- ד"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ולסכב ו"ט * חלשיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ררועל הכירצ "הכייא" הלאשה
שממ לעופב הבושתל


לכל תעה לכ תינפומ ,"הכייא" ,ןושארה םדאל ה"בקה תלאש
ךרוצ שי ,דחא לצא * ותוהמו ותגרדל םאתהב םדאו םדא
תא םילשהל וילע יכ ול ריכזהלו שפנה-תולכ ינפמ ריהזהל
לצא * "םינותחתב הריד" ךרבתי ול תושעל ,הנוילעה הנווכה
הזה-םלועה תוואתב ומצע עיקשי אלש איה העיבתה רחא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תווצמו הרותב קזחתיו


:2רפיס ר"ומדא ח"ומ 1ק"כ

,("רטסינימ -שטשיראוואט") רשה לש ומוקמ-אלממ ותוא רקח ,הסיפתב בשי ןקזה וניבר רשאכ
.תודהי יניינעב דמולמו ך"נתב יקב היהש

לא םיקולא 'ה ארקיו" :3קוספה שוריפ תודוא התיה ןקזה וניבר לא הנפהש תולאשה תחא
ותוא לאש ןכלש ,ןושארה םדא אצמנ ןכיה ה"בקה עדי אל יכו - "הכייא ול רמאיו םדאה
?"הכייא"

,ינא עדוי י"שר לש ושוריפ :רשה ול רמא ,י"שר שוריפ יפ-לע ול בישה ןקזה וניבר רשאכ
.יברהמ טשפ עומשל ינוצר לבא

רפסמ תא ובקונב - ךכו ךכ לשמל ,םייוסמ ליגב אוה םדא רשאכ :ןקזה וניבר ול הנעו
ךתאירב תילכת יהמ עדוי ךנה םאה ?"הכייא" :ה"בקה ותוא לאוש - 4רשה לש קייודמה םינשה
?רבכ תישע המו ,תושעל ךירצ ךנה המ ,םלועב

- ןקזה וניבר תא - ותוא ליצה ,רשהל ןקזה וניבר לש הנעמה :ר"ומדא ח"ומ ק"כ םייסו
לע ושפנ רוסמלו הסיפתב תבשל הכזש ךכ לע הלודג החמשב היה ןקזה וניבר ,יכ ,שפנה תולכמ
ןנובתהש העשבש אלא .שפנה -תולכ דע לודג גונעת הזמ ול היהו ,דיגמה ברהו ט"שעבה תרות
6וילע לעפ הז ירה - תושעל ךירצש המ תא השע םאה ?"הכייא" :5םדא לכ לצא לאוש ה"בקהש
.הטמל ותמשנ הדרי םליבשבש םיניינעה תא לועפלו ,ףוגב המשנ ,הטמל ראשיהל

- ונל רסמו 7רפיס לארשי העורו אישנש ,םישודקה וניתובר וניאישנ לצא שחרתמש ןיינע
.לארשי ינב לכל - םדי-לעו ,םידיסחה תדעל ,ותיערמ ןאצל הארוה הווהמ

דע םילודגבש לודגהמ ,דחא לכ לצא דימת םילאוש - "הכייא" הלאשהש תעדל ךירצ ידוהי לכ
.םינטקבש ןטקל

:8ותוהמ יפל דחא לכ לצא תלאשנ וז הלאשש אלא

ןרהא ינבב בותכש המ ךרד-לע) 9שפנה-תולכמ ענמיהל - "הכייא" הלאשב םיעבות דחא לצא
תא םילשהל ,הטמל ולש הדובעהו תוחילשה תא אלמל םא יכ ,(10"ותומיו 'ה ינפל םתברקב"
;םינותחתב הרידד הנווכה

הז ידי-לעש המודכו תוואתב ומצע תא עיקשהל אלש - "הכייא" הלאשב םיעבות דחא לצאו
.תווצמה םויקו הרותה דומילב קזחתהל םא יכ ,11ירמגל לופי

הליבשבש הנווכה תא םילשהלו ותדובע אלמל לכוי דחא לכש חוכ-תניתנ הוהמ וז העיבתו
.בבל בוטבו החמשב ,ארבנ

:רמול רשפא - ןקזה ר"ומדא לש ורסאמל "הכייא" הלאשה לש התוכייש תודוא

(הרותה תודוס) אתיירואד ןיזר יוליג לע זא היהש גורטקה דצמ אב ןקזה ר"ומדא לש ורסאמ
.תודיסחה תרות -

םכישמהש ךכב ,לארשי ינב לכל אתיירואד ןיזרד ןיזר םסריפו הליג ןקזה וניבר רשאכ
-שפנד ד"בחב םג םידרויו םיכשמנ הז ידי-לעש ,תיקולאה שפנ לש ד"בחו לכשב םדירוהו
ימשגה ףוגה תא םג ("ןעמענכרוד ןוא ןעמענרעד") רודחיו לעפיש דעו ,תימהבה-שפנו תילכשה
.הטמל רסאמב גורטקה ךשמנ הז דצמו ,הלעמל גורטק הז לע ררועתנ יזא -

חוכ ,תושר ונתנ הלעמלש ינפמ הז היהש - הטמל הלואגהו ןוחצינהל עגונב ןכ ומכו
ןקזה וניבר תלואג הטמל םג האב הז דצמו ,ישונא לכשל דע ןיזרד ןיזר תולגל ,יוויצו
.12תודיסחה תרותו

ןיזרד ןיזר ירה ?ישונא לכשב תובשייתהב ןיזרד ןיזר דירוהלו ךישמהל רשפא דציכ ךא
?14תובשייתהה ךפיהו 13שפנה-תולכ לש ןיינע לועפל םיכירצ

,הלעמלמ םילאושש הלאשה תא עמש ,שפנה-תולכ לש דמעמב ותויהב ,ןקזה וניברש העשב ,אלא
חוכ ןתונ הז ירה - םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל האירבה תנווכ תא ולעפ םאה ,"הכייא"
.תומצעל הריד ויהי םתואיצמב םהש יפכ םינותחתהש

(םוקמ לש) ותוחילשב אלא ,דבל תאז םישוע אלש ןוויכ - 15תולבגהה תא ריסה הז ןיינע
זאו ,םיכפה אשונו 17תוענמנה ענמנ אוהש ,תומצע והזש ,16"הכייא" זירכמש הז לש וחוכבו
יפכ המשנבש םיתסה תא הלגמו ררועמ הז ןיינעו ,יוליגב היהיש אתיירואד םיתס םג םיכישממ
.18ה"בוקד םיתס םע הרושקש

,שממ לעופל דע אובת הבושתהש ןפואבו ,הבושתה תא ררועל הכירצ - "הכייא" הלאשה
.20"ומע בוזעת בוזע"ב 19ט"שעבה שוריפכ ,ףוגה םע הדובעה היהתש ,ונייה

,תולגה ןמזב הניא) לעופבו יולגב ותומילש - תווצמו הרותה יניינע לככ - הז ןיינעו
םשו" :בוט-םויד ףסומ תליפת חסונב בותכש ומכ ,חישמה תומיל היהת (אלא ,ןברוחה רחאל
האמוטה חור תא" דועייה םייקתנ אל ןיידעש ןמז לכ ,יכ ,"ךנוצר תווצמכ . . ךינפל השענ
22"ךנוצר תווצמכ"ד תומילשה תויהל לכות אלש םילבלבמה םיניינע םנשי ,21"ץראה ןמ ריבעא
.

ךכב יולת הז ירה - ?"ךנוצר תווצמכ"ד לעופהו תלוכיה יולגב ךשמותש םיכוז דציכ ,םנמא
המ לכ םדאה השוע ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םויק םדוק ,תולגה ןמזבש
אליעלד אתורעתאה ןיינע אוהש ,23"םילש רתאב אירש ה"בוק" ,זאו ,וב יולתש המו ותלוכיבש
."ךנוצר תווצמכ"ד תומילשה תא םדאה השעמב ךישמהל

.24"רומח לע בכורו ינע" תויהל "ךאנוש רומח"ב לעופ חישמש - הזב ןיינעה תוללכו

בקעי חלשיו" :חלשיו תשרפ ,הינימ ןנילזאד עובשה תשרפב בותכש המ םג ןבוי הז יפ-לע
:26שרדמב אתיאו ,25"'וג רומחו רוש יל יהיו" ועידוהל םהל הוויצו ,"ושע לא 'וג םיכאלמ
."רומח לע בכורו ינע רמאנש ,חישמה ךלמ הז רומח"

:הזב ןיינעהו

ותדובע ירחאלש ,ושעל עידוהל חלש בקעיש ,27רוא-הרותב ראבמ ,החמשה לעב ,ןקזה וניבר
בקעי אוביו" רבכ תויהל לוכי ודצמו ,תומילשב ותדובע תא םילשה ,ןבל תיבב הנש םירשע
,אטחה םדוק היהש ומכ תויהל תעדה-ץע אטח ןקותיש ןפואב ,םלועה תוללכ םע דחי ,28"םלש
.הז לע הפסוהבו

;"רומח לע בכורו ינע"ד ןיינעה רבכ ונשי ודצמש - "רומח . . יל יהיו" בקעי רמאש והזו
!חישמ רבכ שי ולצא

ןקזה וניבר ךישממש יפכ ,29"'וגו רומאל בקעי לא םיכאלמה ובושיו" הנה הז ירחאלש אלא
עבראו ךתארקל ךלוה" ןיידע ,ושע לבא ,ויניינע לכ תא םילשה ודצמ בקעיש תמא ןהש ,ראבל
טאה סע") תריבש ןיידע הלעפ אל בקעי לש ותדובעש ,ונייה ,המחלמ תושעל 29"ומע שיא תואמ
הרשעמ הטמל אובל רבכ לכוי חישמש ,םלועה (תוסגו תוירמוח) רמוח ("ןכארבעגכרוד טינ ךאנ
.םיחפט

?אקווד "רומח"ד ןיינעהב הדיתעה הלואגה תא בקעי זמר המל :30ןבומ וניאו

- 33רומח לע בכורו ינע ביתכו ,'וג אימש יננע םע וראו 32ביתכ" :31ארמגב אתיא ירה
."רומח לע בכורו ינע ,וכז אל ,אימש יננע םע ,וכז

תומילש דצמ ירה היה ,הדיתעה הלואגל ןכומ היה בקעיש הז ןיינע :רתוי השק הז יפ-לעו
בכור"ד ןיינעב (אלא ,"ןנע" לש ןיינעב אל) חישמ תא זמר המל ,ןכ םאו ,"וכז" - ותדובע
?אקווד "רומח לע

רומחה אוה ,"רומח לע בכורו ינע" חישמב רמאנש רומחהש אתיא 34רזעילא יברד יקרפב
שובחיו" ,וניבא םהרבאב רמאנש רומחה אוהו ,35"רומחה לע םביכריו" ,וניבר השמב רמאנש
.36"ורומח תא

:ןיינע ותוא לש ךשמה םיווהמ חישמו השמ ,םהרבאש ,37ונייהו

,38"הרות םיפלא ינש" ליחתה - םהרבא

,39לארשי לכל הרסמו יניסמ הרותה תא לביק - וניבר השמ

ןיינעב הז רמאנ ,םוקמ-לכמ ,הרות-ןתמ ינפל רמאנ "רומחה לע םביכריו" קוספהש ףאו]
תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" 40בותכש ומכ ,הרות-ןתמל הנכה אוהש םירצמ תאיצי
,["הזה רהה לע םיקולאה

.חישמה ךלמ ידי-לע הלגתת הרות-ןתמד תילכתהו

דעו ,השמ לש שומישהו ,רומחהב םהרבא לש שומישה ןיב קוליח ונשי ןכ-יפ-לע-ףאו
:חישמד שומישהל

וכלה םירענה םע ומצעב אוה ;41תלכאמהו םיצעה רובע רומחהב שמתשהש קר רמאנ םהרבאב
.רומחה לע חינה - םדאהל םיעייסמה םיניינע - תלכאמהו םיצעה תא קרו ,ילגר

וינבו ותשא - "רומחה לע םביכריו וינב תאו ותשא תא השמ חקיו" רמאנ וניבר השמב
ופוגכ" ,43"ודגנכ 42רזע" איה ותשא ירהש ,תלכאמו םיצע רשאמ םדאל רתוי הברה םיבורק
.ומצע םדאבש ןותחתה קלח אוה ךרי ירהו ,45"הובאד אערכ ארב"ו ,44"אימד

.רומח לע בכור היהי ומצע חישמש ,ונייה ,"רומח לע בכורו ינע" רמאנ חישמבו

םוקמל אובל ויניינעו םדאה לוכי הז ידי-לעש - אוה רומחה לע הביכרו שומישד ןיינעה
.רומחה אלל וילא עיגהל רשפא-יא ,וקוחיר וא והבוג דצמש ,הזכ

,תוינחורב רומחה לע הביכר ןיינעב םג אוה ןכו

רומח הארת יכ" 20קוספה לע 19ט"שעבה לש עודיה שוריפהכ ,"רמוח" לע הרומ "רומח"ש -
- "'וג

הגירדמל תולעתהלו עיגהל םילוכי ,תוימשגהו תוירמוחה ךוכיזו רוריב ידי-לעש ,ונייה
.47"רוש חוכב תואובת ברו" 46בותכש ומכ ,םשל עיגהל הלוכי הניא המצע דצמ המשנהש וזכ

היה אל - הדובעה תלחתהב ,ונייהד ,הרות םיפלא ינש תלחתה - וניבא םהרבא לש ונמזב
ןיידע השענ אל ומצע םשגהש ןוויכ ,ומצע םדאה תא תולעהל םשגהו רמוחה ןיידע לוכי
;49"'וכ ודרי אל ימור ינב"ד הריזגה ןיידע התיהש 48תומוקמ יובירב ראובמכ ,השודק
הדובעה ידי-לעש - תלכאמו םיצע - םיעייסמה םירבדהב קר תויהל הלוכי התיה הלועפה
.השודקל םיעייסמ ןמז ותואב םה ויהי ,םשגה רוריבד

ןוויכ - ומצע םדאה לש םינותחתה םיניינעב היילע רומחה ידי-לע השענ ,וניבר השמ לצא
השודק השענ ומצע םשגהש דע ,םלועה רמוחב םג ךוכיז השענ הרות-ןתמו םירצמ תולג ירחאלש
.הווצמה ידי-לע

ילכ םשגה היה אל הרות-ןתמ םדוק :הרות-ןתמ רחאלו הרות-ןתמ םדוק ןיב קוליחה עודיכו -
תוכשמהל עייסי וליפאו ,דגני אל םלועהש ךכב קר האטבתה הדובעהו ,תוינחור םע דחאתמש
-ןתמ ידי-לע השענ הז ירה - השודק היהי ,ותוימינפב ,ומצע םשגהש לבא ,הדובעה ידי-לעש
.הרות

ומכ רוא ךשמנ םיטהרו תולקמד הדובעה ידי-לעש םגה הנה - בקעיד םיטהרו תולקמהב ומכו
ירחאלש ,היארהו ,הטילקבו תוימינפב הז היה אל ,םוקמ-לכמ ,50ןיליפת תווצמ ידי-לע
.תודחאתהו הטילק ךרדב הז היה אל הז ינפל םגש ןויכ ,תולקמהב רוא ראשנ אל הדובעה

,רמולכ ,השודק ומצע םשגה השענ ,םשגהב הווצמ םימייקמ רשאכ הנה ,הרות-ןתמ ירחאל לבא
.תוקולאל ילכ תישענ םלועה תוימשג

(ופוגכ) ותשא - םדאה לש םינותחתה םיקלחב קר היילעה התיה זא םג ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
- .ףוגב ושבלתנו הטמל ודריש המשנה לש םייולגה תוחוכהל דעו ,(הובאד אערכ ארב) וינבו

הלגתת זא :"רומח לע בכורו ינע" - רתוי קומע ןיינע לעפנ היהי חישמה תאיבב וליאו
היהת שפנבש הדיחי היח תוניחבב וליפאו ,51"הלעב תרטע ליח תשא" - המשנה לע ףוגה תלעמ
.רמוחה רוריב ידי-לע היילע

,52יתימאה שי אוה ארבנה שיד תיתימאהש ,ארבנה שיד יתימאה שרושה הלגתי חישמה תאיבב
.המשנה םצעב םג היילע היהת - ארבנה שי רוריב ,רמוחה רוריב ידי-לע ,ןכלו

:53רואיב תפסותלו .אי

דעו ,ומצע םדאהל םיכיישש ,וינבו ותשאמ לחה ,םיעייסמו םירזוע המכ ךירצ - םדאה
ידוהי ךירצ םדי-לעש םלועה יניינע תוללכ ונייהו ,ונמיה ץוחמ םהש םיעייסמו םירזועל
.54"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - ודיקפת תא אלממ הז ידי-לעש ,ה"בקה לש ונוצר תא אלמל

יניינעב קוסעל שגינ ידוהי רשאכ ,ןכלו ,דבכה לא לקה ןמ אוה הדובעה רדס תוללכ ,הנהו
דימ ונממ שורדל רשפא-יא - םיירמוח םיניינע ,רתוי הטמלו ,םיימשג םיניינע םהש םלועה
ויהיש דע ,תומילשה תילכתב םיככוזמ ויהי םלועה יניינעש ,הצקה לא הצקה ןמ גולידה תא
;ררבמה םדאהמ רתוי הלעמל

,ונייהו ,"הווצמ רשכה" םלועה יניינעמ תושעל ליחתיש - אוה ונממ שורדל םילוכיש המ
בשי" 55ל"זר רמאמ ךרד-לע אוה הז ןיינעש ,תוקולאל םידגנמ ויהי אלש לועפל שארל לכל
רשכה" םהמ תושעל ליחתמש ,הזמ הריתיו ,"הווצמ השועכ רכש ול םינתונ הריבע רבע אלו
."הווצמ

תא שובחיו" - 56"םהרבא היה דחא"מ לחה ,תובאה ןמזב התיהש הדובעה תלחתה יהוזו
ענומש ,57"דלוויי םדא ארפ ריע" ,ומצע דצמ אוהש ומכ היהי אל "רמוח"הש ,ונייה ,"ורומח
,אלא ,(רמוחה ךפיה םהש ,םיינחור םיניינע לע וליפאו) תוקולא יניינע לע ריתסמו םילעמו
שאה ,םיצעה תאישנ - "הווצמ רשכה" לש ןיינע תושעל רזוע אוה ירה העש יפל תוחפה-לכל
.תלכאמהו

ךרדבו ,תוקולאל דגני אל םשגהש קר לועפל םילוכי ויה זאש ,הרות-ןתמ םדוק היה הז לכו
השודקב יוליע ףסותי רמוחה ידי-לעש לועפל לבא ;ה"בקה ןוצר ודי-לע אלמתהל לכוי רבעמ
םדוק הלועפהש ,ונייהו .הרות-ןתמ םדוק לועפל םילוכי ויה אל - םמצע קחציו םהרבא לצא
םהבו ,ונממ דרפנ רבד םיראשנ םה אלא ,םדאהמ קלח ושענ אלש םיניינעב קר התיה הרות-ןתמ
.הווצמ רשכה ,עויס השענ םדי-לע ,הברדאו ,םידגנמ םניאש קר איה הלועפה אפוג

הז ידי -לעש ,תודימתל השודק לש ןיינע רמוחהמ תושעל הדובעה הליחתה הרות-ןתמ ירחאלו
;םינותחתב הריד 'תי ול תושעל ה"בקה לש ונוצר תא םיאלממ

והזש) םדאה הלעתי ודי-לעו ,ותוא ררבמה םדאהמ רתוי הלעמל היהי "רמוח"הש לועפל לבא
תאו ותשא תא השמ חקייו"ד ןפואב הז ירה הדובעה תלחתהב הנה - (רומחה לע הביכרה ןיינע
וליאו ,וינבו ותשא לצא קר איה רומחה לע הביכרהש ,ונייה ,"רומחה לע םביכריו וינב
,"רומח"המ הלעמל ןיידע אוה ,המשנה ורקיעש ,ומצע םדאה

שי יזא ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םייקתנ אלש ןמז לכ ,יכ - רבדה םעטו
םדאהמ הלעמל היהי "רומח"הש לועפל רשפא-יא ןכלו ,הז-תמועלל הזיחא םלועה יניינע לכב
איהש תיקולאה שפנ וליאו ,ער ןיידע ברועמ םלועה יניינעבש ןוויכ ,יולגב וילע בכורה
,בוט הלוכ - 58"שממ לעממ הקולא קלח"

ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םייוקי רשאכ ,("רומח לע בכורו ינע") חישמה תומיב קרו
'ב םשגהב ויהי יזא - 59"'וג תוומה עליב"ש ןויכ ,ער היהי אל םשגבש ,ונייה ,"ץראה ןמ
ךולמ ינפל" 'יחבמ ,תיקולאה שפנ שרושו רוקממ הלעמלש בוט (ב) ,בוט ולוכ (א) :תולעמה
תא םג הלעמ "רומח"הש ,"רומחה לע בכור"ד ןיינעה זא היהי ןכלו ,60"לארשי ינבל ךלמ
דצמ וילא עיגהל הלוכי הניאש הזכ םוקמל - 61חישמ לש וניינע - שפנבש הדיחיה תניחב
.המצע

:"רומח לע בכורו ינע - וכז אל ,אימש יננע םע - וכז" ל"זר רמאמב זמרה םג והז .בי

ךרדב יוליג ,"אימש יננע םע" היהי יזא ,םיינחורו םיכז םירבדב הדובע ידי-לע - "וכז"
,ןיידע םיככוזמ םניאש םיניינעב איה הדובעה םא - "וכז אל" ;הטמל הלעמלמ ,רשי רוא
בכורו ינע"ד יוליגה היהי יזא ,םתוא וככזיו וררביו ,םיירמוחו םיימשג םיניינע ,ונייה
.וילא עיגהל הלוכי הניא המצע דצמ המשנהש הזכ םוקמל ועיגי "רומח"ה ידי-לעש ,"רומח לע

םירבדה תא ררבל ,אקווד ןבל םע ותדובע דצמש - "רומחו רוש יל יהיו" בקעי רמאש והזו
."רומח לע בכורו ינע"ד הלענ רתויה יוליגהל אוה ןכומ ,םיירמוחהו םיימשגה

:רתוי תויטרפבו

לע בכורו ינע"ו ,"אימש יננע םע ורא") םיקוספה ינש ןיבש הריתסה לע ארמגה ץורית ןכות
אבאתשאל" ,תיקולאה שפנב הלועפה (א) :םיניינע ינש ויהי חישמה תומיבש - אוה ("רומח
דצמש - ףוגהב הלועפה (ב) ,"אימש יננע םע ורא"ד ןיינע והזש ,תילכתב 62"אכלמד אפוגב
והזש ,שפנבש הדיחי תניחבמ וליפא רתוי הלעמל הלעתיש - "וכז אל"ד בצמו דמעמב אוה ומצע
."רומח לע בכור" ןיינע
דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - י"חשת'ה ולסכב ט"י ,בשיו תשרפ 'ה םוי תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה
.(ךליאו 63 'מע ק"הלל תמגרותמ ארודהמב) ךליאו 73 'מע א"ח ש"וקלב הספדנו ,(שידיאב) ההגוה וז החיש (1
.(הטלקה-טרס פ"ע) הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכ דועו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב

רכוזש הנושארה ולסכ ט"י תודעוותהל הנש םישימח ואלמש ,ורמואב ,(*ץ"חרת) הנש םירשע ינפל ולסכ ט"יב (2
יתלב החנהמ) ל"נה תודעוותהב ויבא רבידש םיניינע המכ זא רפיסו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ויבא לצא
.(הגומ

-----

.ךליאו 249 'מע ץ"חרת ש"הס (*


.ט,ג תישארב (3

אטחבש ןוויכש - הנעמה תדוקנ קר אוה ויבא םשב זא רפיסש המו ,ל"נה תודעוותהב יברה רפיס אל הז טרפ (4
דציכו ,תויהל ךירצ היה דציכ אוה עדוי םאה - "הכייא" :הלאשה האב הז לע הנה ,ותגירדממ ר"הדא לפנ ד"הע
.(הגומ יתלב החנהמ) לעופב אוה

.(הגומ יתלב החנהמ) "םדא ןייורק םתא" (א"ער ,אס תומבי) רמאנ םהילע ,לארשי ינב לצא כ"וכאעו (5

.(הגומ יתלב החנהמ) םילכב תורוא תובשייתה - שפנה-תולכמ תיכפה העונת (6

.(הגומ יתלב החנהמ) הארוה ןושלמ ,הרות לש ןיינע םג אלא ,אמלעב םירבד רופיס הז ןיא יאדוובש (7

הצקה לא הצקה ןמ םהש םיניינעל עגונב ("שינעראוואב יד") הרהבהה תויהל הלוכי וז הלאשבש ,ונייהו (8
.(הגומ יתלב החנהמ)

.(הגומ יתלב החנהמ) "הרצי תבשל"ד הנווכה ךפיה אוה ףוגה ןמ המשנה ןוילכ ירהש (9

.םש ח"הוא הארו .ירחא פ"ר (10

חכוש יזא ,(ט,ב תישארב) "לכאמל בוטו הארמל דמחנ" אוהש הזה םלוע לש ןיינע האורש העשבש ,ונייהו (11
,לועפל ךירצש דיקפתה לע חכושו ,(דועו .א"ער ,ג ה"לש האר) "ןוילעל המדא" ש"ע "םדא" ארקנש - ותוהמ
ירקיא היגרדמ ליפנד ןאמ"ד (*תודיסחבו הלבקב ןושלהכ) בצמו דמעמ השענ זאו ,ותגירדממ לופיל לוכי אלימבו
.(הגומ יתלב החנהמ) "תימ

-----

.ד ע"ס ב"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגאב ןמסנה .ב,הלק ג"חז האר (*


םש ןמסנהבו ,(ךליאו 129 'מע ג"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') התלחתב ו"טשת ולסכ ט"י תחיש םג האר (12
.1 הרעהב

הרותה תודוסב גונעתה בורמ תועמד ויניע וגלזש אביקע יבר לצא ((ע"נהמב) ב,חצ א"חז) וניצמש ד"ע (13
.(הגומ יתלב החנהמ)

לובגל ץוחמ םהש ולאל וליפא ,ונייה ,"הצוח"ל דע ןיזרד ןיזר לש הצפהה היהתש םיעבות :הזמ הריתיו (14
.(הגומ יתלב החנהמ) תוקולאל שפנה-תולכמ ךפיהה תילכת והזש - השודקה

הגשהו הנבה ומצעב לועפל :םיכפה ינש ולצא ויהיש ,לבגומ אוהש ,םדאהמ שורדל םילוכי ויהיש ,ונייה (15
ףוגה םע הרושק היהת המשנהו ,ובצמו ודמעמ ,ודמוע לע לבגומה ףוגה ראשי ,כ"פעאו ,לובג-ילב לש ןיינעב
.*"הרצי תבשל" ,םיימשג םיניינעב לבגומ הטמל אוהש יפכ

-------

.תוכירא רתיב רוקמב תועיפומ 16 'סמ - האבה הרעהה םגו 15 'סמ - וז הרעה (*


הלאשה ידי-לע - חוכה ול ןתינ ,ותגירדממ ותליפנ ירחאל דימ :ותדובע תלחתהב ר"הדא לצא היהש יפכו (16
.הבושתה ןיינעב ררועתהל - "הכייא"

.מ"כבו .ךליאו ב,דל צ"צהל הריקחה 'ס .ח"יתס א"ח א"בשרה ת"וש האר (17

.מ"כבו .ג,ה ארקיו ת"וקל .א,גע ג"חז האר (18

.(טבש חכ "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .א"כס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (19

.ה,גכ םיטפשמ (20

.ב,גי הירכז (21

.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות האר (22

.ב,צ ג"חז האר (23

.ט,ט הירכז (24

.ו-ד,בל (25

.ו ,ה"עפ ר"ב (26

.חלשיו פ"ר (27

.חי,גל םש (28

.ז,בל םש (29

ארודהמב) ךליאו 70 'מע א"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) הגוה - (א"יס דבלמ) ב"יס ףוסל בורק דע ןאכמ (30
יתלב החנהמ םיטרפ המכ דועו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 61 'מע ק"הלל תמגרותמ
.(הטלקה-טרס פ"ע) הגומ

.א,חצ ןירדהנס (31

.גי,ז לאינד (32

,ונייה ,"יתא שיניא רבכ אימש יננע םע"ש (םש ןירדהנס) י"שר שוריפכ - םיכפה ינש הז ירהש (33
החנהמ) "תולצעב ורומח לע אבה ינעכ" ,"רומח לע בכורו ינע"ד ןפואב תויהל לוכי הז ןיא ,כ"או ,"תוריהמב"
.(הגומ יתלב

.א"לפ (34

.כ,ד תומש (35

.ג,בכ אריו (36

.(וז החישמ םג) ךליאו 19 'מע א"לח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (37

'סמ לע וישודיחב ספדנ - צ"צהל - םהרבא תא ךרב 'הו ה"ד .ךל פ"ר ל"זיראהל ת"וקל הארו .א,ט ז"ע (38
.(א,וכק הרש-ייח ת"הוא) ב"ב

.א"פר תובא (39

.בי,ג תומש (40

םהרבא חקיו" יזא ,"'וג הכלנ רענהו ינאו רומחה םע הפ םכל ובש" וירענ ינשל רמא םהרבא רשאכ ,ןכלש (41
םיצעה ויה התע דעש ןוויכ ,(ו-ה,בכ אריו) "תלכאמה תא . . ודיב חקיו ונב קחצי לע םשיו הלועה יצע תא
.(הגומ יתלב החנהמ) רומחה ג"ע םיחנומ תלכאמהו

.חי,ב תישארב (42

,"ודגנכ רזע"ל קוקז אוה אלא ,"(הימתב) ססוכ ןיטיח ןיטיח איבמ םדא" (א,גס תומבי) ארמגב אתיאדכ (43
.(הגומ יתלב החנהמ) םדא לכאמ םיטחהמ השוע איהש ,השאה

.נ"שו .א,דכ תוכרב (44

םלא תנוי .(לעבכ ה"ד י"שרפב) א,בצ תובותכ .(ימקמ ה"דותב) א,ג תומבי .ב"ע שיר ,ע ןיבוריע האר (45
.ב"פר

.ב,הע וניזאה ת"וקל הארו .ד,די ילשמ (46

ךלמ ינפל"ש הניחבמ איה השרושש ןוויכ ,מ"מ ,םדאה ןיממ הטמל איה המהבש ךכ לע טבה ילבמש ,ונייהו (47
ידי-לע תגהנומ המהבה רשאכ הנה ,(םדאל רשאמ רתוי - וטושפכ - חוכ המהבל שי ןכלש) "לארשי ינבל ךלמ
.(הגומ יתלב החנהמ) םשל עיגהל וחוכב ןיא המהבה ילולש הזכ םוקמל עיגהל םדאה לוכי ,םדאה

.41 'מע א"ח ש"וקל םג האר (48

.ג ,ב"יפ ר"ומש (49

.(ב,גכר אציו) ת"הואב - צ"צהל - תולקמה תא גציו ה"דס .ךליאו ב,אסק א"חז האר (50

.ד,בי ילשמ (51

.ג,גמ חלשב צ"מאהדאל ז"הואיב האר (52

.הגומ יתלב החנהמ - הז ףיעס (53

.הפוסב ןישודיק אתיירבו הנשמ (54

.ב"עס ,טל ןישודיק (55

.דכ,גל לאקזחי (56

.בי,אי בויא (57

.16 הרעה ליעל האר (58

.ח,הכ היעשי (59

.47 הרעה ליעל האר (60

.ב,סר ג"חזלו ב,מ ב"חזל ז"מר האר (61

.ב,זיר א"חז (62


רוסמלו הסיפתב תבשל הכזש ךכ לע הלודג החמשב היה ןקזה וניבר
דע לודג גונעת הזמ ול היהו ,דיגמה ברהו ט"שעבה תרות לע ושפנ
שפנה-תולכ

ידי-לע ,הדיתעה הלואגה ןיינעל זמר ,וישעל וירבדב ,בקעי עודמ
?"אימש יננע"ב אלו - "רומח . . יל יהיו" - אקווד "רומח"

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םצעה ךשמנ הרותה תוימינפב


תגרדל לארשי ינבו ה"בקה ןיב רשקה עיגי חישמה תומיב קר המל
?"ןיאושינ"

,הגשהב תושבלתהב הרותה תוימינפ תולגתה אוה ד"בח תודיסח תרותב ןקזה וניבר לש שודיחה
תוגרדמה תדירי איה הגשהו הנבה לש תויתואב תושבלתההש ףאו .ישונא לכשב ןיבהל ולכויש
הנווכה תמלשנ הז ידי-לעו ,םצעה תניחב ךשמנ אקווד הטמל הדיריה ידי-לע ,ירה ,הטמל
עייתסא אלו ,ותדובעב םילשהל ךירצ ןושארה םדא היהש ןיינעה - םלועה תאירבב הנוילעה
ןכ ומכו ,הרותד הלגנד םצעהל עגונב הז היה הרות-ןתמבש אלא ,הרות-ןתמב םלשנו ,אתלימ
.הרותה תוימינפד םצעהל עגונב ד"בח תודיסח תרות ידי-לע השענ

ידי-לע השענש םצעה תכשמהד ןיינעה רתוי שגדומ הרותה תוימינפבש ,ףיסוהל שיו [...]
:אקווד הטמל תושבלתהה

יל ךיתשראו רמאנש ,ויה ןיסוריא הזה םלועה" ,שרדמה ירבד שוריפב תודיסח ישורדב ראובמ
הרות-ןתמבש ,רמולכ ."ךישוע ךלעוב יכ רמאנש ,ןיאושינ ויהי חישמה תומיל לבא . . םלועל
םג היהת חישמה תומילו ,דבלב ןיסוריא לש ןפואב ה"בקה םע לארשי ינבד רשקה השענ
יל יארקת אלו ישיא יארקת 'וג אוהה םויב היהו" רמאנש המ םג והזו .ןיאושינד תומילשה
איה הסורא יתכאד" ,"היבא תיבב הלככ" ,"ארומו תונדא ןושל" אוה "ילעב"ש ,"ילעב דוע
הלככ" ,"ןיאושינו תושיא ןושל" ,"ישיא יארקת" אובל-דיתעל קרו ,"תושיא הב ול ןיאו
("הזה םלועה" ,וישכע דעו) הרות-ןתמבש םושמ - רבדה םעטו ."תאשינ רבכש הימח תיבב
.הרותה תוימינפד יוליגה תומילשו רקיע היהי חישמה תומילו ,הרותד הלגנ רקיעב הלגתנ

:הזב ןיינעהו

אמלע ילוכא הל רסא" (ןישודיק) ןיסוריא ידי-לעש ,אוה ,ןיאושינל ןיסוריא ןיב קוליחה
רקיעב הלגתנ הרות-ןתמבש - הרותב ותמגודו ,תוימינפב הכשמה ןאכ ןיא ןיידע לבא ,"שדקהכ
חישמה תומילו ;ףיקמ תניחבב ראשנ רתסנהו תוימינפה וליאו ,הרותבש אילגהו תוינוציחה
,ןיאושינד דוחייה תמגודב ,תוימינפב הכשמה לש ןפואב רתסנהו תוימינפה םג הלגתיו ךשמוי
.הרותבש תויחה איהש אתיירואד םיתסב ותמגודו ,יח רבאב תויהל ךירצ דוחייהש םג המו

הזב שגדומ - ןיאושינד תימינפ הכשמההו דוחייה תמגודב איה הרותה תוימינפש ןוויכו
.ןיאושינב ומכ ,אקווד הטמל תושבלתהה ידי-לע השענש םצעה תכשמהד ןיינעה
197-195 'מע (ד) ןושאר קלח ב"ישת'ה 'תויודעותה - םחנמ-תרות' - ב"ישת'ה ולסכב ט"י תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


"הלואגהו הרושבה םוי"


תארקל םיריעצו םירגובמל תויודעוותה םייקל ררועמ יברה
תויוסחיתה * ול םיכומסה םימיבו ולסכב ט"י הלואגה גח
ל"הצ ילייח םע ,תיאטיל הבישיב תויודעוותהל םירסמו
לכ לע תוררועתהה ךשמותש ןוצר-יהי" * רעונ-ינב םעו
הלואגה גח תודעותה יפתתשמל יברה לחאמ ,"הלוכ הנשה

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'תונעמו תורגא') הלואגה גח לגרל יטרפ-יללכ בתכמב ונרוד אישנ יברה לש יוטיבב חתפנ
:(70 'מע גילראה

,ונשפנ תודפו ונתלואג - ולסכ ט"י - ןקזה ר"ומדאד הלואגהו הרושבה םוי
.םלוע רכזל וירחא תורודל גחלו דעומל עבקנ רשא

ןקזה ונבר לש הלואגה גח תארקל יוארכ ןנוכתהל יברה ץירמהו ררוע םינשה לכ ךרואל
לש ירקיעה רסמהש ידכ ,םוקמו םוקמ לכב תויודעוותה ןוגרא ידי-לע ,ול םיכומסה םימיהו
.רשפאה לככ םיבחרו םילודג םירוביצל עיגי - תודיסחה תרות תצפהו דומיל - םויה

קוזיח תפסות

רשא םידיסח להק תסנכה-תיב"ל תרגיא יברה חלש (60 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') ג"ישת תנשב
:(ד"בח לש וניאש תסנכ-תיב) "ויחי םהילע 'ד ,םיאבגה םשארבו ,רתסשנמב

!הכרבו םולש

גח ,ולסכ ט"י תגיגח רבד לע םתעדוה - ןמז רוחיאב יכ ףא - יתלביק םעונב
םיאתמה ןפואב גחה תא וגחת חטבו ,םהלש תסנכה-תיבב ,הרושבה םוי הלואגה
ידי-לע איבהל ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז םישודקה וניאישנ תשירד יפכו
אלימבו ,םשה תבהאו ,הרותה תבהא לארשי תבהאב קוזיח תפסות וז תודעוותה
תועיבקל עגונב דוחיבו ,ללכב תווצמו הרות ,תודהי יניינעב קוזיח הז איבמ
םגו םידמולה גוח תא ביחרהלו םנשי רבכש ולא תא קזחל ןה ,םיברב םירועיש
רתוי תעדל ןיינעתאו .תסנכה-תיב ירבחל םימיאתמ םישדח םירועיש גיהנהל
.שארמ ןח תאושתו ,הזב םיטרפ

:לחאמו יברה ףיסומ ,[אבו ברקה הכונחה אשונב תדמלנה הארוה תפסוה רחאל] בתכמה םויסב

ךותמ םלועבו ופוגב ושפנב וקלח ריאהל ונתאמ דחא לכל חילצי ךרבתי םשהו
.הבחרה

.ויחיש םערזו םתיבו םה ויחיש םירבחה לכ םולש תשירפבו הכרבב

החלצהבו תונכהב קלח

'יחיש קחצי 'ר ח"הרהל יברה בתוכ (147 'מע 'יברה תורישב לייח' רפס) ו"טשת תבטב ג"כב
:גרובזנאג

יפכ יכ ,ביבא-לתב ולסכ ט"יד תודעוותה תנכהב קלח חקלש בתכש הממ יתינהנ
.הזב קלח ול םג אלימבו ,החלצהב התיה ינעיגהש תועידיה

:ל"נהל יברה בתוכ - (150 'מע םש) ז"טשת ןוושחרמב ח"כב - ןכמ רחאל הנשכ

- הדיחא היהתש בוט המו ,ולסכ ט"יל תינכת תנכה תודוא בתוכש הממ יתינהנ
.תשרה רפס תיב לכב - רשפאש המכ דע

םירגק אמוי

קחצי 'ר ח"הרה ג"הרה ,הילגנאב ד"בח ידיסח ידבכנמ דחאל יברה בתוכ ז"ישת ולסכ א"יב
:(בעק 'מע ד"י ךרכ שדוק-תורגא) וואבוד

ונילע אבה ולסכ ט"י אוה ריהבה םוי גוחל םננוכתמש ובתכמב תורקל יל םענ
אמויש טרפבו ,הלוכ הנשה לכ לע תוררועתהה ךשמותש ןוצר-יהיו . . הבוטל
,תוינוציחה לע םג לעופ תוימינפהו היניינעו תודיסחל הנשה-שאר אוהש םירגק
תובותכ ףוס ל"זר ירבד יפ-לעו ,(טי,א ב לאומש) יבצ םשב ארקנ לארשי ירהש
.ליעל רכזנה לכב תובוט תורושבלו הלואגה גח תכרבב . .

תויח ךישממ שארה

יברה םע קודה םיבתכמ רשקב דמע ,קרב-ינב ד"בא ,ל"צז אדנל בקעי יבר דיסחה ןואגה
ול בתכ ח"ישת תבטב א"יב .קלח לטנ ןהבש תויודעוותה לעו םינוש םיעוריא לע ול חווידו
:יברה

ולסכ ט"י ריהב םוימו ללכב ולסכ שדוחד תודעוותהה רבד ריכזמ וניאש אלפל
וכותב ללוכ שארהש ,תודיסחה יכרדלו תודיסחל הנשה-שאר אוה ירהש ,דוחיב
.םה םמוקמב תויח םהל ךישממו (םימיה) םירביאה לכ תויח

חדיי אל יכ

הרוה - "םיאתמה ןפואב הבוטל ונילע םיאבה הכונחה ימיו ולסכ ט"י הלואגה גח תא לצני"
םיאצמנ םאו" :ףיסוהו (הלר 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) קישטייר יולה דוד-לאומש ברהל יברה
."ל"נהב ךישמי םתוא םג חטב - תעדו הרות תבישיד םיכרבא םש

:גרובזנאג 'יחיש קחצי 'ר ח"הרהל יברה בתכ (258 'מע 'יברה תורישב לייח') ט"ישת תנשב

אלא ,רבעה ולסכ ט"יב ד"בח-רפכב תודעוותהה רבד-לע ובתכמב אורקל יל םענ
איהו ,איה תיתימא העומשה םאב ןבומכ ,איה הבושח יתעדל רשא ,הדוקנ תרעצמש
וטטושו תודעוותהה םוקמל סונכל םהל ושרה אלו רעונה ינבמ המכ ואב וליאכש
התיהש יאדווב ירהו .םהב ללכ תוניינעתה ילבמ ,תודעוותהה םוקמל ץוחבמ
תודעוותהה םוקמל ץוחבמ םג תודעוותה היהתש ןפוא הזיאב רדסל תורשפא
ודעוותה דחא םוקמבש ,םימעפ המכ הז ושע רבכש המודמכש טרפבו .תישארה
.ב"ויכו םישנ ינש ןיינבבו םישנא

תבותכה םיעדוי חטב ,תונגרואמ תוצובקמ הז רעונ םאב - ל"נהל ירשפא ןוקית
המ תושעל הבורקה תודעוותהב - םג ירשפאו .הביסה ןהל ראבל םוקמ שי ,ןהלש
ןהמע אובל םינפ-לכ-לע וא .ןתעד תא תוצפל ידכב ,ןליבשב דחוימ אוהש
.'וכו םיבתכמ רושיקב

ןכ םג םיניינעתמה ראש ןגראיש יאדכ רשא ,תללוכ וילא יתביתכב יתנווכ
.ץעוי בורב העושתו רמאנ רבכ ירהו .הזב

ל"הצ ילייחל םירסמ

תנשב .ד"בח -רפכב ל"הצ ילייחל תודעוותהו ןויע םוי ולסכ ט"יב ךרענ ןהבש םינש ויה
םידחוימ םירסמכ םיקרפ -ישארו תודוקנ יברה ריבעה (גפש 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) י"חשת
:םילייחל ריבעהל ושקבתנ םינגראמהש

לכ ,היקלח לכלו ימוי-םוי םייח תרות ונתרותש ,ולסכ ט"יד ןוחצינה ןכות
.ונתוא ארובה תבהאמ םהב בייוחמו ךייש ,תחאו דחא

םהייח ןווכל ,השודקה ץראבש טרפבו ,ונדיתע ,רעונה תא ביהליש ןוצר-יהי
,יתודיסח םוחב םתוביבס לכב םציפהלו ,םהבש רואמהו הווצמהו הרותה רוא לא
.םולש תוחמש לש ןכות םיאלמ םייחב ויהי םירשואמ זאו

,דיחיה תרכהו הלועפ ףותיש ,לוע תלבקב םכיניינע ואצמתש ןוצר-יהי
טולשי םכיקלא 'הו שודק םכינחמ היהי .העירכמ םג םימעפלו העיפשמ ותגהנהש
.םכברקב

.תחלצומ תודעוותה תכרבב

השעמב ךשמוי םשורהש

שיא - ישי ןב .ז.א רמל אבה בתכמה םסרופ (54 'מע ,גילראה) 'תונעמו תורגא' ץבוקב
לש תומש תחצנהב ותולדתשה לע חוויד ןכו ,ריעה תובוחר תפמ יברל רגישש ,ביבא-לתמ רוביצ
:(ו"כשת תבטב 'ה) יברה ול בתוכ בתכמה םויסב .תודיסחה תרות יאישנ םש לע תובוחר

-רפכב רוקיב תודוא ובתכמ םויסב בתוכש הבוטל ובבל תולאשמ אלימ יאדווב
,השעמב דרייו ךשמוי םשורהש ןוצר-יהיו .ולסכב ט"י הלואגה םויב ד"בח
גוחב העפשה ול שיש היתווכדב טרפבו ,רקיעה אוה השעמהש ל"ז ונימכח תשגדהכ
.בחר

?הדובעה םיחוד יתמל

.ס"שה תקולח תכירע אוה הז םויד םיגהנמה דחא .תודיסחה יכרדל הנשה-שאר אוה ולסכב ט"י
ג ךרכ שדוק-תורגא) בתכ םידיסחה דחא לאו הז ןיינע תודוא תובר ררועלו ריכזהל חרט יברה
:ט"שת תנשב (טמ-חמ 'מע

.'יש . . לשו אוה ותופתתשה אלא ונממ לבקתנ אל ס"שה תקולח ןיינעבש ההימת
.םתעפשה תחת היהיש דחא שיא ףא ושכר אל ,םנחמב םירדש םינשה לכ ירחאל םאה
...וז הדובע םיחוד יתמלו . . ךכ הלגנ לש םיניינעב םאו
תודעוותהב םיפתתשמל (י"חשת תבטב 'ד םוימ) בתכמ יברהמ לביק ה"ע ןצבא ריאמ ברה ח"הרה
:תוכרב עפש יברה לחאמ הבו (57 'מע 'דיסחל תורגא'ב המוליצ) ולסכב ט"י

םהיכרצב םג ל"נכו ,םידעוותמהמ דחאו דחא לכב ךרבתי םשה תוכרבב ףסותי
.הלגנהו הארנה בוטב ,םיימשגה

ןכות תא ראבל שקבתנ הב רשא ,(46 'מע םש) תפסונ תרגיא יברה ול בתכ וז תרגיאל ליבקמב
תחאב קלח ולטנש ד"בח תונבו ישנל םגו ,"בלה ןמ םיאצויה םירבד"ד ןפואב ל"נה תרגיאה
.ולסכב ט"יב תויודעותהה
תודיסחה ינייעממ


חלשיו תשרפ


(ו,בל) רומחו רוש יל יהיו

םרג רומח רכששי ביתכד ,רכששי הז - רומח .ול רדה ורוש רוכב רמאנש ,ףסוי הז - רוש
(הבר שרדמ)

;הזה-םלוע תוואתב םדה תא חיתרהל ,רמולכ ,םוח ידי-לע :םיכרד יתשב םדאב םחלנ ערה רצי
.השודקו הרות יניינעב תולצעלו תורירקל ואיבהל ,רוק ידי-לעו

יתש לע ערה רצי תא גציימה ,וישע תפילק תא עינכהל ,אופא התיה וניבא בקעי תמגמ
:רמאנש והז .ויתורוצ

("הבהל ףסוי תיבו" (א הידבוע) ביתכדכ) השודקד שאל זמור - "ףסוי הז ,רוש יל יהיו"
.ערה רצי לש הרזה שאה תא תלטבמה

תווצמ לע רובעלמ 'לצע' םדאהש ,השודקד תולצעו 'תוירמוח' ונייה - "רכששי הז ,רומחו"
'תולצע' ."רכש שי" - 'רכששי' והז ."רכשנו (לצע) לפש שי" (נ םיחספ) םרמאכ .השעת-אל
.ערה רצי לש תורירקהו תולצעה תא תלטבמה איה וז
(30 'מע חלשיו תשרפ הרותה-רוא)


(אי,בל) םידסחה לכמ יתנטק

ינתחטבהשמ אמש ארי ינא ךכל . . םידסחה ידי-לע ייתויכז וטעמתנ :םידסחה לכמ יתנוטק
(י"שר) אטחב יתכלכלתנ

?םולשו סח אטחב ךלכלתנ אמש ששח ,תובאה ריחב ,וניבא בקעי דציכ

ומכ ,ןורסיח לש ןבומב) אטחל תמדוקה ותגרד תבשחנ ,תוינחורב הלעתמ םדאש םעפ לכב :אלא
.("םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו" ,בותכש

תווצמה תא םייקי םאו רתוי המלש הדובע ונממ תשרדנ תעכש ינפמ קר אל אוה הז 'אטח'
,תאז דוע אלא .תומלש תווצמ הלא ויהי אל - ןכל םדוק ןמייקש יפכ הנווכו תובהלתה התואב
יבגל ('םיאטח') תורסח תושענו ןתומילשמ התע תוערגנ - הכ דע םייק רבכש תווצמה ףא
.תיחכונה ותגרד

יתגרדב ,התע אמש ינא ארי ,םידסח בור יל עיפשה ה"בקהש ןוויכמ :בקעי רמאש והזו
."אטחב יתכלכלתנ" ,'אטח' תניחבב םה םימדוקה יישעמ - ("ינתחטבהשמ") רתוי תילענה
(396 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלשיו תשרפ שדוק-תבש
ולסכב ז"ט

.1"לולא שדוחו תוחילסה ימיד ךרד-לע תומדקהה ןכ-םג םיכירצ תודיסח לש הנשה-שאר ינפל"

ןפואבו ,תונייעמה תצפהל [ולסכב ט"י] הז םוי לצנל ךיא תטרופמ תינכות" ןיכהל שי
תודיסחל הנשה-שאר ארקנש ןוויכ ,הז ירחאלש םישדוחהו תועובשה ךשמב רכינ ומושיר היהיש
*1."תודיסחה יכרדו

הלואגה יכ ,ולסכ 'כ םויל רואב אוה ולסכ א"יד תודעוותהה רקיע רשא ,גהנמה טשפ"
.'וכו םיישפנ םירוסיב דגנמ תרידב היה הז רחא תועש שולש ,החנמ תליפת תעב התיה רסאמהמ

םהילע םידיסח תכרבו ,ולסכ ט"יל רואב םג םידעוותמ תומוקמ המכו המכב ירה ,הז לכב"
.אובת


:תודעוותהב םינפוא ינש ,ללכב"

ויה אל רחא םוקמל רשא ולאכ םישנא םג ופתתשיש ידכב ,ריעב םיבר תומוקמב הרדסל (א
.םיאב

היהת תודעוותהה ,ךלמ תרדה םע בורב - הנה זא רשא ,דחא םוקמב םידעוותמה לכ ףוסאל (ב
.'וכו הרובחבש םילודגהו םינקזה םע

...ףידע םהמ ימ אירטו-אלקשה העודיו ,תוכיאה יוליע וא ,תומכה יוביר -


םש ועידויו) םינוש תומוקמב ודעוותי ,ולסכ ט"יל רוא ,ןושארה הלילב רשא ,הזב יתעצהו"
."...תודעוותהל דחא םוקמב ופסאתי ,ולסכ 'כל רוא ,ותרחמלו .(רחמלד תודעוותהה תודוא
**1

.2וירחאלשו וינפלש תותבשל םג תוכייש ולסכב ט"י תויודעוותהו תוביסמ

.3(אכ-א,א הידבוע) "הידבוע ןוזח" :הרטפה

ינש םוי
ולסכב י"ח

.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תנקתכ ,'ת"תח'ד דומילה רדסב אינתה רפס דומיל םויס - םויה
.[ןלהל הארו .'םוי םויה' חול דומיל תא םייסל וגהנ ןכו]

ס"שה תקולחב דחאו דחא לכ וילע לביקש תכסמה תא (ללכב םויהו) 4םויה דע םייסל שי
.דקתשא

ישילש םוי
5הלואגה גח - ולסכב ט"י

תוריחל א"עיז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כ אצי ,ברע תונפל - וז הנשבכ תועיבקבו - הז םויב
.6ט"נקת תנשב גרוברטפב ןושארה ורסאממ םירוסאה תיבמ

.7"ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל - בוט-םוי טוג" :םילחאמ

.8"םיגחה גח" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ידי-לע ארקנ ולסכב ט"י

.9הרותה תוימינפד 'הרות ןתמ' אוה ולסכב ט"י

זא דע רסחש המ לכ וב םילשהל ןיידע ןתינ ,'תודיסחל הנשה שאר' אוה ולסכב ט"יש ןוויכ
.10

דיגמה ברה ,רעבוד יבר ר"ומדא לש אלוליה-תוקלתסהה םוי אוה הז םוי :אלוליהה-םוי
.11(ילופינא ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"לקת תנשב) א"עיז מ"גבנ שטירזעממ

אלו ,הנוכש לכבו ריע לכב ,הנידמ לכב ,םוקמו םוקמ לכב תודעוותה ךורעל שי :תודעוותה
ראשב רתוי ףסוותנ הז ידי-לעש ,הברדא אלא ,ינש םוקמבש 'רקיע'הב ערוג הז ןיאש דבלב וז
."המכח הברת םירפוס תאנק" תניחבב ,תומוקמה

ינמיז תלתב" ,תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי דחאו דחא לכש ןוכנו יאדכו
ןוויכ ןתשולשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש ידי-לע םייתשו ומצעב תחא - "הקזח יווה
ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכ ט"י םויב ,ולסכ ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש
וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(ושפנ תוחוכ רשע לכב) ומצע םע - (ולסכ 'כ לילב םג ךשמויש
בותכש ומכו ,עיפשמ םג אוה דחאו דחא לכש רתוי דוע שיגדהל ידכ - ב"ויכו וידידיו
.12"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" ,(הלואגהל תוכיישב)

יכ ועד .ךרבתי ותוכלמ לוע םכילע ולבקו 'ה תא ודביע ,םירענה םג םיריעצה ,םינקזה"
.ויחו ,תמאב ח"אד דומלל םכילע ולבק .םכרזעב ויהי - ט"שעבהמ - וניתובא לכ הזה םויב
.13"!הכרבלו םייחל .אוה שודק יכ הזה םויב דואמ ורהזיה

תופוקתב .14"ישפנ םולשב הדפ" םיקוספה לע עודיה ןוגינה תא הלואגה גחב רישל םיגהונ
םיכרבמ תבשב רבכ ונגנל הרוה תחא םעפו ,תודעוותהב הז ןוגינ ןגנל יברה הרוה 15תונוש
ותאצב ,יברה היה םימעפל ,ולסכ ט"י תפוקתב תויודעוותהה םויסל ףא .16ולסכ שדוח
םויס תא וא "םולשב הדפ" רישל ליחתמ ,[המודכו הכומסה שדוק-תבשב םגו] תודעוותההמ
.17"ךב חטבא ינאו" ןוגינה

תודיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתיע תועיבקב" :תובוט תוטלחה
,תובהלתהו רואב תווצמה םויקב"ו ,19"לארשי תבהאו הליפתה תדובעב" ןכו ,18"םיער תבהאב
'ג ,ם"במרה דומילב ,21ח"מגו הדובע הרותד םיווקה 'גב 20"ךלוהו ףיסומד ןפואב - הז לכו
המכ רבכ וגהנ"ש המל ףסונב 23וניאישנ וניתובר תודסומל ונוממב םג עייסל ,22םויל םיקרפ
רשא א"טילש לארשי ינב וניחא לכל האירק"ב תאצלו ,"ולסכ ט"יב הקדצל תיבגמ ךורעל םינש
תודיסחה תונייעמ תצפהו ללכב הרותה תצפהב תוצרמנ תולועפל - 'הכוב דלי לוק'ל רע םביל
.24"רואו תויח תובהלתה ךותמו ,דחי םג השעמהו דומילה ,טרפב

ןבומ . . ולסכ ט"י . . ריהבה םויד תעל-תעמהב דומלי המ ותלאשל" :הרות ירועיש
םא ,ד"בח תודיסח תרות ,תרמוא תאז ,הלואגהו החמשה לעב לש ותרותב תויהל ךירצ דומילהש
(ופסותנש םירואיבה םע דחיב) וא (הרות יטוקלו רוא הרות ,אינתה רפס ומכ) וירפסב
.25"וניאישנ וניתובר לש תוחישו םירמאמב

,רפסה תליחתמ ,(הטושפ הנשל) אינתה דומיל ירועיש בוש דומלל ןיליחתמ ולסכב ט"י םויב
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי לע הנשה ימיל וקלחנש יפכ

'ברה ןושל'ב שארל לכלו ,אמרג-ןמזהש םיניינעב תויהל הכירצ םויה דומילה תליחת
םג ,םוי לכל תוכייש וב אוצמל רשפאו .ולסכב ט"י םוי תלעמב) 'םוי םויה' חול תליחתבש
.26('הזב םיחנומ' ויהי רשאכ טרפבו ,המיאתמ תועיבקה ןיאשכ

:27םע-בורב תודעוותה

ולסכב ט"י תודעוותה תכירעל רשקב ,ויחולש ינושארמ דחאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תועצה
:28הבישיב

ידוהי ידי לע תארקנה תונותעב הרצקב התביס תאו תודעוותהה ךיראת תא שארמ םסרפל
רדסל ןכו ;ח"אד לש ןינע םינפ-לכ-לע וא רמאמ ורזחיש ולאכ םידימלתה ןיבמ ןיכהל ;םוקמה
רבדה ררועי חטבו ,םידימלתל חור תוממור היהת הזבש ,רדוסמ רדסב םהמ םינגנמ תצובק
.29הביבסהו ריעה ישנא לע םיאתמה םשורה תא השעי ןכו ,'םירפוס תאנק' םג םהיניב

בורה יפ-לעש ףא ,תודימלתהמ תודחא םג גחה תשרפ לע ומאניש ,30עיצה תונבל תודסומב ףא
- תומאונ ןהש רבדה םצע םגו ,ןדיצמ תופתתשהה הבושח יכ ,םימואנה תכירעב ןהל םיעייסמ
.ול בר ךרע

:ס"שה תקולח

:31ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ןושלבו ,לארשיב םודק גהנמ אוה ס"שה תקולח ןיינע םצע
רשפאש םוקמבו ,ריעו ריע לכב הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל לארשי תוצופתב םודקה גהנמה"
ןקזה ר"ומדא ק"כ תולדתשה העודיו ."תותכסמה תקולח ידי-לע שרדמ-תיבו תסנכ-תיב לכב -
יפ לע תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל :32ונושל הזו ,הזב
הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ לכב ורמגי - הברה םיניינמ הב שיש ריעו ,ןוצרב וא לרוגה
."רובעי אלו קוח ,הנושי לבב ,לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי - ליכהמ ןטק ןיינמ

.33"הנשב ארמג תכסמ דומלל דחא לכ ךירצ תוחפה לכלו" :בתוכ ש"רהמ ר"ומדא

,ךליאו ג"סרת תנשמ .ולסכב ט"י הלואגה גח םויב ס"שה תקולח רדסל זאמ וגהנ הז יפ-לע
אלוליהה םוי - תבטב ד"כב ס"שה תקולח שטיוואבוילב וגיהנה ,ולסכ ט"יב יאנפה ספא ינפמ
[יברה ידי-לע] תומוקמ המכב ס"שה תקולחד גהנמה עבקנ בוש ג"ישת תנשמו ,ןקזה וניבר לש
.34ולסכב ט"יל -

אוה תכסמ וזיא קרבמב עידומ היה ,ל"וחב ס"שה תקולח ןמזב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היהשכ
.35חקול

:36םינינע המכ שי ס"שה תקולחב

.ס"שה לכ דומילמ קלח רותב אתכסמה דומיל (ב .וקלחל חקל רשא אתכסמה לש הרות דומלת (א
הנקמ (ה .רתויו הרשעב דומילכ בשחנ (ד .ולוכ ס"שה לכ תא (תופתושב) דמול וליאכ (ג
.ודומילב קלח םיפתתשמהמ דחאו דחא לכל הכזמו

ןורכזלו קוזיחל היהיו ,ס"שה תקולחב םיפתתשמה תמישר תסנכה-תיב ילתוכב וקיבדי חטב"
.37"שטיוואבויל גהנמ אוהו ,'ה לכיהב בוט

- ס"שה לכ קלחל "ליכהמ ןטק" אוה ,היהתש הביס הזיאמ ,רשא םוקמב םיאצמנה םתואו
*32."לארשי הנחמ" י"ע יברה לש ושרדמ תיבב תישענה ס"שה תקולחל םיפרטצמ

םידיסחמ לבוקמה גהנמכ ,ולסכ ט"יד תירחש תליפת ינפל לובטל םיגהונ םידיסח" :תירחש
תירחש בוט-םויו תבשב םג ומכ ,בוט-םוי ברעבו תבש ברעבש ,ט"שעבה ונרומ םשב םינושארה
.38"הווקמב םילבוט

.39ןונחת םירמוא ןיא

יעיבר םוי
ולסכב 'כ - הלואגה גח

.יברה ירבדמ 'חול'ה תליחתב ליעל האר - תודעוותהה (רקיעו) םוי

.תודעוותה םוי .39ןונחת םירמוא ןיא
.92 'מע םיגהנמה רפס (1

.בלק 'מע ז"טח ק"גא (1*

.93 'מע םיגהנמה רפס .חמ 'מע ה"ח ק"גא (1**

.וס 'מע ד"ח ק"גא (2

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (3

.םיברב םויסה תגיגחל הנווכה ,ומצע ולסכב ט"י לע ןלהל רבודמבו (4

,ךכ-רחא המילשהל ךירצ םאה ,ולסכב ט"י דע ס"שה תקולחד תכסמה תא םייסל היה לוכי אלש םדא תודוא הלאשל
:יברה הנע ,[ןמקל אבומכ ,ב"ישת-ג"סרת םינשב ס"שה תקולח ךיראת] תבטב ד"כ דע םייסל ןיינע הזיא שי םאהו
.(21 'מע 927 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב ספדנ) ".ןבומכ ,חבושי םדקהה לכו"

מ"יב .32 'מע 692 ןויליג 'ד"בח רפכ' ,ונק תוא ה"כשת ןמוי) תבש ידגב ר"ומדא ק"כ שבל ,ולסכב ט"יב (5
.(22 'מע 14 ןויליג

א"ח 'יבר תיב') ולסכב 'כב םג ט"וי םישועו םידעוותמ ,ברעב אלא דגנמה תיבמ ז"הדא אצי אלש ןוויכו (6
,'ד"בח םרכ' ץבוקב םיירוקמ םיכמסמ .ו"משת ,ג ךרכ ,'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב םויה תשרפ .(ח"יפ
.ב"נשת 'שטיוואבויל - םש ילהוא' ןוכמ ,4 ןוילג

,בירעמ ירחאו ינפל 'ט"וי טוג' רמול היה ז"הדא ידיסח גהנמש ,19 'מע ב"שת ש"הסב .םויהד םוי-םויה (7
.םישגפנ םידיסחשכ ולסכב ט"יד ע"לעמה לכ ךשמבו

.385 'מע ה"כח ,436 'מע ה"ח ש"וקלב ראבתנ .'םוי םויה' תמדקה .ל 'מע ז"ח ולש ק"גא (8

.ל"על הרותה תוימינפ יוליגמ הלעמל ויוליגש ש"ייעו ,483 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס (9

.468 'מע ב"ח תוחיש-יטוקיל (10

.ה"לשת ,ת"הק תאצוה ,'שטירזעממ דיגמה ברה - רעבוד יבר' 'סב ויתודלות (11

.166 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (12

תרדיסב ע"על ספדנ םרט בתכמה .א"פרת ולסכ ט"י ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,ב"ח םוי-םויה (13
.בכק 'מע א"ח םש הארו ,ולש ק"גא

.ה"נ ןוגינ א"ח ,םינוגינה-רפס - רומזמה ףוס דע (14

.א"ס ד"כשת ץקמ פ"ש ,א"ס ד"כשת ,ג"כס ב"כשת ולסכב ט"י תחיש :ןוגכ (15

.דועו ,א"ס ד"ישת תודלות פ"ש תחיש האר (16

.66 'מע (ט"נשת ןילקורב ,ןאזגילז 'יש ןרהא לאכימ 'ר ח"הרהל) 'םיגחה גח' 'ס (17

.םויהד םוי-םויה (18

.דנש 'מע ט"ח ,בכש 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (19

.וע 'מע ב"כח ק"גא (20

.דועו ,191 'מע א"ח א"שנת ,182 'מע א"ח נ"שת ש"הס (21

.191 'מע א"שנת ש"הס (22

.דעת 'מע ב"ח .גנקת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (23

.עש 'מע ב"כח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (24

.אס 'מע כ"ח ק"גא (25

הז חול תלעמב ש"ייעו ,(4 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ס ט"משת ולסכב ט"י ליל תחיש (26
,(ותוא ועדייש דיפקה יברה םגש עודיו) ומויב םוי ידימ ורדסכ ודמלל םיגהונ ש"נאמ םיבר ןכאו .ללכב
.םויה שדחמ וליחתהלו ומייסלו ,תודיחיב וא רוביצב

א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .גע 'מע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא האר) הדועס םיכרוע ויה שטיוואבוילב (27
תוכז ואר 'עשאק'ה תנכהו לושיבבו - רסאמב ותויהב ז"הדא לכאמל רכז - 'עשאק עצראווש' הבו ,(טס 'מע
.(250 ע"ס ץ"חרת ש"הס האר) תדחוימ

ק"גא) ד"בח-רפכ דעוול הארוההכו ,הדועס אלל 'ךלמ תרדה - םע בורב' ולסכב ט"י תודעוותה תכרענ ונרודב
ולטי ןיינממ רתויכש אלא ,תונוזמ ינימ היהי רקיעבש יואר ללכב ,הדועסהל עגונהב ש"מב" :(זק 'מע ז"טח
. . ז"מהרבל . . םיראשנ דימת אלש םיחרואה כ"אשמ ,הרשעב ןוזמה תכרב ךרבל ולכויש ידכ הדועסל םהידי
הנש לכב ,ךליאו א"שת תנשמ" :וידי לטונ היה אל יברה ףא השעמלו ,"יעבדכ םיידי תליטנב ישוקה לע ףסונ
ק"כ תודעוותהל (סנכיהל הכזש ימ) ולע כ"חאו ט"וי דובכל הדועס נ"כהיב יאבג וניכה ולסכב ט"י םויב
,ל"נה ירחא הדועסל וידי לטנ אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לבא - הקשמו תונוזמל - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) "ב"ישת ולסכב ט"יב תחא םעפ איצוהל

.ומק 'מע ח"ח ק"גא ,וקורמב שקרמ ריעב (28

האר - ב"ויכ םיעוריאל 'וכו תווצמו הרות ירמוש םניא התע-תעלש רוביצ ישיא תנמזה לע תרוקיבל רשקב (29
.זי ןויליג ףוס 'תורשקתה'ב הספדנש יברה תבוגת

.חצק 'מע י"ח ק"גא (30

.בס-אס 'מע י"ח ולש ק"גא (31

.אינתה ס"וסבש ,'חיכות חכוה' ה"ד ק"הגא (32

.םש םיגהנמה רפס (32*

.499 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס ,ונניינעבו ;ב-רדא ח"י 'םוי םויה' (33

.216 'מע א"ח ג"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' :רוקמבו .492 'מע םש ש"הס (34

.45 'מע הילייחו שטיוואבויל 'ס (35

.497 'מע םש ש"הסב בתכמ (36

.29 'מע 117 ןויליג ,ונייח-תיב .496 'מע ב"נשת ש"הסב בתכממ (37

.םיגהנמה רפסב אבוה .19 'מע ב"שת ש"הס (38

.ד"בח-ללוכ חול .92 'מעו 16 'מע םיגהנמה-רפס (39


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il