- א"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה טבשב 'ה * אב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םינבא ול עיצהלו ידוהיל תשגל
לובג ילב תובוט


ןיזרד-ןיזר םילגתמו םיכלוה הלא וניתורודב אקווד
הדיחיה הפורתה יהוזש ןוויכמ ,לארשי-ינב לכל אתיירואד
תודיסח ץיפהל ,היה ,אלוליהה לעב לש וניינע * םתלצהל
הפשב םג אלא ,ןיזרד-ןיזר לש תויתואב קר אל ,םוקמ לכב
* םלוכ לש המשנה םצע תא ךכב ררועלו שפנ לכל הוושה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


שולחו שונא רודב אתיירואד ןיזרד-ןיזר תולגתהש - ןקזה ר"ומדא לש 1לשמה עודיכ
הוויצו ,הנכס ידכ דע ונב הלחש ךלממ - לארשי ינב תא ליצהל ידכ ,איה ,אקווד רתויב
לע וז הפורת ךופשלו ,תוכלמה רתכ תובישח לכ היולת הבש הרקיה ןבאה תא קוחשל ךלמה
ןב יככותב תחא הפיט סנכית ףוס-ףוסש דע ,'וכ ביבסמו הלעמלמ ,ךלמה ןב לש ויתותפש
.םייחל תווממ והליצתו ,ךלמה

ירהש - הב שמתשהל ילבמ ןחלושה לע דומעל הפורתה תא ריאשהל רשפא-יאש ןבומ אפוג הזמו
תא םימייקמ אל ,אסיג ךדיאלו ,התוא ולטבו וקחש ,תוכלמה רתכבש הרקיה ןבאהש אצמנ זא
ונב תא ליצהלו אפרל תוסנל - תוכלמה רתכבש הרקיה ןבאה תקיחשב ךלמה תונווכו ןוצר
!שממ םייחל תווממ

:הזב ןיינעהו

תבהא רשאמ רתוי ךרעב אלש איה לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקה תבהאש 2ט"שעבה רמאמ עודי
.םתנקז תעל םהל דלונש םדיחי םנבל םינקז םירוה

:רתוי תויטרפבו

יניינע דצמ היהת וילא הבהאהש ךייש אל ירה ,התע הז דלונש ןטק ןב תודוא רבודמש ןוויכ
.תימצע הבהא איה הבהאה אלא ,'וכ ולש תוחוכה תולגתה ,םייוליג

םהיניינע לכ תא ןתיל ימל םירוהל ןיאש ,ונייה ,דיחי ןבל איה וז הבהאש ,תאז דועו
!םדיחי םנבל דבלמ

הצור ה"בקהש המ לכש הזכ ןפואבו ,תימצע הבהא - דוחייב ידוהי לכל ה"בקה תבהא איה ךכו
.וב ("ךיז טגיילראפ רע") דקמתמ ןכלו ,הז ידוהיל דבלמ ןתיל ימל לוכיבכ ול ןיא ,ןתיל

הפורתה תא ה"בקה ןתונ ,םתוא ליצהל ידכ הנה ,לארשי ינבל ה"בקה תבהא לדוג דצמו
,םלעהב ויה זא דעש ,אתיירואד ןיזרד-ןיזר ןיינע והזש ,ךלמה רתכבש הרקיה ןבאה תועצמאב
ןפואל דעו לארשי ינב לכל םילגתמו םיכלוה ,ךליאו בוט-םש-לעבהמ ,הלא וניתורודב אקוודו
.םתלצהל הדיחיה הפורת יהוזש ןוויכ ,3"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד

קר אלו ,"חדינ ונממ חדי אל" 4רמאנ וילע - לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעו
6בותכה שוריפב 5ט"שעבה תרותמ ןבומכ) ופוגב תשבולמ איהש יפכ אלא ,דבלב ותמשנל עגונב
הז ידי-לע אקוודו ,תימהבה-שפנו ףוגה םע דחי תויהל הכירצ הדובעהש ,"ומע בוזעת בוזע"
,רתויב םיטושפ םישנא םע וליפא קסעתהו ט"שעבה רסמתה ןכלש - (ה"בקה לש ונוצר אלמתמ
קמועב ל"חר םיעקשומ ויהש ולאכ וליפא אלא ,"בוט השע"ב ןורסיחה דצמ "םיטושפ" קר אלו
'וכ קמועב םיעקשומש הלאכ םע תוקסעתהו רוריבל ךייש דחא לכ אלש ריהזהש יפ-לע-ףא) ער
.(...הטמל וילא ותוא דירוי הלהש תורקל לולע םימעפלש ןוויכ ,("ףיט ןגיל")

הגהנהב יוניש איבהל ןתילכתש) ט"שעבה לש תוארוההו תורותה ידי-לעש - ןיינעה תדוקנו
איבמש דומלת לודג" 7ורמא הילע ,השמ תרותמ קלח איה ט"שעבה תרות ירהש ,לעופב השעמב
(םינותחתב הריד ול תויהל ךרבתי ונוצר םלשנ השעמה ידי-לע אקוודש ןוויכ ,"השעמ ידיל
(תוימצעה) םיתסב ,אתיירואד םיתס ידי -לע ,ה"בוקד םיתס ,ךרבתי ותומצע הלגתמו ךשמנ
לעב ףוס-ףוס ותושעל ,לארשיד אילגה םע רשקתמ לארשיד םיתסהו ,(8רהוזב אתיאדכ) לארשיד
.לעופב השעמב םג אלא ,רובידו הבשחמב קר אל ,לעופב הבושת

םגו ,לארשי תבהא ידי-לע אוה - ט"שעבה ידי-לע םג ןתינש - הז לע ילכהו רוניצהו
םצע תא תולגל ט"שעבה לש ותוחילשו ודיקפת םצעו ותרות תוללכמ האצותו קלח אוה הז ןיינע
:לארשימ דחאו דחא לכב המשנה

אוה ןכש - "הנלוכל דחא באו תומיאתמ ןלוכ"ש ,אינתה רפסד "בל" קרפב ראבמ ןקזה ר"ומדא
איהש ,המשנה םצעל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,ףוגב תשבולמ איהש ומכ המשנל עגונב וליפא
םע םצעה ןמ דחא קלח ןיב קלחל רשפא-יאש יאדווב ירה ,םצעה לכ םע רושקה ,םצעה ןמ קלח
.םצעה ןמ ינש קלח

-לע ירה ,ובבל יעגנ ועדויב ומצעל הבהאה הנשי םאש ,טושפ םגו ןבומ ירה ,ןכש ןוויכו
תרות ידי-לע וררועל ךירצש ,וריבח לש שפנה םצעל הבהאה תויהל הכירצש המכו-המכ-תחא
!ט"שעבה

יעבדכ םניא ןיידעש השעמו רוביד ,הבשחמה דצמ םיאבש םיניינע םנשי וריבח לצא ,יאמ אלא
םיקוחרה ףא"ש אינתב ראובמ ירה - תילכתב בוט יתלב ןפואב םג תויהל לוכיש דעו ,יווהמל
ןברקל לכוי ילואו יאה ילוכו הבהא תותובע ילבחב ןכשומל ךירצ . . ותדובעו 'ה תרותמ
."םיעיר תבהא תווצמ רכש דיספה אל ,אל ןהו" :ףיסומו ךישממו ,"'ה תדובעו הרותל

םצע לש ומצע תבהא םע ,9"ךומכ ךערל תבהאו" לש ןפואב ידוהיל םישגינ רשאכש ,איה תמאהו
("םיא וצ ךיז ןעמ טפאלקרעד") הקיפדה ולצא תטלקנ יזא ,וריבח לש המשנה םצעל ולש המשנה
םיתסהש ולצא תלעופו - "יתמת יתנוי ,יתייער יתוחא יל יחתפ ,קפוד" 10בותכה ןושלכ -
רוביד ,הבשחמב ,הצוחה ("וצופי" לש ןפואב) ץורפלו ("ןראפשכרוד") קוחדל ליחתי המשנד
ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,לעופב השעמב הבושת לעב והשועש דע ,11"ונשרגא טאל טאל"ו ,השעמו
.רואו ףיסומ

-תוריסמ ידכ דע וניאישנ וניתובר יוויצכ - רודל רודמ ףסותינו ךלוה הז ןיינעבו
,תודיסחה תרות יהוזש ,ט"שעבה תרות תצפהב רתי דוע ףיסוהל םיכירצ רודל רודמש ,שפנ
יפכ "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןיינעה רתוי תויהל ךירצ חישמה תאיבל םיברקתמש לככו
.13הצוח תונייעמה תצפהב היולת חישמה תאיבש 12העודיה שדוקה תרגיאב ט"שעבה עידוהש

:תוטשפבו

חישמה תאיבל בוריקב ונא םידמוע הז םויבש ,חישמה תאיבב ןימאמש ימ לכ לצא קפס ןיא
רשאמ רתוי םימי השולשבו ,םיימוי ינפל רשאמ רתוי םיימויב ,לומתא רשאמ רתוי דחא םויב
.םימי השולש ינפל

ןבומ ירה - חישמה תאיבל םיברקתמ הצוח תונייעמה תצפה ידי-לעש עידוה ט"שעבהש ןוויכו
לכב ךלוהו ףיסומו ,םושלשו לומתא רשאמ רתוי הצוח תונייעמה תצפה תויהל ךירצ הז םויבש
.םויו םוי

תורוד ינש ,וירחאלש רודב םלועה האריי דציכ האר יאדווב ,תאז רמא ט"שעבה רשאכ
ינב לש םבצמו םדמעמ תא רעישו ,אחישמד אכלמד ארדל דע ,וירחאל תורוד העבשו ,וירחאל
דע ט"שעבה תרות תא ץיפהל - איה הצעהש טלחומו רומג ןיד-קספ קספו ;זא ויהיש לארשי
ןילעמ"ד ןפואב (הברדאו ,לומתא רשאמ תוחפ אל םויה) היהת הצפההו ,"הצוח"ב םג עיגתש
."שדוקב

תוצוצינ לכ ץוביק תויהל ךירצ זאש ,חישמה תאיבל ןמז בוריקב םיאצמנ רשאכש ,תאז דועו
םצעל ,ידוהיל ("ךיז ןפאלקרעד") עיגהל רתוי לקנ יאדווב ירה - םהש םוקמ לכב השודקה
.ושפנ תוימינפו

קר אלו ,אוהש םוקמ לכב תודיסחה תרות ץיפהל - אלוליהה לעב לש וניינע תוללכ היה הזו
,תוישעמ ירופיס לש ןונגסב םירבדה תא םגרתלו שרפל םג אלא ,ןיזרד-ןיזר לש תויתואב
הבש הנידמו הנידמ לכ ןושלב םוגרתו שוריפהל דעו ,"ןאגראשז"ב םגרתלו שרפל ןכ ומכו
.םתמשנ םצע תא ררועיו ,תוכלמה רתכבש בוט ןבאה עיגי םהילא םגש ידכ - םידוהי םיאצמנ

םירפסמש ןפואב הלועפה תלחתה תישענ ,לארשי תבהאד ןיינעה דצמש - הזב ןיינע דועו
ךיז לאז רע") תותפתהל חיני אלש ,ךכ ,ותושרבש תורישעה ףקותו לדוג דימו ףכית ידוהיל
."תוילגרמו תובוט םינבא" גישהל לוכיש העשב "תיכוכז לש סוכ"מ ("ןריפראפ ןזאל טינ

-לע" ,"וחיש ךופשי 'ה ינפלו ףוטעי יכ ינעל הליפת" 15קוספה לע 14ט"שעבה תרות םדקהבו
הררש שקיבש ימ שיו ,ותשקב ול ואלמי ךלמה ןמ רבד שקביש ימ לכ . . ךלמה זירכהש לשמ יפ
ומצעב ךלמה רבדיש ושקובמו ותלאשש רמאש דחא םכח םש היהו . . רשוע שקיבש שיו ,דובכו
."'וכו ומע

:הזב ןיינעהו

םוקמהל םיאב ךכ-רחאו ,הריבה ריעל הליחת םיעיגמש אוה רדסה יזא ,ךלמה לא םיאב רשאכ
,םירדח המכו המכ רובעל םיכירצ אפוג םשו ,(תיבה-רה ךרד-לע) ךלמה לכיהו תיב אצמנ םשש
.ומצע ךלמה אצמנ ובש רדחה ,ןותיקהל םיעיגמש דע

,הדשה ירעב םתוא םיאור אלש םירקי םירבד םיאור יזא ךלמה ריעל םיעיגמ רשאכ ,הנהו
םירבדהמ "רכתשהל" לולע ךלמה ריע לא אבה ירה ,ןכש ןוויכו ,רבדמב המכו-המכ-תחא-לעו
המ עדויו ,רוצעמה חוכ ול שיש ימ קרו ;ךלמה לכיהל ץוחבמ ראשיהלו ,ךלמה ריעבש םירקיה
ךליל ךישממ אלא ,ךלמה ריעבש םירקיהו םיבוטה םירבדהמ התפתמ וניא - ורובע ןיתממ
.ךלמה לכיהל עיגהלו

ריע יבגל םג ךרעב אלש םישודקו םירקי םירבד םנשי םשש ןוויכ ירה - ךלמה לכיהל ואובבו
אלא ,וכוליהמ רוצעלו םהב קפתסהל אלש הריתי תוקזחתהו הארוהב ךרוצ שי יזא ,ךלמה
.ומצעב ךלמה אצמנ ובש ןותיקהל דע האלה ךליל ךישמהל

םישודקה םיניינעה דצמ - רוהטו שודק אוהש ימ לצא וליפא ריהבהל םיכירצ הז ןיינעו
.ךלמה בשוי ובש ןותיקהל ץוחמ םג םנשיש םירוהטהו

אוה :"וחיש ךופשי 'יוה ינפל" ...ונוצרש איה 16ותשקבש - "ינעל הליפת"ד הלעמה יהוזו
תומצע הז ןיא ןיידעש אלא ,תמאב םיבוט םירבד םהש ,םיבוטה םירבדה לכ לע לחומו רתוומ
!ומצעב ךלמה ינפל וחיש ךופשל לכויש - ...דחא רבד איה ךלמהמ ותשקב ;ךלמה

- (ומצע ךלמה לא עיגמש ינפל רוצעלו בכעתהל אלש) הז ןיינע תויהל רתוי לולע ימ לצא
:אקווד "ינע" לצא

השענ - (הזבש םישוריפה לככ) 17"םימ ילב ףייעו היצ ץראב" ותויה לע ,ולש תורירמה דצמ
ןרעוו") דחאתהל - דחא רבד אלא הצור וניאו ,השודקד הוואת וליפא ,הוואתה רדעה ולצא
הווה ,היה ,18'יוה םשמ הלעמל ,"'יוה ינפל" ןיינע והזש ,תואיצמה תתימא םע ("ךאז ןייא
.19דחאכ היהיו

םצע תא ררועל ט"שעבה לש וניינעו ותרות תוללכמ האצותו הדוקנ אוה הז ןיינע םגו
:המשנה

דע ותדובע דצמש ימ ונשי ,"ךלמה ריע"ב םיאצמנש םיבוטה םירבדה תטילקו תלבקל עגונב
עיגישכ לבא ;האלה ךישמיו ךכב קפתסי אלש בצמו דמעמב אצמנ (רקובב םויה וא לומתא) התע
ותולעב ולצא הפסותינש תוינחורהו השודקה דצמ לטבתיו רכתשיו רוונתסי - "ךלמה לכיה
יהמ רוכזל ךילע ,עמש :ול רמולו ,רדחל רדחמ ומע ךליל םיכירצ ,ןכלו ,רתוי הלענ םלועל
!"'יוה ינפל" - ךלש תילכתה

ץורל ול המל ,ןכ םאו ,ךכ לכ םירקי םיניינע אוה האור - !"דלאוועג" :ושפנ תקעוצ
ךליל אוה ךירצ המ םשלו ,תוליצאה םלועב ומכמ בוט רתוי בצמ ךירצ אל אוה !?האלה
...!ףוס-ןיאה תומלועל

!תרצונ הזמ הלודגל :ול םירמוא הז לעו

,תינחור היישע ךרובע קיפסמ היה - םינפואו םיפרש ,שדוקה תויח ,ךאלמ תייה וליא
;ףוס-ןיאה תומלוע ,תוליצא ,האירב ,הריצי

וראבתנש ט"שעבה ירבדכ - םצעה םע רושקש קלח ,"שממ לעממ הקולא קלח" ךנהש ןוויכ לבא
וליפא ,תומלועה לכב םנשיש םיניינעה לכ ךלצא םיספות םוקמ הזיא - הכוראב תודיסחב
...!"וחיש ךופשי 'יוה ינפל" - רקיעה רסחש העשב ,םילענ רתויה תומלועה

אוה עיגמ יזא - ולש המשנה םצעב ("ךיז טלאה") קיזחמ-זחואו ,תאז רכוז אוה רשאכו
רוזגתו"ד ןפואב ,תולשלתשהה רדס לכ תא םג הז ירחאל ול שי אליממ ךרדבו ,"'יוה ינפל"
.תומלועה לכ לש ןיינבה לכ תא דימעמש ,20"ךל םקיו רמוא

:הטמלד םיניינעהב םג לעופו ךשמנ הז ןיינעש המכו-המכ-תחא-לעו

םא ,הזה-םלוע יניינעב גישהל לכויש הבוטה תא ול ןיימדל ליחתמו ערה-רציה אב רשאכ
וליפא וא ןנברד ,רתוי רומח רבד לע םימעפל וא ,םירפוס ירבד לש לק קודקד לע רתווי
,בושח ראותב והודבכיו והובישוי ןחלושה שארב ,תורישע ול היהת הז ידי-לעש ,אתיירואד
- םלועב תויהל םילוכיש םיניינעה לכו ,םינבו השא ,ןוממ ,דובכ ,הוואת ול ויהיו

ךותמ וילא תשגל םילוכי אלא ,םירמ םירבד הלאש ול ריבסהלו ומע חכוותהל םיכירצ אל יזא
:ול רמולו לארשי תבהא

התא לוכיש העשב הב ,תיכוכז תיסוכ ךל םינתונ !הככ םימעפ המכ גישהל ךתלוכיב שי ,עמש
התא לוכיו ,תובבר אובירו םיפלא ףלא אלא ,תחא ןבא קר אל ,תוילגרמו תובוט םינבא גישהל
תימהבה-שפנו ףוגה לע תונמחר ירה ,ןכ םאו ,לובג ילב לש ןפואב םיניינעה לכ תא גישהל
!ימשג בוט לכ וליפא ,בוט לכ ךל תויהל לוכיש העשב הב ,תשוחנ לש הטורפב קפתסתש ,ךלש

םיררועמ ףוס-לכ-ףוס ירה - בלה ןמ םיאצויה םירבדב ומע םירבדמו םיפייעתמ אל רשאכו
.ותוא

לע לועפל םילוכי אלא ,םיחוכיווב ךרוצ ןיאש - תודיסחב ראובמה לכשה-רסומה והזו
:לארשי תבהא ךותמ ידוהי

העש יפל ,םילוכי אל ו"ח םאו ,בוט יאדווב - "המשל" לש ךרדב וילע לועפל םילוכי םא
המכ ,ימשג בוט לכ ,םיניינעה לכ תא גישהל ותלוכיבש ול ריבסהל םיכירצ - םינפ-לכ-לע
גישהל ךתלוכיב לבא ,דובכ היהיש - דובכב ךנוצר ,ףסכ היהיש - ףסכב ךנוצר :הככ םימעפ
תיסוכ םע ךתוא ומרי אלש ןויסינב דומעל קר ךילע ;הככ םימעפ המכ םיניינעה לכ תא
ליבשב אלא בהז ארבנ אל" ירהש - בהז אלו ,בהז הארמכ קר אוהש רמיח ילכ וא ,תיכוכז
"שאר" ךתוא ושעיש תותפתהל אל הז ךרד-לעו ;וטושפכ בהז םג ךל היהי זאו ,21"שדקמה-תיב
אלא ,הטורפב קפתסהל אל ;םימכח המכו המכל "שאר" תויהל לוכי ךנהש העשב הב ,םישפט המכל
!בהז ירנד תובבר אובירו םיפלא ףלא גישהל

:ילואו יאה ילוכ ירה - "המשל אלש"ד ןפואב תאז םילעופש איה אישוקה ,יאמ אלא

רמול שי ןוגה וניאש דימלתל ןידמלמ ןיאד אה"ש 22הרות-דומלת תוכלהב בתוכ ןקזה ר"ומדא
ומצע תא סינכהל ךירצד רמול שי ברה םגו . . קפסה תיבל ומצע תא סינכהל ךירצ ןיא ברהד
תא סינכהל בייח - דימלתה - ומצע אוה לבא" ,23"'וכ רחא ןיינעב רשפא-יא םא קפסה תיבל
ידיל אובל לכוי המשל אלש ךותמ יכ ,המשל אלש וליפא הרותב קוסעל ךירצו ,"'וכ ומצע
.24בטומל וריזחמ הבש רואמהש ,המשל

,25רבדבש תוימינפה ,"ךות"ה ונשי ידוהי לש "המשל אלש"ב םגש - הזב ןיינעהו

ידוהי לש ויניינע אקווד ,ןכלו ,ובש ףקותה ונשי ידוהי לש ןיינע לכבש ליעל רבודמכ -
בוטל ןה ,םישדקה שדוקל דע ("ןרירנא") תעגל םילוכי - 26"היל תיא האובבד האובב"ש -
- בטומל ןהו

וניא "המשל"ד ןיינעה םג ירהש) דעו ,"המשל"ד בצמו דמעמל ותוא איבמו ררועמ הז "ךות"ו
."וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ד בצמו דמעמל ותוא איבמש (ןיידע קיפסמ

םייוקי םהמעש ,"'יוה תואבצ"ד בצמו דמעמב תויהל לארשימ דחאו דחא לכ לע םילעופש דעו
.ונקדצ חישמ ידי-לע ,"םתואבצ לע םירצמ ץראמ לארשי ינב תא 'ה איצוה" 27דועייה בורקב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - הגומ יתלב - כ"שת'ה טבשב 'י תודעוותהמ םיעטק)

.דועו .ךליאו וכש 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגאב ז"חאלו .ט"מ 'מע ב"ח םימתה (1

.נ"שו .ז"סקס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (2

.י"שרפבו א,ז תינעת הארו .זט,ה ילשמ (3

.ג"הס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ט"לפס אינת הארו .די,די ב"ש פ"ע (4

.נ"שו .א"כס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (5

.ה,גכ םיטפשמ (6

.נ"שו .ב,מ ןישודיק (7

.א,גע ג"ח (8

.חי,טי םישודק (9

.ב,ה ש"הש (10

.ל,גכ םיטפשמ פ"ע (11

.מ"כבו .ותליחתב בוט-םש-רתכב הספדנ (12

ןידיתעד ןיגב :(ב,דכק ג"חז) ןורחא לאוגו ןושאר לאוג - אנמיהמ איער ונבר השמ ירבדמ כ"ג ןבומו (13
873 'מע ג"ח ש"וקל הארו) הימחרב אתולג ןמ היב ןוקפי רהוזה רפס יאה והיאד ייחד אנליאמ םעטמל לארשי
.(7 הרעה

.זצ 'יס בוט-םש-רתכ (14

.א,בק םיליהת (15

.(ל"ומה) יכבמ קונח לוקב רביד ר"ומדא ק"כ (16

.ב,גס םיליהת (17

.מ"כבו .ג"עס ,וכ ירחא ת"וקל האר (18

.ז"פ א"הויהעש אינת .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (19

.חכ,בכ בויא (20

.ה"לפר ר"ומש .ב ,ז"טפ ר"ב האר (21

.א"וקב ג"ה ד"פ (22

.ז"יה םש ת"ת 'לה םג האר (23

.ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי האר (24

.ךליאו 50 'מע כ"ח ש"וקל םג האר (25

.מ"כבו .ךליאו ג,ול אצת ת"וקל .נ"שו .א,בכק תומבי האר (26

.אנ,בי אב (27


םאו ,ךכ לכ םירקי םיניינע אוה האור - !"דלאוועג" ,ושפנ תקעוצ
-ןיאה תומלועל ךליל אוה ךירצ המ םשל !?האלה ץורל ול המל ,ןכ
!ףוס
הב ,תיכוכז תיסוכ ךל םינתונ !הככ םימעפ המכ גישהל ךתלוכיב שי
תובוט םינבא ,תובבר אובירו םיפלא ףלא גישהל התא לוכיש העשב
!תוילגרמו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תא ץבקת "לודג רפוש"ב העיקתה
"שדוקה רה"ל םלוכ


?םילושכמה לכ לע רבגתהל תוחוכה ןיינמ

וא הז לוגלגב ,ףוס-לכ-ףוסש יאדווב ירה ,"חדנ ונממ חדי אל"ש ןוויכש - עדיל םיכירצ
-ףוסו ,הנוילעה הנווכה תא םילשיו ול ונתינש תוחוכה תא דחאו דחא לכ לצני ,רחא לוגלגב
לארשי ףוסש הרות החיטבה"ו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" ,דועיה םייוקי ףוס-לכ
."ןילאגנ ןה דימו . . הבושת תושעל

רושא ץראב םידבואה ואבו לודג רפושב עקתיי אוהה םויב היהו" ,רמאנש המ םג והזו [...]
:"םילשוריב שדוקה רהב 'הל ווחתשהו םירצמ ץראב םיחדינהו

תמחמ ודבאנש הלא לע יאק - גונעת תניחב אוהש ,רשא ומכ "רושא" - "רושא ץראב םידבואה"
רמאש יפכ ,'וכ הבוט ץרא התיהש הטושפכ רושא ץרא ךרד-לע ,הזה-םלוע יגונעת רחא הפידרה
,ונייהו ,"'וגו שוריתו ןגד ץרא םכצראכ ץרא לא םכתא יתחקלו" :לארשי-ינב לא רושא ךלמ
,הנמיה הלועמ ץרא ןיאש ןוויכ ,םצראמ תבטומ ץרא לא םתוא איביש רמול לוכי היה אלש
.םצראכ ץרא לא םינפ-לכ-לע םתוא איביש רמא ןכלו

קוצמהו רוצמה תמחמ וחדנש הלא לע יאק - רצימ ןושלמ םירצמ - "םירצמ ץראב םיחדינהו"
רצוקמ השמ לא ועמש אל"ש ,םירצמ תולגב םתויהב לארשי-ינב לש בצמו דמעמה תמגודב ,'וכ
."השק הדובעמו חור

ץראב םידבואה" ןה - םלוכ ואוביו ובושי ,לודג רפושב העיקתה ידי-לע הנה ,ףוס-לכ-ףוסו
-ץראב קר אל :"םילשוריב שדוקה רהב 'הל ווחתשהו" - "םירצמ ץראב םיחדינה" ןהו "רושא
ץראבש תורייעה לכמ תשדוקמ איהש ,םילשוריב םג אלא ,תוצראה לכמ תשדוקמ איהש ,לארשי
רתויה אגרדל ולעתי לארשי-ינב לכש ,ונייהו ,"שדוקה רהב" - אפוג םילשוריבו ,לארשי
-שדוקב םירופיכה-םויב לודגה ןהכה תגרדב היהי לארשימ דחאו דחא לכש דעו ,השודקב תילענ
.'וכו ריעשו רפ תברקה ,םויה תודובע ירחאל ,םישדקה

,אמלעב רופיס הניא ,"חדנ ונממ חדי אל"ו "אנחיש אלמג םופל"ש הרותה תעדוהש ,ןבומו
:הדובעל חוכ תניתנ אלא

תא רובעל וחוכב שיש ועדויב יזא ,תולושכמו ףגנ ינבא הב שיש ךרדב ךלוה םדא רשאכ
וז העידי הנה - וצפח זוחמל עיגיו ךרדה תא רובעי ףוס-לכ-ףוסש ,הזמ הריתיו ,ךרדה
.החמשבו םדקהב ךרדה תא רובעל קוזיחו דודיע ול תנתונ

חילצי ףוס-לכ-ףוסשו ,הדובעל םישורדה תוחוכה תא ול שיש העידיהש - תוינחורב ןכ ומכו
ותדובע דובעלו תועינמה לכ לע רבגתהל חוכ-תפסות הווהמ ,הדובעה תא אלמלו םילשהל
דובעל םגו ,ןמז ירחאל ותיישע החוד וניא חקיפ םדאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,םדקהב
.החמשב ותדובע

אלא ,םלעה ומכ םלעהה לע לכתסמ וניא ,ןכלש - םלעהה תנווכב העידיה םג הנשי הז דבלמו
.יוליג ידיל ואוביש םיימצעה תוחוכה תא םגו םימלענה תוחוכה תא תררועמה הביסכ ,הברדא

השוע יזא - לודג רתויה יוליגהל הביסה אוהש ןפואב םלעהה לע לכתסמ ידוהי רשאכו [...]
לכ םג םילטבתמ אלימבו ,םינפבמש םירתסההו תומלעהה לכ תא לטבל חילצמו ,החמשב ותדובע
.ץוחבמש םירתסההו תומלעהה
327-324 'מע (ז) ןושאר קלח ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

רקיעה אוה השעמה


תולעתה לש םוי אוה אלוליהה םוי


םדא ןיבשו םוקמל םדא ןיבש םיניינעב "שדוקב ןילעמ"
וריבחל

דעו אלוליה לעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ דע ,וניאישנ וניתובר ,לארשי יעור לש םכרד התייה וז
.תורנה תא קילדהל התיה םתדובעש ,ללכב

דע םיניתממש ולאכ םנשיש אלא ,"םדא תמשנ 'יוה רנ"ה ונשי לארשימ דחאו דחא לכ לצא
ונשיש "םדא תמשנ 'יוה רנ"ה תא קילדהל - לארשי יאישנ תדובע יהוזו .םלצא תאז וקילדיש
.םיגוס העבש הזב שיו ,לארשימ דחאו דחא לכב

הבהאהש - אוה ,אלוליהה לעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאו ללכב ד"בח יאישנ לצא היהש ןפואה
יכרדב .רוא לש ןפואב התיה הרטמה לא ךרדה םג אלא ,רוא התיה הרטמה קר אל ;יוליגב התיה
.לארשי ינבבש םיגוסה לכב "םדא תמשנ 'יוה רנ"ה תא קילדה םעונ יכרדבו בוריק

.תיטרפ החגשהב אוה ןיינע לכ

ןפואב ועבקנש תולוליה ןנשי :םיגוס ינש םנשי םיקידצ לש אלוליהה ימיבש םיאור ןכלו
שיו ,תורירמו ("טגנערטשעגנא") תוחיתמ לש ןפואב ("ייז טעווארפ ןעמ") ןתוא ןיכרועש
.םיקידצה לש םתדובע יפל םיאתמ הז ןיינעו .החמש לש ןפואב ןתוא םיכרועש תולוליה

:ותדובע ןפואל םיאתמה יפכ תיטרפ החגשהב העבקנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,יברה לש אלוליהה
םוי עבקנ ובש ןפואה .תורירמה תלילש תודוא וליפא רבודמה אלא ,ללכ ךייש וניא - תובצע
.החמשב - אוה יברה לש אלוליהה

חור-תהבגה םישח "להוא"ל םיאבשכ דימ

:ולש "להוא"ל עגונב ןכ ומכו

תורירמ לש וק םילעופש "םילהוא" םנשיש ,םיעדוי ,םיקידצ לש "םילהוא"ב ורקיבש ולא
גוסמ אוה יברה לש "להוא"ה - היילעו החמש לש וק םילעופש "םילהוא" םנשיו ,ץוויכו
,חורה תהבגהו היילע לועפ הז ירה - תוננובתהה ינפל דוע ,"להוא"ה לא םיאבשכ דימ .ינשה
.החמשל ךייש הזש

תולעלו ברקל ,הזכ ןפואב ןכ םג התייה וייח ימי לכ הב דבעש ותדובעש יפל - רבדה םעטו
תא לועפל הנווכ ךותמ ,םעונו בוריק לש ךרדב ,"תוירב"ה וליפא ,לארשי ינב לכ תא
.תווצמב םקלחו הרותב םקלח תא תולגלו ,"םשה םעונב תוזחל" םלצא לועפל ,"הרותל ןברקמ"ה

,ויכרדב םיכלוההל היילע םג הז ירה אלימבו ,המשנה רובע היילעה םוי אוה אלוליהה םוי
ץרופ החמשש ,החמשו בוריק לש ןפואב םג איה וז היילעו .םינפ-לכ-לע ףיקמ ךרדב היילע
ןה ,"שדוקב ןילעמ" תויהל ,םינפבמש םירדגב ןכש-לכמו ,ץוחבמש םירדגה לכ - רדג
.וריבחל םדא ןיבש םיניינעהב ןהו םוקמל םדא ןיבש םיניינעהב

הז ידי-לע םילעופ אלימבו ,אלוליהה לעב תמשנל תפסונ חור-תחנ םימרוג אפוג הז ידי-לעו
םירשוקמש ולא לע םיבר םימחר ררועמו םורמב שמשמו דמועש ,אלוליהה לעב לצא תוררועתה
דסחב קר אל ,תוינחורבו תוימשגב בוט בור עיפשהל ,לארשי ללכ לע םדי-לעו ,וילא םיכיישו
.החמש ךותמ םג אלא ,םימחרבו
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ז"טשת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


'770' תא ביחרהש דיסחה


* "ונבר תיב"ב שרדמה-תיב בחרוה ז"כשת תנש יהלשב
אצוממ ,קסע-לעב ידוהי דמע הבחרהה טקייורפ ירוחאמ
* םדוקה יברה ימיב דוע שטיוואבוילל ברקתהש ,ירגנוה
יברל רושק היה ,ןיילק ןהכה השמ-ןורהא 'ר ח"הרה ,שיאה
וילא רושק היהו ויניינעל רסמתה ,ושפנ ימינ לכב
תשגרמ תומימתב

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ליכהמ רצ םוקמה השענ ,לודגל לחה 770-ב להקה רשאכ ,יברה לש ותואישנל תונושארה םינשב
-בחר םלוא םירכוש ויה תולודגה תויודעוותהל .תויודעוותהה תעב דחוימבו תוליפתה ןמזב
בורב תודעוותהה תא ךורעל ידכ םשל םיעסונ ויה ,ושארב יברהו ,ולוכ להקהו ,רוזאב םיידי
.שטיוואבויל לש הדובכל אלו יברה לש ודובכל היה אל הז בצמש ןבומ .םע

וב םוקמב"ש לע ורעצ תא יברה הלגמ (356 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) כ"שת זומתב ב"יב ,ןכאו
לש רתוי לודג רפסמ ףסאתמשכ ירה ,ושפנ רסמו תופיצרב םינש רשע ךשמב (םדוקה) יברה ההש
ידכ סנכיהל םידוהיל ורשפאיו ומחרי ובש םוקמ שפחלו ריעב טטושל םיצלאנ - םידוהי
-ימוי לש תויודעוותהל ורכשנש תומלואל התיה הנווכה ."יברה לש הרמיא עימשהל ולכויש
.םינש ןתואב ארגפד

,ללפתהל םידוהי יפלא תשמחל רשפאיש םוקמה ךפהי" רבד לש ופוסבש וילוחיא תא עיבה יברה
."...םידוהי יפלא תרשעל ןכמ רחאלו (תודיסחו הלגנ) הרות דומלל ,דעוותהל

תוינחורבו תוימשגב הכרב

ךא ,ןיינבה בחרוה הנש התוא יהלשב רבכו ,תמייוסמ הדימב ,םתלועפ תא ולעפ יברה ירבד
.תקפסמ הדימב אל ןיידע

ק"כ ייחב ,ותורחבב שטיוואבוילל ברקתה רשא ,םיקסע-שיא ,ידוהי ררוגתה קרוי-וינב
'ר ח"הרה :ומש .לואירטנומב םימימת-יכמות תבישיב דומלל הכז ףאו צ"יירהומ ר"ומדא
'מע ח ךרכו הסר 'מע ו ךרכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש שדוק-תורגאב רכזנ) ןיילק השמ-ןרהא
הבורמ הכרבו הדותו" :ראשה ןיב ,לעפש תונוש תובוט תולועפ לע וכרבמ צ"יירה יברה .בפ
תוימשגב ךרבתי םשה ול רוזעי ,ןיילק 'יש השמ-ןורהא רמ בושחה דימלתה ידידיל
ונינהנ" :אכק 'מע א ךרכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תאמ שדוק-תורגאב םג הארו ."תוינחורבו
.("ןיילק 'יש ןורהא . . תולועפ רבד-לע ותעדוהמ

רבד ,770 ןיינב תבחרהל רושקה לכב ,בר ץרמב ,ךליאו ןאכמ קסע רשא אוה הז ןיילק מ"ארה
.רתוי רחואמ םינש המכ עצבתה שממ-לעופבש

"תולבק יתש"

ןיינעב ןיינעתהו קדב אוה .770 תבחרהב לפטל ןיילק מ"ארה לחה ה"כשת-ד"כשת םינשב רבכ
בוחרב ןיינבה תא הנקו השעמ השע ז"כשת ץיקב .םינוש תונויערו תוינכות יברה ינפל גיצהו
.ר"ומדא ק"כ תוריכזמ די-לעש 'ללוכ'ה יוצמ ובש ןוינוי

ןכו 'ללוכ'ה ןיינב לש םינורחאה ןיינקה יבלש לע (ז"כעשת א"נמ ו"כ םוימ) ותעדוה ןלהל
.'770' תבחרהל תינכותה לע

:יברה ול בתכ הבושתב

תולבק 2

.ל"נה לכ תחלצהל ןויצה לע ריכזא

.ןיילק מ"ארה תעדוה תליחתבש י"ח םיימעפה לע הארנכ - תולבק יתש

םיפלא שמחו םישיש

:םיניינעה תומדקתה לע (ז"כשת לולא שדוח-שארד 'א) ןיילק מ"ארה לש חווידה ךשמה ןלהל

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

.תחלצומו הבוט העשב ,ןוינוי בוחרבש תיבה ןיינק רמגנ םויהש עידוהל יננה"

ההשיש רמא דחא .שרדמה-תיב תבחרהל עגונב ,סראטקארטנאק 'ב דוע ןאכ ויה 'א םויב"
רחא דע ליחתהל ולכוי אל .תועובש הנומש דע השישמ ההשיש רמא ינשהו ,םישדוח 'ג היינבה
.םיפלא 80 דע 70-מ םה םיריחמהו ,הנשה-שאר

םג וב ללפתהל ולכויש חיטבמ םגו היינבב דיימ ליחתהל חיטבמש ידיחיה ראטקארטנאקה"
- ויתוחטבה אלמי אל םא תוסנק וילע לבקמו ,הכאלמה תושעל אוה ןיינועמ םגו ,הנשה-שארב
,ירכנ ל"נה) רחמ וא םויה הזב טילחהל םיכירצ הנשה-שארל ןכומ היהיש םיצור םאש רמוא
ןאשיוורעפוס ללוכ םיפלא 65 ךרעל היהי וירבד יפל ריחמה .([יקלטיא=] ענעילטיא
.סדנהמ לש [חוקיפ=]

"ןיילק לרעפ ןב השמ-ןורהא"

"הבוט הלחתה"

.בתכמבש םירבדה דצל ומשרנש ,יברה תובושת ןלהל

.תובוט תורושבה לע ןח תואושת ןח תואושתו (1

- םיניינבה לכ תללוכ הבחרהב תינכתד לעופב האבהל הבוט הלחתה אהתו (2
.בבל בוטו החמש ךותמ תראפתלו םשלו הליהתל

- ןכ סדנהמה םגו ,וניינעב בוט םש ול שי םאב ["ידיחיה רטקארטנאקה"] (3
.ותעצהב וניינעתי

- ימשר ןפואב חטב - ["לבקמו"] (4

.'וכו תבשב דובעל ןיאש עדוי חטב ["ענעילטיא"] (5

.["סדנהמ לש ןאשיוורעפוס" םילימה תחת וק חתמ יברה] (6

תוציחמה לכ תצירפ

(121 'מע א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת תישארב תשרפ תבש תודעוותה לש תיעיברה החישב
הז ןיינעש ףיסוהו ,תובוטה תוטלחהה לש 'השעמה םלוע'ל 'לעופל הדרוה' לע יברה רביד
770 לש לודגה [םלואה=] 'לאז'ה תבחרהל יברה סחייתה ךשמהב .םיקסע-ילעבל דחוימב ךייש
:רמאו

"רצימה ןמ" רחא דימש רמאנ ירה ,"םיקמעממ" הניינע הליפתש יפ-לע-ףא
תועינמה לכ םירסו ,םירדג לכ אלל הבחרה תייהנ ."בחרמב יננע"ל םיעיגמ
תוציחמ תצירפל רסמתהש קסע-לעב היהש ןוויכמ :ונניינעל עגונב .םיבוכיעהו
תרסהב קפתסהל ןיא - הליפתה םוקמ תא ביחרהל ידכ ,םירדח המכו ןיינבה
עגונב תולבגהה לכ ורסוי - הצריפ דחאו דחא לכ לצא אהתש אלא ,םילתכה
םיאבש דע ...תובברל דע םיפלאו תואמ לצא היהי ךכו ,הרותו הקדצ ,הליפתל
הצריפה ירמגל תרסומ רשא דע ,רפסממ הלענ ירמגל ,"הדשה חמצכ הבבר"ל
.ןדיד אלגעב ,דועייה םויקל םיכוזו תיללכה

ןושארה ןיליפתה קנט

ךכמ חור -תרוק עיבה ףא יברהו הפוקת התואב הלחה 770 תבחרהל הדובעהש ףא יכ הארנ ךא
אל היינבה םויסו םיניינעה תומדקתה בצק - (ח"כשת תישארב תבש תודעוותהב ליעל ראותמכ)
.ןוצר יעיבשמ ויה

.רוחאל םינש המכ טק עגרל רוזחנ ,םירבדה רואית ךשמה םשל

.חור -תחנ יברל ובסהש תונושו תובר תולועפב ברועמ ןיילק מ"ארה היה םינשה ךרואל
:ראשה ןיב יברה אטבתמ (387 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת לולאב י"ח תודעוותהב

,תוכיאב םג אלא תומכב קר אלו תונייעמה תצפה לש ןיינעה ףסותינ ןמזל ןמזמ
הבכרמ יהוזו ,תונייעמה תצפה היהי ודי-לעש ןיינע דוע ףסותינ ולא םימיבו
. . תונייעמה וציפי הדי-לעש ,[םילגלג=] םיילגר 'ד לע [תעסונ=] תלגלגתמה
'םייחל' ורמאי הזב םיקסעתמהו ,םיטרפה לכב ףסותינש הנלוכ לע הלועה רואו
.ושעי ןכו וארי ונממו

'זכרמ'ה .תונייעמה רתוי ץפוי ודי-לעש סובוטואה תאלפה" :רמאנ םימי םתואמ יטרפ ןמויב
,ב"ויכו ת"הק ירפס תריכמלו הלאשהל היירפס סובוטואה ךותבו לוקמר וילעו סובוטוא לביק
."ןיליפת תחנהל םוקמ ןכו

ןגראו םרת רשא ,ןיילק השמ-ןורהא 'ר ,ל"נה ונעדוימ היה ןויערה ירוחאמ דמעש ידוהיה
.סובוטואה תא

"בוט רשבי ןכ"

דוע םע יתייה רבעה 'א םויבש עידוהל יננה" :יברל ןיילק מ"ארה בתוכ ח"כשת רייאב ב"כב
ששכ ךשמל 'שדעליוו שטיוונערג טסיא' תנוכשב 'קארט ןיליפת'ה םע ויחיש ש"נאמ םידחא
."םימש םש שודיק היה ללכבו ןיליפת וחינה םידוהי תואמ .הבר החלצהב היהו ,תועש

:יברה ול הנוע ךכ לע

-תיב תבחרה יניינעב םג ףוס ףוס בוט רשבי ןכ תובוט תורושבה לע ןח תואושת
.וניינבו תסנכה

"הדובעה ןפוא רעצמ"

:יברה תובושת ודיצלו יברל בתכש בתכמ בושו

ט"כשת ,תומש ק"שע תבט 'כ ,ה"ב"

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

רבעה עובשב יתעמש ,םימימת יכמות תגיגחו א"טילש ר"ומדא ק"כ בתכמל רשקב"
לעטאה ןאטסיירגהב דוע מ"גבנ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לצא רקיבש 'יש בר רעפראדסעטאמהמ
ע"נ ר"ומדא ק"כ ול רמאו ,[ת"ש'ה ףרוחב ב"הראל ועיגה םע דימ ר"ומדא ההש ובש ןולמה=]
םעד ןופ ,ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר וז העירזמ היהיש תירבה-תוצראב םימימת-יכמות תעירז לע
תובבר וטשפתי הז בשעמ=] עקירעמא ץנאג ןיא רעטנעזיוט ןטיירפשראפ ךיז ןלעוו עלעזערג
.[הקירמא לכב

:םילימב ךכ לע בישמ יברה

.אתיילעמ ילימה לע ןח תואושתו

:בתוכו ךישממ ןיילק מ"ארה

םימימת-יכמות ידימלת ליבשב ,טבש ד"וי ינפל הנש לכבכ $500 ךסב האחמה הזב ףרצמ יננה"
."םרובע בלחו םיציב תיינקל ,זיראפב

."'וכ הלבק" :םשור יברה

:בתוכו ףיסומ ןיילק ברה

."ירשפא יכה םדקהב ןאכד תסנכה-תיב ןיינב רמגוי ר"בשת לבה תוכזבש הכרב שקבמ יננהו"

:יברה תבושת

וניאש ןיינבהב [הדובע=] "טעברא"ה ןפוא רעצמ ןבומכש אלא) ןויצה לע ריכזא
.(!ללכ הארנ

."ןויצה לע ריכזא" :תפסונ םעפ יברה הנוע םייטרפ םיניינעב תופסונ תושקב לעו

!תואווקמ תואמ-שולש

:יברל ןיילק מ"ארה בתוכ ה"לשת ץיקב

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ףתתשהל יננה ,הצפהל עגונב [וידר=] אידארהב שמתשהל הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כש ןוויכמ"
.סליקסטאקהב אידארה תואצוהל $40 .דועו קראיונב אידארהל $180 ךסב הזבש האצוההב

תועבטמ םינתונשכ רבדה אוצמל הלוגס - רבד הזיא םידבואשכש ילצא הסונמו קודבש ןוויכמ"
רוחב-הבישיה ליבשב ד"בח-ללוכל $90 הזב בדנמ יננה ,ד"בח-ללוכ תספוקב הקדצל
הרהמב הבושתב רוזחיש ,"ידוהי ימ" ןיינעב תורצה לכ םרוגו וכרד לע דבאנש טרופקנארפמ
.ל"עבה לולא י"ח דע הכלהכ תוריג בותכ היהיש "ידוהי ימ"ד ןיינעה ןקותיו

ויה הברה .החפשמה-תרהטו תורשכל עגונב א"טילש ר"ומדא ק"כ ררועש הזמ דואמ חמש םלועה"
תיינב הלוע ,יל םירמואש יפכ .הז לע ררועמ א"טילש ר"ומדא ק"כ ןיא עודמ יתוא םילאוש
,תושדח תואווקמ תואמ-שולשכ ונביש עיצמ יננה ןכלש .רלוד םיפלא 30 דע 20 ךרעל הווקמ
ןוילימ 6 לש םוכס היהיש דע רלוד ףלא םורתי דחא לכש ,ויחיש ש"נאמ 6,000 ואצמייו
-יכמותמ דסומ ריע לכב תונבל ראשהו ל"נה תואווקמה תיינבל היהי הזמ יצחהש ,רלוד
רבדה יוצר םאו .הזמ החמשב םלועה לכ זא היה םייתאמה ןרקד תיבגמה רבכמ ושעשכ .םימימת
'ג ךשמב םיפלא תשולש דוע םלשל לבקא רדנ ילבו ל"נהל רלוד ףלאה ימצעב םורתל ינא ןכומ
.ל"נה תילכתל ףסכה םדיב ןיאש םירוחב 'ג לש קלחה םינש

םויסב הז רושקש ,הלא םימיב םימויס [ךורעל] א"טילש ר"ומדא ק"כ הרוהש המל םעט יתבשח"
...שממ בורקב תולגה

.". . םילודג םיתב 20 ונקיש הרבח הנוכשהב רדסל עיצהל יננה"

:יברה הנוע הז ובתכמ לע

:בתכו "תושדח תואווקמ תואמ 'ג" םילימה תא ףיקה (1

770-ל תוכימסבשו תחא הווקמבו דוחל ןויקנ רבד לע רבדמ יננהש םייתנשכ והז
...תושדח תואווקמ תואמ 'ג רבד לע ליחתאש עיצמו - התע דע יתחלצה אלו -
םיתב 20 (2

- הנוכשה דעוול עיצי חטב

.םיברה חוכ-יאב םהש

הנותחה תואצוהב ךוסחל

:יברל בתכו זרדזה םימי רפסמ רובעכו המהמתה אל ןיילק מ"ארה

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ינש םע רבכ יתרביד 770-ל תוכימסבש הווקמה ןויקנ בצמ תודוא יתלביקש הנעמהל ךשמהב"
."הווקמה ןויקנב םוי לכב וקסעתי בא-םחנמ ו"טמו םישנא

:יברל בתוכו ןיילק מ"ארה ףיסוה (הווקמה ןויקנ ןיינעב) הז בתכמ םדוק

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

לזייר המש ,[הניווב] ןעיווב תוחא יל שיש הזב ףיסוהל יננה לומתא יתבתכש המל ךשמהב"
ירוקיבב תרזועו ,הריעב שטיוואבויל יניינע לכ תצפהב תקסוע ,הדבל הרד ,'ית לרעייפ תב
.ןודנולמ ןרעטש תרמו ר"ד

היה םעפש יל רפיסו (ןיראגנוא) ייקאטמ ןיידה ,'יש קיש ברהב יתשגפ םייעובשכ ינפל"
.א"טילש רעראמטאסה ,[םיובלטייט לאוי 'ר צ"הרה=] ינפל שטיוואבויל לע ורבידשכ חכונ
יניינעב םה םילעופ אולהו שטיוואבויל לע רבדל םיזיעמ ךיא ,רמאו רעראמטאסה םקיספהו
.םש לגרה תסירד ףא םהל ןיאש םיגוחב תודהי

.$700,000 -כ םוכס ובדניש םירחא לע יתלעפו ימצעב יתתנ םינורחאה הנש םישולשה ךשמב"

ואיצוי םא ךכ-לכ םייושיק הזב ןיא ,רלוד ףלא דחא לכ ויחיש ש"נאמ ונתיש יתעצהש המ"
.םישועש ומכמ תוחפ רלוד ףלאב םישועש תונותחה תואצוהב

."ןיילק לרעייפ ןב ןהכה השמ ןרהא"

"םכתלואג ןמז עיגה"

:תרחנ הילעש תרדהנ הייכונח - יברל הנתמ ןיילק מ"ארה שיגה ו"לשת ןסינב א"יב

תב ליסיזו לרעייפ ןב ןהכה השמ ןרהא ,לארשי אישנ ,ו"לשת ןסינ א"י ,יחישמל רנ יתכרע"
."אדניה

המכ דוע שארב קלח לוטיל הכז וימי בורעב .ח"נשת טבשב 'טב רטפנ ה"ע ןיילק ברה
ךלמש הנש" ןיינעב 'ינועמש טוקלי'ה ירבד םוסריפ - םהיניב .יברה לש םילודגה ויניינעמ
."םכתלואג ןמז עיגה םיוונע . . הב הלגנ חישמה

ברה לש ותב תובידאב ןתינ וז המישרל רמוחה .טיק ןויליגב האר ,'770' תבחרה לע דוע)
חילש ,ןמדוג 'יש ןמלז-רואינש 'ר ת"הרה הלעבו ןמדוג 'יחת אגייפ הרובד תרמ ,ןיילק
.(ריעב ד"בח תודסומ להנמו דודשאב יברהתודיסחה ינייעממ


אב תשרפ


(א,י) הערפ לא אב

?"ךל" - רתוי םיאתמ הרואכלש יפכ אלו "אוב" ןושל בותכה טקונ עודמ

"אוב" לש ןפואב 'ה תדובעש תזמרמ ,םירצממ הלואגה לע תרפסמה ,ונתשרפש ,אוה רבסהה
:הלואגה תא תברקמה איה - אקווד

ךא ,וב ףתתשמו דומילה לא ךלוה אוהש םנמא ןכתיי ,הרותה דומילל םיתיע עבוק םדא רשאכ
.םידרפנ םירבד ינש םיראשנ דומילהו אוה אלא ,וילע עיפשמ וניאו וב לעופ וניא דומילה
סנכייו 'אובי' דמלנה ןכותהש ,דומילה לא 'אובל' םדאה לע - "אוב" רמאנ ךכיפל
לכב הפיאשה תויהל הכירצ םג וז .הרומג תודחאתהב ומע דחאתיו וילע עיפשי ,ותוימינפב
.ותדובעל דבועה ןיב תימינפ תורשקתהו תודחאתה - 'ה תדובע יניינע

הרהמב המלשהו תיתימאה הלואגה אוב תא םישיחמ ,"אוב" תניחבב 'ה תדובע ידי-לעו
.ונימיב
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(א,י) יתתא יתש ןעמל

.הרותב תוכמה ירופיס (ייתותוא=) תויתוא תא (יתיש=) םישא ןעמל - "ייתותוא יתיש ןעמל"

תוצוצינ םתוא ףא ,םירצמב ויהש השודקה תוצוצינ לכ תא תולעהלו ררבל הצר ה"בקה
ידי -לע וררבתנ ולא תויתואו םירוביד .םירצמ לשו הערפ לש םילטב םירבדב םייוצמה
.הרותב םללכו ,השודק לש ,רחא ףוריצ םהמ השע ה"בקהש

םירופיס המכ םירסח ויה ,םירצמ לע תונורחאה תוכמה שולש תא ה"בקה איבה אל וליא
יתיש ןעמל" ,בותכה רמואש והז .תוצוצינה לכ םיררבתמ ויה אל אליממו ,הרותב (תויתוא)
דוע איבהל ילע ןכל ,הרותה ידי-לע ,ל"נה תויתואה תא ררבל ינוצרש ןוויכמ :"ייתותוא
.הרותבש םיפוריצב ולא תויתוא םג סינכהל ידכ - םירצמה לע תוכמ שולש
(ד-ג 'מע טכ ףד הרות-רוא)


(ב,י) ךנב ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו

?"ךנב ןבו ךנב" ורכזנ הברא תכמב קר עודמ

יבתכב אתיא ,"וערז תא הבראו" ,(דכ עשוהי) קוספה לע :זמרה ךרדב תאז ראבל רשפא
.םינב ינבו םינב ,ונייהד - (52) "ןב" םימעפ עברא היירטמיגב (208) "הברא"ש ל"זיראה
."ךנב ןבו ךנב" רכזנ אקווד הברא תכמב ןכל
(קחצי-יול תרות)


(ב,בי) םכל הזה שדחה

הליחתמ=) ןרדסכ ת"יב ף"לאב בותכ - "ביבא" - אוהו ,ביבא יורק ןסינש רהוזב אתיא
אוהו ,(הלחתהל ףוסהמ=) ערפמל ת"יב ף"לא תויתואב בותכ ירשתו ;"םכלש" אוהו ,(ףוסל
."םכל - הזה שדוחה" :בותכה רמאש והז ."ילש"

שדוח הז םושמו ,הטמל הלעמלמ ךרבתי ורוא תעפשה לע תורומ ןרדסכ תויתוא :םירבדה שוריפ
רדסב תובותכה תויתוא ,תאז-תמועל .ונילא הלעמלמ תכשמנ העפשהה יכ - "םכלש" אוה ןסינ
,ונתבוטל אוה םוצמצה םגש יפ -לע-ףא) "ילש" הז ירה ןכלו ,רואה םוצמצ לע תורומ ךופה
לדוג תמחמ אוה םוצמצה יכ - ("ילש" אוה םוקמ-לכמ ,ברה רואה תא לבקל לכונ ודי-לעש ידכ
.םוצמצ ילב ונילא דריל לוכי וניאש ,לובג-ילבה ךרבתי ורוא םצועו
(א 'מע 'ל ףד הרות-רוא)


דבעל חקנ ונממ יכ ,הסרפ ראשת אל ,ונמע ךלי וננקמ םגו
ונאב דע 'ה תא דבענ המ עדנ אל ונחנאו וניקולא 'ה תא
(וכ,י) "המש

(י"שר) ונידיב שיש הממ רתוי לאשי אמש ,הדובעה דבכת המכ - דובענ המ עדנ אל

!?םחוכמ הלעמל איהש הדובע לארשי-ינבמ שורדי ה"בקהש ןכתייה :הלאשה תלאשנ

םיחבז ונידיב ןתית התא םג" :םדוקה קוספל ךשמהב אב בותכהש ,אוה וטושפ יפל רבסהה
הממ רתוי" ,רמולכ .(י"שר) "ןתית ךלשמ םג אלא ,ונמע ךליי וננקמש ךייד אל" - "תולועו
.ךדיבש המ תא םג אלא ונידיבש המ תא קר אל שקבי אמש ושוריפ "ונידיב שיש

הלאכ שיו ,(הארוה ןושל) הרותה ירופיסמ תודמלנה תוארוה שי :'ה תדובעב הארוה ןאכמ
דומלל ןתינ אל םלועב שחרתמהמ דומלל שיש תוארוהה תאש ,רורב .םלועה יניינעמ תודמלנה
.םירוק ויה אל ללכ ולא םיעוריא ,ןכ-אל םאש ,הרותהמ

שיש הממ רתוי" ,םג אליממו "ודיב םניאש" םירבד לארשימ עבות ה"בקה םימעפלש אצמנ
התא םג" - םלועה תוערואממ םידמלנ םהו ,הרותב םיעיפומ םניאש םיניינע רמולכ - "ונידיב
."ןתית ךלשמ" ,"ונידיב ןתית (הערפ)
(ו"משת'ה אב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ג,בי) הש שיא םהל וחקיו

םדאכ) העדב ןימורע םהש םדא ינב ולא - 'ה עישות המהבו םדא" ,(ה ןילוח) ורמא ל"זח
.(י"שר ,חור-יאכד) "המהבכ ןמצע ןימישמו ,(י"שר ,ןושארה

:בותכה זמרש והז

שיש ,השכ ומצע תא םישלו ,ושפנב לוטיבה תדימ תא תונקל םדאה לע - "הש שיא םהל וחקיו"
.תומהבה ראשבמ רתוי לוטיבה תדימ תא וב
(הפר 'מע ,א ךרכ תומש - הרותה-רוא)


(ט,בי) וברק לעו ויערכ לע ושאר

-הדובע לש טלחומה םלוטיב יוטיב ידיל אב ותטיחשב ,םירצמ לש לילאה - הש היה חספה ןברק
לכב - "םילילא"ה לוטיבו חספה תטיחש לש הדובעה תמייק םויכ םג .םילילאה ןחלופו הרז
."וברק"ו "ויערכ" ,"ושאר" :םיטרפה תשולש

יכה תוכמסכ ועבוקלו 'לילא' ,םילבגומה ותנבהו ולכש - ושאר תא תושעל םדאל רוסא :ושאר
.ןוילעה ןוצרל ולכש תא םג לטבל וילע אלא ,הנוילע

.(ןוטלשה תוואת) המצועלו חוכל הוואתהמ 'לילא' תושעל םדאל לא :ויערכ

.םתגשהל םירשכ םיעצמאה לכ אלו ,םיימשגה ויכרצמ 'לילא' תושעל יאשר ונניא םדאה :וברק
(ו"כשת ןסינב א"י חספה גחל יללכ בתכממ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אב תשרפ ,שדוק תבש
טבשב 'ו

שדוח-שארמ יברה בתכממ קתענ - ומצע אלוליהה םוי תוגהנהו אלוליהה םויל תונכהה רדס]
:[םתליחתב תיבכוכב ונמוס םיגהנמה ראש .1א"ישת טבש

.הרותל תולעל ולדתשי טייצראיה ינפלש שדוק תבשב"

רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,3םינוש םירדחב 2הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא"
.םיאורקה

."לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי ריטפמש ולדתשי"

.4וז תבשב תודעוותהו 'שודיק' ךורעל ,יברה תארוה *

םג ,[5הלדבה ירחא] רשפאשכ דימ הנבלה תא שדקל שי ,תרבגומ תוננעה םא :שדוק-תבש יאצומ
.6דלומהמ םימי העבש רחא דע ןיתמהל ןיאו ,דלומהמ (תעל-תעמ) םימי 'ג רחא

ישילש םוי
טבשב 'ט

:תיברע רחא ,ישילש םויל רוא

.(שדוק -תבש-יאצומ ,ליעל הארו) דלומהמ םימלש םימי העבש םותב ,הנבל שודיק ןמז תלחתה

יעיבר םוי
טבשב 'י

:ע"יז ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי

.7הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ [העיקשה ינפל ,תיב לכב] קילדהל

.תורנ השימח וקלדי הליפתה תעשב

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,טייצראיה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.8ןונחת םירמוא - וניאישנ וניתובר לש אלוליהה ימיב *

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (9םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובב) הליפתה רחא
שחלב ."רידאיו 'וכ אישקע ןב איננח 'ר" :הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,10אינתב תורוש הזיא -

סרטנוקב ספדנ ,ינגל יתאב ה"ד) תוקלתסהה םויד רמאמהמ קלח רוזחי - תיברע תליפת רחא
.רקובה תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי ,הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (11דע
.החנמ תליפת רחא ומייסלו

.13החנמ תליפת רחאל ןכו ,12אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

דעבו ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ

(םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג תכייש - (ב"ויכו טבש 'י םע רשקב) הקדצה תניתנ
.14רתוי ךייש הקדצה רבד ןהל

תריגחב ןבומכ - םיאושנה) שפנ-ןוידפ דחא לכ ארקי - ח"אדה תרזחו רקובה תליפת רחאל
- צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא .(טנבא
,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע רייצי
.ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ולש 'וכו סרטנוק

.15םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל תעמה ךשמב

.16תודעוותה תושעל - תעל תעמה ךשמב

.[17אלוליהה לעב לש הרות רבדב חותפל ןוכנהמ ,אלוליהב הרושקה תודעוותה וזש ןוויכמ]

ותדובעו מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל תעמה ךשמב העש עובקל
.וייח ימי לכ הב דבע רשא

,ריעב רשא תושרדמה-יתבבו תויסנכה-יתבב (הזל םיוארה ולא) רקבל - תעל תעמה ךשמב
לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש רוזחל
תומוקמבו - י"שריפ םע שמוח דומיל ,םיליהת תרימא רבד-לע ותנקת ריבסהלו עידוהל ,ולש
.הנשה תומיל וקלחש יפכ אינתה דומיל רבד-לע םג - םימיאתמה

.תודעותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא -

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב
םהל ראבלו - ידרח וניא ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא
תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו הווקתהו
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה לכב הרותה

,טייצראיה ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,םוקמה יאנתל םיאתמ והז םא ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו

.18'הרות ןרק' דעב תיבגמ תושעל יברה גהנ ,טבשב 'יד תודעוותהה תעב *

'להוא'ל הכילה

ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש" *
.14"םיתוש לבא ,ןילכוא

ףוס ,'תורשקתה'ב וספדנ ,םש םירקבמה םינהוכל תויחנה ןכו ,'להוא'ב יברה תוגהנהמ המכ]
.[אסש ןויליג

ישימח םוי
טבשב א"י

(א) :םיבלש השולש - תוללכבו ,תופוקתו םיבלש המכ םנשי ,אפוג ונרוד אישנ לש ורודב"
ח"ומ ק"כ תדובע לש הפוקתה םויס - (ד"וי ש"ת טבש ד"וי) רשע דחא שדוחל ירישעה םוי
דחא שדוחל רשע דחא םוי - ותרחמל םויה (ב) .ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא
רשאכ - 19(א"ישת) רשע יתשע תנשב דחוימבו ,(תוקלתסהה ירחאל ןושארה םלשה םויה) רשע
וא) ןקזה ר"ומדאמ יעיבשה רודה לש 20"תורואמה ולתנ"ו השדח הפוקת לש שודיחו ךשמה הלחה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותב תוקלתסה רחאלש הפוקתה (ג) .(בוט-םש-לעבהמ יעישתה רודה
.21(ח"משת טבש ב"כ) רשע דחא שדוחל ב"כ םויב [אקשומ היח תינברה]
.מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה-רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא (1

'מע אמש ןויליגו ,18 'מע דפק ןויליג 'תורשקתה'ב אבומב האר (אל,בי) "ואצ ומוק" תבית תאירקל רשקב (2
המילש-הרות האר) וז הביתבש ןוזפיחה תא שיגדהל ןוגכ ,הרוסמה פ"ע אלש ,תדחוימ הביס ןאכ שי ילואו .9
,טול ןיינעב ,הרותב ינשה "ואצ ,ומוק" תא םג 'ביתי' םעטב ונלצא םיארוק ז"דעש א"י .(ב"מקת תוא ןאכ
.די,טי תישארב

תליפת ינפל ףא רשפאו .ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק ,הרותה תאירק ועמש אל םכותמ השיש תוחפל רשאכ (3
תאירקל הליפתה ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש
.(תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הלפתה' 'עו .הרותה

האירקב ותבוח ידי תאצל אלש ןווכי ,תפסונ האירקב םיעמושה תששמ 'א תויהל ותעדבו הרותה תאירקל ןיזאמה
.וז

המוקמל תרזוח הניאו) ק"שה םויד היילעה תגרדב המשנה רבכ תראשנ אלוליהה ינפלש ק"שב המשנה תיילעב (4
אלוליהה םוי ינפלש ק"שה םויד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו .אלוליהה םויד היילעה אוב דע (תותבשה ראש לכבכ
,אב פ"ש תחישמ ד"ר - אב תשרפ ק"שה םויב התיה המצע תוקלתסההש ד"ודנב הריתי השגדהב איה אלוליהה םויל
.286 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה טבש 'ו

."םדוק רידת - רידת וניאשו רידת"ד םושמ (5

רוא-הרות רודיסב) הז לע ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תהגהב ןכו ,ופוסב ש"ייע ,ב תוא גל קרפ ללוכה-רעש (6
.32 'עה ב"יפ 'ד"בח - שדוח -שאר יגהנמו יניד' 'סב הארו .הפוסבו (489 'מע ז"משת

קלוד וניא הרוהט םירובד-תוועש לש רנ ,השעמל .(ל"נה בתכמהמ) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית-ישאר (7
םייוצמה 'הוועש'ה תורנו ,(ריוואל החותפ הלוכש הלדבה-תקובאב דבלמ ,רהמ הבכו םיבר םיזאג איצומ) הפי
.יוארכ גהנמה םויקל הוועש בורה היהיש יד הרואכלו .ןיראיטס לש הובג זוחאב םיברועמ קושב

ר"ומדא ק"כ תארוה וז .16 'מע םיגהנמה-רפס - ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי אוה יכה-ואלב םא דבלמ (8
םשו ,(172 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ת"יש'ה בא-םחנמ 'כ תחישב הראבתנו האבוהש ,ע"נ צ"יירוהמ
ינפמ ,ןונחת םירמוא ןיא ןילופ ידיסחש ,יברה ראיבו .לועפלו שקבל בוט רתויה ןמזה והזש ומשב םעטה רסמנ
לכ לצא היילע תלעופ (לוגסב היינש 'י ,חתפב 'ח) 'היחי ותנומאב'ש קידצה לצא טייצראיה םויבש היילעהש
ןכלו ,ורהטלו ףוגה תא םג תולעהל םיצור ,אקווד הדובעו תוימינפ םהמ םיעבותש ד"בח ידיסח לבא ,וירשוקמ
בקע פ"ש .ג"ס ז"טשת ת"חמש :שדוק-תוחישבו .9 'מע טס תרבוח 'תומישר' םג הארו .ןונחת םירמוא זא םג
.ה"ס ל"שת יחיו פ"ש .ב"ס ז"כשת ירחא פ"ש .א"ס ב"כשת ןסינ א"י .ד"יס ג"ישת

םג םויסה דע םדמולל רשפאש ונייהד ,"הליפתה ירחא םיקרפה םייסל אוה קוידה" :77 'מע םיגהנמה-רפסב (9
תבש תחישב ראובמה הזב ךייש םא ררבל שיו .ב"ויכו ץ"שה תרזח ינפל םדמולל םיליגר םילבאהמ םיבר .ןכ-ינפל
ךא" ירחא אקוודב איה םיליהת רועיש תרימא םג ןכלשו ,הליפתה ךותב המואמ ףיסוהל יואר ןיאש ,ל"שת תישארב
."םיקידצ

לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" :תוביתה תא (פ"כע תולבאה תונשב) רמול גהנ יברהש א"י (10
.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' - "שממ

.111 'מע י"שת םירמאמה-רפס (11

הרוהש ,צש 'מע א"ח אלוליהה לעבד ק"גא הארו .רואיבה אלל ,ך"ז 'יס ק"הגא דומלל ש"נא ןיב ץופנ (12
ק"הגא החנמ םדוקו ,הליפתה םדוק תירחשב - רואיבה תא ,תיברע רחא ןסינ 'ב אלוליהה םויב 'ז"כ קרפ' דומלל
.'ג"כ קרפ'

יאדכ"ש - גהנמה תרגסמב ,הז קרפ וניאישנ וניתוברד אלוליה-טייצראיה ימיב דומלל םדקמ ךכ וגהנ הארנכ
68 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' האר ,רחא ןפואב וא רדסה פ"ע אינת קרפ םוי לכב דומלל - "קזחלו םסרפל
ינפל םג ונייה ,שממ הליפתה תלחתה ינפל ל"צ הז רועישש ,יברה הרוה 75 'מעב .מ"כבו ,75 'מעו (הגומ)
.'רודיס'ה תא וחתפ כ"חא קרו ,אינת קרפ ודמל הליחתש רמולכ ,"לבקמ ינירה" תרימא

.הרומאה ק"הגאל רואיבה - ל"נכ (13

ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,יברה תארוה פ"ע ,ףטל רשקב ןכו .הרעהב ש"ייע ,85 'מע םיגהנמה-רפס (14
.םמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש ,תוגהנהה ראשב ןכו ,ב"ויכב םתוא םג

:תיסחי-םילק םיקרפ הזב םיעצומ ,רוביצה לע לקהל ידכ (15

אמוי לע רוזחל םג רשפא) א"פ םירוכיב - י ;ב"פ הלח - ף ;ב"פ תינעת - ס ;ב"פ יאמד - ו ;ח"פ אמוי - י
.ח"פ םירדנ - ק ;ב"כפ תבש - ח ;ט"פ הרפ - צ ;(אער 'מע ,זי ךרכ ק"גא - ח"פ

טבשב 'י ק"שצומ תחיש האר) תכסמ םויס ךכ-רחאו ,תודיסח רמאמ םדוק :תודעוותהב רדסה היה יברה לצא (15
.(ז"ס ל"שת

יברה גהנ הנש לכב .'ינגל יתאב' קוספב ליחתמה רמאמ רמול יברה גהנ ,הנש לכב טבשב 'י לש תודעוותהה תעב
,תויטרפב קרפה תא ראיב יברה .'וכו נ"שת-א"לשת .ל"שת-א"ישת .רדסה יפל אלוליהה ךשמהב דחא קרפ ראבל
'מע 795 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) ךליאו ט"שעבהמ ,וניאישנ וניתוברמ דחא לכ לש ותרותמ םירואיב ףוריצב
.(24

.התליחתב א"לשת א"נמב 'כ תחיש (16

דומילל םינש המכ םיעיקשמה םירוחבל (םיבדנמה םש םוסריפ אלל) עייסל - הניינע .96 'מע םיגהנמה-רפס (17
.(ל"ס ו"טשת טבשב 'י תחיש ,ןרקה דוסיי דמעמב יברה ירבד) הסנרפ תודוא תונובשח אלל הרות

ללגב לוכאל אלש דיפקהל קר אל הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (18
תויהל אלש ידכ ,(יברה דיפקה ןכו) הליחת תותשל דיפקהל םג אלא ,תינעת אלל המש תכלל ןיאש רהוזב רומאה
ב"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנבו ,זש ע"ס א"ח םייחה-רשגב םג האר) "תורבקה-תיבב ןלו ומצע ביערמ" ללכב
.(תינעתה םויב להואב רקבלמ יברה ענמנ ןכלש ,בתכ םש לאירבג-יעטנב .ג"כרת 'מע

."99 הרעה 255 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס האר" (19

."293-5 'מע א"ח [ב"נשת תוחישה רפס] ליעל האר" (20

.(תומדוקה תורעהה יתש ללוכ) 348 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפסמ שידיאמ םוגרת - עטקה לכ (21


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il