- ח"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רדאב ד"כ * שדוחה / ידוקפ-להקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"הלואג לש שדוח" - ןסינ שדוח


לכ הל רשקל םילדתשמ ,הלואגל שממ תוכימסב םיאצמנש ןוויכ
היהת לארשי-ינב תלהקה תומילשו רקיע - "להקיו" * ןיינע
ןיב רוביחה ,"ידוקפ" תשרפ * המלשהו תיתימאה הלואגב
רשק םירושק הלא לכ - ןסינ שדוחו ,"ידוקפ"ל "להקיו"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלואגה ןיינעל קודה


ןוויכ - המילשהו תיתימאה הלואגה םע 1ןיינע לכ רשקל םילדתשמ תונורחאה םינשב
ר"ומדא ח"ומ ק"כ זירכהש זאמ םינש המכו המכ ורבע רבכש ,2הלואגהל שממ תוכימסב םיאצמנש
םיכירצו ,3"םירותפכה חוצחצ" םג ללוכ ,הדובעה יניינע לכ ומייסש (וימיב) ונרוד אישנ
.4"םכלוכ ןכה ודמע" - ונקדצ חישמ ינפ תלבקל ןכה דומעל קר

:יכ ,המילשהו תיתימאה הלואגל דחוימב ךייש "םכלוכ ןכה ודמע" ןושלהש ,ריעהלו]

רקיעש ,6"ודבועלו ותרשל 'ה ינפל דומעל" ,5"ךלמה ינפל דמוע"כ ,ףקותב הדימע - "ודמע"
.המילשהו תיתימאה הלואגב היהת הזב תומילשה

"םוי דועבמ הננימזיש תבש תדועסל אנמחר הבשחא"ש וניצמש יפכ ,בושח רבדל הנכה - "ןכה"
הנכהה לדוג ןבומ הזמו ,"הבר הנכה" ,וילא הנכהה םג לדגת רבדה תובישח לדגתש לככו ,7
.המילשהו תיתימאה הלואג - בושח יכה רבדל השורדה

הלואגה) הז ינפלש תולואגה יבגל המילשהו תיתימאה הלואגה תלעמש עודיכ - "םכלוכ"ו
אלש תולואגה ראשבכ אלד) שממ לארשי ינב לכד הלואגהב איה (8'וכ ידמו סרפ ,לבב תולגמ
.[שממ "םכלוכ" ,לארשי ינב לכו לארשימ דחאו דחא לכ ,(9שממ לארשי ינב לכ לצא ויה

- הז ןמז לש ונכותל המילשהו תיתימאה הלואגהד תוכיישהו רשקה ראבל שי ,ךכל םאתהבו
,ןסינ שדוח םיכרבמ ובש רדא שדוח לש ומויסב (וז הנש תועיבקב)ו ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש
ךרוצ אלל) יולגב טלובה ןפואב אוה הלואגהל תוכיישהו רשקה ןדיד ןודינבש טרפבו
.ןמקלדכ ,(שופיחב

:ידוקפ-להקיו - עובשה תשרפ
לארשי ינב לכ תלהקה תומילשו רקיעש - "לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו" - "להקיו"
ןפואב ,10"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב היהת שממ
.11"הנה ובושי לודג להק"ד

ומכ ,לארשימ דחאו דחא לכבש ,"ןכשמה ידוקפ" לע םג זמור - "ןכשמה ידוקפ" - "ידוקפ"ו
"דחאו דחא לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב" ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 12בותכש
דחאו דחא לכד (14"וניתדובעו ונישעמ") הדובעה יניינע לכד לכה-ךסהו ןובשחה ,ונייה ,13
ןיינמל דעו ,"םכותב יתנכשו"ד ןיינעהב לארשי ינב לכו (ושפנ תוחכ רשע לכב) לארשימ
תיתימאה הלואגב (ה"בקה ידי-לע) ירישעה ןיינמב ותומילשו ורקיעש ,םמצע לארשי ינבד
.15המילשהו

ירה ,ומצע ינפב ידוקפ תשרפבו ומצע ינפב להקיו תשרפב הלואגה ןיינע תשגדה לע ףסונו
דחאו דחא לכד הלואגה - דחי םג ידוקפ-להקיו תוישרפה 'ב רוביח דצמ הריתי השגדהב הז
ומכ ,ומצע ינפב לארשימ דחאו דחא לכד (ידוקפ) ןיינמהב שגדומכ ,ומצע ינפב לארשימ
.(להקיו) דחי לארשי ללכד הלואגהו ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" 16בותכש

לארשי ינב לכ תא ללוכ (ידוקפ) ןיינמהש םג זמור ידוקפ-להקיוד רוביחהבש ,רמול שיו
ףטה םג אלא ,הנש (ב"יו) ג"י ןבמ וא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ קר אל ,ונייה ,(להקיו) שממ
.17

ראש תלילשל עגונב - ידוקפ-להקיוד רוביחהש הלואגה ןיינע תשגדהב ףיסוהל שיו
:הלואגה ןיינעל םיכייש םניאש (םמצע ינפב "ידוקפ"בו "להקיו"ב) םישוריפה

הלואגהד הלהקהה דבלמ (םישוריפ) םינפואו םיניינע המכב תויהל לוכי ,ומצע דצמ "להקיו"
םויבו") תבש תרהזא םהל רמול לארשי ינב תלהקהד (ארקמ לש וטושפ) טושפה שוריפהמ לחה -
רמא" 19שרדמב אתיאדכ ,הז ירחאלש תורודב םג ותמגודו ,(18"'וג ןותבש תבש 'וג יעיבשה
תורוד ךממ ודמליש ידכ ,תבש תוכלה םיברב םהינפל שורדו תולודג תוליהק ךל השע ה"בקה
דומיל קר אל) 20הרותה תוכלה דומיל םשל הלהקה - "'וכ תבש לכב תוליהק ליהקהל םיאבה
ןויע שרודה דומיל ,22"אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאל" אלא ,21"רכש לבקו שורד"ד ןפואב
,(23לעופב השעמל עגונש ןיינעב הרות לש התתימאל ןווכל ךירצש ועדויב הריתי הקמעהו
.(24םיללכו םיטרפ יוביר םהב שיש ,"אתבשל אתבר אתכלה") תבש תוכלה טרפבו

ןיינמ דבלמ (םישוריפ) םינפואו םיניינע המכב תויהל לוכיש ,ומצע ינפב "ידוקפ" ןכו
םינמנש (הזב אצויכו ,(26יול) דחא טבש) לארשי ינבמ המכ לש ןיינמ - 25הלואגהב ירישעה
ידוקפ" ךרד-לע) שדקמב הדובעל סייפה ליבשב ןיינמה - אמגודלו) םייוסמ ךרוצל דחי
.28("'וכ ןהיתועבצא לע 72הנומ"ש הז ידי-לע ("ןכשמה

םידמולשכ םגש ,ןבומ ,הלואגהל םיכייש םניאש םיפסונ םישוריפ-םינפוא םנשיש ןוויכו
ןיינע תשגדה ,אלימבו ,םישוריפה ראש ןיב ףסונ שוריפ הז ירה ,הלואגל ךיישה שוריפה
.המילשהו תיתימאה הלואגל המיאתמה תיתימאה תומילשב הניא הלואגה

הלואגהב קר ךיישש ןוויכ - דחא ןיינעל "ידוקפ-להקיו"ד רוביחל עגונב ןכ-ןיאש-המ
(ידוקפ) ירישעה ןיינמ ,וידחי "ידוקפ-להקיו"ד םיניינעה 'ב ויהי הבש ,המילשהו תיתימאה
"ידוקפ-להקיו"ד תוכיישה תשגדומ ,(להקיו) "לודג להק" םישענש יפכ לארשי ינב לכד
.תומילשבו תויתימאב הלואגהל

עגונב םג המילשהו תיתימאה הלואגהל תוכיישב "ידוקפ-להקיו"ד רוביחה ןכות ראבל שיו
:וילכו ןכשמה תיישע - (השרפה םש לע ףסונ) השרפה ןכותל

ינשב ןכשמתנש שדקמל זמר - םימעפ יתש ,"ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא" - ןכשמה תוללכל עגונב
ישילשה שדקמה-תיבב (30שדקמ ירקאד ןכשמ) תושדקמה ינשד (להקיו) הלהקהה - 29"ןינברוח
. . ןכשמב ץפחה רקיע") ןוראהב שגדומכ ,דחי םהינש ללוכש (31"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ")
השעמ"ד הלעמה ןה) תוינש תוחולו 33תונושאר תוחול וב ויהיש (32"הניכשה תחונמ םוקמ
תומילשה ,36"ךל לספ"ד הלעמה ןהו ,35ןוילעה דצמש תומילשה ,34"םיקולא בתכמ"ו "םיקולא
(תוחולה לעב) ךרבתי ותומצעו ותוהמ דצמ םהש יפכ - 38דחי םהינשו ,(37ןותחתה דצמש
.דחי םג םהינש ללוכ ןכלש תוקלחתהמ הלעמלש

ינפוא לכ תלהקה - (39הנוהכ ידגב םג ללוכ) וילכו ןכשמהד םיניינעה יטרפל עגונבו
םינפואה לכ רשאכ איה התתימא תומילשש ,תמא-תרות ,הרות יפ-לע םיירשפאה םתיישע
.(40"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" ,הרותב םתתימא לע ףסונ) לעופב השעמב םיאב םיירשפאה

:אמגודלו

- 41"'הל שדוק 'וג וילע ובתכיו 'וג שדוקה רזנ ץיצ תא ושעיו" - ץיצה תיישעל עגונב
רמאו ,הטמל ד"מל שדוקו הלעמל א"ה ד"וי ,ןיטיש 'בב וילע בותכ" :42ארמגב אתגולפ וניצמ
."תחא הטישב 'הל שדוק וילע בותכו ימורב ויתיאר ינא יסוי 'רב רזעילא 'ר

והאר (43"םימכחה ילודג"מ) יסוי 'רב רזעילא 'רש ןוויכ ,הרואכלד - הזב םירואיבהמו
ם"במרה ןיד-קספ יפ-לע - רבדב אתגולפ ךייש ךיא ,תחא הטישב 'הל שדוק וילע בותכש ימורב
,"תחא הטישב והובתכ םימעפו רשכ תחא הטישב ובתכ םאו . . ןיטיש ינש וילע בתוכו" 44
תחא הטישב םגו ,אבוכיעל הז ןיא ,"ןיטיש 'בב וילע בותכ"ש אמק אנת תעדל םגש ,ונייה
בותכש ץיצו ןיטיש 'בב וילע בותכש ץיצ ,שדקמה-תיבב לעופב ויה םהינשו ,45הליחתכל רשכ
.46תחא הטישב וילע

םילוכיש - םתיישע יטרפ ושרפתנ אלש הנוהכ ידגבמ המכל עגונב רמול שי הז ךרד-לעו
םתדובעב (47םינוש םינמזב) םינהכה ושמתשה םהינשבו ,םינפוא המכב לעופב םואשעו םתושעל
.48שדקמב

אירטו אלקשו לופלפל וכרטצי אלש ,ישילשה שדקמה-תיבב היהת הז לכב תיתימאה תומילשהו
ויהיש םיירשפאה םינפואה לכב ,שדקמה ילכו הנוהכ ידגב יטרפ לכ לעופב ואריש ןוויכ 'וכ
.שממ לעופב

תועיבקב הריתי השגדהב הז ירה ,ידוקפ-להקיו תשרפב הלואגה ןיינע תשגדה לע ףסונו
:ןסינ שדוחה םיכרבמ תבשב ידוקפ-להקיו תשרפ ןירוקש ,וז הנש

ולע(ש) םישדחה תומש" יפ-לע) ומשב םג זמורמכו ,49"הלואג לש שדוח" ארקנ - ןסינ שדוח
"םיסינ" קר אלו ,51"לארשיל םיסינ ושענ ובש" םש לע ,סנ ןושלמ "ןסינ" - (50"לבבמ םדיב
.52"ול ושענ םיסינ יסינ"ש ,"ןסינ"ד ן"ינונה 'בב זמורמכ ,"םיסינ יסינ" םג אלא ,םתס

ןמ הלעמל אוה ךרבמהו ,ןסינ שדוח תא ךרבמ תבשהש ןוויכש - ןסינ שדוח םיכרבמ תבשו
רשאמ רתוי הלענ ןפואב (םיסינהו) הלואגה ןיינע וב שיש ,רמול ךירצ ךחרכ לע ,ךרבתמה
.53המילשהו תיתימאה הלואגהל (רקיעב) זמורש ,ומצע ןסינ שדוחב

,הלואגה ןיינע םע רושק אוה םגש ,רדא שדוחב אוה ןסינ שדוח םיכרבמ תבשש ,ףיסוהל שיו
הלואג ךמסימ" (ןסינל ךומסה רדאב םירופד תועיבקהל עגונב) 54ארמגה ירבדב שגדומכ
ךמסימ" ןושלה ,ירה ,55חספ תלואגל םירופ תלואגד תוכימסהל איה הנווכהש ףאש ,"הלואגל
.המילשהו תיתימאה הלואגה םג ללוכ ,םתס "הלואגל הלואג

,ןסינ שדוח םיכרבמ ובש ,ידוקפ-להקיו תשרפ שדוק-תבשה םויב ונדמועבש ןוצר-יהיו
.המילשהו תיתימאה הלואגהל שממ דימו ףכית הכזנ

,השודקה ונצראל ,"הנה ובושי לודג להק" ,"להקיו"ד ןיינעה - עובשה תשרפד ןונגסבו
."ןכשמה ידוקפ"ד םיניינעה יטרפ לכ ויהי ובש ,ישילשה שדקמה-תיבלו שדוקה ריע םילשוריל

אל ,"דעומ להואמ וילא 'ה רבדיו השמ לא 56ארקיו" - החנמב ןירוקש יפכ - הזל ךשמהבו
לא אצי 'ה שקבמ לכ היהו ("הרות ישקבמל דעו תיב") דעומ להוא ול ארק"ש השמ לש ולהואמ
לעמ" ,(58דעומ להואמ אלא ומע רבדנ אל ןכשמה םקוהשמ"ש) ןכשמהמ אלא ,57"דעומ להוא
.59"םיבורכה ינש ןיבמ . . תרופכה
- םחנמ תרות' ,א"שנת'ה ןסינ שדוחה םיכרבמ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 382-376 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה
הלואגהל ולש תוכיישהו רשקהש ןיינע כ"וכאעו ,הלואגהל תוכיישהו רשקה אוצמלו שפחל ךירצש ןיינע םג (1
.ןמקלדכ ,יולגב שגדומ

.(ב,זצ ןירדהנס) "ןיציקה לכ ולכ" רבכ ארמגה ןמזבש ךכל ףסונ (2

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (3

.מ"כבו .תבט ו"ט "םוי םויה" הארו .טער 'מע שיר ד"ח ולש ק"גא (4

.ב"ס ד"קס ח"וא ז"הדא ע"וש (5

.ןפוסב לבויו הטימש 'לה ם"במר (6

.ב,ב הציב י"שרפ (7

ךכל ףסונש ,םירזוכה ןמזבכ - אפוג תולגה ןמזב (ךרע יפל) "הלואג" לש בצמו דמעמ יבגל כ"וכאעו (8
.ירזוכה רפסל אובמב תויטרפב האר) 'וכ ורייגתנו ומע ישנאו ירזוכה ךלמ אב ,י"נב דיב התיה תוכלמהש
.(נ"שו

.תולג הירחא ןיאש (המילשו תיתימא) תיחצנ הלואג התיה אל - (י"נב לכל התיהש) םירצמ תלואגו (9

.נ"שו .ךליאו 8 'מע א"יח ש"וקל האר (10

.ז,אל הימרי (11

.ח,הכ המורת (12

.דועו .א,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (13

.ז"לפר אינת - ז"הדא ןושל (14

.נ"שו .אי ,ב"פ ר"בדמב .ט אשת אמוחנת (15

.בי,זכ היעשי (16

ףסוי לכלכיו" - ("תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ו) םירצממ הלואגל הנכהל עגונב ש"מ ד"עו (17
.(בי,זמ שגיו) "ףטה יפל םחל 'וג

.ב,הל (18

.ג"ס צ"רס ח"וא ז"הדא ע"וש .ונתשרפ שיר ש"לי (19

אלא תוכילה ת"א ,ול םלוע תוכילה 'וכ תוכלה הנושה לכ" (נ"שו .ב"עס ,חכ הליגמ) ל"זראממ ריעהלו (20
."תוכלה

.נ"שו .א,דמ הטוס (21

.א,וכ אמוי (22

.ות 'מע ו"סרת ךשמה האר (23

.(ז"פר תבש האר) "לודג ללכ"(ד ןפואב םהש םיללכ) םג אלא ,םתס םיללכ קר אל - אפוג הזבו (24

.ז"נפלש םיניינמה 'ט לע ףסונ (25

.ךליאו די,ג רבדמב האר (26

.ד"פר ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .ב"פר אמוי (27

. . הרוש הכרבה ןיא" (נ"שו .ב,ח תינעת) ל"זראמכ ,הכרב לש ןיינע וניא םתס ןיינמש ףאש ,ריעהלו (28
תוכרב) *"םהב תטלוש ערה ןיע ןיאו םהילע םיסכמ םימ"ש םיבש םיגדכ ,"ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא יונמה רבדב
.(רבדמב פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר) הכרב לש ע"וה הרות פ"ע ןיינמ ,מ"מ .(א,כ

םימבש םיגדה תא תוארל ולכויש םיקיידמש ,םיגד וב שיש רהנל ךומס ךילשת תרימאבכ ,םימב םיארנשכ םג (*
.(ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהנש יפכ)

.ידוקפ פ"ר י"שרפ (29

.א,ב ןיבוריע (30

.זי,וט חלשב (31

.המורת פ"ר ן"במר (32

.(הריבשמ הלעמל) ןתומילשב תונושאר תוחול םג אלא ,תוחול ירבש קר אל (33

.זט,בל אשת (34

ולוכיו" ומכ) ןוילכ ןושלמ םגו ,תומילש ןושלמ - "'וג ותולככ השמ לא ןתיו" (חי ,אל םש) ש"מכו (35
.(אעקתת'א 'מע אשת ת"הוא האר - "םימשה

.א,דל אשת (36

.(נ"שו .א,י תבש) "תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש" ד"ע (37

,ןיווק 'ב םתויה םע ,(חי,אל אשת י"שרפ) "תווש ןהיתש ויהש ביתכ (רסח) תחל"ש - תוחולה ינשב ומכ (38
-ילעבה תדובעו םיקידצה תדובע ,תוינש תוחולו תונושאר תוחול ,תוחולה יגוס ינשב ותמגודו ,השעת אלו השע
.(ךליאו 354 'מע ב"ח א"שנת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות) ז"נפלש תודעוותהב ראובמכ ,הבושת

ןכה ודמע") הלואגהל הנכההל דחוימב ךייש (מ-ב,חכ הווצת) "תראפתלו דובכל" םניינעש ,ריעהלו (39
.(א"ס ל"נכ) םירותפכה חוצחצל דעו ,םיחצחוצמו םייקנ םידגבב ("םכלוכ

.נ"שו .ב,גי ןיבוריע (40

.ל,טל (ידוקפ) ונתשרפ (41

.דועו .א,ה הכוס .ב,גס תבש (42

.םש תבש יריאמ (43

.ט"פר שדקמה ילכ 'לה (44

.*ןירדהמה ןמ ןירדהמל דע ,הווצמ רודיהל םגו (45

-----

איה ("טושפ גהנמ") י"נב לכ תגהנהש - (שדקמהו חבזמה תכונח םע רושקש) הכונחל תוכיישהמ ריעהלו (*
.(ב,אכ תבש) "ןירדהמה ןמ ןירדהמ"ד ןפואב


.נ"שו .ךליאו 200 'מע ו"כח ש"וקל הכוראב האר (46

"'וכ הדובעה ללחמ ז"ה . . םיטנבא ינש וא תונתוכ יתש שבלש ןוגכ ,םידגב רתיה" ירהש ,תחא תבב אלו (47
.(ה"ה י"פ שדקמה ילכ 'לה ם"במר)

'מ לכ הלודג הנוהכב שמישש העדהל) םידגב הנומש - וניבר השמד הנוהכ ידגב ינפוא 'ב וניצמש ד"עו (48
.((נ"שו .א,דל ד"ע) םיאולימה ימי תעבשב) ןבל קולח וא .((א,בק םיחבז) וערזמ אלא הנוהכ הקספ אלו ,הנש

.אי ,ו"טפ ר"ומש (49

'מע ו"ח ש"וקל האר) םלועב רתויב ךומנה םוקמה) "לבב"ש ןוויכש ,ריעהלו - .ב"ה א"פ ה"ר ימלשורי (50
איה הדיריה יכ ,היילעה תילכת איה ("לבבמ םדיב ולע") לבבמ היילעה ,ירה ,הדיריה תילכת אוה ((נ"שו .16
.הדיריה לדוג ךרע-יפל איה היילעהו ,היילע ךרוצ

.ב,בי אב פ"הע ט"קלו ז"ספ (51

.םש א"שרהמ ג"אדחו י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב האר (52

תלפתב) "לארשי לאוג"ל ,םירצממ הלואגה לע יאקש (ש"ק תוכרב םתוח) "לארשי לאג" ןיבש קוליחה ד"עו (53
.המילשהו תיתימאה הלואגה לע יאקש (*לוחה ימיד הדימעה

-----

םמצע םהש ןפואב לוחה תומיד "הלואג"ה תישענ ובש ,תבשה םויב םג לעופו ךישממש ,תבש ברע םג ללוכ (*
"היושע ךתכאלמ לכ" ל"צ תבשה םויבש (ט,כ ורתי אתליכמ) ל"זח ןושלב זמורמכ ,רתוי תילענ אגרדל םילעתמ
."היושע" איה הכאלמהש אלא ,השעמה ימי תששד הכאלמה הנשיש


.ב"עס ,ו הליגמ (54

.םש י"שרפ (55

תש) םדא" קוספבש יתבר ף"לאל םיאב ז"יעו ,"היהת לכל *רפעכ ישפנו"ד לוטיבה לע זמורש ,אריעז ף"לאב (56
דואמ הובג הגרדמב היהש ("םדקמ ןדע ןגב") אטחה ינפל היהש ומכ ר"הדא 'יחב" ,םימיה-ירבד תלחתהב "(שונא
בוקע" (ט,גי הימרי) ש"מכ ,תושילח ןושלמ ,"שונא"ד ןוקיתה םג השענ ז"יעש .(ב"עס ,א ארקיו ת"וקל) "הלענ
.המילשהו תיתימאה הלואגב היהת הזב תומילשהש ,"אוה שונאו 'וג בלה

-----

תחימצ - דחוימבו ללוכ ,םיניינעה לכד החימצה האב ונממש ,(כ,ג תלהוק) "רפעה ןמ היה לכה"ש ריעהלו (*
.הלואגה


.י"שרפבו ז,גל אשת (57

.אי,םש י"שרפ (58

.ארקיו פ"ר י"שרפב אבוה - אשנ פ"ס (59

בותכש ימורב האר ,"םימכחה ילודג"מ ,יסוי 'רב רזעילא 'רש ןוויכ
?רבדב אתגולפ ךייש ךיא ,תחא הטישב "'הל שדוק" ץיצה לע

ןיינע וב שיש ךחרוכ לע ,ןסינ שדוח תא תכרבמ תבשהש ןוויכ
ומצע ןסינ שדוחב רשאמ רתוי הלענ ןפואב (םיסינהו) הלואגה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


שגדומ ובש הלוגס ןמזב םיאצמנ
הלואגה ןיינע רתויב


?הלואגל "הלוגס ןמז" איה וז שדוק-תבש עודמ

המילשהו תיתימאה הלואגהל "הלוגס ןמז" ותויה - הז שדוק-תבשה םויב תודחוימה תולעמהמ
.ונקדצ חישמ ידי לע

םוי לכב ול הכחא" ,םינמזה לכב הפקותב איה חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאהש - המדקהבו
טרפבו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל ,םינורחאה תורודב המכו המכ תחא לעו ,"אוביש
ןורחאה רוד ,אחישמד אתבקעד ארד הז ירה ל"זח ירבדבש םינמיסה לכ יפל ,רשא ,הז ונרודב
תאיבל היפיצהו הנומאה ףקות ונשיש יאדווב ירה - הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש
.שממ דימו ףכית חישמה

הנומאה רתוי דוע תשגדומ םהבש םידחוימ הלוגס ינמזב רתוי דוע ףסותינ אפוג הזבו
ןה ,הלואגה ןיינע רתויב שגדומ ובש ,הז שדוק תבשה םויב ,ומכ ,חישמה תאיבל הייפיצהו
:הנשב ןמזה דצמ ןהו ,עובשה תשרפ דצמ

,שממ לעופב ןכשמה תמקהו תיישע תודוא רבודמ הבש - ידוקפ-להקיו - עובשה תשרפב
[...] ישילשה שדקמה תיבב ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"ב אוה ותומילשש

דחיבו ,"הנה ובושי לודג להק - "לארשי ינב תדע לכ תא 'וג להקיו"ד תומילשה היהת זאו
שגדומכ ,לארשימ דחאו דחא לכד תומילשה ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" ,הז םע
ינבד ןיינמה תומילשל דעו ,ומצע ינפב הנמנ דחאו דחא לכש - "ידוקפ"ד ןכותה - ןינמהב
.הדיתעה הלואגב ירישעה ןיינמ ,לארשי

,'וגו םכל הזה שדוחה" וב ןירוקש ,הזמ הריתיו ,ןסינ שדוח םיכרבמ תבש - הנשב ןמזהבו
,"תואלפנ ונארא םיירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ו ,םיירצממ לארשי ולאגנ ובש ,"הלואג לש שדוח"
ןידיתע ןסינב ולאגנ ןסינב" ל"זר רמאמכ ,ןסינ שדוחב היהת המילשהו תיתימאה הלואגה םגש
,"םיסנ יסנ"ל זמורש ,ן"ינונ 'ב וב שיש "ןסינ"ד ןפואב היהת הלואגהש םג ללוכ ,"לאגיל
דעו ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימיד םיסנה יבגל םג "תואלפנ" ,"תואלפנ ונארא"ב םג זמורמכו
.תואלפ ן"ונל

רועישב) עובשה תשרפב שרופמהב רתוי שגדומ הנשה ןמזל עובשה תשרפד תוכיישהו רשקהו
דחאב תינשה הנשב ןושארה שדוחב יהיו" - שדוח שארב התיה ןכשמה תמקהש (שדוק תבשה םויד
שרופמכ - ישילשה שדקמה תיבל עגונב םג ותמגודו ,"ןכשמה םקוה (ןסינ שדוח שאר) שדוחל
,"שדקמה תא תאטחו 'וג שדוחל דחאב ןושארב" רוביצבו היתוכרבב הז תבשב תרמאנה הרוטפהב
[...] ישילשה שדקמה תיבד ךוניחה

:לעופב השעמל עגונב ל"נהמ תוארוההמ

ןה ,עובשה תשרפ דצמ ןה ,הלואגה ןיינע רתויב שגדומ ובש הלוגס ןמזב םיאצמנש ןוויכ
,חישמה תאיבל היפיצו הנומאב רתוי דוע ףיסוהלו קזחתהל שי - [...] הנשב ןמזה דצמ
םיזרזמו םירהממש היתווצמו הרות יניינע לכב "וניתדבועו ונישעמ"ב תאש רתיב ףיסוהלו
רמ יתא זאש ,הצוח תונייעמה תצפהב הפסוהה - דחוימבו ללוכ ,הלואגה תא לעופב םיאיבמו
.ט"שעבהל חישמה ךלמ תחטבהכ ,אחישמ אכלמ אד
'א ךרכ נ"שת'ה תוחישה רפס - נ"שת'ה ןסינ שדוחה םיכרבמ ,שדוחה תשרפ ,ידוקפ-להקיו פ"ש תוחישמ)
(376-366 םידומע

רקיעה אוה השעמה


ןילוחה יניינעמ 'שדקמ' תושעל


תושדחתה לש ןפואב 'ה תא דובעל הווצמ ידוהי

לע הרומ ,(בותכה ךשמהד טוריפה אלל) םתס "שדוחה" - השרפה לש המש - "שדוחה תשרפ"
,תושדחתה לש ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובעש - הזמ הארוההו .תושדחתה לש ןיינע
.םישדח םיניינע שדחל ונייה

טושפ שיא םג ,ןכש - םיטושפ םישנאל וליפאו ,לעופב השעמל תכייש וז הארוהש ,ןבומו
רכינו אטבתמ ,שדח וניאש רבד תיישעל שדח רבד תיישע ןיבש קוליחהש האורו עדוי רתויב
.שחומב םיאורש יפכ ,השעמה ןפואב יולגב

:הזב ןיינעהו

קיפסמש ןועטל ידוהי לוכי זאש ,"ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ םג
שדחל ונממ םיעבות (דציכ - וזמ הריתיו) עודמו ,רבכ םנשיש םיניינע לע רומשל ורובע ידו
שדחל ודיקפתש ידוהיל ול םירמוא - רתויב השק הדובע וז ירה ,הרואכל ,םישדח םיניינע
.אקווד םישדח םיניינע

ה"בקהש םשכ ,ןכלו ,"תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש" תויהל - ידוהי לש ודיקפת :רבדה םעטו
,ינשה ףתושה ,ידוהיה לש ותדובע םגש ,ןבומ ,"תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמ"
.ןושארה ףתושה ומכ ,אקווד תושדחתה לש ןפואב תויהל הכירצ
,ב ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה שדוחה תשרפ ,עירזת תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1331 'מע


השודקל - תדלוהה-םוי לצנל

- "שדקמ" ויהי ידוהי לש תושרה יצפח םגש ,"שדקמ יל ושעו" יוויצה תא םייקל םיכרדה תחא
גהנמב וקיזחי - ףטו םישנ ,םישנא - ידוהי לכש יאדכ יכ ,התודוא רבוד רבכש ,העצהה האב
:תווצמו הרותל הרושקה ךרדב תדלוהה-םוי תא גוגחל בוטה

ול שי - םלועה תומואמ םג - םדא לכ .לוח לש ןיינע הרואכל אוה ומצע דצמ תדלוהה-םוי
-םוי תא םיגגוח (םלועה תומואמ םג) המכו המכש וניצמו ."רבוג ולזמ" ובש תדלוה-םוי
.םתדלוה

השעיש ,לוח םויכ ,ךכ-םתס ףולחיש םוקמב - ותדלוה-םוי תא לצנל חוכה ןתינ ידוהיל לבא
תולעהל" םויה התא לצניש ידי-לע ,היתווצמו הרות אלא בוט ןיא ,"בוט םוי"ל ותוא
דומילב ףסוי הז םויבו ,"םנקתיו בושי ,הבושתו ןוקית םיכירצהו םהב ןנובתהלו ויתונורכז
ךורעל - ולאל ףסונו .רודיהב תווצמה םויקו הקדצה תניתנ ,הליפתה תדובע ,הרותה
-םויב תובוטה תוטלחההש ידכ ,'וכו וירבח םג וא ותיב ינב םע תידיסח החמש לש תודעוותה
.תוטלחהה םויק תחלצהב רבדה ףיסוי אלימבו ,החמש ךותמ ויהי תדלוהה

יכ - רבדל חוכה רתוי דוע ןתינ ,ןסינ שדוח-שארב ונדמועב רשא ,הז לכב ףיסוהל שיו
יניינע לכ תא השודקל ךופהל חוכ-תניתנ הווהמ ,הז םויב התייהש ןכשמה תמקהש ךכל ףסונב
תדלוה םויל איבנה המדמ התואש םירצמ תלואג ,"הלואג לש שדוח שאר" םג והז ירה ,לוחה
.דליה
,ב ךרכ ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(שידיאמ םוגרת - 480 'מע

יבר יצוצינ


'ברע תובישי' םימיקמ ד"בח-יריעצ
שדוקה ריעב


ד"בח-יריעצ לש הנושארה ברעה-תבישי המקוה ג"ישת תנשב
ומקוה הירחא * ו"ת םילשוריב 'לארשי תיב' תנוכשב ,ק"האב
רעונ-ינב תואמ ןהילא וכשמש ,תופסונ 'ברע תובישי' ריעב
וכישמה ,םידימלתה ןיבמ תובר תורשע * םיידרחה םיגוחהמ
דוסיי לע * ייחד אנליאב ורשקתהו ד"בח תובישיב ןכמ רחאל
םידימלתל יברה לש דחוימה סחיה לעו הלא ברע-תובישי
םיכירדמלו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הדסונ ,ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע ,השודקה ונצראב המקוהש הנושארה ברעה תבישי
'יחיש רזעלא -לאומש 'ר ח"הגה םיחאה ידי-לע ,םילשוריב לארשי-תיב תנוכשב ג"ישת תנשב
.םש (בונידיוק םינפלמ) ד"בח תסנכה-תיבב ,ןירפלה 'יחיש קחצי-יול 'ר ח"הגהו ןירפלה

-תיב תנוכשב ברעה תבישי תגהנה תא יולב 'יחיש היבוט ברה ח"הרה לביק ז"טשת תנשב
'יחיש יבצ 'ר ח"הרהו ץיבוניבר 'יחיש ללה 'ר ח"הגה הב וקסע ןמזה ךשמב .לארשי
'ר ח"הרה לש וחוצינב ,תפסונ ברע תבישי דסח-ירעש תנוכשב הדסונ הנשכ רובעכ .ךבנזייא
.טור ןהכה 'יחיש ילתפנ

"עבטהמ הלעמל"

:םילשוריב ח"אצ תלהנהל (הצ 'מע אי ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת רייאב ג"יב יברה בתוכ ךכו

ןבומ ןכלו . . והב אחתרמ אק שדוקה תרהט לע ךוניחד ןיינעה רשא ינא הנהנ
ךירצש םיטרפ שי םאשו ,לודג יכה ץרמב הז לעפמב םג וכישמיש הקזח יתווקתש
,הז םג השעיי ירה ,הלילשו ןועריג ידי-לע םג וא הפסוה ידי-לע םנקתל
.החלצהבו ץרמב ףסותי הז ידי-לע ,הברדאו

:בתכמ ותואב ,יברה ןייצמ ברעה תובישיל תפסונ תוסחייתהב

.'וכו די-לעש ברע תבישי םשב םתס תורקל שי םהלש לעפמהל

:הכרבבו הווקתב יברה םתוח ובתכמ תא

הלעמל החלצה ,הצוח תונייעמה ץיפהל החלצהב םכרבמו תובוט תורושבל הכחמה
.עבטה ןמ

"הככ םימעפ ףלא"

,ןגו-תיב ,העבש-תלחנ תונוכשב ,ברע-תובישי דועו דוע םילשוריב ודסונ ןמזה תצורמב
.םירעש-האמו ןומטק ,היבלט ,הירדהנס

-נ 'מע וט ךרכ שדוק-תורגא - ז"ישת ןסינב ג"י) טור ילתפנ 'ר ח"הרה לא יברה בתוכ ךכו
:(אנ

תוצע שפחל ךירצ ,ותאיב תצק תרחאתמ ברעה-תבישיב ותוקסעתה דצמש בתכש המו
-תבישיב אוה ההוש התעש ןמזה תצק קוסעיש רחא ימ שי רשפא ,יתנווכ ,הזל
רחאה ופילחי ,דמול הב הבישיב תויהל ךירצ םירדסה ינפמו וז הלק העשל ברעה
היהי אל םגו ,הזב וניינעתי םא ,אוה השק ךכ-לכ אל חטבו ,ברעה -תבישיב
םאו ,אוה הלק העש קר חטבש ןוויכ ברעה-תבישי ידימלתל קזיה הז ידי-לע
,התע ותבישיב ודומיל ךישמיש יאדכ ,םירבדה ינש רדסל רשפא-יא ןפוא םושב
םיאתמ ול דומעת תונייעמה תצפהב ללכבו ברעה תבישיב ותוקסעתה תוכזו
םימעפ ףלא םיכז ובלו וחומ םישענש ,ןקזה וניבר תשודק דובכמ הרורב החטבהל
...הככ

:(ונש 'מע םש - ח"ישת רדאב ד"כ) יברה בתוכ ל"נהל ףסונ בתכמב

ותודעוותה ,'יש ברעה-תבישי ידימלת תודוא בתוכש המ תורקל דוחייב יל םענ
הנייהת תודעוותהה תואצותש הזב םיקסעתמה לכ םילדתשמ יאדוובו 'וכו םהמע
יאדווב זאש ,ברעה-תבישי ידימלת ךרעבש לעופ ןבומכ ,לעופל עגונהב תושגרומ
הרותה תוימינפש עודיכו ,ללכב םתביבסו םהלש םירוהה לע םג םשור הז השעיש
רדח הב הדוקנל רבוחמו ךיישה םוקמ לכב עפעפמש ןמשה ,ןמשד לשמנה אוה
.ןיבמל לקו ,ןמשה

..."ליהבמ"

ד"בח ברע תבישי םיקהש ,יולב 'יחיש היבוט 'ר ח"הרהל יברה בתוכ ט"ישת ןוושחרמב ב"יב
ךא .לארשי-תיב תנוכשב הבישיה תא בוזעל ץלאנ ךכ םשלו ,(י"גאפ) הירדהנס תנוכשב השדח
ךרכ שדוק-תורגא) בתוכו הז לכל סחייתמ יברה .לארשי-תיבל רזח ,םיאתמ םוקמ-אלממ רדעהב
:(אנ 'מע י"ח

-תיבב ברעה-תבישי תכרדה ומצע לע תחקל הצור שיא ןיאש בתוכש המ ליהבמ
יוביר ,הלומעתה לכ ירחאל םנמואה יכ ,'וכו הרזחב התחקל חרכוה ןכלו לארשי
םיאושנהש ,בתכנ רבכמ - אלפ דועו ?לועפל רשפא-יא ל"נה םג 'וכו םיבתכמה
דוחיבו ד"בח תונקסעב היהי םנמזמ קלחש ולדתשי ,תמא-תרות תבישיב םידמולה
.םימעט המכמו ,ךוניחהו הארוהה חטשב

תימינפה תילכתה

התואב ךדתשהש ,ל"ז םלהליו םחנמ ברה ח"הגה .םיאתמ שיא אצמנ ןכאש ,ויה בתכמה תואצות
ברעה-תבישי לוהינ תא ומצע לע לביק םלהליו ברה .תמא-תרות תבישיב דומלל לחהו ,הפוקת
.םירעש-האמ תנוכשל הכורא אל הפוקת רחאל הרבעש ,לארשי-תיב תנוכשב

ןוויסב ו"כ) "ברעה תובישי יניינע ביחרהל העצהה"ל הבושתכ האבה ,יברה לש תרחא תרגיאב
:הלא ברע-תובישימ ויתויפיצל יברה סחייתמ ,(זלת 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא - ט"ישת

דומילש ףא) ברעה תובישי לש תימינפה תילכתה לע ןנובתהל ךירצ ףוס ףוס
םידימלתהש (םיניינעה עבטב ירה ,רקיעו הלודג תילכת ומצע ינפב הרות
הנשו שדוח ירחאלש אלו ,םיקסעתמה םינווכתמ םהל תודסומה םתואב וכישמי
- ןאכמ הארנכו .םתודוא בתוכש תואמגודה ןתואכו .םירחא תומוקמל ורבעי
תוחורא תניתנב אלו ,הז רפשלו ןקתל ךיא ,םויה רדס לע התע תדמוע וז הדוקנ
טרפבו ,ןכומה ןמ תואצוהה ויה םאב וליפא) ,ןיינעה רפושי הזב אצויכו ברע
.('וכ הז ןיאש

"היח המגוד"

ברעה תבישי ידימלת"ל יברה בתוכ (דמק-גמק 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת תבטב ג"יב
."ויחי םהילע 'ה ו"ת םילשורי שדוקה-ריעב ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לעש דסח-ירעש

יתלביק ךכ-רחאו ,הבישיה םויקל םימי םייתנש תואלמל םבתכמ יתלבק ותעב
,תוניחבהו ברעה תובישי ידימלת לכמ ושעש סוניכה רבד-לע תועידיה םעונב
."הכונחה ימיב ךרענש

:בתוכו יברה ךישממ

הכונח ןיינעש תומוקמ המכב ראובמה יפ-לע יתכרב דחאו דחא לכל חלוש יננה
...המימת 'ה תרות . . ךתרות םחיכשהל היה

:יברה םייסמ ,ולוכ ןיינעה רבסה רחאל

ףיסומ ךלוהו ףיסומד ןפואב םכמ דחאו דחא לכב ל"נה לכ םייוקיש ןוצר-יהי
.ליעל רכזנה לכב תובוט תורושבל הכרבב ,רואו

תובישי יפינס ראשב רשא א"טילש םהירבחל םג הנפומו ךייש רומאה לכש ןבומ
בוט דימלתל היח המגוד םהל ושמשי - רקיעהו ,םירבדה םהל ורסמי חטבו .ברעה
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז וניאישנ וניתובר תנווכו תווקתל םיאתמ ,חילצמו

"הנהכו הנהכ"

ברע תבישי ידימלת ןוגרא"ל יברה בתוכ (טית 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת טבשב ד"יב
:"ויחי םהילע 'ה ,ו"ת שדוקה ריע םילשוריב

הפסוה תודוא תובוט תוטלחה ,ונכותו . . טבש ד"וימ םבתכמ יתלבק םעונב
.תודיסחה תרותו הלגנה תרות ,םייח תרות ,השודקה וניתרות דומילב

הווצמ ,הנשמ רבדל םיאתמו ,לעופב ולא תוטלחה ומייקי רשא ןוצר יהיו
.הנהכו הנהכ םהילע ופיסוי ,הווצמ תררוג

רשא יתנווכ ,המכח הברת םירפוס תאנק ,הזב םג םייוקי רשא הקזח יתווקתו
. השודקד האנק םהב ררועת 'יש םהיריכמו םהידידי םהירבחב ,הרומאה הגהנהה
םימש-ארי ,דיסח [תויהל] םהמ דחאו דחא לכ ,רומאה לכב םה םג ופיסויו .
.ןדמלו

:(וס 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא) טור ילתפנ ברהל י"חשת רייאב 'בב יברה בתכ ךכ

תואצרה לולכת רשא תרבוח סיפדהל םוקמ שי םא םהיניב וצעייתיש היה ןוכנהמ
וא םהלש תואצרה ןכות קר רשפאו ,תודועתה תקולח תעב ברעה-תבישיד םידימלתה
וחכונש םינברה לש (רוציקב וא תומילשב) םימואנה ףוריצב ,ןבומכ ,תודוקנ
םוקמ הווהיו ,ברעה-תבישי ידימלתל דודיע איבי יאדווב הז ירהש ,'וכו
תורגתהל אלש קומינהב בשחתהל שי ,אסיג ךדיאל .'וכו םירפוס תאנקב הפסוהל
.[םייניעה תא רקנל=] ןיגיוא יד ןיסיירפיוא טינ ןונגסבו ,ידמ רתוי
.תועירכמ תונעט הזיא רעשל ולכוי חטב הזב דחי םלוכ תוננובתהבו

:(םש) יברה ךרבמ ,ומצע טור ברה תא

תדובעב הפסוהלו תודיסחה תרותו הלגנה תרות ומצעל ודומילב החלצה תכרבב
בוט ויעפשומב בוט ירפ תוארל תלוזה לע ותעפשהב החלצה תפסותל הליפתה
.הלגנו הארנ בוט םג הז םע דחיבו יתימאה

"הבחרב הכלהתאו"

םוסריפל הלצונ ,יברל הנושארה ,וז ותעיסנו ,'770'-ב טור ברה ההש כ"שת ירשת שדוחב
.םיבחר םיגוח לש םיגיהנמו םינבר ןיבו לארשי ילודג לצא םירוקיבב ,ברעה-תובישי ןיינע
:(דכק 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) יברה ול הרוה ,הפוריא ךרד ,ץראל ובושב

תודוא ,ברעה-תובישיל עגונהב . . רבדי יאדווב ןודנולב ותוהש ךשמב
לעו םידימלתהב תוהמ יוניש הז ררועש ךיאו ,ןיינעה לדוגו תובוטה תולועפה
,'וכו 'וכו םתביבס לכ

,הבחרב הכלהתאו רמאנ אד ןוגכ לע ירהש ,הוונע לש גהונב הזב גוהנל ןיאו
-תובישיל עגונהב הדובעה תואצותלו לעופל הנימ-אקפנו לעופל עגונשכ דוחיבו
.ןודנולב ברעה

םידימלתל יברה תכרב

וחטשו יברל ובתכש םהב ויה .ד"בח תרותל ןתועצמאב וברקתה ברעה תובישיב םידימלתהמ קלח
םיבתכמ ןה ולא םידימלתל חלש יברה .םינוש םיאשונב ,םהיתויהתו םהיתולאש תא וינפל
.םייטרפ םיבתכמ ןהו (ליעל ואבוה םקלחש) םייללכ

א"י - 'קדצ חמצ' תסנכ-תיבב ברעה-תבישי ידימלתל) תיללכ תרגיאל תפסונ המגוד הנה
:(176 'מע גי ךרכ תוחיש-יטוקל ,ה"לשת ןוויסב

ו"ת שדוקה ריע םילשוריב "קדצ חמצ" תסנכה-תיבב ד"בח ברע תבישי ידימלת
...ויחי םהילע 'ה ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ ידי -לע

,היתווצמ םויקו ונתרות דומילב םכתומדקתה לע הלהנהה ח"וד יתלבק םעונב
.'וכו םיעצבמה םע רשקב תובוטה םכיתולועפ לעו

תפומל ויהתו היתווצמו הרותה יניינע לכב ליח לא ליחמ וכלתש ןוצר-יהיו
...םיברל הכרבלו

הדמתהב השודקה ונתרות םכדומילב ליח ופיסותש הקזח יתווקת תאזל יא
תארוהכ ,ךלוהו ףיסומד ןפואבו רודיהב היתווצמ םויק תוזירזו הדיקשו
."שדוקב ןילעמ" וניתרות

ץיקל טרפבו ,רומאה לכב הבורמ החלצהל םכמ דחאו דחא לכל החולש יתכרב
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,םיטרפה לכב חמשו אירב

תובצעה תונגב

םשב) בתכמ הנה .וילא ונפש תובישיה ידימלתל יברה רגיש םייטרפ םיבתכמ םג ,רומאכ ךא
:(ז"טשת לולאב 'ט םוימ) םידימלתה דחאל (יברה

,'וכ תובצע בצמב אוה םימעפלש בתוכ וב ,לולאב יששמ ובתכמ לע הנעמב

[...] עיפשמה תא שקבי ,ד"בח לש ברע תבישיב דמלש ובתכמ ליחתמש ןויכו
התוא לולשל ךיאו תובצעה ןינע תונגב םירבדמה אינתה יקרפ תא [וד]מליש
.[ול] בטוי ז"יעו .םירבדה ןכותב יקב 'יהיש דע םימעפ הזיא הז תא דומליו

םיעודיה םירועישה תשלש תא רומשי רשאו ,ולש ןילפתה תא קודבל ןוכנהמ ןכ
.אבהלו ןאכמ פ"כע ,אינתו םילהת שמוחבתודיסחה ינייעממ


ידוקפ-להקיו תשרפ


(א,הל) להקיו

,תואיצמה תותימא תא םיארבנה יטרפ לכב תולגל איה תינחורה הדובעב "להקיו" לש תועמשמה
.הנוק תא תשמשמה תחא תואיצמל םידחאתמו השודקה תושרל 'םילהקתמ' םה ךכ ידי-לעש

תחא תואיצמל לארשי-ינב לכ תלהקהב הליחתמ ,האירבה לכב תודחאה יוליג לש ,וז הדובע
ומצעב ה"בקה - 'םצע' ותואמ קלח םהש ;םלוכבש הוושה דצה תא םילגמש הז ידי-לע - הדיחיו
."ךומכ" ,והער תא שיא םיבהואו -

בורקב היהיש תויולגה לכ ץוביקב ,דחי לארשי לכ תלהקהל היוארה הנכהה איה וז הגהנה
.שממ
(ב"נשת להקיו תשרפ תבש תחישמ)


תבש ,שדק םכל היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש
(ב,הל) 'הל ןותבש

אלש תושעיהל הכירצ לוחה ימי תששב הכאלמה ."הכאלמ השעת" אלו ,אקייד "הכאלמ השעית"
- "שדוק םכל היהי יעיבשה םויבו" - זאו .הילאמכו בגא-ךרדבכ אלא ,הרתי תוקסעתה ךותמ
.דבלב חורה יניינעל השודק היהת תבשה

תבשה םוי עיגמשכ ירה ,דואמ םהב דורטו ויקוסיעב עובשה תומי לכב עוקש םדאה םא
ותוא תודרוטו וילא תולפטנ - הליפתבו הרותב קוסעלו הז םויל םהמ ומצע תא קתנל ונוצרבו
תונפתהל ונממ תוענומו ,עובשה לכ ךשמב עוקש היה ןהבש תובשחמ ,תונוש תורז-תובשחמ
.תבשה תשודקל

אובב יזא ,בגא-ךרדבכ תישענ הכאלמהש ,"השעית" לש ךרדב איה לוחה תומיב ותגהנהשכ ךא
.תורז-תובשחמ אלב םיינחורה םיניינעל רסמתהל אוה לוכי ,תבשה
(188-187 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


םיזעה תא ווט המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה לכו
(וכ,הל)

(י"שר) ןתוא ןיווט םיזיעה יבג-לעמש ,הריתי תונמוא התיה איה :םיזעה תא ווט

םישנה .ןמצע דצמ ךכל וררועתנ אלא ,םיזיעה יבג-לע היווטה תא תושעל ווטצנ אל םישנה
.ןכשמה - איה רבדה תרטמ ,'ה תאמ הז דחוימ ןורשיכל וכז םאש וניבה

תדובעל םלצנל וילע ,םידחוימ תונורשיכו םישוח םדאל קינעמ ה"בקה רשאכש ,הארוה ןאכמ
.ךרבתי 'הל 'הריד'ו ןכשמ םלועהמ תושעל - 'ה
(456 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(אכ,חל) תדעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

הלעמלש ינחורה ןכשמה - םינכשמה ינש לע זמרל האב - "ןכשמ ןכשמה" - הלופכה ןושלה
.הטמלש ימשגה ןכשמהו

רבד לע קרו ךא השורד 'תודע' יכ .אקווד (ימשגה) ינשה ןכשמה לע הרמאנ "תודע" הלימה
תואיצמבש רחאמו .תודעב ךרוצ ןיא יולג רבד לע ירהש ,םלענו הסוכמ אוה ומצע דצמש
התיה ימשגה ןכשמבש) 'תודע' ךכ לע םיכירצ ןכל ,יולגב תיארנ הניא תוקולאה תימשגה
.(הניכשה תארשה
(198 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(אכ,חל) תדעה ןכשמ

אטח ידי -לע .הרות-ןתמ תעשב לארשי ולביקש (םירתכ) "םיידע"ל תזמור - "תודע" הלימה
םיידע תא לארשי -ינב ולצנתיו" ,(גל תומש) ביתכדכ ,םיידע תא לארשי-ינב ודביא לגעה
וכשמנו ורזחו ,(הבר-שרדמב אתיאדכ) ה"בקה םהל הצרתנ ןכשמה תיישע תעשבו ;"ברוח רהמ
."תודעה ןכשמ" ןכשמה ארקנ הז םש לע .םיידעה םהל
(גלר'ב 'מע ו ךרכ הרותה-רוא)


ושע ןכ השמ תא 'ה הוצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו
(בל,טל)

הקפתסה אלו (ידוקפ-להקיו תוישרפב) וילכו ןכשמה תיישע יטרפ לכ לע הרותה הרזח עודמ
?"ושע ןכ השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו" קוספב

רפוסמ ,"השמ תא 'ה הוויצ רשא" ןכשמה לע :םינכשמ ינשב רבודמ םימעפה יתשבש ,רמול שי
.ידוקפ-להקיו תוישרפב רפוסמ "לארשי-ינב" ושעש ןכשמה לעו ,הווצתו המורת תוישרפב

ןכשמ' היה השמל ה"בקה הארהש ןכשמה .'ימשג ןכשמ'ו 'ינחור ןכשמ' - םה הלא םינכשמ ינש
.'ימשג ןכשמ' היה לארשי-ינב ושעש ןכשמהו ;הלעמלש ןכשמ ,'ינחור

- ידוקפו להקיו תוישרפב ןכמ רחאלו הווצתו המורת תוישרפב ןכשמה יטרפ לכ ורמאנ ןכל
.'הנוש' ןכשמב רבודמ םעפ לכב יכ
(196 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


ואיביו . . השמ תא 'ה הוצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו
(גל-בל,טל) השמ לא ןכשמה תא

(י"שר) ודימעה השמו . . ומיקהל םילוכי ויה אלש

'ןכשמ'ה תמקהב ותומלש תילכתל עיגהל םדא לוכי דציכ ונתוא םידמלמ ולא םיקוספ ינש
.ךרבתי 'הל יטרפה

הוויצ רשא לככ") ויטרפ לכ םע הליחת ותושעל לארשי-ינב ושרדנ ימשגה ןכשמה ןיינבב
.ומיקה אוהו השמ לא והואיבה אלא ,ומיקהל תושרה םהל הנתינ אל ןיידע ךא ,("'ה

תא תוצמלו ,ותלוכי לככ ותדובע תא דובעל םדא לע הליחת - וארובל םדאה תדובעב םג ךכ
וילע .ולש יטרפה 'שדקמה-תיב'ב הניכשה תארשהל יד ךכב ןיא ןיידע ךא .ויתויורשפא לכ
רבחמה ,("ארד לכב השמד אתוטשפתא") רודבש ונבר השמ לא רשקתהלו ותדובע תכאלמ תא איבהל
'ןכשמ'ה לכוי זא קרו ,("םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכונא") םימשבש םהיבאל לארשי-ינב תא
.םייקתהלו םוקל יטרפה
(172 'מע אי ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול

ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ידוקפ-להקיו תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ - רדאב ה"כ ,שדוחה תשרפ

.הליפתה ןכ-ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .המכשהב םיליהתה לכ תרימא

אחרט עונמל ידכ ,הליפתה םדוק שדוחה תשרפ תאירקל דעוימה הרותה-רפס תא ןיכהל יוצר
.1ארוביצד

.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ

דחא לכ םויסב ומכ) תומש רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .2דומעל גוהנ ,(הרותה ישמוחמ
.4תאז רמוא הרותל הלועה םגו ,3"(יריצב 'ז-ה) !קזחתנו

.הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
. . הזה שדוחה . . רמאיו" :אוב תשרפב ,'שדוחה' תשרפ תא ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
.(כ-א,בי תומש) "תוצמ ולכאת

5 (וט,ומ-חי,המ לאקזחי) "דימת תלוע . . שדוחל דחאב ןושארב . . רמא הכ" :הרטפה

.םיקלח 4-ו 2:30 ,ישימח םוי ליל :דלומה

."םימחרה בא" םירמוא ןיא .ישימחה םויב ןסינ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.תסנכה-תיבב תודעוותה

יעיבר םוי
שדוח-שאר ברע ,רדאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :ןיווקה 'גב ףיסוהל שי - 'ןטק רופיכ םוי' - הז םויב
.6הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

לש 'החמשב ןיברמ'ה רחאל ,רתויב הגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא שדוח לש ןורחאה םויב
ובש ,ןסינ שדוחד הלואגה תא ךישמהל עויסהו חוכה תא תנתונ איהו ,םויל םוימ רדא ימי לכ
תא תצרופ ,ובש ןורחאה םויב טרפבו ,רדא שדוחבש החמשה יכ ,לאגיהל ןידיתע ובו ולאגנ
הלע" וב רמאנש ונקדצ חישמ ידי-לע ,המלשהו תיתימאה הלואגה תא האיבמו תולגה ירדג
.7שממ בורקב ,"םהינפל ץרופה

ישימח םוי
שדוח-שאר - ןסינב 'א

.[דצש,צש,אפש,זעש :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

.8תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

ןסינ שדוח

,לוחה תומיב 11"ךנעי . . חצנמל"ו 10'םיפא ךרא ל-א' ,9ןונחת םירמוא ןיא שדוחה לכב
ותפוח םויב ןתח אלא םינעתמ ןיא .9החנמב תבשב "ךתקדצ"ו ,תבש ףסומ ינפל "םימחרה בא"
.12חספ-ברעב רוכבו

םוי לכב (16םיליהת תרימא ירחא) 15הליפתה רחא 14אורקל 13גהנמה תא קזחל הווצמ :אישנ
יהיו" םיליחתמ םויה .םיאישנה תשרפב ומויב םוי רבד ,ללכב דעו ןסינ ג"י דע םויהמ לחה
םירמוא ךכ-רחא .(זי-א,ז רבדמב) "בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז" םימייסמו "השמ תולכ םויב
םינהוכ םג .18'ה תליהת ירודיסב ספדנה 17(תבשב םג ותוא םירמוא) "ןוצר יהי"ה תא
.19ותוא םירמוא םייוולו

לע קר םיכרבמ .22תוכרבמ םישנ םג .21ןסינ שדוחב 20קר התוא םיכרבמ :תונליאה תכרב
דועב ךרבל קיפסה אלש ימ .24תונליא ינש תוחפל ויהיש לדתשהל שי הליחתכל .23לכאמ ינליא
.25תוריפה לע ךכ-רחא ךרבי אל ,תונליאה לע םיחרפה

ישיש םוי
ןסינב 'ב

ר"ומדא ,שטיוואבוילמ ע"נ רעבוד-םולש ונבר ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-ותחונמ םשו ,ןוד רהנ לע בוטסור ריעב ,פ"רת תנשב ,26ד"בח יאישנל ישימח רוד ,ב"שרהומ
.27דובכ

.28ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי

.תודעוותה םוי

ליחתמה הנשמ קרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב 30ףיסוהל (ב .29(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב
הנכתנו ,ודי לע שדחתנ הרבסההו הנבה לש ןפואב תודיסחה יוליג רקיע"ש ,31אלוליהה
,הקדצ תניתנב 26ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב 30ףיסוהל (ג .32"'תודיסחה תרותד ם"במרה'
םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו
"הרותה תומילש תשגדומ הבש ,םימימת-יכמות תבישי דוסייב - ושודיח רקיע"ש ,ותדובעב
תדובעבו ,34"הצוח תודיסחה תרות תצפה רקיע הליחתה ודי-לע"ו ,33דחאכ תודיסחו הלגנ
.ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר

הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה
.35תווצמו.'ותעב רבד' חול (1

.םש - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמק קיספי ארוקהש יוצר (2

-יהי ,ךתוצמ תרמג :רמולכ ,'ךחוכ רשיי' ןזחל רמול ןיגהונש ומכ אוהש 'כ הפ 'יס ץנימ ם"רהמ ת"ושב (3
הכוראב האר ןיינעה לכב) וט ףיעס טלק 'יס ןחלושה-ךורע םג האר .תווצמ רתוי רומגל הכזתש ןוצר
.(נ"שו ,חפש ןויליג 'תורשקתה'ב

.די 'מע ד"ח ק"גא .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (4

.33 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח ללוכ חול (5

.מ"כבו ,663 'מע ו"לשת שדוק-תוחיש (6

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל (7

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (8

.ח"ס טכת ןמיס ז"הדא ע"וש (9

.18 'מע טכש ןויליג 'תורשקתה'ב הז ןיינעב רוריב האר .ח"לשת תנש זאמ םירודיסב ספדנכ (10

.הז 'חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (11

.ט"ס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (12

.זע 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (13

יתעמש .רמועה-תריפס רופסל םימיה דחאב חכשי אלש הלוגס שי ,ולש אישנה תא םוי לכב רמול הדפקהבש א"י
.ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה ג"הרה םשב ל"ז ירומ יבאמ

.וכותמ םיאישנה תשרפ אורקלו ת"סה לולגל ןיא האירקה ימיב םג .הרות-רפס ךותמ וארקל ונגהנמ ןיא (14
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' - אקווד ןיפסומה תליפת רחא ל"צ םיאישנה תשרפש ,ק"שב טרפבו

.טע 'מע םש - אישנה תאירקמ רתוי תשדוקמו הרידתש ,ףסומ תליפת ירחא ,ףסומ תליפת שיש םויבו (15

.ג 'מע (ןוויס-ןסינ) 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,םדוק רידתד (16

.ו-ד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .36 'מע םיגהנמה-רפס .ןסינ ח"ר ,םוי-םויה (17

.(ץמק הלוכ) "השרפ" םש דקנל ךירצ הרואכל .473 'מע (18

אלו] ןישדחתמד" :אוה חסונה ,(ב-א ,גנת ףד) הפ קרפ ,ג"נשת רגרבנייש ברה תרודהמ 'רשיה בק' 'סב
,[ןלהלד רהוזה פ"ע ,ףסוי-דוסי 'ס ,רוקמב ה"כ] ןיחבשב ןיפצפצמו ,םירפיצכ [ש"ייע ,'ןישחרתמד' ןוקיתהכ
ונחסונו] והיילע רמתיאד אשידק רתאל ["ישידק ירפיצ" ונלצא] ןישידק איירפיצ ךנה לייעתו . . לע ןיאלצמו
ומכ - מ"כבש ע"צ :ה"א] תולולכה תושודקה תורואה לכו . . [רתאה לע - "הילע" ,ףסוי-דוסי 'סבכ אוה
ינפמ טמשנ] טבשה הז תשודקב שבולמ היהאו ,טבשה הז תשודקב [רכז ןושלב ןה 'תורוא' - ז"כ ,ו"כס ק"הגאב
.(ג תוא ב"ח שטאקנומ ת"דו ב,וצק ג"ח רהוזל ןייצמו) .". . [ז"ע וריעה רבכו ,תומודה

'רוביע'ל ךייש הזש ןוויכ ,הז טבשמ ונניא אוהו ". . טבשמ ךדבע ינא םאבש" םש רכזומש תורמל (19
,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה ,(התגרדב תראשנה ,אוה-ותמשנ ךותב תרחא המשנמ םייוסמ יוליג ונייהד)
תוכיישהש ,ראבתנ פ 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב .ד"בח-ללוכ חול ,םש םיגהנמה-רפס ,םש םוי-םויה
ת"ושב) רתוי הלענ ןפואב ןה הכשמההו תוכיישה יזא ,וטבש והז םאבש קרו ,לארשימ דחאו דחא לכל תיאדו איה
חיכוה ו תוא א 'יס חספ 'לה אטוז אחתפב לבא ,ר"היה תא יולו ןהכ ורמאי אלש בתכ ב 'יס ה"ח רזעלא-תחנמ
.(תאז רמול םילוכי םה םגש

,הלבקה ד"ע אוה ןכו .ז"הדא רודיסבש ןינהנה-תכרב רדס פ"ע ,כר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (20
וס 'יס ןחלושה-תוצק פ"ע) ד"בח-ללוכ חולב אתשה םג סיפדהל םיכישממש אלפלו .ב ק"ס וכר 'יס ףסוי-יכרב
-הידפולקיצנא הארו .תוגייתסה לכ אלל ,רייא וא רדא ישדוחב םג וז הכרב ךרבל ןתינש (חי ק"ס ןחלושה-ידבב
.98 ןויצ ,חנש 'מע ד ךרכ תידומלת

עבצאב-הרומ 'סב ראובמה פ"ע טרפבו .ה 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,םע בורב וז הכרב וכריבש ויה (21
חמוצו םמודב ולגלגתנש תומשנ ןוקיתל איה הכרבה תנווכש (16 הרעה ל"נה) רהוזה פ"ע טצק תוא א"דיחהל
.םימחר ןהילע ושקביו

.נ"שו ,םוקמה גהנמב יולתו ,רוסיא הזב ןיאש ב 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש האר ,תבשב הכרב ןיינעל

קתענו ,היינש היארב ךרבמ הנושאר היארב ךריב אלש ימש תוטישפב טקנ גמק 'יס (תונשיה) ל"ירהמ ת"ושב
וניבר תעדלו ,וילע וקלחנ ובש ,ונייחהש ןידל היאר הזמ איבה םש) אסש 'יס השמ הטמו חיש 'יס רוגאב
ןכ קוספל שי םיקסופה יללכ יפלש 'כ (טר 'מע) וכר 'יס הכלה רוריבבו ,(תוכלמו םש אלל םיכרבמ ורודיסב
תוטשפמ לבא ,ךרבל ןיאש ד"יה ג"יפ ןינהנה תכרב רדסב ןיבה םש ןחלושה-ידבב .והואר אלש םינורחאה לכ דגנ
םש ןושלהמש טרפבו .ךכ םיבתוכ אלש 'וכו גי הכלהב ומכו) הנש התואב תפסונ הכרב לולשל קר הנווכה ןושלה
.תורעהבו ג"ס זפ קרפ רצקה ע"ושב תוכיראב הזב הארו .(הנושארל ךרבמ ןכש עמשמ "ךרבמו רזוח וניא"

.א"יס םש רצקה ע"ושב ןמסנ (22

תוחיש יטוקלב איבהש םיקסופהו ע"ושוטה ,ם"במרה תעד .תורעהבו ה"ס םש רצקה ע"ושב הזב תועדה האר (23
ז"הדא תטמשה לע ריעהש קרו .אקווד ירפ ינליא ל"צש (םש עירכהש הארנש יפכו) 33 הרעה 116 'מע גכ ךרכ
.םש ב"ויכ תוטמשהל רשקב 'מ"כאו' םייסו ,נ"הרב רדסמ

לש הדגה האר ,ךרבל וקספ םיבר לבא ,הזב קפתסמ וכר 'יס א"ער ןוילגב ,הלרע תונשב םדועש תונליא ןיינעל
.דועו זכ 'יס ב"ח בקעי-תקלחו ה 'יס ג"ח םירשימ-בבוד ת"ושמ די 'מע 'הידבוע ןוזח' חספ

.חי ק"ס וס 'יס ןחלושה-ידבו ב ק"ס וכר 'יס םייחה-ףכ (24

ולדגו חרפה לפנ םאש ז"הדא 'כ (ג"כה ב"יפ) ןינהנה-תכרב חולבש ןוויכ ,תוכלמו םש אלב וליפאו (25
.445 'מע 'נ"הרב רדס רואיב' .תאז טימשה נ"הרב רדסבו ,תוכלמו םש אלב ךרבל בוט תוריפה

רפס' האר ,ד"נרת תנשב קר התיה םיטרפה לכב תואישנה לוע תלבק ךא ,ג"מרת תנשב הלחה תואישנה (26
םירמאמה רפסל רבד חתפב 1 הרעה הארו .34 'מע ,ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרוהמ ר"ומדא - תודלותה
.ד-ג"מרת

.דועו ,ו"לשת ןילקורב ,'יברד אתבכשא' 'סב הספדנ ותוקלתסהו ןיד אמלעב םינורחאה וייח ימי תשרפ (27

שדחה ןימלעה-תיבל 'קה ופוג רבעוה ,ןימלעה-תיב תא סורהל ודמע ריעה תונוטלשש ןוויכ ,ט"צרת ףרוחב
ןהאסרואינש קחצי-יול 'ר ק"הרה ודימלת תוארוה יפ-לע ,ש"נאמ ןיינמ י"ע שפנ-תריסמ ךותמ ריעה התואבש
,151 'מע 'יברד אתבכשא' .ןשיה להואהמ ורבעוהש םינבאה ןתואמ להוא םוקמב ומיקהו ,יברה לש ויבא ,ע"נ
'מעב םש ספדנ ץפושש ןויצה םוליצ .287 'מע א"ח ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'קחצי-יול תודלות'ב םשמו
.294

-רפס .38 הרעה 23 'מע בל ךרכ .1 הרעהב 146 'מע בי ךרכ .הרעהב 1293 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל האר (28
.8 ,7 תורעה 347 'מע א"ח ח"משת תוחישה

.296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל פ"ע (29

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' פ"ע (30

.382 'מע ב"נשת שדק-תוחיש פ"ע (31

.277 ,209 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל (32

.495 ,310 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה' .25 'מע זכ ךרכ .67 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (33

.186 'מע בכ ךרכ םש הארו .389 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (34

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .292 'מע םש ,25 הרעהב ל"נה החישל תופסוה פ"ע (35

(ב) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש1םינוש םירודיה

.2םידלי אל וליפא ,הנוכמ תוצמ םילכוא ןיא *

לכוא דחא לכ :לעופב] תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה ןכלו .היורש הצממ רתויב םירהזנ *
תויקשה תא םיקלסמ ,ןחלושה לע םילישבתה תאבה ינפל הצמה תא םילכוא .תיקש ךותמ ומצעל
לופית אמש ,[תוריפ-ימב הצמ םינגטמ ןיא ףא ,השעמל .הדועסה תא םילכואו םיתוש זאו
וא ,םימ םיכפושש םדוק .קרמל וא םימל הצמה ירוריפמ ולפי אלש ןכו ,םימ תפיט ןהילע
םע ילכ] הצמ ירוריפ ילכב ויהי אלש םיקדוב ,הרעקל וא סוכל ,םהב םיברועמ םימש תואקשמ
.3[הז חספב וב שמתשהלמ םיענמנ ,הצמ רוריפ וב לפנש חל רבד

.4היורש הצממ רהזיהל םיכירצ םינטקה םג - ךוניחה דצמ

.5חספב ש"יי תייתשמ םירהזנ *

(קובקבה תא םיחתופ ותועצמאבש) 'ןחתופ'הש ורהזנ ,ןייה יקובקבמ תומתוחה תא וריסהשכ *
.6ומצע ןייב עגיי אל

.7חספ ינפל םיציבה תא ופטש אל םלצאש הרמא ע"נ הקבר תינברה *

[ללכב םינילבתב שמתשהל אל ןכו] תסורחל ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכ הז *
.8ץמח תבורעת ששחמ

לוטיל רתומ לבא ,הייתשו הליכאב הז תא הז דבכל ךירצ ןיא חספב" :רמא ןקזה ונבר *
.9"ומצעב

.ותומכ (פ"הכל) רהזנ רחאהש עדוי םא םג ,םירחא לצא אלו תיבב קר לוכאל םירהזנ

.10םעט ןתמ אלל ,חספב ןונצ תליכא רסא קדצ-חמצה *

.11חספב םיגד םילכוא ויה וניתובר *

.12(וניתובר םג הזב ולקה ,ללכב לבא) חספב הת התוש היה אל יברה ,הארנכ *

.13חספב בלח ילכאמ לכוא היה יברה *

.14ןתפש ביבס בהז יספ םע תוחלצ םג ויה וניאישנ וניתובר לש חספה ילכ ןיב *

םתוא ונקיש דיפקהו ,האופרל םיקותמ םידקש חספב לוכאל ךירצ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא *
.15ץמח ירצומ ללכ תרכומ הניאש תונחב (חספה םדוק)

וניאישנ וניתובר יתעמש אלו יתיאר אל" - חספל דחוימ חבטמ וא 'חספ תריד' רבדב *
.16"ןכ םיגהונ

לטבל הצר ,וילע השק היהשכ ,ךכ-רחאו ,גחה לכל םימ ומצעל ןיכהל גהנ םידיסחה דחא *
ומצעב ר"ומדאש ףא ,ולטבל אלש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ול הרוהו ,םירדנ תרתה ידי-לע גהנמה
.17ט"שעבה תוגהנהמ אוה הז גהנמש ןוויכמ ,הזב גהנ אל

.18םימה ןוניסל ,זרבה שארב המודכו דב םיחינמ *

רפוסמ יברה לע .חספב 'םחל' םש ריכזהלמ םיענמנה שיש ,אבומ דועו 'יבשת' 'סב *
.19חספב וריכזהל יאדכ אל :רמאו ביגה ,'ץמח' וב שיש םייוסמ רדח לע ול ורמאשכש

.20ץמח ילכאמל םימודה (הפאמו) לכאמ ינימ חספב ןיכהלמ םיענמנ ןיא *

ךולכל וב ןיאש אדוול ידכ ,חספל דעוימה רכוסה תא דבב םיננסמו םילשבמ חספ ינפל *
םירצומ וא רכוס ללכ םילכוא םניאו ,םמצע וניאישנ וניתובר גהנמכ םיגהונש שי .והשלכ
.21םיברל הארוה וז םא עדוי וניאש רמא יברה ךא ,חספב ותוא םיליכמה

.22הפצרה לע ולפנש םילכב םישמתשמ ןיא ףא הליחתכלו ,הפצרה לע לפנש לכאממ םירהזנ *

תוינבגע וליפא) הליכאה ינפל ותוא םיפלקמו ,23הפילק לעב קרי וא ירפ קר םילכוא *
.םילכאמ ךותיחל הב םישמתשמ ןיאש ,ךכל תדחוימה ןיכסב (םירמתו

.24חספב ('גנירה') םיחולמ םיגד לוכאל אלש םיגהונ *
םעטה - תוצמה גחב םירודיהב גוהנל ןיאש ,רמוא היה ע"נדא ק"כ" :אתיא ,9 'מע חל תרבוח ,'תומישר'ב (1
םתסה ןמו ,רתויב םיבר םירודיהב וגהנ וניתובר אלה ,שרפתנ אלו ."ש"דא ח"ומ ק"כ .רדנב הלבקב לוחי אלש
.'רדנ ילב' היהיש ונתה

תוצמל סחיה לע אל-טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .7 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (2
.הנוכמ

.חמ,טמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' פ"ע - םיירגוסב רומאה .41 'מע םיגהנמה-רפס (3

.('הייורש' ששח הזב ןיא - התוירט ריזחהל ידכ הממחל רונתל הנשי הצמ םיסינכמה)

הנווכה ,הזב דיפקהל ןיאש א"ישתד ל"נה החישב רמאנהו .258 הרעה 111 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' (4
.הנוכמ תצמ רשאמ היורש םליכאהל ףידעש ,ךוניחל ועיגה םרטש רתויב םינטקל

םא םג םירסוא השעמל .אנ ס"וס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש .דמ ,אנת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הזבש תוששחל (5
.ונממ האנהב ורהזנ אלש ונ 'מעב םשו ,נ"שו דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ותורשכב ןיטולחל םיחוטב

.846 'מע םירוביד-יטוקל (6

לע דיפקה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש םש איבמו .אסר 'מע םירופיס-יטוקלמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (7
דחוימב םיקוושמו ,םיציבה ג"עש ןומיסב להוכל םיששוחה שי וננמזב .ץוחרל ורדיהש שטיוואבוילב םירוחבה
.ןומיס אלב

ד"בח-רפכד א"דמה בתכמ האר) ללכב היישעת ירצוממ רשפאה לככ םיענמנ לעופבו .39 'מע םיגהנמה-רפס (8
.(64 'מע 759 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןודינב

ואיבהלו והשימל תוחונ-יא תשגרה םורגל אלש ידכ קר ונייהו .42 'מע םיגהנמה-רפס .זמ 'מע 'םוי-םויה' (9
91 'מע ה"שת תוחישה-רפס האר .חראמה לע ךמוס םא ,תחקל תורשפאה תתלו חראל שיש יאדו לבא ,וירודיה לטבל
.נ"שו ,זס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .דועו

הזב איבהש המ הארו .ה"ע אדנל י"רגה םשב) רוסאל ונגהנמ ןיא ,םוש יבגל .בס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10
.(195 'מע ג"נשת םידעומה-חבש 'סב

.םש אבומה טושפה גהנמכ ,חספ ינפל םתוא וניכהו ונק הארנכו .ס 'מע םש (11

יפמ אבומ ,14 'מע ה"נשת חספ ברע מ"יב ןויליגבו .םימח םימב לוהמ בלח ומוקמב התשש ,גנ 'מע םש (12
לעו ,הת תותשל וגהנש אבומ ל"נה 'מעב'רצוא'ב .תיבב טחסנש םיזופת ץימ התיה חספה ימיב הייתשהש ק"בשמה
.ומ 'מעב אבומ - צ"יירוהמ ר"ומדא

יברה יבגל) הז היהש א"יו .(29 'מע ,ו"נשת רדא 'ח ,ח"הנ ,'הרושת') ןיילק 'יש ןימינב ח"הרה יפמ (13
ו תוא ומ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .(םש מ"יב) הניבג םג לכא זאמשו .ךליאו ח"לשת תנשמ קר (ומצע
.י תוא גנ 'מעו

.ה"ע ןילסיז ב"דשר ח"הרה םשב ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהמ ,טנ ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.ה"ע אדנל בקעי 'ר ג"הרהמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (15

לעבש ,בעקת 'יס חספ 'לה 'םולשו םייח יכרד'ל םש ןייצמו .הרעהב 204 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקל (16
.(זצ תוא ו"לרת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'ס 'עו) ןכ גהנ רזעלא-תחנמה

.םויכ םג הזב םיגהונה ש"נאמ שיו .זנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (17

,םיארחאה לש םביל תמושת תא ךכל ריעהש עריא ,'רדס'ה תכירע םדוק ךוניחה תודסומב רייסמ יברה היהשכ (18
'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') םייוצר יתלב םיניינע הב וסנכיי אלש תננסמה תא םעפל םעפמ קודבל שיש ריעה ןכו
.(םורטשרבליז 'יש היבוט 'ר ח"הרה השעמה לעב םע יתקדבו ,טנ

ענמנ יברה ,בגא .וס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,13 'מע חל ןויליג 'תורשקתה' ,ט"לשת רדסה-לילמ (19
רפכ'ב םג הז רופיס הארו) .זמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'ךאלדיינק' אוהש תועטב וילע ורמאש לכאמ לוכאלמ
.(158 'מעו 44 'מע 759 ןויליג 'ד"בח

.דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

ר"ומדא ק"כ רבכש ,םשו .ךליאו נ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הכוראב הארו .זש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (21
.הזב ותוא םיקחמש בהוא וניאש רמא ע"נ ב"שרוהמ

,ילכ ןיינעלו .לכאמה תא םילכואו םיפלוקה שיש בתכ (רוקמ ןויצ אלל) ס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' 'סב (22
.הנש התואב דבעידב ףא וב שומישמ םיענמנש בתכ

.רדסה-לילב ךרוכו רורמל ץוחמ םילכוא ןיא הסח םגש א"יו .המודכו בורכ םילכוא ןיא ,לשמל (23

וב שיש ךוכירל םיזנאה איה היעבה דוביע אלל םיחולמ-םיגדבש ,איה םויכ תואיצמה) ש"ייע ,אס 'מע םש (24
פ"כעו ץמח תויהל םילולעש ,םעט-ירמוחו הזוקולג םג ונכתיי םידבועמ םיגדבו ,חספל הייעב םגו תורשכ תייעב
.(תוינטקזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il