- ו"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ולסכב ט"כ * הכונח / ץקמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ןמשה ךפ סנ לע הכונח עבקנ המל
ןוחצינה סנ לע אלו


אלא ,המחלמב ןוחצינה סנמ 'בבוסמ'ה ונניא ןמשה ךפ סנ
'בבוסמ'ה אוה המחלמב ןוחצינה סנ וליאו ,ירקיעה סנה אוה
רוס"ד הדובע תויהל הכירצ הליחתש בושחל איה תועט * ונממ
ליחתהל םילוכי הז ירחאל קרו ,ובש ערה לכ תא רעבל ,"ערמ
,"בוט השע"ב ליחתהל שי ,ךפהל * "בוט השע"ד הדובעב
ערה לטבתי אליממ ךרדבו ,רוא תופסות ףיסוהלו רוא ריאהל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


.1ןמשה ךפ םע עריאש סנה ללגב ,תורנה תקלדהב עבקנ הכונח סנ

חבש לש ןיינע והזש ,םיבוט-םימיה לכב ללה תרימא ומכ איה הכונחב ללה תרימא :רמולכ
- אוה דוחייב הכונחב עבקנש ןיינעה לבא ;הז בוט-םויב עריאש סנה לע ה"בקהל הידוהו
.ןמשה ךפ םע עריאש סנה רכזל ,תורנה תקלדה

תורובגה לעו ןקרופה לעו םיסנה לעו" ונא םירמוא הליפתה חסונב :2ןבומ וניא הרואכלו
"'וכו םישלח דיב םירוביג תרסמ" - סנה תא טרפל םיכישממו ,"תואלפנה לעו תועושתה לעו
הידוהו חבשה תא ועבק הלודגה תסנכ ישנאש ,ונייהו .(םש ונמנש תוגולפה תעברא לכ)
לע ,תורנה תקלדהב הכונחד בוט-םויה עבקנ המל ,ןכ-םאו .המחלמה ןוחצנד סנה לע הליפתב
?המחלמה ןוחצנ לע אלו ,ןמשה ךפד סנה

ןוויכד - הז לע ץוריתהו .4ולסכב ה"כב ה"ד רמאמבו ,3הרוא-ירעשב תלאשנ וז אישוק
םילוכי ויהש היה סנהו ,"ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" התיה םינוויה תריזגש
תווצמו הרותש יפל ,תורנה תקלדהב סנה ועבק ןכל ,ךנוצר יקוח םייקלו ךתרות דומלל בוש
."רוא הרותו הווצמ רנ יכ" 5בותכש ומכ ,רואו רנל ולשמנ

:יכ ,הרואכל קיפסמ וניא הז ץורית ,םנמא

המחלמב ןוחצינה םא יכ ,"'וכ ךתרות םחיכשהל" הריזגה לוטיב היה אל - הכונחד סנה
הלטבתנש בבוסמה אב המחלמה ןוחצנד סנהמו ,"'וכו םיטעמ דיב םיבר 'וכ תרסמ"ד ןפואב
."'וכ ךתרות םחיכשהל" הריזגה

ןוחצנ לע הכונחד בוט-םויה עובקל םיכירצ ויה - המחלמה ןוחצנ היה ומצע סנהש ןוויכו
?ןמשה ךפ סנ לע אלו ,המחלמה

בבוסמ וניא ןמשה ךפ סנש ,ונייהו .רקיעה ןכא אוה ןמשה ךפ סנש ,רמול ךירצ ךחרכ-לעו
המחלמה ןוחצנד סנה :הברדאו ,ןמשה ךפ סנ אוה רקיעהש אלא ,המחלמה ןוחצנד סנהמ דבלב
.ןמשה ךפ סנמ בבוסמ אוה

המחלמה ןוחצנש ןכתיי ךיא ,המחלמה ןוחצנ ירחאל היה ןמשה ךפ סנש ןוויכש תושקהל ןיאו
:יכ - ןמשה ךפ סנמ בבוסמ היהי

וניתובא לש תקצב קיפסה אלש םוש לע" אוה הזל םעטהש ,הצמ תליכא ןיינעב ותמגוד וניצמ
-לכמ ,ץימחהל קצבה קיפסה אלש ערואמה םדוק היה הצמ תליכאד יוויצהש ףאש - 6"ץימחהל
.הצמ תליכאד יוויצל הביסו םעט הוהמ ץימחהל קצבה קיפסה אלש הז ירה ,םוקמ

םדוקמ עודיו יולג לכהו ,ןמזהמ הלעמלש ןפואב םה הלעמלד םיניינעהש - 7הזב הרבסההו
תא הז ןיינע ררוע ןכל ,ץימחהל קצבה קיפסי אלש עודיו יולג היה הלעמלש ןוויכו ,ןכל
.הצמ תליכאד יוויצה

הז ירה ,ןמשה ךפ סנד ןיינעה עודיו יולג היה הלעמלש ןוויכד - ןדיד ןודנב הז ךרד-לעו
.המחלמה ןוחצנד סנה תא לעפו ררוע

ועבקש ריפש יתא ,ןמשה ךפ סנמ בבוסמ המחלמה ןוחצנד סנה היה רבד לש ותימאלש ןוויכו
.סנה רקיע ותויהל ,ןמשה ךפ סנ לע הכונחד בוט-םויה

:ןיינעה רואיבו

וניינעש ,םיבייואה תא דימשהל ונייהד ,המחלמה ןוחצנ (א :םינפוא 'ב םנשי 'יוה תדובעב
אוה הדובעב וניינעו ,רוא תופסות השענ ודי-לעש ,ןמשה ןיינע (ב ."ערמ רוס" אוה הדובעב
."בוט השע"

הכירצ שארל לכלש בושחל ןיא :רמולכ .המחלמב ןוחצנה תא איבמ ןמשה ךפש עדיל ךירצו
הדובעב ליחתהל םילוכי הז ירחאל קרו ,ובש ערה לכ תא רעבל ,"ערמ רוס"ד הדובעה תויהל
ךרדבו ,רוא תופסות ףיסוהלו רוא ריאהל ,"בוט השע"ב ליחתהל םיכירצ אלא ,"בוט השע"ד
.ערה לטבתי אליממ

:רתוי תויטרפבו

,ןמשו ןיי םימל הלשמנ הרותהש 8עודיכ ,הרותה תוימינפ (דומיל) לע הרומ - ןמשה ןיינע
- .הרותד ןיזרד ןיזר לע הרומ ןמשו ,הרותד ןיזר לע הרומ ןיי ,הרותד אילג לע הרומ םימ
ןיזרד-ןיזרו ןיזר לע םירומ ןמשו ןייו ,הרותד אילג לע זמור םחלש 9ראובמ םימעפל
.תודיסחה תרות ןיינע והזש ,הרותד ןיזרד-ןיזר לע הרומ ןמש ,ןפוא לכבו .הרותבש

םיריאמש ונייהד ,תודיסחה תרות דומיל ידי-לעש - המחלמה ןוחצנ תא איבמ ןמשה ךפש והזו
."ערמ רוס"ד ןיינעה אליממ ךרדב השענ ,הרותה תוימינפד רואהב

:10ןמשל הלשמנש הרותה תוימינפד ןיינעה רואיבו

רבד לכבו ,רבד םושב ברעתמ ןמשה ןיא - אסיג דחמ :םייכפה םיניינע 'ב וב שי - ןמש
םיברעתמ םניאש יפל ,ןמשל לארשי ולשמנ הז םעטמו) דימת הלעמל ןמשה ףצ ותוא םיברעמש
,עופעפ וב ןיאש שוחכ רבדב וליפא ,רבד לכב עפעפמ ןמש - אסיג ךדיאלו .(11םלועה תומואב
.12העד -הרוי ךורע-ןחלושב קספנש יפכ ,ןמשה עפעפמ

ימ לכש ,ונייהו ,רבד םושב תברעתמ הניא - אסיג דחמ :הרותה תוימינפב םג שי וז הלוגסו
רואה ריאמ ,ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ירה ,היהיש ימ היהי ,הרותה תוימינפ דמולש
,רבד לכב עפעפמ הז ירה - אסיג ךדיאלו .תובורעת אלל ,אוהש ומכ הרותה תוימינפד
רואהב רודח ולוכ השענש ,ויניינע לכ תא רדוח - הרהטב אוהש ומכ - הז רואש ,ונייהו
.ערמ רוס ,המחלמה ןוחצנד ןיינעה אליממ ךרדב ולצא לעפנ זאו ,הרותה תוימינפד

:דוחייב הבישיה ידימלתל עגונ הז ירה - תוללכב ןיינעה לע ףסונ

ולעפיו תלוזה םע םג וקסעיש אלא ,םמצע םע םתדובעב קפתסהל אלש םישרוד הבישיה ידימלתמ
.'וכ וילע

םע קסעתהל ךירצ ירהש) המחלמה ןוחצנ תמגודב איה תלוזה לע הלועפהש תעדל םהילע ,ןכלו
.ןמשה ךפ ידי-לע אבש ,("ערמ רוס"ד ןיינעה ךרד-לע והזש ,'וכ ויניינעב שבלתהל ,תלוז
םג תויהל ךירצ אלא ,(המחלמה ןוחצנ) תלוזה םע תוקסעתהה קר היהתש קיפסמ אלש ,ונייהו
יהוז ,הרותבש רואמו רואהב ושפנ תא ריאהלו ,ומצעב תודיסח דומלל - ןמשה ךפד ןיינעה
.(תלוזה לע הלועפה) המחלמב חצנל וחוכב זא אקוודו ,13תודיסחה תרות

םישענ (תוינחורב ןכש-לכמו ,תוימשגב) הקדצה השעמ ידי-לעש 1417ןקזה ר"ומדא בתכש המו
ירהש ,ותבוח ידי אצוי דבלב הקדצה השעמבש הנווכה ןיא - הככ םימעפ ףלא םיכז ובלו וחומ
הז לעש ןוויכ ,"דבוע" וא "ןדמל" השענ הקדצה השעמ ידי-לעש רמוא וניא ןקזה ר"ומדא
,ונייהד ,הככ םימעפ ףלא םיכז ובלו וחומ םישענ הקדצה ידי-לעש ,אלא ,עגייתהל ךירצ
אוה חרכומ תחא העש לבא ,תועש ףלאב ללכ ךרדב םיגישמש המ גישהל חילצי תחא העשבש
השעמ ידי-לע - חילצי זאו ,הרותה תוימינפב בלה ילכו חומה ילכ תא אלמל וילע ;עגייתהל
.הככ םימעפ ףלא - הקדצה

:הזב ןיינע דועו

ירהש ,לארשי לש ןתביח תוארהל ידכ היה ןמשה ךפ סנד ןיינעה תוללכש 15םימעפ המכ רבוד
הרתוה וא היוחד האמוטש יפל ,אמט ןמשב םג הרונמה תא קילדהל םילוכי ויה ןיד יפ-לע
.17לארשי לש ןתביח תוארהל ידכ היה רוהט ןמש ךפ ואצמש סנהו ,16רוביצב

תריסמ ידי-לע לארשי ינב ולעפ (לארשי לש ןתביח תוארהל סנ השעי ה"בקהש) הז ןיינעו
.הלבגהו הדידממ הלעמלו ןידה תדיממ הלעמלש ןיינע והזש ,םשפנ

הז ירה - שפנ-תוריסמד הדובעה ידי-לע אב (המחלמה ןוחצנל איבהש) ןמשה ךפ סנש ןוויכו
,ונייה ,שפנ-תוריסמ לש ןפואב תויהל ךירצ (ןמשה ךפ) תודיסחה דומילש ,הדובעב הארוה
םא וא ,ואל םא דומלל ךירצ ותעדל םא ,ולש הגשהו הנבהב בשחתהל ילבמ תודיסח דומלל
היהי הז ידי-לעו) הלבגהו הדידממ הלעמל תודיסח דומלל ךירצ אלא ,קיפסמ רבכ דמל ותעדל
.(המחלמה ןוחצנד ןיינעה םג ולצא

יטרפב םידיסח לצא ,טרפב תובישיה ידימלת לצא ,ללכב לארשי ינב לצא םיעבות הז ןיינעו
םותחה ןמשה ךפ ונשי שארל-לכלש עדיל םיכירצש - דוחייב םימימתה ידימלת לצאו ,תויטרפ
וניתובר לש םמתוחב המותחש תודיסחה תרות דומיל ןיינע אוהש ,לודג ןהכ לש ומתוחב
תוחוכמו לכשהמ הלעמל ,שפנ-תוריסמ ךותמ ירמגל ךכל רסמתהל םיכירצו ,18םישודקה וניאישנ
,שפנבש תולשלתשהמ הלעמל ,ונייהד ,םייולגה

ןיינעה תוללכ והזו ,19תולשלתשהמ הלעמל אוהש לודג ןהכ לש וניינע תוללכ והזש -
לע הרומש ,20אובל-דיתעלד ןימינ הנומש לש רוניכ תמגודב ,םימי הנומש ךשמב אוהש הכונחד
- 21תולשלתשהמ הלעמלש הניחב

ןהו ,ומצעל עגונב ערה רועיב ןה - המחלמה ןוחצנ םג אליממ ךרדב אובי הז ידי-לעו
םיכז ובלו וחומ םישענש ןוויכ ,רוא תופסות איבי אפוג הזש ,תלוזה לע הלועפהל עגונב
.הככ םימעפ ףלא

."ריאהל תורנ" םה םימימתש 22רבכ רבוד

.23"רואמל תיתכ"ד ןיינעה תויהל ךירצ ,"ריאהל תורנ" ויהיש ידכש ,עדיל םיכירצ

,"רואמל" השענ ,24"הכדנו רבשנ בל"ד הדובעה יהוזש ,"תיתכ"ד ןיינעה ידי-לעש ,ונייהו
.עבטהמ הלעמלש ךרדב הגלפומ החלצהב "ריאהל תורנ" םישענ זאו ,רואמה םצע םע םירשקתמש
,הגומ יתלב - 'קה ורדחב ,םימימת-יכמות תבישי ידימלתל - ד"ישת'ה ,הכונחד 'ה רנ יאצומ תחישמ)
(307-303 'מע (י) ןושאר קלח ,ד"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'

.י"שרפבו ב,אכ תבש (1

.(תורנב סנה ועבק ה"ד) הרעהב 445 'מע ה"ח ש"וקל האר (2

'מע ה"כח .143 'מע י"ח ש"וקל םג הארו .(רמאמה שירב םש הארו) ג"נפ ולסכב ה"כב ה"ד הכונחה רעש (3
.דועו .237

.מ"כבו .ב,בל ץקמ םש םג הארו .ךליאו א,טכ בשיו א"ותב (4

.גכ,ו ילשמ (5

.(וז הצמ אקסיפ) פ"שגה חסונ (6

.נ"שו .ל 'מע םיגהנמו םימעט יטוקל םע פ"שגה האר (7

.נ"שו .ךליאו גיר 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (8

.ךליאו ג"נפס ש"קה רעש ב"מא הכוראב האר (9

.נ"שו .בע 'מע ו"ח טקולמ מ"הס .ז"ס תודיסחה תרות לש הניינע סרטנוק האר (10

.ו"לפר ר"ומש (11

.א"מרב - ה"ס ה"קס (12

ג"ח ב"רעת ךשמה .םש ע"הק 'יפבו ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי .םש ףנע-הפי 'יפבו ב ר"כיאד אתחיתפ האר (13
.נ"שו .176 'מע ט"פרת מ"הס .בכש'א 'מע

.ב,א תישארב א"ות (14

'מע ז"ח) ב"ס ג"ישת ,(235 'מע ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ד"ס ב"ישת הכונחד 'ה רנ תוחיש האר (15
.נ"שו .(ךליאו 284 'מע י"ח) ךליאו ג"ס וז הנש הכונחד 'ג רנ ,(242

.נ"שו .א,טע .א,זע םיחספ (16

.דועו .ז"פס צ"ח ת"וש .ב,אכ תבש י"נפ (17

.150 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (18

.מ"כבו .ג,אמ .א,דל ץקמ א"ות האר (19

.ב,גי ןיכרע (20

.נ"שו .812 'מע ג"ח ש"וקל האר (21

.(נ"שו .ךליאו 227 'מע ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ב"ישת הכונחד 'ה רנ תחיש (22

.א,דכ רומא .הווצת פ"ר (23

.טי,אנ םיליהת (24


,לודג ןהכ לש ומתוחב םותחה ןמשה ךפ ונשי שארל-לכלש עדיל םיכירצ
וניתובר לש םמתוחב המותחש תודיסחה תרות דומיל ןיינע אוהש
םישודקה וניאישנ

םג תויהל ךירצ אלא ,תלוזה םע תוקסעתה קר היהתש קיפסמ אל
רואהב ושפנ תא ריאהל ,ומצעב תודיסח דומלל - ןמשה ךפד ןיינעה
הרותבש רואמו

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


תא ה"בקהו ונלש תא השענ ונחנא
ולש


!?עגר דועב אב חישמש העשב ,הרות תודסומ תמקה לע םירבדמ ךיא

רמאו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" - "ארוק לוק"ה תא םסריפ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
:ותוא ולאש - ("חישמ טמוק טא טא") חישמ אב ףכיתש

,םיניינב תיינבב טרפבו ,תווצמו הרות לש םיניינעב ךכ-לכ לדתשמ אוה עודמ ,ןכ םא
תולדתשהה לכב ךרוצה והמ ;("ךיז טזאל סע ראנ ואוו") רשפאש םוקמ לכב ,'וכו תובישי
,"הלואגל רתלאל"ש ןוויכ ,("עלייוו עצרוק א) רצק עגר תודוא רבודמש העשב ,תולגה ןמזב
!?תולגהמ םיאצויו חישמ אב ףכית

םוקמב ןה התיה ןכשמה תמקהש ,בתכבש-הרותב וליפא ,הרותב הארוה הנשי הז לעש ,בישהו
,(הנש ט"י ,"םיבר םימי שדקב ובשתו" בותכש ומכ) הנש ט"י ךשמב לארשי ינב ובכעתה ובש
רקוב דע ברעמ ןנעה היהי רשא שיו" בותכש ומכ) דחא םוי אלא ובכעתה אל ובש םוקמב ןהו
תא דימעהל םיכירצ דבלב דחא םוי ליבשב םג ;("ועסנו ןנעה הלענו הלילו םמוי וא 'וג
ט"י םיבכעתמ ובש םוקמב םישועש ןפוא ותואב ,'וכו תונברק בירקהלו ,וילכ לכ םע ןכשמה
.הנש

ןיינעש ןוויכש ,ונייהו ,"היבשחא היתווצמ" - הרותד הלגנב לעופב ןיד וניצמש ךרד לעו
וא עגרל אלא וניא הז רבד רשאכ וליפא ,תועיבקו תובישח הזב השענ ,ה"בקה תווצמ אוה הז
."ועסנו" הז ירחאל דימו "הלילו םמוי וא" ל"נכו ,העשל

ינב םינימאמ" לארשי ינב לכ ירהו - ףכית אב חישמש רורב רבדה רשאכ םג :ןדיד ןודינבו
הרות יניינעב הדובעה תא שילחהל ךירצ הז ןיא - אוביש םוי לכב חישמה תאיבב "םינימאמ
.ךורא ןמז תכשמנ עבטה ךרדב םהלש החימצהש םיניינעו םיניינב תיינב וליפאו ,תווצמו

הלילב םויה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,רקובב רחמ אובל לוכי חישמ :ינשה רבדל ךייש אל דחא רבד
תינכת ןיכהלו ,רבעש םויה לכ לע "אמויד אנבשוח" ךורעלו הטמה לע עמש תאירק רמול ךירצ
.הדובעה םוי לכ ךשמבו רקובה תמכשהמ לחה ,רחמה תדובעל תשגל דציכ

זאו ,תולגהמ ונתוא איצומו חישמ אב רקובב רחמש םינימאמ ירה :הלאשה תלאשנ ,יאמ אלא
הנכהה תא לצנל ולכוי דציכ גואדל ,ה"בקה לש וניינע הז ירה - ?רחא ןפואב הדובעה היהת
אלש רתוי הלענ בצמו דמעמל ונתוא איבה ה"בקהש העשב הב ,םייוסמ בצמו דמעמל וננוכתהש
.ךרעב

-םויה הדובעב ךישמהל םיכירצ :הזב הז םיעגונ םניא תונובשחה ינשש ,הארוהה יהוזו
םע דחיו תחא תבבו ;תולגה ימיב עובקה רדסה יפל ,"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" ,תימוי
ונל האריש ,היתווצמו הרותה ןתונ ,וגיהנמו םלועה ארובב ןוחטיבב םיקזח תויהל ,הז
,רמה תולגהמ חישמ ונתוא איצוי ןדיד אלגעבש ,"הזה ןמזב (ךכ) םהה םימיב" (ומכ) ,םיסינ
.לפוכמו לופכ ךשוחהמ
דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ז"ישת'ה ולסכב 'כ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)
(ק"הלב תוחנה

רקיעה אוה השעמה


איה םידליהו השאה לע העפשה
ידוהיה תיבל דוסיה


העשה תושירד לע הנעת אל תיברימ תולדתשה םג

ךכ ,םוי לכב ןיליפת חינהל הווצמש םשכש ,ויבא םשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש םגתפה עודי
.םידליהו השאה לע עיפשהל םוי לכב ןמז שידקהל הווצמ

:ךמצע עגהו

"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה"ש אלא דוע אלו ,אתיירואדמ הווצמ אוה ןיליפת תווצמ
אתיאדכ) חומהו בלה דבעשל - הניינעו הנכותו ,(םיניינע המכו המכ הזמ םידמולש יפכ)
.םדאה תמשנ לכבו םדאה ףוג לכב "ןיטילש"ה םהש ,(ךורע-ןחלושב

רחב ע"נ ר"ומדא ק"כש - םידליהו השאה לע עיפשהל תולדתשהה תעגונ המכ דע ןבומ הזמו
תעגונו ,הל השקוה הלוכ הרותה לכש אלא ,הרותה ןמ קר אל איהש וזכ הווצמל תאז תוושהל
.חומהו בלה ידי-לע םדאה תוללכל

לע עיפשהל םנמז תא םיצמקמש ךכב "ןידה תרושמ םינפל" םיגהנתמש םיבשוחש הלא ומכ אלו
ןוויכ ,ןמז םהל ןיאש םרמאב ,טושפ רבד אוה םתעד יפלש ןיינע םהל רפסל ,תיבה ינב
ןכתייש ךכל ףסונ ,יכ - הזב אצויכו ,הליפתב ךיראהל ,הרותה דומילב קוסעל םיכירצש
תיבה ינבל עגונב ירה ,טושפ רבד ןכא והז םא םג הנה ,טושפ רבד והזש םנובשחב םיעוטש
.םיינויחו םיירקיע םיניינעב םתגהנה הנתשת הדי-לעש ,תידוסי העידי וז ירה

הלוכ הרותה לכ השקוהש ןיליפתל עגונבו ,הלוכ הרותה לכל עגונבש םשכש הארוהה יהוזו
,םיניינעה לכ רקיע והזש ועדויב ,הזמ רתוי בושח ןיינע שיש דחא ףא ןעטי אל ,ןיליפתל
ינב לע העפשהל עגונב םג אוה ןכש עדיל ךירצ - חומבש הדובעהו בלבש הדובעה היולת הזבו
וינב" ,"וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ויתעדי יכ" קוספה לע ארמגב אתיאדכו ,ותיב
.ה"בקה תא םהרבא "חקל" הז ידי-לע רשא ,"הקדצל (םישנ ונייה) ותיב ןידל

ינב לע העפשהל שידקהל ךירצש ןמזהמ תיחפהל ןיאש יאדווב ,הז ונרודב המכו-המכ-תחא-לעו
תיבב אצמנש םדאה לש ותואיצמ היולת הזבו ,ורקיעו תיבה דוסי והזש ןוויכ - תיבה
.(לעבה)

ידי-לע השעייש רשפאו ,ינרדומ רבד איה תונבו םישנ לע העפשההש םהל הארנש הלא ומכ אלו
וב הווצמ" ל"זח ורמא םהילעש םיניינעה ללכב אוה הז ןיינע םגש תעדל ךירצ ,אלא ,םירחא
תויתוא"ה תא תעדל םילוכי םניאו ,השיג םהל ןיא םירחאש טרפבו ,"וחולשבמ רתוי
.באה וא לעבה עדויש יפכ "תומיאתמה

לש רויצה יולת הזבש ,העשה תשירד ךרעב הקיפסמ הניא הז ןיינעב תישענש תולדתשהה לכו
ךשמב "םישיית" תויהל םיכירצש "םיידג" םהו ,"'וכ םיידג ןיא םא" ירהש ,ריעצה רודה
.תואבה םינשה
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל אצי ;הגומ יתלב - ז"טשת'ה ,ולסכב ט"י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


רופיסו רפוס ,רפס


םוסריפו תרדההב יברה לש ותוברועמ ירוחאמ אלמה רופיסה
םיחילש תועצמאב הנופ יברה * 'ד"יר תופסות'ה ישודיח
ותיירפסל חולשל ,םלועב שרדמ-יתבו תסנכ-יתבל םיבתכמו
לכוי ובש םוקמב ןוכשי התע" * םיקיתעו םינשי םירפס
בתכש רפס לע ךויחב יברה רמוא ,"םייוסמ שומיש ול תויהל
תבטב 'ה ריהבה םויה לגרל * ול ןתינש ,רפוסה לאומש 'ר
"חצנ (םירפסהד) ןדיד" ובש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןורהא 'ר ח"הרה אוה ד"בח יאישנ וניתובר יבתכו ירפס ירידהממ תויהל וכזש םישיאה דחא
אישנ ר"ומדא ק"כמ לבקל הכז ,םיטרפ-יטרפל דע תוכרדהו תוארוה לש בר עפש .קירטיח 'יחיש
.ונרוד

דחא לש ותרות ישודיחמ םיכרכ המכ לש םמוסרפב רושק (ט"ישת תנש ףרוחב) ןלהלד רופיסה
.ד"יר תופסותה - םינושארה

ההש הנש התואב .תודיסחו הלגנ דומילב ןייטצהש 770-ב הבישי רוחב זא היה קירטיח ברה
,רפוס ןועמש יבר ןואגה לש ונב) רפוס םהרבא ברה ,הנש ידמכ ,סטייה-ןוארק תנוכשב
גהנ הנש ידמו ,םילשוריב ררוגתה רפוס ברה .רפוס-םתחה לש ודכנ אוהש ,(יולרעמ ר"ומדאה
.הנוכשב וררוגתהש ותחפשמ יבורק תרבחב תויהל קרוי-וינל םייוסמ ןמז קרפל אובל

אצמש םינושארה ירפסמ םידחא רואל-איצוהו רידהה ומצעבו ,רפס בבוח היה רפוס ברה
הכז ףא םקלח לע) ס"שה תותכסממ המכ לע יריאמה ירפסב קסע דחוימב .די-יבתכבו תוירפסב
.(יברהמ תוראה-תורעהל

.ותרידב ומע רוגל םיכסיש רוחב שפיח ןכ-לעו ,הצירפ תחא םעפ העריא ררוגתה ובש תיבב
-יבתכ ול הארמ רפוס ברה רשאכ ,ותברקל הכז אוהו ךכל םיאתמה אצמנ קירטיח ןורהא םימתה
וליפא .םיכמסמ םוליצל תונוכמ ךכ-לכ וצופנ אל ןיידע הפוקת התואב .םינושארה לש די
ליעפהל ץלאנ ,םוליצל קקזנש ימ .די-גשיהב תאזכ תנוכמ התיה דימת אל תוירוביצה תוירפסב
.תבש תכסמ לע ד"ירה שוריפמ םוליצ קירטיח ברה לביק ,רפוס ברה לש ותולדתשהב .םירשק

.תורעהו תומוקמ-יארמ ול ףיסוה ףאו דיה בתכ תא קיתעה אוה - המהמתה אל קירטיח ברה
סנכנשכ ,ןכמ רחאל הנש יצח .ןיינעה לע יברל רפיסו 'תודיחי'ל רפוס ברה סנכנ םייתניב
.דיה-בתכ ביבס ותדובעל סחייתה ףאו ד"ירה לע יברה ומע רביד ,'תודיחי'ל קירטיח ברה

"המחלמב םיקוסע"

.רוביחה לש ולרוגב ןיינעתה יברהו ,'תודיחי'ל קירטיח ברה בוש סנכנ ,ןכמ רחאל הנשכ
רוציק קר השעמל אוה וידיל עיגהש דיה-בתכש ול עדונ םייתניב יכ יברל רפיס קירטיח ברה
.ד"ירה רביחש םלש שוריפמ

םוליצ אצמנ אל תירבה-תוצראבו דיה-יבתכ לכ תא זכירש ףוג ןיידע היה אל הפוקת התואב
ישודיח לש אלמה דיה-בתכ אצמנ םש ,תפרצב תימואלה היירפסל הנפ קירטיח ברה .הז די-בתכמ
.הבושתל ןיתמהו ,ד"ירה

ןטקה םלואה חתפב דמעו ורדחמ יברה עתפל אצי ,תרחואמ הליל תעשב ,ןכמ רחאל םישדוח המכ
תא ףסונ רבח םע תוולל היה רומא הליל ותואב) המיבה דיל זא דמע קירטיח ברה .770-ב
-בתכ לש ןיינעה םדקתמ דציכ ,ולאשו וילא הנפ יברה .(זא גוהנה יפכ ,ותיבל וכרדב ,יברה
יברה .םש תימואלה היירפסהמ הבושת לביק אל ןיידע יכ בישה קירטיח ברה .תפרצמ דיה
.[רי'גלא-תפרצ תמחלמל הנווכה=] "המחלמב םה םיקוסע הארנכ" :ביגה

ןיב לדבהה ןיינעב תבחרומ החיש אשנ ט"ישת םירופבש ,יברל ןיינעה עגנ ךכ ידכ דע
,םירצקמ םינושארה דועב .םהלש םישוריפו תובושתו תולאשה תביתכ ךרדב םינורחאל םינושארה
םלצאש יפכ ,יזאו ,םינושאר תרותל תורסמתה השורדש רמא יברה .'וכו םיכיראמ םינורחאה
.םתרות דמולל םג היהי ךכ ,הרותה הריאה

תפלאמ תרגיא יברהמ לבקל קירטיח ברה הכז ,האבה הנשה יהלשב ,רפסה תספדה תארקל
,תוינדמל תורעה לש הרוש יברה ףיסוה המיתחה רחאל .ל"נה םירופב החישה תדוקנל תסחייתמה
.ד"יר תופסותה לש וישודיחו וירואיבמ המכ חתינ ןהבו ,תוינואג

שידקה ,יותיעה ףא לע יכ יברה ןייצ הז רשקהבו ,הנשה-שאר ינפל עובשכ ובתכנ תורעהה
ףא ,תורעה וזיאב םינפ-לכ-לע יתאב אתלימד אתוביבחל") ןיינעה תוביבח תאפמ תורעהל ןמז
,תוחילסה ימיב המכו-המכ -תחא-לע ,ןוצרהו םימחרה ימי ,לולא שדוח ימיב ןמזה דחוימש
ךלמ םימשבש וניבא ינפל םימכ בל םיכפושה רוביצה םע ףתתשהלו םינונחתבו הליפתב קוסעל
.("םייחב ץפח

וקלח ירשא

:(ט-חלש 'מע כ ךרכ שדוק-תורגא - א"כשת לולאב ג"כמ) תרגיאה תליחת ןלהל

'יש ןרהא ברה םימתה נ"ונ א"יא ח"ווה ךרבאה

!הכרבו םולש

לע ד"יר יקספו שוריפ רפסה לש ההגהה ינוילג ףוריצב ובתכמ לבקל יל םענ
.רואל-האצוהל םתכירעבו די-יבתכה רובעב קסעתהל הכז רשא ,תבש תכסמ

ילעב ,םיכאלמכ םינושאר ,םינושאר לש ןתרותב קסוע תויהל וקלח ירשאו
.םייח ונא םהיפמ רשא תופסותה

ןפואבו דומלתה םיב ךרד םיריאמ ,רצקהו ךרה םנונגסב תובר םימעפל רשאו
.'וכו תוכריפ ,תוישוקל םוקמ ןיא הליחתכלמ רשא

קוליחב ,וניאישנ וניתובר ויתובא םשב ,הזב ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו
ןיד יקסופ ,השקה רבד םיראבמ תורופס תורושב רשא ,םינושאר לש םנונגס
,םינורחא לש םנונגס ןכ-ןיאש-המ .םיריאמ םירבדהו ,'וכ השעמל הכלהל
דע הרות לש התמחלמב ןתמו אשמו אירטו אלקש אתיירואד אלופלפב םיכיראמה
ומכ רואהו תוטישפה התואב הניא - זא םגו ,ןיד-קספו אנקסמ ידיל םיאבש
.םינושארה ירפסב

הנה ,הרוא ולוכ לכיהה אלמו לודג לכיהב אצמנה שיא - הזל אמגוד ורמאו
ןכ-ןיאש-המ ;הזב אצויכו ןולח ,תלד והז םאב ול שורדה תא אצומ דימו ףכת
'וכו תובבלה וטעמתנו ךשוח שמי רשא דע ךשוחה רבגתנ רשא ,םינורחאה תורודב
ליחתמ ,ללח אצומש דע ששגמ ,חתפה אוצמל הצורו לכיהב אצמנה שיאה ירה -
םג ילואו חותפ ןולח אלא וניא וא הצוח ךילומה חתפה והז םאה תויאר שפחל
;הייארל ,הגשהו הנבה העימש המוד הניאו .ביבסמו דצה ןמ תויאר ,םוטא ןולח
תלילשו אירטו אלקש ידי-לע הנקסמ ,ולא תוגרד תואצמנ הלכשהב םג רשא
דע ,רורב ןיינעה תא האורש ,לכשה ןיעב הייאר וא ,'וכו םירתוס םיניינע
.השילחהל אל וליפאו אנקסמה רותסל ולכוי אל תוכריפו תוישוק לכש

,ןידה קספ לע תוישוק ול ושקהש ףאו ,בר קתשד ןיינעהמ הזב אמגודה עודיכו
אישוקה תורמל קספה אוה ןכ רשא ולכשב רורב ועדויב ,וב רדה אל הז לכב
.אכריפהו

:יברה לחאמ תרגיאה םויסב

ירהש ,דחי םג תימינפהו הלגנה ,הרותה דומילב םילייח הברי רשא ןוצר-יהיו
רואל-האצוה םגש ,השעמ ידיל איבמה - ל"זח תארוהכ - דומיל ,איה תחא הרות
ידי-לע ,םיניינעהו םירבדה שוריפב תמאה לא ןווכלו ,הז לכב ל"נהכ םירפסד
,תמאה לא ןווכל ךרדה יהוזש ,אקווד 'תי וילא לוטיבו 'ה תארי ךותמ דומיל
,בישהל תעדל רשפאש - (ב,גצ ןירדהנס) ומע 'הו קוספה לע ל"זח תארוהכו
,הכלהב םינפ תוארהלו רבד ךותמ רבד ןיבהל ,הרות לש התמחלמב ןתילו אשיל
...ומע 'יוהשכ אקווד אוה ,ותומכ הכלהש תמאה לא ןווכל לבא

רבד ףוס

קירטיח ברה .רפסה לע תרוקיבה לע יברה ןיינעתה ,רואל-אצי רבכ רפסהש רחאל ,ב"כשת תנשב
רשפא ד"ירה ירבד יפ-לעש ,ול בתכ רומיטלובמ ןמדלפ לדנעמ ברה דיסחה יכ ,יברל רפיס
ושדק ינפ לע הרכינ ןוצר תועיבש .ס"שה ןויליגב רגיא אביקע יבר ןואגה לש אישוק ץרתל
.יברה לש

ןישודיק ,(ג"כשת) תוכמ ,(ב"כשת) תבש תותכסמה לע ד"ירה יקספו שוריפ יכרכ ועיפוה ךכ
.(ה"כשת) תוירוה ,(ה"כשת) םירדנ ,(ה"כשת)

"הנשויל הרטע"

'תודיחי'ל הילגנאמ סמלק (רטיפ) ריאמ-סחניפ 'ר ןקסעהו דיגנה סנכנ ט"כשת טבשב א"יב
:(14 'מע) 'ינחנת יברה תצע' ורפסב רפסמ אוה ךכ .יברה לצא (וייחב היינשה)

לאומש 'ר ידיב בתכנ רשא רפס ול יתטשוה .תבשל ינשקבו ידי תא ץחל ,ואסכמ םק יברה
.םיעודיה םיגולטקב םושר ונניא רשאו ,הנש האממ הלעמל ינפל רפוסה

?רפסה תא תגשה דציכ :יברה

.שטיוואבוילב רושקה רמוח לכ לש עבשומ חוקל יננהש עדי ןודנולב םייוסמ רחוס :סמלק

אל רחוסהש ןכתיי ,הרסח ולש הלחתהה .ןודנולל רפסה עיגה דציכ תעדל ןיינעמ :יברה
.'הנשויל הרטע הרזח' התע ,הנה .רפסה לע ךל הדומ ינא ,םוקמ-לכמ .עודמ ךל רפסל ץופחי
ןיב ללוגתה אוה ילוא .וילא תוכייש םהל שיש הלא לש םהידיל רזוח רבדש םעפ לכב אוה ךכ
שומיש ול תויהל לכוי ובש םוקמב ןוכשי אוהש הארנ (ךויחב) התע םלואו ;'םידגנתמ'ה
.םייוסמ

ןודנולמ םיבתכ דוע

,יברה לש ונחלושב ו"כשת תועובשה גח לש 'ב םוי תדועסב להנתהש ןיינעמ חיש-וד ןלהל
.צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תיבב

ול שיש רפיס (נ"בדח) ג"שרה .הילגנאב ררוגתהש ,ןח לאומש 'ר ומשו דיסח לש ומש רכזוה
יברה רבעל הנפו ב"שרהומ יברהמ די-יבתכו םיר"ומדאהמ םיבר םירמאמ - דיסח ותואל -
וא) השולש קר ל"נהמ לביקש ,ביגה יברה .ךכ לע עדוי (יברה ,רמולכ) יסיג אמתסמ :ורמואב
וילא ךייח יברה .ראשה תא םג וחלשיש לדתשי אוהש רמא הפי ןמלז 'ר דיסחה .םירפס (העברא
.בחר ךויח

הטקשו תצרמנ הלועפ

:ןייטשנצילג 'יחיש ךונח-םהרבא ברה ח"הרהל יברה בתכ ו"טשת ןסינב ח"כב

!הכרבו םולש

,ח"תו ,ינש קלח יבר-תיבה לבקתנ ןכ .ןסינ ב"כמ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
םירפס חולישל עגונהב םירפוס ירבחמו םיכרוע םע רשקתמש בתוכש המ לע םגו
.ןאכד הירפסהל םירמאמו

'ויתוחרואב הכלנ') ונאליממ גרובזנג 'יש בקעי 'ר ח"הרהל יברה בתכ ד"ישת ןסינב ט"כב
:(116 'מע

תויסנכ-יתבב רשאבו .'וכו די-יבתכ םגו םיקיתע םירפסב ןיינעתמ יננה
םיכלוהו ,םהב םישמתשמ ןיאש ל"נה גוסמ המכ םירפסה ירצואב ואצמנ ,אילטיאב
םויעזומ הזיאל הנתמב הז םינתונ הנה - רתויה לכלו ,םיבקרנו םילבו
,הזב שער תושעל ילבמש ןוכנהו יוארהמ ירה ,הז לכ ינפמו .ל"דו [ןואזומ=]
םישרדמ-יתבו תויסנכ-יתבהמ ל"נה גוסמ די-יבתכ וא םירפס לבקל ולדתשי הנה
היה םהינפלש תורודב םירוההש ,ולאכ םיאצמנ םיטרפ םישנא יתבב םג יאדוובו)
.(הזב תושעל המ םיעדוי ןיאש םינבה ןכ-ןיאש-המ ,םהיניעב רקי הז

זאש ,ב"ויכו ת"הק תאצוהד םירפסב םפילחהל שי - הז ונתי םאבש ןבומו
םירפס לבקי תסנכה-תיבו ןובקרמ ולצניי ל"נה םירפסהש ,הלופכ תלעותה
העיסנב הרושקה האצוההש ןכ-םג ןבומ .תודיסח ירפס םג וא הליפתלו דומילל
.ח"ת ףוריצב ,םקלסל ונילע 'וכו תויסנכ-יתבל

ענמי אל חטב ,האנ 'יש לארשי רמ ךרבאהמ ל"נהב הרזע ול ךרצוי םאבש הווקא
.הב תושעלמ בוטה

קר םיטרפ םישנא וא תסנכה-תיבב העידה ילעב ומיכסי םירקמ המכבש רשפא
הז ןיאש ונייה) רבדב ששח ןיא םאו ,ילש הירפסהמ הדות בתכמ ולבקיש ןפואב
ךירצש ,אוה ל"נהב רקיעהו .הזב בתכמ חלשויש ןבומ ('וכו םראפער נ"כהיב
.לקלקל לולעש רתי םוסרפ ילבו ,ץרמב הזב תושעל

.ערפמל הדותב .ל"נהב ונממ ט"ושבל הכחאו

ימשר חוכ-יופי

אבה בתכמה תא (ד"ישת'ה ןוויסב ג"יב) יברה תוריכזמ ול הרגיש ,ל"נה יברה תרגיאל ךשמהב
:(םש)

'וכו רוביצ יכרצב קסוע נ"ונ א"יא ח"וו ח"הרה"

גרובזנג 'יש בקעי ר"הומ"

:הכרבו םולש"

רשא .םירפסו די-יבתכ הירפסה רובע גישהל לדתשהל א"טילש ר"ומדא ק"כ תשקבל ךשמהב"
.הז ןיינעב ימשר חוכ-יופי שקיבו הזב לדתשהל חיטבה 'יש ר"תכ

.תובוט תורושבל הכחנו ץרמב הזב לדתשי םא ןח תאושתו ,וז הרטמל בתכמ הפ רגסומ הנה"

,הכרבבו דובכב"

לדנימ ןסינ"

."ריכזמ"

:חוכ-יופיה חסונ ןלהל

ד"ישת'ה ןוויס ג"י .ה"ב"

.י.נ ,ןילקורב"

:הכרבו םולש"

'וכו רוביצ יכרצב קסוע נ"ונ א"יא ח"וו ת"הרה ונדידי ידי ונאלמ יכ רשאל וננה הזב
םירפס תורצוא תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבב רקבל בדנתה רשא גרובזנאג 'יש בקעי ר"רהומ
,שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תיירפס דעב די-יבתכו םירפס גישהל ידכ 'ודכו תוזינגו
.םיברה תלעותל

'ודכו די יבתכו שדוק ירפס םיאצמנ םתושרב רשא הלא לכל הלודג השקבב םינופ ונא הזבו"
ר"ומדא ק"כ תירפסל םבדנל אנ וליאוי רשא ,םדיקפת םיאלממ ןיאו תיווז ןרקב םיחנומה
.םהב יולת םיברה תוכז רשא םיברה יכזממ ויהיו א"טילש

'יש בקעי ר"רהומ ח"הרה ידיל ורסמייש םיניינע לכ לע היירפסהמ חלשוי ימשר רושיא
.ל"נה גרובזנאג

,הכרבו הדותב"

לדנימ ןסינ"

"ריכזמ"

םיברה תוכז

הכלנ') בוטמש ןויצ-ןב 'ר ח"הרהל (ח"ישת זומתב ז"כ) יברה תוריכזמ הרגיש ףסונ בתכמ
:(178 'מע 'ויתוחרואב

'יש ןויצ ןב ה"ומ 'וכ צ"צב נ"ונ א"יא ח"ווה ח"הרה"

!הכרבו םולש"

תורבוחו םירוביח ,םירפס תגשהב ונא םיניינעתמש םינש המכ הז רשא ר"תכל עודי חטב"
הזלו .המודהו די-יבתכ ,םיקיתע םירפסב דוחייבו ,רבכמ וספדנש ןהו תעכ םיספדנה ןה 'וכו
לככ ל"נהב ןיינעתהל אנ ליאויש וררועל וננה ,'וכו תונידמ המכב רקבל 'כל ןמדזמ רשאב
.'וכו םישדח םירפסל עגונהב ןהו םיקיתע םירפס תגשהב ןה לדתשהלו ירשפאה

גוהנ הז םג רשא 'ת"הק' ידי-לע רואל-אצויה םע ףוליח רבד-לע רבדתהל לוכי ךרוצה תעב"
.ןאכ

םג הב שיש ,וז היירפסב תפסונ הלעמ יכ םעטה ונשי ל"נה תוניינעתהל םימעטה ראש ןיב"
.וב יולת םיברה תוכז ירה הזב עייסמה אלימבו ,םיברה תלעות םושמ

.הזב תועידיהו אחרטה לע שארמ ח"תו"

,הכרבבו דובכב"

טניווק .א"

."ריכזמ"

"שארמ הדות"

.הווקת -חתפמ רקספיל ה"ע יבצ-םייח 'ר ח"הרה 'תודיחי'ל לבקתנ (ט"כשת) ףרוח ותואב
.'וכו ובס תשורימ ,ד"בח עזגמ ןלבק ול רסמש רידנ רפס יברל רסמ 'תודיחי'ה ךלהמב
:(דלר 'מע ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה ול בתכ ךכל הבוגתב

תופסונ עדווי םא יאדוובו םוליצה םע רשקב תיללכ העידיה לע ןח תאושת
.שארמ הדותו הז רבד-לע בותכי

יוצמ אל רפס

ןצבא ה"ע ריאמ 'ר ח"הרהל טניווק והילא 'ר ברה ,יברה לש וריכזמ בתכ ז"טשת רייאב 'דב
:(32 'מע 'דיסחל תורגא')

.אבהל לע םג הזב זרזי חטבו א"טילש ר"ומדא ק"כל חלשש םירפסה דעב ודובכל הבר הדות"
."יוצמ וניא רשא רפס םתסו הזב אצויכו תובושתו תולאש ירפס ,הלבק ירפס :םירפסה גוס

"ידי לעש הירפסל"


ץבוקה ,ידי לעש היירפסל חולשל ותרות דובכד - בוטה ונוצר לע ןח תואושת
.ודי לע רואל אצומהו ךרענה 'וכו

,ןוטא צ"ב יתבש יבר ןואגה ול רגישש בתכמ לש ופוג לע - ושדוק-די-בתכב יברה ףיסוה ךכ
'מע ,גילראה ,'תונעמו תורגא') ה"כשת ב רדאב א"כב ,תחנמ בשומ לש ימוקמה ברכ שמישש
.(50

ברהש ,םילשוריב ףסוי-תרופ תבישי ינבמ הרות ישודיח - 'תואושמ' ץבוקל התיה הנווכה
.מ"רכ הב שמיש ןוטא

"החרטה לע ח"ת"

בתכ - ". . וב רשא הרות ישודיחה גוסו ,רומאה די-בתכ ךייש ימל תעדל ןכ םג ןיינעתא"
.קרב-ינבמ רימדול בוד-באז ה"ומ ח"הרהל יברה

השדקה םע רפס

םהרבא 'ר ח"הרהו קירטיח 'יחיש ןורהא 'ר ח"הרה (ןילופ) השראוול ועסנ ז"לשת תנשב
תיירפס' רפס האר) וניתובר שדוק די-יבתכ ףסוא תא םשמ איצוהל ידכ ,בוטמש 'יחיש
רפס תא יברה םהל קינעה ךכ לע הדות תרכהכ .(דנק 'מע ןיול 'יחיש ד"שרל ,'שטיוואבויל
-די-בתכב יברה בתכ דומעה שארב .(ז"פרת) הלואגהו רסאמה תמישרו םיסרטנוק-םירמאמה
:ושדוק

.ה"ב

'אה לבויה תנש םויס

ןהאסרואינש .מתודיסחה ינייעממ


ץקמ תשרפ

ימד' תתל לארשי גהנמל זמר אוצמל ןתינ ,הכונחה ימיב בור-יפ-לע תארקנה ,ונתשרפב
ריזחהש ףסכה ,'רבש'ה רובעב ףסכה :תועמ תניתנ לע תובר םימעפ רבודמ השרפב .'הכונח
תאשמ טרפבו) ויחאל ףסוי ןתנש תואשמהו ףסויל םיטבשה וחקלש 'הנשמ ףסכ'ה ,ויחאל ףסוי
.(ןימינב
(חנש 'מע ,תורגא ,קחצי-יול יטוקל)


(גמ,אמ) ךרבא וינפל וארקיו

הכשמהו העפשה לע זמור אוהו ,ץראל הרומזה שאר ףפוכש ,"ןפגה תא ךירבמה" ןושלמ - ךרבא
וארק ןכל ."םלועה דעו םלועה ןמ 'וג 'ה ךורב" ,(וק םיליהת) ביתכדכ ,םלועל םלועמ
תוליצאה םלועמ עיפשהלו ךישמהל וניינעש ,"ןוילע קידצ" אוה ףסוי יכ ,"ךרבא" ףסויל
.םינותחתה תומלועל
(ב,זל ףד ,תישארב ,רוא-הרות)


(אנ,אמ) ילמע לכ תא םיקולא ינשנ יכ

,ילמע לכ תא םיקולא ינשנ יכ רמאנש ,חכש ףסוי לבא ,ודומלתב םלש - םלש בקעי אוביו
(ט"עפ ר"ב) ול הלמע למע שפנ רמוא אוה ןלהלו

,דסח - "הטיח ץרא" :תודימה עבש דגנ םינווכמ לארשי ץרא ןהב החבתשנש םינימה תעבש
- "ןמש תיז ץרא" ,דוה - "ןומירו" ,חצנ - "הנאתו" ,תראפת - "ןפגו" ,הרובג - "הרועשו"
תיזה הנהו .תיזל ךייש ,דוסיה תריפס איה ותניחבש ,ףסויש אצמנ .תוכלמ - "שבדו" ,דוסי
וניצמ ןכל .הנש םיעבש לש ודומלת חכשמ תיזהש ,(ג תוירוה) ל"זר רמאמכ ,"החכשל השק"
.ףסוי לצא החכש
(ט"צש 'מע ,ס"שה לע קחצי-יול תרות)


(י,גמ) םימעפ הז ונבש התע יכ ,ונמהמתה אלול יכ

."לולא" תויתוא - "אלול"

שדוחב שפנה -ןובשחב ךיראמו ומצע ןיכמו המהמתמ םדאש המ יפכ - "ונהמהמתה אלול יכ"
,לולא

-םויו הנשה -שארד הבושתה ינפוא ינשב ותדובע היהת ךכ - "םיימעפ הז ונבש התע יכ"
הבושת - םירופיכה םויב ;םימש תוכלמ לוע תלבקב תיללכ הבושת - הנשה-שארב :םירופיכה
.םהמ רהטיהלו םסבכל ,ויאטח טרפל ,תיטרפ
(ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כל םיבתכמ ץבוק)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישיש םוי
הכונחד 'ה ,שדוח-שאר ברע ,ולסכב ט"כ

,ט"נקת תנשב ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ורסאמ םע ורסאנש םידיסחה םתיבל ועיגה הז םויב
.1החמשו תודעוותה םויל עבקנו

לכ םע ,השרפה לכ תא םירהצה-רחא ישיש םויב אורקל וגהנ :םוגרת דחאו ארקמ םיינש
.2תורטפהה

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,3תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.4הז ללגב תודיחיב

בורק ןיקילדמ ו"ת םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(5א"ת ןמזל
תורנב םיקילדמה תא) .המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש
.(םוי לכבמ רתוי םילודג תורנב וקילדיש ,ררועל שי םיקצומ

סיסב' השענש רחאמ ,הכונח רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ תבשב לטלטל רוסאש ןוויכמ
וב וקחשי אלש ידכ ,ומוקממ אסיכה תא זיזהל וקקדזיש םיעדוי םא ירה ,'רוסאה רבדל
חינהל התיא דחיו ,שגמ לע הייכונחה תא חינהל (א :םירבד ינש תושעל שי ,המודכו םידליה
רבדלו רוסאה רבדל סיסב"כ לוטלטב רתומ שגמה היהי זאש ,ב"ויכו הלח םוי-דועבמ םש
,תורנה ובכי רשאכ ,זאו ,ברעה ךשמב ול וקקדזיש אסיכ לע שגמה תא חינהל (ב ."רתומה
רשא לכו אסכה תא לטלטל םיאשר ויהי זא קר - (םש רובעל ידכ ,ומוקמל וא) אסכל וקקדזיו
.7"רתומה רבד ךרוצל דצה ןמ לוטלט" הז היהי יכ (הייכונחה םע שגמ תא וא) וילע

םש םירבוע ןיאש (םוקמב וא) קחורמ חתפב םעפה קילדהל ףידע ,הלילח הפירשל ששח םייק םא
.ללכ

.8תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש
הכונחד 'ו ,תבט שדוח-שארד 'א ,ולסכב 'ל

רחאל 'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא .'אוביו הלעי' םירמוא 'םיסינה לעו' לע ףסונ
הלעי' רמול חכש .ןחלושה לע האכהב רוביצל תאז םיריכזמ לבא ,קספה ששחמ ,'ונביכשה'
.9רזוח וניא - 'ןויצל ותניכש ריזחמה' לש "'ה" רמאש רחאל רכזנו ,תיברע תליפתב 'אוביו

.10תבשב 'וללה תורנה' רמזל ןיא

חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה-תכרב ךריבש ימ
11דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר' רמול
.12'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'אוביו הלעי' םגו 'הצר' רמואו ,שארל רזוח - (

שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,'הידבז' ,'ןקז םהרבאו' ,םלש ללה :תירחש
.('ישפנ יכרב' ירחא קר) םותי

.ץקמ תשרפב םילוע השישל ןושארה הרותה-רפסב םיארוקו ,הרות ירפס השולש םיאיצומ
ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ ההבגהה ינפל .שידק םירמוא ןיא .השרפה ףוס דע ישישל םיארוק
. . תבשה םויבו" סחניפ תשרפב יעיבשל םיארוק ינשה רפסב .הלילגו ההבגה ,13המיבה לע
לע ,ריטפמ לש ,אבה רפסה תא קר םיחינמ .(וט-ט,חכ רבדמב) "וכסנו . . םכישדוח ישארבו
םיארוק ישילשה רפסב .הלילגו ההבגה .14שידק יצח םירמואו (םדוקה תא אלו) ןחלושה
.הלילגו ההבגה .(זמ-במ,ז רבדמב) "ישישה םויב" תחא םעפ ריטפמל

תא םיחינמו םירזוח .ינשה רפסבו ןושארה רפסב ל"נכ םיארוק ,הרות ירפס ינש קר שי םא
רפסה תא ןיללוג הז ירחאלו .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו ינשה לצא *14ןושארה רפסה
.ל"נכ ריטפמל םיארוקו ,'יששה םויב' אשנ תשרפל ץקמ תשרפ םויסמ ןושארה

ותוא םיללוג רשאכ ,האבה האירקל וללוגל ךירצו דחא הרות-רפס קר תסנכה-תיבב שי םא
האירקל ותוא וללגי ךכ-רחא קרו ,שידק יצח - 'יעיבש'ה ירחא - הליחת ורמאי - ריטפמל
.ריטפמ רחאל ונייהד ,תואירקה לכ רמג רחאל - (הלילגו) ההבגה .האבה

.ריטפמה תיילע ינפלש האירקה ירחא דימת םירמוא שידק יצחה תא

תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו ,(ז,ד - די,ב הירכז) "יחמשו ינר" :הרטפה
.א,וס היעשי) "שדוח רחמ" תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ ךכ-רחאו ,"יאסכ םימשה"
םאו ,"יחמשו ינר" הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .16(במ.חי,כ,א-לאומש .15גכ.דכ.גכ
.הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

התא ליחתמו רזוח ותליפת םייס אלש דע ,'תבש תנקית' רמאו העט .'תרצי התא' :ףסומ
רכזנ םא .'תרצי התא'ל רוזחיו ,'ךיקוח ינדמל' רמאי הכרבה םויס לש "'ה" רמא םאו ,תרצי
הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה 'ןוצרל ויהי' םייס םאו ,'תרצי התא'ל רזוחו קיספמ ,ךכ-רחא
שדקמ' םתחש ףא ,'תרצי התא' רמא םאו ,('חתפת יתפש 'דא' רמול רוזחי אל ,ןיתמה אל םאו)
.17אצי - דבלב 'תבשה

.תודעוותה םוי

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ ןיפיסומה שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
תדועסב קר וא הכלמ-הוולמ תדועסב םיברמ שיו .הכונחה דובכל הפסוהה דבלמ ,שדוח-שאר
.18תרחמל ינשה שדוח-שאר

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

ןושאר םוי
הכונחד 'ז ,שדוח-שארד 'ב ,תבטב 'א

.שדוק -תבש יאצומ לכב ומכ ,תיברע תליפת תא םירחאמ ןיא :שדוק תבש יאצומ

קילדמה .19'ונילע' ינפל וקילדהל םיגהונ ,תיברע ירחא תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמשכ
שדוק ןיב לידבמה ךורב' תוביתה הליחת רמאי ,הרמואל חכש םאו 'ונתננוח התא' רמאש אדווי
.20ךל ןתיו ,הכונח רנ ,הלדבה :תיבב רדסה .17םילידבמ ךכ-רחאו .'לוחל

שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש ,לבקתת שידק ,'ה-ידבז' ,'ןקז םהרבאו' ,םלש ללה :תירחש
תיעיבר" דע ןהכ :שדוח-שאר תשרפב השולש םיארוק ןושארב ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ ,םותי
יעיברה הלוע ינשה הרותה-רפסבו ."םכישדוח ישארבו"מ לארשי ,"הכסנו" דע יול ,"ןיהה
ןילפת תחנה ,וללהי ,לאוג ןויצל אבו ,ירשא ,שידק יצח ."יעיבשה םויב" אשנ תשרפב ארוקו
ןילפת תצילח ,תוריכז שש ,עמש תאירקד תוישרפ 'ג ,ךאיבי יכ היהו ,שדק ,םת-ונברד
.17ףסומ ,שידק יצח ,[*21שידקה תא וירחא רמול ידכ ,רומזמ הזיא רמאי ץ"שה] םת-ונברד

ינש םוי
הכונח תאז ,תבטב 'ב

דע "דחא רפ" :יולל ,"תרוטק האלמ . . ינימשה םויב" :ןהכל םיארוק תירחש תליפתב
."הרונמה תא השע ןכ . . יעישתה םויב" :לארשיל ,"רוצהדפ"

תאז' תלעמ תא ראבמה ,(ונממ קלח תוחפל וא) ןקזה ר"ומדא רמאמ תא הז םויב דומלל שי
.21ומע 'תויחל' רקיעהו ,'הכונח

דוע "ףוטחל" - ןתנ םרטש ימ) הכונח-ימד תניתנ תמלשהל :הז םוי לצנל תחאו דחא לכ לע
םילשהל ;.22דוע ףיסוהל - ןתנ רבכש ימ םגו ,(חבושמ הז ירה םידקמה לכו ,הכונחב
ןיינעה תוללכמ 'לוכה-ךס' תושעלו ;23תומילשה תילכתל דע ,'הכונח עצבמ'ד תולועפה
שי ךכ םשל .24"רוא הרותו הווצמ רנ"ב ולוכ םלועה תא ריאהל ,הלוכ הנשה לכ לע ,הכונחד
.25הז םויב תפסונ תודעוותה ךורעל

אלב ,(םויה דחוימבו) םויב םג הכונח תורנ קילדהל יברה עיצה ,'הכונח עצבמ'מ קלחכ
-יתבב תירחשב הגוהנה הקלדהל המודב) לארשימ הרשע דמעמב תופיסאבו םיסוניכב ,הכרב
הכונחה ימי תשרפ תא םיחכונל רפסלו ,םיבר םידלי םיחכונ ויהיש דחוימבו ,(תסנכה
תא הזב םיארמו ,הכונחה ימי םימייתסמ רשאכ תאז תושעל תדחוימ תוביבחו .אסינ ימוסריפל
.26םיאבה םימיה לע םג םתעפשה

הליחת םהילע הנתה אל םא - (קובקבבש אל) הייכונחבש ןמשה יריישו וקלדש תוליתפה ירייש
.27םפרושו םמצע ינפב הרודמ םהל השוע -

:תבט שדוח

בור לש ינשה יצחב] הנותח ךורעל םאה הלאשל הנעמב ,יברה תבושת תא םסרפל הווצמ
:הנותח םהב םייקל אלש ונגהנמ היהש םימייוסמ םינמזב [ןכו ,םישדוחה

טושפו ןבומכ ,[ךורע-ןחלושב=] םישרופמה דבלמ - הנותח ימיל עגונב הלא ונימיב תולבגה"
- םיברה וניתונוועב ,םירקמ המכו המכב םיאיבמ - הנותחה ןמז רוחיאו תייחדל םיאיבמה -
.ל"דו ,הלכו ןתחד 'וכו תועינצ יניינעב םילושכמל

!?אברדא וא ,ןה (םלוחב 'ו ,חתפב 'ה) תויאדכה :רתויב לודג ןויע-ךירצו

.28"[הנותח ןמז רחאל אלש - ללכב יתצע ןכלו]

ישימח םוי
'חצנ ןדיד' - תבטב 'ה
עגונב ,(ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל ,יולג ןפואב 29'חצנ ןדיד' וב םויה
.ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו ירפסל

אצי ןכ-ומכ .30תורודל ןוצר תעו הלוגס םויכ הז םוי לע זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
דסייל ןכו ,שטיוואבויל ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס תא ביחרהלו ףיסוהל השודק האירקב
לש דחוימב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה היירפסה תא םג ביחרהלו תוירוביצ תוינרות תוירפס
.ללכב שדוק ירפסבו וניאישנ וניתובר ירפסב ,םהלש יטרפה 'ד"בח תיב'ב םידלי

הלואגהו החמשה לעב ירה ,ןקזה ונבר לש ותלואגו ורסאמ תעב ומכ" :החמשה דמעמב וירבדמ
תצפהב תאש רתיב ףיסוהל התיה ולש תונקסמה תחאו ,'ה תדובעב תוארוה םיעוריאה לכמ דמל
אקוודש ,יחכונה עוריאל רשקב תיחצנה תיקולאה הארוהה הרורב הז לכ רואל .הצוח תונייעמה
םירפסה םיאצמנ הבש הירפסה ללוכ ,'ד"בח ידיסח תדוגא' וליאכ תומשאההו םינועיטה ןמ
שי ולא םינועיטמ אקווד ירה ,הצוח תונייעמה תצפה רובע שומישב הנניא ,ח"אד יבתכו
המוצע החמש ךותמ םיברבו דיחיב הדומילו ונבר תרות תצפה תא רתוי דוע ריבגהל התע דומלל
.31"רדג לכ תצרופ החמש ,תובהלתהו

ללוכ ,הרותל םיתע תועיבקב ףיסוהל - הז םויד (םירפסה ןוחצנד "ןחובה ןבא") תוארוההמ
ידיל איבמה [ודפנש םירפסב ז"דעו ,תוינשמ] דומיל - שארל לכלו ,םיברב דומיל דחוימבו
.32הזל םיבר ררועלו ,הרותה תוימינפל דעו כ"ונו ע"ושו ם"במרב תוכלהה דומילל דע ,השעמ

ףסונ) דוסי ירפס ,לכואה רדחב םגו ,יטרפ ידוהי תיב לכב ויהיש - שדוק ירפס תשיכר
הכלה ירפס דחוימבו ללוכ ('וכו אינתה רפס םג - ידיסח תיבבו ,םיליהת ,רודיס ,שמוחל
שדק ירפס ויהי הדליו דלי לכלש ןכו .תובורק םיתעל םהב ודמליש ,םוי-םוי ייחב השעמל
הברדא זא יכ ,שומישה ברב העירקמ ששחי אלש םהל וריבסיו ,םרדחב ,("ןטק אינת") םהלשמ
לע םירפסה ירכומו םיל"ומה םע רבדל ןכו .רתוי דוע םירדוהמו םישדח םירפס םהל ונקי
שארמ הנמזה ידי-לע םג ללוכ ,חבושמ ז"ה הז לכב זירזה לכו ,םתשיכרל תדחוימ החנה
גהנמ םייקל ןכו .רואל ותאצב דימו ףכית רפסה תא לבקמה ("ןטנארעמונערפ") 'יונמ'כ
הכלה ירפס - הלא ונימיבו) 'החנמ ןברק' רודיס - הלכלו ,ס"ש -ןתחל הנתמ תתל לארשי
-תפשל םגרותמ וא ,ק"הלב "הרצק ךרדו הרורב ןושלב" תיבה תגהנהל םיכיישה םינינעב
החמש תארקל ,םידליל םג ,הנתמכ שדוק ירפס תתל ןכו .חבושמ הז ירה הברמה לכו ,הנידמה
.33ט"וי וא תיטרפ

ג"סוס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .םירבדה ךשמהב םש הארו .18 'מע א"ח 4 ןויליג 'ד"בח םרכ' (1
םימ' ךשמהב ןוגכ) "הכונחד 'ה םוי" םתרימא ךיראת םהילע ןייוצמש תודיסח ירמאמ ונאצמש המ הזב ראבמ
וא בוט-םויב ,תבשב רמאמה רמאנ םא קר עיפומ הזכ ןויצש ףא ,(רפסה ףוסבש חתפמב האר ,ו"לרת - 'םיבר
.דחוימ ערואמב

'ה רנ תחישב .(םש) תבשב לח וניא םלועל הז םויש ןוויכ ,'ץוחב' םג ריאהל - ללכב הכונחד 'ה רנ תלעמ
רשאמ רתוי ללה תיב תטישל םלועב רואה תפסוה תלחתה םיאור הנושארל ובש ,םויה תלעמ הראבתנ מ"שת הכונחד
צ"א מ"מו ח"רע אוה הז םויש המ ראבמ ,545 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקלבו .תורנ השמח - יאמש תיב תעדל
.םדאה תדובע י"ע ןהו (הכונח) םוי לש ומוציע י"ע ןה ,החמש ךותמ תומילשב לעפנ לכה אלא ,ןונחתל

.ד"בח-ללוכ חול .בלק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .ו"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש האר (2

םיליחתמ ויה תוצח רחא ישיש םויב .ישיש םויל רוא ישילש וא ינש דע השרפה תא םיארוק ויה ד"בח יאישנ
דוע םיריבעמ ויה הליפתה ינפל רקובב תבש םויב .הלש הרטפהה םע הרדסה לכ תא וריבעהו הלחתההמ םעפ דוע
תבש תרטפה - תבשה ןוגכ ,הרדסה לש וזמ הנוש איה םא לעופב תארקנה הרטפהה תא םירמואו ,יעיבשמ םעפה
רשפאש אתיא ןוויסב 'ל םויב םשו .תבט 'ד 'םוי םויה' חול) 'שדוח רחמ'ו שדוח-שאר תרטפה ןכו ,הכונח
.(דחי תורטפהה לכ תא ישיש םויב אורקל

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה-רפס (3

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לשה רודיס (4
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.(םייח ץע) לארשי-ץרא חול (5

'תורשקתה' הארו) ט"ס איש ,ד"ס ט"ער ,ו"ס זער 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ןירפלה 'יש קחצי-יול 'ר ג"הרה (7
.(16 'מע גפר ןויליג

.ג"ס זער 'יסב ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

יברה אצי רשאכש א"י .םיגהנמה -רפס .(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכב ה"כ ,'םוי םויה' (8
.'רמוש'כ התוא ריאשמ אוהש תינברל עידוה ,ק"שעב נ"כהיבל ותיבמ

.זצר ס"וס ז"הדא ע"וש ,א"ס בכת 'יס ע"וש (9

ןוויכ) תאז ענמ יברהו ,"וללה תורנה" ןגנל ולחה ו"מ-ג"משת םינשה ןיב הכונח תבש תויודעוותהמ תחאב (10
.(תבשב) דוע תאז ונגינ אל זאמו ,("ןיקילדמ ונא" םירמואש

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (11

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) .ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (12
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

.הע ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (13

.םש ג"מרפו זמק ס"וס א"מ האר .םש םירפא-ירעש (14

.אשנ תשרפמ ,האבה האירקה תא וארקי ובש (*14

.34 הרעה 191 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .ב"נשת תנשב יברה גהנ ןכ (15

.ל"נה תוחיש-יטוקל (16

.דועו ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (17

.ד ק"ס םש םייחה-ףכו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (18

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ןיינמב וגהנ ךכ (19

.םיגהנמה-רפס (20

א,ב"סקתת ףד ,(ה ךרכ) הכונח ,הרותה-רוא :קדצ-חמצה תוהגה .ב,חפ צ"עמש ישורד ,הרות-יטוקל :רמאמה (21
.86 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' -

'מע כ"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא .זטש 'מע ב"ח ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל (טוקיל) םירמאמה רפס (*21
.גפר

.92 'מע םש (22

.90 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' (23

.95 'מע םש (24

.92,88 'מע ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' (25

.ג"ס (הגומ יתלב 'תה תחנה) ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (26

תקלוד היכונחה ןכא םאה תוארלו שפחל גהונ היה ,'הכונח תאז' םויב החנמ תליפתל תסנכה-תיבל יברה סנכנשכ
."וללה תורנה" רישל הליפתה םויסב הוויצ ,(ןבומכ הקלד הייכונחהו) ג"לשת תנשב הארנכ .ןיידע

.םש הכלה רואיב .ד"ס ז"ערת 'יס כ"ונו ע"וש (27

ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב ומסרופש תומוד תוארוהל ףסונב תאז .(םילק םייונישב) 11 'מע 119 מ"יב (28
'מע ה"ח ק"גאב ש"מכ ,טבשו תבט ישדוחב הפוח תכירעמ רבעב התיהש תוגייתסהה םוקמב הז לכ - 18 'מע אסק
.חפ 'מע ז"חב טרפבו ,זט 'מע ח"יח ,בנ

'תויודעוותה'ב הראבתנ 'ה תדובעב התועמשמ .ג ,ד"כפ הבר ארקיו - וז הזרכה תודוא ל"זח רופיס האר (29
.243 'מע ב"ח ז"משת

יברה .שידק רמול (ץכ ןהכה 'יש לאקזחי באז 'ר ח"הרה) ץ"שה לחה ,(ז"משת תנשב) ץ"שה תרזח םויסב (30
.תסנכה -תיבב ןתח (היה ןכאו) שיש הנענו ,ךכ לע ההימת עיבה

.'ד"בח ימי' פ"ע - ריצקת (31

פ"ש תחישב .תדחוימ החיש רמוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה םוי לכב רשאכ ,םימי תעבש החמשה הכשמנ ותעשב
וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי" :ראשה ןיב רמא שגיו
ןיינבל ,םכלוכ ןכה ודמע' :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןיינע אלא
.(203 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה') "'!אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה שדקמה-תיב

םישנא ,לארשי לכלו ש"נא לכל ,טבשב 'י תארקל תונכהל תועצהל השדקוה ,תבט ב"יל רוא ,הנורחאה החישה
לש 'בר ךל השע' י"ע 'תוניחב' תכירע ,הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,הקדצבו הרותב הפסוה ןהיניב ,ףטו םישנ
.(236 'מע ,םש) יברל ןהילע אלמ חווידו ,םימי הרשע ידמ תחאו דחא לכ

.212-211 'מע א"ח ב"נשת ש"הס .174-164 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (32

.488,360,227 'מע ב"נשת ש"הס .103 'מע םש ט"משת ,173-171 'מע םש ח"משת 'תויודעוותה' (33

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il