- 'ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןסינב 'ט * לודגה תבש / וצ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"םירצמ"מ תידימת האיצי


יצחב" - תוימשגבש תוימשג ,תושרה יניינעב םיקסועשכ
ךדיאמ * "םירצמ"מ תאצל תדחוימ תולדתשה תשרדנ - "הלילה
םצעב" - רוא לש תילענ יכה הגרדב םיאצמנשכ םג ,אסיג
ק"כ לש יללכ-בתכמ ךותמ * "םירצמ"מ תאצל ךירצ - "םויה
םוגרת) מ"דשת'ה ןסינב א"י לגרל ונרוד אישנ ר"ומדא
(שידיימ ישפוח,םויהו שדוחה תעיבקל ףסונש הדבועה איה םיגחה ראשמ חספה גח הנוש ןהב תודוקנה תחא
הלואגה לש עגרה תא קוידב הרותה תנייצמ ,םיגחה ראשב םג ונשיש רבד ,תוצמה גח לח םהבש
יצחב" ,"הזה םויה םצעב" - םירצמ תאיצי לש עגרה תאו - "הלילה יצחב" - םירצמ תולגמ
:"םויה

רתוי קיזחה אל םירצמ ךלמ הערפש דבלב וז אלו ,הלואגה עגר לח - קוידב - הלילה יצחב
לע הוויצ ומצע אוה ןכ לע רתיו ,ירמגל הלטב תולגהש אלא ,םירצמ (תולג)ב לארשי ינב תא
םירצמ תא בוזעל לארשי ינבל ועייסו ורהימ םיירצמהו ,םירצממ תאצל םשקיבו לארשי ינב
.םדקומה לככ

העיגמ יכ יטלחה ןוחטיבב םיירצמל רמא ידוהי לכ רשאכ ,חספ-ןברקל תונכהה תליחתב םג ךכ
,םהבש םיקזחה אליממ םהש) םהבש םירוכבהש ,המוד ןפואב רבדה עיפשה - םירצמ תאיצי
תולגה תא לטבל ושרדו ומחלנ (הלילה תליפא לש אישה תדוקנ איהש "הלילה יצח" תמגודכ
ידמ ןייוצמ רבדהש יפכ ,"םהירוכבב םירצמ הכמל" ידיל איבהש רבד ,לארשי ינב תא ררחשלו
."לודגה תבש"כ םירצמ תאיצי ינפלש תבשה תעיבק ידי-לע הנש

םידוהי ,המר דיב ,םירצממ לארשי ינב ואצי ,קוידב - "םויה יצחב" - "הזה םויה םצעב"ו
.םיאגו ןירוח ינב

"רוא"ו "ךשוח" לש םידגונמה םיגשומה תא תולמסמה תודגונמ תועפות םה "םוי"ו "הליל"
.ינחורה ןבומב

רתויב ריאמה עגרה - "םויה םצעב"ו .הלילב רתויב ךושחה עגרה - "הלילה יצחב" דחוימבו
.םויב

שדוח -שאר לש בתכמב ורכזוהש ,"שמש"ו "הנבל" לש תוילמסה תויועמשמה םע רושק הז לכו
.ןסינ

* * *

תוביצי תלמסמ שמשהש ,םדוקה בתכמב רכזוהש יפכ ,חריה ןיבל שמשה ןיב טלובה לדבהל ףסונ
תומילשל עיגהל ידכ םייחרכה דחי םהינש אקוודו ,תושדחתהו הרומת למסמ חריהו יוניש-יאו
לודגה רואמה" אוה שמשה - קוספה ןושלבו ,םהיניב ירקיע לדבה ףסוותמ ,םשה תדובעב
ינש הלא יכ אוה רבדה שוריפ ."הלילה תלשממל ןטקה רואמה" אוה חריהו ,"םויה תלשממל
,חריה תחירז לש רואה תדימ היהתש לככ ."ץראה תא ריאהל"ב םידגונמו םינוש םינפוא
,"הליל ארק ךשוחלו" ,הליל תאז לכב הז ירה ,(התומילש אולמב) "אתומלשא"ב איה וליפאו
- רתויב שלח ורוא רשאכ ,ופוסב וא םויה תישארב וליפא ,שמשה תחירז תדימ היהתש לככו
."םוי רואל םיקולא ארקיו" - םוי תאז לכב הז ירה

.(םייחב הארוה -) םייח תרות ,ונתרותב רבסומש יפכ ,םשה תדובעב םג ףקתשמ הז לדבה
יפכ ,ויטרפ (שממ - "לכ") לכ םע ידוהיה לש םוי-םויה ייח לכ תא תללוכ וז הדובע
ינש םנשי הזבו - םישעמהו םיכרדה לכב ה"בקה תא שמשלו תעדל ,"והעד ךיכרד לכב" :יוטיבה
,תושעל בייח ידוהיהש םיניינעו םיכרד שי ."תושר"ו "הווצמ" :םימוחת ,םייללכ םיגוס
דמול ידוהיש העשב .תווצמהו הרותה יניינע לכ םה הלא ,םתוא תושעל הוויצ ה"בקהש םושמ
רואב - ולוכ םלועה תאו ותביבס תאו ומצע תא - ריאמ אוה ירה ,תווצמ םייקמו הרות
םימעפל םא ןיבו הבר תובהלתהב תאז השוע אוה םא ןיב ."רוא הרותו הווצמ רנ" לש יקולאה
.'ה תדובעב "לודגה רואמ"ה - "רוא הרותו הווצמ רנ" דימת הז ירה ,התוחפ תובהלתהב

הייתשו הליכא ירהש ,ןהב אצויכו הייתשו הליכאכ ,"תושר" יניינע אוה ינשה גוסה
.('וכו שפנ-חוקיפב ,בוט-םויו תבשב דבלמ) הווצמ ןניא ,ומצע םדאה ליבשב ,ןמצעשכל
םניא ירה ,"רוא הרות" ,הרותה יפ-לע תויהל םיבייחו םיכירצ תושרה יניינעש תורמלו
הרותה ןמ ,"ןטקה רואמה" ,םרוא תא םילבקמ םה .תווצמו הרותל האוושהו סחיב םידמוע
.שמשה ןמ ורוא לבקמ חריהש םשכ ,"לודגה רואמה"

,תוקזח תויעבט תויטנ םע םירושקה ,ןהב אצויכו הייתשו הליכאכ ,תושר יניינעב דחוימב
תווצמ" לש תורשפא תמייק תווצמב וליפא םא ,םימש םשל ויהיש תדחוימ תולדתשה תשרדנ
םצעל ףא אלא ,"שדוקב ןילעמ"ל הערפה קר אל איה (לגרהה) הרגישה רשאכ ,"הדמולמ םישנא
םורגל ו"ח לולע לגרהה רשאכ ,תושר יניינעב המכו-המכ-תחא-לע - יוארכ תווצמה םויק
תונריע תושר יניינעב השורד ךכיפל .'וכו ,'אבוסו ללוז'" :ךפיהה תיישעל דע ,הדיריל
תומילשה אולמל דע ,רוא רתוי ,"םימש םשל" רתוי םהב רידחהל ,תדחוימ תולדתשהו תדחוימ
רחאל םהב השעי אוה ,"םימש םשל" קר ןיידע הז ירה זא םגש תורמל ,"אתומלשאב ארהיס" לש
.תושר ,"הליל" ןיידע הז ירה םייתניבו - "םימש" יניינע ןכמ

םהש ,תושר יניינעל ,רומאכ ,תזמורה ,"הלילה יצחב" לש השגדהבש תוארוהה ןמ תחא וז םגו
תוימשגבש תוימשגב ,"הלילה יצחב" וליפאש - םויל הלילה סחיכ תווצמו הרותל סחיב
,תוירמוח) "םירצמ" (לא דובעישה) תולגה ןמ ירמגל ררחתשהל בייח אוה ,תושרה יניינעבש
.(תוימשגה תולבגה לאו

דמוע םהבש "רוא הרותו הווצמ רנ" יניינע לכ ,"םויה יצח"ב םיזומרה םיניינעה םג ךכ
ןמ האיצי ,"םירצמ תאיצי" היהתש תוריהזה תויהל הכירצ - רואה לש ףקותה אולמב םדאה
.ובצממו ומצעמ ונוצר תועיבשמ אצייש ,השודקד תודידמו תולבגה ללוכ ,תודידמהו תולבגהה
,היהיש ךירצ .רתוי ההובג הגרדל עיגהל בייח אוה - המרו תילענ וכרד אהתש לככ :הברדאו
תריסמ" ,"שפנ תוריסמ" ,"ךדואמ לכב" :דרפנב הלילבו דרפנב םויב - םוי לכ םירמואש יפכ
.ה"בקה לא ונוצר לש תטלחומ הריסמ ,"ןוצרה

אגרדב דמוע םדאה רשאכ וליפא :"םויה יצח"ב ,"הזה םויה םצעב" לש השגדהב זומר הז רבדו
תאיצי" םייקל ,בייח ,ךירצ אוה ,"רוא הרותו הווצמ רנ" יניינע לכב רוא לש דואמ תילענ
.רתוי דוע תילענ אגרדל עיגהל ידכ "םירצמ

,ןורסיח לכ וב ול ןיאש בצמ :רמולכ - "ליח"מ ,"ליח לא ליחמ וכליי" :בותכה ןושלבו
(ךכל חוכה תאו) יוויצה תא ול ןתנ הז םע דחי ךא ,"ליח תושעל חוכ" ול ןתנ םשה :הברדאו
אגרד וז היהתש לככ ,תחא אגרדב דומעל אל איה ,תומילשב ,יעבדכ 'הל ותדובע ,ותרטמש
תגרד תא ,ה"בקה תרזעב ,גישהש רחאל םג :"ליח לא ליחמ" הכילה אקווד םא יכ ,תילענ
.רתוי הלענ "ליח" גישהל לדתשמ אוהו חנ אוה ןיא ,"ליח השוע"

ןהו םויב ןה ,םוי לכב םירצמ תאיצי תא ריכזהל בויחה קמוע רתיב םג ןבוי רומאה יפ-לע
לש םיניינעב ןה ,"םירצמ תאיצי" לומתא המייוקו הרכזוה רבכש ןוויכ :הרואכל .הלילב
םייקל ךייש המ ,(תושר יניינע) "הליל" לש םיניינעב ןהו (רוא הרותו הווצמ רנ) "םוי"
?"םירצמ תאיצי" תא בוש םויה

אוה ,בוט אוהש לככ ,לומתא םוי לש בצמה ירה ,שדח םוי עיגהש רחאמ יכ ,אוה רבסהה ךא
"םירצמ"מ םגו ,שדחה םויב וילא עיגהל ןתינש ,שדחה ,הלענה בצמה יבגל "םירצמ" לש גוסב
.המר דיב - הזב םגו ,תאצל םיבייחו םיכירצ ,הז

* * *

לש הליפאב - ןכ לע רתיו ,תולגה לש "הליל"ב ןיידע םיאצמנ ונאו רחאמ ,ןוצר-יהיו
המייוק ובש ןפואב ,תיתימא הלואגל שממ בורקב הכזנ ,אחישמד אתבקע ,"ץרא הסכי ךשוח"ה
החמשהו תובהלתהה תרעס לכבו ,הלילה יצחב םירצמב לארשי ינב תויהב דוע - םירצממ הלואגה
המר דיב ,הטושפכ האיצי ,םירצמ תאיציל המדקהו הנכה שמיש הז רבדו - "גגה עקפ"ש דע
.הזה םויה םצעבו

ךתעושיל" לא הקושתה תא רתוי דוע קזחנו ,לארשי לאוג 'הש ןוחטיבה תא קזחנש ידי-לע
אלל םיללפתמו םיווקמ ,םויה ןמ עגר לכבו םויה לכ ךשמב ,םוי לכשכ ,"םויה לכ וניוויק
.אחישמ אכלמ דוד ידי-לע העושיה אובתש ףרה

ךשוחב חרזו" לש ןפואב ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע רהמי הז רבדו
."םירהצכ ךתלפאו ,ךרוא

(1414-1410 'מע מ"דשת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות)רומא) פ"החד ןושארד םישימחה םויב בותכה ואלת תועובשה גחב םגו :םיגחה ראשב . . םויהו שדוחה תעיבק

.(זט,גכ

האר פ"הע י"שרפ .א"עס ,ט תוכרב האר :"הזה םויה םצעב" - םירצמ תאיצי . . "הלילה יצחב" . . הלואג
.69 'מע ו"ח ש"וקל הארו .א,זט

.טכ,בי אב :הלילה יצחב

.אנ,אמ ,םש :הזה םויה םצעב

פ"הע י"שרפ .חמ,בל וניזאה פ"הע ירפס .ו ,י"פ םיחספ אתפסות .ה"ה י"פ םיחספ ימלשורי האר :םויה יצחב
.ךליאו 339 'מע ט"יח ש"וקלב ראבתנ - .םש

ש"וקל .(ופק זמר) םש פ"הע ש"לי הארו .ד,אי אב פ"הע י"שרפב אבוה .א,ד תוכרב האר :קוידב - הלילה יצחב
'ה רבעו ה"ד .ךליאו גקתת'ב 'מע ח ךרכ .ךליאו גלרת'ב 'מע (ז ךרכ) אב ת"הוא הארו .ךליאו 55 'מע א"כח
'מע ג"ח ש"וקל .(ךליאו 71 'מע ו"שת .ךליאו אמר 'מע ח"ערת מ"הס) ב"פ (ו"שתו) ח"ערת םירצמ תא ףוגנל
.866

ינבד תימצע הלעמ י"נב ולבק םירצמ תלואגבד ,א"ספ (גארפמ ל"רהמל) 'ה תורובג האר :ירמגל הלטב תולגה
.א,מ ב"חז ןייעו - .ללכ הז לטבמ ז"חאלש תולגד הרקמה ןיאו ןירוח

.גל-אל ,בי אב :םדקומה לככ םירצמ תא בוזעל . . םשקיבו לארשי ינב לע הוויצ

.לת ס"ר ח"וא רוטל י"ב .ב,זפ תבש - ותואו ה"דות האר - ןלהל אבהב :'וכו םיירצמל רמא ידוהי לכ רשאכ
.םש ז"הדא ע"וש

.יפקת שירו יליח :ג,טמ יחיו פ"הע סולקנוא םוגרת האר :םיקזחה . . םירוכבה

ץקה עיגהש ןוויכ :אמ ,םש אב פ"הע (י"שרפב אבוה) אתליכמ האר :קוידב - "םויה יצחב" - . . "םויה םצעב"
.ןיע ףרהכ םוקמה ןבכע אל

.תמסרופמו ההובג הרובגב :םש י"שרפבו .ילג שירב :פ"הע סולקנוא םוגרתבו .ח,די חלשב :המר דיב

.א,בי הגיגח .ו ,ג"פ ר"ב .ו"ה ח"פ תוכרב ימלשורי .א,ב םיחספ האר :"רוא"ו "ךשוח" . . "םוי"ו "הליל"
- רוא ךרע ד"בח - םיכרעה רפס .(239 'מע ח"שת .גנק 'מע ח"פרת מ"הס) ותלחתב ח"פרת םויה הז ה"ד הארו
.נ"שו .רואל סחיב

.(ךליאו טעש ע"ס) ד"כס םוי ךרע (צ"צ) ח"אד םיטוקילה-רפס האר :םויב רתויב ריאמה עגרה - "םויה םצעב"

לודג 'יחבמ לבקמש לודגה רואמה 'קנ שמשה :א,ה תישארב ת"הוא האר :לודגה רואמה" . . יוניש-יא . . שמשה
דימתו םייוניש שמשהב ןיא ןכלו לודגה רואמה 'קנ כ"ע םוצמצהמ הלעמל הריאמש יפכ רקח ןיא ותלודגלו 'יוה
.ט,בל חלשיו פ"ר י"שר האר .הריאמ

.זט,א תישארב :קוספה ןושלבו

.וט ,םש :ץראה לע ריאהל

הארו .רשע-השמח רשע-העברא םויב ה"ד 'עה וז הנש ןסינ ח"ר 'כמ האר - שדוחב ו"טל ד"י ןיב :"אתומלשא"ב
.א,הפ ב"ח .א"ער ,נק א"חז

.ה ,םש תישארב :"םוי רואל םיקלא ארקיו" . . "הליל ארק ךשוחלו"

.ב,גנ ג"חז האר :(םייחב הארוה-) םייח תרות

םייסמו) א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר .(א,גס תוכרב הארו) ו,ג ילשמ :והעד ךיכרד לכב
ז"הדא ע"וש .(וימי לכ וארוב תא דבוע אצמנ :םש רוטבו .דימת וארוב תא דבוע ןכ גהונש ימו :םש ע"ושב
.הארנ דוע ה"ד ב,הע מ"ההל ת"וא הארו .(נ"שו) ב"ס ו"נקס ח"וא

.ג"פס אינת האר :שמשל . . "והעד

:(ב"ער ,מ ןישודיקמ) ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במרמ ריעהל :ולוכ םלועה תאו . . ומצע תא - ריאמ אוה ירה
.תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הווצמ השע . . ומצע האריש םדא לכ ךירצ

.גכ,ו ילשמ :רוא הרותו הווצמ רנ

.נ"שו .ג"משת'ה לולא י"ח ברע 'כמ הכוראב האר :"תושר" יניינע

.נ"שו .טכקת ס"ר םש .במר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש האר :בוט-םויו תבש

ה"דו ב"סרת 'ה דריו ה"ד הכוראב האר :תווצמו הרותל האוושהו סחיב . . םניא ירה . . תושרה יניינע
תווצמה ידי-לע אקוודו ,"תוכלמ שובל" תניחבב קר עיגמ תושרה ירבדמש רוריבהש ,(ל"פ) ה"שת תישארב
.(א,דס הרוא-ירעש .ב"עס ,אצ ,א"גמ א"ות םג האר) "תוכלמ רתכ" תניחב םיכישממ

.מ"כבו .ב"עס ,ולר א"חזמ םג ריעהל :שמשה ןמ ורוא לבקמ חריה

םש ע"ושוטו ם"במר .ב"ימ ב"פ תובא - "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" ל"זראמכ :םימש םשל . . "תושר" יניינע
רשוקמ םהינשבש ,ה"פ ם"במרהל פ"חבו ז"יפ נ"רדאב ןייעל םינפב ןייצמ לבא) וטימשה םש ז"הדא ע"ושבש ק"עצו
.(םש ז"הדא ע"ושב אבוהש - "והעד ךיכרד לכב" םע ל"נה

,'מ 'יס תופסוה ת"וא) מ"הה תרותמ ריעהלו :תדחוימ תולדתשה תשרדנ ,תוקזח תויעבט תויטנ םע םירושק
ישפא אלא 'וכו רשבב ישפא יא םדא רמאי לא (םישודק פ"ס כ"ות האר) ל"זראש פ"עאש :(ד,ט ןנחתאו ת"וקלמ
םיסואמ םירוסיאו ער ינימ לכ ל"צ ת"עבה לבא ,םלועמ אטח אלש ימב ונייה ,יילע רזג םימשבש יבאו השעא המו
.םש ת"וקל הארו .ו"ח לופי אלש ידכב 'וכ ישפא יא רמאישו ולצא

םיסרטנוק מ"הס .וטש-דיש 'מע ו"סרת ךשמה .אראו פ"ר א"ות הארו .גי,טכ היעשי :"הדמולמ םישנא תווצמ"
.ב,זטש ב"ח

- "ודבע אל רשא" ארקנ ותוליגר יפל קר דבועשכ ,ןכלש :תווצמה םויק םצעל . . הערפה . . (לגרהה) הרגישה
.םש ו"סרת ךשמה .ו"טפ אינת .ב,ט הגיגח

.נ"שו .א,חכ תוכרב :שדוקב ןילעמ

"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" ןיב קוליחה ד"עו :'וכ ןכמ רחאל םהב השעי אוה ,"םימש םשל" קר ןיידע הז ירה
"ךיכרד לכב" ללכבש ףא - .ךליאו 104 'מע י"ח .932 'מע םש .907 'מע ג"ח ש"וקל האר - "והעד ךיכרד לכב"ו
.(םש ע"ושו ם"במר האר) םימש םשל ךישעמ םג ללוכ

ב,זנ אראו א"ות .ז"מפ אינת האר :השודקד . . תולבגה ללוכ . . תולבגהה ןמ האיצי ,"םירצמ תאיצי"
א,טל) א"כפ צ"מאהדאל הנומאה רעש .ג,י .א,ג רבדמב ת"וקל .ךליאו ג,אע ורתי .ב-א,דס חלשב .ךליאו
.מ"כבו .(ךליאו אע 'מע ה"נרת מ"הס) ה"נרת הזה םויה םצעב יהיו ה"ד .(ד,ח) ןיליפתה רעש רודיס .(ךליאו

.(וס 'מע) ןוויס 'ל "םוי םויה" .נ"שו .273 'מע ז"טח ש"וקל האר :'וכו ונוצר תעיבשמ אצייש

.מ"כבו .ס"רת הניארו הניאצ ה"ד .ב,סק .ב,גכק צ"מרד .ד-ג ,טל ץקמ א"ות הארו .ה,ו ןנחתאו :ךדואמ לכב
.נ"שו .ד"ס ךדואמו ךשפנ ,ךבבל לכב - 'ה תבהא ךרע ד"בח - םיכרעה רפס הארו

.מ"כבו .ב,ול םש א"ות :"ןוצרה תריסמ" ,"שפנ תוריסמ"

תאצוה - ט"שכ) ט"שעבה תרותמ ריעהל :רתוי תילענ אגרדל עיגהל . . תילענ אגרדב דמוע םדאה רשאכ וליפא
םתוחו םויסב - 'וג אנ הרוסא 'וג וילא 'ה ךאלמ אריו (ג -ב ,ג תומש) פ"הע (נ"שו .די 'יס תופסוה - ת"הק
.םש הרותה

.נ"שו .א"ס ה"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .הפוסב תוכרב הארו .ח,דפ םיליהת :בותכה ןושלבו

.חי,ח בקע :"ליח תושעל חוכ" ול ןתנ םשה

.ג ,ב"יפ ר"בדמב - ןחוכ יפל אלא שקבמ וניא ירהש :חוכה תאו) . . יוויצה

.א"ער ,זס תובותכ האר :יעבדכ

.א"ס זס 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש .ג"ה א"פ ש"ק 'לה ם"במר :םירצמ תאיצי . . ריכזהל בויחה

.א"משת'ה ןסינ א"יד רודו רוד לכב ה"ד םג האר :'וכו הרואכל

תויולגה לכב 'יפ ,תולילב מ"יצי ןיריכזמ ל"זרא הנהד :ךליאו ד"עס ,נ תומש א"ות האר :תולגה לש "הליל"ב
.ד-ג ,חכ בשיו א"ות םג הארו .תולילל תומודה דובעשו

.העושיה רוא ךל ריאי . . םלועב וברתי תורצ רמול הצר :פ"הע ד"וצמבו .ב,ס היעשי :"ץרא הסכי ךשוח"ה

.'וכ הבורמ םויו םוי לכב :םשו .הטוס 'סמ ףוס האר :אחישמד אתבקע

,םש ;די,בי אב - םירצמ חספב ןסינ ח"רב וילע ווטצנו ורוקמש - תורוד חספב) ב"עס ,הפ םיחספ :"גגה עקפ"
.(י"שרפבו זי

ראבתנ - .ו ,םש אב פ"הע (י"שרפב אבוה) אתליכממ ריעהל :םירצמ תאיציל המדקהו הנכה שמיש הז רבדו
.ךליאו 114 'מע ז"טח ש"וקלב הכוראב

'מע ה"כח .459 'מע כ,ח ש"וקל הארו .'וכו דוד חמצ תא תכרב - הדימעה תליפת :םויה לכ וניוויק ךתעושיל
.274

הלפת לכב םירמוא זא םגש ז"ע ףסונ - ('וכ ול רסחש ,רעצ לש ןפואב אלש ףא) ט"ויו תבשב םג :םוי לכ
."םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"

הארו !יתמ דע :תוצח ןוקית(ד תואחסונ המכ)ב םירמואש ומכו :העושיה אובתש ףרה אלל םיללפתמו םיווקמ
לאו שרחת לא ךל ימד לא םיקולא" (ב,גפ םיליהת) פ"הע םיליהת שרדמ האר .מ"דשת אשת פ"שו םיטפשמ פ"ש תחיש
,ירחא פ"שד תודע םקיו ה"ד םג האר .(צחר 'מע) פ"הע (רוא להי) םיליהתל ת"הואב ראבתנו אבוה ,"ל-א טוקשת
.מ"דשת לודגה תבש

אלו ךרוא חרזי תורצה תכשח םלועב תויהב :ןאכ ד"וצמבו .י,חנ היעשי :םירהצכ ךתלפאו ,ךרוא ךשוחב חרזו
.'וכו םהמע ללכנ היהת

.םויה רוא קזוח אוהש םירהצה ומכ :פ"הע ק"דר האר :םירהצכ

.י"שרפבו .בכ,י אב האר :ךשוחה איש - "ךתלפא"


תולגמ הלואגה עגר תא קוידב תנייצמ הרותהש ךכב דחייתמ תוצמה גח
"הזה םויה םצעב" - םירצמ תאיצי עגר תאו ,"הלילה יצחב" - םירצמ

םיניינעב ןה ,לומתא המייקו הרכזוה רבכ "םירצמ תאיצי"ש ןוויכ
תא בוש םויה םייקל ךייש המ ,"הליל" לש םיניינעב ןהו "םוי" לש
?"םירצמ תאיצי"

יבר יצוצינ


"אמרג ןמזה"


דימלתל יברה בתכ ,"החמש(ל תוביס)ב תוברהל אמרג ןמזה"
לע הבשחמל ןמז םוי לכב שידקהל ותטלחה לע ול בתכש
תודהי ילול" * ןסינב א"י דובכל הנתמכ "תורשקתה יניינע"
תובישיה לכ טעמכ םייקתהל םילוכי ויה אל תירבה-תוצרא
לארשי-ץראב אצמנהל רתומ םא קפתסמ יננה" * "לארשי -ץראב
-ץראל) אובל זע וננוצר ,יל ןמאה" * "ץראל-ץוחל תאצל
טרפלו ללכל יברה לש תובושת רורצ * "(לארשי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ברה לוגדה ךוניחה שיאו ריכזמהמ ,ךוניח יניינעב תוארוה טקל) 'ךנחמהו ךוניחה' רפסב
:רמאנ 36 'מע (ה"ע בוקדח קיזייא-יכדרמ-םייח

,הליפתל - רפסה-תיבב 'תשר'ה ידימלת לכ ופסאתי ןסינ א"י ריהבה םויב :ןסינ א"י"
."תובוט תוטלחה תבקלו תודעוותהל

..."?םעטה והמ"

קינטוג םייח ברה יכ יברל ןיילק 'יחיש ןימינב 'ר ח"הרה ריכזמה חוויד תמייוסמ הנשב
קרוי-וינמ - םיחולשה םידימלתה לש (ןסינ שדוחב) םתעיסנ תינכות יטרפ תא רוסמל ןפלט
:התיה יברה תבושת .ןודנב יברה תעד תא ררבל שקיבו ,ןרובלמב הבישיל

?ןסינ א"י ינפל םידחא םימי ןאכמ ועסיש קאמשעגהו םעטה והמ

"אמרג ןמזה"

א"י לגרל יברל 'ותנתמ' לע רדא שדוח ימיב יברל חוויד םימימת-יכמות תבישי ידימלתמ דחא
לע בישה יברה .תורשקתה יניינע לע הבשחמל תוקד המכ םוי לכב שידקהל - (א"משת) ןסינב
:ךכ

.החמש(ל תוביס)ב תוברהל אמרג ןמזהו .ןויצה לע ריכזא

תוינחורל םיקוקז

עטק ןלהל .שדוקה-ץראל אב אוה ןיא עודמ - הפ-לעבו בתכב - יברה תא ולאש םיבוטו םיבר
:ל"שת 'ב רדאב ז"טב ,יברל ףלוו 'יש םירפא ברה ח"הרה רגישש ח"וד ךותמ

רמ םע חחוש ,םיריכב םידיקפו םירשהמ המכל תונמ חולשמ קי'צנדיימ ש"ר חלש םירופב"
אוה וירבדלש היסור ידוהיל רשקב רקיעב ותא חחוש תקרב רמ .העשכ ,תסנכה ר"וי ,תקרב
יאדווב תימשג הניחבמש ול רורבו ,ץראב םתטילקמ דואמ ששוח ואובי רשאכו ,ואוביש חוטב
ןיא וירבדלו ,םהל רסח רשא תוינחור םהל ןתיש שיאל םיקוקז םלוא ,ןוצר יעבש ויהי אלש
דעש יכ םא - א"טילש ר"ומדא ק"כל בתכמ בותכל אוה ןיינועמ ןכל ,הז תתל הלוכי י"אפמ
ולא םידוהי ואובי רשאכ התע םלוא ק"האל אובל ש"דא ק"כל עיצהל הזעה ול היה אל התע
."...הז ןיינע ש"דא ק"כל גיצהל אוה בושח

השדח אל הלאש

קרב-ינב בשות יאצילג ידוהי ,גרבנירג השמ 'ר 'תודיחי'ל סנכנ ו"כשת ירשת שדוח יהלשב
ינפל .ש"רהמה ר"ומדא ק"כ ןב ,לדנעמ-םחנמ ברה לש ותב תא (ינש גוויזב) השאל אשנש
.לארשי-ץראל אב יברה ןיא עודמ - ןהיניב .תולאש המכ ובו קתפ יברל סינכה ותסינכ
ךלהמב םירבדה תיצמת ןלהל .וז הלאש לע ןללכבו ויתולאש לע יברה ול בישה 'תודיחי'ב
לע םתוא הלעהו ל"נה יפמ םתוא עמשש םירוחבה דחא ידי-לע ותעשב ומשרנש יפכ ,'תודיחי'ה
:בתכה

?לארשי-ץראל א"טילש ר"ומדא ק"כ עיגמ אל המ ינפמ :הלאש

,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ ולאש םגו התוא םילאושה םיבר ,השדח הנניא ירה וז הלאש :הבושת
ינא המ ינפמ ,ועסנ אל םה םאו .קדצ-חמצהמ וליפאו ש"רהמ ר"ומדא ,ב"שרהומ ר"ומדא ויבא
!?הנשא

?ט"פרת תנשב לארשי-ץראב רקיב ,צ"יירהומ ר"ומדא ,וימח ירה :הלאש

.םש עקתשה אל אוה לבא :הבושת

?"הול-א ול ןיאש ימכ המוד ל"וחב רדה לכ" :רמאנ (ב,יק תובותכ) ארמגב ירה :הלאש

התייה לארשי-ץראב םידוהיש תומייוסמ תופוקת תודוא ל"זח ירבד םכל םיעודי םאה :הבושת
?הרז-הדובע םע תוכייש םהל

(ךישמה יברה ךא .להבנ לאושה)

...םירצונל םימלצ םיקלחמו םידגסמ םינובו םידוהימ ףסכ םילטונש אוה םויכ בצמה

תובישיה לכ טעמכ םייקתהל םילוכי ויה אל תירבה-תוצרא תודהי ילולש עובקל םילוכי ללכב
הלגא - איה ,אבצל ,הרות םידמולו םיבשויה םירוחב םיחקול אלש הדבועה םג .לארשי-ץראב
...(תירבה-תוצראב) ןאכ םתחנש םכסה תוכזב - דוס םכל

היעבה אלו העשה אל

יברה תא לאש 'תודיחי'ה םויסבו ל"שת לולא שדוחב יברה לצא רקיב ןהכ הנוי רמ יאנותיעה
:ויתומישרב תועיפומ הבושתהו הלאשה .הבושת לביקו ,אשונ ותואב

תוארל ,לארשי תנידמב רקבל אוביש ןמזה עיגה אמש :הלאשמו הלאש עיבהל ונל השרוי :הלאש
רוסאש ,וידיסחמ המכמ יתעמשש יפכ ,יברה רמאי אמש ?הב ויתואלפנו 'ה יסינ תא ויניע ומב
אל םא השק הכ הלאש איבהל שי ימלו איה השק הלאש םנמאו ?הנממ תאצלו בושל ץראל אבש ימל
.ץראב רוקיבל קר םייתניב אוביו וז הלאש םג ומצע רותפי ,ןכ םא ?ומצע יברה לא

וז אלו ,העשה העיגה אל :תורצק רמאו תועמשמ-בר ךויח הלעה בוש רוהרה רחאל :הבושת
...לארשי תנידמ לש היעבה

..."יל ןמאה"

זעה 'תודיחי'ל סנכנשכ םימיה תשש תמחלמ ירחאש ו"ת םילשורימ רנורג בקעי 'ר ח"הרה חס
:הנענו ץראב רוקיבל רשקב יברה תא לואשל

.[אובל זע וננוצר ,יל ונימאה=] "ןעמוק רעייז ןליוו רימ ,רימ טביילג"

ןילוחב ןייע

:וירבחמ דחאל 770-ב 'תה דחא בתכ ו"כשת ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב 'ד םויב

םיצור לארשי-ץראמ םיחרואהמ השימחש א"טילש ר"ומדא ק"כל אקתפ ושיגהש רבכ תעמש חטב"
ק"כל אקתפה תא רסמ בוקודוח ברהשכ .לארשי-ץראל אובל ונימזהל חוכ-יאב רותב סנכיהל
ףד ןילוחב בותכש המ ואריש םהל ורמאת' :רמא ךכ-רחאו החתפ ןילוח ארמג ק"כ לטנ ,ש"דא
.("ןיבמל ידו .םש ןייע" :ןייצמ בתוכה) ."'םש י"שר שוריפבו 'א דומע ב"צ

המימת הלאש

.םטשרבלה ילתפנ יבר ג"הרה ,תידרחה הדעה ינברמ דחא 'תודיחי'ל סנכנ ל"שת טבש שדוחב
:רמא ראשה ןיב

השעמל הניהש הלאש לואשל יל תושרהל שקבמו א"טילש ר"ומדא ק"כ תחילס תא שקבמ יננה"
ד"בח תולועפו ילעפמו ,ךכ-לכ םיבר תוחוכ עיקשמ א"טילש ר"ומדא ק"כ :םיבר תאילפו תהימת
."?לארשי -ץראב רוקיבל ומצעב אובי אל עודמ ,םה םיבר לארשי-ץראב

רמא ינניא - קפתסמ יננה :תמאה םכל הנעאו תומימתב םתלאשש ינא האור" :רמאו ךייח יברה
."ץראל-ץוחל (רוזחל) תאצל לארשי-ץראב (רבכ) אצמנהל רתומ םא - הכלה קספ רותב תאז

(:רמאו ףיסוהו)

םע - המגודלו ,םהש םוקמ לכב םידוהי םע םיקזח םירשק להנל רשפא ןאכמ - דוס םכל הלגא"
."היסור ידוהי

ריבסהל ךרוצ ןיא

:הלאשב יברה לא הנפו (מ"שת טבשב ז"טב) 'תודיחי'ל סנכנ ק"האב םינפה דרשמ ידיקפמ דחא
?תובר תולוגסב תנייטצמש םילשוריל דחוימבו ,לארשי-ץראל עיגמ וניא ברה דובכ עודמ

:רמאו ךכ לע ביגה יברה

ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדא !?םילשורי לש התלעמ תא יל ריבסהל םכנוצר םאה"
-ץרא דגנכ וינפ ריזחי . . ללפתהל ומוקב' ולש ךורע-ןחלושב קסופ - ד"בח תעונת דסיימ -
ךראווצ דוד לדגמכ םימכח ושרד הז לעו' :םייסמו .'םילשורי דגנכ םג ןווכיו . . לארשי
..."!'וב םינופ תויפ לכש לת - תויפלתל יונב

..."שארב אוה"

.םירחא םיאשונ ינשב יברה לש תובושת יתשב םותחנ

ינאש תובר םינש הז" :יברה ינפל בתכב םעפ ןנולתה ,ןהכ אוהש ,'770' יללפתממ דחא
לכד ןיינע והזש הארנכו ,תרצע-ינימשו הרות-תחמשב הפקה יתלביק אל םעפ ףאו 770-ב ללפתמ
."רבג םילאד

:דימ ביגה יברה

.שארב אוהש אטישפו םינהכה לכד הפקה זירכהל - םימעפ המכ יתיוויצ

עפשומ דחא לכ

'גכ הפוקת ירחא. . " יברל ד"בח-רפכב ש"נאמ דחא בתכ (ל"שת תנש תוביבסב) תחא םעפ
םאה . . הלופכ התיה המגמה .בר ןורשיכ התליג וב ,הקיטמסוק סרוק יתייער המייס ,םישדוח
"?הקיטמסוקב קוסעל התע רבכ ליחתת יתייערש יוצר

:םייתשל הקלחתה (לאושה לש ובתכמ יבג-לע) יברה לש ותבושת

-תאריב תונייטצמ ןניא - הזב תוחוקלה המודמכ ["הקיטמסוק" הלימה דיל] (1
.םהמע קסועש ולאמ עפשומ דחאו דחא לכ ירהו ,הזב אצויכו םימש

.אל ןפוא לכב ["הקיטמסוקב קוסעל" םילימה דצל] (2
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


וצ תשרפ שדוק-תבש
לודגה תבש ,ןסינב 'י

ותועיבקכ ,ןסינב 'יב] 'םהירוכבב םירצמ הכמל' . . לודג סנ וב השענש יפל - לודגה תבש
התיהש ינפמ 'לודגה תבש' והוארקו חספה ינפלש תבשב תורודל ןורכיזל הז סנ ועבקו .[הנשה
."םיסינהו הלואגה תלחתה" וב

-ליל'ל םידליה תנכה ,חספה תוכלה דומיל ומכ חספל הנכהה :היניינע לכו ,וז תבשב החמשה
'וכו םיטיח תועמ תניתנל הנכהה ןכו ,רדסה יניינע ראשו תוישוקה עברא תא ועדייש ,'רדסה
.תולדג לש ןפואב לארשימ תחאו דחא לכ לצא תויהל םיכירצ -

. חספ ברע וניא םא וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה תורודב וגהנ" :השרד
."וישכע ןיגהונש ומכ אלו ,ןושעי רשא השעמה םהל דמלל . . רקיעהו .

ללהתי לא 'ה רמא הכ [דע םיגלדמו] ,םהיפמ התרכנו הנומאה הדבא . . 'ה רמא הכ" :הרטפה
.(גכ-בכ ,ט ;חכ-אכ ,ז הימרי) "'ה םואנ . .

יברה ."וניתונווע לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע"מ ,הדגהה תא םירמוא החנמ תליפת רחא
.ומוקמ לע הבישיב ,רוביצה םע הרמואל גהנ

.הנבל שודיק םיכרוע ."שודק התאו" ,"םעונ יהיו" םירמוא ןיא - שדוק-תבש יאצומ

ןושאר םוי
ןסינב א"י ריהבה םויה

יאישנל יעיבש רוד ,ב"סרת תנשב ,הנש האמ ינפל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי
.(א"ישת טבש 'ימ תומלשב תואישנה תלבק .ךליאו י"שת תנשמ) ד"בח

.ויתונש רפסמ יפל ,דחא לכל םיאתמה רומזמה ךכ-רחאו ,א"ק רומזמ רמול םיליחתמ םויה

ישילש םוי
ןסינב ג"י

םויב) ד"בח יאישנל ישילש רוד ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
דובכ ותחונמו ,ו"כרת תנשב קלתסנ .(יולגב תואישנה תלבק - ח"פקת ןוויסב 'ג
.ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ריעצה ונב לש תואישנה תלחתה םוי .שטיוואבוילב

-לע) הנשמ יקרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב ףיסוהל (ב .שודקה ומש לש (תחא תואב ליחתמה ,דחא קרפ םינפ-לכ
ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב ףיסוהל (ג .אלוליהה
וניתובר תדובעבו ,ותדובעב םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל
תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הבש ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ-יאלממ וניאישנ
.תווצמו הרות יניינעב תובוט

דגנכ איהש ,"הרונמה תא השע ןכ" דע "חבזמה תכונח תאז" תשרפ תא םירמוא םויה :אישנ
.'ןוצר-יהי' אלל ,יול טבש

יעיבר םוי
חספ ברע ,ןסינב ד"י

-רחאל תוחדל יאדכ ןיא :חספ-ברעב ותדלוה םויש ,ןבה תרופסת ןמז תודוא :הווצמ-תרופסת
.חספ-ברע םויב וא ד"יל רוא לילב תרופסתה תושעל םא יכ ,ןמז

:ץמח תקידב

זכרל שי ןכ -ומכ .םקדובל ךירצש םירדחה לכ תא בטיה תוקנל ךירצ הקידבה ינפל :תונכה
.רקובב תרחמלו ברעב הליכאל דעוימה ץמחה לכ תא 'וכו םידלימ רמתשמה םוקמב

ןהמ תחא לכ ,השק ץמח לש תוכיתח רשע תיבב םינוש תומוקמב םיחינמ הקידבה ינפל רצק ןמז
םיפטוע םיתיתפה תא .(תיזכ - דחיב םיתיתפה לכ םינפ-לכ-לע ויהיש ןוכנ) תיזכמ תוחפ
עונמל ,ץמחה חנוה ןכיה המישר ךורעל ןוכנ] (בטיה ףרשנ וניאש ,ףסכ ריינב אל ךא) ריינב
.[ונממ דבאי םאב םכח תלאש

דימתו ,(6:20 העשב - זכרמה רוזאב) םיבכוכה תאצ ירחא דימ - רשע-העבראל רוא :הנמז
.תיברע תליפת רחאל

םיכירצ ,יארקאב וליפא ,ץמח םכותל סינכה אמש קפתסהלו שוחל שיש תומוקמה לכ :המוקמ
.הקידב

הנטק תיקשב אצומש ץמחה תא חינמ קדובה .ףוע תצונ ידי-לעו הוועש לש רנ רואל :הנפוא
לכה ףטוע ,הרועק ץע ףכ ךותב רתונש רנהו הצונה ,תיקשה תא חינמ הקידבה רמגב .ריינ לש
וקדהמ ,םימעפ המכ ריינה ביבס טוח ךרוכ ,(הפיטעל ץוחמ תראשנש ףכה תידי דבלמ) ריינב
.['וכו הכרבה ובו ףדה תא תיקשהמ איצוהל רהזיל ךירצ] ורשוקו

ללכ רבדל אלש ןוכנו .הקידבה יניינעמ וליפא ,ללכ רבדל ןיא הקידבה תליחתל הכרבה ןיב
.הקידבה ןמז לכ הקידבה יניינעמ אלש

וחישי אלו ,ומוקמב שיא וקדביש הכרבה עומשל ולצא ותיב ינבמ דימעיו" :ןקזה ונבר בתכ
ןכתייש יברה בתוכו ,"הכרבה ועמשש םוקמל ךומסה רדחב הליחת קודבל ורהזייו ,םייתניב
-לעב םגש ןוויכו ,ץמחה תקידבב (םירבגה) ותיב-ינב תא םג תוכזל הווצמש ,איה ותנווכש
."וחולשבמ רתוי וב הווצמ" ןידל הריתס הזב ןיא - תצק קודבי ומצעב תיבה

.ןמקלדכ ,רקובב תרחמל םיפרושו ,ל"נכ םירמוש הקידבב אצמנה ץמחה תא

.(ןושארה) "ארימח לכ" תרימאב ,ונאצמ אלש ץמחה תא םילטבמ הקידבה רחא

הליחתכל] .ץמחה תריכמל חוכ-הפוימ ונייהד ,'השרומ'ל ברה תא תושעל םיגהונ :ץמח תריכמ
,םהב אצמנ ץמחהש תומוקמה טוריפ תא ןכו ברה םש תא םיספטב ףיסוהל שי ,בתכב תאז םישוע
רשפא הרירב-ןיאב .ףקות רתיל ,'רדוס -ןיינק' ףוריצב תאז םישוע ,רשפא םא .המיתחה ינפל
,'ןלבק-ברע' ףוריצב ברל ץמחה תא םירכומ ר"ומדאה תיבב .[ןופלטב םג ברה חוכ תא תופייל
'ןלבק-ברע' םע ,םיפסונ םיניינקבו רטשב יוגל ץמחה תא רכומ ברה .יוגל ורכומ אוהו
תרגסמב ףתתשמש ימל ףא ןכתיי ,רחא ידוהיל הכלהכ ולש ץמחה תא רכומ ומצע ןלבק-ברעה]
םיקדקדמ ןיא ןורחאה ןמזב .[ולש תא רוכמל רחא בר לש וחוכ תא הפיימ וא ,תאזה הריכמה
.ץמח תריכמב חתפמה תריסמב

ךירצ ןיאו ,('ןיעב' ץמח םהילע רתונ אמש) ץמחה ילכ תא םגו ,רומג ץמח םג םירכומ
.חספה רחאל םליבטהל

תסורחב םיסנכנה םינימה לכמ לוכאל אלש ונגהנמו .הצמ לוכאל ןידה ןמ רוסא :תירחש
.'ךרוכ' רחא דע רורמו

[רוכב היה אלש ףא] תכסמ םויס ךרוע .חספ ברעב םוק םיכשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
היה ,ץמחה רועיב רחאל דעו .תירחש ללפתמ .(הליפתה ינפל) תירחשד ןיליפת תחנה רחאל
תייפאל הנכהה התיה םויה תוצחב .ץמחה ילכ תנמטהו ץמחה ילכאמ קוליסל תוארוה ןתמב קוסע
רדס תא דמול היה יצחו העש וא העש ךשמב .תמדקומ העשב החנמ ללפתמ היה .'הווצמ תצמ'
ומצע רגוח היה ןכו ,גחה ידגבב שובלו גחה עבוכב שובח אוהשכ ותוא רמוא היה .חספ-ןברק
.תובוהצ םינפב ורמואו ,םורדל וינפו דמוע .טנבאב

.'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא ,חספה גח ףוס דעו םויהמ לחה .ללפתהל םימיכשמ :הליפת
טשפתנו .םייולו םינהוכ וליפאו ,םינעתמ ,םאמ ןיבו באמ ןיב ,םירוכבה :תורוכב תינעת
,(הווצמ תדועס לכב וא) תכסמ םויסב חספ ברעב םירוכבה םיפתתשמ תונעתהל םוקמבש ,גהנמה
.ימלשורי דומלתמ םג תכסמ םייסל םילוכי .תינעתה תעקפנ אליממו

םאו) ס"שב ספדנכ 'לודגה שידק' אלו 'ןנברדז שידק' םויסה רחא ורמא שטיוואבוילב
.(ונלש חסונה יפכ רמול ךירצ םש ספדנה 'וכו 'אנ ברעה' תא ירה ,הז חסונ םירמוא

ץמחה תא רוכמל ןכו) ופרושל שיו ,9:40 העשה דע ץמח לוכאל רתומ זכרמה רוזאב *
ךירצ רוביצה ךא ,רכומה ברל עגונב איה וז העש) 10:43 העשה ינפל (יוגל ,םיריאשמש
.(!הריכמה תא ורחאי לבל ,דעומ דועבמ ברה לא עיגהלו םידקהל

אלא ,והשמ וב םיפוא וא םילשבמש רונתב ותוא םיפרוש ןיא .תישימח העשב - ץמחה תפירש
.רועיב תווצמ וב םייקל ,'תיזכ' ףורשל ןוכנו .תדרפנ הרודמ ורובעב םישוע

לש ולאב טרפבו ,םידגבה יסיכב אצמיהל לולעה ץמחה תא רענל חוכשל ןיא רועיבה םע
וקינ אל םא) תינוכמה ךותב אצמיהל לולעה ץמחה תא קודבלו תוקנל רוכזל שי .םידליה
.(ןכ-ינפל םש וקדבו

.ונאצמ אלשו ונאצמש ,ץמחה לכ תא םילטבמ ובו ,(ינשה) "ארימח לכ" םירמוא הפירשה רחאל

לוטיל רתומ ,חכש םאו) םויה תוצח ינפל רפתסהלו םיינרופיצ לוטיל שי :גחל תונכה
.(יוג ידי-לע קר רתומ רפתסהל לבא ,ךכ-רחא וינרופיצ

חכונ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה תוצח רחא חספ ברע הרומשה תייפאב - הווצמ-תוצמ
הייפא ,השילהל עגונהב תורוהל - קרפ עצמאב םג - קיספמ היהו ,'ללה' ןכ-םג רמואו
.חספ ברעב ולש הווצמ-תוצמה תייפאב חכנ אל יברה .המודכו

אוהשכ ,החנמ ירחא חספה גח ברעב הרומש הצמ קלחל (ללכב דעו ז"לשת תנש דע) גהנ יברה
.טנבא תריגחבו בוט-םויו תבש לש ישמ דגב שובל

רדסל תונכה

שי התואש 'הרעק'ה אלל ,המודכו םילכהו ןחלושה רודיס ונייה) םוי דועבמ ונחלוש ךורעי *
.(שודיקה םדוק ,הלילב קר רדסל

.הייפאמב ושירפה םרט םא ,תוצמה ןמ הלח שירפהל םוי דועבמ גואדל שי *

.הרעקב תלשובמ חיני - האלצ אל .םוי דועבמ עורזה תא תולצל שי *

.ברעב םג תאז תושעל רשפא .'ךרוכ' ליבשב טרפבו ,הסחה ילע תא בגנל חוכשל ןיא *

ישימח םוי
חספה-גחד 'א ,ןסינב ו"ט

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" תוכרבמ .העיקשה םדוק ,יעיבר םויב :רנה תקלדה

.גחה ינפל הקלדוהש שאמ ,שודיקה ינפל קילדת ,העיקשה םדוק הקילדה אל םא

.'חספ ןברק רדס' תא םיארוק ,העיקשה םדוק ,החנמ רחא

םיבשומה תעצה ללוכ ,(הרעקה רודיסמ ץוח) וביבסו ןחלושה לע לוכה םיניכמ תיבה ינב
.תסנכה תיבב תיברע םיללפתמש העשב ,הבסהל

.תוריח ךרד ,חספ-לילב םיאנ םילכב תוברהל בוט

.ונילע .לבקתת שידק .ףוסו הליחת הכרבב םלש ללה - הרשע-הנומש רחא .בוט-םוי לש תיברע
.םותי שידק

רדסה-ליל

.ונשיי אלש תוקוניתה ליבשב ,רדסה תא ליחתהל רהמל הווצמ

.ובשומ םוקמ היהי םימשה תוחור עבראמ וזיאל םידיפקמ ןיא ןכו ,רדסל לטיק םישבול ןיא

:הרעקה רודיס

ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ ,רדסה יביכר ראשו הציב ,עורז ,ןייל רשקב וניגהנממ המכ]
.[חצש

.דמועמ הרעקה תא רדסמ היה יברה *

ןיינעב רודיסב בותכה תא יברה רמוא ,הרעקב רבד לכ תחנה ינפל ,הרעקה רודיס תעשב *
עיגמשכו .הדגהב םיבותכ םהש יפכ ,דחי רדסה ינמיס לכ תא רמוא הרעקה רודיס רחאו ,הז
.שחלב ויה ולא תורימא לכ .ויטרפל הז 'ןמיס' רמואו רזוח ,'ןמיס' לכ לש ונמז

.תוצמה תחת שממ לש הרעק חינהל ךירצ *

.ןהכה וילעו ,יולה וילעו ,לארשיה [םדוק] םירדסמש אתיא ןקזה ונבר רודיסב *

רורמה תא םישביימ .תודרפנ תוירעק ךותב אלו ,תוסוכמה תוצמה לע םיחנומ םינימה *
.'הייורש' ששח תעינמל ,תויפמב

לע םריאשהל םיגהונהכ אלו ,המצע הרעקה לעמ םיחקלנ רדסה-לילב םילכאנה םינימה לכ *
.ןחלושה לע חנומהמ לוכאלו הרעקה

.איהש תומכ המוקמ לע הדימעהל השקש ףא ,הציבה תפילק תא רובשל אלש קדקד יברה *

ןיכמו ,ודיב בטיה ןתוא טחוס ,ןוחט 'ןיירח' תואלמ תולודג תופכ עברא דדומ היה יברה *
וא םילודג םיינש) הסח ילעב דצ לכמ תאז ףטוע ךכ-רחא .הציב לדוגל בורק לוגיע ונממ
.תררופמ הניאש 'ןיירח' תכיתח םינפב חינה ךכל ףסונבו ,(םינטק השולש

םע (םלש לצב יברה חקל תחא םעפו) לצב לש הלודג הכיתח םילטונ הרעקה לעש 'ספרכ'ל *
.(ימינפה וקלחמ ןיכסב לטנ יברה) ותצקמ קר םילכואו ,התפילק

.תווצמ-ןב לכל 'הרעק' אהתש םידיפקמ *

תודעוס ויהש החפשמ תובורקל םג ,םישנל ולשמ רורמו ספרכ קלחמ היה ש"רהמה ר"ומדא *
.הצמ תליכאל אל ךא ,םמע

לכב ('ךוניחל ועיגה' רדג והזש) םתנבה יפל רדסה תווצמב םיבייח םינטק תונבו םינב *
ןיא .תיעיבר םיליכמה תוסוכ םהמ דחא לכ רובע ןיכהל שי ןכלו ,דרפנב תוסוכהמ תחא
.הביסהב תווצמ ליג ינפל םינטק ךנחל םיליגר

גוסב וא ,ימעפ-דח ילכב רבודמ םאש םירמוא שי) וכותל ףטפטל ידכ ,רובש ילכ ןיכהל שי *
.(הזב יד ,חספב שומישב וניאש ילכ

.הרעקה ןימיל יברה לש וסוכ אצמנ רדסה ןמז לכ ךשמב *

:'שדק'

.שודיקו ,בוט-םויד 'וניקתא' םירמוא

םגו ,(הלדבהבכ) הצוחה טעמ ךפשייש דע גוזמל ,הכרב לש סוכ לכבו שודיקב ונגהנמ *
.ךכ גוהנל שי רדסה-לילב

.ול גוזמל םירחאל חינה אל ףא לעופבו ,"רחא גוזמיש ןיקדקדמ ןיא" הדגהב בתכ יברה *

.םידמוע םיעמושה םגו .בוט-םויו תבשב ןה חספב ןה ,דמועמ שדקל םיגהונ *

היבגמ ךכ-רחא ,חפט תהבגומ הניא ונימיב סוכה חינמשכ .רתויב הלודג יברה לש וסוכ *
סוכה לטונש םעפ לכב .םיחפט השולש סוכה תא היבגה יברהש ואר אל ךא ,טעמ סוכה םע ודי
.הז ףיעסב רכזנה רדסכ השוע ,רדסה ךשמב

.סוכב ויניע ןתיי - שודיקהו ןפגה תכרב תעשב *

.התע הוכרבי אל ,ןמצעב תושדקמ םא םג ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' וכריבש תבו השא *

.תחא-תבבו הלוכ - חספב םיתושש תוסוכה עבראמ תחא לכ *

אלש ידכ' ןכו] המ ןמז ןיתמהל םיכירצ רשאכו ,רדסה תעשב 'םינוגינ' םינגנמ ןיא *
'המכו המכ תחא לע' ,'ונתלאג םירצממ' ןוגכ ,הדגהה ירישמ םירש ['תוקוניתה ונשיי
.המודכו

:'ץחרו'

.'ספרכ' לע רודיסב רומאה תא םג וז הליטנ ינפל ארק יברה

:'ספרכ'

לככ הליכאל הכרבה ףוכתל ידכ ,םיכרבמ ךכ-רחאו םיליבטמ .םרג 17-מ תוחפ :ורועיש
ןכמ רחאל .הביסהב אלש ולכואל םיגהונ .ךרוכה םגו רורמה םג איצוהל םינווכמו .רשפאה
.(הנממ םיריסמ ,ראשנ םא ףאו) הרעקל ונממ רתונה תא םיריזחמ ןיא

.חלמ ימב םימעפ 'ג וליבטה יברה

:'ץחי'

לודג דחאה :םיקלח ינשל הצמה תא םיסרופ .הסוכמ ,הפמה ךותב איהשכ הצמה תא םיסרופ
.תוצמה יתש ןיב ומוקמב םיחינמ ןטקהו ,ןמוקיפאל םיחינמ לודגה קלחה .ונממ ןטק ינשהו

ןמדזנ םעפ .תוכיתח שמחל ןמוקיפאה תא םירבוש ויה ע"נ צ"יירוהמו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.הדיצה תחא חינהו ,תוכיתח ששל רבשנש

['תבינג'] תפיטחב םיגהונ ןיא" .םהיתחת אלו ,םירכ ינש ןיב ןמוקיפאה תא םיניפצמ
."ברה תיבב ןמוקיפאה

:'דיגמ'

."תוצמה תצקמ םילגמ קרו ,הרעקה םיהיבגמ ןיא ברה תיבב"

,הבבסמ היהש םירמוא שיו ,הסורפה םג ,תוצמה 'ג לכ לש ןתצקמ תולגל גהונ היה יברה
.ץוח יפלכ הלוגמ םלשה דצה היהיש

ק"כ היה ןכלש רמול שיו .החמשבו הניר לוקב הדגהה תא רמול ךירצש ל"זיראה יבתכב אתיא"
,םר לוקב ומצעב רמול היה לוכי אלש םינמזבו ,םר לוקב הדגהה תא רמול גהונ ר"ומדא ח"ומ
שרוד םינמז םתואב היה ,םר לוקב רמוא וניאש םיימשגה וישוחב רחאל הארנש תרמוא תאז
."םר לוקב םה ורמאיש םירחאמ

.לוקב הדגהה תא רמאי םיבוסמהמ דחא לכש ץפח היה ש"רהמ ר"ומדא

,ץמקב םירמוא וליאכ איה הנווכהש יפ-לע-ףא) "אינע אמחל (יריצב 'הה) אה" :דוקינה
.('הנה' אלו ,'הז' ונייה

.הבישיבו ,תחא םעפ תאז םירמוא

ינב האבה הנשל" וליאו ,(רבע ןושל) 'ליעלמ'ב םימיעטמ - "לארשיד אעראב האבה הנשל"
.(דיתע ןושל) 'ערלמ'ב םימיעטמ - "ןירוח

תוצמה ךא ,(העמיק הטיסה קר יברה) רחא דצל תוצמה םע הרעקה םיקלסמ 'אמחל אה' ירחא *
.תולוגמ תוראשנ

.שודיקה םדוק הוחידהו הופטש ירהש ,הגיזמה ינפל סוכה תא חידהלו ףוטשל ךירצ ןיא *

:'הנתשנ המ'

,םידעומה חבש 'סב - שידיאל אלמה םוגרתה] שידיא - וניבר תיבב) תרבודמה הפשב םילאוש
יפ-לע תולאשה תא םישרפמו םיטרפמ שדוקה-ןושלב םירבדמה םגו ,([207 'מע ג"נשת תרודהמ
.הדגהל יברה ירואיבב טרופמה

.סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחא קרו תוצמה תא םיסכמ "הדמעש איהו" ינפל

.הבישיב - הדמעש איהו

.םר לוקב הקספה תא םייס הדגהה אירקמש דע ,וידימ סוכה תא חינמ היה אל יברה

:סוכהמ ןיי תכיפש

םימעפ רשע ;"ןשע-תורמיתו ,שאו ,םד" תרימאב םימעפ שולש :סוכהמ ןיי ךופשל םיגהונ
םינמיסה תרימאב תופסונ םימעפ שולשו ;תוכמה ןמ תחא לכב תחא םעפ ונייהד תוכמה תרשעב
."ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד"

.ומצע סוכב םיכפוש אלא ,עבצא ידי-לע ןיי םיפיטמ ןיא

לע ןותחתה ילכהשכ אלא ןחלושה לע אוהשכ ילכל ןייה תא ךופשל אלש םירהזנ ברה תיבב
.ךופשה ןייה םע ילכה תא ןחלושה יבג לע םיריבעמ ןיא ןכו .ץראה

:שדחמ סוכה יולימ

.םימעפ 'ג - בושו בוש האלממו ,(שודיקל ומכ) היתודג לע תכפשנש דע האלממ יברה

:'ונייד'

םירואיב רמוא היה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .'ונייד' רשע העבראה תרימאב םיקיספמ ןיא
.םמויס ירחאל וא םתליחת ינפל אלא ,'ונייד'ה עצמאב

:"לאילמג ןבר"

.עורזה לע צ"יירוהמ ר"ומדא טיבה אל 'הז חספ' תרימאב *

.הרעקבש םינימב יברה טיבה "רורמו הצמ" םילימב *

הפמה ידי-לע דחי תישילשה הצמהו היינשה הצמה תא זוחאל ברה תיב גהנמ - 'וז הצמ' *
.ינשה "םוש לע" דע ,ןהילעש

"םוש לע" דע - ךרוכהו רורמה לע םיידיה (יתש) חינהל ברה תיב גהנמ - 'הז רורמ' *
.ינשה

רמאנו" דע סוכה תא םיזחוא .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחאו תוצמה תא םיסכמ 'ךכיפל' ינפל *
,םינושארה 'ללה'ה יקרפ ינש תרימאל ,ןחלושה לע התוא םידימעמו ,"ה-יוללה וינפל
."ונלאג רשא" תכרבל התוא םיהיבגמו םירזוחו

.תוריח ךרד ,בשוימ ותוא םיארוקו .רדסבש 'ללה'ה לע םיכרבמ ןיא *

.'ךרוכ' דע 'הצחר'מ ,רודיסבש םינידה לכ תא שחלב ויפב יברה רמא 'הצחר' ינפל *

ילכה תא םיחקול .םיידיה תויקנ תא םיאדוומו הליחת םיקדוב :ונגהנמ .םיידי תליטנ *
ילכה תא זוחאל ונגהנמ .םיידיב תוביטרמ םירהזנ .לאמש דיל ותוא םיטישומו ןימי דיב
בוגינה ינפלו הכרבה ירחא .ד"בח תונבו ישנ ןיב םג ונימיב טשפ הז גהנמו ,תבגמב
.הכרבה תא םיליחתמ ףושפשה תליחת ירחא .וזב וז םידיה תא הפי םיפשפשמ

:'הצמ' 'איצומ'

,החפשמה שאר ידי-לע םיאצוי 'הנשמ םחל' תבוח ידי .ולא תווצמב םיבייח תיבה ינב לכ *
.ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ ךא

."'איצומה' ךרביו ודיב םזחאיו ,תומילשה יתש ןיב הסורפה ,םחינהש רדסכ תוצמה חקיו" *

הנוילעה םע הסורפה לע ךרביו .ודימ טמשיהל תישילשה הצמה חיני אלא ,ןהמ עצבי אלו"
תליכא םגו ,תישילשה הצממש הכירכה תליכא ןכ-םג רוטפל ןווכיו .וז הכרב ,םרבשי םרט
."'הצמ תליכא לע' - וז הכרבב רוטפי ןמוקיפאה

ויתועבצאשכ ,תוצמה שולש תא וידי יתשב לטונ .בשוימ וללה תוכרבה לכ תא ךרבמ יברה *
ךרבמו ,וידימ טמשיהל הנותחתה הצמל חינמ ךכ-רחא .איצומה ךרבמו ,הצמל הצמ ןיב תודירפמ
לע וז ןרדסמ .וכרוצ ידכ תונטק תוסורפל - תוסוכמ ןתויהב - ןהמ רבושו הצמ תליכא לע
'םיתיז'ה עלוב וניאש רכינ .תחא-תבב ויפל ןסינכמ וניא .וידי יתשב דחי ןלכואו וז יבג
.םתומלשב

םוקמ שי .די-תצמ שילשכ ,םרג 27 אוה הצמב 'תיזכ' רועישש ,אוה לבוקמה :תיזכ רועיש *
םניא (הסיחד ילב) די-תצמב ק"מס 27 ירה ,חפנ תדימ אוה 'תיזכ'ה רועישו ליאוהש ,רמול
יאדוובו ,הז לע ךומסל שי ךרוצה םוקמב .(הנטק די תצמ תיעיבשכ) םרג 11-מ רתוי
.ןושארה תיזכה ירחאש ןנברדמש 'םיתיז'ב

רחאל הנה ,הזב םירימחמהו .קספה תניחבב הניא הכרבה רחא דימ תיבה ינבל הצמה תקולח *
דחאל וא ותגוזל רסומו ,ומצעל 'םיתיזכ'ה תא תיבה לעב חקול ,הצמו איצומה תכרב
.לבקמשכ לכואו ךרבמ דחא לכו ,קספה ול היהי אלש ידכ ראשה לכל קלחלו ןיכהל םירגובמה

סנכיי אלש דבלבו ,תוקד 4 דע הליחתכל (ךרוכבו רורמב םג) 'תיזכ' לכ תליכא םימייסמ *
.'הסג הליכא' ששחל

:'רורמ'

רורמה תצקמ םילבוט .סוכל תחתש ילכה ךותבש ןייב הרעקה לעש תסורחהמ תצקמ םיככרמ *
,"רורמ תליכא לע" םיכרבמ זאו .תורירמה םעט לטבתי אלש ,תסורחה תא םירענמ .תסורחב
ידכ בטיה םיסעול .הביסהב אלש םילכואו ,'ךרוכ'בש רורמה תא םג הזב רוטפל םינווכמו
.תורירמה םעט תא שיגרהל

.רורמ 'תיזכ'ל דחי םיפרטצמ 'ןיירח'הו הסחה *

ריהזה ךא .דחוימב לודג רועיש לכא .ןוחט-אל ,אכמתה שארמ קלח םג לוכאל גהנ יברה *
תמחמ ולבוסל םילוכי ןיאש רורמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב
.ותופירח

דבכ אוהש) חלק םילכוא םא םלוא .םרג 19 רורמ תיזכ רועיש - 'הרות ירועיש' רפס יפל *
.םיינישה ןיב קובד ראשנש המ רובע ןכו ,םרג 2 דוע ףיסוהל שורד ,(רתוי

.לכא אל הסחה יחלק תא .ונימי לש הציב רועישכ חקל יברה

:'ךרוכ'

לע השבי תסורח טעמ םיחינמ .םיגוסה ינשמ רורמ תיזכו הנותחתה הצמהמ תיזכ םיחקול
הב לבטש תסורחה הלפנשכ ילוא - תסורח חרמ יברה) ךכ-רחא דימ התוא םירענמו ,רורמה
המלשה אכמתה תכיתח תא לבוט היה 'ךרוכ'ה ףוסב .םילעה לע אלו אכמתה לע - אכמתהמ
לליה השע ןכ" םירמוא ,דחי םתוא םיכרוכ .(רעינ אלו - הסחה ילעב הפוטע הלכואו ,תסורחב
.הביסהבו דחיב םילכואו ". .

:'ךרוע-ןחלוש'

.הביסהב אלש הדועסה תא םילכוא *

.התליכא ינפל הציבה תא ללכ חתפ אלו קדב אל יברה .הרעקה לעש הציבה תליכאב םיליחתמ *
.הלכואו חלמב םימעפ 'ג הצמה תא לבוט הדועסה ךשמב .חלמ-ימב םימעפ 'ג הליחת התוא לבט

.חספה ימי תעבש לכב - םייתפשה לע תועבצאה ריבעהל ןיא םינורחאו םייעצמא םימל *

.תוסוכה לע ףיסומכ האריי אלש ,'םייחל' רמול םיגהונ ןיא *

.הפטושל הרסמ ישילש סוכ תגיזמ ינפלו ,הדועסה ךשמב וסוכמ התש יברה *

:'ןופצ'

.ךכ רחא ןואמיצ ידיל ואובי אלש ןפואב תותשל שי ןמוקיפאה תליכא ינפל

ינש לוכאל בוט .תיזכ תחאו דחא לכל םיקלחמ ,ןמוקיפאה תא םיאיצומ הדועסה ףוסב
.דחא םוקמב ולוכ תא לוכאל שי .ומע תלכאנה הצמל רכז דחאו חספל רכז דחא ,'םיתיזכ'
.(ץראה זכרמב 11:45) תוצח םדוק ומייסל שיו ,הביסהב םילכוא

:'ךרב'

סוכ תגיזמ ינפל ץוחבמו םינפבמ ריינ תיפמב הבגנמו ,הפיטשל סוכה תא רסומ היה יברה *
.ןוזמה תכרב לש

.ישילש סוכ ול גזמ וירחאו ,ןוזמה-תכרב םדוק דימת 'והילא לש סוכ' גזמ יברה *

אלב הקלח איה םא הילושב הליחת הקדבו ,והילא לש וסוכל תיכוכז סוכב שמתשה יברה *
.םגפ

.ןמזמה אוה הדגהה אירקמ *

.'םילשורי הנוב' ירחא דע סוכה תא ודיב זחוא םיבוסמהמ דחא לכ *

םיקלוד תורנ תרונמ םיחקול ,יעיבר סוכ םיגזומ ישילש סוכ תייתש רחא :"ךתמח ךופש"
.(רצחה וא) םיברה תושר ןיבל רדסה תכירע םוקמ ןיבש תותלדה לכ תא חותפל םיכלוהו
קרו ,םמוקמב תאז םירמוא םיבוסמה לכ .דומעל ךירצ ןיאו הבישיב "ךתמח ךופש" םירמוא
.תלדה לצא ותוא םירמוא םיחולשה

.םיינחור םיניינע לע (הבשחמב) הב שקבל שיו ,יתבר ןוצר תע איה תלדה תחיתפ תעש

:'הצרנ' - 'ללה'

."ונל אל" םיליחתמ ,םירזוח םיחולשהשכ

.ללה תרימא תעב תסנכה-תיבב גוהנה רדסכ 'ודוה' םינוע ,רדסל םיבוסמ םניאש םיחרוא םג

.רודיסב ספדנכ ה"יוה םש תויתואב םינווכמ :"ודסח םלועל יכ . . ודוה"

.ערלמ-ליעלמ המעטהב םיקדקדמ ןיא ןאכ ,(םש האר) 'אינע אמחל אה'בכ אלש :"האבה הנשל"
.'םילשוריב האבה הנשל' היהי אליממו ,דימ המלשה הלואגה אובתש רקיעה יכ

וסוכמ ןייה ךפושו ריזחמ ר"ומדאה ,"םילשוריב האבה הנשל" תרימא רחא :ברה תיב גהנמ *
םימעפ הלילח רזוחו] קובקבה לא [בושו (ןקתל) וסוכל קובקבהמו ,ולש סוכל ] והילא לש
לש םינוגינה תרשעמ - "ךדואו התא יל-א" ןוגינה וז העשב םינגנמ םיבוסמה לכו ,[תובר
.ןקזה ונבר

.(חספ -לש-תודגהו םירודיס ראשב םיאבומה) םינומזפ רמול םיגהונ ןיא ברה תיבב *

."חספ רודיס לסח" םירמוא ןיא *

אלב - ןבומכ) דעוותהל גהונ יברה היה ,רדסה רחאל ,ללכב דעו ל"שת דע א"ישת תנשמ *
.תסנכה-תיבב ('םייחל'

בחרה רוביצלו םילועל - יללכ רדס

התיה הרעק לכלשו ,תסנכה-תיבב םירדסה תכירע תודוא בתכש הממ יתינהנ" :יברה בתכממ *
.שטייד 'יחיש םולש םייח ר"רה תעצה םדוקה ןוילגב הארו ."הרומש הצמ

* * *

.'ליפמה' תכרבו 'עמש' תשרפ קר ותטימ לע תורקל םיגהונ :הטימה לעש עמש תאירק

,הרות-ירפס ינש תאצוה .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש תליפת
.'וכו הימש ךירב ,ע"שבר ,(תחא םעפ) תודימ הרשע-שולש

ינשה רפסה תא םיחינמ ,"וחקו וכשמ" אב תשרפב םילוע השימחל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
שדוחבו" סחניפ תשרפב ריטפמל ינשבו .הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע
.שידק יצח .וללהי .ירשא .הרטפה .הלילגו ההבגה ."ןושארה

דירומו חורה בישמ" רמול םיקיספמ וז הליפתבו ,"לטה דירומ" שמשה זירכמ ףסומ םדוק
התא"ל רזוח - 'םיתמה היחמ' תכרב םייסש םרט רכזנ םא ,'םשגה דירומ' רמא) ."םשגה
םייסי ,"'ה התא ךורב" רמאש רחא רכזנ ,['לטה דירומ' דימ רמול ינהמ אלו] "רוביג
עיגהשכ רכזנ .הליפתה שארל רזוח - ךכ-רחא רכזנ ,"רוביג התא" ליחתיו 'ךיקוח ינדמל'
םישולש דע - קפוסמהו ,רזוח וניא "לטה דירומו חורה בישמ" רמא .םייתש ללפתמ ,החנמ ןמז
- רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש ללפתהש םדוק 'לטה דירומ' תזרכה עמש .רזוח ,םוי
.('לטה דירומ' תירחשב םג רמאי

.לט תליפת - ץ"שה תרזחב

.תוריכז שש םירמוא ,שודיקה ינפל ,םיליהת תרימא רחאל

.'ןפגה ירפ ארוב'ו ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' :שודיקב

תצק הזב שיו ,םימי השישהב םג הצמ תליכא [תודיסח יפ-לע] תויהל הכירצ" :הצמ תליכא
."הווצמ

בוט-םויב םוי לכב ןיי תיעיבר תותשל םיבייחו ,אתיירואדמ הב םיבייח :בוט-םוי תחמש
,ם"במרה ירבדכ ,הז-לכ-םעו ;(שודיקה ןייב םג וז הבוח-ידי םיאצוי יכ םא) דעומה-לוחו
."ןייב ךשמיי אל"

:בוט-םוי יאצומ

:ולא םירבד העברא רמול רוכזל שי דעומה-לוח לש הנושארה הליפתב :תיברע

.אוביו הלעי (ד ;הכרב ןתו (ג ;ונתננוח התא (ב ;לטה דירומ (א

:ותליפת םייסש רחא רכזנו ,םהמ דחא חכש

.הליפתה שארל רוזחי - "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא

רמאי הלדבה ינפל הכאלמ תושעל ךירצ םא אלא) רוזחי אל - "ונתננוח התא" רמול חכש
.("לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" :הרשע-הנומש ירחא

.הליפתה שארל רוזחי - 'רטמו לט ןתו' רמא

.הליפתה שארל רוזחי - 'אוביו הלעי' חכש

.לבקתת שידק

רמועה תריפס

הלילה לש הריפסה תא תעדל ךירצ הליחתכלו .םיבכוכה תאצ רחא ,הדימעב םירפוסו םיכרבמ *
.םותי שידק ,ונילע :(הירחאלש חסונהו) הריפסה ירחא .הכרבה תעשב

טפת רהוזה ע"וש האר ,א,זצ מ"ערב ג"ח רהוזה תועמשמ תורמל) תורפוס םישנה םג ונגהנמל
.הכרבבו ,(זט ק"ס

- (15 'מע המר ןויליג 'תורשקתה' האר) רמועה תריפס תונווכב יברה לש וגהנמל עגונב *
טיבהש היה הארנו .םוי ותואב ספדנה לע לכתסמ היה ,הכרבה תרימא ינפל :וניארש המ הז"
אנא'ו 'חצנמל' תרימא תעב ,ךכ-רחא .םוי ותוא לש תונווכה לע םג אלא ,םויה לע קר אל
- ל"נה תרימא תעב - טיבמ בוש היה םימעפלו ,םוי ותוא לש הנווכה שיגדמ היה ,'חוכב
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה בתכממ) "םוי ותואל ספדנהב

.'וחמשי'מ תואהו 'חצנמל'מ הביתה ,'חוכב אנא'מ הביתה ,הריפסה :תונווכה רדס *

תאצל הצור וניאש שרופמב ןווכיש בוט ,ומצעב רפס םרטב םירחאמ רמועה תריפס עמושה *
.ללכ הבוח-ידי התע

תחא םעפ גליד םאו .ךרבי תולילה ראשבו ,הכרב אלב םויב רופסי ,הלילב רפס אלש ימ *
.םירחאמ העימשב ותבוח ידי תאצל לוכיו ,הכרב אלב תולילה ראש רופסי - םויב םג רפס אלש
.הכרבב רפוס - םוי גליד םא קפסבו

תא םג ורפסי ,הנמזב עמש-תאירק ךכ-רחא םיארוקו לודג םויה דועב תיברע םיללפתמה *
םעפ דוע ורפסיש רדסל שי ,לודג םויה דועב הריפסו תיברע םיללפתמה .הנמזב רמועה תריפס
ימימ רקוב לכב הריפסה תא זירכהל יוצר .הכרב אלב ןבומכ ,תירחש תליפת תעב תרחמל
ימ תא ותבוח-ידי איצוהלו ריכזהל ידכ ,תסנכה-תיבב תירחש תליפת םויס ירחא רמועה-תריפס
.רופסל חכשש

לכ לש הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ *
.הליל

םגש םירמוא שיו ,המצע ינפב הווצמ איה הליל לכ יכ הליל לכב םיכרבמש ףא ,הרואכל" *
'וכו דחא םוי אוהש תעדלו רופסל קר אל איה הליל לכד הווצמה - וזב וז תויולת ןניא
'וכו דחא םוי והזש העידיה ךרד-לע ,הווצמה םויקמ קלחכ - ןווכל) תעדל םג אלא ,רמועל
."תועובש העבש (תריפס)מ קלח והזש (רמועל

.ותריפס לע ךרבל לוכי ,תוריפס יתש קפסמ רפוסו ,דמוע הריפסל םוי הזיאב קפוסמה *

אובישכ ,םילודג ףאו .הכרבב ותריפס ךישממ ,הריפסה ימי עצמאב תווצמל עיגהש ןטק *
איה םג תמדוקה הריפסהש ןוויכ ,הרותה ןמ ורפסיו וכישמי ,הריפסה ימי עצמאב ונקדצ חישמ
.'היבשחא - היתווצמ'ו הרות לש תואיצמ

ויחולשל יברה הרוה ןכו) רמועה-תריפס ימיב 'ךיראתה וק' תא תוצחל אלש יוצר *
רבעמ ידי-לע םוי 'דיספה' וא 'חיוורה'ש םדא ,יברה תעד יפלו רחאמ ,('וכו הילרטסואל
וא לארשי ללכ תריפס יפל אלו ולש םימיה יפל רפוסו ךישממ ,ךיראתה וקמ החרזמ וא הברעמ
זא רמאי אלש אלא) אוה-ותריפסל םישימחה םויב עבקנ ולש תועובשה-גח ףאו ,םוקמה ישנא
.('ונתרות ןתמ ןמז'

.םויל ףד - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ *

,'ב ףד ,תכסמה תלחתה" :יברה הרוה ,הריפסה ימי ט"מל הטוס תכסמ יפד ח"מ תקולח רבדב
לש ינש םויב אלו) רמועה תריפסד 'ב םוי ,[ל"וחב] דעומה-לוח לש ןושאר םויב םידמול
ןכו ,'ג ףד םידמול דעומה לוח לש ינש םויבו ,(רמועה תריפסד ןושאר םוי אוהש בוט-םוי
ןושארה םויבש ,תאז ריבסהו ."תכסמה םויס ,ט"מ ףד םידמול ובש תועובש ברעל דע ,האלה
.םויל ףד ךליאו רחממ דומלל םיטילחמו ,תכסמה םש תא ללוכש 'רעשה ףד' תא םידמול

:הלדבה

."יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ

.'ןרופיצ'ב םישמתשמ ןיא םימשבל

ישיש םוי
מ"הוחד 'א ,ןסינב ז"ט

.חספה-גחד 'א םוי ליעל האר - ןייב החמש ןיינעב

:הרות דומיל

הרותה דומילב העיגיו הפסוה ידי-לע ולוכ םלועה לכ "שוביכ" רבד לע רבודמל ךשמהבו"
דחאו דחא לכ ףיסוי חספ דעומה-לוח ימיב רשא בוטו ןוכנו יוארהמ - זוע רתיבו תאש רתיבו
,וילע לועפל לוכיש ימ לכ םע לדתשהל :תלוזל עגונב ןהו אוה ודומילב ןה ,הרותה קסעב
ךייש ל"נה ןיינעש אטישפו .ל"נהל םאתהבו ולא םימיב ודומילב ץמוא ףיסוי אוה םגש
- ןמזה תומכ ןבומב םג איה "עבק םתרות" ירה םימיה ראשב םגד ,תובישיה ידימלתל דחוימב
דומילב ףיסוהל הבוטל ונילע אבה חספ דעומה-לוח ימי לכ תא לצנל דחוימ בויח לטומ םהילע
."זע רתיבו תאש רתיב הרותה

:ךוניח

םע רשק רומשל תו/םירומה לע ,ונרוד אישנ יברהו צ"יירהומ ר"ומדא ,וניתובר ק"כ תארוהב
.דעומה-לוח ימיב תו/םידימלתה

אלש םידימלתה תא קיסעהל ידכ ,בותכל םג - ךרוצ שי םאו ,רפס-תיב חותפל (הווצמו) רתומ
.דעומה-לוח ימיב תוצוחב םנמז תא ולביו ובבותסי

.אוביו הלעי .(חספה ימי לכב) 'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא .ןיליפת םיחינמ ןיא :תירחש
םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח
יפכ - תוקספהה םוקימ .דמ,גכ - וכ,בכ ארקיו) 'בשכ וא רוש' רומא תשרפב םילוע השולשל
,הלילגו ההבגה ,(ארימג דע ארוק לארשיהו ,בוט-םויל ונרודיסבש לארשי ,יול ,ןהכ תאירק
ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ,'םתברקהו' סחניפ 'פב יעיבר הלעי ינשבו
.ףסומ תליפת .שידק יצח .וללהי .לאוג

רכז (םלוכב וא 'םייחל'ב ,ןוגינב ,הליכאב :הפסוה ונייהד) רבד הזיא הדועסב תושעל בוט
.ןמה הלתנ ובש ,הז םויב התייהש רתסא תדועסל

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il