- ז"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רדאב ז"י * הרפ / אשת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ןיינע - "החמשב 'ה תא ודבע"
ידימת


עגר ןיאש ןוויכמו החמשב תושעהל הכירצ 'ה תדובעש ןוויכמ
עודמ * ידימת ןיינע איה החמשה םגש ירה ,'ה תדובעמ יונפ
,אקווד טלקמה ירע ששמ אוה תוידימתה תווצמה תששל זמרה
ןנכותב תורושק טלקמה ירע שש * ?ןשוחה ינבא ששמ אלו
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הזה-םלועל המשנה תדירי תילכתל
ונרוד


הכירצ 'ה תדובעש בלול תוכלה ףוסב ם"במרה קסופש יפכו ,"החמשב 'ה תא ודבע" 1רמאנ
ךירצ ירהש ,תעל-תעמה תועש ד"כ לכ ךשמב איה 'ה תדובעש ןוויכו ,אקווד החמשב תויהל
.תודימתב תויהל וז החמש הכירצ ,"והעד ךיכרד לכב" תויהל

םדאה לעמ קספי אל ,ידימת ןבויחש תווצמ השש" שיש ךוניחה רפס תמדקהב בותכש ומכו
."םכל הנייהת טלקמ ירע 2שש םנמיס" :ףיסומו ,"וימי לכ דחא עגר וליפא

:ןיבהל ךירצו

טלקמ ירע שש" קוספב ןמיסה טקנ המל ,ןכ-םאו .הרותב םימעפ המכ עיפומ - שש רפסמה
רוחבל לוכי היה ירה - תונערופ לש ןיינע והזש ,הגגשב שפנ הכמ יבג רמאנש ,"םכל הנייהת
לש ןיינע והזש ,3"תחאה ןבאה לע םתומשמ השש" קוספה טרפבו ,שש רפסמ רכזנ ובש רחא קוספ
.שדקמו ןכשמה םע רושקה השודק

ירהש - תוהמהו ןיינעה דצמ םג אלא ,רפסמה דצמ קר אל איה הז קוספד תוכיישהש םג המו
,5"דימת" ,4"'ה ינפל 'וג לארשי ינבל ןורכיז" אוה דופאה ינבא (טרפבו ,ןכשמה) ןיינע
הנווכה תא םימילשמ ,ךרבתי ונוצר יולימ ידי-לעש ,תווצמו הרותה ןיינע תוללכ םג והזו
.ידימת ןיינע ,ןכשמה ןיינע והזש ,6םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש

ינב לכ םיוותשמ ןהבש ,ונייה ,ידימת ןבויחש תווצמ ששה תודוא רבודמשכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
- תומוקמה לכבו םינמזה לכב ןהב םיבייח םלוכש ("םישנו ףט ,ןקז דעו רענמ") לארשי
הכמ" לע ןוקית אוה םניינעש "םכל הנייהת טלקמ ירע שש"ד ןיינעה םע אקווד תאז םירשקמ
!7"הגגשב שפנ

:תנתונה איהש - אוה ןיינעה ךא

,םייוסמ םוקמו םייוסמ ןמז םע םירושקה םיניינע םנשי תווצמו הרותבש - המדקהבו
תווצמ לש ןניינעו ןנכותש ,ונייהו ,ץראב תויולתה תווצמו ,אמרג ןמזהש תווצמ - תוללכבו
בויח ןיא ובש םוקמו ןמז ונשיש ,היארהו ,םינמזה לכבו תומוקמה לכב הווש וניא ולא
.וז הווצמ ידי-לע ןקתל םילוכיש ןיינע ןאכ ןיאש ,ונייה ,וז הווצמ

שיא ונשיש ןמז לכש ,ונייה ,ןמז לכבו םוקמ לכב ידימת הבויחש הווצמב ןכ-ןיאש-המ
ןיינע ונשיש ןוויכ ,וז הווצמד בויחה ונשי - םה םייחצנ לארשי ינב ירהו - ילארשיה
.אקווד הזכ ןפואב ונקתל םיכירצש ,ללכ וא טרפ ,םייוסמ

ךיישש יללכ ןיינע לע יללכ ןוקית אוה ידימת ןבויחש תווצמה שש לש ןניינעש ןבומ הזמו
ןמזל עגונב קר ירהש ,אובל -דיתעל דע - תווצמו הרותה ןיינע םויק ונשיש ןמז לכ
ריבעא האמוטה חור תא" 9דועיה םייוקי זאש ,תולטב תווצמש 8רמאד ןאמ ונשי אובל-דיתעלד
ןיינע הב שיש ןוויכ - ףוגב המשנ לצא תווצמה םויקד ןיינעה ונשי זא דע לבא ,"ץראה ןמ
ןקתתנ ןדי-לעש תווצמה לש ןניינע והזש ,תווצמ ששה ידי-לע ונקתל ךירצש ןורסיח לש
ומכ ,ונקתי םדאהש ידכ ה"בקה ידי-לע הליחתכלמ השענש ןורסיח ,האירבהב ןורסיח אלמתנו
.10"ןקתל" - "תושעל םיקולא ארב רשא" 19בותכש

ןבויחש תווצמה ידי-לע ונקתל םיכירצש ,אובל-דיתעל דע דימת ונשיש ןורסיחה ,הנהו
"שחנ לש ויטעב ותמ העברא" 11ל"זר רמאמכ ,שחנה ידי-לע םרגנש התימה ןיינע אוה - ידימת
תגירדמב אוהש ימ םגש ,ונייהו ,(ואטח אלש ,רחא אטחב אלו ,הוחל אישהש שחנ לש ותצעב)
תויהל חרכומ ,"ץראב" אצמנש ןוויכד ,12"אטחי אל 'וג רשא ץראב קידצ ןיא" ירה ,קידצ
התימ איבהש ,"שחנ לש ויטע"ד ןיינעה םינפ-לכ-לע - (13ןורסיח) "אטח" לש ןיינע ולצא
.םלועל

ומכ ,םיתמה תייחת םדוק תחא העש םרפעל םירזוח םיקידצ וליפאש 14ל"זר ורמאש והזו
דועבו ,םיקידצ םהש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלד - "בושת רפע לאו התא רפע יכ" 15בותכש
,"םינפ לכ לעמ העמד םיקולא 'ה החמו" 16דועיה םייוקי זאש ,םיתמה תייחת תישענ תחא העש
ךא - ?םרפעל רוזחל וכרטצי המל ,ןכ-םא ,םייחה ךפיהד ןיינעה דוע היהי אלש ןוויכ
רובעל רומג קידצ וליפא ךירצ הז ללגבש ,"שחנ לש ויטע" - איה ךכל הביסהש ,אוה ןיינעה
."בושת רפע לא"ד ןיינעה תא

שי אלא ,ןורסיח לש ןיינע קר וניא "בושת רפע לא"ד ןיינעהש ,איה תמאהש ,ריעהלו
הז ידי-לעש תעדה-ץע אטח והזש ,אטחה תיישעל תוירשפאבש םשכד - הלעמ לש ןיינע םג הזב
אמהנ היהי אלש ידכב ,הריחבה ןיינע אוהו ,הלעמ לש ןיינע שי ,םיאטחה לכל תוירשפא השענ
.הלעמ הב שי ,אטחה תביסב האבש הריזגהב םג ךכ ,17אפוסיכד

ןורתיכ" 18בותכה ןושל ךרד-לע ,רתוי לודג יוליעל םיאב הז ידי-לעש - ןיינעה תדוקנו
,ורפעל רזוחו הלק העשל ותגירדממ דרויש הז ידי-לע אקוודש ,ונייהו ,"ךשוחה ןמ רואה
לא"ד ןיינעה ילול רשאמ םויקו תויח רתיבו רתוי לודג יוליעב היחתה תישענ הז ירחאל יזא
."בושת רפע

,19"םימ ילב ףייעו היצ ץראב" ,רתויב אמצו בער הליחת היהש ימש שחומב םיאורש יפכו
היצ ץראב" היה אל םעפ ףאש יממ רתוי ןואמיצהו ןובערה יולימב גונעתה לדוג תא שיגרמ
.20םייחה רקוי שגרה ונשי התימה תואיצמ ידי-לעש ,ןדיד ןודנב ןכ ומכו ."ףייעו

הז ןיינע :ךיתיזח שדוקב יאוולה - "ךיתיזח שדוקב ןכ" 22בותכה לע 21ט"שעבה רמאמכו
,23"הדוהי רבדמב" ותויהב - לארשימ דחאו דחא לכ םשב ,לארשי-תסנכ םשב - ךלמה דוד ורמא
,ישפנ ךל האמצ"ד שגרהה ולצא היה זאש ,24"'ה תלחנב חפתסהמ םויה ינושרג"ש בצמו דמעמב
הז לעו .'הל תיתימא ההימכו יתימא ןואמיצ ,19"םימ ילב ףייעו היצ ץראב ,ירשב ךל המכ
ןואמיצה ולצא ראשיי ,"'ה תלחנ"ל רוזחי רשאכ םגש - "ךיתיזח שדוקב יאוולה" רמאו ךרבתה
."'וג ףייעו היצ ץראב" ,"הדוהי רבדמב" ותויהב ומכ ההימכהו

תומלעה יוביר הינפל דימעהו ,הטמל המשנה תא דירוה ה"בקהש ךכ לע םעטה םג והזו
תומחלמ וליפאו ץוחבמ תומחלמ המכ ןנשי הרותה יפ-לע תויחל ידכש דע ,תונויסנו םירתסהו
רכש"ד ןיינעה תא ןתיל לוכי היה ,בוטה תילכת אוה ה"בקהש ןוויכ ,הרואכלד - םינפבמ
ףוגב התדירי ידי-לעש המשנה לש העיגיה אלל ,םיניינעה לכו תומלוע י"ש ,ןדע-ןג ,"הווצמ
?ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב תימהבה-שפנו

לארשי תומשנש ךכב קפתסמ וניא ,בוטה תילכת אוה ה"בקהש ללגבש - 25אוה ןיינעה ךא
אלא ,אפוסיכד אמהנ לש ןפואב ,ןכומה ןמ אובל-דיתעלד רכשה לכו אבה-םלועו ןדע-ןג ולבקי
יתימאה גונעתהש אוה האירבה עבט ,ןכש ,אקווד העיגיו הדובע ידי-לע תאז ולבקיש ונוצר
המשנה רשאכ אקווד ,ןכלו ,תוחפה-לכל הלק העשל ונממ קוחירב ויה רשאכ אקווד שגרנ רבדבש
תוזחל"ד ןיינעה הלצא תויהל לוכי יזא ,םירתסההו תומלעההו תונויסנה ידי-לע תככדזמ
.ואולימב 26"'יוה םעונב

ונשי רומג קידצ לצא וליפאש ,ונייה ,תחא העשל םרפעל םירזוח םיקידצ וליפאש םעטה והזו
רוריב לש ןיינע אלא ,שנוע לש ןיינע הז ןיאש םושמ - "שחנ לש ויטעב" התימה ןיינע
ןיינעה םלצא תויהל לכוי ,"בושת רפע לא"ד ןיינעה ירחאל אקוודש ןוויכ ,ךוכיזו
ואולימב (28םתדובעו םתרות ויז) 27"הניכשה ויזמ םינהנו םהישארב םהיתורטע"ד
.ותומילשבו

והילא ומכ המימשה הרעסב תולעל לוכיש ותוקלתסה ינפל 29ט"שעבה רמאש המ ןבוי הזבו
,שנוע והזש רמאנ םאד - "בושת רפע לאו התא רפע"ד ןיינעה תא רובעל הצורש אלא ,30איבנה
חרכהבו - ?31ףוג יקזנ תוכלהב ןקזה ר"ומדא בתוכש יפכ ,ומצע תא שינעהל םדאל רוסא ירה
לא"ד ןיינעה ידי-לעש ,32"ארגא ארעצ םופל"ד ןפואב והזש אלא ,הלעמ לש ןיינע והזש רמול
.לודג רתויה יוליעה ךכ-רחא תויהל לכוי ,הלק העשל "בושת רפע

."שחנ לש ויטע" לע ןוקית אוה תווצמה ןיינעש - ונניינעל רוזחנו

תולטב תווצמד 8ל"זר ורמאש המ"ש (הלגנ יפ-לע) 33ןקזה וניבר ירבדב רואיבה והזו
- "םילטב ןיא םיתמה -תייחת םדוק חישמה תומיל לבא ,םיתמה-תייחתב ונייה אובל-דיתעל
ןיידע ונשי ,"בושת רפע לא"ד ןיינעה תא ןיידע רבע אל לארשי ינבמ ןורחאהש ןמז לכ ,יכ
ןוקיתה ידי-לע אלא רכשה תילכת תויהל לוכי אל ,אלימבו ,"שחנ לש ויטע"מ "והנמ ץמש"
תווצמה ויהיש ןכתיי אל ,תווצמה םויק ידי-לע השענ ןוקיתהש ןוויכו ,"שחנ לש ויטע"ד
.תולטב

ומכ ,ףוגה ןמ המשנה תיילע ירחאל ,ןדע-ןגב ךייש וניא תווצמה םויקש םעטה םג והזו
אל ןכל ,הבושתו ןוקית לש ןיינע ךייש אל ןדע-ןגבש ןוויכד - 35"ישפח םיתמב" 34בותכש
- הבושתב ןוילע רתויה ןפואל דע הבושתו ןוקית לועפל ןניינעש ,תווצמה םויק םש ךייש
.36"הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו"

שש" קוספה אוה "ידימת ןבויחש תווצמ השש"ל ןמיסהש ךוניחה בתכש המ ןבוי הז יפ-לעו
ןוקית אוה תווצמה ןיינעש ןוויכ - "הגגשב שפנ הכמ" יבג רמאנש "םכל הנייהת טלקמ ירע
:"הגגשב שפנ הכמ" ןיינע והזש ,םיאטחה לכל רוקמה ,"שחנ לש ויטע"

םדאב ומכ - העש יפל ,לוכיבכ ,ארובה ןמ דרפנ השענ ,ארובה ןוצר לע רבוע םדא רשאכ
השענ ,ובר וא ויבא ןוצר לע רבוע רשאכש ,ץק ןיאל תולדבה יפלא ףלא לידבהל ,ןותחתה
.העש יפל וברו ויבאמ דרפנ

'הב םיקבדה םתאו" 37בותכש ומכ ,ה"בקהב תוקיבדה ידי-לע אוה תויחה ןיינעש ןוויכו
רסחנ יזא ,תוקיבדה רדעה ,דוריפ השענ רשאכש ,ןבומ ירה ,"םייח (הז ידי-לעו) םכיקולא
."שפנ הכמ" ןיינע והזש ,תויחה ןיינע

:"הגגשב שפנ הכמ"ד ןפואב אוה הז ןיינעש אלא

,38"לכואו ינאישה שחנה" - תוקדטצה וניצמ ,םיאטחה לכ רוקמ ,תעדה-ץע אטחל עגונב
תעדה לע הלוע היה אל ,תאז ילול לבא ,ינומדקה שחנ לש יותיפה ידי-לע הז היהש ,ונייה
.ארובה ןוצר לע רובעל

ןפואב אלא הז ןיאו ,תמאב דיזמ לש ןפואב הריבע לש תואיצמ תויהל לוכי אל ידוהי לצא
יקולאמ תלדבומ ותמשנ ןיאו ותודהיב ונדוע וז הריבעבש ול המדנ" ןכלש ,"ינאישה שחנה"ד
היה אל ,ותויחו ורוקממ דרפנ השענ הז ידי-לעש תמאה תא עדוי היה םא לבא ,39"לארשי
לוכיש בושחל העטיש ךייש אל זאש ,הנומא רבדב ןויסנ ידיל אב רשאכ ,ןכלו .הריבעה רבוע
.40םשה שודיק לע ושפנ רסומ יזא - 'הב ןימאמ ראשיהלו הרז-הדובע דובעל

ושרושמ קספנש יפל אוה םעטהש הזב ראובמ - 41רחא ןפואב תויהל לוכי םימעפלש המו
ויתוחוכב רדוח וניא ,דרפנ היהי הז ידי-לעש ולכשב ןיבמש המ ,ןכלו ,הליחתכלמ
.'וכ וירבא ח"מרמ קספנ (ינחורה) "ושאר"ש ןוויכ ,םיימינפה

,42"תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא" ללכה ונשי ירה - תאז ילול לבא
."הגגשב שפנ הכמ"ד ןיינע והזש

הרותה ןיינעב הדובעה ןיינע תוללכ ונייהד) "ידימת ןבויחש תווצמ השש"הש והזו
םניינעש - "םכל הנייהת טלקמ ירע שש םנמיס" ,(תולטב תווצמ ןיאש ןמז לכ ךשמויש תווצמו
:7"הגגשב שפנ הכמ לכ המש סונל" אוה

,43"'וכ ערה-רצי אוה ןטשה אוה" ,"'וכ זיגרמו הלועו העתמו דרוי"ש הז ונשיש ןוויכ
תושעל תורשפא ול היהת אל זאש ,התימל ושנוע וקספיש ירחאל "םדה לאוג" תויהל םג הצורו
- עשפו אטח רשא תא ןקתלו הבושת

,"םדה לאוג" לש תוומ שנועמ העש יפל תוליצמ םהש ,"טלקמ ירע שש" ונתינ הז לע הנה

-לע 'ה תדובעד ןיינעה תוללכ והזש ,ידימת ןבויחש תווצמ ששה תא םייקל ןמז ול שי ךכו
,'וכ ודוחיו 'ה תנומא ,האריו הבהא ידי

הז ירחאלו ,םיטרפ תוקלחתה יניינע לכמ הלעמל איהש 'יוה תודחא םע רשקתמ הז ידי-לעו
תניחבמ הכשמהה ידי -לע ,םיעשפו םיאטח תוריבע ידי-לע עשפו רבעו רסיח רשא לכ תא אלממ
.44"עשפ לע רבועו ןווע אשונ"

ילול ירהש - החמשב היהת הדובעהש ךרוצ שי ,החלצהב הדובעה תויהל לכותש ידכב ,םנמא
ןוצר לע רבעש הז ידי-לע דרפנ השענש ובצמו ודמעמ ורכוזב ,הדובעל תשגל לוכי דציכ ,תאז
ימק גוחמב יוחמד ןאמ וליפאש 45ארמגב אתיא ךלמל עגונבש טרפבו ,ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ
וליפא ,היהיש הזיא ,ךלמה יוויצ לע רבוע רשאכ המכו-המכ-תחא -לעו ,תוומל וניד אכלמ
.לק יוויצ

לעממ הקולא קלח" איהש המשנ וברקב שיש רכזיהל 46הזל הצעה הנה - החמש ידיל אובל ידכו
,ריסחה רשא לכ תא הז ידי-לע ןקתלו ונוצר תואלמל תורשפאה תא ול ןתנ ה"בקהו ,47"שממ
םדו רשב ךלמל ותוברקתהב םישנא לפשו טוידה תחמש"כ הלודג החמש ךל ןיא ירה ,ןכש ןוויכו
"ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ תרידו תברקל ץק ןיאל רמוחו-לקו ,ותיבב ומע ותיא רדו ןסכאתמה
.48

יוזבו לפשו ינע ותויה דצמ 46תורירמב אל וליפאו תובצעב תויהל ןמז הז ןיאש ןבומ הזמו
הלודג החמשב וינפ לבקמ וניאש ןוויכד ,ךלמה ןויזב היהת אפוג וז הגהנה ירהש - תילכתב
רדו ןסכאתמה ךלמל תוברקתהבש יוליעהו תובישחה תא ךירעמ וניאש ךכב אוה הארמ ,רתויב
!ותיבב ומע ותא

תבהאבו הווצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה" (א"ס) ל"נה ם"במרה ירבדב זמרנ הז ןיינעו
. . ונממ ערפהל יואר וז החמשמ ומצע ענומה לכו ,איה הלודג הדובע - ןהב הוויצש ל-אה
."'וכ 'ה ינפל חומשל אלא דובכהו הלודגה ןיאו

* * *

אוה ןורסיחהש - 49םירופ לש תודעוותה ןכ-םג - תודעוותהב םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.("טכערעג ליפוצ זיא'מ") ידמ רתוי םיקדוצש

,'ה תדובעמ םילבלבמה םירתסהו תומלעה םנשי ויניינעב דחא לכל ירהש ,םירבדה תא ריבסהו
,אצמנו .תואיצמב הזיחא םג םהל שיש ולאכ אלא ,םימודמה םירתסהו תומלעה קר אלו
.ינולפ ןיינעו ינולפ ןינע ולעפ אלש ךכ לע ץוריתהב "םיקדוצ"ש

הרעוב שאכ רעוב ורצי" ,"ועבטב דואמ םמוחמ אוהש ימ םג"ש 50אינתב ראובמש תמאה -
;ואולימב ה"בקה ןוצר אלממ וניאש ךכ לע "תולצנתה םוש ול ןיא" ,"'וכו הפואמ

ימל אמגודב אלש "המוצעו הלודג המחלמ" רובעל וילעש ךכב בשחתהל שי ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
יכה למעו העיגיבו םייושיקב ולצא םיאב םיניינעה לכו ,ועבטב ךכ-לכ םמוחמ וניאש
דואמ דואמ" ,51"םדא לכ ינפב חור לפש יווהו" ל"זר ורמא ןכלש םש ראבמש יפכו .םילודג
.52"חור לפש יווה

הרשעמ הטמל ,לעופב הדובעה תויהל הכירצ םדאה תדובעב ירה - תוקדטצהה לכ ירחאל ,לבא
!לעופב היישעבו ,םיחפט

:םירופה ימיב שגדומ הז ןינעו

ןינעה תא הלוכ הנשה לכ לע (םג אלא ,םמצע םירופה ימיב קר אל) םילעופ םירופה ימי
והזש ,"רוא הרות"ד רוקמה ,"הרוא" אלא ,"רוא הרות" קר אל ,"הרוא התיה םידוהיל"ד
.53"ךיקולא 'יוה יכונא"ד ןיינעה תא הכישממש יפכ הרותה תגרדמ רתוי הלענ ןיינע

איה הנווכה תילכתש ,ונייה ,"רקיו ('וג הרוא התיה םידוהיל)" בותכה ךישממ כ"פעאו
ןיינע אוהש - 55"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" ,54"ןיליפת ולא" ,"רקי"ב םג ךשמויש
ףלקה לע בתכנה ימשג וידבו ,המהבמ השענש ימשג ףלקב ,ימשגה ףוגה ידי-לע לעופב השעמ לש
,56ךורע-ןחלושב בותכש ומכ) חומהו בלה דבעשל ,ןיליפתבש תינחורה הדובעה לע ףסונ)
קר אל איה הנווכהש ןבומ ירה ,המהב לש ףלקמ םה ןיליפתהש ןוויכו ,(57אינתב אבומו
.(58תימהבה שפנ לש םג אלא ,תיקולאה שפנ לש חומהו בלה דובעישל

ןמ אלו ,"ףוגה ןמ הנהנ ףוגה" :59ל"זח ןושלבו ,הנווכה תילכת איה הז ןינעב אקוודו
.60המשנה

:תוטשפבו .אי

רשפא-יא - יעבדכ איה ולש שפנ-תוריסמה םאו ,יעבדכ איה ידוהי לש ותגהנה םא עדיל ידכ
ןוצרו ימינפ ןוצר ,ןוצרה ידי-לע אלו ,61"יעב אבל אנמחר" ,בלה שגרה ידי-לע תאז ןוחבל
;'וכ תועטל םילוכי ולא םיניינעבש ןוויכ ,'הל ויניינע לכ תא שידקהל ,ינוציח

אל ןיידע םאו ,םלעהב הראשנ איה םא ובש תימינפה הדוקנהל עגונב וליפא החיכומש הניחבה
,"ןויסינה לעבכ םכח ןיא" 63רמאמכ ,62שממ לעופבה - איה ,ונממ שרוד ה"בקהש המ השע
!לעופב ןויסינהב ךרוצ שיש 64ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכו

ותלוכיב שי םאה ,ותוא םילאוש ,םויה םויסו רמגב הנה ,עובשב ןושאר םויב :תוטשפבו
לכב הז ךרד-לעו ,הז םוי ךשמב שממ לעופב לעפ המ ,ןבל יבג-לע רוחש ,ריינ יבג-לע םושרל
.65"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" - םויו םוי
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - י"חשת'ה םירופה גח תודעוותהמ םיעטק)
.ב,ק םיליהת (1

.גי,הל יעסמ (2

.י,חכ הווצת (3

.בי,םש (4

.ל,םש (5

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג"פס ר"ב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת האר (6

.וט,םש יעסמ (7

.ב,אס הדינ (8

.ב,גי הירכז (9

.י"שרפבו ו ,א"יפ ר"ב האר (10

.נ"שו .ב,הנ תבש (11

.כ,ז תלהוק (12

.אכ,א א-םיכלמ .טל,אל אציו י"שרפ האר (13

.ב,בנק תבש (14

.טי,ג תישארב (15

.ק"ומ ףוס הנשמ הארו .ח,הכ היעשי (16

.מ"כבו .ד"ער ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (17

.גי,ב תלהוק (18

.ב,גס םיליהת (19

.םייח היה אל תוומ אלוליא :ב"פר םשו .םייח םהש עדונ אל . . תוומ אלול :ותליחתב הרומת שרדמ האר (20

.נ"שו .ד"סס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (21

.ג,םש (22

.א,םש (23

.טי,וכ א-לאומש (24

.דועו .95 'מע ו"טח ש"וקל .116 'מע ב"יח .73 'מע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (25

.(א,טמק) ט"כס ק"הגא אינת הארו .ד,זכ םיליהת (26

.א,זי תוכרב (27

.(ב,בנ) ט"לפ אינת (28

.נ"שו .ב-א"שס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (29

.אי-א ,ב ב-םיכלמ (30

.ד"ס (31

.א"כמ ה"פ תובא (32

.(א"עס ,המק) ו"כס ק"הגא אינת (33

.נ"שו .א,ל תבש הארו .ו,חפ םיליהת (34

,ה"בקהל ר"חנ ,"םתושעל םויה" וניינע - ז"הוע .םדאל ר"חנ ,רכש תלבק םניינע - ב"הועו ע"ג :תוללכב (35
.דועו .ב"יפ ז"לרת הככו ךשמה האר .ינוצר השענו יתרמאש

.וניזאה פ"ר ת"וקל הארו .ז,בי תלהוק (36

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד,ד ןנחתאו (37

.גי,ג תישארב (38

.ד"יפ אינת (39

.טי-ח"יפ םש (40

.םש 50 הרעהבו 301 'מע ז"יח .113 'מע ט"ח ש"וקל םג האר (41

.א,ג הטוס (42

.א,זט ב"ב (43

.חי,ז הכימ (44

.ב,ה הגיגח (45

.א"לפ אינת םג האר (46

.ב"פר םש (47

.ו"מפ םג הארו .ג"לפ םש (48

.(129 'מע ו"צרת ש"הס) ו"צרת (49

.ל"פ (50

.י"מ ד"פ תובא (51

.ד"מ םש (52

.ב,כ ורתי (53

.ב,זט הליגמ (54

.נ"שו .א,הל ןישודיק (55

.א"יס םש ז"הדא ע"וש .ה"ס ה"כס ח"וא (56

.(ב,ונ) א"מפ (57

.נ"שו .16 'מע ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (58

.א,גי הליגמ (59

תיציצ תווצמ ךיתווצמ ךרדב) תודיסחה תרות תערכה ה"כו - (ופוסב לומגה רעשב) ן"במרה ש"מ כ"ג והזו (60
אלא ,(דועו .קלח פ"ר ןירדהנס מ"היפ - ם"במרה תטישכ) תוינחורב וניא אבה-םלוע תילכתש - ((ב,די)
.אקווד תוימשגב

.ב"ער ,אפר ג"ח .ב,בסק ב"ח רהוז .י"שרפבו ב,וק ןירדהנס (61

,מ"מ ,"עדי אל"ש ףאש ,שממ לעופב אטבתמ תימינפה הדוקנה דצמש (החישה ףוגב ךליאו ב"כס) ל"נכו (62
."יכדרמ ךורב"ו "ןמה רורא"

.ב רעש קובי רבעמ .תישילשה [המדקה] ה"ד די רעש חנ 'פ הדיקע (63

-תורגא) י"חשת'ה תבט ד"כ בתכמ םג הארו .(69 'מע א"שת מ"הס) ב"פ א"שת םירופד ידוהי שיא ה"ד האר (64
.(גלר 'מע ז"טח שדוק

.ב"ער ,דצ ג"חז(65


יזא ,ורפעל רזוחו הלק העשל ותגירדממ דרויש הז ידי-לע אקווד
םויקו תויח רתיבו רתוי לודג יוליעב הייחתה תישענ הז ירחאל

-ןג ולבקי לארשיש ךכב קפתסמ וניא ,בוטה תילכת אוה ה"בקהש ללגב
העיגיו הדובע ידי-לע אלא ,ןכומה ןמ אבה-םלועו ןדע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תוימינפ"ל ההימכב "ואנ חישמ"
!"קיתע


!?טוקשלו חונל רשפא דציכ

הרות דמול ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,הלענו בוט בצמו דמעמב אצמיהל לוכי ידוהי
הלואגה האב אל ןיידע רשאכ טוקשלו חונל אוה לוכי דציכ לבא ;הבחרה ךותמ תווצמ םייקמו
...!?"ואנ חישמ" הקעצו האירקב תומלוע שיערמ וניאש ןכתייה ...!?המילשהו תיתימאה

םינמזה ראשב לבא ;"לארשי עמש" קועצל וילע - 'וכו הטמה לעש עמש תאירק ,הליפתה תעשב
...!"ואנ חישמ" קועצל וילע -

תיתימאה הלואגה תמועל הזל שי ךרע הזיא לבא - אבה-םלועו הזה-םלוע בוט לכ םנמא ול שי
אל - םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב וליפא ויהש םילענ יכה םייוליגה לכ ...!?המילשהו
תוימינפד יוליגה תמועל הזל שי ךרע הזיא ,ןכ םאו ,דבלב קיתע תוינוציח דע אלא ועיגה
...!?אובל-דיתעל הלגתיש קיתע

תעב ןקזה ר"ומדא ןושל עודיכ ,"ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ" :בותכה ןושלבו
ןייד טינ ליוו ךיא ,ןדע-ןג ןייד טינ ליוו ךיא ,טסינ ראג עז ליוו ךיא" :ותוקיבד
..."ןיילא ךיד זא טינ רעמ ליוו ךיא ,'וכ אבה-םלוע

,ןכ -יפ-לע-ףא לבא ,ותוקיבד תעב - אפוג ולצאו ,ןקזה ר"ומדא לע תאז םירפסמ םנמא
םסרפל וויצ וניאישנ וניתוברו ,ולש תווצמה רפסב רבדה תא בתכו הליג קדצ-חמצה ר"ומדא
םג ודמלי הזמו ,רבדה תא ועדיי םלוכש ידכ ,תורוד ירודל ,סופד לש ןפואב םירבדה תא
!םלצא םג תויהל ךירצ "והנמ ץמשו והצק ספא"ש - םתדובעל עגונב

הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכ - םיטושפבש טושפ לצא וליפא ךייש הז ןיינעש דעו
"וילא"ש ןקזה ר"ומדא שוריפכ ,"ויתודימל אלו וילא" ,תוהמו תומצעל - ותליפתש ,"קוניתה
..."ןיילא ךיד" ,תוהמו תומצע לע יאק

אלו וילא"ד ןיינעה תא ראבלו ריבסהל ךרוצ ןיא ,"קונית" ,םיטושפבש טושפ לצא :הברדאו
-לעו ,"לבוקמ" - !"ויתודימ"ל הליפתד גשומה תודוא ללכ עדוי וניאש ןוויכמ ,"ויתודימל
רמואש "והילא חתפ"ד תולימה שוריפ עדוי אוה ,תוריפס רשע תודוא עדויש ידוהי םינפ-לכ
לבא ;"ויתודימל אלו וילא" תויהל הכירצ הליפתהש ול ריבסהל ךייש - תבש ברע תחנמב
!ומצעבו ודובכב ה"בקהל ללפתמש ולצא טושפ - "תוריפס" תודוא עמש אל םלועמש ,"קונית"

םיעדוי תוקונית וליפא ,ןכלו ,תולגתהב אוה רואמה" :רוא-הרותב ןקזה ר"ומדא ןושלבו
"רואמ"ד ןיינעה תודוא םיעדוי םניא - "תוקונית" :הזמ הריתיו ,"'וכ יוצמ הקולא םש שיש
ךיד" ,ךרבתי ותומצעו ותוהמ תודוא םא יכ ,("רוא"ל סחי הזיא לע הרומ "רואמ" םש םגש)
!"ןיילא

,'וכ אבה-םלוע אלו ןדע-ןג אל ,רבד םושב םיצפח ןיאש - "ואנ חישמ" הקעצה ןכות והזו
..."ןיילא ךיד" םא יכ

תניחב לע יאק - "דובכ" ,"'וג רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" :תוטושפ תויתואבו [...]
.קיתע תוימינפ תניחב ,יוליעה תילכתל דע - אפוג הזבו ,ףיקמה
'מע ג ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ה"משת'ה לודגה תבש ,וצ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1648-1647

רקיעה אוה השעמה


ןיינע אוה תווצמל ידוהי בוריק
שפנ-חוקיפ לש


ה"בקה לצא תיחצנ איה תחא הווצמ וליפא

לארשי תומשנ לש שרושהש תודיסחב ראובמו ,"םיקידצ לש םהיתומשנב ךלמנ ימב" ל"זח ורמא
תוללכ ןתינ םליבשבו ,תומצעב תווצמו הרות לש שרושהמ רתוי קמועבו הלעמל אוה תומצעב
.תווצמו הרותה ןיינע

רשאכ םגש ,ןבומ ירה ,ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעה - ט"שעבה םגתפ יפ-לעו
- ולוכ םצעהב םיספות ודי-לעש םצעה ןמ תצקמ הז ירה ,לארשיב תחא המשנ תודוא רבודמ
.תווצמו הרותד שרושהמ הלעמל ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע

:לעופל עגונבו [...]

וברקלו הבושתב וריזחהל ידכ ינולפ ןב ינולפ םע קסעתיש ול םירמואו ידוהיל םיאב רשאכ
,ומצע םע ,יאדו ךרדב תווצמו הרותב רתוי לועפל ותלוכיבש ןועטל ליחתמ - תווצמו הרותל
םיניינעב קר הז היהי ,ולצא לעפי םא םגו ,קפס קר הז ירה ותלוזל עגונהב ןכ-ןיאש-המ
.תווצמה םויק לש םיטושפ

ותלוכיב רשאכו ,תווצמו הרותמ הלעמל תומצעב תושרשומ לארשי תומשנש ,ול םירמוא הז לעו
תונבל ,"אלמ םלוע םייק וליאכ" הז ירה - לארשימ תחא שפנ ליצהל ,הזב קוסעיו ,ליצהל
."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,ךרבתי ול שדקמ דוע

רוביחה לועפל קר ולו ,םיניינעה לכ תא החודש שפנ-חוקיפד ןיינעהב הז םג ללכנ ,אלימבו
ךשמנ םשמש ,אוה -ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע - הז ידי-לעו ,הלעמל השרוש םע המשנ לש
.תווצמו הרותה ןיינע תוללכ

:לעופל עגונבו

ךירצ - תווצמה םויקלו תודהיל וברקל ףסונ ידוהי םע רבדל תונמדזה ידוהיל שי רשאכ
םירבדב םג אלא םיינחור םירבדב קר אל ,ול ןתיל ה"בקה לוכיש רתוי לודג רשוא ןיאש עדיל
,םיימשג

הוצמ םייקל וילע לעופו ,השא וא שיא ,ריעצ וא ןקז ,ףסונ ידוהי ברקמש הז ידי-לע ,יכ
דוחי"ש אינתב ןקזה וניבר רמוא ,דבלב תימעפ-דח הלועפ יהוזש בשוח אוהש יפ-לע-ףא ירה -
תחא םעפ וליפא הווצמ םייקמ ידוהי רשאכש ,ונייהו ,"דעו םלועל יחצנ אוה הלעמל הז
םלועל הזב ("ךיז טעקצאצ") עשעתשמ ה"בקהו ,יחצנ רבד ה"בקה לצא הלעמל הז ירה ,דבלב
.דעו

תוימשגב לדגו ךלוה םדי-לעש בשוחש םיניינעה לכ ,ויניינע לכ תא חינהל יאדכ הז ליבשבו
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע ,םימשבש וניבאל ידוהי ברקל ידכ - תוינחורב וא

ןמיס הז ירה - ןקז וא ריעצ ,השא וא שיא ,לארשימ דחאו דחא לכמ תאז םיעבותש ןוויכו
ידוהי ,דחא ידוהי ברקלו קוסעל ה"בקה יוויצ םייקל לכויש תוחוכה תא הליחתמ ול ונתנש
.תווצמ םייקלו הרות דומלל ליחתיש ,ישילש ידוהיו ינש

ןויכ ,יאדכ םג הז ירה ,תחא םעפ קר הז ןיינע לועפל לוכיש ול המדנ רשאכ םג ,רומאכו
.דעו םלועל יחצנ רבד הז ירה ,ה"בקה לצא ,הלעמלש
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ז"טשת'ה םירופה גח תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


חספה גחל תונכהה


שי ,הרומש הצמ ול ןיא ןיידעש םלועב ידוהי קר ונשי םא"
תובשחמ קר אלו תולועפ חרכומ" * יברה רמוא ,"ודעב עייסל
-רפכב חספה גח ינפל רפסה-יתב ידימלת רוקיב לעפמו . .
,ריעצ רענל המלש הצמ קינעמ יברה * "חיכוי - ד"בח
-גח תודעוותהב תוכבל יברל םרג המ * ויבאל םג ותוכזבו
ב"לשת חספה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,ד"בח ידיסח ללכ תאו ,ד"בח-תדוגא-יריעצ תא זרזל יברה גהנ ,חספה גח ברקתהב ,הנש ידמ
עימשה ד"ישת רדא שדוח יהלשב .םהיריכמו םהידידיל די-תדובע תורומש תוצמ תקולחב קוסעל
:(243 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל) ראשה ןיב רמא הבו החיש יברה

ילעב"ל תורומש תוצמ םינברה םיחלוש ויה חספ ינפלש גהנמ םייק היה רבעב
,תוחפה לכל וא ,םירדסה ינשל - תוצמ שש ,רמולכ - תוצמ תכרעמ :םהלש "םיתב
.תיעצמאה הצמה רמולכ ,הצמה תיזכ רובע תוצמ יתש

ןיאו ,הווצמ תוצמב םיקודקדו םיניד הברה םימייק :ירקיע ןיינעל וגאד ךכב
-ילעבל םינברה םתוא וקפיס ךכיפל .םמייקל םילגוסמ וא םהב םיאיקב םלוכ
.הצמ תווצמ ידי יאדווב ואצייש ידכ ,םיתבה

,אוה רמול ינוצרבש המ .גהנמה לטבתה ,םיבר תומוקמב ,םינוש םימעט ינפמ
םינברש גהנמה תא בוש גיהנהל - הווצמ יתייה יליח רשיי ולו ,שקבמ יננה יכ
.םהלש םיתב-ילעבל תורומש תוצמ וחלשי

ול שי םא ,שמש וא ,טחוש ,בר - העפשה ול שיש ימ לכ םא יכ ,בר קר אלו
תויופא אקווד ,תולוגע אקווד ,תוצמ ול חולשל :תאז תושעל וילע . . תוצמ
-לע ילואו ,תואמ ידי-לע םייקתת - ךכ ךותמו . . הרומש הצמ - אקוודו ,די
.רודיהבו ,ךירצה יפכ הצמ תליכא תווצמ ,לארשימ םיפלא ידי

"םיננוכתמ יאדווב"


ירהש ,הפסוהב אלא הנש לכבכ אלו ,הרומש הצמ תקולח עצבמל םיננוכתמ יאדווב
,לארשי לש ןבילד תוררועתההב ןכ םג ףסוותנו םהב םיריכמש הלא רפסמ הברתנ
הלואגו ,הלואגלו ה"בקהל רע בלה תאז לכב - איה הנישישכ אתולגב םג רשא
.ערה-רצימ שארל לכל הניינע

-םחנמ-לאומש 'ר ח"הרהל (זי 'מע וט ךרכ שדוק-תורגא) ז"ישת ןסינב 'וב יברה בתכ ךכ
תא לצנל ארק יברהו ,'יניס עצבמ' רחאל דימ ויה םימיה .ו"ת םילשורימ ןוסרואינש לדנעמ
.('םימיה תשש תמחלמ' ירחא תאש רתיבו םימיל ומכ) םעב זא התייהש תוררועתהה

ןויצ -ןב םחנמ 'ר ח"הרהל יברה בתכ - הנש התוא ןסינב 'בב - ןכל םדוק םימי רפסמ
:(טמ 'מע 'םחונ ילגא'ב תרגיאה םוליצ) םלהליו

לע ףסונ ,תונייעמה תצפה ןיינעל םג חספה גח ימי לוצינל םיננוכתמ יאדווב
.הפסוהבש אלא ורבעש םינשבכ הרומש הצמ תקולחד עצבמה

"חספה גחב רושקש עצבמה"

תרגיאב) ד"בח -תדוגא-יריעצ לש םייזכרמה םיעצבמה דחאכ יברה ריכזמ "חספה גח עצבמ" תא
.(ט"ישת הכונחד ישימח רנמ

ותנוכתמל דע ךבדנ רחא ךבדנ ופסונ םינשה ךשמב ?הז עצבמ לש תקייודמה ותרדגה יהמ
ראש םע םדוק וריכזהל יתיצר אל") ה"לשת תנשב יברה רמואש םירבדב תרדגומה ,תיחכונה
:("םיעצבמה

תקולח לש עצבמה :(םיטרפ המכ ללוכ) וניתוריח ןמז ,חספה גחב רושקש עצבמה
םירושקה םינידה - ללכבו ,ץמח תריכמ לע 'המדקה'כ רפסל םגו ,הרומש הצמ
דומע 'ב ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש) תעגמ ודיש םוקמ לכב 'חמשו רשכ חספ'ב
.(וצ

ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא

,גחה ינפל םוי םישולשש" ריכזהלו ,בתכב רקיעב ,תורוכזת רגשל תונושארה םינשב גהנ יברה
תוצע") תונויער שפחל שיו ,"חספה גח אוה גחה תוכלהב םישרוד ,םירופ רחא ףכית ונייה
:ןכו .(ומש דומע ב"י ךרכ שדוק-תורגא האר) תולועפה תא ריבגהל ("םיכרדו

גח ימי לוצינל - הכרצ ידכ תטרופמ תינכת היהת וז הנש םינפ לכ לע יאדווב
.'וכו ללכב ש"נאו ד"בח תדוגא יריעצ תולועפב הבוטל ונילע אבה חספה

:("כ"שת ןסינ שדוח שאר ברעמ") ובתכמ תא םייסמ יברה

.ףוחד ריהמ בתכמה חלשנ - בותכה ןכותלו

תויודעוותהב תורוכזת

- הנהכו הנהכ דומלל שי יוטיב לכמ .תויודעוותהב ללכ ךרדב תורוכזתה ויה תואבה םינשב
-תוחיש) א"לשת ןסינ שדוח -שאר ,ארקיו תשרפ שדוק תבש תודעוותהב יברה ירבד המגודל הנה
:(7 דומע 'ב ךרכ א"לשת שדוק

,חספל הרומש הצמ םהל היהת םידוהי לש רשפאה לככ לודג רפסמש לדתשהל שי
הז רבד ;הצמ 'תיזכ' תבוח ידי תאצל םינפ-לכ-לעו ,'רדס'ל םינפ לכ לעו
תוזירז רתיב ותוא םיעצבמש - שדח רבד הז היה וליאכ תוזירזב תושעיהל ךירצ
רשא") ולש ןיינע הז ,ורובע דעוימ הז וליאכ ול עגונ תויהל ךירצ רבדהו -
.("והרק

:(36 דומע םש) יברה ףיסוה ןכמ רחאל תבש

,םימיה תא לצנל שי - "דימ" תניחב אופא הז ירה דחא עובש קר רתונ התע
תניחב הז היה םדוקה עובשב רבודש המו .הרומש הצמ היהת םידוהילש גואדל
."תורודל"

"םלועב ידוהי לכל עייסל שי"

:(ךליאו 3 דומע 'ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) יברה רמוא ד"לשת תנשב

הרומש םנמא ול שיש וא ,הרומש הצמ ול ןיא ןיידעש םלועב ידוהי קר ונשי םא
.ודעב עייסל שי ,רבדבש ןיינעה לדוג תא יעבדכ ןיבמ וניא אוה ךא

:(5 דומע םש) :ףיסוהו ,תונמדזה התואב יברה ריבסה - "ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא"

תוקסעתהו . . ןיזרוזמ זרזל [יל הנתינש=] תונמדזהל בל ברקמ המח הדות
...התלועפ לעפת . . בלה ןמ םיאצויה םירבדבו תויחב

חיכוי 'דימלתל הצמ עצבמ'


ד"בח יניינע לכב החלצה (טסיג'מ) םיקצויו םיעיפשמ - םימעפ המכ הז יתבתכ
אירטו אלקש אלו תובשחמ קר אלו תולועפ - חרכומש אלא ,רעושמ יתלב ןפואב
ישפנ תא ינאו ,ףידע השעת לאו בש" ןהלש אנקסמהש תופיסאב ןתמו אשמו
תולועפו תוישממ תולועפ םא-יכ ,"ילש יתעד תווח יתיליג ירהש ,יתלצה
ינפל רפסה-יתב ידימלת רוקיב לעפמו - ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהכ - הבחרהב
.חיכוי - ד"בח -רפכב חספה גח

תורישב לייח') גרובזנג קחצי 'ר ח"הרהל א"כשת ןסינב ג"כ םוימ ובתכמב יברה בתכ ךכ -
.(296 'מע ,'יברה

יברל המוד יכה

'חספ לש הדגה' סיפדהל יתיצר" - (290 'מע םש) גרובזנג קחצי ברה רפסמ - "תחא הנש"
-תרכזמ םע וראשיי ,הצמה דבלמש ידכ ,ד"בח-רפכב םירקבמה םידימלתה רובע תדחוימ האצוהב
םג ,ףסונבו ,ותכרב תא יתלביקו ,יברל ךכ לע יתבתכ .תואבה םינשב םג םתוא הוולתש חצנ
.םינש ןתואב דמיל יברהש 'ונתלאג םירצממ' ןוגינה יוות תא הדגהל סינכהל הארוה

חולשל ונממ יתשקיבו ,בוקודוח ברה ,יברה לש וריכזמל בתכמ יתרגיש םג תונמדזה התואב"
.הדגהב התוא סיפדהל ידכ יברה לש הפי הנומת יל

תא לאשו ,יברה לש תונומת המכ םע יברה לש 'קה ורדחל סנכנ אוהש יל רפיס בוקודוח ברה"
יכה וז" :רמאו ןהמ תחא רחב ףוסבלו ,תונומתב ןייע יברה .יל חולשל יאדכ ןהמ הזיא יברה
..."יל המוד

םיריעצ ףקומ

עריאש תא ראתמה עטק שי ,ב"ישת תנשמ סורג ה"ע בייל-הירא-והילא 'ר ח"הרה לש ויתומישרב
:הנש התואב ,לודגה תבש ,וצ תשרפ תבשב 770-ב

.תצק א"טילש ר"ומדא ק"כ הכב ריטפמה תרימא תעב"

.הדגהה תרימא תעשב םיריעצה א"טילש ר"ומדא ק"כ תא ופיקה החנמה תליפת ירחא"

.ורדחל אציו ונחלוש דיל םיבוסמה רבעל ר"ומדא ק"כ ךייח הדגהה תרימא רחא"

...הדובעב "שודיח"

יטרפב יברה ןיינעתה (108 'מע ,א ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות') ב"ישת ןסינב ג"יב
ירדס לע וחיגשיש םירוחבה יונימל עגונב ןכו ,חספ ברעב תוצמה תייפאל רשקב םיניינעה
לכ ידי-לע תושעיהל הלוכי החגשההה תלועפש םירבדה ךלהמב אטבתה עיפשמה רשאכ .הייפאה
לוכי ,חיגשהל רשא - הדובעב שדח ןיינע םתשדיח !?ךכ" ורמואב ,האילפב יברה ביגה - דחא
..."!דחא לכ

"תוחכונה ליבשב" הצמ דוע

היה םא םיחכונה דחא תא יברה לאש (109 'מע םש) ב"ישת חספה גח ברעב תוצמה תקולח תעב
רזע אל (הביס הזיאמ) לבא ,חכונ היהש הנעשכו ,(ק"כ קליח םהמש) תוצמה תייפא תעב חכונ
הייפאהב תוחכונה ליבשב והז :ורמואב ,תפסונ הכיתח ר"ומדא ק"כ ול ןתנ - הייפאה תכאלמב
.המצעלשכ

חספל תדחוימ הנחטמ

985 ןויליג) 'ד"בח רפכ'ל רפיס ,ברה תיבל רשב קפסמ היהש ,דימשדלוג רעבוד םולש ברה
:(33 'מע ,ב"סשת טבשב ח"י

.גחה דובכל םיפילחמ ונא םילכ ולא ,הלאשו חספה גח ינפל תינברה הלצלצ םינשה תחאב"
ונאש רחאמ) הנשה תומי לכ לש הנחטמ התוא איה חספב הב שמתשנש הנחטמהש העמשש רחאל
ףא לע ,חספה גח תארקל הנחטמה תא ףילחנש התעד לע הדמע (ץמחמ הנשה תומי לכ םירהזנ
רחאל .'ילעבל רשבה תא שיגהל לכוא אל' ,ףילחנ אל םאש הרמא ףאו ,הנשה תומי לכ תוריהזה
שגוהש רשבה תניחטל קר תואבה םינשב ונתוא השמישש השדח הנחטמ תונקל ונרהימ ,החישה
."חספב יברה לש ותיבב

'החרט רכש'כ המלש הצמ

ותויהב ,א"כשת חספה גח ינפל ,ד"בח-רפכ לש ובר ,יזנכשא לאומש-יכדרמ ברה לש 'תודיחי'ב
חילש ותוא השוע אוהש יברה ול רמא ,(22 'מע 685 ןויליג 'ד"בח רפכ') הבישיב דימלת
-רואינש ברה ח"הגה ,ד"בח-רפכ לש ארתאד-ארמל ןרסומלו לארשי-ץראל ולש תוצמה תא איבהל
:ףיסוה יברהו .ה"ע קירלג ןמלז

תיבב רדסה תא השוע התא יאדוובש רחאמו ,המלש הצמ ךל ונתי החרט רכש רותב
אבאל םג ונתי ןכלו ,אל אבאלו המלש הצמ היהת ךלש דבוכמ אל ירה ,ךירוה
."המלש הצמ

תועמד וגלז יברה יניע

א"י תארקל .ךרבא ותויהב ,רתוי רחואמ םינש המכ יזנכשא ברל עריא המלש הצמב רחא הרקמ
םירופה גח תודעוותהב .יברל םיעבשה תדלוהה םוי דובכל ,ונשדוק תורצחל עסנ ב"לשת ןסינב
םש) יזנכשא ברה רפסמ .םתיבל חספל ורזחי ,ןסינב א"יל ואבש ימש ,תיעמשמ דח יברה עידוה
:(24 'מע

אלו תועיסנה ינכוס ןיב םלש םוי יתבבותסה ,ץראל הרזח סיטרכ גישהל םיישקב יתלקתנ"
םוקמ גישהל לדתשמו ץצורתמ ינא םויה לכש יתבתכו יברל קתפ יתסנכה .סיטרכ גישהל יתחלצה
יתייה .'הזב םיצמאמ תושעל יאדכ אל' יל הנע יברה .גישהל חילצמ ינניאו ץראל הרזח
.ץראב הראשנש ותחפשמ אלל חספל ראשנש דיחיה אופיא

יתחתפשכ םלוא .הליבחה תא יתלבק חספ ברעבו ,חספל תוצמ יל וחלשיש ץראל דימ יתנפליט"
יתרמאו ,יברהמ תוצמ תקולחל רותב זא ונדמע ...המלש תחא הצמ וליפא יתאצמ אל התוא
םישנאל קרו תונטק תוכיתח ולביק םלוכ) המלש הצמ יל ןתונ היה יברה וליא :יבילב
שיגמ - םינפ רואמב - יברה ,ירות עיגהשכ ...(תומלש תוצמ יברה ןתנ ,םיעובק ,םידחוימ
...'חמשו רשכ חספ ךל היהיש' יל רמואו המלש הצמ יל

לש חספל .(ליגר אל רבד) גחה לש םינושארה םימיב דעוותה יברה (ב"לשת) חספ גח ותואב"
.היסורמ ולע הפוקת התואבש ,םהידלי םע ףיש תחפשמ ץראהמ יברל ועיגה הנש התוא
רשאכש רכוז ינא .תוישוקה תעברא תא רמול ףיש עקרעב 'ר לש וידלימ יברה שקיב תודעוותהב
תועמד יברה יניעמ וגלז - 'וכו 'ךתוא לואשל הצור ינא ...(אבא) עטאט' רמול ולחה
."תובר

"תורשכל עגונ ןויקינו יפוי"

-רפכב תוצמה תייפאמל רשקב 'תודיחי'ל יזנכשא ברה הכז (ז"לשת תנשב) םינש המכ רובעכ
:(26-25 'מע ,םש) רפסמ אוה ךכו .ד"בח

יתפלחה ינא .תוצמה קצב תא םידדרמ םהילעו קיטסלפ יחטשמב םישמתשמ ויה הנש התוא דע"
.'וכו קבדנ אל קצבהו םיצירח ןיא ,רדוהמ רתוי הברה הזש קומינב ,הטסורינל םתוא
ןמזה לכו יונישהמ ובהלתה ךכ-לכ אל ,היסורמ דוע ואיבהש תוגהנהל םילגרומ ויהש ,םינקזה
םג םתנעטלו ,םמחמ הז יכ תכתמ דגנ היה ב"שרה יברהש התיה תירקיעה םתנעט .תוישוק ושקה
.תממחמ ,תכתמכ ,הטסורינה

קיטסלפה תא יתפלחהש יברל יתרפיס .ךכ לע יברה לש ותעד תא יתלאש 'תודיחי'ב"
.STAINLESS תילגנאב םיארוקש המ הזש יתרבסהו ,הטסורינ יהמ יתוא לאש יברה ,המסורינב
תורמוח ולא ויה תוצמל רשקב ב"שרה יברל ויהש תורמוחה לכש תעדל םיכירצ' :רמא יברה
התפאש הייפאמב אוה רבודמה ,םיברל הארוה התיהש העשב וליפאו .םיברל הארוה אלו ומצעל
ברה םע ץעייתהל יאדכ ללכב .הנשה לש םישדוח ךשמב הפואש הייפאמל אל לבא חספ ברעב קר
.'אדנל בקעי

בהז ,ףסכ ארמגב בותכש המש ,רמול רבתסמ לבא ,ןטק יאמיכ ינא ללכב' :ךישממ יברהו"
הזו (תובברועמ תוכתמה לכ םויכ יכ) םויה ןהילע רבודמש תוכתמ ןתוא הלא ןיא - תשוחנו
ששח שיש ב"שרה יברהמ בתכמ שי ירה' :יברל יתרמא .'תוממחמ הלאה תוכתמש ונווכתהש המ אל
לוכי ינא' :יברל יתרמא .'?בתכמה ןכיה' :יברה יתוא לאש .'יל עירפמש המ הזו ,ץומיח
תא ינפל איבת התא' :יברה יתוא לאש .'םסרופ אוה ןכיה עגרכ רכוז ינניא ,יברל איבהל
תא םייס יברהו .קיטסלפב :יתבשהו '?םדוק ודבע המב' :יברה יתוא לאש ךכ-רחא .'?דיה בתכ
.'קיטסלפמ רתוי תרדוהמו רתוי הרשכ הטסורינש יל ריבסהל ךירצ אל התא' :םילימב אשונה

."'תורשכל עגונ הז יפויו ןויקינש םיניבמ אל םישנא' :יברה יל רמא תפסונ 'תודיחי'ב"תודיסחה ינייעממ


אשית-יכ תשרפ


(הל,ל) תרטק התוא תישעו

:בתוכ ,(ה"מפ ג"ח) םיכובנ-הרומ ורפסב ,ם"במרה

וב ןיצחורו ןיפרושו רשבה וב ןיכתחמו ,םוי לכב תובר תומהב . . ןיטחוש ויה רשאכו"
תומוקמ חירכ וחיר היה ,ןיינעה הז לע ותוא םיחינמ ויה וליאש קפס ןיא ,םייערכהו ברקה
ידגב חירו וחיר ביטהל . . םוי לכב םימעפ יתש תרוטקה וב בירקהל הוויצ הז ינפמ .רשבה
."וב דבועה לכ

:ןקזה ר"ומדא ק"כ תא םידיסחה דחא לאש םעפ

חיר ריבעהל ידכ אלא האב אל ,רתויב תילענ הדובע איהש ,תרוטקה תדובעש רמול ןכתייה
!?תונברקה לש םיענ-אל

היה זא קר ;המלש הבושתב בושלו ויאטח לע טרחתהל ןברוקה בירקמ לעש עודי :יברה ול הנע
תצק רתונו ,יעבדכ התיה אל הבושתה ןהבש םימעפ ויה ךא .ןברקה ידי-לע רפכתמו רס ונווע
.תרוטקה הקליס הז ער חיר - אטחהמ 'ןוחריס'
(63 'מע ,ב ךרכ 'םירופיסו תועומש')

* * *

:רמאו קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ףיסוה

םעפ ;רבחה הצרתנ הנושאר םעפ .םירבדב וסייפו ורבחל אטחש םדאל ,המוד רבדה המל לשמ
.םירבד יובירב אלא סייפתנ אל - תישילשו היינש

םעפ אטחשכ) הז ירה ,ובילמ הניט לכ קחמו ,הנושארה םעפב ול הצרתנ ןכא םא :הרואכלו
הליחמ שקיבש יפ-לע-ףא ,חרסש םדאש ,עמשמ ?הנושאר םעפ קר אטח וליאכ (תישילשו היינש
.רתונ ןיידע ער חיר טעמ םוקמ-לכמ ,ול לחמנו

ךא ,אטחה םצע לע ול חלסי 'הש לעופ םדאה בירקמש ןברקה םנמא :ןכ תונוועו םיאטחב ףא
.ןברקה רחאל תרוטקה האב ,הז 'חיר' םג לטבל ידכו .ראשנ - אטחהמ 'חיר' ,תאז לכב
(העומשה יפמ)

* * *

תפוניטהו המהוזה תא לטבלו ריבעהל ידכ האב תרוטקהש (חיר ב"ח) שודקה רהוזה רפסב אתיא
.'ער חיר'ה תרבעהל הדעונ תרוטקהש ,ם"במרה זמרש םג והז .ערה-רציה לש

םייואר םניאש םינממסמ הבכרוה תרוטקה :םיניינעה תוטשפב םג יוטיב ידיל אב הז ןיינע
ןבומ ךכמ .הליכאל םייואר ויהיש היה םתברקה יאנתמ דחאש ,תונברוקהמ הנושב - הליכאל
.רתויב םיתוחנ םיניינע םג תולעהל האב תרוטקהש

םירבד לע זמרל ידכ תאז ;ער החירש ,'הנבלח'ה םג הללכנ תרוטקה ינממס ןיב :ןכ לע רתי
.השודקל ולעתנו ולא םיניינע וכפהנ ,'הל םוריטקהש ידי-לעו .רתויב םילפש
(402-401 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(חל,ל) וימעמ תרכנו הב חירהל הומכ השעי רשא שיא

."אנרטקתא אריטק דחב" ,רמאמכו ,תורבחתהו תורשקתה ןושלמ - "תרוטק"

-ךירב -אשדוק םידחיימו םירשקמה םידיסחה גהנמכ גהונ :"תרוטק" ריטקמ אוהש םדא ךל שי
לש םש ול אציו ףדונ וחיר היהיש - "הב חירהל" ידכ תאז השוע אוה ךא ,היתניכשו אוה
."וימעמ תרכנו" :בותכה רמוא וילע .דיסח
(ד 'מע גכ ףד ,הפק 'יס בוט-םש-רתכ)


(זט,אל) תבשה תא לארשי ינב ורמשו

וליפא (י"שר ,וב םיקבדה םיקידצ) ויביבס םע קדקדמ ה"בקה" :(נ אמק-אבב) ל"זר ורמא
.וישעמב רתוי רהזיהל ךירצ - רתוי הנוילע הלעמב אצמנש םדא ,רמולכ ."הרעשה טוחכ

םהל תנתינ הז םויב ירהש ,רתוי הנוילע הלעמב םיאצמנ לארשי לכשכ ,תבשה םויב ,ךכיפל
"תבשה תא לארשי-ינב ורמשו" - בותכה ריהזמ ןכל .תוריהז הנשמב םה םיווצמ ,'הרתי המשנ'
.עובשה תומי ראש לכבמ רתוי תווצמבו הרותב רהזיהלו רמשיהל שי תבשה םויב -
(אס-סקתת'א 'מע ו ךרכ הרותה-רוא)


(זט,אל) תבשה תא תושעל תבשה תא לארשי ינב ורמשו

:תבשב תוניחב יתש שיש ונדמלמ בותכה

,המצע דצמ תמייק תבשה תשודקש ונייה ,"תבשה תא לארשי-ינב ורמשו" - הנושאר הניחב
"אמייקו אשדקמ תבש" - (זי הציב) ל"זר ורמא וז הניחב לע .הילע רומשל קר םיכירצו
.(תמייק התשודק - תבשה)

םה םתדובע ידי -לע ,רמולכ .תבשה תא םישוע לארשיש ;"תבשה תא תושעל" - היינשה
.המצע דצמ הב שיש השודקה תדיממ רתוי ,תבשה םויב השודק תפסות "םיכישממ"
(81 'מע ש"ת םירמאמה-רפס)


תדעה תחל ינש יניס רהב ותא רבדל ותלככ השמ לא ןתיו
(חי,אל)

ומע ודומיל תא ה"בקה רמגשכ ,רהל השמ תיילעל םיעבראה םויב היה השמל תוחולה ןתמ
.תוחולה תא ול ןתנ זא קרו השמ םע ה"בקה דמל םיעבראה םוי דעש ירה .("ותולככ")

,אצמנ .רהל השמ לש ותיילעל ט"לה םויב לגעה תא ושע לארשי-ינב :אלפנ דומיל ונינפל
,(לארשיל ךכ-רחא הדמלל ידכ) הרותה תא השמ םע ה"בקה דמל ןיידע לגעה תא ושעש רחאל םגש
!לארשי-ינבל םרסמיש ידכ תוחולה תא זא ול רסמ ןכ-ומכו

קוחר ינחורה ונבצמ רשאכ םג ,תווצמו הרות יניינעב תלוזה לע עיפשהל ונתבוחמ :ונדמלל
.יעבדכ תויהלמ
(179 'מע ,אי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(א,דל) םינבא תחל ינש ךל לספ

השמ רשעתנ םשמו ,ךלש היהי תלוספה :ול רמאו ,ולהא ךותמ ןונירפנס בצחמ והארה :ךל לספ
(י"שר) הברה

:תוניחב יתש שי הרותה לש גונעתבו בוטב

עפשה (ב ;ןדע-ןגב ונממ תונהנ םיקידצה תומשנש ,הרותה תמכח תגשה לש ינחורה גונעתה (א
גונעתה יבגל 'תלוספ' אוה הז גונעת .וטושפכ דובכו רשוע ,הזה םלועב ימשגה גונעתהו
.ינחורה

."ךל ,לספ" - אקווד תוחולה לש 'תלוספ'המ היה - תימשג תורישעב השמ רשעתנש המ
(122 'מע א ךרכ הרותה-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אשית תשרפ שדוק-תבש
רדאב י"ח ,הרפ תשרפ

תליפת םדוק לולגל יוצר (1תסנכה-תיבבש רתויב רדוהמה) הרפ תשרפל ינשה הרותה רפס תא
.2'ארוביצד אחרט' עונמל ידכ ,תירחש

3לגעה תשרפ תאירקב .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
.בטיה האירקה תא עומשל רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,4לוקה תא טעמ םיכימנמ
םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
.(בכ-א,טי רבדמב) "ברעה דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,הרפ תשרפ תא ריטפמל

.5(ול-זט,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא . . 'ה רבד יהיו" :הרטפה

.6'םימחרה בא' םירמוא

.7םירופל ךשמהב ,תבשה םג דעוותהל שי :תודעוותה

:הנשב םיימעפ הרות-ישודיח ץבוק רואל איצוהל :"םיכרבא ללוכ" לכל הארוה :ינרות ץבוק
.8הנשה-שאר ינפלו ,חספ ינפל
(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


םהב יקב היהיש דע ,לגרה םדוק לגרה תוכלה דומליש דחאו דחא לכ לע הווצמ" :חספל תונכה
.1"השעי רשא השעמה עדייו

וב קובד ראשיי אלש ,השועש רבד לכב ןייעלו רהזיהל בוט ,2חספה ינפל םוי םישולש לכ"
.3"חספ ברע עיגישכ תולקב וריסהל לכוי אלש ןפואב ץמח

ינפל םוי םישולש הצמ תליכאמ רהזיהל שי ןכלש . . הצמה ןיינע רבכ םיליחתמ ולא םימיב"
.4"חספה

ל"וחבש ,חספ-דעומה -לוחד 'א םויל סוניכ עובקל ןיאש ,תוריכזמה תארוה :םיסוניכ ןונכת
תעכ םיאצמנה ל"וחמ םיחרוא םג ויהי וילא םינמזומה ןיב םא ,חספה-גחד 'ב םוי אוה
(ל"וח יבשותכ) םהילעש םוי ותואב סוניכל ועסיו ועטי אל הלא םיחרואש ידכ תאזו ,ק"הראב
.5בוט-םויכ רומשל

ותיבו שיא דחיב םיאצמנ חספה גחבש ,לארשיב גהונה" :יברה הנעמ - תועיסנ ןונכת
- חספ יניינעב ןוצרה יפכ רדהל רתויב השקש לע ףסונ .החפשמה שאר טרפבו ,(ותיבבו)
.6"ןיבהל לקו .רחא םוקמב םיאצמנשכ

תקולחל ןכו ,8שובלו ןוזמ ,7ןיטיח תועמל גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהב ליחתהל שי
.ןלהלדכ הרומש הצמ

שדוק-ירפס ןכו ,ולשמ ,הקדצ תפוק - לידבהלו ,שמוח ,רודיס דלי לכל ויהיש יאדכ :תודגה
רודיס דלי לכל ונקי גחה םדוקש - בוט המו .חספ לש הדגה - אמרג ןמזהש ןיינעבו .םירחא
.10לעופב הזב שמתשהל ץרמו תויח ול ףיסויש המ ,9הזב-אצויכו שדח

וב שוחל שיש תיכוכז ילכ םושב חספב שמתשהל אלש . . ולא תונידמב טושפ גהנמה" :םילכ
םירהזנה .11"תעל -תעמ ץמח הקשמ וכותב ההתשנ אמש וא ,םח ץמח הקשמ וכותל וריע אמש
.12הכרב םהילע אובת ,ללכ םילכה תרשכהל קקדזהל אלשו ,חספל םידחוימ םילכ םהל ויהיש

ידי-לעש ,רדסה תכירע םידימלתל תוארהל יוצר ,חספה גחל םיכומסה םימיב :"המגודל רדס"
אלש ןפואב תאז רדסלו ןנובתהל שי ךא ,ולא םיניינעב תורושקה תוכלהה םנורכיזב וקקחי הז
.13םהיתובא יגהנמב עוגנל

לכו ב"וש ,םינבר טרפבו - לדתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ :הרומש הצמ תקולח
תוצמ - םירדסהל םינפ -לכ-לע - םהיריכמל חספה גחל חולשל - רוביצ-יכרוצב םיקסועה
ומכ) םייללכ םירדס םירדסמש תומוקמב ןכו ,הרומש תוצמ אקוודו ,די-תויופא תולוגע
ד"בח ךוניח תודסומ ידימלתל גואדל שי - טרפב .14םינגראמה תאז ורדסי (המודכו תונולמב
- ירשפאה יפכ וז הרומשב רדהמה לכו הרומשה ילבקמ יגוסב הברמה לכש ,ןבומ" .15םהירוהלו
.17'תיזכ' :אוה וז הקולחל ילמינימה רועישה .16"חבושמ הז ירה

לכ - ונייה ,םייבמופ םירדס וכרעי רתאו רתא לכבש םינברהש ,עיצה יברה :םייבמופ םירדס
,"ריע לש הבוחרב" ,'וכו וידימלתו ותיב ינב םע דחיב ,ולש 'רדס'ה תא ךורעי םהמ דחא
,תימוקמה תונותיעב תועדומ םסרפל .'יבמופה רדס'ב ףתתשהל םוקמה יבשות לכ תא ןימזיו
הצורה לכו ,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב ,בחרה להקל חותפה 'יבמופ רדס' ךרוע ימוקמה ברהש
ןמ רבד םישרוד ןיאש - השגדהבו ,'וכו תוצמ שולשו תוסוכ עברא לבקל ,רדסב ףתתשהל לכוי
לכ אלא ,רדסה םויס דע ראשיהל תובייוחמ אל םגו ,תרחא אלו תיפסכ הרומת אל ,ףתתשמה
.18הצריש עגרב תאצלו סנכיהל לכוי הצורה

םיאתמ חוכ-יופיי וא ,יללכה רטשל ופרצל ולכויש רצק הריכמ-רטש ץיפהל ןוכנ :ץמח תריכמ
לוטיל םילולעש םישנא םג הז ןיינעל ףרצל שי .19ץמח-ילכו ץמח םיאצמנ םהבש תומוקמה לכל
.20חספב ץמחה ןמ הלילח

יכרדב לדתשהלו ,21ןקזה ר"ומדא ק"כ תעדכ ,אקווד 'ןלבק ברע'ב ץמח תריכמל גואדל שי
.תאז ושעיש םינברה לכ לצא םעונןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס י"בה ע"ושב ןייע (1
ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'ב לבא ,הרותה
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ תשרפ םגש

.'ותעב רבד' חול (2

.(םש א"גמ ,חכת 'יס ג"הנכ) לגעב ואטח אל יול ינבש ןוויכ ,לגעה השעמ ףוס דע תכשמנ 'ינש' תיילע (3

השמ לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א ,בל) "לודג יוגל" דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (4
- ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל - זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ (". .
-ירפב - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי ר"רה ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה ןכ
הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו ,(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת 'יס שדח
.םירפא-ירעש 'סב ללכ

.33 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (5

תוישרפ 'ד ריכזה אל ורודיסבו ונחלושב ז"הדאו .ה"פרת ס"וס ב"נשמב ואבוה הזב תועדה) ד"בח-ללוכ חול (6
.(ללכ

םילשהל יברה גהנ ןכאש יפכ ,ארגפד ימויו ט"וי לכ ירחאש תבשב ה"כ הרואכלו) גכק 'מע אכ ךרכ ק"גא (7
.(זא

שדוק-תוחיש .ג"לשת ףרוח ,(תיליע-תרצנ ריעה בר - םויכ) לצרה 'יש והיעשי ר"רה ח"הרהל 'תודיחי' (8
תוחפה לכל . . עיגהל לדתשהל" :(ארוגידס ללוכל) 256 'מע המכחה לצב 'סבו .מ"כבו ,694 'מע ב"ח ו"לשת
."םישדוח 'גל וא 'בל תחא

.םידרפנ םירודמב 'תודיסח ירעש'ו 'הרות ירעש' ויה ,ץ"חרת-ה"צרת םינשב אשראווב ל"יש 'םימתה' יצבקב
,הרות סוניכ ,הרות ירבד ,םידימלתה לופלפ :ומכ) תואישנה רחאל ונייח תיבב רואל ואציש םיצבקב םלוא
איה הדרפהה םהב ילואו .םיאשונה ןיב הדרפה התיה םהבש 'ש"נאו םימימתה תורעה' יצבק איצוהל ;הרות לידגי
יכ ,ב"אה תויתוא רדס יפל דחי םרדסל אלא ,תודיסחו הלגנ ןיב דירפהל אלש הארוהה התיה ,(תואיצמה תבייוחמ
רמא יברהש א"יו .'םידימלתה לופלפ' יכרועמ ,ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרה עיפשמה יפמ) "איה תחא הרות"
םיללוכהו תובישיה ןיב עודי וניא רבדהש לבחו .(ךפיהלו ,תודיסח אצמי הלגנ םש שפחמש ימש לועפל ונוצרש
.דוחל תודיסחו דוחל הלגנ ,'םירעש' תנוכתמב םיספדנ םדוע ק"הראב טרפבו םיצבקהמ םיברו ,ונלש"ןישרודו ןילאוש"

םייחה-ףכ ,םינורחא םשב ב ק"סוס םש הרורב-הנשמ ,חספה ינפל םוי 'ל ונייהו .ג"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (1
.ו"ס םש ןחלושה-ךורע האר - שרדמה תיבו םיכרבא-ללוכ ,הבישיב טרפבו .םירוזחמ םשב ג ק"ס

.א"ס םש ז"הדא ע"וש ,ומצע םירופה םוימ םיליחתמ 'םוי םישולש'ה (2

.ג"כס ולת 'יס ז"הדא ע"וש (3

רחשה דומעמ קר הצמ לוכאל רוסא ןידה ןמ .טיש 'מע ח ךרכ ק"גאמ ,צק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (4
ןיגהונ הברהש ג"הנכ יריישמ איבה ז ק"ס םש בקעי-קוחבו .ד"ס אעת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,חספ ברע לש
(ךליאו א,ברע ףד) הנק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגיא ת"ושב .םינורחאב אבוהו ,שדוח -שארמ הצמ לוכאל אלש
,הווצמה תוביבח םושמ אוה םעטהש ןוויכש 'כ (טכ ק"ס ב"יפ) הווצמ-תוצמ 'סבו .ונגהנמלו םגהנמל רוקמ ראבמ
דע ררבל שי הרואכלו) ע"עו .כ"ע ,םמעטו םתיארמב ןיוושד ,לוכאלמ ענמיהל יואר ץמח לש תוצמב וליפא ירה
כ"כו ,ומצע חספ ברע רקובב רימחהל םוקמ שי פ"כעו .ג"לס הנת 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע .שממ ץמח ןה המכ
.(בכ הרעה ב"פ א"ח חספ לאירבג-יעטנב

.דנ 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (5

.ופוסבש םוכיסבו ,ה"נשת ןודנול ,'םוקמל םוקממ רבועהל ינש בוט םוי' סרטנוק הארו

.גצק 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (6

ןילאוש' ןינעל ,רוביחה ו"אובו ,תאז רשוק א"ס םש א"מרבש וריעהו .ךליאו ה"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (7
.(294 רופיס ,םידעומ ,םידיסח-ירופיס האר) ש"ייע ,'ןישרודו

.דועו 399,339 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' האר (8

ךירצ (ז"ס ט"כקת ח"וא ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט .ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) ןיד-יפ-לעש הממ ןכש-לכמב (9
.םיזוגאו תוילק ול תונקל

תודחוימ תודגה ךכ םשל ק"האב ח"אצ זכרמ י"ע תוצפומו וספדנ ןכאו .343 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (10
.ןודנב יברהמ ולבקתנש תוטרופמ תוארוהל םאתהב ונכוהש ,הדומצ תונומת תרבוח םע ת"הק תאצוהב

'סב הארו .םירוסיאמ םג םרישכהל אלש ש"נא ןיב גהנמה ץופנ ןכו .גע ףיעס אנת ןמיס ז"הדא ע"וש (11
ל"נה 'סב האר ,ת"ושה ירפסב תובר ונד 'וכו סקרייפו סקלרוד יבגלו .טנ ףיעס ג"יפ 'חספל םילכ תלעגה'
.העש ףיעס ג"יפ

.'י תוא ,ל"נה 'סל אובמב האר (12

.נש 'מע י ךרכ ק"גא (13

.37 'מע םיגהנמה-רפס (14

.ופ 'מע אי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (15

.ו 'מע אי ךרכ ק"גא (16

.אי 'מע גי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (17

.ק"הראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ד"רמ ,851 'מע ב"ח ו"משת 'תויודעוותה' (18

.ופק 'מע כ ךרכ ק"גא (19

.דק 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (20

המכ אטישפ (1 - הז רוסיא לע ורבעי םא םג לבא .תאז תושעל םהל רוסאש םירכומה תא וריהזיש ןבומ :םשו
- לטונהל עגונב וליפא (3 .יווה אל - ןוקיתה תויאדווכ יאדו - םידשחנהל עגונב םג (2 .הז ושעי אל ל"נהמ
אל ותו לטונש המ אוה לזוג םא יכ [די-גי םיפיעס חמת 'יס ז"הדא תעד עמשמ ןכ] הריכמה הלטב אל תועד המכל
- אבהלו ןאכמ והזד ל"י - הריכמה הלטבד [חיק 'יס ב"ח ריכש-הנשמ ת"וש האר :ה"א] רמואהל וליפא (4 .ידימ
השעב ףא וילע ןיקול ןיא תועיד המכל - השעמ וב ןיאש ואלו .וז העש דע אצמי-לבו הארי-לב רוסיאמ לצינו
-לבד רוסיאב חספה ימי תנומש לכ :עירכמ המ ע"צ - וילע ןיקולד רמאד-ןאמל וליפא (5 .[וילע רובעל] השעמ
ואלב יאק - היינקה לוטיב עגר - דחא עגרש אלא ,רתוי רצק ןמז וא - ןיקול ןיאש ןפואב אלא אצמי-לבו הארי
השעמ ןאכ ןיאש רמול שי הז יפל הברדא הנה - ערפמל הריכמה הלטבד רמול -יצמית-םא וליפא (6 .וילע ןיקולד
.חספה גח ךותב היינקל םוקמ ןיאו ,הריכמ ןאכ התיה אל םלועמ יכ ,הז לע ןיקול ןיאו

:הריכמה רטשל ןלהלד חסונה ףסונ ,תועדה לכל ןוכנ אהיש ידכו ,יברה לש וינוקיתו ויתוארוה פ"ע ,ףוסבלו

וליבשב רוכמל ,סרפ לבקל תנמ לע אלשו הנוקה ירכנהמ השרומ ,הצרי םאב ,היהי וחוכ אב וא רכומה לארשי"
."םירכמנה םיניינעהמ הנתמב תתל וא

.1399 'מע םש ןלהל ללוכה רעש ח"מהעבמ ורואיבו ,1120 'מע חספ 'לה ףוס ולש ע"ושב ספדנ - ורודיסב (21
ןכו ,בונילב 'יש צ"ייר ג"הרהל 'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' רפסב הכוראבו ,אנר 'מע 'הכלהב םידעומה' הארו
,ולש 'תואווקמ ינוקית' ס"וסב ספדנה ,ןיוול 'יש ב"שר ג"הרהל 'וניתובר תנקת יפל ץמח תריכמ' סרטנוקב
.ח"נשת ןילקורב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il