- ג"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןסינב 'ל * ערוצמ-עירזת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ךתשודקב ונשדקלו ונרהטל"
"הנוילעה


- ימעפ-דח ןיינע םניא חספה גחד "הציפק"הו "גוליד"ה
חספה רחאל םג תודימתב םיכשמנו םיכלוה אלא - דבלב חספב
הארוהה לעב ,ש"רהמה יברה תדלוהב זמורמ הז ןיינע *
דיחיה שדוחה ,רייא שדוחב אקווד ,"רעבירא הליחתכל"ד
הרואכל איהש הריפס ,רמועה-תריפס םירפוס וימי לכבש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "הגרדהו רדס"ב


רמאמכ ,תבשה יניינע ןיכמש) תבש ברעש - הז שדוק-תבשה םויד םידחוימה םיניינעהמ
,4ש"רהמ ר"ומדא לש 3תדלוהה םוי ,רייא 'ב אוה ("תבשב 2לכאי תבש ברעב חרטש ימ" 1ל"זר
.(נ"שת רייא 'ב - ד"צקת רייא 'ב) ותדלוהל (5"ןקז") ז"נקה תנש הליחתמ וז הנשב ,רשא

ונרוה רשא ויתוארוה םויקו ותרות דומילב אבהלו ןאכמ ףיסוהל לגוסמ ןמז הז ירה ,ןכלו
7הגהנהה תוללכש םסרופמה ומגתפב ,תירקיעה הארוהמ ליחתמו ,6ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ
- ש"רהמ ר"ומדא לש תדחוימה וכרד התיה וזש ,8"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב תויהל הכירצ
."רעבירא הליחתכל"ד הגהנהה לעב - וז הגהנה םש לע ארקנש דעו ,9"הגהנה עקס'םש-לעב א"

:םייתשבו - "רעבירא הליחתכל" ןושלה קויד םידקהבו

םיכרד 'ב שיש ףא ,רמולכ ,"רעבירא"ד ןפואב תויהל הכירצ ("הליחתכל") הלחתהה (א
הלעמל ("רעבירא") גוליד לש הגהנהו ,הגרדהו רדסב הגהנה ,הרותה יפ-לע םדאה תגהנהב
ךרדו ןפואל אובל ךכ-רחאו הגרדהו רדס יפ-לעש הגהנהב ליחתהל םוקמ שיו ,הגרדהו רדסמ
םוי לעב) לארשיב אישנ לש חוכ תניתנו הארוהה הנשי ,םוקמ לכמ ,10"רעבירא"ד הגהנהה
."רעבירא"ד ןפואב דימ ליחתהל שיש (רייא 'בד תדלוהה

עגונב םג (הליחתכל) "הלחתה" וז ירה ,"הליחתכל" איה "רעבירא"ד הגהנההש ןוויכ (ב
,דבלב הלחתה יהוזש עדיל ךירצ ,"רעבירא"ד ןפואב ליחתמשכ םג ,רמולכ ,"רעבירא"ד הגהנהל
יבגל "רעבירא"ד העונתהב (11"ליח לא ליחמ וכלי") ףיסוהלו ךליל ךירצ הז ירחאלו
.ןמקלדכו ,הז ינפלש "רעבירא"ה

הליחתכל") ש"רהמ ר"ומדא לש תדחוימה וכרד ןיבש תוכיישהו רשקה םידקהב הז ראבל שיו
:12רייא שדוח תלחתהב ותדלוה םויל ("רעבירא

תחא הווצמ םע רושק םהמ דחאו דחא לכ ,ובש םימיה לכש - רייא שדוח לש דחוימה וניינע
,וירחאלש ןוויס שדוחו וינפלש ןסינ שדוחב ןכ-ןיאש-המ) רמועה-תריפס תווצמ ,תדחוימ
.13(הלא םישדוחד םימיהמ קלחב קר איה רמועה-תריפסד הווצמהש

לכאמ ,םירועשמ אבש ,רמועה ןברקש 14עודי :םדאה תדובעב רמועה-תריפסד ןיינעה ןכותו
לכ תא םיררבמ רמועה -תריפסד םימיה ט"מ ךשמבו ,תימהבה שפנ "תברקה" לע זמור ,המהב
השענ םוי לכבש ,תודימ 'זמ הלולכ תחא לכש יפכ תודימ 'ז ,תימהבה שפנד תודימה יטרפ
,הגרדהו רדסב איה הדובעהש ,ונייה ,15'וכו דסחבש הרובג ,דסחבש דסח :תיטרפ הדימ רוריב
תומימת תותבש עבש 'וג םכל םתרפסו"ד הדובעה תומלשל םיעיגמש דע ,'וכ דעצ רחא דעצ
תומלשו תומימת לש ןפואב אוה (17תוריהב ןושלמ "םתרפסו") ךוכיזהו רוריבהש ,16"הנייהת
.18

הרבסהה יהמ :רייא 'בב ש"רהמ ר"ומדא לש ותדלוה םויל עגונב רואיב שורד הז יפ-לעו
'ב) רייא שדוח תלחתהב איה ,"רעבירא הליחתכל"ד הארוהה לעב ,ש"רהמ ר"ומדא לש ותדלוהש
אלו ,אקווד הגרדהו רדס לש ןפואב איהש ,רמועה-תריפסד הדובעה תשגדומ ובש ןמזב - (רייא
?"רעבירא" לש ןפואב

:הזב רואיבה רמול שיו

הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ תבשה תרחממ םכל םתרפסו" 16ביתכ רמועה-תריפסד יוויצהב
םויה שרפמ וניא בותכהש - "'וג תותבש עבש (19"תבשה תרחממ 'וג רמועה תא ףינהו")
לש ןושארה בוט םוי תרחממ" ,"תבשה תרחממ" ,םא יכ ,ןושארה שדוחל םוי רשע-הששב ,שדוחב
.חספה גחל ("תרחמל") ךשמהב אוה 21רמועה-תריפסד ןיינעה תוללכש שגדומ הזבש ,20"חספ

:חספה גחד הדובעל ךשמהב איה רמועה-תריפסד הדובעהש - םדאה תדובעב וניינעו

. . ויתודובע לכ ושע . . החיספהו גולידה םש לע" - ומשכ - אוה חספה גח לש וניינע
םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ"ש גולידהמ ליחתמו ,("רעבירא") 22"הציפקו גוליד ךרד
ישורדב ראובמכ ,24"ומצעבו ודובכב ה"בקה אלא 'וכ ךאלמ ידי-לע אל" ,23"םלאגו ה"בקה
תוכלמ לע יאק "ומצעבו ודובכב"ש (תדלוהה םוי לעב לש ומוקמ אלממ) 25ע"נ ר"ומדא ק"כ
.םוצמצה ינפלש ףוס-ןיאד תומצעו ףוס-ןיאד

הציפקהו גולידהל ךשמהבו ירחאל איה הריפסהש - רמועה-תריפסד הדובעה האב הזל ךשמהבו
,27הריפסה ימי לכב ךשמנו ךלוה חספד הציפקו גולידהש ,ונייה ,(26"תבשה תרחממ") חספד
רפסמה םירפוס אלש ךכב םג שגדומכ ,רתוי דוע ףסותינו ךלוה םויל םוימ ,הזמ הריתיו
"םימי השולש" ,"םימי ינש םויה") ללוכ רפסמה אלא ,('וכו ישילש םוי ,ינש םוי) ירודיסה
,הז ינפלש םימיהד םיגשיהה לכ תומילשב םנשי הריפסה ימימ םויו םוי לכבש ,ונייה ,('וכו
ךורע-ןיאב אוהש ,"םישימחה םוי"ד תומילשהל םיאבש דעו ,רתוי דוע םיפיסומ םהילעו
.(28הרות-יטוקילב ראובמכ) הריפסה ימי ט"מ יבגל (הציפקו גוליד)

ידוהי אצמנ חספבש) ימעפ-דח ןיינע וניא חספה גחד הציפקהו גולידהש - רואיבה תדוקנו
תודימתב ךשמנו ךלוה אלא ,(הלבגהו הדידמ לש בצמל רזוח ךכ-רחאו ,הציפקו גוליד לש בצמב
וז העונת ךותמו ,יוליע רחא יוליעבו ,הציפקו גוליד לש העונתב דימת אצמנש ,ונייה ,29
םגש ,ןדיד-ןודינבו ,םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב ונוקל ותדובעב ותוחילשו ודיקפת אלממ
.הציפקו גוליד ךותמ תישענו הרודח תודימה יטרפ רוריבב רמועה-תריפסד תרדוסמה הדובעה

חסונב םג שגדומ (הציפקו גוליד לש ןפואב איה הריפסה ימי לכד הדובעהש) הז ןיינעו
הלעמ לש השודקב שדקתאו רהטאו" - רמועה-תריפס ירחאל םירמואש "םלוע לש ונובר"ה
יטרפ לכ) וניתומשנו וניתוחורו וניתושפנ תא ןקתלו . . (רתוי תויטרפב טרפל םיכישממו)
לש השודק"ב קר אל) הנוילעה ךתשודקב 30ונשדקלו ונרהטלו 'וכ (המשנו חור ,שפנד תוגרדה
31םויק לש ןפואב) "הלס ןמא ("הנוילעה ךתשודקב" אפוג הזבו ,"ךתשודקב" אלא ,םתס "הלעמ
לש ותשודקב שדקתמו רהטמ ןותחתה םדאהש הזמ רתוי הציפקו גוליד ןיאש - (32תויחצנו
.ה"בקה

ותואיצמ לכד הציפקהו גולידה ידי-לעש - תועובשה גחל הנכה ןכ םג תישענ וז הדובעו
לש ותשודקב שדקתהלו רהטיהל (תודימ 'זמ הלולכ תחא לכש יפכ תודימה 'ז יטרפ לכב)
33ה"בקה םע לארשי-תסנכד דוחייה השענש ,שדחמ הרותה תלבקל יוארו ןכומ השענ ,ה"בקה
.ךורע-ןיאבש יוליעב

,אובל -דיתעל הרות-ןתמד שודיחהל הנכה תישענ רמועה-תריפסד הדובעהש - רקיעו דועו
,"יתוא ועדיי םלוכ יכ" 35רמאנש המ ךרד-לע ,אקייד "יתיאמ" ,34"אצת יתיאמ השדח הרות"
-תריפסד הציפקהו גולידה ,יכ - 36שממ דח אלוכ ה"בקו לארשיד דוחייה תומילש הלגתמש
ףכית םירמואש הליפתהב שגדומכ ,הלואגה לא תולגהמ הציפקו גוליד םג ללוכ רמועה
הרהמב המוקמל שדקמה-תיב תדובע ונל ריזחי אוה ןמחרה" :הריפסהו 37הכרבהל תוכימסבו
.38"הלס ןמא ונימיב

הארוהה לעב ,ש"רהמ ר"ומדא לש ותדלוהד תוכיישהו רשקה םג ראבל שי הז יפ-לע
:רמועה -תריפסד שדוחה ,(רייא 'ב) רייא שדוח תלחתהל ,"רעבירא הליחתכל"ד

- (םידחוימ םיבצמו םינמזב) "רעבירא"ד הגהנה ןפוא םג שי לארשי ינב לצאש הדבועה םצע
הגהנההש - "רעבירא הליחתכל"ד הארוהב אוה שודיחה רקיע ;(ךכ-לכ) שודיח םושמ הב ןיא
אלא ,(הגרדהו רדסבש הדובעה תמדקה ירחאל) םידחוימ םיבצמו םינמזב קר אל איה "רעבירא"ד
ןפואב הז ירחאלש ךשמהה םג השענ הז ידי-לעו ,"רעבירא"ד הגהנהב איה הלחתההש
- "רעבירא"ד ןפואב םישענ (הגרדהו רדסבש םיניינעה םג) הדובעה יניינע לכש ,"רעבירא"ד
גחב לארשי םע תדילמ לחה) לארשי ינבד הדובעה תלחתהש ,רמועה-תריפסו חספה גחב שגדומכ
רדס יפ-לעש הדובעב םג תלעופו תכשמנו ,("רעבירא") הציפקו גוליד לש ןפואב איה (39חספה
.רמועה-תריפסב הגרדהו

שדוחה ,רייא שדוח תלחתהב "רעבירא הליחתכל"ד הארוהה לעב לש ותדלוהב זמורמ הז ןיינעו
,הגרדהו רדסבש הדובעה יניינעב םג תרדוח "רעבירא"ד הגהנההש ונדמלל - רמועה-תריפסד
שדוח לכו חספה גח םויס ירחאל ,ןכ םג לוחה ימיב - המצע רמועה-תריפסבו ,רמועה-תריפסבכ
ןפואב איה ("הליחתכל") הלחתההש ןוויכ ,(רייא 'ב -) רייא שדוח שאר ירחאלו ,ןסינ
."רעבירא"ד

:דועו תאז

יניינע לכב רדוחש ,ידימת ןיינע אלא ,ימעפ-דח ןיינע הניא "רעבירא"ד העונתהש ןוויכ
העונתהש ,ונייה ,40"רעבירא"ד העונתהב ףסותינו ךלוה ןמזל ןמזמש ,ןבומ ,הדובעה
ףסותינו ךלוה ןמזל ןמזמו ,("רעבירא הליחתכל") הלחתה לש ןפואב איה המצע "רעבירא"ד
.הז ינפלש הציפקו גוליד יבגל הציפקו גוליד ,יוליע רחא יוליעב "רעבירא"הב

,רייא שדוח תלחתהב "רעבירא הליחתכל"ד הארוהה לעב לש ותדלוהב זמורמ הז ןיינע םגו
ירחאל ,התע דע "רעבירא"ד יוליעה רבכ ונשיש ירחאל םגש ונדמלל - רמועה-תריפסד שדוחה
םיאצמנו ,(41"הישותל םיילפכ") תועובש ינש ורבע רבכש דע ,רמועה-תריפס תלחתהו חספה גח
"רעבירא" ,"רעבירא"ד הגהנהב רתוי דוע ףיסוהל ךירצ ,42ישילשה םויבו ישילשה עובשב רבכ
.43"רעבירא" יבגל

תדימ ,יכ - 44תראפתבש תראפת ,רייא 'בד תיטרפה הריפסה םע רושק הז ןיינעש ,רמול שיו
תולעמה םורמ) הצקה לא הצקה ןמ חירבמה ןוכיתה חירב ארקנה בקעי לש ותדימ איה תראפתה
יתשבו ,"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב הדובעה תישענ הדי-לעו ,45(ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו
הלחתה אוה "רעבירא"הש םגו ,"רעבירא"ד ןפואב איה ("הליחתכל") הדובעה תלחתהש - תווצקה
-ןיא דע יוליע רחא יוליעב "רעבירא"ד העונתב ףסותינו ךלוהש ןוויכ ,("הליחתכל") דבלב
.ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו תולעמה םורמ איה "רעבירא"ד העונתהש ,ונייה ,ףוס

תא ףכית איבת "רעבירא הליחתכל"ד הגהנהב ףיסוהל הבוט הטלחהה תלבקש ןוצר-יהיו
הליחתכל"ד ןפואב הזבו ,הלואגה לא תולגהמ ("רעבירא") הציפקהו גולידה - יתימאה רכשה
ונישעמ ומלשנ רבכש טרפבו ,"וניתדובעו ונישעמ"ב דוע הפסוהל ןיתמהל ילבמ ,"רעבירא
."ןיציקה לכ ולכ" רבכו ,וניתדובעו

-עירזת - עובשה תשרפב םג זמורמ הלואגה לא תולגהמ הציפקהו גולידהש ,ףיסוהל שיו
:ערוצמ

:47םייכפה םיניינע רוביח אוה 46ערוצמ-עירזת תוישרפה 'ב רוביחש - המדקהבו

בצמו דמעמב תכייש הניא 48"רכז הדליו עירזת יכ השא"ד תואיצמה - םיניינעה תוטשפ דצמ
."הטימה שימשתב רוסאש דמלמ" ,"ולהאל ץוחמ בשיו" 49וב רמאנש "ערוצמ" לש

50עודיכ) הלואגהד הדילה לע זמור "רכז הדליו עירזת יכ השא"ש - רבדבש זמרה דצמו
51בותכש המ ךרד-לע ,"רכז הדליו" אפוג הזבו ,(הדילל הלואגהו רוביעל לשמנ תולגהש
- "ערוצמ" וליאו ;52תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,רכז ןושל ,"שדח ריש ךל הדונו"
ולגש םינב" ,54תולגה בצמו דמעמ לע זמור - "ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב" 53וב רמאנש
.55"םהיבא ןחלוש לעמ

עגונב "רעבירא הליחתכל"ד ןיינעה זמרנ ערוצמ-עירזת תוישרפה 'ב רוביחבש ,רמול שיו
הציפקו גולידה דימו ףכית השענ ,"ערוצמ"ד בצמו דמעמב ,תולגה ןמזב םגש - הלואגהל
איה הלחתההש ,אלא ,דוע אלו ,הלואגה ןיינע ,"רכז הדליו עירזת יכ השא"ל ("רעבירא")
ירחאל האב הלואגהש םיפיסומ ךכ-רחא קרו ,"רעבירא הליחתכל" ,"רכז הדליו עירזת יכ השא"
הזבש ,57"ותרהט םויב 56ערוצמה תרות היהת תאז" ,"ערוצמ"ד בצמו דמעממ הציפקו גולידה
רהטמ ימו ןירהטמ םתא ימ ינפל" ,ה"בקה ידי-לע לארשימ דחאו דחא לכד הרהטה םג תזמרנ
'יוה ינפל"ש דעו ,59"םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו 58רמאנש ,םימשבש םכיבא ,םכתא
.60"ורהטת

ינפל םתברקב" - (הז תבש תחנמב אורקל ןיליחתמש) ירחא תשרפב האירקה ךשמהל םיאב הזמו
ןפואב ,62אקווד םיפוגב תומשנ לבא ,ה"בקה םע תודחאתההו בוריקה תומילש השענש ,61"'ה
םישודק-ירחא) םישודק תשרפב ףכית םיכישממו ."'וג שדוקה לא 63ןורהא אובי" הזכ
,(אתוחינב) "ינומכ לוכי" 65ל"זח תשרדכו ,64"ינא שודק יכ ויהת םישודק" - (ןירבוחמ
ןוויכו ,66("ינומכ") "ינא שודק יכ"ד אגרדהל עיגהל "לוכי" לארשימ דחאו דחא לכש
שודק יכ ויהת םישודק"ד יוויצה לעופב םייקמש ונוצר םגו וצפח השענ הז ירה - "לוכי"ש
.שממ דח אלוכ ה"בקו לארשיש רשב יניעב יולגב םיאורש דעו ,("ינומכ") "ינא
,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה רייאב 'ג ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(131-120 'מע ג ךרכ
.א"עס ,ג ז"ע (1

הליכאב שגדומכ ,דחי םג םיינחורהו םיימשגה ויכרצו ,םדאה יכרצ לכ תללוכ ("לכאי") "הליכא"ש ,ריעהל (2
י"ע) "תבשב לכאי"ש ןבומ הזמו .ףוגב המשנה רוביחו רושיק השענ ז"יעש ,םדאה תויח יולת הבש הטושפכ
תדע לכ תא השמ להקיו" ,ומכ ,ובש םירקיעה םיניינעה טרפבו ,תבשה יניינע לכ לע יאק (תבש ברעד אחריטה
,לארשימ כ"וכ םיפסאתמש וז תודעוותהבכ ,(להקיו פ"ר ש"לי) "תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" ,"לארשי ינב
."תבש ברעב חרט"ד הדובעה םע דחוימב הרושקש - ףטו םישנ ,םישנא

א"ח ח"משת ש"הס הכוראב הארו .הדעה-ןברוקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי) "רבוג ולזמ" תדלוהה םויבש ריעהל (3
.(ךליאו 398 'מע ב"ח .ךליאו 331 'מע

.מ"כבו .רייא 'ב "םוי םויה" (4

.נ"שו .(ךליאו אמר 'מע) ןקז ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה-רפס האר - "ןקז"ד תדחוימה הלעמה רואיבב (5

.ך"זס ק"הגאב ז"הדא ןושל (6

רוביד ,הבשחמב הדובעה יניינע לכל תכיישו הרושקה תיללכ הארוה אלא ,יטרפ ןיינעב הארוה קר אל (7
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב ל"צ םיניינעה לכבש ,השעמו

דועו .124 'מע א"ח ש"וקל .זירת 'מע א"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (8

.דועו .401 'מע ד"יח ש"וקל .87 'מע ב"שת ש"הס (9

,ונייה ,"רעבירא ןעמ טייג ,רעטנורא טינ ןעק'מ ןעוו זא טגאז טלעוו יד" :םגתפה תלחתהב שרופמכו (10
,ךשמההב ל"מק יאמ ,כ"לאד ,הרותה פ"ע איה וז הגהנה םגש ,ןבומו ,"רעטנורא" םיכלוהש ןפואב הגהנה שיש
"'וכ טגאז טלעוו יד" - (ה"בקה י"ע ארבנש יפכ) םלועה עבט דצמש הלבגהה פ"ע איה וז הגהנההש ,אלא
.("רעבירא הליחתכל" - םלועה עבטמ הלעמלש הגהנה ל"צש אוה שודיחהו)

.ח,דפ םיליהת (11

ירחאל ,רייא שדוחד ע"פבו םייטרפה םימיהד הדובעה הליחתמ ובש ןושארה םויה ,רייא 'ב - תויטרפבו (12
.שדוחה ימי לכ םג ללוכש "שדוח שאר"

.דועו .ךליאו 263 ע"ס א"ח ש"וקל .זסש 'מע ךתולעהב ת"הוא האר (13

.מ"כבו .ךליאו א,י רבדמב .ךליאו ב,הל רומא ת"וקל האר (14

.ומוקמב ל"זיראה רודיס האר) דסחבש דסח דע תוכלמבש תוכלמ - הלעמל הטמלמ אוה רדסהש תועדהל טרפבו (15
.הגרדהו רדסב איה הדובעהש רתוי דוע שגדומ הזבש ,(דועו

.וט,גכ רומא (16

.םש רומא ת"וקל (17

שיר) "ןירחבומו ןימימת תונברקה לכ תויהל השע תווצמ" - רייא 'בד ם"במרה רועישל תוכיישהמ ריעהל (18
.ה"בקהל בוריק ,תונברקה ןיינע אוה םתוללכש הדובעה יניינע לכב "תומימת"ה לע זמורש ,(חבזמה ירוסיא 'לה

.אי,םש (19

.פ"הע י"שרפ (20

- (זט,םש) "'הל השדח החנמ םתברקהו םוי םישמח ורפסת תיעיבשה תבשה תרחממ דע" - ומתוחו ומויסל דעו (21
ח"וא ז"הדא ע"וש) "רמועל םישימחב קר שדוחל םימי המכב . . (תועובשה גח) הזה גח הלת אל בותכהש"
.חספ לש ןושארה ט"וי תרחממ םוי םישימח ,ונייה ,(ד"צתסר

.אי,בי אב י"שרפ (22

."וז הצמ" אקסיפ פ"שגה (23

."ונאיצויו" אקסיפ םש (24

.זס 'מע ו"ע-ב"רעת מ"הס .דכקתת 'מע ב"ח ב"רעת ךשמה .הע 'מע ר"תעא מ"הס האר (25

.ז"טפ הנומאה-רעש האר) תבשמ םג הלעמלש 'יחב - "תבשה תרחממ" ,תבש םשב ארקנ חספש יפכ םג ללוכ (26
םיבשחתמ אלש - ("תבשה תרחממ" איה הריפסהש) וז השגדה הבושח ךכ ידכ דעו .(דועו .ט-חסתת 'מע רומא ת"הוא
.(םש ת"הוא האר) םיקודצה שוריפכ ,יוצר-יתלב ןפואב שרפתהל לוכי הז ןושלש ךכב

ינש םוי - חספה גחב ןיידע איה (חספ לש ןושארה ט"וי תרחממ) הריפסה תלחתה כ"האלב םגש ךכל ףסונ (27
גולידל ךרעב םג הציפקו גולידל דעו ,הציפקו גוליד אוה וניינע ירה ,"חספ" םשב ארקנש ןוויכ ,רשא ,חספד
דע ,ז"חאלש חספה ימיב ז"דעו ,חספד ינש םוי ותורקל רשפא יא ,ןכ אל םאד ,חספ לש ןושאר םויבש הציפקו
.(וז הנש חספ-לש-ןורחא תחיש הכוראב האר) הריפסהד ןושארה עובשה לכ ךשמב ,(ץראל ץוחב) חספ לש ןורחאל

.םש רבדמב (28

,(םידעומה לכבכ) הנשה לכ לע תכשמנ ותראהש ןפואב קר אל איה הנשה לכ לע חספה גחד הלועפהש עודיכ (29
.(ךליאו 173 'מע ה"ח ש"וקל האר) הנשה לכ לע ךשמנ ומצע חספה גחש ןפואב אלא

'יחד יוליגה םע רושק (המשנו חור ,שפנד ןוקיתה ירחאלו ךשמהב) "ונשדקלו ונרהטל"ש ,רמול שיו (30
האר) רואה 'יחבב איה השודקו ילכה 'יחבב איה הרהטש ,השודקל הרהט ןיבש קוליחהב ראובמה ד"ע - הדיחיו
.((ךליאו בי'א 'מע) רוהט ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה רפס .ךליאו ג,ע פ"כהוי ישורד ת"וקל

.(ב"עס ,יק ןירדהנסל א"שרהמ ג"אדח) "ותתימאו רבדה םויק" (31

.(א,דנ ןיבוריע) "תימלוע קספה ול ןיא דעו הלס חצנ רמאנש םוקמ לכ" (32

.ךליאו א"עס ,זצ ג"חז האר (33

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד,אנ 'יעשי (34

.גל,אל 'ימרי (35

.א,גע ג"חז האר (36

ןבומ הזמו ,"'וכ שדקמה -תיב תדובע ונל ריזחי אוה ןמחרה" הליפתה לע םג יאק הכרבהש ,רמול שיו (37
- ("הלטבל הכרב ששח םושמ לקהל תוכרב קפס ירה"ש) "םלועב ס"סו קפס םוש ילב" וז הליפת תמייקתמ יאדוובש
."לארשי לאוג" תכרבל תוכיישב (א"יפ) ת"הגאב ראובמה ד"ע

הלואגב ,(א,אכר ג"ח .א,חכ א"ח רהז) "ה"בקד אנינב" - (קספה ול ןיאש ,"הלס"ד ןפואב) יחצנ ק"מהיב (38
.תולג הירחא ןיאש תיחצנה

.םש םישרפמבו ד,זט לאקזחי האר (39

השודק לש ןיינעב כ"וכאעו ,(נ"שו .א,חכ תוכרב) "שדוקב ןילעמ" יוויצה ונשי השודק יניינע לכב ירהש (40
."רעבירא"ד ןפואב הליחתכלמ אוהש

.ו,אי בויא - 'כה 'ל (41

תבש) "יאתילת םויב יאתילת אחריב 'וכ יאתילת םעל יאתילת ןאירוא" - הרות-ןתמל תוכיישהמ ריעהל (42
.(א,חפ

- וז הצמ .ז"לרת - הככו .א"לרת - םירחהו :אמגודל) םימסרופמה "םיכשמה"המ המכש עודיהמ ריעהל (43
ןפואב איה הלחתהה (א) :ל"נה םיניינע 'ב זמורמ הזבש - חספה גחב םתלחתה ש"רהמ ר"ומדא לש ותרותב (ם"רת
"ךשמה") "רעבירא"ד ןיינעהב ףסותינו ךלוהש ,"ךשמה" ונשי "רעבירא"ד ןפואב הלחתהה ירחאל (ב) ,"רעבירא"ד
.יוליע רחא יוליעב (חספה גחד

.4 הרעהבש "םוי םויה" האר (44

.מ"כבו .ו"ס ק"הגא .ג"יפ אינת האר (45

המכ גהנמכ ,"הרהט" םשב אלו .("ערוצמ") הרותב שרופמה המשב היינשה השרפל ןירוקשכ הריתי השגדהבו (46
.239 'מע א"ח ש"וקל הארו .היטשפו ארהנ ארהנו ,וניאישנ וניתובר תגהנהב ןכ וניצמ אלש ףא - לארשי ילודג
.ךליאו 100 'מע ז"ח

.דועו .ךליאו 70 'מע ב"כח ש"וקל םג האר (47

.ב,בי ונתשרפ (48

.י"שרפבו ח,די ונתשרפ (49

.מ"כבו .אראו פ"ר ח"ותו א"ות האר (50

.ב,זטק םיחספמ ,פ"שגהב "ונלאג רשא" תכרב (51

.םש םיחספ 'סותב אבוה .א,וט חלשב אתליכמ (52

.ומ,גי ונתשרפ (53

,("םודא וז תערצ 'וכ לבב וז תאש") תויולגה יטרפ לע םיזמור םיעגנה יטרפש ו"טפס ונתשרפ ר"קיו האר (54
ז"יפס םש םג הארו ,"םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו ד"הה ,םכתא רהטמ ינא ה"בקה רמא ב"הועל" ,םייסמו
,תורחא םינבא וחקלו ל"ת םלועל לוכי" ,םייסמו ,(תולגהו) ק"מהיב ןברוח םע הרושק םיתב יעגנד השרפהש
."שיחי אל ןימאמה דסומ דסומ תרקי תניפ ןחוב ןבא ןבא ןויצב דסוי יננה םיקולא 'ה רמא הכ ןכל רמאנש

.א"עס ,ג תוכרב (55

אוהו ,םיעגונמ" ,"'וכ םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי (חישמד) הינמיס יאמ" :א,חצ ןירדהנסמ ריעהל (56
.(םש י"שרפ) "'וכ עגונמ ימנ

.ב,די ונתשרפ (57

.הכ,ול לאקזחי (58

.אמוי ףוס הנשמ (59

.ךליאו ג"עס ,וכ ירחא ת"וקל הארו .ל,זט ירחא (60

.ירחא פ"ר (61

-תניתנהו יוויצה ונשיש ןוויכ - (ירחא פ"ר ח"הוא הכוראב האר) 'וכ םשפנ התלכש אוהיבאו בדנבכ אלד (62
.אקווד םיפוגב תומשנד ןפואב ל"צש חוכ

ו,טי ורתי) "םילודג םינהכ" ,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" רמאנ םהילע ,לארשימ א"ואכב ותמגודו (63
הבדנ רשא 'וכ שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" (לבויו הטימש 'לה ףוס) ם"במרה ד"ספכו ,(ט"העב 'יפבו
וב רמאנש ,לודג ןהכד השודקה תגרדל עיגהל לוכי לארשימ א"ואכש - "םישדק שדוק שדקתנ ז"ה 'וכ ותוא וחור
."םישדק שדוק ושידקהל ןורהא לדביו" (גי,גכ א"הד)

.ב,טי (64

.נ"שו .91 'מע ב"יח ש"וקל הארו .ט ,ד"כפ ר"קיו (65

.(ג"ס ל"נכ) "הנוילעה ךתשודקב ונשדקלו ונרהטלו" - רמועה-תריפס ירחאלש הליפתה חסונבו (66


לע תכשמנ ותראהש ןפואב קר אל איה הנשה לכ לע חספה גחד הלועפה
לכ לע ךשמנ ומצע חספה גחש ןפואב אלא ,(םידעומה לכבכ) הנשה לכ
הנשה

- חספה גחב םתלחתה ש"רהמ ר"ומדא לש םימסרופמה "םיכשמה"המ המכ
ןפואב הלחתהה ירחאלשו "רעבירא"ד ןפואב איה הלחתההש זמורמ הזבו
"ךשמה" ונשי "רעבירא"ד

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םע - ן"ונה רעש םע 'קסע' ןאכ שי
!תוהמו תומצע


?תולגה יישק לכ לע רבגתהל חוכה ןיינמ

,תולגב םולשו סח ודבאי אלש ,דובעישהו תולגה תא רובעל לארשי-ינב לש םחוכב היהיש ידכ
,בותכש ומכ ,הרות-ןתמל המדקהו הנכה היהת הז ידי-לעש ,םירצמ תולג תא ולצניש ,הברדאו
הז ידי-לע השענ הז ירה - "הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב"
ובריו וצרשיו ורפ" :עבטהמ הלעמלש ןפואב לארשי ינב םע הגהנהה התיה אפוג םירצמ תולגבש
."דואמ דואמב ומצעיו

- םירצמב ודלונש םינטקה םידליל סחיב עבטהמ הלעמלש הגהנהה םג תללכנ הז ןיינעבו
,שבד לש דחאו ןמש לש דחא ,ןילוגיע ינש ןהל טקלמ" היה ה"בקהש ל"זח ישרדמב רפוסמכ
ןמזב "הליחת והוריכה - םידליה - םה" הז ידי-לעו ,"'וג ןמשו עלסמ שבד והקיניו רמאנש
,ףוס-םי תעירק

טימ לופרעביא") לארשי-ינבב האלמתנ םירצמ ץרא לכש ,ונייה ,"םתוא ץראה אלמיתו"ש דעו
.לארשי-ינבב הרודח התיה אלש םירצמ ץרא לכב הדוקנ םוש התיה אלש דעו ,("ןדיא

ןיינעה היה םירצמ תולגבש םשכ ,ןכלו .םירצמ תולג תמגודב ןה תויולגה לכש עודי [...]
הדוקנ םוש התיה אל םירצמ ץרא לכבש ,"םתוא ץראה אלמיתו" ידי-לע ,הכמל האופר תמדקהד
חוכ-תניתנ היה הז ןיינעו ,עבטהמ הלעמלש ןפואב לארשי-ינב םע הגהנהב הרודח התיה אלש
ךכ לע טבה ילבמ הנה ,וז תולגב םג אוה ןכ - תולגה תא רובעל ולכויש לארשי-ינבל
ץראה אלמיתו"ש תעדל שי ;ךכמ לעפתהל ןיא ,'וכ לפוכמו לופכ ךשוחד בצמב םיאצמנש
,םיירמוח םיניינעב אל וליפאו םיימשג םיניינעב אל ,תולגב הדוקנ םוש ןיאש ,"םתוא
.עבטהמ הלעמלש הגהנהה ךרדבו לארשי -ינב לש תואיצמב הרודח הניאש

םייוליגהל הנכה איה וז תולג םג ךכ - הרות-ןתמד יוליגהל הנכה התיה םירצמ תולגש םשכו
,םירצמ תאיצי ידי-לעו ירחאלש הרות-ןתמד יוליגהמ רתוי הלענ ןפואב ויהיש ,אובל-דיתעלד
םג הלגתי זאש ,ונייה ,"תואלפ ן"ונ" ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" בותכש ומכ
ט"מ ולגתנ (םירצמ תולג ירחאלש) הרות-ןתמבש עודיכ ,הרות-ןתמב הלגתנ אלש ן"ונה רעש
ןוויכ ,םימי ט"מ םירפוס (הרות-ןתמל הנכה איהש) רמועה-תריפסב ןכלו ,דבלב םירעש
רעש םג הלגתי אובל-דיתעל ןכ-ןיאש-המ ,דבלב םירעשה ט"מ יוליגל קר ןנוכתהל םיכירצש
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעו תוהמ אוהש ,ן"ונה

ןעמ ןעמעוו טימ טסייוו'מ" ,וילא הנכה איה וז תולגש יוליעה לדוג תא םיעדוי רשאכו
-ןיא תוהמו תומצע ,םישימחה ןיינע םע ,("םיקסעתמ ןאכ ימ םע םיעדוי") "ןאט וצ אד טאה
-תניתנ הנשיש םיעדויש ןוויכ ,'וכ םירתסהה לכמ םילעפתמ ןיאש ןבומ ירה - אוה-ךורב ףוס
יוליגהל תוכזלו ,("םתוא ץראה אלמיתו" ידי-לע) תולגה ישוק תא רובעל תוהמו תומצעמ חוכ
."רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" - "תואלפנ ונארא"ד
ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ז"טשת'ה ,טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(ק"הלב תוחנה דעו

יבר יצוצינ


רשא לכב ךיקולא 'ה ךכריבו"
"השעת


,יקנ חוור םיזוחא הרשע ול חטבה ,ףתושכ ה"בקה תא חק"
דיסח * םיקסע שיאל יברה ץעיימ ,"ךתוא ךרבי ךרבתי-םשהו
קר" :םילימב יברה עיגרמ ,םירחתמ ול ומקש ךכמ גאדומה
יניינעב תוכרבו תוצע רורצ * "םירחתמ ןיא 'לזמילש'ל
דועו תויופתוש ,םיקסע


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הנפ ,(122 'מע 'תוקדצ ערוז') א"שנת לולאב 'ח ןושאר םויב ,הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב
.ליזרבב ויקסע תא ביחרהל םא ,יברה לא הלאשב ליזרבמ ידוהי

איה הווקתה .םש ןוטלשב םייונישה לשבו הכפהמה לשב ,םיאתמה ןמזה הז .ןכ" :יברה תבושת
."הסנרפה בצמ תבטהל וליעוי םש םייונישהש

."?לידגהל יאדכ זא" :לאשו בש הלה

הבוטל ואיבי םייונישה יתרעשה יפל לבא ,םייוניש שי םנמא .לידגת" :בישה יברהו
."הסנרפ יניינעב

ףתושכ ה"בקה

תא שקבמו שדח קסע הנורחאל חתפש ידוהי יברה לא הנופ (121 'מע םש) א"נשת טבשב ו"כב
:ותכרב

תא לבקת ,יקנ חוור םיזוחא הרשע ול חיטבתשכ .ףתושכ ה"בקה תא חקית ילוא" :רמוא יברה
."ךתוא ךרבי ךרבתי-םשהו ,ףתושכ ה"בקה

ךירצ" :יברה רמוא ,(םש ,א"שנת ןסינב 'ב) ויקסעל החלצה תכרב שקבמה ,ינש ידוהיל
."יעבדכ תבש תרימש םש היהתש גואדל

."תבשב רוגס קסעה" :בישמ ידוהיה

."םיירהצה רחא ישיש םויב םג - ושוריפ 'יעבדכ'" :הנוע יברה

.הסנרפל הכרב שקיבו יברה ינפל ידוהי רבע א"שנת ןוויסב 'כב

"?קסעה תיבב הקדצ תפוק ךל שי" :יברה

."תיבב הקדצ תפוק יל שי" :הלה

תפוק תא ריאשת זא ...תיבב קר אל ,'סענזיב'ב םג הסנרפ ךל היהתש ךירצ התא" :יברה
תפוק התוא ךותב הז רלוד סינכתו ,'סענזיב'ב השדח הקדצ תפוק סינכתו ,ךתיבב הקדצה
."הקדצ

"'הב חוטב תויהל"

:ש"נאמ דחאל יברה בתוכ (227 'מע 'א ךרכ 'ךלמ שדקמ') ד"ישת ןסינב 'וב

תסנרפב קזיה לכ היהי אלש ,לכל סנרפמו ןזה ךרבתי םשהב חוטב תויהל ךירצו
איהש השודקה וניתרות תשירדכ םהיקסע תא וגהניש דבלבו םתודוא בתוכש ולא
.םייח תרות

:בתוכו יברה ךישממ

ונייה ,ונכותב עטנ םלוע ייח הנה [הרותה לש=] התרימשו התלבק ידי-לעו
יתתנו 'וגו וכלת יתוקוחב םא רמאנש ומכו ,ימשגה הזה םלועב םג םייח
.'וגו םתעב םכימשג

:הכרבב ובתכמ תא םתוח יברה

תורשכב תוצמה גח תא גוחיו ליעל רכזנה לכב תובוט רשבל וכזי ךרבתי םשהו
.ויחיש ותיב ינב לכו אוה הנוכנה תואירב ךותמו החמשבו

רוריבל תולאש

ושקיבש םיבר םהיניב .ירשפא םוחת לכב הכרבו הצע תשקבב יברה לא ונפ םלועה לכמ םידוהי
םיטביה לש בחר לולכמל יברה לש תטרופמ תוסחייתה ןלהל .םיקסעו רחסמ יניינעב ותצע תא
:ינולפל תיקסע תופתוש תעצהל םיעגונה

- רדסב לכה םאב (1 :רוריב ךירצ הרואכל - תופתושה תעצה רבד-לע ובתוכל
"ףיסוהל" וילע המ (2 ?ותדובעו ותעקשה דעב 40% ול םיעיצמו םירתוומ המל
,ודעלב תונועמקב וכישמיש) תולבגמה ףיעס (3 ?התע דע םייקה לע ותדובעב
רתוי תואנוטיסב םג חוורה ללכבש ףא ןרקה לע 5% תפסותב רחסמהמ ונקיש
ןיב 'וכו םצרמ םיעיצמה וקלחי ךיא (4 .לודג ןויע ךירצ - (דועו .המכב
(5 .(וקלחב םינפ-לכ-לע) םוקמה ותואב הז לכש טרפבו ,ףתושמהל דרפנה םרחסמ
.דועו .קסעה יוויש (6 ?םינשיה תובוחה קוליס

- הזל םאתהבו ,וידידימ הזב אצויכב םירחוס םע הז לכב ץעייתי יאדוובו
.טילחי

אלו - םמצע דצמ הז לכ (ריהבהל=) ןענעראוואב םיכירצ ויה םיעיצמה הרואכל
.םיל רבעמ הז לכ רבד-לע וררועיש

בלב םג םולש

-תורגא) הנענ ,ש"נאמ דחא םע תיקסע תופתושל סנכיהל םא יברה תצע תא לאש םידיסחה דחאשכ
:(אצר-צר 'מע אי ךרכ שדוק

ףא םימעט המכמ וז העצה הנוכנ ללכבש . . םע תופתוש תושעל ארבסהמ יתינהנ
לכ ויהיש בוט ל"זח תגהנה יפ-לעו ,הזב םיטרפה לע רבדתהל םיכירצש ןבומש
אל ,םהיניב םולשה הרשי אלימבו ,קפסל םוקמ לכ ראשי אל ןעמל בתכב םיאנתה
בלב םולשה םג אלא ,םולשו סח השעמ לע דיסח דשחנ אלש ,השעמב םולשה קר
.תוימינפבו

'שדח'ב תוריהז

םינשהמ תחאב) לאש דיסח .ןהמ גייתסהש םירקמ ויהו ,תויופתוש יברה דדוע םהבש םירקמ ויה
וילע יכ יברה ול בישה ךכ לע .שדח הלוע םע תופתושל סנכיהל םא (תואישנל תונושארה
:(חפ 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') תוריהז טוקנל

םיסחיה שארמ רעשל רשפא-יא םישדחה םילועה יכ ,רתויב הזב רהזיהל שי הנה
.םידדצה ינשמו ,ו"ת שדוקה-ץראב םתוהשל ןמז רובע רחאל םיידדהה

תואמצעה לע רומשל

ןמדירפ רעבוד -םולש 'ר דיסחה לאש (גמת 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') מ"שת תנשב 'תודיחי'ב
"?ייקסעב ףתוש סינכא םאה" :יברה תא (ה"ע)

."יאמצע ןפואב רחסמב ךישמהלו האוולה תחקל ףידע" :יברה

."?ייקסעל ןפיל עוסנל םאה" :פ"בשר

."עוסנל ,ןכ" :יברה

'מע ,ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') הנענ - "הדעסמב תופתושל עגונב" יברה תא לאשש ףסונ דיסחו
:(זס

יולת והז ירהש ,אד ןוגכב הסנרפל םייוכיסה תודוא עדוויהל ךירצ הנהו
.ץעוי בורב העושתו רמאנ הז לע םגו .םוקמה יאנתב

םינבה םע תופתוש

?החפשמה ךותב תופתושל רשאב המו

:ש"נאמ דחאל יברה בתוכ (חפ 'מע ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ו"טשת ןוויסב ה"כב

היהי רשפא ןמזה ךשמבש ןפואבו תשורח-תיב תונבל תוירשפא תודוא ותלאשב
וינב םע הזב תופתושה רבד-לע בתוכש המ םגו ,רבדה ןוכנ ,ןיינבה לידגהל
רוקמ וחינזי אל ןושארה ןמזבש רדסל רשפא םא - יתעדל ןוכנ הז םג ,'יש
.רתוי בצמה רהבתיו ררבתיש דע ,התע םתסנרפ

םיטעומ םילכב םיבורמ תורוא

בלשמ דציכ םיאור ונא (צר 'מע אי ךרכ 'שדוק תורגא' - ו"טשת זומתב ח"כ) האבה הבושתב
:קסעל תיטקרפ תוסחיתה םע תימימש הייאר יברה

היה תוביס ינפמ רשא בתוכש המו .קסעה בצמ בטוה רשא . . אורקל יתינהנ
החלצה םיארמשכו ,ללכ וז הגהנה יל הארנ אל ,תונמזה רתוי לבקל ברסל חרכומ
רמאל אלו העפשהה לבקל הטמל םילכה ביחרהל ךירצ ירה ,רוניצה םיביחרמו
תוימשגב םגו .הנמזהה לבקמ וניא ןכלו ,הטילקל םילכ םינכומ םניא ןיידעש
ןימזמה שפחי חטב ויתונמזה לבקל ברסמש הז ירה יכ ,המיאתמ ותגהנה ןיא
.ימעפ דח ןינע הז ןיאו רחא רחוס

"ביחרמ וניאש אלפל"

כ"שתו ט"ישת םינשב (ה"ע) ןיקטומש אדוהי ברה ח"הרה לא יברה בתוכ ולא םירבד חורב
יברה ."םיחמומ תארוהל םיאתמ קסעה ביחרמ וניאש אלפל" :(וס 'מע ,'ג ךרכ 'ךלמ שדקמ')
לכב בוט רשביש ןוצר-יהיו" :הכרבב םייסמו "'וכו תונלשרב קסעה" תגהנה תא ללושו ךישממ
."הלגנהו הארנה בוטב ליעל רכזנה

:(זס 'מע םש) דועו

תאז ,דואמב חנזומ םירפסב ורחסמש העומשה רבד לע . . ןויע ךירצ הרואכלו
הנוקה בל ךישמהל ליבשב וז הפוקתב םהב ולגרוהש םירופישה לכ ןיאש תרמוא
ומכו ךרבתי םשה תכרב תלבקל ילכ והז ,עבטה ךרדב םדא תולועפ ירהו .'וכו
.השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו בותכש

...םירחתמ ןיא 'לזמילש'ל קר

ול ומק יכ לע ןנולתמה ינולפ יברה דדועמ (חפ 'מע ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ה"משת תנשב
:םירחתמ

המכ םיררועתמ םיפסונ תומוקמל טשפתמ (2 חילצמ (1 רחסמשכש רבדה יעבט
.'וכו תורחתהלו הז ךרד לע תושעל

:יברה ףיסומ ,םיירגוסב

.הרחתמ ןיא - ונילע אלו התע אל לזמילשל קר

:םייסמו

.בוט רשביו ןויצה לע םעפה דוע ריכזא

אובל החלצהה ףוס

ףיסוהל םזרזמ אוהש ךות ,םיעטרקמ םהיקסעש םישנא לש םחור תא יברה דדועמ תחא אל
:(גפק 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה') השודק יניינעב קזחתהלו

םג ןבומכ הזבו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע . . וריכזא ןוצר תעב
הז תצקמ הנה ,שלח התע תעל לבא תצק חיוורמש ולצא םיקסעהש בתוכש המל ןכ
לע לבקי תוכזל תוכזמ ןכו ,רתוי דוע הבחרהל הבחרהמו ,רתויו רתוי קזחתי
רואב םיראומ תווצמו הרות יניינע ,םהל המודבו ולאכ םיניינע דוע ומצע
ךרבתי םשה תכרבב הפסוהל ילכו רוניצ שמשמ הז לכש . . תודיסחה םוחו
.הווצמ תררוג הווצמ ל"זרמכו ,טרפב רומאה דיקפת יולימבו ,ללכב ותחלצהו

חורב לופיל אל

ךמותו םיקסע -לעב ,ש"נאמ דחאל יברה בתוכ (הפק-דפק 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה') כ"שת תנשב
:הרות

ותגהנה קיספה ילואו .םהב לפטמש םיקסעה םירמגנ ןיאש בתוכש המ אלפלו
ךירצ ןבומכש ףא הליפתה ינפל רקובב לוחה תומיב הקדצל שירפהל הבוטה
.רדנ ילב ,תויהל

ןוצר-יהיו ,םולשו סח חורה תליפנל םוקמ לכ ןיאש טושפו ןבומ ,ןפוא לכבו
הזב היהי ,וטושפכ ,םיקולא 'ה הסנמ יכ ןיינעה היהש ירחאל ,וב םייוקיש
- ךורע ןחלושהו ,הרותד רתסנב קסופ - אינתה לעב . . ןקזה ר"ומדא שוריפכ
טושפכ תוממור םג הזבו ,תוממור ,יסנ םירא ןושל הסנמ - הרותד הלגנב קסופ
לכב - רזוח [בתכמ]ב בוט המו .םדקהב תובוט תורושבל הפצאו .הסנרפה תבחרה
.רומאה

תואצוה לומ חוור

דחוימ שמוח סיפדהל (ט"כשת תנשב) שקיב םילשורימ ןוסרואינש לדנעמ-םחנמ-לאומש 'ר ח"הרה
לש הכונחה ימיב יברה ול בתוכ ךכ לע .הסנרפ יכרוצל - (די-בתכ ףסואמ 'םירשעו העברא')
:(גע 'מע ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') הנש התוא

המכ ומסרפתנש וננמזב) אוה הרואכל - רואל-ותאצוה רבד-לע בתוכש שמוחה
,רפסמב םה םיבר אלש הזב אצויכו םירקוח-םידמולל קר (םישוריפ המכו
.'וכ ןה תולודג הכירכהו סופדה תואצוהו

ןובשחה לע המורת

ד"בח תודסומב תובר ךמותה ד"בח דיסח םימילו הילגנאמ םיקסע שיא ,סמלק רטיפ רמ
םייתחפשמ םיניינעב ,ראשה ןיב ,וקסעש תוקתרמ 'תויודיחי' רופס-ןיאל הכז ,ותנידמב
.'ינחנת יברה תצע' ורפסב תודעותמ הלא 'תויודיחי' .םייקסעו

ךלי בצמה ,ןכ אל םאש רתויב בוטה רבדה הז היהי ,םדוקמכ ךתרשמב ךישמת םא"
.(77 'מע םש) ז"לשת תבטב ג"יב יברה ול רמוא - "...רדרדתיו

םישדח םיקסעב קסע החישהמ קלחו (29 'מע םש) 'תודיחי'ל סמלק רמ סנכנ ט"לשת ולסכ 'כב
:וכריב יברה .תע התואב םהילא סנכנ סמלק רמש

."םדוקה קסעב ומכ לודג להנמ היהת זאו גושגשל שדחה קסעה תא איבהל ךל רוזעי ה"בקה"

דעונ רשאו םילשוריב סמלק רמ םיקהש ףתושמ לעפמ לע יברה ןיינעתה (93 'מע םש) ךשמהב
-תרות תבישילו (וינורטפ םע הנמנ ,יברה תארוהב ,סמלק רמש) ר"ימש ןוגראל םיחוור בינהל
,וחמצ םרט ןיידע םיחוורש ךכ ,ולש הצרהה תפוקת תא םילשה אל ןיידע טקייורפהש ףא .תמא
.קסעהמ םהל םייופצה םיחוורה תא תודסומל שירפהלו םידקהל תוניגהה ןמ םאה סמלק רמ לאש

."?תירחסמ תואר תדוקנמ הז ךיא ךא ,יאדווב - ךורע-ןחלושה לש תואר תדוקנמ" :יברה

."ןוכיסה תא תחקל ןכומ יננה" :סמלק רמ

."?םהילע לבוקמ היה הז םאה" :יברה

."דואמ וחמש םה ,ןכ" :סמלק רמ

."...םהל תתל הנידע ךרד תיארנ תאז ,ןכ םא" :יברה

'םילוח' םיקסע ינש ףרצל ןיא

שדוחב .ותצע תשקבתמ ובש ןיינעל ומצע 'סינכמ' יברה ובש ןפואל תפלאמ המגוד ונינפל
,תויוליעפ לש ןווגימב תומדקתה לע (98 'מע םש) יברל בתכב סמלק רמ חוויד א"משת ןסינ
רשא ,תילארשי הרבח שוכרת 'סקמלוס' תרבח היפ-לע - השדח העצהל רשקב ותכרדה תא שקיבו
שמש-יטלוק הבש ,ןג-תמרב 'רמושה לת' יאופרה זכרמב תילמשח חוכ תנחת הניקתהו החתיפ
רשפא ,תאזה הנחתה תא ונידיל לבקנ םאש - ילו יירבחל - ונל הארנ .םוחה רוקמ םה םיחוטש
.ירחסמה בלשל ולוכ טקייורפה תא ברקלו ונלש LMMHD -ה תוינכותב הבלשל היהי

םדוק .'תודיחי'ל יברה לא סנכיהל סמלק רמ דמע א"משת ןוויסב ד"יב ,םיישדוחכ רובעכ
רובע הכרב תשקב דצל ('סקמלוס' ןיינעב) יקסעה ןיינעה ללכנ ובש בתכמ יברל בתכ ןכל
.םיפסונ םיניינעו ,ותב

:יברה ול רמא 'תודיחי'ל סנכנשכ

הז ןיא ,'סקמלוס' רובע העצהה לע ךבתכמל עגונב .השקבב בש .סמלק רמ םכילע-םולש"
וא םייתנש דועב קר חילצי ילואש ,והשמ רובע םלשל תיקסע הניחבמ יתלעות וא ינויגה
תינכותה תא תונשל רתוי יאדכ .םיסונמ םישנא םע ץעייתהל איה יתצע ,ללכ ךרדב .שולש
רתוי והשמ םכדיב היהיש בטומ תואדו-רסוח לש וז הפוקתב .ןוכיס תוחפ וב שיש והשמל
.הכפהמ אלב םיפוצר םימי ינש םירבוע אל ;תוריהמב םינתשמ םירבד הבש הפוקת וז .ישממ
לוכי הז קסע יכ יל הארנ אל .הנוכנ היצמרופניא ךדיב שיש בשוח ינניא ,הזה קסעל עגונב
"?הנושארה הסנכהה תויהל הרומא יתמ .יחוור תויהל

."שדוח רשע-םינש ךותבש ןכתיי" :סמלק רמ

אלא ברכ אל התע רבדמ ינא ךא ,ןדשח ינניא ללכ-ךרדב ?םירכומ םה עודמ ,ןכ םא" :יברה
."םיקסע שיאכ

םיעמשנ םה ךא ,םלשומ יכה ןפואב ונתוא וקפיס אל םנמאש םירבסה ונלביק" :סמלק רמ
."םינימא

."?תויטילופ תוגלפמב םירושק םירכומה םאה" :יברה

."הלשממה םע תוקסע הברה םישוע םה ךא ,אל" :סמלק רמ

םירומא םה הבש ,הנורחאה הנשב ,התעו ;םינש שש ךשמב םהלש םישנאה תא וקיסעה םה" :יברה
."?רוכמל םיצור םה ,חיוורהל

לכונ םא .רבונרב לש הטישה תלעפהל םישורדה םיפסכה תגשה איה ונלש היעבה" :סמלק רמ
תאזה השדחה הטישה ףוריצ היהי ילוא ,תינש .לודג ןורתי ךכב היהי ,תידיימ הסנכה גישהל
."הליעי רתוי התוא השעיש רבד ,רבונרב לש ותטיש םע

םייתנש דועב קר חוור היהיש דחאה - םילוח םיקסע ינש וידחי םיפרצמ םתא םא" :יברה
םאה .תוסנכה תוארל םיניינועמ םיעיקשמה ?הזמ םכל אצי המ - ותוא םירכומ וילעבש ינשהו
םג ;םילודג םיחוור אלב םג םא - בטיה לעופה ןטק ייוסינ טקיורפ תושעל םילוכי םכניא
תייגרנא תנחת לש הדלות ונהש והשמ םכדיב שיש תוארהל ידכ קר ולו - םויל תורוגא המכב
."?רבונרב לש שמשה

םשל םיפסכל םיקוקז ןיידע ונאו ,הבורקה הנשב תושעיהל לכוי אל הז רבד" :סמלק רמ
."חותיפ

ךרדב ןטק והשמ תוארל וצרי יאדווב םה .יתמו םילבקמ םה המ ולאשי םיעיקשמה" :יברה
."?הנטק תינויסינ הנחת לע ךתעד המ .םינוילימה תעברא לכ תא אקווד ואלו - הנוכנה

."לואשל ילע .ירשפא רבדהש בשוח ינניא" :סמלק רמ

:תוקיתע תופמב עיקשהל סמלק רמ ינפל הדמעש העצהל יברה סחייתמ 'תודיחי'ה ךשמהב

םיבתכמ לש ןויכז שוכרל ידכ םיפסכ דוע לש העקשהמ ךכ-לכ בהלתמ ינניא" :יברה
תוקיתע תופמל ישממ דיתע שי הז יגולונכט ןדיעבש בשוח ינניא .'סדורה' לצא םייפרגוטוא
ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,יתצע תא תשקיב אל הז ןיינעב .ךלש םוחתה ונניא הזו ,ללכב תוקיתעלו
.ול ץעייל ךירצ ךניא ,ךתצע תא שקבמ וניא והשימ םא יכ רמוא היה

."הז ןיינעב יברה םע יתצעייתה ןכש ינמודמכ" :סמלק רמ

."...הכרב תשקיב ,אל" :יברה

תיסינ החלצהו תיעבט החלצה

הכרדה תשקב לע ,(117 'מע םש) ח"משת תנשב סמלק רמ לביקש ףסונ דחוימ הנעמב םייסנו
:תושק תויקסע תוטלחה המכ יבגל

זאמ דואמ םיבר םישדוח ורבעש רחאמ דוחיב ,ילש עוצקמה ינניא םיקסע להנימ
לוכי דחא לכו ,םיקסע ישנא הברה םינמנ םינושארה םידסיימה םע .םתדסונש
יפ-לע להנתהל קסעה ךירצ ךורע-ןחלושה יפל .םייאמצע םיחמוממ הצע שקבל
.סנב ךרוצ שיש הרקמב ,סנ תלבקל ילכ תויהל םג לוכי קסעה ךא ,עבטה יקוח
ויחיש ךתיב ינב לכלו ךל חמש םירופ .תובוט תורושב םכל איבהל אמרג ןמזהו
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ןויצה לע ריכזא .הבוט תואירבב
תודיסחה ינייעממ


ערוצמ-עירזת


(ב,בי) עירזת יכ השא

םש לע אוה 'השא' םשה ירהש ;יקולאה השרוש לא רוזחל המשנה לש התקושתל זמור - "השא"
.(ב תישארב) "תאז החקול שיאמ יכ" - השאה לש הרוקמ

םדא ןיא הרומאה הקושתה ףא-לעש ,ךדמלל .ץראב אלא תירשפא הניא העירזה - "עירזת יכ"
.ותולעהלו וררבל ידכ וכותבו םלועה םע דובעל וילע אלא ,םלועה ןמ 'חורבל' יאשר
(237 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,בי) רכז הדליו עירזת יכ השא

:שודקה 'םייחה-רוא'ה שרפמ

.השאל הלשמנש ,לארשי-תסנכ וז - "השא"

."הקדצל םכל וערז" ,(י עשוה) רמאנ ןהילעש תווצמה םויק ונייהד - "עירזת"

."רכז" תניחב ,תיחצנ הלואג היהתש ,הדיתעה הלואגל זמר - "רכז"

הלואגל הכזנ ,תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמ ידי-לע - "רכז הדליו עירזת יכ השא"
.תולג הירחא ןיאש הלואג ,תיתימא

:"העירז"ל תווצמה ולשמנ עודמ דוע ראבל שיו

םויק ידי-לע םג ךכ ,האובת לש הלודג תומכ תחמוצ ץראב ןיערג תעירז ידי-לעש םשכ (א
.םינוילעה תומלועב תוקולא יוליג 'חמוצ' הווצמ

ןכ ומכ ,(לשמל ,רבדמב אלו) העירזל יוארה םוקמב אלא חמוצ וניא ןיערגהש םשכ (ב
לעופ רבדה ,הווצמ םייקמ ידוהי רשאכ קר .לארשי ידי-לע קר תרשפאתמ תווצמה 'תעירז'
.ויוליגו רואה לש 'החימצ'
(זצת 'מע ארקיו הרותה-רוא)

* * *

הכירצ הלואגה תא איבתש הדובעה םגש ןבומ ,'רכז' תניחבב היהת הדיתעה הלואגהש רחאמ
(הל ןישודיק) ל"זר רמאמכ ,ץמואו תופיקת לע הרומ 'רכז' :שוריפ .'רכז' תניחבב תויהל
ךותמ השודקה םוחתל םסינכהלו ויניינעו םלועה תא 'שובכל' שי ."שובכל וכרד שיא"
.םהינימל םיגיעלמהמ לעפתהל ילב ,תופיקת
(238 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גי,גי) אוה רוהט ןבל ךפה ולכ

רוהט ןבל ךפה ולוכ ,ארק יאמ :אבר רמא .תונימל תוכלמה לכ ךפהתיש דע אב דוד ןב ןיא
(זצ ןירדהנס) אוה

.םינפוא ינשב תאז שרפל שי

.הלואגה תא איבהל אלא הרירב ה"בקל ןיא לוכיבכ ,ךכ-לכ עורגו דורי בצמהש ןוויכמ (א

ררבתי חישמה תאיב ינפל ,רמולכ .ררבתמו ךלוה םלועהש הרומ תונימל תוכלמה תכיפה (ב
םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי" (בי לאינד) רמאנכ ,ערל ימו בוטה דצל ךייש ימ הלגתיו
רדגב איה ירה ,םימש תוכלמל הרושק הניאש ,םלועבש תוכלמ לכש המ ,הז יפלו ."'וג
וררבתי"ה ךילהתמ קלח ומצע הז - דחא 'הש םיעדויו םינימאמ לארשי-ינב קרו ,'תונימ'
."ונבלתיו

.דחא םכש 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא םינקתמו םיררבמ לארשי-ינבו ,"אב דוד ןב" יזאו
(82 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב ,די) ערצמה תרות היהת תאז

הרותה קרש ונדמלל ,(הזב אצויכו) "ערוצמה תרהט" אלו ,"ערוצמה תרות" קיידמ קוספה
.תערצ תאמוט רהטל תלגוסמ

:ךכל םימעטה

תנקתמו תלטבמ ,'ה רבד איהש ,הרותהו ;(ערה-ןושל) רוסא רוביד איה םיעגנה תביס (א
.הז רוביד

.תערצ תאמוט תנקתמ ,תרצעב הנתינש ,הרותה (ב

"הריצע" - "תערצ"ו השודקד "הריצע" ןושלמ "תרצע" :"תערצ"ו "תרצע" ןיב רשקה רואיב
עגנה םוקמבש ונייה תערצ .םירוסא םירבדמ ומצע תא רצועו ענומ םדא - תרצעב .הפילקד
."שפנה אוה"ש ,םדה תוטשפתה תבכעתמו תרצענ

חלשב) בותככ ,וז האמוט תלטבמ ,"ומל תד שא ונימימ" (גל הכרב) רמאנ הילעש הרותה (ג
."בייוא ץערת 'ה ךנימי" (וט
(זע 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(ג-ב ,די) הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו .ןהכה לא אבוהו

רוסא ערוצמל ירהש) ?ערוצמה לא אצויה אוה ןהכהש העשב ,"ןהכה לא אבוהו" רמאנ עודמ
?וחרוכ-לעב אבומ אוהש ועמשמש ,"אבוהו" רמאנ עודמ :םגו .(הנוהכ הנחמל סנכיהל

:אלא

שולשל ץוחמ" אצמנ אוהו ,הרומחה "תערצ תאמוט"ב אמטנש ידוהי וליפא - "ןהכה לא אבוהו"
חדיי אל" יכ אוה רורב רבד ןכש ,רהטייו "ןהכה לא" רבד לש ופוסב אבוי ,השודקד "תונחמ
:(כ לאקזחי) רמאנכ ,ךכב ונוצר ןיא םא וליפא עצבתי רבדה .(די,ב לאומש) "חדינ ונממ
."םכילע ךולמא 'וג הקזח דיב"

לש "ומוקמ"ל דע "ןהכ"ה עיגמ רתוי םדקתמ בלשב - "הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו"
ולכש ונוצר) "ערוצמ"ה לש ותוימינפל תרדוח הבושתה תוררועתה :רמולכ ."ערוצמ"ה
.ןהכה לש ועויסל דוע קוקז אוה ןיאש ךכ (ויתודמו
(100 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

ל"זר רמאמכ ,ןהכ ארקנש ,ה"בקהל ידוהי לכ רוזחי רבד לש ופוסב - "ןהכה לא אבוהו"
אוה ךכל איבהל ךרדהו ."אנהכ אנא ה"בקה רמא" (ו"טפ ר"קיו)

םש אוה רשאב ידוהי לכל ה"בקה לש ותוחילשב תאצל שי - "הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו"
.םימשבש ויבא לא וברקלו
(ו"לשת עירזת תשרפ שדוק-תבש תודעותהמ)


(די ,די) 'וג תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע ןהכה ןתנו

העבראב ןתינ ןמשה וליאו ,(לגרבו דיב ,ןזואב) תומוקמ השולשב ןתינ םדהש םיאור ונא
.(שארבו לגרב ,דיב ,ןזואב) תומוקמ

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ק"הגה ךכ לע רמוא

שולש םירפסמה תא םישגופ ונא תמב םג ,ןכאו ,תמכ בושח ערוצמהש (דס םירדנ) ורמא ל"זר
."דפסהל עבראו יכבל שולש" :עבראו
(סש 'מע קחצי-יול תרות)
תובא יקרפ


"ךופטא תפטאד לע"

- ךייפייטמ ףוסו ,ךופטא תפטאד לע :הל רמא .םימה ינפ-לע הפצש תחא תלוגלוג האר אוה ףא
(ו הנשמ ,ב קרפ) ןופוטי

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

.ךל ודדמ הדימ התואבו ,רהנב ןפיצמו תוירבה תא םטסלמו תייה עשר - ךופטא תפטאד לע
ךרסמ ה"בקהו ;ןיד-תיבל אלא ,ךגרוהל ןדיב רוסמ רבדה היה אלש - ןופוטי ךייפייטמ ףוסו
.ךתתימ ןהמ עובתל ךכ-רחא אוה דיתעו ,בייח ידי-לע הבוח םילגלגמש ,ןדיב

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

תלוגלוגה הכירצ המ םשל - "הל רמא" (ב ."תחא תלוגלוג"ב קוידה (א :ונתנשמב תולאשה
תלוגלוגל הרות ירבד תרימאב שי הרואכלו) "הדימ דגנכ הדימ" לש ןורקיעה תא תעדלו עומשל
איה ה"בקה לש ותדימש ראבלו ןיבהל ידכ הז ערואמל לליה ךרצוה עודמ (ג .(שרל געול םושמ
אתודיסחד ילימל הרואכל ךייש וניא הדימ דגנכ הדימ לש ןורקיעה (ד .הדימ דגנכ הדימ
.אקווד

:רואיבהו

,םירצמ ךלמ הערפ לש ותלגלוג וז התייהש םישרפמה ובתכ "תחא תלוגלוג" קוידה רואיבב
שי הז יפ-לעו .סולינל לארשי ידלי תא ךילשהש ךכ לע שנוע רותב עבט הערפש רמא לליהו
סנה תנווכש ןיבה ,סנ ךרדב ,הערפ לש ותלגלוג וינפל הנמדזנש לליה האר רשאכש ,רמול
.החונמ לש בצמל ףוס-ףוס אובת וז תלוגלוגש ,איה

לש ןויערה) וז תלוגלוגמ הארוהו חקל לליה דמלש הז ידי-לע - ךופטא תפטאד לע :הל רמא
:רמולכ ,"הל רמא" והז .החונמ לש בצמל אובל הל רשפיא ךכו ,התוא ןקית (הדימ דגנכ הדימ
.הליבשב

ושינעה עודמ - איהו ,וז תלוגלוג לש התחונמ תא עירפהל הלולעש הלאש הנשי ןיידע םנמא
?התוא ועביטש ולא ןיידע ושנענ אלו ,התוא קר

"ךייפייטמ" ףא ואובי רבד לש ופוסבש קפס ןיא - ןופוטי ךייפייטמ ףוסו לליה ךישמה ןכל
.םשנוע לע
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה רומא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ ;100-99 'מע א ךרכ תובא-יקרפל םירואיב)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


1ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שארד 'ב - רייאב 'א

רידת תבשהש יפל ,'אוביו הלעי' ינפל 'הצר' ריכזמ ,תבש תדועס רחא ,ןוזמה-תכרבב
-שאר ללוכ - 'ביטימהו בוטה' ינפל רכזנו ,םהינש ריכזה אלו חכש םא .שדוח-שארמ שדוקמו
קר ריכזמ ,םהמ דחא קר חכש םא .רודיסב ספדנכ ,םייתניבש המלשהה תכרבב תבש םע שדוח
וניא - 'ביטימהו בוטה' ליחתהש רחאל רכזנו ,שדוח-שאר קר חכש םא .וז הכרבב דבלב ותוא
.2(הליחתכל) שדוח-שאר תא םג ריכזמו ,שארל רזוח ,תבש קר חכש םא .רזוח

,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח ץ"שה תרזח ירחא :תירחש
.עובשה תוישרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק
םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
ןיא .3(ו"ס היעשי) 'יאסכ םימשה' :הרטפה ."וכסנו השעיי . . םכישדוח ישארבו . . תבשה
.4הרטפהה תוכרבב ללכ שדוח-שאר ןיריכזמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

דע ,"תבש תנקית" רמאו העט .שדוח-שארו תבשב םימתוחו "תרצי התא" םירמוא ףסומ תליפתב
םאו .הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס םאו ,"תרצי התא" ליחתמו רזוח ,ותליפת םייס אלש
.5הליפתה שארל רוזחל ךירצ ןיא ,אצי - דבלב תבש לשב םתחו העטש אלא "תרצי התא" רמא

.6תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

.7תובא תכסממ ינש קרפ םיארוק .'קדצ ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

ןושאר םוי
רייאב 'ב

.8ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת"

,"הרהט תשרפ" תארקנ איה םינוש םירפסב .[ערוצמ] השרפה םש תא ריכזהלמ טמתשמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ" (1
"המודכו שדוחב םויה תא רמא וא בתכ רתויה לכל אלא ,והשלכ םשב הארוקל הצר אל ללכב [אוה] . . לבא
'יס ח"וא ע"ושו רוט) לארשי גהנמ ,םינורחאה תורודב :יברה רמא רתוי רחואמ .(239 'מע א"ח תוחיש-יטוקל)
,(100 'מע ז"ח ש"וקל) הז םשב הארוקל ([דועו ,תוחיש-יטוקל ,םוי-םויה ,הרות-יטוקלב ספדנ ןכו] חכת
"ערוצמה-תרות" ,הרות - 'ערוצמ'מ תושעל ,ארוהנל אכושח אכפהתאד יוליגה רבכ בורקש ןוויכ :םעטה ריבסהו
היעשי) ךכ ארקנש ,ונקדצ חישמ תאיבל בורק םישיגרמ רבכש זמור הז םשש ,ףיסוה רתוי רחואמ .(103 'מע םש)
.(ש"ייע ,ךליאו 490 'מע ב"ח א"שנת ש"הסב רתויבו ,79 'מע ב"כח ש"וקל .ב-א,חצ ןירדהנס .ד,גנ

.די-ג"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (2

חול) תוכרב אלב הנארקי - תוכרבה רחא רכזנ .'יאסכ םימשה' תרטפה הירחא ארוק ,עובשה תרטפה ארקו העט (3
.(זט ק"ס ש"הדבב ש"ייעו ,ה"ס חפ 'יס ןחלושה-תוצק ,ט"יס ט רעש םירפא-ירעשמ - הכונח תבש ,ד"בח-ללוכ

.ז"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (4

.םש ב"נשמו הכת 'יס ע"וש פ"ע ,םש ד"בח-ללוכ חול (5

.ןסינ ל ,םוי-םויה חול (6

הנשמ פ"כע דומלל (בת ןויליג ,רבעש עובשב הספדנש) הארוההש ,'א תודעוותה א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב (7
תוליהק ליהקהל םיכלוההש ,א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"רבו .םימימתה ידימלתל דחוימב תכייש - ןויעב תחא
.ז"ע וררועי תסנכה-יתבב

םיאצוישכש ,םיגהונ המכש יפכ ,עובשה ימיב תובא-יקרפ דומיל תא ךישמהל שיש ,א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב
."ךרדב ךתכלבו" תוינשמ רפס םמע םיחקול העיסנל

ליחתיש ,הז גהנממ עדי אלש דחא ידוהי לע פ"כע ועיפשיש אוה הזל ןוקיתה - הזב ורהזנ אל התע דעש ולא
אלו ,הגומ יתלב ז"כ - א"שנת ינימש פ"ש תחישמ ד"ר) ץיקה תותבש לכ - בוט המו .תובא-יקרפ תרימאב
.('תויודעוותה'ב םג ויתאצמ

ןילקורב ,ת"הק תאצוהב) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח תודלות (8
ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוהב ,ןייטשנצילג 'יש ח"אר ח"הרה לש הז םשב רפסב ,ףסונ טוריפבו (ז"נשת ,ז"שת
.17 'מע זפק .8 'מע מק 'בוח 'תומישר'ב הארו .ו"לשת


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il