- ה"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רדאב 'ג * המורת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


המשנה םצעמ תעבונ םירופה תחמש


רוסאה "בוט-םוי"כ אל ךא "החמשו התשמ ימי"כ עבקנ םירופ
ימוסבל שיניא בייח" - איה םירופד םויה תכאלמ * הכאלמב
החמשהמ רתוי ההובג םירופה תחמש * "עדי אלד דע אירופב
םידעומהו םיגחה ראשב החמשהמ וליפאו הנשה לכ 'ה תדובעב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


ימי םתוא תושעל 3ביתכ ףוסבלו ,בוט-םויו התשמו החמש 2ביתכ ארקיעמ" :1ארמגב אתיא
(לוטיב) ,והיילע וליבק תינעתו דפסה" ,יכ - "ביתכ אל בוט-םוי וליאו ,החמשו התשמ
היהי םירופש רתסאו יכדרמ לש םנוצר היה הליחתכלש יפ-לע-ףא) "והיילע וליבק אל הכאלמ
.("בוט -םוי" ומכ הכאלמב רוסא

.יוליעו הלעמ לש ןיינע אוה הכאלמב רתומ םירופש הז ןיינעש 4תודיסחב ראובמו

:המדקהבו

לש םיניינעב וליפא םיטעממש ,ךכ ידכ דעו ,הכאלמ לוטיבמ רהזיהל שי הכאלמב רתומש םויב
םירוסאש םימיב םיפיסומש המ יבגל) תופסונ תוליפתו הרותה תאירק - הליפתו הרות
.5הכאלמב טעמל אלש ידכב ,(הכאלמב

םג ןבומו .השע תווצמ איהש 7ל"זח ושרדו ,"דובעת םימי תשש" 6ביתכד - רבדה םעטו
תינחורה הכאלמל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לעו .8"דלוי למעל םדא" ירהש - תוטשפב
.9"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ"ד ,הז םוי םע הרושקה

ךכב (אלא ,םירחא םיניינעב םירצקמש ךכב קר אל) אטבתמ הכאלמ לוטיבמ תוריהזה ןכותו
.הז םוי לש הכאלמלו הדובעל םויה ךשמבש םיעגרהו תועשה לכ תא לצנל ךירצ םדאהש

:הזב ןיינעהו

.הכאלמ יאווה אבישח ןכשמב יאווהד הכאלמש 10ארמגב אתיא - הכאלמה ןיינעל עגונב

תכאלמ םע תורושק תוכאלמה ט"לש ןבומ ירה ,ןכשמה תוכאלממ םידמל תוכאלמה ט"לש ןוויכו
הווש הבית םהינשב שיש יפל ,ו"ח הרקמ ךרדב וניא הרותב דומיל לכש עודי ירהש - 11ןכשמה
ןיינע דומלל םילוכי ה"בקה לש ומלועבש ךכל הביסה אלא ,(ב"ויכו תרתוימ הבית שיש וא)
םתוימינפב םה "דמל"הו "דמלמ"הש ,ונייהו ,םהיניב תוכייש שיש ינפמ ,איה ,ינשהמ דחא
ורכזנ םהינשש הז ידי-לע תילגתמ וז תוכיישש אלא) "דמלמ"המ לשלתשמ "דמל"ה ,דחא ןיינע
.(ב"ויכו ,הבית התואב הרותב

,ןכשמה תוכאלמ אוה תוכאלמה ט"ל לש שרושה (א) :םייתשב איה תוכיישה ,ןדיד ןודנבו
לכ לש תילכתהו הרטמה םג ןכלו (ב) ,ןכשמה תכאלממ תולשלתשמ תוכאלמה לכש ונייהד
יתנכשו שדקמ יל ושעו" 12בותכש ומכ ,ןכשמ ןהמ תושעל - איה ,תושרה תוכאלמ םג ,תוכאלמה
.13דחאו דחא לכ ךותב ,אקייד "םכותב" ,"םכותב

לכבש 15ךורע -ןחלושב ןיד-קספהכו ,"והעד ךיכרד לכב" 14בותכש ומכ - הזב ןיינעהו
תא עד" - "והעד"ד ןיינעה תויהל ךירצ ,ותנישב וליפאו ותייתשבו ותליכאב ,םדאה יניינע
16"םלש בלב (אלא ,דבלב וז אלו) והדבעו (בותכב ךישממש יפכ - הזב שוריפהו) ךיבא יקולא
,דחא רצי רסחש ןמז לכ ,יכ ,18"ךירצי ינשב" ,"ךבבל לכב" 17בותכש המ ךרד-לע והזש ,
."םלש בלב" הז ןיא ןיידע

עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה - "ךירצי ינש"ל עגונב םירומא םירבדה םאו
."םכותב יתנכשו" היהיש ,תוקולאל "ילכ" םתושעל םיכירצש ,תושרה יניינעל

ןיב קוליחהש ןוויכ - ןכשמה תוכאלממ תושרה םלוע לש תוכאלמ דומלל םילוכיש םעטה והזו
תארשהל "שדקמ" לעופב רבכ אוה ןכשמה :"לעופ"ל "חוכ" ןיב קוליח קר אוה ןכשמהל םלועה
תויהל ידכ ארבנ םלועה ירהש - חוכב קר הז ירה םלועב וליאו ,("םכותב יתנכשו") הניכשה
,"תושעל םיקולא ארב רשא" 19בותכש ומכ ,םדאל ןתינ הז ןיינעש אלא ,ךרבתי ול הריד
.ךרבתי ול הריד לעופב היהי םלועהש ,לעופ ידיל חוכה תא איבהל ,20"ןקתל"

ןיינעה דצמש ,ךכ ידכ דעו ,שדוקה תכאלמ םע תורושק םלועבש תוכאלמה לכש ןבומ הזמו
דיבע"ב קוליח השענ ,םיינחור םיניינעב אוהש יפכ "היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ"ד
.הז םוי םע תורושקה תוימשגה תוכאלמל דעו ,םיימשגה םיניינעבש "היתדיבע

םיניינעב םידסחה וכשמנ יזא ,דסחה תדימ םלועב הריאה ובש ןושארה םויבש ךרד-לעו
.21עובשה ימי ראשב ןכ ומכו ,יכפוהה וקב ינשה םויב הז ךרד-לעו ,םיימשג

ירהש ,יולגב השע תווצמ םה ,'ה תדובעב ,תוינחורב תוכאלמה יניינעש םשכש ,ןבומ הזמו
,תווצמה ןיינמב ונמינש השע תווצמ םה ,הארי דצמ וא הבהא דצמ הדובע ,'ה תדובע ינפוא
עגונב םג אוה ןכ - 22"ארית ךיקולא 'ה תא"ו 17"ךיקולא 'ה תא תבהאו" בותכש ומכ
תושעל ,"היתדיבע דיבע"ה תא םדי-לע אלמל חוכב שיש ,תושרה יניינעב תורתומה תוכאלמל
.הווצמ יניינע - תושרה יניינעמ

היהיש וז הכאלמל שדקומה ןמזה לכ תא לצנל םיכירצ תינחור הכאלמבש םשכש ,ןבומ הזמו
,וז הכאלמב אלוממ

דחא עגר לטבמ םא וליפאש ,אוה ונמז עגרו עגר לכש הרותה דומילל עגונב וניצמש יפכו -
- 25"'וגו תרכית תרכיה 'וגו הזב 'ה רבד 24יכ 23ל"זר ושרד וילע" ,הרותה דומילמ

לכ תא אלמלו הנומאב ותכאלמ תושעל ךירצש ,תושרה יניינעב הדובעל עגונב םג אוה ןכ
,םא יכ ,"תושר" לש ןיינע הז ןיא רבד לש ותתימאל ,ןכש ,תושרה תכאלמל שדקומה ןמזה
.תוקולאל ילכו הווצמ - "תושר"מ השעיו םילשיו ןקתי םדאהש הזכ ןפואב ארבנש

.הכאלמ לוטיבד ןיינעהב ךכ-לכ םירהזנו םיבשחתמש םעטה והזו

לע רתוול ןיאש ,הזב שגדומ ירה ,"והיילע וליבק אל הכאלמ (לוטיב)" םירופבש ןוויכו
."בוט-םוי" םשב םיארקנה םיניינע ליבשב וליפא הז םוי םע תורושקה "תוכאלמ"ה

."עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח" 26ל"זראמכ - איה םירופד םויה תכאלמ ,הנהו

,"החמשב 'ה תא ודביע" 27בותכש ומכ ,הנשה לכ ךשמב תויהל הכירצ - םתס החמש :רמולכ
ןוויכו ,אקווד החמשב תויהל הכירצ 'ה תדובעש בלול תוכלה ףוסב ם"במרה קסופש יפכו
הכירצ ,"והעד ךיכרד לכב" תויהל ךירצ ירהש ,תעל-תעמה תועש ד"כ לכ ךשמב איה 'ה תדובעש
.תודימתב תויהל וז החמש

תניתנו רשכההו תוימינפה קר איה החמשהש ,ונייהו ,'ה תדובעב הסוכמ איה וז החמש ,םנמא
.'ה תווצמב םויק

הנשי זאש ,28"החמשל םידעומ" ןיינע והזש - הדובע איה המצע החמשהש ןפוא ונשי ךא
.החמשה ןיינע השענ ונממש הביסה אוה "גח"הש ,ונייה ,29"ךגחב תחמשו" השע תווצמ

אלו 'וכ םירטוש דימעהל ןיד-תיב םיבייח" בוט-םויב ירהש - םהיבג לע הלוע םירופ תחמשו
דע" - (26י"שר שוריפכ) ןייב - "ימוסבל" בויח ונשי םירופב וליאו ,30"'וכ ןייב וכשמיי
.לובג ילב החמש ונייהד ,"עדי אלד

עגר לכ לע 31ךשמנה בויח אוה 3"החמשו התשמ ימי"מ דמלנש "ימוסבל" בויחהש - תאז דועו
תא ארק רשאכו ,בויחה ךשמנ אלד רמול שי םירופד תווצמה ראשב ןכ-ןיאש-המ ,32"ימי" לש
בויחה וליפאו .ותבוח ידי אצי רבכ ,והערל תונמ 'ב חלשו ,םויב םעפו הלילב םעפ הליגמה
לכ הזב בייוחמ וניאד רמול שי ,םהב תוברהל הווצמש 33ם"במרה בתכש םינויבאל-תונתמד
.םויה

ןפואב החמשה היהתש - תוינחורב הכאלמו הטושפכ הכאלמ - םירופה םוי לש הכאלמה איה וזו
םויה לכ ךשמב דחא עגר םאו ,םויה לכ ךשמב 26"יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע"ד
.34ימוסבל בייחו ,ןיידע ותבוח ידי אצי אלש רמול שי ,יכדרמ ךורבו ןמה רוראש אוה עדוי

:שודיח רבד שי הזבו

וילע רזחמ ומצע אוה"ש ןוויכד ,ולכואל אוביש םיששוח ןיאש וניצמ ץמח תקידב יבג
.(ההימתב) 35"הינימ ליכאק לכימ ופרושל

"אירופב ימוסבל" בויחה תא םייקל ידכ ןיי התושש יפ-לע-ףאש - אוה םירופב שודיחהו
איבי הז ןיינעש ונממ שרדנ ,םוקמ-לכמ ,"ןמה רורא"ו "יכדרמ ךורב"ד ןיינעה היהש ללגב
."יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע" - םירבדה ךפיה

שממ לעופב "הכאלמ"ה תויהל הכירצ וישכעו ,"םירופ תשרד" ןאכ דע (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
."יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח" -

* * *

דיסח היה ןקזה וניבר ימיבש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס ,36םירופ לש תויודעוותהה תחאב
םישקה תומוקמב תולימה שוריפ עדי םא קפסש דע ,(הלכשהה תגרדב) רתויב טושפ שיא ,דחא
,םירופיכה-םויו הנשה-שאר ,בוט-םויו תבשב קר אלו ,הליפתב ךיראה םוקמ-לכמו ,הליפתבש
רכינו ,תיברע תליפתו החנמ תליפתב םג אלא ,תירחש תליפתב קר אלו ,לוחה תומיב םג אלא
."שפנה יוצימ דע" (37ל"זח ןושלכ) ללפתה אלא ,ץוחלו הפשה ןמ הניא ותליפתש היה

!?הליפתה תוכיראל ("רע טמוק יוו") אוה ךייש דציכ :הז לע ואלפתה םידיסחהו

רומשו רוכז :(ןקזה ר"ומדאל ותנווכ) יברהמ יתעמש לבא ...עדוי ינניא :הנע ,והולאששכו
."דחא"ה תא רומשלו רוכזל ךירצ רוביד לכב - דחא רובידב

,ןושאר םויב :החישהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ;תופוצר הנש םיעברא ללפתה הז םגתפבו
.תבשב המכו-המכ-תחא-לעו ,'וכו ישילשו ינש םויב

."ןלאפראפ טינ טרעוו םידיסח אב טראוו א" :ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא הז לעו

יפכ הליפתה תדובעל םיכייש םניא םבצמו םדמעמ דצמש םינעוטש ולאל הנעמה םג והזו
רסח םימעפלו ,הזל םימדוקה םיניינע םלצא םירסחש ןוויכ ,וניאישנ וניתובר םישרודש
.(ל"נה רופיסבכ) תולימה שוריפ ומכ ,םיירקיע םיניינעב וליפא

ראובמכ ,תיטרפ םג אלא ,תיללכ קר אל איהש) תוננובתההו הדובעה הנשיש - הזל הנעמהו
חוכ אוהש - רוביד לכבש (אקווד יטרפ ןפואב תוננובתהו הדובע תויהל ךירצש 38דוחיה רעשב
ונשי - "ושענ םימש 'יוה רבדב" 39בותכש ומכ ,רבד לכ ארבנ ודי-לעש לעפנב לעופה
םגתפהכ ,ובש "דחא"ה תא ודיל אבש רבד לכב רומשלו רוכזל איה ידוהי לש ותדובעו ,"דחא"ה
דחא לכל תעגונש הארוה השענו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע רכזנו רמשנש ןקזה וניבר לש
.ונתאמ

ןיינעהב וננובתי רשאכ הנה ,הגשהו העידיב םיטושפה םג רשא ךתוח תפומ אוה ל"נה רופיסו
,תופוצר הנש םיעברא המצע וז תוננובתהב ללפתהל םילוכי ,"דחא רובידב רומשו רוכז"ד

- םיאישנה וניתובר לש 40"'יברד אתעדא יאק" תויהל לכויש קיפסמה ןמזה והזש -

,ישילש םויו ינש םוי ,ןושאר םויב םג אלא ,םיבוט-םימיו תותבשב קר אל ךשמויש ןפואבו
.("געט עטנוואדעגכרוד") הלפתב םירודח ויהיש ,לוחה תומי לכו

:םירופה ימי םע הז רשקל שיו

םיניינעה תא רבחל - 41"המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס" - אוה הליפתה ןיינע
הלעמל והזש ,א"ה תפסותב "המימשה" דע ,הלעמל הטמלמ היילע לש ןפואב ,תוקולא םע הטמלש
;42םתס םיפיקממ

תועפשהה לכש - 41"םידרויו (םג אלא) םילוע (קר אל) םיקולא יכאלמ" הנה הז "םלוס"בו
,42םתס "ץרא"מ הטמל והזש ,"הצרא" דע "המימשה"מ תואב הלעמלש תוכשמההו

.םתס "ץרא"מ הטמלש "ץראל תחתמ" וליפא "דחא"ה תא םילגמש - דח אלוכ השענש דעו

רענמ" ,לארשי ינב לכש ,43תודיסחב הכוראב ראובמכ - םירופה ימי לש ןיינעה םג והזו
םירופיכה-םויו הנשה-שארב קר אל ,שפנ-תוריסמ לש העונתב ודמע ,44"םישנו ףט ןקז דעו
ךשמב תויהל םילוכיש םייונישה לכבש ,ונייהו ,הלוכ הנשה לכ ךשמב אלא ,בוט-םויו תבשבו
,תעדו םעטמ הלעמלש שפנ-תוריסמ לש העונתב ודמע ,םדאה ייח

,הטמל ךשמוי םשמש ,"יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"מ הלעמלש םוקממ וכישמה הז ידי-לעו
.45"רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"ש ןפואב

ןוויכ ,ידימת יוויצ והזש ,"החמשב 'ה תא ודביע" יוויצה תודוא (ה"ס) ליעל רבוד
דצמ איה הדובעה םא ,הדובעה ינפואב קר םה םייונישה ירהש ,תידימת הווצמ איה 'ה תדובעש
.דימת תויהל הכירצ המצע הדובעה לבא ,םוקמה תארי דצמ וא םוקמה תבהא

םדאה לעמ קספיי אל ידימת ןבויחש תווצמ השיש" שיש ךוניחה רפס תמדקהב בותכש ומכו
."םכל הנייהת טלקמ ירע 46שש םנמיס" :ףיסומו ,"וימי לכ דחא עגר וליפא

:(ה"ס ל"נכ) תוגרד המכ םנשי אפוג החמשה ןיינעב ,םנמא [...]

אוה רקיעה ירהש ,הילא הלפטו הדובעב הסוכמ וז החמשש - "החמשב 'ה תא ודביע" (א
הניא החמשהש ,ונייה ,החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא ,(תווצמו הרותה םויק) הדובעה
.תווצמה תא םימייקמ ובש ןפואה אלא

רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,הייולג איה בוט-םויב החמשהש - "החמשל םידעומ" (ב
.הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא .ירקיע

אלא ,הווצמ רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמשש - 47"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" (ג
האבוהש אמגודה ךרד-לע] תושרה ןיינעב החמש םג ,היהתש החמש וזיא - "החמשב ןיברמ"
עטונה" - "החמש לש העיטנ"ו ,"ונבל תונתח תיב הנובה" - "החמש לש ןינב"מ 1ארמגב
.החמשה איה רקיעה יכ ,["םיכלמ לש (האנ וליצש ןליא) יקנרובא

."יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח" - םירופ תחמש (ד

:הזב ןיינעהו

,שדוחה לכב 48"אוה ךופהנו"ד ןיינעה תא הלעפש תימינפה הדוקנה אוה םירופש ןוויכ
הכירצ ומצע םירופבש ןבומ ירה - "החמשב ןיברמ" ןכלש ,3"'וג ךפהנ רשא שדוחה" תויהל
.רדא שדוח לכבש "החמשב ןיברמ"ה לע הפסוה הזיא תויהל

אלא ,םירופד הדוקנה וז ןיא - הלבגהו הדידמב היהת םירופד החמשה םא ירה ,ןכש ןוויכו
אלש ףיסוהל םילוכיש המו ;רדא שדוח ימי לכבש "החמשב ןיברמ"ב ללכנש בויחו ןיינע והז
שיגרמ וניאו עדוי וניאש - "עדי אלד דע" איהש החמש קר וז ירה ,"החמשב ןיברמ"מ ללכנ
.ללכ השיגרמ וניאש דע החמשב ךכ לכ עוקש אוה ;המצע החמשה תא

ךורב"ו "ןמה רורא" השענש ,"'וג ךפהנ רשא שדוחה"ש ללגב איה רדא שדוחד החמשהש ןוויכו
הלוכי ,שדוחה ימי לכבש החמשה לע הפסוהב איהש םירופד החמשהש ךחרכ-לע ירה - "יכדרמ
!"יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא" לע וליפא םיחכושש ןפואב קר תויהל

החמשד הווצמהש אלא ,הווצמ איה החמשהש דבלב וז אלש ןפואב איה םירופ תחמשש ,אצמנו
,תעדו םעטמ הלעמלש שפנה םצע דצמ החמש ,םדאה לכשו הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב איה
.העידיב תשגרנ הניאש ,"עדי אל" לש ןפואב איה ןכלש

:םדאה תעדו לכשמ הלעמל םהש םיניינע יבגל וליפא הלעמ שי הז ןיינעבו .אי

אלש אלא וניא ןמויק לכ ,הברדאו ,העידיו לכשב תויולת ןניאש תווצמ שיש - 49המדקהבו
הווצמש ,"הדשב רמוע תחכשו 'וג רוצקת יכ" 50בותכש ומכ ,החכש תווצמ ומכ ,אקווד ותעדב
,החכש וז ןיא - רמועה תודוא עדוי אוה םא ירהש ,אקווד ותעדב אלש םייקל םדאה לוכי וז
.החכש תווצמ םייקמ וניא ,אלימבו

בירקהו אצ ונבל רמאו ,והדש ךותב רמוע חכשש דחא דיסחב השעמ" 51אתפסותב וניצמש ומכו
תווצמ לכמ וז הווצמ תחמשב חומשל תיאר המ ,אבא ,ול רמא ,םימלשל רפו הלועל רפ ילע
והונישע וליאש ,ונתעדל אלש וז ,ונתעדל םוקמה ןתנ הרותבש תווצמ לכ ,ול רמא ,הרותבש
."הכרב בותכה ול עבק . . ונידיל וז הווצמ תאב אל םוקמה ינפל ןוצרב

חרובו ונוצרל רבדה ןיאש ןפואב אקווד תויהל ךירצש ,תואישנל יונימל עגונב הז ךרד-לעו
.וירחא ףדור דובכה דובכה ןמ חרובה לכ 52ל"זר רמאמכ ,ונממ

דובכה ןמ םה םיחרוב ערה-רציה תולובחת דצמש ולאכ םנשי (:תוחצ ךרדב רמא ר"ומדא ק"כ)]
זאו ,רתוי קוחר חרבי אמש ...םהירחא ףדור דובכה םא תוארל םהירוחאל םיטיבמש ןפואב
אתבקעל עגונב הטוס תכסמ ףוסב ל"זח ורמא הז לעו ...ירמגל ןיינעה תא דבאל לולע
עגר לכב ,לבא ,וילעב ינפמ חרובש בלכ לש ועבטש ןוויכ - "בלכה ינפכ רודה ינפ" :אחישמד
.[...וירחא ךלוהו ותוא האור וילעב םא תוארל וירוחאל ושאר ריזחמ

-לע הלילש ךרדב ,העידיהו לכשה ןיינעל הזיחא הזיא תויהל ךירצ ל"נה םיניינעב ,םנמא
ןימ ותואבו ,הריצקב קסועו הדשב אצמנש עדוישכ אקווד תכייש - החכש תווצמ :םינפ-לכ
.החכש תווצמ םויק ךייש אל יזא הדשב הריצקב ללכ קסוע וניא רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,53אקווד
איה המצע החירבה תלועפו ,ונממ חרובש אלא ,דובכה ןיינעמ אוה עדוי - תואישנה ןיינעבו
.תעדו םעטב

קר אל אוה "עדי אל"ד ןיינעהש - ל"נה םיניינעה יבגל וליפא הפסוה שי םירופב וליאו
,ונייה ,"יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אל" :ירמגל "עדי אל"ש ןפואב אלא ,דחא טרפב
הלעמלש המשנה םצע דצמש םירופד שפנ-תוריסמה ןיינע אוהו ...רבודמה המב ללכ עדוי וניאש
.ירמגל תעדו םעטמ

-םויש 54רהוז ינוקיתב אתיאדכ ,םירופיכה-םוי יבגל וליפא םירופב הלעמ שי הז ןיינעבו
םעטמ הלעמל איה םירופיכה-םויד הדובעה םג ,יכ - ןוימדה ף"כב ,"םירופכ" אוה םירופיכה
םיספות ויניינע לבא ,(55"דחא םוי" אוה ןכלש) שפנה םצע דצמש שפנ-תוריסמה ןיינע ,תעדו
אלד דע" איה םירופ תלעמו ,'וכו הייתשו הליכאב רוסא ןכלו ,ולבלבל םילוכיו ןיידע םוקמ
הליכא ,הכאלמב וקסעש ףא ,שפנ-תוריסמב ודמעש הנשה לכ םבצמ - הזל םרוגב ומכו ,"עדי
.'וכו הייתשו

,"יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע" אוה םירופ לש וניינעש יפ-לע-ףא ,הנהו .בי
,הרות לש החמש לעופ הז ירה - "יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"ד ןיינעהמ ירמגל אצויש ,ונייה
,ןמה לש םיניינעהש לעופו ךישממ הז ירה ,אלימבו ,56"םיקידצ לש םהישעמב ץפח"ש ןפואב
ויהי ,השודק יניינע ,יכרדמ לש םיניינעהו ,"רורא" לש ןפואב ויהי ,הז-תמועל יניינע
.57"ךורב" לש ןפואב

החמשב היהי "החמשב 'ה תא ודביע"ד ןיינעהש הלוכ הנשה לכ לע םיכישממ םירופ תחמשמו
ןפואבו ,תווצמה םויקו הרותה דומילב םג "הלודג הדובע" תישענ הז ידי-לעו ,רתויב הלודג
םיבר"ש דעו ,45"רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"ש םימעה לכ יניעל יולגב םיאורש
.58"םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ םידהיתמ ץראה ימעמ

תלואגל םירופ תלואג ,59"הלואגל הלואג ךמסימ" - הלואגל הנכה השענ הז ןיינעש םילעופו
ךתאצ ימיכ" 60רמאנ הילעש הלואגהל דימ םיאב םירופ תלואגמש - ונניינעל עגונבו ,חספ
.ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - *י"חשת'ה םירופ תודעוותהמ םיעטק).ב,ה הליגמ (1

.טי,ט רתסא (2

.בכ,םש (3

.מ"כבו .ד,טצ א"גמ א"ות האר (4

.א,גל ןישודיק .ב,בכ הליגמ .א,זט תוכרב האר (5

.אכ,דל אשת .ט,כ ורתי (6

:(םש ורתי) י"בשרד אתליכמבו .הלולב-החנמ 'סבו ,בשיו 'פ בעוש ןבא עשוהי 'ר תושרדב האבוה - אתליכמ (7
ה ,ז"טפ ר"ב ל"זרמ תוטשפב ןבומ ז"פעו .הכאלמה לע ווטצנ ךכ תבש לש השע תווצמ לע לארשי ווטצנש םשכ
.ג,הכ ירחא ן"במר .א"יפ נ"רדא כ"ג הארו .(םכבבל לכב ודבעלו (גי,אי) פ"הע בקע ירפסה לע הזב גילפו)
.('סותו י"שר םש הארו .ב,דנ) ןילוחב ןיאשר ןושל בשוימ ז"פעו - .ט"יפ ןייעמו סרטנוק

.ז,ה בויא (8

.ב"ער ,דצ ג"חז (9

.נ"שו .ב,וצ תבש (10

.84 'מע י"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (11

.ח,הכ המורת (12

.דועו .א,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (13

.ו,ג ילשמ (14

.א"לרס ח"וא (15

.ט,חכ א-םימיה ירבד (16

.ה,ו ןנחתאו (17

.פ"הע י"שרפו ירפס .א,דנ תוכרב (18

.ג,ב תישארב (19

.י"שרפבו ו ,א"יפ ר"ב האר (20

.מ"כבו .א,ל ש"הש ת"וקל .י"פס א"הויהעש אינת האר (21

.גי,ו ןנחתאו (22

.א,טצ ןירדהנס (23

.אל,וט חלש (24

.א"פ אינת (25

.ב,ז הליגמ (26

.ב,ק םיליהת (27

.ט"וי תליפת חסונ (28

.די,זט האר 'פ (29

.טכקת ס"וס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (30

םעפ םינימ 'ד תחיקלבד ד"עו .םירופ תדועסב ימוסבל (םייקיש וא) םייקש י"ע הז םייקמ עגר לכבש אלא (31
ותווצמל קר אלו ,יאצקתא אמוי אלוכלד (ב,ומ הכוס) ד"מל ,םויהמ עגר לכב ונשיש החיקלה בויח םייקמ ,תחא
אלא ,םויהד עגר לכב ונשיש ת"ת בויח ד"עו .(6 'מע המלשה סרטנוק יבו'צגרה ןואגהל חנעפ -חנפצ ןייע)
.הז עגר לע םג ךשמנ 'וכ תירחש 'א קרפ ודומילש

.*ולוכ םויה לכ וב רוסאש - "החמשו התשמ ימי"מ דמלנ ז"גש - דפסה רוסיא ד"עו (32

--------------

916 'מע ג"ח ש"וקלמ) ל"קו .החמשד ךפיהו רתוסה רבד והזש ןוויכ ,ונניינעל כ"כ היאר ןיא הזמ לבא (*
.(10 הרעה 21 'מע ז"ח .14 הרעה


.ז"יה ב"פ הליגמ 'לה (33

.הצרת ס"ר ח"וא ז"ט ןייע (34

.א,אי םיחספ (35

.(127 'מע ו"צרת ש"הס) קצאווטא ,ו"צרת (36

.18 הרעהבש ירפס (37

.ד"פ יעצמאה ר"ומדאל (38

.ו,גל םיליהת (39

.ב"ער ,ה ז"ע האר (40

.(א,גפ) ה"מת ז"וקת .ב,וש ג"ח .ב,וסר א"ח רהוז הארו .בי,חכ אציו (41

.א"ער ,טיש ב"ח םיסרטנוק מ"הס האר (42

.מ"כבו .ד,כק .א,זצ א"גמ א"ות האר (43

.גי,ג רתסא (44

.זט,ח םש (45

.גי,הל יעסמ (46

.א"עס ,טכ תינעת (47

.א,ט רתסא (48

.ךליאו ב,טצ הכרב ת"וקל האר - ןמקל אבהב (49

.טי,דכ אצת (50

.גי,ג"פ האפ (51

.ד ארקיו אמוחנת .ב,גי ןיבוריע האר (52

.ו"פס האפ (53

.מ"כבו .ב-א,אכק .ךליאו ד,טצ .ךליאו ד"עס ,הצ א"גמ א"ות הארו .(ב,זנ) א"כת (54

.ח ,ג"פ ר"ב האר (55

.ב"פס םש האר (56

.923 'מע שיר ג"ח ש"וקל םג האר (57

.זי,ח רתסא (58

.ב,ו הליגמ (59

.וט,ז הכימ (60


סרטנוקב ספדנו ,מ"מו תורעה תפסותב ,(ק"הלב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - וז תודעוותהד תוחישה ןכות (*
תמגרותמ ארודהמב) 193 'מע א"ח :םינוש תומוקמב ש"וקלב כ"חאו) ךליאו 14 'מע ח"יח ד"בח-ןואטבבו ,ע"פב
1280 'מע .1274 'מע ד"ח .(170 'מע - ק"הלל תמגרותמ ארודהמב) 14 הרעה 916 'מע ג"ח .(180 'מע - ק"הלל
וז ארודהמב - .(224 'מע ד"יח .ךליאו 324 'מע א"יח .ךליאו 228 'מע י"ח .ךליאו 1330 'מע .ךליאו
.הטלקה-טרס יפ-לע ,םירבדה תוכיראו םיניינעה יטרפ םג ובלושו ופסותינ


קוליחהש ,אוה ןכשמה תוכאלממ תושרה תוכאלמ דומלל רשפאש םעטה
"שדקמ" אוה ןכשמה - "לעופ"ל "חוכ" ןיבש קוליחכ אוה ןהיניב
חוכב קר הז םלועבו ,לעופב

,"ןמה רורא"ו "יכדרמ ךורב" ללגב אוה "אירופב ימוסבל" בויחה
רורא ןיב עדי אלד דע" - ךפיהל איבי הז ןיינעש שרדנ תאז לכבו
"יכדרמ ךורבל ןמה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םיטרפה תא ררבל - וישכע הדובעה
תוצוצינה לש םינטקה


?םיצוצינ ו"פ וררבתנ םרט תולגה לכבש ןכתיי ךיא

("למוט אזא") שער םישוע ,םינושארה תורודב ויהש תודמשו תוריזגה לכל עגונבש םעטה והמ
,ןורחאה רודב ויהש תוריזגהל עגונב וליאו ,'וכו 'וכו תוניקו תוינעת תעיבק ידי-לע
אלש םיליהבמ םירוסי לש ןפואב םג ויהו ,ךרעב אלש רתוי לודג רפסמב ויה תומכבש ,ל"חר
?תודחוימ תוניקו דחוימ תינעת ועבק אל - םינושארה תורודב םתומכ ויה

:רוא-הרותב ןקזה ר"ומדא לש רמאמב וניצמ - רחא חסונב - וז הישוק [...]

,הטמל ולפנש השודקה תוצוצינ תא ררבל איה םלועב םדאה תדובע תוללכש עודיה םש ראובמ
ךשמבש םירפסב אתיאו ."חישמ אובי םירוריבה ורמגוישכו" ,ןיצוצינ ח"פר רפסמב םהש
זמורמכ ,םיצוצינ ב"ר - םיצוצינ לש לודג רפסמ ררבתנ םירצמ תולג לש םינש רשעו םייתאמ
.םיצוצינ ו"פ קר ררבל ראשנו ,"םתיא הלע בר ברע םגו" בותכש המב

ינב וקיפסה ,םירצמ תולג לש םינש רשעו םייתאמ ךשמבש ןוויכ :הלאשה תלאשנ ןכ םאו
יאדווב ,הז ןובשח יפל ירה - אוביר םישיש רפסמב םתויהב ,םיצוצינ ב"ר ררבל לארשי
אוביר םישישמ לודג רפסמב םה לארשי ינבו ,םינש תואמ המכו המכ ךראתנש תולגה ןמז ךשמבש
תויהל הכירצ התיה אלימבו ,תוצוצינה רוריב תא םייסל ןמזמ םיכירצ ויה ,הככ םימעפ המכ
ו"פ רוריב תא םייסלו םילשהל םיחילצמ אלש הביסה יהמו .המילשהו תיתימאה הלואגה רבכ
!?םיראשנה םיצוצינה

,םיטרפ המכו המכ ומצעב ללוכש ללכ ונשי ןיינע לכבש םשכש ,ןקזה ר"ומדא הז לע ראבמו
הטמל ןתדיריבש ,םייללכה תוצוצינה רפסמ אוה ח"פר רפסמהש ,תוצוצינה ןיינעב םג אוה ןכ
,"תובברו םיפלאל רתויב דוע ודרפתנו וקלחתנ"

תולודג תומשנש ,לארשי ינב ידי-לע תוצוצינה רוריבד הדובעב קוליח םג שי ךכל םאתהבו
ןכ-ןיאש-המ ,(םיטרפ יובירל קלחנש םדוק) יללכ ץוצינ ררבל המשנ לכ הלוכי - תויללכו
אלש וליפאו החוכ יפל אלש אוה יללכ ץוצינ יזא ,תומשנה וטעמתנו תורודה וטעמתנ רשאכ
םיטרפה יובירמ דחא טרפ קר ררבל התלוכיבו החוכבש ,תיטרפ תחא המשנ לש הכרע יפל
.יללכ דחא ץוצינמ ודרפתנו וקלחתנש

- םינושארה תורודהמ דחא ידוהי לש ונורסח דצמ השענש ןיינעה רמוח םג ןבומ הזמו
.תיללכ המשנ ותויהל

שדקמה -תיבש רודב דחא ידוהי לש ןורסיחהמ האצותכש - תוימשגב םג אוה ןיינעהש ומכו
המכו המכ םידלונ םאו באמש ןוויכ :הז ונרודב רתויב לודג ןורסיח השענ ,םייק היה
תיב ןברוח ןמזב דחא ידוהי רסחנ רשאכש אצמנ - םידלי המכו המכ שי םהמ דחא לכלו ,םידלי
וליא ,רשא ,הז ירחאלש תודמשהו תוריזגה ןמזב וליפאו ,ינש תיב ןברוח ןמזב וא ,ןושאר
.[...] םינב ינבו םינב ונממ םיאצוי ויה ,םייחב ראשנ היה

סוריה לש ןיינע והזש ןוויכ - 'וכ דחוימ תינעת הז לע ונקיתש םעטה ןבומ הז יפ-לעו
.הז ירחאל אוהש ומכמ הככ םימעפ המכ הדמשהו ןברוחו
(הגומ יתלב - ז"טשת םירופ תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


גוהנל םיכירצ "תושר יניינע"ב םג
הרות יפ-לע


"תושר יניינע" ללכ ךייש אל ידוהי לצא

םיכרד ידי -לע אל) השענ (לקשה-תיצחמ ןיינע והזש) תימהבה-שפנ רוריבד ןיינעה תוללכ
.אקווד הרותה חוכב (אלא ,("םיכרד ענעגייא") ולשמ

ארמגה ןמזב ,ארקמה ןמזב ויה אלש םישדח םירבד םלועב ושדחתנ ונינמזבש םינעוטה ולאו
םישדח םיניינע שדחל םיכירצ ןכלו ,הרותב םתודוא רבודמ אל אלימבו ,'וכ םיקסופהו
,הרותב

הלאכ םנשיש ,"הצלה ךרד-לע" ולש םיסרטנוקה דחאב בתוכ ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ -
דיתע קיתו דימלתש המ לכ יכ ,וניבר השמל ורמאנ אלש המ ונייה ,שממ םישודיח םישדחמש"
. ורקיעמ שדח רבד אלו דבלב םלעהה יוליג קר הז ירה ןכ-םאו . . יניסמ השמל רמאנ ,שדחל
- ..."יניסמ השמל ורמאנ אלש שממ םישודיח שדחמ ל"נה ןוגה וניאש דימלתה לבא .

םהש אלא) םיסרוקיפא לש העד איה (םתודוא תרבדמ הניא הרותהש םיניינע שיש) וז העד הנה
אתיירואב לכתסא אוה-ךירב-אשדוק" רהוזב אתיא ירהש - (תוסרוקיפא יהוזש םיעדוי םניא
הלאכ םיניינע םג - םלועב םנשיש םיניינעה לכש ,רמול ךירצ ךחרכ-לעו ,"אמלע ארבו
ויה אל ,הרותב םיאצמנש תאז ילולו ,הרותב םנשי - הרותל ללכ תוכייש םהל ןיא הרואכלש
המצע המשנהש ךרד-לעו) םלועה תא ררבל אוה הרותה ןיינע רקיעש - תאז דועו .ללכ םלועב
.(םלועב וקלחו תימהבה-שפנו ףוגה תא ררבל ידכ איה הטמל התדיריו ,ןוקית הכירצ אל

יזא ,הזב אצויכו בלחב רשב תוכלהב הלאש תררועתמ רשאכש םשכש אופא עדיל םיכירצ
דציכ עדיל ידכ הרותב ןייעל םיכירצ ןיינעו ןיינע לכב ןכ ומכ ,ךורע-ןחלושב םינייעמ
.תושרה יניינעב םג ללוכ ,גהנתהל

וא (הווצמ) בויח ,םא יכ ,"תושרה ירבד" לש גשומה ךייש אל ידוהי לצאש איה תמאה
לבא ,"תושרה ירבד" םה ירה ידוהי םע עגמב םיאבש םדוקש םיניינע םנשיש אלא ,רוסיא
.הווצמה קלחל םכפוהל ךירצ הז ירחאל

תרותב טרפבו ,הרותב ןייעל םיכירצ ןיינעו ןיינע לכב גהנתהל דציכ עדיל ידכ ,אלימבו
עגונב) אינתה רפסל המדקהב ןקזה ר"ומדא בתכש ומכו ,םיניינעה לכ םנשי הבש תודיסחה
."תולאשה לכ לע תובושתה לכ" וב שיש ("תודיחי"ל הסינכל
- ג"ישתה ,רדא שדוח -שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,םילקש תשרפ ,םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב


הנשה לכל לובג ילב החמש

ד"כ ךשמבש ,("תונטק א יוו טינרעמ") ןטק רבד קר םכמצע לע ולעפת :ה"בקה לש ותשקב יהוז
וחכשת םהבש םידחא םיעגר תוחפה -לכל ויהי (ןהילע םיפיסומש ןמזה ךשמ ןכו) םירופד תועש
רסחש המו תוימשגב םכל רסחש המ לע וחכשת אלימבו ,תיבה-ינב לע וחכשת אלימבו ,םכמצע לע
("ןפעלשסיורא ךייא טעוו סאד") האיציה םכלצא היהת הזכ ןפואב אקוודו ,תוינחורב םכל
.הנשה לכ לע ךשמות וז החמשו ,לובג ילב החמש היהת זאו ,םור קמועל תחת קמועמ
(הגומ יתלב - ו"טשת םירופ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


תווצמל ג"י ןב


רמוא ,"'הרות וב הנתינש םוי' ןיעמ אוה הווצמ-רבה םוי"
םויב קר אל ,םוי לכב תויהל הכירצ היילעה" * יברה
רענל הרומ יברה * הווצמ-רב ןתח לש ויבאל רמא ,"האירקה
לוחת ובש ,ירשת שדוח תוכלה תא דומלל תווצמ ליגל ברקתמה
-רבל 'תודיחי'בו םיבתכמב תוארוה רורצ * ולש הווצמה -רב
(גפ ןויליגב המסרפתהש המישרל ךשמה) הווצמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םיחמשו ,תווצמו הרות לוע לכ וילע לבקמו ,לארשי הנחמ ךותב סנכנש ונייה ,הווצמ-רב"
'תומישר') ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תצמתמ ולא םילימב ."ויריכמו ויבורק לכ םיחמשמו
.ידוהי לצא הנש ג"י ליג תוהמ תא (5 'מע זי תרבוח

תוימשגבו תוינחורב החמש

,םיבתכמ לש עפשל הכזו יברל דואמ ברוקמ היה סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא יבר ןואגה
תא יברהמ ןואגה עמש 770-ב וירוקיבמ דחאב .(תוינופלט תוחיש ףאו) 'תויודיחי'ו תוארוה
:(170-169 'מע 'יברה יחבשמ') םיאבה םירבד

ןיד -קספכ ,תימשג החמש םע םג הז םירשקמו ,רתויב הלענ ןיינע אוה הווצמ-רבה תחמש
המכ רבודמכ] "הווצמ-רב ונב השענש םויב הדועס תושעל םדאה לע הווצמ"ש םהרבא-ןגמה
החמש י"בשר השע ,רזעלא יבר לש הווצמ-רבה םויבש "בר השעמ" רהוזב אבומש המ םימעפ
.['וכו הלודג

לוע"ל הסינכד ינחור ןיינעב ןאכ רבודמ ירה ,הרואכלש - יברה ךישמה - הלאשל םוקמ ןיאו
לועש ןוויכ ,תנתונה איה הברדא ירהש - תוימשג םע הז רשקל שי םעט המו "היתווצמו הרות
חוכמ םירודחו םירושק אבהלו ןאכמ ויהי םיימשגה םדאה ייח לכש בייחמ היתווצמו הרות
.הווצמ-רבל ותסינכ תעב וב המלשנש וז תוינחור

:הכלהב הזל אמגודה רמול שיו

הכלהל קספנו "אוה הרות וב הנתינש םוי ,אמעט יאמ .םכל ימנ ןניעבד תרצעב םידומ לכה"
רבסהה ."הרותה וב הנתינש םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהלו וב חומשלו לוכאל ךירצ"ש
וילעש ףוגה ליבשב (רקיעבו םג) אלא ,המשנה ליבשב קר ןניא ןתלועפו הרותה תווצמש ,ךכל
.תווצמה תשודקב רודחו ףורצ תויהל

:ריהבה יברהו

השענש ימל ,"אוה הרות וב הנתינש םוי" ןיעמ אוה הווצמ-רבה םוי :ונניינעב ןידה אוה
וייח שדקל ךרדה תליחת וז ירהש .תימשג החמש םע הז םוי םירשקמ ןכלו ,הנש ג"י ןב זא
התויה םעש ,תינשה שפנ תלעמ והז"ש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא םגתפ עדונו .םיימשגה
."תוימשגבש תוימשגב תלעופ תוינחורבש תוינחור

הווצמ-רבל הנותח ןיב

הכזש 'תודיחי'ב ורמאנ םירבדה .הווצמ-רבה םוי לש ותוהמל תדחוימ תוסחייתה אטיב יברה
תא םשרש - יקצירטסיב 'יש בייל-הדוהי 'ר ח"הרה - ברה תיבל רתויב םיברוקמה דחא הל
דוביעב ןאכ םיאבומ - 14 -15 'מע ח"נשת זומתב ו"טמ הרושתב ומסרופ) םירבדה ןכות
:(ישפוח

םויבכ החמש תויהל הכירצ הווצמ-רבה םויבש (ד,וט תישארב שדח) רהוזב אתיא הווצמ-רב לע
.'ןונחת' זא רמול לארשי גהנמ תאז לכבו ,הפוח

ןמיס םייח -חרוא ךורע-ןחלושב ראובמכ) 'ןונחת' רמוא וניא (ותנותח רחא) ןתח ,הרואכלו
?'ןונחת' רמול הווצמ-רב ןתח שרדנ אופא עודמ .(ד ףיעס אלק

לודג השענ התא הזה םויהש ןוויכמ ,הווצמ-רבה ןתחל ,ול םירמוא :איה הבושתה אלא
.'ןונחת' רמול ךילע ןכל - ךמצעל תואיצמ - יאמצע השענ התאו ,תווצמב בייוחמו

'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקל) ח"כשת ןוויסב ד"כ םוימ בתכמב דוע ראבתנ הז אשונ :הרעה]
'תומישר') ט"פרת לולאב ח"כ .(ךליאו המ 'מע א"ח 'םחנמ לכיה') מ"שת ולסכב 'י .(276
.[(טנ תרבוח

"ךיתדילי םויה"

םיטרפל יברה סחייתה (249 'מע ב ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת זומתב ב"י תודעוותהב
ותוהשל הנושארה הנשה - ש"ת זומתב ב"י תגיגחב ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ,ונתוח ירבדמ
-רבה תגיגח לע צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ זא רפיס ראשה ןיב רשאכ ,תירבה-תוצראב העובקה
.ולש הווצמ

:ונרוד אישנ יברה ריבסהו

ערה-רציה ,אוה רואיבהו .שפוחל האיציו הלואג םע רשק שי הווצמ-רבה ןיינעל
ראובמכ) דלונש העשמ ידוהיה לצא אצמנ אוה ירהש - היתינעט אמידקא ירה
-רבה םוימ ותלועפ תא ליחתמ בוטה-רציה ןכ-ןיאש-המ - (ןירדהנס תכסמב
.ךיתדילי םויה ינא קוספה רהוזב ךכ לע אבומ ןכלו ,הווצמ

-רבה םוי דע - ערה-רציה לצא - םירוסאה-תיבב ,לוכיבכ ,אצמנ ידוהיש אצמנ
."ךיתדילי םויה" תניחבב אוה זאש ,הווצמ

הווצמ-רבה לגרל סיפדה

דוע םסרפל יברה ידי-לע םעפל םעפמ עבתנ ,טרופטייר 'יחיש קחצי ברה ח"הגה םירפסה רבחמ
סיפדה המ תעדל יברה הצר ונב לש הווצמ-רבה תארקל ,לשמל ךכ .ולש הרותה ישודיחמ דועו
.(24 'מע בא-םחנמב ד"כ מ"יב) הווצמ-רבה ןתח דובכל

"ונתחפשמ ןואגל"

:(טנ תרבוח 'תומישר'ב ספדנ) ודוד ןבל יברה לחיא ט"פרת תנשב

ונל שודקה לכל ןמאנ היהת .לודגו ךלת ךולה הווצמ-רבה םוימו 'ד ןתיו
םשל ,ךיכרדבו ךייחב םיברל היהת תפומ .ונידמחמ לכ לע ןגתו רומשתו
.ונתחפשמ ןואגלו ונכותב הראפתלו

טכעה ףסוי 'תה ,הווצמ-רבה ןתחל (ד"כשת ורתי 'פל 'ה םוימ) ובתכמ תא יברה חתופ ךכו
:(תליא לש הבר םויכ) ןעווייה-וינמ

שארל לכל ןבומכו ,ךלש הווצמ-רבה םויב םירדסה רבד לע ךבתכמ לבקל יל םענ
.הקדצל הניתנו ,תודיסח רמאמ ,הרות ירבד תרימא -

:בתוכו יברה ףיסומ

רשא ,הבוטל ונילע אבה ורתי תשרפ שדוק-תבש םויב היהי ךשמההש ןוויכו
הלאו תשרפ תלחתהב הז רחאל ךשמההו ,םייח תרות ,ונתרות ןתמ איה התדוקנ
םידומילה ירקיעמ דחא ךיניע דגנל היהי דימת רשא ןוצר-יהי . . םיטפשמה
אלו - ה"בקה רמוא - םידבע לארשי ינב יל יכ :אוהו ,תורומאה תוישרפמ
וזמרנ רשא ,'וכ תא יתבהא רמול ילארשיה שיאל רוסא ןכלש .םידבעל םידבע
יניינעל םתוואת ינפמ רשא ולאמ תויהל אלש ,הזה-םלועה יניינע לכ הזב
'ה יכונא דימת רוכזל אלא ,ויניינעו רציהל םידבעושמו םידבע םישענ םלועה
,יתימא ןירוח ןב תויהל ,םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא
,הרות דומלתב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא :ל"ז ונימכח תארוהכו
.תווצמה םויק - השעמ ידיל איבמ דומילהש

ןילעמד ןפואבו זוע רתיבו תאש רתיב רומאה לכב ךל דומעת הקדצה תוכזו
.שדוקב

הווצמ-רבל הנכה

ררוגתהש ויבא םע) קירטיח 'יחיש ןורהא ת"הרה ח"הרה הל הכזש הנושארה 'תודיחי'ב
םדוק ונדוע אוהו 'ונייח תיב'ל זומתב ב"יל הנושארל אבש תעב ,א"ישת ץיקב (לואירטנומב
:יברה ול רמא ,הווצמ-רבה

בייוחמ היהתש םיבר םיניד שיו ,ירשת שדוחב לוחי ךלש הווצמ-רבהש ןוויכמ
(הבישיב םיליגרה דומילה ירדס ןיאשכ) ץיקה ימיב דמלתש היה יאדכ ,דימ םהב
.'ךורע ןחלוש רוציק'ב תוחפל ולא תוכלה

,ויבא םע בונמלז 'יחיש ףסוי-לארשי 'תה רענה סנכנ רקובב ב"ישת םירופיכה םוי ברעב
םג) ויבאל ןכו ,(שבד תגוע) 'חאקעל' רענל ןתנ יברה .יברה לש ורדחל ,ברה תיב יברוקממ
:רענה תא יברה ךריב ךכ רחא .(תוחאהו םאה רובעב

.הווצמ-רב ךל היהי הנשה ירה ,הדמתהב דמלת .הקותמו הבוט הנש ךל היהתש

.החלצהב היהיש

תידימת היילע

,אריפש 'יש ןמלז-השמ 'תה ,הווצמ-רב ןתח לביק ,ח"משת לולאב ד"י ,אצת תשרפ שדוק-תבשב
יברה לש 'קה ומוקמ דיל ,תודעוותהה םותב דימ (ליגרכ) םייקתהש ,יברה לש ןיינמב היילע
-רבה ןתח לע ר"ומדא ק"כ טיבה תוכרבה תרימאו היילעה ןמז לכ ךשמב .תודעוותהה תמיב לע
.הליגר יתלב הרוצב הווצמ

רבע ,(יברה לש ותיבב זא המייקתהש) הקדצל םירלודה תקולח תעב - ןושאר םויב ,תרחמל
רנורג בייל -הדוהי ברה ח"הרה ריכזמה .הכרב תלבקל החפשמה ינבו וינקז ,וירוה םע ןתחה
:ול רמאו הווצמ-רבה ןתחל ףסונ רלוד קינעה יברה ."ולש הווצמ-רב היה לומתא" :יברל רמא
."תובוט תורושב ויהיש ,הווצמ-רבה תוכזל הקדצל תאז תתל"

הבוט המיתחו הביתכ" :רמאו אריפש 'יחיש ןמחנ 'ר ח"הרה ,ויבאל רלוד ןתנ ןכמ רחאל
,"הרותל לומתא הלע [ירה] אוה" [ןתחה רבעל ועיבצהב] רמא ךכ-רחא ."הקותמו הבוט הנשל
."םויל םוימ היילע [ול] היהתש" :('קה וידי יתש ופינהב) ךישמהו

רענה לש ויבא רבעל הנפ בושו .ןיפוג 'יחיש ךורב 'ר ת"הרה ,ונקזל רלוד ןתנ ךכ-רחא
דוע הנפ ,תכלל ליחתהשכ ."האירקה םויב קר אל ,םוי לכב תויהל הכירצ היילעה" :ףיסוהו
."תחנ הברה" :לחיאו ונקזל

הווצמ-רבה םוקמ

יתש יברהמ עמש ,הילטיא-ונאליממ ןמדירפ ה"ע רעבוד-םולש 'ר ת"הרה הל הכזש 'תודיחי'ב
:(55 'מע 'יבר יחבשמ') הווצמ-רב תגיגח תכירעל רשקב תוכרדה

.רענה לש וידומיל םוקמב ךורעל שי הווצמ-רב (1

.הווצמ-רב תחמשב הרות-רפס תסנכה תחמש בלשל הבשחמה תכרפומ אל (2

.[מ"שת תנש תוביבסב הנתינ הארוהה]

ברה ח"הגה רפסמ (ה"כשת תנשב) ולש הווצמ-רבה תארקל וירוה ולביקש המוד הארוה לע
'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה הרוה זא .(ןולוח לש ישארה הבר) הירארוג 'יחיש ןנחוי-והילא
."תיבב וא הבישיב וא ךורעל שי הווצמ-רב" :(ופת 'מע

בא דוביכ

יברה סחייתמ תרגיאב .יברהמ הכרבו הבושת תרגיאל הכז ןיליפת תחנה תלחתה לע עידוהש רענ
:ןלהלדכ הנועו ובתכממ רענה לש תפסונ הלאשל

שיא לעש טושפ םגו ןבומ ,ולש הווצמ-רבה םויב םישובלה תודוא בתכש המב
לאשי ןכלו .ךיבא תא דבכ ,בותכש ומכו ,םירומו םירוה לוקב עומשל ילארשיה
.השעי ןכו 'יש ויבא תעד

'יחיש שובייל -סחנפ 'ר ח"הרה ,רענה לש ויבא םימיל רפיס ,יברה תבושתלו הלאשל עקרה לע
:(55 'מע 354 ןויליג מ"יב - כ"שת תבטב 'ד) לצרה

תכלל שקעתה יינבמ דחא םלוא .הנותחהמ למיירטש שובחל גוהנ - םילשורי ינבמ - יתחפשמב"
יתששח .םילשוריב תויודיסחהמ המכב םיגהונש יפכ ,ולש הווצמ-רבה םוימ רבכ למיירטש םע
ןמז רחאל לבא ,הווצמ-רב ותויהמ בהלנ אוהש ןוויכ למיירטש תעכ שקבמ ריעצה רענה יכ
ןבה ענכתשה ךשוממ םירבדו ןיד רחאל .לטובמ אל םוכס הלוע ירה למיירטשו ,טרחתי ילוא
."באל תייצל - יברה לש תשרופמה ותבושת תא לבקל שגרתה ןבה .ותעדל לואשלו יברל בותכל

בתכמו קרבמ

ברעב .ןירפלה 'יחיש ןורהא 'ר ח"הרהל הנש ג"י ואלמ א"ישת חספ דעומה-לוח שדוק-תבשב
:רמאנ ובו יברהמ קרבמ עיגה ןסינב ח"י תבש

8 םינהכה ןירפלה

לארשי םילשורי

הווצמה ליגל בוט-לזמ

ןהאסרואינש םחנמ
תודיסחה ינייעממ


המורת תשרפ


(ז-ג,הכ) םיאלמ ינבאו םהש ינבא . . תשחנו ףסכו בהז

(ב,הכ י"שר) 'וכ ןכשמה תכאלמל וכרצוה םלוכ ,ןיינעב םירומאה םירבד ג"י

?"םירבד ג"י" י"שר רמוא עודמ ,םירבד ו"ט ןאכ םינמנ אולה :םישרפמה םיהמת

,("תרש ילכ") וילכ וא ןכשמה תכאלמל םיכיישה םירבדה תא קר ןאכ בישחמ י"שר :הבושתה
(ןכשמבש תונברוקה תמגודב) וברקוה םמצע םה יכ ,הנומ אוה ןיא םימשבהו ןמשה תא וליאו
.תרש ילכ ויה אלו

תכאלמב ויהש דבלב םירבד ג"י הנומ אוה םש ,(ד"פ ר"שהש) שרדמה אוה י"שר ירבדל רוקמה
.ןינמה ןמ םניא - "םימסה תרוטקלו החשמה רואמל ןמש" וליאו ;ןכשמה
(גפש'א 'מע ,'ה ךרכ תומש הרותה-רוא)


-ג,הכ) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו . . המורתה תאזו"


.הזה םלועב ידוהי לש תיללכה תוחילשה איה םיימשג םירבדמ ה"בקל 'הריד'ו שדקמ תיישע
:םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - 'ה תדובע תוללכל זמר שי ןכשמה תכאלמ לע יוויצב ןכל

תוליפתהו "ארקיי הליפת תיב" רמאנ וילעש ,שדקמה-תיב .הרות - תודעה תוחול ובש ןוראה
ודי-לעו ונממש םוקמה אוה שדקמה-תיבש הרומ םינפה ןחלוש .הדובע - תונברוקה דגנכ ןה
.הקדצו םידסח-תולימג - דחוימב לארשילו ללכב םלועל דסחה תא ה"בקה עיפשה
(ט"משת המורת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


ךתוא הארמ ינא רשא לככ .םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו
(ט-ח,הכ) ושעת ןכו . . ןכשמה תינבת תא

:ןיבהל ךירצו

?"שדקמ (שמשיש) תיב יל ושעו" רמאנ אל עודמ (א

?"וכותב יתנכשו" רמאל ,הרואכל ,ול היה .םיבר ןושל "םכותב יתנכשו" והמ .ב

היהיש ימשג ןכשמ תונבלו ,ינחורה ,ןוילעה שדקמה תא 'קיתעהל' ווטצנ לארשי-ינב אלא
-ינבש אוה יוויצה יכ (שדקמ תיב אלו) "שדקמ יל ושעו" רמאנ ןכל .וילא 'הבכרמ' תניחב
.ןוילעה שדקמה תא וקיתעי לארשי

.הכאלמה ישועמ דחאו דחא לכ ךותב ,"םכותב יתנכשו" רמאנש והז - ?רבדה ירשפא דציכ
.הנוילעה ותינבתכ ותושעל ולכויש ידכ הניכשה םהילע הרשתש חיטבמ ה"בקה
('ג 'מע במ ףד ,טיש ןמיס בוט-םש-רתכ)


(ט,הכ) ושעת ןכו . . ךתוא הארמ ינא רשא לככ

,תאזמ הרתי ?"ושעת ןכו" - םיבר ןושלב םייסו ,"ךתוא" - דיחי ןושלב בותכה חתפ המל
?םיבר ןושל טקונ עודמו ודבל השמ לא היה רובידה אולה

:ןקזה ונבר רמוא

הארש המ תא איבהל חוכה תא ול ןתנ ,וילכו ןכשמה תינבת תא השמל ה"בקה הארהש העשב
איבהל ,לארשי לכל אימשד אתעייסהו חוכה תניתנ - "ושעת ןכו" והז .לעופב השעמ ידיל
איה חוכה תניתנ וליאו ,השמל קר היה ומצע רובידהש םושמו .רהב האר השמש המ תא לעופל
.םיבר ןושלב םייסו דיחי ןושלב חתפ ןכל - לארשי לכל
(156 'מע ד"שת םירמאמה רפס)


ובחור יצחו המאו וכרוא יצחו םייתמא . . ןורא ושעו
(י,הכ) ותמוק יצחו המאו

תא םדאב לועפל הכירצ הרותהו ,הרותל זמור ןוראה יכ .תויוצח ןלוכ ויה ןוראה תודימ
.ולש תוערה תודימהו תוליגרה תריבש
(318 'מע א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(וט,הכ) ונממ ורסי אל םידבה ויהי ןראה תעבטב

:(וצ הווצמ) "ךוניחה" בתכ רבדה םעטב

םוקמ םושל ןוראה םע תאצל םיכירצ היהנ ןפ ,ונממ ןוראה ידב ריסנ לבל וניוטצנ"
. . ךרוצה לכ םיקזח םידב תויהל הפי קודבנ אל ןוזפיחו הדריטה ךותמ ילואו ,תוריהמב
."תוקזח ןתוא ושעי ,ונממ ורוסי אלו םלועל םינכומ וב םתויהב לבא

:אלפנ לכשה-רסומ ונינפל

דמולה לש ותוריסמ לדוג לע טבה ילבמו .תוחולה ונתינ ובש ,ןוראל לושמ הרות דמולה םדא
תע לכב ,לארשימ דחאו דחא לכל הרותה תא איבהל דימת ןכומ תויהל אוה בייח ,ודומילל
.תוריהמבו ,ךכב ךרוצ אהיש םוקמ לכבו
(334 ףד זט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(חי,הכ) םיברכ םינש תישעו

(גי הגיגח) ירטוז יפאו יברבר יפא ,םדא ינפ ונייה ,בורכ ינפ ונייה

."םדא - הרותה תאז" ,(טי רבדמב) רמאנכ ,"םדא" תארקנ הרותה

המכח איה יכ ."יברבר יפא" ,"לודג םדא" תארקנ ,הרוקמב הלעמל איהש יפכ הרותה תניחב
."ותנובתל רקח ןיא" ,(מ והיעשי) ביתכדכ ,ףוס-ןיא תניחבב איהו האליע

ךשמות הרותהש ידכ ."ירטוז יפא" - "ןטק םדא" תארקנ ,הטמל איהש יפכ הרותה תניחב
יכ ."ןוראה ידב ןיב ותניכש םצמצ" (ו"טפ ר"ומש) ל"זר רמאמכו ,םוצמצ ידי-לע אוה ,הטמל
יוליגה רשא ןטקה לשמכו .םוצמצ ידי-לע תויהל רבדה ךרצוה ,השמל םשמ רבדי לוקהש ידכ
.לודג םדאבמ רתוי םצמוצמ ולש ןיחומב
('ד 'מע טע ףד ,המורת תשרפ רוא-הרות)


(חי,הכ) םיברכ םינש תישעו

(י"שר) םהל קונית ףוצרפ תומד :םיבורכ

הרותה םויק :ךדמלל .תוחולה םיחנומ ויה ובש ,ןוראה לע םהיפנכב םיככוס ויה םיבורכה
םידלי .החורב םיגהנתמו הרות םידמולה ןבר-תיב לש תוקוניתב - 'םיבורכ'ב יולת ,ןוראבש
.המויק ךשמה תא םיחיטבמו םיככוס ולא תודליו

.הרותה תא ומייקי לארשי-ינבש הבורעה ויה תודליהו םידליה - ךכ היה הרות-ןתמ תעשב םג
(א"משת המורת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


:םירופל תונכה

-לע - הלועפו הנכהו ןמז שרוד הז לכ רשא" :יברה בתכ ,םירופה גח יעצבמו תווצמל רשקב
,דעומ דועבמ הנכה תויהל הכירצ - בושח רבד לכבכ" :ןכו ,1"שדוחה-שארמ ליחתמ םינפ-לכ
.2"שדוחה-שארמ םינפ-לכ-לע

,ולוכ םלועה לכב םירופ עצבמל תושורדה תונכהה לכ תא דעומ דועבמ םילשהלו ליחתהל שי
.3םירופ עצבמב ללכנ היהי אלש לבת יווצקב תחדינ הניפב דחא ידוהי וליפא ראשיי אלש

לכב םסרפלו שיערהל שי ,תחאו דחא לכ ידי-לע םירופה ימיד תווצמה לכ םויק לע ףסונ
לכש תולדתשהה רבד-לע ,השודקה ונצראב (המכו-המכ-תחא-לעו) ןכו ל"וחב ןה ,םוקמו םוקמ
.4"ךלמ תרדה םע בורב"ד ןפואב ויהי םירופ יניינע

-יעבוכבו (הפוריא חרזממ םירטושו םילייח לש דחוימב) םירופ יעבוכו תושופחת המכב *
תכמסומ זנטעש-תדבעמב שארמ םקדובל ושארב ויניע םכחה .רומג זנטעש אצמנ ,(עמ'צוק) ףרוח
.5

המורת תשרפ ,שדוק-תבש
רדאב 'ד

.6הרונמה תשרפמ הליחתמ 'ישילש' תאירק ,הרותה תאירקב

עגונב תדחוימ השגדה תויהל הכירצ[ו חוכ-תניתנ שי] ,םירופה ימי םיברקו םיכלוה רשאכ
,'םירופ עצבמ'ל םירושקה םיניינעה לכב זוע רתיבו תאש רתיב קוסעל - אמרג ןמזהש ןיינעל
.7םירופה ימיל םיכיישה םיניינעב ומצעב ותדובע לע ףסונ

ןושאר םוי
רדאב 'ה

.(דלומהמ םימלש םימי 'ג רחא) תרבגומ תוננע שי םא ,הנבל שודיק ןמז :שדוק-תבש-יאצומ

ישילש םוי
רדאב 'ז

תאז .ןונחת םירמוא ד"בח יאישנ ויה אל - וינפלש החנמ תליפתב ןכו - 8רדאב העבשב
.9הז ינפל אל לבא ,תואישנל ולעש רחאל אקווד

השמ וב דלונש ןוויכ ,הווצמ לש החמשבו הרות לש החמשב הז םויב ףיסוהל לדתשהל שי
.10לארשי לש ןעישומ - םולשה וילע וניבר

יעיבר םוי
רדאב 'ח

.11(דלומהמ םימלש םימי 'ז) הבר תוננעל ששח ןיאשכ הנבל שודיק ןמז תליחת - תיברע רחא
.ה"לשת רדא ח"רדא (יטרפ-יללכ) בתכממ (1

.ב"משת רדא ח"רדא (ל"נכ) בתכממ (2

.350 'מע א"ח תוחישה-רפס ,י"ס א"שנת המורת פ"ש תחישמ (3

חמשל םיכלוהש - החמשו התשמב :טוריפ םשו ,335 'מע א"ח תוחישה-רפס ,ח"ס ט"משת ארקיו פ"ש תחישמ (4
יאבגל םע בורב תתל - םינויבאל תונתמב ;(ותחפשמ ינב םע הדועסה רחאל םע בורב תופתתשהה דבלמ) תיבל תיבמ
,לארשי תודחאב הפסוהכ - הז לכו .(םדובכב תוריהזה תילכתב תתל שי םמצע םיינעל ירהש) הקדצ לש הפוקל וא
.ש"ייע ,תולגה םויסל הנכהכ האבה

.'ותעב רבד' חול (5

אלו ,םיליגרה םישמוחבכ - הגומ יתלב) 1511 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' ,תוטשפב יברה טקנ ךכ (6
גהנ יברהש ןוויכש ,רסמ ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה ,בגא .('ותעב רבד' חולב הארו .ןרוק ך"נתבכ
תוארקמ'ב שמתשה י"שר-תוחישל כ"אשמ] 'המימת הרות' שמוח ךותמ הרטפהה אורקלו ת"הרק עומשל תועיבקב
אורקל ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח-תיבב ארוק-לעבה גהנ ,['ברוח' תאצוה ינמודמכ ,'תולודג
םיסופדה ןיב םיקוליח שיש םוקמ לכב - 'רבד קמעה' שמוח םג ול המודו 'ונתנידמ גהנמ' אוהש - הז שמוחבכ
.תרחא הארוה ןיאו םינושה

.533 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' - (הגומ יתלב) כ"ס ז"משת המורת פ"ש תחישמ (7

הארוה הזמו - ןוראב חינה דחאו ,םיטבשה לכל םנתנו הרות-ירפס רשע-םינש ה"ע וניבר השמ בתכ הז םויב (8
'םוי םויה' הארו .317 'מע א"כ ךרכ תוחיש-יטוקל) לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל תרבגהל תוחילשה קוזיחל
.(םויהד

לעופב וז הווצמ םויק ןפוא תודוא רואיב .ומצעל הרות-רפס בותכל לארשי שיא לכל יוויצה רמאנ הז םויב
.איק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב ק"הלבו ,ךליאו 207 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקלב ,שממ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תומישרמ ,72 'מע םיגהנמה-רפס (9

.'ותעב רבד' חול הארו .589 'מע ב"ח ו"משת ;388 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (10

.ב"ס ו"כת א"מרהכ אלדו ,שדוחב 'י רחאל לחשכ םג ,שדוק-תבש-יאצומב השדקל ללכ-ךרדב דיפקה יברה (11
.(ש"ייע ,ב"יפ ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד) םיברל הארוה וניא כ"או ,םימשה תא רהטל וחוכב היהש םושמ אמשו

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il