- ז"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה תבטב 'ו * שגיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ןיינע תא לטבל םיאתמה ןמזה"
"תולגה


,"הכמל האופר םידקמ" ה"בקהש ל"זחב אבומה ללכה יפ-לע
,תבטב הרשעב עריאש יוצר יתלבה ערואמה םעש רמול חרכהב
לעפנ םילשורי לע רוצמה תלחתהב דימ * "האופר"ה םג הזמרנ
הדי-לעו ,םילשוריב ויהש םידוהיה לכ לצא תודחא לש ןיינע
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תולגה ןיינע לטבתמ


יכרדמ הז רבד" :תוינעת תוכלה שירב ם"במרה קסופ - תינעתה ןיינע תוללכ תודוא
."אוה הבושתה

ללגב" אלא ,"תירקנ הרקנ" הז ןיאש תעדל םיכירצ - "הרצ אובתש ןמזב" :םש ךישממו
.הבושתה ןיינע תוללכ - "םהילעמ הרצה ריסהל םורגיש והזו . . ןהל ערוה םיערה םהישעמ
חותפל תובבלה ררועל ידכ ,ןהב ועריאש תורצה ינפמ" - םידחוימ םימיב םינעתמש המ והזו
ןתוא ונלו םהל םרגש . . וניתובא השעמו . . ונישעמל ןורכיז הז היהיו ,הבושתה יכרד
.(ה"פר םש) "ביטיהל בושנ ולא םירבד ןורכזבש ,תורצה

הזב שיש דבלב וז אל ירה - לארשי ינב םע רושקה םייוסמ ערואמ ונשי רשאכ :תרמוא תאז
לש ותגהנהל עגונב הארוה הזב שי אלא ,("תירקנ הרקנ" הז ןיאו) םימייוסמ הרטמו ןכות
בושנ" ,"אוה הבושתה יכרדמ" - "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - וניינע רקיעב ידוהי
."ביטיהל
:הזב ןיינעהו

ומכ - אוה (תינעתה ןיינע והזש) הבושתה רקיעש (וניזאה תשרפ שיר) הרות-יטוקלב ראובמ
המשנ") ףוגב תשבולמ המשנה תויהבש ,רמולכ ,"הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" בותכש
בושת (הבשחמו רוביד ,השעמ) ויניינע לכו ףוגה םע דחיב הנה ,("הנתנ רשא" ,"יב תתנש
.ה"בקה םע תודחאו בוריקב תויהל ,"הנתנ רשא םיקולאה לא" המשנה

:תוגרד יקוליח םנשי הזבש - ףוגב תשבולמ המשנה תויהב (רומאכ) לעפנ הז ןיינעו

ןפואב המשנה יוליג תא שיגרמ אוה ירה - תומילש לש בצמו דמעמב אצמנ ידוהי רשאכ
,"םייח תמשנ ויפאב חפיו" - "ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" ,"הנתנ רשא" ,"יב תתנש המשנ"ד
אינת) "שממ לעממ הקולא קלח" ,"'וכ ותוימינפמו ותויכותמ שוריפ ,חפנ היכותמ חפנד ןאמ"
"ותוימינפו ותויכותמ" איהש שיגרמ אוה ירה ופוגב תשבולמ ותמשנ תויהבש ,רמולכ ,(ב"פר
.ה"בקה לש

התא"ד ןפואב אלא ,וז השגרהו הרכה ול ןיא ןתמחמש תונוש תוביס םנשי םימעפל לבא
,רמולכ ,היישעה תגרד - "יב התחפנ התא"ל דעו ,"התרצי התא" - הזמ הטמלו ,דבלב "התארב
.המשנ וב ןתנש הז ידי-לע שיל ןיאמ ותואיצמ תא ארב ה"בקהש יללכ ןפואב עדוי אוהש

הדמעמ לע טבה ילבמ :"הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" - הבושתה ןיינע תוללכ והזו
,רמולכ "הנתנ רשא םיקולאה לא" (ויניינעו ףוגה םע דחיב) המשנה הבש - םדוקה הבצמו
.ףוגב תשבולמה המשנ לצא ךיישה הלענ יכה ןפואב תוקולא יוליג ולצא לעפנש

הבשה תודוא רבודמש ןוויכמ ירה ,רתויב הלענ בצמו דמעמב אצמנ אוה רשאכ םג - ךדיאלו
לא ברקתהלו תולעתהל ותלכיב ,היהיש בצמו דמעמ הזיאבש ,ןבומ ,"ףוס ןיא" אוהש ה"בקהל
."ףוס ןיא" דע ,רתוי דוע ה"בקה

םויד הרטפהב שגדומכ ,הבושתה ןיינעל תדחוימ חוכ-תניתנ הנשי תינעתה םויב ,הנהו
:"בורק ותויהב והוארק ואצמהב 'ה ושרד" - תינעתה

לדתשמש ידוהי לכ תופי םינפ רבסב לבקל ידכ יוציר לש העונתב אצמנ ה"בקהש דבלב וז אל
ותויהב"ו "ואצמהב"ד בצמו דמעמב אצמנ אוה ודצמ ה"בקה :הברדא אלא ,וילא בושלו ברקתהל
ןיינעבש תומילשה תילכתל דעו ,'ה לא בושלו ברקתהל ידוהי לש וחוכב הז ידי-לעו ,"בורק
."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" - הבושתה

תודחאהו בוריקהש ,רמולכ ,האיצמ לש ןיינע לע הרומ "ואצמהב" ןושלה קויד :וזמ הריתיו
איהש תוקולא יוליג תגרדל דע אוה ("הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו") ה"בקה םע
.הז ןיינעב םדאה תולדתשהו תדובע יבגל ללכ ךרעב אלש - "האיצמ" תניחבב

לא בושת חורה"ד בצמו דמעמל עיגהל אוה לוכי דציכ בשוח ידוהי רשאכ :תרמוא תאז
- הלוכ הנשה לכ לע ךשמות (תינעתה םויד) וז תוררועתהש ןפואבו ,"הנתנ רשא םיקולאה
,לארשימ דחאו דחא לכל סחיב (האיצמ) "ואצמהב"ד בצמב ומצע תא דימעמ ה"בקהש ול םירמוא
ילבמ ,"םיברה תושר"ב ותכלב האצומו ,ןכומה ןמ וינפל תחנומש הלודג יכה "האיצמ" תמגודב
.ותדובע ןפוא יבגל ללכ ךרעב אלש תוקולא יוליג ,רמולכ ,ךכב תופצל

תילענ אגרד - וז האיצמש זירכהלו האיצמה לע לופיל קר הז ירה - ונממ שרדנש המו
לש ונוצר והזש ןוויכמו ,תוקולא יוליגב ונוצרש ,רמולכ ,ולש איה - תוקולא יוליגב
דחאתמ אוהש דעו ,ונוצר תא ה"בקה אלממ - "םיקידצ םלוכ ךמע" - קידצ תניחבב אוהש ידוהי
עצוממה ידי-לע ,דח אלוכ ה"בוקו לארשי :רהוזה ןושלבו ,ה"בקה םע תחא תואיצמ השענו
ותיב תאו וינב תא הווצי") הרותה יפ-לע הגהנההש ,רמולכ ,"'ה ךרד ורמשו" - "אתיירוא"ד
- תחא תואיצמ םישענש דע ,ה"בקה םע לארשי תא תרשקמה "ךרד"ה איה ("'ה ךרד ורמשו וירחא
."דח אלוכ"

תדחוימ חוכ-תניתנ הנשיש ,ןבומ - "'וג ואצמהב 'ה ושרד" רמאנ תינעתה םוי לעש ןוויכמו
."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורה" - הבושתה תומילשל דע ,הבושתה ןיינעל

:תינעתה םויד יוליעה לדוג ןבומ הז יפ-לע

דע ךכ לכ לודג רתסההו ,יוצר יתלב ןיינעו ערואממ האצותכ אוה תינעתה ןיינעש יפ-לע-ףא
איה וז הדירי ירה - (ם"במרה ירבדב ל"נכ) "תירקנ הרקנ"ד ארבסה תא לולשל ךרוצ שיש
.הבושתב בושל לארשי ינב תא ררועל ידכ ,היילע ךרוצל

ירה - יוצר יתלב בצמו ערואמ ונשיש האורו (הרות יפ-לע) לכתסמ ידוהי רשאכ :תרמוא תאז
שנוע םשל ושינעמ וניאש יאדוובו ,ו"ח ול ערהל ה"בקה לש ונוצר ןיא יאדוובש עדוי אוה
.'ה לא בושל ובש תודהיה תדוקנ תא ררועל - איה הזב הנווכה אלא ,דבלב

םוי" אוה תינעתהש (ב"פ) הבושתה-תרגאב ראובמכ - "ןוצר תע" אוה תינעתה םויש המ והזו
ט"שעבה תרותכו] "שממ לעממ הקולא קלח" ,ובש תודהיה תדוקנ תררועתמ זאש - "'הל ןוצר
וקלחב וא - ותצקמב ספות התאשכ םצעהש (תודיסח ישורדב תומוקמ המכב האבוהש) ג"סרה םשב
רבדל השענש דעו ,("ואצמה"ד בצמב אוהש) ה"בקה םע דחאתהלו בושל ,[ולוכב ספות התא -
.דח אלוכ ה"בוקו (אתיירוא ידי-לע) לארשי - שממ דחא

ןיינעל הביסה יהוזש) תולגה תריזג תא לטבל ותלוכיב - הז בצמו דמעמב ותויהבו
דחאו דחא לכ לע יאקד ,לטבמ קידצו רזוג ה"בקה (ב,זט ןטק-דעומ) ל"זר רמאמכ ,(תינעתה
הבושתב רזוח דחא קידצ היה םא וליפאש םינוקיתב אתיאדכו ."םיקידצ םלוכ ךמע" - לארשימ
.חישמ אב היה ורודב המילש

- לארשימ דחאו דחא לכמ שרדנ ("הבושתה יכרדמ") תינעתה ןיינע תוללכ ,הנהו
:"ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ

דמעמב ותויה תורמל הנה - םילודגבש לודג ,"םכיטבש םכישאר" תניחבב אוהש ידוהי םג
םוי" עיגמ רשאכ ירה ,(םיקידצה תגרדמ יהוזש רהוזב ראובמכ) "הבושתב וימי לכ"ד בצמו
.רתוי הלענ ןפואב הבושתה תדובע ונממ תשרדנש ול םירמוא ,(תינעתה םוי) "'הל ןוצר

הנשי רשאכ - דחוימבו) ותלוכיב ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" טושפ ידוהי םג - ךדיאלו
םיקולאה לא בושת חורה") 'ה לא בושל ("בורק ותויהב"ו "ואצמה"ב תדחוימ חוכ-תניתנ
,תולגה ןיינע תוללכ תא לטבמה ("םיקידצ םלוכ ךמע") "קידצ" תגרדב יולגב תויהלו ("'וג
.חישמ תאיב ידי-לע הלואגה תא איבמו

םג ,ןכל - לארשימ דחאו דחא לכל ךייש (תינעתה םויד) הבושתה ןיינע תוללכש ןוויכמו
הבוט הלבקו רבעה לע הטרח הניינע הבושתה ירהש] הבושתה ןיינעמ האצותכ אבה לעופב השעמה
לע לבקמש ירחאל דימו ףכית ,ןכלו ,"רקיעה אוה השעמה"ש ,לעופב השעמל עגונב ,אבהל לע
ןיווקה 'ג לכב תינעתה םויב תדחוימ הפסוה - [שממ לעופב הזב קוסעל ליחתמ אוה ירה ומצע
דחא לכל ךיישה ןיינע הז ירה - םידסח-תולימגו (הליפת) הדובע הרות ,דמוע םלועה םהילעש
."ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ ,לארשימ דחאו

דחאו דחא לכל םיכיישה םיניינע םה (הקדצו הליפת הרות) ולא םיניינע 'ג - רומאכו
לארשי לכ"ש שיגדמ לארשי ינב לכ ידי-לע ולא םיניינע 'ג םויק ,ןכלו ,הושב לארשימ
.לארשי תודחא :וזמ הריתיו ,"םירבח

:תודחאה ןיינע שגדומ (הקדצו הרות ,הליפת) ולא םיניינע 'גבש טרפבו

.הנלוכל תחא הרות - הרות .דחא 'ה םע תודחאתהו לוטיב ,"הירמ ימק אדבעכ" - הליפת
םע השוע תיבה לעבש הממ רתוי"ש דעו ,(תווצק 'ב) רישעו ינע ןיב תודחאו רוביח - הקדצו
אוה תיבה-לעב ירה הרות יפ-לעש יפ-לע-ףא ,תרמוא תאז ,"תיבה לעב םע השוע ינעה ינעה
אוה ינעה םג הז םע דחיב הנה ,(הקדצה תווצמ תא םייקמ אוה ירהש) ינעל עיפשמהו ןתונה
ןיינע תוללכ שגדומ הזבש ,("תיבה לעב םע השוע ינעה") תיבה לעבל עיפשמו ןתונ תניחבב
.תודחאה

ףוסב םלועה תדימעו םויק תא םילעופ - דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'גב הפסוהה ידי-לעו
ךותמ ,ףקותו "הדימע" לש ןפואב םהיניינע לכב קוסעל לארשי ינב םילוכי זאו ,תולגה ןמז
הלואגב ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל ןנוכתהל - הזכ ןפואבו ,ףוגה תחונמו שפנה תחונמ
.המילשהו תיתימאה

ךיישה יטרפ ןיינע ונשי - הזל ףסונו ,תוינעתה לכב הווש רבד אוה ליעל רומאה לכ
עבקנ הזמ האצותכש ,הז םויב עריאש ערואמל םאתהב ,דחוימ ןפואב (תבטב הרשע) וז תינעתל
:תינעת םויל הז םוי

לא לבב ךלמ ךמס"ש - אוה ("ירישעה םוצ" עבקנ וללגבש) תבטב הרשעב עריאש ערואמה
לע קוצמו רוצמה ליחתה הז םויבש ,רמולכ ,(ב,דכ לאקזחי) "הזה םויה םצעב םילשורי
תוינעת 'לה ם"במר) "קוצמבו רוצמב האיבהו םילשורי לע . . לבב ךלמ ךמס ובש" - םילשורי
.(ב"ה ה"פ

תיב ןברוחד תולגה ןהו ןושאר תיב ןברוחד תולגה ןה) תולגהו ןברוחה תלחתה היה הזו
(הילדג םוצו ,באב העשת ,זומתב ז"י) תומוצה ראשב ועריאש תוערואמה ראש לכ יכ - (ינש
."םילשורי לא לבב ךלמ ךמס"ד ערואמל ךשמהב ואב

ןיינע תוללכל הלחתהה היה הז ןיינעש ןוויכמ - תבטב הרשעד ןיינעה רמוח ןבומ הזמו
.(תבטב הרשעד ערואמל ךשמהב ,תומוצה ראשב ועריאש תוערואמה ירחאל) תולגה

("םילשורי לא לבב ךלמ ךמס") הז ערואמש הדבועב רתויב שגדומ הז ןיינעבש הדיריה לדוגו
:"שדוחל רושעב ירישעה שדוחב" עריא

."שדוק היהי ירישעה" - הלענו יולג ןפואב השודק לש ןיינע םע רושק רשע רפסמ
."שדוחל רושעב" - אפוג ירישעה שדוחבו ,"ירישעה שדוח" תודוא רבודמ - ונניינעבו
תוירשפא וב שיש םוי אוה ("שדוחל רושעב ירישעה שדוחב" ,תבטב הרשע) הז םויש ,רמולכ
.רתויב הלענ ןפואב השודקה יוליגו תכשמהל תדחוימ תוילולעו

קוצמהו רוצמה תלחתה ,"םילשורי לא לבב ךלמ ךמס"ד ערואמה היה הז םויב ,ןכ-יפ-לע-ףאו
הלודג הדירי וז ירה ,ןכ םאו .תולגהו ןברוחה תוללכ תא ויתובקעב איבהש ,םילשורי לע
.רתויב

הדיריה לדוגד הנווכה תילכתש אצמנ ,(ד"ס ל"נכ) היילע ךרוצל איה הדיריהש ןוויכמו
היילעהמ רתוי הלענ ןפואב ,רתויב הלודג היילע היהת הז ידי-לעש - איה תבטב הרשעבש
.תומוצה ראשבש (הדיריה ירחאל האבה)

תבטב 'י"ש (םהרדובא םשב - נ"קתס ח"וא רוט) ףסוי-תיבה בתכש המב םג אטבתמ הז ןיינעו
רמאנש ינפמ ,רחא םויל ותוחדל ןילוכי ויה אל תבשב לח היה םאש ,תוינעת ראשמ הנושמ אוה
רתוי) דחוימ ףקות ונשי תבטב הרשעבש ,רמולכ ,"םירופיכה םויב ומכ ,הזה םויה םצעב וב
םויה םצעב" בותכש המ והזו .תבשה תא החודש םירופיכה-םויד ףקותה תמגודב (תומוצה ראשמ
םוי לש ומוציע"ד ןיינעה ךרד-לע ,הז םויד תוימצעהו תוימינפהו ףקותה ,רמולכ ,"הזה
.םירופיכה-םויל עגונב - "רפכמ

יוליעה ינפמ - תבטב הרשעד "ןוצר תע"ב הבושתה תדובעב דחוימ יוליע ונשיש ןבומ הזמו
תוימינפו םצע לע זמרמ הז ירה םדאה תדובעבו ,"הזה םויה םצעב" - הז םויבש דחוימה
ןוצר םוי") תינעתה םויב תררועתמש ,תודהיה תדוקנ ,("שממ לעממ הקולא קלח") המשנה
."בורק ותויהב"ו "ואצמהב"ד יוליגה ידי-לע ("'הל

דע ,תולגה ןיינע תוללכ תלחתה םע רושק תבטב הרשעד ערואמהש ליעל רומאה יפ-לע
הז ידי-לע ,תולגה ןיינע תוללכ תא לטבל םיאתמה ןמזה םג והזש ,ןבומ - הז ונתולגל
הביסה יהוזש ,"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ" - תולגה ןיינעל האיבהש הביסה תא םילטבמש
,דימו ףכית בבוסמה םג לטבתמ - הביסה תא םילטבמ רשאכו ,תולגה ןיינע תוללכל הדיחיה
."ןילאגנ ןה דימ" :(ה"ה ז"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןושלבו

רבדה שגדומ תבטב הרשעב לבא ,תוינעתה לכב םנמא ךייש (תולגה תביס לוטיב) הז ןיינע]
.[ל"נכ ,תולגה ןיינע תוללכד הלחתהה אוה תבטב הרשעד ערואמהש ןוויכמ - רתויב

ינפמ" םנמא] לארשי-תבהאד ןיינעה ךפיה - אוה הז ונתולגל איבהש ירקיעה אטחהש ןוויכמו
רדעה - אוה ירקיעה אטחה ,ןכ -יפ-לע-ףא לבא ,"ונצראמ ונילג (םיבר ןושל) וניאטח
(ב,ט אמוי) ארמגב אתיאדכ ,[לארשי-תבהאד ןיינעה (ןורסיח ןושלמ - "אטח") ןורסחו
םש שרופמכ) "םניח תאנש" - היה םאטחו ,"םציק הלגתנ אל םנווע הלגתנ אלש םינורחא"
לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב הפסוהה ידי-לע לעפנ תולגה תביס לוטיבש ןבומ ירה - (ארמגב
.תולגה ןיינע תוללכ אליממ ךרדב לטבתמ הז ידי-לעש ,("םניח תאנש"ד ןיינעה ךפיה)

םע דחיבש רמול חרכהב ירה - הכמל האופר םידקמ ה"בקהש ל"זח ירבדב אבומה ללכה יפ-לעו
הארוהה םג הזמרנ ,("םילשורי לא לבב ךלמ ךמס") תבטב הרשעב עריאש יוצר יתלבה ערואמה
תלחתהל ךשמהו האצותכ אבש) הז ונתולגל דע ,תולגה ןיינע תוללכד "האופר"ה אטבתמ המב
.ןמקלדכ ,(לארשי-תודחאו לארשי -תבהא) תודחאה ןיינע - (תבטב הרשעב ןיינעה

:הזב רואיבהו

הלק יכה תוננובתהב ירה - ומצעשכל "םילשורי לא לבב ךלמ ךמס"ד ערואמב םיננובתמ רשאכ
ויהש םידוהיה לכ לצא תודחא לש ןיינע לעפנ םילשורי לע רוצמה תלחתהב דימש םיאור
לכש ןבומ ירה ,("אצוי ןיא") םילשורימ תאצל לוכי היה אל דחא ףאש ןוויכמ יכ ,םילשוריב
ריע ,וידחי הל הרבוחש ריע" - םילשוריב םיאצמנ םלוכש הזב ודחאתה םילשוריב ויהש ולא
והער םע שיא םה ושגפנ םשו - (ו"ה ג"פ הגיגח ימלשורי) "םירבחל לארשי לכ השוע איהש
.ומויב םוי ידימ

האצותכ (שדקמה תיב ןברוחו ריעה תעיקב) באב העשתבו זומת ז"יב ועריאש תוערואמה]
הרשעב רוצמה תלחתה ירחאל הצחמו םייתנש ועריא - תבטב הרשעב םילשורי לע רוצמה תלחתהמ
לש םתודחא - איה ,תבטב הרשעב רוצמה תלחתה םע דימו ףכית הלעפנש הלועפה וליאו .תבטב
.[(םילשוריב ובשיש ולא) לארשי

היהש ,םלועה תומוא יכלממ ךלמ ;םתריחבב יולת היה אל בוש הז ןיינעש - ךכ ידכ דעו
!לארשי תודחא לש בצמו דמעמב ויהי םידוהיש לועפל חילצהו וחוכ תא לצינ ,"הפיכב לשומ"

םתודחאש הזב אטבתמ רבדהש יפכ - היתווצמו הרותה לע תדסוימ התיה וז תודחאש ןבומו
לגרל היילעהש םינושארב אבומכ] "האריה תומילש" לע הרומ המשש ריע םילשוריב התיה
היה הבש ריע ,[םהיתומוקמל םירזוח ויה רשאכ םג םימש-תאריב הפסוה תלעופ התיה םילשוריל
לש דימתו רחש לש דימת) תונברק ובירקה ובש ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" - שדקמה-תיב
םוי ידימ ,םדמעמב לארשיו םנכודב םייוולו םתדובעב םינהכ ,(הזב אצויכו ,םיברעה-ןיב
ידי-לעו ,הרותב תוכלה וקספו ןירדהנסה ירבח ובשי שדקמה-תיבבש תיזגה תכשלבו ,ומויב
!לארשי ינב לש םיימוי-םויה םהייח תא וריאה "הכלה וז 'יוה רבד"

ןיינע תוללכד הלחתהה היה "םילשורי לא לבב ךלמ ךמס"ד ערואמהש תורמלש ןבומ הז לכמו
הז ונתולגל דע תולגה ןיינע תוללכל "האופר"ה ןיינע הזב זמרנ הז םע דחיב הנה - תולגה
ןפואב אלא ,אבהלו ןאכמ קר אלו ,תולגה ןיינע לטבתמ הז ידי-לעש ,לארשי לש םתודחא -
דעו ,("ךילע םישא אל 'וג הלחמה לכ"ד ןיינעה תמגודבו ךרד לע) ורקיעמ רבדה תא רקועש
."יב תפנא יכ 'ה ךדוא"ד - בוטל ךפהתמ תולגה ןיינעש

- דחוימבו ,ןמז לכבו תע לכב - לארשימ דחאו דחא לכ רובע דומילהו הארוהה יהוזו
:תבטב הרשעד ("'הל ןוצר םוי") "ןוצר תע"ב

ךורע-ןחלושהו ך"נתה ישרפמב ןייעמש תעב) תבטב הרשעב עריאש ערואמב ןנובתמ ידוהי רשאכ
םיאצמנש ולא לכל ריכזמו ומצעב רכזנ אוה ירה - ("תוחילס"ה תרימא תעב וא ,'וכ
תודחא ,לארשי לש םתודחא ידי-לע לעפנ (הז ונתולג) תולגה ןיינע לוטיבש ,ותביבסב
לבב ךלמ ךמס"ד ערואמב תזמורמ וז "האופר"ש יפכ) היתווצמו הרותה לע תדסוימו תססובמה
.(הכוראב ל"נכ ,"םילשורי לא

םע הרושקה תודחא ,תודחאה תילכתב והער תא שיא דחאתהל םיכירצ םידוהי :תרמוא תאז
,"האריה תומילש" ,("וידחי הל הרבוחש ריע") "םילשורי"ב תודחא - היתווצמו הרותה תוללכ
ונשיו ,("ןירדהנס"ה לש םניינע תמגודב) "רוא הרותו הווצמ רנ"ב םיראומ םהייחש ךכ
ראובמכ) םדמעמב לארשיו םנכודב םייוולו םתדובעב םינהכד ןיינעה תמגודו ןיעמ םתדובעב
.(ץראל-ץוחבו תולגה ןמזב םג םתמגוד שי ולא םיניינע לכש תודיסח ירפסבו רסומ ירפסב

ןפואב אלו ,"םייחב תרחבו" - םתריחבבו לארשי ינב לש בוטה םנוצרמ השענ הז לכו
היהש יפכ) תודחא לש בצמב תויהל לארשי ינב תא ץלאי לבב ךלמ רצנדכובנש ו"ח םיקוקזש
.("םילשורי לא לבב ךלמ ךמס"ד ערואמב

ןירוקש הרטפהב םג שגדומ - (בוטה םנוצרמ) לארשי לש םתודחא תודוא ליעל רומאה .אי
:שגיו תשרפ תבשב

וילע בותכו דחא ץע ךל חק" :איבנה לאקזחי לש ותאובנ תודוא רפוסמ שגיו תשרפ תרטפהב
לארשי תיב לכו םירפא ץע ףסויל וילע בותכו דחא ץע חקלו וירבח לארשי ינבלו הדוהיל
ינא הנה . . 'ה רמא הכ" :םש ךישממו ."ךדיב םידחאל ויהו דחא ץעל . . םתוא ברקו וירבח
הדוהי ץע תא וילע םתוא יתתנו וירבח לארשי יטבשו םירפא דיב רשא ףסוי ץע תא חקול
היהי דחא ךלמו . . ץראב דחא יוגל םתוא יתישעו . . ידיב דחא ויהו דחא ץעל םיתישעו
.(הכ-זט ,זל לאקזחי) "םלועל םהל אישנ ידבע דודו . . םלוכל

הדוהי ץע - םיגוס 'בל םה םיקלחנ תוללכבו ,םיטבש ב"י םנשיש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
ה"בקה תארוה האב - וירבח לארשי ינבו םירפא דיב רשא ףסוי ץעו ,וירבח לארשי ינבו
םנשי - .דחא ץעל םלוכ תא דחאל שיש ("םיאיבנה וידבע לא ודוס הלג") לאקזחי לש ותאובנב
יריש תא ףורשל םיכירצ רשאכ ,ןכ-יפ-לע -ףא לבא ,(םירפאו הדוהי) הגהנה ינפוא 'ב םנמא
הדוהי תא דחאל םיכירצ - ("םלועל םהל אישנ ידבע דודו") הלואגה תא איבהלו תולגה
."ךדיב םידחאל ויהו" "דחא ץע"ד ןפואב םירפאו

לכב הרותב וז הארוה תמייק ,האובנ הלטבש ירחאל םגש ,רמולכ - הרותב העבקנ וז הארוהו
- לארשי ינב לש םתודחא תלעפנ םדי-לעש ,"ןנבר יכלמ ןאמ" ידי-לע לעופב תעצבתמו ,הפקות
אישנ ידבע דודו" - הלואגה ןיינע תא איבהלו לועפל ךרדה יהוזו ."ךדיב םידחאל ויהו"
."םלועל םהל
יתלב - החנמ תלפת רחאל ,ג"משת'ה - החמשל ךפהיי - תבטב הרשע ,יחיו תשרפ 'א םוי תחישמ םיעטק)
(762 -768 'מע ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה- םחנמ-תרות' ;הגומוחוכ תא לצינ ,"הפיכב לשומ" היהש ,םלועה תומוא יכלממ ךלמ
!לארשי תודחא לש בצמו דמעמב ויהי םידוהיש לועפל חילצהו

םיכירצ - הלואגה תא איבהלו תולגה יריש תא ףורשל םיכירצ רשאכ
"ךדיב םידחאל ויהו" "דחא ץע"ד ןפואב םירפאו הדוהי תא דחאל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ונאש יפכמ הלודג ונילע תונמחרה
םיניבמ


!?תולגב םידוהי שיתהל רשפא דוע המכ

הלואגה תא רתוי דוע םירהממ םירומאה םיניינעה לכב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש - רקיעה
,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה

,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ םיאצוי לארשי ינב לכש - תוטשפבו
,השודקה ונצראל םיאבו ,תועקרק ןהו ןילטלטמ ןה ,הדובעה יניינע לכ ,"םתא םבהזו םפסכ"ו
'ה ביחרי" - ללוכ ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"
.ינומדקו יזינק ,יניק ץרא ,"ךלובג תא ךיקולא תא

בקעי יחיו"ד ןיינעה השענ - םינורחאה תולגה יעגרב ןיידע םיאצמנ רשאכ ,הז ינפל דועו
."םירצמ ץראב

תומילשל שממ דימו ףכית םיאב "םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד ןיינעהמש ,אוה רקיעה ,לבא
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,לארשי ץראב - "יחיו"ד ןיינעה

הרשע עבשמ"ש אלא ,דוע אלו ,(תולג) םירצמ ץראב "הנש הרשע עבש" ומלשנ ןמזמ רבכ ירהש
םיקעוצ ,אלימבו ,הנש םייתאמ דוע ופסותינ ןכ ירחאלו ...הנש תואמ הרשע עבש השענ "הנש
ץפח ה"בקה ...!?"תולג ןיא ןדיא ןרעטאמ רועיש א זיא לפיוו" ..."יתמ דע" לארשי ינב
-תחנ ול היהת זאו ,ונקדצ חישמ תא איביש ..."דייה -רעטנוזעג" - 'וכ חור-תחנו האנהב
...!ארבנ גונעת םע דחיב ארוב גונעת ,תומילשה תילכתב חור

םירסייתמש םידוהי לש םנובשח לע - 'וכ ןאכלו ןאכל תועד ,תועד יקוליחל םוקמ המו
,"ותעשב המלש תדועסכ" ול עיגמ ,טושפ יכה לעופ וליפאש ,הרותה ןיד-קספ ךפיה) ...תולגב
ינבש ךכל ףסונו ,("בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ןהש ןהמע ךתבוח ידי תאצי אל" - זא וליפאו
דע" לארשי ינב םיקעוצ ,אלימבו ..."אתולגב אתניכש" םג ירה - תולגב םירסייתמ לארשי
..."יתמ

לדוג יבגל ךרעב אלש אוה תולגב םיאצמנש לארשי ינב לע תונמחרה לדוגש ,ףיסוהלו
יפל - "ונילע םחר םיברה ךימחרב" ה"בקהמ םישקבמ ,ןכלו ,םיגישמו םיניבמ ונאש תונמחרה
תונמחרה תניחב ,אקווד "םיברה ךימחרב" ,םא יכ ,גישהל ונחוכב ןיא ,תיתימאה תונמחרהש
לש תונמחרה תניחבמ הלעמלו ,םיטבשה לש תונמחרה תניחבמ הלעמל ,תולשלתשהה רדסמ הלעמלש
רבסהו רואיבל םוקמ-תניתנ שי תובאה וא םיטבשה לש םתגרד דצמ םא וליפאש ,ונייה ,תובאה
,"םיברה ךימחר" תניחב דצמ ירה ,(...לכשב לבקתמ וניא הז רבסהש ףא) תולגה ןיינע לע
לע רואיבו רבסהל ללכ םוקמ םוש ןיא - תיתימאה תונמחרה לדוג תא עדוי ךרבתי אוהש יפכ
!תולגה תוכירא

אלש יאדווב - "תולגב םהל בוט"ש םינעוטש םישפיט םנשי םא וליפאש ריהבהל ךרוצ ןיאו
וניצמש ךרד-לע ...!?"םיטושה ינפמ ומלוע דבאי" :עודיה ןושלבו ,ולא םישפט םע םיבשחתמ
המחל ןידבוע ןה ירה" - "'וג המואמ ךדיב קבדי אלו" רמאנ הבש ,הרז-הדובעל עגונב וליפא
!(ההימתב) "םיטושה ינפמ ומלוע דבאי ,תולזמלו םיבכוכלו הנבללו
-278 'מע ב ךרכ ,ו"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות - ו"משת תבטב 'ט ,שגיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 280

רקיעה אוה השעמה


הרתי תוצמאתהו חוכ ףיסוהל
הלגנה דומילב


תוקולא יוליג היהי הניפ לכב

,"ריאהל תורנ" תויהל דוחייב וניאישנ וניתובר ועבת םהמש ,טרפב םימימתו ,ללכב םידיסח
ןיא התע-תעלש םידוהי םתוא לש ,"םדא תמשנ 'יוה רנ" ,תורנה תא קילדהלו ךליל םיכירצ
םידקמ דחא לכש ירחאל - ונמיה ץוחבמ ריאמ וניאש אטישפו ,םהב ריאמ וניאו קלוד רנה
.םירחא םידוהי לש םהיתורנ םג קילדמ ובש "שא"ה תועצמאבו ,ולש רנה תא הליחת קילדמו
ךירצ - וילא תשגל ולכויש חיני (ולש רנה תא קילדהל םיכירצש) ידוהי ותואש ידכ ,לבא
,חילצי יאדווב הז ידי-לעו ,הרותד הלגנ ידי-לע - ןקזה וניבר הארהש ךרדב "ותוא תחקל"
תרותב קר אלו ..."ןיז ילכ"ב ךרוצ שי הז ליבשבש ,אלא .דיסחל םג והשעי ךכ-רחאו
.הרותד הלגנב םג אלא ,תודיסחה

ק"כ לצא ליגר היהש יוטיבהכ - (תשק הבור) "רעסיש" והואשע ונתיאמ דחא לכש ןוויכו
הרירב ונל ןיא ירה - "רעסיש א ראפ טכאמעג ןעמ טאה זדנוא ןופ ןרעדעי" :ר"ומדא ח"ומ
ןפערט טעוו'מ") הנוכנה הרטמה רבעל הייריה היהת אמתסמו ,תורילו הבורה חקיל אלא
.("ןסיש ףראד'מ ואוו וצניהא

עדוי וניא לבא ,תוריל אוה עדויש רמאש דחא לע רופיס ונשי (:רמאו ךייח ר"ומדא ק"כ) -
עגונב לבא ...ינשה דצמ וא הז דצמ ,הבורה תא זוחאל ךירצ דציכ (ודמלל וחכשש ןוויכ)
ונתנשכ ,ירה ,"ןקותמ וניאש רבד ודי תחתמ איצומ וניאש רבח לע הקזח"ש ןוויכ :ונניינעל
!ןוכנה ןוויכל קר תוריל םילוכיש הלאכ םיבור ונל ונתנ אמתסמ ,םיבור ונל

תלוזה תא םילטבמ הז ידי-לעו ,הרותד הלגנ לש "רודכ"ב הבורה תא ןיעטהל קר םיכירצ
.ל"נכ ,תוהמל תוהממ ותוא םיכפהמש דעו ,ותואיצממ

:שממ לעופל עגונב איה הנווכה אלא ,אניתאק אשרדל אלו

םויקד ןיינעה לדוג לע ףסונ ,ןכש ,הרותד הלגנ דומילב הריתי תוצמאתהו חוכ ףיסוהל שי
עויס היהי הרותד הלגנ דומילש םג ונחטבוה ,המצע דצמ הרות-דומלת תווצמ טרפבו הווצמ
,תדחוימ השיג ונל ןתייש - הצוח תונייעמה תצפה - ןיד אמלעב ונתוחילשב רתויב לודג
םוקמ לכב תוארל לכונ ונימיב הרהמבש ,ךכ ,וזלה תוחילשה יולימל תדחוימ הנכהו הרשכהו
ןפואב (דיסח ךלוהש) "טאידיא דיסח"ש ("ןאט רעק א ראנ ךיז טעוו'מ ואוו") הניפו
לכבו םוקמ לכבש ,ונייה ,עודיה םגתפה-רופיסהכ ,ללכ םוקמ תספות הניא תרחא תואיצמש
תוקולא היהי ("ןדנעוו ראנ ךיז טעוו'מ ואוו ןוא ןרעק ראנ ךיז טעוו'מ ואוו") הניפ
."'ה תא העד ץראה האלמ" בותכש ומכ ,יוליגב

תמדקהבו ,אתיירואד אתמשנ ,תודיסחה תרות יהוז ,הרותבש רואמה ידי-לע השענ הז ןיינעו
,וכרע יפל דחא לכ ,הרותד הלגנב הלודגו הבחר העידי - םיבחר םילכ - "ילכ"הו "ףוג"ה
.ובצמו ודמעמ
ןושאר קלח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"ישת'ה תבטב ד"כ ,אראו תשרפ 'ג םוי תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 247-246 'מע (ד)

יבר יצוצינ


םדקמ ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ


םיניינעב בשחתהל ןיאש אטישפ ,דע ידע ןיינבב רבודמשכ"
לש ותעד תבחרמ האנ הרידש ןוויכ" * "ןמז ךשמב םירבועה
תוארוה ללש * "תמצמוצמ םתריד היהת אלש לדתשהל שי ,םדא
רשקב ,'בר השעמ' ןהב שיש תודבוע דצל ,יברה לש תוכרדהו
לארשיב תיב תמקהל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:ונרוד אישנ יברה אטבתמ ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ,ונתוח ייחב ויבתכממ דחאב

. :וכרד חטבל תכלל הצורהו ,עבטה תולבגהב סנכנ אוה ןיאו ,לארשיב יבר שי
יברהש . . יברה יפ תא לואשל ילבמ ודי תא םירי אל - 'וכו תיבה תגהנהב.
אצמנ שיא . . הז לע תמכסמ תימהבה-שפנ םגו הכרב ותכרבו הרימא ותרימא
אל [יכ תעדל וילע] . . תירקיע םייח תלאש ןורתפ ינפל דמוע וא הכובמב
לע אל ללכ ןעשיהל ול ןיא . . לואשל ימ תא ךל שי .לארשי םולשו סח ןמלא
םיניינע אלא ולא לכ ןיאש ,רוסרסה לע אלו ןכדשה לע אלו ומצע תניב
זאו וירבד יפ-לע השע . . ויתוקפס תא רותפל תיאדו ךרד ול שיו ,םיקפוסמ
...חילצת

.לארשיב םיתב רופס-ןיא תמקהב ברועמ יברה היה ,תואישנה תלבק רחאל יכ ונא םיאור םנמאו
לכב וילא םינופה תא ךירדהו החפשמה ייחב הרועמ תויהל יברה ףיסוה ,ןיאושינה רחאל םגו
.תיבה יניינעב לעשו דעצ

'ה תארי תרבודמ

:(81 'מע גילרה 'תונעמו תורגא') ךודיש תעצהב תוניינעתה לע הבושתל המגוד הנה

תארי איה תרבודמה םא קר ךודיש תעצהב ןיינעתהל שיש ןבומ - ותלאשל הנעמב
.םוי םויה ייחב הרותה יפ-לע תגהנתמו 'ה

יאצומ[ב] ףרגלטל" :(78 'מע םש) יברה שקיב ,ךודישל הכרב תשקב ובו קרבמ לש ספוט לע
:"שדוק תבש

.ש.מ .חמש גח תחלצומו הבוט העשב ךודישה אהי וקרבמל הנעמב

םירוהה לע עיפשהל

'מע םש) יברה ול הנע .ךודישל תרבודמה ירוה לש תודגנתה לע יברל חווידש רוחבב השעמ
:(72

ללכב וא .םסחי ונשיש םהילע עיפשהל - 'יש - הרוחבה ירוה תליהקד ברה שקבי
.םהילע ועיפשיש רעשל שיש [םדא ינב=] א"נב

תסנכה [לש הפוק]ל" רסמיי ףסכהש ןייצ יברהו ףסכ םוכס ,הארנה לככ ,ובתכמב ףריצ רוחבה
."הלכ

תחא דועו עברא

עיבה םימעפה תצקמבו ,םכריב ףאו םיכודישה תועצהל יברה םיכסה תובר םימעפ ,םירבדה עבטמ
תעצה תלילשל תוביס עברא הנמ יברל ובתכמבש ינולפב השעמ .הלילשב ץילמה ףא וא תוגייתסה
:(78 'מע םש) בתכו יברה ףיסוה ךכ לע .תמייוסמ ךודיש

המל - ןכ םא .םינש 10 ,ובתוככ ,אוה ליגב םהיניב קוליחה - 1-4 לע ףסונ
היהתש העצהב ןיינעתהל יאדכו !?ל"נה םיילילש םיניינעו תוקפס לכל סנכיהל
...רתוי [הקלח=] רעטאלג

םיידדצ םילוקישל אל

רבדב הבושת ("'יש . . ברה ךרבאה") בושח ךרבאל יברה בתוכ (21 'מע םש) ח"ישת טבשב 'הב
:הלאשה יפוא לע דומלל רשפא הבושתה ןכותמ .לביקש תמייוסמ ךודיש תעצה

םיניינעב בשחתהל ןיאש אטישפ ןכלו דע ידע ןיינב רבד-לע אוה רבודמה הנה
קרש ,ילצא יאדוול בורק קזח םשור הידיד ןודנבו ,רצק ןמז ךשמב םירבועה
ןוידה רקיעו ,הרומאה העצהב ללכב ןיינעתמ וצחול בצמהש ול המדנש ינפמ
דומלל רודיס לש היינש תונמדזה היהת םא עדוי ימש ינפמ אוה וצחול בצמהש
אלא רבדה ףוגב םניאש םימעט ,תרמוא תאז .'וכו 'וכו החונמב הנותחה ירחאל
רתוי תונורסח אצומ הז ץחל תורמל וליפאש ןוויכו ,ול הצוחמש םיניינעב
םיגוויז גווזמה ךרבתי 'הו תורחא תועצהב ןיינעתיש יתעד התיה ,תולעממ
לכוי תמאב הצרי םאבו ,ונמזבו ותעב ,הז וא הז ,ןוכנה וגוויז ול איצמי
.ותנותח ירחאל םג תורשכבו החונמב הרותב קוסעל

תוכרבה רוקממ הכרב

:(59 'מע 'תונעמו תורגא') וילא ובתכמ ףוסב יברה בתוכ ויאושינ ינפל דמעש ןתחל

,הכרב תפסותל םיקוקז זאש ,דע ידע ןיינב ,לארשיב תיב דסייל םיננוכתמשכ
תמא תרות ונל ןתנ רומאכ רשא 'תי םשה אוה ,תוכרבה רוקממ תדחוימ הכרבו
.םהב יחו ,רמאנ םהילע ויתווצמ םויק ידי-לע ,ונכותב עטנ םלוע ייחו

770-ב 'םימימת'ה קר

הפוחה תא רדיס ומצעב יברהש תוגוז תורשע המכ לש םקלחב הלפנ האלפנו הלודג תוכז
הנפ רשא ינולפ לש בתכמ םוליצ ספדנ 31 'מע (גילרה) 'תונעמו תורגא'ב .םהלש םישודיקהו
גהונ םירקמ הזיאב לאושל ריהבמה יברה תבושת ןכו ,ותפוח תא ךורעל ליאויש השקבב יברל
.ןכ תושעל אוה

:(י"חשת זומתב 'ז יעיבר םוי) ל"נה תיינפ

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ןישודיקו הפוחה רדסמ היהי ש"דא ק"כש הלודגה תוכזב תוכזל ינא הצור דואמש תויהב"
,תולולכה עובקל םא לומתא יתלאשש לולא י"ח וא ז"י םימיב םא לואשל יננה ןכל ,ונלצא
.ל"נה דעומב ןישודיקו הפוח רדסמ היהי ש"דא ק"כ םא לאוש יננה

הפוח רדסמ היהי ש"דא ק"כש תוכזב םיצור 'יש ןתוחמהו 'יחת . . יתסורא םג .ב.נ"
."ןישודיקו

:ושדק-די בתכב יברה ןייצ הבוגתב

ןיאו .ןאכד םימימת-יכמות ידימלתל עגונב קר גהונ והז תונורחאה םינשב
ינפמ םקיר םהינפ ובישה רבעבש ולא לכ תאנק ררועל ןיאש טרפבו .תונשל
.ל"נה

הבישי ידימלתל הרזע

לע םיארוק ונא (9 'מע 'תונעמו תורגא'ב המוליצ) ו"טשת ןוויסב ו"ט םוימ יברה לש בתכמב
:יברה בתכ ךכו .הנותחה יכרצל הבישי דימלתל ועייסיש ימ לש אמייקו אייח אערזל הלוגס

'יש . . ךרבאהל ילש הנעמה לבקתנ רבכ חטבו ,ןויס 'גמ ובתכמ לע הנעמב
תובוט תורושבל הכחאו .בוט רמג ידיל רבדה אבו ול םיעיצמש תודבכנה תודוא
םדיב - 'ה ץפחו .ןיינעה ךותב םה בתוכש יפכש ןוויכ 'ית ותגוזמו ונממ םג
דקפיהל םבבל תולאשמ יולימב טרפבו .ראב יד ןיא ןיינעה תוכזו .חילצי
הנה ,ו"ת ק"האב םידדצ המכמ יל ובתכש יפכו - בורקב אמייקו אייח ,אערזב
חטבו .הנותחב םירושקה םירודיסב הלש דימלתהל תעייסמ הבישיש םש גהנמה
- קיפסמו העורה אוהש ה"בקהו .ןידה תרושמ םינפל םג השעת תיתודיסח הבישי
.וז הפסוה ןכ-םג קפסי

"האנ הריד"

.(אער-רע 'מע דכ ךרכ 'שדוק-תורגא) םהיאושינ רחאל (ותייערו) ךרבאל יברה הנעמ הנהו
:ןתחה תא טרפבו גוזה ינב תא דדועמ יברה ךיא תוארל ןתינ בתכמב

:ויתולאשל הנעמב .ב.נ

ןכו ויתונווע לכ ול ןילחומ ןתחש הכרבל םנורכז וניתובר ןיד-קספ עודי (א
.הלכ

טרפבו - שואי המכו-המכ-תחא-לעו ,ח"אדב תילכתב תללשנ תובצעש עודי (ב
הרותה םויקב ערוג הזש שחומב םיאורשכ דחוימבו .דוסי לכ הזל ןיאשכ
.תווצמו

שארל ל"נהב שמתשמ - ותכאלמב אוה ןמואש ,הז-תמועלה רשא ןבומ הזמ (ג
?"ליסכו ןקז"ל עומשל ןיאש הרבסה ךירצ םנמואהו 'וכו תונשקעהו הנושארלו

דומיל - ןדיד ןודינב אוה ירה - םיאתמ יתלב חור בצמל הצועיה הצעה (ד
- יכה ואלב ,וילע ירהו .תלוזה םעו ומצעב ,יפושבו תויחב תודיסחו הלגנ
.ועמשמכו וטושפכ ,ןדמל א ןרעוו "דיקפתה"

תונייעמה תצפה תקדצ - ל"נהכב אימשד אתעייסה תלדגהל תדחוימ הלוגס (ה
.ל"קו .הצוח

ז"ע) דומלל 'וכו תכסמ הזיאל עגונב אוה ל"זחמב ץפח ובלש ןושלה (ו
.(מ"ר ס"וס ד"וי ע"וש) "הצורש" 'לה דומילה םוקמל עגונב :(א,טי

םתריד היהת אלש לדתשהל שי - םדא לש ותעד תבחרמ האנ הרידש ןוויכ (ז
.תמצמוצמ

.תימינפו תיתימא החמש םהמ דחא לכל - בוטב םימייסמ (ח

בר השעמ

.יברה ירבדמ ןיאושינו םיכודיש יניינעב תוארוה לש םיצבק המכ ועיפוה תונורחאה םינשב
ת"הק) "ןיאושינו םיכודיש יניינעב םירואיבו םיגהנמ תוארוה יטוקיל" - םהיניב םיטלוב
רפסה עיפוה הנורחאלו .(ד"נשת ק"הא ת"הק) "םלוע תחמש" - רתוי תבחרומ הרודהמו (ב"נשת
תוחישה ,תונומתה דצל .ב"ויכו תונותחב יברה תופתתשה תא דעתמה - 'לארשי שדקמ' אלפנה
:םידחא םינינפ ןלהל .עודי היה אל וקלחבש יתכלהו ישעמ רמוח רפסה ללוכ ,םירופיסהו

ךלמל המוד ןתח

ןתחה שקיב - ב"ישת הכונחד 'ה רנב המייקתהש - ןאסגילעז אבא-םהרבא ר"דה ח"הרה תנותחב
תעב םירחא תרשל ול יואר ןיאו ךלמל המוד ןתחש ורמואב ןאימ יברה ךא ,יברל סוכ גוזמל
.(110 'מע 'לארשי שדקמ') ותנותח

םעטב יולת

עיפשמה םג ומע עסנ ,ג"ישת ולסכב 'אב ,ןמדלוג חספ-השמ 'ר ח"הרה תנותחל יברה עסנשכ
- םוי ותוא רקובב ןתחה ול גיצהש הלאש יברה תא לאש הלה .ןיטיוול יולה לאומש 'ר ח"הרה
הלאשל הבושתה יכ יברה ול הנע ךכ לע .רחא ןתח לש 'רמוש' תויהל דחא ןתחל רתומ םאה
'ךלמל המוד ןתח' םעטמ איה םא - ןתחל הרימשה ןיינעל םעטהו הביסה תוללכב היולת
שמשי ןתחש רשפא-יא - 'ךלמל המוד ןתח' םעטמ םא :[םיקיזממ] הרימש םעטמ וא ,[דובכ]
.(115 'מע םש) רחא ןתחל רמוש תויהל לוכי ןתח םג - הרימש םעטמ םא לבא .רחא ןתחל רמוש

"םידימלתה ולא"

,הנותחב וחכנ אל ןתחה ירוהש רחאמ .ןמרל אבא-יבצ 'ר ח"הרה ןתחתה ו"טשת לולא 'דב
והימ) ןתחה דמול ימ לצא ,הלאשב בישה ,יברה תא ולאששכ .ןיניבשושה ויהי ימ וטבלתה
ודבכל יברה הרוהו ,טעיקוב ריאמ-םייח ברה לצא דמול אוהש הנע ןתחה .(הבישיב ולש מ"רה
.(198 'מע םש) תוניבשושב

"תשדוקמ ,תשדוקמ"

,ז"טשת לולאב ו"כב הכרענש ,ןוסבקעי רעבוד-ןושרג 'ר ח"הרה תנותחב וחכנש הייאר ידע
ינב וניחאמ המכ גהנמכ) "תשדוקמ ,תשדוקמ" וזירכי ןישודיקה ידעש דיפקה יברה יכ ורפיס
.(210 'מע םש) (לארשיתודיסחה ינייעממ


שגיו תשרפ


ךפא רחי לאו . . ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו
(חי,דמ) ךדבעב

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

תא ה"בקה אלמיש ,ותנווכ רקיע היהי ,םיימשגה ויכרצ יולימ לע שקבמו 'הל ללפתמה םדא
ןיא וזכ הליפת לע .וב שבולמה ארובה קלחל העפשהו הכרב ךשמיתש - ךרבתי ונעמל ותשקב
.תלבקתמ ותליפת ךכיפלו םימש-םשל איה ללפתמה תנווכ ירהש ,גרטקמ ןטשה

:בותכה זמרש והז

;הליפתב וינפל דמועו 'ה לא שגינ ("הדוהי") ידוהישכ - "הדוהי וילא שגיו"

;"יב"ש "ינודא"ה לא ןווכל וילע - "ינודא יב רמאיו"

.ותליפת לע גורטיק םוש אהי אל יזאו - "ךדבעב ךפא רחיי לאו"
(ב"ע טי ףד ,תישארב הרות-רוא)

* * *

,ותכרב תא לבקל ורודבש "קידצה ףסוי" לא שגינ ידוהישכ - "הדוהי וילא שגיו"

עייסמה רבד ,קידצה לש תינחורה ותעפשה וב סנכתש שקבמ אוה הליחת - "ינודא יב רמאיו"
:ןכמ רחאל קרו .קידצה םע ולש דוחייו בוריקל

שיגרמ אוה זא םגש אלא .םייטרפה ויניינעב ומצעל הכרב שקבמ אוה - "רבד ךדבע אנ-רבדי"
:ךישממ ןכל .קידצה יבגל וכרע טועימ תא

,םייטרפה ויניינעב ודירטמו קידצה לש ונמז זבזבמ אוהש לע - "ךדבעב ךפא רחיי לאו"
,קידצה יבגל ךרע ירסח תניחבב םהש

םימוד םיקידצו ,(דל ב"חז האר) ךרבתי ותוכלמ תדימל זמור "הערפ" - "הערפכ ךומכ יכ"
קידצה םג ךכ ,ויתוירב לכ תא לבוס אוהו דסחהו בוטה תילכת אוה ה"בקהש םשכ ;םארובל
.םלוכ תא לבוס
(א"ישת שגיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

רמוא הדוהי 'ר" ,ןאכ (הבר) שרדמב אבומכ ,המחלמל ןכומ היה אוה ,ףסויל שגינ הדוהישכ
."המחלמל ומע רשא םעהו באוי שגיו רמא תאד המכ ,המחלמל השגה

יארחא היה אוה רשא ,דחא ידוהי דלי ליצהל ידכ המחלמב ומצע תא ןכסל ןכומ היה הדוהי
לכ לש וכוניחל םיארחאה ,םירוהש ונדמלל .(בל קוספ) "רענה תא ברע ךדבע יכ" - ומולשל
ידוהי ךוניח ולבקיש ידכ ,םהידלי רובעב םשפנ תא רוסמל םיבייח ,םהידלימ דחאו דחא
.רוהט
(94-95 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,המ) יח יבא דועה ,ףסוי ינא

עבנ ןימינב תא וילא דירוהל בוריסה לכ אולה ?יח ויבאש הכ דע םירבדה לכמ ןיבה אל יכו
!?ויבא לע בבס ויחא םע ולש חיש-ודה לכו ,בקעי תודגנתהמ

עדי ףסוי .םייחב ראשנ ןיידעש ןכתייה - "!?יח יבא דועה" - ההימת ןושלב לאש ףסוי אלא
.יחה לע אל ךא ,אקווד תמה לע - "בלה ןמ חכתשיש תמה לע הריזג" ,ל"זח ורמאש המ תא
םייתשו םירשע לכ וילע לבאתהל ףיסוהו וחכש אל ויבאש עמשמ ,םייחב רתונש ןוויכמו
!?דמעמ קיזחה תאז לכ רחאלש ןכתייה - "!?יח יבא דועה" ,ןכ-םא ;םינשה
(387 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקל)


דמעת לא ילא הדר ,םירצמ לכל ןודאל םיקולא ינמש
(ט,המ)

ולעשכו 'וכ םירצמל ואיבהו וטקל ףסוי ,םלועבש בהזו ףסכ לכ" ,(טיק םיחספ) ורמא ל"זר
התייה םירצמ תולג לש תילכתהו הרטמה יכ ,ל"זח וזמר הז רמאמב ."םמע םולעה םירצממ
:בותכה זמרש והז .השודקל םתאלעהו בהזבו ףסכב םייוצמה תוצוצינה רוריב

ואיבהלו םלועבש בהזו ףסכ לכ ץבקלו טקלל ידיבו - "םירצמ לכל ןודאל םיקולא ינמש"
:ןכל .םירצמל

ונייה ,םירצמ תולג לש הרטמהו הנווכה עצבתתש רשפא וישכעמ יכ - "דומעת לא ילא הדר"
.("םמע םולעה") הז בהזו ףסכב םיאצמנה השודקה יצוצינ תא ולעיו וררבי לארשי-ינבש
(823 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


לע הכב ןימינבו ךביו ויחא ןמינב יראוצ לע לפיו
(די,המ) ויראוצ

ןימינב לש וקלחב תויהל ןידיתעש תושדקמ ינש לע :ךביו ויחא ןימינב יראווצ לע לפיו
ףסוי לש וקלחב תויהל דיתעש הליש ןכשמ לע :ויראווצ לע הכב ןימינבו .ברחיל ןפוסו
(י"שר) ברחיל ופוסו

ןכשמה ןברוח לע הכב ןימינבו ןימינב לש וקלחבש תושדקמה ןברוח לע ףסוי הכב עודמ
!?וקלחבש שדקמה ןברוח לע הכב אל םהמ דחאו דחא לכ המל - ףסוי לש וקלחב

רוזעל ותלוכיבש לכ תושעל וילע - 'ברח' וריבח לש ינחורה 'שדקמה'ש םדא האורשכ :רבסהה
לש דוריה ובצמ לע רעטצהל וילע ,ירפ תאשונ הניא ותולדתשה םא ךא .רבדה תא ןקתל ורבחל
הייכבבו החנאב קפתסהל ול רוסא ,ברח ולש 'שדקמ'ה רשאכ ,םלוא .העמד ךכ לע ליזהלו ורבח
.שדחמ ותונבל ץרמה אולמב לועפל וילעו
(148-150 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקל)

תורעהו תובוגת


-ישודיח תביתכו הייכונחה לוטלט
הרות

גרובזניג ברה איבמ (ופוסב ,'עובשה חול' רודמב) 'תורשקתה' לש (הפש) ןורחאה ןויליגב
הלח חיניש (א :תבש ברעמ הקלד איהש תורמל תבשב הייכונחה תא לטלטל םינפוא ינש 'יש
'יש קחצי יול ר"גה םשב הרעהב ןייצמו) וילע בשיל אסיכל ךירצשכ (ב .שגמה לע ב"ויכו
.(ןירפלה

:ריעהל ינוצרב

ידי -לע ולטלטל ריתהל רשפא םאה ,הייכונחל דחוימ שגמהשכ ןויע ךירצ (א :'אה ןפואב
אלש ד"ס טער 'יס ז"הדא ךורע-ןחלושב ראובמה ןידכ ונידש ןכתיי יכ ,וילע םחל תחנה
םא םג (ב .הילע םיקלודה תורנה ליבשב היושע הרקיעש םושמ הרונמה לע םחל חינהל ליעומ
ינש ךירצ ,(אסיכה םע דחי הייכונחה תא לטלטל ידכ אסיכה לע םחינמשכ וא) ליעומש רמאנ
לכואש םחלמ היהי םחלהש (1 :(ו"ס זער 'יס וניבר ע"ושב ראובמכ) לוטלטה ריתהל םיאנת
.תאז םירעשמ ךיא ןויע ךירצו .תקלודה תבהלשהמ רתוי בושח היהי םחלהש (2 ,תבשב

רומג הצקומ לטלטל רתיה םוש ןיא ירהש ,ורוקמ ע"צו בתכש המ דאמ הומת - 'בה ןפואב
רתומ הז ןפואבו ,וידי יליצאב ןוגכ ,די רחאלכ ולטלטמ ןכ-םא אלא ,ומוקמ ךרוצל וליפא
.ו"טס איש 'יסבו י"ס וער 'יסב ראובמכ ,הצקומה ךרוצל השוע םא םג

דול ,יליושאלא םהרבא ברה

:תכרעמה תבוגת

ונייהד ,"םירבד ינש תושעל" שיש בתכנ שרופמב .םייפולח םינפוא ינשב ןאכ רבודמ ןיא
.היכונחה תא לטלטל רשפא ,םיאנתה ינש םימייקתמ רשאכ קרש

לכב לוטלטל ורסאיי זא יכ 'סיסב'ל וכפהי אל אסיכהו שגמהש ידכ ךירצ ןושארה יאנתה תא
-ןחלושב שרופמכ ,"רתומה רבד ךרוצל" היהי ןכא לוטלטהש ידכ ךירצ ינשה יאנתה תאו ;ןפוא
,"רתומה רבד ךרוצל דצה ןמ לוטלט" ריתהל ,(ד"יס יש 'יסבו) ד"יס איש 'יסב ונבר ךורע
קר ןכלו .ומע לטלטימ רוסיאהשכ (ךא ,ליגרכ אלא די -רחאלכ אל) רתיהה לוטלט ונייהד
המ לכו שגמה םע דחיב אסיכה תא לטלטל רתומ היהי ומוקמל וא אסיכל םיקוקז ויהישכ
.וילעש

א"גמב שרופמכ) רנ תקלדה דבלמ רחא שומיש הל ןיאש ,הרונמה ומכ אלש (א :תורעהה ראשלו
םחל תחנה לש וז אמגוד (ב .םיצפח לש ןווגמ תאשל יושע שגמ לכ ,('סותה םשב ה ק"ס םש
גורידה ףאו ,(ד"ס טער ,ו"ס זער) וניבר ע"ושב העיפומ רנה די-לע (תבשה ךרוצלש)
,הדועסה רקיע איהש ,תפש ,ונל שרפתנ (ז"טס יש 'יס ז"הדא ע"וש ,םהילעבל) םתובישחב
ותיב םולש םושמ הכונח רנל םדוק תבש רנו ,(ג"ס וניבר ע"ושב גסר 'יס) תבש רנל תמדוק
היה - ומוקממ הכונח רנ לטלטל ןיאו ליאוהש וריעהש ויה ,בגא .(ח"ערת 'יס י"בה ע"וש)
לכ ירהש ,ןכ רמול ג"עצ לבא .ולטלטל תורשפא ןיא ןכלו ,תושמשה ןיב לוטלטב רוסא שגמה
םיאורה ינפמ וא ,ה"ערת 'יס ח"ב 'יע ןניעב המוקמב הקלדהד םושמ) הליחתכל אלא וניא הז
.(בי,ב"ערת צ"העשב ש"מכ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


שגיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב 'ז

- יעיברל .1(זכ,המ) "םהיבא בקעי חור יחתו" ,םימייסמ ,ישילשל - הרותה תאירק :תירחש
.2(זכ,ומ) "םיעבש ,המירצמ האבה" - ישימחל ,(ז,ומ) "המירצמ ותיא"

.(דלומה ןמ םימלש םימי העבש) הנבל שודיק ןמז תליחת :שדוק-תבש-יאצומ

ישילש םוי
3רוביצ תינעת - תבטב הרשע

ק"כ ראיב ,'לטינ' 5לילב 4דומלל אלש םיגהונש המ :(ישילש םויל רוא - םוצה ליל) תיברע
ןמז אוהש ,'שיאה ותוא'ב] "תויח ףיסוהל אלש ידכ" אוהש ,םעטה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
*6תועש הנומשש םידימתמה תא בבחמ ינניא" :רמא םעפ .[6התע ותטישב םיכלוההבו ,ותדיל
ר"ומדא ק"כ תעדל .(11:40 :הלפשה רוזאב) 7הליל תוצח דע קר אוהו ."םשפנב תועגונ ולא
(םירצונה) םייוגה בור לש םדיא ליל יפל הנידמ לכב גהנמה תויהל ךירצ 8ונרוד אישנ
.הז ברעב ק"הראב ונייהד ,הזה ןמזב 9וז הנידמב

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .10רחשה-דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.11הייתשל תונתהל ךירצ

.4:33 :המידקמה העדל הלפשה רוזאב רחשה-תולע

ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ ,םילשורי לע לבאתהל תעד םהב שיש םינטק
.12םינדעמ

(ץ"שה תרזחב) תירחשב םג 'וננע' רמוא ץ"שה לבא ,החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה :תירחש
קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב
.14'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא םאו .13"םינעתמ השולש

:15תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,16הדימעב ןתוא םירמוא

:17ןלהלד רדסב ,הרשע-הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / 'ה םע יכ / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
השארה ןבא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / םייוג ואב םיקולא / 18ךלמ ל-א / הרכזא
/ תובא תירב ונל רוכז / 20ךימחר רוכז / ךלמ ל-א / 19וחטב יכ ייתובא / ךלמ ל-א /
ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 22ונעשפו ונעשרה / 21ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל רוכז
:ובו ,24ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 23ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע /
יצח / עדנ אל ונחנאו / [25'רפסב ונרכז' אלו] '. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע ךרב'
.שידק

.26םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק :הרותה תאירק

.27הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ,יברה .28הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו ,םר לוקב רוביצה רמוא
.29רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה

תחת עיפומ קוספב יכ "'ה"ל 'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי ,"'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.30'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה

ך"נתב אמויד אניינעמ םויה דומלל (ב"ויכב םיגהונל) םוקמ שי הרואכל :הרות ירועיש
.31(דכ לאקזחי .ה-ד,בנ .א,טל הימרי .ג-א,הכ ב-םיכלמ)

םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב :הקדצ
.32םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע יפכ

תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,חכב אנא ,תרוטקו רבדיו :הרדס .33"תרחואמ העשב" :החנמ תליפת
.שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל תירחשבכ 'לחיו'
ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ - ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" םיריטפמ
.34הרשע-הנומש תליפת ,שידק יצח ,וללהי .'דוד

חכש םא ."עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' דיחיה םג רמוא החנמב
ויהי' םדוק ,'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
.'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שה .ןורחאה 'ןוצרל

,םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,35וז הליפתב םג םהיפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא

.34םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק ,ונילע ,לבקתת שידק ,ךוראה 'ונכלמ וניבא' ,ןונחת

.5:09 :הלפשה רוזאב םיבכוכה תאצ

תוחפלו ,עמש -תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברע ליחתהל שי ,36ןיתמהל רוביצל השק םא
.הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,וז העש דע תיברע תליפת םייסל וקיפסיש -
.(הגומ יתלב) 175 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (1

שמוחב .ותעשב היסורב לארשי גהנמכ םה םש םיספדנה 'דכו םיקספהה) 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ ,ונגהנמ (2
.ת"תח 'סבו םיליגרה םישמוחב ה"כו (תורטפהה תאירקו ת"הרק תעימשל יברה שמתשה הז

ראש יבגל ארמוח וב הנשי ןכלו ,תולגהו תורצה לכל רוקמה אוהש ,םילשורי לע רוצמה תלחתה אוה הז םוי (3
ןויליגב 'תוכלמ רבד' רודמ .נ"שו 78 הרעה 420 'מע ו"ט ךרכ .267 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקל האר) תומוצה
ףתושמה ןיינעה ןה ,הז םויד ארוהנל אכושח אכפהתאד בוטה קלחל עגונב םג אוה ןכש ,הבורמ הבוט הדימו .(הז
הרשעב םישגדומש ,'םילפונ ךמוס' ןושלמ 'ךמס' ,תבטב הרשעד יטרפה ערואמבש בוטה ןיינעה ןהו ,תומוצה לכב
.464 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקל - תומוצה ראשב רשאמ רתוי תבטב

ףסוי 'ר ח"הרה י"ע רמאנש אינתה רועישל דעוימ היהש ,הז הלילב וידרה רודישב .םידמול ןיא תודיסח םג (4
15 'מע 646 'סמ 'ד"בח רפכ' ןויליגמ ז"כ - וניאישנ וניתוברמ םירופיס רפסל יברה ול הרוה ,גרבניו
אל םגו ,['לתינ'ב] דמול [ע"נדא] היה אל ח"אד םג" :ט"ס טעק תרבוח ,ה"צרת ףרוח 'תומישר'ב רומאכ)
-יאש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא םשב ,ג"ס אעק תרבוח ,ג"צרת ולסכ 'כ ליל 'תומישר'ב רומאכ אלו ,"סרגימל
.(תודיסח דומילל ךייש וניא לתינב דומילה

דציכ ץעיימ וא) קחשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש המ רואיב 192 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב הארו
ינפ תא ונמצעל רייצל ידכ הז הלילב ןמזה תא לצנל תעייסמ וז העידיש ,םייסמו .הז הלילב טמחש (קחשל
.ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל ידכ ,ותגהנהו ע"נ ר"ומדא לש ושדוק

.7 הרעה ןלהל האר (5

.554 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקל (6

תועש 8 ךשמנ שטיוואבוילב הלגנ רדסו תויה ,תאז שרפל עיצמ ,א"ח "םינויצו תורעה םע םוי םויה"ב (*6
.הז םויב םג תועשה ןיינמ םילשהל םישקעתמה הלאמ הצורמ וניאש הנווכה ,(בכ פ"ס םייחה ץע סרטנוק)

.תבט זי 'םוי םויה' חול ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (7

- לאירבג יעטנ 'סבו .ותעב רבד חולבש 'םידיסחה תודע בור' גהנמכ) העיקשהמ דומילמ ענמיהל וגהנ םא ב"צ
הארו] דבלב םיבכוכה תאצמ וא ,(ורוקמ ב"צו .ד"בח גהנמ ןכש בתכ 'ט 'עה ב"פ 'לטינ גהנמ' קלח ,הכונח
יברה ירבדכ גוהנל שי ,הזב קפס שי דוע לכו .ןודנב 19 'מע גלש ןויליגו 18 'מע גפר ןויליג 'תורשקתה'ב
.["ושודיח אלא וב ךל ןיא ןכלו ,אוה לודג שודיח הרות לוטיב ןיינעלש ןוויכו" :(בנש 'מע ד"יח ק"גא)

.כק 'מע ג"יח ק"גא .ה"כתת 'יס 'םולשו םייח יכרד' 'סב עמשמדכ אלד הזש ןייצמו .ל"נה תוחיש-יטוקל (8
.ל"נה ד"יח

אכמס-רבמ הז עמש חטבו) ללכ הזב ןיגהונ ןיא ו"ת ק"הראבש ותעומשל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמב (9
תלשממ (עודיכ ,תורצק תופוקת דבלמ) םש הטשפש ןוויכש ,םעטה רמול רשפא ילוא ,העומשה הנוכנ םא - (*רתויב
- "תויח ףיסוהלד ששחה ןיא אלימבו .םש 'לטינ'ל ןיינע הליחתכלמ היה אל ,הלעמ לש רשב יולתו ,םילאעמשיה
:רמאנ (הגומ יתלב ,ח"לס 'תה תחנה) ז"לשת'ה ולסכ 'כ תחישבו .תוכז דמלל קר אב ילואו .ל"נה ג"יח ק"גא
םניאש ןוויכ ,'לטינ'ב ורהזנ אל ןמיתו וקורמ ומכ תומוקמב ןכלו .ז"ע לש ןיינע הז םוקמב שי םא יולת"
ק"הראב ,הז יפלו .[םינורחאה תורודב וקורמב וטלש (םיתפרצה) םירצונהש תורמל תאז] "םירצונה םע םירושק
רהזיהל לבוקמו ץופנ םויכ ק"הראב ש"נא ןיבו .הזב רהזיהל שי ,לודג שערב תוכרענ םהיתואגחו ז"ע הברה שיש
.תוטישפב הזב

-------

ק"הראבו ,ללכב 'לטינ' לילב לארשי יגהנמ ןיינעב 'ותעב רבד' חולבו אסק ןוילג 'הירומ' ץבוק האר (*
.טרפב


בתכמב ראובמו "ח"הנה ינפל תועש 'ג-כ" ג"פ ת"הגאב רומאהו) 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיס (10
םסרפתהש העשב יברה תבוגת] דבלב הבושת לש תינעתב רבדמ ,ש"הע ינפל אוהש 313 'מע ב"כ ךרכ תוחיש-יטוקלבש
םש ןייוצש ןוידה רוקמב םנמא .[17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה' ,'וכו םיצבקב אשונב ונדו ל"נה בתכמה
תינעת י"שרבו ,םתס "רוביצ תינעת" ז"ע אתיא ב,ב םיחספ 'מגבו ,םימשג תינעתב אוה ה"ה ב"פ תינעת אתפסותב
י"בב אבוה ח"ה א"פ תוינעת 'לה ם"במרבו ,"דיחי תינעתב וליפאו ,ךשחתשמ לכוא אוהש תינעת לכב" א"עס בי
ןוויכ ילואו - "דיחי ןיב רוביצ ןיב" הלילב הב ןילכואש תינעת לכב הווש ןידהש קספנ ד"סקת 'יס ע"ושו
.(דיחי תינעתמ אליק רוביצ תינעתש עמשמ ל"נה י"שרבש טרפבו ,"הלע ףיסוהל אלד ובה" השקומ אשונהש

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה-תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (11
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

.נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס םש םייחה ףכ ,ה ק"ס נ"קת 'יס ב"נשמ האר (12

רעש ולש ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע םיגהנמה-רפס (13
םיניד יקספבו ,םש םירומאה "רועישכמ תוחפ ולכאש העבש" אלב ףא וננע רמול ןד םש ת"ושב .ח"ס םיאולימה
-ללוכ חולל ויתוהגהבו גיש 'מע ז"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ףאו ,השעמל ןכ הרוה (כ"חא בתכנש)
ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (רתסא תינעת םויב הז חול האר) ז"טשת ד"בח
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) [רשוי טקל 'סב אבוה - ד"הת לעב הרוה ןכו]

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (14

.356 'מע 'ה תליהת רודיס (15

.םיפא-תליפנ אלל ךא ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה הלימ-תירב הלח םא
'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז ס"וס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש א"יו
,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב היולת ותרימאש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל .(357
ע"צו .'ךנעי חצנמל' ינפל ג"הושב ךליאו ח"לשת תנשמ 'ה תליהת ירודיסב ספדנ ןכו .ה"לשת ירשת 'ו תחישמ
ורמא אל ןכלו יברה לש ןיינמב ןתח 'יה מ"שת הילדג םוצבש ,רפוסמ 865 'מע א"ח מ"שת שדוק-תוחישבש
סק 'מע םש 'רצוא' םג האר .ש"ייע ,ונכלמ וניבא רמול יברה הרוה ע"ומש רחא שידק רמול ודמעשכו ,תוחילס
.(18 'מע אלש ןויליג 'תורשקתה' .ט"ס

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (16

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (17
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (18
.344 'מע 'ה תליהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (19
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבל תיב ןיב ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ט"משת תבטב הרשעמ ואידיווב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,'ו אלב "ךתעושיב ונדקפ" וב ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (20
.'ד"בח

התא" ירחא .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (21
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (22

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (23

ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ להקו ץ"ש וידחי ולוכ (24
.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ

.א"שת .י.נ ,א"ות רודיסל ןוקיתה חול - (קורושב 'כ ,אבשב 'ז) :תויוכז :ל"צ

חנ ןוילג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .גסק 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ ק"גא הארו .45 'מע םיגהנמה-רפס (25
.זלק 'מע

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (26

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (27
םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב .(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו
'יס ב"ח אנינת 'בישמו לאוש' ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא-ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה
'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש

ידכ הנעתה אלש םהל רמול ול רצו ח"ת שיא אוהו . . סנוא הזיא תמחמ" הנעתמ וניאש ימל וארק םא ,דבעידב
ק"ס ףוס ו"סקת 'יס ב"נשמ) "הלעיו ,םיליקמה לע קחדה תעשב ךומסל לכויש הארנ ,רבדב םשה לוליח היהי אלש
.(הילדג-םוצל החנמב ד"בח-ללוכ חולב האבוה הארוהה - דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"וש .אכ

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (28

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (29

:ג"כשת םילשורי סופדב) 'ןשוריפו תוינעתה תולפת רדס' םהרדובאב םנמא .הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (30
םיקוספל דוגינב) הז קספהמש ,ריעהלו ."הזב םיעוט ןומהה בורו" םייסו ,הליפתל רשקב תאז בתכ (אנר ע"ס
'הש אוה שוריפהש (טי,גל ליעל) ע"בארה חיכוה ("'ה"ל "םשב" ןיב קספה ןיא םש ,'ה םשב םהרבא ארק םהבש
'ע) ארק השמש ושריפ לאנברבאו (ם"ארה יפל) י"שר ,םימוגרתה וליאו ,דועו ונרופסה ,ינוקזחה ד"כו ,ארק
.(פ"הע המילש הרותב

.ב"תו זומתב ז"יל רשקב 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב אבומה פ"ע (31

ןתיל שי תינעתה םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס אבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ] םירפסב אתיאדכ ,םעטהו (32
,רדא 'םידעומה ירעש' - שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס
.המק 'מע

תועשב אלא ,העיקשה ירחא אל" :םשו .216 'מע א ךרכ םירוביד-יטוקלמ) הרעהבו 48 'מע םיגהנמה-רפס (33
.(םש העיקשה ינפל העש יצחכ דע ךרעל אוהו "באב העשתב 7 העשבו זומתב רשע-העבשב 8 העשב לשמל ,תורחואמה
"הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש ,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע תאזו
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ

.ד"בח-ללוכ חול (34

רבתסמ .ותיעב-רבד חול - וז הליפתב ללכ כ"נ םניאש םויכ ק"הראב 'וכו ןילופ ידיסח גהנמכ אלש) םש (35
ךכ םיגהונל שי הרואכלו .(ד ק"ס םש םייחה-ףכ 'עו .רוחיאב החנמ ללפתהל םיליגרש ןוויכ הזמ וענמנש
,ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל
לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550 'מע םידעומ ףסוי טוקלי הארו ."החנמל ךומס" ד"ע ,ל"נה 'מגבש 'ךומס' 'יפ והזש
םש ל"נה םירפסב ואבוה ןכ .ךליאו החנמה גלפמ ןיליקמה םיזנכשאהכ אלו ,(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה
ע"ושב האר ,כ"כ דיפקהל ןיא הזב הרואכלו ,כ"נל יוארה ןמזה ינפל ונכרב א"וא ץ"שה תרימא תודוא תועד
.םש א"מרהמ טכק ס"וס ז"הדא

ןכאו ,תינעתה םהילע השקש הלאכ שי דימת ירהש ,כ"הצ רחאל ןמז-ךשמ תיברע תליפת רחאל ןיא ,ןבומכ (36
ב"רת 'יס םירפא-הטמב הארו ,ךרוצ אלל םידקהל ןיא ךדיאמ ךא .םדקומ יד תיברע יברה ללפתה תוינעת יאצומב
.ט"כס

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il