- ג"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ולסכב 'ח * אציו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול ולסכב ד"י תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ובריש ךרבתי 'המ ונא םישקבמ"
"לארשיב תוחמש


ירהש הרות-ןתמ ינפל עריאש הממ םידמל ןיא הכלה יניינעב
תונוכתל עגונה לכב לבא * "הכלה השדחתנו הרות הנתינ"
-ןתמל ומדקש תויושחרתהה ןמ דומלל ןכ ךירצו רשפא ,שפנה
,תרחא תינחור החמשב תעגופ הניא תחא תינחור החמש * הרות
ר"ומדא ק"כ תחישמ * התוא הריבגמו הל תעייסמ איה הברדא
ונרוד אישנ


,"ןמזה םע תויחל םיכירצ" :ןקזה ר"ומדא םשב 1ר"ומדא ח"ומ ק"כ רסמש םגתפה עודי
םידמולו ןירוקש עובשה תשרפ םע תויחל - ןמז ירחאל םידיסח ורריבש יפכ - םירבדה שוריפו
.הז ןמזב

,רשא ,2תיחצנ איה הרותה ,םוקמ לכמ ,הרות-ןתממ םינש יפלא ורבע רבכש יפ-לע-ףא :רמולכ
לכבו םינמזה לכב הארוה הוהמו ,עגונ אוה הרותבש ןיינע לכש ,הזב ימינפה ןכותה
.הז עובשב םידמולש הרותה יניינעמ עובש לכב דומלל םיכירצ - דוחיבו ,תומוקמה

תוישרפה תאירק רדס לארשי ינב לכל עבקנ ,םינש ףלאמ הלעמל ,הנש תואמ ינפל רבכש ףאו
הפקותב איה התוא ןירוקש ןמזהל השרפ לכ לש תדחוימה התוכייש ,םוקמ-לכמ - 3עובש לכל
ןמזב הרותב ןירוקש השרפהל תוכייש ול שי ערואמ לכש ,ונייה ,תומוקמה לכבו םינמזה לכב
.הז

תוצופת לכב לבקתנו 4ט"שעבה תרותב ראבתנש יפכ תיטרפ החגשה לש ןיינעה יפ-לע ןבויו
,םלועה ארוב ה"בקה ידי-לע תיטרפ החגשהב םה םלועב םישחרתמש תוערואמה לכש - לארשי
ןפואב עבקו ארב ,5דחאכ היהיו הווה ,היה ךרבתי ולצאש דעו ,תודיתע עדוי ותויהל ,רשא
.עובשה תשרפל תוכייש היהת ,םוקמ לכבו ןמז לכב ,רבד לכלש הזכ

תרפסמ הרותהש םינושארה ןיאושינה - בקעי יאושינ תודוא רפוסמ עובשה 6תשרפב
.םמצע ןיאושינה רדס תא תויטרפב

רשקב ,לבא .7קחצי יאושינ םה הרותב םיבותכה (לוהמ ידוהי לש) םינושארה ןיאושינה -
תרפסמ הרותהש םינושארה ןיאושינה וליאו ,ןיאושינל תונכהה קר רפוסמ קחצי יאושינל
תוכלה המכ םידמל םהמו ,8תובאה ריחב ,בקעי לש םה - םמצע ןיאושינה רדס תא תויטרפב
.םיידוהי ןיאושינ לש םרדסל עגונב

(ב .התשמה ימי תעבש לש ןידה (א :םיניד ינש 10םידמל - "'וג תאז עובש אלמ" 9קוספהמ
תרחא החמש לש הנמזב ךרעיהל הכירצ הניא הנותח תחמש ,רמולכ .החמשב החמש ןיברעמ ןיא
.("החמשב . . יונפ ובל אהיש ןניעבד" אוה םעטהש 11תופסותב בותכש ומכו)

?הרות-ןתמ םדוקמ ןידמל ןיאש 13ללכל דוגינב הז ירה הרואכל :12הז לע םישקמו

יבגל] ןנברד קר אוה התשמה ימי תעבש לש ןידה ירה ,אפוג הלא םידומיל ינשב :הזמ הרתיו
ןיאש יפל - [ןנברדמ יאדו םה םימיה ראש לבא ,14אתיירואדמ אוהש ארבס שי ןושארה םויה
,ןכ םאו .הרות-ןתמ םדוקמ ןידמל ןיאש יפל והזש ,רמול שי רבדה םעטבו ,הרומג השרד וז
הז ירה 15תופסותה תעדלש ,"החמשב החמש ןיברעמ ןיא"ש הכלהה ומצע הז קוספמ םידמל דציכ
?אתיירואדמו הרומג השרד

,אקווד תוכלה לש םיניינעב אוה הרות-ןתמ םדוקמ ןידמל ןיאש ללכהש ,הזל ץוריתהו
,ןיינע שוריפ ,אתלימ יוליג לש םיניינע לבא .16"הכלה השדחתנו הרות הנתינ"ש םושמ
-ןתמ םדוק ןיב לדבה ןיא הזבש יפל ,הרות -ןתמ ינפלמ םג דומלל רשפא - םדאה שפנ תונוכת
.הרות-ןתמ רחאלו הרות

ךרוצ שי - התשמה ימי תעבשל עגונב :ל"נה םינידה ינש ןיב קוליחה ןבומ הז יפ-לעו
קר הרות-ןתמ ינפלמ םידמל - "החמשב החמש ןיברעמ ןיא" ןיינעב ןכ-ןיאש-המ ,הכלה דומלל
יפכ ,אליממ ונא םיעדוי ,החמשב החמש ןיברעמ ןיאש ןידה וליאו ,שפנה תונוכתל עגונש המ
.ןלהל ראבתיש

:תורבס יתש תויהל תולוכי שפנה תונוכתב

החמשהש תורמל ירה ,החמש לש העונת ןוגכ ,םייוסמ חור בצמו העונתב יורש םדאש העשב (א
.הווש העונת יהוזש יפל ,רחא ןיינעמ החמשל םג עייסמ הז ירה ,םייוסמ ןיינעמ איה

וז החמשש דבלב וז אל ירה ,איהש הביס וזיא דצמ החמש לש העונתב אצמנ םדאש העשב (ב
אוה םהינשב (האצותה) בבוסמהש תורמל .הל העירפמ ,הברדא אלא ,תרחא החמשל תעייסמ הניא
- התרבחל תחא תולבלבמ ,אלימבו ,תונוש ןה תוביסהש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,העונת התואב
.החמשהב ,בבוסמהב םג רבדה אטבתיש חרכהב

ןיברעמ ןיאש ןידה תא םיעדוי אליממו ,היינשה ארבסכ םידמל "תאז עובש אלמ" קוספהמו
.החמשב החמש

היהי םדאהש הזכ ןפואבו וזכ החמש - הווצמ לש החמש לככ - תויהל הכירצ הלכו ןתח תחמש
השע" ,אוה ונוצרב התושעל םדאה ךירצו ,ךרבתי ונוצר םויק הניינע הווצמ ,ןכש ,םש ולוכ
אוה םש - םדא לש ונוצרש םוקמב" :18ט"שעבה רמאמכ ,םש ולוכ םדאה זאו ,17"ךנוצרכ ונוצר
הכירצ הלכו ןתח תחמשש םיעדויש ןוויכו .שפנה לכ לש תויהל החמשה הכירצ אלימבו ,"ומצע
תא תחא החמש תלבלבמ שפנה תונוכתבש הרות-ןתמ ינפלמ דמלנ - הלוכ שפנה תחמש תויהל
תא תלבלבמ איהש ןוויכ ,תרחא הווצמ לש החמשב החמש ןיברעמ ןיאש םיעדוי אלימבו ,התרבח
.וז הווצמ לש החמשה

:תוינחורב הזב רואיבהו

תומילשה יהוזש ,םיארבנה שרוש תגרדל דע םתדובע חוכב ועיגה - הרות-ןתמ ינפל ,תובאה
,תוינחורב התיה םתדובע לכ ,לבא ,םמצע דצמ עיגהל םיארבנ םילגוסמ הילאש תילענ רתויה
הריזגה התיהש ינפמ - ימשגה רבדהב ולעפ אלש ,ויה תוחיר תובאה השעמש 19ל"זר רמאמכו
וליאו .(20הבר שרדמב ראובמכ) "ימורל ולעי אל אירוס ינבו אירוסל ודרי אל ימור ינב"ש
רה לע 'יוה דריו" - "ליחתמה ינאו" :ה"בקה רמאש יפכו ,הריזגה הלטב הרות-ןתמ תעשב
רבד תועצמאב םג םילוכי ,הרות-ןתמ רחאל ,התעו ,22"'ה לא הלע רמא השמ לאו" 21"יניס
וחוכב והזש םושמ ,לוכיבכ ,אוה ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע דחאתהלו עיגהל ימשג
.ליחתמה ינאו - ךרבתי

ינפל :הכלה השדחתנו הרות הנתינש יפל ,הרות-ןתמ םדוקמ םידמל ןיאש ןיינעה ןכות והזו
הרות-ןתמ רחאל לבא .הלעמל עיגהל ןתינ ןכיה דעו דציכ תונוש םיכרדו תוצע ויה הרות-ןתמ
ומצע תא קיתעהלו רובעל דציכ ,םישדח םיכרדו םינפוא ושענש ,הכלה השדחתנו הרות הנתינ -
.םור קמוע לא תחת קמועמ - ימשג רבד תועצמאב ףאו ,אדח אתעשב -

ידי-לע ,יכ ,הרות-ןתמ ינפלמ דומלל ןתינ שפנה תונוכתל רושקה לכב ירה ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ןוקית ומכו ,הרות -ןתמ ינפל ויהש םיניינעה תא ןקתלו ררבל םיכירצ תווצמו הרות םויק
לש ןתמהוז הרזח לגעה אטח רחאל ירהש) םיאטחה ראשו תעדה ץע אטח ,םילכה תריבשד ןיינעה
ררבל םיכירצש ןוויכד ,הרות-ןתמ ינפלמ שפנה תונוכת םג תובושח ןכלו .(23ינומדקה שחנ
קר אוה הז לכ ,לבא .("ןאט וצ טאה ןעמ ןעמעוו טימ") םיקסעתמ ימ םע תעדל ךירצ - ןתוא
,הרות-ןתמ םדוקמ םידמל ןיא - םירוריבה ינפואו ררבמהל עגונב וליאו ,ררבתמהל עגונב
.הכלה השדחתנו הרות הנתינש יפל

וניאישנ וניתובר ונל וליג הזה שדוחבו ,םיסינה שדוחו הלואגה שדוח אוה ולסכ שדוח
הרותד אילגב םג תובהלתהו תויח ףסותינ הז ידי-לעו ,הבחרהבו רתויב הרותה תוימינפ
- הזמ האצותכו) תווצמה םויקב תויחהו הרותד אילגה דומיל המוד וניא .תווצמה םויקבו
לש העידיה ,הרותה תוימינפ תעידי רחא יבגל - הרותה תוימינפ תעידי ינפל (רודיהה
.תווצמה השעמב םגו ,הלגנב םג החמשו תויח תנתונ הרותה תוימינפ

- הכלה השדחתנו הרותה תוימינפ התלגתנ תניחבב הז ירה - ל"נה ןונגסבו ל"נה ךרד-לעו
םילוכי ויה אל הרותה תוימינפ התלגתנש םרטבש םיניינע םתוא .'ה תדובעב הכילה ינפוא
ירה - םיליבשו תוביתנב המוצע העיגיב ךרוצ היהש וא ,הלוגס ידיחי דבלמ ,םהילא עיגהל
-לע הז לכל עיגהל םילוכי לארשי לכ רשא ,24ךלמה ךרדב הכילה השדחתנו הרות התלגתנ התע
,היתוכרדהב הכילהו הרותה תוימינפ דומיל הז ידי

'יוה תא ודבע" :ט"שעבה לש תושירדה תחא התיה וז ירהש - החמשה ןיינע םג הז ללכבו
.26הווצמ לש החמש ידי-לע שדוקה חורל הכז ל"זיראהש עודיכ - ןכ ינפל דועו ,25"החמשב

םיכירצש יפל הרות-ןתמ ינפלמ םידמל שפנה תונוכתל עגונבש ךכל םעטהש ראובמה יפ-לעו
ןניא וניתורוד לש תומשנה לכ טעמכש 27עודי ירה - הרות-ןתמ ינפלש םיניינעהב לועפל
דומילב דוחיבו ,םדוקמ ויהש םיניינע אלמל ידכ לוגלגב ואבש תומשנ םא-יכ ,תושדח תומשנ
דע לוגלגב אובל ךירצ"ש 28ןקזה ונברל הרות דומלת תוכלה ךורע-ןחלושב קספהכו ,הרותה
ושפנ שרושו ותגשה תלוכי יפכ) הרותה תעידימ גישהל ותמשנל רשפאש המ לכ עדייו גישיש
המשנה הלוכי הז ידי-לע קרו "תודוסו תושרדו םיזמרב ןה תוכלהה יטשפב ןה (29הלעמל
."םשמ הבצוח רשא הרוקמב 'ה תא םייחה רורצב םלתשהלו ןקתתהל"

תא קלח ירהש) "םהיניב הניכש וכז השאו שיא" 30ל"זח ורמא ןיאושינל עגונב ,הנהו
.ה"י תכשמה ןיינע והזש ,(השאב א"הו שיאב ד"וי ,ןהיניב ונכישו ומש

ןיינעהש ,"ה-י סכ לע די יכ" 31בותכש ומכ ,םלעהב אוה ה"יד ןיינעה הזה ןמזב ,הנהו
.םלעהו יוסיכ לש ןפואב אוה ה"יד

"רוא הרותו הווצמ רנ" ,הווצמהו הרותה ידוסי לע לארשיב תיב םינובש הז ידי-לע ,םנמא
םגש ,הכלה השדחתנו הרות הנתינ יזא - 33הרותה תוימינפ יהוז הרותבש רואמה םג ללוכ ,32
.35ה"ו ןיינע והזש ,34"ךרובי םירשי רוד"ב ,הטמל האבו תכשמנ ה"י תניחב

* * *

תלבלבמ תחא החמשש ינפמ ,החמשב החמש ןיברעמ ןיאש ללכה רבד-לע ליעל רבודמהל ךשמהב
לבא ,אקווד החמשה תלחתה תעב והזש ,החמשה ףקות תעשב אלא וניא הז ללכ הנה - התרבח תא
.תרחא החמש לש ןמזב םג תויהל לוכי התשמה ימי תעבשב החמשה ךשמה

ןיברעמ ןיאש יפל ,בוט-םויב ןכש-לכו ,דעומה-לוחב ןיאושינ תחמש תושעל רוסאש ףא ,ןכלו
ךשמהש יפ-לע-ףא ,בוט -םויה םדוק ןיאושינ תחמש תושעל רתומ ,םוקמ-לכמ ,החמשב החמש
ןיאושינ תוחמש םישועש ,לעופב ןיגהונ ןכו .36בוט-םויב היהת התשמה ימי תעבשד החמשה
םא וליפא ,תועובשה גח ינפל ןוויס שדוחב לכו ,ןסינו ירשת םישדחה לש ןושארה םייצחב
.37"ןיאושינה תלחת אלא החמשה רקיע ןיאש" - בוט-םויב היהי התשמה ימי תעבשד ךשמהה

תלחתהב ,החמשה ףקות תעשב קר אוה החמשב החמש ןיברעמ ןיא ללכהש - רומאכ - רבדה םעטו
הפיסומ ,הברדא אלא ,תלבלבמ הניא תרחא החמש םג ,החמשה ךשמהב ןכ-ןיאש-המ ,החמשה
.וז החמשב תעייסמו

הז עובשב ,ןכאו .לארשיב תוחמש ובריש ת"ישהמ ונא םישקבמ (:א"טילש ר"ומדא ק"כ םייסו)
החמשש דבלב וז אל הנה - .וז הנותח לש התשמה ימי תעבש ךשמהב ,38תפסונ הנותח תמייקתמ
.החמשהב תעייסמש ,הברדא אלא ,היינשה החמשל תלבלבמ הניא תחא

השמחו םירשעב" (40אמוחנתו 39אתקיספב) ל"זח ישרדמב וניצמד אה ראבל שי הז יפ-לעו
תחמש ברעל ה"בקה בשחש ינפמ . . ןסינב דחא דע לפוקמ השעו ןכשמה תכאלמ הרמגנ ולסכב
."קחצי וב דלונש םויה תחמשב ןכשמה

?החמשב החמש ןיברעמ ןיאש ללכל דוגינב הז ירה :ןבומ וניא הרואכלו

רקיעל עגונב אלא וניא החמשב החמש ןיברעמ ןיא ללכהש רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו
דלונ הבש הנש התואב אוה קחצי וב דלונש םויה תחמש ףקותו רקיעש ,ןבומו ,החמשה ףקותו
.דבלב החמשה ךשמה אלא הז ןיא ,הנשו הנש לכב הז ןמז אובב וליאו ,שממ לעופב

רשאכש 42ל"זיראה שוריפכ ,41"םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ד ןיינעה ונשיש תמא ןה -
,הטמל ךשמנו הלעמל ןיינעה השענש ,"םישענ" יזא ,הטמל הז ןיינע םיריכזמש ,"םירכזנ"
.דבלב הראה אלא הז ןיאו ,תומילשב הז ןיאש ןבומ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא

תעייסמ ,הברדאו ,ןכשמה תמקהד החמשהל תלבלבמ הניא ,קחצי וב דלונש שדוחב החמשה ,ןכלו
ןילגלגמ ךרד-לעו .החמשב החמש ברעל ידכ ,קחצי וב דלונש שדוחל ה"בקה ןיתמה ןכלו ,הל
.43יאכז םויל תוכז

החמש ןיברעמ ןיא ירה ,קחצי וב דלונש שדוחל ןכשמה תמקה וחד ךיא ,ל"נה אישוק לע
:44ףסונ ץורית ונשי - החמשב

,היתשו הליכא ,התשמ ,תוימשג םע הרושקה החמשב קר רמאנ החמשב החמש ןיברעמ ןיא ללכה
.תעייסמ הברדאו ,התרבחל תלבלבמ תחא החמש ןיא ,תינחור החמשב ןכ-ןיאש-המ

,תוימשג םג הרושק התיה אלו ,תינחור החמש התיה ןכשמה תמקהב התיהש החמשהש ןוויכו
,החמשו התשמ ,הדועס לש ןיינע הב היה אל ירהש

וכרצוה ןכלש ,החמשו התשמ תודועס םע הרושק התיהש שדקמה-תיב תמקה תעב החמשהכ אלד -
- 45בוט-םוי תחמש ןיבו הניב רכיה תושעל

ןכל ,החמשו התשמ םע הרושק הניא הנשו הנש לכב קחצי וב דלונש םויה תחמש ןכ ומכו
החמשש ןוויכ ,החמשב החמש ברעל ידכ ,קחצי וב דלונש שדוחל ןכשמה תמקה םע ה"בקה ןיתמה
.התרבחל תחא תעייסמ (הברדא אלא ,תלבלבמ הניאש דבלב וז אל) תינחור

:תעייסמ הברדאו ,התרבחל תלבלבמ תחא החמש ןיא תינחור החמשבש םעטה רואיבו .אי

וניא אלמ קיזחמ ןקיר ילכ םדו רשב תדימ ,םדו רשב תדימ ה"בקה תדימכ אל" 46ארמגב אתיא
."קיזחמ וניא ןקיר קיזחמ אלמ ,ןכ וניא ה"בקה (תדימ) לבא ,קיזחמ

וספדנש םירמאמהב םג) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירמאמב םגו ,47תודיסחב תומוקמ המכב ראובמו
וניא אלמ קיזחמ ןקיר ילכ" - תוימשגב :תוינחורל תוימשג ןיב אוה קוליחהש ,(48רבכ
."קיזחמ וניא ןקיר קיזחמ אלמ" - תוינחורבו ,"קיזחמ

ותויהב ,ןכלו ,םוקמ ספותש ,תואיצמו שי אוה תוימשג יכ ,קיזחמ וניא אלמ - תוימשגב
לש וניינע הניא - תוימשג :רתוי תוימינפבו .ותלוזל םוקמ ןתונ וניאש ,קיזחמ וניא ,אלמ
.ולש ויניינעל םוקמ ןתונ וניאו ,לבלבמ ,וב םוקמ ספות הז ירה ןכלו ,םדאה

אל ינא" 49ל"זר רמאמכ ,םדאה לש וניינע איה תוינחור ,יכ ,קיזחמ אלמ - תוינחורבו
,קיזחהל לוכיו ,רתוימ םוקמ ולצא ספות הז ןיא ,אלימבו ,"ינוק תא שמשל אלא יתארבנ
ספות וניא - ותואיצמ םצע והזש - ומצע דצמ תוינחור :םגו .םידחאל ויהו ומע דחאתמש
.םוקמ

םגש םושמ הז ירה - םינפ-לכ-לע םיינחור ,תווצק 'ו םנשי ינחור ןיינעב םגש ףאו
,תווצק 'ו וב שי ןכלו ,לבגומ אוה םג ירה ,לובגה חוכמ אבש ןוויכו ,ארבנ אוה תוינחור
אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ" :50ם"במרה ןושלב - וא ,ינחורה ומצע ןיינעה דצמ לבא
.םוקמ ספות הז ןיא ,התתימאל איהש יפכ תואיצמה דצמ - "ואצמיה תתימאמ

תואיצמ הז ירה - תומצעה דצמ ומכ יולגב אוהש ,תווצמו הרותד ןיינעה תוללכש ,ונייהו
.םוקמ תספות הניאש

- הווצמ םימייקמ רשאכ :51"הווצמ תררוג הווצמ" - תובית 'גב הנשמה העיבמ הז ןיינעו
דוע םייקל חוכ דוע ול ןיאש םרוג הז ןיאו ,םדאה תא עיבשמ הז ןיאש דבלב וז אל ירה
,וריבחל לבלבמ דחא ןיינע ןיא תוינחורב ,יכ ,"הווצמ תררוג הווצמ" ,הברדא אלא ,הווצמ
שלחנ יזא ,הריבע רבוע םדאה רשאכש ,51"הריבע תררוג הריבע" ,ךדיאלו) ול עייסמ הברדאו
.(תפסונ הריבע ידיל אבו ,ירמגל חצונמ השענש דעו ,(רציה תמחלמב)

וליפא ירמגל הלעמלש ינחור ןיינע אוה תווצמו הרותה ןיינע תוללכש ףא ,םנמא .בי
רדס והזש ,םלועב וקלחו תימהבה-שפנו ףוגהב תאז ךישמהל םיכירצ - ינחור םוקמ תסיפתמ
.הרות-ןתמ ירחאל הדובעה

תויהל הלוכי התיה הרות-ןתמ ינפל :"תרשה יכאלמל הרות הנתינ אל" - 52ל"זח ןושלבו
םדא ינבכ הגהנהה תויהל הכירצ הרות-ןתמ ירחאל לבא ,םדא ינבכ וא תרשה יכאלמכ הגהנהה
.אקווד

היה ןקזה וניברש ארבס שיש ,קצאווטאב ותויהב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ דמעמב ורמא 53םעפ -
ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאו .דבלב םחל תסורפ םע םוצה רבוש היהו ,תבשל תבשמ תונעתהל גהונ
ותדובע ןפואש ,ןקזה וניבר תודוא עמשש המ יפלש ,ףיסוה ךכ-רחאו ,הז רופיס עמש אלש
םייברעה ןיב"ד ןיינעה ונשי הלעמל ,ןכש ,הז רופיס רבתסמ אל ,הלעמ לש המגודב התיה
- .םיפוגיסו תוינעת לש ןיינעה תוללכל םוקמ ןיא ,אלימבו ,54"ועבשת רקובבו 'וג ולכאת
."ןרדסכ םידימת" אל לבא ,םינוקית רותב קר ךייש הז ןיינע

הדובעה רדסש ןוויכ ,הנעתי אלש תודלותה לעב ודימלתל בתכ ט"שעבהש 55עודי ןכ ומכו
ךאנוש רומח הארת יכ" 57קוספב 56בוט-םש-לעבה שריפש יפכו ,אקווד ףוגה םג תויהל ךירצ
- ."ומע בוזעת בוזע 'וג

- אסיג ךדיאלו ,םלועב וקלחב לועפלו קסעתהל םישרוד - אסיג דחמ :הלאשה אופיא תלאשנ
!?ינחור םוקמ תסיפתמ וליפא ירמגל הלעמלש תוינחור ךישמהל

.החמש תפסות השענ הז ידי-לעש ,החמשב החמש ןיברעמש ןפואבו ,החמשה ןיינע - הזל הצעהו
םמורתמש ,ונייה ,ץראה לעמ לגר םדאה היבגמ דוקירה תעבש - םידוקירהו החמשה רדס ירהו
תויצראמ הלעמלמ ותוא םיהיבגמ - 58הדימ דגנכ הדימב - זאו ,םשגו ץרא יניינעמ
.59"םויה ןוכנ דע רואו ךלוה"ד ןפואבו ,תיתימא תוינחורלו ,תוינחורל
,(י) ןושאר קלח ד"ישת 'תויודעותה - םחנמ-תרות' ,ד"ישת'ה ולסכב 'ב ,אציו תשרפ 'ב םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 177-168 'מע
.(ןוושח 'ב 'םוי םויה'ב קתענ) ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס (1

.מ"כבו .ז"יפר אינת (2

הליפת 'לה) ם"במרבו .םש םינואגה רצואבו ,אברעמ ינבל הנוש גהנמ םדוקמ היהש (ב,טכ) הליגמ האר (3
."טושפ גהנמ וניאו . . טושפה גהנמה" :(ג"יפר

.נ"שו .ךליאו ט"עקס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (4

.ז"פ א"הויהעש אינת .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (5

ךליאו 65 'מע א"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ו"ס ףוס דע ןאכמ (6
.ל"ומה י"ע מ"מ ינויצ המכ דוע ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 56 'מע - ק"הלל תמגרותמ הרודהמב)

.נ"שו .177 'מע ז"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (7

.הכ,זכ תודלות ל"זיראהל פ"העש .ב,אעק .ב,זמק .א,גלק .ב,טיק א"חז .א,ו"עפ ר"ב האר (8

.זכ,טכ (אציו) ונתשרפ (9

.ז"ה א"פ ק"ומ ימלשורי .ז"טפ א"רדרפ (10

.ב,ח ק"ומ - יפל ה"דות (11

.םש ימלשוריב םינפה הארמ (12

ה"כח ש"וקל הארו) ז ,ק"פ ר"ב .העבש גח המ ה"ד - א,כ ק"ומ תופסותב אובמ .ה"ה ג"פ ק"ומ ימלשורי (13
.(נ"שו .142 'מע

.ד"קס ו"מקתס ח"וא א"גמ ןייע (14

.א,זמ תובותכ - רסמד ה"דות םג הארו .11 הרעהבש (15

.ב,יק ב"ב (16

.ד"מ ב"פ תובא (17

.נ"שו .ח"מס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (18

.נ"שו .ךליאו 58 'מע ח"ח ש"וקל הארו .(א) ג ,א"פ ר"שהש (19

.ג ,ב"יפ ר"ומש (20

.כ,טי ורתי (21

.א,דכ םיטפשמ (22

.(ב,די ג"חזל תורוא יצוצינ) הנושארבכ ו"ח אמהוזה לכ אל לבא .ב,בנ א"חז (23

.ב,ק ב"ב האר (24

.ב,ק םיליהת (25

.(26-7 תורעה זמק 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה הארו) ב,כ תודלות א"ות (26

ת"הק) תוחטתשהה רפסב ספדנ) 'וכ רהוזב ש"מ ןיבהל ה"דב 'תנו אבוה .עירזת פ"ר ג"חזל ז"מר האר (27
.נ"שו .(ךליאו טל 'מע (ו"נשת

.ד"ה א"פ (28

.ד"פר אינת (29

.(י"שרפבו) א,זי הטוס (30

.חלשב פ"ס (31

.גכ,ו ילשמ (32

ג"ח ב"רעת ךשמה .םש ע"הק 'יפבו ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי .םש ףנע-הפי 'יפבו ב ר"כיאד אתחיתפ האר (33
.נ"שו .176 'מע ט"פרת מ"הס .בכש'א 'מע

.ב,ביק םיליהת (34

.נ"שו .חמש 'מע ד"ח .חע 'מע ב"ח טקולמ מ"הס .ב,אס תומביל ל"זיראהל ס"שה יטוקל .ב,דסר א"חז האר (35

.כ"נבו ,ד"ס ו"מקתס ח"וא ע"וש האר (36

.םש א"גמ (37

.ןילרעפש לארשי םייח 'תה ןתחה לש (38

.ה,ו"פ ר"ספ (39

.ידוקפ פ"ס אמוחנת (40

.חכ,ט רתסא (41

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר (42

.ךליאו 8 'מע בל תרבוח "תומישר" הארו .נ"שו .ב,אי ןיכרע (43

.ה ,א"פ ר"בדמב ראות-הפי האר (44

.א,ט ק"ומ האר (45

.נ"שו .א,מ תוכרב (46

ס"רת .וצר 'מע ז"נרת .בש 'מע ד"לרת מ"הס .זטתת 'מע (ב ךרכ) ך"נ ת"הוא .א,טע םיטפשמ א"ות האר (47
.אנרת 'מע .ברת 'מע ת"רטע .זיק 'מע ח"ערת .דע 'מע

.ךליאו אק 'מע ג"ח םיסרטנוק מ"הס .120 'מע י"שת .191 'מע ג"שת .153 'מע ת"יש'ה מ"הס (48

המלש-תכאלמב אבוה ןכו .(ד"לשת םילשורי) ןקיטו י"תכ תסריג פ"ע - הפוסב ןישודיק אתיירבו הנשמ (49
.םש הנשמב

.ת"הוסי 'לה שיר (50

.ב"מ ד"פ תובא (51

.נ"שו .ב,הכ תוכרב (52

.194 'מע ז"צרת מ"הס האר (53

.ךליאו א"עס ,אכ ב"חז הארו .בי,זט חלשב - בותכה ןושל (54

.ח-ז 'מע א"ח "םימתה" (55

.(טבש חכ 'םוי םויה'ב קתענ) נ"שו .א"כס תופסוהב .(ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (56

.ה,גכ םיטפשמ (57

.ךליאו ב,ח הטוס הארו .א"עס ,צ ןירדהנס (58

.חי,ד ילשמ - בותכה ןושל (59


לכלש הזכ ןפואב םלועה תא עבקו ארב ,תודיתע עדוי ותויהל ,ה"בקה
עובשה תשרפל תוכייש היהת ,םוקמ לכבו ןמז לכב ,רבד

,ץראה לעמ לגר םדאה היבגמ דוקירהו החמשה תעבש אוה רדסה
ותוא םיהיבגמ הלעמלמ םג זאו ,םשגו ץרא יניינעמ םמורתמש ,ונייהד
תוינחורל תויצראמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םלועב וללוחתי םישודיח הזיא
?אובל-דיתעל


עבטהמ הלעמלש תוקולא יוליג

;תולגהמ (הניכשהו) לארשי תלואג :ומכו .םילענ םיניינע המכו המכ ושדחתי חישמה תאיבב
'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח לארשי ויהי" :הזמ הלעמל
.תישארב השעמב שודיחו יוניש :הזמ הלעמל ;"'וכ 'יוה תא העיד ץראה האלמ

תליחתב קר אוה "דבלב תויוכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא" ורמאש המו)
ימעל עגונב רמאנ הז רמאמש ,אנמיהמ איערב בותכש המ יפ-לע טרפבו .חישמה תומי לש ןמזה
;(םימכח-ידימלתל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,ץראה

יכ ,ובתככ םשה תא ןיארוק ויהי ןכלש) יוליגב זא היהת עבטהמ הלעמלש תוקולאה תניחב
ןמזמ הלעמלש - דחאכ היהיו הווה ,היה - 'יוה םש תניחב יוליג ויהי ולוכ םלועה לכב
.(שדקמה-תיבב היהש יוליגה תמגודב ,םוקמו
(תודיסחה תרות לש הניינע סרטנוק)


האירבה רוריב תומילש

םלוע :הזב םינמז השולש תויללכבו [...] תמלתשמו תררבתמו תכלוה הרקיעב האירבה תוללכ
בוטה ,ינחורהו שיה ןיב המחלמה ןמז אוה הזה םלוע .םיתמה תייחת ,חישמה תומי ,הזה
.'וכ םימעפלו בוטה חצנמ םימעפל ,ץמאי םואלמ םואלו .ערהו

בוטהמ ערה דרפויו ערה ןמ בוטה וררביו המחלמה תא לארשי ינב ומילשישכ ,חישמה תומיב
ויהי אלש ,תעדה ץע אטח םדוק היהש ומכ םדאה תומלשל םה ועיגי זא ,אתולג ןמ ןוקפיו
.בר ברעב ,םלועב ארחא -ארטיסל ןיידע הנשי לבא .ערו בוטד אנליא תטילש תחת לארשי
תומיב םייחה ולא לכ ןכלו .לארשי ינב תומילשב םג ןורסיח שי הז ידי-לע אליממש ןבומו
.ומוקי ךכ-רחא קרו ,םיתמה תייחת םדוק ותומי חישמה

םינתונש רכשה ידי-לעו ,ותדובע חוכב עיגהל םדאה לוכי הילאש תומילשה והזש רמול שיו -
- .ותדובע ךרע יפל ול

אוה חישמה תומי ןכלש ,תומילשה םלוסב םתדובע ידי-לע ולעי םמצע חישמה תומי ךשמבו
.ותומילש תילכתו םתושעל םויהד רקיע אוה זא הברדאו .םתושעל םויהד ןמזה

,םלועב התימו אטח ןיאו ץראה ןמ לילכ האמוטה חור תא ריבעיש היחתה םלועב הז לע ףיסומ
.םדאה ןימ תומילש תילכת היהי זאש ,תוומה ךאלמ אוה ערה-רציל טוחשי ה"בקה יכ
(חס 'מע ,ב ךרכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)

רקיעה אוה השעמה


רואב הרודח היהת םלועב הניפ לכש
םיידיסחה םוחהו


"הייאר"ד ןפואב הרותה תוימינפ

הרותה דומיל לע ףסונ - םיימשגה םידיגה ה"סשו םירביאה ח"מר לכ תא לצנל . . ךירצ תעכ
ה"סש דגנכ השעת אל תווצמ ה"סשו םירבא ח"מר דגנכ השע תווצמ ח"מר) ללכב תווצמה םויקו
וניתובר תוארוה םויקו תודיסחה תרותב התלגתנש יפכ הרותה תוימינפ דומילל - (םידיג
- םיינזואהו םייניעהו בלה תא חתפי הזש ןפואב ,הלואגה יניינעב דומלל - ללוכ ,וניאישנ
לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא - םלועה תוימשגב שממ תוטשפב ושיגריו וארי ,וניבישו
ןמ ונשי רבכ הז לכש ,הייאר לש ןפואב (הרותה תוימינפ) חישמ לש ותרות דומללו ,שממ
!תאז וארי זאו םייניעה תא חוקפל קר ךירצ ,ןכומה

יעצמאה ר"ומדא תרות דומיל

:לעופב השעמל עגונב תוטושפ תויתואב

ןכומ רבכ לכהו ,תומילשב םנשי רבכ ,תוימשגו תוינחורו ,ףוגו המשנה רוביחש ןוויכ
- אמרג ןמזהש ןיינעב שארל לכלו .שממ לעופב תאז ולגיש םירבד תושעל ךירצ - הלואגל
,ותרות דומילב ףיסוהל ,יעצמאה ר"ומדא לש אלוליהה םויו (רבוג ולזמ רשאכ) תדלוהה םויב
.(הכוראב ל"נכ תוימשגו תוינחור תרבחמש) הניבד "רהנה תובוחר" לש ןפואב אקווד

תודיסחה דומילש םימעפ המכ רבודמכ) םישנו םישנא ,ידוהיו ידוהי לכל ךייש הזב דומילהו
רמ יתא הז ידי-לעשכ טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םג תוטשפב םיכייש הצוח תונייעמה תצפהו
.(אחישמ אכלמ אד

םיימשגה םיניינעב "טייקשידיסח"

ר"ומדאמ דומללו ,לעופב הדובעו השעמל תאז איבהל - השעמ ידיל איבמש לודג דומלתו
םלועהו ףוגה תוימשגב תודיסחה תרותב ותדובע תומילש יוטיב ידיל האב ולצא רשא ,יעצמאה
תא אטבל תדחוימ תולדתשה היהת דחא לכ לצאש - "םויל םוימ םהיתונש אלממ" ,(םוקמו ןמזב)
םיימשגה םוקמבו ןמזבו ,םיימשגה ויניינעבש ,ולש תוימשגב ולש "טייקשידיסח"הו תוינחורה
דע ,ולש "טייקשידיסח"המו ולש "טייקשידיא"המ תועבונה תויחהו תומימחה ושגרוי ,ולש
.שממ דחא רבד ויהי אלא ,ללכ דוריפ לכ םהיניב היהי אלש ןפואל

לבת יווצק לכב תויודעוותה

ד"וי לש הלואגה גחב לחה ,תודיסח תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב ןגראל ואריש - הזל ףסונ
,ל"נה םיניינעב תובוט תוטלחה לבקלו ,הלואגה לעב לש ותרותב םש דומללו רבדלו ,ולסכ
ט"יב ,תולודג תויודעוותהו ,תוידיסח תויודעוותה עובקל תומיאתמ תוטלחה - םג ללוכ
דע ,לבת יווצק לכב םוקמו םוקמ לכב ןתושעל תוארלו ,ןקזה ר"ומדא לש הלואגה גח ,ולסכ
היהת ,םידוהי םייוצמ הב (םלועה תוימשג) םלועב הניפ לכש ןפואב - תחדינ הניפב וליפא
."תודיסחל הנשה שאר" ,ולסכ ט"י לש ידיסחה םוחב רואב הרודח
קלח ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"נשת'ה ולסכב 'ט ,אציו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(שידיימ םוגרת - 355 'מע ,ןושאר

יבר יצוצינ


ולסכ שדוח


בושח שדוח"ו "הלואגהו םיסינה שדוח" ,"יתודיסח שדוח"
שדוח לע יברה בתכו רמאש םייוטיבהמ קלח קר םה ,"רתויב
,ולסכ שדוחל ןיאושינה תחמש תא עובקל דדועמ יברה * ולסכ
שדוח" * ע"ל יאופר לופיט עוציבל ופידעהל ,לידבהלו
םיסינל אליממ-ךרדבו ,המשנהל עגונהב םיסינל אוה הלוגסה
"ףוג עגונהב םג


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:ולסכ שדוח ימיל תוסחייתמה יברה לש תויואטבתה רורצב חתפנ

ללכב ונמעל העושיו הלואג החלצה שדוח ,ולסכ שדוחב ונא םיאצמנש טרפבו
.'וגו םולשב הדפ רמאנש ומכו אקווד םולש ךותמו - טרפב ונימולש ישנאלו

.(וכ -הכ 'מע ,הכ ךרכ שדוק-תורגא) רזש רמל תרגיאב ,ראשה ןיב ,יברה בתוכ ךכ

.ללכב ולסכ שדוחד תודעוותהמ רבד ריכזמ וניאש אלפל

.(311 'מע ול ךרכ תוחיש-יטוקל ,ח"ישת תבטב א"ימ תרגיא)

:ינולפל יברה בתוכ (273 'מע םש תוחיש-יטוקיל) ד"ישת ולסכ 'גב

יפ-לע גהנתהל ומצעב לועפל וילע הנה ,הלואגה שדוח ,ולסכ שדוח ימיבו
...החמש ךותמ הז תא תושעלו םיאפורה לוקל עומשל וויצש ל"זר תארוה

יתודיסח שדוח

:(חנש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) ולסכ 'אב יברה בתכ ותשאו לעבל תרגיאב

לכמ הלואגהו םיסינה שדוח ,יתודיסחה שדוח ולסכ שדוחב ונא םיאצמנ ירהו
.םולשב הדפ בותכש ומכו םולש לש ןפואב הברדאו ,םילבלבמה םיניינע

-תורגא) הז ךיראתב דלונש ,רזש רמל בתכש תרגיא ו"כשת ולסכ שדוח-שארב יברה חתופ ךכו
:(חכ 'מע דכ ךרכ שדוק

ש"נאו םידיסח ליבשב טרפבו ,ונכותש ,םויה וב ונסנכנש ולסכ שדוחד חורב
- םהבש הוושה דצהש ,הכונחה ימיו ולסכ ד"וי ,ולסכ ט"יד ןיינעה אוה ,'יש
,יסינ ןפואב רואהש ןמשה רואו - רוא הרותו הווצמ רנ תצפהל שפנ-תוריסמ
ףיסומ תצרפוד ןפואב הצוח ךיתונייעמ וצופיו - איה ירה תפתושמה םתדוקנו
...רואו ףיסומ ךלוהו

ןפואב אטבל ןתרטמש - ףטו םישנ ,םישנא תוללוכה - תועצה יתש יברה עיצה ט"משת תנשב
:"שדוח עשידיסח א" - "יתודיסח שדוח" ולסכ שדוח לש ותויה תא רורבו יולג

דומילב תפסות ודדועיו הרות ירבד ורבדי םהב - םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה תכירע (א
.הצוח תונייעמו תודהיה תצפהו 'וכו תודיסחו הלגנ הרותה

(םויל םוימ) ףיסוהל ולדתשי .ד"בח יאישנ וניתוברמ דחא לכ תרותמ ודמלי םוי לכב (ב
.תוכיאבו תומכב

!רתויב בושח שדוח


וליפא) לארשימ דחאו דחא לכ עדויש יפכ - רתויב בושח שדוח אוה ולסכ שדוח
ינפל וליפא :תרמוא תאז .הכונחד ןיינעה ונשי ולסכ שדוחבש (םיטושפבש טושפ
ידי-לע תודיסחה תרות תולגתה ינפל . . ולסכ ט"יד ןיינעה תודוא םיעדויש
."הכונחד ןיינעה ונשי ולסכ שדוחבש רבכ םיעדוי . . ט"שעבה

'מע א ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמוא ךכ
.(490

ןסינ לע ולסכב הלעמ

םע רושק ולסכ שדוח יכ ,הנושארה החישב יברה ריבסה ב"ישת הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהב
הלואגל םיכייש ןכלו "םלועל ןילטב ןניא" הכונח תורנש ,הכונח ןה - המלשה הלואגה
ךכב .חישמה תאיב תא תברקמה תונייעמה תצפה הניינעש ,ולסכ ט"יד הלואגה ןהו ,תיחצנה
.ינש תיב ןיינב תלחתה התיה ולסכ שדוחבש הדבועה ןבות

:(128 'מע 'ד ךרכ 'תויודעוותה- םחנמ-תרות') יברה זא רמא ראשה ןיב

,םירצמ תאיצי ,ןסינד הלואגה :ןסינד הלואגה יבגל ולסכד הלואגהב הלעמ שיש
לש בצמו דמעמ םעפה דוע ונשיו תויהל לוכי הז ירחאלו ,תולגהמ האיצי איה
רכז תושעל ךרוצ שיו ,הלואגה לע חוכשל םילוכיש ,ךכ ידכ דעו ,תולג
הלואגה התיה ובש - ולסכד שודיחהו ,"םירצמ תאיציל רכז" ,הלואגהל
,םלועל הלטב הניא ןכלו . . אפוג תולגה ןמזב תישענש הלואג איהש ,הכונחד
.םימלוע ימלועלו דעל תמייק אלא

ףוגלו שפנל םיסינ

כ ךרכ שדוק -תורגא - א"כשת תנשב) יברה בתכ ,םייוסמ יאופר לופיט ןיינעב הלאשל הבושתב
."וירחאלשו וינפלש שדוחה רשאמ רתוי חלצומ ,ללכב ,ירה ולסכ שדוח" יכ (חי 'מע

:(טלק 'מע בי ךרכ שדוק-תורגא) ז"טשת ולסכב ז"יב בתכ ךכו

ח"ומ ק"כ לש שודקה ןויצה לע םתודוא בתוכש הלא לכ תא ריכזא ותשקבכ
אוה ולסכ שדוחב התע הז םיסנכנש ןוויכו ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא
תויחו רואו ונשפנ םג אלא םולשב הדפ דבלב ונתוא אל רשא ,הלואגה שדוח
ךרדבו המשנהל עגונהב םיסינל אוה הלוגסה שדוח הנה . . ונל ןתינ ונשפנ
ינחור ןיינע ןכ םג ףוגה תואירבש טרפבו . . ףוגל עגונהב םג םיסנל אליממ
...אוה םשה יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויה יכ ,השודקד

יברה בישה ("'יחת . . ותב תואירב בצמ רבד לע בתוכ") יאופר ןיינעל תרחא םעפ שרדנשכו
:(זס 'מע 'ז ךרכ שדוק-תורגא - ג"ישת ולסכב 'י)

םשה רוזעי קפס םוש ילב רשא ךרבתי םשהב םנוחטבב םיקזח תויהל םיכירצ הנה
שדוח רעשידיסח רעד ,ולסכ שדוח אוה התע רשאבו ,הרושכ לכה היהיו ךרבתי
ןהכ לש ומתוחב םותח היהש ןמש לש ךפ חצינש הכונחה ימיב ,[ידיסחה שדוחה=]
םינש המכ רחאו ,[רוד ותוא לש 'יבר'ה=] רוד םענעי ןופ יבר רעד ,לודג
םגו חישמה תאיב דע םהיצלח יאצויו םידיסחה לכ ומעו ןקזה ר"ומדא חצינ
דחא לכל תואירב ךישמהל וטושפכ תוימשגב םג הלואג והז אלימב ,ןכ ירחא
.ול שורדה ןפואב

:בתוכו םש ךישממ יברה

לולשל לבא ,ותארוהכ תושעלו אפורה תארוהל עומשל םיכירצש ומצעמ ןבומ
ןוצר יעבש תויהל המ שיש רשב יניעב וארי זאו ,הרוחש הרמה ןיינע ירמגל
.החמשבו

ןיאושינה רשכומ שדוח

םג ,ולסכ שדוחב הז םישוע ןוושח שדוחב הפוח תיישע םוקמבו" :בותכ 76 'מע םיגהנמה-רפסב
."ולסכ שדוח לש ינשה יצחב

דעומ תא עובקל תולכו םינתח ןווכמו דדועמ יברה תא ונא םיאצומ םינשה ךרוא לכל ,ןכאו
.ולסכ שדוחב םתנותח

:יברה בתוכ (בנ 'מע ה ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת ולסכב 'יב

...רדאב וא ולסכ שדוחב הנותחה םישוע רשא אוה ונגהנמ עודיו

:(ות 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ םנב תנותחל רשקב ,םירוהל תרחא תרגיאב

אוה ולסכ שדוחב הנותחה ןמז תועיבקל עגונהב םימעפ המכ הז רבדנש ןוויכש
יאדכ ןיא הנותח יניינעבו ,םימימתה ידימלתו ש"נאל טרפבו הלואגה שדוח
.ולסכ שדוחב הנותחה היהתש ירשפאב קר םא לדתשהל שי ןכלו . . רחאל

:(אלק 'מע 'י ךרכ שדוק-תורגא) יברה המת הז ןיינעב תוקיפס םעפ וררועתהשכו

,ולסכ שדוחב םתנותח היהת אלש ךתעד אקלס אק שי תוביס המכמש בתוכש המבו
אוהשכו ,הנשה תליחתמ יאתילת אחרי לדתשהל יאדכו .ללכ ןוכנ וניא יתעדל
םולש יכרדב רשא םיאתמה ןפוא ואצמי יאדווב תמאב וצרי 'יחת וליג תבו
.לעופה לא הז אובי םעונ יכרדבו

תודיסחה תרות יוליג

:(105 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ריכזמ ב"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב

,ןוויס שדוחש עודיכו ,תודיסחה תרות יוליגל דחוימב ךיישה שדוחה - ולסכ
אחרי ,ולסכ שדוחו ,הלגנה תרות יוליג ןמז אוה ץיקה ישדוחל יאתילת אחרי
.תודיסחה תרות יוליגל ךייש ףרוחה ישדוחל יאתילת

אלוליה :ומכ ,תודיסחה ימי ירבדב םידחוימ םימי המכ םנשי הז שדוחבש דע
ר"ומדאו (ולסכ ט"י) ןקזה ר"ומדא לש הלואגה גח ;(ולסכ ט"י) דיגמה ברהד
'ט) יעצמאה ר"ומדא לש אלוליהה םויו תדלוה םוי ;(ולסכ ד"וי) יעצמאה
,הרותה תוימינפל ןכ םג םיכייש ,שדוחה םויסבש הכונח ימי ןכו .דועו (ולסכ
ןיזר יזר םה הרותבש "ןמש" ירהו ,ןמשה ךפ סנ אוה הכונח סנ רקיעש
.אתיירואד

םיניינעה לכב סנ

'ר ח"הרה - ד"בח תובישי יעיפשמ ילודגמ דחאל תרגיא יברה בתכ ב"כשת ןוושחרמב ז"כב
:(אל 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) לחיא המויסבו בונמנ ןסינ

לכב סנ לוחיש ןוצר יהי ,םיסנה שדוח ,ולסכ שדוח ברעב ונא םידמועש ןוויכו
ךרב ערז םידימלת יובירב רואו ףיסומ ךלוהו ףיסומ היהיו ,ל"נה םיניינעה
.תודיסחו הלגנ םידמול 'ה

ולביק ,םבשומב המייקתהש תודעוותה לע חוויד ובו בתכמ יברל ובתכש ארויג רב בשומ ירבח
םימיה לע וז תודעוותהמ ךשמוי"ש םהל לחאמה יברה תאמ קוזיח ירבד םע (בל 'מע םש) בתכמ
היתווצמ םויקו הרותה דומילב ףיסוהל ,הבוטל ונתארקלו םתארקל םיאבה םישדוחו תועובש
."בבל בוטו החמש הסנרפ תואירב ךותמ

:םילימב ובתכמ תא יברה םייסמו

,ולסכ שדוח ברעב וננה םידמוע ירהו ,רומאה לכב בוטב רשבתאש ןוצר-יהיו
.הלואגהו םיסינה שדוח

הלואגהו םיסינה שדוח

ןמיס שדוקה תרגאב ראובמה יפ-לעו הלואגה שדוח ,ולסכ שדוח ברעב ונא םידמועש טרפבו"
תילכת והזש ,ונוקל ותדובעב םיריתסמו םימילעמה םיניינעמ דחאו דחא לכ תלואג םג ,'ד
בתכ ,"[ינוק תא שמשל יתארבנ ינא=] הפוסב ןישודיק תכסמב ל"זר ירבדב ל"נכ - ותאירב
.(הל 'מע בכ ךרכ 'שדוק תורגא') ב"כשת ןושחרמ ט"כב יברה

הלואגהו םיסינה שדוח ,ולסכ שדוחד יניינעב תולועפלו רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבב"
ךרכ שדוק-תורגא) הקירפא-םורד ינברמ דחאל יברה לחיא - "הצוח תונייעמה תצפה םתדוקנב
.(הכ 'מע גכ

:יברה לחאמ (וצר 'מע םש שדוק-תורגא) ה"כשת ולסכ שדוח-שארמ יטרפ-יללכ בתכמבו

םהה םימיבכ רשא ןוצר-יהי ,הלואגהו םיסינה שדוח ,ולסכ שדוח-שארב ונדמעבו
הרותו הווצמ רנל עגונב ןה ,הזה ןמזב הלא ונימיב םג היהי ןכ - הזה ןמזב
תרות ,הרותה תוימינפ תצפהל דחוימב עגונב ןהו ,(הכונח ןיינע) רוא
.(ולסכ ד"וי ,ולסכ ט"י ןיינע) תודיסחה

ינפ לא םלועל תורנה :הכונח תורנב ל"זחמכו ,אמייק לש ןפואב הז לכ היהיו
.וריאי הרונמהתודיסחה ינייעממ


אציו תשרפ


(די,חכ) תצרפו

קר לח הז גשומ .תוציחמ תרסה - םג אלא ,הבחרהו תוטשפתה קר אל איה הצירפ לש התועמשמ
.חותפה הדשב אלו ,ונממ קלח םירתוסו ,המוחו ןיינב שישכ

.השודקד הציחמו ןיינב חרכהב םה - "תצרפו"ה סחייתמ םהילאש הציחמהו ןיינבה ,הנהו
הצירפ רדגב וניא ותצירפו ,ןברוח לש ןיינע אלא ,יתימא ןיינב וניא הפילקד ןיינב ירהש
.ןיינב רדגב אלא

?השודקד הציחמו ןיינבב "תצרפו" תויהל ךירצש רמול רשפא דציכ ,הלאשה תלאשנ ןכ-םא ךא

.השודק יניינעב םה םהלש "הציחמ"הו "ןיינב"הו השודק לש הגהנהב םיגהנתמה םנשי :אלא
םניא ךא דומילה ינמז לע םירמוש םה ,רתוי אלו הרותה יוויצ יפ-לע םידמול םה ,רמולכ
רשעמ :הרותה ירדגל םאתהב ךא םמחל בערל םיסרופ םה - הקדצ תניתנב םג ךכ .םהמ םיגרוח
.הזמ רתוי אלו שמוח וא

העיגיד ןפואב הרותב קוסעלו וללה תולבגהה תא םג ץורפל ךירצ םימעפלש ,בותכה ונדמלמ
הווצמ אוהש הממ רתוי תתל ,הקדצב ןכו ;'ןירדמה ןמ ןירדהממ'ו 'ןירדהמ'מ רתוי ,הריתי
.(זי תובותכ) "אבסל היתוטש היל ינהא" תניחב ,'השודקד תוטש' איה וז הגרד .הרות יפ-לע
.תובאבש רוחב ,אקווד בקעי תלחנד הדובעה יהוזו
(167 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(די,חכ) הבגנו הנפצו המדקו המי תצרפו

זא רמאנש ,(י"שר ,ץק הל ןיא רמולכ) םירצמ ילב הלחנ ול ןינתונ - תבשה תא גנעמה לכ
. 'וגו ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו . . (י"שר ,ביתכ גנוע תבשל תארקו רתב) 'ה לע גנעתת
(חיק תבש) הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו וב בותכש בקעיכ .

העפשההש ונייהו ,לובגו רצימ הל ןיא וז הדימ .םימחרה תדימ איה - "ךיבא בקעי תלחנ"
.ללכ תקספנ הניא םימחרה תדימ דצמש

:רבדה רואיב

תדגנמ הרובגה תדימשכ םלוא ;םלוכל בוט העיפשמ דסחה תדימש ,אוה םימחרל דסח ןיב לדבהה
.קספית העפשההש ןכתיי ,העפשההל יואר לבקמה ןיאש ,הנעטב דסחה תדימל

הרובגה תדימש אצמנ .וז העפשהל יואר וניאש ימ לע םג םחרל שי םימחרה תדימ דצמ ךא
םנמא :רומאל ,הרובגה תדימל םוקמ תנתונ םימחרה תדימ יכ ,םימחרה תדימל תדגנמ הניא
ידי-לע .ול עיפשהלו וילע םחרל םיכירצ םוקמ-לכמ לבא ,העפשהל יואר לבקמה ןיאש ןוכנ
.םימחרה תדימ תעפשהל קספה ןיאו ,ירמגל הרובגה תדימ אופא תקתמנ םימחרה תדימ
(13-14 'מע ט"שת םירמאמה-רפס)

ולסכ ד"י


ברה-תיבב ןיאושינ יגהנמ


תינברה םע ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי ,ולסכב ד"י לגרל
תשרפ שדוק תבש תודעוותהמ קלח תאזב םיאיבמ ונא ,תינקדצה
יגהנמ לע יברה רפיס הב ,ד"ישת'ה ולסכב ד"י ,חלשיו
יגהנמ ןיינעב יללכ ןויד ךכל םדק .ברה תיבב ןיאושינה
םידיסחה ללכל םיכייש םה הבש הדימהו ברה תיב
(201-196 'מע (י) ןושאר קלח ד"ישת 'תויודעוותה')(ב) ,םיברב םומסריפש םיגהנמ ,םייללכ םיגהנמ (א) :םייתשל םיקלוחמ ברה תיב יגהנמ
.יאשחב וגהנש םיגהנמ ,םייטרפ םיגהנמ

םג ,םיגהנמ יוביר ר"ומדא ח"ומ ק"כ הליג ןיד אמלעב ותויח םייחל תונורחאה םינשב
.יאשחב וגהנש םיגהנמ םתואמ

םתס הז היה אל - םירבדה ולבקיש םוסרפהו ,וירבד תא םייקל ןוצרה תא ,סחיה תא וריכהב
העיגהש הלא לכש ,ונייהו .לעופל עגונב הארוה לש ןיינע אלא ,"רכש לבקו שורד" לש ןיינע
םגו .לעופב ןכ גהנתהל ,העודי הדימב הנכה ירחאל ,םה םג וליחתי ,םיגהנמה תעדוה םהילא
םיעדוי אל ןיידעש הלאל םורסמי םהש - "ךומכ ךערל תבהאו" "הרותב לודג ללכ"ה דוסי לע -
.ןכ וגהנתי םה םש ,םתודוא

ינב לכ רובע אלא ,לארשי ינבמ קלח וא התיכ רובע הניאש ,תודיסחה תרות תוללכ תמגודבו
יכרדו יגהנמל עגונב םג אוה ןכ - (ןקזה ר"ומדא םשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ) לארשי
.תודיסחה

אלש םירודיהל ("ןפאכנא טינ ךיז ףראד'מ") ספתיהל ןיאש הדובעה סרטנוקב ראובמש םגהו
םישי אל רקיעה לעו ,רקיע רודיההמ השעיש ששח םג ונשי םימעפלש םג המו ,םהילא םיכייש
יאדוול בורק ,תיטרפ החגשהב ,וילא ועיגהו וליגש םיניינע םתוא ,םוקמ-לכמ - יעבדכ בל
("ןענעראוואב") חיטבהל ךירצ - ןבומכו) וילא םיכייש ולא םיניינעש הלעמלמ הארוה יהוזש
.(רומאה ששחה היהי אלש

םילענ םיניינעל ךייש וניא ,רתוי םיתוחפ םיניינעב תומילשב וניא ןיידעש ןויכש הנעטהו
ךלש היריטלפל ךומס"ש הז לע) ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ובתכמב הז לע הנעמה ירה -
וליא .ותושעל ךירצ ,ודיל ןמדזמש ןיינע לכ ."ךל המל אנמחרד אשבכ ידהב" :("תשרוה אל
םיניינעה םתוא טרפבו .הז רבד הלעמלמ ול םינימזמ ויה אל ,וילא ךייש רבדה היה אל
."הצוח"ל דע הצפהו םוסריפ לש ןפואב ,ל"נכ ,םתוא הליג יברהש

ךכבו ,וניאישנ וניתובר קר םתוא םישוע ויה םעפש םיניינע שיש - הזב ןיינעה תוללכו
וליג וניאישנ וניתוברש ירחאל ,וישכע לבא ;לארשי ללכ תא הבוח ידי םיאיצומ ויה
.ומצעב םתושעל דחאו דחא לכ ךירצ ,ולא םיניינע

םג היהתש אלא ,םייברה לע ךמתסהל אלש - ד"בח תודיסח לש שודיחהל םאתהב אוה הז ןיינעו
.ומצע חוכב הדובעה

םלוכ אלו ,הלוגס ידיחי קר םתוא םישוע ויה רבעבש םיניינע המכו המכ וניצמש והזו
,התע וליאו ,(ל"נכו ,וילא םיכייש תויהל םיכירצ םייוסמ ןיינע םישוע רשאכש ינפמ)
.םלוכ לצא לבקתנו טשפתנ הז ירה ,םירבדה ומסרפתנש ירחאל

לפסה תא זוחאלו םימעפ 'ג די לכ לע םימ ךופשל הדועסל םידי תליטנב גהנמה - אמגודלו
התע וליאו ,וילא ךייש הז ןיאש ול ונע ,ןכ גוהנל םא והשימ לאש םעפ רשאכ הנה - תבגמב
.טושפ רבדכ םידיסחה לכ לצא גהנמה טשפתנ

רומאה ןפואב ןהידי לוטיל תורדהמ לארשי תונבו ישנ םגש םיתב שיש - יתעמשש יפכ - דעו
("רעש'םלוע יד") לארשי ינב יגוח המכבש רודיה !(..."עציילפ רעד ףיוא ךוטנאה א טימ")
.ידיסח תיבב וכנחתנו ולדגש ןוויכ ,ןהילא עיגה - םינברל וליפא התע תעל עיגה אל

לדתשה תודיסחה תרותל עגונב םג ירהו ,תודיסחה תרות ומכ םה תודיסחה יגהנמש ,רומאכו
תרותב םיניינע וראבתנ םהבש) תוחישו םירמאמ םסרפל תונורחאה םינשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םג םינבומ םירבדה ויהיש ותנווכש ורמואב ,שידיאב (תודיסחה יכרדו יגהנמבו תודיסחה
.לארשי תונבו ישנל

אוה ,ברה תיב יגהנמ םג םללכבו ,תודיסחה יגהנמו יכרדב הגהנההש - םירבדה תדוקנו
,לכל ךיישה ןיינע

רוא טעמ ירהש ,םלועבש לפוכמו לופכ ךשוחה תא שרגל םג עייסמ הז ןיינעש - תאז דועו
לכ לע רוא טעמ לבא ,"טחמ לש הדוחכ יל וחתפ" תניחבב ,רוא טעמ וליפא ,ךשוח הברה החוד
.ךשוחה תא החדיש "רוא טעמ"ה ,אופיא ,הז ןיינע היהי ;תויהל חרכומ םינפ

יאדווב הז ירה - הנותח יגהנמל עגונב טרפבו .ללכב םיגהנמל עגונב אוה ליעל רומאה
ןוויכו ,"ךרובי םירשי רוד"ב ףוס-ןיאה חוכ תולגתהל ךירצ ןיאושינב ירהש ,לכל עגונ
יגהנמב הגהנהה היהתש רתוי עגונ ןכל ,רודה אישנ ידי-לע תכשמנ ףוס-ןיאה חוכ תולגתהש
.ברה תיב

הנמזהה חסונ

דע אוה - רתויב םיקייודמ םהש ל"נה םיגוס 'בב םיגהנמה לכבכ - הנותחה יגהנמב קוידה
.הנמזהה חסונב וליפא וקיידש ךכ ידכ

הנותחל הנמזההמ הנמזהה חסונ תא וקיתעיש ר"ומדא ח"ומ ק"כ הוויצ יתסיג תנותח םדוק
,ולש הנותחל הנמזההמ אוה הז חסונש ר"ומדא ח"ומ ק"כ בישה ,יתלאשל הנעמבו .ונלש
.הז ינפלש תונותחב םג היה ןכש הארנכו

- .הבהא תויתוא ןה תואקסיפה ישארבש תויתואה 'דו ,תואקסיפ עברא ןנשי הנמזהה חסונב
ומש לעופל לבא ,םינוציחל הקיני היהת אלש ידכ ,ךכל בל ומישיש הצר אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.הזמ החונ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעד התיה אלו ,בל

"תישימחה העשב"

חסונב םג אוה ןכ אלימבו ,יברה לש ותנותחל הנמזהה חסונ - הנותחה לש הנמזהה חסונב
הפוחה ןמז בותכ היה - ("הנותח ס'רעדניק ענייז") ויתונב תנותחל יברה חלשש הנמזהה
.ברעב תישימחה העשב

העשב הפוחה ןמז דימת ובתכ - ץיקב הנותחה התיהשכ ןהו ףרוחב הנותחה התיהשכ ןה
.ברעב תישימחה

,הלילב םנמא הכרענ המצע הפוחה

- ינוציח םעט ללגב ,("טעפש ראג") רתויב תרחואמ העשב הפוחה הכרענ יתנותחב -

.תישימחה העשב ליחתתש וקייד - "םינפ תלבק"ה לבא

םוי דועבמ - הבותכ

םידעה תמיתחו ןיינקה תלבק םגו ,םוי דועבמ (אלא ,הפוחהל ךומס אל) ובתכ - הבותכה תא
.הבותכה תריסמ קר התיה הפוחה תעבו ,םוי דועבמ ויה

.ןיאושינה םדוק םימי המכ םג הבותכה דובעש תויהל לוכי ןיד יפ-לעש ,ריעהלו

םיניבשושה םה םירוהה

לבא ,חכונ ר"ומאא היה אל ילש הנותחהב הנה - הפוחהל הלכהו ןתחה םיכילומש ןיניבשושה
יבא) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,הלכה יבאו ןתחה יבא ןתחה יניבשוש ויה ,יסיג לש הנותחהב םג
.(ןתחה יבא) ןייטשנעראה השמ 'ר ח"הרהו ,(הלכה

.הלכה םאו ןתחה םא - הז ךרד-לע היה םש םגש הארנכ לבא ,עדוי ינניא - הלכה יניבשושו

.הלכהו ןתחה ירוה (הלכה םע) ובבוס ,הפוחה תחתו

הלכה תא ןיכילומש תעב ןכו ,הפוחל ךכ-רחאו "שינעקעדאב"ל ןתחה תא םיכילומש תעב
.(תובבה 'ד ןב) עודיה ןקזה ר"ומדא ןוגינ רדסכ םינגנמש ברה תיב גהנמ - הפוחהל

בהזמ הקלח תעבט

.בהז לש תעבטב ויה - ןישודיקה

לש םיב םג אבוהו ,לבב ינבו לארשי ץרא ינב ןיב (י"תכמ) םיגהנמ ףוליח רצוא רפסב -
.תעבטב שדקל לארשי ץרא ינב גהנמש אתיא ,אמק-אבב ףוסב (ל"שרהמל) המלש

ףסכב" אוה הנשמה ןושל (א :םימעט המכמ - ףסכ לש תויהל הכירצ תעבטה התיה הרואכל
לש ןיינע אוה ןישודיק (ג .ףסכ לש תעבט תויהל הכירצ תלבק יפ-לע (ב ."ףסכ הוושבו
."תפסכנ ףוסכנ" ןושלמ ,ףסכ ןיינע והזש ,הבהא

לכב לבא ,ונוצרכ דחא לכ בושחי רבדה םעט - .בהז לש תעבטב ןישודיקה ויה לעופב לבא
.(יתעמש ךכ :רמוא היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ) היה ךכ ,ןפוא

םיגהונש הלאכ םנשי - .רבד םוש הבג לע תורח היה אלש ,ונייה ,הקלח התיה - תעבטה
,ןיאושינה תעשב תויהל ךירצ אל הז ןיינעש יאדוובו ,ןיאושינה םוי תא תעבטה לע קוקחל
ודרגיש הוויצש דע ,רבד םוש קוקח היהי אלש קייד ר"ומדא ח"ומ ק"כ לבא ,םירחא םימעטמ
.(בהזה גוס רבד-לע ןחבמ תמתוח) "עבארפ"ה תא

הביתה תרימאלו ,"תא ירה" תוביתה תרימאב הלכה עבצא לע דונעל ןתחה ליחתמ תעבטה תא
ותושרמ תעבטה תאצוי הזבש ,ודי תא ריסמו ,בטיה תעבטה תדינע םייסמ ,"לארשיו" ,הנורחאה
.הלש תישענו

הריבשו הכרבל סוכ

ושדיק ובש סוכה אלא ,המצע ינפב סוכ (ל"נה הנותחב) וחקל אל - הפוחה תחת סוכה תריבשל
(ןרהא השמ היה ומש) והשימל ונתנ ,ונממ םועטל הלכהו ןתחהל ונתנש ירחאל ,תוכרבה ורמאו
.הז סוכ ורבש ךכ-רחאו ,ותותשל

רדחל הסינכב ףסכ ףכ

,דוחייה רדחל הלכהו ןתחה תא וכילוהשכ

.הבישיה ירדחמ דחאב הכרענ םינפ-תלבקה םג .הבישיה ירדחמ דחאב היה דוחייה רדח -
ר"ומדא ק"כ)] רחא םוקמב הכרענ - הדועסה .םימשה תפיכ תחת ,הבישיה רצחב הכרענ הפוחהו
ח"ומ ק"כ לש ונוצר יפ-לע - [..."ןפוא ןטס'נאקירעמא א ףיוא" (:קוחש-תבב רמא א"טילש
- הנותחה לש ינחורה קלחה קר ךרעיי הבישיבש ר"ומדא

קר אלא ,הילע ךורדל אלש היה יוויצהו ,ףסכ לש ףכ דוחייה רדח תלד ףס לע תחנומ התיה
.הבג לע רובעל

ק"כ יוויצ יפ-לעו ("דוחייה רדח" ארקנש ףא) םינתוחמה םג וסנכנ הליחתבש היה רדסה
(הת) ןימח סוכ ומצעב גזמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ .רדחה ןמ דחא דחא וטמתשה ר"ומדא ח"ומ
.רדחה ןמ אוה םג אציו ,(םוצה תא רובשל) הלכהו ןתחהל
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אציו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב 'ט

ריעב דובכ ותחונמו ,ח"פקת תנשב) אלוליה-תוקלתסההו (ד"לקת תנשב) תדלוהה םוי
תונש) ד"בח יאישנל ינש רוד ,ע"נ רעבוד ונבר ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש (ןי'זעינ
.1(ח"פקת - ד"עקת :תואישנה

.תודעוותה םוי

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

.2'רהנה תובוחר'ד ןפואבו ,תדלוההו אלוליהה לעב לש ותרות דומילב (א

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
.3ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הבש ,החמש לש תודעוותה םייקל (ד
תויודעוותהב ןכישמהלו ,ולסכ ט"יד תויודעוותהל יעבדכ תונכהל רשקב םג רבדלו .4תווצמו
.5הכונחד

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש טושפ
.4םיכומסה םימיב המלשהו

.6תחא ן"ישב "רכששי" דימת םיארוק הרותה תאירקב

-ז,אי עשוה) "רמשנ איבנבו . . בקעי חרביו .ידש ימלת לע . . םיאולת ימעו" :הרטפה
.7(די,ב

.8'םימחרה בא' םירמוא

.9'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ןושאר םוי
ולסכב 'י
אוהו ,10ז"פקת תנשב קסבטיווב ורסאממ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ ררחתשנ וב - הלואגה גח
.9םע בורב תודעוותה ךורעל םיגהונו .ןונחת וב םירמוא ןיאו ,ש"נאל החמש םוי

הדילה איה ולסכ ט"י-ו 'י ןיב ;תירבה איה ולסכ ט"י ,דיסח לש הדילה ןמז אוה ולסכ 'י"
.12"דיסח לש ותדיל איה תידיסח תודעוותה .'י מ איה הלחתהה .11

ישימח םוי
ולסכב ד"י
ר"ומדא ק"כ תב ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינברה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
.13אשראוו ריעב ,ט"פרת ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפל 'ג םויב - ע"נ צ"יירהומ

,ילצא םלוא .יטרפ שיא לצא יללכ ןיינע איה הנותח ,ללכב" :14יברה ןושלב ,םויה תלעמ
ילש רשקה רצונ וב םויה הז ירהו . . םייללכה םיניינעל יתסנכוהש ךכל ךרדה וז התיה ירה
."ונלמעב בוט ירפ הארנש ךרבתי-םשה רוזעי ,םכמע
.ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וספדנ ותוקלתסהו וייח תשרפ (1

םינפ-לכ-לע דומלל :םג ,ןסינ 'בל רשקב ,296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקילבו .382 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (2
.שודקה ומשמ תחא תואב ליחתמה דחא הנשמ קרפ

.תבטב ד"כל רשקב ,הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (3

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .292 'מע םש - ל"נה החישל תופסוה פ"ע (4

.389 'מע א"ח ב"נשת שדוק-תוחיש (5

.(156 'מע ד ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ תרות') א"ס ב"ישת אציו פ"ש תחיש .(חי,ל) פ"הע המלש-הרות האר (6
.זי ןויליג 'תונופצ' .ז"כשת 'ןיעמה' :םיצבקב הז ןינעב ןוידו תוריקס

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (7

ולסכ 'ט ,אציו פ"שבש ףאו .הליגר תבשבכ םיגהונש ירה ,תאז וריכזה אלש ד"בח-ללוכ חולב עמשמ ןכו (8
הלואגה גחב ומכ ט"ויל הז םוי ותעשב עבקנ אל - (113 'מע ,ל"נה תודלותה רפס) ותלואג לע רשבתנ ,ז"פקת
ר"ומדא קלתסנ הירחאלש הנשבש יפל ,ךכ-לכ עבקנ אל ומצע הזה הלואגה גחש םשכ ,'הרושב םוי' אוהש זומת ב"י
.ת"הק תאצוה 'שדוק דב' סרטנוקב ראובמכ ,יעצמאה

.ד"בח-ללוכ חול (9

'תומישר'ב ,ח קרפ ,ל"נה תודלותה רפסב ,ל"נה 'שדוק דב' סרטנוקל אובמב - הלואגהו רסאמה תשרפ (10
.תמדוקה הרעהב ל"נה רפסבו ,טס תרבוח

תאצוהב "יעצמאה ר"ומדא תלואגו רסאמ") הלואגהו רסאמל רשקב יתלשממה םיכמסמה קית רואל אצי ח"נשת תנשב
תיב י"ע יוכיז - ז"פקת ולסכ אי ;ותיבל ררחוש - ו"פקת ולסכ 'י :23-21 'מעב םשו ,(ר"ימש תדוגאו ת"הק
טאנסב יפוס יוכיז - (םש הנממ ועדי אלש ,תוקלתסהה רחאל) ח"פקת ולסכ אכ ;בוליהומב רשא ןוילעה טפשמה
.גרוברטפב רשא

.ינימשה םויב הניא הרואכל תירבה עודמ םג ריבסמ הזש ןכתיי (11

הלחתההש הנווכה ילואו .רואיב ךירצ ןושלה לפכ .90 'מע םיגהנמה-רפס .976 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל (12
.לוטיב הניינעש ,ד"ויב איה

.ירישע קרפ (א"ח) 'ךלמ ימי' רפסב וטקלנ זאד םינינעה יטרפ (13

.272 'מע םש 'ךלמ ימי' .206 'מע י"ח תויודעוותה - םחנמ תרות (14

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il