז םאו ,איה תחא הנוילעה הנווכה יכ ,םולשו סח
תינחורה ותבוט ןיב קלחל ןכתיי אלש המכו-המכ-תחא-לעו .ותבוט םג וז
תוינחורו תוימשג ,ה"בקה לש הטושפה ותודחא דצמ יכ - תימשגה ותבוטו
.הזל הז םימיאתמ

בבל בוטו החמשב

םוגרתב ןאכ ,וסר-הסר 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת תנשב תוחולשה תחאל יברה בתוכ ךכו
:תוינחורבו תוימשגב םינוש םיניינע לע ןנואתהל התברה הארנה יפכש ,(ישפוח

ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמו .ותיעב הלביק חטב ,םדוקה הבתכמ לע הנעמה
ךירצ ידוהיש ,וניאישנ וניתובר לש תוארוההו העיבתה תועודיש ,המדקהבו
אוהש אלא ,תאז תושעל וילעש קר אלו .בבל בוטבו החמשב ויניינע תא תושעל
היהתשכ אלא ,לוע-תלבק ךותמ תאז תושעל םילוכיש קר אלו ,ןכ לועפל לוכי םג
לכשה ףא רשא דע ,תימהבה שפנל וליפא תאז ריהבהל ןתינ ,המיאתמ תוננובתה
.ךכל םיכסמו תאז ןיבמ תימהבה שפנה לש

ליכמ אוהש ךכ לע טבה אלל ,תבתוכ ךנהש בתכמ לכב ירה ,יתאילפ בורל הנה
רסוח אוה םיבתכמה לכב הוושה דצה ירה ,היינשה רחא תחא ,תובוט תועידי
וברי קרש לככו .תוינחורב ןהו תוימשגב ןה . . ב ךתואצמיהמ ןוצר תועיבש
הז ןיאש הנקסמה םדיצל העיפומ ,תודהיה יניינעב החלצהה לע םיחווידה םהב
.תרחא תויהל חרכומו ןכתייו ,ןוכנ

ןיאו . . ב תודהי איבהל קר הנניא ךכב הנווכה ,תוחילשה ןיינעש ,ןבומ
הבוט איבמ - רבדה רקיע רותב אוה אלא ,ידוהיל הבוט תושעל קר הנווכה
.ןבומכ םייטרפה ויניינעב םהב לעופש ימל החלצהו

ןוחצינב ןוחטבו החמש

,חק-זק 'מע ,טי ךרכ) שדוק-תורגיאב אוה םג ספדנ ,החילש התואל ,רתוי םדוק ,ףסונ בתכמ
:(ישפוח םוגרתב ןלהל .ךכל ןייוצ אל ןוילגה ילושבש ףא

היהי אבה בתכמהש יתווקתו .ולסכב ז"ימ בתכמה עיגה ,ךורא קותינ ירחא
ימינפה ןכותהש ,תורואבו תורנב ףיסוהל שיש ,הכונחה ימי תארוה לש ןפואב
םכיניינעב םג היהי ךכו "רוא הרותו הווצמ רנ יכ" בותכל םאתהב אוה הז לש
ןפואב םג ,טרפבו תודיסחהו תודהיה תצפהו הדובעה קוזיחב םג ךכ .םייטרפה
.רואו ףיסומ ךלוהו ףיסומד

דמועה רבד ךל ןיא ,רמאנ הז לע םג יאדווב ירה ,םיישקה לכ לע טבה ילבמו
םיחילצמש ,תונורחאה םינשב ונחכונ ךא .תוצמאתה השורד ,תמא .ןוצרה ינפב
ברה ךלעב םג ךכו ,םכתדובעב םג ךכב םתחכונ חטבו) ורעישש יפכמ רתוי ךכב
.(םוקמ לכב םג הז ךכו ,ותדובעב 'יש

ךותמ אוה דעוצ ,המחלמל ותכלב לייחש ,ר"ומדא ק"כ ינתוחמ ונעמשש יפכו
םגו .וזרזמ םגו ןוחצינל תורשפאה תא לידגמ הזש ,החמשו ןוחצינ תניגנמ
ןוחטיבו החמש ךותמ וכלי הדובעב םיקסועה לכו םתאשכ ירה ,ליעל רומאהב
...רתוי הבר הדימבו ,רתוי רהמ ,תולקב עיגי רבדה ,הדובעה ןוחצינב

ירשא ןכלו . . ב םגו םוקמ לכב חצנת תודיסחהש ,ןוחטיבב קזחתהל רקיעהו
לש םתשירדכ בבל בוטבו החמשב ךכב םילעופו ,וז הדובעב םיקסוע םכנהש םכקלח
.דחא לכמ וניאישנ וניתובר

אצמנה בתכמה םוליצב עיפומו ,םש שדוק-תורגאב טמשנ המ-םושמש ףסונ עטק שי בתכמה ףוסב
:['ישפוח םוגרת'ב] ונידי תחת

ןאכ לבקל ןתינ . . ל םכעיגה ירחא ורבטצהש תובוח תודוא םיבתוכ םכנהש המ
400 לש םוכס לע ךרעב (ןבומכ ,םיזוחא אלל) םייתנש-הנש ךשמל האוולה
.רבעמה תא לקי רבדה םאב ,תוריל

ריעה לע תולעב

יד"בח בושיי דסייל ,יברה ידי-לע (ה"ע) ןלפק בייל-הירא 'ר ח"הגה חלשנ ג"לשת תנשב
:יטרפ ןמוימ עטק ןלהל .תפצב

:"ח"לשת זומת שדוחה םיכרבמ חלש תשרפ שדוק-תבש יאצומ"

ורמאש םישנא המכל ךייח םינוגינבו ,תודעוותהל א"טילש ר"ומדא דרי 10.30 העשב"
תייריע שאר יברה לא ושגינ תוחישה ןיב . . ותיילמפו תפצ תייריע שאר םהיניבו 'םייחל'
.תפצב ד"בח תיירק תוחתפתה לע ורפיס ןכו ,תפצ ריעה חתפמ תא יברל ונתנו וינגסו תפצ
לכ לע תולעבה תא םינתונ ירה ריעה חתפמ תא םינתונשכש םיעדוי םה אמתסמש בישה יברה
א"טילש ר"ומדא ק"כ םהל ןתנ ךכ -רחא .ןושאר בלש קר הזש רמא ד"בח תיירקל רשקבו ריעה
רמא ךכ-רחא .תונוזמ תחקל םהל עיצהו 'םייחל' םהל רמא .'םכילע םולש'ל 'קה ודי תא
ןכאו .האבה החישל דע וכחיש םהל דיגיש (רנורג בייל הדוהי 'רל=] ג"לירל א"טילש ר"ומדא
יכ' ןגנל ליחתה . . החישה תא ועמשו וכיח םהו תפצ ריעה תודוא יברה רביד האבה החישב
."ונגסלו תפצ תייריע שארל םולשל ודי ןתנ וכרדבו םק ,'ואצת החמשב

"יתכרב לופכא"

ברה ןוטסובב חילשל ללכה תדובעב תוארוה םג ללוכה ,םייטרפ םיאשונב הכרב בתכמ ונינפל
:טנמיצ םייח

ךקוספ יל קוספ

לש הבר םויכ) יקצירטסיב 'יחיש יול ברה ח"הגה 'תודיחי'ל סנכנ ט"לשת ןוויס שדוחב
ןלהל .'יחיש המלשו יכדרמ םידליה ,וינב ינש םע ,(תפצב ד"בח תירק בר זאו תפצ ק"היע
:יקצירטסב ל"רגה ידי-לע םשרנש יפכ 'תודיחי'ה ןכות

?ךל םיארוק ךיא :לאשו .מ דליל הנפ :ר"ומדא ק"כ

.יקצירטסיב :.ב.מ

?ןושארה םשה :ר"ומדא ק"כ

.יטומ :.ב.מ

.הרותהמ תדמלש המ רפס :ר"ומדא ק"כ

.םיקוספ יתרמאו סוניכב יתייה םויה :.ב.מ

?ונבר השמ היה ימ :ר"ומדא ק"כ

.יניסמ הרותה תא ונל ןתנ :.ב.מ

?יכדרמ םע היה המ ,יכדרמ ךל םיארוק :ר"ומדא ק"כ

.רתסא םע םירופב סנ :.ב.מ

?התא המכ ןב :ר"ומדא ק"כ

.עברא :.ב.מ

?תיציצ ךל שי :ר"ומדא ק"כ

.(תויציצה יברל הארהו) ןכ :.ב.מ

?תיציצ ךל שי :לאשו .ב המלשל הנפ ר"ומדא ק"כ

.(תיציצה תוארל ומוקממ םק ק"כ)

..."ימשר היהי הז בורקב"

:ר"ומדא ק"כ רמא 'תודיחי'ה ךשמהב

רשא תורבחהו םירבחהמו םידליה ראשמו ולא םידלימ חור תחנ םכל היהיש רוזעי ךרבתי םשה
.תובוט תורושב עמשנשו ךלש שדוק תליהקבו ד"בח תיירקב

יכרדבו םולש יכרדב לבא ,ימשר אל ןפואב הזש ףא ,תפצ אשידק ארתאד ארמה ךנהש ןויכמו
.תפצ ריעה לכמ - ימשר היהי הז בורקב םעונ

.הקדצל הז ונתי שדוקה-ץראל ואובתשכו רלוד דחאו דחא לכל ןתונ יננה

(:רמא ךכ-רחא)

.הלגנב רוביח דוע רואל איצוהל לדתשהל ךילע ,הארוה-הרומ ךדיקפתש ןוויכ

.קדצ -חמצ תובושתו תולאש לע - ואל םאבו ,ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש לע רשפא םא -

ךירצ התא רואל איצוהל תנמ-לע .ךמצעל השעת הז ירה ,תודיסחב םג בותכל לוכי התאש ףאו
.תונייעמה תצפהב ךקלח היהי הזו ,הלגנה קלחב בותכל

והזש ןוויכמ ,הכלהה םוחתב והשמ רואל איצות - ל"נה ינשמ דחא לע בותכל לכות אל םאב
.ךקלח

(...?םתא םיעסונ יתמ :לאש ךכ-רחא)

תרזוח הניאש הדיבא

."קרב-ינב ףינס ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה"ל (א"כשת טבשב 'ז) יברה חלשש תרגיא ןלהל
דבב דב .ריעב ד"בח תליהקב תודיסחה תרותב רועיש לע העידיה תלבק תא יברה רשאמ תרגיאב
,"תונייעמה תצפהל תבחרתמו תכלוהה תוירשפאה תאו אוהש ומכ בצמה" תא לצנל זרזמו ןברדמ
:תובישיה ינב ברקב דחוימב

תספדומה הרודהמב עיפומ


תוכרבה תלבקל תורוניצ

.הילרטסוא-ןרובלמב ד"בח תודסומ לש תיתנשה תיבגמהו תיבה תכונח תארקל יברה חלשש תרגיא
.ןקזה ר"ומדא ק"כ לש וכרדבו ד"בח תנשמב תלוזל הרזעה לש יזכרמה המוקמ - תרגיאה דקומב

:בתוכו םמצע תודסומה תא יברה חבשמ תרגיאה ךשמהב

הדחוימ תוירשפא םינתונ ןרובלמב רשא שטיוואבוילד ךוניחה תודסומ ירהו
תרהט לע ךוניחו הרותה תצפהו הקדצ - ל"נה םיניינעה 'ג לעופב םייקל
דחא לכל ךרטצמה לכב ךרבתי 'ה תוכרב תלבקל םילכו תורוניצה םהש ,שדוקה
.תחאו

ה"בקה חילש

:םיחולשה דחאל יברה םעפ בתכש דחוימ יוטיבב ונתמישר םותחנו

ךותב היתווצמו הרות ,תודהי ץיפהל ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלממ חילש אוה ירה
תוחילשה אלמיו !?הזמ רתוי תוכזו שודקו הלענ והמו 'יש לארשי ינב - וינב
.חילציותודיסחה ינייעממ


תודלות תשרפ


(א,זכ) תארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו

(י"שר) תוכרבה תא בקעי לוטייש ידכ. . :ןיהכתו

היה לוכי ה"בקה - רתוי הטושפ הצע תמייק התייה תוכרבה תא לבקי בקעיש ידכ ,הרואכל
!וישע לע ערה-ןושל רפסל הצר אל ה"בקה אלא !?עשר אוה וישעש קחציל תולגל

רמא ?אטח ימ ,םלוע לש ונובר - וינפל (עשוהי) רמא" (אי ןירדהנס) ל"זר ורמאש יפכו
."!תולרוג לטה !?ךל ינא (י"שר ,ליכר) רוטליד יכו :ול

הכירצ הזמ רתוי דועו ךכש - המכו-המכ-תחא-לע ,עשרה וישעל עגונב רבדה אוה ןכ םאו
.לארשימ דחא םוש לע ערה-ןושל רבדל אלש ,תוריהזה הלודג תויהל
(215-216 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד,זכ) ישפנ ךכרבת רובעב . . םימעטמ יל השעו

:(אכ קוספ) ןמקל י"שר שוריפכ ,וישע לש וביט עדי ירהו ?וישע תא ךרבל קחצי הצר עודמ
."ויפב רוגש םימש םש תויהל וישע ךרד ןיא"

דומיל איה ותדובע רקיעש ונייהד ,"להוא בשוי" תניחבב אוה בקעיש רובס היה קחצי אלא
אוה וישע ותמועלו ;"ךילהואב רכששיו" (גל םירבד) וילע רמאנש ,רכששי תמגודב ,הרותה
,(היישע ןושלמ וישע) תוישעמ תווצמ םויקב ותדובע רקיעש ,"קסע לעב" תניחבב ,"הדש שיא"
."ךתאצב ןולובז חמש" רמאנ וילעש ,ןולובז תמגודב

,תוימשגב תושבולמה תווצמ םויק ידי-לע השענ ימשגה הזה-םלועה לש רוריבה רקיעש רחאמו
.םלועבש תוצוצינה רוריבו תאלעה לש וז הדובעב החלצהב וישע תא ךרבל קחצי ץפח ךכיפל

- רמאמכ ,המכחה תניחב ידי-לע קרו ךא ירשפא תוצוצינה רוריב יכ .ךכב הגש קחצי םלואו
ןכל .לוטיב תאטבמ איהש ,המכחה חוכב קר ירשפא השעמ יניינע רוריב ."ורירבתיא המכחב"
.וישע ידי-לע אלו ,לוטיבו המכח ויה ובש ,בקעי ידי-לע קרו ךא תושעהל היה לוכי רוריבה
(דנק ףד 'א ךרכ הרותה-רוא)

* * *

:הזכ היה ,בקעי תא אלו וישע תא ךרבל ונוצרב ,קחצי לש ונובשח

וניא אוה ןכ-לע .ערה ןמ קוחר היהי יכה ואלבו ,"םילהוא בשוי םת שיא" אוה אולה בקעי
עויסלו רזעל קוקז היה אוה ,ערל לופיל היה לולעש ,וישע ןכ-ןיאש-המ .הכרבל ךירצ
.וכרבל קחצי שקיב ןכל .םידחוימ
(דנק ףד 'א ךרכ הרותה-רוא)

* * *

ךכב :וישע תא ךרבל קחצי הצר ןכל .הרובג - וישעו ,דסח - בקעי היה ,קחצי לש ותעד יפל
.םהל םילפט ויהי םידסחה וליאו םידסחהמ םילענ ויהיש ,תורובגה תא ררבלו ןקתל ןווכתה
יכ" אקווד קחציל ורמאי אובל דיתעלש (טפ תבש) ל"זר רמאמכו ,אובל דיתעל היהיש ךרד-לע
."וניבא התא

:השולשב התיה קחצי לש ותועט םלוא

תורובגהו רקיע תויהל םידסחה םיכירצ זא דע וליאו ,אובל דיתעל קר היהי הז רדס (א
.םילפט

.(בהזה יגיס) דבלב תורובגה תלוספ אוה וישע (ב

אוהו הרובגו דסח ללוכש ,(יעצמאה וק) תראפת תניחב אלא ,דבלב דסח תניחב וניא בקעי (ג
.םהינשמ הובג
(312 'מע א ךרכ הרותה-רוא)


(ט,זכ) םיזע יידג ינש םשמ יל חקו

בירקה דחאה ;היה חספ - אלא ?קחצי לש ולכאמ היה םיזע יידג ינש יכו :םיזע יידג ינש
(י"שר) םימעטמ השע דחאהו ,חספל

:(ר"ומדא ק"כ לש ויבא) ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה שרפמ

םחלה ונייה - (זי קוספ) "םחלה תאו םימעטמה תא" ;הגיגחו חספ םה - "םיזע יידג ינש"
.תוסוכ עברא לש ןייה אוה - (הכ קוספ) "ןיי ול אביו" ;הצמד

םג ותניחבש ,קחציל תאז איבמ היה םאו ,תורובג תניחב אוה רורמ יכ ,איבה אל רורמ ךא
.ןידה ףקות תורבגתהל םרוג רבדה היה ,הרובג איה
(ה"ק 'מע קחצי-יול יטוקל)


(גי,זכ) ינב ךתללק ילע ומא ול רמאתו

!?ומא שאר לע לוחת ,הללק (ו"ח) אובת םאש הדבועב בקעי םחנתה םולכ ?וז איה העגרה וזיא

"ילכ"ה ךכ םושמ .לכשו המכחמ הלעמל איהש הגרד ,דואמ תילענ הניחבמ ואב תוכרבה :אלא
.תעדו םעטמ הלעמל איהש ,שפנ-תוריסמב הדובע איה וז הכרבו העפשה תלבקל

וליפא ינא הנכומ ,הלא תולענ תוכרבב תוכזל ידכ - "ינב ךתללק יילע" :הקבר הרמאש והז
ןמוזמו ןכומ היהי אוה םגש הנב לע העיפשה ולא הירבדב .ךרוצ ךכב היהי םא ,שפנ-תוריסמל
.תוכרבה ןעמל ןכתסהל
(54 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(טי,זכ) ךרכב ושע יכנא

:רמא שטירפמ לליה יבר דיסחה

דע - ךדמלל !"ךרוכב וישע יכונא" ומצע לע רמא ,וישע ידגב תא בקעי תשיבלמ האצותכ
...םייוגה ישובל לש "הפילק"ה םצוע העיגמ ןכיה

הז ירה - ("ךרוכב אוה וישעו ,ךל איבמה יכונא") י"שרפכ ,המרמב תאז רמא בקעיש ףאו
!המרמבו המרועב רבדי ,"םת שיא" אוהש ,בקעי ףאש ,ועיפשה וישע ישובלש היאר אפוג
(גכ תוא ,תויתוא ח"מר)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


הטימה לעש עמש-תאירק חסונ
שדוק-תבש יאצומב

ינירה םלוע -לש-ונוביר :הטימה לעש עמש-תאירקב" :אבומ 'א רדאב ח"כ 'םוי םויה'ב (א
ןיאש םימי ראשב רמול ךירצ לבא ,בוט-םויו תבשב םירמוא ןיא - אובב חצנמל ןכו ,לחומ
.(413 'מע טכ ךרכ ש"וקל הארו) ."ןונחת םהב םירמוא

ט ךרכ תוחיש-יטוקילב בותכ שדוק-תבש יאצומב הטימה לעש עמש-תאירק חסונל עגונב הנהו
."תוארוה יתעמש אל הז לע ףסונו .'םוי םויה'ב הזב ןייע" :281 'מע

רבד-לע אלא תבש יאצומ רבד-לע רכזוה אל םשש אלא ,ל"נה 'םוי םויה'ל הנווכה הרואכלו
הווש ק"שצומ םאה רורב וניא ןכ-םאו ,(ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימי ראשו) בוט-םויו תבש
קרש) ב"ויכו שדוח-שארל וא (אובב חצנמלו ,םלוע-לש-ונוביר םירמוא ןיאש) בוט-םויו תבשל
.(םהב םירמוא ןיא יודיו

הטימה לע עמש-תאירקב ןונחת תרימאל עגונהב" :רמאנ 414 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקלבו
ןאכ ."וירחאל וא תוצח ינפל - עמש-תאירקה תאירק ןמזב יולתש . . שדוק-תבש יאצומב
.חצנמלו םלוע-לש-ונובירל עגונב םיגהונ ךיא רורב אל הזמ םגו 'ןונחת'ל עגונב רבודמ

ןיאש ,תוצח םדוק ןיב הזב קלוחמש ןבומ" :בתכ ז"צר 'מע די ךרכ שדוק-תורגאב הנהו (ב
לעש עמש-תאירקב הזב םירושקה םיניינעה םגו ןונחת םירמואש ,תוצח רחאל ,ןונחת םירמוא
.[רוקמב אל השגדהה] "הטימה

ןיאש חצנמלו םלוע-לש-ונובירל ןווכתמ - "הזב םירושקה םיניינעה" ובתוכב ,הרואכלו
.שדוק-תבש יאצומב םג הז ךרד-לעו ,בוט-םויו תבשב םתוא םירמוא

איה הנווכה ,'ןונחת'ל "םירושקה םיניינעה"בד רמול הארנ רתויו ,חרכומ הז ןיא לבא (ג
'ד ,("רמול הצרי םא") אטח לע ,(עדוי התא . . רמאנ המ) יודיווה רחא הניחתה ךשמהל
.ןיד-תיב תותימ

יפלו .(בוט-םויו תבשב קר) דימת 'ןונחת' םע םירושק םניא חצנמלו םלוע-לש-ונוביר לבא
.חצנמלו םלוע-לש-ונוביר םירמוא (תוצח ינפל וליפא) שדוק-תבש יאצומבד רמול שי הז

שדוח -שארל בוט-םויו תבש ןיבש ('םוי םויה'ב) קוליחה םעטב דוע ןייעל שי הנהו (ד
(דודל הליפת ,ךנעי חצנמל) תירחשב 'ןונחת'ב םייולתה הליפתה יקלח ראש ירהד ,ב"ויכו
םג האר) 'ןונחת' ורמא אלש הביסה יהמ וליפא אנימ-אקפנ ןיאו ,הזב הז דימת םירושק
.(409 'מע טכ ךרכ תוחיש-יטוקיל

םיניד תפיסא - דמח-ידש האר" :ןייצמ ,'םוי םויה'ל 'יחיש ןהאסגילעז ברה תורעהב]
יבגל ב"ויכו הכונחו שדוח-שארל בוט-םויו תבש ןיב קלחמ םש הנקסמב לבא ."ג"ס 'ו תכרעמ
,םינונחת ראשל יודיו ןיב קלחמ א"סב םשו ,תוניחת ראשב אטח תרכזה יבגל אלו יודיו
אבומהמ ךפהל ,הרואכל והזו ,ש"ייע ,םינונחתמ רתוי לק יודיווד איה וירבד תועמשמו
.['םוי םויה'ב

בוט -םויו תבשבד קרו - 'ןונחת'ל "םירושק" םניא חצנמלו םלוע-לש-ונובירד רמול שיו
לש ךרדב 'םיאטח' תרכזה ונייהד) 'ןונחת' םירמוא ןיאד הזל ףסונבד ,ףסונ ןיינע ונשי
ןיאש םימיה ראשב לבא .(השקבו הניחת לש ךרדב וליפא) ללכ םיאטח םיריכזמ ןיא ,(יודיו
ןכותל ךייש הז לכש ןוויכד חצנמלו םלוע -לש-ונובר תרימא ולטיב אל 'ןונחת' םהב םירמוא
.םידוותמ ןיאש םעפ לכב ולטבל וצר אל ,(ז"פס אינת 'יע) הטימה לעש עמש-תאירקד ןיינעה

- לוח לש - תיברע וללפתה רבכש רחאלד ,שדוק-תבש יאצומל עגונב רמול שי הז יפ-לעו (ה
לכמ םיקונמו ,אטח לכמ םיכושח" השקבה םיפיסומ "ונתננוח התא"ב םגו ,"ונל חלס" ורמאו
הריאמש תבשה תשודק תראהש חכומ הז לכמד - םלוע-לש-ונובירב השקבה ןכות והזש - "ןווע
'ןונחת' תרימא קר תללושו ,השקבו הליפת לש ךרדב אטח תרכזה תללוש הניא תבש יאצומב
םירמואד ןבומ הז יפלו ,(שדוק-תבש ברע יבגל 19 'מע חכ ךרכ ש"וקל האר) יודיו ךרדב
"םירושקה םיניינעה"ו) שדוק-תבש יאצומב הטימה לעש עמש-תאירקב חצנמלו םלוע-לש-ונובר
ס"וס) "ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק" רפסב טקנ ךכו .(תותימ 'דו אטח לע :םשוריפ 'ןונחת'ל
םשב 'ש ןמיס ת"עשב ןושלה אוה ןכו ,תוצח םדוק םירמוא ןיא יודיווה קרש (תורעהב 'ש
.ל"זיראה

'ןונחת' םירמוא ןיאד ריכזה יברהש (ב"יס) ג"משת ינש חספ תחישמ םג ןבומ ךכו (ו
ןוויכ [ה"ר איצוהל] בוט-םוי יאצומל תעגונ הניא וז הלאששו תוצח ינפל שדוק-תבש יאצומב
.ןונחת םירמוא ןיא גח-ורסאב יכה ואלבש

םלוע -לש-ונובירל עגונב אלו יודיוול עגונב אוה ןודינה לכד ,הרואכל ,חכומ הזמו
.בוט-םוי יאצומב םג עגונ הז ירה ןכ אל םאד ,חצנמלו

-םויו תבש יאצומב" :בתכ ('ה ףיעס ח"מ קרפב 'א קלחב - סייוו) "םלשה ןחלוש" רפסב (ז
."לוחכ וניד - תוצח רחאו ,בוט-םויו תבשכ וניד הלילה תוצח ינפל בוט

:יכ קייודמ הז ןיא ל"נה יפ-לעו

לדבה ןיא ןכ-םאו ,"גח ורסא" הז ירהש ,לוחכ וניד ןיא תוצח רחא בוט-םוי יאצומב (1
.(ל"נה ינש-חספ תחישב ראובמכ) וירחאלו תוצח ינפל ןיב בוט-םוי יאצומב

ןכ-ןיאש -המ ,םירמוא ןיא יודיו קר ירהש "תבשכ וניד" ןיא תוצח ינפל תבש יאצומב (2
.אובב חצנמלו םלוע-לש-ונוביר

םגש) חצנמלו םלוע-לש-ונוביר םשוריפ "הזב םירושקה םיניינעה"ד רמול יצמת םא וליפא (3
םירמוא ןיא תבשבד ,"תבשכ וניד" רמול ןיא יכה-ואלב םג ,(תבש יאצומב םירמוא ןיא הז
לכ רמול ךירצש רורב הרואכל תבש יאצומבו ('וכו "ונדעב ןגהו") ונביכשה תכרבב ךשמהה
ןיאש" תאז םירמוא ןיא תבשבו] אטח תרכזה וא יודיו ןיינעל ללכ ךייש וניאד ,הכרבה ךשמה
ללוכה-רעשבו .ה"ס ז"סרס ז"הדא ע"וש) "ונילע הניגמ תבשהש ,תבשב הרימש ןיכירצ לארשי
הריתי המשנה ירהו ,"ונתוא תרמוש הריתי המשנהש" ח"עפו רהוזהמ איבה (ב"כס ז"י קרפ)
-תאירק ןמזב לבא (נ"שו 21 'מע ול ךרכ ש"וקל האר) הכלמ-הוולמ תדועס ירחא דע קר תראשנ
םירמוא אל הכלמ -הוולמד ןוזמה-תכרבבד טושפש ומכו ,[הרימש ךירצש יאדו הטימה לעש עמש
לוחל שדוק ןיב לידבהש רחא םוקמ םהל ןיא תבש יניינע לכד ,"לודגמ" ,"ונעור" ,"הצר"
ותדועס עצמאב בירעמ ללפתה םא ,תישילש הדועסב וליפאד 'כ ז"יס ח"פקס ז"הדא ע"ושבו)
תרימא תלילש יבגל קר תוצח דע תכשמנ תבש תשודקו (כ"חא הצר רמוא וניא םוי דועבמ וליפא
(ב"צרס ג"מרפ הארו ,'א רדא 'י םוי םויה - הזב יולתד "תולעמה ריש" ז"דעו) 'ןונחת'
ומצעמ ןיינעה לעפנ םידחוימ םינמזבד (מ"כבו ,546 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל) ראובמכ
.ןויע ךירצ דועו ,'ןונחת' תרימאב ךרוצ ןיאו
הניטנגרא סערייא-סונאובב יברה חילש ,רעשיפ יולה יול ברה

:תכרעמה תרעה

'אובב חצנמל' תרימא ןיב קוליחה רשפ המ רואיב ךירצ ,רומאה ןיינעל ףסונב
איהש 'תוצח ןוקית'ב ותרימא ןיבל ,ט"ויו תבש דבלמ םוי לכב איהש ,ש"קב
והשלכ ןוימד הזל שי ילואו) םש םוי םויהב רומאכ ,אקווד ןונחתב היולת
הליפתה רחא 'ךנעי חצנמל' רמול צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש העודיה הנקתל
.("םינונחת רדסב םא יכ הלפתה רדסב אל" ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיב

חצנמל' םירמוא ןיא ,םיגהנמה 'ס שארבו 'םוי םויה'ב רומאכ ,ונגהנמל
חצנמל' רבדב המ ב"צו .ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיב תוצח ןוקיתב 'אובב
ןוקית ונגהנמל (רמול וגהנש םתוא) ורמא ט"ויו תבשב םאה - ןכו .'ךנעי
ןוקית םירמוא ןיא ט"ויו תבשב" 'כ זלש 'יס םולשו םייח יכרדב יכ ,תוצח
:םהש "האלכ" ןמיסה קר םירמוא ,ןונחת םירמוא ןיאש םימיבו ח"רבו ,ללכ האל
."'ה הדוא 'יוללה ,וננחי םיקולא ,האולמו ץראה 'הל ,[גורעת] ליאכ

('ה תלהתו א"ות ,'ח"אד םע רודיס'ב) ונלש 'תוצח ןוקית רדס'ב ,ךדיאמ
תבשב וליפאו ןונחת םירמוא ןיאש םימיב םג םירמוא - האל ןוקית" :ספדנ
םוי לכב - עמשמ] םירמוא ןיאש קר ,[ח"ר ףסונ המ ינפמ ע"צ] ח"רו ט"ויו
רדסה ראש לבא ,'וכו אובב דודל רומזמ חצנמל אלו ךנעי חצנמל [ןונחת א"אש
ןמז ללוכ) תוצח ןוקית רדסד תוארוהה וקתענ אל ע"ושה ףוסב ךא ."םירמוא
חסונ ,בגא .ז"הדא יקספ ןיב ('תוצח ןוקיתל הרעה'המ ישעמה קלחה לכו תוצח
'דבוע תיב' ידרפסה רודיסהמ 'תוליפתה רצוא' רודיסב קתענל ההז וז הארוה
.('ןויצ ירעש'מ ץ"בעי רודיסד ל"ומה קיתעה ב"ויכו)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


,ישיש םוי

ולסכב 'ח

תיברע תליפתמ ןכ-לעו ,'םימשג תלאש'ל םוי םישולש ואלמ רבכ ,הנשה ולסכ 'ז םוי םלשנשכ
.1רוזחל ךירצ וניא 'רטמו לט' לאש םא קפתסמה ,ברעב ישימח םוי לש

.ןוושחרמ 'ז ד"בח-ללוכ חול ,א"יס אכ 'יס ןחלשה תוצק ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (1זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il