- ד"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה טבשב ו"כ * םילקש / םיטפשמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


המשנה םצע דצמש הטושפ הדובע


הרותד הדובעה ידי-לע לעפנ "םינותחתב הריד"ד ןיינעה
הכירצ תווצמו הרותד הדובעהש ןבומ הזמ * אקווד תווצמו
"םינותחתב הריד"ד ןיינעה תמגודו ןיעמ אוהש ןפואב תויהל
לש גוס לכמ הרוהט תויהל הכירצ הדובעה * הדי-לע לעפנש
תחישמ * "ינענכ דבע" תדובע - לוע-תלבק לש ןפואבו היינפ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


.םיטפשמה הלאו ה"ד רמאמ רמאו ןגנל הוויצ

וראבתנש יפכ ,"תב"ו "הירבע המא" ,"ירבע דבע" ,"ינענכ דבע"ד תוגירדמה 'ד ,הנהו
ינוניבו קידצד תוגירדמה יקוליחל םאתהב אל) םה ,ל"נה ןקזה ר"ומדא רמאמ תויתואב
:ע"יבא תומלוע 'ד דגנכ (אלא ,ל"נכ ,אינתבש

- "הירבע המא" ,הריציה םלוע דגנכ - "ירבע דבע" ,היישעה םלוע דגנכ - "ינענכ דבע"
.תוליצאה םלוע דגנכ - "תב"ו ,האירבה םלוע דגנכ

ןותחתה םלועה אוה היישעה םלועש ףאש ,תודיסחב ראובמ ע"יבא תומלוע 'ד ןיינעב ,הנהו
םלועל ךייש היישעה םלוע אקווד ירה - רתויב ןוילעה םלועה אוה תוליצאה םלועו ,רתויב
.1"ןפוסב ןתליחת ץוענ"ש ןוויכ ,תוליצאה

- ע"יבא תומלוע 'ד םיזמרנ ובש ,"ויתישע ףא ויתרצי ,ויתארב" 2קוספב םג זמורמכו
ןושל) "ףא" תביתו ,ע"יב תומלוע 'ג םיזמרנ "ויתישע"ו "ויתרצי" ,"ויתארב" תוביתב
ךומסב הבותכ (תוליצאה םלועל תזמורה) "ףא" תביתש - תוליצאה םלוע תא הברמ (יוביר
תדחוימה תוכיישה דצמ והזש ,אקווד (היישעה םלועל תזמורה) "ויתישע" תביתל (תוכיישבו)
.תוליצאה םלועל היישעה םלוע ןיב

'ד דגנכ םה "תב"ו "הירבע המא" ,"ירבע דבע" ,"ינענכ דבע" תוגירדמה 'דש ןוויכו
םלוע דגנכש) "ינענכ דבע"ד הדובעה ןפואב הלעמ שיש ,רמול ךירצ ךחרכ לע ,ע"יבא תומלוע
םלועו הריציה םלוע דגנכש) "הירבע המא"ו "ירבע דבע"ד הדובעה ינפוא יבגל (היישעה
.(תוליצאה םלוע דגנכש) "תב"ד הדובעה םע הרושק "ינענכ דבע"ד הדובעה אקוודש ,(האירבה

:הזב רואיבהו

הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ" 3ל"זר רמאמכ ,איה תומלועה תאירבד הנווכה תילכת
רד םדאה לש ותוהמו ותומצעש ןפואב איה םדאה תרידש םשכש ,4תודיסחב ראובמו ."םינותחתב
תולגתה ("םינותחתב") הטמל היהתש ,"םינותחתב הריד"ד ןיינעה שוריפ םג אוה ךכ ,הרידהב
.ותומצעב אוהש יפכ ,שממ תומצעה

ןבומ הזמו .תווצמו הרותד הדובעה ידי-לע לעפנ "םינותחתב הריד"ד ןיינעה ,הנהו
"םינותחתב הריד"ד ןיינעה תמגודו ןיעמ אוהש ןפואב תויהל הכירצ תווצמו הרותד הדובעהש
.הדי-לע לעפנש

דחא אוהש ,ותומצעב אוהש יפכ ,תומצעה תולגתה אוה "םינותחתב הריד"ד ןיינעהש ןוויכו
,תוטישפ לש ןפואב תויהל הכירצ תווצמו הרותד הדובעה םג ירה - תוטישפה תילכתב טושפה
איה הדובעה רשאכ ירהש - תוינחור תוינפ אלו תוימשג תוינפ אל ,תוינפ םוש אלל ,ונייה
,המצע הדובעה :םירבד ינשמ תבכרומ איהש ןוויכ ,הטושפ הדובע וז ןיא ,היינפ ךותמ
דובעל הרטמב קרו ךא - הרוהט תויהל הכירצ הדובעה אלא ,הדובעה תישענ הליבשבש הנווכהו
ותוהמו ותומצע םיכישממ הז ידי-לעו ,תוטישפב אלא ,תוינפו תונווכ םוש אלל ,ה"בקה תא
.יוליגב ,טושפה "דחא" ,ךרבתי

:"תב"ד הדובעה ןפואבו "ינענכ דבע"ד הדובעה ןפואב קר ונשי הז ןיינעו

ןפואב יעבימ אל :ותדובעב ןווכמ הזיא שי - "הירבע המא"ו "ירבע דבע"ד הדובעה ןפואב
םדאל שי הזבש - (5רמאמב ראובמכ) 'יוהל ושפנ רשקל ידכ איהש "ירבע דבע"ד הדובעהד
איהש "הירבע המא"ד הדובעה ןפואב וליפאו ;('יוהל ושפנ רשקל) ומצע ךרוצל היינפ דבועה
ומצע ךרוצל היינפ ןאכ ןיאש ףא ירה - (6רמאמב ראובמכ) המצע הרותה םשל ,"המשל" הדובעה
הדובע וז ןיאו ,ותדובעב ןווכמ הזיא ונשי ףוס ףוס ,םוקמ לכמ ,("היינפ ענעגייא א")
.הטושפ

ןיאש ךכ ,ירמגל תואיצמב לוטיבב אוהש ,"תב"ד הדובעה ןפואב קר איה הטושפ הדובע וליאו
,"ינענכ דבע"ד הדובעהד ןפואב ןכ ומכו ;ללכ ומצעל תואיצמ וניאש ןוויכ ,תונווכ םוש ול
.לוע-תלבקב ה"בקה תא דבוע אלא ,'וכ םיניינע םוש ןווכמ וניאש ,לוע-תלבקב איה הדובעהש

ךרד-לע - "תב"ד הדובעה יבגל םג הלעמ שי "ינענכ דבע"ד הדובעבש ,הזב ףיסוהל שיו
םלוע תלצאהש ןוויכ ,תוליצאה םלוע יבגל היישעה םלועב הלעמ שיש 7תודיסחב ראובמה
םלועב איה הנווכה תילכת וליאו ,םיארבנה תווהתהל עצוממ תויהל אלא הניא תוליצאה
.אקווד היישעה

:הזב ןיינעהו

םהש ,"הירבע המא"ו "ירבע דבע"ד הדובעה ןפואל המוד וניא "תב"ד הדובעה ןפואש תמא ןה
איה תב תניחבד הדובעה ןכ-ןיאש-המ ,"גישמש ימ שי" וא "בהואש ימ שי" ,"שי" תניחבב
-לע-ףא לבא - ע"יב תומלוע יבגל תוליצאה םלוע תלעמ תמגודב ,תואיצמב לוטיב לש ןפואב
ןאכ ןיא ,םוקמ-לכמ ,תוקולא לע ריתסמו םילעמש - תושי - רחא ןיינע ןאכ ןיאש ףא ,ןכ-יפ
;תוקולאל (הריבשו) לוטיב לש ןיינע םג

,8"היל אחינ אריקפהב אדבע" ומצע דצמש ףאש - "ינענכ דבע"ד הדובעה ןפואב הלעמה יהוזו
.לוע-תלבקב ה"בקה תא דבועו ועבט תא לטבמו הפוכ אוה ירה ,םוקמ-לכמ

רכינ היהיש - הזמ הריתי אלא ,םינותחתב הרידד ןיינעה תא קר אל םילעופ הז ידי-לעו
.9"ודבלמ דוע ןיא"ד ןיינעה הטמל שגרנו

ידי -לע איה - תונובשח םוש אללו תוטישפב היהת הדובעהש ,הז לוטיבל עיגהל ךרדהו
טינ") ומצע תא תומרל ילבמ ,תמאב הישפנד אבילא ובצמו ודמעמב תוננובתהה
.("טייהרעטראנעג

אוהש יפכ ובצמו ודמעמבו ,הטמל הדריש םרט ותמשנ תלעמב םדאה ןנובתי רשאכש ,ונייהו
,התע

ירמוחה הזה םלועל ותדירי םרטב 'וכ תולעמל עיגי אל 'וכ רומג קידצ היהיש םג" ירהש -
ולאכ תוגירדמ תודוא רבודמ אלש ,ןדיד-ןודינב המכו-המכ-תחא-לעו ,10"התצקמ אלו הנימ אל
-

םימעפל אוה לולעש ,הזמ הריתי אלא ,תודמו לכש ונייהד ושפנ תוחוכל עגונב יעבימ אל
,השעמו רוביד הבשחמב ,שממ לעופ לש םיניינעב ו"ח לשכיהל

דובא ,תוצע דבוא אוהש שגרהה ולצא ררועתי - תוקולאמ וקוחירב םדאה ןנובתי רשאכ ירה
,("רענעראלראפ א ןצנאגניא זיא רע") ירמגל

לש םיניינע ("פאק ןיא ןגיל טינ םיא טעוו") וחומב םוקמ וספתי אל - הז שגרה דצמו
אלו ,הרותב ףוס-ןיא רוא ךישמהל ,המצע הרותה םשל המשל הרותה דומיל אל ;"תוגירדמ"
לש םיניינע וחומב םוקמ וספתי אל ןכ ומכו ,'יוהל ושפנ רשקל ידכ המשל הרותה דומיל
ךיז טעוו רע") ומצע תא עיקשי אלא ;תוימשג תוינפ אלו תוינחור תוינפ אל ,תוינפ
העבטב תכשמנש המהב ומכ) תונובשח םוש אלל תווצמה םויקבו הרותה דומילב ("ןפראווניירא
.תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב ,('וכ

דצמ איה הדובעה זאש - תונובשח םוש אלל תווצמו הרותה םויק תלעמב ףסונ ןיינעו
:המשנה תוימינפ

תועיגמ וילאש םוקמב ,דבלב שפנה תוינוציחב תעגמ - תונווכו תוינפ דצמ תישענש הדובע
םדאהשכ ןכ-ןיאש-המ ;11קוחירב והזש ,תעדו םעטו הגשה לש ןיינע אוה התוללכו ,תונווכה
םוש אלל תווצמו הרותב ומצע תא עיקשמו ,ומצע דצמ רבד םוש וב ןיאש הרכה ידיל עיגמ
- 12"םהינפל םישת רשא" ןיינע והזש) המשנה תוימינפ דצמ איה ותדובע יזא - תונובשח
.(13רמאמהב ראובמכ ,םתוימינפל ונייהד ,אקייד םהינפל

ידי-לעו ,ףוס-ןיא תומצעו תוימינפב איה תעגמ - המשנה תוימינפ דצמ איה הדובעה רשאכו
."ודבלמ דוע ןיא"ש שגרנו רכינ היהיש ,הזמ הריתיו ,םינותחתב הרידד ןיינעה לעפנ הז

* * *

- ("תב"ו "הירבע המא" ,"ירבע דבע" ,"ינענכ דבע") ל"נה תוגירדמה 'ד לכל המדקהה
.הרותה יטפשמו יניד לע יאק "םיטפשמ"ש ,"םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" איה

ידי -לע איה (ע"יבא תומלוע 'ד דגנכ םהש) תוגירדמה 'ד יטרפ לכל המדקההש ,ונייהו
רוא הכישממו תרבחמ ןכו ,תומלועה םע ה"בקה תא תרבחמו הכישממ הרותהש ןוויכ ,הרותה
.הרותה דומילב איה ל"נה תודובעה יגוס לכ תלחתה ,ןכלו .לארשי תומשנב ףוס-ןיא

קרש ןוויכ ,אקווד המשנה תוימינפ דצמ תויהל הכירצ הדובעהש (ה"ס) ליעל ראובמה יפ-לעו
תווצמו הרותד הדובעה תרטמ אוהש ,"םינותחתב הריד"ד ןיינעה תא לועפל רשפא הז ןפואב
םגש ,ןבומ ירה - (הז ןיינע לועפל רשפא-יא דבלב המשנה תוינוציח דצמ ןכ-ןיאש-המ)
ךירצ אלא ,הרותד אילג דומילב קפתסהל רשפא -יא ,וז הדובעל המדקהכ השענש הרותה דומילב
.המשנה תוימינפ תא תררועמה ,אקווד הרותה תוימינפ דומיל תויהל

ילבב דומלת ןיב קוליחה ךרד-לע - הרותה תוימינפל הרותד אילג ןיב קוליחה רואיבו
:ימלשורי דומלתל

-ןיאש-המ ,תוישוקב אלמ אוהש ןוויכ ,14"ינבישוה םיכשחמב" אוה ילבב דומלת לש וניינע
ירה ,תוישוק םימעפל שי ימלשורי דומלתב םגש ףא ,ןכש ,"רשי רוא" אוה ימלשורי דומלת ןכ
.15'וכ לופלפ יוביר אלל ,אישוקל תוכימסב דימ עיפומ ץוריתה

םימעפל שיש תוריתסהו תוישוקה םגו ,"רשי רוא" לש ןפואב איהש הרותה תוימינפב אוה ןכו
.הזבש לופלפה םשל אלו ,םיניינעה תנבהו רוריבל אלא ןניא ,הרותה תוימינפב

לש ןיינע והזש ןוויכ ,המשנה תוימינפ תא תררועמ הרותה תוימינפש ךכל ףסונ םעט והזו
.16רשי רוא

דומיל ןיינע רואיב םידקהב - הרותה תוימינפ דומילבש חרכההו השגדהה רתוי ןיבהלו
רמאמ יפ-לע) 18רמאמב ליעל ראובמהל םאתהב ,17הזבש תוגירדמה יטרפו המשל אלש הרותה
:(19ל"נה יעצמאה ר"ומדא

השעמה תא עדיל ידכ הרותה דומיל - איה המשל אלש הרותה דומילב תילענ רתויה הגירדמה
אלא ,המצע הרותה םשל וניא דומילהש ןוויכ ,"המשל אלש" בשחנ הז דומילש ,השעי רשא
.20השעמה ןיינע ליבשב

אוה דומילה ,םוקמ-לכמו ,המצע הרותה םשל וניאש ןוויכ ,"המשל אלש" םנמא אוה הז דומיל
.השעי רשא השעמה תא עדיל - השודק לש ןיינע ליבשב

ןיינע ליבשב הרותב שמתשמש ונייהד ,"המשל אלש" אוה הז דומילש ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
דצמ הרות דמליש - רתוי הנותחת הגירדמל דריל לולע הזמ הנה ,המצע הרותה וניאש רחא
דמולש ,ונייהו ,"םימעה יניעל (םג) םכתניבו םכתמכח איה יכ" 21בותכש ומכ ,הבש לכשה
.תולכשומ בהוא אוה ועבטבש ןוויכ ,תילכשה ושפנ עבט דצמ הרות

אלש" אוה דומילהש ףא ,םדוקה ןפואב ירהש ,"המשל אל"ב רתוי ןותחת ןפוא אוה הז ןיינע
ליבשב קר אוה דומילה הז ןפואב ןכ-ןיאש-המ ,השודק לש ןיינע ליבשב הז ירה ,"המשל
אלש"ב 'אה ןפואמ איה "המשל אלש"ב ןותחתה ןפואל הלחתהה ,םנמא ;דבלב לכשה ןיינע
ליבשב דומלל ("ןיילא הרות ןופ פא טערט רע") המצעלשכ הרותהמ גוסנ רשאכ ,יכ ,"המשל
לש וניאש ןיינע םשל הרות דומיל לש בצמל עיגהל אוה לולע ןמזה ךשמב ירה ,רחא ןיינע
.השודק

תא לצנמ אוה ןיא ,(הבש לכשה דצמ הרותה דומיל) "המשל אלש"ב היינשה הגירדמב םג ,הנהו
וניאש ןיינע םשל וניא ולש הרותה דומיל ףוס-ףוס ירהש ,ירמגל רחא ןיינע ליבשב הרותה
תוקולאה דצמ הז ןיאש אוה ןורסיחהו ,הרותבש לכשה תא בבחמ אוהש םושמ אלא ,הרות
.הרותבש לכשה דצמ אלא ,הרותבש

השועש ,ומצע ליבשב הרותב שמתשהל - רתוי דוע הטמל תדרל אוה לולע הז ןיינעמ ,םנמא
.22"הב ךותחל םודרק" הרותהמ

לש ןיינע אוה הרותה דומיל תא לצנמ וליבשבש ןיינעה ירה ,הז ןפואב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ליבשב הרותה לצנמש ךכב קר איה הריבעה ;ותיב ינב תא סנרפל וילע הווצמ ירהש ,הווצמ
.הווצמ איה המצע הסנרפה לבא ,הז

.23בר והוארקיש ידכ הרות דומלל - רתוי דוע הטמל תדרל אוה לולע הזמו

אלא ,הרותבש לכשה םשל אל םגו ,המצע הרותה םשל הרות דמול וניאש ,הזכ ןפואב םג ,םנמא
אלו ,ומצע ךרוצל התוא לצנמו הרותה ןיינעמ ("ןצנאגניא פא טערט רע") ירמגל גוסנ אוה
הבושחו הלודג היהת ותואיצמש ידכ ,ומצע ליבשב םתס אלא ,הווצמ וב שיש ןיינע ליבשב קר
רע") ויניעב הבושחו הלודג הרותה תלעמש ,הרותה ןיינע םע רושק ןיידע הז ירה - רתוי
.הרותה דומיל ידי-לע ותואיצמ תא ראפלו םמורל ונוצר ןכלש ,("הרות ןופ טלאה

ירמגל קלתסמ הזבש ,24ו"ח רתנקל ידכ הרות דומלל - רתוי דוע הטמל תדרל לולע הזמו
שמתשמ אלא ,ותואיצמ תא ראפלו םמורל ידכ וליפא הרותב ללכ בשחתמ וניאש ,הרותה ןיינעמ
.'וכ רתנקל - ירמגל רחא רבד ליבשב הב

תא רתנקל לולע אוהש - רתויב הנותחתה הגירדמל דעו ,תוגירדמ המכ םנשי אפוג הזבו
.תמא וניאש עדוי ומצע אוהש רבדב םג וריבח

,רבד םושב תבכרומ היהת אל תווצמה םויקו הרותה דומילב הדובעהש רתויב חרכומ ןכלו
הלענ ןיינעב איה הבכרהה םויה ירה לש ןיינע שישכ ,יכ] רתויב הלענה ןיינעב אל םג
תויהל הכירצ הדובעה אלא ,['וכ רתויב תוחפ רבדב הבכרהה תויהל הלולע רחמלו ,רתויב
דומיל ידי-לע האבו ,המשנה תוימינפו םצע דצמש הדובעה יהוזש ,הטושפה תודחא לש ןפואב
.אקווד הרותה תוימינפ

יוליגב רכינש דעו ,םינותחתב הרידד הנווכה תאלמתמ יזא - הזכ ןפואב איה הדובעה רשאכו
.25"דוע ןיא"ד ןיינעה
- םחנמ-תרות' - ד"ישת'ה ,ןושאר-רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 93-85 םידומע (א"י) ינש קלח ד"ישת'ה 'תויודעוותה
.ז"מ א"פ הריצי רפס (1

.מ"כבו .ג"עס ,טס קלב ת"וקל הארו .ז,גמ היעשי (2

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג"פס ר"ב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (3

.32 הרעהב םש ןמסנהבו אמר 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (4

.ד"עפ םש םייח-ךרד (5

.ה"עפ םש (6

.אעת 'מע ו"סרת ךשמה .ךליאו ל 'מע ח"נרת .חל 'ע ג"מרת מ"הס האר (7

.נ"שו .א,גי ןיטיג (8

.הל,ד ןנחתאו (9

.(א"עס ,חמ) ז"לפ אינת (10

.גפ 'מע ג"ערת מ"הס .גיק 'מע ו"סרת ךשמה םג הארו .דע 'מע ה"נרת מ"הס הכוראב האר (11

.ונתשרפ שיר (12

םיטפשמה הלאו ה"דס .ךליאו כק 'א ע"ס םש ת"הוא .ג,הע ונתשרפ א"ות םג הארו .גמק'א ע"ס םש ת"הוא (13
.(ךליאו 82 ע"ס א"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) תודעוותהב רמאנש

.א,דכ ןירדהנס .ו,ג הכיא (14

.נ"שו .ךליאו 188 ע"ס ז"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות האר (15

.(ל"ומה) תצק רסח (16

.ךליאו 134 'מע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (17

.(ךליאו 78 'מע א"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ד"פ (18

.ךליאו א"עפ םש םייח-ךרד (19

.נ"שו .ךליאו 146 ע"ס ג"כח ש"וקל האר (20

.ו,ד ןנחתאו (21

.ד"יה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .ה"מ ד"פ תובא (22

.ג"ה םש ת"ת 'לה האר (23

.ג"הע םש ןמסנהבו ,א"עס ,זי תוכרב 'סות האר (24

.טל,ד ןנחתאו (25


ו"ח לשכיהל םימעפל לולעש ,תוקולאמ וקוחירב םדאה ןנובתי רשאכ
דובא ,תוצע דבוא אוהש שגרהה ולצא ררועתי ,שממ לעופ לש םיניינעב
ירמגל

דומיל קר תויהל לוכי אל ,וז הדובעל המדקהכ השענש הרותה דומיל
,אקווד הרותה תוימינפ דומיל תויהל ךירצ אלא ,הרותד אילג
המשנה תוימינפ תא תררועמה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


!דימו ףכית - שוריפה "רתלאל"


?הלואגה ןיינע לע בושו בוש םיררועמ עודמ

םוקמה ןבכיע אל" ,דימו ףכית הלואגה תויהל הכירצ יאדווב ירה ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ןוויכ
אלא ,רחמ אל - אוה "רתלאל"ד שוריפה ירהו ,"הלואגל רתלאל" - עודיה ןושלבו ,"ןיע ףרהכ
.דימו ףכית

:הלאש תררועתמ - ליעל רומאה לכב ,םנמא [...]

ירחאל תודעוותה ,תובר םימעפ הזב רבוד רבכש ירחאל - הז לכב רובידה תלעות יהמ
...!?עגפ אלו עגנ אלש ,ךכ ידכ דע ,ללכ הזזה אללו ,'וכ תודעוותה

ם"במרה ןושלבו ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותב שרופמכ - הלואגה רבד-לע ףרה אלל םירבדמ
-לע הלגתנש ןורחאה ץקל דע ,"ןיציקה לכ ולכ"ש םישיגדמו ,"הז רבדב םיאלמ םירפסה לכש"
!תלעות לכ אללו - "הלואגל רתלאל" העודיה ותזרכהב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי

אלא ,תויחהו ץרמה אולמב הניא הזב הלועפהש ךכ לע הניא הנעטה - 'וכ באכהו רעצה הברמל
ןפוא יבגל ףסונ ףתוש ונשישכ הלועפה ןפוא המוד הניאש ,"יפתוש יבד ארידק"ד ןפואב
;ידיחיה תיבה-לעבה אוהש רבדב הלועפה

אל וליפאו ,"יפתוש יבד ארידק" לש ןפואב אל םג - ירמגל הלועפה רדעה לע איה הנעטה
הז ידי-לע םגש ,"הנטק עבצא" וליפא ,ועבצא ףקונ םהמ דחא לכש ,םיבר םיפתוש שיש ןפואב
"םקיר 'ה ינפ תא האריי אל"ד ןפואב לגרל תולעל ידכ םילשוריל הלודג ןבא תולעהל םילוכי
!ופקנ אל "הנטק עבצא" םג ןדיד ןודינב ירהש - (שרדמה רופיסכ)

םנשי ,"ינא המו ינא ימ" ,ורמואב ,"לודג יכה וינע" דחאו דחא לכ השענ הז ןיינעב
תחתו ונפג תחת" החונמב תבשל לוכי ודיצמ אוה ,אלימבו ,'וכו 'וכו ,לארשי ילודג
.הרותה יפ-לע רתומה ןפואב ,'וכ ןתמו אשמב קוסעלו ,"ותנאת

רובידה ידי-לע ןה ,הלואגה רבד-לע 'וכ םיקעוצו םינגנמ רשאכ םגש אלא ,דוע אלו
ןמ םג ,הארנכו ,ץוחלו הפשה ןמ אלא הז ןיא - םיידיב ןיחפטמש ידי-לע ןהו הפב ןוגינהו
...ץוחלו םיידיה

- םעפ דועו םעפ דוע הז לע םירבדמש ךכב תלעותה יהמ ,רומאכ ,הלאשה תלאשנ ,ןכ םאו
- השגדהבו ,םירבדה תמישרמ ("ס'שזדייפ") םיפד המכ דוע "ףדמ"ל ופסותיש "תלעות"ה דבלמ
,ויבג לע דמועש רבדה תא דימעהל אוה "דומע" לש וניינע ,ןכש ,"םידומע" אלו ,"םיפד"
תא ינא"ד "תלעות"ה ליבשב רובידה תנווכ ןיאש ,טושפו .'וכ ןדיד ןודינב ןכ-ןיאש-המ
..."ץלעפ ןיא קידצ א" תניחבב ,"יתלצה ישפנ

תאו ומצע תא עירכה" ,"תחא הווצמ" םויק ידי-לעש ם"במרה ןיד-קספ יפ-לע - הזל הנעמהו
אפוג הז רובידש ןכתיי ,אלימבו ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ
.המילשהו תיתימאה הלואגה אובת הדי-לעש "תחא הווצמ"ה היהי
- םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה ,ןסינ שדוחה םיכרבמ ,שדוחה ,ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 710 'מע ,ינש ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה

רקיעה אוה השעמה


םלועב אקווד תדדמנ המשנה תלודג
הזה


ישמ דגב שובלה ערה-רצי לומ

ידי-לעש שוריפה והמ :ןיבהל ךירצ - "ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי רשאכו" קוספב
?"ץורפי"ו "הברי" השענ יוניעה

ןייק זיא סע") שודיח ךכב ןיא - ןדע-ןגב הלעמל תאצמנ המשנה רשאכ :הזב ןיינעהו [...]
ומכ ,םלועב תוקולא יוליג שיש ןמזב לבא ,הטמל תדרוי המשנה רשאכ וליפאו ,("טינ ץנוק
;שודיח ןיא זא םג - תיבה ןמזב

תדבוע ןכ-יפ-לע-ףאו ,לפוכמו לופכ ךשוחב ,תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ - אוה שודיחה
לש התלודג הלגתמ הז ידי-לע הנה ,םירתסההו תומלעהמ לעפתה ילבמ התדובע תא המשנה
.המשנה

,אתובר ךכב ןיא ,יוגה דצמש םירתסהו תומלעהמ תלעפתמ הניא המשנה רשאכ ,אפוג הזבו
תלעפתמ הניא המשנה רשאכ ןכ ומכו .יוגל תייצל ךירצ וניא ידוהיש טושפה רבד הז ירהש
ךכב ןיא - דגנמ והזש תעדוי המשנהו ("ערה-רצי רענעפא א") יולג ןפואב אבשכ ,ערה-רציהמ
.אתובר

םגתפ עודיכ) "עציפוז ענעדייז א" ,ךורא שובלב שבלתמ ערה-רציה רשאכ - איה אתוברה
אלא ערה-רציה וניא אוהש רמואו ,(הזב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רואיבו ןקזה ר"ומדא
לש התולדג תרכינ יזא - 'וכ התוא ומריש החינמ המשנה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ...בוט-רציה
.המשנה

שממ-לעופה - תונעטה רוקמ תא ןוחבל ךרדה

האצותכ םא :שממ -לעופה הז ירה - בוט-רציה וא ערה-רציה תנעט יהוז םא עדיל הניחבהו
לבא ,בוט-רציה תנעט וז ירה - םימש-תאריו תווצמו הרותב ףיסוהל םיליחתמ הנעטה תעימשמ
רשאכ םג הנה ,םימש-תאריו תווצמו הרותב הפסוהה ךפיה אוה תונעטה תעימשמ שממ-לעופה םא
שרדנה שממ-לעופהש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,השודקד לכש יפ-לע םוקמ הל שיש הנעט יהוזש הארנ
שבלתמש ערה-רציה תנעט יהוזש רורב רבד הז ירה ,םימש -תאריב הפסוהה ךפיה אוה הזמ
.בוט-רציל שפחתמו

הזמ האצותה םא הנה ,לכש יפ-לע תונעט ןנשי רשאכ םגש - רומאכ - ןיינעה תדוקנו [...]
.ערה -רציה לש ןה ולא תונעטש יאדווב ,םימש-תאריד ןיינעהב טועימ איה

:"ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי רשאכו" בותכש המ והזו [...]

ןוויכ ,המשנה תא ויתונעטב הנעמו ,בוט-רציל שפחתמש ערה-רציה לש יוניעה ידי-לע
ןכ" יזא - ונממ המורמ תישענ המשנה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,בוט-רציה והזש תועטל הלוכיש
רמאנ וילע ,חישמד םייוליגהל םיאבש ,"ץורפי ןכו" ,המשנה לש התלודג הלגתמש ,"הברי
."םהינפל ץרופה הלע"
דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ט"ישת'ה תבט שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(ק"הלב תוחנה

יבר יצוצינ


תדלוה-םוי יגהנמב גהני יאדווב"
"םיעודיה


הדובעו תווצמו הרותב קוסעי םינשב תובר דועש ןוצר-יהי"
העשל דדובתהל" * "תונייעמה ץיפהל חילציו הכזיו ,בלבש
המו לאשש המ ,'תויודיחי'ה תחא וחומבו ותבשחמב רייצלו
,הנקז תעל" * "יברה לש ותרותמ דומלל ךכ-רחאו ול ונעש
רתוי לק ,תמאה לא רתוי םיבורקו השלחנ ףוגה תוואת רשאכ
ילעבל תוכרבו תוארוה לש ףסונ רורצ * "םשה תא דובעל
תדלוה-םוי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תולגל םיבייח אל

ש"נא יגהנמ") תדלוה-םוי יגהנמ ,ימשר ןפואב ,יברה ידי-לע ומסרופ םרט ג"ישת תנשל דע
ו ךרכ) בתוכ יברה יכ ונא םיאצומ ב"ישת תנשב .םקלח לע עיבצמ יברה לבא .("ןורחאה ןמזב
:(הכ 'מע

ונילע אבה שדוק-תבשה םויב חטב . . ותדלוה-םוי רשא ותעדוה לע הנעמב
ךשמבו . . ח"אד רמאמ תישילש הדועסב רוזחלו הרותל תולעל לדתשי הבוטל
םוכס הזיא החנמ תליפת ינפל ןכו תירחש תליפת ינפל ןתי ותדלוה -םויד םויה
.דחא םיליהת רפס רמאיו הקדצל

:תניינעמ הרעה [םיירגוסב] יברה ףיסומ ,רמאמה תרימא ןיינעב

תולגל בייוחמ ןיא ירה ח"אד תרות עומשל דוע םילגרומ םניא םיעמושה םאו
.השעיי ןיינעהש דבלבו תודיסח אוה רמואש

:הכרבב יברה םתוח ותרגיא תא

.בורקב תורדתסהלו םימש-תאריו הרות םהב עוטנל ,םידימלתב החלצהו הכרבב

הלודג הצובק ינפב" היהת רמאמה תרזחש יברה שיגדמ (דנש 'מע םש) הפוקת התואמ רחא בתכמב
."תוטילב ילב תויהל ךירצ ל"נה לכ רשא ןבומכ" :ןכו ."םינפ-לכ-לע הנטק וא

םת ונברד ןיליפת

:הנש םירשע ול ואלמש ךרבאל יברה בתוכ (חמש 'מע ג ךרכ שדוק-תורגא) י"שת זומתב ה"כב

ח"ומ ק"כ ותוא ךריבש תוכרבה לכ וב ומיוקיש יואר ילכ היהיש ןוצר-יהי
.תוינחורבו תוימשגב ןאולימ לע מ"כה ר"ומדא

.תדלוה-םויב הגהנה ןיינעב ןסינ א"י 'םוי-םויה'ב קתעומה האר חטב

רבדמב הרות-יטוקל האר) אבאד ןיחומ ןיינע אוהש הנש םירשע ול תואלמבו
.םת וניברד ןיליפת חינהל רדנ-ילב ליחתיש יוארהמ ,("םירשע ןבמ" ה"ד

תידיסח הרענ לש הדיקפת

שדוק-תורגיא) התדלוה-םוי לע יברה לא בתכמב הרפיסש ,הרענל יברה לש ותרגיא ןכות ןלהל
:(ומק 'מע ט ךרכ

רוזעי ךרבתי םשה .ךתדלוה-םוי רבד-לע תא תבתוכ וב ,ןוויס ו"ט םוימ ךבתכמ יתלביק"
עיפשהל ילדתשת תופוכת םיתעלו ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,ךלצא החלצה תנש היהתש ,ךל
הלודג ולא תולועפ תוכזו .לעופב תווצמ םויקלו תודהיל ןברקל ,ךייתודידיו ךייתורבח לע
םע ךייתורבח תא שיגפהל ךתורשפאב יאדווב .ול ךרטצמהב עשוויי ךכב קסועהו ,דואמ איה
.שפנה-תוריסמ חוכו רצוא שי ידוהי לכל ירהו ,םיידיסחה םיתבב שפנה-תוריסמ לש הגהנהה
םולש תסירפו הכרבב .םיעיפשמו םירבדה םילעופ ,םימעפ רתויו םעפ םיחחושמ רשאכו
הרות יניינעב התביבסב עיפשת ןכמ תחא לכש םגו ליעל רכזנה לכב וחילצישו ,ךייתורבחל
."תודהיו

תורבחה לע העפשה

יברה תכרב תא השקיב רשא הדימלתל (זצק 'מע םש ,ד"ישת זומתב 'כ) תפסונ תרגיא הנה
:התדלוה-םויל

רדנ ילב - ךמצע לע ילבקת חטב הנה ,ךלש תדלוה םוי תודוא ךבתכמ לע הנעמב
לע דוחיבו הביבסה לע העפשהבו הבוט הגהנהבו דומילב אבהלו ןאכמ ףיסוהל -
תונב - לארשי תונבל יוארכ גהנתהלו םירומו םירוה לוקב עומשל ,ךייתורבח
רפסה-תיבב דומילהמ שפוחה ימי הנלצנת יאדוובו ,האלו לחר ,הקבר ,הרש
ןפסואל ,לוחה תומיב םג ןכו ןכמ תונטק תודלי ליבשב תבש -תוביסמ ןגראל
דמללו השודקה ונתרות ירופיסמ ןהל רפסל ,עובשב םעפ וא םיימעפ םינפ-לכ-לע
.ןליגל םיצוחנ ללכב לארשי יגהנמו יניד תוכרב ןתוא

ךרבתי םשהו הלועפ ופתשת דחי ןכלוכו ךיתורבחל ל"נה לכ רוסמת יאדווב
.ןכחילצי

"ןויצה לע רכזנ"

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש שודקה ןויצה לע רכזנו ,ולש תדלוהה-םוימ ותעדוהלו
.תבט שדוח אוה ירישעה שדוחב . . שדוח-שאר ברעב ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז

היהתש ןוצר-יהיו ,ןורחאה ןמזב ש"נא גהונכ ,תדלוה-םוי יגהנמב גהנ חטבו
.ויחיש ותיב-ינבלו ול דחי םג תוינחורו תוימשגב ולצא החלצה תנש

.(בר 'מע בי ךרכ שדוק-תורגא) ז"טשת תבטב 'הב םידיסחה יבושחמ דחאל יברה בתכ

גוזה תבל בוט-לזמ

עכיליירפ ןעטנוזעג א וצ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכ הכרבבו ותדלוה-םויל בוט לזמ תכרבב"
'מע אי ךרכ שדוק-תורגא) 'םיעיפשמ'ה דחאל יברה לחיא - ". . [חמשו אירב ץיקל=] רעמוז
.(וצ

:(אית 'מע םש) ךרבתנ דחא דיסח

תדובעו תווצמה םויק הרותה דומילב ולצא החלצה תנש היהתש ןוצר-יהי
.הליפתה

'מע ,בי ךרכ) וגקישב ד"בח ידיסח ישארמ ,ןמרטסוש יבצ ח"הרה לא יברה רגשמש תרגיאו
:ךכ תמתחנ ,(כר

תוינחורו תוימשגב החלצה תנשל - 'יחת ותגוז תא תדלוה-םויל רשקב - הכרבב
.'יש םהיצלח יאצוי לכמ יתודיסח תחנלו

'תודיחי'ב רכזיהל

'יש יבצ -אדוהי 'ר ברה ח"הרה חילשל יברה בתכ - "תדלוה-םוי ירדס ול םיעודי חטב"
ןיינעל דחוימ ןפואב יברה סחייתמ בתכמה ךשמהב .(הסש 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא) ןמלגופ
:'תודדובתה'ה

,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ינפ תא תוארל וכזש ולאל עגונבו
ותבשחמב רייצלו העשל דדובתהל - ןסינ א"י םוי-םויהב קתעומהל םיאתמ הנה
.ותרותמ דומלל ךכ-רחאו ול ונעש המו לאשש המ ,תודיחיה תחא וחומבו

:וכרבמ יברהו

שדוקב ותדובעב החלצהבו תובוט םינשו םימי תוכיראל היהיו ךרבתי םשה ןתי
םישעמלו הפוחלו הרותל ויחיש םהידלי לכ תא ולדגי ויחיש ותגוזו אוהו
.תיתימא הבחרה ךותמ םיבוט

"תיתימא הניתנו הריסמ"

תדלוהה-םוי תוגהנה תא יברה ריכזמ ,(גמק 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא) הבישי דימלתל תרגיאב
:ףיסומו

הלגנה דומילב ולצא החלצה תנש וז הנש היהתש ךרבתי םשהמ ןוצר-יהי הנה
הריסמב יולת הז לכ רשא ,רודיהב תווצמה םויקו הרותה תוימינפ דומילבו
וירבח לע ןכ-םג עיפשמ יאדוובו ,ומצעל עגונב ל"נה לכל תיתימא הניתנו
רחא דמוע הז הנה . . רשא ולא ונימיב טרפבו וז הניתנו הריסמב וצמאתיש
ולא םימי וכפהיש הווקמה דועייה םדקהב םייקתי הז ידי-לע רשאו ונלתוכ
.החמשלו ןוששל

:הבישיב רחא דימלתל (אס 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא - ג"ישת ולסכב 'ט) יברה לחאמ ךכו

תובוט םינשו םימי תוכיראל ןיד אמלעב ותוחילש תואלמל והכזי ךרבתי םשהו
תודיסחה תרותב קר אל ,ןדמל תלימב הנווכהו ,ןדמלו םימש-ארי ,דיסח היהיו
...הכורא ן"ונ תופסותבו הלגנה תרותב םג םא יכ

"וניינע יפל דחא לכ"

'קה ןויצה לע ותדלוה-םוי םע רשקב םתודוא בתוכש הלא לכ תא וריכזי ותשקבכ
,תדלוה-םוי יגהנמב וגהנ חטבו ,ע"יז מ"גבנ ה"ללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
."וניינע יפל דחא לכ

התואבש ותחפשמ ינבמ המכ לע חווידש םידיסחה דחאל (ז"טשת זומתב א"יב) יברה בתכ ךכ
.(טנר 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגא) םתדלוה םוי לח הפוקת

:האבה הכרבב םתוחו ףיסומ יברה

ןהו תוימשגב ןה ,םהמ דחאו דחא לכל החלצה תנש היהתש ךרבתי םשה ןתי
.תוינחורב

וקורמ יאצוי לע העפשה

ןמלדייא 'יש םולש םימתה (ברה ח"הרה ,וקורמב יברה חילש םויכ) תפרצב ד"בח תבישי דימלת
יגהנמל תוסחייתה רחאל .(הנש 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגא) ותדלוה םויל יברה תכרב תא לביק
:יברה וכרבמ ,תדלוה-םוי

.רודיהב תווצמה םויקבו הרותה דומילב ולצא החלצה תנש היהתש ןוצר-יהי הנה

ואבש םיכרבאה לע דוחיב טרפבו ,תלוזה לע העפשהב לדתשהלו :יברה תרגיאב םש הארו]
.[הקורממ

"אירבי אלימבו"

.תוינחורבו תוימשגב תוארוה לש הרדס יברה בתוכ ,תואירבה וקב אצמנ אלש ינולפל תרגיאב
:(גצש 'מע םש) יברה לחאמ ףוסבל

תדלוה-םוי יגהנמב גהני יאדוובו ,ולש תדלוה-םוי תודוא בתוכש המבו
ןהו םיימשגה םיניינעב ןה החלצה תנש ול היהתש ןוצר-יהי הנה ,םיעודיה
הדובע ,הרותד םיווקה תשולשב קסעתהל וילעש המב קסעתיו םיינחורה םיניינעב
...תוינחורבו תוימשגב אירבי אלימבו ,םידסח-תולימגו

םעונ-יכרדב תופיקת

ח"הגה ,ד"בח -רפכ לש וברל יברה בתכ (געק 'מע אי ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת ןוויסב י"חב
:קילרג ה"ע ןמלז-רואינש ברה

םינומדק גהנמ עדוי יאדוובו) ותדלוה-םוי תודוא בתוכ וב ,ובתכמ לע הנעמב
.(. . ויתונש רפסמל םיאתמה םיליהת לטיפאק רמאל . .

:תרגיאה ךשמהבו

הכזיו ,בלבש הדובעו תווצמו הרותב קוסעי םינשב תובר דועש ןוצר-יהי הנה
התע תעלש ותביבסב תוברל םגו הבורקה ותביבסב תונייעמה ץיפהל חילציו
רבכו ,תעדה תבחרהו הנוכנה תואירב ךותמ הז היהיו ,הצוח ,הבורק הנניא
אילמפב םולש קר אלו םולשה ןיינע קר אוה ה"בקה לש ותכרב קיזחמ ילכד עודי
םוקמהב וטושפכ ונייה ,רקיעה אוהו ,הטמ לש אילמפב םולש םג אלא ,הלעמ לש
,אקווד םעונ יכרד הרותה יכרד לככ םה הזל םיכרדהו ,ארתאד -ארמ ארקנ אוהש
זוע תויהל ךירצש הרותה תניתנב זמרנכו שורדה ףקותב תויהל םיכירצ לבא
ץרא ןיד תעמשה םימשמ (ו"ע םיליהת) ומוגרתו בותכהב ןכ םג זמרנו ,הישותו
תוסחל בוט" ה"ד הרות-יטוקל - תימהבה שפנ יניינעב ןיד אוהש ,הטקשו הארי
.לארשיד אערא תיקולאה שפנד יניינע הטקש הז ידי-לעו - "'יוהב

לכב תובוט תורושבלו םישוריפה לככ תובוט םינשו םימי תוכיראל הכרבב
.ליעל רכזנה

"תיתימא החמש"

-תורגא) וכרבמ יברה .םישימח בונמנ ןסינ ברה ת"הרה םסרופמה עיפשמל ואלמ ד"ישת תנשב
:(חלר 'מע ט ךרכ שדוק

תוינחורב ןה ולצא החלצה תנש היהתש ךרבתי םשהמ ןוצר-יהי ,ותדלוה םוילו
ויניינעב ןהו ,םימש תכאלמ ותכאלמב םייללכה ויניינעב ןהו תוימשגב ןהו
א"יד חתפת יתפש ינ-דא רמאמה האר רשפאו .הנוכנה תואירב ךותמ ,םייטרפה
הנה ,ו"כ קרפ אשידק אינתב ראובמה יפ-לעש ריאהלו ריעהלו . . ב"ישת ןסינ
.'יוהב תיתימא החמשל אובל וניינע םיליהתד א"נ לטיפאק

"ןנער תיז"

-תורגא) יברה ול בתוכ ,בונמנ ןסינ ברה לש דחאו םישימחה ותדלוה םוי תארקל ,האבה הנשב
:(חכש 'מע אי ךרכ שדוק

תוימשגב ולצא החלצה תנש היהתש ןוצר-יהי הנה ,ולש תדלוהה-םוימ ותעדוהל
הטמל הלעמלמ ךרדב ,ולש רעשה אוהש ןיינעהו הווצמהב החלצה ,תוינחורבו
וניאישנ תארוה ידי-לע ,הנוילעה החגשהה התארהש יפכש - הלעמל הטממ ךרדו
ךוניחו םימימת-יכמות תבישי תלהנה איה ,ע"יז מ"גבנ ה"ללקוצז םישודקה
תפסות םג הז ידי-לעו ,םידמולו םימש-יארי םידיסח ויהיש ,הבש םידימלתה
.טושפו ןבומכ - ללכב ולש םיטרפה םיניינע םגו ,םיניינעה ראשב החלצה

:לחאמו יברה ףיסומ תרגיאה ךשמהב

תשרדכ) ןנער תיזכ ינאו ,םילהתב ב"נ לטיפאקב רמאנש המ וב םייוקיש הכרבב
םש תיבב) םיקולא תיבב ('וכ הבכרה לבקמ וניא תיז המ הזב ל"ז וניתובר
.ךידיסח דגנ בוט יכ 'וג (היגהנמו היתוכרדה ח"אד תרותב םיכנחמו םיעיפשמ

...תמאל רתוי םיבורק

:(אנת 'מע ד ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתכ םינש 81 ול ואלמש ידוהיל

ןוצר-יהיו .הנש א"פ תובוט םינשו םימי תוכיראל ול ואלמנ רשא . . יל רסמ
ותרזעב ךישמהל לכויו תובוט םינשו םימי ךרואב ךרבתי םשה וכרבי רשא
ןכ םג תופתתשהבו הרותל םיתיע תועיבקב ,םיליהת תרימאב ,הקדצה יניינעל
ולש תורשקתההו תוקיבדה קזחתי הז לכ ידי-לע רשא ,םיברב םידמלנה םירועישב
םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו ,בותכש ומכו ,םייח םיקולא אוה וניקולא 'הב
.םויה םכלוכ םייח

רמאי יאדווב" - (םינומדקה תנקת רואל) הרומו יברה ףיסומ (בנת 'מע םש) תרגיאה ךשמהב
."ישילשה םוי לש וריש ןכ םג אוה אוהש ,ב"פ לטיפאקה הליפתה רחא רקובב אבהלו ןאכמ

.ונקדצ חישמ תאיב רחאל - היחתה םלועל ךייש עובשב ישילשה םויה יכ תרגיאב ריבסמ יברה
:יברה בתוכ

םשה תדובעב הווש תובהלתהב םיפתתשמ ףוגהו המשנהש ונייה . . ישילשה םויבו
תמא םוצ רעטנהענ זיא ימ ןוא השלחנ ףוגה תוואת רשאכ הנקזה תעלו . .
.וז הדובעל עיגהל רתוי לקב הנה ,[תמאל רתוי םיבורקו=]

תחנ בור עבשיו היהי ןנערו ןשד הבישב בוני רשא ךרבתי םשהמ ןוצר-יהיו
.ףוגה תחונמו שפנה תחונמב ךרבתי םשה תא ותדובעב גנועו

ונימיבו וימיב

.(צ 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא - ד"ישת ןוויסב 'גב) יברהמ הכרבל הכז ד"בח-רפכ ינקזמ דחא

ךרבתי םשהמ ןוצר-יהי הנה ,הבוטל ונילע אבה . . ותדלוה םוימ ותעדוהלו
הרותב ץמוא ףיסוי ,םישוריפה לכ םע תובוט ,תובוט םינשו םימי תוכיראלש
תרות איה ,הבש רואמהו הווצמהו הרותה ותביבסב םג רידחהלו היתווצמבו
הנממורת עדגא םיעשר ינרק לכו" דועיה אלומי ונימיבו וימיבו תודיסחה
המילשהו תיתימאה הלואגב הזב רבדמ רתא לע י"שר שוריפכש "קידצ תונרק
.םלוע לש וקידצ תונרק תוממורו קלמע תייחמב

םיליהתב תוננובתה

:(בל 'מע י ךרכ שדוק-תורגא) יברה ידי-לע ךרבתה הרשע-שש ול ואלמש ריעצ

ולצא החלצה תנש היהתש ךרבתי םשהמ ןוצר-יהי הנה ,ולש ותדלוה-םוי םע רשקב
ץמוא ףיסויו .תוינוציחב ןהו תוימינפב ןה ,תיתימא םימש-תאריב הגהנהב
ב"וט לטיפאק תלחתהב ןנובתיו ,ןמזב תעיבקבו שפנב תועיבקב תווצמו הרותב
המרמ יתפש אלב יתליפת הניזאה - ותדלוה-םוימ רמול התע ליחתמש םיליהתב
...אצי יטפשמ (אקווד) ךינפלמ (זא רשא)

"הבכרמ" תויהל הכרב

,הרשע-שמחה ותדלוה-םוי לע ול חווידו יברה םע רשקב דמעש ,םינבר תחפשמל ןב ,רחא ריעצ
'מע ח ךרכ שדוק-תורגא) יברה ראשה ןיב בתוכ תרגיאב .יברהמ תדחוימ הכרב תרגיא לביק
:(חק

-יהיו ,םינש הרשע-שמח ול ואלמתי תבט י"ח םויב רשא העדוה לבקל יל םענ
תרותבו הלגנה תרותב לדגי הנה ארמגל הרשע-שמח ןבמש ךרבתי םשהמ ןוצר
יכאלמ 'ד תובית-ישאר א"רמג רשא םירפסב בותכש המ יפ -לעו תודיסחה
ךרבתי םשה תדובע תילכת וב רדחוי ירה ,לאירוא לאפר לאכימ לאירבג ,הבכרמה
.אינתב ראובמכ הבכרמ תניחבב תויהל

םייתשו םירשע תדלוה-םוי

:(ופר 'מע ג ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ ,םייתשו םירשע ול ואלמש רוחבל

דע :(א,ל) ןישודיק ןייועיו .ב"כה תנש הליחתמש הז תדלוה-םויב טרפבו
ןקזה ר"ומדאל הרות-דומלת תוכלה ןייע) .ןיתרתו ןירשע 'וכ יתרתו םירשע
.(תצק ןויע ךירצו תועדה יתש ספתש ,'ו ףיעס ףוס 'א קרפ

:(חית 'מע םש) יברה הרוה הז ליגל עיגהש ףסונ רוחבל

רשא לולא י"ח תחישו ט"שת לולא י"חד רמאמה םויה ךשמב דומליש יוארהמו
.תוחישה-רפסב

:(דפת 'מע םש) יברה תכרבל הכז ,שולשו םירשע ליגל עיגהש רוחבו

(ף"לא ,ד"מל) ןישודיק ןייועיו .ב"כה תנש תמייסמש הז תדלוה םויב טרפבו
.םש ןייע ,ב"כ דע רמאד ןאמ דחלד

תוימשגב וינפל םיאתמה ןפואב בורקב תורדתסהלו הבוט המיתחו הביתכ תכרבב
.תוינחורבותודיסחה ינייעממ


םיטפשמ תשרפ


(א,אכ) םיטפשמה הלאו

םע תויחל ךירצ ידוהיש ךכל זמר .הרותה תליחתמ (י"ח) הרשע-הנומשה השרפה איה וז השרפ
.הרותה יטפשמ

ורתי תשרפב יכ - ?הרות-ןתמ תשרפ איהש ורתי תשרפב אלו םיטפשמ תשרפב רבדה זמרנ המלו
,("יניס רה לע 'ה דריו" ורתי תשרפב רמאנש יפכ) הלעמלמ הרותה תניתנ לע רקיעב רבודמ
רמא השמ לאו" רמאנ הבו) לארשי ידי-לע ,הטמל הרותה תלבק לע רבודמ םיטפשמ תשרפב וליאו
םע תמאב "יח" אוה זא ,ולכשל תרדוחש ונייהד ,הטמל םדאה םע תדחאתמ הרותה רשאכ .("הלע
.םדאה לש ורשבו ומד ךותל תרדוחש הליכאה חוכב םיאב םיימשג םייחש םשכ ,הרותה ירבד

:ןיינע ותואב דועו

יכ רוא"ה איהש הרות אלא בוט ןיאו ,"בוט" היירטמיגב ,ז"יה השרפה איה ורתי תשרפ
,םיטפשמ תשרפב ,תאז תמועל .הטמל רדוח חרכהב אל רשא הלעמלמ העפשה אוה "רוא" ."בוט
,אוה "חרוא"ו ,םוי -םויב ידוהי לש וייח-חרוא תא תונווכמה תוקוספ תוכלהב ךשמנ "רוא"ה
.םייחב עיפשמו רדוח רואה ;"םייח" הלימה לש התליחת ,ת"יח - רוא
(ט"משת'ה םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

(א,אכ) םיטפשמה הלאו

(י"שר) יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ. . :םיטפשמה הלאו

םושמ קר םייקל ונילע - ןבייחמ ישונאה לכשהש - "םיטפשמ" גוסב תולולכה תווצמה תא ףא
.םהבש לכשהו ןויגיהה תמחמ אלו ,יניסב 'המ ונתינש

ןירדהנס םישתש ךל רמול ?חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו" :י"שר םייסמש המ והז
תשודק לע - "שדקמה לצא" ,(ןיניד) רשויהו קדצה תא ססבל םיכירצ ,רמולכ ."שדקמה לצא
.ישונאה לכשה לע אלו ,ארובה יוויצו הרותה
(899 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,אכ) ירבע דבע הנקת יכ

ןיד-תיב והרכמש לארשימ םדא - ירבע דבע ינידב םיטפשמ תשרפ תא הרותה החתפ עודמ
?ליגר-יתלב רבד הז אולהו - ותבינגב

תישארב) קוספה לע םוגרתה שוריפכו ,הכילה ןושלמ אוה "םיטפשמ"ש תודיסחה תרותב ראובמ
."אתימדק אתכלהכ" ,"ןושארה טפשמכ" (מ

-יכלמ-ךלמ לש ודבע ,"ירבע דבע" אוהש הרכה - תויהל הכירצ ,ידוהי לש הנושארה הכילהה
.ה"בקה םיכלמה
(ר"ומדא ק"כ תחישמ)

* * *

?עודמ .ירבע דבע ןיד אוה ,יניסב הרות-ןתמ רחאל דימ הרותב עיפומה ןושארה ןידה

שוריפכ ,תאז םישוע ,(םינש שש דבעש רחאל) ירבעה דבעה לש ונזוא תא םיעצור רשאכש םושמ
וז ןזוא :וא) 'םידבע לארשי ינב יל יכ' יניס רה לע העמשש וז ןזוא" :(ו קוספ) י"שר
- ימשגה ופוגב וליפאו - דבעב רכינש ירה ."עצרית - ("בונגת אל" יניס רה לע העמשש
.ירבע דבע ינידב הרותה החתפ ןכל .יניס-רה דמעמ םע רשקה
(256 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(טי,אכ) אפרי אפרו ןתי ותבש קר

האיבמ המצע תבשה ,רמולכ ."אובל הבורק האופרו קועזלמ איה תבש" ,(בי תבש) ל"זר ורמא
האופר האב - "אפרי אפרו" ,תבש תרימש ידי-לע - "ןתי ותבש קר" :בותכה זמרש והז .האופר
.םדאל
(ס 'מע קחצי-יול תרות)


(דכ,אכ) ןיע תחת ןיע

,המגודל .הנוילעה השודקל 'הבכרמ' ותוא השוע אוה - וירביאמ דחא שדקמ םדאש העשבש עודי
,(השודקבש םירבדל קר ויניעב שמתשמו הרוסא הייארמ רמשנש ידי-לע) ויניע תא שדקמש ימ
.הנוילעה 'ןיע' תניחבל הבכרמ תוימשגה ויניעמ השוע

ןיע תניחבל "הבכרמ"ו "תחת" התיה הלבחנש וז ןיע אמש - "ןיע תחת ןיע" בותכה זמרש והז
.םירבד השימח לבחנל םלשל בייחש דע ,לבוחה לש ונידב םירימחמ ונא ןכלו ,הנוילעה
(ד 'מע ,במ ףד בוט-םש-רתכ)


(חכ,אכ) רוש חגי יכו

(י"שר) הווהב בותכה רבידש אלא ,ףועו היח המהב לכ דחאו רוש דחא :רוש חגי יכו

וליאו ;הלעמלמ אב ערואמהש ותעד לע לבקתמ ,ליגר-יתלב ערואמ הרוק רשאכש ,םדאה עבטמ
."גהונ וגהנמכ םלוע"ש בושחל רציה והתפמ הרגשבש םירבדב

תמחמ אב וניא ,רתויב יוצמה רבד ,"הווה"ה םג :"הווהב בותכה רביד"ש ,י"שר ונדמלמ
םיווהמו םייחמה םהש ,בותכבש תורמאמה הרשע ללגב - "בותכה רביד"ש יפל אלא ,"עבט"ה
.עגרו עגר לכב םיארבנה יטרפ לכ תא (הווהמ ןושלמ "הווה")
(141 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקל)


(חכ,אכ) רושה לקסי לוקס

לע) הליקסב ותתימ ,םדא גרהש רוש תאז-תמועל .ףייסב ותתימ ,שפנ גרוהה םדאש אוה ןידה
.("רושה תתימ ךכ םילעבה תתימכ" (אפ ןירדהנס) ללכה ףא

אלשכ םג ,רושהש ירה ."הטיחשל המהב ףוס" (זי תוכרב) ל"זר ורמא :רמול שי רבדה םעטב
הרומחה ,הליקסב ותתימ - םדא תימהשכ ,ןכל .ףייס תתימ ומכ אוהש ,הטיחשל דמוע ,םדא גרה
.ףייס תתיממ
(גסר 'מע ,ןיבורע תכסמל תורעה ,קחצי-יול תרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש
*םילקש תשרפ ,טבשב ז"כ

ןכומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא ,רקובב םכשה
.1הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

ינש 3ןיאיצומ ,2ןוראה ןיחתופ .םותי שידק ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק :תירחש
.4רפס קיזחהל ןטקל רוסמל ןתינ .הרות-ירפס

ותילטב עגונ ,הרות-רפסה חתופ ,6תילטה אלל םייח-יצעב עגונ היה יברה :5הרותל היילע
-רפסה (רגוס) ללוג ,הרות-רפסב העגנש םוקמב תילטה קשונ ,7הפוסבו האירקה םוקמ תליחתב
.9ךרבמו ,ןימיל ,8תצק ,וינפ הנפמ ,הרות

עגונ האירקה רמגב .ארוקה רחא ,10םידחוימ תומוקממ ץוח ,שחלב רמוא ,הרות-רפסה חתופ
,ללוג .הרות-רפסב עגנש םוקמב תילטה קשונ .ותליחתב ךכ-רחאו ,האירקה םוקמ ףוסב ותילטב
.ךרבמו ןימיל הנופ

ןכמ-רחאל ,םיטפשמ - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב :11הרותה תאירק
ינשה רפסב .13הלילגו ההבגה .שידק-יצח םירמואו 12המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
תומש) 'םכיתושפנ לע רפכל' דע אשית-יכ תשרפ תליחתמ - 'םילקש' תשרפ ריטפמל םיארוק
.(זי,בי-זי,אי ב-םיכלמ) ". . עדיוהי תורכיו" :הרטפה .הלילגו ההבגה .(זט-אי,ל

תורכיו' םילקש תשרפ תרטפה הירחא ארוק ,תרחא הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא
.14הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'עדיוהי

.םיקלח 3-ו 1:46 ישילש םוי :דלומה

.יעיברה םויבו ישילשה םויב (ץמקב 'דו חתפ-ףטחב 'א) רדא שדוח שאר :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.15ץ"של אקווד תכייש הניא 'וללהי' תרימא

.תסנכה-תיבב תודעוותה

'הסינכ'ה הליחתמ רבכ ובש ,רדא םיכרבמ תבש םג ללוכ - 16"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"
.17שדוחה לכב הכרבה תכשמה ידי-לע דעו ,רדא שדוחד

:החמשב תוגרד המכ

אוה רקיעה ירהש .הילא הלפטו הדובעב הסוכמ איה וז החמש :החמשב 'ה תא ודבע (א
.החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא ,הדובעה

לבא .ירקיע רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,היולג החמשה בוט-םויב :החמשל םידעומ (ב
.18הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה םוקמ-לכמ

םא יכ ,הווצמ-רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמש :החמשב םיברמ רדא סנכנשמ (ג
.החמשה איה רקיעה יכ ,19תושרה יניינעב החמש םג ,היהתש החמש הזיא ,החמשב םיברמ

תא קר אל ללכ שיגרמ וניא .עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח :םירופ תחמש (ד
20ללכ השיגרמ וניאש דע החמשהב ךכ לכ עוקש אוה .המצע החמשה [תא] םג םא יכ החמשה תביס
.

המורת תשרפ

תשרפ הז-ירחאלו ,(תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש 21ןוויכמ"
ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ 23ולא תוישרפבש ,22הווצת
(י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפה קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ
רמאמ םינפ-לכ-לע) 24הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב
,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) 25םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
.26"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ"

היהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח םינפ-לכ-לע) םגרתל - בוט המו
םע ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל ךורעה ןחלושכ"
.םעו

דועו (ב .עובשה תשרפ דומילב תויח ףיסוהל - 'ןמזה םע תויחל' (א :הזבש תולעמהמו
-תיב ןיינב תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה יניינע דומילב הפסוההש - רקיעו
ןיינב אלא ,27"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה שדקמה
.שממ לעופב תיבה

,ינש םוי
טבשב ט"כ

.28"ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.29הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברוק

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
שדוח-שארד 'א - טבשב 'ל

.[צש ,אפש ,זעש :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

ידכ ןחלושה לע םיחפוט לבא ,'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא הרשע-הנומש ינפל :תיברע
.רוביצל תאז ריכזהל

הדסונש זאמו .ולסכ ט"יו ד"ויב ,הנשב םיימעפ דעוותהל ש"נא ויה םיליגר :תודעוותה
םע תודעוותה שדוח-שאר לכב רדסל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תארוה התיה ,םימימת-יכמות תבישי
.30ש"נא תומוקמב םג רדסה טשפתנ ןמזל ןמזמו ,םידימלתה

-תיבו הליהק לכב ,םוקמו םוקמ לכב םידוהי ופסאתי 31שדוח-שאר לכבש ,רתויב ןוכנ רבד
תא שיא ךרבל ,"הכרבלו םייחל" ,"םייחל" רמול ,הרות ירבד דיגהל ,33תודעוותהל 32תסנכ
החמש ךותמו ,תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה דחיב לבקלו תובוטה תוכרבה לכב והער
תא רשקל יאדכו ."דימת התשמ בל בוטו" 34א"מרה ןיד קספכו ,החמש לש תודעוותה ,בבל בוטו
הלוגס הב שיש ,הקדצה תניתנ םע םג (לוחה תומיב) םיברב הרותה ירועיש תאו תודעוותהה
.35"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ש ,תדחוימ

(זא קרו) ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש ,לבקתת-שידק ,'הידבז' ,ןקז םהרבאו ,ללה :תירחש
,י"שרד ןיליפת תצילח ,הרות-רפס תסנכה ,ןויצל-אבו ,ירשא ,הרותה תאירק .םותי שידק
תצילח ,תוריכז שש ,'ךאיבי יכ היהו' ,'שדק' תוישרפ ,עמש-תאירק ,םת ונברד ןיליפת תחנה
םירמוא 'וכו ת"תח ירועיש .ףסומ תליפת ,שידק יצח (ןזחה י"ע רומזמ) ,םת-ונברד ןיליפת
.הליפתה רחא

יעיבר םוי
שדוח-שארד 'ב - רדאב 'א

.ל"נכ ,שדוח-שאר יגהנמו יניד
הרותה תאירק ,הרות-רפס תסנכהו תאצוה יגהנמו יניד זכרל וניסינ - הנש לכבכ - וז תבש יגהנמ ךותב (*
.תומלשהו תורעה לבקל חמשנ .'וכו

.30 'מע םיגהנמה-רפס (1

.הזב אדיפק ןיאש בתכ גי ק"ס חכק 'יסבו ,ןימיל לאמשמ ק"הרא תא חותפל שיש 'כ א"נרת 'יס השירדב (2
:ותואישנל תונושארה םינשהמ ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תמישרב] לאמשל ןימימ חותפל דיפקהל ונגהנמ םלוא
הייולתה הנטקה תכורפל הארנכ הנווכה] תרופכהו תכורפה םהילעש [לזרבה-יטוח=] ןיטארדה ,ונלש תסנכה-תיבב"
חתפנ תרופכה יולת וילעש 'בהו ,[הנימי=] םורד דצל חתפנ תכורפה יולת וילעש ןיטארדה ,היולת [תכורפה לעמ
"אוה הרות לארשי לש ןגהנמו ,[תסנכ-יתבה=] נ"כבה לכב [אוה ןכ=] ה"כ [אמת]סמו ,[הלאמש=] ןופצ דצל
.(18 'מע עדר ןויליג 'תורשקתה' הארו .49 'מע 85 ןויליג מ"יב ,ק"הלכע

.ע"יז [צ"יירוהמ] ר"ומדא דימת הלוע היה הרות-רפס תאצוהל :בתכ ,27 'מע 'הילייחו שטיוואבויל' 'סב (3
.כ"ע ,דבל האצוה קר ,לכיהל הרות-רפסה סינכמ היה אל םעפ ףא

םעפ ףאש יתנחבהו ,ןיינמו ןיינמ לכב ת"ס תאצוהל דימת לדתשמש דחא שיא יתיאר ר"ומדא ק"כ לש נ"כהיבב"
,יברה לצא 'תודיחי'ב היהשכש ,יל הנעו ?סינכמה אוה איצומהש םיגהונ םלוכ ירה :ויתלאשו ,סינכמ היה אל
מ"יב הארו .םש) "הסנכהל עגונ הז ןיאש ול רמאו ףיסוהו ,ת"ס תאצוהל לדתשהל (ןיינע הזיאב) יברה ול רמא
.נ"שו דלק ס"וס 'הרות לארשי גהנמ' ,גס ק"ס ש"הדבב הכ 'יס ןחלושה-תוצק הארו .(80 'מע 214 ןויליג
םיששוחש 'םיתב-ילעב' גהנמ איה ,כ"ג סינכהל הדפקההש ,יתעמש ה"ע ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמהמ
...'הסנכה' אלל 'האצוה' ןובשחב םהל היהתש

.15 הרעה ףוסב ןלהל האר ,המיבל וכרדבו 'ולדג' תרימאב ת"סה תזיחא ןפוא רבדב

ו"ס י רעש םירפא-ירעשמ ל"ומה ריעה חפק ע"ס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'בו .חלק 'מע ג"ח ק"גא (4
.דובכבו תוביציב ונקיזחיו תעד -רב היהיש ךירצ םינפ-לכ-לעש ,םש םירעש-יחתפבו (ל"צכ)

.13 'מע םיגהנמה-רפס ,לולא 'ד םוי-םויה - םיאבה םיעטקה ינש (5

13 'מע םיגהנמה-רפס האר) תילטה י"ע םזחואל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמכ גהנ ת"חמשב קרו (6
.תאז םג קיספה א"שנת תנשמו .(הרעהבו

.ינמיה םייחה-ץעב וידי יתשב זחוא האירקה תעשבו ,וידי יתשב םהב זחוא תוכרבה תעשב

האירקה ינפל עוגנל גהנ (ךליאו ב"כשת תנשמ פ"כע) רתוי רחואמ .ךכ הזב יברה גהנ תונושארה םינשב (7
הרוה תאז תורמלו ;(הפוסב םג ח"משת לבאה תנשמ לחהו) התליחתבו הפוסב הירחאו ,התליחתבו הפוסב ,התליחתב
.םיברל הארוהכ ,(ז"כשת) םיגהנמה-רפסב תירוקמה הארוהה תא סיפדהל

'יש ל"יר ח"הרה) הלאמש טעמ ת"סה תא הליחת טיסהש י"ע ,תרכינ-יתלב טעמכ הרוצב תאז םגו ,תצק קר (8
.(רנורג

כ"דב ,הכרבה תעשב םימעפ המכו ;'וכרב' תבית ינפל :תוביתב ת"סה תא תצק ענענלו היבגהל גהנ יברה (9
'ה התא ךורב :תוביתב הנורחאה הכרבבו ;(ףוסבו הליחתב) 'ה התא ךורב ,''ה ךורב' ,'וכרב' :תוביתהב
.תמא תרות ,(ףוסבו הליחתב)

,". . ךפא ןורחמ בוש") צ"ת תאירקב ץ"שה ינפל םר לוקב םרמוא רוביצהש םיקוספה-יקלחל הנווכה הארנכ (10
םע םרמואל יברה לחה ולא םיקוספ .ת"חמשב (". . ברע יהיו") תישארב 'פדו ,(". . תחלסו" ,תודמ ג"י
.ץ"שה םע םמייסו רוביצה

.ד"בח-ללוכ חול יפ-לע (11

.ב"ס 'י רעש םירפא-ירעש .וב האירקה דע המיבה לע ראשנ ינשה רפסהו (12

ע"ס םיגהנמה-רפס) אקווד ןותחתה שילש תליחתב רושקל ,הלילגב ונגהנמל םעטהו רוקמה המ שופיח ךירצ (13
ה"ערמש ,ה"ה תינעתד ד"פ ימלשוריה פ"ע רוקמ ,91 'מע 762 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ז"ע רסמנש המ הארו .15
ןידה ד"ע והזש א"י ,ןוילעה שילש תליחתב רושקל םלועה גהנמל .(ש"ייע ,תוחולה לש ןותחתה שילשב קיזחה
.(םש י"כרב ,ב"ס טפר ד"וי) הזוזמ תעיבקב

י"ע םדאה ףוגב תישענש הקספהה ד"ע הזש ,תובר םינש ינפל םידיסחמ עמשש רסמ יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרה
'גל תוכייש הזל שי םא קודבל שיו .לגרו ףוג שאר ,םישילש 'ג שי ת"סב םגו ,ןותחתה קלחל בלה ןיב טנבאה
.(ג,חנ א"ות האר) אקווד הטמל יוליגל ךייש ןותחתה שילשהש ,א"זד םישילש

לארשי גהנמ - ב"ס טפר ד"וי) הזוזמ תעיבקב ןידה ד"ע והזש א"י ,ןוילעה שילש תליחתב רושקל םלועה גהנמל
.(ב ק"ס זמק 'יס הרות

וכרדב ,תירחשב" :אבומ ,(א"שנת ולסכ ה"כ ןמוי) 2 'מע 68 ןויליג 'ונייח תיב'ב ,כ"חא רפסה תקזחה רבדב
."(ץוח-יפלכ בתכהשכ ת"סה קיזחה ל"נה) וכפוהל - ת"סה תא קיזחהש הזל [יברה] ןמיס ,ת"הרק רחא ומוקמל

.ץקמ פ"ש ,ד"בח-ללוכ חול (14

ינפל) וניגהנממ המכ לש טוקיל ו"ת םילשוריב ד"בח נ"כהיבב הלת ץיבובוקעי 'יש ןועמש 'ר ח"הרה (15
[ת"סה לש] התסנכה" :(זט תוא) םהמו ,(ב"יר ןויליג 'תורשקתה'ב םתומילשב וספדנ .םיגהנמה-רפס תכירע
.ה"ע קורב ש"חר ח"הרה ג"הרה לצא הבישיב ותעשב ודיפקהש הארש יפכ ,"זא הקיזחמה ,ההיבגמה י"ע ק"הוראל
."?" וינפל ןייצו גהנמה לכ תא קחמ ,הרומאה המישרה תא והיגהב ,יברה םלוא

ךייש 'וללהי'ש (םש ונבר ע"ושב אל לבא ,דמ ,םש םייחה-ףכבו די,דפר ר"אב אבוה) וב-לכ 'סב ש"מ 'עו
םניא ש"נא לבא .ומצעב 'וללהי' רמאו ת"סה לטנ ,טייצראיה-ימיב הביתה ינפל ללפתהשכ ,יברה .תירחשה-לעבל
.'וללהי' רמואו ת"סה תא רחא םדא לטונ בורלו ,הזב ןירהזנ

וליאו) ץוח יפלכ בתכהשכ (תופקהב םג) דימת וקיזחה יברה - 'וכו הסנכהו האצוהב ת"סה תזיחא ןפוא רבדב
,תרחא וגהנ םיאישנהש אלא ,ורבעש תורודב ד"בח גהנמ היה ךכש א"יו ,ךפיהל דימת וקיזחה ה"ע ג"שרה ח"הרה
.13 הרעה ףוס ליעל הארו .(ע"עו

(םלועה גהנמכ אלו .ולוכ 'ולדג' ףאו ,'וניקולא דחא' ,'עמש' תרימא ןכו) 'וללהי' תרימאב גהנ יברה
.ת"סה לש טעמ ההבגהב ,ק"הרא ןוויכל ת"סהשכ

.א,טכ תינעת (16

.'י ףיעס ףוס 309 'מע א"ח (הטושפ הנש) נ"שת תוחישה-רפס .112 הרעה 303 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (17

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה-רפס האר (18

.345 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקל ,ופוסב ופרת 'יס ח"וא יקומנ (19

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל - ןיינעה לכ (20

הרעה הארו .[עוביר-יאצחב רגסומה איצוהל] ןלהלד 27-22 תורעהה ןכו ,252 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (21
.םש 86

.תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו (22

.לעופב היישעהל עגונב הנשנו רזוחש - ידוקפ להקיו תוישרפב כ"אשמ (23

.'וכו שרדה ךרד-לע דומילה םג - ארקמ לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ (24

.םהב אצויכו 'המילש הרות' ,'המימת הרות' ומכ (25

ראשל אלו ,(ת"תח ירועישב םיעיפומ םהש םימי םתואב קרו) וללה םיאשונל קר הנווכהש החישה לכמ רורב]
.ולא תוישרפבש םיניינעה

,('וכו תרוטק ,תונברוק תברקה) ותלועפב אלא ןכשמה תיישעב םינד םניאש םירמאמה םג הזב םיללכנ םא ע"צו
םחל תייפא ומכ ,ןכשמה תלועפב רושקש המש הרואכל עמשמד ,םש י"שריפבו "הפוא טקנו" ב,דע תבש 'מגב ןייע
,וצ) הנשמב האצוה תכאלמ יבגל רמאנ ,ךדיאמ .'ןכשמה תכאלמ'מ תודמלנה תבש תוכאלמ ט"לב ללכנ וניא ,םינפה
תחיתפב עיפומ אשונב ןויד .היינבב ללכנ הז םג ילואו .םישרקה תלבוהב ,"םייולה תדובע התיה ןכש" :(א"עס
.[ע"עו ,לט ילגא 'ס

.םיטפשמ פ"ר י"שר (26

.[ידוקפ פ"ר שמשו רואמל ונייצ ,דחוימב ולא תוישרפ ןיינעבו] די תוא וצ 'פ אמוחנת-שרדמ (27

.251 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקלב ןמסנ (28

.549 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק-תוחיש (29

.ש"ייע ,דכש 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (30

.276 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש םג האר (31

.תסנכה -תיבב םייקתהל תוכירצ שדוח שארד תויודעוותההש ,ןסינ 'ל 'םוי םויה' חולב (32

ז"הדא ע"וש) אקווד תפ לוכאל בויח ןיא לבא (חית ס"ר ע"וש) שדוח-שארב תונעתהל רוסאש קספנ אנידל (33
.(י"ס חפק 'יס

י"שר .חי,ה,כ א-לאומש) אלמ ארקמ הרוקמש ,ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד' האר :שדוח שאר תדועס
דובכ ינפמ (א :הימעטו ,הב תוברהל הווצמש קספנ וב ,טית 'יס - דחוימ ןמיס הל ןתינ ע"ושבו (םש ק"דרו
בוט-םוי אוהו ,םישנל הכאלמ תיישעב רוסא םויהשו ןיפסומה תליפת רוכזנש ידכ (ב .לארשיל הרפכ אוהש ,םויה
שאר 'לה םייח תוחרא) הייארה יפ-לע ןישדקמ ויהש ןמזב הנבלה ידעל ןישועש הדועסל רכז (ג .םישנאל ףא
הדועסשו ,(148 'מע ו"צרת ש"הס האר) תפ לוכאל רדהל בוטש :םש םינורחאהמו .(ג"מסו וב-לכ .ותליחתב שדוח
.הלילב אלו םויב איה וז

שארמ ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמ לכ"ש ורמא שדוח-שאר תדועס לע םגש אנהכ ברד אתקיספמ איבה םש רוטב
.ז"טב אבוהו ,"ול ןיפיסומ ,ףיסומ םא . . םישדח ישארו םיבוט םימיו תותבשב איצומש הממ ץוח . . הנשה
'להו ג"ס במר 'יס ז"הדא ע"ושב םג הכלהל האבוהש] וז ארמימב 'שדוח שאר' רכזנ אלש המש ,שריפ ףסוי-תיבבו
.אוה 'בוט םוי' ללכבש רמול שי ,ארמגב [ז"ה א"פ הרות-דומלת

.םייח-חרוא ע"ושה ףוסבש ה"גהב (34

ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב אבומהמ ריעהלו .539 'מע ב"ח נ"שת'ה תוחישה-רפסמ - ןיינעה לכ (35
.שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמש ,זע


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il