- ט"צש - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןסינב 'ב * ארקיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"ורפסי יתליהת ,יל יתרצי וז םע"


,רתויב קומע רשק אוה ה"בקה ןיבל לארשי םע ןיבש רשקה
,תאזמ הריתי * ולש םעה תויהל םהב רחב ה"בקהש ןוויכ
אלא ,דבלב "הריחב" לש רשק ונניא ה"בקל לארשי ןיב רשקה
"יל יתרצי" - הריציה בלשב רבכ ,ןכל םדוק דוע ליחתמ אוה
* יונישל ןותנ ונניאו יאנת םושב יולת ונניא הז רשק *
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


."ורפסי יתליהת יל יתרצי וז 1םע" :לארשי םע לע ה"בקה תזרכהב תחתופ וז תבש תרטפה
,לארשימ דחאו דחא לכ - לארשי םע לש תדחוימה הלוגסהו תיללכה הלעמה תא תאטבמש הזרכה
(ה"בקה) יתרצי הז םע :ה"בקה לש ומע והזש - תומוקמה לכבו םינמזה לכב ,ףטו םישנ םישנא
לש תוידוחייה תא ,איבנה רפסמ ולא תורופס םילמב - .ורפסי יתליהת ,("יל יתרצי") ימצעל
הרותב תויטרפבו הכוראב ראובמכ - ה"בקה לצא לארשי ינב לש האלפנה תוביבחה ,לארשי םע
.ןמקל ראבתיש יפכו .הפ-לעבש הרותו בתכבש

יתרצי הז םע" - 2םעה לש ותוהמל עגונב (א) :םינוש םיניינע ינש תוטשפב םנשי הז קוספב
ןושלבו .3"ורפסי יתליהת" - םתדובעל עגונב (ב)ו ,ה"בקה לש ומע ,ובורק םע םהש ,"יל
םהל השעאש םיסינה לע יתליהת ורפסי םהו ,םעל יל תויהל - יל יתרצי וז םע" :ק"דרה
."'וכ

אלא םע ךל ןיא"ש ("יל יתרצי וז םע") הז קוספמ תדמולש ,4אתליכמה ירבדמ םג ןבומכו
לש ומע םנה לארשי ינבש) ומצעל ןיינע אוה קוספה לש ןושארה ויצחש ןבומ הזמש ,"לארשי
."ורפסי יתליהת"ב יולת יתלב ,(ה"בקה

תא דובעל "ורפסי יתליהת" ילבמ ,ומצעלשכ "יל יתרצי וז םע"ד ןכותה והמ :הלאשה תלאשנ
?"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" 5ל"זח רמאמכו - 'ה

הזש ןוויכמ ,הרואכלו .יאדו ןושלב בותכ "ורפסי יתליהת" :רואיב שרודה ףסונ ןיינע
.יאדו ןושל הז לע רמול םילוכי דציכ - ("יל יתרצי וז םע"כ אל) םדאה תדובעב יולת

הזמ הריתי וא ,הזב תומילשה ;"ורפסי יתליהת"ל ךכ-רחא איבמ הזש שרפל רשפאש יפ-לע-ףא
."ורפסי יתליהת" - יאדו ןפואב איה הזמ האצותה -

ראותה (א :"ורפסי יתליהת ,יל יתרצי וז םע" בותכה תונושל יטרפ תא ןיבהל ךירצ םג
אלו - "יתרצי" (ג .("לארשי םע" אל) "וז םע" (ב .(הזב אצויכו 6"לארשי ינב" אלו) "םע"
הלוגס יל 7םתייהו" ךרד-לע) "יל ויהת" ,ירמגל הנוש ןושל וא ,("יתישע" וא) "יתארב"
(ה .(םתס "יתרצי וז םע" אלו) "יל" תבית תפסוה (ד .("םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו 'וג
.רוביד לש רחא ןושלב אלו אקווד "ורפסי"

תא אטבמ ללכב "יל יתרצי וז םע"ש ,ל"נה המדקהה יפ-לע ןבוי הז לכב רואיבה
תויטרפב ראובמכ - ולש םעה והז ,ומצעל הז םע רצי ה"בקהש - לארשי םע לש תוידוחייה
:הזב תפסונ הדוקנ תאטבמ הז קוספב הבית לכו ,השודקה ונתרותב תומוקמ המכב

,םיקוספ המכו המכב אבומכ ,ךלמו םע רותב - אוה ה"בקהו לארשי ינב ןיב רשקל דוסיה
ינב ויהנ הרות -ןתמו םירצמ תאיציב .(הנשה-שאר תוליפת טרפבו) תוליפתו ל"זח ירמאמ
ול םתוא חקל ה"בקהו ,ךלמל ה"בקה תא םמצע לע ולבק לארשי ינב - ה"בקה לש ומע לארשי
."יל יתרצי וז םע ,בותכש ומכ ,לארשי אלא םע ךל ןיא" :ל"נה אתליכמב אתיאדכ דעו .םעל

רתויב בורקהו לודגה בוריקה אטבתמ - ה"בקה לש ומע םניה לארשי ינבש הז - אפוג הזבש
ךכו ;ךלמ וילע שיש העשב אקווד - םע אוה םעה :ךלמו םע ןיב רצונש ימצעה רשקה - םהיניב
(ךלמה תולדג קר אל) ךלמכ ךלמה תואיצמ ,8"םע אלב ךלמ ןיא" - לוכיבכ ,ךלמהל עגונב םג
,םידיחיה לכו לארשי ינבב םיגוסה לכ ,םעה יקלח לכ תא ללוכ הזש) םע ול שיש הזב היולת
.(דחא םעמ קלח םלוכ םתויהב

םהיניב רשקה שארל לכל תויהל ךירצ - םעה לא ךלמה לש םייוויצה םדוק דועש ,תרמוא תאז
,גהנתהל םהילע דציכ םעה לע הווצמ ךלמהש - הזמ האצותכ - ףסותמ זאו ,םעו ךלמ רותב
ינפל ,"ייתוריזג םכילע רוזגא ךכ-רחאו יתוכלמ ולבק" - 9שרדמה ןושלבו .ךכ גהונ םעהו
.תוריזגה ולוחי וילעש םע ןיא "יתוכלמ ולבק"ה ונשיש

וז םע" :ה"בקה ידי-לע לעפנ - ה"בקה לש ומע םניה לארשי ינבש ןיינעהש ,רמוא קוספהו
םתוא רצי אוה ,("'וג יל ויהת םתאו") םעל לארשי ינבב רחבש ךכ לע ףסונ ."יל יתרצי
יל רמאנש םוקמ 10לכ ,"יל" אלא - יוניש םוש ךייש אל הזבש ,ןבומ ןכלו .ולש םע רותב
ףוס דע לארשי ינב לכ ידי-לע "יתוכלמ ולבק"ה היהשכ) הרות-ןתמ ירחאל :םלועל זז וניא
וז םע"מ קלח ,לארשי םעמ קלח אוה ירה (הכלהכ רייגתנ וא) ידוהי דלונש דחא ,(תורודה לכ
.םע אלב ךלמ ןיאד ,ךלמ השענ ה"בקהש לעופ אוה ירה - הזכש רותבו ."יל יתרצי

ןיאו םיאנת םוש ןיא - "יל יתרצי וז םע" - לארשי םעמ קלח ,ידוהי תויהל ידכב :רמולכ
יפ-לע-ףא 11ל"זח רמאמכ) תווצמו הרותה םויקב ותדובע תגרדבו ותגהנה ןפואב יולת הז
יתרצי וז םע"מ קלח אוה ירה (הכלהכ רייגתנש וא) ידוהי דלונ אוה םא ;(אוה לארשי אטחש
.תווצמו הרותל ותוכייש ,"יתוריזג םכילע רוזגא"ל איבמ הז - הברדאו ,"יל

("ורפסי יתליהת" ,הדובעה לע טבה ילבמ) "יל יתרצי וז םע"ד ןיינע םצעש ,ןבומ הזמ
יתרצי"ש ,ה"בקה לש ומע םתויהב לארשי ינבד הלעמה :ינש ןיינעו ,הלענ יכה ןיינע אטבמ
.(םלועה לכ לע ךלמ - םדי לעו) לארשי ךלמ ,ךלמ אוה ה"בקהש לעפנ הז םע ידי-לעש ;"יל
- [ןמקלדכ ,יתוא דובעל - "יל"ב שוריפה לע ףסונ] ירובעב ,"יל יתרצי" ה"בקה רמוא ןכלו
.לוכיבכ ךלמ השענ אוה "וז םע" ידי-לעש ןוויכ

,ךלמה לא המודב תויהל ךירצ םעה ירה ,םעהד ךרעב אלש אוה ךלמהש יפ-לע-ףאש עודי
,רבדמה ןיממ תויהל ךירצ םעה - םדו רשב ךלמו םע ךרד-לע] םהילע ךולמי אוהש ךייש זאש
.[רבדמה ןימ לע אלא ,ךלמ היהי רבדמהש ךייש אל .ךלמהל המודב

םהלש המשנה דצמ קר אוה (ךלמ) ה"בקה לוכיבכו לארשי םע ןיב ןוימדהש ,בושחל היה ןתינ
.(יוליגב אב הז ןיא םדאה תדובע אלולו) תוימינפבו

לכש ךכ לע ףסונ :(הזב אצויכו "יתארב" אל) "יל יתרצי (וז םע)" ,קוספה ךכ לע רמוא
םג - 13"לעממ הקולא קלח" איה ותמשנו ,12"ומע 'יוה קלח" אוה ירה לארשי ינבמ דחאו דחא
יתרצי"ש ןוויכ ,ךלמה לא המודב (וילא םיוולנה לכד) םעה לש תוינוציחהו היולגה הרוצה
םג ."יל" - ה"בקה לש ומעל םיאתיש ןפואב םעה לש הרוצה תא ("יתרצי") רצי ה"בקה :"יל
,םדאב יולת הזש רמול אנימא הווה הרואכל התיה הזבש) ידוהי לש תונוכתו תוחוכה רויצ
השולש - אמגודל ,יקולא םע םתויהב ,יקולא רויצב אוה ירה ('וכ ויתוחוכ תוחתפתהב
תרשעל עגונב הז ךרד-לעו ,14םידסח-ילמוגו םינשייב ,םינמחר - וז המואב שי םינמיס
םגש דעו ,(ןוילעה "םדא" לש) 15תונוילע תוריפס רשעהמ ולשלתשנ רשא ,ולש שפנה תוחוכ
וליפאש דע ."יל יתרצי" לש ןפואב אוה ירה ולש השעמו רוביד ,הבשחמה ישובל לש רויצה
.16'יוה םש תויתוא 'דד רויצה תמגודב אוה ירה (םינפה) ימשגה ףוגד רויצה

הז לעו ,"לעממ הקולא קלח" איה ירה המשנש בותכה ןושל לע 17אינתבש הפסוההמ םג ןבומכו
- "לעממ הקולא קלח" לע יאקד שוריפה לע ףסונש ,18עודיכו ."שממ" :אינתב ראבמו ףיסומ
אוה ירה "לעממ הקולא קלח"הש ,ףסונ שוריפ ךכל שי ,(הזל אמגודו ןיעמ קר אלו) "שממ"
,הזב שרפל שיו .שושימה שוח םע וששמל רשפאש דע ,"שממ" לש ןפואב ימשגה ףוגב שבלתמ
תויחה תא תלבקמ ,19ויתוחוכ לכ לשו (תוששמב הששמל ךייש) ידוהי לש יח ףוג לש תוישממהש
וליפא ,(הזב אצויכו דיה תועבצא תועונת) ופוג תועונת לכו ,20"לעממ הקולא קלח"מ
.21תיקולאה ושפנ לש תויחה יוליג הז ירה ,לוחו תושר לש ןיינעב

לע ףסונ - ותרותב 'ה יוויצ יפ-לע הניא התע תעל ותגהנהש ידוהי לצא וליפא :וזמ הריתי
ונוצר הז בצמב םג ירה - (םלעהב ולצא הז לבא) "אוה 22לארשי אטחש יפ-לע-ףא"ש ךכ
ם"במרה קסופש ומכ ,היתווצמו הרותה םויק ידי-לע ה"בקה לש ונוצר תא םייקל אוה יתימאה
תווצמה לכ תושעל אוה הצורו לארשימ תויהל הצור" (ךפיהל ןעוטש ימ ללוכ) ידוהי לכש ,23
רמואש דע ותוא ןיפוכ"ש אוה ןידה ןכלו ,"ופקתש אוה ורצי"ש קר ,"תוריבעה ןמ קחרתהלו
- ןכש ןוויכו ,"הערה ותעדב ומצע סנא אוה אלא ונממ סונא הז ןיא"ש ןוויכ ,"ינא הצור
םג ףוס -ףוסש ןבומ הזמש ."ונוצרל שרג רבכ ינא הצור רמואו ורצי ששתש דע הכוהש ןוויכ"
ירה ,םייכפהה ויתוגהנהו וירובידו ,ה"בקה לש ונוצר םייקל אוה ינוציחהו יולגה ונוצר
ונוצר תא תואלמל ונממ ענמו ודי תא קיזחה והשימש וליאכ ,"ופקתש אוה ורצי"ש הז דצמ םה
.יטרפה

רופכל אלש 'וכ 'ה תשודק לע םשפנ םירסומ לארשי יעשופו םילקבש לק 24וליפא" :דועו תאז
ורסמ תווצמו הרות ורמש אל רשא םידוהי םגש תורודה לכ ךשמב לעופב וארש יפכ - "דחא 'הב
רמאמכ ,תווצמו הרותה לכל עגונב ולש ןוצרה םג אוה ךכו ;שממ לעופב םשה שודיק לע םשפנ
המילעמו הסכמ איהש חור ,"תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא" 25ל"זח
קותינ רבדה לעופ ,הלק הריבע וליפא ,הריבע תיישעבש הדבועה תא ידוהיה לש ויניעמ
ושפנ תא ךכ לע רסומ היה אוה םג ,ול םיריבסמ ויהש וא ,תאז האור היה ול םנמא .תוקולאמ
.26

ותוכלמו לארשי לש ןתלעמ תא אטבמ "יל יתרצי וז םע"ש ךכל ףסונש ,םג ןבוי ל"נה יפ-לע
ןיינעו ,ןיינע דוע ףסותינ - (ב"ס ל"נכ) ה"בקהו לארשי ןיבש רשקה םצע דצמ ה"בקה לש
לכ - "ויקלח" לכ לע) לארשי םע ןיבש רשקה ,"יל יתרצי וז םע"ש הדבועה דצמ הזב ירקיע
,ל"נכ םינפוא המכבו (לארשי ינב לש הרוצהב םג) יולגב יוטיב ידיל אב ,ה"בקה םע (ידוהי
.("ופקתש אוה ורצי" אלא) תווצמו הרות םייקל (יולגב) םהלש ןוצרהל דעו

:"יל יתרצי וז םע"ל (יאדו ןושל) "ורפסי יתליהת" לש ךשמהה רמול שי הז יפ-לע

יתרצי") הלעמלמ הריציה דצמ - םמצע דצמ יוליגב איה ירה לארשי םע לש תוידוחייהש םשכ
ןכ ומכ - (םדאה תדובע םע תוכייש לכ אלל) םהלש ימשג רויצל דע תוחוכה רויצב םג - ("יל
לעופש הזכ אוה לארשי םע לש רויצהו תואיצמה םצעש ,"ורפסי יתליהת"ב םג אטבתמ הז ירה
םה ירה םמצע םימשהש ,27"ל-א דובכ םירפסמ םימשה"ב שוריפה ךרד-לע] "ורפסי יתליהת"
אלא ,'ה תליהתב רופיס לש הפסוה תושעל ךירצ ידוהיהש הנווכה ןיא ;["ל-א דובכ םירפסמ"
.המצע דצמ תאז תלעופ ותריצי םצע

("יל יתרצי" ,ידוהי לש הרוצה םצע דצמ לעפנש) "ורפסי יתליהת" לש ןיינעהש רמול שיו
,28"םימעה לכמ טעמה םתא"ש ךכ לע טבה ילבמש ,ידוהיה םעה לש יחצנה םויקב םג אטבתמ
ראשנ םעה - ל"ר תורודה ךשמב תופידרו תוריזגה לכ ףרחו ,29םיבאז םיעבש ןיב תחא השבכ
םילודג יכה םלועה תומואמ המכו המכש העשב הב) רשב יניעל יולגה ןפואב ,יחצנ םויק ,םלש
סינכהש - "ורפסי יתליהת" - ה"בקה לש וחוכ תא לכה יניעל יולגב אטבמ הזש ,(רבכמ ודחכנ
.םלועל זז וניאש יל ,"יל יתרצי וז םע"ב

:"ורפסי יתליהת יל יתרצי וז םע" - קוספב תונושלה יקויד םינבומ הז יפ-לע

ךלמ ןיאש ןפואבו ,ךלמו םע רותב לארשי ינבו ה"בקה ןיב תוכיישהו רשקה תא שיגדמ "םע"
.(ל"נכ) םע אלב

וא דחא םדא) םישנא לש םיגוס יובירו םישנא יוביר ללוכ אוה ירה םע :הזב ףסונ ןיינע
,לארשי ינבבש םיגוסה הרשע - 30בותכה ןושלבו ,("םע" הז ןיא - םדא לש דחא גוס
ללוכ] םהיניבש םיקוליחה לע טבה ילבמ ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ
,"דחא םע"מ קלח (32םה םרויצב) םלוכ םה ירה - ["םימעה ןיב דרופמו 31רזופמ"שכ וליפא
.דחא 'ה םע רושקש

;33ךלמ תויהל ןכתיי אל דבלב םיתרשמו םירש לעו ,םעה יטושפמ בכרומ םעה בור - הברדאו
השועו ריתכמש םע תויהל בייח ,ךלמה ירש ויהיש ידכב :הברדאו .םע לע אקווד אוה ירה ךלמ
םירשה ןיב לדבהו קוליח םוש ןיא ךלמה דצמ :וזמ הריתיו .ךלמה ירש תא - אלימבו ךלמה תא
.תוגרד יקוליח םנשי אפוג םלועבש אלא ,םעהמ קלח םלוכ - םעה יטושפו

ינבש יפכ אקוודש ,תרמוא תאז ,(תדקוי שאכ אל) 34"תוממוע" ןושלמ אוה ירה םע :םגו
תכייש הז בצמב אקווד ,ךלמהמ לוכיבכ םירזו םידרפנ ,םיפוגב תומשנד ןפואב לארשי
אל ,םיבר םהשכ וליפא ,וידלי לע ןכ-ןיאש-המ) ךלמל ה"בקה תא ריתכמ רשא ,םע לש תואיצמה
.(ךלמ תויהל ךייש

."הז רמואו ועבצאב 35הארמ" - הז לע תוארהל רשפאש הרומ ("הז") "וז" ןושלה :"וז םע"
אלו) םוקמו םוקמ לכבו רודו רוד לכב הז ירה ,ה"בקה לש םע םה לארשי ינבש הזש ,הרומ הז
םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב וא ,36"םעל תייהנ" רשאכ ,הרות-ןתמ תעבו םירצממ תאיציב קר
ירה ,תורודה לכב (תיחצנ הארוהכ) יחצנ אוה הרותב ןיינע לכש ךכ לע ףסונ .(הזב אצויכו
תוארהל רשפאש ,הזה םעהש - ה"בקה ירבדבו - "וז םע" בותכ רשאכ יולגב רתוי שגדומ הז
."ורפסי יתליהת"ו "יל יתרצי" - רודו רוד לכב לארשי ינב לש םעה ,עבצאב וילע

םלועב םיפוגב תומשנכ הווהב אצמנש (לארשי) םעה לע יאק "וז םע" :הזב תפסונ הדוקנו
אבה-םלועב ויהיש יפכ םיפוגב תומשנה וא ,ןדע-ןגבש תומשנה אל - הזה םויב ימשגה הזה
תומשנ ,הזה ןמזב םיאצמנש ולא םידוהי אקווד אלא - (םיתמה-תייחת ירחאל) ןמז רחאל
םעהש ןוויכמ :וזמ הריתיו ."יל יתרצי" ה"בקה רמוא םהילעש "וז םע" םה ,הטמל םיפוגב
,הקבר ,הרש :תוהמאהו ;בקעיו קחצי ,םהרבא :תובאה ןמזמ - תחא הכורא תלשלש אוה ידוהיה
תא דחי תרבחמש תלשלש לש רגוסה אוה ,הזב אצויכו הז ונרודב ,"וז םע" ירה - האלו לחר
וינפלש תורודה לכ ךשמב לארשי םע יגיצנ םניה "וז םע" :וירחאלשו וינפלש תורודה לכ
.וירחאלשו

,"יל"ד ןפואב אב הז ירה ןכלו ;יקולא םע לש איה םתרוצ םג :"יל יתרצי" רמאנ םהילעו
איה לארשי םע תריצי ירה ,(יל - ול ךיישש) ה"בקה לש ומע םניה לארשי ינבש ךכ לע ףסונ
תא שמשל 37יתארבנ ינא ,(יליבשב) "יל" - ה"בקה תא דובעל חוכה תא םהב שיש הזכ ןפואב
ש ידי-לעש ,ליעל רבודמכו .38ודובכל אלא ארבנ אל אוהש ךיא םלועה לכב תולגל םגו ,ינוק
תולגל ותוא ףחודה ,תווצמו הרותל ןוצר (היולגה ותרוצב) ומצע ךותב ידוהיל שי ,"יתרצי"
.לעופב הז ןוצר

"ורפסי" םגו ,יולגב רופיס לש ןפואב ,אקווד "ורפסי" - "ורפסי יתליהת" השענ יזאו
.ל"נכ ,לעופב ותדובע ידי-לע - 39ריפס ןבא ןושלמ

םע תדחוימ תוכייש שי (וז תבשד הרטפהב) "ורפסי יתליהת יל יתרצי וז םע"ד ןיינעל
- חספה גח ,וניתורח ןמזל םיננוכתמש םימיב ,ןסינ שדוח תליחת - םידמוע ונא וב ןמזה
."יל יתרצי וז םע"ה השענ זא ;40ה"בקה לש םעכ ודלונ לארשי ינבשכ

"יל" םתוא םמורו לארשי ינבב חוכ ןתנ ומצעב ןמזה ירה ,ןסינ שדוחב היה הזש ןוויכמו
- ןסינ - ןדיד ןודינבו ,ן"ינונ 'ב הב שיש הביתש ,41ארמגה ירבד עודיכ - (ה"בקהל)
לש םעכ ,"םירהה לע יסינ םירא"ד ןפואב לארשי ינב תא םמור ןסינ :"םיסינ יסינ" לע הרומ
.ה"בקה

ינב לכו ,42"לאגיהל ןידיתע ןסינב ולאגנ ןסינב" םייקתי שממ דימו ףכיתש ןוצר-יהיו
םיכלוה ,דחא םעכ ,וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב - םעה תומילש - לארשי
'ה םע םירושק ,תחא הרות ,הרותה תומילש םע דחיב ,שדוקה-ץרא ,ץראה תומילשב לארשי-ץראל
.ןוצר-יהי ןכ ,ןמא ,שממ דימו ףכית ,המילשהו תיתימאה הלואגב - דחא
,נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה ןסינב 'ה ,ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיימ םוגרת - 488-480 'מע ,ב ךרכ

.אכ,גמ היעשי (1

ףכית קוספב ומכ - ומצעלשכ ןיינעכ לארשי םע תריציו תאירב תודוא רבודמ ןאכ םיקוספ המכבש ריעהלו (2
.םיקוספה ךשמהב ז"דעו ,"םככלמ לארשי ארוב" - הז ינפל םיקוספ המכב ז"דעו ,"יריחב ימע" - הז ינפל

וז םע" ל"לוה כ"לאד) םיניינע 'ב םה ירה - "ורפסי יתליהת" ןעמל "יל יתרצי וז םע"ש י"שרפל םגו (3
.י"שרפל םג םיאתמ םינפב ןמקלד רואיבהו ."יתליהת" ןעמל אוה "'וג וז םע"ש אלא ,("ורפסי יתליהת יתרצי

.זט.גי,וט חלשב (4

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (5

(ויהת וא) יתרצי לארשי ינב" :רמול לוכי היה ןאכ כ"ומכו .(הנ,הכ רהב) "'וג לארשי ינב יל יכ" ומכ (6
.ב"ויכו ,"יל

ג.ו-ה ,טי ורתי (7

יחאל) םייחה-רפס .(טעש 'מע - לעוועש תאצוהב) דועו ה"ד (ב) ה"ר חמקה דכ .קלב פ"ר .ל,חל בשיו ייחב (8
ק"הגא .ז"פר א"הויהעש .א"פר (ךלמה יעושעש רעש) א רעש ךלמה-קמע .ב"פ 'העושיו הלואג רפס' .(ל"רהמה
.גי,בכ אריו ייחב .ג"פ א"רדפ הארו .כ"ס

.ב,חי ירחא י"שרפ .ג,כ ורתי פ"הע ש"ליו אתליכמ (9

.זט,אי ךתולעהב ירפס .ט"יפ לאומש-שרדמ הארו .ב ,ב"פ ר"קיו (10

.א"ער ,דמ ןירדהנס (11

.ט,בל וניזאה (12

.ב,אל בויא (13

.א,טע תומבי (14

.מ"כבו .ג"פר אינת (15

.ךליאו א"פ ד רעש 'א לכיה ח"ע האר (16

.(כ"בשות לש השוריפ אוהש ,ללכב פ"עבשות ומכ) בותכה שוריפ והזש ןבומו - ב"פר (17

גכ "םוי םויה" םג הארו .א"ישת'ה רייא ב"כ בתכמ .זת 'ע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (18
.בא-םחנמ

יטרפל ףסונ - ראבמ ,(הלעמל) תיקולאה שפנד תוחוכ רשעה ןיינעב ג"פ אינתב רואיבהש ל"י ז"פעו (19
םייולגה תוחוכה לש תוישממב .(ב"פ םש) "שממ" אוה לעממ הקולא קלחהש ןפואה םג - תיקולאה שפנה לש תוחוכה
.הלעמלש ס"עמ ולשלתשנש ,ולש

.(וט אראו אמוחנת) 'וכ םינותחתו םינוילע ןיב הריזגה הלטבתנשכ ת"מ תעשב ןתינ הז חוכו (20

.נ"שו .103 'מע י"ח ש"וקל .(ד 'מע) ותליחתב ב"רעת ךשמה האר (21

ונשי ולצא םג יכ םעטה ל"יו .שאר יל תויתוא ,(בקעי אלו) "לארשי"ד הלעמה םש רמאנ הזב םגש ריעהלו (22
.םינפב ןמקלדכ .ובש "לארשי"ה (ולש הרוצהב םג) יולגב

.ב"פס ןישוריג 'לה (23

.ח"יפ אינת (24

.א,ג הטוס (25

.ד"כפ ,ט"יפ אינת האר (26

.ב,טי םיליהת (27

.ז,ז ןנחתאו (28

.ב ,ט"פ ר"ספ האר (29

.םיבצנ פ"ר (30

.ח,ג רתסא (31

.'ה םע םה (ותגרדב 'א לכ) םהלש הרוצהב םגש ,"יל יתרצי וז םע"ש ז"יע אוה הזל חוכהו (32

.ז"פ א"הויהעש האר (33

.דועו .םש א"הויהעש (34

.ב,וט חלשב י"שרפ םג הארו .םש י"שרפבו הפוסב תינעת .ג"כפס ר"ומש - ל"זח 'ל (35

.ט,זכ אובת (36

.(יתארבנ לע ףסונ) ולש הרוצה םע םג ונוק תא שמשל - איה ןאכ הפסוהה אלא (37

.ו"פס תובא (38

.ב,ו צ"מאהדאל מ"היפ האר (39

.ד,זט לאקזחי .דל,ד ןנחתאו האר (40

.י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב (41

.אי ,ו"טפ ר"ומש .א"ער ,אי ה"ר (42


הרוצה םג ,"לעממ הקולא קלח" איה ידוהי לש ותמשנש ךכ לע ףסונ
"יל יתרצי" - יקולא רויצב איה ,ויתונוכתו ויתוחוכ לש תינוציחה

םעה לש יחצנה ומויקב םג אטבתמ "ורפסי יתליהת" לש ןיינעה
הב ,תורודה ךשמב תופידרהו תוריזגה לכ ףרח ךשמנש םויק ,ידוהיה
ודחכנ תולודג תומואש תעב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


האופר שקבמ וניא הלוח לע שקבמשכ
הנש 1900 דועב


?'ץקה תקיחד'ל ששח ןיא םאה

הז לע איה ידגנ הנעטהש יתיכזש יקלח ירשאו - הז ןיינע תודוא תונעטב םיאבש ולאכ םנשי
.'וכו ץקה תא קוחדל ןיאש םרמואב - !דימ ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבדמ יננהש -

דוד חמצ תא" הרשע-הנומש תליפתב רמוא ידוהי לכ :ילש שודיח הז ןיא - רבדל הבושתהו
:וזמ הריתיו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" םימייסמ הז ירחאלו ,"חימצת הרהמ ךדבע
הנה ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" לארשימ דחאו דחא לכ רמא תירחש תליפתבש תורמל
!"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" בוש םירמוא ,החנמה תליפתב ,דבלב תועש המכ ירחאל
לעב ר"ומדאה םימיל ,רתלא מ"פרגה רוקיב תעב ;674 'מע ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')
(רוגמ 'םחנמ ינפ'ה


!תוריהמב - שוריפה "הרהמ"

וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הליפתה חסונמ איה היארה רקיע
המכו המכ דועב אובתש העושיל הניא וז הליפתב הנווכהש ,"וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ
ךדבע דוד חמצ תא" - אפוג הזבו ,"וניניע הניזחתו"ד ןפואב םא יכ ...הנש 1900 ,םינש
המכ תודוא רבודמ אל יאדוובו ,תוריהמ לש ןפואב - ושוריפ "הרהמ" ירהו ,חימצת הרהמ
יכ" :הליפתב םיכישממש יפכו ,וטושפכ "הרהמ" םא יכ ,תועובש המכ ,םישדוח המכ ,םינש
- רתויה לכלו ,דימו ףכית - אפוג הז םויבו !שממ הז םויב ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל
תירחשב וז הליפת תרימא ירחאל וליפא ,ןכלש ,(םיעגר ד"כ וא ח"י) לימ ךוליה רועיש
המכ דע ןבומ הזמש תושר תליפת ,תיברע תליפתב םג וז הליפת םירמואו םירזוח - החנמבו
...!האבה הליפתל דע ןיתמהל םילוכי ןיאש דע ,ירשפאה לככ תאז רהמל עגונ

העושיה וליאו ,"םויה לכ" איה הווקתהש אוה שוריפה ןאכ םגש ןעטי "ץראה םע ןשקמ םתס"
איה ותשקב הלוח לע ללפתמ רשאכ םאה ,"ןשקמ" ותוא תא לאשנ ,ןכבו ...ה"בקה הצריש יתמ -
ףכית אפרתי הלוחהש שקבמש וא ...הנש 1900 ירחאל ,הצריש יתמ האופרה תא חלשי ה"בקהש
!!דימו

- דימו ףכית אובת האופרהש אוה שקבמ יטרפ ידוהי לש ותאופרל עגונב םא :ךמצע עגהו
...!?לארשי ללכד הלואגל עגונב השקבה אופיא תויהל הכירצ דציכ

שקבמ ןכלו ,רבדבש ךרוצה תא אוה שיגרמ - ולש יטרפ ןיינע תודוא רבודמ רשאכ - יאמ אלא
וניא - שדקמה-תיב ןיינבו הלואגה תודוא רבודמ רשאכ וליאו ,דימו ףכית תאז ול ונתיש
!וילא עגונש ןיינע והזש שיגרמ

וילע ןילעמ וימיב (שדקמה-תיב) הנבנ וניאש רוד לכ" ימלשוריב אתיא :רבדל תפסונ היארו
הלואגה ןיינע תוללכ ול עגונ תויהל ךירצ המכ דע תוטשפב ןבומ הזמו ,"ובירחה אוה וליאכ
תושעל ךרוצה תא שיגרמ יאדווב ירה ,"ובירחה אוה וליאכ"ש ןוויכמד - שדקמה-תיב ןיינבו
!שממ דימו ףכית שדקמה-תיב ןיינבו הלואגה אובתש וב יולתה לכ תא
(בנ-נ 'מע - 'הייפיצהו הנומאה' - הלואג-ירעש)

רקיעה אוה השעמה


תועמ" ול תתלו ידוהיה לא בושל
"םיטיח


לוע-תלבק ילב ןיינע "תונבל" ךייש אל

ןמז רתוי ול היהיש ידכ 'ת"תח' ירועיש דומיל לע רתוולו "ונמז תא ךוסחל" בשוח רשאכ
םייוסמ ןיינע "תונבל" רשפא יאש תעדל וילע - ב"רעת ךשמהד םיניינעה דומילב קמעתהל
עגונב ותבשחמב "לייטל" לוכי אוה !השודקד ינש ןיינע לוטיבו ןברוח ידי-לע השודקב
הנבה לש ןפואב ןיינע הזיא "תונבל" לכוי אל אוה לבא ,ב"רעת ךשמהב םיראובמה םיניינעל
!'ת"תח' ירועיש דומיל לע רתוומש הז ידי-לע ,'וכ הגשהו

ידי -לע אקווד הז ירה - השודקב םייוסמ ןיינע "תונבל" םיצור רשאכש תוטשפב ןבומכו
!וניאישנ וניתובר לש תוארוהה יולימב קוידהו תוריהזה

ובצמו ודמעמ לע טיביו "הארמ" חקיש ול םירמוא יזא - !?אוה ןכש רמאי ימ - ןעוט רשאכו
טימ ךיז ןעגניד ןראפשראפ טעוו ןעמ") ומע ןעטיהל ךרוצ רבכ היהי אל אלימבו ,'וכ
!!(("םיא

עגונ שארל לכל ירה - 'וכו םיגונעתב הבהאד ןפואב איה ותדובע רשאכ םגש ןבומ הזמו
.האריה תומילש - "םילשורי" תניחב ,'לוע תלבק'ד ןיינעה תוללכ

רבעה ישעמ תא ןקתל

ןעטיהל ןמזה לע לבחו ,לוע-תלבק לש ןפואב גהנתהל וילע אבהלו ןאכמש :רקיעה אוה השעמה
ןעטיהל וליחתי םא - רבדה חקי ןמז המכ עדוי ימ יכ ,("םיא טימ ךיז ןעגניד") ומע
חוטב אל ןיידעו,חספה גחו ,ןסינ שדוח-שאר ,ןסינ שדוח םיכרבמ תבש רובעי ,ומע חכוותהלו
-תלבקד ןפואב םיניינעה לכ תא תושעל םיכירצ שארל לכל ,ןכלו !ותוא ענכשל וחילצי םא
!לוע

ןמזהש עצבמל עגונב טרפבו ,םיעצבמה ןיינעב ,תלוזה םע תולועפל עגונב ןבומ הז ךרד-לע
:"םיטיח תועמ" - אמרג

רובע המורת ,דסח-תולימג ,הבוט בצע - הבוט ונממ שקבל ידוהי וילא שגינ תבש ברעב
תונכהב התע קוסע אוהש ול רמא ,הז ןיינע תושעל םוקמבו ,הזב אצויכו "םיטיח תועמ"
!שדוחה תשרפ תבשד הדובעל

ל"נה ידוהיב עגפ םג אוה אלא - (ל"נה ידוהי תשקבכ) דסח-תולימגב קסע אלש דבלב וז אלו
!!("טגאזעגניירא םיא טאה רע)

תקזחב אוה ירה ומצע יניעבש המכו-המכ-תחא-לעו) תורשכ תקזחב םה לארשי לכ ,הנהו
ברעב ותגהנה לע הבושת השעש יאדווב ירה ,תבשה םויב ותוא םישגופ רשאכ ,ןכ םאו ,(תורשכ
חכושו ,רתוי הלענ בצמו דמעמל הלעתמ אוהש הזב קפתסהל לוכי וניא ,ןכ-יפ-לע-ףא - תבש
ותואל תשגל וילע :תוטשפבו .רבעה יניינע תא םג ןקתל ותבוח אלא ,רבעב וישעמ לע
!הזב אצויכו "םיטיח תועמ" ,דסח-תולימגה תא ול תתלו ,ידוהי

השעש השעמה תא ןקתל אוה לוכי - רבעש ןמזה לע תיבה-לעב וניאש תורמל :תרמוא תאז
.ושקובמ תא אלמל לדתשמו ל"נה ידוהיל הנופש הז ידי-לע ,רבעב

,ונייה ,אבהלו ןאכמ ותגהנה תא תונשל טילחמש הזב קפתסהל לוכי וניאש ליעל רומאכו
יניינע לכ תא םג תולעהלו ןקתל וילע אלא ,ירמגל שדח ןפואב ותדובע היהת אבהלו ןאכמש
.רבעה
(הגומ יתלב - 1037-1036 'מע ב ךרכ ב"משת'ה 'תודעוותה - םחנמ-תרות')

יבר יצוצינ


הקירמאב תודהי


הנה :תקדצומ הוואגב זירכהל לכונ חישמ אובי רשאכ"
* "'הקירמא ןיא דיימ' ,ונלש אבצה הנה ,ונלש םילייחה
ןמזב ,התע 'םינותחתב הניכש רקיע'ד הלועפה רקיע"
וז הנידמבש רעונה ינב" * "תירבה-תוצראב - אוה ,תולגה
הדימב םלצא תמייק תמאה לא הפיאשה ךכיפלו ,םה םימימת
תודהיה רוא יוליג לעו הקירמא יוליג לע * "הרתי
הקירמאב תודיסחהו

רפואל השנמ יכדרמ ברה

לגרל תודעוותה ךלהמב 'רגסומה רמאמ'ב יברה לש תניינעמ תוסחייתהב חתפנ ונתמישר תא
יוליג' אשונ לכל (ךליאו 2189 'מע ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת זומתב ב"י
:סובמלוק ידי-לע 'הקירמא

ילכ'בו 'תונובשח'ב ויתועיסנב שמתשה ,הקירמא תא הליגש סובמולוקש עודיכ
םגו 'וכו קסופ ,לודג םכח דימלת=] תוכז םהרבא 'ר ידי-לע ושענש 'הנוכתה
,[ם"במרה לע קלח הנוכתה תמכח םע םירושקה םיניינע המכבש ,םסרופמ 'ןכות'
תא וליג ךכו ,ויתועיסנב סובמולוקל ףרטצה וידימלתמ והשימש וליפא ןכתייו
...!הקירמא

:החיש התואב רמואו יברה ךישממ - 'הקירמא יוליג' יוטיבה םצעל וסחייתהב

ינפל ןכש ,'תמא תרות' יפ-לע אוה קייודמ - 'הקירמא תא הליג' ןושלה
התיה - וז תשבי תודוא ועדי ,ינשה רודכה יצח יבשות לכו ,דרפס יבשותש
יניינע ויה םהה םינמזב ןכש ,רתוי תומילשב - הברדאו ,המויקב וז תשבי
.'וכו התוחפ הדימב וז תשביב תקולחמו האנש

רחש תרסח הרבס

םוקמה - 'ןדע ןג'ב ,הרותב רפוסמכ ,התייה םדאה תאירב יכ יברה ריבסמ (םש) וירבד ךשמהב
ךא .'ןוילעה רודכה יצח'ב ,רמולכ - תרפו לקדיח ,ןוחיג ,ןושיפ תורהנה 'ד םיאצמנ ובש
עגונב םג הז-ךרד-לע .'ןותחתה רודכה יצח'ל םג ,ץראה לכ ינפ לע םדאה-ינב וצופנ םשמ
.וארבנ ובש םוקמהמ ועיגהש ,םייח-ילעבלו חמוצל

:תוישוקו תוהימת המכ תוצרותמ - דוע יברה רמוא - הז יפ-לע

םרוקמש תויתואו םירויצ ואצמ (םיפסונ תומוקמבו) הקירמא םורדבש ןכתייה
ת"יב ף"לא תמגודב םהש תויתוא ואצמש דעו ,הזב אצויכו סרפו ידמ ,ודוהב
המכ ואצמנ סובמולוקל ומדקש הקירמא יבשות לצאש ,ךכ ידכ דעו ,שדוקה-ןושלב
!הרותה ינידמ םרוקמש םידיעמ םינמיסה לכש םיגהנמ

וכרדב העטש 'דנאלנירג'מ יוג היה סובמולוק ינפל דועש - תאז ץרתל םיסנמו
רחש לכ הל ןיאש ארבס - ולא םיניינע לכ ומע איבהש הז אוהו הקירמאל עיגהו
ול התייה אל ,וכרדב העטו םוקמל םוקממ עסנש יוגש רמול ,תואיצמב הזיחאו
והז ...!הזב אצויכו ,לארשי יגהנמ ,הרותה תויתוא ומע תחקל אלא תרחא הגאד
.וב ןימאהל ידכ ...'יתפ' תויהל םיכירצש 'םיסינבש סנ'

הווחו םדא תאירב ,ןכש ,תוטשפב רבדה ןבומ - ליעל רומאה יפ-לע ,םנמא
רהנל ךומס ,םייוסמ םוקמב םנמא התיה םהינימל םיחמצה לכו ,םייח -ילעבו
דועש ךכ ,לבת יווצק לכב - ץראה לכ ינפ לע וצופנ םשמו ,(ל"נכ) תרפ
םג - הזב אצויכו םינוש םיגהנמו תויוברת ועיגה רבכ ,םימדוק יכה םינמזב
.הקירמא תשביל

רובידה יפ-לע סונא

רודכה יצח'ב תונייעמהו תודהיה תצפה ןיינע לכל יברה סחייש הברה תובישחה העודי
ויתוחישב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ - הז רשקהב םיבושחה ךרדה ינויצמ דחא .'ןותחתה
.הקירמאל םדוקה יברה לש ותעגה דעומ ,אוה - יברה לש ויבתכמו

לע יברה רביד (64 'מע ,'א ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') י"שת רמועב ג"ל תחישב
:םירצמל וניבא בקעי תדירי ןיבל וניב הוושהו הז ןיינע

;"רובידה יפ-לע סונא - המירצמ דריו" היה - יברה רמא - וניבא בקעי לצאש ומכ
,רובידה םייקל הצר יאדו ,"רובידה יפ-לע" איה וז הדיריש עדי בקעיש ןוויכ ,הרואכלד
עגונב לבא ,רובידבש הנוילעה הנווכה דצמ אוה ןוצרהש ,אוה רבסההו ?"סונא" היה אלו
."סונא"ד ןפואב איה ירה המצע הדיריל

הדיריה לדוג דצמש - הקירמאל ואובב ר"ומדא ח"ומ ק"כל עגונב םג - יברה ריבסה - ךכ
."סונא"ד ןפואב הז ירה ,הרות-ןתמל עגונב ןוילעה רודכה יצח יבגל ןותחתה רודכה יצחד
ליבשב הדשל האיצי ,'וכו הרותה תצברהד הדובעה ליבשב - הנוילעה הנווכה התיה ךכש אלא
םהל ונתיש םישרוד םניאש - םידיסחו םלועה תא ושבכיש םירכז :םיידיסח םירכז םינב תושעל
.שפנ-תוריסמ ךותמ םיכלוה אלא ...תומלוע [310=] י"ש

תינקירמא 'הלחמ'

:הינייפאמו הקירמא לע יברה לש תויואטבתה רורצ ןלהל

ותרזע לע חוטבו ךומס תויהל אלא ,הקירמאבש רתסההו םלעההמ לעפתהל ןיא
.ךרבתי

.(46 'מע ב ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ישת הרות-תחמש לילב יברה אטבתה ךכ

"גאמ ןעמ" תארקנה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ אטבתהש יפכ - הקירמאב תולחמה תחא
- רתומש המו ,רוסא - רוסאש המ" :םידיסחה רמאמ אוה הזמ ךפיההו .("רתומ")
.ךירצ אל

.(70 'מע םש)

הקירמאב 'םילקא'ה

(116 'מע א ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') י"שת ןוויסב ו"כ חרוק תשרפל 'א םויב
ריכזה אוה .םירבד יברה עימשה הכלהמבו ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ה םעטמ הפיסא המייקתה
."רהמ םיררקתמו רהמ םיממחתמ" - ןורסיח שי הקירמאבש ,ד"שת תנשב םדוקה יברה ירבדמ

:יברה רמאו

.'וכ תומימחה ראשית הז ןיינעבש ,אופא לדתשהל שי

ןונגס יונישב םגתפ ותוא יברה ריכזמ (י 'מע די ךרכ שדוק-תורגא) ז"ישת תנשמ בתכמב
:טעמ

עתפל םיטהלתמו םיבהלתמש תירבה-תוצראל עגונהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש המ
...רחא ןיינעב רבכ םיקסעתמ טק ןמז רחאלו םואתפ

תמאה לכ שורדל

:(חמ 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) רוונדב הליהק ברל יברה בתכ בתוכ ךכ - ןיינעל ןיינעמ

הרות ,םתיבו םיתב-ילעבהמ םישרודשכ רשא ,תירבה-תוצראב שחומב ואר רבכו
הברדא אלא ,םיעתרנ םניאש דבל אל ,המילשו המימת הרות ,תורשפ ילב תווצמו
השירד לבקל םינכומ םניאש םתוא וליפאו .ואולימב תמאה םהל םירמואש םיחמש
,השירדה קלח יולימל םינפ-לכ-לע הז לעופ אלימבו ,םימשרתמ ,ךרוצה לככ וז
ןכ-ןיאש-המ ,הפסוה דועו הפסוה םהמ ושרדי ןמזל ןמזמש םוקמ ןתונ ומצע הזו
.'וכו תורשפב הליחתכלמ םיאבשכ

תוכזו תוירחא

יברה לעפ הפוקת התואב .דואמ עוער היה הנש םישימח-םיעברא ינפל דע ב"הראב תודהיה בצמ
ולעפי ןעמל - םידוהי םיגיהנמו םינוש םיינבר םיפוג דדועלו קזחל ,הפונתהו ץרמה אולמב
.תיתימא תישרוש תודהי רוציבו סוסיבל ,םהיתוליהק ינב ברקב הלא

'מע אי ךרכ שדוק-תורגא - ו"טשת זומתב 'ז) יתנשה םסוניכ לגרל םינברה דוגיאל ובתכמב
:םדיב חילצי 'ה ץפח יכ יברה םהל לחאמ ,(אלר

וננמזב ,הנה םיברה וניתונוועבש ,תירבה-תוצראב רשא לארשי תוליהק קזחל
בור ןיינמ בור םה וראשנ ,'וכ ןיאש םוי ךל ןיאו דבכו ךלוהה תולגה ךשוחד
,תרחא הנידממ ינחור קוזיח לבקל ןעשיהל םהל ןיאו ,ונתמוא תוללכ לש ןיינב
חורב םמויקו היתווצמו הרותה יניינעב דודיעל תוקוקז ולא לכ הברדא יכ
תוירחאה םהילע הנה התע תעלו ,תירבה-תוצראד לארשי ינבל - אבס לארשי
תיב קדב קזחלו ,םימש-תאריב תמא תרות ץיברהל - הנושארו שארל תוכזהו
...תורשפ ילבמ לארשי

הקזח תוררועתה תשגרנ

'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת תנשב ןוטגנילרו בשות ידיסח עזגמ ידוהיל יברה בתוכ ךכו
:(זית

תירבה תוצרא ינבד הקזח תוררועתה תשגרנ ולא תונורחא יכה םינשב אקווד
לכ ןכלש ,רעונה ינב ןיב טרפבו היתווצמו וניתרותד תורוקמה לא הבישל
תובושח תואצות איבהל הלולע 'היח אמגוד' המכו-המכ-תחא-לעו הזב הלועפ
.רומאה לכב בוט רשבתהל יל םעני ןבומכו ,תומכב םגו תולודגו

הקירמאב הניכשה תארשה


רקיע ,אלימבו ,לארשי ינב לש ןיינב בורו ןיינמ בור אצמנ וז הנידמב
.תירבה-תוצראב - אוה ,תולגה ןמזב ,התע 'םינותחתב הניכש רקיע'ד הלועפה

אי ךרכ ד"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ד"ישת טבשב ד"וי תודעוותהב יברה רמוא ךכ
.(23 'מע

...חרקה תא חיתרהל

רמוא (285 'מע ז ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ג"ישת תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה

זייא יד") זוזינ רבכ (תירבה-תוצראב) חרקהש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש תורמל
ותויה ןיב חרקהב קחרמו קוליח שי ןיידע ירה - ("טרירעג ןיוש ךיז טאה
םג ורתונ ךכל ףסונ ."אוה הלכוא שא ךיקלא 'יוה"ב חתור ותויה ןיבל זוזינ
...וללה םיירישה ןמ ןיידע םיגפוסה שיו ,רבעה ןמ םיריש

"ונלש םילייחה הנה"

ר"ומדא ק"כ יכ (148 'מע ד ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') יברה ריכזמ תרחא תונמדזהב
וז הנידמבש רעונה ינב ;דואמב אוה רקי ינקירמאה רעונה"ש ,םימעפ המכ רמא צ"יירהומ
."הריתי הדימב םלצא תמייק תמאה לא הפיאשה ךכיפלו ,םה םימימת

(155 'מע םש) דמעמ ותואב יברה םייסו

הנה ,ונלש םילייחה הנה :תקדצומ הוואג ךותמ זירכהל לכונ חישמ אובי רשאכו
יכינחו ידילי - ('אקירעמא ןיא דיימ'=) 'הקירמא תרצות' ,ונלש אבצה
ח"ומ ק"כו הלואגל םינכומה ,'ןדיא עצנאג' .םימלש םידוהי - לבא ,הקירמא
םירוחב - 'יתלדיגש םילודיג ואר' :רמאיו ,םידימלת לע עיבצי ר"ומדא
.'וכו רשיה ךרדב םיגהנתמו ,ןקז ירוטע םיאקירמאתודיסחה ינייעממ


ארקיו תשרפ


(א,א) השמ לא ארקיו

(י"שר) הביח ןושל ,האירק המדק םייוויצ לכלו תורימא לכלו תורבד לכל :השמ לא ארקיו

הפקותב תדמועש ,לארשיל ה"בקה לש תימצעה ותבהאלו ותביחל תזמור וז "הביח לש האירק"
.הרותה תווצמ לע רבעו םולשו-סח אטחש ימ יבגל וא ,הרות ול ןיא ןיידעש ידוהי יפלכ םג

'תמדוק' איה ,רמולכ .הרותה ייוויצו תורבדה לכל תמדוק וז האירקש תימינפה תועמשמה וז
םצע אלא ,תווצמו הרות רמוש ידוהיה לש ותויה הניא התביס יכ ,הרותה ןמ תילענו (הלעמב)
.ידוהי ותויה
(24 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

ןכש .ידוהיו ידוהי לכל תכייש איה השעמל לבא ,ונבר השמ לא התנפוה וז "הביח ןושל"
.(רמאל ה"ד י"שר) "ימע רבדנ אוה "םכליבשב" ,לארשי לש םתלעמ התיה האירקה תביס

תאז םישועו ,םימשבש וניבאל לארשי-ינב לש םביל בוריקב םיקסועשכ :ךכמ הארוהה
רותב) חילשה יפלכ "הביחה ןושל"ש רוכזל שי - רודבש ונבר השמ ,ונרוד אישנ לש ותוחילשב
אוה וילאש ידוהי ותוא לש ותלעמ ללגב אלא ,תישיאה ותלעמ לשב הניא ('השמ' לש וחולש
!חלשנ
(ה"משת ארקיו תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(ב,א) 'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא

:ךכ הז קוספ יעצמאה ר"ומדא ק"כ םעפ שריפ ותודליב

יזא ,תוקולאל ול רשא לכ תא שידקמו בירקמ םדאשכ - "םכמ בירקי יכ םדא"

הווה ,היה" ושוריפש ,'יוה םש) תיעבט-לע הגרדל הלעתמו ברקתמ אוה - "'יוהל ןברק"
.(עבטה ןמ הלעמלש תיקולא הגהנה לע הרומה םש ,ןמזה תולבגהמ הלעמל ,"דחאכ היהיו
(תודיסחה דומיל סרטנוק)

* * *

,ובצמו ודמעמ תא הליחת קודבל וילע ,'ה לא ברקתהל שקבמ םדא רשאכ - "בירקי יכ םדא"
רמאיש ןכתיי זאש אלא .הגרדמה לפשב אצמנ אוהש ול חיכות יאדו תיתימאו הנכ הקידבו
:הנעמה אב ךכ לע ?'ה לא ברקתהל ינומכ הלפש הירב לכות ךיא :ובילב

ול םירשפאמה םימוצע םיישפנ תוחוכ שי ידוהי לכל .יולת רבדה םכבו םכמ - "ןברק םכמ"
.ארובה לא תוברקתה ענומש המ לכ םע החלצהב דדומתהל

.עבטה תולבגהמ הלעמלש ,'יוהד תילענה הגרדה לא ףא ברקתהל ודיב- "'הל"
(113 'מע י"שת םירמאמה-רפס)


(ז,א) חבזמה לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו

(אכ אמוי) טוידהה ןמ איבהל הווצמ םימשה ןמ תדרוי שאש יפ לע ףא

.'הל הבהאה שא יפשר ונייה - "שא"

.וניתובאמ השוריב ,התדלותו העבטב המשנ לכב היוצמה 'ה תבהאל זמור - "הלעמ לש שא"
.הלעמל המשנה לש יעבטה רשקהמ תעבונ איה ןכש ,"הלעמ לש שא" םשה םיאתמ וז הבהאל

ארובה תלודגב תוננובתהה ידי-לע ,ושפנב ררועמ םדאהש 'ה תבהאל זמור - "הטמ לש שא"
.הזב אצויכו

התדוסיש ,תיעבט 'ה תבהא לעב אוה ידוהי לכש ףא - "םימשה ןמ תדרוי שאש יפ-לע-ףא"
אלא ,ךכב קפתסהל ול רוסא ,שדוק יררהב

תוננובתה ידי-לע 'ה תבהא ושפנב דילוהלו ץמאתהל וילע - "טוידהה ןמ איבהל הווצמ"
.ארובה תלודגב
(חס 'מע םירבד הרות-יטוקל)


(אי,א) הנפצ חבזמה ךרי לע ותא טחשו

(ה"פ םיחבז) ןופצב התטיחש ,םישדוק שדוק הלועה

ל"זר רמאמכ ,ערה-רציל זמור ןופצ ירהו ?אקווד ןופצב םישדוק ישדוק םיטחשנ המ ינפמ
?"קיחרא ינופצה תאו" ,(ב לאוי) קוספה לע (בנ הכוס)

תדובע לש אלפנה החוכ תא אטבמ "םישדוק שדוק" םע "ינופצ" לש רוביחה :אוה רבסהה
אמר ארגיאל ,("ינופצ"ה לש וידיב הליפנ) אתקימע אריבמ םדאה תא תולעהל החוכבש ,הבושתה
םיקידצ ןיא םידמוע הבושת-ילעבש םוקמב" :(דכ תוכרב) ל"זח ורמא רבכו ."םישדוק שדוק" -
."םש דומעל םילוכי םירומג
(אלת 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(זט ,א) התצנב ותארמ תא ריסהו

(סולקנוא) הילכואב היקפז תי ידעיו

השענ םכותבש ,םייעמה-ינבל הנווכהו ,(י"שר האר) סואמ רבד ןושלמ "התצונ" שרפמ םוגרתה
.סואמ רבדל ("הילכוא") לכואה

,"סואמה רבד" םצעב םה (םייצראה םיניינעה לכ ןכו) הייתשו הליכא יניינע :הארוה ןאכמו
.ולא םיניינעב ובורו ושאר עיקשמ אוה רשאכ םדאל איה הפרחו
(122 'מע ,זי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זי ,א) 'הל חחינ חיר השא

,טיעממה דחאו הברמה דחא :ךל רמול ,חוחינ חיר המהבב רמאנו ,חוחינ חיר ףועב רמאנ
(י"שר) םימשל וביל תא ןווכיש דבלבו

תלועבו ,חוחינ חיר השא המהב תלועב רמאנ" :תוחנמ תכסמ ףוסב הנשמב אוה םירבדה רוקמ
י"שר איבמ עודמ :הלאשה אופא תלאשנ ."'וכ חוחינ חיר השא החנמבו ,חוחינ חיר השא ףוע
?"החנמ" טימשהו ,"המהב"ו "ףוע" קר

:אבה קוספב ,י"שר ירבדב אוצמל ןתינ ךכל הבושת

,אליממו ."ושפנ בירקה וליאכ וילע ינא הלעמ :ה"בקה רמא ;ינע ?החנמ בדנתהל וכרד ימ"
רשפא-יאש אצמנ ,ףועו המהב ןברק תמועל אלפנ יוליעו ןורתי שי החנמ ןברקבש ןוויכ
.("'וכ טיעממה דחאו הברמה דחא") םתשולש ןיב תוושהל
(טס 'מע ב רהוזל קחצי-יול יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םיירוביצ םירדס תכירע

*שטייד םולש-םייח ברה תאמ

:היעבה

תווצמב ,'ובשנש תוקונית' םהמ םיברש ,םיפתתשמה תא תוכזל ידכ האב ולא םירדס תכירע
ינפל 'רדס'ה ליחתמ ,םוקמהו ןמזה תוביסמ ,תובר םימעפ הנהו .רדסה-ליל לש תוירקיעה
ןהבש הפוריא תוצראב טרפבו ,(ק"הראב 'וכו תובא-יתבבו האופר-יתבב םג) םיבכוכה-תאצ
-תליכא תווצמ תא םוי-דועבמ םייקל רשפא-יא ,ינש דצמ .הבורמ רדסה תכאלמו רצק הלילה
.'ספרכ'ו הדגה ,תוסוכ עברא ,הצמ

:ןורתפה

.(1החנמה גלפ ירחא) םוי-דועבמ שודיקב ,בוט-םוי-תשודק םהילע ולבקי םיפתתשמה לכ

.םלוכ תא איצומו םוי-דועבמ שודיק רמוא רדסה ךרוע .2דבלב רדסה ךרועל סוכ גוזמל
ןתניתש םדוק םהמ ותשיש ששח שי םא ,םיפתתשמה לש תונחלושה לע ןיי חינהל ןיא ןכל
.הארוהה

הדועסה לכ תא ולכאיו ,'ךרוע ןחלוש' םע דימ וליחתי ,םיבכוכה-תאצ דע רתונה ןמזב
ארוב') תומיאתמה תוכרבה תא וכרבי םיחכונהש לדתשהל שי .3הצמ אללו םיידי-תליטנ אלל
םילכואהמ והשימ לוקב ךרבי ,ירשפא וניא רבדה םאו ,(המודכו 'לוכהש' ,'המדאה ירפ
.םלוכ תא הזב איצויו

ןחלוש'ב וכריב רבכ םא ,'המדאה' תכרב אלב) 'ספרכ' םילכוא 4םיבכוכה-תאצ םע
.('ךרוע

.5(ןחלושה לע םוחיני ,רשפא םאו) 'רדס'ה םלואל ןיי-יקובקב םיסינכמ

.'ץחי' םישוע

.רדסה ךרוע ינפל סוכ תגיזמ

תכרב םירמואו ,הלא םילימ םיגלדמ .'היוללה וינפל רמאנו' ינפל דע 6'דיגמ' םיליחתמ
.הנושאר סוכ םיתושו 'ןפגה' םיכרבמ םיבוסמה לכ זאו ,'ונלאג רשא'

.היינש סוכ םיתושו 'ןפגה' םיכרבמ ,('םימ ונעמל' דע) 'ללה'ה לש ןושאר קלח םירמוא

,'רורמ' ,'הצמ' ,'איצומ' ,'הצחר' :ליגרה רדסכ םילכואו םיכרבמו םיידי םילטונ
סוכ ,7'הצרנ ללה' ,ישילש סוכ ,(דרפנב ןאכ ספדנה ,רצקה חסונב) 'ךרב' ,'ןופצ' ,'ךרוכ'
.יעיבר

הצמ תליכא ןה וב ומייקיו ,8הדועסה ףוסב דחא תיזכ קר ולכאי ,רתוי דוע רצקל ךירצ םאו
.ןמוקיפא ןהו

."םילשוריב האבה הנשל"


הרצקב ןוזמה תכרב

לוחב לחש חספה גחל

,םימחרבו דסחב ןחב ,ובוטב ולוכ םלועה תא ןזה ,םלועה ךלמ ,וניקולא ,'ה התא ךורב
.לכה תא ןזה ,'ה התא ךורב .ארב רשא ויתוירב לכל ןוזמ ןיכמו ,לכל סנרפמו

תירב ונל תתנו ,הבחרו הבוט הדמח ץרא וניתובאל תלחנהש לע ,וניקולא 'ה ,ךל הדונ
.ןוזמה לעו ץראה לע ,'ה התא ךורב .ךל םידומ ונחנא לכה לעו ,עבושל םחלו הרותו

,ךחישמ דוד תיב תוכלמ לעו ,ךריע םילשורי לעו ,ךמע לארשי לע ,וניקולא 'ה ,םחר
התא ךורב .ונימיב הרהמב שדוקה ריע םילשורי הנבו ,הזה תוצמה גח םויב הבוטל ונרכזו
.ןמא .םילשורי וימחרב הנוב ,'ה

.ביטמו בוטה ,םלועה ךלמ ,וניקולא ,'ה התא ךורב
רוא' ץבוקב ספדנ .הקיתעה םילשוריב 'קדצ-חמצ' ללוכ שאר ,שטייד 'יש םולש-םייח ברה לש ורועיש יפ-לע (*
ז"הדא ע"וש :םהמו] םהיתורוקממ םירבדה וראבתנ םש .חק 'מע (א"סשת ןסינ) גכ ןויליג ,.י.נ יסנאמ 'לארשי
בוטב [רדסכ אלש ה"ד ח"ס בעת ל"היב .(תפה לע שודיק) בפת ר"מגד .ב,גפת .ג.א,בפת .ג,געת .זט,בעת .ד,אעת
םינוש םיטרפ ,ונתשקבל ,וב ריהבהו שטייד ברה לש ויניע הארמל היהש ,ישעמה קלחה אלא רתונ אל ונלו ,םעט
.(ןלהלד תורעהה ללוכ)

רוזאב ק"הראב ףרוחה ןועש יפל הנשה .ותעשו ומוקמ יפל רתאו רתא לכב קייודמה ןמזה תא ררבל שי (1
.16:40 :אוה ןמזה ,הלפשה

ךכ-רחא םיחולשה םיכרוע ,בורל ךא .ומצעב התשי ,םהמע דחי רדסה תא ךורעל דמוע רדסה ךרועו שדקמה םא (2
.םיבוסמה ןמ דחא התשי ןכל ,םתיב-ינבלו םמצעל דרפנ רדס

ולכאיש הצמב 'הדועס םוקמב שודיק' ומייקי ,'ךרוצל' אוה הדועסל שודיק ןיב ןאכ 'קספה'ה לכש ןוויכו (3
.ךכ-רחא

רוזאב ק"הראב ףרוחה ןועש יפל הנשה .ותעשו ומוקמ יפל רתאו רתא לכב קייודמה ןמזה תא ררבל שי (4
.18:21 :אוה ןמזה ,הלפשה

אצמנ אל ןייה םאש ראבתנ םש ,"סוכה לע הרימא" רדגב (ג"ס צק 'יס) וניבר ע"וש פ"ע םירבדה דוסי (5
לע ןייהשכ ,תוטשפבו .הייתשל ןכומ ןייה היהיש ךירצ ןכ .דבעידב וליפא הבוח-ידי אצוי וניא ,רדח ותואב
שי ,עמשוממ וניא רוביצהשכ ךא .ןחלושה לע וחינהל ףידע ןכל .הייתשל דמוע אוהש ןבומ הז ירה ןחלושה
.רדח ותואב תוחפל וחינהל

ורוקמו) בתכ ג"ס דפת 'יס וניבר ע"ושב .". . רמאנש" תואבומה לכ תא טימשהל ןתינ ,רצקל ךירצ םא (6
ןיינעה םהל שרפי וא) םיניבמ םהש ןושלב הדגהה לכו 'הנתשנ המ' םהינפל רמוא כ"חאו" :(ו"ס געת א"מרהמ
,תואבומה תא גלדלו ,(התרוצכ "הדגהה לכ" תרימאמ) לקהל ןאכ אב "ןיינעה"ש עמשמ "(. . ןידה רקיעמ ל"צש
.יכה-ואלב ראובמ רבכ ןיינעה יכ

תווצמ םימייקמש בתכ (יתיארו ה"ד אמ 'יס ח"ואח ק"ודהמ) ב"ונ ת"ושב :רוציקבו ,הברה הזב יתטבחתנ (7
ליל ינאש הרואכל לבא .'ללה'ה םויסמ קלחב קפתסהל היה ןתינ ,הז יפל .דבלב ונממ קלח תרימאב וליפא 'ללה'
,"ללה תא וילע רמוג" (ב,זיק) הנשמה ןושלכ םייקל קר אב םויסה כ"או ,ןכ-ינפל 'ללה' תצקמ רמא רבכש חספ
.ע"צו

פת 'יס ז"הדא ע"ושבו א,חיק םיחספ 'מגב) הנשמבש 'רישה תכרב' יהמ תועדה יתשב יולת ז"ה 'תמשנ'ל עגונב
'ךוללהי' םירמואש ועירכה (כ תוא תוינומיימ-תוהגהב ש"ע ,י"ה הצמו ץמח 'להמ ח"פ) ם"במרהו ף"ירה .(א"ס
.םהילע ךומסל ןתינ תאזכ קחדה תעשבו ,תמשנ רמול צ"או

.א"ס בפת 'יס ז"הדא ע"וש (8
עובשה חול


(ג) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


רדסל תונכה


תוצמ

.תוצמה ןמ 'הלח' ,ומצעב שירפהל - ואל םאו ,ושירפהש אדוול חוכשל אל

.תולופכו תוחופנ ששחמ רורבל

רדסה ךרוע לש הרעקב תומלש תוצמ שולש .םיבוסמה לכ רובע תקפסמ תומכב תוצמ ןיכהל שי
(ןתווצמ םויק תארקל די-גשיהב ויהיש) תופסונ תוצמ ןכו ,(הלעמו הווצמ-רבמ ףתתשמ לכו)
.ןמוקיפאו ךרוכ ,הצמ תליכא תווצמל ןיבוסמה לכ רובעב

קיספהל ןיגהונו .יתימאה 'ילכ' ןינע והזש ,לוביק תיב - תופופכ תוצמ תחקל םיגהונ
.1הצמל הצמ ןיב הפמב


עורז

התולצל ול רוסא ,הלצ אלו חכש .םוי-דועבמ תאז תושעל ךירצו ,עורזה תא תולצל םיגהונ
.3לשובמ רשב המוקמב חיניו ,2(םויב תרחמל ףא הלכואל ונגהנמ ןיאש ןוויכ) הלילב

הז לכ - 4ךכ -רחא עורזה לוכאל אלש םיקדקדמ ןכ-ומכ .ףוע ראווצמ קלח תחקל םיגהונ
ריסמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הנה הז םעטמו .חספה ןברקל ןוימד לכ אהי אלש הקחרה
.6ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םג גהנ ןכו ,1עורזה תומצע לעמ רשבה לכ תא 5טעמכ


הציב

.גחה לילב הלשבל רשפא ,גחה ינפל הולשיב אל םא .1השקתתש דע תלשובמ

יבג -לע המוקמב הדימעהל ול היה חרוטש ףא ,הציבה תפילק רבשית אלש קדקדמ היה יברה
.התומילשב איהשכ תוצמה


רורמ

ןושלב המש ךכ] אכמתו ['תרזח' הנשמה ןושלבו ,תימראב םג המש ךכ] 7הסח תחקל םיגהונ
ועבק םרטו ,'תרזח' םשב תועטב ק"הראב תארקנ ונימיבו ,זנכשא תרוסמב יוהיזה יפל ,הנשמה
.1ךרוכל ןהו רורמל ןה - דחי םהינש [ינקית ירבע םש הל

- םיחלקה םג - הליגר הסח .לוחה-בובזמ תינוציח הפיטש קר ןועטה ,'טלסח'ב שמתשהל ףידע
דבלמ] חלמ וא ץמוחב שמתשהל אלש ףידעש ונייצ רבכו ,םיקרחה ןמ בטיה הקידב הנועט
[הלעה ךותב םיראשנו םיתמ םיצצומה םיקרחה ידמ לודג זוכירבש היעבה ,8'שובכ'מ תוריהזה
יברה) הנידע 'הפיל' םע בטיה הניפ לכ ףוטשלו ,םילכ תפיטשל ליגרה זוכירב 'המא'ב אלא
.9(םיחלק לכא אל


תסורח

וכותב תתל ךירצו ,10לארשי תסנכ ןהב הלשמנש תוריפמ השענ .טיטל רכז ,הבע תוריפ קסר
ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכמ" ךא ,ליבגנזו ןומניק ןוגכ ןבתל המודה ןילבת
ויהש רכז ,יהשלכ תוצימח וב אהתש ךירצ .1"םיזוגאו םיסגא םיחופת קר ,ץמח תבורעת ששחמ
.11םד-תכמל רכז ,םודא ןייב התוא םיככרמו ,תוהק םהיניש ויהש דע לארשיב םידבעשמ
חינמש ידי-לע ,"רורמ" תליכא ינפל קר השענ ןייב הכוכירו ,השבי יברה תרעקבש תסורחה
אלא רורמה תא תסורחב םילבוט אל ךרוכבש רורמל לבא .ןייה סוכ לש תיתחתה ךותל התצקמ
*11.הנממ רענמו רורמה לע הרעקבש השביה תסורחהמ תצק חינמ


ספרכ

לצב חקיל םיגהונ ונאו .12ךרפ-תדובע ודבע אוביר םישיש רמולכ ,ךרפ-'ס :תובית-ישאר
.1(המדא-חופת וא)


ןייה

.ןיי תוסוכ עברא תותשל 13תחאו דחא לכ לע הבוח רדסה לילב

םג םאו ,יעבט םיבנע ץימ וב ברעי ,ול השק םא .דבלב (14םודא) ןיי התשי ,ול רשפאש ימ
.15ודבל יעבט םיבנע ץימ התשי ,השק הז


סוכה

.17'תיעיבר' ליכהלו 16המלש תויהל תבייח

.18ק"מס 86 - הרות ירועיש רפס יפ-לע תיעיבר רועיש

.19ףסכ עיבגב שמתשהל םיגהונ

.20לגר םע עיבגב שמתשהל םיגהונ ןיא


.םיגהנמה-רפס (1

.א"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש (2

.גס ק"ס םש םייחה-ףכ (3

אלש ןיקדקדמש עמשמ ןאכו ,(א"ס ועת 'יס ז"הדא ע"וש) חספ לילב ילצ לוכאל אלש וניתונידמ גהנמ (4
.ב ק"ס םש םייחה-ףכב ואבוהש םירסואהכ ,םויב תרחמל םג ללכ הלכואל

.ב"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש ,'לישבת' תארקנ הניא רשב אלל םצע ןכש ,הילע ריאשהל ךירצ רשב טעמ לבא (5
-ןסינ ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - תרגרגה ללחבש ימינפה טוחה תא ףא םימעפל ריסמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.לק 'מע ,ןוויס

.93 'מע ב"שת תוחישה-רפס (6

השקתמ ,עקרקב ההוש איהשכ םוקמ לכמ ,תורירמ הב ןיא תרזחהש יפ-לע-ףאו . . תרזח רחא רוזחל הווצמ" (7
המל רכז . . הקותמ איהשכ ףא הירחא רוזחל הווצמו ,רורמ תארקנ איה ךכ ינפמו ,דואמ רמ השענו הלש חלקה
ז"הדא ע"וש) ". . השק הדובעב םהייח וררמ ףוסבלו . . ךר-הפב הליחתב . . וניתובא ייח תא םירצמה וררמש
הז םע הז םיפרטצמש ח"כסבו .ן"יירק ןירוקש אכמתב םג ראשה ןיב םיאצויש איבמ ג"כסב ליעלו .(ל"ס געת 'יס
.תיזכל

ןימ" תחקל ףידעש זצק 'מע הרות-ירועיש 'סב כ"שמ יפ-לע ילוא ,'הנימור' גוסמ הסחב שמתשהל םידיפקמ
.י"ס ד"נפ ב"ח חספ - לאירבג-יעטנ הארו .אקווד "ךוראה

שאה לע וננתיש" אוה ץמוחב וא ריצב 'השיבכ' רועישו ,שובכ אוהשכ רורמב הבוח ידי ןיאצוי ןיאש ןוויכ (8
.תוקד שולש-םייתשב וליפא םימעפל ןכתיי הזו ,(ג"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש) "חיתריו

.םהב שמתשהל ףידע יאדוו ןותנה בצמב ךא .אי ק"ס געת 'יס א"גמל הזב םינייצמו (9

.גל-ב"לס געת 'יס ז"הדא ע"וש (10

.לזונב קר ןכתיי 'לוביט'ש ןויכ ,הככרל ךירצ (11

.םיגהנמה רפס .181 'מע ג"ח ו"משת 'תויודעוותה' (*11

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'םיגהנמו םימעט יטוקל' - ל"ירהמ ,םהרדובא (12

.ה"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (13

רכוסב רבודמ) ללכ רכוס ליכמ וניאו טעמכ 'למרכ' לש םודא 'ןויניבוס הנרבק' ןייה :תרכוסמ םילבוסל עדימ
.(רתויו 4% םיליכמה שי ,םירחא םישבי תונייב .ומצע ןייהמש

םינרצי יבגל) םירטסופמ םה ש"נא ינבר ד"יב רשכהב ןייה ןכו ,ל"נה תרצותמ (םיליגרה) תונייה :יללכ עדימ
לכ לש ןווגימב םג ןמזל ןמזמ הנתשמ בצמהו ,'ןלוגה יבקי' ומכ ,ללכ םירטספמ םניאש םיבר שי - םירחא
תרצותמ םיבנעה-ץימו תונייה .תופסות דואמ טעמ םיליכמ םה ןכ .(רטסופמ אוה 'םיבנע ץימ' ללכ ךרדב .ןרצי
לשובמ ןיי םג םיקוושמ םה .ללכ רכוס אלל םג אוה שביה ןייהו ,תופסות לכ אלל םה ד"בח-רפכ רגנירפש 'פשמ
.האבה הרעהב הארו .שממ

הארו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו ,(ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא) ו"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (14
לילב ,םודא וניאש ןייב יברה שמתשה םינש כ"וכב .הנשה לכ םג ךכ לע דיפקהש ,זל 'מע 'םחנמ לכיה-הדגה'
.(64 'מע ,ח"נשת רייאב ט"י מ"יב האר) הנשה לכו רדסה

חבושמ רחא ןיי ול ןיא םא לבא .ללכ תבורעת םוש וב ןיאשו לשובמ וניאש ןיי תחקל רחבומה ןמ הווצמ
.(ז"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש) ןפגה תכרבל םירשכ םה םא םהב תאצל לוכי הליחתכל וליפא ,והומכ

.י-ט"ס דר 'יס ז"הדא ע"וש האר) רוהט ןיי ותומכמ עבר תוחפל וב שיש אוה ןפגה תכרבל רשכה ןיי ,הליחתכל
,וז הגיזמ ידי-לע ותותשל ךרדהשכ קר אוה הז לכ - םש ראובמה פ"ע ,הרואכלו .חכ 'יס ח"וא קדצ-חמצ ת"וש
עיבי'ה ד"פלו .םיבנע-ץימב ללכ ךייש וניא הז לכ הרואכל ןכ .תונוש תויצמת תרזעב גשומ םעטהשכ אל לבא
.(ןיי תומכה בור אקווד ל"צ 'רמוא

ןייכ רוטסיפה לע םיבר םיכמוס ,ןייב םתעיגנב ששח שיש הלאכ םג םיחראמש ,םיירוביצה םירדסב טרפבו ,םויכ
םגש םש וגאד ,תאש רתילו) ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב רשכהבש ןייה תויוות לע םג רבעב ןייוצ ןכו ,לשובמ
.(דועו ,הכ 'יס המלש-תחנמ ת"וש ,בנ 'יס ב"ח ד"וי השמ-תורגא ת"וש האר) םירימחמ שיו .(ןיי טעמ ףדנתי

ןורתפכ םיבנע ץימ עיצמ גיר 'מע טי ךרכ ק"גאב .26 הרעה ג"פ ב"ח ותכלהכ חספ רדס 'סב אבומה האר (15
שדקל יברה אב בלה-ףקתה ירחא ח"לשת צ"עמש לילבש אבומ 'ולסכ ח"ר' סרטנוקב) .הלוחל תוסוכ עברא תייתשל
שודיק=] "ןייוו ףיוא ןעמ טכאמ שודיק" ורמואב ,בריס יברהו ,םיבנע ץימ לע שדקיש םיאפורה ועיצהו ,הכוסב
.([ןיי לע םישוע

.ד"ס גפק 'יס ז"הדא ע"וש (16

.חי-ז"יס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (17

.גש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - רתויב הלודג יברה לש וסוכ ךא (18

גזמ 'והילא לש סוכ' ךא .אי ק"ס בעת 'יס םייחה-ףכ .כש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' .חלק 'מע 'רצוא' (19
.(בכש 'מע םש 'וביסמב ךלמה') הפוקש תיכוכזב יברה

תוליהקב םג םייקה - הז גהונ ריבסמ ,'ד"בח רפכ' לש 400 ןוילגב ךבנזייא 'יש י"חר ג"הרה לש ורמאמב (20
םיקיספמ ןיא ןכלו ,סוכה םע דחי דיה תועבצא שמחמ דחא ןיינע השענ רהוזה פ"עש ןוויכ - תורחא תוידיסח
.הילעמ וא לגרה תחתמ זוחאל שי ןדידל םאה ,לגר םע סוכ קר שיש עריא םאב ע"צו .םהיניב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il