- ו"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רדאב 'י * רוכז / הוצת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ"


דצמו "עדי אלד דע אירופב ימוסבל" דחא דצמ ךייש ךיא
רורא" ןיב הרורב הלדבה היהתש ,לעופל עגונה לכב ,ינש
ןמזבש תעדל םויה ונל בושח עודמ * ?"יכדרמ ךורב"ל "ןמה
םידוהיה דחפ לפנ יכ םידהייתמ ץראה ימעמ םיבר" הליגמה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?"םהילע


,"יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח"ש יפ-לע-ףא
ךורב"ו "ןמה רורא"ד ןפואב הגהנהה תויהל הכירצ לעופל עגונבש אוה טושפ רבד ,םוקמ-לכמ
קחרתמו ולצא םיכרפומ םהש ,"רורא"ד ןפואב םה (ער יניינע) ןמה יניינעש ,ונייה ,"יכדרמ
,ולצא םירקיו םיכורב םהש ,"ךורב"ד ןפואב םה (בוט יניינע) יכדרמ יניינעו ,תילכתב םהמ
.רודיה ינימ לכב םהב רדהמו ,םהירחא ףדורו

ןיב עדי אל"ד בצמו דמעמב תויהל - דחי םיניינעה ינש תויהל םילוכי דציכ :הרואכלו
רורא"ש ועדויב ,תווצמ םייקמו הרות דמול תויהל ןכ-יפ-לע-ףאו ,"יכדרמ ךורבל ןמה רורא
!?"יכדרמ ךורב"ו "ןמה

,תונויסנה לכב דומעל תוחוכ ול ןתונ ה"בקהש ,ילארשיה שיא לש ותלעמ םידקהב ןבויו
ולצאש ימ שיש ,אלא ;תווצמ םייקמו הרות דמול ידוהי תויהל לכוישו ,םירתסההו תומלעהה
חטבומ ,םוקמ-לכמו ,ךרדה תא רבעו םגפו אטחש רשפאש ימ שיו ,רשיה ךרדב הליחתכל הז ירה
.1חדינ ונממ חדי אלש אוה םג

וניצמ ירהש ,םילודגבש לודגל דע םינטקבש ןטקהמ ,לארשי לכל עגונ הז ןיינעש ,ריעהלו]
םיקידצ לצא "הרעשה טוח"ש אלא ,דבלב וז אלו ,2"הרעשה טוחכ םיקידצה םע קדקדמ ה"בקה"ש
םגש ריהבהל ךרוצ שי ןכלו ,טושפ םדא לצא 3"הלגעה תותובע" רשאמ רתוי עגונ תויהל לוכי
אלא ,"הרעשה טוחכ" אלא םניאש םיניינע לע 'וכ המוצע תורירמב הבושתב ובושי םיקידצ
.[םהילע םג ה"בקה קדקדמ םיקידצה לש םתגירדמו םכרעבש

רצנ 'וג ךמעו 5רמאנש ,אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ"ש 4ליעל רכזומכ - רבדה םעטו
לארשי אטחש יפ-לע-ףא"ש ןבומ ירה ,תאז םיעדויש ,ןוויכו ,6"ראפתהל יידי השעמ ייעטמ
המ הלגתי זאו ,הבושתב בושי ףוס-לכ-ףוסו ,העש יפל אלא וניא הז בצמש ,ןוויכ ,7"אוה
.ותוימינפב וב שיש

לע דיזמב רבועש ימ וליפא ,לארשימ דחא לכש ,8ןישוריג תוכלהב ם"במרה קספ םג והזו
ותוימינפבש ונא םיעדוי - הזמ הלעמלו ןיכומס ןיד-תיב וליפא ,לארשיב ןיד-תיב לש יוויצ
ורצי" אלא ,("תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל") ואולימב ארובה ןוצר םייקל הצור
,ד"ודנב םג ךיישש) גגושמ רתוי לק אוהש ,סנוא אלא הז ןיאש ,ונייהו ,"ופקתש אוה
,9הרפכ ךירצ גגוש ירהש ,"תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא"ש ,ןוויכ
.10הירטפ אנמחר סנוא וליאו

הניא (ארובה ןוצר םייקל לארשי שיא לכ לש ימינפה ונוצר) וז "תוימינפ" ,הנהו
ןוצר םע וליפא הרושק הניאו ,ו"ח דרומ תויהל לוכי לכשה דצמ ירהש - לכש םע הרושק
,רחא םוקמב םיחנומ ולש גונעתהו ןוצרהש תויהל לוכי ירהש - גונעתו

וליפא הלעמל אלא ,שפנבש םיימינפ תוחוכמ קר אל הלעמל איה וז "תוימינפ"ש ,ונייהו
,גונעתה חוכו ןוצרה חוכמ

הז םש לעו ,תומילשב דימת איהו ,לארשימ דחאו דחא לכב הנשיש תודהיה תדוקנ ןיינע אוהו
.תומילשב ד"ויה םהב שיש ,ןוויכ ,11"םידוהי" םשב לארשי לכ םיארקנ

ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע ימוסבל"ד בצמו דמעמב וליפאש ןבומ הז-יפ-לעו
ללגב ,ולצא םילעופ םניא גונעתהו ןוצרה וליפאו ,ולצא לעופ וניא ולכשש ,ונייה ,"יכדרמ
ם"במרה ןיד-קספכ) ה"בקה ןוצר תא םייקל הצור ותוימינפ דצמש ,ןוויכ ירה - םסובמ ותויה
.ןוילעה ןוצרהו הנווכה יפכ אליממ ךרדב אוה גהנתמ ,(ל"נה

םדאה תואר יפלש יפ-לע-ףאש ,הארמב תיארנה םדא לש ותומדמ לשמו אמגודה אבומ הז לעו
תוחוכו גנועו ןוצר הל ןיא הארמבש תומדהש איה תמאה ירה ,םלש םדא לש רויצ ןאכ ונשי
ותמגודו .הארמהב תיארנה ותנומת גהנתת ןכ ,הארמהב טיבמה םדאה גהנתיש יפכו ,םמצע ינפב
םדאהש ,ונייה ,(ןוילעה) 12"םדאל (ןותחתה) םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ"ש - לשמנב
.הארמב תיארנה ןוילעה םדאה תומד תמגודב אלא וניא הטמל

לוכיבכ ךרבתי אוה ךכ ,םדאה ירחא הנופ אוהש לצכ" ,"ךלצ 'ה" 13בותכש הממ םג ריעהלו
לטבתמ םדאהש הז ידי-לע הז ירה ,"ךלצ 'ה" היהיש לועפל ידכ ,םנמא .14"ךלש לצה
15ל"זח ןושלבו .(ל"נכ) ה"בקה ןוצרכ אליממ ךרדב גהנתמו ,ולשמ ןוצר ול ןיאש ,ותואיצממ
.("ונוצרכ ךנוצר השעי" הז -ידי-לעש) "ונוצר ינפמ ךנוצר לטב"

"הימרגמ ערכ אוה םידומ אטמ הווה דכד ישארל וביט קיזחמ אנא" ,16ארמגב בותכש המ והזו
ותויהל ,ןכש ,וילאמו ומצעמ אלא ,גנועהו ןוצרה דצמ אל וליפאו ,לכשה דצמ הז ןיאש -
."קלח"ה םג גהנתמ ךכ "םצע"ה גהנתמש יפכ הנה ,17"שממ לעממ הקולא קלח"

ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע ימוסבל" העיבתה ןיב הריתס ןיאש ןבומ הז לכמו
.ןוילעה ןוצר יפ-לע םיניינעה לכב הגהנהל ,"יכדרמ

תוטשפכ 18"רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל" ,םירופב רמאנש המ םג והזו
םע דחיבו ;"עדי אלד דע" הטושפכ החמש ,19"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" ירהש ,םיניינעה
"ןיליפת ולא רקיו ,הלימ וז ןושש ,בוט-םוי הז החמש ,הרות וז הרוא" 20ארמגב ושריפ הז
ירהש) רוכיש אוהש ,ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלד - ("רזג הלא לכ לע"ש י"שר שוריפכ)
הרוא" לע ל"זח ושרדש םיניינעה לכ תא םייקל אוה לוכי דציכ ,("ימוסבל שיניא בייח"
?"רקיו ןוששו החמשו

,ותוימינפ הלגתמ םירופ תחמש תעשב ירהש ,הריתס וז ןיאש - הזב הרבסההו

העונתב ודמע ,*20"םישנו ףט ןקז דעו רענמ" ,לארשי ינב לכש ,םירופה ימיב היהש יפכ -
הקשמו לכאמ םהל ואיבה םהיתומיאש תוקוניתה תודוא 21שרדמב רפוסמכו ,שפנ-תוריסמ לש
םא ,ונא וניבר יכדרמ םע :םרמואב ,(22"םויו הליל םימי תשולש") תותשלו לוכאל ובריסו
היה ,העד לש ןיינעל ,תווצמ ליגל ועיגה אלש תוקונית וליפאש ,ונייה ,תוומל םא םייחל
- שפנה תוימינפ תולגתה ןיינע אוהש ,יולגב שפנ-תוריסמה ןיינע םלצא

אוהש "םצע"ה דצמ בייחתמה יפכ אליממ ךרדב גהנתמש ,ןוויכ ,המואמ ריהבהל ךרוצ ןיא זאו
.ונממ "קלח"

לכ לע ךשמוי םניינעש - ארגפד ימויו םידעומה לככ - םירופה ימי לש תילכתה ,הנהו
.הלוכ הנשה

ימוסבל"ד בצמו דמעמהמ "םידרוי"שכ ,םירופ ירחאל םגש - יוויצהו השקבהו העיבתה יהוזו
ינמזב - "בוט-םוי הז החמשו" ,"הרות וז הרוא"ד םיניינעה םמויקב וראשי ,"עדי אלד דע
ןוששו" ,ןמזה שדקמ אוה בוט -םוי ירהש ,םינמזה ראש לכ לע ךשמנ םדי-לעש ,םיבוט-םימיה
ולא רקיו" ,תוקולאל ויניינע לכ לש תורשקתההו תירב-תתירכה ןיינע אוהש - "הלימ וז
,"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" 23ל"זראמכ ,תווצמה םויק ןיינע תוללכ והזש - "ןיליפת
דע"ד בצמו דמעמב זא םיאצמנש יפ-לע-ףא ,"אירופב ימוסבל"ד ןיינעהמ אוה הזל חוכה ,רשא
."עדי אלד

ףיסוהל הטלחה לבקל םיכירצ םירופה ימימ םיאצוי רשאכש - אוה וטושפכ רומאה לכמ םרומהו
,תווצמה תוללכ ,"ןיליפת ולא רקיו" דע "הרות וז הרוא"ד םיניינעהב הנשה לכ ךשמב
,"החמשב 'ה תא ודביע" ,החמש ךותמ הדובע היהתש ןפואבו

"רקיו ןוששו החמשו הרוא" לש הנש היהתש ,םיימשגה םיניינעהב םג םיכישממ הז ידי-לעו
.וטושפכ

* * *

דחפ לפנ יכ םידהייתמ ץראה ימעמ םיברו" :23*רמאנ םירופד סנה תודוא הליגמה רופיסב
."םהילע םידוהיה

ןודנבכ ,םלש ןיינע רופיס ללוכש קוספ המכו-המכ-תחא-לעו) הליגמב קוספ לכש ,ןוויכו
ארמגה ירבד יפ-לע טרפבו ,הרותבש שדוק יבתכ ד"כמ דחא איהש הליגמהמ קלח אוה (ןדיד
איהש הרותב קלח הז ירה - 20"הרות לש התתימאכ טוטרש הכירצ"ו ,24"רפס תארקנ הליגמ"ש
אלימבו ,הז ירחאלש םינשב גהנתהל דציכ הנממ םידמלש ,(25רהוזב אתיאדכ) הארוה ןושלמ
,םינמזה לכלו תומוקמה לכל הארוה ("'וג םידהייתמ ץראה ימעמ םיברו") הז קוספ םג הווהמ
.26תיחצנ איהש הלוכ הרותה לככ ,יחצנ ןיינע והזש ,ןוויכ

הווהד יאמ" 27ל"זח ןושלבו ,זא היהש המ התע הנימ-אקפנ יאמל :ןבומ וניא הרואכלו
?"הווה

הממ םידחפתמש רמול הצר" :בתוכ ,'ןיי ריחמ' ארקנה הליגמל ושוריפב א"מרה ,הנהו
יאמל - הלאשה תא ץרתמ הז ןיא ןיידע ךא ."םהילע םימש-תארי יכ אוהו ,םידוהיה םידחפמש
."הווה (הז ינפל םינש יוביר) הווהד יאמ" ,התע הנימ-אקפנ

-תסנכ ישנא ידי-לע) ללכנש ,ןוויכד - ןמז לכבו םוקמ לכב עגונ הז ןיינעש רמול חרכהבו
.28"תורודל ךרצנ"ש ןיינע הז ירה ,שדוק יבתכ ד"כב (הלודגה

:הזב ןיינעהו

הרז-הדובעב רפוכה לכ" - "םידוהי" םתויה ינפמ קר התיה הריזגה לכש 29םישרדמב ראובמ
,ןכ-יפ-לע-ףאו .הריזגה תלטבתמ התיה ,םתודהי לע םירתוומ ויה וליאו ,30"ידוהי ארקנ
ישאר קר אל ,ונייה ,שפנ-תוריסמ לש העונתב לארשי ינב לכ ודמע הלוכ הנשה לכ ךשמב
ןהו םטושפכ ןה ,"םישנו ףט" וליפאו "ןקז דעו רענמ" ,לארשי ינב לכ אלא ,תוארדהנס
םג אלא ,םיבוט-םימיו תותבשו הנשה-שארו םירופיכה -םויב קר אלו ,הנומאבו תועידיב
.םלועה יניינעבו הסנרפ יניינעב וקסעש םינמז המכו המכ םהב ויה יאדוובש ,לוחה תומיב

םיניינע דצמ אלו ,"םידהייתמ ץראה ימעמ םיבר"ש דע ךכ לכ הלעפ וז שפנ-תוריסמו
.'ה תארי לש שגר םלצא השענש ,"םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ" אלא ,םיינוציח

דחפ" רשאכ - איה ונממ שרדנש הדובעה ןפוא לע הניחבה :ידוהיל הארוה הווהמ הז ןיינעו
םלועב וקלחבו ויתומא 'דב ,ותביבסב םיאצמנש םיניינעהב םג רכינ ,'ה תארי ,"םידוהיה
ןמיסה והז ;("םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ םידהייתמ ץראה ימעמ םיבר"ש ןיינע והזש)
.יעבדכ אוה ובצמו ודמעמש

:המדקהבו - רתוי תוימינפבו תויטרפב "'וג םידהייתמ ץראה ימע"ד ןיינעה ראבל שיו

ףוגה אוה"ש ,32"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" שוריפב 31אינתב ןקזה וניבר בתכש המ עודי
."םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה ירמוחה

,ןוויכד - "ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" רמול ךייש אל תיקולאה שפנו המשנל עגונב :רמולכ
םניא לארשי ינב ירה ,םלועה תומוא לצא אלו ,לארשי ינב לצא קר הנשי תיקולא שפנש
ןושלב הז יוטיב ,יכ ,"הריחב" ןושלה הז לע לפונ אל ,אלימבו ,"ןושלו םע לכ" תמגודב
רמול ךייש זאש ,הוושה דצ הזיא םהיניב שיש םיניינע ינשל סחיב קר רמול ךייש שדוקה
ףוגה" לע יאק "ןושלו םע לכמ תרחב ונבו"ש ,רמול חרכהב ,ןכלו .ינשהב אלו דחאב םירחובש
."םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנ" רשב יניעל רשא ,"ירמוחה

-הריחבד ןיינעה היהיש ידכ אוה חרכומ - םלועה תומוא יפוגל המדנ ףוגהש הז ןיינעו]
לארשי ינב יפוג לש יוליעה םא ירהש ,(הלעמלש הריחבה ןיינע אוה ושרושש) הטמל תישפוח
ןיינעה היה אל אלימבו ,םיווש םידדצה ינש ויה אל יזא ,רתא לע רשב יניעל הארנ היה
איהש - הלעמלש הריחבה ןיינעב אוה ןכו .תידדצ הלעמ דצמ אלא ,ישפוח ןוצר דצמ "תרחבו"ד
.[םלועה תומוא יפוגל המדנ ףוגהשכ אקווד

לעממ הקולא קלח" איהש ,המשנה דצמ קר אל איה ה"בקה םע ידוהי לש ותורשקתהש ,אצמנו
ומכ) דח אלוכ ותריחבו אוהש ,ה"בקה תריחב וב שיש ,ןוויכ הנה - ףוגה דצמ םג אלא ,"שממ
ןיבו וניב דירפהל ךייש אל ךרבתי ולצא ירהש ,דחא ונוצרו ותעדו אוהש 33ם"במרה בתכש
.אקווד הזה-םלועב ותומצע תריד ,ךרבתי ותוהמו ותומצע (ףוגהב) וב שי ירה ,(ויניינע

שפנה תלצה אמלשב :הרואכלד - הלוכ הרותה לכ תא החוד ידוהי לש ופוג תלצהש םעטה והזו
לארשי לש ןתבשחמש 34שרדמב אתיאדכ ,הרותל ומדק לארשי תומשנש יפל - הרותה תא החוד
,ףוגה תנכסל עגונב אוה 35תבש החוד שפנ-חוקיפש ןידה לבא ;הרותל וליפא ,רבד לכל המדק
יפל - רבדה םעטו ,הרותבש םיניינעה לכ תא םיחוד םייחב ראשיי ףוגהש ידכ םגש ,ונייהו
ל"נכו ,36הרותה שרושמ הלעמל (תודיסחה ןושלכ) תומצעב שרשומ ילארשיה שיא לש ףוגה םגש
ףוגה רשקתמ הז דצמש ,ףוגהב איה ה"בקה לש ותריחבש ,"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" שוריפב
.37הרותה יניינע תא ףוגה תלצה החוד ןכלו ,הרותה שרושמ הלעמל ,ךרבתי ותומצע םע

יכרוצ םגש ,ןבומ ירה ,םלועה תומוא יפוגל המדנ ידוהי לש ופוגש ,ןוויכ ,הנהו
.םלועה תומוא יפוג יניינעו יכרצל םתוינוציחב םיוותשמ ףוגה יניינעו

:אפוג לארשיבש "ץראה ימע" ןיינע והזו

,םטושפכ "ץראה ימע" ,םלועה תומוא לצא םיכייש םניא - לארשיבש תווצמו הרותה יניינע
ןידוקיפ ח"מר ול ונתינ ןכלו ,38"ותלחנ אוה 'ה"ש ,לארשי שיא לש ותלעמ תשגדומ םהבו
;39אכלמד םירבא ח"מר םהש

'וכ ורחסמו ולויטו ותייתשו ותליכא ,ויניינעו ףוגה יכרוצ ,תושרה יניינע םג םנשי לבא
לצא ומכ לארשי שיא לצא םה םיווש רשב יניעל ,רשא ,(40ם"במרב ונמינש םירבד הרשעה לכ)
.41אפוג לארשיבש "ץראה ימע" תניחבב םה ולא םיניינע ,אלימבו ,לידבהל ,ץראה-ימע

:("דיא שפנ-תוריסמ א") שפנ-תוריסמ לעב אוה הז ידוהיש עדיל הניחבה איה הז ןיינעבו

עמש" רמוא ידוהי רשאכש אוה ןידה ,לבא ,שפנ-תוריסמ לע יוויצ םנמא ןיא ךורע-ןחלושב
.43"תוחור 'דלו הטמל הלעמל היתכילמא" תויהל ךירצ יזא ,42"דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי
יפכ ,חוכב שפנ-תוריסמד ןיינעה תויהל ךירצ עמש-תאירקבש ,ימינפה שוריפה יפ-לע טרפבו
"ךשפנ תא לטונ וליפא" ,44"ךשפנ לכב 'וג ךיקולא 'ה תא תבהאו" :הז ירחאל דימ םכישממש
םישקש םירוסי וליפא ונייהד ,45"ךל דדומ אוהש הדימו הדימ לכב" ,44"ךדואמ לכבו" ,45
,"תבהאו" תויהל ךירצ הזכ ןפואב םגו ,"'וכ הודגנ ילמליא" 46ל"זר רמאמכ ,התיממ
."החמשב 'ה תא ודביע" - 47"החמשב והנילובקל"

הרות ,תודהי יניינעב ונייהד ,ויניינעב אצמנ ידוהי רשאכ ןכ גהנתהל ךרוצה :ןכבו
ה"בקהש המ תא םשיימ הז ידוהיש היאר וז ןיא ןיידע לבא ,תוטישפה ךרדב אוה - תווצמו
;ונממ הפצמ

אל אלימבו ,הרוא לש םוקמב םיאצמנש ונייה ,"הרוא התיה םידוהיל"ש םיעדוי יתמיא
לש ויניינע םגש ,ונייה ,"םידהייתמ ץראה ימע" םג רשאכ - יעבדכ םיגהנתמו ,'וכ םילשכנ
לארשי ינב םיארנ םהבש ,'וכ רחסמו לויט ,הייתשו הליכא ,"ץראה ימע" םשב םיארקנש ידוהי
48.לארשי שיא ידי-לע םיגהנומ םהש רכינש ,"םידהייתמ" םה םג הנה ,םימעה ןיב םע ומכ

ץראה ימע לכ וארו" 49בותכש ומכ - םטושפכ "ץראה ימע" לע םג תלעופ וזכ הגהנהו ..אי
:"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ

דמולו ללפתמ ידוהיש העשב הז ןיא - וילא ומצע תא תומדלו ידוהי תוארל יוג לוכי יתמיא
הרותב קסועש ם"וכע" ירהש ,ולא םיניינעל ךייש וניא יוגהש ,ןוויכ ,תווצמ םייקמו הרות
;51םולכ אלו השע אל ןיליפת חינהש יוגו ,50"התימ בייח

סנכנש ,ןוויכ ,וילא תומדיהל לוכי הזבש ,ותייתשו ותליכאב ידוהי האור יוגה רשאכ לבא
העשב הז ךרד -לעו ,הנורחא הכרב ךרבש םדוקו הנושאר הכרב ךריבש ירחאל ,ותליכא עצמאב
ימע לכ וארו" זאש - ימשגה הזה-םלועבש םיימשגה ויניינע לכבו 52ונתמו ואשמב קסועש
,וילא םיוותשמו ותוא םיאורש ,"ץראה

ולא" 53ל"זח תשרדכ ,"ךילע ארקנ 'ה םש" זא םגש ,ןוויכ ,"ךממ ואריו" - הז ידי-לעו
"תורכזא"ה תא רוכזל ךירצו םהמ ותעד חיסהל רוסאש ,אקייד ןיליפת - "שארבש ןיליפת
'וכ תונויסנהו םיגורטקה לכ םילטבתמ אלימבו ,"םידוהיה דחפ" ןיינע והזש ,54םכותבש
.םייוגה דצמ םיאבש

:םינמזה לכלו תומוקמה לכל הארוה הווהמ הז ןיינעו ..בי

קלח" אוה ידוהי ירהש ,ידוהי לע רתסהו םלעה לועפל לוכי וניא ידוהי-וניאש תעדל ךירצ
לטבתהל םייוגה םיכירצ אלימבו ...רעטשרעביוא רעד זיא דיא א ,17"שממ לעממ הקולא
.55"שא ינפמ גנוד סמיהכ"

והזו .םלעהב איה ידוהיה לצאש תוקולאהש ,ןוויכ - איה לעופב םילטב םניאש ךכל הביסהו
,םהרבא ןב התא ירה :"ךיקולא היא םויה לכ (ידוהיל יוגה) יילא רומאב" ,57בותכש המ
(תושרה יניינעב ךתגהנהב) םויה לכ ךשמב ךב רכינ וניא עודמ ,ןכ-םאו ,בקעיו קחצי
,'וכ תוריזג לש םיניינע תויהל םילוכי זאו ...!?ךתויחו ךחוכ ,"ךיקולא" אוה ה"בקהש
."יתעמד יל התיה" קוספה תלחתהב בותכש ומכ - החמשה ךפיהל םימרוגש

'ה םש יכ ץראה ימע לכ ואר"ש ,ןוויכ ,"ךיקולא היא" לואשל לוכי וניא יוגה רשאכ לבא
הרותה תעשבש "םידוהיה דחפ" קר אל) "םהילע םידוהיה דחפ לפנ" יזא - "ךילע ארקנ
לע - (םג אלא ,לארשי ינב לש תושרה יניינע ,םתוימינפב "ץראה ימע" לע קר אלו ,הליפתהו
אלא ,ריתסמו םילעמה דגנמה ןיינע םניאש דבלב וז אלש ,"ךממ ואריו" ,םטושפכ "ץראה ימע"
.57ירפה לע תרמושש ירפה ביבס הפילקכ םהש

"הזל תווצל אלא ארבנ אל ולוכ םלועה לכ" - ולוכ םלועה ול ןתינש ידוהיל םירמואש והזו
היהיש ןפואב גהנתי רשאכש ,ונייה ,59"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" ,58
אלא ,("םידוהיה") תווצמו הרות יניינעב ותדובעב קר אל ,"ךילע ארקנ 'ה םש"ש וילע רכינ
ידכ ,וליבשב אלא ארבנ אל םלועה לכש הארי יזא ,"ךיכרד לכב"ו ותייתשבו ותליכאב םג
,אחיוור אנוזמו ייח ,ינבב ךרטצמה לכ ול היהיש

ךותמ 'ה תא דובעל לכוי - םיכלמ תוכלה ףוסו 60הבושת תוכלהב ם"במרה בתכש ומכ - זאו
דע ,"המכחהו העדה הברת" אלימבו ,םילבלבמה םיניינעה לכ ויהי אלש ,ןוויכ ,החונמ
.61"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ"ש
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - *י"חשת'ה םירופה גח תודעוותהמ םיעטק)
.ג"הס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ט"לפס אינת הארו .די,די ב-לאומש (1

.י"שרפבו ב,אכק תומבי (2

.א,בנ הכוס הארו .חי,ה היעשי (3

.ג"פ רמאמהב (4

.אכ,ס םש (5

.קלח פ"ר ןירדהנס (6

.א"ער ,דמ םש (7

.ב"פס (8

.ה,ט חנ י"שרפ .(הלות ה"ד) א,ב תועובש י"שרפ (9

.נ"שו .ב"עס ,חכ ק"ב (10

.מ"כבו .ד,אכק .א,טצ .א,זצ .ב,אצ א"גמ א"ות האר (11

.ךליאו ו"מפ אינת הארו .טי,זכ ילשמ (12

.ה,אכק םיליהת (13

.נ"שו .ח"עס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ הארו .ג"ער ,ול ץקמ א"ות (14

.ד"מ ב"פ תובא (15

.ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורי (16

.ב"פר אינת (17

.זט,ח רתסא (18

.נ"שו .א,גס תבש (19

.ב,זט הליגמ (20

.גי,ג רתסא (20*

.ד ,י"פ .ט"פס ר"תסא (21

.זט,ד רתסא (22

.נ"שו .א,הל ןישודיק (23

.זי,ח רתסא (*23

.א,דכק .א ,טיק א"גמ א"ות הארו .א,טי הליגמ (24

.ב,גנ ג"ח (25

.ז"יפר אינת (26

.דועו .ב,ה אמוי (27

.א,די הליגמ האר (28

.נ"שו .286 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו .גי,ג רתסא םירתס תליגמ האר (29

.א,גי הליגמ (30

.ט"מפ (31

.ש"ק תוכרב חסונ (32

.י"ה ב"פ ת"הוסי 'לה (33

.ד ,א"פ ר"ב (34

.ב,דפ אמוי האר (35

.'וכ ןידיתע לארשי תורוד ו"כ רחאש 'וכ המדק לארשי לש ןתבשחמ :םש ר"ב האר (36

.םינפב ןמקלדכ ךישמה ןוגינה ירחאלו .*חונל לכוי םייתניבו ,ןוגינ ונגניש רמא ר"ומדא ק"כ (37

--------------

אל ,אלימבו ,רתוי דוע ףייע יננה - םיפייע םכנהש המכ :רמאו ר"ומדא ק"כ קיספה תודעוותהה ךשמהב (*
.ךורא ןמז םכתא בכעא


.ןפוסב לבויו הטימש 'לה ם"במר האר (38

.(א"עס ,דע) ל"ת ז"וקת האר (39

.ה"פר תועד 'לה (40

.(טכש 'מע ז"טח שדוק-תורגא) וז הנש רדא 'ח בתכמב אבוה - ד,צ צ"עמש ישורד ת"וקל םג האר (41

.ד,ו ןנחתאו (42

.ב,גי תוכרב (43

.ה,ו ןנחתאו (44

.פ"הע י"שרו ירפס .א,דנ תוכרב (45

.ב"ער ,גל תובותכ (46

.ב,ס תוכרב (47

.(חמש 'מע םש שדוק-תורגא) וז הנש רדא 'כ בתכמ םג האר (48

.י,חכ אובת (49

.ט"ה י"פ םיכלמ 'לה ם"במר .א"ער ,טנ ןירדהנס (50

.ד,גנ תומש א"ות האר (51

וילע לעופ הז ןיא ,'וכ ערה-ןושלו לובג תגשהמ ורחסמב רהזנ ידוהיש האורשכ םג :רתוי תויטרפבו (52
ללוש הז םג - (ב"עס ,טל ןישודיק) 'וכ הריבע רבע אלו בשי ,רחסמב השעת אל תווצמה םויק יכ ,ימינפ ןפואב
האור םוקמ-לכמו ,כ"ג תוכייש ול שי הזלש ,התושו לכוא ידוהיש ךיא האורשכ לבא ,(ל"נכ) ירכונה תואיצמ
-ימע לע (וטושפכ) ידוהיה דחפ לפונו ,ימינפ ןפואב וב שגרנ רבכ הז - וילע 'ה דחפ שי ידוהיה תליכאבש
.תוימינפב הלועפ - םידהייתמש דע (וטושפכ) ץראה

.נ"שו .א,ו תוכרב (53

.ח"כסר ח"וא ז"הדא ע"וש .ד"יה ד"פ ןיליפת 'לה ם"במר .ב,ול תוחנמ (54

.ט"יפ אינת םג הארו .ג,חס םיליהת (55

.255 'מע ז"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו .ד,במ םש (56

.(ב,זי) המדקהב ה"לש .'וכ שמש לע לבח :ב,טנ ןירדהנס האר (57

.נ"שו .ב"עס ,ו תוכרב (58

.(הנשמב) א"עס ,זל ןירדהנס (59

.ט"פס (60

.ט,אי היעשי (61


סרטנוקב ספדנו ,מ"מו תורעה תפסותב ,(ק"הלב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - וז תודעוותהד תוחישה ןכות (*
תמגרותמ ארודהמב) 193 'מע א"ח :םינוש תומוקמב ש"וקלב כ"חאו) ךליאו 14 'מע ח"יח ד"בח-ןואטבבו ,ע"פב
1280 'מע .1274 'מע ד"ח .(170 'מע - ק"הלל תמגרותמ ארודהמב) 14 הרעה 916 'מע ג"ח .(180 'מע - ק"הלל
וז ארודהמב - .(224 'מע ד"יח .ךליאו 324 'מע א"יח .ךליאו 228 'מע י"ח .ךליאו 1330 'מע .ךליאו
.הטלקה-טרס יפ-לע ,םירבדה תוכיראו םיניינעה יטרפ םג ובלושו ופסותינ


,םמצע ינפב תוחוכו גנועו ןוצר הל ןיא הארמבש תומדהש ןבומ ירה
תיארנה ותנומת גהנתת ןכ ,הארמהב טיבמה םדאה גהנתיש יפכ אלא
הארמב

וניא עודמ - "ךיקולא היא ,םויה לכ (ידוהיל יוגה) יילא רומאב"
,"ךיקולא" אוה ה"בקהש (תושרה יניינעב) םויה לכ ךשמב ךב רכינ
...!?ךתויחו ךחוכ

יבר יצוצינ


"חמש היהי םירופב"


השמ 'ר הכב המלו ,תודיסח רמאמ עצמאב יברה ךייח עודמ
ןולעל יברה תורעה * ?ב"ישת םירופ תודעוותהב הירארוג
לודחל יברה תארוהל הביסה המ * םירופ תארקל חילש קיפהש
ריוואה ןמ םירופ לע םיזורכ תצפהמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'770'-ב ב"ישת םירופ

ימי' רפסה ססובמ ,רקיעב ,ויתומישר לעש) תונושארה םינשב '770'-ב םימימתה יבושחמ דחא
יעוריא תא םידעתמה םיעטק ןלהל .סארג ה"ע בייל-הירא-והילא 'ר ת"הרה היה ,('תישארב
:ב"ישת םירופב ונייח-תיב

.בוקודוח ברה רמא רתסא-תינעתב הרטפהה תא"

יאגרש ז"ש רמ ורדחב ההש זא דע .ברעב 6:54 העשב ,יברה תסינכ םע הלחה תיברע תליפת"
ךומנ שיא) להקה םע תיברע ללפתה אוה ףא .'תודיחי'ב ומע חחושו (םילשורי תייריע שאר)
הירארוג ברה םע טיבה הליגמה תאירק תעשבו ,(לודג רוחש עבוכ שבל ,םייפקשמ ביכרמ ,המוק
.ותליגמב

היה הליגמה לש ארוקה לעב .'בויח' ותויהל ,[בונהכ] רשא-םייח 'ר ללפתה תיברע תליפת"
תוריהבב העמשנ הכומסה םישנה-תרזעב ףאו) לודג לוקב ארק הלה .ןודרוג לארשי 'ר ת"הרה
.(תואו תוא לכ

ןשוימ הבוהצ ,ולש הליגמב טיבהו בוט-םויו תבשב עובקה ומוקמב דמע א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.וכיה - ונקזו ויבא םע ["ןמה"=] עשרה םש תרימא תעשב . .

ר"ומדא ק"כ םע יתללפתה . . םירופה גח ,רדא ד"י (אשת-יכ 'פ) 'ג םוי ,רקובב תרחמל"
לש ומאל תונמ חולשמ האיבה 'יחתש .ב.מ . . תחא העשב ש"דא ק"כ ללפתה החנמ . . א"טילש
.א"טילש ר"ומדא ק"כ

להקה .א"טילש ר"ומדא ק"כ תסינכ םע ,שרדמה-תיבב הטמל תודעוותהה הלחה 8.45 העשב"
.רמאמה תא רמא יברהש ינפל 'םייחל' רמול קיפסה

לע ושאר תצק ןיעשה ,רחא . . הווצמ תדועס תפ תליכאל 'קה וידי לטנ ר"ומדא ק"כ"
ותרימא הכשמנש ,'הרוא התיה םידוהיל' ה"ד רמאמה תרימאב לחהו עבוכה תא רשיי ,ויתועורז
.העשה תיצחממ רתוי תצק

ולומ דמענ םיחכונה דחאשכ היה הז .ךייחו תוקד רפסמל יברה קיספה רמאמה לש ומוציעב"
תרימאב ךישמהו ,רתסה היה אל בושו דרי הלהש דע ןיתמה יברה .םיחכונה ראשל ריתסהו
.רמאמה

םע ןיאש חכונ ידוהיה יכדרמ :וכרדב הכילההו ידוהיה יכדרמ תלעמ לע רביד ןיחישה ןיב"
וא ת"יב-ף"לא םדמילו (תצק יברה הכב ןאכ) בוחרהמ םידלי ףסא ומצעב זא ...רבדל ימ
.הריזגה הלטוב ךכמ האצותכו ,אמויד יניינעמ

רמול הרוה םישנא הברהל .'הקשמ' אלו ןיי תוסוכ שמח וא עברא ומצעב התש ר"ומדא ק"כ"
,יקסבונרזאק ברהל ,(זיראפ םהרבא 'ר ח"הרה לש ונתח) ףלוו םירפא 'ר ח"הרהל :םייחל
סאפרטופ לדנעה ברהל ,יוויל קחצי ברהל ,ןהאספמיס ליכיי-והילא ברהל ,ןוסבוקיי'זד ברהל
.(ךכמ לודחל והרוה יברהש דע תויסוכ 36 התש)

...דואמ הכבש דחאמ ץוח ,החמשב ויה םה .יצחו קובקב ורמגי טכעה םיחאה לכש הרוה יברה"

ךאלמ תויהל לדח" רמאו יברה הנפ ,םשובמכ ויפ הצפו 'םיכאלמה'מ ברקתנש ,םידיסחה דחאל"
.("םדא-ינבכ - ךאלמ סיוא") "!םדא-ינבכ -

ךלש תיקולאה שפנל גאוד תייה םא :רמאו ...הדיפק אלל 'םייחל' חק ,רמא םיחכונה דחאל"
.בוט היה - ףוגל גאוד התאש יפכ

:םהל רמאו םימסובמ ויהש - םיובננעט ברהו קילטנעמ ברה - םימ"רה ינשל הנפ יברה"
,דבלב וז אלו ,ןכ םישוע םניאו תסנכ-יתבב ח"אד רוזחל םילגוסמה םידימלת הרשעכ םירסח
םיאצמנ םה יכ רמאו תוכז דמלל הסינ קילטנעמ ברה .תודעוותהב ןאכ םיחכונ םניא םהש אלא
האור יניא (ףיסוהו) ?ןכיה :לאש יברה ."ץעגרע אד ןענייז" - והשלכ םוקמב םלואב
...םתוא

רעבוד 'ר ח"הרה ,(לארשי-ץראמ) הירארוג השמ 'ר ח"הרה :תודעוותהב םיחכונה ןיב"
קיספה יברה .תובר םימעפ איקהו הברה התש דחא . . רדנעס 'רו לאומש 'ר ח"הרה ,דניקסח
.םימ םהל תתל הרוהו תוחישה עצמאב תובר םימעפ

רדא שדוח לע ןולעל תורעה

ןמלז-קחצי 'ר ח"הרה חילשל יברה בתכ (זסק-וסק 'מע ז ךרכ שדוק-תורגא) ג"ישת טבשב ח"כב
:רנזופ 'יחיש

הזיא ריעהל יננה וז תונמדזהב . . טבש ד"ויד ולש נ"פה תלבק יננה רשאמ
לכויש יתווקתש ןוויכו ,התע-הז יתלבקש רדאד [ןויליגב=] ןעטעלויבהב םיטרפ
'א דומעב אל ,לקשה-תיצחמ רבד לע ללכ ריכזמ ןיא (א :אוהו ,הז תא ןקתל
(ב .שדוק-תבש יאצומב [םירופ=] לחש וז הנשב עגונ טרפבו ,'ב דומעב אלו
(ג .אקווד לכאמ לש םינימב תויהל ךירצש ףיסוהל ךירצ תונמ-חולשמל עגונב
"תחנ שיאושזד" שיגדהלו ףיסוהל בוט ,"תחנ" הלימה רחאל ,'ב דומע ףוסב
לבוקמה חסונה ףיסוהל ןוכנהמ ,םילבאהל עגונב ,'ג דומעב (ד .[ידוהי תחנ=]
דבלמו ."םילשוריו ןויצ ילבא ךותב םכתא םחני םוקמה" - לארשיב גוהנה
תונמדזה לכ לצנל ךירצ ירה ,םילבאהל םינופש ןוויכ ,ומצע דצמ רבדה תוציחנ
לכב ללכבו 'ג דומע ףוסב ןכו 'ד דומעב (ה .לארשי יגהנמו יניד םוסרפל
תמדקהב תומוערתו תונעטמ ענמיהל תוצעה תחא הנה ,םישנא תומש םיאיבמש םוקמ
דומעב יתיאר בגא ךרד . . ת"יב-ף"לא יפ-לע תומש רדסל אוה ,ינולפל ינולפ
הזב ליעוהל לכויו ,לארשי םע ייחמ וב ורקש תוערואמה שדוחה ימיב איבמש 'ג
.םעפה דוע ספדנ תונורחאה םינשבש "ומויב םוי רבד" רפסה

ימיימש םירופ

לע םיזורכ ץיפהל שדוקה-ץראב ד"בח-תדוגא-יריעצ וגהנ (ח"כשת-ד"כשת) םינש רפסמ ךשמב
(הק'ציא) קחצי 'ר ח"הרה היה ןויערה הגוה .םילק םיסוטמ תועצמאב םירופה תווצמ
.תוארוה המכ ףאו יברה תושר תא ךכל לביקש ,גרובזנאג

לע ססונתה ןמש רשא ,עצבמל תוסחה תונתונ תורבחל תוסחייתה ,יברה לש ויתוארוה ראש ןיב
:םיזורכה

,ןתוא םימסרפמש לע םערתי אל רוביצהש הלאכ תורבח ומשריי הז ידי-לע םאב
ךירצ ןיא ידרחה רוביצהמ קלח תעדלש המ לע רשכה תניתנ ל"נהב ןיא םאבו
.םימיאתמהב רוחבל ח"אצ תלהנה לע .רומאהל וניינעתי זא ,סינכהל

:יברה תוריכזממ תפסונ הבושת גרובזנאג י"רה לביק עצבמה תליחת ינפל םירופס םימי

ר"ומדא ק"כ בתכממו תחישמ עטק הזב ףרוצמ ,'וכו םיקתפהל ןכות שקבמ וב וקרבמל הנעמב"
ןח תאושתו ,הזב השענה לכמ תויטרפב עידוי חטב .םציפהלו םסיפדהל שי וניתעדלש א"טילש
."ערפמל

אל ערכי אל יכדרמו" קוספה לע ,יברה תחיש יפ-לע ,דבועמ חסונ היה בתכמל ףרוצש רמוחה
לעפתה אלש ,יכדרמ לש וכרדב תכלל ךירצ ידוהי לכ יכ יברה ריבסמ וז החישב ."הווחתשי
.בקעי ןואגב תווצמה תא םייקלו - םלועהמ
עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

:םירופ עצבמ

("תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ" ירהש ,תבשב ףאו) םירופ יניינעל תונכהה לע ררועל שי
-יתב ,םינקז-יתבב םיאצמנה םידוהיל תדחוימ השגדהבו ,החלצהבו רדוסמ ןפואב ושעייש ידכ
,ל"הצל עגונב המכו-המכ -תחא-לעו ,םוקמ לכב [הרטשמו] אבצו ,םירוסאה-יתב ,םיאפור
"רדג ץרופ החמש"ו . . לארשי -ץרא לובג לע שממ שפנ-תריסמב םפוגב םיניגמו םידמועש
.הז לכב הבר החלצה םורגת

.ךכל םיקוקזה לכל םירופה יכרוצ תניתנל גואדל דעומ דועב לדתשהל שי ןכ

:םיברה יוכיז

ינפמ ןה ,הלילה לש וז לע םויב האירקה תא ופידעי ,הליגמ ארקמב םיברה תא םיכזמה
.תירקיעה האירקה איהש (םסרפל יאדכו) ינפמ רקיעו ןהו ,ויד הל עדומ וניא רוביצהש

לקנב ,םירופה ןיינעב רקיע ןהש ןוויכמ ,םינויבאל-תונתמו תונמ-חולשמ תווצמה יתש"
:ךרד לכב] . . םסרפלו . . רתויב לדתשהל (תוכזהו) הבוחה ןכלו . . ןמייקל רתוי
דואמ לקנש (ב ;ולא תווצמ תלעמ לדוג (א :['וכו וידר ,תונותיע ,םיזורכ ,םיבתכמ
םגש אלא ,דוע אלו (ד ;ןהב םיבייוחמ תווצמ ליגל ועיגהש תחאו דחא לכש (ג ;ןמייקל
.ולא תווצמ םמצעב ומייקי ,["ארמוחל אקיפס"ו] ךוניחל ועיגהש תונטקהו םינטקה

תווצמ םימייקמ םירוההש ידי-לע הבוח ידי תאצל רשפאש העידה לע םיכמוס םיריעצהמ הברה
דובכה לכ םע ,ןכ לע .יוארכ תאז םימייקמ םניא םיבר םירוה םגש הרוק ונרעצל לבא ,ולא
רפסה-יתב לכב] םתעפשה תחתש םידליל ריכזהל ,םירוההו םיכנחמה ,םינברה םישקבתמ ,יוארה
םויב ,'םינויבאל תונתמ'ו 'תונמ חולשמ' תווצמ תא ישיא ןפואב םייקל . . [גוס לכמ
,הקשמו לכאמ וא ,היירכוסו חופת ןוגכ ,לכאמ ינימ ינש קר םישורד תונמ חולשמל :םירופה
הטורפ ,תוטורפ יתשב םייקל ןתינ םינויבאל תונתמו ;ץימ וא לק הקשמו הגוע תסורפ ןוגכ
.חבושמ הז ירה הקדצב הברמה לכש ןבומו .ןויבא לכל

םישנלו ד"בח-יריעצ םשב םישנאל תתל דיפקהל שי ,תונמ-חולשמ המודכו םילייחל םינתונשכ
םילוכיו) תונמה תא ףילחהל םכירדהל - הווצמה ומייקי םמצעב םהש ידכו ,ד"בח-ישנ םשב
השאו והערל שיא ,םמצע ןיבל םהיניב (לכואה רדחב םהל תונכומה תונמב םג תאז םייקל
.םינויבאל תונתמ םייקל ידכ תועבטמ םהל קלחל שי ןכ .התוערל

הווצת תשרפ שדוק-תבש
רוכז תשרפ ,רדאב א"י

- םירמאמה רפסב וספדנו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הנושארל וטקול םירופ יגהנמ]
.[םיגהנמה-רפסל םשמו ,(23 'מע רתסא תליגמל קדצ-חמצה תומישרבו) 126 'מע ח"שת

תא םיחינמ ,עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש ןיאיצומ :תירחש
אצת תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק-יצח םירמואו ינשה רפסה
1.". . רוכז" :(טי-זי,הכ םירבד)

.2הרותה ןמ איה 'רוכז' תשרפ ,םיירקיעה םיקסופה לש הצופנה העדל

:(חלשב תשרפו) םירופ תאירקב ןכו - (אצת תשרפו) רוכז תשרפ תאירקב" :ר"ומדא ק"כ בתכ
הרואכל .הזב הארוה יתעמש אלו ,םינוש םיגהנמ הזב שי - לוגסב וא יריצב "קלמע רכז"
'רכז' ךכ-רחאו (יריצב) 'רכז' םידקהל (אצת תשרפו) רוכז תשרפבו ,םהינש תורקל ןוכנ
3"'רכז' (יריצב) ךכ-רחאו (לוגסב) 'רכז' םידקהל (חלשב תשרפו) םירופ תאירקבו ,(לוגסב)
.

.4קלמע תא 'תוכהל' - 'גהנמ'ה תא לטבל שיש לארשי ילודג ובתכ תורוד המכ ינפל רבכ

.5(הל-ב,וט א-לאומש) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה

.'ךתקדצ' ןכו ,6'םימחרה בא' םירמוא

ינש םוי
7רתסא-תינעת ,רדאב ג"י

תינעתהמ םירוטפ - 10םוי 'ל לכ תדלויו ,9הקינמו תרבועמ ,8(הנכס וב ןיאש וליפא) הלוח
.11

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .12רחשה-דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.13הייתשל תונתהל ךירצ

.4:14 :רתויב המידקמה העדל ץראה זכרמב רחשה-תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .14"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.15'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:16תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,17הדימעב ןתוא םירמוא

:18ןלהלד רדסב ,הרשע-הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

/ וניוויק הווק / 19לארשי רמוש / םוחר אוהו / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
/םחרכ /ךמע יכ / רובעיו ,20ךלמ ל-א / םוקב םדא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ
,ךלמ ל-א / 21רפסמ יתמב / רובעיו ,ךלמ ל -א / ל-אה התא ,וניתובא יקולאו וניקלא
23ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 22ךימחר רוכז / רובעיו
/ םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 24ונעשפו ונעשרה /
'. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע ךרב' :ובו ,26ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 25ינעד אנמחר
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [27'. . ב ונרכז' אלו]

:הרותה תאירק

.28םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

.30הלעי ,תירחשב והוארק םאו .29הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .31הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.32רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

תחת עיפומ קוספב יכ "'ה"ל 'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.33'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלימה

:לקשה תיצחמ

לקשה תיצחמל רכז ,החנמ ינפל תינעתה םויב הקדצל 'לקשה-תיצחמ' םינתונ 34תוזרפה ירעב
ןמ "תיצחמ" לש תועבטמ שולש ןתונ דחא לכ .35"וילקשל ןהילקש םידקה" ,םירופ סנל הרושקש
לכ - םינפ-לכ-לעו ,לארשי לכ תא ללוכ הז גהנמו ,36ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה
.הנש ג"ימ לחה וא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ דחא

תתל םינטק םג וכנחיש - םיענ המו בוט המו ,37"תיבה ינב רובע םג ןתיל גהנמה םסרופמ"
םירוההש ןפואבו ,[תונבו םישנ רובע םג תתל ץופנ השעמלו] םהלש םפסכמ לקשה תיצחמ 'ג
ךכ ,םהיכרוצל ףסכ קיפסמ דוע םהל ראשיישו ,הבחרה ךותמ תאז תתל ולכויש ,םהל םירזוע
.38םולכ םהל רסחי אלש

:החנמ

,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו .39"תרחואמ העשב" - הליפתה
- םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו ,תולעל והוארקו הנעתמ וניאש ימ] םילוע השולשל
'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחא םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו [.40הלעי
40*.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,"ואצמיהב

חכש םאו ,"עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא (הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שהו ,ןורחאה
.םינהוכ-תכרב ץ"שה רמוא םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,41וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי

.30'ונכלמ וניבא' אלו ,'ןונחת' םירמוא ןיא

ירבד' רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.42החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ

דע תונוזמ ינימו ,המודכו תוריפ םועטל רתומ שלח םדא .הליגמה תאירק םדוק לוכאל ןיא
ךכ-רחא הליגמ עומשל ונריכזיש רחא םדאמ שקבי ךא ,שממ לוכאל וליפא רתומ הלוחו ,הציבכ
.43

.5:59 :ץראה זכרמב םיבכוכה-תאצ

ישילש םוי
םירופ ,רדאב ד"י

.44בוט-םויו תבש ידגב שובלל ונגהנמ

תרשע (ב .'ךלמה' תביתב םיליחתמ םידומעה לכ אל (א :ע"נ ש"רהמ ר"ומדא בתכש הליגמב"
.45"ומצע ינפב דומעב םניא ןמה ינב

םא .47הליגמה תאירק עומשלו 46תיברע ללפתהל תסנכה-תיבל ךלוה ,'העבש' ךות ל"חר לבא
ול ןיאו .48ךרבי םגו רוביצה ינפל הליגמה תא אוה ארקי ,והומכ קהבומ ארוק-לעב ןיא
גהונו ,העבש ןיינמב בשחנש ונייה ,תוליבא ןינעל תבשכ בשחנ םירופ .49החמש ינימ תוארל
האר ,תונמ חולשמ ןיינעל .50וילענ לעונו עקרקה לע בשוי וניא ,אעניצבש תוליבא קר
.ןלהל

אלא] הרשע -הנומש םדוק תאז זירכהל םיקיספמ ןיאו ,'םיסינה לעו' םירמוא תיברע תליפתב
תמיתחבש םשה תא רמאש רחאל רכזנ םא - םיסינה לעו' חכש .[תאז ריכזהל ןחלושה לע םיחפוט
םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה" :רמאי ןורחאה "ןוצרל ויהי" םדוק ךא ,רזוח וניא ,הכרבה
,ןכמ רחאל ."51. . יכדרמ ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו
.30לבקתת-שידק םירמוא

רודישב םג=] םהב-אצויכו וידרו ןופלט ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיא"
.52"ללכ םדא לוק הז ןיא יכ - [!יח

הליפכהו ,53תרגיאכ התוא םילפוכ הליגמה תא םיעמושה םג"ו ארוק-לעבה :הליגמה תאירק
םע הירחאלו הינפל תוכרבה תא ךרבמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ."54םיקלח השולשל איה
םויס דע 'תרגיאכ' החותפ ראשית הליגמהש דיפקה יברה .55םויב ןהו הלילב ןה ,ארוק-לעבה
.56האירקה

תא ברה" תכרב רחאל דע קיספהל רוסא .תאצל ונווכי םהו םיעמושה לכ איצוהל ןווכי
.30"ונביר

ךותמ תאז תושעל לוכי וניא םא םגו ,דימ תאז ארקי ,קוספ וא הבית עומשל חילצה אלש ימ
דע (העטי אלש ידכ ,תדקונמ הליגמ וא שמוח ךותמ ףידע) ומצעב דימ ארקי - הרשכ הליגמ
.57ךליאו וז הביתמ לחה הרשכ תרחא האירק שפחל ךרטצי אלש ידכ ,וב זחוא ארוקהש םוקמ

'ערה' ,'יגגאה' :והשלכ ראותב ןמה רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ"
.58"הזב אצויכו

שיאו" .(אי,ח) "דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תורוסמה יתשכ םיארוק הליגמה תאירקב
.59(ב,ט) "םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל

,(וט,ח) 'אצי יכדרמו' ,(א,ב) 'ידוהי שיא' :םר לוקב םיקוספ העברא רמול םיגהונ
ןמה ינב תרשע .םתוא ארוקו רזוח ארוק-לעבהו .(ג,י) 'יכדרמ יכ' ,(זט,ח) 'םידוהיל'
.(י,ט) 'תרשע' תבית רחאל דע (ו,ט) 'שיא תואמ שמח' םילימהמ ,תחא המישנב אורקל ךירצ
ומכ [!םתוא ארוק ארוק-לעבהשכ אלו] זא ןיכמ תוקוניתהו ,הליחת םתוא םיארוק רוביצה
.60ןמה תרכזהב

'תינשה תאזה םירופה תרגיא' ,(וכ,ט) 'תאזה תרגיאה' תרימאב הליגמה תא םיענענמ"
.61"(טכ,ט)

תא ץ"שה םייסיש דע רובידב קיספהל רוסא ,רומאכ ."ונביר תא ברה" ךרבמ האירקה רחא
.62"'םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא' :'בקעי תנשוש' חסונ" .בקעי תנשוש .הכרבה
-שידק .ונילע .(אמלש-אהי) שידק .שודק התאו .(םויב ןכו) הליגמה תא ךרוכ 63ךכ-רחא
.30םיקידצ ךא .ארית לא .םותי

.64"הליגמ עומשל" (ארוקה ךרבי - ואל םאו) תוכרבמ (דבלב) םישנל הליגמ ארוקה

תאירק לע ךרבמ ר"ומדאה לבא ,65רוביצב אלא הליגמה תאירק רחא ךרבל ןיאש קספ א"מרה
.66םויב ןהו הלילב ןה ,הירחאלו הינפל - דיחיב םג הליגמה

,חכש םא .ןוזמה תכרבב 'םיסינה לעו' רמאיו ,67"הדועסב תצק הבריו ,חמשי הלילב םג"
:רמאי ,בוט-םויד 'ןמחרה' םוקמב לבא .רזוח וניא ,הכרבה תמיתח לש םשה תא רמא רבכו
ימיב .הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעי אוה ןמחרה
."68. . יכדרמ

:תירחש

תונעל לכויש ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא .'םיסינה לעו' - הרשע-הנומשב
.69'םידומ'ו 'השודק'

.30שידק יצח .'םיפא ךרא ל-א'ו ןונחת םירמוא ןיא ."םיסינה לעו" - הרשע-הנומשב

לכל םיקוספ השולש ,(זט-ח,זי תומש) "קלמע אוביו" חלשב תשרפב םילוע השולשל םיארוק
תשרפ עמש אלש ימ .3"רכז (יריצב) רכז ,(לוגסב) רכז" םיארוק - 'קלמע רכז' .דחא
תיצחמ' הקדצל ןיידע ןתנ אלש ימ .קלמע תריכז תבוח ידי תאצל וז האירקב ןווכי ,'רוכז'
.70וישכע תאז ןתונ 'לקשה

.71הליגמה תאירק רחאל לומל םיגהונ :הלימ תירב

.66"י"שרד ןיליפתב - הליגמה תאירקו תעימש"

תכרבב .(ליעל ןייע) שמא ומכ ,72'ונייחהש' ללוכ ,תוכרב שולשב הליגמה תא םיארוק
.30םירופ תדועסו םינויבאל-תונתמו תונמ-חולשמ תווצמ לע םג ונווכי 'ונייחהש'

.ןויצל אבו .ירשא .בקעי תנשוש :םירמואו ,'ונביר תא ברה' םיכרבמ הליגמה תאירק רחאל
.ארימג דע ,74'בקעי תיב' םירמואו .73לכיהל הרותה-רפס תא םיריזחמ ךכ-רחאו .םלש שידק

.75"החמשו התשמ ימי" בותככ ,םויה לכ חומשל התבוח - םירופ תחמש

הזב לארשי גהנמ םייקל ,גרפ אלוממ 'ןמה ןזוא' לוכאל לדתשמ יברה היה םירופה םוי ךשמב
.76

-תאצ דע (הכרב אלב הליגמה תאירק) דבעידבו .העיקשה דע - םויה תווצמ םויק ןמז
.77םיבכוכה

השאו והערל שיא ,דחא םדאל תואקשמ וא לכאמ-ירבדמ תונמ יתש חולשל בייח - תונמ-חולשמ
ךות וירוה לע (ל"חר) לבאלו 'םישולש'ה ךות (ל"חר) לבאל תונמ ןיחלוש ןיא .78התוערל
אלא חלשי אל ךא ,תונמ-חולשמב בייח ,העבש ךות וליפא ,ומצע לבאה .79שדוח רשע-םינש
.80תונדגמ אלו םילכאמ

.יאשר השאל שיא וליפאו ,דחא לכל הטורפ םיינע ינשל תתל בייח - םינויבאל-תונתמ
תוברהל בטומו ,81חבושמ - םינויבאל הקדצו (יריצב ש"ירה) םיערל תונמ חולשל הברמהו
הראופמו הלודג החמש ןיאש ,ויערל תונמ חולשמבו ותדועסב תוברהל רשאמ םינויבאל-תונתמב
תויחהלו םילפש חור תויחהל" רמאנש הניכשל המודו ,תונמלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא
.82"םיאכדנ בל

.83"(הקשמו לכאמ) םישנא השולשל 'תונמ חולשמ'" םייקמ ר"ומדאה

.84חילש ידי-לע תויהל ךירצ תונמ חולשמש םירמוא שי

,םימייוסמ םיניינעב - הברדאו ,85םירופה יניינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמ
לכ םע ,םינטקה ידי-לע השענ 'שער'ה רקיע ,םיכרד ראשבו 'םינשער'ב ןמה תאכהב ומכ
(תוכסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמל עגונב ןכו ,םהל תוינייפואה תובהלתההו תויחה ,תומימתה
.86םינטקה ידי לע רקיעב השענש "םירופב

.87הכרב םהילע אובתו ,'הרטע' שובלל תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב

תליפת םדוק ,לקשה-תיצחמ םויה םינתונ המוח תופקומה םירעב (ד"בח-ללוכ חול יפ-לע)
.30החנמ

:החמשו התשמ

-לכ-לעו] 89םויב תויהל ךירצ הדועסה בור .88"הדועסה ךכ-רחאו ,תמדקומ החנמ תליפת"
לעו' רמוא ,םויב ליחתהש ןוויכ ,הלילב הכשמנ םאו .[העיקשה ינפל תיזכ לוכאל שי םינפ
.90ןוזמה-תכרבב 'םיסינה

.91החמשו התשמב תצק םויה תוברהל םיכירצ םילשורי ינב םג

םייקל חכשיו ודומילב ךשמיי אלש ידכ - טעמ קר ,89"הדועסה םדוק הרותב טעמ קוסעל בוט"
.92םירופ תדועס תווצמ

ר"ומדאה שובל ,ח"אדה תרימאו םירופ תדועס לש ןוזמהו איצומה תוכרב ,םידי-תליטנל"
.93"טנבא רוגחו 'לטיה ענעלביוס'

.94"בוט-םוי תחמשמ הברה הלודג םירופ תחמש"

םע לבא ,'עדי אלד דע'ד ןפואב החמש ךותמ ,םירופד תעל-תעמה ךשמב תויודעוותהל עגונב"
המכ רבודמכ ,לארשי -ינב לכל עגונב הז-ךרד-לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו ,'וכ תולבגה
ןוויכ ,הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,תודיסחה תרותד תולבגהה יפ-לע תויהל ךירצש םימעפ
.95"סופדב םגו ,םימסרופמו םיעודי םירבדהש

אלד דע'ב םגש ןוויכ ,הלילב בוש םידעוותמ ,ותיבב דחא לכ לש הדועסה רחאל ,ונייח-תיבב
.96רתוי הלענ ןפואב 'עדי אל'ל עיגהל ידכ עגייתהל שיו ,וזמ הלעמל וז תוגרד ןנשי 'עדי

.66"הדועסה ךותב ח"אד רמאמ" - ר"ומדאה גהנמ

ויה לבא .97םירופב םג תדמוע הפקותב - הקשמ תייתשב הלבגהה תודוא העודיה הריזגה
דחא םינפ-לכ-לעש ,98וירחאלש שדוק-תבשד וא םירופד תודעוותהב שקיב ר"ומדא ק"כש םימעפ
.99רוביצה לכ תא הבוח ידי הזב 'איצוי'ו וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקי םיבוסמה

עגייתהלו קיידל םוקמבש אלא ,םלועה תועטכ ו"ח תונציל לש ןיינע ונניא "הרות-םירופ"
הפסוה ידיל איבמו רושקה ןיינע ,רתוי יחטש ןיינע לע םיבכעתמ ,םירבד לש םקמוע לע
.100הרותה יניינע לככ ,"הרות" לש ןיינע הז ירה ןפוא לכב לבא ,החמשב

.101'וניבר תפוק' רובע תיבגמ תושעל יברה גהנ ,םירופ תודעוותהב

גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהה תודוא ריכזהל ר"ומדא ק"כ גהנ תודעוותהה םויס תארקל
"גחה ינפל םוי םישולש" ןיליחתמ ומצע םירופה םוימש ןוויכ ,שובלו ןוזמ ,ןיטיח-תועמל
.102

יעיבר םוי
םירופ-ןשוש ,רדאב ו"ט

.הלילב ישילש םוי ,םירופ-ןשוש-ליל לכ ,הליחתכל 30הנבל שודיק ןמז ףוס

.תוזרפה ירעב לומתא רומאכ גהונו ,םירופה םוי אוה ק"היע םילשוריב

.103המוח תפקומ קפס איה יכ ,ו"טב םג הליגמה תא םיארוק הפיח ריעב

.104החמשו התשמב תצק ןיברמ .תינעתבו דפסהב רוסאו 'ןונחת' םירמוא ןיא תוזרפה ירעב

,ומצע םירופה םוי לש וזמ הבר החמשב םויה ףיסוהל שי (םילשוריב םג רחמו) תוזרפה ירעב
שדוחד ןורחאה םויבש דע ,שדוחה ימימ םויו םוי לכב ןכו ,רתוי הלודג החמש - ז"ט םויב
.105רתויב תגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא

.רצקל - ןתצקמו תורעהה תצקמ טימשהל ונצלאנ ,הברה תוכיראה תאפמ :תכרעמה תרעה *

.ד"בח-ללוכ חול (1

אקווד וז תבשב - האירקה יטרפ ךא ,רוביצב האירקה ןינע םצעל קר הנווכה] ז"טס בפר 'יס ז"הדא ע"וש (2
ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנהב הארו .[ג"הושבו 3 'עה 341 'מע א"ח ט"משת ש"הס האר ,ןנברדמ םה 'וכו
'תויודעוותה' הארו .א"ס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש - 59 הרעה 'תוישרפ עברא' ךרע ,וסק 'מע ב
.443 'מע ב"ח ט"משת .1188 'מע ב"ח מ"דשת

תשרפ תעימשב תובייח םישנ ,םיקסופה בור תעדל" :רמאנ ט"לס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחישב :םישנ
יתלב םהינשו ,"םיקסופ המכ" :ז"ע רמאנ 443 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב יכ ,םירבדה קויד ע"צו ,"רוכז
אל םלועמו" :בתכ (זל 'יס ח"ואח דסח-תרות ת"וש) קדצ-חמצה ידיסח ילודגמ ,ןילבולמ ןואגה ךדיאמו ,םיהגומ
ךרע תידומלת הידפולקיצנא הזב הארו ."רוכז 'פ עומשל נ"כהיבל אובל םישנה תא בייחש ימ ונעמש אלו וניאר
.נ"שו ךליאו בכר ע"ס ,ג"ס 'קלמע השעמ תריכז'

.(חס 'יס ט"ח קחצי-תחנמ ת"וש) דבלב םישנל התאירק לע הרותה תכרב ךרבל ןיא

.םש הרעהב תוכיראב רואיבהו ,72 'מע םיגהנמה-רפס (3

,לוגסל יריצ ןיב ללכ םילידבמ םניאש ק"הראב גוהנה אטבמב וא ידרפסה אטבמב הרותב םיארוקה הלאל ,הרואכל
.הז לכל םוקמ ןיא

אבומה הארו .י'גאלאפ א"רהמו ןימי ןב א"רהמ ת"ושמ תאז איבה טנר 'מע (םידעומ) ה ךרכ ףסוי-טוקליב (4
.18 'מע טק ןויליג 'תורשקתה'ב ב"ויכב

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (5

ףוס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצק - ורודיסב וניבר ןושל תמיתסמ עמשמ ןכו ,רוכז פ"של םוי-םויה (6
.ד"בח-ללוכ חול .גי ק"ס

.371 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקלב האר ,'רתסא תינעת' םשב שדוחמ םעט (7

.(ו ק"ס נ"קת ח"הכ) חוכ-ישושת םינקזו ,(םש) םיניע באכמ הברה רעטצמה ןכו .א"ס ו"פרת 'יס א"מר (8

לאירבג-יעטנ האר) לעופב - הקינמו ,הריתי השלוח תשגרמש וא םוי 'מ רחא תרבועמב ונייהו .םש א"מר (9
.(נ"שו ,ה"פ םירצמה-ןיב

.םש לאירבג-יעטנ ,(ה"ס לש 'יס ז"הדא ע"וש) הלוחכ הניד (10

ו"פרת 'יס ב"נשמ האר .ןיליקמ םיברו ,םיקסופב ונד וז תינעתב התשמה ימי 'זב הלכו ןתח ןיינעל (11
ב"ח תעד-הווחי ,ב"ס אמק 'יס ע"ושוציק ,חכ ק"סו ז"טקס ו"פרתו י"קס ט"מקת םייחה-ףכ ,זט ק"ס ןויצה-רעשב
.נ"שו ד-ג"ס ה"כפ ב"ח ןיאושינ לאירבג-יעטנו ,חע 'יס

.רחשה-תולעב ליחתמ םוצהש 'כ 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיסב (12

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה-תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (13
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

רעש ולש ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע םיגהנמה-רפס (14
הז חולב אבוה) ז"טשת ד"בח-ללוכ חולל יברה תוהגהבו גיש 'מע ז"טח ק"גאב ףאו .ש"ייע ,ח"ס םיאולימה
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (םויהל

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (15

.359 'מע 'ה תליהת רודיס (16

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (17

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (18
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

חסונב 'לארשי רמוש' ללכנ םש יכ ,הילדג-םוצד תוחילסל המוד וניאו) יברה לש ןיינמב דימת וגהנ ךכ (19
.(ומצע תוחילסה

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (20
.344 'מע 'ה תליהת רודיסב

.'ןומזפ' גוסמ טויפ (21

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,ו"או אלל ,'ךתעושיב ונדקפ' ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (22
.'ד"בח

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (23
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (24

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (25

.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (26

.45 'מע םיגהנמה-רפס (27

.םש םיגהנמה-רפס (28

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (29
.(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו

.ד"בח-ללוכ חול (30

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (31

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (32

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (33

.("הליגמ ארקמל תואושנ םיינע לש םהיניע"ש ןוויכ ,םמעט איבמ 'ותעב רבד' חולב) ד"בח-ללוכ חול (34

לחשכ םג) "תינעתה םויב" םינתונ לקשה-תיצחמש ,ןלהל אבומה םיגהנמה-רפסב ןושלה יפלש ,ינוריעה םנמא
הרושק לקשה-תיצחמ תניתנש םא יכ םירופ ינפל לקשה-תיצחמ תניתנ תמידק קר הז ןיאש הארנ ,('א םויב םירופ
(הכ ק"ס םש) םייחה-ףכבו ;(ד"צרת 'יס השמ-יכרדב אבוה ,אכת 'מע) ל"ירהמב םירבדה רוקמב ש"מכ ,תינעתה םע
הרואכלו .ק"שצומב םירופ לחשכ םג זא ותיתל שי הז םעטמש םייסמו ,"רפכל תינעתה םע הקדצ אהיש ידכ" ראבמ
חולב ש"מכ אלו ,םייח-ץע חולב ש"מכו ,אקווד תינעתה םויב ותיתל ונגהנמל ךירצ ו"ת םילשוריב םג הז יפ-לע
.םיזרפד-םירופ תחנמב ותיתל ,ד"בח-ללוכ

.299 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (35

זמר (ב .םילקש תשרפב 'המורת' בותכש םימעפ 'ג דגנכ - ד"צרת ס"ר ח"וא א"מרב (א :הזל םימעטהמו (36
םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ] םירפסב אתיאדכ ,רתסא ימיב ומצש םימי תשולשל
- שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס ןתיל שי תינעתה
המ ומייק" םירופב הרות-ןתמל זמר "יאתילת םעל יאתילת ןיירוא" ד"ע (ג .המק 'מע ,רדא םידעומה -ירעש
.332 'מע ב"ח א"שנת 'תויודעוותה' ,"רבכ ולביקש

.311 'מע ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' ,םדאה ירדגמ הלעמלש הדובע - לכל הוושה םוכס תחא-תבב הניתנ :הניינעו

.439 'מע ב"ח 'תויודעוותה' - ה"ס ט"משת רתסא תינעת תחישמ (37

תינברה דעב םג לקשה -תיצחמ ןתונ ר"ומדאהש ,םש םיגהנמה-רפסבו .787 'מע ב"ח ב"נשת שדוק-תוחיש (38
."םהמ םילבקמ - ולקש םא" (ה"מ א"פ םילקש) ונינשש ומכו .כ"ע ,םינטק תונבו םינבו

,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע - הרעהבו 48 'מע םיגהנמה-רפס (39
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ "הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח-ללוכ חול (40

רחאל דיימ צ"ת תחנמב שידקה תא וליחתהש הארנ (ץ"ש היהשכ ןהו ,ללפתה יברהשכ ןה) ואידיווה יטרסב (*40
ת"סה תא וריזחהו ,'וללהי' ורמא שידק תרימא ידכ ךותו (ק"ש תחנמב ונגהנמ ד"ע ,קספה עונמל) תוכרבה םויס
.ק"הראל

אשיל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו .'וכו תבטב הרשע ,ג"וצב ד"בח-ללוכ חול (41
'מע םידעומ - ףסוי-טוקלי הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל האר (42

.ב"צרת ס"וס הרורב-הנשמו א"מר (43

.ברעבמ תבש ידגב שובלל שיש ואיבה ה"צרת 'יס הרורב-הנשמו םייחה-ףכב) 14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (44
.(439 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' םג האר .לקשה-תיצחמ תניתנ ינפל תאז בתכש םיגהנמה-רפסב עמשמ ןכו

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (45

עיגהל ידכ הלילה ינפל ותיבמ אצוי םא םג הרואכלו .אסת 'מע ךורב-ינפ 'סל רשיפ י"רגה תורעה האר (46
.(םש ש"החמו א"ס א"פקת 'יס א"מר) הנשה-שאר ברע לש תוחילסמ ערג אל ,תסנכה-תיבב הליגמלו הליפתל ןמזב

.ד"ס ו"צרת 'יס א"מר (47

םג הכרבה ןאכש ןוויכ ,הכונחבכ אלש ,'ונייחהש' םג ךרביש חיכוה םש .גסר ,אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (48
.דמר 'מע םידעומ - ףסוי-טוקליב ונמסנ ,םינורחאה בור תעד ןכו .ש"ייע ,ומצע דעב

.הזב טעממ קר תורחא תועד יפלשו ,ב ק"ס ו"צרת א"גמה פ"ע םש םייחה-רשג (49

.אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (50

ח"מפ לארשי-ישיא 'סב האר) ינשה ןוצרל ויהי םדוק הנווכהו .םש םייחה-ףכו ב"נשמ ,ב"פרת 'יס ר"א (51
.(נ"שו ,י הרעה

.496 'מע א"כ ךרכ .336 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקל (52

היהת אלש רהזיהל שיש ,ג"מרפהמ גק ק"ס םש 'כו .בק ק"ס םש םייחה-ףכ הארו ,זי ףיעס צ"רת 'יס ע"וש (53
.ןחלושה לעמ היולת אל ףאו ,עקרק יבג לע תררגנ

גהנמל) אקווד םיקלח 'גל םילפוכ ונגהנמלש םעטה שופיח ךירצ .םיעמושה ןיינעב נ"שו ,םיגהנמה-רפס (54
.(ותעב רבד חול - העירי ג"ע העירי ,םיבר םיקלחל םילפקמ םלועה

.בכ ק"סוס םש םייחה-ףכו ,ז"ס גיר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (55

.ונ ע"ס ,םילשורי-ןוכמ תרודהמ ,ל"ירהמ ת"ושבו בק ק"ס םש םייחה-ףכב הארו .םש (56

.טי ק"ס םש הרורב-הנשמ ,כ"ונו ו-ג"ס צ"רת 'יס ע"וש האר (57

.34 'מע 799 ןויליג 'ד"בח רפכ' הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (58

ונימיב םימעפל עקר ;'ןמה' לכב טעמכ הכה ה"כשת םירופב] .(מ"דשת ןמוי) לאמש לגרב עקור היה יברה
'ןמה' לכב הכה א"משת םירופב .24 'מע 128 מ"יב - קזח רתוי "אתדמה ןב ןמה"ב הכה כ"דבו ;ולאמשב םימעפלו
.[דורב 'יש מ"רה - וב ונגינש

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (59

.יח-שיא-ןבמ וצ ק"ס צ"רת 'יס םייחה-ףכ ,ד"בח-ללוכ חול (60

.(דבלב 'תאזה תרגאה') דועו ,השמ-הטמ 'סמ זי ק"ס צ"רת 'יס א"מ ,םש םיגהנמה-רפס (61

.'םלשה רוט'ב תואבומה תואסריגה ללש הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (62

,םויה-רדס תעדכ ,הליגמה תכירכ ןינע איבה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תועמשמ ןכ .ד"בח-ללוכ חול (63
תומצע רוא יוליג ךשמנ החותפ הליגמהש ןמז לכ תודיסחה ד"ע הברדאו ,הכרוכל יתמ אדיפק ןיאש םתעיסו א"גמה
- הז-תמועלה תא ותוכזב חצנל ,הליגמה רחאלש הכרבהב תלעות איבמו ,יוליגב תומשה לכמ הלעמלש ףוס-ןיא
.ש"ייע ,ונ 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' ,הגומ ,ז"טשת םירופ תחישמ

רמאו לולגל קיספה ןתוא רמגשכו ,הליגמה תא לולגל יברה לחה תוכרבב ץ"שה לחהש דיימ :ה"כשת םירופב]
ךותל הליגמה סינכה םייתניבו ,שודק התאו רמול לחהו ,הלילגה םייסו ךישמה רמגש רחאל ,בקעי תנשוש
.[55 'עה ל"נה ןמוי - דומעל שגינו ,קיתרנה

ארקמ לע" קר דימת ךרבל ונגהנמש א"יו .דועו ה ק"ס ב"צרת 'יסבו םש א"מו ב"ס ט"פרת 'יס א"מר (64
."הליגמ

ןכש 'כו .ךרבמ דיחיה םגש דכק ק"ס צ"רת 'יס םייחה ףכב קיסמ י"בה תעדלו .א"סוס ב"צרת 'יס א"מר (65
.('םלועה גהנמ'כ םג ,ה"ס ב"צרת) ןחלושה -ךורעה םג פ"כו ,יח שיא ןבו יכדרמ רמאמ ,ר"אה וקספ

.םיגהנמה רפס (66

.א"ס ה"צרת 'יס א"מר (67

.א"ס ב"פרת 'יס א"מרו ע"וש (68

הארו .(גיק 'יס ח"וא - ד"נשת תרודהמב) אי 'יס םיאולימה רעש קדצ-חמצ ת"ושמ ,71 'מע םיגהנמה-רפס (69
.נ"שו ח"ס ח"מפ לארשי-ישא 'סו זע 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש

.הליחתכל התניתנ ןמז והזש ד"צרת 'יס א"גמה תעד הארו ,ד"בח-ללוכ חול (70

תאירק רחאל לומל (18 'מע מ ןויליג 'תורשקתה') ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה להומה דימת גהנ ןכ (71
א"רגהו ח"רפה ,אנר 'יס א"ח ז"בדרה ת"וש ,ב"סר ס"וס ד"וי תיבה-קדבב י"ב ,וסר 'יס ד"הת תעדכ ,הליגמה
-ףכב אבומכ םידרפסה גהנמו ,ןלהלד ל"ירהמב ההגהב אבוהש טרופקנרפ גהנמ ,ז"פרת ס"וס ג"מרפהו ג"צרת ס"וס
ןכ ובתכ םא שופיח ךירצו) הליגמה-תאירק ינפל לומל ובתכ ד"בח-ללוכ חולב ,ךדיאמ .ל ק"ס ג"צרת 'יס םייחה
גהנמ ןכו ,ל"ירהממ םש א"מרה פ"ע ,('הגומ' בשחנ זא ןקות אלש המ לכ םא ןכו ,יברה י"ע הגוהש םינשב םג
-רצוא .נ"שו ,וכת 'מע 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' הארו .א"חהמ ז"פרת ס"וס ב"נשמה ש"מכ םיזנכשאה םלועה
.חער 'מע א"ח תירבה

.הצ 'מע םש לאירבג-יעטנב ןמסנ ,'יכדרמ' קוניתל אורקל םיגהונ שי

.738 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (72

םש הפסונ ךליאו ח"לשת תנשמ ךא ."הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" :ספדנ 'ה תליהת ירודיסב (73
הארו .ש"ייע ,ונגהנמ רוקמו םעט שריפ בכ תוא א"יפ ללוכה רעש 'סב .ל"נכ ונגהנמש הרעה ןוילגה ילושב
.גכר 'מע 'ירארוג 'יש ןנחוי 'ילא ברהל 'םיגהנמ ירקח' .ג"צרת ס"וס 'הרות לארשי גהנמ'

.גכ תוא םש ללוכה-רעש (74

.המק 'מע 'םירופ - םידעומה ירעש' (75

.םש 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (76

.כ"ונו א"ס ז"פרת 'יס ע"וש (77

.ד"ס ה"צרת 'יס א"מרו ע"וש (78

.דחי תיזכ פ"כעו הנמ לכב תיזכ הליחתכל ןרועישש 565 'מע א"ח ו"לשת שדוק-תוחיש האר ,תונמ-חולשמ תודוא
.ש"ייע ,ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במרה לע חנעפ-תנפצל ןייצמו .תוחפל תוטורפ 'ב דחיב ןייווש הליחתכלו

- לאירבג-יעטנ - (ה"כשת ,ה"ע הנח תינברה ומא לע) תולבאה תנשב ול וחלשי אלש םסרפל יברה הרוה ןכ (79
,[ג"ס ד"יפ (ג"נשת) םידעומה-חבש 'סב ש"מכ אלדו .רנורג 'יש ל"יר ח"הרהמ] טי 'עה הל קרפ ב"ח תולבא
תינברה לע) ח"משת תולבאה תנשב יברה תארוה - 'ל ךות םיבורק ראש לע ןכו .ו"ס ו"צרת 'יס א"מרה תעדכ
.(ב 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב םש ,ה"ע אקשומ -היח

'מע םילשורי-ןוכמ תרודהמ) םירופ תוכלה ל"ירהמו ג"ישת 'יס םידיסח רפסמ ,ב"ס ו"צרת 'יס א"מו ע"וש (80
.אסר .חכר 'מע א"ח םייחה-רשג .(בלת

.ה"צרת ס"וס א"מרו ד"צרת 'יס ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (81

.ז"יה הליגמ 'להמ ב"פ ם"במר .וט,זנ היעשי (82

ןמה-ןזוא :ליכה חולשמה .םיעובק לארשיו יול ,ןהכל הנש לכב חולשל גהונ היה יברה .םש םיגהנמה-רפס (83
.םש 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה - ש"יי קובקבו ירפ ,גרפ אלוממ

ןכו ,דועו 118 'מע ג"ל ךרכ תוחיש-יטוקלב אבומ ,ו"סוס םירופ תכרעמ םיניד תפיסא דמח-ידש האר (84
תונמ חולשל לארשי גהנמש ןלהלו 302 'מע א"ח ח"משת ש"הסב אבומכו ,שממ תוחילש ןידכ צ"א ךא .םינורחאב
.תוקוניתה י"ע

תשודק' האר ,םינויבאל תונתמ דחוימבו .םש א"ח ח"משת תוחישה-רפס ,תונמ חולשמ םהידי לע םיחלוש ןכו (85
'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' - הקדצב טרפבו ,םירופ יניינעב םינטק ינטק ךוניח ד"ע .הינש השודק 'יול
.561

מ"דשת 'תויודעוותה' - םיניינע המכ וריתה הז גהנמ ליבשבש ,ו"צרת ס"וס ח"וא א"מר ,ע"ושב אבומכ (86
.המק 'מע ב ךרכ םחנמ-לכיה האר - םירופב תונבל תוגצה ד"ע .דועו ,1239 'מע ב"ח

.תובהלתהב אלש יאדוובו ,'ןמה' דיקפתב םידליה ללכ וקחשי אלש ,תוכיראב 279 'מע א"לח תוחיש-יטוקלב

.484 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (87

.ה"גהב ב"ס ה"צרת ח"וא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חולו ,םש םיגהנמה-רפס (88

.ש"ייע ,םירופב תפ לוכאל בויח שי םא ז"הדא תעדב הריתס איבה םש םיגהנמה-רפסב

.םש א"מר (89

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (90

.ותעב-רבד חולב ז"ע קחצי-תחנמ ת"וש ח"מהגה תרעה הארו .םש א"מר (91

.י 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' (92

.ב"לשת םירופ תחיש - 'קאזאק פאה' רישל םיגהונ

.הז עבוכ שבח אל ר"ומדא ק"כו .םש םיגהנמה-רפס (93

.זסק 'מע כ"ח ק"גאב ז"דעו .נ"שו ,38 'מעבו םש םיגהנמה-רפס .א,חצ רוא-הרות (94

,וטושפכ 'עדי-אלד -דע' םייקל יברה הרוהש םימעפ ויה םנמא .372 'מע ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' (95
'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .העש התואל ודי-לע התחדנ 'הקשמ'ב הלבגהל העודיה 'הריזג'הו
.הרות-תחמשל רשקב

.ךליאו 1420 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' (96

לש ןפואב ויהיש ידכ ,םירופה ימיל רשקב תויודעוותה 'ג ךורעל יברה עיצה 351 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב
.ש"ייע ,'הקזח'

.חנר 'מע ג ךרכ םחנמ-לכיה 'סב ספדנש 'תודיחי'ב הנעמב שרופמכ (97

.1478 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' ןוגכ (98

980 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' הארו) 492 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקלב ספדנש ובתכמב ןיינעה רואיב (99
.(ג"הושב

.1426 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' (100

.243 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסל ןייצמו ,םש םיגהנמה-רפס (101

'תויודעוותה' האר .ג-א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש - מ"הוחו ט"וי ,חספ 'לה דומלל ליחתהל שי םויהמו (102
.דועו ,399 ,339 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,1280 'מע ב"ח מ"דשת ,977 'מע ב"ח ב"משת

תעדוהש ,תוריכזמה ירבחמ דחאמ יתעמש] 423 'מע ט"כח תוחיש-יטוקל ,םיחולשה סוניכל בתכמל הרעה (103
הלח הניא - תוהגומה תוחישה לעש מ"מל יארחא וניאש (ךליאו ז"טס 'תה תוחנה ,א"משת יחיו פ"ש תחיש) יברה
שיש קר ןייצ (םייח-ץע י"א חולב ומכ) 7 ע"ס ב"ח ז"לשת שדוק-תוחישב ,ןכ-ינפל םינש המכו .[םיבתכמה לע
.תאזכ 'ארבס'

'מע א"ח ז"כשת שדוק-תוחישב ךא .ב"ס ה"צרת 'יס א"מר ,ג"ס ו"צרת 'יס ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (104
.ש"ייע ,החמש הברה היהתש ךירצ ,ןידה תרושמ םינפל ל"צש ןוויכש ,אתיא 482

.1274 'מע ג"ח תוחיש-יטוקל (105

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il