- ב"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה טבשב ב"י * הריש תבש / חלשב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


לכ תא תעקוב "ינעל הליפת"ה
םירעשה


ךופשי 'יוה ינפל"ש השקבה תא שקבמ ינעה אקוודש םעטה והמ
דצמ הניא ותשקבו ,תואיצמה רדעהב אוה ינע * ?"וחיש
םע רבדל - איה ותשקב ןכלו ,ךלמה דצמ אלא ,"ותואיצמ"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ךלמה


שדוק-תבשה םויב ןירוקש - "'וג תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא" 1קוספה לע
םיתמה תייחתל ןאכמ ,(דיתעל עמשמ) רישי אלא רמאנ אל רש" :2ארמגב אתיא - הריש תבש ,הז
3"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - וניבר השמ רישי אובל-דיתעל םגש ,ונייהו ,"הרותה ןמ
.תאזה הרישה תא לארשי ינב םע דחי -

שרפמו ,"האג האג יכ (רבדה םעט בותכה שרפמו) 'הל הרישא" 1רמאנ הרישה תלחתהב
:םיאג לע (הובג) האגתמ ה"בקהש ,ונייה ,"אינתויג לע יאגתא" םוגרתה

עורג רתויה גוסה םה הוואג-ילעב ירהש] הוואג-ילעב לע יאק אל - ("אינתויג") "םיאג"
ינימ 'ד" :5שרדמב אתיאדכ אלא ,[םהמ הלעמל תויהל תולדג הז ןיאו ,4םדא-ינב ןיב לפשו
האג ,רוש - תומהבבש האג ,רשנ - תופועבש האג ,םדא - תוירבבש האג ,םלועב וארבנ םיאג
לש הבכרמה תחת םיעובק םהו ,הלודג םהל הנתינו ,תוכלמ ולטנ םלוכו ,ירא - תויחבש
. רמאנ הז לעו . . רשנ ינפו רוש ינפו הירא ינפו םדא ינפ םהינפ תומדו 6רמאנש ,ה"בקה
."האג האג יכ .

לע הלשממו הכולמ םהל תויהל ה"בקה ידי-לע הנתינש תיתימא הלעמ תודוא רבודמ :רמולכ
7בותכש ומכ ,האירבה לכ לע הלשממו הטילשב ךרבתנש םדאה טרפבו ,םתחת םיאצמנש הלא
יזא ,8וינפ לעמ "םיקולא םלצ" קלתסנ אל קר םאש ,ונייהו ,"'וגו םיה תגדב ודריו"
לע הלשממו הטילש ול שי - הוואג לש שגר ולצא ךייש אל יאדוובש - 9ומוי ןב קונית וליפא
;םלועה לכ

.ולא תולעממ םג הובג אוה ה"בקהש - "האג האג יכ" רמאנ הז לעו

ךורע -ןיאבש ןפואב איה ("האג האג") הבכרמה ינפ 'ד לש תואגה לע ה"בקה לש תואגהו
:ללכ

והזש ,ךורע-ןיא לש ןפואב איה ,הכולמ לש ןפואב התויהל - הבכרמה ינפ 'ד לש תואגה
10ל"זר ורמאו ,10"לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע לחמש ךלמ" ןכלו ,ךלמ לש הגהנהה ןפוא
.אקווד הריזג ךרדב םיאב הכולמה יניינע לכו ,"ךילע ותמיא אהתש"

ןכ -םג איה ,"האג האג" ,םיאגה לע ה"בקה לש תואגהש - "האג האג יכ" ,רמאנ הז לעו
.ךורע-ןיא ךרדב

:אובל-דיתעל םג ורמאי וז הרישש ןבוי הז יפ-לעו

אמלעב התע ונשיש בצמו דמעמהש ,ונייהו ,יוליגב תוקולא היהי אובל-דיתעלש ןוויכ
תואיצמהש םיארבנה לכב רכינ היהיש ,11איילגתאד אמלעב םג אובל-דיתעל היהי אייסכתאד
אלא הניא תואיצמה לכש העשב ,אובל-דיתעל הרישה ןיינע והמ ,ןכ-םא - תוקולא איה םהלש
?תוקולא

:ךורע-ןיא ךרדבש ןיינע אוה "האג האג"ש ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו

,"רישב ןיכשמנו רישב ןיאצוי רישה ילעב לכ" 13הנשמה ירבדב 12ןקזה ר"ומדא שוריפ עודי
החמשו ,החמש םע רושק הרישה ןיינעש יפל ונייהו ,ריש ידי-לע םה תוילעה יניינע לכש
.14םירדגה לכ תצרופ

ןיינע) החמשה ידי-לע אקוודש ןוויכ - אובל-דיתעל םג הרישה ןיינע תויהל ךרטצי ןכלו
-דיתעל ויהיש) ךורע-ןיאבש םיניינעה םג "חקיל" םילוכי ,םירדגה לכ תצרופש (הרישה
.(אובל

תא חקיל ידכ אוה הרישה ןיינעב ךרוצהש - "האג האג יכ 'הל הרישא" ,רמאנש המ והזו
.("האג האג") ךורע-ןיא ךרדבש םיניינעה

,ןבומ ,רתויב הטמ הטמל דרוי רתויב הלעמ הלעמלש המ לכש 15ללכה יפ-לע ,הנהו
,םתס הטמ לש ןיינע הז ליבשב קיפסמ אל יזא ,"האג האג" ,ךורע-ןיאבש רוא והזש ןוויכש
.אקווד הטמ הטמ אלא

ןיינעה תיתימאש - דימלתל ברמ העפשהה ןיינעב 16רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכו
אקווד הז ירה הלבקל ילכ היהיש ידכב"ש - 17הזל הז ךורע-ןיאב םתויהב אוה "דימלתו בר"ד
תילכת אלא ,תולפש םתסו לוטיב םתס אל ,ונייה ,"תולפשהו לוטיבה תילכתב אוה רשאכ
וניא דימלתהש המ ןיידע קיפסמ הז ןיא"ש ראבל ךישממש יפכו ,תולפשה תילכתו לוטיבה
לוטיב" ,"תואיצמה רדעהו לוטיב תניחבב היהי רשאכ אקווד םא יכ ,תואיצמו שי תניחבב
."ירמגל תואיצמב

19"השמל הליפת" ,הליפתבש תוגירדמה 'ג ןיינעב 18רהוזב בותכש המ ראבל שי הז יפ-לע
:ונושל הזו ,21"ינעל הליפת"ו 20"דודל הליפת" ,

לכו ןיעיקר יוכ לכ חתפ היתולצ ילצד ןוויכ . . ינעד הליפת . . והלוכמ אבישח ןאמ"
ףוטעי יכ ינעל הליפת 21ביתכד . . אנכסמ אוהה ןול יחד אליעל ןיקלס אקד ןיתולצ ראש
לכל אפוטע דיבע והיא . . (22"ןבלל םיפוטעה . . ןאצה ףיטעהבו" ומכ ,רוחיא ןושל)
אתולצו ןיתולצ לכ ןופטעתי רמא ה"בקו ,תלאע היליד אתולצד דע ןילאע אלו אמלעד ןיתולצ
הליפת"ל תוניתממ ,דודל הליפתו השמל הליפת ,תוליפתה לכש ,ונייה ,"יאבגל לועית אד
.תוליפתה ראש לכ תולעל תולוכי זאו ,םירעשה לכ תא איה תעקוב התלעמ דצמש ,"ינעל

הל תילד ,תוכלמה תריפס אוה דוד לש וניינעש 32רמאמהב ליעל ראבתנ :ןבומ וניא הרואכלו
ונייה "ינעל הליפת"ו "דודל הליפת" ,ןכ םאו .תוינע לש בצמו דמעמ והזש ,24םולכ המרגמ
?תוגרד 'בל רהוזב םקלחמ המלו ,ךה

,תוליצאב איהש ומכ תוכלמה תריפס אוה דוד לש וניינעש - הלבקה תויתואב - הזב רואיבהו
יהוזש - 25"תודרוי הילגר" ,ע"יבל תדרויש יפכ תוכלמה תריפס לע יאק "ינע" וליאו
םשש ,ע"יבב ןכ-ןיאש-המ ,תוקולא םה םיניינעה לכ תוליצאה םלועב ,יכ ,תיתימאה תוינעה
.תיתימא תוינע לש ןיינע הז ירה ,26דח יהומרגו והיא ואלו דח יהויחו והיא ואל

- דודל הליפת יבגל (תיתימא תוינע) ינעל הליפתב שיש תילכתב תולפשהו לוטיבה דצמו
.רתוי הלעמל ינעל הליפת תעגמ

ילול) ןמצע דצמ םג הלעמל תולבקתמ "דודל הליפת"ו "השמל הליפת"ש יאדווב :רמולכ
,םולכ המרגמ הל תילד לוטיבה ןיינע ונשי "דודל הליפת"ב םגש ןוויכ ,("ינעל הליפת"
;27"'וג דואמ וינע השמ שיאה" ירהש ,"השמל הליפת"ב ןכ ומכו

תולוכי ןניא םהבש םירעש םנשי ןיידעו ,םייוסמ םוקמ דע קר תועיגמ ולא תוליפתש ,אלא
הניא "ינעל הליפת"ש רעש ךל ןיאש ,אקווד "ינעל הליפת" ידי-לע םא יכ ,ןמצע דצמ תולעל
םיניינעל םג םיעיגמ "ינעל הליפת"בש תולפשהו לוטיבה תילכת דצמ ,יכ - ותוא תעקוב
.ללכ ךורע-ןיאבש

אוה "הטמ הטמ"הש ,ונייה ,רתויב הטמ-הטמל דרוי רתויב הלעמ-הלעמלש המ לכש ,רומאכו
הניא "ינעל הליפת"ש רעש ךל ןיא ,ןכלש ,"הלעמ הלעמ"ל אלא ,םתס "הלעמ"ל קר אל ילכ
.ותוא תעקוב

ןוויכד - "ינא ןויבאו ינע יכ יננע ךנזוא 'יוה הטה דודל הליפת" 20רמאנש המ והזו
ינע יכ" ףיסוה ןכל ,"דודל הליפת"מ רתוי הלעמל תעגמש "ינעל הליפת" תלעמב ריכה דודש
.ומצע דצמ "דודל הליפת" ידי-לע רשאמ רתוי הלעמל עיגי הז ידי-לעש ,"ינא ןויבאו

:הדובעב הזמ הארוההו

ןוויכ ,לוטיב לש העונתב םנמא םידמוע ,הליפת לש הלהואבו הרות לש הלהואב םיאצמנה הלא
הז ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,28"'וכ חור לפש רתוי תויהל ךירצ . . 'ה לא בורקה לכ"ש
תמש אלו שרדמה-תיב יבשוימ ונקלח תמשש" הזמ ןוצר-תועיבש םהל שיש ןוויכ ,ןיידע קיפסמ
.תואיצמ תניחבב םה ירה ןוצר-תועיבשה דצמו ,29"תונרק יבשוימ ונקלח

יקלח תמש"ש איה ותואיצמ ירהש ,השודק לש תואיצמ אלא ,ומצע ינפב תואיצמ וניאש תמא ןה
לטב אוה 'וכ בורקה לכש הז דצמ לוטיב לש העונתב אוה דמוע ללכבו ,"שרדמה-תיב יבשוימ
."תואיצמ" תאז לכב אוה ירה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,(ל"נכ) רתוי

לוטיבה תילכתב" תויהל ךירצ ,"האג האג"ד הניחבה לבקל ידכש - הארוהה האב הז לעו
אלא ,ומצע ינפב תואיצמ וניאש קר אל ,ונייה ,"תואיצמה רדעהו לוטיב תניחבב" ,"תולפשהו
."ירמגל תואיצמב לוטיב" לש ןפואב

לש תוחילשה תא םיאלממו ,30"ןנבר יכלמ (ןאמ)" לש םיחולש תויהל ונמתנש הלא ןכ ומכו
שבלתהל ךירצ ררבמ לכש ןוויכ - ע"יבב תוליצאד תוכלמ לש תוחילשה יהוזש ,"ןנבר יכלמ"
,ירמגל תואיצמה רדעהב תויהל םיכירצ הז דצמו ,תחת קמועב םה םיאצמנ ,31ררבתמה ישובלב
.ךורע-ןיאבש הכשמהל "ילכ" םישענ הז ידי-לע אקוודו

ישפנו" ("רוצנ יקולא" תליפתב) הרשע-הנומש ירחאל םירמואש המ םג ןבוי הז יפ-לעו
:32"ךתרותב יבל חתפ היהת לכל רפעכ

עצמאב ,התע דעש ,עמשמ ,"היהת לכל רפעכ ישפנו" םירמוא הרשע-הנומש ירחאל קרש ןוויכ
תוכרב י"חבש תושקבה לכ םיאלמתמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הז לוטיב ןיידע היה אל ,הרשע-הנומש
רפעכ ישפנו"ד לוטיבה תויהל ךירצ "ךתרותב יבל חתפ"ד ןיינעה ליבשב קרו ;הרשע-הנומשד
."היהת לכל

:הזב ןיינעהו

הרשע -הנומש תליפת םדוק ירהש - לוטיבה ןיינע ונשי הרשע-הנומש תליפת לכבש יאדווב
איה הרשע-הנומש תליפת תוללכו ,"ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש י-נדא" 33קוספה םירמוא
;הרשע-הנומש תליפתבש תושקבה יולימ השענ לוטיבה דצמ אקווד ןכאו .34"הירמ ימק אדבעכ"
דע ונשיש לוטיבה קיפסמ אל ,"ךתרותב יבל חתפ"ד ןיינעה תא לועפל ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
."היהת לכל רפעכ ישפנו"ד לוטיבה תויהל ךירצ אלא ,התע

הרותב "החיתפ"ה יהוזש ,רתויב הלענ ןיינע אוה "ךתרותב יבל חתפ"ש ןוויכ - רבדה םעטו
(לוטיבד) הדוקנב אב ימצעה בחרמד ןיינעהו ,"ימצעה בחרמ" תניחבב ,םירצימ אלל איהש יפכ
אלו בחור אלו ךרוא אל הב ןיאש תיתימא הדוקנב וא ,ירמגל בחרמב :םינפוא יתשבו .אקווד
."רפעכ ישפנו"ד לוטיבה תויהל ךירצ הז ליבשבו .ירמגל תואיצמה רדעה ,קמוע

ןפואב דודד לוטיבה דצמ ,יכ - 35ה"בקהב הלעמלש הרות רבחמ היה דודש וניצמש והזו
התוא רבחל ,הלעמלש הרותב (םג אלא הטמלש הרותב קר אל) לעפ ,"ינא ןויבאו ינע"ד
.ימצע בחרמ לש ןפואב איה ירה םשש ,ה"בקהב

ינפלו ףוטעי יכ ינעל הליפת" 21קוספה 37לע 36ט"שעבה תרות םג ראבל שי הז יפ-לע
ךלמה ןמ רבד שקביש ימ לכ . . ךלמה זירכהש לשמ יפ -לע" הז שרפמש ,"וחיש ךופשי 'יוה
דחא לכל ונתנו ,רשוע שקיבש ימ שיו ,דובכו הררש שקיבש ימ שיו ,ותשקב ול ואלמי
.םויב םימעפ 'ג ומע ומצעב ךלמה רבדיש ושקובמו ותלאשש רמאש 'א םכח םש היהו .ושקובמ
ותשקב אלומי ןכל ,דובכו רשוע ןמ וילע ביבח ורובידש רחאמ ךלמה יניעב דואמ בטוהו
םג דובכו רשוע ןמ חקיש תורצואה ול וחתפי םשו ,ומע רבדל ולכיהב סנכיל תושר ול ונתיש
."ושקובמ הזש ,וחיש ךופשי 'ה ינפל 'וגו ינעל הליפת בותכש והזו .ןכ

:ןבומ וניא הרואכלו

אקווד ,הרואכל ."וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש השקבה תא שקבמ ינעה אקוודש םעטה והמ
שארל לכל ירה ,ול רסחש ינעה ןכ-ןיאש-המ ,ךלמה םע רבדל ולש שקובמה תויהל ךירצ ,רישעה
?ונורסח תואלמל ולש שקובמה תויהל ךירצ

רתוי השקוי - 38"תעדב אלא ינע ןיאו תעדב אלא רישע ןיא"ש ,םיניינעה תוינחורב טרפבו
,תעדב רישע ,הברדא ."וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש שקבל וזכ האצמהו ארבס ינעל העיגמ דציכ
?ךלמה םע רבדל שקבל ול היה - 39"תרסח המ תינק תעד" ירהש ,המואמ ול רסח אלש

:אוה ןיינעה ךא

תשקב .ןיידע ול רסח הז ןיינעו ,ונממ הלעמלש המ שי - תואיצמ לכו ,תואיצמ אוה - רישע
רסח הז ןיינעש אלא ,ותואיצמ םע רושקה ןיינע שקבמש ,ונייהו ,ותואיצמ דצמ האב רישעה
דצמ אלא ,"ותואיצמ" דצמ הניא ותשקבו ,תואיצמה רדעהב אוה ינע וליאו .ותואיצמב ןיידע
.ךלמה םע רבדל - איה ותשקב ןכלו ,ךלמה

,ותשקב האב ןכל ,ונממ ושקביש זירכה ךלמהש הז דצמ אלא ,ותואיצמ דצמ הניא ינעה תשקב
ולש שקובמהו ,אלימב אוה שקבמ ,ונממ ושקביש רמא ךלמהש ןוויכ .40"ארוקה רחא הנועכ"
.ךלמה אוה

ןוויכו .שקובמ לש ןיינע ונשי תולשלתשה רדסבש תוגירדמה לכב :הדובעב םג אוה 41ןכו
םשכש - תוליצאה םלועב ומכו .הצור אוהש ןיינע ןאכ שי ;תומצע הז ןיא - שקובמ ונשיש
איה "התואיצמ"ש ,תואיצמ הנשי ;ללכ תואיצמה רדעה םש ןיא ןכ ומכ ,ללכ שי םש ןיאש
ןוויכ - ימשגה הזה-םלועל דע ע"יב תומלועב אקוודו .הלש שקובמה ונשיו ,יוליגב תוקולא
תוימשגד "רצימ"ה דצמו ,ירמגל תואיצמה רדעה הז ירה ,יוליגב תוקולא הניא תואיצמהש
םשמ הלעמל ,אקייד "'יוה ינפל" ,"וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש "ינעל הליפת"ה תישענ אקווד
."ורהטת 'יוה ינפל" 43בותכה שוריפב 42תומוקמ המכב ראובמכ ,'יוה

.ךלמה ןומראב םיאצמנש םייטרפה םיניינעה לכ תא םג ול ןתונ אוהש ה"בקה רמוא זאו

םיכרצנה םיניינעה לכ תא לבקל ידכש - וז האצמה סופתל דחא לכ לוכי הרואכל ,םנמא
?םייטרפה םיניינעה לכ תא ול ונתי אלימבו ,"וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש שקבי ,ול

"חול"ב טיבמ השעמ תעשבש אלא ,המשל הרות דמולו בשויש רוחבל - המוד רבדה המל ,ןכבו
המכ ןנשי הז ךרד -לעו .(הז ןיינעב ליעל רבודמכ) ...דומלל ךירצש ןמזה רבכ םייתסי יתמ
לכו ,לבלבמ הז ירה ,ןמז ירחאל ויהיש םיניינע תודוא התע םיבשוח רשאכש - רבדל תואמגוד
.םייכפה םיניינע ןכש-לכמו ,םתס םירחא םיניינע תודוא רבודמ רשאכ וליפא - הז

- "ינא ןויבאו ינע"ד לוטיבה היה ולצאש - דוד רמאש יפכ תויהל ךירצ הז ןיינע ,אלא
םג ול שי אליממ ךרדבו ,ה"בקה םע רשקתהל ,םא יכ ,רבד םוש ךירצ אל אוה :44"יתלאש תחא"
תמאבש אלא ,והשמ דוע הצורש ןפואב הז ןיא לבא ,הז ירחאל הנומו ךלוהש םיניינעה לכ תא
.45"'וכ יתדמל ךממ" דוד רמאש ומכו .דחא רבד ולצא הז ירה

לכל רפעכ ישפנו" ,ותואיצממ האיציה ןיינע והזש ,"ינעל הליפת"ד ןיינעה ונשי רשאכו
-דיתעל הלגתיש ,הרותבש ימצעה בחרמ ןיינע אוהש ,"ךתרותב יבל חתפ" השענ יזא - "'יהת
ינע" ,חישמ לש ותליפת לע יאק "ינעל הליפת"ש 47רהוזב 46אתיאדכ ,חישמ ידי-לע אובל
.48"רומח לע בכורו

הרותה םע רשקתהל ,אוה ,הרותה תוימינפ ,תודיסחה תרותד ןיינעה ירה ,התע םג ןכ ומכו
הלגתיש הרותבש ימצעה בחרמהמ ןיעמ והזש ,49ה"בוקד םיתס םע תדחואמ איהש יפכ איה
אובל םילוכי ,היתוכרדהו היתוגהנהו תודיסחה דומיל ידי-לע ,התע םג ,ןכלו .דיתעל
יטרפ ץוצינ ןיינע והזש ,לארשימ דחאו דחא לכבש יטרפה חישמה תא הלגמש ,"ינעל הליפת"ל
ינע" ,יללכה חישמל םיאבש דעו ,(50אינתב שדוקה-תרגיאב ראובמכ) בלה תוימינפבש הניכשהמ
."רומח לע בכורו
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - *ז"טשת'ה טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
.א,וט ונתשרפ (1

.פ"הע י"שרפו אתליכמ .(י"שרפבו) ב,אצ ןירדהנס (2

.יחיו 'פ םיקוספה רעש .א,גנר א"חז .ו ,ב"פ ר"ומש האר (3

.ג"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .ג"ה ב"פ תועד 'לה ם"במר הארו .א,ה הטוס האר (4

.גי ,ג"כפ ונתשרפ ר"ומש (5

.י,א לאקזחי (6

.וכ,א תישארב (7

.פ"הע י"שרפ האר (8

.ב,ט חנ ת"הע י"שרפב אבוה .ב,אנק תבש האר (9

.נ"שו .א,זי תובותכ (10

.מ"כבו .א,בס ונתשרפ א"ות האר (11

.מ"כבו .א,חצ הכרב ת"וקל האר (12

.ה"פר תבש (13

.דועו .ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (14

.דועו .ךליאו ב"לפ ,ךליאו ב"יפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא-ירעש הכוראב האר (15

.(120 'מע י"שת מ"הס) ו"פ ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד (16

.230 'מע םולש-תרות ש"הס האר (17

.א,הצק ג"ח (18

.א,צ םיליהת (19

.א,ופ םש (20

.א,בק םש (21

.י"שרפבו במ,ל אציו (22

.טבש 'יד ינגל יתאב ה"ד (23

.דועו .א,וטר ב"ח .ב,טמר .ב,גל א"ח רהז האר (24

.(ךליאו דסקת 'מע) פ"הע ך"נ ת"הוא הארו .ה,ה ילשמ (25

.(ב,ג) המדקהב ז"וקת האר (26

.ג,בי ךתולעהב (27

.ב"ס ק"הגא אינת (28

.תכסמ םויס ירחאל םירמואש "ךלע ןרדה" חסונ .ב,חכ תוכרב האר (29

.(מ"ערב) ב,גנר ג"חז .א"עס ,בס ןיטיג האר (30

.דועו .ךליאו בעק 'מע ח"נרת מ"הס האר (31

.א,זי תוכרב (32

.ךליאו 104 'מע ה"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות הארו .זי,אנ םיליהת (33

.א,י תבש האר (34

,אנ .ג"ער ,זמ) חלש .(ד,טי .ב,חי) ינימש ת"וקלב אבוה .ב,בכר ג"חז .(וצק) ח"נס ריהבה 'ס האר (35
.מ"כבו .(א"עס

.ז"צס בוט-םש-רתכ .אשת 'פ םיניע-רואמ .ןנחתאו 'פ ףסוי-בקעי-תודלות האר (36

ינויצ המכ ל"ומה ידי-לע ופסותינ וז ארודהמב .ךליאו 271 'מע ט"ח ש"וקלל תופסוהב םג ספדנ הז ףיעס (37
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ

.א"ער ,אמ םירדנ .א"עס ,חס תובותכ האר (38

.א ארקיו אמוחנת .ו ,א"פ ר"קיו (39

.מ"כבו .ב,דמ ש"הש ת"וקלב אבוה .ב-א,חל הכוס האר (40

.הגומ יתלב החנהמ - הז עטק (41

.מ"כבו .'בהו 'אה הזה םויב יכ ה"דס ירחא פ"ר ת"וקל האר (42

.ל,זט ירחא (43

.ד,זכ םיליהת (44

.פ"הע (ושת זמר) ש"ליו םיליהת שרדמ (45

.ל"נה ש"וקלב ספדנ - ףיעסה ףוס דע ןאכמ (46

.ו"פ תישארב תדגא הארו .18 הרעהבש (47

.ט,ט הירכז (48

.מ"כבו .ג,ה ארקיו ת"וקל האר (49

.ד"ס (50

ק"כ ידי-לע ונקותש םינוקית המכ ירחאל ,התליחתב זט תרבוח ד"בח-ןואטבב ק"הלב הספדנ וז החיש (*
.ר"ומדא


- םיארבנה לכבש תוקולאה יולגו רכינ היהי אובל-דיתעלש ןוויכמ
אלא הניא תואיצמה לכש העשב ,אובל-דיתעל הרישה ןיינע והמ
?תוקולא
לכ תא לבקל ידכש - וז האצמה סופתל דחא לכ לוכי הרואכל
אליממו ,"וחיש ךופשי 'יוה ינפל"ש שקבי ,ול םיכרצנה םיניינעה
!?לכה תא ול ונתי

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םלועה לכ האר םידליה תוכזב
תוקולא


והוריכה" םה םידליה אקווד ,לארשי יאישנו ילודג לכ ןיבמ עודמ
!?"הליחת

והוריכה םה"ש ל"זח םירפסמ - ףוס-םי תעירק תעשב ויה םהש ,םירצמ תולגב ויהש םידליה תו
."הליחת

הליחת ריכה ימ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,לארשי יאישנו ילודג לכו ,עשוהי ,וניבר השמ וכלה םיב
ויה םה .יעבדכ וכנחתנו םירצמ תולג דובעיש ישוקב ולדגש לארשי ידלי אקווד - ה"בקה תא
."והוונאו יל-א הז" - עבצאב וארהו ,תוירשב םיניעב תוקולא וארש םינושארה

םלוכש ביבסמ םלועה לע םג לעופ הזש דעו ,םיה עקבנ יזא - הלאכ םידלי םע םיכלוה רשאכו
םישיגרמ םה םג ;הריש רמול םיכירצ םהש םישיגרמ םש םיאצמנה םירופיצה םג .תוקולא םיאור
.עבטהמ הלעמלש ןיינע םלועב עריאש

ךכ לע טבה ילבמ רשא הזכ ןפואב םידלי םיכנחמ םירצמ תולגב םיאצמנ רשאכ םגש העשב
דוגינב איה םתגהנהו ,רתוי הברה םה םידוהי-םניאש םידלי ,"םימעה לכמ טעמה םתא"ש
,"ולכאת ץראה בוט"ש ןכיה ,םירצממ תאצל םידליה םינכומ ןכ-יפ-לע-ףא ,תידוהי הגהנהל
,ה"בקה לע ירמגל םיכמוס אלא ,"םהל ושע אל הדיצ םג" וליפאש ןפואבו ,רבדמל ךלילו
,"םימ ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ארונהו לודגה רבדמ"ה תא םריבעיש

-לעבש הרותו בתכבש הרות קר אל םהמע םידמולש הז ידי-לע - הלאכ םידלי םיכנחמ דציכו -
יגהנמב םג םירודח ויהי םיימוי-םויה םהייחש ךכ ,לארשי יגהנמב םג םתוא םיכנחמ אלא ,הפ
- לארשי

העשב ,יכ ,םהינפלמ םיהו ,םהידיצ ינשמ רבדמה ,םהירוחאמ םירצמש ךכמ ארייתהל ןיא יזא
.עקבנ םיהו םיב ךליל םילוכי - הלאכ םידלי םע םיכלוהש

:תורודה לכל הארוה יהוזו

םה לארשי -ינבש ןוויכ ,ךכל םיקוקז דימת ירהו - עבטהמ הלעמלש םיניינעל םיקוקזש העשב
תמגודב ,עבטהמ הלעמלש ןפואב אוה לארשי-ינב לש םויקה ,ןכ םאו ,םיבאז 'ע ןיב תחא השבכ
יל-א הז" םיזירכמש םידליה ידי-לע ,סנהל םיכוז ימ ידי-לע הנה - ףוס-םי תעירק
.םהינקזו םהיתובא ךכב םיריכמש ינפל דוע ,"והונאו

אלא ,עקבנ (רתסההו םלעהה) םיהש דבלב וז אלש ,הרותה ונל תרפסמ ףוס-םי תעירק תודוא
.לארשי-ינב לע הניגהש המוח השענ ומצע םיהמש ,ונייה ,"המוח םהל םימהו" - הזמ הריתי

אל הנה ,"והונאו יל-א הז" הליחת םיזירכמש םידלי םיכנחמ רשאכ :תורודה לכב אוה ןכו
,הזמ הריתי אלא ,םירתסההו תומלעהה לכ םילטבתמש ,עקבנ (תוערפהה) "םי"הש דבלב וז
.לארשי ינב לע ןגהל המוח םישענ םמצע תוערפההש
ק"הלב תוחנה דעו ידי -לע רואל-אצי - א"כשת'ה טבשב א"י ,חלשב תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

רקיעה אוה השעמה


ינפלש ןמזה ןיב הנימ-אקפנ ןיא
התעד ןמזהל תוקלתסהה


םלועב תוקולא תולגל ,"השמ ישנא" דיקפת

,ויתומא 'דב רגסיי יזא ,"ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה" רמאנש ןוויכש ןעוט ידוהי ר
;ידוהי דוע םע השענ המו םלועב השענ המ ול תפכיא היהיש ילבמ ,הבישיב וא תסנכה-תיבב
םירמוא יזא - ומצעלו ודבל ללפתיו דומליו ,קותשיו בשיי אוה וליאו ,"םכל םחלי 'ה"ש
םירצמב לכאנ רשא הגדה"ל ותוא םיחינמ ןיאש ולא םע המחלמב רבודמ רשאכ אוה הז רדסש ,ול
."םניח

רשאכ וליפא וא ,תוקולאב תובהלתהמ ידוהי ררקל םיצורש המחלמ תודוא רבודמ רשאכ לבא
"םירחא ינפב התוא הרקה"ש "תחתור יטבמא"ד לשמהכ ,םלועב תוקולאל תורירק לועפל םיצור
,הרותה תא לביקש ,"השמ ישנא"מ אוהש תעדל וילע - (לארשי ינבמ םניאש םלועה תומוא)
,תסנכה-תיבבו שרדמה-תיבב קר אל - םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל םיכירצש רמאנ הבש
ךירצ ,אצמנש םוקמ לכב ,ורחסמל וא ותרשמל ותכלבו בוחרב ותכלב ,"ךיכרד לכב" אלא
.תוקולאל ילכ ותושעל
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ז"טשת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)


יברה לש תוחילשה יולימב ךישמהל

ןמזהל (תוקלתסהה םדוק) הז ינפלש ןמזה ןיב הנימ-אקפנ ןיאש תומילשב ןימאהל קר םיכ
רודה אישנ םע םירושק רשאכש הרומג הטלחה ךותמ ,יברה לש תוחילשה יולימב ךישמהלו ,התעד
אישנש ןוויכ ,העד םוש ןיא "עבט"ל ,עבטה יניינעב בשחתהל םוקמ ןיא ותוחילשב םיכלוהו
ולחנ ,וז העונתב ודמעש הלאש רשב יניעב םיאורש יפכ - עבטה לע תיבה-לעב אוה רודה
.הבורמ החלצה

אלא ,ותוחילש יולימב החלצה קר אל - עיפשהלו ןתיל ול עגונו הצורו לוכי יברהש עדילו
לכ לש םיימשגה ויכרצל םג גאוד יברהש ליעל רומאכ ,םייטרפה ויניינעב תימשג העפשה םג
.תויטרפב דחאו דחא

םע םירושק רשאכ ,אלימבו .וידחי םירושק תוינחורו תוימשגש רדסה דימת היה יברה לצא
.תוימשגב העפשהה םג תכשמנ ,תוינחורב יברה

ה"בקה חתופ יזא ,"טחמ לש הדוחכ" וליפא ,חותפ היהי יברה לא "חתפ"הש םיחיטבמ רשאכ
קר אל םיאצמנ םינפב ירהו ,חותפ דימת היהו ,"תותלד ול ויה אל"ש ,"םלוא לש וחתפכ"
ןחלוש" םג אלא ,("םירדי םיכחיש הצורה") םיינחור םיניינע לע הרומש ,"םורדב הרונמ"
.("ןיפצי רישעיש") םיימשג םיניינע לע הרומש ,"ןופצב
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ג"ישת'ה טבשב 'י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


תסנכ-יתב


* ולוכ םלועה לכב תסנכ-יתב חתפמו דדועמ ,דסיימ יברה
תסנכה-תיבש ,ןקתל םיבר הכ תוחוכ עיקשה ןקזה ר"ומדא"
יברה בתוכ ,"תוניחבה לכמ םיאתמה (ינחורה) והבוגב דומעי
תמקהל עייסש ידוהיל * גרובסנהויב תסנכ-תיב יללפתמל
תוכיראל אוה הלוגס ןיינעה" ,יברה בתוכ וגקישב תסנכ-תיב
"תובוט םינשו םימי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דוסי וניה ,שדוקה תרהט לע תסנכ-תיב ,ונתפוקתב דחוימבו ,תורודה לכב
.טרפה רובעו ללכה רובע ,תווצמהו הרותה םויקל תודוסיה

.(גל 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא) ד"כשת תנשמ תרגיאב יברה בתוכ ךכ

ליח לא ליחמ

דובכ" לא בתכמב יברה הנופ (הלר-דלר 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) ח"כשת לולאב י"חב
השודקה ונצראב ,קרב-ינבב 'ד"בח - לארשי תבהא' תסנכה-תיבד םשארב םיאבגהו ,םיללפתמה
."ויחי םהילע 'ה ,ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ ידי-לע ו"ת

-לעבה לארשי 'ר ר"ומדא ק"כ") ט"שעבה םילודגה תורואמה ינש תדלוה-םוי תא לצנמ יברה
תא עיבהלו ררועל ידכ ,ןקזה ר"ומדאו ("םהלש תסנכה-תיב ארקנ ומש לע רשא ,בוט-םש
תדובעב ליח לא ליחמ ךלוה םהלש שרדמה-תיבו תסנכה-תיב יאדווב רשא" ,ותווקתו וילוחיא
תרימאבו ,שרדמה-תיבכ - םיברב (תודיסחו הלגנ) הרות ירועישבו ,תסנכה-תיבכ - הליפתה
הרות ןיב עצוממה אוה ירה םיליהתה רפס רשא ,הלוגס ימיב טרפבו אוצמ תעב םיליהת
."הרותה ירפס ד"כב תוחבשתו תוליהתה קלח ,הליפתו

:וז ותרגיאב ךישממ יברה

,הכלהב םינייוצמה םירעשב טרפבו ,םימחרב לארשי ומע תליפת עמוש ןמאנו
השודקה החותפה האלמה ודימ ,הבוטל םבבל תולאשמ אלמלו םהיתולפת לבקל
ברה ,תודימ לעב ,נ"ונ א"יא ח"הרהמ יתלביקש תועידיה יפ-לע טרפבו .הבחרהו
יאדווב ,ותגהנהו שרדמה-תיבו תסנכה-תיב ירדסממ יקסלבוק 'יש ןמחנ-םייח
רחא יוליעב שדוקב תולעהל זוע רתיו תאש רתיב הז םחוכב תכלל וכישמי
.יוליע

הבוט הנכה

יברה רגיש ,(מק-טלק 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) ו"כשת רייאב ח"כב ,ןכל םדוק םייתנש
:אבה קרבמה תא הז תסנכ-תיב ישארל

בוחר ,רימדול ,['לארשי תבהא' תסנכה-תיבל הרות-רפס תסנכהל=] רדסמה דעו
.קרב-ינב ,30 שיא-ןוזח

'לארשי תבהא' יד"בחה תסנכה-תיבל התסנכהו הרות-רפסה תביתכ םויס אהי
,תועובשה גחב תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל הבוט הנכהו הבר החלצהב
.הלוכ הנשה לכב הז לכ ךישמהלו ,ט"שעבהדו אחישמ אכלמ דודד אלוליה

,הכרבבו דובכב

המיתחה םוקמ

הדיקשבו הדיקב

םחנמ ומשו ידוהיל בתכמ יברה רגיש (טכ 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) ו"כשת ולסכ שדוח-שארב
,טכעה 'יש בד-םהרבא ברה ,דבכנה ובר ידי לע" :יברה ןייצמ בתכמה תליחתב) ןאטיוול
:("הבורק םגו המלש האופרל וריכזאו .ורובע הכרב תשקב הלבקתנ

לצנמ יאדוובו ,רבזג רותב טרפב ,תסנכה-תיב ןעמל הבוטה ותונקסעמ יתעמש
לארשי ינב וניחא וב ,םימשה רעש הזו ,ומשל יואר תסנכ-תיב היהיש ותעפשה
לכב תבהאו עמש םיימעפ םירמוא םוי לכבו םימשבש םהיבאל םימכ םביל םיכפוש
םג לא ,הדיקב הליפת תיב קר אל היהיש םגו .ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל
.םינומדק םימימ גהנמכ םינוכנו םיעובק םירועישב ,הדיקשב הרותל שרדמ-תיב

ותדובע ךישמהלו ונכ לע דומעלו ונתיאל הרהמ בושל ול דומעי םיברה תוכזו" :בתכמה םויסב
."הנהכו הנהכ הנוכנ תואירב ךותמ ,ונוק ןוצר תושעל

"םיאתמה והבוגב דומעי"

ירבח לכל הכרבו םולש תשירד" (גל-בל 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה חלוש ד"כשת ולסכב
תחמשב קלח ילטונלו םיפסאנהל ,[הקירפא-םורד ,גרובסנהויב] םידיסחד תסנכה-תיב יללפתמו
.שדחה תסנכה-תיב תכונח לגרל ,"הלודגה הווצמה

:יברה בתוכ

ןה שמשי שדחה תיבהו ,תחלצומו הבוט העשב םייקתת הגיגחהש ךרבתי םשה רוזעי
לכב יוטיב ידיל םיאב תוינחורו השודק וב םוקמ - שרדמ-תיבכ ןה תסנכ-תיבכ
הלגנ ,הרותה דומילב ןה ,תידיסח תוינויחו תומימחב הליפתב ןה ,םינבומה
ןורקיעל םאתהב ,םוימויה ייחב םיעגונה םינידו תוכלה הנושארבו ,תודיסחו
.לעופב תווצמה םויק אוה רקיעהש ,ל"ז ונימכח וותיהש

:לחאמו ףיסומ יברה

תוימשגב םהל ךרטצמה לכב ,ויחיש םתיב ינבו םה ,םלוכל קינעי ה"בקה
.דחי םג תוינחורבו
:דוע בתוכו

הכ תוחוכ עיקשה ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדאש ,יאדווב עודי לכל
:תוניחבה לכמ םיאתמה (ינחורה) והבוגב דומעי תסנכה-תיבש ,ןקתל םיבר
.'וכו םיברב דומיל ירועיש ,הליפתה חסונ ,תסנכה-תיב תשודק עגונב

םימי תוכיראל הלוגס

זכרמב דמעש ,ד"בחל ברוקמה וגקישמ ידוהיל (חמ 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ
:ריעב הרות-דומלתו תסנכ-תיב ןיינב תבוטל עוריא

הרות-דומלתו תסנכה-תיב ןיינב תבוטל ףשנה ןתח תויהל עגונהב תויטרפבו
םימי תוכיראל אוה הלוגס ןיינעה רשא בתכב םג לופכאו יתרסמ רבכ ,'וכו
ךרואו ונייח איה רשא דועו ,איה םייח תרות וניתרות ירהש ,תובוט םינשו
הזב ףרטצמש ,רומאה ןוגכב ףשנב טרפבו ,הליפתה ןיינע הז ךרד-לעו ,ונימי
.הקדצו םידסח-תולימג ןיינע םג

םירועישה יפתתשמ יוביר

- םשארב םיאבגהו - םיללפתמה דובכ"ל (אכק 'מע ,דכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ ךכו
:"ויחי םהילע 'ה הרותל םיתע תועיבקהב םיפתתשמו 'תבש ירמוש' תסנכה-תיבד

-תיבב םיברב השודקה וניתרות דומילב םיתע-תועיבקהמ . . יתעדונ םעונב
שרוד ןיא יאדווב תסנכה-תיבב הרות ירועיש דומילד ןיינעה לדוגו . . תסנכה
. הפדעהלו זוריזל אלא יתאב אלו . . תומוקמ המכב אוה ראובמ ירהש ,תוכירא
םיפתתשמה רפסמ תוברהל תולדתשהב זוריז ,ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא .
התלגתנ ונירודבש הרותה תוימינפבו הרותד הלגנב ,הרותב דומיל ירועישב
.תסנכה-תיב יללפתמ לכ לולכל לדתשהל ןכו ,תודיסחה תרותב

םילספס ופסוותיש

תדע' תסנכה -תיבב םיללפתמה להק"ל (חסק-זסק 'מע ג"כ ךרכ שדוק-תורגא) בתכנ אבה בתכמה
םריכזי יכ בתוכ יברה .להקה יסנרפ וחלשש בתכמל הבושתב ,"רתסשנמב 'י"ראה חסונ - לארשי
:םכרבמו ונתוח ןויצ לע

.א"טילש םהיתוחפשמו דחאו דחא לכ לע םיבר םימחר תוררועתהל

,םהלש תסנכה-תיבד ןיינבב הפסוהה רומגל חילצי םדיב 'ה ץפחש ןוצר-יהיו
.םיבתוכ ותודוא

:ובתכמב יברה בתוכ דוע

עומשל םיאבה ןהו הליפתה תדובעל םיאבה ןה ילספס ופסוותיש רקיעו דועו
.השודקה וניתרות ידומילב

לכל סנרפמו ןזה אוהש ,םשה תכרבב ןכ םג ףסותי הז ידי-לע יאדווב רשא
,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ךרטצמה לכב הסנרפ ,םימחרבו דסחב ןחב ובוטב
.םלוכ דגנכ הרות דומלת רשא היתווצמו הרותה ןתונ אוהו

- םישקבמ הריפסל הכרבל ףכית רשא ,הריפסה ימיב ונא םיאצמנ רשא טרפבו
זא רשא ,ונימיב הרהמב ,המוקמל שדקמה-תיב תדובע ונל ריזחי אוה ןמחרה
-ץראב ועבקיי תויולגבש תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב - דועייה םג םייוקי
.הרות םהב םיציברמו םיארוקש ןוויכ ,לארשי

"יאמצע" תסנכ-תיב

לכוי ובש שדח תסנכ-תיב דסייל ,םייוסמ ידיסח ברל יברה הרומ ובש (ןפוד אצוי) הרקמ הנה
:(חק 'מע גכ ךרכ שדוק -תורגא) יברה ול בתוכ ךכו .יאמצע ןפואב םוקמה יניינע תא להנל

.תסנכה-תיב ןיינע תודוא בתוכ וב . . ובתכמ לבקתנ קספה ירחאל

עיגפמב יתעד םילאושש דעו הז ןוגכב ברעתהל יניינע ןיא ללכב יכ ףא הנה
,['קלח' אל=] רעטאלג ןייק טינ זיא עקרה יתרעשה יפכש ןוויכ לבא ,'וכו
לעש תויסנכ-יתבב תוברהל תויהל ךירצ ןושארה לכשומהש רקיע הז םגו דועו
יתיוויח ןכל ,וב אצויכו רוהטה םנחמבו ,וז וניתפוקתב טרפב שדוקה תרהט
דובכ היהיש םימעט המכמו רבדה ןוכנ ינמז ןפואבש ףאש ,הזל םאתהב יתעד
,ליעל רכזנה יפ-לע - תועיבקל עגונהב לבא ,בתוכ התודוא תסנכה-תיבב ותרות
ותירחא ירה ,רעצמ ותישאר היהי םא וליפאו ,ומצעל תסנכה-תיב דסייש בוט
היהיש רשפא-יא םאב וליפאו . . דואמ הגשיש ןוצר-יהיו ,םינפ-לכ-לע הגשי
יאמצע תויהל לוכיש תסנכה-תיב רבד -לע לדתשהל ךירצ ,שממ ותיבב תסנכה-תיב
.התעד תסנכה-תיבב רשאמ רתוי

...הלעמ לש המגודב

יפכ) 770 תבחרהב קוסעל הברה רשא ,ןיילק ןורהא 'ר ח"הרה ןהל הכזש 'תויודיחי'ה תחאב
שדוקה-ןורא תא תונבל דציכ יברה תא הלה לאש ,(םדוקה ןויליגב הז רודמב הבחרהב רפוסש
ותב ןורכזב הרמתשנש יפכ) יברה תבושת .ול תפסותכ וא ומצע ריקהמ קלחכ םאה - 770-ב
:(התיה

."דרפנב היה הז שטיוואבוילבש יל המודמכ"

ד"בח תסנכ-יתב רקס

.םלועה יבחרל רגוש אשונב ןולאשו ד"בח תסנכ-יתב לע רקס ךורעל יברה הרוה ז"טשת תנשב
:םשרנ ןאכ םלוצמ וקתעהש ספוטב

בותכי דחאו דחא לכש א"טילש ר"ומדא ק"כ ןוצר והזו םהלש םירבחה לכל הז רוסמל םבוטמ"
."ותלוכיבש המתודיסחה ינייעממ


חלשב תשרפ


(י,די) 'ה לא לארשי ינב וקעציו

ינפוא תמגודב םה לארשי -ינב - הז יפל ."הבכרמה ןה ןה תובאה" :(ז"מפ ר"ב) ל"זר ורמא
שערב" איהש ,םינפואה תריש תמגודב איה ("'ה לא . . וקעציו") לארשי-ינב תקעצו ,הבכרמה
."לודג

לש "ויתובכרמ ןפוא תא רסיו" היהיש ךכל המרג ,השודקד "ןפוא" תניחב לש וז תוררועתה
"וישע ידי" ןיא ,עמשנ "בקעי לוק לוקה"שכו ,"םיקולא השע הז תמועל הז" יכ ,הערפ
.תוטלוש
(ונתשרפ הרותה-רוא)


(די,די) ןושירחת םתאו

(ייחב וניברב אבוה ,שרדמ) ןושירחת םתאו :השמ םהל רמא - ה"בקהל םיקעוצ ויה תיעיבר תכ

?'ה לא ללפתהלמ השמ םבכע עודמ :הומת רבדה

'ה תדובעב תוררועתהו היישע לכ ."אליעלד אתורעתא - אתתלד אתורעתאב"ש ללכה עודי אלא
הנוילע הגרדמו הניחב שי ךא .הלעמלמ המוד העפשה תררועמו תמרוג ,הטמל םדאה ידי-לע
אתורעתא") ה"בקה דצמ האב וז הגרדמ העפשה .םשל תעגמ םינותחתה תדובע ןיאש ,רתויב
.(הטמה תדובעמ האצותכ אל ,המצע דצמ "אליעלד

,וזכ הנוילע הגרדמ אובת ףוס-םי תעירק ,רמולכ ."ןושירחת םתאו" ,לארשיל השמ רמאש והז
.םכתליפתב תלעות ןיא ךכ םושמו ,םשל תועיגמ םכלש ("אתתלד אתורעתא") תוליפתה ןיאש
הכ הגרדמ לש הכשמהו העפשה תולגתהל תדמועש רחאמ יכ ,וז הליפתל םוקמ ןיא :וזמ הרתי
לודג ךלמ ינפל דמועש ימ ךרד -לעו .תטלחומ תולטבתה םכב ררועל רבדה ךירצ ,תילענ
.ויפ תא תוצפל ללכ לגוסמ אוה ןיא ,וילא ותולטבתה םצוע תמחמש ,ארונו
(ח"סקת םירמאמה רפס)

* * *

םתאו" - תילטה תא לפקל ,ןיליפתה תא ץולחל ,רודיסה תא רוגסל איה ךרדה םימעפל
.תסנכה-תיבל ץוחמ לא תאצלו - "ןושירחת

'םי'ה תא םהל ערקיו םהילא אוביש ימל םיכחמה םיבר םידוהי שי ץוחבש םושמ ?המל תאז
.םתמשנב ןומטה בוטה תא הלגיו םהילע ריתסמה יוסיכה תא עיקביש - םהלש יטרפה
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(זט,די) ךטמ תא םרה התאו

העבשל והכיהו 'וג רהנה לע ודי ףינהו" ,(אי והיעשי) ביתכ אובל הדיתעה הלואגה לע
?הדיתעה הלואגל םירצמ תאיצי ןיב לדבהל םעטה והמ .הטמ ידי-לע אלו דיב הפנה - "םילחנ

ךירצ היה הטמה תא .םיה תא עורקל ידכ הטמל השמ קקזנ אל םירצמ תאיציב םגש ,אוה רבסהה
תא הדור ה"בקה ןיא" ,(ט"פ ר"ומש) ל"זר רמאמכ ,םירצמ לע שנועו ןיד ךישמהלו ררועל ידכ
הטמב ךרוצ היהי אל ,"ןווא ילעופ לכ ודרפתי" זאש ,אובל דיתעל ןכלו ."לקמב אלא םיעשרה
.ללכ
(טפק 'מע ,טיק קרפ ז"לרת 'הככו')


(בכ,די) המוח םהל םימהו

וז אל - םיה ךותל הז ליבשב סנכיהל םינכומו ותרותלו ה"בקל םינומא םירמוש לארשיש העשב
.ןגמ-תמוחל ךפוה ומצע אוה ףא אלא ,לטבתמ "םי"הש דבלב
(524 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אל,די) 'הב ונימאיו

(אל,די חלשב אתליכמ) הנומאה תוכזב אלא םירצממ וניתובא ולאגנ אל

:הנומא יגוס ינש שי

."ומצע תא השוע רבד ןיא"ש בייחמ ןויגיההש רחאמ םיקולאב ןימאמה םדא - תילכש הנומא
,םצמוצמ יקולא רואל קר תלבגומ ,הנממ תעבונו האירבה לש המויק לע תססובמה ,וז הנומא
הלעמלש יקולא רוא הגישמ איה ןיא .םלועה תגהנהב שבולמו עבטה יקוחב לעופו םייקה הזכ
.םלועה יניינעו עבטה תגהנהמ

המויק ןכלו ,תוקולאל ותוהמ םצעב רושקה ,ידוהי לכ לש ותנומא - תימינפ ,תיעבט הנומא
תוחכוהל הקוקז הניאש ,דוסי -תחנהכ וב תספתנ ,יעבט-לע יקולא רוא םג ,תוקולאה לש
.םירבסהלו

תולבגה תא תלמסמ ,"רצימ" ןושלמ "םירצמ" - "םירצממ וניתובא ולאגנ הנומאה תוכזב"
םהב הריאה זאו ,עבטה תולבגה לש ינחורה "רצימ"ה ןמ הליחת ולעתה לארשי-ינב .עבטה
"רצימ"ה ןמ םתאיצי תוכזב .עבטב שבולמה יקולא רואל תלבגומ הניאש ,רתוי תילענה הנומאה
.הטושפכ םירצמ תאיצי ,ימשגה רצימה ןמ םג תאצל וכז ,ינחורה
(239 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

הנומאה ןיינע - ?םירצמב ותבשב ףא ידוהי לכ תמשנב ריאהו הלגתנש יקולא רוא ותוא והמ
ךכמ האצותכו ,ובש 'תודהיה תדוקנ' התלגתה ידוהי לכ לצא .(אל,ד תומש) "םעה ןמאיו" -
בוכיעו העינמ ןיא ה"בקה לצא ןכש ,ולאגי ןכאו ולאוגל לוכי ה"בקהש הטושפ הנומאב ןימאה
.ו"ח ללכ

הנומאה ."הנומאה תוכזב אלא םירצממ וניתובא ולאגנ אל" רמאמה לש ימינפה שוריפה והז
.םירצמ תולג לש הרטמה איה אלא ,דבלב תידדצ תוכז הניא
(218 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


רמטסו ףרודסרטמ ,שטיוואבויל

,ל"צז ףרודסרטאמ ד"בא ,יבס םשב עיפוה ('יבר יצוצינ' רודמב ,אצש) םדוקה ןויליגב
תבישי דוסייל עגונב יברה ול רמא ,ת"ש'ה תנשב ע"יז ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לצא רקיב רשאכש
.ב"הרא לכב תובבר וטשפתי הז בשעמש - "ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר" :ב"הראב םימימת-יכמות

תחלצהל יברהמ הכרב שקיבש יל רפיסש ,ל"ז יבסמ יתעמשש המ יפ-לע ,ריעהל יתאב ךכ לעו
הרגסנ הפוריאב ותבישיש רחאל) קרוי-וינב םיקה הפוקת התואבש - "רפוס ןתח" - ותבישי
ספדנ םג ןכ .ל"נה הכרבב יברה וכריב ךכ לעו .(ב"הראל אבו אכבה קמעמ לצינ ומצע אוהו
גח) 14 'מע 83 ןויליג "ונייח תיב"ב םג עיפוה ןכו ,"ורודב לאומש" ,ויתודלות רפסב
.תובישיה יתש לע היה רבודמה ילואו .(א"שנת'ה חספה

הלעמל ,ל"נה הבישיה דואמ הלדג ןכא םינשה ךשמב :תודבוע רפסמ ונייוצי הז רשקהב
תודיסח ירועיש ודסיו ד"בחל ףרודסרטאמד ברה ידכנמ המכו המכ וברקתנ ,ליבקמב .רעושמהמ
םימימת-יכמותב דומלל הבישיה ירגובמ המכ וכז ףא ןמזה ךשמב .הבישיה ידימלת ברקב
םע ךדתשהל הכז יבס יכ ,ןייוצי דוע .לבת יבחרב יברה לש םיחולשה אבצ םע םויכ םינמנו
,שטורוואמ ץ"יירה לש ותדכנ תא אשנ (1ףרודסרטמד יחכונה ברה) ונב רשאכ ,ברה תיב תחפשמ
.ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש ונתוחו ע"יז קדצ-חמצה לש ונב

שיו .ד"בח דגנ וינפל ורבידשכ ףקותב החמ ל"צז רמטסד ברהש ,ל"נה המישרב אבוה ןכ ומכ
:ןהמ תודחא ןייצאו ,םימעפ המכו המכ הז ןיינעל שרופמב סחייתה ומצעב יברהש ריעהל

םיעירפמ רמטס ידיסחש עמשש העומשה לע יברה אלפתמ ,302 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקילב (א
.ןקזה ר"ומדא ירבד לע םידסוימ וירבדש רמטסד ברה לש ורפסב הארש העשב תודיסחה דומילל

יתרקיב ינא ,םינייוצמ םיסחיב ונייה" :רמואכ יברה טטוצמ 85 'מע 'המכחה לצב' רפסב (ב
.2"תופי םינפ רבסב ינלביק אוהו . . ולצא

יגוחד םינברה לש סחיל עגונב יברה ןייצמ - םימ"מה תונש תליחתמ - דחוימ הנעמב (ג
.(קייודמ וניא ןושלה) דובכ ישגרב וסחייתהו תישיא ינורקיב םבור :ד"בח יפלכ רמטס

ריכזמה .םהל קלחש דובכה סחי לע ודיעה ולצא ורקיבש ד"בח ינברמ המכ ,ךכ לע ףסונ
-לש-יעיבשב תופוצר םינש המכ ךשמב ולצא רקבמ היה רנורג 'יחיש בייל-הדוהי ברה ח"הרה
הז גהונ) ולש תסנכה-יתבב ומאניש תושר שקבמו ,יברהמ םולש תסירפ ול רסומ היהו חספ
.(ל"חר דואמ הלוח היה רשאכ ,ותריטפ ינפל םייתנש דע ךשמנ

,הנש ידמ יכ רפסמ (ימאימב ש"נא תליהק ברו ד"בח תבישי שאר) אריפש בייל ברה ח"הגה
תאפמ) ותיבב ןיינמ םישוע ויה ,ץיקה ישדוח ךשמב ,ימאימב תוהשל גהנ רמטסד ברהשכ
והודביכו חרזמב והובישוהו ,שדוק-תבש לילב םש ללפתהל ךלוה היה אריפש ברהו (ותושילח
.'וכו
הניטנגרא ,סרייא-סונאובב יברה יחולשמ ,רשיפ יולה יול ברה


:תכרעמה תורעה

תרות ,ע"נ אקשומ 'יח תינברה תריטפ רחאל ףרודסרטמ ד"באגה לש ןימוחנת רוקיב האר (1
.181 'מע א"ח ןויצ םחנמ - םחנמ

.343 'מע ב"ח ןויצ םחנמ - םחנמ תרות ,ד"ישת'ה ןוושחרמ ט"י םויב (2
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלשב תשרפ שדוק תבש
הריש תבש ,טבשב ג"י

:הרותה תאירק

.1הרישה תאירק תעב דומעל םיגהונ

קוספ-ףוסב ומכ (בכ,די) ןושארה "םלאמשמו . . המוח םהל םימהו"ב ןגנל גוהנ ונייח תיבב
ובש קוספ לכב םינגנמ (וט קרפ) המצע הרישב ."קזח" ינפל ומכ (טכ ,די) ינשבו ,ליגר
.2"םיב . . 'הל וריש" :(אכ,וט) םירמ תרישבו .טי-זט .אי .ו .ג-א םיקוספ :'ה םש רכזומ

ןה ,"קלמע (יריצב 'ז) 4רכז ךכ-רחאו ,(לוגסב 'ז) רכז תא החמת" :השרפה ףוסב 3םיארוק
.[טק ןויליג 'תורשקתה'ב ראבתנ רבכ 'קלמע תאכה' תלילש רבדב] ריטפמב ןהו יעיבשב

.5(ה קרפ םיטפוש) "הנש םיעברא . . האיבנ השא הרובדו" :הרטפה

םשב (7תועטב) ץראב םויכ ארקנה תוינטק ןיממ הסייד] 6'עשאק עצראווש' לוכאל גהנמה
:ןלהלדכ ורוקמו ,['תמסוכ'

:8ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס ב"שת הריש תבשב

לש עובשב רשא ,10גהנמ עבק [9לארשי יגהנמ לש ץיפמו ססבמ ,דסיימ היהש] גארפמ ל"רהמה"
םידליה תא ץבקל ,םינטק 11םידליל םירוהה לכלו תוקוניתה ידמלמ לכל הרומ היה חלשב תשרפ
םירופיצה ורש דציכ ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסלו תסנכה-תיב רצחב הריש תבשב
םידליהו ,'רישי זא' תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכו השמש העשב ופצפיצו
.ודקרו ורשש םירופיצה תא וליכאהו 12םיה יצעמ תוריפ ופטק םינטקה

,13םירופיצהו םילוגנרתה ינפל הונתיש [הסייד] 'עשאק' םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה
ךרבמ ל"רהמה היה ןכמ רחאל .םירופיצה תא םינטקה םידליה וליכאה םהבש םיה תוריפ רכזל
םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגלו םידליה תא ךנחל וכזיש ,םירוהה תאו םידליה לכ תא
.כ"ע ."םיבוט

ןושאר םוי
טבשב ד"י

.14ןונחת ןירמוא ןיא החנמב

ינש םוי
טבשב רשע-השימח

.15ותפוח םויב ןתח וליפא ,םינעתמ ןיאו 14ןונחת םירמוא ןיא

:םוי לש וניינע

ןליאה תוריפ םירשעמ ןיאש ,רשעמ ןיינעל" - לארשי-ץראב אנידל עגונ 'ןליאל הנשה שאר'
-םוי' םשב טבשב ו"ט ארקייש ס"שב וניצמ אל לבא ,16"טבש רחאל וטנחש לע טבש םדוק וטנחש
העברא לכ ,ידדה ידהב ינתקד ןוויכ"ש ,17םינושארב ראובמכ - אוה ךכל דיחיה רוקמה .'בוט
.18"ידדהא אימד אהב ,דחיב םינש-ישאר

איה הדובעה תלחתהש ןוויכ :19ורואיב ,םיבר ןושלב 'תונליאל הנשה-שאר' ליגרה ןושלה
חימצהל ,םירחא לע עיפשהל ונייה ,'ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה'מ
.20הליפתב ומצע תדובע ליחתמ ךכ-רחא קרו ,תונליא

:תוריפ תליכא

ונייהד ,הטנחה ןמז קר זאש ףאו ,"21תונליא לש תוריפ ינימב תוברהל םיגהונ" טבשב ו"טב
הכרב רועישכ הליכאו ,םיחבושמ יכה תוריפו םינכומ תוריפ לוכאל םיגהונ ,החימצה תלחתה
.22יולגב זא רבכ םתוא םיאורו ,'שאר'ב רבכ םילולכ תילכתהו םויסה םג יכ ,אקווד הנורחא
- 23"שבדו ןמש תיז . . ןומירו הנאתו ןפג" - לארשי-ץרא ןהב החבתשנש תוריפ ינימ טרפבו
רופיסכ ,םיסינל תדחוימ תוכייש םהל שיש ,םיבורח םג לוכאל םיגהונו ,"24םירמת שבד"
הזל ךשמהבו ,"תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בקב ול יד"ש אסוד ןב אנינח יבר לע ארמגה
.25'םיסינב דמולמ' ותויהב ,ול ועריאש םיסינ המכו המכ לע רפוסמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ הז לעו - 26'וכ רהוזו ך"נתמ םיטוקיל רמול םיגהונ שי
.27"ןכ םיגהונ וניתונידמב יתיאר אל"

:םיסוניכ

,הזל הז םירושק םינש-ישאר תעברא לכש ןוויכו ,"שאר"ה ידי-לע איה םירביאה לכ תודחאתה
יללכה הנשה -שארבכ ויהיש ,ןליאל הנשה-שארב לארשי-ינב תא סנכל דחוימ ןיינע שי
,"םשה תואבצ" הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש לארשי-ידלי לש םיסוניכ טרפבו ,"דחאכ םידחאל"
רקיע אוה זאש ,תוינחורב (רקיעבו) םג ,לודיגהו החימצה ןיינע דחוימב שגדומ םהבש ןוויכ
.28"רענל ךונח" ךוניחה

יפל םוקמו םוקמ לכב ,ירשפא יכה 'םע בורב' היהיש ידכ םיאתמה ןמזה תא רוחבל שי
-תבשה םויל דע ,ירחאלש םימיב ,ומצע טבשב ו"טב ,טבשב ו"ט ברעד החנמ ירחאל :וניינע
.29('וכו םינוש תומוקמב ,ל"נה םינמזהמ דחא לכב בוט המו) הרות-ןתמד תבשה ,שדוק

ידי-לע ,םלועה "שובכל" םיכירצש ןמזה וישכע" :יברה זירכה א"לשת טבשב ו"ט תודעוותהב
.30"הרותה דומילב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהו העיגי

ת"סה לא וינפ הנפה ,ת"הרקב דמוע היה יברהשכ ללכ-ךרדב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (1
הלא ינש ןיב דמע ןכו ;םירמ תריש רמג דעו (הזב תועיבק התיה אל) ךרעל קוספה עצמאמ וא תליחתמ "עשויו"מ
.ת"הרקב תבשל לחהש זאמ ח"לשת תנשמ לחה

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ (2

תורישה ראשמ םגו הנשה לכד האירקה חסונמ הנושה ,דחוימ םימעט-חסונב םיה תריש תא הרותב ארוק היה ז"הדא
יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,הרותבש
ז"הדא תודלות 'סב ק"הלבו ,38 'מע ו"שת ש"הסב הארו .460 'מע ב"ח םירוביד-יטוקיל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.(1070 'מע ד"ח

.הכוראב יברה תרעה םש הארו .72 'מעב םירופ יגהנמבו ,םש (3

תבית דוקינב ןאכ ומכ ,תיעטומה הביתה לע קר רוזחל ש"נא ןיב םיליגר ,תחא הביתב העטו הרותב ארוקה (4
'לה ז"הדא ע"ושב הארו .(ומצע קוספב תובותכ דחי םג םילימה יתש וליאכ עמשייש םיששוח ןיאו) "רכז"
.נ"שו 19 'מע מש ןויליג 'תורשקתה'בו ד ק"ס זלק 'יס ר"א ,םש ג"מרפ ,ב"ס דס 'יס עמש-תאירק

רצקל כ"דב ד"בח גהנמש ,אתיא 459 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחישבו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה-רפס (5
'ר ג"הרה] .ש"ייע ,הרישה ןמ קלח איה המחלמה םג הב יכ [!רתויב הכוראה הרטפהה] ונתשרפ איצוהל ,תורטפהב
םידיפקמ בורה לעש" ןוויכ ,תורטפהב םירצקמ כ"דב םידרפסהש רבדה םעטב יל בתכ א"טילש זוזאמ ריאמ
רשעכב יתאצמ הזו ,יגס אניינע קילסד אכיהד םיכמוס םידרפסהו ,הרטפהב םיקוספ א"כמ תוחפל אלש םיזנכשאה
ליחתהל סינותב ונגהנמו .םידרפסהו םיזנכשאה לש והייתטיש אפלחימ םילקש 'פ תרטפהב קר .הנשה ךשמב תורטפה
.[םידרפסהכ םש ד"בח גהנמו - "זנכשא גהנמכ 'םינש עבש ןב' םש םג

ןייצ ב"ח םש םינויצו תורעהבו .תבטב זי ,םוי-םויה - רוקמה .ד"בח-ללוכ חול .72 'מע םיגהנמה-רפס (6
לכאמהש ןוויכ) אבה עטקב רומאה לכל רושק הארנכו .םיקפתסמ תופסותהו ה"ד חר 'יס ח"בב רבכ רכזנ גהנמהש
.(תופועה לע ביבח

תידומלת-הידפולקיצנא הארו .1057 'מע (ב"לשת) 'םילשורי תחנמ' רודיס .ב ק"ס חר ןמיס הרורב-הנשמ (7
.םש םירויצבו 'ןגד' ךרע

.73 'מע ב"שת תוחישה-רפס (8

.האבה הרעהבש ז"משת 'תויודעוותה' (9

ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' ,"לארשי תוליהק לכב הז גהנמ התע םישדחמ ויה יאוולהו" :יברה ריעה ותעשב (10
,הז רופיסמ הארוהה ראבמ 522 'מע ב"ח תוחיש-יטוקילבו ,(הגומ יתלב - 454 'מעב תופירחב ש"ייעו) 448 'מע
,ירמגל גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז לכ קיתעהל אל" הארוהה התיה ח"משת טבש 'וב ,השעמל םלוא .ש"ייע
םחנמ-לכיה - עמשנ וניאש רבד רמול אלש הוצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש םשכ=) "'וכ ךכ 'וכ הווצמש םשכו
.13 הרעה ןמקל הארו .(בחרה רוביצל וצפוהש תוארוהב קר רבודמה הרואכלו .ול 'מע ב"ח

.(115 הרעה ,םש ז"משת 'תויודעוותה') ףוס םי תעירקמ חכומדכ - תודליל םג הנווכהו (11

.י,אכ הבר תומש האר (12

ז"הדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול שיו] .ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש אלא" :יברה ריעהו (13
ןיא ירהש ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי" (ח"ס דכש 'יס ח"וא) ע"ושב
ןוויכש ,םש םייח-תוחרואב אבוה תבש תפסות 'סב קיסמש ומכ אלו ,רסואש א"גמהכ קספד) "ךילע םהיתונוזמ
םהיתונוזמש םהב אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו ,(ךכב דיפקהל ןיא הווצמ םשל ןכ וגהנש
.[(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ) ךילע

עוטנל - דחוימבו ,ל"נה לכ תא םידליל רפסל שיש יאדווב לבא ,תופועה תלכאהל עגונב קר הז ירה ,תאז לכב
- "וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד רופיסב םג תאטבתמש) םייח-ילעב לע תונמחר לש הבוט הדימ םהב
.222 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס

'מע א"ח ףוסב הספדנ) ז"הדא ע"ושל המלשה .ז"הדא רודיס פ"ע ,16 'מע םיגהנמה-רפסו ד"בח-ללוכ חול (14
.ח"ס אלק 'יס (357

תוחיש-יטוקיל) שדוח-שארל סחיב ר"ומדא ק"כ הנעמ פ"עו .א ק"ס געקת 'יס א"גמ פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (15
.הז ינפלש םויב תונעתהל םהילע הרואכל ,(וטק 'מע ,ד"ח 'גהנמו הכלה ירעש' .464 'מע ,דכ ךרכ

קוניל םיקיספמ תונליאהש ןוויכ תאזו .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר .הנשה-שאר שיר ב"ערו י"שרפ (16
-שאר ימלשורי .םימה לע ןינודינש רחאל םישדוח העברא ,לעופב השדח הקיני םלצא הליחתמו ,דקתשאד םימהמ
.ב"ה א"פ הנשה

-הידפולקיצנא ,בפק 'מע הכלהב-םידעומה 'סב תורשעמה תנועו שילש תאבה ,הטנח רועישל סחיב תועדה האר
.392 'מע א"ח (ג"נשת תרודהמ) ץראה-תבש 'סל תורעהב טרופמבו ,ותליחתב 'שילש תאבה' ךרע תידומלת

רשקב היעב תררועתמ - יפוסה לקשמהמ וא לדוגהמ שילש ונייה שילש תאבהש תועדהכ קוספל םיליגרש המ יפלו
.הזב ונד רבכו ,קסשו ןומיל ,ודקובאב תורשעמו תומורת תשרפהו תיעיבש תשודקל

.א ק"ס ףוס א"פ רפוש 'לה תוינומיימ-תוהגה .א"שת ןמיס א"פ הנשה-שאר יכדרמ (17

ם"רהמ ת"וש האר ,"ידדהמ ןניפלי ,ידדה ידהב ירמג" םאש (א,ד ןטק-דעומ) ארמגה ירבדמ םג חכומדכ (18
"ןואג" םשב םירבדה םיאבומ 'הדוגא' 'סבו ,הלוגה רואמ םושרג וניבר םותח וז הבושת לע] ה ןמיס גרובנטורמ
ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה'מ חוקל עטקה לכ .[189 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש הארו .ופק 'מע 'הכלהב םידעומה' -
.948 'מע

.גית 'מע ק"גא 'קחצי-יול יטוקיל' הארו .'ןליאל הנשה-שאר' אוה ה"ר שירב הנשמה ןושלש ףא (19

.283 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (20

חלשב פ"ש .ח"לס ט"לשת טבשב ו"ט ליל תחיש הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .זט ק"ס אלק ח"וא א"גמ (21
טבשב ו"ט לחשכ] בור יפ לע .םיברב אקווד תוריפ תליכאד גהנמה תא םייקל השגדה ןיא ללכב .ו"נס מ"שת
-רפס) הזב-אצויכו הדועסה ךותב ותיב ינב םע דחיב ,תיבב ,ומצע ינפב דחא לכ תוריפה תא םילכוא [לוחב
.(209 'מע א"ח ט"משת תוחישה

.914 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (22

.ח,ח בקע (23

.[נ"שו ,ותליחתב 'שבד' ךרע תידומלת-הידפולקיצנא הארו] ג"יה ח"פ תוכרב תוכלה ם"במר (24

.300 'מע א"ח א"שנת תוחישה-רפס .ב"עס ,דכ תינעת (25

.ונרודב םג ןבומכו ,הז ירחאל םימעפ המכו .ח"פת ,האיציניו ,'רדה ץע ירפ' רפסב הנושארל וספדנ (26

.235 'מע אל ךרכ תוחיש-יטוקיל (27

.892 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (28

.241 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (29

ןמזו הבר העיגי ל"צ ןליאב ומכש ,טבשב ו"טל תוכיישה ראיבו .להוא יבשויל כ"שכו ,קסע ילעבל וליפא (30
.ש"ייע 312 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקיל - 'תאצמו' היהיש ידכ 'תעגי' ל"צ הרותב ךכ ,תוריפה םיאבש דע ברזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il