- ה"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ולסכב ב"כ * בשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תכרעמל םיבתכמ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


השודקל םיעייסמ םלועה יניינע לכ


"ץרא"ו "םימש" םישענ הרות דומיל ידי-לעש יפ-לע-ףא
,תוסגו רמוח יניינע לופיל םילוכי םהב םג - םיינחור
הלגנ דומילב * םדאה לכש ךרד "תרבוע" הרותהש ןוויכ
תוימינפ דומילב לבא ,ותמכחל "תמדוק" קר ותארי - הרותד
ק"כ תחישמ * ומצע דומילה תעב םג איה האריה - הרותה
ונרוד אישנ ר"ומדא


םא ןיא" ,"וכלת יתוקוחב םא" בותכב םידקמו] 1"וכלת יתוקוחב" היהיש ךרבתי 'ה ןתי
אתעייסו חוכ-תניתנ איה וז השקבו ,ה"בקה לש ותשקב יהוזש ,ונייה ,2"םינונחת ןושל אלא
,3"הרותב םילמע ויהתש" ,["וכלת יתוקוחב" היהיש הלעמלמ

,"םתעב םכימשג יתתנו" ,"'וגו ורמשת יתווצמ תאו" :בותכב ךישממו

םשב תארקנש בתכבש הרות דמול (4"םיקידצ םלוכ ךמעו") קידצ ידוהי רשאכש ,ונייהו -
,םיינחור 6ץראו םימש םישענ יזא ,5"ץרא" םשב תארקנש הפ-לעבש הרות דמולו ,"םימש"
"םכימשג" םה םימשגה זאו ,םיימשג ץראו םימשל םימשג םיכשמנ םיינחורה ץראו םימשמו
הלובי ץראה הנתנו" -"םתעב" םימשגה ודרייש ןתונה קר אוה ה"בקהו ,("םימשג ערעייא")
.השרפב תויונמה תוכרבה לכו ,"וירפ ןתי הדשה ץעו

החמשב - 'ה תדובע יניינע לככ - תויהל ךירצ הז ירה ,החלצהב היהי הרותב למעהש ידכו
.בבל בוטבו

םיארוב זא קרש - הרות לש התתימאל ןווכמש ןפואב אוה הרותה דומיל רשאכ םג ,הנהו
איה רקש לש ארבס ירה ,הרות לש התתימאל ןווכמ וניא דומילה םא ,יכ ,םיינחור ץראו םימש
תויהל לוכי ןיידע - ץראו םימש תאירב תישענ אל הזמו ,7"רקש דליו למע הרה" תניחבב
ץראו םימשב םג תוסגו תוירמוח לש ןיינע היהי ,ולש תוירמוחהו תוסגה תוברעתה דצמש
.ודומיל ידי-לע םישענש םיינחורה

ותמכח איה הרותהש ךכ לע טבה ילבמש ,ונייה ,"קש תרגוח הרותהש" 8ןושלה רמאנ הז לעו
ירה אצמנש םוקמ לכבש ללכ ונשי "תמא"ל עגונבו ,"תמא תרות" תארקנו ,ה"בקה לש ונוצרו
קבדיהל לולע ,דמולה םדאה לש ולכשב "תרבוע" הרותהש הז דצמ ירה - 9ותתימאב ראשנ הז
םילוכי ,םיינחור ץראו םימש םישענ ודומיל ידי-לעש יפ-לע-ףא ,ןכלו ,ונממ והשמ הרותב
.תוסגו תוירמוח םשב - םיינחור ץראו םימש ךרעב - םיארקנש םיניינע םהב לופיל

רוריב לש ןיינעב ךרוצ שי - םדאה לש םיינחורה םיניינעב וליפא הנשיש תוירמוחה דצמו
.םיכאלמה ידי-לע ,ךוכיזו

הליפתהש ידכ הנה ,יוליעה תילכתב איה הליפתה רשאכ םגש ,הליפתל עגונב וניצמש יפכו
לש םהיתוליפתמ םירתכ םירשוק םיכאלמהש 10ל"זראמכ ,ה"בקהל רתכ תויהל הלעמל הלעת
ןול קישנו ןול ףיפג"ש ,םיכאלמה ידי-לע השענש ףסונ ךוכיזו רוריבב ךרוצ שי ,לארשי
.הרותה דומילל עגונב םג אוה ןכו .11"'וכ

םיכאלמהש ,"יניעימשה ךלוקל םיבישקמ םירבח" 13בותכה שוריפב 12שרדמב וניצמש והזו
תא ולאשש הלאשה 14עודיכ) ןבומ וניא הרואכלד - ןדע-ןגב תומשנה דומיל תא עומשל םיאב
?ךכל םיכאלמה םיכוז דציכ :(ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ

-ןגב הרות דומלל תוכוז ,הרות ןה תודמול ,םיפוגב תומשנ ,הטמל ןתויהבש ,תומשנה אמלשב
ותמכח איה הרותהש ןוויכ ,15"ןדעד אתניגב אייקידצ םע אעשעתשאל אתא ה"בוק"ש והזש ,ןדע
?"ךלוקל םיבישקמ םירבח" ,םיכאלמ םשל םיאב דציכ לבא ;ה"בקה לש ונוצרו

,םדאה רוביד תא םיככזמו םיררבמ םיכאלמהש ןוויכש ,14ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ץריתו
ויזמ תונהל םה םיכוז םהלש אחריטה רכשב הנה ,ןדע-ןגל םילועש םדוק ,'וכ ותגשהו ותנבהו
.םהלש ךוכיזו רוריבהל ועייסש תומשנה לש ןתדובעו ןתרות

,ךכזלו ררבל ךירצש תוירמוחו תוסג שי םיינחור ץראו םימשב וליפאש ןיינעה תוללכ והזו
,שמשה ןמ הטמל ראשיהל םה םילוכי ,םיינחור םיניינע םתויה תורמל הנה ,תאז ילול ,יכ
."אשמש ןמ אליעל אקלס אל"ש 17אינתב אבוהו 16רהוזב בותכש ומכ

תמדקהב םדאה דומיל תויהל ךירצ ,םיכאלמה ידי-לע השענש ךוכיזו רוריבה דבלמ ,הנהו
אוה ומצע דומילה וליאו ,םדאה ץוויכ תלעופ האריהש יפ-לע-ףא) לוע-תלבקו האריה ןיינע
,"תמייקתמ ותמכח ,ותמכחל תמדוק ואטח תאריש לכ" 18ל"זראמכ ,(הגשהו הנבה לש תובחרתהב
הטמל אל) והזש ,יתימא םויקו תויחצנה ןיינע ונשי ובש הזכ םוקמב תעגמ ותרותש ,ונייה
.שמשה ןמ הלעמל (אלא ,שמשה ןמ

:הרותה תוימינפ דומילו ,הרותד הלגנ דומיל - םינפוא ינש םנשי אפוג הזבו

איה האריה ,ומצע דומילה תעשב וליאו ,ותמכחל תמדוק קר ותארי - הרותד הלגנ דומילב
.םלעהב

,המידקה ירחאל םג אלא ,ותמכחל תמדוק ותאריש דבלב וז אל - הרותה תוימינפ דומילב לבא
,הזב-אצויכו "תילטב ןיזחוא םינש" תודוא וניא דומילהש ןוויכ ירה ,ומצע דומילה תעשב
תעשב םג יזא ,'וכו תומלועה תולשלתשה ,תוריפסה ןיינע ,תוקולא יניינע תודוא אלא
.האריה ןיינע ונשי דומילה

,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח םהינשש ףא) הרותד הלגנ לע הרותה תוימינפבש הלעמה יהוזו
,ונייה ,"תוינוציח" םשב תארקנ הרותד הלגנש ךכב םג שגדומכ - (אה אלב אהל רשפא-יאו
'וכ אחומ וגל אחומ אד"ש ןיינעה ונשי אפוג "תוימינפ"ב םגו ,הזל םינפבמש ןיינע ונשיש
,םלועה יניינע תודוא םיבשוח דומילה תעשב הנה ,הרותד הלגנבש - 19"יאהל הפילק יאה
הנבההו דומילה תעשב הנה ,הרותה תוימינפב וליאו ,םלעהב אוה תוקולאה ןיינע אלימבו
.תוקולא יניינעב םיחנומ אפוג הגשההו

לע ףסונ) ומצע דומילה םגש ןוויכ - "בטומל וריזחמ הבש רואמה" ל"זח ורמא הז לעו
.םימש תארי לש ןיינע אוה (דומילהל המדקהה

.20האליע המכח ומכ םוקמ ותואב איה האליע האריש והזו

ררבל םיכירצש ללגב קר אוה הרותד הלגנ ןיינע תוללכש בושחל םילוכי הז יפ-לע ,םנמא
.הרותד הלגנב שבלתהל םיחרכומ ןכלש ,םלועה תא

-דיתעל עיגהל ידכש ,ונייה ,"ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא" 21ל"זח ורמא הז לע ךא
דומילה והזש ,"ודיב ודומלת" ידי-לע הז ירה ,הרותה תוימינפל (ןדע-ןגב - זא דעו) אובל
.הרותד הלגנב אוה ונימיב דומילה בורש ,22ףוגב איהש ומכ המשנה לש

,ונב רזעלא 'רו י"בשר וליפאש ,23שדוקה-תרגיאב ,החמשה לעב ,ןקזה וניבר ראבמש יפכו
ינא ,ןה םיינש םא 'וכ ןיטעומ םהו היילע ינב יתיאר" 24י"בשר רמאמכ) "היילע ינב" ויהש
,הזה-םלוע לש רויצב ויה אל זאש ,הרעמב םתויהב וליפאו ,("ןה ינבו

25ינימש תשרפ הרות-יטוקלב ראובמכ ,תוימשג תווצמל וליפא םיכייש ויה אל ןכלש -
. . תוישעמ תווצמ המכ השעמב םייקל לוכי היה אל יאדווב הנש ג"י הרעמב היהשכ י"בשר"ש
."'וכ םידוחי ידי-לע . . תוכשמהה ךישמה"ו ,"'וכ הכוסו גורתאו . . חספב הצמ תליכא
תנכס םע רושק היה ןמויקש ללגב ,ולא תווצממ םירוטפ ויה ןיד יפ-לעש יפ-לע-ףאש ,ונייהו
הז לעו .תוכוסו חספבש תוכשמהה לכ םלצא םירסח ויהש רמול רשפא-יא ,םוקמ-לכמ ,תושפנ
ויהש ןוויכ ,םינוילע םידוחי ידי-לע תוכשמהה וכישמה הרעמב םתויהבש ,ןקזה וניבר ראבמ
27םעפה ומכ ,תורבחתה ןושל אוהש" ,(26"וב קחשל תרצי הז ןתיול") "ןתיול" תניחבמ
- 28"יילא ישיא הווליי

.אקווד הרותד הלגנ - "תוינשמה תרות היה הרעמב םהיקסע רקיע" הנה

:הזב ןיינעהו

םע הרושקש ןוויכ ,םיינחורה ץראו םימשבש "רמוח"ה ןיינע אוה הרותד הלגנש יפ-לע-ףא
,םוקמ-לכמ - תיקולאה שפנד "הרוצ"ה לא "רמוח" רדגב איהש תימהבה שפנל םיכיישה םיניינע
םלועה רמוחב אוהש ומכ אלא ,ו"ח ולטבלו ותוחדל םיכירצש "רמוח" לש ןיינע הז ןיא
המשנהש ,"רומח לע בכור"ד ןיינעה היהי ףוס-לכ-ףוסש דע רמוחה םע הדובעה תויהל הכירצש
הרותד הלגנ דומיל ,"רמוח"ה ידי-לע אקוודש ,הרותב ןכ ומכו ,ףוגה ןמ התויח לבקת
.אובל-דיתעל הרותה תוימינפ דומילל םיאב ,("ודיב ודומלת")

:הגרדהב השענ הז ןיינעש אלא

הטונש ,ישונאה לכשל חינהל אלש - "ורומח תא שובחיו"ד ןיינעה תויהל ךירצ הליחת
יכ ,םתוא תוטהל םהילע הטילש ול היהתש ןפואב יקולא לכש לש םיניינעב ברעתהל ,תוימהבל
.ףוגב הלשממ יקולאה לכשל היהתש דע ,םילפט םיניינע רובע וב שמתשהל קר םא

לש ןיינע והזש - 'וכ היטה לועפל ישונאה לכשל הטילש ןיאש ,ךוכיזה השענש ירחאלו
,ולש "ץרא"ו "םימש"ה ןיב רוביחה השענו "הריזג"ה הלטב זאש ,ולצא "הרותה תלבק"
- (29הרות -ןתמד ןיינעה תוללכ ךרד-לע) הלעמל הלוע "ץרא"הו ,הטמל םידרוי "םימש"הש
רובע םג ישונאה לכשב שמתשהל ליחתמש ,ונייה ,"רומחה לע םביכריו"ד ןיינעה םג השענ יזא
ישונאה לכשב תושמתשההש ןוויכ ,רקיעה הז ןיא ןיידע לבא ,ולש םיימצע םיניינע
אערכ ארב" ,"וינב") ובש ןותחתה קלחב קרו ,("ותשא") "רזע"הל עגונב קר איה ("רומח"ה)
.םלועה םע םירושקה םינותחת םיניינעב ,ונייה ,("הובאד

,הדיחיה תניחבל הכזיש חישמ וליפאש - "רומח לע בכור"ד ןיינעה היהי אובל-דיתעל קרו
תא ךכזל הרותד הלגנ דומילב העיגיה ידי-לע אקוודש ,ונייהד ,רומח לע הביכרל קקדזי
םיעיגמ ,(תוישעמ תווצמ לש םיניינע ידי-לע אקווד - הזמ הריתיו) לכשה תוסגו רמוח
ןוניא" ,"ול הכחמל השעי ,ךתלוז םיקולא התאר אל ןיע" 30רמאנ הז לעש ,"ןדע" תניחבל
הדיחי םע רושקה ןיינע והזש ,(32ו"סרת ךשמהב הכוראב ראובמכ) 31"אתמכוחד הלמל ןיקחדד
.תיללכה הדיחי - חישמ לש וניינע והזש ,שפנבש

* * *

,ללכב עובשה תשרפ םע ,ונייהד ,ןמזה םע תויחל םיכירצש 33ןקזה וניבר םגתפ עודי
- ינש םוי ,ינש דע השרפה תליחתמ - ןושאר םוי) הז םויל ךיישה השרפה קלח םע טרפבו
.(האלה ןכו ,ישילש דע ינשמ

ישיש םויו ישימח םוי לש רועישה הז ירה - הלילב ישימח םויב ונדמעב ,ןדיד ןודנבו
.בשיו תשרפב

לסלסמ" היהו ,"הארמ הפיו ראות הפי" היהש ,קידצה ףסוי תודוא הרותה תרפסמ 34וז השרפב
ותויהב םגו ,37רהוסה-תיבב והובישוהו ,36"'וג וינודא תשא אשיתו" - הז דצמו ,35"ורעשב
.38"חילצמ 'ה השוע אוה רשא" - םש

תשאל עגונב (ב ,הארמ הפיו ראות הפי היהש ,ףסויל עגונב (א :םיקלח 'ב םנשי הז רופיסב
.םוי-םויה ייחב ונתגהנהב תויחצנ תוארוה םה ,הרותה יניינע לככ ,םיקלחה ינשו .רפיטופ

ףסוי לש ותדובעש ,40קדצ -חמצה ראבמו .39"רחא ןב יל 'ה ףסוי" :רמאנ ףסוי תודוא
.הבושת-ילעב תושעל ,רמולכ ,"ןב" - "רחא"מ תושעל התיה

היה ומצעב ףסויש ,ונייה ,"הארמ הפיו ראות הפי" היהש ללגב - ףסויל היה הז לע חוכהו
"ראות"ש 41תומוקמ המכב ראובמכ) השעת אל תווצמב ןהו השע תווצמב ןה ,םיניינעה לכב הפי
םג לועפל וחוכב היה ןכלו ,(השעת אל תווצמ ןיינע אוה "הארמ"ו ,השע תווצמ ןיינע אוה
."ןב" - "רחא"מ תושעל ,םירחא לע

םע קר אל קוסעל םיעבות דחאו דחא לכמ ירהש - דחאו דחא לכל הארוה הווהמ הז ןיינעו
ךמצע טושק" ללכה תא רוכזל ךירצ ,םירחא לע לועפל לכויש ידכבש - םירחא םע םג אלא ומצע
"םירחא טושק ךכ-רחאו
.םירחא לע םג לועפל לכוי זאו ,"הארמ הפיו ראות הפי" ומצעב תויהל ךירצש ,ונייה ,

- תומילשה תילכתל ומצעב עיגיש דע תלוזה לע הלועפה םע ןיתמהל וילעש הנווכה ןיא
תוחדל רוסאו ,תלוזה םע םג קוסעל חרכהב ,ולש בצמה לע טבה ילבמ .ןכ רבדה ןיא יאדווב
;תאז

,ומצע תונורסח תא ןקתל ,ומצע םע םג קוסעל חרכהבש רוכזל ךירצ ,אסיג ךדיאל לבא
,תלוזהל םג אלא ,ומצעל קר אל עגונ - ומצע תונורסח ןוקית - הז ןיינעו

רשפא -יא ,אלימבו ,ךכב תלוזה שיגרמ ,םנוקיתב קסוע וניאו תונורסח ול שי רשאכ ,יכ
.וילע לועפל םיכירצש המ וילע לועפל

קסוע וניא םא ,יכ ,ומצע תונורסח ןקתל וילע תלטומה הלודגה תוירחאה תא עדיל ךירצ
.םירחאל םג אלא ,ומצעל קר אל לקלקמ אוה ירה ,ךכב

קר אל ןאכ רבודמש ןוויכ ,"הארמ הפיו ראות הפי" ומצעב תויהל רתויב לדתשהל ךירצ ןכלו
.םיברל עגונב אלא ,דבלב דיחיל עגונב

:איה רפיטופ תשא םע רופיסהמ הארוהה

אלא ,ףסוימ םינב דימעהל הדיתעש התארש ,הנווכתנ םימש םשל רפיטופ תשאש 43ל"זח ורמא
.התבמ אלא הנממ היה אל רבדה ;התעטש

לבא ,ירמגל השודקה ךפיה אוה לעופבו תוינוציחבש ןיינע תויהל לוכיש ,םיאור ןאכמו
.השודקב ףיסוהל ,םימש םשל איה הזב הנווכה ,תוימינפב

וז אלש ,"ותליפתב ולבלבמו רבדמה םילוליג דבוע" ןיינעל 44אינתב ראבמ ןקזה וניבר
בלה קמועב ותליפתב רתוי ץמאתיו רבגתיש" ,הברדא אלא ,ותוא שילחהל ךירצ הז ןיאש דבלב
."הלודג הנווכבו

רבדה השענ המל ,הריתי הנווכב ללפתהל ידוהי ררועל איה הנווכה םא :ןבומ וניא הרואכלו
?יכפה ןיינע והזש ,הליפתהמ לבלבמש יוג ידי-לע

,(השודקב אוה רבד לכ לש שרושה ירהש) ושרושבו ותוימינפב ,ומצע יוגהש ,אוה ןיינעה ךא
יוג תועצמאב רבוע הז ןיינעש ןוויכ אלא ,השודקב והשמ ףיסוהל ךירצ אוהש שיגרמו עדוי
איה תימינפה הנווכה לבא .יכפה ןפואב רבדה אטבתמ ןכל ,השודקה ךפיה אוהש ,הטמל םלועבש
.השודקב ףיסוהלו עייסל

תויתוא וירחא ריאשה וניבא בקעיש" ,בקעיו ןבלל עגונב 45דיגמה ברה רמאש המ ךרד-לעו
תויתואה תא ול ןתיל בקעי רחא ןבל ףדר תאזלו ,ןבלמ ןתוא איצוה אל ןיידעש הרותה
."תויתואה ולאמ הרותב תחא השרפ ףסותינו ,ולצא וראשנש

אוה רבדהש יפכ איה תמאהש - 'יוה תדובע לע םירתסההו תומלעהה לכל עגונב הארוה יהוזו
,השודקל עייסמ הזש ,הברדא אלא ,השודקל דגנמ הז ןיאש דבלב וז אלש ,ושרושבו ותוימינפב
תוימינפב לבא ,יכפה שוריפב רבדה שרפתמ ןכל ,הזכש רוניצ תועצמאב אב רבדהש ינפמ קרו
.השודקב הפסוהו עויס הז ירה

,46הלעמלמ דרוי ער ןיאש עדיי אלא ,יוגה לש ותועטב העטי אלו המורי אל םדאה רשאכו
םלעההש דבלב וז אל ,אלימבו ,השודקל עויס םה האורש םיניינעה לכו ,םירתסהו תומלעה ןיא
,קוזיחו חוכ תפסות וב לועפל ךירצש ,הברדא אלא ,תושילח וב לועפל ךירצ אל

,םלוכ םילטבתמ תמאה יפלכ ירה - תמאב הפיקת הטלחה טילחיו תאז שיגריש העשב הנה
תא עדוי אוהש הז ידי-לע ,יכ ,םיבוכיעו תועינמ ,םירתסההו תומלעהה לכ ולטבתיש ונייהו
,םילעמה רבדהב םג לעופ יזא ,השודקל עויס אוהו ,יקולא ץוצינ שי רבד לכבש ,תמאה
,תיתימאה הנווכה יוליגב וב תיארנ היהת הטמל םג אלימבו ,ולש ץוצינה הלגתמו ררועתמש
.השודקב תפסות איבמש

:הנווכתנ םימש םשל רפיטופ תשא ל"זר רמאממ הארוהה יהוזו

,םילעמה רבדה םע םוחלל - תחא ךרד :רבדב םיכרד ינש םנשי ,רתסהו םלעה ונשי רשאכ
.ודגנ םחליהל תוחוכה לכב םיעגייתמו ,יתימא רתסהו םלעה רותב רבדהל םיסחייתמש ,ונייה
ידי-לעו ,השודקל עויס הז ירה תוימינפבש םיעדויש - (רתוי המיענ איהש) היינש ךרדו
ףסותי אפוג םילעמה רבדה ידי-לעש יוליגב םג ךשמויש ,תאז םילגמו םיררועמ וזכ השיג
.השודקב רוא תפסות
ידי-לע רואל-אצויו ךרענ ;הגומ יתלב - י"חשת'ה ולסכב ט"י ,בשיו תשרפ 'ה םוי תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה דעו
.יתוקוחב פ"ר (1

.א"עס ,ה ז"ע (2

.פ"הע י"שרפו כ"ות (3

.קלח פ"ר ןירדהנס הארו .אכ,ס היעשי (4

.מ"כבו .ג"ער ,א תישארב א"ות (5

.ךליאו ב,ד א"חז האר (6

.וט,ז םיליהת (7

.ג"עס ,דכ חלשיו א"ות הארו .("תשבול" :םש ל"רהמ ג"אדחבו) א"ער ,אק ןירדהנס (8

ש"וקל הארו .בק 'מע "אינתל תורעהו םירוציק"ב אבוה - ט"פס ו רמאמ 'םשה תומחלמ' 'סב ג"בלר האר (9
.נ"שו .4 'מע ו"כח

.נ"שו .202 'מע ח"שת מ"הסב ר"ומדא ק"כ תרעה םג הארו .ב,זל א"חז האר (10

.נ"שו .273 'מע ז"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו .ב,גכ א"חז האר (11

.פ"הע ר"שהש האר (12

.גי,ח ש"הש (13

.ךליאו 85 ע"ס םולש-תרות ש"הס האר (14

.דועו .ב,אלר .ב,חעק .ב"ע שיר ,ולק .ב,בפ .א,בע א"חז (15

.ב,גכר א"ח (16

.ב,דנק א"וק (17

.ט"מ ג"פ תובא (18

.א"ער ,כ א"חז (19

.מ"כבו .ד,טכ האר 'פ ת"וקל האר (20

.נ"שו .א,נ םיחספ (21

.נ"שו .8 הרעה 580 'מע .19 הרעה 570 'מע ד"כח ש"וקל האר (22

.(א,גמק) ו"כס (23

.ב,המ הכוס (24

.א,חי (25

.וכ,דק םילהת (26

.דל,טכ אציו (27

.ב,םש ת"וקל (28

.(החישה ףוגב) י"ס ליעל האר (29

.ג,דס היעשי (30

.ב,לק א"חז (31

.ךליאו חע 'מע (32

.(ןוושח ב 'םוי םויה'ב קתענ) ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס (33

'מע א"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - (החישה ףוגב) ד"נ ףיעס ףוס דע ןאכמ (34
.ל"ומה ידי -לע מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .ךליאו 78

.ב,טפק א"חז הארו .י"שרפבו ו,טל (35

.ז,םש (36

.כ,םש (37

.גכ,םש (38

.דכ,ל אציו (39

.ךליאו ב,זצש .ךליאו א,צש .ךליאו א,ופש יחיו .ךליאו א,כר אציו ת"הוא (40

.(ךליאו חפק 'מע ס"שת תאצוהב ,ךליאו דסק 'מע ז"כרת מ"הס) ז"כרת ןמוא יהיו ה"ד האר (41

.נ"שו .ב"עס ,זק מ"ב (42

.א,םש ונתשרפ י"שרפ האר (43

.(א,אמק) ה"כס ק"הגא (44

.נ"שו .ה"ס תופסוהב 'בקעיל וירבד דיגמ' האר (45

.ג ,א"נפ ר"ב האר (46


ותגשהו ותנבהו ,םדאה רוביד תא םיככזמו םיררבמ םיכאלמהש ןוויכ
ןתדובעו ןתרות ויזמ תונהיל םה םיכוז םהלש החרטה רכשב הנה ,'וכ
תומשנה לש

,ונייה ,"םירחא טושק ךכ-רחאו ךמצע טושק" ללכה תא רוכזל ךירצ
לע םג לועפל לכוי זאו ,"הארמ הפיו ראות הפי" ומצעב תויהל ךירצש
םירחא

יבר יצוצינ


"ךלוהו ףיסומ"


ימד' ןיינעב אלוקל גוהנל וקורמב חילש ךירדמ יברה
םיעיגמש ,רמוא םייוסמ דימלת לע * םידימלתל חלשש 'הכונח
תוכלהב לופלפ * ולש 'הלגנ'ה רובעב םג 'הכונח ימד' ול
הכונח ןותיע רעש לע ןוביבס רייצל הארוה ,גלש תחת הכונח
דועו םידליל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תלבק ןיבל תודסומה ידימלת ידי-לע תודיסח דומיל ןיב רשקה לע ונרפיס רבכ ורבעש םינשב
.ךכב תורושקה תויואטבתהו םיעוריא דוע ףיסונ וז ונתמישרב .םידימלתל יברהמ הכונח ימד

'יחיש המלש ברהל (הצק 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) ג"ישת טבשב ה"כב יברה בתוכ הז רשקהב
:וקורמב ד"בח תודסומ ישארמ ,בוסוטמ

,הזב רימחהל יאדכ ןיאש יתבתכ רבכש המודמכ הנה ,הכונח ימד תקולחל עגונב
עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה םש-לע אהי ולו ,תתל - קפס שי קר םאש ונייה
.םדקהב וברקתיש

"?דמול קירטיח"

:(ס"שת לולא ז"ט הרושת) רפסמ קירטיח 'יחיש ןורהא ברה ח"הרה

עיפשמה תא תוקחוש םינפב לאש יתרבעשכ .הכונח ימד ומצעב ר"ומדא ק"כ קליח ז"ישת תנשב
?[דמול קירטיח=] "טנרעל קירטיח" :ןאסבאקיי'זד (ה"ע) לארשי 'ר ח"הרה ג"הרה

םינשב יכ ,(21 'מע 290 ןויליג מ"יב) םעפ רפיס טרופטייר 'יחיש קחצי ברה ח"הגה
םידיפקמש ימ קרש יאנתב ,םימימתה ידימלתל 'הכונח ימד' קלחמ יברהש גוהנ היה תונושארה
קיידמ אוה ןיא יכ יברל ןוסבוקיי'ג ברה ריעה ,אוה שגינשכ .לבקל ושגי תודיסח ירדס לע
..."הלגנה רובע םג עיגמ ול" :רמאו ,ךייח יברה .תודיסחה ירדס לכל עיפוהל

םוי-םויב העפשה

(ה"ע) ןסינ 'ר דיסחה ברה עיפשמה לא יברה בתוכ (ולר-הלר 'מע םש) ד"ישת תבטב 'חב
:בונמנ

הרבסההו םידימלתהל הכונח תועמ תקולחמ [ותעדוה=] ותעידי לע ןח-תואושתו
.לעופב םימוי-םויה ייחל עגונהב םירבדה ולעפי רשא ןוצר-יהיו ,םהל ןתנש

:(הכש 'מע םש) ז"טשת ולסכב ו"כב יברה בתוכ תירבה-תוצראב ד"בח תובישי ישארמ דחאל

םאו [הכונח ימד קלחל יברה גהנ זא=] 'ה רנ לילל ןאכל עסי 'יש ונבש רשפא
תועמ םליבשב םג לבקל לכוי ,תודיסח םידמולה םידימלתה לכ תמישר ול ונתי
.גוהנכ הכונח

םוי 'ל ךות םילשהל

רדאב 'ח הרושת) זיראפ (ה"ע) םהרבא 'ר ח"הרהל יברה בתוכ ז"ישת תבט שדוח-שארד 'אב
:(26 'מע ט"נשת

הכונח תועמ וקלח אל ןיידע התע דע רשא עמשמ וב - ונממ בתכמ לבקתנ התע הז
םינפ-לכ-לעו .תמא-תרותדו דולד םימימת-יכמות ידימלתד םימיאתמה םיגוסל
.ינעידויו הכונחד םוי 'ל ךותב הז ושעי

ןתחל 'הכונח ימד'

ימד םהל קלחל הירחאלו םידימלתה ינפל החיש עימשהל יברה גהנ ותואישנל ןושארה רושעב
ףאו ,םידימלתה ינפל עימשהש החישה תא (ןמז רובעכ) היגהל יברה גהנ בור יפ-לע .הכונח
:בוטמש (ה"ע) ןויצ -ןב ברה ח"הרהל יברה בתוכ ,לשמל ,ךכ .םישנא ולא-יאל החלושל
'ויתוחרואב הכלנ') "הכונחד ישימח רנב םידימלתה ינפלש םירבדה תמישר . . הפ רגסומ"
.(76 'מע

:רפוסמ 247 'מע (ס"שת ת"הק) 'לארשי שדקמ' רפסב

ותייערו דלפנייש קחצי 'ר ח"הרה גוזה ינבל ןישודיק יברה רדיס ט"ישת ולסכב ח"כב"
יברה תא ואר ,דוחייה רדחמ הלכהו ןתחה ואצי רשאכ ,הפוחה רחאל .770 ('שאלאש') רצחב
שאר .שדוקב וגהנמכ ,'הכונח ימד' םהל קלחלו החיש םידימלתל רמול ידכ ורדחמ אצוי
רדחל ןתחה תא סינכה ,םהב ןיחבהש ,ה"ע קילטנעמ יכדרמ ברה דיסחה ןואגה ,הבישיה
,ורבעל יברה בבותסה ,החישה םותב .החישה לכ ךשמב דמע םש - יברה ירוחאמ שממ ודימעהו
ורמאב - דבלב םירוחבל אלא הכונח ימד ןתונ היה אלש ףא - ול ונתנו עבטמ וסיכמ איצוה
."!ךלמל המוד ןתח אולה" :בחר ךויחב

!?היירטמ םע לייח

ידוהי יברה תא רצע ,ותיבל ךליל הנפו 'קה ורדחמ אצי יברהשכ ,ט"ישת ףרוחה ימימ דחאב
ךכמ םלעתה יברה ךא ,דרי בר גלש .הכונח תוכלהב תינרות החיש החתפתה םוקמבו םכח-דימלת
ןיא עודמ ,הלאשב יברה לא ידוהיה הנפ המויסב .החישב דועו דוע ךיראהו האלמ תומלעתה
-רפכ') "?היירטמ םע לייח םעפ םתיאר" :התייה יברה תבושת .היירטמב ומצע לע ןגמ אוה
.(26 'מע 685 ןויליג 'ד"בח

ךלוהו ףיסומ

ימיל םירושקה יברה לש םייוטיבו תוגהנה - אתיילעמ ילימ ינהמ דוע איבנ ונתמישר ךשמהב
.הכונחה

:יברה רמוא ויתוחישמ תחאב

יפל הניא תורנ הנומש תקלדה .דחא רנ קילדי ,'ה תדובעב וכרד תישארב אצמנה
ןכו ;םיינש אלא ,השולש אל ףאו ,תורנ הנומש קילדי אל רחמל םג .וחוכ
.דבכה לא לקה ןמ ,תרדגומו תרדוסמ הדובע תשרוד 'ה תדובע .האלה

- "ותעב רבד הז היה - חלשב םדוק הרות-יטוקלו הכונח םדוק הרוא-ירעש לבקתמ היה םא"
ת"הק ירפס תספדה שארב דמעש ,ןמווארב ה"ע דוד 'ר ח"הרהל ט"שת ןוושחרמב 'כב יברה בתכ
.יברה תואישנל ומדקש םינשב ,הפוריאב

ילופיט רעונ חוריא

:בובייל ה"ע לארשי 'ר ח"הרהל ,ה"ע בוקדוח ברה ח"הרה ,ריכזמה בתכ ל"שת תבט שדוח-שארב

-ףונב ןיירבע רעונ לש ןועמה תלהנה תשקב תא םכילא ונפה רשא ,ונלביקש העידיהל םאתהב"
."תויטרפבו הזב השענהמ ונעידות חטב ,'וכו הכונחה ימיב םכרקבל םי

יברל הוועשמ תורנ

ח"ווה ח"הרה" היה יברל הוועש תורנ הכונח ברע ידמ תובר םינש רגשל דיפקהש םידוהיה דחא
לש רואל האצוהב קסעש ידוהי - רעסעל "'יש ןתנ דוד ברה ונירומ 'וכו ליכשמו ןובנ א"יא
בתוכ (וק-הק 'מע ה ךרכ שדוק -תורגא) ב"ישת ולסכב ח"כמ תרגיאב .דועו םיינרות םירפס
:יברה ול

ול יתרמאש המ לע ןעשנו ,הכונחל הוועש תורנ ,ותרושת תא יתלביק םעונב
הנה ,ףסכ ידוהיל תולעל הכירצ הווצמש (ב,חכק ב קלח רהוז) עודיש רבכמ
.םיבוט םירבדל ,וצפחתש לככ תואירבל תאז ולצנתשו ,האחמה הפ רגסומ

יברה בתוכו ףיסומ (17 'מע גילרה 'תונעמו תורגא') י"חשת ולסכב 'ומ וילא תפסונ תרגיאב
:שדוק די בתכב

.תורנה לע ןח תאושת ןח תאושתו

ןוביבס ףיסוהל

'סמייט חישמ' - 'ה תואבצ' לש םידליה ןותיע תכרעמל יברה בתכ מ"דשת ןוושחרמב א"יב
:(98 'מע 'הנש לש המושיר')

.ןוביבס תרוצ הטמל ינמיה ןרקב ףיסוהל יאדכ

ופוג ךא ,תירוביצ הרונמ קילדמ דחא הארנ ,א"שנת הכונח תארקל העיפוהש תרבוחל רויצב
:(241 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') יברה תרעה .תורנה הנומש ךותמ השולש ריתסמ

!תורנ 8 לכ ואריש יאדכ

תירישעה הרישה

ףרודלסיד לש הבר ,דלווכוה םהרבא 'ר ןואגה ברה יברה רצחב ההש ז"משת הכונח ימיב
ותומשרתה תאו ונשדק תורצחב ןושארה ורוקיב היה הז .הינמרגבש ןיירה ןופצ תנידמו
וילע ביגה יברהו יברה לא סנכוה ,יוטיבה זעו שגרה בר ,רישה .בתכש רישב עיבה רוקיבהמ
'מע ,ז"משת טבשב ט"י ,'ד"בח רפכ' לש 276 ןוילגב וספדנ וילע יברה הנעמו רישה חסונ)
:(36

.תירישעה הרישל שממ ונימיב הרהמב הכזנש ןוצר יהי .ח"ת ח"ת"

"רודיהה ןמ רודיה"

-תיב להנמו רמוע בושיה בר ,גרובזניג 'יש החמש-ףסוי ברה ח"הרה ג"הרה רגיש ז"משת תנשב
:אבה הנעמה תינופלט ול רסמנ הבוגתב .הכונח עצבמ לע ח"וד ,םש ימוקמה ד"בח

[ןח תאושת=] ח"תו לבקתנ

הכונחד ןפואבו ךשמהבו

םיפיסומש טושפכ הז לכו

ןירדהמה ןמ ןירדהמו

:יברה תוריכזמל הנפומ הארנכש ךשמה אב ןלהל

.דוע םעו ל"נה לכ םע ורשקתנ יאדווב

.רודיהה ןמ רודיהבו הכונח םתוח דעש תועשה ל"נה לכל ןייוצמכ ולצניש

היושע ךתכאלמ לכו גנוע תבש המויסו התליחת וז הכונח ירהו

'הל תבש הלוכ הנשה
תכרעמל םיבתכמ


הרות ישודיח תצפהו תביתכ

.סופדב םמוסרפו הרות ישודיח תביתכ לע תובר םימעפ ררוע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

ב"ויכו תובישי - םיינרות תודסומ ידימלתל הנושארבו ,םילודגלו םינטקל הדעוי וז הארוה
תא םסרפל תובישיה ישארמו לארשי ילודגמ עבת ןכ-ומכ .(םית"ת ידימלתל םג ג"לשת תנשבו)
.םיברה תלעותל ,םלוע רואל םאיצוהלו סופדב םתרות ישודיח

דמע אוה .ל"צז ןוסרואינש ןועמש-ךורב יבר ןואגה לצא יתרקיב א"שנת וא נ"שת תנש יהלשב
עגרכ" :יל רמאו (ת"ודיח וא רועיש לש הארנכ) ריינ ןוילג ודיב קיזחהו הבישיב ורדחב
הארנ) "םישודיחו םירועישמ רפס סופדב םסרפל ינוויצש יברה לש הארוהה םויקב קוסע ינא
.(ותהגהב קסעש

:הרות ישודיח תביתכ םצעל ,הליחת .הז ןיינעל תורוקמ ולא-יא ןייצל יאדכ

הרות ירבד ויהי הרות דמלהש" :(רמואו ה"ד) ל ףד ןישודיק בקעי-ןיעל ף"ירה בתוכ
איה םיקולא תתמ וז יכ ?וזה הדימל עיגהל םדא השעי המ . . םגמגי אלש ויפב םירוגש
ודיב בותכל ,ונייהד "'ךיתועבצא לע םרשקי' רמואו" רמא הזל - ודומלת תא רוכזל
.". . וביל חול לע םיבתכנ הזבו ודומלת תא ויתועבצאו

אל םאה ,לאשת םאו :בתכ ("הרותל גייס" ףוסב) 'העיצקו רומ' רפסל ותמדקהב ץ"בעיה
המתת לא ,ךבישא תאזל ?םוי-םוי םישדח םהילע ףיסוהל ךרצוהש קיפסמ םירפס ןיידע ורבוח
תויח יכ ;תיקולאה הרותה תועידיו ,תוירבעה - תוירצמה תוישונאה תומכחכ אל יכ ,ץפחה לע
הנוכתל הצק ןיא ,םי ינמ הבחרו הדימ ץראמ הכורא ;תובבורמ תופילאמ תוברו תורפ - הנה
אוהו .ונידיב ראשנה ריעזמ טעמו ונממ ודבאנ םיאנת ירפס המכו .'וכו הנובתל ףוס ןיאו
אלא אצמת אל ;הרות לש היליבש ןילטלוטמ ,'וכו תוכיאה ברו תומכה טעמ ,רוציקה תילכתב
םוליכי אל םיפעתסמה םיפנעהו םיטרפה יכ ,'וכו גלפומ הריקחו בר ןויעו לודג שופיח רחא
תכאלממ ומצע רוטפל יאשר ,הניבב ול קלח רשא םדא ןיא ,ןכל .'וכו תויבנ יליא תורוע לכ
שרודה ינפל בוטש םדאמ בוט ענמי אל בוטה 'הו .ודי גישת רשא לככ ןבללו ררבל ,וז 'ה
."תמאב ורבד

ואבוהש גארפמ ל"ירהמהו ה"לשה ירבדל (ס"שה לע םינרדהב) ר"ומדא ק"כ ןייצמ ללכ ךרדב
.ב"ויכו רקש לש םילופלפ תלילשב ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כל םייח-ץע סרטנוקב

לוכיו" :(זט תוא הווצמ-רנ) תועובש תכסמ לע ש"מכ תמא ילופלפ ללוש ונניא ה"לשה ךא
אוצמלו םהילע לפלפל ,םיצוריתו תוישוק חוכמ הכלהו הכלה לכב תואלפ יאלפ שדחל םדא
."'וכו 'סותו י"שרב ןה ,דומלתב ןה ,תמאה טשפה ךרד הזיא ,םיכרד

אוה ינא ימו ינא המ בושחי לאו ,לכל חנומ הרות רתכ יכ ,לארשי לכל הנתינ הרותה"
יתעגי זא ,דומילהב ומצע תא עגיימו םימש םשל דמולה יכ ,תואלפנבו תולודגב ךלילו ןייעל
.תוכלמה תדימל הבכרמ םה ,היב חתרמד אוה אתיירוא רשא םילופלפה הלא לכו .ןימאת יתאצמו
."ןידה תדימ איהש הפ-לעבש הרות תארקנש
רפואל השנמ-יכדרמ ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


בשיו תשרפ שדוק תבש
ולסכב ג"כ

רמאמ העשכ ךשמב [רוביצב] םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

.דחא קלחו 12:18 העשב (האבה) שדוק-תבש םוי :דלומה

.1"ןושארה םויב ותרחמלו שדוק-תבשה םויב תבט שדוח-שאר" םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.(תיבב הכישמהלו) תסנכה-תיבב תודעוותה

ןושאר םוי
הכונח ברע - ולסכב ד"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

,הובג םמוקמ .(רקובב םג) 2ברעמל חרזממ תורנהו ,םורד לתוכב הייכונחה - תסנכה-תיבב
םיליחתמ .4העיקשל םיניתממ ןיאו ,ונילע ינפל החנמב םיקילדמ .3םיחפט הרשעמ הלעמל
.5עודיה ןוגינב 'וללה תורנה' םירש ךכ-רחא .ןימי דצמ קילדהל

רוזחל ךירצ םקילדהש רוביצ חילש וליפאו ,תסנכה-תיב תורנב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
ותיב-ינב תא םג איצוהל קילדמ ןכ םא אלא ,ותיבב 'ונייחהש' ךרבי אל ךא ,ותיבב קילדהלו
.6םתבוח ידי

םלוכש) תסנכה-תיבב הקולד הרונמ היהתש יאדכ ,הכונח-רנד תוררועתהב ףיסוהל ידכ"
.7"תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ

תעדכ ,ןוסכלאב הינקשכ שדקמהו ןכשמה תרונמ תא רייצל - הנשויל הרטע ריזחהל ןוכנהמ"
.ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ 8תויכונחה םגש רמול םוקמ שי הז-יפ-לעו ,ם"במרהו י"שר
.9"לוגיע יצחכ אלו רשויב ויה הינקש הרונמה ףוגב תונשל המלו

:תיבב הקלדה

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,'תווצמב וינפל האנתה - והוונאו יל-א הז' יוויצה"
.10"האנ

טנבא תריגחב - םיאושנה .הכונח רנ םיקילדמ ,העיקשה תלחתה רחא ,בירעמל החנמ ןיב םויה
.12בוט -םויו תבש לש ולאב אל ,םיליגרה םישובלבו עבוכב לבא ,11

םא .ול וניתמי ,םירועינ תיבה ינבש העשב רוזחיו תיבל ץוחמ אצמנ באה םא :םיבר תלאשל
יאשר ואובבו ,תיבה רובעב וקילדיש םידליה דחאמ וא ותשאמ שקבי ,םינשי םהשכ עיגיש האור
דיפקמ וניא באהש רוריבב םידליה םיעדוי םא .םתקלדהב תאצל אלש ןוויכ םא ומצעל קילדהל
.זא וקילדי ,םיבכוכה תאצמ העש יצח ךות םיקילדמו

.13הברדאו ,םע בורב הקלדהה התיה אל ברה תיבב

ןוכנ ,םינשי םלוכ םאו .םירועינ ותיב-ינב םא ,הלילה לכ קילדי ,ןמזב קילדה אלש ימ
.14ךרבלו םציקהל

.15רתויב ךר ליגמ הכונח תורנ קילדהל םינבה תא םיכנחמ ,ונימיב

-לע הזב ואצי אלא ,הכונח תורנ וקילדה אל (ליג לכב) תונבהו םישנהש ,ברה תיב תגהנה
.16ןהילעב - ךכ-רחאו ,ןהיבא ידי

תינברה ותגוזל הווצמ היה ,הכונח ינפל ותיב תא בזוע היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כשכ
17(םירבגה דחאמ תעמוש התיה תוכרבה תאש ףא) המצעב הייכונחה תא קילדתש ע"נ הרש אנרעטש
.

העבשמ הלעמל היהיש םיקיידמ ןיאו - םיחפט השולש לעמ ,אסיכ לע הייכונחה תא םידימעמ
ןמ 20הלעמל תצק 'שמש'ה .19םיחפט הרשע לעמ אל ךא ,18םיחפט השולשל ךומס וא םיחפט
.21תורנה

,תורנה קילדהל לכויש ידכ ר"ומדאל הברקל םייחפטו חפט הרונמה לטלטל היה ךירצו הרק"
.22"קילדהו ומצעב ךריב ,תאז-לכבו .המוקמב התוא ןידימעמ ויה ךכ-רחאו

.23לוח לש רנמ וא שמשהמ אלא ,רחא הכונח רנמ הכונח רנ םיקילדמ ןיא

,24ןולחה לע אלו םירדחה דחא חתפ לע הכונח רנ םיקילדמ ויהש וניאישנ וניתובר גהנמ
,לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ידכ" םייקל ,הזוזמה לומ ונייהד סנכנה לאמשמ
.25"תווצמב בבוסמ אוהש אצמנו

לע הליכאה םוקמ תא ףידעהל שיו ,תועיבקב לכוא אוה ובש תיבב תורנה תא קילדהל ךירצ
.26םש קילדהלו ותיבל רוזחל ךירצ ,וריבח תיבב יארקאב לוכאל ךלוהה .הנישה םוקמ

תורנה םא םיקיידמ ןיאו ,רדחה חתפ ללחב ,חתפה-תזוזמ יבועל ךומס הייכונחה תא םיחינמ
.27םורדל ןופצמ וא ברעמל חרזממ םיחנומ

תוחיטבה יללכו םוקמה יאנת םא] הכונח רנ יטרפה םרדח חתפב וקילדי םידליהש ןוכנו יאדכ
.28הכונחב םהלש 'טעמ-שדקמ' ךוניח ןיעמ םג הזב שיו ,[תאז םירשפאמ

דחא אלו ,סנכנ רנו אצוי רנ היהי אל ןכ-ומכ .לוגיעב אלו הרשי הרושב ודמעי תורנה
,רנל רנ ןיב קספה תויהל בייח .(תבהלשה הבוג אוה הז ןיינעל עבוקה) ךומנ דחאו הובג
ינב לש תויכונחה תא קיחרהל שי ןכ .הרודמכ וארייו וזל וז תובהלשה וברקתי אלש ידכ
.29דוחל ןהמ תחא לכל רכיה היהיש ידכ ,וזמ וז תיבה

30קולדל הילעש ןמזה ךשמ לכ המוקמב התוא םיריאשמו ,המוקמב תחנומ הייכונחהשכ םיקילדמ
.

תא םיקילדמ ובש 'שמש'הו ,תיז ןמשב םיקילדמ .תוכרבה לכ םויס רחאל איה הקלדהה תלחתה
.32הרונמה לש ינמיה הצקב תורנה תא חינהל םיליחתמ .31הוועש לש רנ אוה תורנה

.27הקלדהה לכ רמג רחאל - 'וללה תורנה' תרימא

.33תושדח םוי לכב ויהי תוליתפהש וגהנ

.34העש יצחכ תורנל ךומס םיבכעתמ

.35תוחפה לכל תוקד םישימח תורנה וקלדיש םיקיידמ

.27הכרב אלל ,ותוא םיקילדמו םירזוח - ותקילד ןמז רועיש ךותב הבכש רנ

.27ןיידע םיקלוד תורנה םא םג הייכונחה תא לטלטל םיאשר - הז רועיש רחא

.27ינימשהו ןושארה םויב םגו ,תורנה דגנכ אלש 36הכאלמ תושעל םיאשר - הז רועיש רחא

ינש םוי
הכונחד 'א ,ולסכב ה"כ

ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .הרותה דומילב םג תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הכונחה ימיב
.37הרות דמולו הכונח תורנל תוכימסב הכונח רנ תקלדה ירחא בשוי היה

לש ותב ,תידוהי ידי-לע היהש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל שיש םירמוא שי
.38לודג ןהכ ןנחוי

.39ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ

:תודעוותה

החפשמה גוחב - םוקמו םוקמ לכב וכרעי [40םויו םוי לכב] הכונח ימי ךשמבש ןוכנו יאדכ
תוביסמו תויודעוותה - ןמזהו םוקמה יאנת יפל ,'וכו הדובע תומוקמ ,רפס-יתבב ןכו ,41
תודסומה לכב] 43תונבו םינב ,ףטל ןהו םישנל ןה ,םישנאל ןה ,42אמויד ינינעב החמש לש
המכ דעוותהל - הכונחב םהב םידמולש תודסומבו ,תחא םעפ תוחפל םידימלתה םע דעוותהל שי
דחאש ךכ רחאו ,אמויד אניינעמ הרות רבד רמול ,תורנה תקלדה ןמזב - תודעוותהה .םימעפ
תודוא ןהב רפסלו .[44םידימלתל הכונח ימד זא וקלחי ןכו .םלוכל הכונח רנ קילדי םידליה
תופתתשהב ,םיגוסה לכל תיללכ הביסמ ךורעל הליחת .ונממ דומלל שיש םיחקלהו הכונח סנ
ולכויש ידכ ,תומוקמה ברימב ,דרפנב גוס לכל תיטרפ הביסמ ךכ-רחאו ,ב"ויכו ברה ,עיפשמה
.45םידליל רשקב ןכו .ףתתשהל לכה

:46הכונח ימד

.48םילודג ןהו םינטק ןה ,47תונבו םינב] םידליל הכונח-תועמ תתל לדתשהל הרוה יברה
-לכ-לע [49וינתחל םגו ,ןיאושינה ירחא םג ,ויתונבל ןתונ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא היה ןכו
עגונב דחוימבו ללוכ ,תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - בוט המו ,הכונח ימי ךשמב םיימעפ םינפ
,םוי לכב םג הכונח ימד תתלו ,השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל - ךוניחה בצמ תורדרדיהל
הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) תבשבמ ץוח
.50ישימחה וא יעיברה לילב -

הלא .51תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו ,השאהמ שיאה ושקבי - םיאושנהו
הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,תומלשב הז גהנמ ומייק אלש
.52חבושמ

םש-לע ולו - דימלת רדגב אוה םא קפסש ימל וליפאו ,םידימלתה לכל הכונח-ימד קלחל שי
.53םדקהב וברקתיש עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה

:ךוניח

תויתואה תא 'ןוביבס'ה לע בותכל לארשי-ינב גהנמ עודיו ,'ןוביבס'ב קחשל 51לארשי גהנמ
םע תורושקה 'תוגצה' םיכרוע תומוקמ המכבו ,54"םש היה לודג סנ" :תובית-ישאר ,ש-ה-ג-נ
לוכה - תונבל רשקב טרפבו - ןבומכ] 'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס
םיסנכ ןוגראל רתויב םילגוסמ הכונחה ימי ךכו ,[םכח תארוה יפ-לעו תועינצ לש ןפואב
.55'ה תואבצ - לארשי ידליל

:הקדצ

םידסח-תולימג . . הכונח ימיב םיבייוחמ ונא"ו ,56הכונח ימיב הקדצב תוברהל םיגהונ
לש הקדצה תויבגמ תא םילשהל םיאתמה ןמזה הזו ,הקדצ לש תיבגמ םיכרוע .57"ףוגו ןוממב
.59'הכונח תאז'ב טרפבו ,58ולסכ שדוח לכ

ררועתהל דחאו דחא לכ לעש ,תובר םימעפ יברה עידוה ,הלוגס ימיב הקדצל תויבגמה ןיינעב
.60ךכ לע והוריכזיש אלב םג ,ומצעמ יעבדכ בדנלו

:הכונח עצבמ

םויק תא קזחל ןתרטמש 61תולועפ רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה תונורחאה םינשב
הקוקז 'ךלמ לש ןירטלפ' רותבש ,ו"ת ק"הראב הזל דחוימ ןיינעו .הכונח יגהנמו תווצמ
הרימשו הנגהל "ץוחבמ (ק"הרא-) ותיב חתפ לע" םג עיפשיש ,ךשוחה לוטיבלו ,דחוימב רואל
.62היבשות לעו הילע

ןכותב ןהו וטושפכ הכונח עצבמב ןה ,דחוימב - הברדאו ,הזב ולעפי םישנה םגו] לועפל (א
תילכתב תויהל הכירצ הזב הלועפהש אלא ,'רוא הרותו הווצמ רנ'ב םוקמ לכב ריאהל ימינפה
תיב לכב הכונח רנ תקלדהל [63טושפ םגו ןבומכ ,ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואב םג ,תועינצה
ולדתשי - םיקילדמ םישנאה ןיאש תומוקמבו .[44הנתמב הכונח-תרונמ םהל תתל ףאו] ידוהי
שיא קילדיש ףידע םימעט המכמש יפ-לע-ףא) הכונח רנ קילדת (הדלי וא) השאש תוחפה-לכל
.64(השא אלו

.םמצעל הייכונח וקילדי ,םיכר םידלי םג םללכבו ,םירבגה לכ (ב

תא םהל רפסל - ידוהי רפס-תיבב םלועמ ודמל אלש ולא םג - לארשי ידלי תא ףוסאל (ג
קילדהל םהל רשפאלו ,(המודכו תוינגפוסב םג יוצר) םתוא חמשל ,הכונחה סנ רופיס
םיאצמנהו ,אלכ -יתבב וא האופר-יתבב התע-תעל םיאצמנה םידוהיל רשקב ןכ-ומכ .הייכונח
-תרונמ תוחפל היהת ל"הצ בצומ לכבש לדתשהל .65רתאו רתא לכב - הרטשמהו אבצה תוחוכב
ימד תקולח םע הרות ירבד םהל רמול ןכו .רחא לייח הב קילדי םוי לכבשו ,תחא הכונח
תפוק םהל היהתשו ,הכונח ימד וקלחיו הרות ירבד ורמאי םמצע םילייחה םגש ףידעו ,הכונח
.44לתוכה לע וא ןחלושה לע הקדצ

.הכונח תורנ קילדהל םידוהיה םינכשהו םירבחה לע עיפשהל (ד

.הכונח תועמ ולבקי ,תונבו םינב ,לארשי ידלי לכש לדתשהל (ה

.ןהיתורבחל תודליהו ,םהירבחל הכונח תועמ ונתי םידליה םג רשא בוט המ (ו

ברעב ונתי תאז תרומתו ,שדוק-תבשמ ץוח הכונחה ימי ךשמב הקדצ תתל םידליה תא ררועל (ז
.תבשה םוי רובע םג - םיילפכ תבש

דובכל - הרותב רשא הכונח יניינעמ הכונחה ימימ םוי לכב דומילב ףיסוהל םתוא ררועל (ח
.הכונחה ימי

ןיינעה שיגדהל ידכ ,םייבמופו םיירוביצ תומוקמב הכרבב ונמזב הכונח רנ 66קילדהל (ט
הנשי םאו .רתויב יזכרמהו ירוביצה םוקמב ,בשומו רפכ ,הרייעו ריע לכב .'אסינ ימוסרפ'ד
-ידי םיאצוי םניאש םיפסאנל עידוהל שי .בוט המ - םיפסונ תומוקמב םג קילדהל תורשפא
םוקמב םיפסאנשכ .דחאו דחא לכ לש ותיבב הכונח רנ קילדהל םררועלו ,67וז הקלדהב םתבוח
,הווצמ ישוע םסרפל הווצמו .ןהב ווטצנש חנ-ינב תווצמ רבד לע םררועל שי ,םידוהי-אל
.'וכו תונומתה םוסריפ ידי לע ללוכ

ןכש לכו ,הכונח תאז םויב םג הכרב אלל קילדהל - תסנכה-יתבב תירחש תקלדהל המודב (י
-רופיס םע ,םיבר םידלי דחוימבו ,לארשימ הרשע דמעמב תופיסאו םיסוניכב ,םימיה ראשב
.68סנה םוסריפ

:תיברע

םדוק רכזנ םא ,רמול חכש .69'םיסינה לעו' זירכהל ידכ הרשע-הנומש ינפל םיקיספמ ןיא
.70רזוח וניא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה"
רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב
ונל השעי אוה ןמחרה" רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ךא ,רזוח וניא - "'ה" רמא
." . . 71ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ

:תירחש

רחא דע תוחפל ,הכרב אלב (שמא לילבכ ומוקמ) תסנכה-תיבב הכונח רנ קילדהל םיגהונ
.73שמש ידי-לע םיקילדמ תעכ םג .72הליפתה

,דומעל לבאה רזוח ,ללה רחאל .27ללה תרימאמ ץוח ,הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב
.74שידק יצח תרימאל

.75םידומו השודק תונעל קיפסהל ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא

'ודוה' יקוספל ללה תרימאב םיעיגמ רשאכש ,לארשי גהנמ .(הכונח ימי לכ) םלש ללה
הרותב םיארוק .שידק יצח .76[הרעס=] 'םערוטש'ו 'שער' לש ןפואב תאז םירמוא 'אנא'ו
. . יהיו" :יולל ,"חבזמה תכונחל . . תולכ םויב יהיו" :ןהכל .אשנ תשרפב םילוע השולשל
,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ."בדנימע ןב ןושחנ . . דחא רפ" :לארשיל ,"תרוטק האלמ
.77בקעי תיב ,וללהי ,לבקתת שידק ,ןויצל אבו

.78ותפוח םויב ןתח וליפא ,הכונחב םינעתמ ןיא

ישילש םוי
הכונחד 'ב ,ולסכב ו"כ

קילדמ .(הנשה ולש הנושארה הקלדהה וז ןכ םא אלא) 'ונייחהש' םיכרבמ ןיא תורנה תקלדהב
רחא .(תולילה לכב ןכו) ןימיל לאמשמ ךישממו ,שמא היהש רנל לאמשמ ,שדחה רנה תא הליחת
.79"וללה תורנה" :רמוא תורנה לכ תקלדה

,"רעוצ ןב . . דחא רפ" - יולל ,"תרוטק האלמ . . ינשה םויב" - ןהוכל םיארוק :תירחש
.80הכונח ימי ראשב הזב אצויכו ,"ןולח ןב . . ישילשה םויב" - לארשיל

יעיבר םוי
הכונחד 'ג ,ולסכב ז"כ

.81א"סקת תנשב ינשה ורסאממ ןקזה ר"ומדא תוריחל אצי וב

- לארשי ,"רעוצ ןב . . דחא רפ" - יול ,"תרוטק האלמ . . ישילשה םויב" - ןהוכ :תירחש
.". . יעיברה םויב"

ישיש םוי
הכונחד 'ה ,ולסכב ט"כ

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,82תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.83ךכ ךרוצל תודיחיב

סיסב' השענש רחאמ ,הכונח רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ תבשב לטלטל רוסאש ןוויכ
וב וקחשי אלש ידכ ,ומוקממ אסיכה תא זיזהל וקקדזיש םיעדוי םא ירה ,'רוסאה רבדל
התיא דחיו ,שגמ לע הרונמה תא חינהל (א :םירבד ינש תושעל איה הצעה ,המודכו םידליה
סיסב'כ ,תורנה ובכש רחאל לוטלטב רתומ שגמה היהי זאש ,ב"ויכו הלח םוי דועבמ םש חינהל
רשאכ .ברעה ךשמב ול וקקדזיש אסיכ לע שגמה תא חינהל .'רתומה רבדלו רוסאה רבדל
דצה ןמ לוטלט"כ ,הייכונחה םע שגמה תא לטלטל םיאשר ויהי - אסיכל וקקדזיו ,תורנה ובכי
וא) קחורמ חתפב םעפה קילדהל ףידע ,הלילח הפירשל ששח םייק םאו .84"רתומה רבד ךרוצל
.ללכ םש םירבוע ןיאש (םוקמב

ןמזל בורק ןיקילדמ םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(85א"ת
.77המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש

.86תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

.ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה םשב ,וז תבש תרחמלש 'א םוי תא לולשל ידכ (1

.ז"ס א"ערת 'יס א"מרו ע"וש (2

.ב ק"ס א"אב ה"ערת 'יס םידגמ-ירפ (3

פ"ע ,תורנה ןמ הלעמל שמשהש - נ"כהיבב םג - דימת םיגהונש אמ ק"ס םייחה-ףכב 'כ ,שמשה םוקימ יבגל
הארו .ק"מהיבב ג"הכ תמגוד שמשהש ,וצ קרפ רשיה-בק 'סמ אבומ ןכו ."ול לעממ םידמוע םיפרש" ל"ירהמ
.21 הרעה ןלהל אבומהו ,נ"שו ג-ב"ס כ"פ הכונח - לאירבג-יעטנב םינוש םיגהנמ

,401 'מע ג"כשת שדוק-תוחישב .ט"ערת 'יס ח"רפו ב"רעת ס"ר ח"ב האר ,ךליאו החנמה גלפמ םיכרבמ אלא (4
הכונח ימיבש רבד-לע [ה"ע ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה] ל"שרה םע רביד ש"דא ק"כ" :אתיא ,הכונחד 'ג רנמ ד"ר
רשא ,םסרופמו עודי ,ןכאו ."החנמה גלפ ןמזב היהי נ"כהיבב תורנ תקלדהש ידכב ,3:30 העשב החנמ וללפתי
'מע י"ח ק"גאב ה"כו .'וכו םיסוניכ ויהש םימיב וליפא ,החנמה גלפ ינפל קילדהל אל דואמ קייד ר"ומדא ק"כ
.76 'מע 740 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב - םש רפוסמה קוידו ,4 הרעה 13 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה' ע"עו .חכר

.םוי לכב יברה לש ןיינמב תאז ונגינ תונורחאה םינשב .גנ ןוגינ ,א"ח םינוגינה-רפס (5

.םש הבושת ירעשו ז"סוס א"ערת 'יס א"מר (6

ב"רעת מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (7
-תיבב קילדהל ץופנ ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכונח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא .א ק"ס ףוס
.(ןמשב אלו ,בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה תורנב - ונייח תיבב םיגהונ ןכו - תסנכה

.וז תשדוחמ הלימב (תהגומ החישב) יברה לש רידנ שומיש והז ,המודמכ (8

-תילבש ח"אצל יברה הרוהש ,11 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' הארו] 44 הרעהו 169 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (9
,הזב וילע וקלח ם"במרה ימיב דוע לארשי ילודגמ המכש ןוויכ ,הרונמה תרוצ ןיינעב רתוול ןתינ הרירב
תוקלדהב טרפבו ,הרונמה תמגודב םינק התוא םישועשכ רבודמהו .[ס"שב שרופמש תועבורמ תוחולה רויצב כ"אשמ
קילדהל וגהנ םימדוקה תורודב םידיסחהמ םיבר הברדאו ,אקווד וזכ הרוצב תושעל אדיפק ןיא לבא .תויבמופ
תורנה תא םיקיבדמ ויהש הממ רבדה עבונ ילואו ,456 'מע ה"ח ש"וקל האר ,ןפוד םע] םינק אלל הייכונחב
ר"ומדא ק"כמ םוליצ ספדנ 50 'מע תישארב-ימי 'סב ףאו ,[ז"הדא רודיסב ראובמכ ,הייכונח אלל ומצע לתוכב
(ותיבב םג גהנ ךכש א"יו) הירפסב יברה ההששכ םימעפל ךא .תאזכ הייכונחב קילדהש ,י"שת הכונחב צ"יירוהמ
.ןפוד אללו םינק אלל ,הטושפ הייכונחב קילדה

י"כרבו ר"א הארו .[445 'מע ה"ח ש"וקלו ,ז"הדא רודיס האר ,ילכ צ"אש ףא] 207 'מע א"ח נ"שת ש"הס (10
.ג"ס ג"ערת 'יס

.םינש כ"וכ גוהנל יברה דיפקה ןכו .םיגהנמה-רפס (11

.םינש כ"וכ גוהנל יברה דיפקה ןכו .ד"בח-ללוכ חול .םש 'גהנמו הכלה ירעש' .םיגהנמה-רפס (12

.דועו ,483 'מע ב"ח תוחיש-יטוקל האר (13

הרורב-הנשמבו .ךרבי אל - םציקה אל םאש ,ד"בח-ללוכ חולב .ב"רעת ס"וס כ"ונו ע"וש ,רחשה-תולע דע (14
.ודיב תוחמל ןיא םינשישכ םג ךרבלו לקהל גהונהש ,םש

ב"ס "הכונח עצבמ" ןלהל האר ,ךר ליגב םינבה םיליחתמ הכונח תורנב םגש יברה גיהנה תונורחאה םינשב (15
םכנחל םילדתשמו .נ"שו ,11 'עה 14 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' .101 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ו ,הרעהבו
.(251 'מע ב"יח תוחיש -יטוקל 'ע) םירודיהה לכ םע

א"שנת ש"הסב ןכו .84 הרעה 194 'מע א"ח נ"שת ש"הס .312 'מע 'ל קלח ש"וקל .ש"ייע ,םיגהנמה-רפס (16
זט ךרכ ,'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו.34 'מע א"ח ה"לשת שדוק תוחיש .110 הרעה 165 'מע א"ח
.33 הרעה ןלהל הארו .םש ןייוצמהבו ,בנר-ו חמר 'מע

.ט ק"ס ה"ערת 'יס הרורב-הנשמב ןייעו .םש 'ל קלח תוחיש-יטוקל (17

ילואו .ורובע ךרבל רחאל ןתי אל - ךרבל עדויהש ,(מ"כבו ,ב ק"ס ברע 'יס א"וק) ז"הדא ד"פע ,ע"צ הרואכל
.תורחאל הארוה וז ןיא כ"או ,הלעב םוקמב ךרבל התצר אלש ,הלש יטרפ ע"וה

.םיגהנמה-רפס (18

לכבו ,תורנה סיסב יפל - םיחפט הרשע ןיינעלו ,תבהלשה יפל הבוגה בשחנ - המא םירשעו םיחפט 'ג ןיינעל
.(נ"שו 'ב תוא הס 'יס ו"ח קחצי-תחנמ ת"וש האר) הייכונחה סיסב יפל אל ,ןפוא

.ו"ס א"ערת 'יס ע"וש (19

הרעה ליעל ןמסנהבו כ"קס גערת 'יס הרורב-הנשמ האר .תורנה ראש לש וזמ הלעמל היהת 2תבהלשהש בושח (20
.18

אקווד שמשה היהיש םידיפקמ םניא ש"נאמ םיבר .כ"ונו ה"גהב א"ס ג"ערת 'יס ע"וש ,םיגהנמה-רפס (21
וגהנ ךכש א"יו ,(הרונמל לאמשמ םיחינמ שיו ,המודכו טומפ ג"ע) דרפנב ,דצב ותוא םיחינמו ,"לעממ"
.וניתובר

קחרמה רדגוה אל םש הנייוצש ת"ושב) הזזה הווהמ חפט לוטלט יברה תעדלש ,עמשמו .םש םיגהנמה רפס (22
.ב"ס חצק 'יס מ"וח .יר ע"ס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש 'עו .(ללכ

.ה"גהב א"ס ד"ערת 'יס ע"וש (23

.ש"ייעו ,456 'מע ה"ח ש"וקל (24

.םש ז"טו שובל ,ז"ס א"ערת 'יס (25

'מע) רדה-תבוח 'סב ,ךוניח תודסומו תובישי לש תוימינפ ןינעב .םש א"מו ז"ט ,א"ס ז"ערת 'יס א"מר (26
רדחבש הקלדהב תאצל אלש ונווכי - וצרי םאו ,לכואה רדחב אנידמ םתבוחו תיב-ינבכ םה םידימלתהש בתכ (וק
תוא די 'יס ג"ח ד"ויו ג תוא ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ-תורגא ת"ושבו .הנישה רדחב הכרבב וקילדי זאו לכואה
דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכ הנישה רדחב קילדהל םהילע ןידה ןמש ובתכ (חמ 'יס ז"ח) קחצי-תחנמו (ה
.ו"ח הקילד תנכס ינפמ הרימשל רות רידסהל םתבוחו .םהמ

.םיגהנמה-רפס (27

םיאשר םידליהו ,יזכרמה םוקמב תיבה-לעב קילדמ ,דחא תיבב רבודמש ןוויכו .162 'מע א"ח ח"משת ש"הס (28
.26 הרעהב רומאהמ רמוחו-לקב ,םרדחב קילדהל

.ולש 'מע 'הכנח' ךרע תידומלת-הידפולקיצנא הארו ,םינורחאו ד"ס א"ערת 'יס ה"גהו השמ-יכרד (29

'מע דער ןויליג 'תורשקתה'בו ,ה"ס זס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש ע"עו .א"ס ה"ערת 'יס םינורחאו ע"וש (30
.21 הרעהבו םינפב ליעל הארו .18

.םעטה ש"ייעו ,םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,םיגהנמה-רפס (31

.םיפסונ תורוקמ ונמסנ םשו ,ז"הדא רודיסמ םיגהנמה-רפס (32

.32 'עה 15 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנה ע"עו .יברה גהנ ךכ (33

ותיב ינב םע דחי העש התואב קוסעל שי - ןלהלדכו .ב"ס ב"ערת 'יס םינורחאה פ"ע ,םש םיגהנמה-רפס (34
.הווצמ לש החמשב וא הרותב

,םיבכוכה-תאצ רחא םיקילדמשכ םג גולפ אלב הזב םיקיידמ ,השעמלו .םעטה ש"ייעו ,םש םיגהנמה-רפס (35
.רוחיאב םיקילדמשכ וא תבש יאצומב ןוגכ

'עה 16 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' האר] הכאלמ םישוע םניא םישנאה םג הז רועיש ינפלש ,ןושלהמ רורב (36
ז"הדא ע"ושל המלשהב םג האר ,טת 'מע 'םילשורי ןוכמ' תאצוה ,ל"ירהמ תעדכ [נ"שו ,36 'עה גע ןויליגו ,34
.נ"שו ,'הכונח' ךרע ףוס תידומלת-הידפולקיצנאבו ,ד"סוס ע"רת 'יס

תכאלמ תוחפל רוסאל אלש רבתסמו ,(ט"קס םש םייחה-ףכב הריפתו סוביכ רוסיא דבלמ) השרפתנ אל הכאלמה תוהמ
ולסכ ןמוימ ,14 'מע אעק תרבוח 'תומישר'ב אבומה תא ריבסמ הז ילואו) דעומה-לוחב רתומש המ לכו שפנ לכוא
.(הכונח תורנ י"ע - הרות יניינע ,הארנכ - בתוכ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדאש עריאש ,ג"צרת

שדוק-תוחיש ,הגומ) ט"ס ה"לשת הכונח-תאז יאצומ תחישבו .618 'מעו 599 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' (37
.ארמג רועיש דומלל בשי תורנה י"ע הנתמהה ירחאל דיימש ,(284 'מע א"ח ה"לשת

.םש א"מרהמ ,ג"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה (38

.26 הרעה 196 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (39

ךשוח לש 'רדג תצרופ החמש'ש ,ךליאו 186 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' הארו .401 'מע הכ ךרכ ש"וקל (40
.ש"ייע ,םלועה

תאצל" ידכ ,בגא-ךרדב אלש ל"צ הזש ,יברה ראיבו .ולסכב ח"כ 'םוי םויה' ,וניאישנ וניתובר גהנמכ (41
'מע ח"ישת שדוק-תוחיש) וירבד ולבקתי זאש ,תופי -םינפ-רבסבו םדוקמ הנכהבו תושבלתהב אלא ,"הבוח-ידי
.(אלק

תוחבשתו תוריש רמול (ב"ס ע"רת) א"מרה איבהש גהנמכו ,הז ןיינעב םג 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ'כ גוהנל (42
ש"הס) "ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה תעדכ ,(122 'מע א"ח ט"משת ש"הס) םהב םיברמש תודועסב
.(207 'מע א"ח ב"נשת

.החמש תלעופ הכונח ימד תניתנ (א :הכונח ימד תניתנ גהנמל םג ךייש הז ןינעש ,ריעהלו" (43
ח"משת ש"הס) "םהילע םיפסונ ,הכונח ימדב םיפיסומשכו ,םיבר םיצבקתמ - הכונח ימד תקולח לע םיעידומשכ
.(105 הרעה 165 'מע א"ח

.(196 'מע א"ח ד"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"ס ד"לשת בשיו פ"ש תחיש (44

(209 'מע א"ח ג"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב) ב"ס ג"לשת בשיו פ"ש תחיש פ"ע (45

.(358 'מע א"ח ז"לשת שדוק-תוחיש - ל"נכ) א"לס ז"לשת בשיו פ"ש תחישו

דומילב רתוי ופיסויש םדדועל 'המדקימ'כ ,'סרפ' ןתמ ,ךוניחה ןיינע [אלא ,דבלב םחמשל אל] - םנכות (46
םירשכ םיניינעל שמשמש ידי-לע תוינחורל ךפהנ ןוממה םגש תוארהל ;(65 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה) הרותה
ב"ח ט"משת 'תויודעוותה') הקדצב תוברהל םכנחל - דחוימבו ;(290 'מע י"ח ש"וקל) השודק יניינעל טרפבו
.(63 'מע

.210 'מע א"ח נ"שת ש"הס (47

.199 'מע ,םש (48

.גפר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס (49

.הפוסב (הגומ יתלב) ל"שת הכונחד 'ה רנ תחיש ,ויתודכנל םג ןתנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

ש"הסו ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס - ולסכ ח"כ ,'םוי םויה'ב אבומה ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ םייקל (50
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .194 'מע א"ח נ"שת

.189 'מע א"ח ז"משת ש"הס (51

.גצק 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק הארו ,הצק 'מע אכ ךרכ ק"גא (52

.185 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' - וניאישנ וניתובר תיבב םג (53

.32 הרעה 360 'מע א"ח ח"משת ש"הס .(ב,ומ) 'ב רמאמ תבט-ולסכ שדוח ירמאמ רכששי-ינב האר (54

.545 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' (55

.תורעהב 443 'מע ה"ח ש"וקלבו ,הרעהב ש"ייע ,םיגהנמה-רפס (56

.ל"נה ש"וקלב ראבתנו אבוה ,םש םידגמ-ירפ (57

.215 'מעו 204 'מע 'ב קלח ו"משת 'תויודעוותה' (58

.444 'מע ה"ח תוחיש-יטוקל (59

.דועו ,1537 'מע ג"ח ,1169 'מע ב"ח ,652 'מע א"ח ה"משת 'תויודעוותה' (60

ד"לשת תנשב ,בגא .י-ט םיפיעסו ג"סמ קלח םהילע ופסונו ,98 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ב וזכור (61
.(העש תארוהכ - תונבה ףאו) הכונח תורנ וקילדי ךר ליגב םידלי םגש הארוה התיה

.(303 'מע א"ח ח"לשת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"כס ח"לשת בשיו פ"ש תחיש (62

.דועו ,הכ-ד"כס מ"שת הכונח ק"שצומ תחיש (63

.237 'מע ד"לשת שדוק-תוחיש םג הארו .172 'מע א"ח ז"משת ש"הס (64

.23 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' (65

.190 'מע א"ח ז"משת ש"הס (66

ע"ושב קספנש 'תסנכה תיב' הז ןיאש ףא ,הכרבבו תווצמל עיגה רבכש ידוהי ידי לע ןיקילדמ ,השעמל הכלה
ש"הס האר] ןייוול עויסב הכרענש תימלועה הקלדהב הנש רחא הנש יבמופב וגהנש יפכו .וב הקלדהה לע ךרבל
ותארוהב (ריעה רכיכב וקילדה םש) 'וכו זירפבו ןודנולב םג ליבקמב נ"שת תנשמ לחה [189 'מע א"ח ב"נשת
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הליעפה ותופתתשהבו

ע"ושב ה"כו ,דבלב אסינ ימוסרפ םושמ ,תסנכה-תיבב הקלדהל ש"בירהו א"בטירה םעט יפל רבדה םיאתמ הרואכלו
ז"ח) רמוא עיבי ת"ושב ש"מכו ,(זסר 'מע זט ךרכ ,'הכונח' ךרע תידומלת -הידפולקיצנא האר) ז"ס א"ערת 'יס
םגש ריעהלו) וכומסיש המ לע םהל שי ,ק"הראב גוהנכ תוביסמב םיכרבמה ףאש ,דועו (ו תוא זנ 'יס ח"ואח
.(גהנמ םוקמב תאז א"א לקהל תוכרב קפס ןידב ןירימחמה

- 'מ 9.75 ההבוג ןטהנמב תישימחה הרדשבש הלודגה הייכונחהש ,אבומ 76 'מע 740 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב]
יכ ,וללה םיטרפה קויד ררבל שיו .ש"ייע ,יברה רושיאב ושענ הלדוג םגו התרוצשו - המא םירשעמ הלעמל
'מע ה"ח ש"וקל 'ע - ח"כס גסש 'יס ז"הדא ע"וש ,'ארתלמא' םירויצ י"ע רכיה ןידכ אוהש רמול א"א הרואכל
.[ע"עו .אטלשו ה"דס הרעהב 456

'ע) הרשע רבכ םש שישכ ךרבל ףידעו ,'דכו תופוקה י"ע תויונחב קילדהל הנורחאל ולגרוה עצבמה יליעפ
'עו .חס ס"וס ב"ח א"חנמ ת"ושב פ"כו ,כ"חא ועיגיש יד ךרוצ םוקמבש ,ןיגהונ שיו ה"ד ז"ס א"ערת ל"היב
םא םג הרואכל ז"כו .הווארה ןולחב קילדהל ףידע - הרשע ןיאשכו ,(םש םייחה -ףכבו ח"יס צ"רת א"מרב
.נ"כהיבב ז"דעו ,העש יצחמ תוחפ ךות תויונחה תורגסנ

.תמדוקה הרעהב ל"נכ ,הכרבב קילדהל חכומ הזמ םגו .172 'מע א"ח ז"משת ש"הס (67

.ג"ס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (68

הכונח לאירבג-יעטנ הארו .'רטמו לט'ו 'אוביו הלעי'ב ומכ ,המודכו ןחלושה לע האכהב תאז ןמסל וגהנו (69
.ב 'עה ז"מפ

רמאי הליפתב חכשש ימש ,הזמ ןכש-לכש ובתכ ב ק"ס םש ר"או ג ק"ס ב"פרת 'יס ז"טבו .ד"בח-ללוכ חול (70
םהה םימיב וניתובאל תישעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעתש ךינפלמ ןוצר-יהי" ןורחאה ןוצרל ויהי םדוק
.". . והיתתמ ימיב .הזה ןמזב

.א"ס ב"פרת 'יס כ"ונו א"מר ,ע"וש .םדוק רידתד םושמ 'שדחי אוה ןמחרה' הזל םידקי ,שדוח-שארבו (71

.ד ק"ס א"אב ה"ערת 'יס ג"מרפ (72

.וער 'מע םש 'גהנמו הכלה ירעש'ב הזל םימעט האר (73

.ד"ס הנ 'יס ז"הדא ע"וש ,ע"ומש תליפתל םויס אוהש ןוויכמ (74

.אי 'יס םיאולימה רעש קדצ-חמצ ת"ושמ ,םיגהנמה-רפס (75

.ש"ייע ,146 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' - הכונחה ימיל דחוימב ךייש הז ןיינעו (76

.ד"בח-ללוכ חול (77

.ד"בח -ללוכ חול .ה"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה .ג"עקת 'יס א"מרו ע"וש (78

.דועו ז"הדא רודיסמ ,70 'מע םיגהנמה-רפס (79

הגומ ,חס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"ושו ,א"ס ד"פרת 'יס א"מרה תעדכ ונגהנמ ק"הראב םגש ,ד"בח-ללוכ חול (80
'ךלמ תראפת' .ק 'מע 'ג ןוילג ,'םש ילהא' ץבוק הארו .הכ 'מע וט קלח ולש שדוק-תורגאב בותככ יברה י"ע
.נ"שו ,82 'מע ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,א ןויליג

היהש ומכמ זוע רתיו תאש רתיב תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות ןוחצנ התיה א"סקת תנשב היינשה השפוחה (81
התיה א"סקת תנשב הנשלההו ,ןקזה ר"ומדא לע הרקיעב הנשלהה התיה זאש - (ט"נקת תנשב) הנושארה םעפב
קרפ תודיסחה דומיל סרטנוקו ,ז 'מע 'םוי םויה' חולמ ,93 'מע םיגהנמה-רפס - .תודיסחה תרות לע הרקיעב
.הכוראב ש"ייע ,ו

גרוברטפב - ינמז ןפואב - ותריד עבקי רשאו ,יטרפ ןועמל ותריד קיתעהל ול הנתינ השפוח הכונחד 'גב
84 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסבו .(746 'מע ג"ח 'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס' ,צ"יירוהמ ר"ומדא תמישר)
אבוה - "(םטושפכ םג) הלואג יניינע ויה םהינשבד ,רמול שיו" :יברה בישהו .ישימחה רנב אציש אתיא
.44 הרעה 399 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקלב

ימיב 'וירובל רזח'ש ןפואב (ונילא עגונב) הלואגה תומילש התיה ,ט"נקת ולסכ ט"י ,הנושארה ותלואגב ףאו
שדוק-תוחיש) 23 'מע םירוביד-יטוקלב אתיאדכ ,קסבטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש - הכונח
18 'מע ד ןויליג "ד"בח םרכ"בו .(101 'מעו 95 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' .597 'מע א ךרכ א"משת
.םרסאממ םידיסחה ואצי הכונחד 'ה רנ תארקלש

.הזל םימעטה םש האר .םיגהנמה-רפס (82

'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לשה רודיס (83
,דע 'יס א"ח תעד-הווחי ת"ושב פ"כו) רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל ךומס
.(טערת 'יס ריאי-תווח ח"מהעבל םייח-רוקמו י ק"ס א"ערת 'יס א"אב ג"מרפה תועמשמכ אלד

'תורשקתה' הארו) ט"ס איש ,ד"ס טער ,ו"ס זער 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ןירפלה 'יש צ"יול 'ר ג"הרה (84
.(16 'מע גפר ןויליג

.ג"ס זער 'יס ז"הדא ע"ושב ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

.'ותעב רבד' חול (85

.םיגהנמה -רפס .(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכב ה"כ ,'םוי םויה' (86

.'רמוש'כ התוא ריאשמ אוהש תינברל עידוה ,ק"שעב נ"כהיבל ותיבמ יברה אצי רשאכש א"יזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il