- ג"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה טבשב ט"י * ורתי 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


,םלועהמ הלעמלש 'ה תרות תולגתה
םלועה ךותב


הרושק איהש יפכ קר הרות לש תואיצמ התיה הרות-ןתמ ינפל
תוינחורב רקיעב היה תווצמהו הרותה םויק ןכלו ,םלועל
יפכ הרותה התלגתה הרות-ןתמב * ןותחתה תא ךכיזו רדח אלו
שי ןכלו ,םלועמ ירמגל ךורע-ןיאב ,הרוקמו השרושב איהש
תחישמ * השודק תואיצמל םלועה תוימשג תא ךופהל חוכה הב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא" - (1ונתשרפב) תורבדה תרשעד ןושארה רובידב
וניאישנ וניתוברד תודיסח ישורד המכב אבוה) 2םישרפמה תלאש העודי - "םידבע תיבמ םירצמ
םימש יתארב רשא" אלו "םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא" ןאכ רמאנ עודמ :(3
-המ ,שיל שימ יוניש אוה םירצמ תאיציד סנה] םירצמ תאיצימ רתוי לודג אלפ אוהש ,"ץראו
.[ןיאמ שי איה ץראו םימש תאירב ןכ-ןיאש

עדיל" - הז רבד תעידיש ,(4הקזחה-די ורפס תלחתב) ם"במרה בתכש המ יפ-לע תקזחתמ הלאשה
אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכו אצמנ לכ איצממ אוהו ןושאר יוצמ םש שיש 5
,רמולכ .6"ךיקולא 'ה יכונא רמאנש השע תווצמ" - "'וכו ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ
הלאשה תקזחתמ הז יפ-לעו .7ץראו םימש ארב ה"בקהש העידיה לע הרומ "ךיקולא 'ה יכונא"ש
?"ץראו םימש יתארב רשא ךיקולא 'ה יכונא" בותכ אל עודמ

ויהתש ,האצוהה איה יאדכ" :שרפמ ("םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא") קוספה לע י"שר
םיכירצ לארשי ינבש ךכ לע םעט אוה "םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא"ש ,רמולכ ."יל םידבעושמ
.("ךיקולא 'ה יכונא") 8ה"בקהל םידבעושמ תויהלו ךרבתי ותוכלמ תא לבקל

לע םעטו ךשמה רותב אב הז יכ - "ץראו םימש יתארב" בותכ אל עודמ ןבומ הז יפ-לע
םעל קר ךיישש (םעט) ןיינע רמול םיחרכומ ,לארשי ינב יקולא אוה 'הש ,ךיקולא 'ה יכונא"
אלו) 9"םירצמ ץראמ ךיתאצוה"ד ןיינעה - (ולוכ םלועה לכמ םיקלוחמ םה ןכלש) לארשי
.10(םיארבנה לכל ךייש רשא "ץראו םימש יתארב"

ינפל בותכש המל ךשמה לע הרומ "רשא" ןושלהד) "ךיתאצוה רשא 'וג יכונא" ןושלהמ לבא
תא ראבמ "ךיתאצוה רשא" ,"ךיתאצוה רשא אוה יכונא" ,אוה קוספה שוריפש ,עמשמ (הז
רמול שיו .11("יל םידבעושמ ויהתש ,האצוהה איה יאדכ" - דרפנ ןיינע אלו) "'ה יכונא"
ףיסומ "'וג ךיתאצוה רשא"ש) י"שר שוריפכ םיטקונ םניא ל"נה םישרפמהש םימעטהמ והזש
רשא" בותכ אל עודמ (תומוקמ המכב תודיסחב תאבומו) הלאשה תא םילאוש ןכלו (ינש ןינע
רשא"ש ,עמשמ בותכה ןושל תוטשפמש ןוויכ ,"'וג ךיתאצוה רשא" םוקמב "ץראו םימש יתארב
:הלאשה תלאשנ אלימבו ."םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא" הז אוה "'ה יכונא"ש רואיב אוה "'וג
"ךיקולא 'ה יכונא" בותכש הזו] "ץראו םימש יתארב רשא" :רתוי הלענ ראות בותכ אל עודמ
12הווהמ ןושלמ 'יוה ,(םירצממ ךאיצוהש ךכ לע ףסונ) ךתוא ארב םגש ךיקולא :אוה שוריפה
.[ךתויחו ךחוכ ,ךיקולא היהנ אוהש ןפואב ,(האירבה תא)

אלו "םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא" בותכ עודמ) הלאשה לע 13םישורדהב םירואיבה דחא
תאירבמ תוקולאב רתוי ההובג הגרד לע הארמ םירצמ תאיצי יכ ,אוה - ("ץראו םימש יתארב"
םיקולא - ('וג םיקולא ארב תישארב) םיקולא םשמ איה ץראו םימש תאירב :ץראו םימש
ןכ-ןיאש-המ ;םלועה עבטד הלבגהו הדידמ םע הרושקה תוקולאב הגרד ,14עבטה אירטמיגב
ודובכב) םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ - (עבטה דודיש) יסינ ןפואב התיה םירצמ תאיצי
לולשל וחוכב ןכלו ,האירב(ה עבט)מ הלעמל אוהש ,'יוה םשמ אב הזש ,15םלאגו (ומצעבו
האירבהמ הלעמל אוהש ,'יוה םשמ יוליג אוה הרות-ןתמב "ךיקולא 'ה יכונא"ש ןוויכמו .עבט
- "םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא" ךכ-רחא בותכ ןכל ,(ךרבתי ותומצעד ,יכונאד יוליגל דע)
.האירבהמ הלעמלש תוקולא יוליג

'ה יכונא"ש ךכ לע הרומ "'וג ךיתאצוה רשא"ש) הז רואיב םיאתמ דציכ :ןיבהל ךירצ לבא
הרומ "ךיקולא 'ה יכונא"ש ,ל"נה ם"במרב אבומכ שוריפה םע (האירבהמ הלעמל אוה "ךיקולא
("'וכ אצמנ לכ איצממ אוהו ןושאר יוצמ") 16ץראו םימש ארוב ה"בקהש "הז רבד תעידי" לע
'ה יכונא"ב שוריפה תא ללוש ('יוה םשמ) "םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא"ש רמול השק ירה -
.(םיקולא םשמ) 17ץראו םימש ארוב לע הרומ הזש ,"ךיקולא

:ללכב הרות-ןתמד שודיחהב רואיבה יפ-לע - הזב רואיבה רמול שיו

םיקרבו תולוקו שערב ,הרות-ןתמב תורבדה תרשע תרימאד שערהו שודיחה והמ :הלאשה העודי
תווצמ ןה ,18"'וכ ףאנת אל ,חצרת אל - םיטושפ םירבד םה תורבדה תרשע ,הרואכל" -
תווצמהמ קלחכ) הרות-ןתמ םדוק םג ןתוא ומייקו ,םלועה בושייו םויקל תועגונה תוילכש
םיקולא ךל היהי אל"ש ,ףיסוהלו ?(19ןושארה םדא - ןכל םדוק דועו ,חנ ןהב הווטצנש
'ה יכונא") 'ה תואיצמב העידיה םגו ,20הרות-ןתמ ינפלש תווצמה תחא איה "םירחא
לחה) תובאה לצא טרפבו ,(21שונא רוד דע - םדא ינב לכבו) הרות-ןתמ ינפל התיה ("ךיקולא
.(22וארוב תא ריכהש וניבא םהרבאמ

אוה-ךורב ףוס -ןיא רוא יוליג תויהל ידכ" איה "הרותה תניתנ 23תילכת" :הזב רואיבהו
עדויה אוהו עדמה אוה יכ דחא ותמכחו אוהו ךרבתי ותמכח איהש הרותב שבולמה 'וכ שממ
םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו והזו ,אקווד םיימשג םירבדב הטמל הז יוליג תויהל ,'וכ
שממ ךרבתי ותומצעו ותוהמ אוה יכונא תויהל ונייהד ךיקולא 'ה יכונא רמאל ידכ ,הלאה
."ךיקולא ארקנ היהיש דע יוליג תניחבב

םינותחתו םינוילע ןיב (הלדבההו) הריזגה הלטבתנשכ) הרות-ןתמד שודיחהש ,רמולכ
רדגמ הלעמלש ךיקולאש ,אוה ,(24הלעמל ולעי אל םינותחתו הטמל ודריי אל םינוילעש
אקווד םיימשג םירבדב הטמל הלגתיו ךשמוי ("םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא" - הברדאו) האירבה
תגרדמ ךשמנש ,("'וכ ףאנת אל ,חצרת אל") םלועה םויק םע םירושקה םיטושפה םירבדב -
.25האירבה םע הרושק רשא ("ךיקולא 'ה יכונא") תוקולא

:הרות-ןתמ ידי-לע שדחתנ הזו

תוקולא ,הרותה ןתונב לוכיבכ תוגרדה יתש תמגודב) תוגרד יתש (תוללכב) ןנשי הרותב
תוגרדמה רתסב הדריו 26העסנ" הרותש יפכ (א) :(האירבהמ הלעמלש תוקולאו האירבה רדגבש
דע) "הזה םלוע יניינעו םיימשג םירבדב השבלתנש דע תומלועה תולשלתשהב הגרדמל הגרדממ
ךרעו תוכייש הל שיו הרושקש ומכ הרות - (הזב אצויכו "חצרת אל" ומכ םיטושפ םירבדב
תוכיישו ךרע לע הרומ אפוג הז ירה ,27"םלועל המדק" הרותש ומכ וליפא םגו .םלועל
אלו (28הניבו המכח) םייפלא ,"םלועל הרות המדק הנש םייפלא" 27םיפיסומש טרפבו ,םלועל
אוהו ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח - הרוקמו השרושב איה הרותש ומכ (ב) .דחאו םייפלא
אלש - 30"וינפל םיעושעש" דע ,29"ךל הזונגש ,הזונג הדומח" :ל"זח ןושלבו ,דחא ותמכחו
םלועד ןכש-לכמו) תוליצאה םלועד תוריפס רשעד וליפא) תולשלתשה רדסו םלועמ ירמגל ךרעב
.('וכ ץק ןיא תוריפסמ םג הלעמלו ,'וכ דח יהויחו והיאד ,(האירבה

לש) "ותרות"ש ,(הרותה תכרב חסונכ) "ותרות תא ונל ןתנ"ש - אוה הרות-ןתמד שודיחהו
ומכ הרותב "ונל ןתנ" - ("ךל הזונגש ,הזונג הדומח") םלועמ ירמגל ךורע-ןיאבש (ה"בקה
תושבלתהב איהש ומכ הרותבש ,רמולכ ,"םיימשג םירבדב השבלתנש דע 'וכ הדריו העסנ"ש
איה הרותש הזב םג שגדומכ] ה"בוק םע דח איהש ומכ הרותה הנשי ,םלועה יניינע םע הרושקו
ארובו הרותב טיבמ ("ןושאר יוצמ" תניחב) ה"בקה היה" ,םלועה לש "תואסקניפו תוארתפיד"
.[אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בוק :32רהוזה ןושלבו ,31"םלועה תא

הלעמלש תוקולא לע הרומה ,"םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא"ד רואיבהש ךיא ןבומ הז יפ-לעו
ארוב לע יאק "ךיקולא 'ה יכונא"ש שוריפה םע םיאתמ (- הברדא אלא ,ללוש ונניא) האירבהמ
תוקולא יוליגהש ,איה הרות -ןתמב הנווכה יכ - (האירבה ךרעבש תוקולא) ץראו םימש
תויהל הכירצ תומילשב תאז לועפל ידכו ;םיארבנה תואיצמב רודחיו ךשמוי האירבהמ הלעמלש
ץראמ ךיתאצוה רשא" :האירבה ךרעבשו האירבהמ הלעמלש - תוקולאב תוגרדה 'בד תודחאתה
;האירבהמ הלעמל אוה (ץראו םימש ארובכ םג) "ךיקולא 'ה יכונא"ד ןיינעהש הלגמ "םירצמ
ךרעב אלש תוקולאה הלגתמ (ץראו םימש ארוב אוהש ומכ) "ךיקולא 'ה יכונא"ב :רחא ןונגסב
.(הרותב תוגרדה 'בל עגונב ל"נה ךרד-לע) האירבהל

הרותו האירבהמ הלעמלש תוקולאו הרות) םייכפה םיניינעה ינש תא דחאלו רבחל חוכהו
ןהו םלועה תואיצממ ןה) םהינשמ הלעמלש ךרבתי ותומצעמ אב (האירבב תושבלתהבש תוקולאו
אלוכ ה"בוקו אתיירואש ןוויכמ :הרותב לוכיבכ ומצע סינכהש יפכ ,(םלועה תואיצמ תלילשמ
"דח אלוכ" ראותמ הלעמל - םג ללוכ ,םיניינעה לכמ הלעמלש ךרבתי ותומצע םע דחא רבד ,דח
דע ,םלועב הטמל השבלתנש ומכ הרות םע םלועמ הלעמלש הרות םירבחתמ - 'וכו "דיחי"ו
.םיטושפ םירבדב

אוה (הרות-ןתמ ינפל תובאה לצא ויהש תווצמו הרות יבגל) הרות-ןתמד שודיחהש ,רמולכ
:םינשב

(ב) ןכלו ,םלוע םע הרושקש ומכ הרותה תגרד (א) התיה הרות-ןתמ ינפל (תווצמו) הרותה
תוימשגמ תושעל ,33ןותחתה תא ךכיזו רדח אלו ,תוינחורב רקיעב היה תווצמהו הרותה םויק
;34השודק לש אצפח םלועה

,ה"בקה לש ותרות - הרוקמו השרושב איהש יפכ הרותה הנתינ (א) הרות-ןתמב ןכ-ןיאש-המ
שי (ב) ןכלו ,םלועמ ירמגל ךורע-ןיאב ,ךרבתי ותומצע םע דחא רבדו תשרשומ איהש יפכ דע
ושעיי ,םהירדג ךותב םלועבש םיאצמנה לכש ,םלועה תוימשג םג ךפהלו ךשמנ תויהל חוכה הב
.33האירבהמ הלעמלש הרותו תוקולא םע ודחאתיש דע ,השודק לש אצפחל

,האירבהמ הלעמלש תוקולא (ב) ,ץראו םימש ארוב (א) :ולא םיניינע 'גש ,רמול שיו
תרשע תלחתהו תמדקהב םיזמורמ - םהינש תא דחאמה ,םהינשמ הלעמלש ךרבתי ותומצע (ג)
:"'וג ךיקולא 'יוה יכונא ,רומאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו" - תורבדה

םדוק אוהש יפכ ,"םיקולא" ונשי - (הלאה םירבדה לכ) תורבדה תרשע םירמאנש ינפל דוע
הלעמלש ,35ךרבתי ותומצע לע יאקש רמול שיו ."הלאה םירבדה לכ תא 'וג רבדיו"מ הלעמלו
יוליגה אל לבא ,(רוביד) "רבדיו"ד יוליגה ךכ-רחא השענ "םיקולא"מו ;םיניינעה לכמ
,ךרבתי ותומצע ,"םיקולא" רמולכ) "יכונא"ש "םיקולא רבדיו" אלא ,ךרבתי ותומצעמ הטמלש
םע דחא רבד היהי האירבהמ הלעמלש תוקולא - "'יוה"ש לעופ (יכונא - ינאש ,רמוא
.36האירבה ךרעבו תושבלתהבש תוקולא ,ךתויחו ךחוכ - "ךיקולא"

הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו" קוספה יטרפב רתוי תויטרפב םג זמורמ ל"נה ןיינע
:תורבדה תרשעמו ,"רומאל

- םיבר ןושל "םירבדה לכ" ,"הלאה םירבדה לכ תא" - אוה ("םיקולא"ד) "רבדיו"ד יוליגה
הרות םג ,הלוכ הרותה לכ ,בתכבש הרות לכ םיללוכש ,תורבדה תרשע] םיטרפ-יטרפו םיטרפ
;("הלאה") יולג ןפואבו ,[שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ םג ,הפ-לעבש

ןיא רומאל תלימ הרואכל"ש ,(37ונתשרפ) רוא-הרותב ראובמכ ,"רומאל"ד ןפואב - הז לכו
תורבדה תרשעב ןכ-ןיאש-המ ,ותלוזל רומאל ,ושוריפש ארקמבש רומאל לכ ומכ וניאו הנבה הל
רומאל אוה ושוריפ ךא ,'וכ 'ה רביד םינפב םינפו ועמש לארשי לכ ירהש ,ךכ שרפל רשפא-יא
לארשיל ןתינ הז חוכו ,ךיפב יתמש רשא יירבד ןיינעכו ,'וכ הרותה ירבד לכ תא רבדלו
ינושל ןעת ,38בותכש ומכ ,'וכ יניסמ השמל הרמאנש שממ 'ה רבד םהיפמ תאצויה הכלה תויהל
."רמואה רחא הנועכ ןעת ינושלש אלא ךתרמא איה הרותהש ,ךתרמא

הרובגה יפמ ,ךל היהי אלו יכונא"מ לחה ,תורבדה תרשעב ךשמנו אב הז ירה ךכ-רחאו
תווצמ ח"מר לכ ללוכ יכונא רוביד יכ ,הרותה לכ תוללכ" ןה ולא תורבד יתשש - "םונעמש
.39"השעת אל תווצמ ה"סש לכ ללוכ ךל היהי אלו ,השע

םויק םע םירושק "םיטושפ םירבד" םהש ,הז ירחאלש תורבדהב רתוי תויטרפב - הז ירחאלו
- (40יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ) 'וג םיטפשמה הלאו" םג הז ירחאל ללוכ] םלועה
רכמנה "ירבע דבע"מ לחה ,הטמ הטמל דע ,41םינותחתה תואיצמ םע םירושק הרות ינידו יטפשמ
הלעמלש תוקולאה תגרד םע םידחאתמ םיאצמנה יטרפ לכ ,['וכו ןיקיזנ ינידו ,ותבינגב
.םלועה תואיצממ

("עדיל") ןיביו עדיי ידוהיש :"ךיקולא 'ה יכונא" - 'ה תעידי תווצמב והזש יפכ לחה
לע הלעי" - וזמ הריתיו ,"'וכ אצמנ לכ איצממ אוהו ןושאר יוצמ םש שיש" ןה ימשגה ולכשב
וב םידחאתמ :וזמ הריתיו ."'וכ יוצמ (רדגב) וניא אוהש (הנומא קר אל ,אקווד תעד) תעדה
(רדגב) וניא" אוה ("'וכ ןושאר יוצמ" אוהש יפכ) "ךיקולא 'ה יכונא"ש תועידיה יתש
.("יוצמ וניא" רדגו "יוצמ" רדגמ הלעמלש) ךרבתי ותומצעמ אב הזש - "יוצמ

רואיבה ךשמהב) 37םש רוא-הרותב ראובמכ - םדאה תדובעב אלפנ דומיל ונשי הזמ
אוה - "רמאל"ד ןפואב הז ירה הרותב ןיינע ודמולבש ,ןנובתמ ידוהיש העשבש ,("רמאל"ב
אוה 'ה רבד יכ ובלל ומושב הרותה קסעב דחפו המיא וילע לופי" יזא - "שממ 'ה רבד" רזוח
,"'וכ ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל 42המ"ד ןפואב "יניסמ השמל רמאנש שממ
ודומיל יכ ,[הרותה דומילב בייוחמ םהמ דחא לכש ,םישנו םישנא] "םדא לכ לש הרותה קסע"ב
לכב ,43ל"זח רמאמכ "יניס רהמ םויה הלבק וליאכ" אוה ("ומצע ינפב דמולשכ וליפא") התע
.שממ םישדח דע ,םישדחכ ךיניעב ויהי םוי

,"יוצמ וניא" תניחבמ ,"םיקולא רבדיו" תמגודב אוה "רמאל"ש ,ליעל רבודמה יפ-לע טרפבו
דומיל ידי-לע טרפבו) חוכב ול שי םוי-םויה ייחב ידוהי לכש ,רמולכ ,ךרבתי ותומצעמ דע
'ה יכונא"מ םג הלעמל ,םיניינעה לכמ הלעמלש "םיקולא" ריכהלו עדילו שיגרהל (הרותה
יפכ ףסונ - ה"בקה תא (עדיל) ריכמ אוה (המשנה ייחב ןכש-לכמו) םיטושפה וייחב ;"ךיקולא
וניא" ("ןושאר יוצמ"כ םג) אוהש יפכ - "'וכ םיאצמנה לכ ואצמנ ונממו ןושאר יוצמ" אוהש
לכ) םלועה לכש ךיא עדויו שיגרמש ךכ ,"תואצמהל לוכי רחא רבד ןיא" היבגלש ,"יוצמ
!םוקמו ןמזמ הלעמל םישענ 44םוקמו ןמזש ךיא ,"יוצמ וניא" םע םירושק (םיאצמנה

לכבו תורבדה לכב ,םיטרפב ךשמנ הז ירה ךכ-רחאו ,תורבדה תרשע םיליחתמ הזב - הברדאו
.הלוכ הרותה

הכרבב ,הרות-ןתמ תשרפ רוביצב םיארוקשכ ,ורתי תשרפ תבשב ונדמועב המכו-המכ-תחא-לעו
זאש ,"הנשב תחא" אוהש "ונתרות ןתמ ןמז" תמגודב והזש ,רמול שיו - הירחאלו הינפל
.הלוכ הנשה לכב ךשמנ הזמו ,(הז ינפלש םינשהמ רתוי הלענ ןפואבו) שדחמ הרות-ןתמ שדחתמ
ךירצ וז תבשב - ,עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל ךירצש ,45ןקזה ונבר תרות יפ-לע טרפבו
.םלועב הלגתמש האירבהמ הלעמלש תוקולא - ללוכ ,הרות-ןתמ םע - תויחל
לש ינשה אלוליה -טייצראיה םוי ,נ"שת'ה טבשב ב"כ ,ורתי תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .שידיימ םוגרת - ע"יז ע"נ אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה
(281-274 'מע ,ב ךרכ

.ב,כ ורתי (1

.יולה י"ר ינלאש ה"ד םש ע"באר (2

ךליאו את 'מע א"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמב רוכזת ןעמל ה"ד .(ב,דפר) םימי תשש ה"ד ח"אד םע רודיס (3
.(נ 'מע) ו"כרת ךיקולא 'ה יכונא ה"ד .וטקתת .ךליאו גקתת 'מע ונתשרפ ת"הוא .(תורעהב םש ןמסנהב הארו)
.דועו .(ךליאו 20 'מע) ת"ש'ה שדוחה ה"ד .(ךליאו סש 'מע) ת"רטע

.ו"ה א"פ ת"הוסי 'לה (4

.א"ה םש (5

ורמוא אוהו ,םיאצמנה לכל לעופ אוה הביסו הליע םש שיש ןימאנ :א ע"מ ם"במרהל תווצמה-רפסב ה"כו (6
רמאנש הקולא םש שיש עדיל השע תווצממ הנושאר הווצמ :דיה רפס שירב תווצמה ןיינמבו .ךיקולא 'ה יכונא
:(מ"ערב) ב,ונר ג"חז הארו .('וכ םיאצמנה לכ ואצמנ ונממש ,םיטרפ רמאנ אל םש לבא) ךיקולא 'ה יכונא
.ךיקולא 'ה יכונא האמדק אדוקפ

ןושאר יוצמ :ם"במרה ןושלב) ץראהו םימשה ארבש ,ללכב 'ה תואיצמ לע הרומ "ךיקולא 'ה יכונא"ש ונייה (7
םשה אוה ו ,תואיצמה לע הרומ יכונא תלימ" :ןאכ ם"במרהל "שוריפ" הארו .('וכ אצמנ לכ איצממ אוהו
בייוחמ אוהשו ארובה תואיצמ ונלצא תמאתיש רחא - ךיקולא ,תואיצמה בייח לע הרומה ךרבתי ה"והי שרופמה
ושוריפו :הכ הווצמ ךוניח ז"דע הארו ."'וכ ותוא דובענש רמולכ ,ונילע הקולא השענש ונל יואר ,תואיצמה
.תואיצמה לע הרות יכונא תלימ יכ ,הקולא םלועל שיש ונימאתו ועדת ,רמא ולאכ (ךיקולא 'ה יכונאד)

ועדייש םתוא הווציו הרוי 'ה יכונא רמא ,השע תווצמ הזה רבדה" :ךיקולא 'ה יכונא פ"הע ן"במר הארו
םהל םיקולא אוהו ,תלוכיו ץפחב לכה היה ותיאמ ןומדקו הווה רמולכ ,םיקולא אוהו 'ה שי יכ ,'הב ונימאיו
ץפחה לעו תואיצמה לע הרות םשמ םתאצוה יכ" - "םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא" :ךישממו ."ותוא דובעל םיבייחש
לע הרותו ,ועבטמ רבד ונתשי אל םלועה תומדק םע יכ ,שודיחה לע הרות םגו ,ואצי ונממ החגשהבו העידיב יכ
."הלא לכב םידעו םיעדויה םה יכ ךיתאצוה רשא רמא םעט הזו ,'וכ דוחייה לע הרות תלוכיהו תלוכיה

לע הרומ .(ד"פ א"הויהעש .ב"פ א רעש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז) הווהמ ןושלמ ,'יוה םש רשא ,ףיסוהלו
א"הויהעש האר - (םיקולא ארב תישארב) לעופב םלועה ארבנ י"עש - (ךיקולא) םיקולא םש ןכו ,האירבה תווהתה
.םש

הארו .י"שרפבו הנ ;במ,הכ רהב) "םדוק ירטש" ,"םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא םה ידבע יכ" ש"מכו (8
.(ו,אכ םיטפשמ י"שרפ הארו .י"שרפ

רה דמעמל איבהש לארשי םע תלואג והז ,יכ - "םירצמ ץראמ ךיתאצוה"ד הז ןיינע אקווד רמאנש םעטהו (9
.(הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב) יניס

.124 'מע ו"כח ש"וקל .םש י"שרפל ם"אר האר (10

םעט וניא "יל םידבעושמ ויהתש האצוהה איה יאדכ" י"שר ירבדש ,(ןיינעה ךשמהב) םש ש"וקלב ראבתנש ףאו
ךירצ ("ךיקולא 'ה יכונא") ותוכלמ תלבקד ןיינעהש - ומצע ינפב ןיינע אלא ,"ךיקולא 'ה יכונא" לע רואיבו
'ה יכונא"ש (ז"נפל םיבותכהמ נ"שממ) ומצעמ ןבומש ינפמ הז ירה - "יל םידבעושמ" םהש ןפואב תויהל
.ע"צעו .(ג"ס םש) מ"יצימ האצות אוה "ךיקולא

.(130 'מע םש ש"וקל האר) םישוריפ 'ב דוע איבמו ,'אה שוריפב קפתסמ וניא י"שרש - ל"י הז םעטמו (11

.7 הרעה ליעל ןמסנ (12

.3 הרעהבש (13

.ו"פר א"הויהעש .א,טפ ה"לש .ב"פ ב"יש סדרפ (14

.וז הצמ אקסיפ - חספ לש הדגה (15

ויה וליא"ו ,שדחמ עגרו עגר לכב איה האירבה תווהתהש ,(א"פ א"הויהעש) ט"שעבה תרות פ"ע טרפבו (16
ספאו ןיאל תרזוח התיה תישארב ימי תששב ץראה תארבנ ןהבש תורמאמ הרשעמ תויתואה ו"ח עגרכ הנממ תוקלתסמ
.("שממ 'וכ עיקר יהי רמאמ םדוק ומכ" םש ליעל ןכו) "שממ תישארב ימי תשש ינפל ומכ (:ףיסומו) שממ

הלאש םגש עודי יכ - "ץראו םימש יתארב רשא" ל"לוהש .ל"נה םישרפמ לש ד"סקהו הלאשה קתמוי ז"פעו (17
אבילא םג אוה "ץראו םימש יתארב רשא" ל"לוהש הז ד"סקד ,ןבומ הזמו ,(תמא תרות) הרות אוה הרותב ד"סקו
.ט"משת א"ה יכונא ה"ד הארו .םינפב ןמקלדכ ,תמאד

.ג,וט רבדמב ת"וקל (18

.ט"פר םיכלמ 'לה ם"במר האר (19

.םש ם"במר (20

.ז"ע 'לה שיר ם"במר האר (21

.ג"ה א"פ םש ם"במר (22

.םש ת"וקל (23

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (24

.(ד"נקס תופסוה בוט-םש-רתכ) תומצעה תוטישפ םע הרושק טושפ שיאד תוטישפה אקווד - הברדאו (25

.ד"פ אינת (26

.א,טמ ב"חז .ד בשיו אמוחנת .ב ,ח"פ ר"ב .ג,צ םיליהת שרדמ האר (27

.מ"כבו .273 'מע ח"שת מ"הס האר (28

.ב,חפ תבש (29

.ןומא ולצא היהאו ה"ד רבדמב ת"וקל הארו .ל,ח ילשמ (30

.ותלחתב ר"ב (31

.א,חעק ג"ח .ב"ע שיר .אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"ח (32

.רבדי השמ ה"ד ונתשרפ א"ות האר (33

הרש ייח) ץפח תטיקנב העובש היהתש ידכ ,"יכרי תחת ךדי אנ םיש" םהרבא רמא ןכלו .הלימ תווצמ דבלמ (34
.(ב,חל תועובשמ .םש י"שרפבו ב,דכ

םיקולא לע יאק ןאכ םיקולא םשש ,הלק 'מע ח"פרת .וטר 'מע ת"רטע מ"הס .טקתת 'מע ונתשרפ ת"הוא הארו (35
'יחבמ רואה תרובגת 'יחב אוה - הברדא אלא ,ריתסמו םילעמ וניאש ,(ת"מ תעב הלגתנש) אליעלד 'יוה םשד
תוימינפ 'יחבד שממ יוליג 'יחב ,'וכ ימינפ רוא 'יחבב אליעלד 'יוה תוימינפו םצע הלגמש אקווד ימינפה
הרומ הזש ,('תי ותומצע לע יאק "םיקולא"ש) ןאכ שוריפה יפל םג אוה ןכש רמול שי ז"פעו .'וכ ס"א תומצעו
.'תי ותומצע י"ע ,"יוצמ וניא" םע (ןושאר יוצמ 'יחבמ) םיאצמנה תואיצמד (ימינפ ןפואב) דוחיו רוביחה לע
.ע"צעו

.וטקתת 'מע .ךליאו חצתת 'מע ונתשרפ ת"הוא .םש רבדמב ת"וקל האר (36

.ב,זס (37

.בעק,טיק םיליהת (38

.כ"פר אינת (39

.םיטפשמ פ"ר י"שרפ (40

.ארבנה לכשב תונבומה ,תוילכש תווצמ םה םיטפשמש הז לע ףסונ (41

.א,בכ תוכרב (42

.א,טי ונתשרפ י"שרפ האר (43

.ךליאו ג"ס (נ"שת'ה טבש ב"כ סרטנוק) ח"לשת ישילשה שדוחב ה"ד האר (44

.ןוושח 'ב "םוי םויה" (45


,הרות-ןתמב תורבדה תרשע תרימאד שערהו שודיחה והמ ,הלאשה העודי
!?םיטושפ םירבד םה תורבדה תרשע ,הרואכל - םיקרבו תולוקו שערב

תוקולאו הרות - םייכפה םיניינעה ינש תא דחאלו רבחל חוכה
ותומצעמ אב - האירבב תושבלתהבש תוקולאו הרותו האירבהמ הלעמלש
םהינשמ הלעמלש ךרבתי

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ךותמ "יתמ דע" וקעצת ,הברדא
!החמש


?תבשב תולגהמ תאצל רשפא ךיא

ןפואב ,דימו ףכית תולגהמ תאצל ונא םיצור ..."תולג יאלאד" ..."יתמ דע" קועצל םיכירצ
םוי לש ומוציעב ,(תוזירזה תלעמ לדוג שדוקה-תרגאב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ) תוזירז לש
...תבשה

:םיגוס המכ - םהיניבו וז חורב םירבדה רשפל םיהמתש הלאכ םנשי

םיכירצ זאו ,"הלדבה" ושעיו תיברע וללפתי - םישנא לש דחא גוס ןעוט - הלק העש דוע
ראש לכ ,'וכו ןופלט ,הרשמ ,רחסמ יניינע ,לוחד ןידבוע יניינע לכל דימ סנכיהל
םהמע םירבדמ המו םהמ םיצור המ ,אלימבו !תבשה םויב םתודוא בושחל רוסאש םיניינעה
.םשארב תוחנומ תורחא תוגאדו םירחא םיניינעש העשב "יתמ דע" הקעצה תודוא

אנמחר םתעקש ובש ימינפה תולגהמ ואצ ,"תולג ןופ סיורא טייג" :םהל םירמוא ךכ לע
אל - הזה-םלוע לש תוימשג ;ירמוחהו ימשגה הזה םלוע יניינע רחא הפידרה ידי-לע ,ןלציל
...!הזה םלוע לש תוירמוחה תא םיכירצ םה ,םהל הקיפסמ

ןקז ךלמ"ה לש ויתוארוה יפ-לע גהנתמ אוהש םלוכל תוארהל ינולפ טילחה ,הארנה יפכ
וטסעוו רשפא" ?"םכחו ןכסמ דלי"ה לש ולוקב עומשל התא לגוסמש םעפ הארת ילוא ..."ליסכו
םג הבשחמ שידקת תחא םעפ ילוא=] ?"ךיוא תיקולאה שפנ ןייד ןגעוו ןאט טכארט א לאמא
...["?ךלש תיקולאה שפנל

דציכ ,לטלטל רוסא תבשה םויבש ןוויכמ :םינעוטה "הלגנ ילעב" םנשי ,ל"נה גוס לע ףסונ
...[ףיעצה לע היהי המ=] "עליישטאפ יד טימ ןייז טעוו סאוו" תולגהמ תאצל םילוכי

םהילע ביבח םיקידצ" ,ןכש ,ירשפא יתלב רבד ירה הז - תולגב "עליישטאפ"ה תא ריאשהל
םא המכו-המכ -תחא-לעו !הטורפ הוושמ תוחפ אוהש רבדב וליפא ..."םפוגמ רתוי םנוממ
רשפא-יאש יאדוובו יאדווב ירה ,[םודא ףיעצ=] "עליישטאפ עטיור א" תודוא רבודמה
!הטורפמ רתוי הווש אוהש ינפמ ,תולגב וריאשהל

תא םיכרוכש ("איה הרות") לארשי גהנמ ,שארל לכל :םהל םירמוא ךכ-לע [...]
"עליישטאפ"ה תא וחק ,ןכש ןוויכמו ,םיברה-תושרל םיאצויו ראווצל ביבסמ "עליישטאפ"ה
!תבשה םוי לש ומוציעב תולגהמ ואצו ,םכראווצל ביבסמ ותוא וכרכו

,תולגב םייורש לארשי-ינב לכ רשאכ "עליישטאפ"ה תודוא בושחל ןכתיי דציכ :רקיעו דועו
בורק םדא" - ומצעב אוה םגש חוכשל ול ןיאו ,תולגב םייורש ,לוכיבכ ,הניכשהו םיכאלמה
!תולגב אצמנ - "ומצע לצא

םיאצמנש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,"יתמ דע" קועצל םיכירצש םינעוטה שי םנמא [...]
,"יתמ דע" קועצל םוקמ ןיא - "גנוע תבשל תארקו" :הברדאו ,"וב בצע ןיא"ש ,תבשה םויב
"יתמ דע" וקעצת ,הברדא - םהל םירמוא ךכ לע !תולגה לע רעצ םע הרושק וז הקעצ ירהש
!החמש ךותמ
- 527-526 'מע ,ב ךרכ ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"משת'ה חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


לארשי ללכל תכייש תודיסחה תרות


תלוזה לע עיפשהל

ךיוא טבעלאב ןעמ ראנ ,ןיילא טבעל ןעמ סאוו ראנ טינ" ,תלוזה לע העפשהב קסעתהל םיכירצ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו ,("םירחא םג תויחהל םהילע ,םמצעב םייחש ךכב יד אל=) "ערעדנא
-ינבמ םיניינמ השולש םיינש לע עיפשהל לוכי דחאו דחא לכש (ט"שת זומתב ג"י) [...]
!לארשי

העפשה ךרוצל ול ןתינ הז חוכש עדיל ךירצ ,תלוזה לע העפשהב חוכ והשימל שי רשאכ
,ונממ לבקל לוכיש רחא ןיינע תודוא בשוח ונממ עפשומש תלוזה רשאכ םג .השודק יניינעב
.השודק יניינעב וילע עיפשהל ידכ ונממ עפשומ ותויה תדבוע לצנל ךירצ
יתלב - 124 'מע א קלח ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת זומתב 'ט ,תקוח פ"ש תודעוותהמ)
(הגומ


תודיסח דומילל םידוהי ררועל

תודיסחה תרות תא דסי ןקזה ונברש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הגלפמ לש ןיינע הניא תודיסח
.לעופב רבדה היהי יאדווב ,ןקזה ונבר לש ונוצר היה ךכש ןוויכו ,לארשי ללכ רובע

"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ" רמאמכ ,ויתונוצר תא אלמל תיבה-לעב אוה קידצ ירהש -
- "הלטבמ (קידצה) אוה ,הריזג רזוג ה"בקה וליפא" ,הזמ הריתיו

וצופי"ה רבכ םייוקישו םידיסחל לארשי-ינב לכ תא תושעל הלעמלמ תוחוכ םינתונ יאדוובו
."הצוח ךיתונייעמ
(78 'מע ,ןושאר קלח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה ןוושחרמב 'י ,ךל-ךל תשרפ תבש תחישמ)


"םלעתת אל ךרשבמ"

בותכה ןושלבו ,ומצע תדובע תודוא םג רוכזל ךירצ ,תלוזה םע תוקסעתהה םע דבב דב ,םנמא
."םלעתת אל ךרשבמו" - "ותיסיכו םורע הארת יכ"ד המדקהה ירחאל -

הז ירה ,תלוזה תא תויחהל וחוכבש ןוויכ ,תלוזה םע תוקסעתהה הקיפסמש םיבשוחה םנשי
- החישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ עבותש יפכ - איה תמאה לבא .ירמגל ןכומ רבכ ומצעב אוהש היאר
.חוכשל ןיא ומצע לע םגש

יפל דחאו דחא לכל אב (ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ארקנש יפכ) "רעקניגולק רעד" ,ערה-רציה
ררבל ,ומצע םע הדובעה תויהל ךירצש ,רציה ןעוט ,םמצע לע םיבשוח םעבטמש הלאל :ותוהמ
ןעוט ,םינקסע םה םעבטמש הלאלו [...] תלוזה לע בושחל אלו ,ולש תימהבה שפנו ףוגה
הלוכ הרותה לכ החוד שפנ-חוקיפש ןוויכ ,ומצע לע בושחל ןיא שפנ-חוקיפ לש בצמבש ,רציה
[...]

םגש חוכשל ןיא .ומצע לע חוכשל ןיא .ךמצעמ חכשת לא ."םלעתת אל ךרשבמו" :רמאנ ךכ לע
.וככזלו וררבל ךירצש ירמוחו סג רשב ,אקייד "(םלעתת אל) ךרשבמ" רשב שי ומצעב ול
- 148-147 'מע א קלח ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת'ה סחנפ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


תדלוה-םויל תוכרב


-תיבב היהת תדלוהה-םוי תגיגח יכ עדוויהל דוחייב יתחמש"
םילשוריב קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש ודוסימ תסנכה
הכרב יבתכמ * ר"זש רמ הנידמה אישנל יברה בתוכ ,"הקיתעה
םישיאו 'םימימת' ,םידיסח לש םתדלוה-םויל יברהמ הכרדהו
"םתוא ךריב ותכרבכ רשא שיא" * םינוש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ידיסחו ,'םוי-םויה'ב תועיפומ רבכ תוארוהה תצקמ .תדלוה-םויל תורושקה תוארוהה תועודי
רחאל ,ח"משת תנשב יברה ידי-לע ומסרופו ופסונ ןתצקמו ,םינש ךרואל ןהיפ-לע וגהנ ד"בח
.התדלוה-םויל רשקבו ה"ע תינקדצה תינברה תוקלתסה

ןהב רשא ,םינוש םישנאל יברה לש תורגאב אלא ,ןמצע תוארוהב םיקסוע ונניא וז המישרב
ףיערמו םינוש םיניינעב םתוא ךירדמ ,תדלוהה-םוי יגהנמ תא םייקל םינעמנה תא זרזמ אוה
.תוינחורבו תוימשגב םילוחיאו תוכרב םהילע

"רופיש שרוד"

:םידיסחה דחאל (ועק 'מע זט ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ ח"ישת ולסכב ו"כב

-יהיו ,תדלוהה-םויב ש"נא גהנמב גהני חטבו ,ולש תדלוהה-םוימ ותעדוהלו
אה רשא ,םייטרפה םיניינעבו םייללכה םיניינעב ולצא החלצה תנש היהתש ןוצר
ולש הנעמה רדעהמ יכ) [תייצל=] ןגלאפ ןופ ןיינעה - ןכ םג הזבו ,אילת אהב
רופיש יולימ שרוד הז ןיינע ןיידעש ינששוח . . הזב יתלאשל עגונהב
.(תומילשו

"ןוכנה ןויערהו תעדה"

תא יברהמ לביק ,ואל םא ד"בחב דומלל ךישמהל םא טבלתהש ,םימימת-יכמות תבישימ רוחב
:(ונ 'מע וט ךרכ שדוק-תורגא) האבה הבושתה

שדוקה-ץראב ד"בחד תובישיה תחאב ודומיל ךישמהל וילעש הרומא יתלימ רבכ
.תוימשגב םג אלא תוינחורב קר אל ותחלצה איה תאזו ,ןנוכתו הנבת

:בתוכו םייוסמ םוקמב הלגנה דומילב תושילח לע רוחבה תנעטל סחייתמ יברה

דומלל תמאב םיצורה ולאו 'וכו םיפרנ םתא םיפרנ ,רמאנ אד ןוגכ לע
...וחילצי םגו םיחילצמ

:תדלוה-םוי יגהנמל יברה סחייתמ בתכמה ךשמהב

,ןורחאה ןמזב תדלוה-םויב ש"נא גהנמב גהני חטב ,ולש תדלוהה-םוימ ותעדוהל
היהתו תמאב וינפל בוטב טילחיש ןוכנה ןויערהו תעדה ול ןתי ךרבתי םשהו
.םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - םיווקה תשולשב ולצא החלצה תנש

םיכרבמל ףרטצמ

ולסכב ד"יב לביק ,ומע רשקב היהו יברה םע שגפנש ,ןודרוג בייל-שריה ר"דה ,םסרופמ אפור
:ראשה ןיב ,ול אוה בתוכ הבו (זמר 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) יברהמ תרגא ז"כשת

-םוי םע רשקב ודובכ תא םיכרבמה להקל ףרטצהלו ףתתשהל ,יתאב התע לש לעו
.תובוט םינשו םימי תוכירא ול לחאלו ,ותדלוה

תוחילשב החלצה תנש

רידאגא ריעב ד"בח תבישי שארב ןיקייח 'יחיש לאירזע ברה ח"הגה דמע ז"טשת תנשב
:יברה ול בתכ (אמק 'מע גי ךרכ שדוק-תורגא) ז"טשת ןוויסב 'דב .וקורמבש

ןוצר-יהי - תדלוהה-םויב ש"נא יגהנמב גהני חטבו - תדלוהה-םוי םע רשקבו
תמקה ידי-לע ,(ינוק תא שמשל יתארבנ) ודיקפת יולימב החלצה תנש היהתש
.תעדה תבחרה ךותמו ,םידמולו םימש-יארי ,םידיסח םידימלת

:האבה הכרבה תא לבקל הנש התואב הכוז (טיק 'מע םש) רחא דיסחו

לכב ולצא החלצה תנש היהתש ןוצר-יהי הנה ,ולש תדלוהה-םוימ ותעדוהלו
ונלמעבו [הצוח תונייעמה תצפה=] רומאה ולמעב בוט ירפ תוארל ללכבו רומאה
.'יחת ותגוז םע דחיב יתודיסח תחנ בור םהמ תוארל ,םינבה ולא

עיפשמל תדלוה-םוי

ותדלוה-םוי לע י"חשת בא-םחנמב 'חב יברל עידוה בונימנ (ה"ע) ןסינ ברה ח"הרה עיפשמה
:הכרב הבו (ש 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא) תרגא ול רגשמ יברה .בא-םחנמב ג"י םויב

תוחתפתהו סוסיב אוה ,שדוקב ותדובעב ולצא החלצה תנש אהתש ןוצר-יהיו
לע ותדימעה הנוילעה החגשהש ,אפוריאב רשא שטיוואבויל םימימת-יכמות תבישי
לכש ,םולשב הדפ ,בותכה ןושלכ וז ותדובעב םייוקיו ,התוא להנל הפיה קלח
םיברבו ,ה"בקה לש ותכרב קיזחמה ילכ אוהש ,םולש יכרדב ושעיי םיניינעה
םימילעמ ןיאש דבל אל ,םיריתסמו םימילעמה םיניינעה וליפאש ,ידמע ויה
טושפו ןבומ הז לכ ידי-לעו ,םיעייסמו ,ידמע םהש דוע אלא ,םיריתסמו
ל"נה ןפואב םה םגו 'יש ותיב-ינב לשו ולש םייטרפה ויניינעב ףסוותיש
םירושקה םיניינעב טרפבו ,אילת אהב אה ירהש ,ידמע ויה םיברבו םולשבד
.וניאישנ וניתוברב

"הנש ידמ עידוי"

ןנחוי 'ר ח"הרה דיסחל יברה בתוכ (אכק-כק 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא) ח"ישת רייאב ג"כב
:םינש עבראו םישיש ול תאלמב ,ןודרוג

.ולש תדלוהה-םוימ ותעדוהל הנעמב

,תווצמו הרות לש ןכות תואלמ תובוט םינש ,םינשב תובר דועש ןוצר-יהי הנה
תרות השודקה וניתרות יוויצל םיאתמו ,תדלוהה-םוי רבד לע הנש ידמ עידוי
.רומאהב ליח לא ליחמ ךלוהו שדוקב הלעמ רשא ,םייח

תוחוכה ונתינ דחא לכלש יאדווב ,הז לע הווטצנ לארשימ דחא לכש ןוויכו
.יוויצה יולימל

ןונגס ןוגכב לארשי אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע הנמתנו הכז רשא טרפבו
ןהכל ,ךלכיה 'וגו ברקתו רחבת ,םוי לכב רמאל ליחתמ ותוא ,םיליהת רומזמה
.שטיוואבוילד שטיוואבויל שרדמה-תיבב ראפ

ללכ ךותב חילציו הכזי ונתאמ דחאו דחא לכ הנה . . הריפסה ימי תעבו
ןושלכ ,הנוילע הדוקנד ןיצוצנב ןיצצנו ןירהנ םיפרטצמ וימי ויהיש לארשי
תרות יהוז הרותבש רואמו רוא הרותו הווצמ רנ ידי-לע רואו ךלוה ,םש רהוזה
.היניינעו תודיסחה

.םישוריפה לכב תובוט םינשו םימי ךרואלו תובוט תורושבל הכרבב

ןואגל תדלוה םוי

הבושת תרגאב .םיעבשה ותדלוה-םוי לע יברל עידוה ה"ע ןיווז ףסוי-המלש יבר ח"הגה
:יברה וכרבמ (גסק-בסק 'מע ,די ךרכ שדוק-תורגא)

םייוקי - רמול ליחתמש םיליהת ןמיסהל םיאתמש - תדלוהה-םויל הכרבבו דובכב
דע בוט-רחושה שוריפכו ,הבישו הנקז דע 'וג תורובגב אובא :ותרות דובכב
לארשי שודק רוניכב ךל הרמזא ךכ-רחאו תולגה ןמ ינלעת בושת - תולגה ףוס
.(ו"כקס ארתב הרודהמ יעצמאה ר"ומדאל תולימה שוריפב ןייע)

:תואבה תורושב בתכמה תא םתוח יברה .םיפסונ םיאשונ המכ םינודינ בתכמה ךשמהב

ןושלמ ריעהל) םיעבשה תדלוה-םויל המיאתמ הביסמ התיה םאבש יאדוול בורק
יטוקיל ןכ םג ןייעו .הנש 'ע תלעמב תוכרבד אמק קרפ ףוס בוט-םוי-תופסותה
הרותל ,םימש-תאריל תוררועתה ירבד הב םיעמשנ ויה (םש ל"זיראהל ס"שה
.הכונח ימידו יללכה בצמד אמרג ןמזה ירהו ,םייח םיקולא ירבדלו היתווצמו

הידפולקיצנאב החלצה

-תורגא) תדחוימ תרגא יברה ול בתכ ,םינומש ןיווז ברה ןואגל תאלמב ,ןכמ רחאל םינש רשע
.יללכ-ירוביצ יפוא ילעב םיבתכמב גוהנכ ,תומוקמ-יארמ םע ,(ומר-המר 'מע דכ ךרכ שדוק
:הביסמה םויק םצעל יברה סחייתמ הליחת

ינפמ הנה ,תובוט םינשו םימי תוכיראל - תדלוהה-םוי םע רשקב ותלאשל הנעמב
טרפבו) דעוותיש ,יתעדל ,דואמ ןוכנ (םידמוע םמוקמבש ןוויכ) זאמ םימעטה
ונוצר ןיאש ןוויכו) םיערו םידידי תביסמב הז םויב (להקה תנש - הנשהש
.תומכב תמצמוצמ (רתוי םוסריפב

-לע" ,הניכשה תארשהל תמרוג ,םידוהי לש תוסנכתה לכ םא יכ ריבסמו יברה ךישממ ךשמהב
הלגנבו ,תודיסחבו הלגנב - הרות ירבד הב ורבדי יאדוובש ,הרומאה הביסמב המכו-המכ-תחא
םידעוותמה םיבוסמה תוכרב ךרבתי םשה םייקיש - היתחנ אימש ןמ אקתפו ,דחי םג תודיסחבו
גהנמכש ,םיליהת רומזמב רמאנש המל םיאתמה ןפואבו ,םאולימב - 'יש - ותרות דובכל
םישוריפה לכ םע ,והאלמאו ךיפ בחרה 'וג ףסוהיב תודע ,ל"עבה ותנשב ר"תכד אוה םינומדק
."(םיליהתה םע דחיב וספדנש) ל"נה קוספה לע קדצ-חמצה תומישרב וראבתנש המ יפ-לעו ,הזב

:יברה םייסמו

םייללכה םיניינעבו םייטרפה םיניינעב תובוט םינשו םימי תוכיראל הכרבב
,תידומלת הידפולקיצנאב ב"יה ךרכה תעפוה - ירקיע יכה ןיינע ןבומכ ללוכ)
תורושבלו ('וכו ג"יה ךרכהד - הזל תוכימסבו ,יפט הב ריהז אוהד הווצמ
.ליעל רכזנה לכב תובוט

"םימי ךרוא"

םוי לגרל ,ךכ-רחא םינש רשע ןיווז ברל (ז"לשת ולסכב ז"יב) יברה בתכש בתכמ הנהו
:(58 'מע ,א"סשת ןוויסב ח"כ ,גיטסול-רבה תנותחמ 'הרושת'ב עיפוה) םיעשתה ותדלוה

תאש רתיב 'וכו הרות ירבדב ותגיגחו ותדלוה-םוי תכירעל הכרבבו דובכב
,רבעב רשאמ זוע רתיבו

םג הז ירה ,םה הרותש לארשי יגהנמו הרות ירבדב ,שדוקב תולעהל יוויצהו
- ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכו חוכ-תניתנ ןכ

ואובי םינשב הלעיו ףיסוי ןכו

תובוט םינשו םימי ךרואל הכרבבו

:היליד לטיפאקב - בותכה רביד אלמ ארקמו

,יתעושיב והאראו והעיבשא םימי ךרוא

(ק"יח) ריאמ הכונחו הלואגה גח תכרבבו

דחאו םיעשת תדלוה םוי

יברה בתוכ ,(אפ 'מע א ךרכ 'םחנמ לכיה') דחאו םיעשתה ותדלוה-םוי תארקל ,ןכמ רחאל הנש
:ןיווז ברל

ולש לטיפאקד דועיהל םיאתמ ,תוינחורבו תוימשגב החלצה תנש אהתש ןוצר-יהי
םג הבונת) ןובוני דוע :(גהנמה יפ-לע רמול ליחתמש םיליהתב בצ קרפ)
י"שר שוריפכ ללוכ - ויהי םיננערו םינשד (רשא בצמבו) הבישב (םירחאל
.ןישודיק תכסמ םויסד אלפנה

ברל תדלוה םוי

תוארוה לש עפש לבקל הכז ,ה"ע קילרג ןמלז-רואינש ברה דיסחה ןואגה ,ד"בח-רפכ לש ובר
יברה ול בתוכ (אנק 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא) םיבתכמה דחאב .יברהמ הפ-לעב םגו בתכב
:בתוכו יברה ףיסומ ךכל ךשמהב .רפכה יבשות לע ותעפשהלו ותונברל רשקב

,רמאנ הילע ,ונתרות ןתמ ןמז ,תועובשה גחל הנכה ימיב ונא םיאצמנש ןוויכו
םיניינעה לכמ תוריח ,תוריח אלא תורח ירקית לא ,תוחולה לע תורח
םיניינע לכב הלגנהו הארנה בוטב יתימא בוט ,בוט רשבי הנה ,םילבלבמה
ףיסוי דוע הבוטל ונילע אבה ותדלוה-םוימו .םייטרפה םיניינעבו םייללכה
.םישוריפה לכ םע תובוט ,תובוט םינשו םימי ךרואל הזב ץמוא

:יברה ול לחיא (איק-יק 'מע ,ג"י ךרכ שדוק-תורגא) ז"טשת תנשב םג

םויקו רתסנהו הלגנה תרות דומילב ולצא החלצה תנש היהתש ןוצר יהי הנה
-ארמ תויהל ,תונברה תגהנה ,יפט הב ריהזד הווצמ - הזבו ,רודיהב תווצמה
לכ תכשמהלו ולש תווצמו הרותה לכ תיילעל רעשה איהש . . יעבדכ ארתאד
םינשו םימי תוכיראלו תעדה תבחרה ,תואירב ךותמ הז היהיו . . ולש תועפשהה
תא 'ה הוויצ םש רשא ד"בח-רפכב ארתאד-ארמ תויהל הכז רשא טרפבו ,תובוט
...םלועה דע הכרבה

"ותדע להני"

:(אפש 'מע יח ךרכ שדוק-תורגא) ול בתוכ יברה .עשתו םיעבש קילרג ברל ואלמ ט"ישת תנשב

להני תובוט םינשו םימי ךרואלש ןוצר-יהי ,ל"עבה ותדלוה-םוימ ותעדוהלו
וכלמ (ב,ק ב"ב ןייע) ךרדה ךרדל דעו ל-א תיב הלועה הליסמב ןירשימב ותדע
רקיעב לבא ,םלוע לש וכלמ . . וניאישנ וניתובר ןוצרל םיאתמ ,םלוע לש
,ןיינעה ח"אדב ראובמכ ,לארשי העור ,(רמול ליחתמש םיליהת לטיפאקב בותככ)
הכשמה תוטשפתהו םוצמצ) 'יוה (ידי-לע אוה תומצעה תכשמה) התא ךורבד
ךלמ (הז ידי-לעו ,לארשי ינב לש ,ונתויחו ונחוכ) וניקולא (תוטשפתהו
.םלועה

םימילעמה םיניינע לכמ העשווינו ךינפ ראה ,ל"נה ,ןדיד אלגעב הז רהמיו
.םייח ךלמ ינפ רואד םינפ תראהבו םימחרבו דסחב םא יכ ,םיריתסמו

"ולזמ רבגי"

,תרגא יברהמ לביק (טיש 'מע די ךרכ שדוק-תורגא) סעלאי רזעילא-םירפא יבר לודגה ןואגה
:ותדלוה םוי תארקל

-יהי (ב"ע ו"ק מ"ב 'סותמ ריעהלו) ל"עבה טבש 'ה ותדלוה-םוימ ותעדוהלו
היהתו (לארשיל לזמ - ןיא ,ח"אדה תרותב שוריפה עודיו) ולזמ רבגיש ןוצר
רכינ היהי תורמה םשורש ארתאד-ארמד ןיינעה רקיעבו החלצה תנש האבה הנש
יכ ,דוחיב תונייעמה תצפהבו ללכב םש התצפהו תודהיה תקזחה ידי-לע ארתאב
ט"שעבה תונייעמ תצפה (א"ע ףוס ח"צ ןירדהנס) אניתא םויה ,םויה תווצמ
.ט"שעבה לש המשנה תיילע תודוא שדוקה-תרגאמ עודיכו ,ומוקמ אלממו

ר"זשל תדלוה םוי

םילשוריב הקיתעה ריעב קדצ-חמצ תסנכה-תיב ץופישו םוקיש םויס רחאל ,ח"כשת תנשמ לחה
-םויב םש םייקל ר"זש ןמלז רמ לארשי תנידמ אישנ גהנ ,(ריעה חרזמ רורחיש תובקעב)
.תידיסח תודעוותה ןכמ רחאלו הליפת ,ולסכ שדוח-שאר ,ותדלוה

:רמאנ הבו ותדלוה-םוי ךיראת תא תאשונה תרגא יברהמ ר"זש רמ לביק ח"כשת תנשב

ףיסומו ותדלוה-םוי םע רשקב ,בוט לכ ול םילחאמש הלא לכל ףרטצמ יננה
תואירבב ,םימיענבו בוטב ויתונשו וימי ךרבתי 'ה ךיראיש הכרב םהילע
.תוינחורבו תוימשגב ,לכ בורבו הנוכנה

לש ודוסימ תסנכה-תיבב היהת תדלוהה-םוי תגיגח יכ עדוויהל דוחייב יתחמש
.וידחי הל הרבוחש ריעב ,הקיתעה םילשוריב קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ

שדוחב ונא םיאצמנש טרפבו ,ןהב ךרבתנש תוכרבה לכ ומייוקיש ןוצר-יהיו
ךותמו - טרפב ונמולש ישנאלו ללכב ונמעל העושיו הלואגו החלצה שדוח ,ולסכ
.'וג םולשב הדפ רמאנש ומכו אקווד םולש

:ר"זש רמל בתוכו יברה ףיסומ תרגאה ףוסב

-תיבב הרותל הלעו ללפתהש העידי יתלביק התע הזו חולשמה בכעתנ הביס ינפמ
ךרבו ךמע תא העישוה קוספה לע היה ורוביד אשונשו ,קדצ-חמצה םש-לע תסנכה
-לע ,'ה תעושיל תויולת וניניע דימת םאש ,םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ תא
.וז ונתפוקתב המכו -המכ-תחאתודיסחה ינייעממ


ורתי תשרפ


רבדמ ואב . . םירצמ ץראמ לארשי-ינב תאצל ישילשה שדחב
(א,טי) יניס

.שדח רוא יוליגו שודיח ןושלמ - "שדוח"

םתאיצי זאמ לארשי-ינבל הלגתנש ישילשה יקולאה יוליגהו שודיחה - "ישילשה שדוחב"
.םירצממ

-יכלמ -ךלמ םהילע הלגנשכ ,המצע םירצמ תאיצי תעשב היה ןושארה יוליגה :םירבדה שוריפ
הארה דחאו דחא לכ זאש ,ףוס םי תעירק תעשב היה ינשה יוליגה .םלאגו ה"בקה םיכלמה
ולחה ותארקל תונכהההש ,יניס רה דמעמב היה ישילשה יוליגהו ."יל-א הז" ,רמאו ועבצאב
.יניס רבדמל לארשי-ינב אוב םע
(ב"שת םירמאמה-רפס)


(ב,טי) רהה דגנ

?רה לע אקווד הרותה הנתינ עודמ

לארשי -ינבש התיה הרותה תניתנ תנווכ .הבגומ רההש אלא ,המדא םהינש רושימהו רהה
.הובג תאז םע ךא ,רפע אוהש ,'רה'ב זמורמ הז ןיינע .םלועה תוימשג תא ולעיו וככזי
(114 'מע ש"ת םירמאמה-רפס)

* * *

םיכירצ - 'ה יכרדב הכילהה ןכו הרותה תעידיו דומילש ונדמלל ,רה לע הנתינ הרותה
ףסוי המכ ,םירג אקד אמוי יאה ואל יא" (חס םיחספ) ל"זר רמאמכו ,בל-תהבגה םדאל םורגל
."'ה יכרדב ובל הבגיו" ,(זי 'ב םימיה-ירבד) ביתכו ,"אקושב אכיא

ךירצ - "רהה דגנ" בותכש והז .הוואגל וז ההבגהמ עיגהל אלש דואמ רהזיהל שי תאז םע
.הרותה תעידימו דומילמ אובל הלולעה הוואגה דגנ בצייתהל

.ההבגהה תא רידגהלו ליבגהל שי - "רהה תא לבגה" ,ןכמ רחאל רמאנש המ םג והז
(136 'מע ג"שת םירמאמה-רפס)


(ג,טי) לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ

םהמע קדקדתו לארשי-ינבל דיגתו םישנל םירבד ישאר רומא . . םישנה ולא בקעי תיב
(אתליכמ)

םיללכה לבא .םישנאל קר ורמאנש םיטרפה םיפעתסמ םהמש ,הרותה יללכ םה "םירבד ישאר"
ירהו ,רתוי היולג הרוצב ןה 'ה תארי ןכו 'הב הנומאה ןלצא יכ ,םישנל אקווד ורמאנ
.תווצמהו הרותה תוללכ ןה האריהו הנומאה

רתוי תוכייש ןה יכ ,אמרג ןמזהש השע-תווצממ תורוטפ םישנש ךכל תימינפה הביסה םג וז
.םייוסמ יטרפ ןמזל ולבגוהש ולא תווצמל תוחפו ,רבדה םצעל ,'ללכ'ל

ןבה םא ןוגכ ,םיטרפהש דועב ,םאב םייולת תודהיה תוללכו םצעש ,ימינפה רואיבה םג הז
.באב םייולת ,לארשי וא יול ,ןהוכ
(97 'מע ,אל ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,טי) לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ

שרפ ,ןיקודקדו םישנוע :לארשי-ינבל דיגתו .הכר ןושלב ןהל רמאת ,םישנה ולא :בקעי תיבל
(י"שר) ןידיגכ ןישקה םירבד םירכזל

רבכ םירבדהש רחאל .ןלצא ולבקתי םירבדהש ידכ ,הכר ןושלב םישנה לא רבדל שי הליחת
.םידיגכ םישק םירבד םירבגה לא רבדל רשפא ,םישנה לצא ולבקתנ
(546 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ד,טי) ילא םכתא אבאו םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו

'ה רביד םינפב םינפ" ,(ה םירבד) ביתכדכ ,יוליעה תילכת דע לארשי ולעתנ הרות-ןתמ תעשב
.םירצמב םינבלבו רמוחב םידבעושמ - תולפשה תילכתב ויה ןכל םדוק רצק ןמזש ףא ,"םכמע
.ךרבתי 'ה לש םילודגה וימחר חוכמ אלא תירשפא התיה אל וזכ היילע

םינפ" תניחב ,הרות-ןתמ תעשב ,"ילא םכתא איבאו" לש היילעה :קוספה ןאכ זמרש והז
אוהש רשנה ומכ) הלעמלש םימחרה תדימ - "םירשנ יפנכ" ידי-לע קר הרשפאתנ ,"םינפב
.(ןאכ י"שר שוריפכ ,ינמחר
(ח"אד םע רודיס)


(ה,טי) הלגס יל םתייהו

-ינב ךכ ,תודוקנ שולש ןב אוה הז דוקינש םשכ :"לוגס" דוקינל תזמור "הלוגס" הלימה
תניחבב איהש ,הרותה םג .םילארשיו םייוול ,םינהוכ - םיגוס השולשל םיקלחנ לארשי
.םיבותכו םיאיבנ ,הרות - םיקלח השולשל תקלחתמ ,לארשיל 'עיפשמ'
(חער 'מע קחצי-יול יטוקל)


(ו,טי) םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו

תוכלמ ,הרות - הרות-ןתמ תעשב לארשיל ונתינש (םירתכ) תולעמה שולש לכ וזמרנ ןאכ
:הנוהכו

םיקסועו יל ןייונפ ויהתש" :אתליכמה שוריפ יפ-לע ,הרותל זמור - "יל ויהת םתאו"
.הנוהכל - "םינהכ" ;תוכלמל זמור - "תכלממ" ;"הרותב

דחאו דחא לכ ירהש ,תורומאה תולעמה שולש לכ לארשימ דחאו דחא לכל ויה הרות-ןתמ תעשב
לוכאל יואר היהו ;ךלמכ - (חפ תבש) ושארב םירתכ ינש ;הרותב קסועו 'הל יונפ היה םהמ
.הנוהכ - (אתליכמ) םישדוקב
(244 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקל)

תורעהו תובוגת


םידומב העירכ ןיינעב דוע

הנה - 'םידומ' תליחתב העירכה ןפואל רשקב (17 'מע צש ןויליג) 'תורשקתה'ב ןוידה תודוא
ה"לשה םשב ד ק"ס םש א"גממ ורוקמו) ןקזה ר"ומדא בתכ ז"ס זרת 'יס םירופיכה-םוי תוכלהב
ל"ירהמ' 'סב אצמנ רבכו ב,חכר םדרטשמא סופדב ,יודיווה רדס ה"ד הבושתה דומע אמוי תכסמ
."םידומב ומכ יודיווה תעב תוחשל בוטו" (חכש 'מע ,ז"ס רופיכ םוי ליל 'לה 'םיגהנמ -
השענ םידומב ערכ אלד ןאמ"ש ןוויכד (א"גמה לע לקשה-תיצחמב אבוה) םש ה"לשב םעטהו
,הדוותמו הדומ אוהו ,שחנה תמהוז תמחמ תואבה תוריבעה לע הדוותמשכ" ירה "שחנ ורדש
."ול אפרו בשו ,הרדשבש תוילוח לכ וקקפתיש דע ערכי

אלו) הרשע-הנומש תליפתבש םידומ תכרבל ךייש "םידומב ערכ אלד ןאמ" ל"זח רמאמ הנהו
גוהנה יפל ,ןכ-םאו ,(אכק ס"רב וז הכרב ינידב הכלהל אבוהש יפכו ,ןנברד םידומל
םע הדימעב ראשיהל רשפא-יא םלש ןיינע תרימאל ירהו) םייכרבב ללכ םיערוכ ןיא יודיוובש
קר איה הייחשהו העירכה המצע םידומ תכרבב םגש היאר ןיעכ הזמ שי ,(םייכרבה תעירכ
.ויכרבב אלו ופוגו ושארב

םייכרבב העירכ תונושלה םיפלחתמ (הל-דל תוכרב) איגוסה ןושלבש ,ןייצל ןיינעמ
בוש [החש=] ערכש ןוויכ ךלמה . . ןהב החוש םדאש תוכרב ולא" :וזב וז הייחש=העירכו
.ויכרב לע עורכמ 'ה חבזמ ינפלמ םק . . ללפתהל המלש תולככ יהיו" רמאנש ,ףקוז וניא
ערוכה . . 'ויכרב לע עורכמ' רמאנש ,םייכרב לע העירכ . . םייפא לע - הדיק :ןנבר ונת
.". . ףוסו הליחת האדוהב [החש=] ערכ אבר . . חבושמ הז ירה האדוהב [החוש=]

תועירכ שמח) "דציכ העירכ" טרפמש רחאל (י"ה ה"פ הליפת תוכלה) ם"במרב הז-ךרד-לעו
.תשקכ . . וללה תועירכה לכ (:ב"י 'להבו) . . החשש ןוויכ ךלמהו . . (הדימעה תליפתבש
הייווחתשה (:ג"י 'להבו) ששוח וניא - וחוכ לכב ערוככ הארנו ומצע רעיצו טעמ החש םאו
[ליעל ןאכ הרומאה הייחש-העירכ לולשל הזב אב ילוא] םוקמ לכב הרומאה העירכ . . דציכ
.". . םייכרב לע
עבש-ראב ,ןינקו םולש

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ורתי תשרפ ,שדוק-תבש
טבשב 'כ

,להקה דמוע האירקה תעשב .2ןוילעה םעטב תורבדה תרשע תא םיארוק 1הרותה-תאירקב :תירחש
.3הרותה-רפס לא וינפו

.4(ו והיעשי) "התבצמ שדוק ערז . . תומ תנשב" :הרטפה

ינש םוי
טבשב ב"כ

ר"ומדא ק"כ תב ,(ח"משת) ה"ע 5אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
.6ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תשאו ,ע"נ צ"יירוהמ
םגו ,הנשה לכ ת"הרקד חסונהמ הנושה םימעט-חסונב וז השרפד תורבידה תרשע תא הרותב ארוק היה ז"הדא (1
ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ןנחתאו תשרפד תורבידה תרשעד חסונהמ
םג הארו ,459 'מע ב"ח םירוביד-יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות

,םינברה לש םפקות לע רערעל םיסנמה שישכ לבא ,ד"בח גהנמ וניא וז היילעל ארתאד-ארמה תא אורקל גהנמה
ב"ח ז"משת תויודעוותה) "אנאסמד אתקרע" תמגודכ ,הרות פ"ע רומג בוח אוה וז היילעב םינברה דוביכ ירה
.(ש"ייע ,490 'מע

ארוק דיחיה וז העדל םגש ,קספ םש ע"ושבו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ד"בח-ללוכ חול (2
.(הרותה לכבכ ,קוספב קוספ םגרתמו) ןותחתה םעטב ('דכו םוגרת דחאו ארקמ םיינש) ומצעל

שובלב יכ םא ,גהנמה אבוה אל דצת 'יס ז"הדא ע"ושבש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (3
תרשע קרש ורמאיש ,םיקודצה תמוערת ינפמ (גסר 'יס ואלב תרודהמ ,ם"במרה תבושתב) ששחה ללשו ;ואיבה םש
בכ,ד ח"וא) השמ-תורגא ת"ושבו .וניניב םייוצמ םניאש ןוויכ - (א,בי תוכרב יפ-לע) הרותב תובותכ תורבדה
תמא-דודל 'סב) א"דיחהו .תועטל םוקמ ןיא 'קזח'בו םיה תרישב םג םידמועש ןוויכש בתכ (דוד ר"גה ונב םשב
זל ףיעס ז רעש םירפא-ירעש הז ןיינעב הארו .וז האירקב ןידמוע ןיא ל"ז י"ראה יפ-לעש בתכ ,(ה תוא ז 'יס
.דועו טכ 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש .וכש 'מע הכלהב-םידעומה .םש םימחר -ירעשו םירעש-יחתפבו

-תרשע תלחתה ינפל םילימ המכ (ומוקממ דמע םג - ת"הרקב בשוי היהש םינשבו) ת"סל וינפ תא הנפה יברה
.תורבידה

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (4

.תורחא תופשב תמתוח התיה רשאכ םג ,םותחל הליגר התיה םג ךכו 'איסומ' תינברל אורקל ויה םיליגר (5
'שדוקה תדובע') 'אקסומ' ואטביש עמש אל םלועמ ךא ,תינמי ן"ישב 'אקשומ' םג הל וארק םימעפלש בתכ יברה
.(ש"ייע ,סק-חנק 'מע ןיוול 'יש רעבוד-םולש 'ר ח"הרהל

ךב' סרטנוקב הזמ תוארוהו המשב םיזמר הארו .249 'מע (א"שנת ,הפיח) 'תוכלמ תרטע' 'סב - היתודלותמ (6
.דועו ,344 'מע ב"ח ב"נשת'ה תוחישה-רפס ,'לארשי ךרבי

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il