- ח"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה תבטב ג"י * יחיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תושעיהל הכירצ הבוט הלועפ לכ
"העירז"ד ןפואב


,הלואגה תאבהל "ןוצר תע"ד ןיינעה שגדומ תבטב הרשעב
ןברוח היה אל הז םויב ירהש * תוינעתה ראשבמ רתוי
הנתינ השעמל ךכבו םילשורי לע רוצמה לחה קר אלא ,לעופב
* ןברוחה ןיינע תא ירמגל לטבלו הבושתב רוזחל תונמדזה
ךא ,תולגה תישארב תקסוע ,תישארב רפס תא תמתוחה ,ונתשרפ
תאצלו תולגה לע רבגתהל לארשי-ינבל חוכ הקינעמ ,ליבקמב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הנממ


רפס ,הרות ישמוח השמחד (1תובישחו הלעמב םג) ןושאר רפס םתוחו םויס איה יחיו תשרפ
.2"םירשי וארקנש בקעיו קחצי ,םהרבא רפס" ,"רשיה רפס" ארקנה ,(שאר ןושלמ םג) תישארב
ינב לכ) "םינב"ה תדובע תוללכל חוכ-תניתנו הארוה הווהמש - 3"םינבל ןמיס תובא השעמ"
ד"כ לכבו ,הז ירחאלש םירפס 'דה לכב תכשמנו ,"לארשי ינב תומש הלאו"ב הליחתמש (לארשי
לכ ףוס דע לארשי ינב ימי ירבד ,"םימיה ירבד"ל דע ,םיבותכו םיאיבנ ,הרותד שדוק ירפס
.תורודה

:הרותבש ןושאר רפס םימתוחו םימייסמ הבש השרפה לש הנכותבו המשב שגדומו

בקעי ייח םיווהמ ,6"תובאה 5ריחב" אוה "בקעי"ש ןוויכש - 4"בקעי יחיו" - השרפה םש
לכ 7לארשי ינב לכל םיכשמנ ודי-לעו ,"בקעיו קחצי ,םהרבא רפס" ,"רשיה רפס"ד לכה-ךסה
דעו ,(9"ומינפ וזחי 8רשי"ד ןפואב איה המצע הכשמההו) "רשיה רפס"בש תובאה יניינע
.תורודה לכ ףוס דע לארשי ינב לכ לצא "בקעי יחיו"ד בצמו דמעמה השענש

השנמו םירפא" ,11ףסוי ינבל ותכרב םג הז ינפלו) 10וינבל בקעי תכרב - השרפה ןכותו
ב"י ,וינב לכל בקעי יניינע (13הכשמה ןושלמ הכרב) תכשמה - (12"יל ויהי ןועמשו ןבוארכ
.תורודה לכ ףוס דע לארשי ינב לכ םיללוכש ,14םיטבשה

בקעי ייחש - 16"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" ,"תמ אל וניבא בקעי" :15ל"זח ןושלבו
וערז" ,תורודה לכ ףוס דע וערז ערזו וערז לצא םיכשמנש הז ידי-לע םייחצנ םייח םה
לש וניינע ,17"ונימי ךרואו ונייח" ,הרותה םויקו דומיל ידי-לע םייתימא םייח ,"םייחב
."לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" 18בותכש ומכ ,בקעי

קזח קזח" םיזירכמ ,הרותבש ןושאר רפס םימתוחו םימייסמ הבש יחיו תשרפ תאירק םויסבו
דע לארשי ינב לכד הדובעה לע קוזיח הווהמ "בקעי יחיו"ש - (20לארשי גהנמכ) 19"קזחתנו
.תורודה לכ ףוס

ראבל שי - 21הלא תוישרפ ןירוק ובש ןמזהל דחוימב תוכייש הרותה תוישרפש עודיה יפ-לעו
חוכ-תניתנ הווהמש ,רשיה רפס ,הרותבש ןושאר רפס םויס) יחיו תשרפד תוכיישהו רשקה םג
תבטב הרשעש ,וז הנש תועיבקב טרפבו ,תבטב הרשעל (תורודה לכב לארשי ינב תדובעל קוזיחו
תומילשהו יוליעה השענ ובש) יחיו תשרפ שדוק-תבשה םויו ,יחיו תשרפד ישילשה םויב לח
תבש תחנמב ליחתמש) תבט ו"ט תלחתהו ברע ,תבט ד"י םויב אוה (תבטב הרשעד (22"ולוכיו")
הרשעד תומילשה דחוימבו ללוכ ,25"אתומלשאב (תבט שדוחד) ארהיס 24אמייק" ובש ,(23
.ןמקלדכ ,תבטב

:תבטב הרשע לש דחוימה וניינע רואיב םדקהבו

תומוצה ראש יבגל רמוח ונשי ,26םירפוס ירבדמ םבויחש תומוצה 'דמ דחא ,תבטב הרשעב
םויב קר םהש םירפוס ירבדמש תומוצה ראשכ אלד ,27"ומויכ וליל"ש באב העשת יבגל וליפאו)
תבשב לח היה וליפא"ש - הרותה ןמ ובויחש ,םירופיכה-םויד םוצה תמגודב (28הלילב אלו
ןיד-תיב היהשכ ,ןברוחה ירחאל ןמז ךשמ םג ללוכ ,29הייארה יפ-לע ןישדקמ ויהש ןמזב)
31וב רמאנש ינפמ ,רחא םויל ותוחדל ןילוכי ויה אל (הייארה יפ-לע ןישדקמ ויהש 30ךומס
.32"םירופיכה-םויב ומכ ,הזה םויה םצעב

:33הזב הרבסהה רמול שיו

רדס לעו - הזל הז ךשמהב ועריאש ןברוחה םע םירושקה תוערואמ 'ד ללגב ועבקנ תומוצה 'ד
רשע-העבשב ,"רוצמב האיבהו םילשורי לע . . לבב ךלמ ךמס" - תבטב הרשעב :תוערואמה
ירשתב ישילשבו ,"היינשבו הנושארב תיבה ברח" - באב העשתב ,"םילשורי העקבוה" - זומתב
.34"'וכ תראשנה לארשי תלחג תיבכנו םקיחא ןב הילדג גרהנ" -

ףקות שי הלחתהבו ,ןברוחה (לש תוערואמה ךשמה לכ) תלחתה התיה תבטב הרשעבש ןוויכו
רמוח וב שי ןכל ,ןיינעה לכ ףוס יבגל םג םימעפלו הז ירחאלש ךשמהה יבגל רתוי לודג
.ןברוחה ףוסו ךשמה םע םירושקה תומוצה ראשמ רתוי לודג

החיתפהו הלחתהה אוה תבטב הרשעש - 35תומוצבש בוטה ןיינעל עגונב םג ןבומ הזמו
תומוצה ראשבמ זוע רתיבו תאש רתיב הז ירה ,ןכלש ,(ןמקלדכ) תומוצה לכבש בוטה ןיינעהל
שדח רבד תחיתפ לכבכ ,(הלואגה תלחתה ,36ונקדצ חישמ דלונ ובש באב העשת םג ללוכ)
.37השודק יניינעב

:ןיינעה רואיבו

-תרגיאב ןקזה וניבר ראבמש יפכ ,"'הל ןוצר םוי" (38בותכה ןושלכ) אוה תינעתה םוי
הדי-לעש ,40הבושתה ןיינעל עגונב "ןוצר תע" - "ןוצר םוי אוה הצרנה םוצה"ש 39הבושתה
החיטבה רבכו ,הבושתב אלא ןילאגנ לארשי ןיא" - הלואגה םיאיבמו תולגהו ןברוחה םילטבמ
.41"ןילאגנ ןה דימו . . הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות

שגדומ (הלואגה האיבמו תולגהו ןברוחה תלטבמש הבושתה ליבשב םוצה תנווכ) הז ןיינעו
:תומוצה ראשבמ רתוי תבטב הרשעב

המצע םילשוריב עגפ אל ןיידע - "רוצמב האיבהו םילשורי לע . . לבב ךלמ ךמס"שכ
הניגמו הפיקמש המוחהב אל וליפאו ,(שדקמה-תיב ,ירקיעה תיבהב אל יאדוובו ,הבש םיתבהב)
ןכ-ןיאש-המ) המוחהל ץוחמ ראשנ לבב ךלמו ,התומילשב התיה המוחה םגש ,םילשורי לע
.(תומוצה ראש ועבקנ םללגבש הז ירחאלש תוערואמב

ןפואב ,םילשורי לע רוצמ השעו המוחה תא ףיקהש דעו ותלוכיב היהש הדבועה םצעש אלא]
ןיינע אוה - 'וכו ריעל ןוזמ סינכהל םילוכי ויה אל אלימבו ,42"אב ןיאו אצוי ןיא"ש
.[תינעת תעיבקל דע 43יוצר-יתלב

,המצע םילשוריב עוגפל ילבמ ,דבלב רוצמ לבא ,םילשורי לע רוצמ) הז ערואמב הנווכהו
ידי-לעש ,44דימ הבושתב בושל לארשי ינב תא ררועל ידכ התיה (םילשורי תמוחב אל וליפא
-יתלבה תוערואמה ךשמה הזמ אובי אל אלימבו) ותליחתמ יוצר-יתלבה ןיינעה לטבתי הז
.(תולגהו ןברוחהד םייוצר

האיבמו ןברוחה תלטבמש הבושתה תדובעל עגונב "ןוצר תע"ה שגדומ תבטב הרשעבש ,אצמנו
םג ירהש) לעופב ןברוח לש ןיינע וב היה אלש ןוויכ - 45תוינעתה ראשבמ רתוי הלואגה
הז ידי-לעש ,הבושתל ררועל ידכ וב שיש רבד םא יכ ,(התומילשב הראשנ םילשורי תמוח
.(ןברוחה תלילש) תומילשב שדקמה-תיבו םילשורי וראשי

-תיבד ןברוחה תלחתהל עגונב ןה - תבטב הרשע לש דחוימה וניינע רואיבב ףיסוהל שיו
:שדקמה-תיב ןיינב(ו הלואגה) תלחתהל עגונב רקיעבו ןהו שדקמה

תבחמ ךל חק התאו" ,46לאקזחי תאובנב וניצמ (תבטב הרשעב) םילשורי לע רוצמהל עגונב
"לארשי תיבל איה תוא 'וג רוצמב התיהו 'וג ריעה ןיבו ךניב לזרב ריק התוא התתנו לזרב
.(47"רוצמב םילשורי אובת ךכש")

"לזרב" ,יכ - שדקמה -תיב ןברוח םג זמרנ "לזרב" ידי-לע רוצמהל ןמיסהבש ,רמול שיו
לכ ,ןזרגהו תובקמו 'וג המלש ןבא ותונביהב תיבהו" ,49בותכש ומכ ,48שדקמה-תיבב ללשומ
51שרדמב אתיאדכ ,שדקמה-תיב ןברוחל ךיישש ןוויכ ,50"ותונביהב תיבב עמשנ אל ,לזרב ילכ
אלו ןכשמב אל ,ןאכ ביתכ ןיא לזרב לבא 52. . תשוחנו ףסכו בהז 'וג המורתה תאזו"
.54"שדקמה-תיב ובירחהש םודא וב לשמנש המל - 53שדקמב

:55השודקד לזרב ידי-לע הזל ןוקיתהו

רשא ץרא ,57ביתכד . . םכח-דימלת וניא לזרבכ השק וניאש םכח-דימלת לכ" 56ל"זח ורמא
קזוחה ,58אתוילעמל "ףרוע השק"ד ןיינע והזש ,"הינוב אלא הינבא ירקת לא ,לזרב הינבא
ףרועה תוישק) אוהש הז תמועלד לזרבה םילטבמ הז ידי-לעש ,59המשנה םצעד (לזרב) ףקותהו
.60ערה רציה(ד

וליפא העיגפ אלל ,דבלב רוצמ) רוצמה תנווכ ,יכ - תבטב הרשעל דחוימב ךייש הז ןיינעו
התומילשב היהתו ראשית םילשורי תמוח םגש ידכ הבושתה לע ררועל התיה (םילשורי תמוחב
ןפואב ,61"הרות וז המוח ינא" ,הרותה תומילש לע הרימשה - 'ה תדובעב וניינעו ,(ל"נכ)
."לזרב (םימכח-ידימלת ,הינוב) הינבא" ,השודקד "לזרב"ד ףקותו קזוח לש

(רשיה) ןושאר רפס םתוחו םויס - יחיו תשרפל תוכיישהו רשקה םג ראבל שי הז יפ-לע
:הז ירחאלש םירפסה לכ לע ("קזחתנו קזח קזח") קוזיחהו ,הרותבש

םירצמ ץראב לארשי ינב לש םבצמו םדמעמב אוה הרותבש ןושאר רפס םתוחו םויסש ןוויכ
שגדומכ] תולגה תלחתה השענ הזמש ,("םירצמב ןוראב םשייו" ,"םירצמ ץראב בקעי יחיו")
םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" (יחיו תשרפ תבש תחנמב ןירוקש) 62תומש רפס תלחתהב ךשמההב
[63"םירצמב ןוראב םשייו . . ףסוי תמיו"ש ירחאל םירצמ דובעיש תלחתהב וכשמהו ,"המירצמ
ל"זח ןושלבו] הלואגה לא תולגה ןמ היילעל דע ,תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחב ךרוצ שי -
היילעה ליבשב איה תולגהד הדיריהש ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" 64
םימשה יקולא 'ה" םימיה ירבד (שדוקה ירפס ד"כ לכ) םתוחו םויסב בותכש ומכ ,[הלואגהד
,"לעיו ומע ויקולא 'ה ומע לכמ םכב ימ 'וג םילשוריב תיב ול תונבל יילע דקפ . .
דובכ היהי לודג" בותכש ומכ ,רתוי הלענ שדקמה-תיב תונבל הלואגה לא תולגה ןמ היילעה
.ישילשה שדקמה-תיב לע רקיעב(ו םג) יאקש ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה

:"בקעי יחיו" - אוה תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה ןכותו

םורמ ,הצקה לא הצקה ןמ חירבמש ןוכיתה חירב ,יעצמאה וק אוה ,הרות וניינעש ,בקעי
אלל הלעמל אוהש ומכ הטמל דרויו ךשמנש ,ונייה ,65ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו תולעמה
תיחצנו (66"בקעיל תמא ןתת") תיתימא תואיצמ ,ותואיצמ ףקות הלגתמ הז ידי-לעו ,םייוניש
ןמז לכ לע לארשי ינב לכל קוזיחה ךשמנ ודי-לעו ונממ ,ןכלו ,("תמ אל וניבא בקעי")
-לע םייתימא םייח ,"בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ םלצא השענ תולגב םתדיריב םגש ,תולגה ךשמ
יוליעהב הלגתמש יפכ ,לארשי ינבד תויחצנהו תויתימאה ,ףקותה שגדומ הזבש ,הרותה יפ
םע םירושקה ,ישילשה שדקמה-תיבו תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגד תומילשהו
.67בקעי (תובאבש ישילשה)

:רתוי תויטרפבו

וערז"ש הז ידי-לע השענ המילשהו תיתימאה הלואגהל דע תולגה ךשמ ןמז לכ לע קוזיחה
ערזו וערזד םויקהו ךשמהה ,"וערז"ב הלגתמו תשגדומ בקעיד תויחצנהש ןוויכ - 68"םייחב
הז ידי-לעו ,בקעי לש ויכרדב ,םוי-םוי ייחב ,םייחב םתגהנהב ,תורודה לכ ףוס דע וערז
.69בקעי דגנכש דיתעה שדקמו הדיתעה הלואגהד תויחצנה לעופב הלגתמ

"המילש ותטמ התיהש לע" ,"הטמה שאר לע לארשי וחתשיו" - השרפה ךשמהב שגדומ הז ןיינעו
ב"י לכד תומילשבש - (71"עמשמב םלוכ - םתוא ךרביו") םיטבשה ב"י לכל ותכרבו ,70
דע ("בקעי יחיו") בקעי ייחד תויחצנה הלגתמו תכשמנ (לארשי ינב לכ םיללוכש) םיטבשה
.תיחצנה הלואגה לא תולגה ןמ םילועו םיאצוי הז חוכבש ,תורודה לכ ףוס

השעמל עגונב יחיו תשרפמ "םיחקול"ש חוכ-תניתנהו הארוההו דומילה םג ןבומ הז יפ-לע
העירזהב יחצנ ףקותו ולש השעמו רוביד ,הבשחמב קוזיח תפסות - "םייחב וערז" - לעופב
:הלואגהד החימצה דימו ףכית האיבמש תווצמו הרותה יניינעד

ךינבל םתננשו" םג ללוכ) תונבהו םינבה ךוניחב קוזיח תפסות - "וערז"ב הלועפהל עגונב
ךנחמה (ברהו) באה תלועפ תקספנשכ םג ךשמנו ךלוהש ,יחצנ ףקותב (72"םידימלתה ולא
התשענ ךוניחה תלועפש ןוויכ ,(תובוט םינשו םימי ךרואל םירחא םיניינעב קסעתהל ךישממש)
לכ ףוס דע וערז וערזו וערזד החימצה ךשמה לעופב האיבמו תללוכש ,העירז לש ןפואב
."םייחב אוה" ,ךנחמה ייחד תויחצנה ףקות רכינ הזבש ,"םייחב וערז" ,תורודה

,תיטרפ הלועפ לכש - "העירז" םשב תארקנש ולש הלועפו הלועפ לכל עגונב הז ךרד לעו
לעופב האיבמו תללוכש "העירז"ד תויחצנה ףקותב תישענ ,תחא הבשחמו דחא רוביד ,דחא השעמ
,םלועה לכ ףוס דע ןהיתוריפ יריפו ןהיתוריפ ,תובוט תולועפ יוביר לש החימצה ךשמה
,תרחא הלועפ תיישעב וז הלועפד קספהה ןה] הרות יפ-לע הלועפה תיישע תקספנשכ םג ,ןכלש
הלוע המשנהש) הנישה תעב ,הז ירחאל הלועפה ךשמהל חוכ ףילחהל ידכ החונמד קספהה ןהו
,[הבשחמב וליפאו רובידבו השעמב קספה ונשיו תויהל ךירצ זאש ,(73םייח הל בואשל הלעמל
74התיישע רמגב תמייתסמש תימעפ-דח הלועפ הניאש ,"םייחב (ותלועפ) וערז"ד ןפואב הז ירה
תוריפ החימצמש "העירז" לש הלועפ התויהל ,יחצנ ןפואל דעו ךשמנ ןפואב היח הלועפ אלא ,
הלועפ לכב ,"םייחב אוה" ,וייחד תויחצנה ףקות רכינ הזבש ,ףוס-ןיא דע תוריפ יריפו
.וייח ימי ךשמב תישענש הלועפו

,75בקע 'י - וב תאצמנש ("בקעי יחיו") בקעי תניחב הלגמש הז ידי-לע השענ הז ןיינעו
הב שי ,76"שממ לעממ הקולא קלח" התויהלש) המשנה םצע ,תודהיה תדוקנ לע זמור ד"ויהש
,בקעהל דע ותואיצמ לכב רדוחו ךשמנו ,(םשה לכד תובית-ישאר אוהש 77'יוה םש לש ד"ויה
הדי לעש העירז לש ןפואב איהש הלועפו הלועפ לכב המשנה םצעד תויחצנה ףקות רכינ ,ןכלש
.ףוס -ןיא דע החימצה תישענ

-קספכ ,הלואגהד החימצה תא האיבמו תלעופ וז תחא הלועפבש העירזהש - רקיעה אוהו דועו
ומצע תא עירכה" ,תחא הבשחמו דחא רוביד דחא השעמ ,"תחא הווצמ" ידי-לעש 78ם"במרה ןיד
דחאו דחא לכל ויהי זאש ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו
םימי ךרואל ,םיפוגב תומשנ ,הז ונרודבש לארשי ינבמ לחה ,םטושפכ םייחצנ םייח לארשימ
ייח ינשכ הנש פ"ק קר אלו ,בקעי ייח ינשכ ,הנש עבשו םיעברא האמ קר אל ,תובוט םינשו
וציקה"ש ,הז ינפלש תורודה לכב לארשי ינבל עגונב הז ךרד -לעו ,םייחצנ םייח אלא ,קחצי
.תורודה לכ ףוס דע ,הז ירחאלש תורודה לכב לארשי ינבל עגונבו ,"רפע ינכוש וננרו
,יחיו תשרפ שדוק-תבשו (החמשל ךפהי) תבטב הרשע ,יחיו תשרפ 'ג *םויו ליל תויודעוותהמ םיעטק)
(92-77 'מע 'ב ךרכ ב"נשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"נשת'ה תבטב ד"י

הארו) החנמ תליפת ירחאל "ןישובכ ירבד"ב - תבטב הרשע םויו ,תיברע תלפת ירחאל - תבטב הרשע ליל (*
.(40 הרעה ליעל

.קוידה תילכתב אוה הרותבש רדסה םגש עודיכ (1

.ג,בל אציו ח"ות הכוראב הארו .א"ער ,הכ ז"ע (2

.נ"שו .76 'מע ו"טח ש"וקל הארו .ו,בי ךל-ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל-ךל אמוחנת האר (3

.(הנשה לכ תוליפת רדס ףוסב ם"במר) "בקעי יחיו" (אלא ,"יחיו" קר אל) מ"כב תארקנש יפכ (4

.ב,זמק .ב,טיק א"חז .ו"עפר ר"ב הארו .הכ,זכ תודלות פ"העש (5

האר) קחציו םהרבא ,הרובגו דסח םג תללוכש ,תראפתה תדימ אוה בקעיש עודיכ - קחציו םהרבא םג ללוכש (6
.(ךליאו ב"עס ,גצקתת ('ה ךרכ) ונתשרפ ת"הוא

לע םלוכ םיארקנש דעו ,(ז"ס ק"הגא אינת) "םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכ" ללוכ בקעיש עודיכ (7
."בקעי"ו "לארשי" - ומש

איה וזיא" (ב"פר תובא) הנשמה ןושלכ ,רשי וק ,יעצמאה וק ,תראפתה תדימ ותדימש - בקעי ידי-לע טרפבו (8
רשי ךרד שי דוע ה"מפ אינתב ןכו" :חמר 'מע ונתשרפ צ"יול יטוקל הארו ."וכ תראפת איהש לכ 'וכ הרשי ךרד
,רשי ארקנ ,ת"ת םימחר ,בקעי לש ותדימש ירה ,'וכ םימחרה תדימ איהש ה"עא בקעי לש ותדימ ידי-לע 'וכ
םש רומאהו .(אינתב ה"מפב וב רבודמש ריעהלו) ה"מ םש ת"ת אוה םדאו ,רשי םדאה תא השע םיקולאה יכ ש"מכו
."ומינפ וזחי רשי ש"מדע ,ת"תל כ"ג ךייש 'וכ םינפל םינפה םימכד הבהאה אוהש 'וכ רשי ךרד שיו ו"מפב

.נ"שו .רשי ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקלה-רפס הארו .ז,אי םיליהת (9

.ךליאו א,טמ (10

.כ,חמ (11

.ה,םש (12

.מ"כבו .ג,זל ץקמ א"ות (13

ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא") ןועמשו ןבוארד םייללכה הדובעה ינפוא 'בל תוקלחתההמ ליחתמו (14
ב"יד הדובעה ינפוא יטרפד תוקלחתהה האב ז"חאלו ,(מ"כבו .ונתשרפ שיר א"ות האר) העימשו הייאר - ("יל
הארו) העימשו היארד םיירקיעה הדובעה ינפוא 'במ 'אל קוחירו בוריקהל סחיב םג איה וז תוקלחתהש ,םיטבשה
.((135 'ע ב"ח נ"שת תויודעוותה) ט"ס נ"שת יחיו פ"ש תוחישמ סרטנוק םג

.גל,טמ ונתשרפ י"שרפ .ב,חמר .ב"ער ,הלר ונתשרפ רהוז .ב,ה תינעת (15

הביתה התויהל חרכהה ינפמ קר אל אוה השרפה םש ירהש) הנכות םע השרפה םשד תוכיישה ראבל שי ז"פעו (16
עגונב אוה השרפה בורד ןכותהש - (השרפה ןכות לע הרומו ךיישו רושקש ללגב רקיעבו םג לא ,השרפבש הנושארה
הכרב" ,"םתוא ךרב ותכרבכ רשא שיא" - וינבל בקעי תוכרבב שגדומכ) בקעי לש (וינב ינבו) וינב ייחל
תארקנ כ"פעאו ,(ז"חאלש תורודב םערז ייחו םהייח ךשמב (י"שרפבו חכ,טמ) "דחאו דחא לכ לע אובל הדיתעה
םייחב וערז המ" ,וינב ייחב אטבתמ ,םייחצנ םייח ,בקעי ייח תתימאש ןוויכ - ("בקעי יחיו") בקעי ייח ש"ע
."םייחב אוה ףא

."ךימי ךרואו ךייח אוה יכ" (כ,ל םיבצינ) בותכה ןושל פ"ע - תיברע תלפתד 'םלוע תבהא' תכרב חסונ (17

.ה,חע םיליהת (18

.הקזח לש ןפואב אוה ומצע קוזיחהש ,(נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב) הקזח יווה ינמיז תלתב - פ"ג (19

.נ"שו .474 'מע ה"כח ש"וקל .כ"נבו ,טלק ס"וס ח"וא ע"וש האר (20

ה"לש) "ליכשה 'ה דימ לכה יכ ןהב תולחש תוישרפה ןתואל תוכייש שי םלוכב 'וכ הנשה לכ לש םידעומה" (21
.((א,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח

.פ"הע ת"הוא .א,אמ רהב ת"וקל הארו .א,ב תישארב (22

ח"וא ז"הדא ע"וש) ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי ברע אוהש תבש תחנמב צ"וצ םירמוא ןיאש הזמ חכומדכ (23
.(בצר ס"וס

.וכ ,ו"טפ ר"ומש הארו .דועו .א"ער ,הפ ב"ח .א"ער ,נק א"ח רהז (24

.ו"טל ד"י ןיב ליחתמ - (ו"כתס ח"וא י"ב) "ג"צשת ב"י ט"כ יצח" - הנבלה תומילשו יולימש טרפבו (25

.ד"ה ה"פ תוינעת 'לה ם"במר האר (26

.ב"ס ג"נקתס ח"וא ע"ושוט .ז"ה םש ם"במר (27

.דסקת ס"ר םש ע"ושוט .ח"ה א"פ םש ם"במר (28

.תבשב תבטב הרשע לוחי אל - ןובשחה פ"ע ןישדקמש הזה ןמזב כ"אשמ (29

ב"פ רפוש 'לה הנשמ דיגמ) ף"ירה לש וניד תיב - ךומס ד"ב היה תורוד כ"וכ ירחאל םגש וניצמש דעו (30
466 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה הכוראב האר) הייארה פ"ע ןישדקמ ויהש רמול םוקמ שיו ,(מ"כבו .ט"ה
.(ךליאו

.ב,דכ לאקזחי (31

.נ"קתס ח"וא י"בב אבוה - תוינעת 'לה םהרדובא (32

.ט"עקס ג"ח ק"דהמ בישמו לאוש ת"וש ז"דע הארו - .נ"שו .267 'מע ה"כח ש"וקל םג האר (33

.ג-ב"ה א"פ םש ם"במר (34

.(נ"שו .א,אי הטוס) "'וכ הבורמ הבוט הדימ"ש ןוויכ - ו"קו ש"כמבו (35

,הדילה ינפל םישדח 'ז (תוחפה לכל) אוה רוביעה ןמזש ,ריעהלו - .דועו .ד"ה ב"פ תוכרב ימלשורי (36
.(חישמ תדיל םוי) באב העשת ינפל םישדח 'ז ,תבטב הרשעב אוה חישמד רוביעה ןמזש ל"י ז"פעו

.נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל האר (37

.ה,חנ היעשי (38

.ב"פס ג"ח אינת (39

בושנ ולא םירבד ןורכזבש . . הבושתה יכרד חותפל תובבלה ררועל ידכ" - (א"ה םש) ם"במרה ןושלבו (40
."ביטיהל

ןושלמ - (נ"שו .352 'מע כ"ח ש"וקל האר) תינעתה םויב "ןישוביכ ירבד" תרימאד גהנמה ןכות םג והזו
םתוכזב םירבד ,םא יכ ,ו"ח ,רסומ ירבד םניאש - (טי,ז הכימ) "'וג םי תולוצמב ךילשתו וניתונווע שובכי"
הבושת 'לה ם"במר) "הבושתה ינפב דמועש רבד ךל ןיא"ש - הבושתל תוררועתהל עגונב םג ללוכ ,לארשי ינב לש
תווצמה לכ תושעל אוה הצורו לארשימ תויהל הצור אוה" יולגבו לעופב הבושתה ינפל םגש אלא דוע אלו ,(ג"פס
הכוראב הארו - .(תבטב הרשע יאצומד ימויה רועיש - ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר) "'וכ תוריבעה ןמ קחרתהלו
.(ךליאו 87 'ע ב"ח א"שנת תויודעוותה) דקתשאד תבטב הרשעו יחיו פ"ש תוחישמ סרטנוק

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (41

.א,ו עשוהי - בותכה ןושל (42

ןוויכ ,לעופב היהש יפכ) הז ירחאלש תוערואמה ךשמה לכל "הלחתה" תויהל לוכי הז ןיינעש ,ךכ ידכ דעו (43
.(הבושתל תוררועתהה תא ולצינ אלש

,טכק א"חז) "אדח עגרב אדח אמויב אדח אתעשב" איה הבושתהש ןוויכ ,ןמז יובירב ךרוצ ןיאש טרפבו (44
תסריגכ) "רומג (קידצל דעו) קידצ" השענ "הבושת רוהרה" ידי-לעש (ב,טמ ןישודיק) ארמגה ד"ספכו ,(א"עס
ונתשרפ רהז) "אתמילש אתבוית ןידבע . . אמויו אמוי לכב ידיסח יאכז"ש אלא דוע אלו .(ב"יקס עורז רואה
ירמאמ) "חישמ אב היה ורודב המילש הבושתב רזוח 'א קידצ היה םא וליפאש םינוקיתב אתיא"ו ,(א"עס ,כר
.(גת 'מע םירצקה ז"הדא

ירישעה םוי ליחתה רבכש - תבטב הרשע לילב הז ןיינע רתוי דוע שגדומ ומצע תבטב הרשעבש ,רמול שיו (45
ןמזבש - רחשה-תולע דע תבטב ירישעד םוצה ליחתה אל כ"פעאו ,("רקוב יהיו ברע יהיו") ברעב ליחתמש תבטב
הז ידי-לעש ,הלואגה תא האיבמש הבושתה תדובעל ןמזה תא לצנל ("ןוצר תע") חוכ-תניתנה רתויב תשגדומ הז
.ותלחתה ינפל דוע תבטב ירישעד םוצה לטבתי

.ג,ד (46

.פ"הע י"שרפ (47

שיר ם"במר) "תונברקה וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב" ,ק"מהיב לש ורקיע - חבזמב רקיעב שגדומו (48
הילע תפנה ךברח יכ (לזרבב ןתתכמו ןלסופש) תיזג ןהתא הנבת אל יל השעת םינבא חבזמ םאו" - (ח"בהיב 'לה
רצקמה ףנויש ןידב הז ןיא ,םדא לש וימי רצקל ארבנ לזרבהו םדא לש וימי ךיראהל ארבנ חבזמה"ש ,"הללחתו
ורתי) "לבחמו תרוכ וילע אובי אל ךכיפל ,םימשבש םהיבאל לארשי ןיב םולש ליטמ חבזמהש ,דועו ,ךיראמה לע
.((ה-דנקת תוא) המילש הרות .ן"במרה 'יפב הכוראב הארו .אתליכממ - י"שרפבו בכ,כ

.ז,ו א םיכלמ (49

אלמ לזרב ילכ" ,"הרגמב תוכותח" ,"הרגמב תוררוגמ תיזג 'וג םינבא") םינבאה תא תתסל לזרבב שומישהו (50
.(ב,חמ הטוס) "םינפבמ סינכמו ץוחבמ ןיקתמ היהש" - ץוחב היה ((תודוצמבו ט,ז םש) "'וכ תומיגפ

.ה ,ה"לפ ר"ומש (51

.ג,הכ המורת (52

.םימיה ירבדב רכזנש "לזרב"ו (53

."'וגו לזרב תבחמ ךל חק התאו רמאנש 'וכ לזרב תמוח הקספנ ק"מהיב ברחש םוימ" :ב,בל תוכרב הארו (54

.נ"שו .לזרב ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה-רפס האר (55

וריבח תא דדחמ דחא הז לזרב המ ךל רמול ,דחי לזרבב לזרב ביתכד יאמ" :א,ז םש םג הארו .א,ד תינעת (56
."הכלהב הז תא הז ןידדחמ םימכח ידימלת ינש ףא

.ט,ח בקע (57

.א-ת'ב 'מע א"גמ .זישת'א 'מע הוצת ת"הוא .ד,זט קלב ת"וקל .ב"מפס ר"ומש האר (58

.(םש ת"הוא) המשנה םצע לע יאקש ,"לרוג" אירטמיגב "לזרב"ש ריעהל (59

שרדמ הארו ."'וכ ץצופתמ אוה לזרב םא שרדמה תיבל והכשמ הז לוונמ ךב עגפ םא" :ב ,בנ הכוס האר (60
הז םע הז ןישקנתמ ויהש עשרה הערפו קידצה השמ הז דחי לזרבב לזרב" :(גל,בי אב ייחבב אבוה .ז"כפ) ילשמ
השענ ,ז"ועלד לזרב ,הערפד לוטיבהש ,ונייה ,"'וכ עדיל ךפוס 'ה תא יתעדי אל רמוא התאש דע . . םיתפשב
.(םש א"גמ ת"הוא) השודקד לזרב ,השמ י"ע

.א,דת ונתשרפ ת"הוא הארו .א,זפ םיחספ (61

.(תישארב ןתחל תושרמ חסונ) "המלשהל הלחתה ןיפיכתמ" (62

ביתכ ךכיפל ,יושמ םהילע ונתנ ףסוי תמ ,םיירצמ לש יושמ םהל 'יה אל םייק 'יה ףסויש ןמז לכ" יכ (63
.(ד ,א"פ ר"ומש) "םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ ,(ףסוי תתימל ךשמהבו ירחאל) םיאבה

.נ"שו .ה ,ב"לפ ר"קיו (64

.מ"כבו .ו"ס ק"הגא םש .ג"יפס אינת (65

.םש ק"הגא הארו .ופוסב הכימ (66

"םלוע תועבג תואת דע ירוה תוכרב לע ורבג ךיבא תוכרב" :ףסויל בקעי תכרבב ונתשרפב ש"ממ ריעהל (67
רמא אלש המ ,'וגו המדקו המי תצרפו רמאנש ,םלועה תווצק 'ד דע תעגמ םירצמ ילב הצורפ הכרב" ,(וכ,טמ)
.(פ"הע י"שרפ) "ךיבא בקעי תלחנ ךיתלכאהו היעשי רמאש והז . . קחצילו םהרבאל

ידבע ארית לא התאו רמאנש שרוד ינא ארקמ" - (תמ אל וניבא בקעיש םידמל הנממש) ל"זח תשרדב שגדומכ (68
"ארקמ" - "'וכ וערזל אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו 'וג בקעי
.הלואגהל עגונב

םירצמב (העירזה ןיינע) םעטנו בקעי איבהש םיזראהמ השענש ןכשמה םג הלגתי ישילשה ק"מהיבבש ,ריעהלו (69
.(זט,וכ .ה ,הכ המורת י"שרפ) םירצממ ואצישכ םהמע םלטיל וינבל הוויצו

.י"שרפבו אל,זמ ונתשרפ (70

.חכ,טמ םש י"שרפ (71

.פ"הע י"שרפו ירפסבו ז,ו ןנחתאו (72

.ט ,ד"יפ ר"ב (73

הרפ וניא"ש ,(ג"מ ו"פ תובא) "דבלב םירבד ינש"ד ןפואב 'יהש לפותיחאמ דודד דומילהב וניצמש ד"עו (74
.(םש תובא יקרפל םירואיב הארו .ב"כס ט"שכ) "ונממ דמלש ומכ וטושפכ ראשנ אלא הברו

.מ"כבו .אציו פ"ר ח"ותו א"ות האר (75

.ב"פר אינת (76

.ד"פ ת"הגא םש (77

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (78ןיד-קספכ ,הלואגהד החימצה תא האיבמו תלעופ תחא הלועפבש העירזה
םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה"..."תחא הווצמ" ידי-לעש ם"במרה
"תוכז ףכל ולוכ

וערזד םויקהו ךשמהה ,"וערז"ב הלגתמו תשגדומ בקעיד תויחצנה
,םוי-םוי ייחב ,םייחב םתגהנהב ,תורודה לכ ףוס דע וערז ערזו
בקעי לש ויכרדב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


העינכ הדילומ תינחור העינכ
תימשג


?תולגה ןמזב תולגה דובעישמ לצניהל רשפא דציכ

,םיינחור םיניינעב טעמ טעמ רתוול לארשי-ינב וליחתה הליחתבש ,היה תולגה דובעיש רדס
.תוימשגב תולגה דובעיש היה ךכ-רחאו ,םירצמה לש םהיתושירדל וענכנו

,לארשימ דחאו דחא לכ לש ותויח איהש הרותה לע יאקד ,"םהייח תא וררמיו"ב התיה הלחתהה
."'וגו םינבלבו רמוחב השק הדובעב" ,תוימשגב םג דובעיש השענ ,תוינחורב וענכנש רחאלו

וכל" הערפ ירבדכ - הערפל דבעתשנ אל יול טבשד םעטה רואיבב "תופי םינפ" רפסב אתיא
רמאנ ןכל ,םהלש הכאלמהב וקסע אלא ,הערפל דבעושמ היה אל יול טבשש ןוויכש ,"םכיתולבסל
:"ךידיסח שיאל ךירואו ךימות" רמאנ יול טבש לע יכ - םכלש הכאלמל ,"םכיתולבסל"
םג תומילשב יול טבש היה םהבש ,הרות לע יאק "ךירוא"ו ,הלימ תווצמ לע יאק "ךימות"
וענכנש ,לארשי ינב ראש ןכ-ןיאש-המ .הערפ דובעיש תחת ויה אל ןכלו ,הריזגה תעשב
.תוימשגב דובעישל םג הלחתה הז היה - "ךירואו ךימות"ד הריזגל

םיבייוחמ םא עגונ אל םימעפל הנה ,תוינחור תודוא רבודמ רשאכש ,הזמ הארוההו [...]
דצמ ןיינעה םצעב םיבייוחמ םא עגונ אל וליפאו ,אל וא ןיד יפ-לע רוריבב שפנ-תוריסמב
טבש לביק םירצמבש ךרד-לע - וינפלש יבר וא ,יברה גיהנהש הגהנה אלא הז ןיאש וא ,ןידה
.שפנ-תוריסמל דעו ,'וכו םהרבא גיהנהש יפכ הרותה דומיל ןיינע תא יול

לכב תכלל שי אלא ,תוריזג (ינפב ענכיהל) לבקל ןיא - תוינחור לש ןיינעב רבודמשכ
.ףקותה

טראפש") החיגמ - תוינחורב הריזגל םיענכנ םא .תוינחורב היולת תוימשגהש םושמ ונייהו
זירכמ יזא ,תוינחורב הריזגל םיענכנ ןיא םא ,אסיג ךדיאלו .תוימשגב םג הריזגה ("סיורא
םידבעושמ ןיאש ,"םכיתולבסל"ד ןיינעב הדומ ומצעב הערפ - "םכיתולבסל וכל" ומצעב הערפ
.וילא

שיאל ךירואו ךימות"ד ןפואב םיגהנתמ אלא ,תלבלבמה הפילקל המואמב םיענכנ אל םא [...]
דובעישמ םירטפנ יזא - (תווצמה םויק - "ךימות"ו ,הרותה דומיל - "ךירוא") "ךדיסח
.תוימשגב םג אלא תוינחורב קר אל ,הטילש םוש הפילקל ןיאו ,תולגה

תווצמ ומכו ,םיניינע המכ לע ("ןגייבראפ וצ") רתוול שרדנ תולגה ךשוח דצמש יפ-לע-ףאו
םייוליגהל המדקהו הנכה היהתש איה תולגב הנווכה תמאב ירה - שדקמה-תיבב תויולתה
.דיתעלד

אלו ,תולגב ןיידע םיאצמנ םייתניבש יפ-לע-ףא ירה ,טרפ םושב םירתוומ ןיא רשאכו [...]
תא ולכאו"ד ןיינעה ונשי םוקמ-לכמ - הנוילעה הנווכה דצמ אוה ךכש ןוויכ ,לארשי-ץראב
ןיינע אל לבא ,(לארשי-ץראב םיאצמנ אלש) תולגה ןיינע קר ונשיש ונייהד ,"ץראה בלח
.דובעישה
ידי-לע רואל-אצי- הגומ יתלב - ז"טשת'ה ,טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(ק"הלב תוחנה דעו

רקיעה אוה השעמה


ילש הרצה איה ינשה תרצ


תלוזה תבוטל תיטרפה תומילשה לע רתוול

,ינחור רעצ המכו-המכ-תחא-לעו ימשג רעצ ,ידוהי לש ורעצ רבד-לע העידי העיגמ רשאכ
ךירצ ,לארשי תבהא ןיינע תיתימא דצמ הנה ,ותרותו 'יוהמ קוחרו םלועה ילבהב אוה עוקשש
,תונובשח אלל ,וב יולתה לכ השעי רשא ןבומ ירה זאו ,שפנה םצעל דע תעגל תלוזה לש ורעצ
.ול רוזעל לכוי ילוא קפסה לע קר וליפאו

,ומצע םע ותדובעב אלמלו לועפל ךירצש המ לכ האורו ובצמו ודמעמב ןנובתמ רשאכש תמא ןה
;הצוח תונייעמה תצפהב לועפל המכו-המכ-תחא-לעו ,תלוזה םע והשמ לועפל ןמז ול ןיא יזא

,ןיחומבש ד"בחה תא ןקתלו עגייתהל וילעו ,םותמ וב ןיא שאר דעו לגר ףכמש עדוי אוה
השעמו רוביד הבשחמל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,דבכבש שגרההו בלבש (תודימ) ת"גחה
.ותדובע םע רדתסי אל ןיידעו תולילהו םימיה ולכייש ,ךכ ידכ דעו ,לעופב

השוע יזא - תלוזה םע קסעתתו ,העש וא העש יצח ךשמל ךמצעמ חכשת :ול םירמוא רשאכו
ראש לכו ,םיברב הרות דומלתו ,רוביצב ותליפת תא חיטבהל ךירצ שארל לכלש ןובשח
!?תלוזה תודוא בושחל יונפ ןמז אצמי ךיאו ,ולצא םירסחש םיניינעה

לכ תושעל ךירצ ,לארשי-ינב לש םרעצ תודוא עמוש ידוהי רשאכש [...] הארוהה האב הז לעו
תקאנו תקעצ תעימשש ,וניבר השמ לצא וניצמש יפכ [...] .ללכ תונובשח אלל ,וב יולתה
תעגיימש ךרפ תדובע ,םטושפכ 'וג םינבלבו רמוחב השק הדובע דצמ וליפא ,לארשי-ינב
ונמז שידקהל ,"ץראה תוורע"ל ותוא האיבהו ומוקממ ותוא האיצוה - ףוגה תא תכרפמו
תוריזגה תא לטבל ידכ ,םירצמ ץרא לש תוכמה םעו ,וימוטרחו םירצמ ךלמ הערפ םע קסעתהל
.תולגהמ לארשי-ינב תא איצוהלו

ןכו ,רודה אישנ יברה ,ונרודבש השמל דע ,ארד לכבש השמד אתוטשפתאל עגונב הז ךרד-לעו
,לארשי לש םעור אוה וניבר השמש ןוויכד - לארשימ דחאו דחא לכבש השמ תניחבל עגונב
רזע ,רזעל קוקזש ידוהי לש הקעצ העיגמ רשאכש - ותדובע ןפואמו ויניינעמ םהב אוה עטונ
איצוהלו ,הריזג לטבל ,התע ונממ תשרדנה הדובעה יהוזש ןמיס הז ירה ,ימשג רזע וא ינחור
.םוקמ ותואבו ןמז ותואב הב אצמנש הרצו תולגמ ידוהי

עריאש ןיינע םא יכ ,ינולפ ידוהי לש הרצ וז ןיאש עדיל ךירצש - הזב ןיינע דועו [...]
שאר ,ידוהיה יכדרמל ,ול הרקש רבד והזש ,"והרק רשא לכ תא" :יכדרמב בותכש ומכו ,ול
!תלוזה לצא הריזגו הרצ התיה אל יזא ,יוארה בצמו דמעמב היה אוה וליא ,יכ ,ןירדהנסה

היה דימ יזא ,תומילשב יעבדכ ותדובע דבוע דחא קידצ היה וליאש םינוקיתה רמאמ עודיכו
אוהש ללגב תולגב םירסייתמ םידוהיש ,אצמנו ,םיחפט הרשעמ הטמל הלואגה תא לעופו ךישממ
!תומילשב ותדובע תא אלימ אל

.תוויע רשא תא ןקתל וילע - "והרק רשא" רבד והזש ןוויכו
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - הגומ יתלב - כ"שת טבשב 'י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


םהירבחמו םירפס לע


ק"כ" * "תובבלה-תובוח רפסב ןוחטיבה רעש דומליש ןוכנהמ"
תוכז" * "'תודוצמ'ה שוריפמ דואמ קיזחה ר"ומדא ח"ומ
םע ןבת ברועמ רפסב לבא ,לוגלגה תנומא קזיחש ודיב הלודג
םינוש םירפס לע יברה לש תויואטבתה ללש * "רבה
ונרוד דעו םינושארה תפוקתמ ,םהירבחמו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םיקידצ תוחרוא


.רסומה ךרדב םילגודש תובישיב םג םידמולש רפס

.(76 'מע י ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ד"ישת הבאושה תיב תחמש תחישמ)

א"רגה רואיב


ועט םהש ךרפומ אל אליממ ,וידימלת ידי-לע טקלנ א"רגה רואיבש ןוויכמ
.ההימתה הרס ךכב ,ומוקמב אלש םייוסמ ןויצ וסינכהו

.(91 'מע ב ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש - ז"לשת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)

הימחנ ירבדה לעב


וליפא קיידמ ,אנווארבודמ הימחנ 'ר ,ןקזה ר"ומדא לש םידיסחה ילודגמ דחא
םיכירצש ןכש-לכ] .הכלהל ןיינע הזמ דמולו ,םהרבא-ןגמה וא ז"טה לש ונושלב
[ס"שה ןושלב קיידל

.(153 'מע 'א ךרכ 'םחנמ תרות' - י"שת א"נמ 'כ תחישמ)

:ל"נה ןואגה לע דועו

ןהו הלגנב ןה - ןקזה ר"ומדא לש םיפירחה םידימלתה דחא היה הימחנ 'ר
לדוג ןבומו . . "ל"ז ונבר ךורע-ןחלושל המלשה" השעש אוהו - תודיסחב
.ןקזה ר"ומדא לש ךורע-ןחלושב םינמיס המכ םילשהלו ףיסוהל הכזש - ותוכז
,אוה םילשהש ךורע-ןחלושה תמלשהש הכזש ,םירחא לצא וניצמ אלש וזכ תוכז
ךורע-ןחלוש םע דחיב תורוד ירודל הספדנ וז המלשהש ןפואבו ,ונידיל עיגת
ע"ושב ודמל םה םגו ,וניאישנ וניתובר תעידיב - ןבומכו) ןקזה ר"ומדא
.(ל"נה המלשה הספדנ ובש ןקזה ר"ומדא

.(851-850 'מע ב ךרכ ב"משת 'תויודעותה' - ב"משת טבשב ו"ט ליל תחישמ)

םיאנומשחה רפס


דבלמ ,לארשי יקסופ ירפסב םירכזומ םיתאצמ אל התע-תעל . . םיאנומשחה רפס
תורודה רדסב ורכזנש ףא - םירפוס תוכלה תולודג תוכלה לעב רפסב תחא םעפ
.'וכו

.(17 הרעה 368 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקל)

ירזוכה


תעב תועונתל עגונהב 'ירזוכה'מ [דיגמה ברהו ט"שעבה בתכמב=] אבוהש המל
ךכ ידכ דע היה עגונהש ןבומ םשמד טושפ יפ-לע - םירחא םירפסמ אלו הליפתה
ראשב ןכ-ןיאש-המ ,דחוימב וילע רבדמ ירזוכהש דע לארשי ינבל יסופיט
.ןכ גהונש ימ שיש םהב שרפל רשפאש םירפסה

.(279 'מע טל ךרכ תוחיש-יטוקל - כ"שת בא-םחנמב 'ג בתכממ)

גיהנמה


.םיגהנמ המכו-המכ-תחא-לעו םיניד המכל רוקמ אוה גיהנמה רפס

.(100 'מע א ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש - ז"כשת תישארב תבש תחישמ)

תובבלה תובוח


ןיאש ול יתרמאש רכוז חטב הנה ,תובבלה תובוחב דומילה ול השקש בתוכש המו
.וירחאש םירעשהל אלא דוחייה רעשל יתנווכ

.(אמק 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא)

.תובבלה תובוח רפסב ןוחטיבה רעש דומליש ןוכנהמו

.(רע 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא)

-שפנד וליפא לכשהש ךיא הארתו םימיאתמה םיקרפ תובבלה תבוח רפסב דומלת
.'ה תבהא תויהל ךירצש חיכומ תימהבה

.(15 'מע 685 ןויליג 'ד"בח רפכ' ןועובשב ושדוק די-בתכמ םוליצב הנושארל םסרופ)

יבצ תדמח


הפירשב ותוא ןודל ונוצרו רהוז ינוקיתה לע יבצ תדמח רפסה ולצא שיש בתוכ
.'וכו וילע םיררוע שיש עמשש לע

אל ירה ,ל"נה םיררועל םוקמ היה םא וליפא יכ ,וזכ ארבסל םג יתלהבנ הנה
וב דומללמ ומצע קלסל היה ךירצ רתויה לכלו ולאכ ויניינעב ושאר סינכהל ול
ר"ומדא ק"כש ןוויכ הנה טרפב הז רפסל עגונהבו .הפירשל םירפס ןודל אל לבא
.דוסי לכ ל"נה תועומשל ןיא חטב . . ואיבמ קדצ-חמצה

.(גכר-בכר 'מע ח ךרכ שדוק-תורגא - ד"ישת ןושאר רדאב ג"ימ בתכמ ךותמ)

תקרבו רוט


דחאל הלבק יפ-לע ךורע-ןחלושה תוכלה ראבמ םש רשא 'תקרבו רוט' רפס ונשי
.ל"ז לאטיו םייח ברה ידימלתמ

.(אצ-צ 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה' - ה"כשת חספ-לש-יעיבש ליל תחישמ)

- [ןקזה ר"ומדאל] הרות-יטוקלב אבוהו ,ל"זיראה ידימלתמ היה 'תקרבו רוט'ה
ילעב םירפס קר איבהל םירהזנ תודיסחה תרותב ןכש ,'וכ ותוכמס תשגדומ הזבש
.'וכ אכמס

.(42 הרעה 167 'מע ,ו ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"ישת לולאב י"ח תחישמ)

ןופיסוי


.וכותל וסנכוה (םיפויז םגו) םייוניש המכש עודי - ןופיסויה רפס ןיינעבו
...עוצקמב החמומ תרוקיב םישרוד םיניינעו

.(877 'מע ל ךרכ תוחיש-יטוקל - ז"ישת זומתב 'ח םוימ בתכממ)

ח"ירהמ יטוקיל

.ב"ויכו םיגהנמ ירוקמ ,םינויצ המכ ונממ יתינהנו ,ילצא ונשי ח"ירהמ יטוקיל רפס

.(ונש 'מע ג ךרכ שדוק-תורגא - י"שת בא-םחנמב 'גמ בתכממ)

םייניע רואמ

.ומוקמ ןאכ ןיאו .הז רפסל סחיה עודי לבא ,[םימודאה ןמ ע"רל] םיניע רואמ רפסב אבומ

.(17 הרעה 368 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקל)

תוקולאה תכרעמ


םילבוקמה ילודגמ דחא ,קחצי ר"ב ןהכה ץרפ 'רל אוה תוקלאה תכרעמ רפסה
ישורדמ המכ ץרתל לדתשמו םימעפ המכ וריכזמ . . קדצ-חמצהו ,ן"במרה ןמזב
.היבילא ןקזה וניבר

- םייח אדוי 'ר לבוקמה קסעתה הז ירחא תורוד המכש הזמ םג תנבומ ותולדג
.תוקולאה תכרעמ רפס לע שוריפ תיישעב . . ל"זיראה חביש ותואש

.(גמר 'מע ב ךרכ שדוק-תורגא - ה"שת בא-םחנמב 'כמ בתכמ ךותמ)

ןויצ תדוצמו דוד תדוצמ


ויהש . . רפיסו ,תודוצמה שוריפמ דואמ קיזחה ר"ומדא ח"ומ ק"כש ריעהל
.תודוצמה שוריפ םע םיליהת רועישה םימעפל םידמול

.(69 הרעה 92 'מע ג ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"ישת הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ)

םשש) תודיסח ישורדב דאמ לודג יובירב ואבוה ןויצ-תדוצמו דוד-תדוצמ
.('וכ םידחוימ לארשי ילודג לש םהירפס םיאבומ

.(505 'מע א ךרכ ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ג"משת הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ)

אתלימ ואלש לע ףסונו .םימעפ המכו המכ הז שוריפ אבומ ח"אדה תרותבש
תורוד ירוד ודמל םב םייתרוסמה םירדחב הז שוריפ דמלנש איה יתרטוז
.הרוסמהו הרותהל םיאתמ ןכ ירחאל םהייח ויחש ,ןבר תיב לש תוקונית

.(לק 'מע כ ךרכ שדוק-תורגא - א"כשת טבשב 'ו םוימ בתכממ)

בקעי ריבאל תונכשמ


.לודג דיסח ,הארנה יפכ היהש - ןייטשבלעג מ"מרה - דחא ידי-לע בתכנ רפסה
בשייתהו הלע ךכ-רחא .רוגמ ר"ומדאה לא עסנ ןכמ רחאלו קדצ-חמצה לצא הליחת
תרימשל עגונב ['רזנ ינבא'ה לעב] רעבושטוכוסה םע בתכתהו . . םילשוריב
.שדקמה

.(157 'מע א ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש - ב"לשת םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)

.'םיליהבמ םירופיס' ואבוה ל"נה רפסב

.(110 'מע ד תרבוח 'ךלמל קידצ' - ו"טשת חספ דעומה-לוחד 'ג םוימ בתכממ)

םייח תמשנ


תוכז ,ללכב .הזב יתעמש אל [לארשי ןב השנמ 'רל] םייח-תמשנ רפסהל עגונהב
ןבומכ ,רבה םע ןבת ברועמ רפסב לבא .לוגלגה תנומא קזיחש ודיב הלודג
.ורפסב ןייעמל

.(ונש 'מע ג ךרכ שדוק-תורגא - י"שת בא-םחנמב 'ג םוימ בתכמ ךותמ)

ה"לש רודיס


יולת היה ךכ-רחא יכ ,הנושארה האצוהל התיה יתנווכ . . ה"לש רודיסב
םש לע קר ה"לש רודיס ארקנו ןמצע תוליפתהב םיניינע המכ ונישש םיסיפדמהב
...שוריפה

.(חכר 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא - ג"ישת ןסינב ז"כ םוימ בתכממ)

רנל ךורע


יאדווב ,לארשיב לודג היה אוהש ןוויכמ . . ךכ לע שוריפ רמוא רנל ךורעה
.םוקמ ושוריפל שי

.(מ"שת טבשב 'י תחישמ)

ק"דר


םיאבומ םשש) תודיסח ישורדב םג אבומ ושוריפש דעו] ק"דרה לש ותלודג תורמל
רותב וניא ך"נתל ושוריפ ירה - [...('וכ םידחוימ לארשי ילודג לש םהירפס
.הכלהל קסופ אוה ם"במרה וליאו ,דבלב שוריפ רותב םא יכ ,הכלה קספ

.(506 'מע ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' - ב"משת הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ)

דמח-ידש


הלפנ תוכז . . לודג קידצ ,ידרפס ידוהי היה 'דמח ידש' רפסה לש רבחמה
לש רואל-האצוה לש ערואמ ,'דמח ידש'ה תספדהב ונוממב ףתתשהש הז לש וקלחב
.תדחוימ תודעוותה ודובכל ךרעיתש היה יואר 'דמח ידש'ה

.(85 'מע א ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ת"יש'ה ןוויס שדוח-שאר תחישמ)

ב,הפרת 'ד ךרכ) דמח-ידשה ירבדב ךורא רואיב יברה עימשה (ראשה ןיב) יכ ריעהל שי
.'וכו הז ירחאל אלא דימ םימלשמ אלש ,גורתא תיינקב גהנמה תודוא (ךליאו

וכלומ המלש 'ר


,ימורב רויפיפאה םע חכוותהל ושפנ רסמו ,לודג לבוקמ היה ,וכלומ המלש
תסנכה-תיבב יולתש 'לגד' ןכו ,רפס ונממ ראשנו .הלואגה תא איבהל ונוצרב
.[הלואגב הנומאהל :וא] הלואגה ןיינעל קוזיח והזש ,גארפב (ל"רהמה לש)

.(161 'מע אי ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ד"ישת וצ תשרפ תבש תחישמ)

הלבקה תלשלש


המכב אבומכו ,םייתימא אלו םיקפקופמ 'הלבקה תלשלש'ב םיניינע המכש עודיו
.תומוקמ

.(הס 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא - ד"ישת רייאב א"כ םוימ בתכממ)

'הרות ירועיש'


רפס) ארתב הרודהמ 'הרות ירועיש' ורפסב האנ [םייח םהרבא] ברהל יתיאר
.(בל תמושתל יוארו ונימב דחוימ

.(אנר 'מע ב ךרכ שדוק-תורגא - ח"שת תוכוס ברעמ בתכממ)

הכלהב םידעומה


,וב שרופמש המ לע ףסונ רשא ,הז [ןיווז י"שרגה לש=] ורפס לע יתרמא רבכו
ונתינש תומוקמ-יארמה ידי-לע אוצמל שי ,שרופמש הז לע רתוי דוע ילואו
.ןוילגה ילושב הבחר דיבו הבוט ןיעב

.(ק 'מע ג ךרכ שדוק-תורגא - ט"שת זומתב ח"ימ בתכמ ךותמ)תודיסחה ינייעממ


יחיו תשרפ


(וט,טמ) לבסל ומכש טיו . . בוט יכ החנמ אריו

הנכסה תא םג האר ךא ,בוט רבד םנמא איה החונמש האר רכששי - "בוט יכ החונמ אריו"
הפוק ךותמ (י"שר - קיזמו עגתשמו חמש) םהונ ירא ןיא" ,(בל תוכרב) ל"זר רמאמכ .רבדבש
."טעביו" - זאו "ןורושי ןמשיו" ,ןכו ."רשב לש הפוק ךותמ אלא ,ןבת לש

(ןאכ י"שר שוריפכ) "הרות לוע" ומצע לע לביק ,וז הנכסל הפורתכ - "לובסל ומכש טיו"
הנכסל הפורתה אוה 'לוע'ה .הרותל םיתיע םויו םוי לכב עובקל תיעמשמ-דח הטלחה ,ושוריפש
.החונמבש
(ב,חפ ףד א ךרכ םירוביד-יטוקל)


(בכ,טמ) רוש ילע הדעצ תונב

(אר א"חז) ןיטבש רסירת ןילא :הדעצ תונב

.םיטבשה לע רומא (אל ילשמ) "ליח ושע תונב תובר" קוספהש ,רהוזה שרפמ ךכל ךשמהב
ושוריפ "תובר"ש ,ץרתמו ?"תובר" םיארקנ דציכו ,שיא רשע-םינש אלא ויה אל אולהו :השקמו
."הלדג" ושוריפש ,"הבר יכ הרומעו םודס תקעז" ומכ ,"תולודג"

תומשנה לכ תולולכ ויה ןבואר לש ותמשנב :רבדה שוריפ .תויללכ תומשנ ויה םיטבשה
.םלוכב ךכו ;ןועמש טבש לש תומשנה לכ וללכנ ןועמש לש ותמשנב ;ןבואר טבש לש תויטרפה
תומשנ יפלא הללכ המשנ לכ - "תולודג" ויה ןהיתומשנ יכ ,"תולודג" - "תובר" וארקנ ןכל
.תויטרפ
(2288 'מע ,י ךרכ הרותה-רוא)


(זכ,טמ) ףרטי באז ןימינב

ונייהד ,"רחא" תניחב תכיפה לש הדובע ונייה ,(דכ,ל תישארב) "רחא ןב" ארקנ ןימינב
.המהבה תא ףרוטה ,באזל ןימינב לשמנש והז ."ןב" תניחבל ,תימהבה-שפנה
(זית ףד ב ךרכ הרותה-רוא)


(חכ,טמ) םתא ךריב ותכרבכ רשא שיא

ךישמהל הפי החוכ הכרבהש ,תרמוא תאז .("ןפגה תא ךירבמה" ומכ) הכשמה ןושלמ - "הכרב"
העפשה ךישמהל החוכב ןיא תאז-תמועל ךא ,(רוחיאו בוכיע אלל) הרוקמו השרושמ העפשה הטמל
.רוקמב תמייק הניאש

בקעי תכרב ידי-לעש אלא ,השרושו הרוקמב רבכ היוצמ התיה הכרבה - "ותכרבכ רשא שיא"
.הטמל הכשמנו התלגתנ איה

,ורמואב ,םירפא לע ונימי די תחנה תא קמינ בקעיש ונתשרפ שירב רמאנש המ ןבומ הז יפל
?םירפאמ לדגי אוהש השנמ תא ךריב אל עודמ הרואכלד - "ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו"

.רוקמה ןמ תמייק העפשה הכישממ קר איה ;רבד תשדחמ הנניא הכרבה ,ליעל רומאכ אלא
לש ותעפשה שרושב וז ןיעמ הכרב התיה אל יכ ,םירפאמ לדגיש השנמ תא ךריב אל ךכיפל
.השנמ
(38 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גל,טמ) וימע לא ףסאיו עוגיו

(י"שר) תמ אל וניבא בקעי ל"זר ורמאו ,וב הרמאנ אל התימו :ףסאיו עווגיו

לש תואיצמ הרשפא םתדובעש ונייה ;וישע ונממ אצי - קחצי ;לאעמשי ונממ אצי - םהרבא
.'תוומ' תוארקנה ,'םינוציחה תקיני'

- (ונתשרפ שירב י"שר שוריפ) "עשר הב היה אלו המלש ותטימ התיהש" ,בקעי ,תאז-תמועל
.ותדובעמ תופילקה 'תקיני'ל םוקמ םוש חינה אל ,רמולכ .תמ אל
(חנ-זנ 'מע ח"כרת םירמאמה רפס)

* * *

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא

."תמ אל בקעי" םילימה תויתוא םג ןה - ב"קעיל ת"מא ."בקעיל תמא ןתית" (ז הכימ) ביתכ
(ז-ו 'מע תינעת 'סמב תורעה ,קחצי-יול תרות)


(הכ,נ) םכתא םיקולא דקפי דוקפ

ןב ןתנוי םוגרת) ןוכתי 'ה ריכד רכדמ ןוכל ןורמייו ןיקורפ ןירת ןותייד ןמז דע
(לאיזוע

יתדקפ דוקפ" םהל ורמאיו םילאוג ינש ועיפוי רשאכש ,ןמיסו תוא םהל רסמ ףסויש ירה
לארשי-ינבל רשיבש ףסוי אקווד הז היה עודמ :הזב קדקדל שיו .םירצממ ואצת יזא - "םכתא
?ךכ לע ןמיס םהל רסמ ףאו הדיתעה םתלואג לע

תא 'וררבי' לארשי-ינבש ידכ התיה םירצמל וינבו בקעי תדירי ןיינע לכ :הזב רבסהה
היה ףסויו ליאוה .ףסוי תאמ םיטבשל אב הז רוריבל חוכה .םירצמב ולפנש השודקה תוצוצינ
תוורע") הלודג דואמ האמוטב ולפנש תוצוצינ ררבל וחוכב היה ןכל ,רתויב הלענ הגרדמב
.רתויב הטמל (ררבל םירחאל חוכ תתל ןכו) ררבלו תדרל לוכי רתויב הובגה לכ יכ ,("ץראה

.אקווד ףסוי ידי-לע ןתינ םירצמ תלואגל ןמיסה הז םושמ
(831 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םוקמב הרות-ירפס ינש שישכ
םישנל םינורחא םימ ,השולש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

השולש םוקמב הרות-ירפס ינש שישכ

םא תישילשה האירקב גוהנל דציכ הלאש התיה ,שדוח-שארו הכונח תבש ,אתשה ץקמ תשרפ תבשב
וליאו ,ןושארה רפסה תא תחקל רמאנ הכונח ןויליג 'תורשקתה'ב .הרות-ירפס ינש קר שי
.(ןוקיתה סנכנ אל תינכט הביסמ) ינשה רפסה תא תחקל רמאנ 'עובשה תחיש'ב

בורק אוהש ,סחניפ תשרפל אשנ תשרפמ ינשה רפסה תא לולגל תופידע שי הרואכל הנהו
ורמא ל"זחש ,טרפבו .ץקמ תשרפב אצמנה ןושארה רפסה תא םשל לולגל רשאמ ,הרצק ותלילגו
אלש העד שי הכלהב ףאו ,"רוביצה דובכ ינפמ ,רוביצב הרות-רפס ןיללוג ןיא" [א,ע אמוי]
רוביצה דובכ החדייש בטומ" קספנש אלא ,הרות-רפס דוע ןיאשכ היינש האירקל ללכ לולגל
.[יכדרמה בתכו ה"ד ג"ס דמק 'יס י"ב] "םימכח תנקת החדית אלו

ירבדכ ,תואירקה ןיב תאז תושעלו ןושארה רפסה תא לולגל ךירצ הליחתכל ,השעמל םנמא
עובשה רדסב תחאב וארקי ,הרות -ירפס ינש קר םהל ןיא םאו" :הע ףיעס ח רעש םירפא-ירעשה
,הכונח תשרפ לע הדימעהל הנושארה הרות-רפסה וללגי םייתניבו ,שדוח-שארב היינשבו
ימ' םירמואש תעב קר וללגיש ,הרות-תחמשל רשקב אתיא םש] "וס ףיעס הז רעשב ראובמכ
ןה ,האירקה תעשב תאז תושעל אלש םש םירעש-יחתפב ראבמו .'תישארב ןתחל תושר'ו 'ךריבש
ונייה [הרותה-תאירקל זא ןיזאמ וניאו םהב טיבמש רוביצה ללגב ןהו םמצע םיללוגה ללגב
.יהשלכ הביסמ וללג אל םא ןידה המ רמוא וניאו .הנתמה אלל ןכומ הרות רפס שי ךכש

ןירוק ,הרות-ירפס ינש קר םהל ןיאש םוקמב" :הרות-תחמשב האירקה ינידב ,םירבדה רוקמ
,"םוי-לש-וניינעל הנושארה םיחקולו םירזוחו ,'תישארב' היינשבו 'הכרבה תאזו' הנושארב
השמ-יכרד] "םייתש קר םהל ןיאו הרות-ירפס השולש ןניעבד םוקמ לכ םישוע ןכו" םייסמו
ה"גהב וט 'יס תוכוסה גח תוליפת רדס 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'סב ורוקמו ,ט"סרת ס"וס ה"גהו
.[םעטה םש ראבתנ אלו ,(צש 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוהב)

וכרטצי אלש ,הזה םוקמל תללגנ רבכ םא אקווד" :השמ-דמח םשב בתכ םש הכלה-רואיבב
תווצמה לע רובעל אלו ,תחנומ רבכש התוא לולגל בוט רתוי ,יכה-ואלב לבא .ןיתמהל רוביצה
רפסב אורקל שי ,הליחתמ ןושאר רפס וללג אל םא הרות-תחמשב םג ,ותעדל ."הנושאר חקילו
ינש ארקי אל לבא" ןושארה ת"סב םיארוקש םעטה בתכ א"ס םש ןחלושה-ךורעב ,ךדיאל .ינש
אורקל ל"זח תנקת תא תאז הרוצב תוחפל םייקל ידכ הנווכה הארנכ) "רדסכ תחא ת"סב םירבד
הכומס עובשה תשרפשכ וליפאש ,ה"פרת ס"רבו ט"כ הליגממ ריעהלו .דחוימ רפסב האירק לכ
ז"פל הרואכלד 'כ גיק 'עה ז"מפ לארשי ישא 'סבו .(תוישרפ 'דל דחוימ ת"ס םיאיצומ מ"מ
.כ"ע ,ינשה ת"סב אלו וב אורקלו וללוגל שי ,הז םוקמל לולג וניא ןושארה ת"סהשכ םג
.םייתניב תאז לולגל בתכ אלש ,א"מרה ןושל תוטשפמ עמשמ ךכ הרואכלו

ןושארה רפסה הרות-תחמשב ירהש ,הלילגה ןמזב ןוכסיחב םיבשחתמש וניאר אל ,ןפוא לכב
רבכ םא ,הארנכו .(תישארב) ינשה רפסהמ (סחניפ תשרפ) ריטפמל רתוי בורק (םירבד ףוס)
.הלילגה ןמז ךרואל תיתכלה תועמשמ ןיא רוביצב םיללוג

-ירפס 'ג תאצוהב שיש ינחורה ןיינעב תוכיראב ךליאו 380 'מע א"שנת תוחישה-רפסב הארו
.הרות

םישנל םינורחא םימ

הז ןיינעב שי םאהו ,םינורחא םימ לוטיל תודיפקמ םישנה בור ןיא עודמ ררבל ונשקבתנ
.שיאל השיא ןיב לדבה

םימ ולא - םישודק םתייהו" םושמ) הז ןיינעל הכלהב םירכזנה םימעטה תניחבמ הנה
השיא ןיב קוליח ןיא (ארחא-ארטסל טעמ קלח תתל ידכ וא ,תימודס חלמ םושמ וא ,"םינורחא
הארנה לככ עבונ - ד"בח תונבו ישנ ןיב םג - םישנ ברקב ץופנ וניא רבדהש הדבועה .שיאל
.םימדוקה תורודב םישנל םיכיישה םיניינעה בור תחנזה ינפמ

.(אפק ס"וס ז"הדא ע"ושב ןייע) אנידמ בויח ונניאש גהנמ והזש ןוויכ ,םעטהש םירמוא שי
.(גכ 'יס ח"וא ד"ח יולה טבש ת"וש) תאז ארמוח ןהילע ולביק אל םישנש רמול שיו

.םינורחא םימב תובייח ןהש םישנל עידוהל שיש בתכ (אפק ס"וס) העיצקו רומ רפסב ,ךדיאל
לעב קספ ןכו .(רפסה שארב א"ח םייח תמלש ת"ושב) ל"ז דלפננוז ח"ירגה תוטישפב בישה ןכו
.(ה"ס ג"פ לארשי תב תוכילה ,ב"ס ב"יפ התיב תוכילה) ל"ז 'המלש תחנמ'

תכרבל רשקב ,32 'מע ג"ח א"משת שדוק תוחישב הרמאנ ,הגומ יתלב) הארוהה יפל ,הרואכלו
עונמל ידכ ,הזב ןבייחלו ןקזחל שי ,ןיד יפ-לע םייקל םישנל רתומש רבד לכש (זאד המחה
לוטיל ודיפקי תונבו םישנש ונלצא גיהנהל שיש הארנ - (םש ןייע) םילוספ םיגהנממ ןתוא
.םינורחא םימ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


יחיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ד"י

ישמוח ראש םויסב ןכו) תישארב רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
,2"!קזחתנו קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .1דומעל גוהנ ,(הרות
.3תאז רמוא הרותל הלועה םגו

ןושאר םוי
תבטב ו"ט

.ןושאר םויל רוא ,תבש יאצומ - הלילה לכ :הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס

ישימח םוי
תבטב ט"י

ללכ רכזנ אל (הרות-יטוקלו רוא-הרות ,אינת) ד"בח תודיסח לש דוסיה ירפסב" :יברה בתכ
הביתה ,ןינעה אל וליפאו ,(תומש רפס תליחתמ) ולא תועובשב 4ם"יבבוש תוינעת רבד-לע
.5"םינושארה תורודב םייתסנ רבכ ולא םיתינעת ידי-לע ןוקיתה רקיע יכ . . !ם"יבבוש
חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (1
.'ותעב רבד'

הרותב תורקל םייסמה לכל םירמואש גהנמ לינולמ םייח-תוחרוא םשב ףסוי-תיבמ איבהש טלק ס"וס א"מר האר (2
תפרצ גהנמ הזש בתכש ,יחריה-ןבא םשב תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב ואיבהו ,'קזח' םעפ לכב
-תוחרואב אבומה הארו .הרותה ישמוחמ רפסו רפס לכ םימייסמשכ קר ןכ רמול דרפס גהנמ וליאו היצניבורפו
.םש אקניפסמ צ"הרהל םייח

םעטהש ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ םשב םשו ,א"שת א"נמ ןמוי ,6 'מע הנק תרבוח 'תומישר'ב הז ןיינעב הארו
ז"ה כ"אש יברה תלאשלו ,"שדח רפס ליחתהל" קוזיח ,"םיטושפה םינימאמה םע ומצע לולכל ידכ" אוה וז הרימאל
הבית" הווהמ הרותה לכש יבו'צגורה םגתפמ הנעמה היה - והומייסש הזב אלו אבה רפסב קסועש ןוויכ - קספה
.ש"ייע ,"תחא

-ןחלוש 'סב ןייוצמכו) בי,י ב-לאומשב קוספב יוטיבה רוקמבש ףא-לע ,(יריצב 'ז) 'קזחתנו' רמול םיליגר
.(חתפב 'ז) 'קזחתנו' :דקונמ (ב,בל תוכרבל האירקה

,קספה ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה-ןחלוש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (3
רמאי אוהש ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלושה-ידבב דפ 'יס ןחלושה-תוצקבו
בישח אל - 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל
איה ***ונלש אחסונ יכ ,רמוא **אוה םגו ,(*ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה
.ל"כע ,"'קזחתנו'

---------

רשפא-יא םא הליחתכל רתומ"ו ;הליכאל הכרב ןיב דבעידב בכעמ וניא הדועסה יניינעמ קספהש אתיא םש (*
יאק הכרבה תרימאש" - הגומ - 31 הרעה 254 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהב יברה ירבד פ"ע ןכאו "רחא ןיינעב
ונגהנמ ןיינעב 105 ע"ס םיגהנמה-רפסב יברה בתכש ומכ שממ הז ירה ,ש"ייע ,"'. . קזח'ד ןיינעה לע םג
ת"ושב םג 'עו ."דבעידכ יווה ,רחא ןינעב א"אד ןוויכו" :הליכאל הכרבה ןיב ה"רב חופתה לע ר"היה תרימאב
.ט 'יס ח"ואח א"ח רמוא-עיבי

תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל הלועה = (**
.ומע להקה

.הלועה תא קר ןיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש - (***


אבומ ל"זיראה םשבו ,"םיטפשמ . . אראו ,תומש" תוישרפה תומש לש ת"ר ,"ם"יבבוש" ונוכ ולא תועובש (4
.ותעב-רבד חולב טרופמב הארו .עובשב 'ה ימיב םינעתמ כ"דב .דוסיה םגפ ןקתל םילגוסמ הלא םימיש

.ש"ייע ,185 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (5

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il