- צ"ש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה תבטב ז"כ * אראו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םוקמ ןיא ,הלואגה ברע םידמועשכ
תולאשל


לש ותוחילשמש ןכתיי דציכ ,ולכשב ןיבהל הצר ונבר השמ
לש םתנומאש ןכתייה * "התוערה" - ער רבד אציי ה"בקה
היהש ,וניבר השמ לש ותנומאמ רתוי הקזח התייה תובאה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * !?םהמ תילענ הגרדב


,ה"בקה תא וניבר השמ לאשש הלאשה רבד-לע רפוסמ (2תומש תשרפ) תמדוקה השרפה 1ףוסב
."'וגו הזה םעל התוערה המל"

- ה"בקה לש ותוחילשמש ,ןכתיי ךיא :היה השמ תלאשב ("םערוטש רעד") ההימתה לדוג
?ער לש ,"התוערה" לש האצות היהת - םירצמ תלואג ןיינעבו ,השמ ידי-לע תוחילש

- חילש ידי-לע ;3בוט הלוכ איהש הלואג ,םירצמ תלואג ןיינעב התיה תוחילשהש ןוויכמ
;בוט קר היה ותדלוה םע דימש ,6"אוה בוט יכ ותוא ארתו" 5רמאנ וילעש ,4וניבר השמ
םיעוקש ויה םירצמב לארשי ינבש ןוויכמ יכ) 7"ומצעבו ודובכב" ה"בקה היה ירה - חלשמהו
תוקולאב הגירדממ ,תולשלתשה רדסב אובל הלוכי םתלואג התיה אל ,8"האמוט ירעש ט"מ"ב
תחרכומ התיה הלואגהו ,(ןידה תדימ דצמ םיגורטקל םוקמ םש שי אליממו) םלועב תשבולמה
יאהב אלאמש תיל" ,"קיתע תניחב") 10דסחו בוט ולוכ יאדווב אוהש ,(9ומצעב ה"בקהמ אובל
,ומצע חלשמה ןכש -לכמו ,חילשה ןה ,תוחילשה ןהש ןוויכמ :הלאשה תלאשנ ירה - (11"אקיתע
?"התוערה" ,ער לש ןיינע הזמ תאצל היה לוכי ךיא - רומג בוט םה

םהרבא לא אראו ,'יוה ינא וילא רמאיו" :ה"בקהמ (ונתשרפ תלחתהב) הנעמה אב הז לעו
קחצי ,םהרבאלש ,השמל הנע ה"בקה ."'וגו יתומיקה םגו םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו 'וגו
"ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח" ,תוישוק ולאש אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,םיבר תונויסנ ויה בקעיו
.12

:ןבומ וניאו

- תובאהמ רתוי תילענ הגירדמב היה וניבר השמ ירה ?אישוק וניבר השמ לאש םנמא עודמ (א
יעיבשהש ,"ןיביבח ןיעיבשה לכ" 13ל"זח ורמאו ,(וניבא םהרבאמ) יעיבשה היה אוה ירהש
אל תובאהש ןוויכמו - םימדוקה השישהמ הלעמל איה ותגירדמש ןוויכ ,דחוימב ביבח אוה
?"התוערה המל" לאש וניבר השמ אקוודש ןכתיי ךיא ,ולאש

14תובאה לש םתלעמ תא ה"בקה שיגדה ,תוישוק ולאש אל תובאהש ,השמל ותבושתבש ןוויכמ (ב
הרומה ,הלעמה םש אוהש ,"לארשי" םשה תא -"בקעי לאו 'וג אראו" םוקמב ,רמול ול היה ,
.15"בקעי"מ רתוי תילענ הגירדמ לע

רופיסל עגונב טרפבו ,לארשימ דחאו דחא לכ רובע 16הארוה םה הרותה ירופיס לכש עודי (ג
,17המהב1 תודוא רבודמשכ וליפא "הנוגמ רבד" רמול אלש תלדתשמ הרותהש עודי ירהש - הז
השמ ךרד לע ןכש-לכמו ,םיארבנה ריחב ,ידוהי לע ,לידבהל ,רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לעו
לש וחבשב וניאש ןיינע רפסלמ הרותה הענמנ אל ןכ-יפ-לע-ףאו ;18לארשיבש רחבומ ,וניבר
דחא לכל הארוה הזב תורוהל ידכ - הזב רומג חרכה היהש רמול חרכהב ןכלו .וניבר השמ
לש םכרד תא רוחבל איה ה"בקה יניעב תלבוקמה הגהנההש :רודו רוד לכב לארשימ דחאו
.תוישוק םוש לואשל אלו ,תובאה

אתבקע"ד רודב טרפבו ,לארשימ דחאו דחא לכלש ןכתיי ךיא :הז ןיינע ןיבהל השק הרואכלו
?וניבר השמ לש וכרד וא תובאה לש םכרד - םיכרדה 'במ תחא רוחבל הרירבה היהת ,"אחישמד

- "השמכ וב ןיאש רוד ןיאו בקעיכ 'וכו םהרבאכ וב ןיאש רוד ןיא" 19ל"זר ורמא םנמא
לע הרות" - לארשי ינב לכל הנתינ הרותה ירהו ,דבלב הלוגס ידיחיל איה הזב הנווכה לבא
ינב בור לש תונוכתהו עבטה םע (רקיעב) תובשחתמ הרותה לש היתוארוהש ,20"רבדת בורה
וניבר השמ לש וכרד תא םמצעל ורחבי אלש ,לארשי בורל רמול רשפא ךיא ,ןכ םאו .21לארשי
?(תובאה לש םכרד תא אלא)

לע השמ רמאש ומכ) המכח איה וניבר השמ תגירדמ :אוה וניבר השמל תובאה ןיב קוליחה
איהש ,הרותה הנתינ ודי-לע ןכלו ,(המכחד ה"מ תניחב וב שגרנש ,"המ ונחנו" :22ומצע
:24תודימ אוה - השמל ךרעב תובאה לש םניינעו ;23ה"בקה לש ותמכח

ומכ ,הבהאב התיה ה"בקהל ותדובע .הבהאהו דסחה וקב רקיעב התיה וניבא םהרבא לש ותדובע
ןה ,דחאו דחא לכ םע דסח-למוג היה ,םדא-ינב םע ותגהנהב םגו ,"יבהוא םהרבא" 25בותכש
.26תוינחורב ןהו תוימשגב

,"קחצי דחפו" 27בותכש ומכ ,האריהו הרובגה וקב רקיעב התיה וניבא קחצי לש ותדובע
,ער םוש לובסל ותלוכיב היה אל םלועב םג ןכלו .28האריבו דחפב התיה ה"בקה תא ותדובעש
לוכי היה אלש ןוויכ ,ושע ישנ לש הרז-הדובעהמ "ויניע הניהכתו" ןכלו ,תוקדב וליפא
.29ןענכ תונב לש הרז -הדובעה ןשע תא לובסל

רמא ןכלו .הרובגו דסחמ לולכש ,םימחר ,תראפתה וקב רקיעב התיה וניבא בקעי לש ותדובעו
'במ הלולכ התיה ותדימש ןוויכ ,"יל היה קחצי דחפו םהרבא יקולא ,יבא יקולא" ,27בקעי
ןוויכ ,32"המילש ותטימ" ,31תומילשב ויניינע לכ ויה ןכלו .30קחציו םהרבאד תודימה
לכ תאו םיישקה לכ תא רובעל רשפא ,תויכפהה תודימה 'ב תא תרבחמש ,וז הדובע ידי-לעש
שיאה ץורפיו" 33בותכש ומכ ,(דסח) ןבל לצא הבחרההו תורישעה תונויסנ תא ןה - תונויסנה
שיא תואמ עבראו" ותארקל ךלה ושעשכ ,(הרובג) רעצהו קחודה ןויסנ תא ןהו ,"דואמ דואמ
.36"םלש בקעי אביו" :35בותכש ומכ ,תומילשב ראשיהל ןכ-יפ-לע-ףאו - 34"ומע

וניבא םהרבאל ה"בקה ןמיזש" 37ל"זר רמאמכ ,הרות ודמל תובאה םגש יאדווב :ריעהלו
ונייהד ,"המכח ותוא תודמלמו ותוא תוצעויו ותוא תוניבמ ויהו םימכח ינשכ ויתוילכ 'ב
דומלל) םהמ הבישי השרפ אל וניתובא לש ןהימימ" :39ל"זר ורמא דועו ,38הרותה תמכח
וניבא בקעי 'וכו וניבא קחצי 'וכו היה הבישיב בשויו ןקז וניבא םהרבא 'וכו (הרות
."'וכו

41בותכש ומכ ,40דסחה וקב ןה - תודימה תדובע וניצמ וניבר השמב םג ,אסיג ךדיאלו
ומכ ,40הרובגה וקב ןהו ,42םבאכ תא בואכל ובלו ויניע םש וניבר השמש ,"םתולבסב אריו"
.רחא ידוהי לע ודי םירהש ידוהי חיכוה וניבר השמש ,"ךער הכת המל עשרל רמאיו" 43בותכש

השמ לש וניינע רקיע :םניינע רקיעב וניבר השמו תובאה םיקלוחמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
- ומש לע הרותה םג תארקנ ןכלו ,הרותה תא לארשי ינבל ןתנש הז אוהו ,המכח אוה וניבר
םתוא םיראתמ ןהבו ,תודימה אוה תובאה לש םניינע רקיעו ;44"ידבע השמ תרות ורכיז"
לכל תובאה ושירוה - תודימה ידי-לע 'ה תדובע לש וז ךרדו ,(הזב אצויכו "יבהוא םהרבא")
.45לארשי ינב

םעטה ןבוי ,המכח - וניבר השמו ,תודימ אוה םניינע רקיע - תובאהש ,רומאה יפ-לע
ולאש אל תובאהו ,"התוערה המל" לאש ,תובאהמ הגירדמב הלעמל היהש ,וניבר השמ אקוודש
:ללכ תולאש

אוה וניינע רקיעש ,אפוג הז םעטמ לבא ,תובאהמ הלעמל וניבר השמ םנמא היה - הגירדמב
רשאכ ירה ,ןיינע לכ ןיבהל תוצרל אוה לכשה עבטש ןוויכמד ,הלאשה תא לאש - לכשו המכח
.ותדובעב ךישמהל רבדה ול עירפמ ,לכשב הז לע םעט םוש ול ןיאש ןיינע אב

- ותדובעב ךישמהל ותלוכיב היהיש ידכ ,ותלאשל הבושתב היה ונוצר - השמ תלאש התיה וזו
.השודקד המכחד הדובעה

ימשו 'וגו 'יוה ינא וילא רמאיו השמ לא םיקולא רבדיו" - הלעמלמ הנעמה אב הז לעו
:"םהל יתעדונ אל 'יוה

;"םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו" ,'יוה םשמ אלו םיקולא םשמ יוליגה היה הרות-ןתמ ינפל
,'יוה םשד יוליגה השענ - הלואגה תרושב םע דימ ליחתה הז ןיינעש - הרות-ןתמב התעו
."'יוה ינא וילא רמאיו"

םש דצמו ,47עבטה אירטמיגב םיקולא - 46תומלועב שבלתמה לבגומ רוא לע הרומ םיקולא םש
ןושל אוה "םיקולא" ןכלו ;רחא רבדמ לדבומ אוה ובש ,וניינעב לבגומ רבד לכ םיקולא
ללגב ,"םיבר"ד ןיינעה ונשי םיקולא םש דצמ יכ ,"םישודק םיקולא" 48בותכש ומכ ,םיבר
- 'יוה ,תוקלחתהו הלבגהמ הלעמלש ןיינע לע הרומ 'יוה םש וליאו .49םהיניבש תוקלחתהה
ןתמב הלגתנ הז רואו ,תומלועמ הלעמלש רוא וניינעש ןוויכ ,51"דחאכ היהיו הווה ,50היה"
הז ירה שפנה תוחוכבש ,53הטמו הלעמ ןיב הקליחש 52הריזגה הלטבתנ הרות ןתמב ןכלו .הרות
.תודימו לכש

רעד אב טלאה'מ) הלואגהל ךומסב םידמועשכ ,התעש - וניבר השמל ה"בקה רמאש המ והזו
,לכשו המכח אוה וניינע רקיעש ימ וליפא ירה ,54הרות-ןתמ ליבשבו תוכזב איהש ,("הלואג
.תולאש לאשי אלש ,תודימה עבט תוללכתה ולצא תויהל ךירצ

ה"בקה :"לארשי" - הלעמה םש אלו ,"בקעי לאו 'וגו אראו" בותכה ןושל ןכ םג ןבומ הזבו
,תודימה תגירדמ ,תודימה עבטד תוללכתהה ולצא היהתש ,המכחה תגירדמ ,וניבר השממ שרד
ד"וי" - "בקעי" אלא ,55"שאר יל" - "לארשי"ד הגירדמה אל ."בקעי"ד לוע-תלבק לש ןפואב
ותמכחבו ולכשב םגש ,(בקעו לגר) ןותחתה םע ןוילעד רוביחה ולצא היהיש ונייהד ,56"בקע
.בקעבו לגרב הנשיש לוע -תלבקד העונתה היהת

:לארשי ינב לכל הארוהה יהוזו

באושו ךיצע בטוח" דעו "םכיטבש םכישאר"מ לחה - לארשי ינבב םינוש םיגוס םנשיש ,עודי
,"םכיטבש םכישאר" ,רתוי תולענה תוגירדמה ילעב ,"םינוילע"המ םיעבות ,ןכלו ,57"ךימימ
באושו ךיצע בטוח" תניחבבש ולא וליפא ,םיפסונ םידוהי םע וקסעתיו "הטמל ודריי"ש
ודמליש - "הלעמל ולעי"ש םיעבות ,רתוי הנותחתה הגירדמה ילעב ,"םינותחת"המו ;"ךימימ
תווצמה םויק קר אל םהמ םיעבותו ,הרותה תוימינפ םג אלא תילגנה הרות קר אלו ,הרות
תא ה"בקהל תתל וילעש ,59"'יוהל בלח לכ" םיעבות ידוהי לכמ .58אקווד רודיהב אלא ,םתס
.61רחבומה ןמ היהי ולש תווצמו הרותהש ,60רתויב םיבוטה ויתוחכ

רוביחה תא םיעבות - "להא יבשוי"ה םה תוללכבש ,אפוג "םכיטבש םכישאר"ד גוסהמ םגו
.ליעדלכ ,לוע-תלבקד העונתה היהת םלכשבשו ,םלועה םע לועפל :ןותחתו ןוילעד

'בל תורשפא שי דחאו דחא לכבש ןוויכ ,ונתיאמ דחאו דחא לכל איה הרומאה הארוהה
:תובאה תמגודב וא וניבר השמ תמגודב - תוגהנה ינפוא

לכשה עבטש ,לכשו ןיחומ תניחב - הרות-ןתמ םדוק השמ תגהנה תמגודב הגהנהה ןפוא ונשי
.םלועה םע קסעתהל אלו ,ויתומא 'דב רגתסהל אוה

-ןתמד הנווכה הניא וזש ןוויכ ,הרות-ןתמ יפ-לע שרדנה רדסה וניא הז הגהנה ןפואש אלא
"הרותב הקשח ישפנ"ד הגהנהל םוקמ ןיא הלא וניתורודבש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .הרות
תגירדמב םישנא רובע רדס אלא הז ןיאו ,"הרצי תבשל"ד ןיינעה לטבתמ הז ידי-לעש ןפואב
.יאזע ןב

"להא יבשוי" םה תוללכבש - לכשו המכח אוה םניינע רקיעש ולא םגש ,איה תשרדנה הגהנהה
ןיב קוליחה תמגוד ונשי רודו רוד לכבש ןוויכ) וניבר השמ תמגודב םהש ,"הרות יראמ"ו
יראמ"ו םיקסע ילעבל "הרות יראמ"ו ,"להוא יבשוי" ןיב קוליחה - תובאהל וניבר השמ
בטוח" םע םג קסעתהלו םלועה לא תדרל ,"תובא" תניחבב ויהי םה םגש - ("ןיבט ןידבוע
."ךימימ באושו ךיצע

ולעי םינותחת" - 'בה ןיינעה םג שרדנ הזל ףסונו ,"הטמל ודריי םינוילע"ד הארוהה יהוז
:"הלעמל

לוע-תלבק ,לגרה ןיינע םלצא תויהל ךירצ - לכשו המכח אוה םיניינע רקיעש ולא םג
.("סאווראפ א ןא") "עודמ" ילב - רמול ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהנש יפכו ,תעדו םעטמ הלעמלש

רצימ" לוטיב - םירצמ תאיציל איבהש ,םיכפהה לכ ללוכה ,'יוה םשד יוליגה ןכות והזו
.62תודימל ןיחומה ןיב קיספמה ,"ןורגה

ץרא" ,63"'וג ץראה לא םכתא יתאבהו" דע ,הלואג לש תונושל עברא בותכב טרפמש יפכו
.אבה-םלועו םיתמה-תייחת ,חישמה -תומי - הנורחאה הלואגה לע יאקד ,64"הבחרו הבוט
יתלב - ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ב"כשת'ה טבש שדוח שאר ,אראו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ
- ק"הלל תמגרותמ ארודהמ) ךליאו 854 'מע ג"ח ש"וקלב ספדנו ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ו"סוס דע ןאכמ (1
.הגומ יתלב החנהמ ג"הושב םיטרפ המכו מ"מ ינויצ ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 109 'מע

.בכ,ה (2

.(ד"עס ,ונ) ונתשרפ א"ות האר (3

חילשה דצמ אוה "התוערה המל"ד ןיינעהש ל"פא היה - ער תובורעת ולצא שיש הזכ חילשה היה וליא כ"אשמ (4
.(הגומ יתלב החנהמ)

.ךליאו ס 'מע תומש ת"הוא .א,בי הטוס הארו .ב,ב תומש (5

.(הגומ יתלב החנהמ) "הרוא ולוכ תיבה אלמתנ"ו "לוהמ אוהשכ דלונ"ש (םש הטוס) ל"זח תשרדכו (6

.ונאיצויו אקסיפ פ"שגה (7

.ורתי פ"ר ח"ז (8

.ג,בי וצ ת"וקל האר (9

כ"כ הנותחת הגירדממ הלואגו האיצי תויהל הלוכי התיה אל ,םיניד תבורעת לש ןיינע היה וליא ירהש (10
.(הגומ יתלב החנהמ)

.א,טפר םש כ"גייעו .א,טכק ג"חז (11

.ט,ו ונתשרפ י"שרפב אבוה .א,איק ןירדהנס .ד ,ו"פ ר"ומש (12

.אי ,ט"כפ ר"קיו (13

.(הגומ יתלב החנהמ) וניבר השממ הלעמל ויה הז טרפבש (14

.ךליאו 795 'מע ג"ח ש"וקל האר (15

.ב,גנ ג"חז האר (16

.א,ג םיחספ האר (17

.'זה דוסיב קלח 'פ ןירדהנס ם"במרהל מ"היפ האר (18

.ז ,ו"נפ ר"ב (19

.ד"לפ ג"ח נ"ומ האר (20

,י"נבד םלוככ םבורל ןה הרותה תוארוהש - םיניינעה תוימינפב םג אוה ןכו ,הרותד הלגנב ללכ והזש (21
.(הגומ יתלב החנהמ) לארשי בורל ןה תוארוהה - רקיעב לבא ,הלוגס ידיחיהל תוארוה םג שי - םכותבו

.ד,אצ יעסמ ת"וקל הארו .ז,זט חלשב (22

.(הגומ יתלב החנהמ) הרותה דומילב תאטבתמ ןיחומו המכח תניחבו (23

.(הגומ יתלב החנהמ) תווצמה םויקב אטבתמ תודימה ןיינעו (24

.ח,אמ היעשי (25

א"עס ,י הטוס) "אירקיו אלא ארקיו ירקית לא ,"םלוע ל-א 'ה םשב םש ארקיו" (גל ,אכ אריו) ש"מכו (26
.(הגומ יתלב החנהמ) תוינחורב ח"מג ע"והש ,(ךליאו

.במ,אל אציו (27

(גס,דכ הרש-ייח) רמאנ וילעו ,הדיקעה ןיינע ולצא היה ןכלו ,הלעמל הטמלמ תוללכתהו היילעה ע"והש (28
האלעה אוה ןניינעש ,(ב,וכ תוכרב) "םונקת ןידימת דגנכ תוליפת"ש ,הליפתה ןיינע ,"הדשב חושל קחצי אציו"
.(הגומ יתלב החנהמ) הלעמל הטמלמ

.םש י"שרפבו א,זכ תודלות (29

םהש" םייברעל וליפא דסח למוג היהש דע ,לובג ילב דסח היה ולצאש ,וניבא םהרבאכ אל ,ונייהו (30
רשאכש דע ,כ"כ ןידה תדימ התיה ולצאש ,קחציכ אלו ,(ד,חי אריו י"שרפ .ב,ופ מ"ב) "םהילגר קבאל םיווחתשמ
וניאש ,"תוארמ ויניע הניהכתו" ולצא השענ - (א,יק ב"ב) ול הרזש הדובע - תוקדב וליפא ,ער לש ןיינע האר
םייואר ןיא רשאכ אקווד איה םימחרה תדימש פ"עאש - תוללכתה ,תראפתה וקב אלא ;(םינפבכ) תאז תוארל לוכי
(א,גל תוכרב) ל"זרמא ירהש ,הלבגה הזב שי מ"מ ,("תונמחר א רעבא ךאד זיא טרעוו טינ זיא ןעמ תעשב") ךכל
.(הגומ יתלב החנהמ) "וילע םחרל רוסא העד וב ןיאש ימ"

דסחה תדימ דצמש ,הלעמלמ העפשהה ןיינעב םג וניצמש יפכו ,תומילשה תילכתב אוה תראפתה וקש ןוויכ (31
םויקו ,(וט ,ב"יפ ר"ב האר) "םייקתהל לוכי םלועה ןיא" - דוחל הרובגה תדימ דצמ ,"ןיאיגס ןיאטח" - דוחל
.(הגומ יתלב החנהמ) דחי ןיווקה 'ב תוללכתהו ףותישב קר אוה םלועה

.ט,בל וניזאה .ד,ו ןנחתאו ירפס .א,ונ םיחספ כ"ג הארו .ה ,ו"לפ ר"קיו (32

.גמ,ל אציו (33

.ז,בל חלשיו (34

.פ"הע י"שרפב אבוה .ב"עס ,גל תבש הארו .חי,גל םש (35

ידוהיל םינתונש ,(חכ,ל אציו) "ךרכש הבקנ"ד ןיינעה ונשי רשאכש - אוה ןבלד ןויסנה ןכות :תויטרפבו (36
ןבל" ירבדמ ("ןדיירנייא ןזאל טינ ךיז לאז רע") ענכתשהל ומצעל חיני אלש אוה ןויסינה ,הלעמלמ תורישע
םוקמ הל שיש ןוויכ ,הרותב הבתכנ וז הנעטש) ןבל ינב לש םתנעטכו - תורישעה תא ול ןתנש אוהש ,"ימראה
םש) "הזה דובכה לכ תא השע וניבאל רשאמו" (וז הנעטמ ענכתשהל ומצעל חיני אלש לולשל ךרוצ שי ןכלו ,לכשב
.ה"בקהמ איה תורישעהש רוכזל וילע אלא ,עבטהו םלועה דצמ איה תורישעהש ונייהד (א,אל

"ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלוה" ושעש בצמב ,תורישעה ךפיהד ןויסינה - אוה ושעד ןויסינה ןכותו
.הגומ יתלב החנהמ - .(םינפבכ)

.בי שגיו אמוחנת .א"ספר ר"ב הארו .ג"לפר נ"רדא (37

.(הגומ יתלב החנהמ) הרות לש ע"וה - םש רבודמה - ארובה תרכה ןיינע ירהש (38

.א"פס ז"ע 'לה ם"במר הארו .ב,חכ אמוי (39

יתלב החנהמ) "בוט השעו ערמ רוס"ד ןיווק 'ב םיקלחתמש ,(24 הרעה ל"נכ) תווצמה ע"וה םתמגודש (40
.(הגומ

.אי,ב תומש (41

.(הגומ יתלב החנהמ) לארשימ א"ואכל עייסל לדתשהו (42

.גי,םש (43

.בכ,ג יכאלמ (44

.ב"ה ד"יפ לבא 'לה ם"במר (בקעיו קחצי ןיינעל םג ןבומ הזמו םהרבא ןיינעל) האר (45

.(ב ,ו"מפ ר"ב) יד ימלועל יתרמאש - וניינע יכ ,לבגומ רוא אוה (תובאהל וב הארנש) ידש םש ןכו (46

(א ,טפ) תונושארה לע ףיסומ הנהו ה"ד ההגהב השודק תוא תויתואה רעש ה"לשבו .ב"פ ,בי רעש סדרפ (47
.רהוזב אוה ןכש תצק עמשמ

.טי,דכ עשוהי (48

.(הגומ יתלב החנהמ) תודימו לכש - תובאהו השמד תוקלחתהה הנשי םיקולא םש דצמ ,ןכלו (49

.(א,בפ) ז"פ א"הויהעש אינת .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (50

.(הגומ יתלב החנהמ) םיכפהה לכ תא ללוכ ה"בקה כ"פעאו ,ולאמ םילודג םיכפה ךל ןיאש (51

.776 'מעו 758 'מע ג"ח ש"וקל הארו .ג ,ב"יפ ר"ומש האר (52

רבד לכבש ןוויכ ,"הלעמל ולעי אל םינותחתו הטמל ודריי אל םינוילע" הריזגה התיה ת"מ םדוק כ"אשמ (53
.(הגומ יתלב החנהמ) ולש הלבגההו רדגה היה

.(בי,ג תומש י"שרפב אבוה) ד ,ג"פ ר"ומש (54

.ב,חמ חלש ת"וקל (55

.מ"כבו .אציו פ"ר א"ות (56

.םש ת"וקל .י-ט ,טכ םיבצינ (57

.(הגומ יתלב החנהמ) "ןירדהמה ןמ ןירדהמ"ל דעו (58

.חבזמ ירוסיא תוכלה ףוס ם"במר .זט,ג ארקיו (59

.(הגומ יתלב החנהמ) תיבו שובל ,ןוזמד םיניינעהמ רתויב בוטה תא ןכו (60

.326 'מע ב"ח ש"וקל האר (61

.ךליאו ג,זנ ונתשרפ א"ות האר (62

.ח-ו,ו ונתשרפ (63

.ח,ג תומש (64


,"אחישמד אתבקע"ד רודב טרפבו ,לארשימ דחאו דחא לכלש ןכתיי ךיא
לש וכרד וא תובאה לש םכרד - םיכרדה 'במ תחא רוחבל הרירבה היהת
?וניבר השמ

ןיינע אב רשאכ ירה ,ןיינע לכ ןיבהל תוצרל אוה לכשה עבטש ןוויכ
ךישמהל ונבר השמל עירפה רבדה ,לכשב הז לע םעט םוש ול ןיאש
!ותדובעב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


יוליג הררוע וניבר השמ תלאש
תומצעה


?הרות-ןתמ ינפל 'ה תולגתה הרשפאתה ךיא

. . הערפ תא האור היהש ימ לכו ,הפירגמו לס לטנ הערפ ,ךר הפב" התיה דובעישה תלחתה
וחירכה אל הליחתבש ,ונייה ."'וכו תוזירזב לארשי לכ וכלה דימ ,השוע היה ,םינבלב השוע
השוע ומצע ךלמה רשאכש םבשוחב ,םנוצרמ םשל וכלה אלא ,הכאלמה תושעל לארשי ינב תא
השק הדובעב" הריזגה ךכ-רחא התיה - הזמ האצותכו .דגנמ דומעל םתלוכיב ןיא ,הכאלמב
."'וג הדובע לכבו םינבלבו רמוחב

דבעתשנ אל - הכאלמב ףתתשהל ךלה אלו ,טרפ םוש לע רתיו אל הליחתכלמש ,יול טבש וליאו
.ול םידבעושמ םניא םהש ןוויכ ,"םכיתולבסל וכל" הדוה ומצע הערפש דעו ,ללכ

הגהנהל לכש יפ-לע םוקמ שי ךיא :תולאש תוררועתמו ,הזב דומעל השק הרואכלש ףאו [...]
תחנהב ףתתשמ ומצע ךלמה" רשאכ דגנמ דומעלו ,ןמזה חור תובקעב דועצל אל רשפא ךיאו ,וזכ
;ונל עגונ וניא הז לכ ירה - ('וכ הנידמה ינב לכ תגהנה אוה ןכש ונייהד) "םינבלה
.תונובשח בשחל ילבמו ,תוישוקו תולאש אלל ה"בקה לע ךומסל ונילע

,הרואכלו ,"ינתחלש הז המל ,הזה םעל התוערה המל" ה"בקהל השקה וניבר השמש וניצמש ףאו
ה"בקהל וניבר השמ תלאש רשפ המ - 'וכ תוישוק תושקהלו תונובשח בשחל ןיאש רומאה יפ-לע
?"התוערה המל"

:רחא םעט דצמ התיה "התוערה המל" ה"בקהל וניבר השמ לש ותלאשש - הזב רואיבה ךא

אלו ףרש ידי-לע אלו ךאלמ ידי-לע אל" תויהל הכרצוה םירצממ לארשי ינב תלואגש ,עודי
ךאלמ אלו ינא" ,אקווד תוהמו תומצע ידי-לע - "ומצעבו ודובכב ה"בקה אלא ,חילש ידי-לע
."רחא אלו אוה ינא 'ה ינא ,חילשה אלו ינא . . ףרש אלו ינא . .

,"ימורל ולעי אל אירוס ינב"ד הריזגה ןיידע התיהשכ ,הרות-ןתמ ינפל הז היהש ןוויכו
הנה - ("ימור ינב") םינוילעל ("אירוס ינב") םינותחתה ןיב תוכייש התיה אלש ,ונייה
לואשל וניבר השמ ךרצוה הלואגה היהת הז ידי-לעש תוהמו תומצעד יוליגה תא לועפל ידכ
,"התוערה המל"

תא לטבל ידכ רתוי הלענ םוקממ יוליג ררועתמ 'וכ םלעהו אישוק ידי-לעש עודיה ךרד-לע -
- אישוקה

לא אראו" (א) :אראו תשרפב ה"בקה לש הנעמה אב ,"התוערה המל" הלאשה ידי-לע ,ןכאו
ינא לארשי ינבל רומא ןכל" ,"'וגו םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו י-דש ל-אב 'וג םהרבא
(ב) ,תובאהל הלגתנ אלש 'יוה םש יוליג השענ "התוערה המל" אישוקה ידי-לעש - "'יוה
האבש ,הלואג לש תונושל 'ד ,"יתחקלו 'וג יתלאגו 'וג יתלצהו 'וג יתאצוהו" :הזל ךשמהבו
.תומצעה יוליג ידי-לע

,"אירוסל ודרי אל ימור ינב" רשאכ ,הרות-ןתמ ינפל ןיידע הז היהש ףאד ,אוה ןיינעהו
הז ירה ,הרותב ובתכנו ה"בקה ידי-לע ורמאנ הלואג לש תונושלה 'דש הז ידי-לע ,םוקמ-לכמ
תוימינפב אובל לוכיש ,םלועה תואיצמל םג ךייש השענ הז ירה אלימבו ,הרותהמ קלח השענ
.ימשגה הזה םלועב הלואגה הלעפנ הז ידי-לע ןכלו ,'וכ הגשהו הנבהב
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ז"טשת'ה ,טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - ק"הלב

רקיעה אוה השעמה


הצוחה תאצלו "הנוהכ ידגב" שובלל


הלוגס ידיחיל תונייעמה תא רומשל ןיא

:"בוט-םוי והואשע םויה ותוא"ש ארמגב אתיא - תבט ה"כל עגונב

ףייוזמ שדקמה-תיב ודימעהש) םייתוכ ושקיבש . . םיזירג רה םוי תבטב השימחו םירשעב"
(הפיכב לשומ היהש) ןודקומ רדנסכלאמ וניקלא תיב תא (םיזירג רהב ("ק"מהיב ןשלאפ א")
. הנוהכ ידגב שבל ?השע המ .קידצה ןועמש תא ועידוהו ואב .(תושר) םהל ונתנו ,ובירחהל
:ול ורמא .וינפל הווחתשהו ותבכרממ דרי קידצה ןועמשל (ןודקומ רדנסכלא) הארש ןוויכ .
תיבב יינפל תחצנמ הז לש ונקויד תומד ,םהל רמא ?הז ידוהיל הווחתשי ךתומכ לודג ךלמ
,ברחת אלש ךתוכלמ לעו ךילע וב םיללפתמש תיב רשפא :ורמא ?םתאב המל :םהל רמא .יתמחלמ
רמא. . .וללה םייתוכ :ול ורמא ?וללה ימ :םהל רמא !?ובירחהל םיבכוכ-ידבוע ךועתי
ושקיבש ךרדכ . . והושרח ,םיזירג רהל ועיגהש ןוויכ. . .םכדיב ןירוסמ םה ירה :םהל
."בוט-םוי והואשע םויה ותואו .וניקלא תיבל תושעל

לש ונקויד תומדש הז ידי-לע היה רדנסכלא לש ןוחצינהש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכל [...]
לע והשמ לועפל ךירצ קידצה ןועמש רשאכ ,ןכ-םא ,וינפל תחצנמ התיה קידצה ןועמש
אלש אלא - ?םדגנ םחליהל ומצעב אוה לוכי ירה ,רדנסכלאמ שקבלו ךליל ול המל ,םייתוכה
,יתימאה שדקמה-תיב לש ומויק לע רומשל םנמא םיכירצ .קידצה ןועמש לש ותדובע איה וז
ידגב שובלל ךירצש - איה קידצה ןועמש לש ותדובע לבא ,ףייוזמה שדקמה-תיב תא בירחהלו
םיניינעה לכ םישענ אליממ ךרדב יזא ,הנוהכ ידגב שבול קידצה ןועמש רשאכו ,הנוהכ
.תומילשב םייק ראשנ יתימאה שדקמה-תיבו ,לטבתמ ףייוזמה שדקמה-תיבש ,יעבדכ

:וניתדובעב לעופל עגונב הזמ הארוההו

ןהכ ה"בקה ירהש ,הרותה תוימינפ איהש ,תודיסחה תרות - אוה הנוהכ ידגב לש םניינע
הרותה יהוזש ,ה"בקה לש םישובלה םה הנוהכ ידגבו ,"אוה ןהכ םכיקולא" ל"זראמכ ,אוה
.ךלמה לש ורתכו ושובל איהש ,טרפב הרותה תוימינפו ,ללכב

,םילשוריבו שדקמה-תיבב םיאצמנ רשאכ קר אלו ,הנוהכ ידגב שובלל - איה ונלש הדובעהו
תונייעמה תא רומשל ןיאש ,ונייהו ...הנוהכ ידגב םע ןודקומ רדנסכלאל ךליל םג אלא
,"הצוח ךיתונייעמ וצופי" תויהל ךירצ אלא ,דבלב הלוגס ידיחי רובע תודיסחה תרותד
.ףייוזמה שדקמה-תיב תא םיבירחמ הז ידי-לע אקודו

,הנוהכ ידגבב שובל ןודקומ רדנסכלאל ךליל לוכי קידצה ןועמש היה דציכ :תלאוש ארמגה
ורפה 'הל תושעל תע" :אוה ארמגב םיצוריתה 'או - ?"רוסא הנידמל ןהב אצויה" ירה
רתומ ,םוקמ לש ומשל רבד תושעל תע אבשכ"ש ,הרותב ןיד אוה אפוג הזש ,ונייה ,"ךתרות
."הרות וב רפהל

.הצוח תונייעמה תצפה ןיינעב אוה ןכו
תוחנה דעו ידי-לע רואל -אצוי - ז"ישת'ה טבש ח"הבמ ,תבטב ה"כ ,אראו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - ק"הלב

יבר יצוצינ


םיכובנ הרומ


חלושו ןיליפת חינהל ליחתהל ןטהנממ ידוהי ענכשמ יברה
* וידיב ןיליפת גוז םע דחוימ חילש רקוב-תונפל וילא
לכב הירוה תיבב גוהנל דציכ הבושתב תרזוח הריעצל הכרדה
תוצעו תובושת רורצ * ןוזמה תורשכ לע הרימשל עגונה
םיגוסה לכמ םיכובנל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"ףקותב טילחהל"

תא יברה הל הוותמ ,הבושתב הרזח ךילהתב תאצמנה תלאושל (ו"כשת טבשב ה"כ) הבושת תרגאב
:(55 'מע ,גילראה 'תונעמו תורגא') הב תכלל הנוכנה ךרדה

תמייסמו ,התע הייח רדסו הכוניחמ םיקרפ ישאר תבתוכ וב הבתכמל הנעמב
.'וכו רוזחל ךיא הלאשב

ותוא ןישדקמ ,הטמלמ טעמ ומצע שדקמ םדא ,ל"ז וניתוברמ ןוגכב ונחטבוהו
ןאכמ התגהנה היהתש םיאתמה ףקותב טילחהל םדאה לעש אלא .הלעמלמ הברה
,רמאנ םהילע ,היתווצמ םויקבו םייח תרות ונתרות תוארוהל המיאתמ אבהלו
ותרזעו ךרבתי םשה עויסב הז ןוגכב החוטבו ,לעופב הזב ליחתהלו ,םהב יחו
טרפבו ,ךרטצמה לכב םשה תכרב תלבקל ילכהו רוניצה ןכ םג הז ירהו ,רומאהב
.תמאב םיאתמו בוט גוויז ,ירקיע ןיינעב

הרות ירמוש םידוהי לש הביבסב תויהל הילע רשא שיגדהל רתומל יאדווב
.הקזחה די ורפסב ם"במרה אוה לודגה הרומה ירבדכו ,תווצמו

תוטורפ שירפת רקובב לוח םוי לכבו הרדחב תוזוזמה תא וקדבי רשא ןוכנהמו
.רדנ ילב תויהל ךירצש ןבומכש ףא ,הקדצל תודחא

רקוב תונפל תוחילש

ויתונורכזמ היפלדליפמ רקספיל ןמלז-רואינש 'ר ח"הרה רפיס 770-ב םיחולשה יסוניכמ דחאב
ימלועה םיחולשה סוניכ תארקל 'ד"בח רפכ'ב ומסרפתה םירבדה) יברה רצחב ותורחב ימי לע
:(39-38 'מע ,א"סשת

'תוחילש זכרמ'ל םיאצויה םיחולשה םימימתהש גוהנ היה םימי םתואב .א"כשת ץיקב היה הז"
-שארמ היינשהו ,בא-םחנמ שדוח-שאר דע זומתב ב"ימ תחאה :ןמז תופוקת יתשל םיעסונ ויה
.770-ב בא-םחנמ םיכרבמ תבשב םיהוש ויה םייתשה ןיב .בא-םחנמב 'כ דע בא-םחנמ שדוח

,םירעו תונידמ המכל ,ה"ע ץנארק בקעי ברה - ט"חלדבא - ירבח םע יתעסנ הנש התואב"
.רקוב תונפל םייתש העשב ,בא-םחנמב ט"י ,ישיש םויל רוא ,ישימח םויב קרוי-וינל ונרזחו

םוחהמו ךוראה עסמהמ םישושתו םיפייע ונייה ונינש .דחוימב קיעמ םוח זא ררש ריעב"
.יתמדרנו ןחלושה לע שארה תא יתחנה הרהמ דע .770-ל ונסנכנ ךכו ,דבכה

אל ןושארה עגרב .יתוא ריעהל הסנמו תולק יב עגונ והשימש שיגרמ ינא המ-ןמז רובעכ"
,קספנ אל עגמהש יתנחבהשכ לבא ,תצקמב יתסעכ וליפא ,הקזחתה הלקה העיגנהשכו ,יתבגה
יתוא ריעהש שיאהש יתיארשכ העתפהה התיה הלודג המו ,םייניעה תא יתחקפו שארה תא יתמרה
.יברה לש וריכזמ ,בוקודוח ברה אלא היה אל

- ורדחל וילא סנכיהל יננימזה ,הבוגתב ,אוהו ,תוהמתו תופייע םייניע גוז וילא יתחתפ"
'?תרזח יתמ' ,יתוא לאוש בוקודוח ברה .רקוב תונפל יצחו שולש ךרעב התיה העשה .יתסנכנו
ןוויכמ .'?והשמ תושעל הצור' :לאושו ךישממ אוה .'םייתעש ינפל ךרעב' :הנוע ינאו
הצור יברה' :רמא בוקודוח ברה זאו ,בויחב דימ יתינע ,יברה לש תוחילשב רבודמש יתנבהש
ןתוא ןתית ,(קרוי-וינ ,דנלייא גנולב) שטיב-גנולל עסיתו ךל ןתאש ןיליפת גוז חקיתש
.'ןתוא חינהל ול עייסתו רדלש יאול רמל

בקנ אוהשכו ,שרדמה-תיבב תעכ אצמנ ימ לאש יברהש ,יל רפיסו בוקודוח ברה ףיסוה זאו
רקספילש' ול רמא יברה ,יציק רקוב תונפל לש העש התואב םש ויהש םיטעמה םירוחבה תומשב
דע 770-מ תיתחתה תבכרב םיעסונ דציכ יל ריבסהל חרט ףא בוקודוח ברהש רכוז ינא .'עסיי
טעמ דוע ךרדל אצ' :ףיסוה ךכ -רחא .'וכו תבכר ףילחהל יילע היהי הבש ,קיטנלטא תנחת
ירחא הברה אל לבא - ןושיל ול עירפי רבדה יכ ,רקובב שש ינפל אל רדלש רמ לש תיבל אובו
.'תאצל רבכ לולע אוה זא יכ ,שש

רמ ,תלדב יתקפדשכו ,טעמ יתנתמה .שש ינפל תוקד שמח יתעגהו ךרדל יתאצי ,םיידי יתלטנ"
בר בויחב ביגהו ,סומינב יתוא לביק ךא ,עתפומ הארנ ,יתוא הארשכ .תאצל דמע רבכ רדלש
.ןתחנהב ול עייסלו ןיליפת ול תתל יברה תוחילשב יתאבש יתרמאשכ

לבקל יתבריסש ןבומ .העיסנה רובעב והשמ יל תתל דואמ הצר ,ןיליפתה תא חינהש רחאל"
יברל קובקבה תא איבאש ול יתרמאו ,הקשמ קובקב ונממ תחקל יתמכסה ףוסב לבא ,ףסכ ונממ
.םימי םתואב גוהנ היהש יפכ ,תודעוותהב

רמא רדלש רמ .סטייה-ןוארקל בש ינאש יתינעו ,עסונ ינא ןאל יתוא לאש ,ונדרפנש ינפל"
ותואבש יל רפיס ךרדב .ןילקורב דע תבכרב דחי עסינש עיצהו ןטהנמב ותדובעל עסונ אוהש
,לדנימ ןסינ ברה ןיבו וניב רצונש רשק תובקעב הארנכ - יברה לצא 'תודיחי'ב היה הליל
ןיב ותוא ררוע יברה 'תודיחי'ה ךלהמב .שטיב-גנולב םינש ךשמב ררוגתהש ,יברה תוריכזממ
םושמ םגו תאז םישוע ךיא עדוי וניאש םושמ חינמ וניאש הנע אוהו ,ןיליפת תחנה לע ראשה
םאה - םיחינמ דציכ ךל ואריו ןיליפת ךל ואיבי םאו' ,יברה ולאש .ןיליפת ול ןיאש
אלש רהזנ יברהש רבתסמ הנהו' :םכיס רדלש רמ .'אל המל' - הנע רצק סוסיה ירחא .'?חינת
םג יברה החישה ךשמהבו ,ןיליפת יל ויהי םא היהי המ סומינב יתוא לאש אלא ,יילע ץוחלל
וישכעו ,תיבהמ אצוי ינא העש וזיאבו םוקל ליגר ינא העש וזיאב תונידעב ינממ איצוה
...'ןתוא חינהל דציכ יל ריבסמש חילשו ןיליפת גוז םע יתוא עיתפה

קוידב יתמ תוארוה יתלביקש ול יתרפיסו םירבדה תא יתמלשה ,רופיסב וקלח תא םייסשכ"
...ותולעפתה תא לידגה קר רבדהו ,ותיב תלד לע שיקהל

רתוי רחואמו ,תוחילשה עוציב לע בוקודוח ברל יתרסמ ,770-ל יתרזחשכ :רופיסה ילושב"
,עודיכ .'תודיסח רדס'ל רוזחל יתקפסה םא לאשו חוכ-רשיי רסמ יברהש בוקודוח ברה יל רמא
.'יברה לש רדס' היה רקובב ישיש םוי לש ח"אד רדס

,יברל תאז רסמ בוקודוח ברהשכו ,תודיסחה רדס םויס רחאל סטייה-ןוארקל יתרזחש יתינע"
'תוחילש זכרמ'ל ךשמה ןיעכ איה וזה תוחילשה ,רמולכ ."תוחילשב ןיידע אוה ,ונ" :ביגה
."רתיהב התיה 'רדס'המ תורדעיההש ךכ ,ילש

םעונ יכרדב

תייעב תשגדה ךות ,הירוה םע רשקה ךשמה יבגל יברב הצעונ תווצמו הרות ייחל הברקתהש השא
:(49 'מע גילראה 'תונעמו תורגא' - ה"כשת תנש) יברה תבושת .םתיבב תורשכה

יניינעבש ןבומ - 'וכו הליכאל רשקב 'יש םירוהה םע םיסחיל עגונב התלאשל
.'וכו םעונ יכרדב תויהל ךירצ אפוג הז לבא ,םירותיו ךייש ןיא ךורע-ןחלוש

בלהמ םיאצויה םירבד

ינב םע ינש ידוהי לש ויתויעב רבדב וילא הנפש דחא ידוהיל יברה בישה ו"כשת רייאב 'חב
:(58 'מע םש) ותחפשמ

.'וכו 'יש ב"בו ינולפ תודוא בתוכ וב ,רייא 'במ ובתכמל הנעמב

טרפבו ,ינש לש ויניינעב דחאל תונעל ללכ גהונ הז ןיא רשא ןבומ הנהו
.'וכו ךוניחו החפשמ יניינעב

םילעופ תובר םימעפלש שחומב םיאור ,תונבו םינב לע העפשהל עגונב תוללכבו
רשא דבלבו ,םירוה לש הרישי העפשה רשאמ רתוי םיבוט םידידי ידי -לע
,איה הליעפ יכה העפשה רשא ןבומו ,בלה ןמ םיאצויה םירבדב ורבדי םידידיה
אמגודו .הברדאו ,םידליה םע םירבדמ ויתודוא םייח רדסל היח אמגוד תויהל
,רתויב רודיהב ,תרמוא תאז .חיפטהל תנמ-לע חפוט לש ןפואב תויהל הכירצ
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו 'וכו רתויב קוידבו

(בתוכה) ותוא םג ריעהל (תוכזהו) הבוחה ילע ,תיטרפ החגשהב לכהש ןוויכו
ןיאו ,תודיסחה תרותב התלגתנ ונרודבש הרותה תוימינפ תצפהל חרכהה לע
.הרותב לודג ללכ ךערל תבהאו ירהש ומצעל דומיל-תועיבק ול שיש המב קפתסהל

תוומה רחאלש חותינ

:(67 'מע 'תונעמו תורגא') תולאש המכ יברה תא לאשש ףסונ טבלתמל הבושת ןלהל

הרבעה שקביש וא ('וכו תווצמ םויקל העירפמש) התע ותדובעב ךישמיה ותלאשל
'וכו [רחא דיקפתל=]

תעד והלאשיו בר ינפל ותלאש טרפי ןכלו - קפסה והמ ןבומ ןיא ובתכמב
.הרות

ןתינש יפכ) םהיפלו לאושה ול בתכש םירבדל יברה סחייתמ הבושתה ךשמהב
:ויתומולחב עיפוהל הברמ ,תמאה םלועמ ל"ז ותוחא ,(הבושתה ןמ ןיבהל

םולשו סח החתונ אל םאה ררבי - 'וכ הנשנה םולחה תודוא ובתוכל .ב.נ
ךורע-ןחלוש יפ-לע הרובקה התייהה ,ןכ .התתימ ירחאל ה"ע תוחאה תייווג
.ולש ןיליפתה וקדבי ןכ .'וכו

םירדנ תרתה

ןפוא םע המלש התייה אל ןיידע ךא ,םתוא הריתה םימילו םינוש םירדנ רבעב הרדנ תחא השא
גוהנל דציכ יברה התוא ךירדמ הבתכמל הבושתב .התוא ףודרל הפיסוה םירדנה תייגוסו הרתהה
:(62 'מע םש)

רמאי םאבו ,םירדנה הל וריתה ךיא הריעב ברל רפסת - םירדנה תודוא הבתוכל
םשהו .דחפל םוקמ לכ ןיא זא (ןידכ התע ,רדנה הל ריתיש וא) ןידכ השענש הל
.החילצי ךרבתי

בישתש המ עד

רחא ידוהי םע םייקש החיש לע (ז"כשת ןוושחרמב 'וב) יברל חוויד הילגנאב ש"נאמ ידוהי
הזו ,הלאש דיסחה תא הלה לאש ראשה ןיב .תודהי יניינעב ,(העפשה לעב ,הארנה יפכ)
:הלאשה חסונ ןלהל .בישהל המ עדיש ידכ ,ןיינעב יברה תפקשה תא עומשל שקיב ןורחאה

יתלוכי אל תחא הדוקנו ,טייקשידיא רבד-לע תועש המכ ונחחושו ,סיאול רמ לצא יתרקיב"
קלח םילטונ םניא םיסקודותרוא םידוהי המל ,ותלאשל הנעמב ,ול יתרבסה .ול ריהבהל
אל ונחנאש הזב אוה היעבה רוקמש םיבשוח ונא יכ - םאנטייו תמחלמ ומכ - םלועה תויעבב
יתכראהו .תרחא הארנ םלועה היה ,לוכה םירמוש ונייה םאבו ,יעבדכ תווצמו הרות םירמוש
בצממ ,םימעפל ,םא-יכ ,תועשרמ האצותכ המחלמ האב דימת אלש ,יירבדל ביגה ךכ-רחא .הזב
ויה םישנא ינש םאש ,(ותוא לביק םא ינקפוסמו ךירפהל יתיסינש) לשמ ןתנו .דורי ילכלכ
לע םוחלל םיקדוצ םהינש ויה אל םאה ,םהמ דחא ליצהל םתלוכיב היהש םימ ואצמו רבדמב
.הזב םשא אל דחא ףאו הליחתהש המחלמ לש המגוד ונל שי ןאכו ?םהייח תא ליצהל ידכב םימה
.הלאשה לע הבושתב ייניע ריאהל ק"כ ליאוי ילוא

:(60 'מע םש 'תונעמו תורגא') לאושה ןוילג לע המשרנ יברה תבושת

לעופב לבא - 'יש סיאול רמ רמואש םיאנתב המחלמ היהתש לכשב רייצל רשפא
'וג םכימשג יתתנו 'וג וכלת יתוקוחב םא :םלועה גיהנמ ת"ישה רמואש ןוויכ
אל ירה (ןהיטרפל) חנ ינב תווצמ עבש ורמשישכ - םלועה תומואל עגונב ןכו
.וזכ המחלמ אובת

בר תלאש

ותהימת תא יברה עיבמ ,וילא ותבושתב .תואכרעב שיגהש העיבת לע ובתכמב יברל רפסמ ינולפ
:ול בתוכו (80 'מע גילראה 'תונעמו תורגא') ךכ לע

ינפב תויהל ךירצש העשב הב ,תואכרעב ל"נהכ ןיינעל המ - ללכ ןבומ וניא
.אקווד םינבר

םהילע המ (םימש-ארי ןיד-ךרוע וא) בר םע ץעייתי - התע םינפ-לכ-לעו
.תושעל

םידחפל תוצע

:לאושה םשב ריכזמה בתכש קתפ לע יברה תבושת הנהו

תבשל האריש ,דחפ הל שיש םינש רשעכ הזו ,תונב יתש הל שיו האושנ ,28 ליגב - . . ותב"
אוהש ימש תשרוד דימתו ,ב"ויכו [תיתחתה תבכרב=] ייוובאסב עוסנל וליפא וא ,תיבב הדבל
ק"כ לצא לואשל ושקיבו ,תלעות לכ אלל לבא םיגולוכיספ המכ לצא התיא ורקיב .המע היהי
."הכרב ושקיב ןכ .אד ןוגכב תושעל המ א"טילש ר"ומדא

:(66 'מע םש) יברה בישמ ךכ לע

.הנושארלו רקיעה - החפשמה-תרהט יניינעב שורדכ קויד

.הלש [סיכ ןמוי=] ךוב טעקאפב (ילכמ םינפל ילכבו) הקודב הזוזמ - דועו

.התרידב תוזוזמה תקידב

.ותארוהכ ושעיו החמומ אפור םעפה דוע ולאשי - ל"נה רחאל

.ןויצה לע ריכזא

הרהט יניד לע הדפקה

םויבש דלי לע יברל ,רלפ השמ ברה ,חילשה חוויד ה"כשת תנשב .החפשמה-תרהט ןיינעב דועו
וצלאנ הניגבש תמייוסמ הלחמ ולצא התלגתנ ,ולש הלימה-תירב ךרעיהל הרומא התיה ובש
:יברה תבושת .תירבה תא תוחדל

דימו ףכית םינפ-לכ-לעו ,החפשמה-תרהט יניד 'יש םירוהה ורמש אל הארנכ
.ןויצה לע ריכזא .אבהלו ןאכמ וליחתיו וטילחיתודיסחה ינייעממ


אראו תשרפ


(ב,ו) 'ה ינא . . םיקולא רבדיו

ואטח הגלפה רוד אמלשב :התיה ("התוערה המל") השמ לש ותנעטש (ה"פ ר"ומש) שרדמב רמאנ
השק דובעש תריזג אקווד וילע הרזגנ הז ללגבש הזה םעה אטח המ ךא ;ושנענ ןכלו ,ךדגנ
?וז

רוד תומשנ לש לוגלג ויה םירצמב ודבעתשנש לארשי תומשנש ל"זיראה יבתכב אבומ ,ןכאו
. םינבל הנבלנ הבה" ,(אי תישארב) ביתכדכ ,םינבלו רמוחב אטח הגלפה רודש רחאמו ,הגלפה
תא ןקתל ידכב ,םינבלבו רמוחב םירצמב לארשי-ינב ודבעתשנ ,"רמוחל םהל היה רמחהו .
.םאטח

.הגלפה רוד לש שנועה תא ךירבדב תקדצה התא אולה :השמ תנעטל 'ה תבושת ,ןכ-םא ,וז
,בותכש והז .תומשנ ןתואב רבודמ (רומאכ) ןכש ,םירצמב דובעשה שנוע תא םג תקדצה אליממו
איה ,לארשי יפלכ הב זחוא ינאש ("םיקולא") ןידה תדימ - "'יוה ינא . . םיקולא רבדיו"
.םאטח ןקותי ךכב יכ ,("'יוה") םימחרו דסח השעמל
(ול,הל,בל 'מע אראו 'רפ ב"ח ןומירה חלפ)

* * *

ול הנע הז לע .ןידה תדימב ה"בקה טקנ המל ,ונייהד ,"התוערה המל" התיה השמ תנעט
:(ל תישארב) ביתכדכ ,דסחו בוט תעפשה תויהל הלוכי ןידה תדימ דצמ םג יכ ,ה"בקה
.םימחרה תדימל ןידה תדימ תא םיכפהמ םיקידצה ירהש ,"לחר תא םיקולא רוכזיו"

'יוהו" ,(טי תישארב) ביתכדכ ,'יוה םשמ ןידו שנוע ךשמנ םימעפל :אסיג ךדיאל ןכו]
.[ןידה תדימל םימחרה תדימ תא םיכפהמ םיעשרה יכ ,"םודס לע ריטמה

בוט עיפשמ יננה ,םיקולא םשב שבלתמ ינאש תורמל :"'יוה ינא . . םיקולא רבדיו" והז
.דסחו
(דל 'מע אראו תשרפ ב"ח ןומירה חלפ)

* * *

םדוק השמל עודי היה רבכ הז םש ירהש ,"'ה ינא" העדוהה םצעב וניא הז קוספב שודיחה
םיקולאו 'ה תומש דוחיא ,ונייהד ,"דוחיי"ה רבד-לע ןאכ ונעידוהל אב בותכה אלא .ןכל
ריאי 'יוה םשש ;םיקולא םש םע 'יוה םש דוחיאו רוביח היהיש - הנווכה תילכת יהוז רשא
.םיקולא םשב יוליגב
(אלתת 'מע ב"רעת ךשמה)


(ב,ו) 'ה ינא וילא רמאיו

ונייה ,"הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ לא יתאב זאמו" :השמ תנעט לע רפוסמ תמדוקה השרפב
םשב רתסומו הסוכמ "'יוה" םש יכ - "'יוה ימ" ורמאב 'יוה םשל וביל םש אל הערפש
םשבש "ימ" תויתואל קר הלבגוה הערפ תגשה ,תאז תמועל .הקיתרנב שמשה תמגודכ ,"םיקולא"
רמא ןכל ."םיקולא" םש לש תוכומנה תוגרדה תא תואטבמה תונורחאה תויתואה - "םיקולא"
.םלועב הלגתמ וניאו םיקולא םש לש "ימ" תויתואב רתסומו שבולמ 'יוה םש - "'יוה ימ"

םשמ םיכשמנה םיטפש) וב השעאש םיטפשה ידי-לע - "'יוה ינא" השמל ה"בקה רמא הז לע
.(קיתרנו ןגמ אלל אוהש יפכ) 'יוה םשב הערפ םג ריכי ,('יוה
(א 'מע וכ ףד אראו תשרפ הרות-רוא)


(ג,ו) אראו

םינשה בורב לח ,ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש אלוליהה םוי ,תבטב ד"כ
.יברה לש ומש זמורמ ("אראו") הרדסה םשב :אלפ הז הארו .ונתשרפב

."רוא" תביתל שאר איה םג הווהמ תפסונה 'אה ."'א רוא" תויתואה ןנשי "אראו" הלימב
-ישארב) זמרב תפסונ םעפו שרופמ ןפואב תחא םעפ - "רוא" םיימעפ שי "אראו"בש ירה
םלועה תא ריאהש ,(רוא ינש) "רואינש" - ןקזה ר"ומדא ק"כ לש ומשל םיאתמ הז .(תובית
.תודיסחה תרות רוא ,רתסנ רואו ,הלגנה תרות רוא ,יולג רוא - תורוא ינשב
(א"משת אראו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *
(י"שר) תובאה לא :אראו

:הז קוספב תבט ד"כל ףסונ זמר

,םהרבא - םייללכה תובאה תמגודב םה ,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה - תודיסחה תובא
יוליג ידי-לעש ,תודיסחה תובא יבגל אוה ןכ ,"תובאה לא אראו" היהש םשכו .בקעיו קחצי
.םלועב תוקולא וליג ,הרותה תוימינפ תצפהו

תובא תשולש לש תובית-ישאר אוה ,"י-ד-ש" ,תובאה לא הלגתנש ה"בקה לש ומשש ,ריעהלו
.לארשי ,רעבוד ,רואינש :תודיסחה

ןכו (םירצמ תלואגו תולג םותכ) הרות-ןתמ תארקל הנכה התיה םינושארה תובאה תדובעש םשכ
,השרפה ךשמהב רמאנכ) תובאל ה"בקה תחטבה תוכזב התיהש ,לארשי-ץראל הסינכל הנכה
אוה ןכ - ("בקעילו קחציל ,םהרבאל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םכתא יתאבהו"
היהיש הרותה תוימינפ יוליגלו הדיתעה הלואגל הנכה איה םתדובעש ,תודיסחה תובא יבגל םג
.אובל-דיתעל
(256 'מע א ךרכ א"שנת תוחישה-רפס)


(ז-ו,ו) יתחקלו . . יתלאגו . . יתלצהו . . יתאצוהו

.תועובשו חספ ,תוכוס ,הנשה-שאר :םיגחה תעברא םיזומר ולא תונושל עבראב

-שאר) דובעשה לבס לטב זא יכ ,הנשה-שארל זמר - "םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו"
.(אי הנשה

.הכוס "לצ"ל זמר - "יתלצהו"

.חספב םירצממ לארשי תלואגל זמר - "יתלאגו"

.ה"בקה לש ומע לארשי ושענ זאש ,תועובשל זמר - "םעל יל םכתא יתחקלו"
(מר-טלר ףד 'א ךרכ תומש הרותה-רוא)

גהנמו הכלה ינינע רוריב


;הווצמ-רב רענל הרותב האירק
'םידומ' תליחתב העירכה ןפוא


הווצמ-רב רענל הרותב האירק

םיברה םיצמאמה ןמ - הטעמה ןושלב - תבהלנ התיה אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ותעד
האור יברה .הרותב הלוכ השרפה תא ומצעב ארקי ,תווצמה ןתח ,םנבש ךכב םירוהה םיעיקשמש
'מע 'ב ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב קתענ) ךכ לע בתוכו רקיעה ןובשח-לע לפטה תשגדה ךכב
:(איש

לפט רקיעה ושע ונרודב ,ונרעצלש . . הזב גהונה לע יתהימת . . זאמ הזב יתעד העודי"
תודוסיה דומילב םיטעממ ,הווצמו הרות לוע תלבקל הנכה רותבש םג הזב [ללכנ]ו ,ךפיהלו
םניא םינפ-לכ-לעש םיניינעב הז םיפילחמו ,םיימוי-םויה ייחב תוכירצה תוכלה ,םירקיעהו
ליזא אתרקל תיתא ל"זח ורמאש ףאו הזב וגהנ אל םלועמ רשא ,רקיע הז םגו דועו .םיידוסי
."ל"קו 'וכו םיגהנמ המכ םנשי אתרקו אתרק לכב הנה ,אסומינב

,בכר 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגאב ספדומה ,ףסונ בתכמב הז ןיינע םיאצומ ונא תוכירא רתיב
.ןמקלדכו

"הקירמאמ אבש גהנמ"

ןמלז -המלש 'ר ןואגה קסופה לש ויתוכרדהו ויתוגהנהמ ,'לובי אל והלעו' רפסב הנהו
:הז גהנמל הפירחה ותודגנתה תאבומ ,(כק 'מע) ל"צז ךברייוא

אבש גהנמ וניה . . הזה גהנמה לכש ינפמ . . !השרפה לכ תא ארקי אלש ךכ לע דמוע ינא"
םידמול םניא רבכו םיליגרה דומילה ירדסמ םתוא איצומו םירענה תא לבלבמ קר הז .הקירמאמ
."הזה גהנמה תא רוקעל יתיצר ןמזמ רבכ .ךירצש ומכ

היה אוה .הקירמאמ אב אל גהנמה" :לאצנבנ רודגיבא ברה ךכ לע ריעה אכק 'מעב םש :הרעה]
."הרותב אורקל ועדיש םרג אוה יתעד תוינעלו זנכשאב גוהנ

הליהקל תבשחנה) אזיימרו תליהק יגהנמב םיאצומ ונא לאצנבנ ברה ירבדל קוזיח ,הרואכלו
,ל"צז שמש אפזוי ףסוי יבר ידי-לע ומשרנש יפכ ,(הלוכ הפוריאבו זנכשאב רתויב הקיתעה
םינזחה המה הווצמ-רב ינב בור ,דחא םויו הנש ג"י ןב השענש ירחא ,הכומסה תבשב" :בתוכה
.["רוביצב ארדסה תורקל ,האירקה תעב [האירק-ילעב=]

ודספהב ורכש אצי

:(י"ח ךרכ םש) בתוכ אוה ךכו .הז גהונמ הצורמ וניא יברה ,רומאכ

ולוכ תעל-תעמה לכ ויה לארשי ידלי לכ ,םינפלמש .הלאה םימי םינושארה םימיכ אל"
ימ ןכלו ,םויו םוי לכב תובר תועש הז היה םידומילל עגונהבו ,תווצמו הרותד הריוואב
ןמזב הזב םג וקסעתהו ןוצרב ודמל ירה . . ארקמה ימעט לע תולקב רוזחל ןורשיכ וב וארש
ללכב דומילה תועששכ ןכ-ןיאש-המ .לעופב דומילב ושעש תוברה תועשה ירחאל יונפה
לכ תא ןובשחב איבהבו . . לייטישו . . לוח ידומילל - םייוסמ קלח ןהמו ,ןה תומצמוצמ
אל ,תווצמ לוע תלבקל הנכהד תועש המכ םילבמ הנה ,תווצמ לוע תלבק ןמז ברקתמשכ ,רומאה
התואב קר םלוככ םימעפה בורו ,ארקמה ימעט דומילב םא-יכ ,היניינעו הרותב דומיל תפסותב
ונשיש טעומה רכשהש ןבומ ,ידימ אל ותו ,תסנכה-תיבב רוחבה םואני שדוק-תבשבש הרדסה
.". . 'וכו אצוי ,הזב

ללכה ןמ אצוי

אל רבדהש ,איה הזב הנווכהש רמול שי ("הזב וגהנ אל םלועמ") ליעל ואבוהש יברה ירבד
לכב אל תאז םגו ,תומוקמהמ קלחב קר אלא ,עובק לארשי גהנמ לש ןפואב םלועמ גוהנ היה
לכב הנה - אסומינב ליזא אתרקל תיתא ל"זח ורמאש ףא"ש ,בתוכ ומצעבש יפכו .תווצמה ינתח
."'וכו םיגהנמ המכ םנשי אתרקו אתרק

קתעוה םשמו (ל"נה ל"צז א"זשרגה ירבדכ) ב"הראב אקווד גהונה שרתשה ונרודב ןכאו
.םיפסונ תומוקמל

רענב רבודמ רשאכ ןוגכ ,םירקמהמ קלחבש ךכל דגנתמ וניא יברה םג ,הארנה יפכש ריעהלו
.הרותב התוא ארקיו השרפה תא רענה דמלי - "ארקמה ימעט לע תולקב רוזחל ןורשיכ" וב שיש
(ד"נשת םיטפוש תשרפ - ג ןויליג 'תורשקתה'ב המסרופ) ג"ישת א"נמ שדוחמ 'תודיחי'ב הארו
(הרותב אורקל עדיש) רענהש היה יברה לש ושדוק ןוצר יכ הלוע הנממש ,הנש ד"י ןב רענל
.'וכו תונייעמה תצפהל םג הזב שמתשיו הרותב ארקי טלחהב

.["הרותב אורקל ועדיש םרג" רשא גהנמה חבשב לאצנבנ ברה ירבדל הבושת םג ךכבו]
דודשא ,רפואל-השנמ יכדרמ ברה

P.


'םידומ' תליחתב העירכה ןפוא

(נק 'מע ח"ישת םילשורי - ו תוא ו קרפ ,םירפוס ירבדמו הלבק ירבדמ ע"מ) םידרח רפסב
הליחת תובאב החשי הככ .תשקכ ופוג לכ ףפוכ ךכ-רחאו תצק ויכרב לע עורכל הווצמ" :בתכ
ירבד םיחוקל ןאכמ הארנכו ,"םידומב ןזחה םעו ,םולש השועבו ,ףוסו הליחת םידומו ףוסו
."הווחתשמו ערוכ םידומב ןכו" (א"יס חי 'יס) ע"וש רוציקה

,ףוסו הליחת 'תובא'ב :ןהב ןיחושש תוכרב ולא" :אתיא א"ס גיק 'יס ז"הדא ע"ושב םנמא
רמואשכ דוסה י"פעו" :'ו ףיעסבו .(אכק 'יס שירב אבומ ןכו) "ףוסו הליחת תואדוהבו
ףיעס - התע דע ,רמולכ ."תוילוחה לכ וקקפתיש דע הווחתשי 'התא'בו ,ויכרבב ערכי 'ךורב'
-לע 'ד ףיעסב ןהו ,ללכב הייחשה רבד-לע 'א ףיעסב ןה) הליחתב בתכש המש רורב היה - 'ו
העירכ ונייה (םשב הפיקזו ךורבב העירכה רבד-לע 'ה ףיעסבו ,'וכ וקקפתיש דע העירכה רבד
- התע קרו ,(ןומגאכ) ושארבו הרדשה תוילוחב קר םא-יכ ,ויכרבב העירכ אלל הייחש וא
'התא'בו ,ויכרבב ערכי 'ךורב' רמואשכ הנה דוסה י"פעש ז"הדא ףיסומ - 'ו ףיעסב
.הווחתשי

'םידומ'בש ןוויכמ ,'םידומ'ב היווחתשהו העירכ תודוא רבודמה ןיאש ,רורב הז יפלו
(בי ק"ס) הרורב הנשמבו (גיק 'יס) רבחמה ע"ושב ףא .'התא'ו 'ךורב' ןיא (הכרבה שארב)
ןיא ט"יס כ 'יס ןחלושה תוצקב ןכו) 'םידומ' תליחתב ויכרבב העירכ שרופמב תרכזומ אל
תבב ןומגאכ ושארו ופוג ערכי 'םידומ'בו" :בתכ (ז"ס ל קרפ) רצקה ע"ושבו .(תאז ריכזמ
.ויכרב ריכזמ וניאו ,"תחא

םיערוכ ןיא 'םידומ' תכרב תליחתבש ,ד"בח-רפכב הרות-דומלתב גוהנל יתכנוח ךכ ,ןכאו
גוהנל ,יקצירטסיב 'יש יול ברה ג"הרה ,ןאכ ארתאד-ארמה הרוהש יתעמש ןכו .םייכרבב ללכ
ןכש רמאש ,יקסנאשליו 'יש קחצי-ףסוי 'ר ג"הרה הבישיה שאר יפמ יתעמש ןכו .רפסה-תיבב
.םלוכ אל םא ,ש"נאמ םיבר םיגהונ ןכו .םיגהונ םידיסחה ינקז תא האר
ו"ת תפצ ק"היע ,ץיבושרג רשא ברה

:תכרעמה תרעה


כ"אשמ) 'םידומ' תכרב תליחתב ויכרבב ערוכ יברה תא ואר אל ,ונרריבש המכ דע ,ןכא
.(הפוסב

ב,אער ג"ח) רהוזב אלא ,םייכרבב העירכ תודוא ללכ ונאצמ אל םינושארבו 'מגב הנהו
'ךורב'ש בתכ (טי השע תוצמ) ג"מסה לע ל"שרהמ ירואיבב ןכו .(ד,גיק א"גמב אבוהש ,מ"ערב
."ערכת ךל ךרב לכ" ונייהו ,'ךרב' ןושלמ אוה

,הלק) הייחש ללכ-ךרדב ונבומ - הז ןיינעב ,ז"הדא ע"ושב ללוכ ,םיקסופב העירכ ןושלהו
תוילוח לכ וקקפתיש דע ערכיש" ד"ס הז 'יסב ומכ (תומילשב איהש 'האווחתשה'ל דוגינב
,"תחא העירכב תועיספ 'גה עספיו ,עורכל ול שי ,עסופש םדוקו" א"ס גכק 'יסב ,"הרדשבש
העיספ ידכ ךות תירשפא יתלב טעמכש) םייכרבב העירכל אלו ,הייחשל הנווכהש רורבו
:הז לע בתכ 6 'מע םיגהנמה 'סבו) ח"ס ונ 'יסב "שידקב תועירכ 'ה" ןכו .(תינרוחא
ךורבב [הווחתשמ :םיסרוג שי הלת 'מע ל"ירהמבו] ערוכ" השודקב ז"דעו .("שארה תנכרה"
.(ג"ס הכק 'יס) "םשב ףקוזו ךולמיו

טוקלי .גס 'יס ח"וא ,ל"צז גרובנזיולק-זנאצמ ר"ומדאהל ביצי ירבד ת"וש) וריעה רבכו
בטיה ראבב ואבוהש תונווכה רעשו םידיסח תנשמב ףאש (ט הרעה גיק 'יס ףסוי תיראש ,ףסוי
ירעשבו ,ל"זיראה ידימלת םשב ב ק"ס א"דיחהל הכרב קיזחמב ןכו ,[םלשה ע"ושב ה ק"ס]
רומאה תורמל ,ללכ ויכרבב העירכ וריכזה אל - זכק 'יס בקעי תיב ת"וש םשב א ק"ס הבושת
.רהוזב

ךריה לש ןוילעה קלחה ףופיכל קר איה הנווכהש שדיחו ,הזב ךיראה םש ביצי ירבד ת"ושבו
תישענ שארה תפיפכו) ופוגב החושש העשב םיינתומה םע דחי תחא העונתכ תישענש ,המידק
.גוהנכ אלא ,וירבדכ הניא ל"נה םידרח רפסב תועמשמה םנמא .ע"צו ,(ראווצה ידי-לע דרפנב

"ל"זיראה ירבד [אלא=] קר קיתעה אל םידיסח-תנשמה"ש ז"הדא ירבד םיעודיש ,ריעהלו
קר בתכ גמק 'יס ז"עהא קלח ולש ת"ושב יכ-םא .זטק 'יס ד"וי קדצ-חמצהל םיניד יקספ)
.(63 הרעה 332 'מע אכ ךרכ תוחיש יטוקל - "ל"זיראהמ אוה רשפאו"

:'תובא' תכרבב בתכ (א"מ ב"פ ,תיברעד תוליצאה תכסמ) םידיסח תנשמב ,ונניינעב הנהו
(ב"ימ) ךכ-רחאו "ופוג ףוקזי" (א"ימב) ,"ושאר ערכי" (ו"מב) ךכ-רחאו ,"ופוג ערכי"
['ושאר' אלל] "ופוג ערוכ" (ד"מ ח"פ) םש בתכ 'םידומ' תכרבב וליאו ,"ושאר ףוקזי"
ק"ס איק 'יס םייחה ףכב אבוהש תונווכה רעשב רומאהל םיאתמ הזו ."ףקוזו" (ה"מ) ךכ-רחאו
תפיקזו העירכ 'ןנברד םידומ'בו ,ופוג לש תחא הפיקזו העירכ שחלב םישוע 'םידומ'בש ,אכ
תומוקמב ל"זיראה ירבדמ קדקדש ,םש ואבוהש ותעיסו ש"שרה לבוקמה תעדל אלו ,דבלב שארה
.הכרבה ףוסבכ תופיקז יתשו תועירכ יתש ןהיתשב שיש םירחא

.דבלב הייחש ונלצא הגוהנ 'ןנברד םידומ'ב ומכ ,'םידומ' תכרב שארב ,רומאכ ,השעמלו
.ע"צו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אראו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ח"כ

רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - 1רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

.ינשה םויב טבש שדוח-שאר .םיקלח 2-ו 1:02 ,ינש םוי ליל - דלומה .שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

ןושאר םוי
שדוח-שאר-ברע ,תבטב ט"כ

לע ףסונ) רבעה שדוח רבד-לע תועידיה הנייהת שדוח-שאר לכבש רדסל יאדכ ילוא" :ח"וד
,הז חווידמ קתעה (הפ-לעב וא בתכב) רוסמל תחאו דחא לכ לע .3"('וכו אבהל תוינכתה
.4(הלש וא) ולש 'בר ךל השע' עיפשמל

ינש םוי
טבש שדוח-שאר

תוכלה ,םירואיב המכ ופסונ ןאכ .אפש ,זעש תונויליגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]
.[תוגהנהו

:תימינפ הדובע

עגייתנש !בוט שדוח" :רמול ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ גהנ ,שדוחל דחאב ,שדוח-שאר לכב
תודימב לעופ ידיל איבמה שגרה ,לעופב שגרהב ימינפ תויחה תא שוחל ידכ לעופב הדובעב
.5"תודיסח לש הלכשהו הנבה תבחרהבו תובוט

:חישמ יוליג

ץוצינ איהש ,'הדיחי'ה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ לארשימ דחאו דחא לכב הלגתמ שדוח-שארב
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,חישמה לש ותמשנ ,תיללכה 'הדיחי' תניחבמ
תאיבו תולגתה השענ הז ידי-לעש ,רקיעהו .'הדיחי'ה תניחבב םירודח םישענש ,ויניינע
.6"דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו ונקדצ חישמ

:טבש שדוח-שאר לש וניינע

תא ראב (רוד לכבש השמד אתוטשפתא ללוכ) השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"
הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש תדחוימה ותדובע וז - 7"םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה
"ןב"ד בצמו דמעמב ויהיש ליבשבש ,"רחא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל םג תונייעמהו
.8"ןושל םיעבשב" הרותה יניינע םהל םגרתל םיכירצ ,(יוליגבו לעופב)

ריכזהל ,ןחלושה לע םיחפוט לבא ,9'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא הרשע-הנומש ינפל :תיברע
.תאז רמול רוביצל

העיקשה ינפל דע ,רחמ וא ברעה) ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזה אלו העט :ןוזמה תכרב
. ךורב" רמוא "םילשורי וימחרב הנוב" לש "'ה" רמאש רחא רכזנו ,(10שדוח-שאר יאצומ לש
תבית רמאש רחא רכזנ םא לבא .המיתח אלב ,"ןורכיזל לארשי ומעל םישדוח-ישאר ןתנש .
.רזוח וניא ,"ביטימהו בוטה" ,האבה הכרבה לש 11'ךורב'

- םויה תאצ רחא תועש המכ וליפא ותדועס הכשמנו ,תיזכ לכאו םוי דועבמ ותדועס ליחתה
.12תיברע ללפתה אל ןיידעש יאנתב ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזמ

,'הבוטל . . ונרכז' לע 'ןמא' םינוע ראשהו טעמ ולוק היבגמ ךרבמה 'אוביו הלעי'ב
"(תישילשה) וז הכרב ףוסבו םיקרפה ןיב" - 13'םיבוט . . ונעישוהו' ,'הכרבל וב ונדקפו'
.14

.15תסנכה-תיבב תודעוותה

,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,הידבז ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח :תירחש
,י"שרד ןיליפת תצילח ,הרות -רפס תרזחה ,ןויצל אבו ,ירשא .הרותה תאירק .םותי שידק
,ןיליפתה תצילח ,(תוריכז שש ,ךאיבי -יכ-היהו ,שדק ,עמש-תאירק) םת-ונברד ןיליפת תחנה
.ףסומ תליפת ,שידק יצח ,והשלכ רומזמ

,הנותח תכירע ןיינעב יברה תא םיחולשה דחא לאש ח"לשת ןוושחרמ שדוחב :םיברה תלעותל]
."טבש ד"וי" ךיראתה םהיניבו ,ןאכלו ןאכל תורבס בתכו םיירשפא םיכיראת המכ ריכזהו
.[17"ירשפא יכה םדקהב - יתעד עודי" :ףיסוהו ,16הז ךיראת קחמ יברה

יברה ריכזמ ,(760 'מע ג"ח א"משת שדק-תוחיש) א"יס א"משת'ה זומת שדוחה-םיכרבמ ,חרוק פ"ש תחישב (1
טעמל וילע המ םשל" :םיכרבמ תבשל רשקב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תונקת תודוא םינוש םישנאל שיש 'תונעט'
."?[תבש לכבמ] רתוי םדקומ (ולש םיליהת תרימא ןמז ךשמנש המכ-) יצחו העש וא העש ררועתהלו ,ותנישמ

.32 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (2

.'להוא'ב אורקל תאז םיחלוש םויה םגו .17 'מע 974 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב ק"יכמ ספדנש הנעמ (3

.דועו ,174 'מע ד"ח ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (4

ד קלח ר"ומדא ק"כל 'טקולמ -םירמאמה רפס' הארו .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא - שידיאמ םוגרת (5
ןינומו הנבלל ןימודש ,לארשיב אוה ןכו .םולכ המרגמ הל תילד . . הנבלה דלומ אוה שדוח שארב יכ" :סר 'מע
."לארשימ דחא לכב ונשיש לוטיבה חכ תולגל רשכומ ןמז אוה שדוח שארבש ,הנבלל

.123 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (6

.י"שר שוריפבו ה-ג,א םירבד (7

.7 הרעה 188 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (8

.ז"הדא רודיס פ"ע (9

.ז"הדא רודיס פ"ע ד"ס זמ 'יס ןחלושה-תוצק (10

םיגהונש ומכ 'ןמחרה'ב 'אוביו הלעי' רמול וניקתה אלו .ז"הדא רודיס .י ס"וס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (11
.בי ףיעס םש ,וב שיש תומש תרכזה םושמ ,'םיסינה לעו'ב

.זי ףיעס םש ז"הדא ע"וש (12

.ול ק"ס ט"פ ללוכה רעשב ,ןואג יאה ברמ וז היינע גהנמ רוקמ האר (13

.380 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקל (14

ןיב קר (ופוסב וא ,אוביו הלעי תרימא עצמאב ונייהד ,קרפה עצמאב אל) תונעל רתומש הנווכהש ,טושפ
וניבר רודיס ןושלמ ןבומכ ,רחא 'םיקרפה ןיב' לולשלו ,תיעיבר הכרב ליחתה םרטב ,וז הכרב 2ףוסבש םיקרפה
וז הכרב" ןושל-לפכ טקנ ןכלו ,אקווד וז הכרב רחאל אלא הכרבה םויסבש ןמא ןינוע ןיאש ש"ק תוכרבל רשקב
.וז הכרב ףוסב אוה םיקרפה ןיבש םושמ קר אוה רתיההש דמלל ,"(תישילשה)

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (15

גוהנל ץופנ ןכו ,החמש לש הדועסב ףתתשהל ןיא טייצראי לכבש ל"סד ,(ג ק"ס הצש ד"וי) ך"שו ז"ט האר (16
תודועסב םיפתתשמ ויה המצע שטיוואבוילב ודמלש ש"נא ינקזמ כ"וכ יכ םא) ש"נא ןיב יטרפ צ"אי יבגל
.(ןסינ 'בב ומייקתהש ןיאושינ

.ק 'מע ,'ח"לשת-ו"לשת ,ק"הראל תוחילשה' סרטנוק (17


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il