- ט"פש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה תבטב 'כ * תומש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


רכינ תויהל ךירצ הלגנ םידמולשכ
תודיסח ודמלש


עגונב תדחוימ חוכ תניתנ שי ןקזה ר"ומדאד אלוליהה םויב
דחא לכ תדובעב ,תודיסחה תרותו הלגנה תרות רוביחל
הלגנה תרות - "תחא הרות" איה התתימאל הרות * לארשימ
דומילה היהי ךכש חרכהב ןכלו תודיסחה תרות םע דחיב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ותישארמ


ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ומש תודוא (א,גפ א"ח ד"וקל) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש העודי
תרות) רתסנה תרותד רואהו הלגנה תרותד רואה ,רמולכ ,"רוא ינש" - ושוריפש ,"רואינש" -
.(תודיסחה

דבלב וז אל :רמולכ .עצמאב תוא קספה אלל - "רואינש" - תחא הביתב בתכנ הז םש ,הנהו
.תחא הביתב םג אוה הז םשש - וזמ הריתי אלא ,(דחא םדאב רבודמש ןוויכמ) דחא םש והזש

דחא ןיינעל םישענ םהינשש ,תודיסחה תרותו הלגנה תרותד רוביחה לע הרומ הז ןיינעו
ודומילב רכינ הלגנה תרות דמול רשאכ ,רמולכ ,(תחא הבית - "רואינש"ד הביתה תמגודב)
תרות םג דמל אוהש ודומילב רכינ תודיסחה תרות דמול רשאכו ,תודיסחה תרות םג דמל אוהש
.םימעפ המכ רבודמכ ,הלגנה

תרותו הלגנה תרותד רוביחה זמורמ - "רואינש" - ןקזה ר"ומדא לש ומשבש ןוויכמו
אצמנ הז יפ-לעו ,ןקזה ר"ומדא לש םיירקיעה ויניינעמ אוה הז ןיינע םגש ,ןבומ ,תודיסחה
רוביחל עגונב תדחוימ חכ תניתנ הנשי (תבשה םוימ לחה) ןקזה ר"ומדא לש אלוליהה םויבש
.לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב תודיסחה תרותו הלגנה תרותד


,("רואינש" םשב זמורמכ) תודיסחה תרות םע הלגנה תרותד רוביחה תודוא רומאהל ךשמהב
תונעלו ראבל םוקמה ןאכ ירה - 'וכ תודיסחה תרות דמול אוהש רכינ הלגנה תרות דומילבש
:הז ןיינעב לואשל םילוכיש הלאש לע

שארל לכלש - דומילה רדס תוללכ תא ןקזה ר"ומדא ראבמ (ותליחתב) הרות-דומלת תוכלהב
םינש שמח ןב") ארקמב םימעטו תודוקנ ךכ-רחאו ,הרותה תויתוא קוניתה תא םידמלמ
,םיקוריפו תוישוקב לופלפ לש ןפואב דומילל דע ,ארמג ךכ-רחאו ,הנשמ ךכ-רחאו ,("ארקמל
םיעברא ןב ורמא הז לע רשא" - "'וכו רבד ךותמ רבד ןיבהלו ,תושרדו םימעטה יקמעל דריל"
תרות) הרותד רתסנ - ללוכ ,הרותבש הדגאה קלח דומילל עגונב הז ךרד-לעו ,"הניבל
.(תודיסחה

רכינש ןפואב תויהל ךירצ הלגנה תרות דומילש רמול רשפא דציכ :ןיבהל ךירצ הז יפ-לעו
הלגנה תרות דומילמ רתוי רחואמ ןמזב אוה תודיסחה תרות דומיל ירה - תודיסחה תרות דמלש
ןמז ךשמ ונשיש ןוויכמו ,('וכ הזל ךומסו ,הווצמ-רב ליגב םינפ-לכ-לע וא ,םיעברא ליגב)
רשאכ תודיסחה תרות דמלש ודומילב רכינ היהיש ןכתיי דציכ ,הלגנה תרות קר דמול ובש
!?תודיסחה תרות דומלל ליחתה אל ןיידע

-המ) תודיסחה תרות דומלל םיליחתמ ובש ליגל םיאב רשאכ קר תכייש וז הארוהש רמול ןיאו
ןטקה ונב תא דמלל באה לע הרותה ןמ השע תווצמ"ש ןוויכמ יכ - ('וכ הז ינפל ןכ-ןיאש
חרכהב ירה ,תודיסחה תרות םע דחיב הלגנה תרות ,"תחא הרות" איה התתימאל הרותו ,"הרות
דומיל םע דחיב אוה הלגנה תרות דומיל ,רמולכ ,"תחא הרות"ד ןפואב היהי ומע דומילהש
!תודיסחה תרות

,תודיסחה תרות דמל ולש דמלמהש הזב קפתסהל לוכי הלגנה תרות דמולש ןטקהש רמול ןיאו
ורובע קיפסמש) וז ךרדב יכ - תודיסחה תרותב אוה רודח ומע דמול דמלמהש דומילה ,ןכלו
!וכוניח תוללכ תא ו"ח בירחהלו סורהל םילוכי (השוע דמלמהש המ


םנשיש םימעפ המכ רבודמכו) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תמישרב רפוסמה יפ-לע - הזב רואיבהו
,בל-תמיש אלל םהילע םירבועש אלא ,וניאישנ וניתובר ירופיסב םיאלפנ םיניינע המכו המכ
:(אבה רופיסל םירהממו

,ב"אד תויתואה תרוצ ותוא דמלל וליחתה רשאכש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפסמ ויתומישרמ תחאב
ינת" תביתד ו"יתו ף"לא תויתואה) אינתה רפסד רעשה ףד ךותמ תויתואה תרוצ תא ול וארה
.(הזב אצויכו ,"םירמא יטוקל" תביתד ד"מל תואה ,"א

!?אינתה רפסד רעשל ב"אד תויתואה תרוצ דומילד רשקה והמ :ןיבהל ךירצ הרואכלו

קוספ לע דסוימ" - 'ה תדובע ינפוא תודואו ,ה"בקה תודוא רבודמ ובש רפס אוה אינתה רפס
,"'וכ דאמ בורק אוה ךיא בטיה ראבל ,ותושעל ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ
רפסד תוכיישה יהמ ,ןכ םאו ;"וב ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז" - הז רפסד "רעש"ה ונשיו
.ב"אד תויתואה תרוצ דומילל אינתה

לחה ,ידוהי דלי םע הרות דומלל םיליחתמ רשאכ :האלפנ הארוה הנשי הז רופיסב אלא
,תודיסחה תרותד בתכבש הרות םע דימו ףכית תאז םירשקמ יזא - ב"אד תויתואה תרוצ דומילמ
.אינתה רפסד "רעש"ה ךותמ תויתואה תרוצ תא ול םיארמש הז ידי-לע ,אינתה רפס

וניא הזמ רתוי - 'ה תדובע תודואו ,ה"בקה תודוא רבודמ ובש רפס ונשי :ול םיריבסמו
.ב"אד תויתואה תרוצ תא ךל םיארמ הז רפסבו - ןיידע ןיבהל לגוסמ

םידמולש ינפל דוע :וזמ הריתיו ,"תישארב"ד 'ב תואה תא ומע םידמולש ינפל דוע :רמולכ
תויתואה תרוצ תא ול םיארמ - (תורבדה תרשעבש) "ךיקולא 'ה יכונא"ד 'א תואה תא ומע
!אינתה רפסב

תרשע תא לארשי ינב ועמשש ינפל דוע :הרות-ןתמד ןיינעה תוללכל עגונב וניצמ ךכו
,"יניס רה לע 'ה דריו"ד ןיינעה רבכ היה - "ךיקולא 'ה יכונא" רובידה ללוכ ,תורבדה
ןיינעה תוללכ והזש - 'וכ הנוילעה הבכרמה םע דחיב לארשי ינב לכל הלגתה ה"בקהש ,רמולכ
הבכרמ השעמב . . ןישרוד ןיא" (ב,אי הגיגח) ל"זר רמאממ ןבומכ ,'וכ ןיזרד ןיזרד
,(הבכרמ השעמ) תודיסחה תרותד יוליגה - שארל לכל - היה הרות-ןתמבש ןבומ הזמו ."דיחיב
.הלגנה תרות - םטושפכ תורבדה תרשע תא לארשי ינב ועמש ךכ-רחא קרו

תרות ודמלש רכינ תויהל ךירצ הלגנה תרות םידמול רשאכש ,ליעל ראבתנש המב רואיבה והזו
תרוצד דומילה תלחתה יכ - ("רואינש" - תודיסחה תרותו הלגנה תרותד רוביחה) תודיסחה
רפס ךותמ תויתואה תרוצ תא םיארמש הז ידי-לע ,תודיסחה תרות םע רבכ רודח ב"א תויתואה
.תודיסחה תרותד בתכבש הרות - אינתה

עודי ירה - ל"נה לכ תא ןיבמ וניא ב"א תויתואה תרוצ תא דמולש קוניתהש יפ-לע-ףאו
רתוי הלודג ("רז אלו ואר וניניע") רבדה תייאר ידי-לע תותמאתההש תומוקמ המכב ראובמו
רשאכ - ונניינעב הז ךרד-לעו .לכש יפ-לע ןיינעה תנבה ידי-לע תלעפנה תותמאתהה רשאמ
- תותמאתהה תילכתב ולצא תמאתמ הז ירה ,אינתה רפסב תויתואה תרוצ תא האור קוניתה
-המ] ולש דמלמה לצא תילכשה תותמאתהה רשאמ רתוי הלודג וז תותמאתהו .הייאר לש ןפואב
ףידע םכח"ד יוליעהש ךרד-לעו ,דמלמה לצא הייאר לש ןפואב תותמאתהל עגונב ןכ-ןיאש
איבנה םג ירהש ,ובש המכחה ןיינעל סחיב אלו ,דבלב ובש האובנה ןיינעל סחיב אוה "איבנמ
.[םכח אוה

יפ-לע -ףאו .ולכש ךרע יפל גישמו ןיבמ קוניתה םג ירה - הגשההו הנבהה תלעמל עגונבו
ולכש ךרע יפל איה דמלמה תגשהו תנבה םג ירה - הזמ רתוי אלו דבלב ולכש ךרע יפל והזש
הלענ אוה ולכש רשאכו ,ולכש ךרע יפל גישמו ןיבמ דחאו דחא לכ ירהש ,הזמ רתוי אלו דבלב
.רתוי תילענ איה הגשההו הנבהה ירה רתוי

היהש יפ-לע-ףא ,ןכלו ,דבלב ותגרד ךרע יפל גישה איבנה לאקזחי וליפאש - ךכ ידכ דעו
ןב" תמגודב - הכומנ אגרדב ולצא התיה הבכרמה תייאר הנה ,םינש המכו המכ ךשמב 'ה איבנ
."ךלמה תא הארש רפכ

* * *


ןיינע ראבל םיאתמה ןמזה הז ירה - ןקזה ר"ומדא לש אלוליהה םויל תוכימסב ונדמועב
תודיסחה תרות םע הלגנה תרות רוביחד ןפואבו ,אלוליהה לעב לש ותרותב םייוסמ
:("רואינש")

ינפל דוע ,וייחב ספדנש ןקזה ר"ומדא לש ןושארה רפסה והזש] הרות-דומלת תוכלה תלחתהב
ויבא םגו ,תווצמה לכמ רוטפ ןטקהש יפ-לע-ףא" :ןקזה ר"ומדא בתוכ [אינתה רפס תספדה
ןמ השע תווצמ הרות-דומלת לבא ,םירפוס ירבדמ אלא הרותה ןמ תווצמב וכנחל בייח וניא
."'וכ בייח וניא ןטקהש יפ-לע-ףא ,הרות ןטקה ונב תא דמלל באה לע הרותה

בויחה םאה העודיה אירטו אלקשל רשקב ןקזה ר"ומדא תטיש יהמ החכוהו רוריב ןאכמו]
ןטק ותויה ינפמ אלא ןטקה לע אוה בויחהש וא באה לע הליחתכלמ לטומ ןטקד הרות-דומלתד
- (הזב אצויכו ,הלימ תווצמל עגונב הריקחה ךרד-לע) באה לא ונממ בויחה תא םיריבעמ
תא דמלל באה לע הרותה ןמ השע תווצמ הרות-דומלת"ש שוריפב בתוכ ןקזה ר"ומדאש ןוויכמ
.[באה לע הליחתכלמ לטומ הז בויחש ,רמולכ ,"בייח וניא ןטקהש יפ-לע-ףא ,הרות ןטקה ונב

:(םיבכעתמ אל "אישק-ץאלק" לע אקווד - ליגרכו) "אישק-ץאלק" תררועתמ הז ןיינעב ,הנהו
,"'וכ תווצמה לכמ רוטפ ןטקהש יפ-לע-ףא" - ילילש ןיינעב ןקזה ר"ומדא ליחתמ עודמ
הלחתההש ,רמולכ ,הרות-דומלתד בויחה תודוא ראבל ליחתהל םיכירצ שארל לכל ,הרואכל
לכמ רוטפ ןטקהש יפ-לע-ףא ,הרות ןטקה ונב תא דמלל באה לע הרותה ןמ השע תווצמ" :היהת
?תווצמה לכמ ןטקד רוטפה םע ןקזה ר"ומדא ליחתמ עודמו ,"'וכ תווצמה

ר"ומדא קיתעמ תומוקמ המכו המכבש) ם"במרהל הרות-דומלת תוכלהב ןיבהל ךירצ הז ךרד-לע
םינטקו םידבעו םישנ" :ם"במרה בתוכ הרות-דומלת תוכלה שירב .(ם"במרה לש ונושל תא ןקזה
:הרואכלו .הרות-דומלתב םיבייחה םה ימ ראבל ךישממ ךכ-רחא קרו ,"הרות-דומלתמ םירוטפ
ךכ-רחא קרו ,הרות-דומלתב םיבייחה םה ימ - שארל לכל - ראבל ם"במרה ליחתמ אל עודמ
?הרות-דומלתמ םירוטפה םה ימ ראבל

-דומלת תוכלהד "תרתוכ"בש (םינפ-לכ-לע קחודב) ראבל רשפא ם"במרה ירבדל עגונב ,הנהו
ם"במרה בתוכ [ם"במרה די בתכב םיאורש יפכ ,ומצעב ם"במרה ידי-לע הבתכנ איה םגש] הרות
דומלל (א :ןטרפ והזו ,השע תווצמ יתש ןללכב שי" :הרותה דומילד בויחה תוללכ תודוא
םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ" הז ירחאל ךישממ ןכלו ,"היעדויו הידמלמ דבכל (ב ,הרות
עגונב לבא .(הרות דומילד בויחה תודוא "תרתוכ"ב בתכ רבכש ירחאל) "הרות-דומלתמ
.ןכ רמול רשפא-יא - ןקזה ר"ומדאל הרות-דומלת תוכלהל


ןיא יאדוובש) תפסונ הלאש הנשי - (םיבכעתמ ןכ ילוא הילעש) ל"נה הלאשה לע ףסונ
:(הז לע םיבכעתמ

:הרואכלו .("'וכ יפ-לע-ףא") "ףא" תביתב - איה ןקזה ר"ומדאל הרות-דומלת תוכלה תלחתה
העברא" (ב ,ט"יפ ר"ב) ל"זר רמאממ ןבומכ ,יוצר-יתלב ןיינע םע הרושק וז הביתב החיתפה
תביתב ולש הרות-דומלת תוכלה תא ןקזה ר"ומדא חתופ עודמ ,ןכ םאו ,"'וכ ףאב וחתפש ןה
!?"ףא"

ינפמ (יוצר-יתלב ןיינע הז ירה תוללכבש יפ-לע-ףא) "ףא"ב חותפל םילוכיש רמול ןיאו
יכ - תרחא תורשפאו הרירב ןיאו ,רורב ןפואב לעופב השעמל עגונב הכלהה תא רמול ךרוצה
היהת הלחתההש הז ידי-לע ,"ףא"ב החיתפה ילול םג רורב ןפואב וז הכלה בותכל םילוכי
ןטקהש יפ-לע-ףא ,הרות ןטקה ונב תא דמלל באה לע הרותה ןמ השע תווצמ" :יבויח ןפואב
."'וכ רוטפ

תא דמלל באה לע הרותה ןמ השע תווצמ" - רומאה ןפואב חתופ היה ןקזה ר"ומדא םא :רמולכ
הרורב הכלהה התיה זא םגש דבלב וז אל הנה - "'וכ רוטפ ןטקהש יפ-לע-ףא הרות ןטקה ונב
יתלב ןיינע והזש ,"ףא"ב החיתפה התיה אל (א) :םיטרפ 'ב םיחיוורמ דוע ויה ,תילכתב
.(ד"ס ל"נכ) רוטפה תודוא אלו ,הרות-דומלתד בויחה תודוא התיה החיתפה (ב) ,'וכ יוצר


ג,טס קלב .ד,ה ארקיו) הרות-יטוקילב ןקזה ר"ומדא רואיב יפ-לע - הזב רואיבהו
:"ויתישע ףא ויתרצי ויתארב" ןיינעב (ךליאו

,ויתארבד תוניחבה 'גמ רתוי תילענ איהש ,תיעיבר הניחב הברמו ,יוביר ןושל אוה "ףא"
הבש ,"ףא" תבית ןכלו) אקווד היישעה םלוע םע הרושק וז תיעיבר הניחבו .ויתישעו ויתרצי
הלגתמו תכשמנ וז תניחב יכ ,(אקווד "ויתישע"ל הוכמס ,תיעיברה תניחבד יובירה זמורמ
תוימינפ דומיל אוהש תיעיברה הניחב ללכנ ארקמה שילש ללכב"ש המ םג והזו .היישעה םלועב
."הרותה

,ארחא -ארטס תניחב אוהש ,בוט אל אוה ומצעב ףא תבית"ש (קלב הרות-יטוקילב) םש ראבמו
ידי-לע ,ונייהו ,הלענ רתויה תיעיברה תניחב הברמה אוה הז לכ םעו ,'וכ ףאב וחתפ 'ג
-לעש ,תווצמו הרותה םויק ידי-לע ,הגונ ירוריב והזש ,היישעבש ףאה תניחב תא םיררבמש
."'וכ היישעל (תיעיברה הניחב) ןוילע רתכ תניחב תא םיכישממ הז ידי

,רמולכ ,"'וכ ףאב םימחנתמו ףאב וקל" ('א קרפ ףוס) הכיא שרדמב בותכש המל םש ןייצמו
תניחבד רוריבה והזש ,"ףאב םימחנתמ"ש ךכ ידכ דע ,הז-תמועלד "ףא"ה תניחב תא םיכפהמש
.תיעיברה הניחבד יוליגה ךשמנ הז ידי-לעש ,הז תמועלד "ףא"

רמא" - "יל הדמע יתמכח ףא" ,(ט,ב) קוספה לע תלהוק שרדמב בותכש המ איבמ הזל ךשמהבו
ףוס ם"במרהל תוינשמה שוריפב בותכש ומכו" :ךישממו ,"יב המייקתנ ףאב יתדמלש הרות המלש
,דמלמה ןמ האריו למע חרוטב דומלתש המ אלא המכחה ןמ םייקתי אל" :םשו ."תובאד 'ה קרפ
הדמע יתמכח ףא ורמאמ שוריפב ורמאו .הב תלעות אלו םויק ןיא החונמהו גונעתה תאירק לבא
הרמ קורז ורמאו ,םידימלתה לע המיא ליטהל הוצ הז ינפמו .יל הדמע ףאב יתדמלש המכח ,יל
."םידימלתב


- "ףא" תביתב איה ןקזה ר"ומדאל הרות-דומלת תוכלה תלחתהש המ ראבל שי הז יפ-לע
:"'וכ יפ-לע-ףא"

זמרל ידכ "ףא" תביתב אוה חתופ - הרות-דומלת תוכלה תא ראבל ליחתמ ןקזה ר"ומדא רשאכ
הז ירה (ןטקה ונב םע דומילה ללוכ) הרותה דומילד ןיינעה תוללכד הלחתההו המדקההש
,"דמלמה ןמ האריו למע חרוט" ,העיגי לש ןפואב דומיל ,רמולכ ,"ףא"ד ןיינעה תוללכ
."יב המייקתנ ףאב יתדמלש הרות" - הרותה דומילל םויק ונשי זאו ,"םידימלתב הרמ קורז"

םש ראובמכ ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ דומיל לע יאק "ףא" תניחב :הזב ןיינע דועו
."ויתישע ףא" תניחב ,תיעיברה תניחב אוה הרותה תוימינפ דומילש (ארקיו הרות-יטוקיל)
תוללכש - "ףא" תביתב ולש הרות -דומלת תוכלה תא ליחתמש הזב ןקזה ר"ומדא זמרמ הזו
תניחב םע רושק תויהל ךירצ ,(ןטקה ונב םע) דומילה תלחתהמ לחה ,הרותה דומילד ןיינעה
.תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ - הרותבש "ףא"

רוביחה - "רואינש" - אוה ןקזה ר"ומדא לש וניינע רקיעש (א ףיעס) ליעל ראבתנש יפכו
הרות-דומלת תוכלה תלחתהב ןקזה ר"ומדא זמרמ הז ןיינעו ,תודיסחה תרות םע הלגנה תרותד
- תודיסחה תרות םע רושק תויהל ךירצ ,הלגנה תרות ,הרותה דומילד ןיינעה תוללכש - ולש
.הרותבש "ףא" תניחב

,ןטקה ונב תא דמלמ באה רשאכ ,שממ דומילה תלחתהב ךייש הז ןיינע - ליעל רומאכו
תודוא (ג"ס) ליעל ראבתנש יפכ - ב"אד תויתואה תרוצ דומיל תודוא רבודמ רשאכ וליפאו
.אינתה רפסד רעשהמ תויתואה תרוצ דומיל


ןטקה ונב םע דומילה תודוא רבודמ הרות-דומלת תוכלה תלחתהבש יפ-לע-ףא ,הנהו
דחאו דחא לכ לצא ךייש ליעל רומאה לכש ,ןבומ - (וטושפ ידימ אצוי ןיינע ןיא) וטושפכ
אוה ירה רתוי תילענ אגרדל סחיב הנה ,הרותה דומילב תילענ אגרדב ותויהב םג יכ ,לארשימ
דומילה ןכלו ,דומלל ליחתמש (םינב םייורק םידימלת) "דימלת" רמולכ ,"ןטק ןב" תניחבב
- הרותה תוימינפ םע רושקה ןפואבו ,(העיגי) לוע -תלבקו לוטיב לש ןפואב תויהל ךירצ
.הרותבש "ףא" תניחב

בצמו דמעמ לכבש ,ןבומ ,"םדא לכמ דמולה םכח והזיא" ל"זח ורמאש ןוויכמ :תרמוא תאז
,ונממ דומלל לכויש והשימ אוצמלו שפחל וילע (רתויב הלענ בצמו דמעמב ותויהב םג)
ידכ ךכ-לכ עגייתהל ךרטצי אלש ןכתייו) ונממ דומלל לכויש והשימ אוצמל לכוי יאדוובו
ךירצ ודומילו ,דומילה תלחתהב אוה אצמנ - ונממ דמולש דומילל סחיב ,ןכלו ,(!ואצומל
.ל"נכ ,"ףא" לש ןפואב תויהל

ומכ ,(רתוי תילענ אגרדל סחיב) דימלתו ןב תניחבב אוה לארשימ דחאו דחא לכש םשכ ,הנהו
אוהש הז םע דבב דבש ,רמולכ ,(ונממ הטמלש אגרדל סחיב) ברו בא תניחבב םג אוה ירה ןכ
םג תויהל וילע ,רתוי תילענ אגרדל ומצעב תולעתהלו רחא והשיממ דומלל ןיידע ךירצ
םימייוסמ םיניינע דחאו דחא לכל שי יאדוובו ,ונממ הטמלש ולא תא דמלמש בר תניחבב
בייח - לארשיב ינע וליפא - לארשימ דחאו דחא לכש ךרד-לעו .תלוזה לא םדמלל ותלוכיבש
.הקדצ תתל הממ ול שיו ,הקדצה תווצמב


ןקזה ר"ומדא לש וניינע תוללכ םע רושק - "ףא" תביתל עגונב ליעל רומאה רואיבה
התיה תומש תשרפ שדוק תבש יאצומבש) תומש תשרפ םע םג רושקו ,"הבושת ילעב" תיישעב
.ןמקלדכ ,(ןקזה ר"ומדא לש ותוקלתסה

:הזב רואיבהו

ארטס תניחב אוהש ,בוט אל אוה ומצעב ףא תבית"ש הרות יטוקילב בותכש המ ליעל ראבתנ
תא םיררבמש ידי-לע . . הלענ רתויה תיעיברה הניחב הברמה אוה הז לכ םעו . . ארחא
"ףא" תביתבש ,רמולכ ,"'וכ ארוהנל אכושח אכפהאל הגונ ירוריב . . היישעד ףאה תניחב
.ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינעה תוללכ זמורמ

תדובע ידי-לעש ןוויכמ - "הבושת ילעב" תיישעב ןקזה ר"ומדא לש וניינע םע רשקה והזו
ול ושענ תונודז" :וזמ הריתיו ,"תוגגשכ ול ושענ תונודז"ד ןיינעה לעפנ הבושתה
.ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינעה תוללכ והזש ,"תויכזכ

:תומש תשרפב םג זמורמ הז ןיינעו

,"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" - תולגה תדירי תוללכ תודוא רפוסמ תומש תשרפב
.'וכ תולגה ישוקו דובעש תודוא רופיסה - הזל ךשמהבו

-ג ,ומ שגיו) בותכש ומכ ,היילע ךרוצל הדירי - איה תולגה תדיריד הנווכה תילכת ,הנהו
ראובמכו ,"הלע םג ךלעא יכונאו המירצמ ךמע דרא יכונא . . המירצמ הדרמ ארית לא" (ד
םייוליגה תארקל - "לזרבה רוכ" - הנכה היה םירצמ תולגד ןיינעה תוללכש תומוקמ המכב
םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" ,(בי,ג) ונתשרפב בותכש ומכו ,הרות ןתמד
."הזה רהה לע

הפוסבש - אפוג (תומש תשרפ) וז השרפב רבכ שגדומ (תולגה תנווכ תילכת) הז ןיינעו
וחוכ תא לצנמ ומצעב הערפש ,רמולכ ,"וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" :רמאנ
הז היה ומצעב אוהש הז תרומת ,םירצממ לארשי ינב תא שרגלו חולשל ידכ ("הקזח דיב")
הצר אלש) "ץראה ןמ הלעו . . הברי ןפ ול המכחתנ הבה" ,דובעשה ישוק תא םהילע רזגש
ידי-לע לעפנש ארוהנל אכושח אתכפהתאד ןיינעה תוללכ והזש ,(םירצממ ואציי לארשי ינבש
.'וכ תולגה תמדקה
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"משת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 799-790 'מע ,ב ךרכ ג"משת'ה


רכינ היהיש ןכתיי ךיא ,'הלגנ' קר דמול ובש ןמז ונשיש ןוויכ
תרות דומלל ללכ ליחתה אל ןיידע רשאכ תודיסחה תרות דמלש ודומילב
!?תודיסחה

םיאלפנ םיניינע המכו המכ םנשי וניאישנ וניתובר ירופיסב
אבה רופיסל םירהממו ,בל-תמיש אלל םהילע םירבועש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ימשג דובעיש ףילחהל רשפא
ינחור דובעישב


"!?תוערה המל" - הלאשה הפקותב תדמוע ,ץוריתה רחאל םג

השמ תיישוקב המויסש ,(תומש תשרפ) הז ינפלש השרפל ךשמהב איה (אראו) ונתשרפ תלחתה
ה"בקה לש ותבושת האב הזל ךשמהבו ,"ינתחלש הז המל ,הזה םעל תוערה המל" :ה"בקהל וניבר
בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו ,'יוה ינא וילא רמאיו השמ לא םיקולא רבדיו" :השמל
יתאצוהו 'יוה ינא ,לארשי ינבל רומא ןכל 'וגו םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו י-דש ל-אב
."'יוה ינא יכ םתעדיו 'וגו םעל יל םכתא יתחקלו 'וגו םירצמ תולבס תחתמ םכתא

ל-אב" קר היה תובאה לא יוליגהש רוא-הרותב ראובמכ - ה"בקה לש ותבושת ןכותב הרבסההו
ידכו ,'יוה םש יוליג שדחתנ הרות-ןתמב קרו ,תובאהל הלגתנ אל 'יוה םש וליאו ,"י-דש
ןיינע והזש ,םירצמ תולגד הנכהה תויהל הכרצוה ,הרות ןתמב 'יוה םש יוליג תויהל לכויש
."הזה םעל תוערה"

,אובל -דיתעלד םייוליגהל הנכה רותב - ןורחאה תולג תוכיראל םעטה םג והזש ,םייסמו
.הרות ימעט ,הרותה תוימינפ יוליג היהי זאש

יתימא אוה הרותב ןיינע לכו ,הרותב הבתכנ "'וג תוערה המל" הישוקהש ןוויכ ,הנהו
."תוערה המל" הנעטהל םוקמ שי ,"'וג אראו" ץוריתה ירחאל םג ,ירה ,יחצינו

הרות-ןתמל הנכהה ליבשב םירצמ תולגב חרכה שיש ץוריתה ירחאל םגש) הזב הרבסההו [...]
:("תוערה המל" הישוקהל םוקמ שי ןיידע

רמוחב השק הדובעב םהייח תא וררמיו" ,םירצמ תולגב דובעישה יטרפ לכש רוא-הרותב ראובמ
הרותה איה םהייח תא וררמיו" :תוינחורב םג םנשי ,"ךרפב 'וג הדשב הדובע לכבו םינבלבו
אד - הדשב הדובע לכבו ,רמוחו -לק אד - רמוחב ,הישוק אד - השק הדובעב ,ונייח איה יכ
."אתכלה ןוביל אד - םינבלבו ,אתיירב

המל" הישוקה תראשנ ,הרות-ןתמל הנכהה ליבשב תולגה דובעישב חרכה שיש ףא ,ןכלו
עגונב הז ךרד-לעו ,הרותה דומילב ינחור דובעישל הז ףילחהל תורשפא שיש ןוויכ ,"תוערה
-לכמ ,אובל-דיתעלד םייוליגה ליבשב הזב חרכה שיש ףאש ,ןורחאה תולגה ישוקו תוכיראל
.הרותה דומילב ינחור דובעישב הז ףילחהל םילוכי ,םוקמ

םיניינעל עגונב םג אוה ןכ ,תולגה תוללכל עגונב םירומא םירבדהש םשכש ,ףיסוהל שיו
םילוכיש ,(תולגה ןיינע רקיע אוה הזבש) הסנרפה תדריטו תעיגי ומכ ,תולגהד םייטרפ
.הרותב הדריטו העיגיב הז ףילחהל

ךרד לועו תוכלמ לוע ונממ ןיריבעמ הרות לוע וילע לבקמה לכ" ל"זר רמאממ םג ריעהלו
ומצע לע לבקל ודיב הרירבה ,לבא ,"דלוי למעל םדא"ש ןוויכ ,תויהל חרכומ "לוע" - "ץרא
ןיריבעמ" ,זאש ,"הרות לוע" ומצע לע לבקל וא ,"ץרא ךרד לועו תוכלמ לוע" (הרות יפ-לע)
."ץרא ךרד לועו תוכלמ לוע ונממ
א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"ישת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,אראו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 182 'מע (ב) ןושאר קלח

רקיעה אוה השעמה


םיב הניפסל לושמ ולוכ םלועה
רעוס


ןיליפתהו תילטה תא הכותמ ךילשהל ןיא

ןיינעב רתוויש הז ידי-לעש רובס אוהו ,ינולפו ינולפ ןיינע םייקל ול השקש ול המדנש ימ
לבלבלמ לדחי הז ןיינעש םושמ ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה רתוי לק ול היהי ,הז םייוסמ
רתוי עורג בצמה השענ רותיווה ידי-לע :ךפיהל קוידב איה תמאהש תעדל וילע - 'וכ ותוא
אמלעב הגהנה לע וליפא ,שפנ-תוריסמה ןיינע ידי -לע אקוודו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה
.דובעישה ןיינע לכמ ירמגל םירטפנ -

:תלוזה לא םיעגונה םיניינעב םג אוה ןכו

םג קוסעל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ ,"הזב הז םיברע לארשי לכ"ש ןוויכד - המדקהבו
.ללכה יניינעב קוסעל םניינעו םדיקפתש ,"םייללכ םישנא" םהש ולא טרפבו ,ללכה יניינעב

רובס אוהו ,'וכ ץרמ וא חוכ ול רסחש וא ,יאנפ יד ול ןיאש ,ןמזה ול רצ רשאכ ,םנמא
תעדל וילע - חוכה וא ןמזה תניחבמ רתוי לק ול היהי ללכה תדובעב טעמיש הז ידי-לעש
-לע אקוודו ,רתוי דוע וילע השקי - ללכה תדובעב טעמיש ידי-לע :ךפיהל קוידב איה תמאהש
.תלבלבמה הפילקה תלטבתמ זאש ןוויכ ,רתוי לק ול היהי - רבד םושב רתווי אלש ידי

רודיה לש םיניינעל עגונב םג אלא ,ןיד יפ-לע םיבייחמה םיניינעב קר אל אוה הז לכו
.שפנ-תוריסמ ידכ דע ,ףקותב דומעל שי םהילע םגש - (הז רודיהל ךייש אוה םא)

אלש ורוה םיחלמהו ,עובטל הדמעש הניפסמ - (ורפסל םיגהונ םיברש) הזב לשמה עודיכו
תא וכילשי שארל-לכלש ,הניפסה יעסונ לש םתעדב הלעו ,הבש םידבכה תואשמה תא ךילשהל
...תודבכה םינבאה תא וכילשי - רוזעי אל הז םא - ךכ-רחא קרו ,ןיליפתהו תילטה

:לשמנב םג אוה ןכו

- עובטל םידמועו ,"הרעס חור" הנשי רשאכש ,ןבומו .רעוס םיב הניפסל לשמנ םלועה תוללכ
.ןיליפתהו תילטה תא שארל-לכל "ךילשהל" לכשב םוקמ םוש ןיא

ןיליפתהב םג אלא ,ןיד יפ-לע בויח םהש י"שרד ןיליפתב אקווד ואל אוה הז ןיינעש ןבומו
םיכיישה הלאל - ד"בארדו אבר-אשומישד ןיליפתב ןכו ,םת-ונברד ןיליפת ,רודיה דצמ םהש
.הזל

םיניינע שיש - "ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה"ש - הרותה יניינע לכל עגונב אוה ןכו
ת"רד ןיליפתכ) רודיה לש םיניינע שיו ,(י"שרד ןיליפתכ) ןיד יפ-לע םהב םיבייוחמש
ןיב ,ינחור ןיינע לע שארל-לכל םירתוומו "םיכילשמ" ,'וכ םיישק לש בצמב רשאכו .('וכו
הז ירה - (רודיההל ךיישש ימל) רודיה אלא הז ןיא םא ןיבו בויח לש ןיינע והז םא
לש ךרדב אלא ,("קאמשעג") תובירעו תומיענ ךותמ םניא תווצמהו הרותה יניינע לכש ,חיכומ
םירטפנ ןיא הז ידי-לעש דבלב וז אלש ,תאז דועו ."םהייח תא וררמיו" תניחבב ,הייפכ
םינבלבו רמוחב השק הדובעב") רתוי דוע םירבגתמ םיישקה ,הברדא אלא ,'וכו םיישקהמ
,"םכיתולבסל וכל" השענ יזא ,ףקותב םידמועו םירתוומ אל רשאכ - אסיג ךדיאלו ;("'וג
.'וכ םיישקהו דובעישה םילטבתמש
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ז"טשת'ה ,טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(ק"הלב

יבר יצוצינ


ףקותה לכב הזוזמ עצבמ"
"תוזירזהו

,תוררועמ תולועפ תרדסב יברה חתופ ,םירופיכה-םוי תמחלמ תפוקת ,ד"לשת תנש ףרוחמ לחה
תלאששו הרשכ הזוזמ היהת ידוהי תיב לכ חתפבש גואדל ךירצ * 'הזוזמ עצבמ' איה ןהמ תחאש
לע םיטרפ דוע * יברה עבוק ,"ונתפוקת לש 'יפט ריהז'ה והז" * ךרדב דומעת אל ףסכה
ביבסש המ לכ לעו עצבמל עקרה לע ,'הזוזמ עצבמ'
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ץרא יבשות ברקב יללכה חורה בצמ .םירופיכה-םוי תמחלמ :הפוקתה .ד"לשת ףרוח :ןמזה
.ידמל ףופש שדוקה

(144 'מע א ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ולסכב ט"י לגרל תודעוותה לש תישילשה החישב
:ימשגה קשנל עייסל ידכ 'ינחור קשנ'ב זוחאל ךירצש רמאו ,שדוקה-ץראב בצמל יברה סחייתה
."םילייחה לרומ תא היבגי ךכו ילוק עמשיו יאוולה"

תמגודכ ,ינחור קשנל יכ ,ריהבמו יברה ףיסומ (ךליאו 154 'מע םש) ןכמ רחאלש החישב
.וילע הבושת ול ןיאו המוד קשנ וידיב ןיא יוגה ןכש ,'ידוס קשנ' לש הלעמ שי ,ןיליפת
הגולפו רודג ,הנחמ לכב יכ יברה עיצמ (ךליאו 158 'מע םש) תישישהו תישימחה החישב
'מע םש - ולסכב 'כ) בשיו תשרפ תבשב .םיליהת רפסו ך"נת ,רודיס ,הקדצ-תפוק ואצמיי
ףיסומ ד"בח ידיסחל .לארשיב יטרפ תיב לכ יבגל םג הפקת ותעצה יכ יברה ריהבמ (197-196
.הרות-יטוקילו רוא-הרות וא אינת תויהל םיכירצ תיבב לכב יכ ,רמואו יברה

תישפנ השקב

'רוא יצוצינ' ךותמ בתכמה םוליצ) םימי םתואב ל"הצ רבודל יברה בתוכ ןיינע ותואב
:(55 'מע ל"ז לדנימ ןסינ 'ר ח"הרהל


אבצה ישנאו ,ללכב לארשי-ינב לש לרומה קוזיח םע רשקב רשא רמל עודי חטב
היהי ל"הצ תדיחי לכב רשא ,תישפנ יתשקב ןוכנ רתוי ,יתעצה התיה ,טרפב
רפס דחוימבו ,ך"נת ,הליפת רודיס ,ןיליפת גוז :םיברה שומישל ןמוזמו ןכומ
.הקדצ לש אספוק םג הז לע ףסונו ,הפ-לעבש הרותמ דחא רפס תוחפלו ,םיליהת
בותכה ןושלבו ,הלא םיניינעל שיש העפשהה לדוג תודוא םימעפ המכ רבודמכו
.לעופב השעמ םג אב הייארה םעש המכו-המכ-תחא-לע ,"םתרכזו םתוא םתיארו"

לכוי יאדווב לבא ,רישי ןפואב רמ לש וחטשב אוה רומאה םא עדוי ינניא
.וב יולת םיברה תוכזו ,ןיפיקעב וא רישי ןפואב תובר הזב תושעל

המשנה תוחילש

תישישה החישב .טבשב 'י לגרל תודעוותהב אב תדחוימ תוררועתה דילוהש לודגה שודיחה לבא
,ירקיע רבד והז ירה ,םלועב לועפל איה המשנה תוחילשש ןוויכמ" :יברה רמא (322 'מע םש)
תוישרפב םירודח םהש ,וכותב אצמנש המ לעו תיבה לכ לע הדיעמה . . הזוזמ תווצמ ידי-לע
."הזוזמב ןנשיש

םיניבמ םניא ןיידעש ולא רובע הזוזמ תיינקב ףתתשהל ובדנתהש םידוהי םנשיש הלגמ יברה
סח הזב בוכיע היהיש רוסא" .הרובעב םלשל םינכומ ויהי רשא דע ,הזוזמה תובישח תא םמצעמ
.םינבדנה תא חבשמו יברה רמוא ,"םולשו

"יפט ריהז"

:יברה לש שדוקה תחיש ירקיע ואבוה םימי םתואב ש"נא ןיב ץפוהש רזוחב

םרידחהלו םררועל שיש תווצמו הרות יניינעל עגונב ,רובידה תא ביחרה א"טילש יברה"
.ונא ונתפוקתב טרפב

,הקדצ תספוק אצמית תיב לכבש גואדל שיש תומדוק תויונמדזהב רמא רבכ רשא תא רזח יברה"
וז הווצמ .אדירג םיישונא םיעינמ ךותמ קר אלו הווצמכ הקדצב אוה רבודמהש רבסה תייוולב
אצמיי תיב לכבש ידי-לע - תאזו ,וביל לא םג תונפל שי ךא ,םדאה לש השעמה חוכ לע תרבדמ
.בלבש הדובע הניינע ירה הליפתש ,הליפת רודיס יבמופ םוקמב

דחא אוהש םיליהתה רפס והזו - הרות לש ןיינע םוקמ לכב אצמיהל ךירצ ל"נה לע ףסונ"
רבדה איבי ,לארשימ תיבב םיליהת רפס אצמיישכו ,השודקה ונתרותמ קלח - שדוקה יבתכ ד"כמ
ענכשל םיצורו ,םמצע תא םיארמה הלא םגש שחומב םיאורש יפכו) וב הרימאל דעו וב האירקל
רמאנה דומילל וליפא איבי רבדהו ,(םיליהת תרימאל םיכשמנ ,'םייתד םניא'ש םמצע תא
דומלכ בשחית םיליהת תרימאש ךלמה דוד לש ותשקב - שרדמב רפוסמה בגא - העודי) םיליהתב
.(ותשקב אלימ ה"בקהו - 'תולהאו םיעגנ'

םג ,הכונח תורנכש - הזוזמ תווצמ ידי-לע והזו ,םלועב לועפל איה המשנה לש התוחילש"
לש ,השודק לש רבד ןאכ האור אוה םג - יוג לא םג "רבדמ"ש רבד ,תיבה חתפב המוקמ איה
י-ד-ש - הזוזמה לע בותכה 'םש'ה דיעמ ךכ לעו תיבה לע הרימש הניינע ירה הזוזמ .תודהי
תובשנמה תוערה תוחורה ינפמ וז הזוזמ תרמוש םנמואו ,לארשי תותלד רמוש ,תובית-ישאר -
.בוחרב םויכ

ןבומכ .תיבבש םיחתפה לכ לע ןכו ,הזוזמ היהת ידוהי תיב חתפ לכבש יוארה ןמ תאזל יא"
םניאש הלאל) םניחב וליפא ,ןיינועמה לכל הקפסל שי .הרשכ הזוזמה היהתש דיפקהל שיש
.ילמס םולשת תרומת תוחפל וא ,(התונקל ןיידע םיצור

יברה דחיי תרחא החישבש ןייצל שי .ונא ונתפוקת לש 'יפט ריהז'ה תניחבב וניה ל"נה"
."הרותל םיתע תועיבקב ךרוצה לע רובידה תא א"טילש

םלועה ןוקית

תחאב .הזוזמה ןיינעל תוחיש יתש יברה שידקה (ל"נה תודעותה רחאלש) טבשב ו"ט תודעוותהב
ידוהיה תדובעב םיגוס 'ג שיש ,(ךליאו 350 'מע םש) יברה ריבסה ('רמאמ'ה ירחאש החישה)
.הקדצ - םלועב וקלחב (ג .הזוזמ - ותיבב (ב .הליפת ,ןיליפת ,הרות - ומצעב (א :ונוקל
(ךליאו 353 'מע םש) תפסונ החישב .םלוע םינקתמ וידחי םה רשאכ םהמ דחא לכ תובישחו
.'וכו דוסה תרות יפ-לע ,הזוזמה תלעמ לע רביד

םידימלתל הרבסה

יפכ ,בוקודוח ברהמ ןופלטב תופסונ תוארוה ולבקתנ ("ד"לשת טבש ט"יל רוא") םייתניב
:אבה רזוחב ועיפוהש

ולבקתנ - אתשה טבשב ו"טו טבש ד"וי תויודעוותהב א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבד רואל"
:ןלהלד תארוההו תועצהה תינופלט

- לארשי יתב רתויש המב תוזוזמ תעיבק ןיינעב א"טילש ר"ומדא ק"כ השירדו תארוהש ידכ"
:תונפל שי ק"האב דחוימב הנה ,רתויב בחר רוביצל עיגת

םע ורבדיש - הזמ םיקוחר התע-תעלש הלא םג - רפסה-יתב יכנחמו ירומ ,ילהנמ לכ לא (א"
םצע דבלש - 'וכו םירומלו םילהנמל - םהל ריבסהלו הזוזמ תעיבק תווצמ תודוא םהידימלת
ריאי רבדה - הז המלו המ לע ןיינעתיו וירוה תיבב הזוזמ הארי דליהשכ הנה ,הזוזמ תווצמ
םיארחאה ,םהו .םיילילש םיניינעהמ ותוא איצויו 'בוחר'המ ותוא קיחרי ,וכרד תא
תויהל םיכירצ יאדו ,תעל-תעמה תועש עבראו םירשע לכב אלא דומילה תועשב קר אל ,םכוניחל
.ךכב םיינועמ

ינפל ורבדיש םררועלו ק"האב םינברה רוביצ לא ןופלטה ךרדו הפ-לעב ,בתכב תונפל (ב"
תוימשגב הרימש יהוז הזוזמ םע תיבש ,הזוזמ עצבמ ןיינעב םחקל יעמוש ינפלו םתליהק ישנא
.תוינחורבו

םלפכשל בתכה לע ל"נה תויודעוותהב א"טילש ר"ומדא ק"כ רבד תולעהל שי ל"נה עוציב םשל"
.התואנ הרבסה ףוריצב ל"נה םימרוגה ןיב םציפהלו

תואוולהב םא - םהל ורזעי תוזוזמ השיכרל םיעצמאה םהל ןיאש הלאש ]ןייצל שי ןכ-ומכ"
ןכיה םתוחנהל ,תוזוזמ שוכרל וצריש הלא לכ תושרל דומעל רקיעבו ,תיפסכ תופתתשהב םאו
.תוזוזמה לש תורשכה לע קופקפו ששח ילב ןשכורל ולכוי

ל"נה ידי-לעש ירה ,רפסה-יתבב םירקבמ ק"האב לארשי ידלי לש םבור בורש ןוויכמ"
ןיינע םוסרפב לארשי תונבו ינב לש איש רפסמל ועיגי - םינברה ןיב הלועפה ףוריצבו
."הזוזמ תעיבק

תוריל ףלא רשעו םייתאמ

ו"כב ,ה"ע בובייל לארשי ברה ח"הרה ,זאד ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"וי רגישש ישיא בתכמב
:בתוכ ראשה ןיבו ח"וגאצ תולועפ תא טרפמ אוה ןשרפ םהרבא 'ר ידיסחה דיגנל ,ד"לשת טבשב

.ןלציל אנמחר םימותיו תונמלא רקיעבו תולוכשה תוחפשמה ןיב וניתולועפ דואמ תומסרופמ"
המחלמה זאמ ,התעו .א"טילש ר"ומדא ק"כ תוארוה יפל אבצה ןיב וניתולועפ תומסרופמ ןכ
האירק רמוח ,םיליהת ,םירודיס ,ןיליפתל אבצה ישנאמ הלודג השירד הנשיש הנורחאה
םירודיס יפלא ןכו ףסכ ןיא םניח - שקבמ לייח לכל ןיליפת תוגוז תואמ ונקליח ,דומילו
םייתניב םיקוקזש הזוזמ עצבמ ףסונ התעו . . האירק רמוח ינימ לכו םישמוח ,םיליהתו
ידכבו .י"ל ףלא 21 תוזוזמ ףלא ונייה י"ל 21 םייתניב הזוזמה ריחמ) י"ל יפלא תואמל
.(י"ל ףלא 210 ונייה תוזוזמ 10,000 תוחפה לכל תחא תבב תונקל םיחרכומ והשמ לועפל

ןובשח ילב

ז"כב ,בובייל לארשי 'ר ח"הרהל ,בוקודוח א"מח ברה ח"הרה ריכזמה רגישש ,דחוימ בתכמב
:רמאנ (52 'מע ,ג"נשת רייא 'ח ,569 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ומוליצ) ד"לשת זומתב

רלוד םיפלא תרשע ךסב האחמה הזב ףרוצמ ,זומת ב"כמ ףוחדה ובתכמל הנעמב"
:ריעהלו ,($10,000.00)

לכב ,טרפב הזוזמה עצבמ תאו ,ללכב םיעצבמה תשמח תא ךישמהל םיחרכומ דחא דצמ יכ. . "
ר"ומדא ק"כ תחטבה הזל הריתי החכוהו - םערוטש ןטסערג ןטימ - תוזירזה לכבו ףקותה
יכה ןפואב ןאכמ ךומתל - [ןועריגה=] טיציפעדה יוסיכל רחא אצומ ןיא םאב רשא א"טילש
'תורצואה זובזב' קר אל חירכמ ל"נה םיעצבמב לודג יכה חרכההש . . ר"תכל עודיכ ,לודג
רתוי לע םג הברה הברה הז הלעי םא םג בשחתהל ילבמ ,תרמוא תאז ,הזמ רתוי הברה אלא
.תורצואה זובזבמ

:אנקסמ ידיל איבמ ל"נה לכ רשא"

.". . 'וכו הזוזמ עצבמב ץרמה לכב ל"נהכ וכישמי יפסכ בצמ םוש םע בשחתהל ילבמש (א"

תורועתהה ךישמהל

הפוקתב דוע ועיגה הלאב אצויכו תובושת ,תורגיא ,בתכבו הפ-לעב תובר תוינופלט תוארוה
.ב"ויכו 'תוריכזמ'המ ,יברהמ תורישי ןכמ רחאלש םינשהו ד"לשת טבש שדוח ןיבש

:תחא המגוד

-חתפמ קרחא לואש ברהל יברה בתוכ (117-116 'מע 'א ךרכ 'ךלמ שדקמ') ד"לשת זומתב ט"כב
תרגסמב םורקיב ד"בח יריעצמ וניחולש"ו ,תליאב התרישש הביטח לש יאבצ בר שמישש ,הווקת
.םילייחה ברקב וררועש תובהלתהה לע וחווידו ,"'ןיליפתו תוזוזמ' עצבמ

,תווצמו הרות יניינעב הפסוה איבהל הכירצ תולועפהמ םילייחה תומשרתה יכ ךישממ יברה
תויהל הלוכי דחא ןיערגמ הבש ,העירזל היתווצמו הרותה תא ולישמה ונימכח יכ ריכזמו
םגרותת הז הרקמב םג יכ ,ותווקת תא עיבמ יברה .המכו המכ יפ הלודג תומכב החימצ
וקלח תא םורתל ל"נה ברה תא ררועמ יברה .החימצ תניחבב ,השעמל םילייחה לש תובהלתהה
.וז תוררועתה ןעמל

תשרפ) זנ ןוילגב דחוימבו תומישר רפסמב הז רודמב ומסרופ 'הזוזמ עצבמ' לע םיטרפ דוע]
.[15-9 'מע (ה"נשת הארתודיסחה ינייעממ


תומש תשרפ


(א,א) המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

אב אוה ,המודכו 'ה תאריב וא תווצמה השעמב תמייוסמ תומלש ידיל עיגמ םדא רשאכ ,םימעפל
לא התוא הדירומו הדובעה ךרע תא תלטבמ וז השגרה .תימצע ןוצר-תועיבשו הוואג ידיל
:בותכה זמרש והז .תופילקה

?לארשי-ינב תדובע לש ןוממשלו (החותפ 'ש) תומשל םרג ימ - "לארשי-ינב תומש הלאו"
:תופילקה 'רצימ'ל ודריש - "המירצמ םיאבה"

.תומלשב יתדובע דבוע ינא ,ואר רמואו ,ולש 'ה תדובעמ האגתמ םדאהש ידי-לע - "ןבואר"
ילא תווליהל ךירצ ה"בקה - "יול" .יתדובע תמחמ ילוקב 'ה עמשיש ינא יואר - "ןועמש"
.תומשה ראשב ךכו .יישעמ ללגב
(44 'מע דכק 'יס ש"בירה תאווצ)


(א,א) המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

(הבר שרדמ) ולע תומש םתואב םירצמל ודריש תומשה םתואב - םמש תא וניש אלש דמלמ

לש זוכירשכ .תונכוסמו תושק תויולגב ידוהיה םעה לש ומויק דוס תא ונל זמרמ קוספה
םיכירצ ,הרותה חורל טלחומ דוגינב דמוע הייח-חרואש הנידמ ,'םירצמ'ב אצמנ םידוהי
.םהיתובא ויה ימו םה ימ ועדיו ורכזי ("לארשי-ינב") םידליהש הנושארו שארב חיטבהל

,הקבר ,הרש תונבו ,בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ,המה םידוהי םידליש םתעדותל רידחהל שי
תא ואשיי זאו ,(תוהמאהו תובאה לכ תומש לש ןוקירטונ - ל"ארשי תביתב זמורמכ) האלו לחר
.םרומ שארבו ןואגב םיידוהיה םהיתומש

ואצי ןמזה אובבו ,בצמ לכב תידוהיה םתוהז לע רומשל ועדי ,ולדגישכ ,ולא םידלי
.םשל ודריש תומש םתואב 'םירצמ'מ
(243 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,ב) יול תב תא חקיו יול תיבמ שיא ךליו

םושמ ,"יול תב" הל ארוק בותכהו ,הנש םישלשו האמ תב זא התיה דבכויש ראובמ ארמגב
-לע חרואב שחרתהל השמ לש ותדיל הכירצ התיה עודמ .(אי הטוס) תורענ ינמיס הב ודלונש
?יעבט

,(וילא ןחלופ ידכ דע) עבטה ףקות ררש וב םוקמ ,םירצממ לארשי תא איצוהל לכויש ידכ
ריתמ שובח ןיא" :(ה תוכרב) ל"זר רמאמ ךרד-לע .עבטה יקוחל רבעמו לעמ תויהל וילע היה
."םירוסאה תיבמ ומצע
(34 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,ב) אוה בוט יכ ותא ארתו

(בי הטוס) רוא ולוכ תיבה אלמתנ . . םירמוא םימכחו .לוהמ אוהשכ דלונ :םירמוא םירחא

וארנ השמב .גיהנמ לש תומילשב ינש דצמו ,תישיא תומלשב דחא דצמ ןחינ לארשי גיהנמ לכ
:ותדיל םע דימ םירבדה ינש

לע זמור ,רוא ולוכ תיבה אלמתנש המ וליאו ,תימצעה ותומלש לע זמור ,לוהמ דלונש הז
.ולוכ לארשי םע לכל הכרבו הרוא תעפשה - גיהנמ רותב ותומלש
(תוחיש-יטוקיל)


(ה,ב) החקתו . . הבתה תא ארתו . . הערפ תב דרתו

?אקווד הערפ תב ידי-לע השמ תלצה התיה המל

היהת אבקונה תניחבש הצר אוה .תובקנה תא תויחהלו םירכזה תא תימהל רזג הערפ יכ
אוה 'רכז' הלבקה יפ-לע ןכש) תורובגו םיניד תניחב םורגל ךכבו ארוכדה לע תורבגתהב
.(תורובג תניחב - 'הבקנ'ו דסח תניחב

.הדימ דגנכ הדימ - (השמ תא) ןבה תא הלדיגו התייחהש איה הערפ תב אקווד ןכל
(הצר 'מע םילכ תכסמל תורעה ,קחצי-יול תרות)


(אי,ב) ויחא לא אציו השמ לדגיו

.הוולשבו טקשב וייח תא תויחל לוכי היהו ,רבד ול רסח היה אל םש .ךלמה תיבב לדג השמ
,םהמ דחאל רוזעל ידכ ושפנ ףריחו ויחא לא אצי ,לועפלו תושעל לגוסמ היהו לדגשכ דימ ךא
.הלוגל תאצלו חורבל ץלאנ ףא הזמ האצותכש דע

םיכלמה -יכלמ-ךלמ ,'ךלמה תיב' םהש) הרות לש תומא 'דב רגתסהל יאשר םדא ןיא :ךדמלל
הרמ ,תינחור תולגב םידבעושמה ויחא לא תאצל וילע ."יתלצה ישפנ תא ינא" רמולו ,(ה"בקה
'ירצמ'ה ידימ ,רתויב טושפה ,דחא ידוהי וליפא ליצהל ידכ ותלוכיבש לכ תושעלו ,תירזכאו
.'והכמ'ש (ערה רצי)
(א"משת תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(בכ,ה) הזה םעל התערה המל

ןיבהל שקיב אלא ,אימש יפלכ הינורטב ונבר השמ םולשו סח אב אל ,"התוערה המל" ורמואב
.רבדה תביס תא

אוה ,לארשי לש ןעישומ תויהל וב רחב ה"בקהש ןוויכמו .המכח - התיה השמ תניחבו תגרד
- "התוערה המל" תלאש התיה ךכ םושמ .תינויגהו תילכש ךרדב שחרתהל הדיתע הלואגהש חינה
.ןויגהו לכשב - הלואגה ךילהתו רדס תא ןיבהל שקיב ונבר השמ .ותוחילש יוליממ קלח

לכשב םג ,רמולכ ."התוערה המל תרמא התאו יירחא ורהרה אל תובאה" :ה"בקה ול רמא
שי ןיינע לכב אל .לכשה ןמ הלעמלש הטושפה הנומאהו לוטיבה שגרומ תויהל ךירצ המכחבו
.תוריקחלו תולאשל םוקמ
(39 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקל)

תורעהו תובוגת


תבשב הייכונחה לוטלט


הייכונחה לוטלט ןיינעב דוע

לע תכרעמה תבוגת הספדנ 'תורעהו תובוגת' רודמב ,(זפש) 'תורשקתה' לש ןורחאה ןויליגב
יתיצר ךכ לעו ,םחל םג וילע םיחינמשכ הלש דחוימה שגמה םע הייכונחה לוטלטל רשקב יתרעה
:ןמקלדכ בישהל

ריהבהל םיכירצ םתייה הז רבד ךא ,םייפולח םינפוא ינשב רבודמ ןיאש םתרהבהש םתישע בוט
:רתוי רורב בותכל יואר הכלה ירבד םיבתוכשכ .ךכ וניבה םלוכ אל יכ ,הליחתכלמ רבכ
.ב"ויכו ,"םיאנת ינש" בותכל היה רשפא "םירבד ינש" םוקמב

:תורעהה ראשל רשקב

בתכנ אל יכ ,ללכ טושפ וניאש רבד) הרונמה ןיבל שגמה ןיב קלחל םירבדה םינכ םא ףא (א
,אלבט לע רנ חינהש םדאב הליחת רבדמ ו"ס זער 'יסב ירהש ,וניבר ע"ושב שרופמ הז רבד
לע אלו דבלב ןחלושה לע רבדמ ,םחל םג חינהשכ "רתיהלו רוסיאל סיסב" לע רבדל רבועשכו
הייכונחל דחוימ אוהש ףסכ שגמב רבדה הנוש יאדו םינפ-לכ-לע ,(הליחת רביד הילעש אלבטה
.1ש"ייע ,ב"יס יש 'יסב ןודנה "תועמ לש סיכ" ןידכ ונידו טומפל וא

א"גמה .ע"ושב וניבר ןושל ןיבל הזב א"גמה ןושל ןיב לדבה שי ,םחלה תחנה ןיינעב (ב
ןושלב ו"סב םש בתכ ז"הדא וליאו ,רנהמ ןיפידע יאדו תורכיכהש בתכ ח ק"ס זער 'יסב
רבדהש ירה ,"רנה תקילד ןמ רתוי םיבושח םירבדה ראש (וא םחלה) היהיש אוהו" היינתה
ז"הדאש הממ ךא .ולצא רנה תבהלש ךרע לומ םדאה לצא םחלה ךרעב יולת אלא ,יאדו וניא
ונממ לכוא וניאש םחלב רבודמ ןאכש ןכתייו .רבדב קפתסהש הארנ ,םיירגוסב תאז סינכה
בושח היהיש הנתה ןכלו ,"(תבשה ךרוצלש) םחל"מ םיירגוסב ןכ ינפל בתכש ומכ אלד ,תבשב
רבדב קפתסה ל"ז האנ ח"ארגה םנמאו ,אקפנ אל אקיפס ידימ םינפ-לכ-לע .תבהלשה ןמ רתוי
.דכ ק"ס ביק 'יס ןחלשה ידבב

,םהמע םיחנומה םירבדה ראש וא ,םחלה - ףסכמ םייושעה םיטומפבו הייכונחב :רקיעו (ג
ןילכואה ןיאש ח"יס דלש 'יסב שרופמו ,םמצע םיטומפה ןמ רתוי םיבושח תויהל םיכירצ
,2רפסו הזוזמ ,ןילכוא ,תעבט לע רבדמש עמשמש םש ןייע ,ךרע-ירקי םיצפח יבגל םיבושח
ןיינעל (םג אלא ,שגמה לוטלט ןיינעל קר אל) הליעומ תולחה תחנה םא ןויע ךירצ הז יפלו
.ףסכ-יטומפ וילע םיחנומש ןחלושה לוטלט

ןויליג יבר יצוצינ רודמ) הרות-ישודיח תביתכ ןיינעב יתרעה הטמשוה המ םושמ ,בגא
ןאכל אבש ימ ירשא" (ב,י ארתב אבב) ארמגה ירבד לע א"שרהמ תודגא ישודיחב רומאהמ :(ופש
-תביתכמ אבה דומילה אוה םשור וב השענשו דומילה רקיע יכ ,שרפל שי" - "ודיב ודומלתו
."'םירפוס' םימכחה וארקנ ןכ-לע-רשא ,די
דול ,יליושאלא םהרבא ברה


םחלה תחנה ןמזו ,םחלהו תורנה תחתש שגמה ןיד

ךייש םאה ,הז שימשתל דחוימש הרקמב ,תורנל תחתמ םיחינמש שגמל רשקב ונד זפש ןויליגב
סרטנוקבש ,ריעהל שיו ."רוסיאלו רתיהל סיסב"ל ךופהי תבש-ברעמ וילע םחלה תחנה ידי-לעש
רוסא - ד"ס טער 'יס ע"ושב ז"הדא ןושל תוטשפ יפלש ,בתכ (י 'מע) 'ק"שנ יניד רוציק'
.('השמ תורגא'ה קספ ןכש ןייצמו)

קר םייושעה ,םמצע הרונמהו רנה לע רבדמ ז"הדא ירהש ,תאז ול ןיינמ ןויע ךירצש אלא
םג בתכ הז קוליחו .תופסונ תורטמל יושע ורקיעבש ,שגמה ןכ ןיאש המ ,תבהלשה ליבשב
תובושת יקספ רפסב םג קספ ןכו ,(*זכר הרעהו גס ףיעס כ קרפ) א"ח התכלהכ תבש תרימשב
דימעהל ידכ שגמה תא דחיימ םא ףאש ,(ל 'יס ב"יח רזעילא ץיצ ת"ושמ ,ב"ס טער ןמיס)
,םירתומה םירבד ראשו םחל וילע חינהל יושע ותוהמ םצעמש יפל םוקמ-לכמ ,הרונמה תא וילע
םירבד םג וילע חינה םא ןחלושה תא לטלטל רתומש ,תורנ וילע שיש ןחלושכ וניד ןכ-לע
.ש"ייע ,םירתומה

שגמה תא קר אלו - (הכונח) תורנה םע אסכה תא לטלטל דמוע םא ןדיד ןודינב הרואכלש אלא
יושע וניא יאדו אסיכהש ןוויכ ,ל"נה ןוידל סנכיהל ללכ ךרוצ ןיא - תורנה םע ומצע
חינהל ךרוצ םג ןיא הז יפלו ,"רוסיאלו רתיהל סיסב" השענ ןכ-םאו ,תורנל קר דחוימב
רשקב קספנש ומכו ,"רוסיאלו רתיהל סיסב" השענ אסיכהש דבלבו ,שגמה לע אקווד הלחה
.(ד"ס זער 'יסב) ןחלושל

שיו ,הקלדהה םדוק חינהל שי תולחה תאש בתכ (םש) 'ק"שנ יניד רוציק' סרטנוקב הנהו
-ןיב םדוק ,םוי-דועבמ היהיש רקיעה אלא ,אקווד ואל "הקלדהה םדוק" הרואכלש ריעהל
טער ,ו"ס זער 'יס) תומוקמ המכב ז"הדא ע"ושמ עמשמדכ ,עובקה ןמזה אוה זאש ,תושמשה
גמ קרפו דכר הרעהו אס ףיעס םש) התכלהכ תבש תרימשב קספ ןכו ,(דועו ,ז"יס יש ,ד"ס
ןחלושה לע תולחה תא חינהל בוטש ,בתכ ב"יס הע 'יס ךורע ןחלוש רוציקבו .(טכ ףיעס
םחינהל בוט"ש בתכ םש ,ב"ס טפ 'יסב בתכש המל ןייצמש אלא ,"תורנה תא ןיקילדמש םדוק"
.הז לכב ןויע ךירצ ןיידעו ."תושמשה-ןיב םדוק
תפצ ק"היע ,ןמדירפ יתבש ברה


'רתומה רבד'ה תובישחו ,שגמה

דחוימ הז ןיאש רמולכ ,"שגמה לע" אלו "שגמ לע הרונמה תא חינהל" בתכנ 'עובשה חול'ב (א
.3תועמ לש הטימכו תועמ לש סיככ ,רוסאל שי ןכא ,הל דחוימ שגמה םא לבא .הייכונחל

יפל תעבקנ אלא ,תינוממ הניא ,4'סיסב' ןיד עונמל ידכ רתיהל תשרדנה "תובישח"ה (ב
תובוגת"ב ךכל ואבוהש תויארהו .ול סיסב תויהל רומא אוהש רבדה לש ושומיש רקיע
.תונוכנ - זפש ןויליג ,"תורעהו

השוריפ ןיא ,םהיניעב בושח וניא ןמשש (א,זמ תבש) לילג ישנאמ היארהש ,ףיסוהל שיו (ג
.ןמש קיפסמ םהל שיש ינפמ הליתפה תא קורזל םיצור םניאש אלא ,ףסכ רתוי הווש הליתפהש
ת"ר ירבדכ בותכ (ד תוא ףוס ז"טס יש 'יס) וניבר ע"וש ןויליג לע תומוקמ-הארמב ןכלו
.5ש"ייע ,י"שר ירבדמ םג חיכוהל היה ןתינ אדירג תובישחה ןיינע לע הרואכלש ףא ,אקווד
תובוחר ,'עורז רוא - בקעי רוא' ללוכ שאר ,ןורהא ריאמ ברה


?'רוסאה רבדל סיסב' ןיד רקענ יתמ

:אסיכה םע הייכונחה לוטלט ןיינעב יתעד-תווח הזב תפרוצמ ,הרידאהלו הרות לידגהל

,רחא רבדל אלא הצקומל ונניא 'סיסב'ה לש ירקיעה שומישהש רוריבב םיאור ובש םוקמ לכב
וילע םיחנומש ןחלושל עגונב ךכ .('רוסיאל סיסב' ךפהנ אוה ןיאו) ורתיהב 'סיסב'ה ראשנ
ךרוצלו הדועסה םוקמב אוה תבש -רנ לש וניינע רקיעש ןוויכ ,תבשה ךרוצלש תפהו תבש תורנ
לבוקמ ךכ םושמו) רוסיאה תא אלו רתיהה תא רקיעב שמשמ ןחלושהש רורב ןכלו ,הדועסה
וא ןטק תיבב שי םא ףא ,תפ אלו ,םירפס תורנה םע ןחלושה לע םיחינמ םירופיכה םויבש
,הז םויב רנה תקלדה תווצמ ןיבל לוכאל ךרוצה ןיב רשק ןיאש ןוויכ - תפ םילכואה הלוח
קפתסנש (זט,דמ) התכלהכ תבש תרימשכ אלדו - רנהמ הבושח תפהש תואדווב עובקל השק ןכלו
רוסיאה תא אל רקיעב שמשל סיסבה לעש (ד,טער) ע"ושב וניבר ירבד יפ-לע ןבומ ןכו .(הזב
.ונממ בושח רתיהה תיללכ םא ףא ,רתיהה תא אלא

תפ וילע םיחינמש קרו ,הכונחה תורנ תא קר (תבשב ףאו ,דימת) שמשמ אסיכה רשאכ ,ןכלו
(םש ע"ושב) הרונמה ןידכ וניד ,'רוסאה רבדל סיסב' ןיד רוקעל ידכ ,6אמלעב המרעהכ
לע תחנומ תבשה תדועס לכ םא ףאו ;לוטלטב רוסאו ,תפ םג הילע חינמש ףא 'סיסב' תראשנש
ןה ןיאו "ןהב שמתשהל תושר ונל ןיאו ,םה שדוק" ירה ,הכונחה תורנ םע דחי ןחלושה
לכו ,המצעל תחא לכ תובושחה תווצמ יתש שמשמ ןחלושהש אצמנ ,תבשה תדועס תא ללכ תושמשמ
,(ד,טש ז"הדא ע"וש) 'דבלב רוסיאל סיסב'כ סיסבה ןיד היהי ,רתוי בושח רתיהה ןיא דוע
.7לוטלטב רוסא היהיו
ד"בח רפכ ,ןירג לאיתוקי ברהתכרעמה תבוגת.ד"ודנל המוד וניאו ,רחא ךרוצל וב שמתשהל אלש וילע םידיפקמש סיכב רבודמ םש (1

היארהו ,וב תובישח םירחא םיצפחל ןיא ךכ םושמ קרו ,תועמ לש יקנראב רבודמ םש םנמא (2
אלל ,הבושתב א"בשרהו יכדרמ תוהגה םשב (תוהגהב בותכ ה"ד ,ט"ס יש 'יס) י"בה ירבדמ
."רקיע םניא תועמה םא" ןילכואו תועמ םהב שיש קשו הבית לטלטל רתומש ,קלוח

.םש ןייוצש המבו םדוקה בתכמב האר לבא (3

,םיווש רוסיאהו רתיהה םא וניד המ ,הזל הז םירתוס וניבר ע"ושו ע"ושוטה תונושל (4
תערכהכ היאר איבה אכ ק"ס ש"הדבב ביק 'יס ןחלושה תוצקבו .(ב,זס) םדא תמשנב ז"ע ריעהו
.רוסא ןיווש םהינשבד (גל,יש) ב"נשמהו םש א"נה

.ןודנב י"בה ירבד לע םש םדא תמשנב האר (5

םירעהל הליחתכל םיריתמש ח"יס דלש 'יסב לשמל הארו .הרוסא ב"ויכב המרעהד ל"נמ ע"צ (6
.לטלטל ידכ

הרונמ ללכ תומדל ןיאש 'יש ןמדירפ ברה לש ובתכמב ליעלו זפש ןויליגב ראבתנ רבכ (7
.ןחלושו אסיכל כ"שכו ,שגמל


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


תומש תשרפ שדוק-תבש
תבטב א"כ

.1(גכ-בכ,טכ .גי,חכ - ו,זכ היעשי) "שרשי םיאבה" :הרטפה


ישילש םוי
תבטב ד"כ

תנשב ,א"עיז מ"גבנ ידאילמ ןמלז רואינש יבר ,לודגה ונבר ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
.2שטידאה ריעב דובכ ותחונמו ,ג"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

ןכו ;שודקה ומש תויתואמ תחאב ליחתמה תוינשמ קרפ תוחפל דומלל - הרותה דומילב (א
ישורדב ןיינע ןכו ,אשידק אינת ורפסמ קרפ ןכו ,ץפח ובילש םוקמב ולש ךורע-ןחלוש ףיעס
.3עובשה תשרפל רוא-הרותמ - ונמזבו ותיעב אוהש ןיינע בוט המו ,ולש תודיסח

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
:ןכו .4ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

,רתויב הלודג החמש - וטושפכ ,הז 'אבר אלוליה םוי'ב] החמש לש תודעוותה םייקל (ד
םויב תודעוותה תודוא הלאשה תא הליחתכלמ לטבמ הזש . . אקווד הנותח 'אלוליה'ב הרושקה
.6תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,[5אלוליהה

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש ,טושפ
.7םיכומסה םימיב המלשהו.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס .(488 'מע רוא-הרות רודיס) רודיסל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגה (1

בתכמ האר ,ךרדב תוקלתסההו ידאלמ ןקזה ר"ומדא תחירב ,ןואילופנ תמחלמ יטרפ ד"ע .ד"בח-ללוכ חול (2
ד"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ןקזה ונבר ,ןמלז רואינש יבר - תודלותה רפס'ב דועו יעצמאה ר"ומדא
הבצמה םוליצ .אכש 'מע מ"שת ןילקורב שדוק-תורגאב קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ תמישרב הרצקבו ,ךליאו 1025 'מע
.הז םויב 'ד"בח ימי' 'סב

.296 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (3

.270 'מע א"ח ז"משת תוחישה-רפסו ,276 'מע םש תוחיש-יטוקיל - םיניינעה 'ג (4

לש 'אבר אלוליה'ש ךכב םיזמרה (דנר .טמר 'מע תורגא) קחצי-יול יטוקילבש בתכמב ראובמה פ"ע טרפבו (5
.277-8 'מע א"כח תוחיש-יטוקיל - החמש לש ןיינע איהש ךיא רתוי דוע ןבומ הזמש - תבט שדוחב התיה ז"הדא

תובב 'ד ןוגינ ןגנל יברה הוויצ (262 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת תבטב ד"כ תודעוותהב
."יצפולכ יצירו'ז עיינ" ןוגינו ,ז"הדא לש

.292 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' (6

.(רוקמב השגדהה) 15 הרעה ,םש ז"משת ש"הס (7
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il