- ט"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוויסב ג"י * ךתולעהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת גהנמו הכלה תובא יקרפ
תוכלמ רבד


אלא ,ומצעב ךלוה וניא ידוהי
הלעמלמ ותוא םיכילומ


יטרפה שדקמה-תיבב "תורנה תא תולעהל" ידוהי לע הליחת
םלועה תא ריאהלו תושרה יניינעב לועפל ןכמ רחאלו ,ולש
ןכשמה תא םיקהל הליחת ווטצנ רבדמב לארשי-ינב םג * ולוכ
םגש םלועל תוארהל ןכמ רחאלו ,"ונחי 'ה יפ-לע" - םכותב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "'ה יפ-לע" הז םעסמ תעב


:םיקלח ינשל תקלחנ - םדאה תדובע תוללכ - "תורנה תא ךתולעהב" לש תיללכה הדובעה
יניינעב הדובעה - "רוא הרותו הווצמ רנ" תועצמאב "םדא תמשנ 'ה רנ"ה תקלדה תדובע (א
לכבש שדקמהו ןכשמה ךותמ הדובעה יהוז - תוללכבו .תווצמה םויקו הרותה דומיל ,השודק
ץוח ,ולוכ םלועה לכל (ריאהל) הרוא האצוי הנממ - םלועה תא ריאהל הדובעה (ב .דחאו דחא
,םלועה רוריבו ,תימהבה-שפנו ףוגה רוריבב הדובעה - תוללכבו ,יטרפה שדקמהו ןכשמהמ
.והעד (ךלש םיכרד) ךיכרד לכבו םימש םשל ויהי (ךלש םישעמ) ךישעמ לכ - תושר ירבד

ידוהיה לש "'ה רנ"ה תא ולצא קילדהל םדוק - 1"הליחת ךמצע טושק" אוה הדובעה רדסו
,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,הדובעה רקיע והזש ,"רוא הרותו הווצמ רנ" תועצמאב
אצמנש ידוהי ךותב (שדקמו ןכשמ) הרידה - (שארל לכלו) רקיעב והזו 2תומוקמ המכב ראובמכ
תושעל הדובעה האב ,הז ידי-לעו ,הז ירחאלו ;ונמיה הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב
.םלועה ךותב - םינותחתב ךרבתי ול

,ןכשמב "תורנה תא ךתולעהב" - ונתשרפב םיניינעה ינש לש ךשמההו רדסה והזש ,רמול שיו
"ועסי" זאש ,"להואה לעמ ןנעה תולעה" רשאכ ,3רבדמב תועסמה רדס - ךשמהב ךכ רחאו
:(םתוא ואשנו ןכשמה ילכו ןכשמה תא "וזרא"ו)

- "רוא הרותו הווצמ רנ" ידי-לע "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד הדובעה האב םדוק
.(ל"נה םיטרפה לכ םע) "תורנה תא ךתולעהב"

לארשי ינבו ,"להואה לעמ ןנעה תולעה" תעשב םגש ,הדובעה האב ,הזל ךשמהבו ,ךכ-רחאו
עיגהל ידכב יעצמאכ קר אלא ,השודקב הדובע וניא המצע דצמש) "ךיכרד" ,ךרדב םיכלוה
תועיסנה םגש ואריש ,םלועה לכל האצוי הרוא אהת םש םגש - יניס רבדמב ,(לארשי-ץראל
שחומב הז תא ואר םהש דע ,"ונחי 'ה יפ לעו ועסי 'ה יפ לע" - "'ה יפ לע" םניה ךרדב
.םתוא ךירדהש 'ה ןנעב רשב יניעב

הלוע תבהלש אהת"ש איה "תורנה תא ךתולעהב"ד הדובעה תילכתש תויה :רמול שי הזמ הריתיו
הז ןיאש) הזל תיתימאה הניחבהו הזב תומילשהש ןבומ - םדאה תואיצמל רודחי הזש ,"הילאמ
אל) םדאה לש תושרה קלח ךות לא םג רדוח רבדהש העשב איה ("הילאמ" אלא ,וילע ףסונ רבד
םגש - (שרדמה-תיבו תסנכה-תיב ,ןכשמב "רוא הרותו הווצמ רנ"ד הדובעה תא השועש העשב קר
,ומצעמ אוה ךלוה ,םדאה לש (תושרה יכרד) "ךיכרד"ב םגש ונייהד ,"'ה יפ לע" אוה הז
ךכ ,ותוא ךילומ ה"בקהש ןאל ,"'ה יפ לע" - (אלא ,ול הארנה ןפואבו םוקמב אל) "הילאמ"
ןורא"הש ,('ה ןנע ירחאל) 4"ןוראה עוסנב יהיו"ש (אלא ,ךלוהה הז אוהש אל) ולצא שגרנש
.וירחא ךלוה אוהו ,5ךלוה "'ה תירב

דומעל ראשנ וניאש ,תועיסנה ןיינע תוטשפכ - "הילאמ הלוע" לש ןפואב והז אפוג הזבו
ףא ןתיינח םוקמ" םגש דע ,(הובג רתוי) האלה תכלל ןמזה לכ ךישממ םא יכ ,דחא םוקמב
היילעהש ךכ ,6"תועסמ ןלוכ וארקנ ךכל ,ועסנו ורזח הינחה םוקממש יפל ,עסמ יורק אוה
םדאה לש (עבטה) "הילאמ"הש ןויכמ ,הזל םעטה רמול שיו .(ולש עבטהמ קלח) "הילאמ" תישענ
אוה ולש "הילאמ"הש אלא ,ועבטב ול הארנש המב קפתסמ וניא ןכל ,"'ה יפ לע" ירמגל אוה
.7"'ה יפ לע" ,ה"בקה ירחא ךלוהש - "הלוע" לש ןפואב

:הזה ןמזב םדאה תדובעב םג ךכ

הרותו הווצמ רנ"ב הדובעה תא השוע אוה ובש ןמזה (א :םיינשל םיקלחנ ידוהי לש וייח
לכ םע ,"הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואבו ,םירחא םידוהיבו ובש "'ה רנ"ה תקלדהב ,"רוא
.הזבש םיטרפה

ךשמב תועסמה ב"מ תא רבוע ידוהי לכש עודיכ - וייח ימי ךשמב םוקמל םוקממ ויתועסמ (ב
,ולש תושרה יניינעב םג םא יכ ,תווצמו הרותד תוחילש ידי-לע אקוד ואל - 8וייח ימי
הזב אצויכו תומחלמ ,הנידמה בצמ יוניש דצמ םדאה ילוטלט וא ,הזב אצויכו הסנרפ ךרוצל
לש לודג יובירש הנידמל הנידממ תונושה תועיסנה - הז ונרודב דחוימב םיאורש יפכו]
.[ורבע םידוהי

דחא םוקמבש דע] "םיבר םימי" ,הינחה ןמז ךשמב םייוניש ויה רבדמב תועסמה ב"מבש םשכו
,הלילו םמוי וא 'וג רקוב דעו ברעמ" ,"רפסמ םימי" וא ,[הנש (הרשע-הנומש) י"ח ואצמנ
ימי ךשמב ידוהיה (תולועפ וא) תועסמב םג ךכ - 9"(הנש) םימי וא ,שדוח וא םימי וא
קרש םירחא ,םינש המכו המכ וכראש תולועפ וא ולאכ תומוקמ ,תונוש תופוקת וכשמנש ,וייח
.הזב אצויכו ,םיימוי ,דחא םוי

הווצמ רנ"ב "תורנה תא ךתולעהב" ולצא תויהל ךירצש הזל ףסונש - תעדל ידוהיה לע ,ירה
יניינעב תוערואמו תועיסנב ןנובתהל םג וילע ,(ולש יטרפה שדקמו ןכשמב) "רוא הרותו
"ךיכרד"ב - (ולש שדקמו ןכשמל ץוח הרואכל ןהש) וייח ימי ךשמב רבוע אוהש תושר
,10"ונחי 'ה יפ לעו ועסי 'ה יפ לע" ןה ולא םגש - "ךישעמ"ו

ךלוה אוה רשאכש תעדל ךירצ ידוהי" - "ץפחי וכרדו וננוכ רבג ידעצמ 'המ" 11בותככו
איה הנווכהו ,הלעמלמ ותוא םיכילומש אלא ומצעב ךלוה וניא ,ירה ,והנשמל דחא םוקממ
,12"אצמנ אוהש םוקמב תוקולא םסרפל ,םש ומש ןכשל

וכרדו וננוכ רבג ידעצמ 'המ") קוספה לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרותכ - רתוי תויטרפבו
ןיינבה תדובעב קסעתהל אוהו ,םייחב תינחור הדועת ול שי לארשימ דחא לכל" :13("ץפחי
יצמאמ לכב ןיינעתהל ךירצ אוהש םוקמ לכבו אוה רשאב דחא לכו ,ךרבתי ול הריד תושעל
- וכרדש יפל אוהו .תימשג הסנרפ רחא שפחמ אוהש ומכ תינחור הסנרפ הזיא אוצמל . .וחוכ
:םיכרד ינש שי יכ ,'ה ךרד ורמשו 'וג ויתעדי יכ 14םהרבאב ביתכדכ ,ץפחי - ה"בקה לש
- עבטה ךרדב אוהש ומכ הארנ תויהל ה"בקה וארב םלועה ,עבטה ךרדמ הלעמלשו עבטה ךרד
עבטה ןמ הלעמלש הכשמה איהו 'יוה ךרד םה תווצמו הרות .םיקלא ךרד אוהו - רשב יניעב
."עבטב עבטה ןמ הלעמל לארשיל עיפשמ ה"בקה הנה תאז ללגב רשא ,עבטב

ךשמב ידוהי לש תועסמה םג ךכ ,"'ה יפ לע" תועסמה ויה רבדמבש ומכ קוידבש ,תרמוא תאז
תועסמה לכב הנה - אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרודל דע ,תולגה ןמזב םג ללוכ ,תורודה לכ
!ותוא ךילומ ה"בקה אלא ,ומצעב ךלוה ונניא

לש וכרד לע בסומ "וכרד"ש רומאה שוריפל ףסונ :"ץפחי וכרדו" ןושלה קוידב ףיסוהלו
וכרד לע בסומ הזש 15םישרפמב שוריפה ונשי ,םדאה ץפח תויהל ךירצ הזלש ,('ה ךרד) ה"בקה
.16"וב וחילצמו וכרד ץפח 'ה"ש ,(תושר יניינעב) םדאה לש

לש וכרדש - םהיניב רוביחה - הזמ הריתיו ,םיניינעה ינש םנשי "ץפחי וכרדב"ש רמול שיו
,(עבטהמ הלעמלש) 'יוה ךרד םע דחא רבד תישענ ולש תושרה יניינעב (םיקולא ךרד) םדאה
לע" - 'ה ךרד תמאב איה ("ךיכרד") ולש ךרדה םגש השגרהו הרכהל עיגמ םדאהש הז ידי-לע
.(ונוצר לע ףסונ) ולש גונעתהו ץפחה אוה הזבש ,('יוה) "ץפחי וכרד"ש דע ,"ועסי 'ה יפ

,"וב וחילצמו וכרד ץפח 'ה"ש דע ,םדאה לש וכרד תישענ "'ה ךרד"ש ,אסיג ךדיאל םג ךכ
םע ארובה (ץפח) גונעתד דוחיו רוביחה - "עבטב עבטה ןמ הלעמל לארשיל עיפשמ ה"בקה"
.17ארבנה (ץפח) גונעת

תישענ ("ועסי 'יוה יפ לע") "'יוה ךרד" תישענ (םיקולא ךרד) םדאה ךרד םגש הז ידי-לעו
ידוהיה ייחב םנשיש ןמז לכ :"הילאמ הלוע תבהלש אהתש 'וכ תורנה תא ךתולעהב"ב תומילשה
(עבטה ךרד) "םיקולא ךרד"ו ,תווצמו הרות םייקמש העשב "'יוה ךרד"ה ,תונוש םיכרד יתש
לש ןפואב ריאמ "םדא תמשנ 'ה רנ"ה םאה םיעדוי אל ןיידע ,"ךיכרד" ,ולש תושרה ירבדב
וכרד םגש ךיא שיגרמ םדאהש העשב םנמא ;(םדאה לש תושרה ירבדו ףוגה דצמ) "הילאמ הלוע"
וניינע והז ירה ,ולש עבטה ךרד איה תאז םע דחיבו ,"'ה יפ לע" איה תושר יניינעב
הזו ,ולש עבטהמ הלעמל ,רתויו רתוי הלוע אוהש ,"הילאמ הלוע"ד םגו] "הילאמ" לש יתימאה
.[א"ס ל"נכ ,ולש עבטה השענ אפוג

'ה ןנע ,"'ה יפ לע" ןה םהיתועסמש ךיא יולגב לארשי ינב ואר רבדמה רודבש ,ףיסוהלו
ןמזב ,וישכע ןכ -ןיאש-המ ;"הילאמ" ןיינע תומילש (ךכ לכ) התיה אל אלימב ,םתוא החנהש
,ידוהיה תדובעל עיגהל ךירצ - "ץפחי וכרדו וננוכ רבג ידעצמ 'המ"ש תורמל ירה ,תולגה
ש דע ,"ועסי 'ה יפ לע" ,ותוא ךילומ ה"בקהש ךיא שיגריו ריכי ("הילאמ") ומצעמ אוהש
,(עבטה ךרדמ הלעמלש ןפואל דע ,'ה יכרד לש תיטרפ החגשה יניינעב) יולגב הז תא הארי
.'ה ןנע תא רבדמב ואר לארשי ינבש ומכ

,הכילהה תא וילע ליקמו ךרדה תא ול רשיימ אוהש ךיא ,'ה ןנעד תואצותה תא האורש דעו
יבגל ךכ-רחא בותכש ומכו ,(18"םיברקעו םישחנ גרוה") םילבלבמה םיניינעה תא לטבמו
- תוללכבו ,"ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ךיביוא וצופיו 'ה המוק" - 4ןוראה עוסנב יהיו"
.19ףוגה תחונמו שפנה תחונמ ךותמ ,יעבדכ 'ה תדובעל יאנת ךרד-לע םהש םיימשגה םידועיה

םיניינע לש רוביח ולצא תויהל ךירצ - העיסנל ,ךרדל אצוי םדאש העשב :תוטשפבו
ךרדב תומיאתמה תונכהה לכ םע ןנוכתהל וילע - 20סנה לע ןיכמוס ןיאש ןוויכמ :םייכפה
הרות ירועיש ,הליפת - העיסנה תעב 'ה תדובעל קר אל] החלצהבו הרושכ היהת העיסנהש עבטה
ךרדבש אלא ,(םדאה לש) "וכרד" והזש ,ונייהד ,[העיסנל תוימשגה תונכה םג אלא ,21הקדצו
;(ץפחי וכרד) וכרדב חילצהל 'ה תכרב ול שי - וז

עבטה ךרדב תונכהה לכ תיישע ידכ ךות ירה לכש-רב ותויהלש ,ונממ םיעבות תאז םע דחיבו
ה"בקהש אלא ,תיטרפה וכרדב ומצע חוכב ךלוהש אל ,"'ה יפ לע" והזש שיגרי - ותעיסנל
."'יוה ךרד"ד ןפואב ותוא ךילומ

(תושר יניינעב) העיסנו ךרדה ךותבש הצור ומצעב ה"בקה ירהש ,ולצא הריתס וז ןיאו
תויהל ה"בקה וארב םלועה") םדאה לש עבטה ךרדב (עבטה ךרדמ הלעמלש) "'יוה ךרד" שבלתת
-לע אוה ,וז "'יוה ךרד"ב ךלוה אוהש ןפואהש ,("רשב יניעב - עבטה ךרדב אוהש ומכ הארנ
תואיצמל ומצע תא קיזחמ אוהש דצמ אל ,22ולכש יפ-לע עבטה ךרדב תונכהה לכ תיישע ידי
אובת העיסנהש ,ה"בקה ןוצר והזש ינפמ םא יכ - ךרדל העיסנ ןנכתל ךיא ןיבמש לכש-רבו
.ה"בקה לש וכרדב "הילאמ הלוע" היהי ולש ךרדב ודועבשו ,ויתונכה ידי-לע

דוע תישענ איה ירה ,"'ה יפ לע" ,'יוה ךרד - ולש עבטה ךרדמ השוע ידוהיש הז ידי-לעו
תאז ללגב"ש ךכ ידכ דע ,םייוצר יתלבה םיניינעה לכ תא לטבמש ,'ה ןנע יוליגל ילכ רתוי
."עבטב עבטה ןמ הלעמל לארשיל עיפשמ ה"בקה הנה

איה וזיא רמוא יבר" :23וז תבשד קרפב הנושארה הנשמב הומת רבד ראבל שי ל"נה יפ-לע
."םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ ?םדאה ול רוביש הרשי ךרד

בתכבש) הרותב רבדה שרופמ ירה - "הרשי ךרד איה וזיא" הלאשה יהמ :ןבומ וניא הרואכלו
םאו - 25"'ה יכרד םירשי יכ" ,24"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ" רמאנ הילעש - (הפ-לעבשו
!?םדא לכל "הרשיה ךרד"ה תאטבתמ המב ןבומ ,ןכ

לע דסוימ" רפסהש - אינתה רפסל רעשה ףדב בתוכ ןקזה ונברש המב לואשל רשפא ,הז ןיעמ
דואמ בורק אוה ךיא בטיה ראבל ,ותושעל ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ 26קוספ
"ש דע ,גהנתהל ידוהיה לע ךיא ךרדה שרופמ הרותבש ןוויכמ :"י"הזעב הרצקו הכורא ךרדב
"הרצקו הכורא ךרד"(ב רואיב)ל םיקוקז ךכלש רמוא עודמ ,"'וג דואמ רבדה ךילא בורק
!?"ךילא בורק" אוהש ךיא ןיבהל ידכב ("הרשי ךרד" לע רתוי דוע הפסוה איה "הרצק"ו)

:הזב רואיבה רמול שיו

אפוג הזב ירה ,םדאל הרשיה ךרדה תא הרומ ללכב הרותהש םשכ .הרמאנ תוטרפו תוללכ הרות
.הזב אצויכו ןירדהמה ןמ ןירדהמו ןירדהמ ךרד לע ,27רשיבש רשי - תוגרד ןנשי

לכ םויק ירחאלש ,ונייהד ,28"אתודיסחד ילימ" - ללכב תובא-יקרפד ןכותה והז ירהו
-יקרפב םיפסוותמ - "'ה יכרד םירשי"הו "םירשי 'ה ידוקיפ"ה ,ןיד יפ-לע היתווצמו הרותה
.'וכו רשיבש רשי לש ןפואב ,תודיסח תדימ יפ-לע גהנתהל ךיא תוארוה תובא

םהש יפכ "'ה יכרד םירשי"ד תומילשה רבכ הנשיש ירחאל :הנשמב הלאשה תנבומ הז יפ-לעו
יהמ ,"הרשי ךרד איה וזיא" - "אתודיסחד ילימ" ,תובא-יקרפב יבר לאוש - הרות ןיד יפ-לע
.תודיסחה תדימ יפ-לע ,(המצע הרותב) רשיבש רשי ןפואב גהנתהל ךרדה

יפכ "'ה יכרד םירשי" תודוא הפ רבודמ אל :"םדאה ול רוביש הרשי ךרד" - ףיסומ אוהו
איה וזיא" םא יכ ,(ןל -עמשמ-אק יאמו ,םימייק חטב ירה ,הזש) הרותה ינידב םישרופמ םהש
ךיא רחבי אוהש ("ךיכרד") םדאל הנתינש תושר יניינעב ךרדה ,"םדאה ול רוביש הרשי ךרד
.ןידה-תרושמ םינפל ,תודיסח תדימ לש ןפואב ,הזב גהנתהל

ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ" - "םדאה ול רוביש הרשי ךרד"ה יוטיב ידיל האב המבו
דע ,ול הריאמו הפי וז ךרדש ךיא ,ויתודימו ולכשב שיגרמו ןיחבמ םדאש ,"םדאה ןמ
.ביבס םישנאל םג ךייש הזש ,"םדאה ןמ ול תראפתו"ל

דצמ םהש יפכ "'ה יכרד םירשי"ה יבגל הפסוה תלעפנ "םדאה ול רוביש הרשי ךרד"ה ידי-לעו
דצמ םדאהו ,"הילאמ הלוע תבהלש" ,תומילשה םג לעופ הזו ,ליעל רבודמכ - הרותה יבויח
.הכוראב ל"נכ ,("'ה יכרד םירשי") "'ה ךרד" םע דחא רבד השענ ומצע

בורק אוה ךיא בטיה ראבל" ,אינתה רפס לש רעשה ףדב ז"הדא ירבד םג םינבומ הז יפ-לע
,גהנתהל םיכירצ םידוהיש ךרדה תודוא הרותב שרופמהל ףסונ :"הרצקו הכורא ךרדב דואמ
,תודיסח לש בתכבש הרות ,אפוג הזב אינתה רפס ףיסומ - "'וג דואמ רבדה ךילא בורק" איהש
ךיא ,תימהבה-שפנד לכשב םג ןבויש דע ,תעדו הניב ,המכחב 29"הרצקו הכורא ךרדב" רואיב
- 'וכו רציה תמחלמב גהנתהל ךיאו ,רשיבש רשיד ןפואב אהת ("הילאמ") םדאה תדובעש
.תודיסחה יכרד יפ-לע הגהנהו תודיסחה דומיל ידי -לע האבש הפסוהה לעופב הארנכו

ירבד יילע ןיביבחו יילע םירומחש ,ללכב םירפוס ירבד ידי-לע האבש הפסוהה ךרד-לעו]
תופקה גהנמ תלעמב 31ראובמכ ,לארשי יגהנמ ידי-לע - הזמ הריתיו ,30הרות ירבדמ םירפוס
הרותב שרופמה םימה ךוסינו בתכבש הרותב שרופמה ןייה ךוסינד החמשה יבגל הרות-תחמשב
.[הפ-לעבש

ןוויכ הנה ,ךתולעהב תשרפ תבשב ונידמועב :לעופל עגונב ליעל רומאה לכמ םוכיסה
השעיו ןנובתי דחא לכש םיאתמה ןמז הז ירה ,עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל םיכירצש
"םדא תמשנ 'ה רנ"ה תקלדהב ףיסוהל ,"תורנה תא ךתולעהב"ב ותדובעל עגונב קדצ ןובשח
דע ,םירחאל עגונב ןיבו ,ומצעל עגונב ןיב ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב רתוי דוע ריאת איהש
."הילאמ הלוע תבהלש"ש ןפואל

(ולא תוטלחהב ףקות רתוי דוע ףיסומ הזש ,םיברב טרפבו) תובוט תוטלחה טילחהל :תוטשפבו
.עיגהל רשפאש םוקמו םוקמ לכב תודהיהו הרותה תצפהב ףיסוהל

תא תעדל ךירצ ידוהיו ,םירחא םידוהי לע עיפשהל חוכ שי דחא לכלש ,ליעל רבודמכו
ידכב ומצע תונורסח תעדל ךירצש םשכש ,32ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכ ,ולש תוחוכה
.םהב ףיסוהלו םלצנל ידכב ומצע תולעמ תא תעדל ךירצ םג ךכ ,םנקתל

לא חוכה ןמ ויתולעמ תא איצומו ,ולש העפשהה תולועפב ףיסומ אוהש הז ידי-לע ,הברדאו
.ךרואו בחור ,קמועב ,רתוי דוע ףיסוהל לכויש ,ויתוחוכב רתוי דוע ףיסומ הז ירה ,לעופה

ותדובעב םג אטבתהל רבדה ךירצ ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב "ךתולעהב" תדובעל ףסונו
ותואיצמ לכש דע ,"'ה יפ לע" ןהש ןהב םג שגרויש ,םדאה ייחב תועסמב ,תושר יניינעב
.הכוראב ל"נכ ,"םדא תמשנ 'ה רנ"ד שאבו רואב "הילאמ הלוע"

ידכ קר אל ,ה"בקהמ םידועיהו תוכרבה לכ תא לבקמ אוה ,הזכ ןפואב גהנתמ ידוהיש העשבו
עבטה ןמ הלעמל לארשיל עיפשמ ה"בקה הנה תאז ללגב" אלא ,םילבלבמה םיניינעהמ וילע ןגהל
ינוזמו ייח ,ינבב ,עבטה ךרדמ הלעמלש ןפואב חילצי - ולש םייעבטה םיניינעבש ,"עבטב
םהב וניתונש ימי" ,תובוט םינשו םימי תוכיראל ,המשנה תואירבו ףוגה תואירבבו ,יחיוור
הזמ הריתיו ,34"הנש םירשעו האמ וימי ויהו" דע ,33"הנש םינומש תורובגב םאו הנש םיעבש
.םינש רתוי הברה דוע אלא ,ןורהא תונש ג"כק קר אלו ,35

.המילשהו תיתימאה הלואגב ,םייחצנ םייחל ,ללכ קספה אלל ,םירבועש דעו

,שדוקה-ץראב םיאצמנ ,וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב ,לארשי ינב לכו
36לודג ןהכ ןורהאש ךיא ,ןויצב (ןהכ הארי)ו ,ישילשה שדקמה-תיבב ,שדוקה ריע םילשוריב
- השגדהבו ,"הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב ,"תורנה תא ךתולעהב" - הרונמה תא קילדמ
.אוה-ךורב ףוס-ןיא דעו ,ףוס ןיא דע ,ליח לא ליחמ ,היילע רחא היילעב ,"הלוע"
ישילש ךרכ ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה ןוויסב א"כ ,ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 371-377 'מע

.ב,זק מ"ב (1

.נ"שו .477 'מע ז"טח ש"וקל הארו .חסת ע"ס ו"סרת ךשמה (2

ןיינעה - 'וכ ןוראהמ יוליג אוה הרונמהו ,'וכ הרות 'יחב איה הרונמהש ,ח"ערת ךתולעהב ה"דסמ ריעהלו (3
ה"ד .א,גפרת ךל .בכש 'מע ונתשרפ ת"הוא הארו .(רבדמב תועסמהל רשקב רמאנש) "ןוראה עוסנב יהיו"ד
.(זלר 'מע) ד"לרת ךתולעהב

.הל,י ונתשרפ (4

.גל,םש (5

.ידוקפ פ"ס י"שרפ (6

דצמ איה "הלוע" ,םדאה (עבטו) תואיצמ לע הרומ - "הילאמ" :םיכפה 'ב רוביח אוה "הילאמ הלוע"ש ונייה (7
אפוג הז ןיינעו ."ועסי 'ה יפ לע" ,דימת "הלוע" איה ןכלו ,ולש עבטו ותואיצממ הלעמלש ,'הל ולש לוטיבה
.ולש עבטהו תואיצמה - "הילאמ" השענ

.(ט"שעבה םשב) יעסמ 'פ שיר 'םירפא הנחמ לגד' (8

.(בנש'א ע"ס יעסמ ת"הוא) םוי לכ ךשמב תועסמ ב"מה םנשי - רתוי תויטרפבו

.ךליאו טי,ט ונתשרפ (9

ןייק אטינ זיא'ס זא - (תועסמה תשרפ ינפלש הרותב השרפה) ונתשרפב ינש-חספמ דומילה הזב שיו (10
."'ה יפ לע" םה םדאה תועסמ לכש הז קדצ ןובשחו ןיינעהב םג .ןלאפראפ

.גכ,זל םיליהת (11

תורעהב .ה"כקס ט"שכב ותרות הארו .ג"ס תופסוה 'בוט םש רתכ' ,לולא י"ח "םוי םויה" - ט"שעבה תרותכ (12
.ונר 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ .ב,חי ת"וקלל תופסוהב - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ

.ןוושח ד"י 'םוי םויה' (13

.טי,חי אריו (14

.םש םיליהת ד"וצמו ע"באר (15

.םש ד"וצמ (16

.ךליאו ב"יפ ז"לרת הככו ךשמה האר (17

.דל,י ונתשרפ י"שרפ (18

.ט"פ הבושת 'לה ם"במר האר (19

.ב,דס םיחספ (20

ןבומכ ,תפסונ הכרבל םדאה קוקז העיסנה תעב יכ ,םינמז ראשב הקדצמ ש"כמב ,הקדצב ףיסוהל - הברדאו (21
.ךרדה-תליפת תרימאמ

עבטה ךרדב םדאה תונכה ל"צש ,צ"מות יניינעב תוחילשו ךרדב העיסנל עגונב םג אוה ןכ - תויטרפבו (22
.'וכ

.ינש קרפ (23

.י,די עשוה (24

.ט,טי םיליהת (25

.די,ל םיבצינ (26

.ב"ויכו ,תורהט רדסבש תורהט תכסמ ד"ע (27

.א,ל ק"ב (28

הנשמב אוה תובאבש "הרשיה ךרד"ה רואיב כ"אשמ) םיקרפ ן"ג ובו ,"הרצקו הכורא ךרד" רמאנ אינתה רעשב (29
תמדקה" הארו .'וכו רציה תמחלמב אלימבו ,הזה "רבד"בו םשה תדובעב תוצע ד"ע רבודמה אינתב יכ - (תחא
.הכוראב "טקלמה

.דועו .נ"שו .ד"ה א"פ תוכרב ימלשורי .ב,חפ ןירדהנס הנשמ (30

.ג,ס תוכוס ת"וקל (31

.נ"שו .חסת 'מע ד"ח .חעש 'מע ג"ח ולש שדוק-תורגא (32

.י,צ םיליהת (33

.ג,ו תישארב (34

הברה) םינש תואמ כ"וכ םימי וכיראהש לובמה ינפל םימלועל היה רבכ יכ - םלועה עבטל הריתס הז ןיאו (35
עבטה היה ןכש ,עמשמ (םולכ הזב שריפ אל י"שרש הזמו) םיבותכה תוטשפמו] ארקב שרופמכ ,(הנש כ"קמ רתוי
םינש יפלא רבכ םימייקש תונליא המכב הארנכ - הז ןיעמ אצמנ הזה ןמזב םגו .[לובמה ינפל םדא ינב בורב
,לארשיב - םהיניבו ,רבדמה ןימב כ"וכאעו ,[הנש כ"קמ רתוי םייחש םינימ םנשי ח"עבב םגש םירמוא שיו]
."ימע ימי ץעה ימיכ"ש הז לע ףסונ ,םלועה ארבנ םליבשבש

.(ב"עס ,דיק םיחספ - דחא ה"דות .ב,ה אמוי) םהמע ןרהאו השמ ק"מהיב הנבישכ ירהש (36


יצמאמ לכב ןיינעתהל ךירצ אוהש םוקמ לכבו אוה רשאב דחא לכ"
הסנרפ רחא שפחמ אוהש ומכ תינחור הסנרפ הזיא אוצמל . .וחוכ
"תימשג

עגונב קדצ ןובשח תכירעל םיאתמה ןמזה אוה ךתולעהב תשרפ תבש
"הילאמ הלוע תבהלש אהת"ד הדובעל
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"תולגמ האיצי" קר אל


?"הלוג" הלימה תא הכותב תללוכ "הלואג" הלימהש ןכתיי דציכ

:בותכב הלואג לש תונושל 'דמ לחה .םינוש םייוטיבב הרותב ןייוצמ הלואגה ןיינע
תנווכש יפ-לע -ףאו ."יתאבהו" - ישימחה ןושלהו ,"יתחקלו יתלאגו ,יתלציהו ,יתאצוהו"
."הלואג" ןושלב יוליע ונשי ,תולגמ האיציד יללכה ןכותה אוה ולא תונושל לכ

תביתד תויתוא ןתוא איה "הלואג" תבית :אלפ רבד ונא םיאור "הלואג" הלימב [...]
!ף"לא תפסותב אלא (תולג) "הלוג"

,ןיארומא ןירת" :םישוריפ ינש םנשי ("השאר לע הלוגו") "הלוג" הלימבש שרדמב אתיאדכו
הדי-לעש ףלאה תפסות"ש ,הזב רואיבה עודיו ."הלואג רמא דחו (תולג ןושל) הלוג רמא דח
ינבד הדובעה ידי-לעו ,"םלוע לש ופולא"ד ף"לאה לע יאק "הלואג תניחב הלוג תניחבמ השענ
השענ ,תולגב םלוע לש ופולא לש ף"לאה תא (תולגלו ךישמהל) "סינכהל" תולגב לארשי
."הלואג" - "הלוג"מ

הלואג (תבית)ש ןכתייה ,ןכ םאו .תולגמ רומגה ךפיה איה הלואג :ןבומ וניא הרואכלו
אקווד (תישענו) תבכרומ הלואג :הזמ הריתיו ,(תולג) "הלוג" תבית תא הכותב תללוכ
ף"לא תוא קר איה הפסוההו ,"הלוג" םצעב ןניה "הלואג"ד תויתואה בורש דע ,הלוג (תבית)מ
!?"הלוג"ד ל"מיגה ראשנ (הלואגד) הביתה שאר םגו ;הדיחי

:הזב רואיבה רמול שיו

היהש םלועהו תולועפה ,םייחה תא םיחינזמ תולגמ האיציה ידי-לעש ,השוריפ ןיא הלואג
אל) תישענ תולגב תדבעושמ םדוק התיהש תואיצמהש ,השוריפ הלואג :הברדא .תולגב (םדוק)
.תררחושמ (אלא ,ו"ח הלטב

םיראשנש םיניינע םוש ןיא .ררחתשמ לכהש ,איה המילשהו תיתימאה הלואגד תומילשו הלעמהו
"םידבוא"הו "םיחדינ"ה וליפא .ןיינע םוש תולגב וריתוי אל ,תולגב "םידובא" ו"ח
תוכיאבו תומכב המילשו תיתימא הלואג היהת הלואגה .ולאגי - (תמא תרותב ךכ םיארקנש)
- לארשי ינב לכו ידוהי לכ :םהבש טרפבש טרפה דע םהבש לודג ללכהמ ,םירבדה לכב
םע ,"םתא םבהזו םפסכ" - םלועב םקלח םגו ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
תומוא םג) םדאה ינב לכ תאו םדא לכ ררחשת הלואגה .תולגב םהיגשיהו םהיתולועפ לכ
.ויניינע לכ לע טרפב דחאו דחא לכו ,םלועה יניינע לכו (םלועה

לטביש :יתולגה םבצמ לטבתיש אלא ,האלה םג םיראשנ תולגב (םייבויחה) םיניינעה לכ
םלועה תוימשגו עבטה יכרדל דובעישהו ,תימינפהו תיתימאה םתואיצמ לע הסכמה רתסהו םלעהה
.הזמ לשלתשמה

היהי וא םלוע לש וגהנממ רבד לטביי חישמה תומיבש בלה לע הלעי לא" :ם"במרה ןיד קספכו
הזה םלועה ןיב ןיא םימכח ורמא ...גהונ וגהנמכ םלוע אלא ,תישארב השעמב שודיח םש
,"תמאה תדל םלוכ ורזחיו"ש - היהי זא שודיחה ,"דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל
הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ רמאנש דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה (חישמ) ןקתיו"
."דחא םכש ודבועלו 'ה םשב םלוכ אורקל

הלואגה :ף"לא תפסותב - לבא ,"הלוג" תבית תא תללוכ "הלואג" תבית עודמ ןבומ הז יפ-לע
-לע) "הלוג"(ב םייח)ה תא תולעהל הניינע הלואגה :הברדא ,תולג(ב הדובע)ה תלטבמ הניא
."הלואג" תושעל אפוג הזמו (תולגהמ םיניינעה לכ רורחש ידי
ג ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייאב ג"י ,םישודק-ירחא תשרפ תבש תחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 179-177 'מערקיעה אוה השעמה


"הברה םידימלת ודימעהו"


הרותב שדח רועיש םיקהל דחאו דחא לכ לע

תבהלש אהת"ש דע ,"םדא תמשנ 'ה רנ"ב ולש תוימשגהו ףוגה תא ריאיש ידוהי לכמ םיעבות
יניעל רכינש ןפואב ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב המצעמ הריאמו תקלוד ותמשנש ,"הילאמ הלוע
.לכ

םג לעפיש ,תלוזה לע העפשהו הדובעהל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה תויהל הכירצ הדובעהו
,"הברה םידימלת ודימעהו" - הנשמה תארוהכ ."הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב ריאיש ידוהי לע
.("הילאמ") םמצע חוכב םתדובע ושעיש ,םה םהילגר לע םדימעהל ךירצ

,רתויב ןוכנו יאדכש ,הכוראב הנורחאל רבודמה תודוא םעפה דוע ררועל תונמדזהה ןאכו
- םישנ ,םישנאל עגונב - םישנא ,םיברב הרות דומילב שדח רועיש םיקהל לדתשי ידוהי לכש
םה ,שדח רבד םידמול רשאכ ,םידלי לש עבטב םיאורש יפכ) ףטל עגונב - ףטו ,םישנל עגונב
,חבושמ הז ירה הברמה לכו ,לארשימ הרשעב רועיש - בוט המו .(םהירבחל ףכית תאז םירפסמ
."הברה םידימלת ודימעהו" הנשמה תארוהל םאתהב

תויהל הכירצ הרותהו ,ידוהי לכל הרמאנ "הברה םידימלת ודימעהו" הנשמה תארוהש ןוויכמ
ירה ,םידימלת יוביר םויה דע דימעה רבכש ימ וליפאש ןכ-םא ןבומ ,םישדח ךיניעב םוי לכב
דוע דימעהלו ,וז הארוה םויקב ךישמהל ונממ שרדנ ,םעפה דוע הנשמה תא םויה דמולשכ
ליעל רבודמה יפ-לע טרפבו ,התע דע ותדובעל ךרעב "הברה" - "הברה םידימלת"ו ,םידימלת
רבכש המ לכש השגרהב ,ידימת ןפואב רתויו רתוי הלוע אוהש ךכב תאטבתמ תיתימא הדובעש
!"קחוד תיבה לעבו הברה רכשהו םילצע םילעופהו הבורמ הכאלמהו רצק םויה" ןיידע הנה לעפ
,נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה ןוויסב ז"ט ,ךתולעהב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(שידיאמ םוגרת - 332-331 'מע ג ךרכ


"םישדח"ד ןפואב יברה תוחילש אלמל

תארוהל םאתהב) םימעפ א"ק הז לע רזוחש דעו ,רבעב רבכ דמלש ןיינע לע רזוח רשאכ םג
לש ןיינע תויהל ךירצ ירהש ,ןשי רבד לע רזוחש ןפואב הז ןיא - (אינתב ןקזה ר"ומדא
תויהל ךירצ ,ןכש ןוויכמו ,(םיטפשמ 'פ א"ותב ראובמכ) "תורוע דוביע" תמגודב הדובע
."םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב"ד ןפואב הז דומיל

רשאכ טרפבו ,"'וכ םייקו יח ךלמ ךינפל ינא הדומ" רמואו ותנשמ ררועתמ ידוהי רשאכ
ןיינע תא (שפנ לכל הוושה) רודיסה תלחתהב איבמש ןקזה ר"ומדא לש ורודיס יפ-לע גהנתמ
היתווצמו הרותה יניינע לכ ולצא םישענ יזא - "דימת ידגנל 'יוה יתיוויש"ד תוננובתהה
שיגרמש ןוויכמ ,שדח םוי והזש תעדל ידכ "חול"ב לכתסהל ךירצ אלש םשכו ,"םישדח"ד ןפואב
ועדויב ,תווצמו הרותה יניינעד שודיחב תוננובתהל ךירצ וניא ןכ ומכ ,ומצעב תאז
."ונימי ךרואו ונייח" םה ולא םיניינעש

סחייתהל ןיאש - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כד תוחילשה יולימ םע רושקה לכל עגונב ןכ ומכו
םויב וב וליאכ" ,"םישדח"ד ןפואב םא יכ ,ןמז ךשמ ינפל הנתינש תוחילש לאכ רבדל
."םהילע תיווטצנ
ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה זומת ח"רדא ,תקוח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 2076 'מע גיבר יצוצינ


ןמית ידוהי


,ןמית ידוהי חסונב 'לאלכת' רודיס לע ססבתמ יברה
ינפל םילשוריב ספדוהש ,ש"שרה תונווכ םע רודיס לבקמו
לש ןבומב 'תויולגה גוזימ'ל דגנתמ יברה * הנש האמכ
תוברעתה ינפמ ריהזמ * תונושה תורוסמהו םיגהנמה שוטשט
דוע * ןמית תואצוי תוחפשמ 'ןונכת'ב תוילאיצוס תודבוע
לארשי-ץראבו םתדלוה ץראב ןמית ידוהי לע

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,(זטק -וטק 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) והיעשי לארשי רמל יברה בתכ ו"כשת חספה גח ברעב
יל התיה המיענ העתפה" :תסנכה ר"וי ךכ-רחאו תסנכה ר"וי ןגס תמייוסמ הפוקת שמיש רשא
:בתוכו יברה ףיסומ חספה -גחל הכרב רחאל ."...הלואגה שדוח ,ןסינב 'ד םוימ ובתכמ לבקל

יל היה דחוימבו ,"לאלכת" רודיסה דעב ול הדוא םעפה דוע וז תונמדזהב .ב.נ
.תוכרב עבש עגונב גהנמ רוריבב רבכ אל הז רזעל

הקזח יתווקת עיבהל ינוצר ,ונתחישו ונתשיגפ רכוזש ובתוכ לע יכמתסהב
םילשורי ,םוקמה חורב גהנתתש השדחה תסנכב ותעפשה האלמ יכה הדימב לצנמש
...שדוקה-ץראב שדוקה ריע

רפיס (16-17 'מע גי ןויליג 'תורשקתה' האר) ותעשב ?בתכמב תרכזנה השיגפה המייקתה יתמ
:ןהכה םחנמ ברה

לארשי רמ תירבה תוצראב רקיב ןמז ותואב .םירופיכה-םויב יברה תציחמב יתיהש ה"כשתב"
'תודיחי'ב ומע יתייה .ול עייסל ץראהמ יתשקבתנ ינא .(תסנכה ר"וי ןגס זא שמיש) והיעשי
התואמ םירבד דוע ."לארשי -ץרא תויעב לע תדחוימ דואמ הרוצב רביד יברה זאו ,יברה לצא
.ןמקל ,'תודיחי'

'לאלכת' רודיסמ היאר

ןדע ןגב" הכרבה חסונ לע יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרה תלאשל הבושתב ,ןכמ רחאל םיישדוחכ
:(ושדוק די-בתכב ,תרגיא לש הפוסב) יברה ובישה ,ןיאושינ תכרבבש ,"םדקמ

הז םגש - "ןדע ןגל םדקמ" םתסריגש ינמיתה (רודיס) לאלכתב התע יתיאר
.ארקבכ םוקמה לע אלו ןמזה לע יאק "םדקמ" הכרבהבש חיכומ

ךיראתה .ח"כשת'ה - יוגש ךיראתה םשו 331-332 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקילב עיפומ בתכמה)
.(ה"כשת'ה - אוה ןוכנה

ןמית תרות ןוידפ

ןמית ידוהי תרות ןוידפ ןיינעב םעפה - והיעשי רמל הנופו יברה בש ןכמ רחאל םינש רשעכ
'מע 991 ןויליג 'ד"בח רפכ' ;לדנימ ןסינ 'ר ח"הרה תורצואמ ספדנ - ו"לשת לולאב י"ח)
:(168

יתנווכ .ןמית ידוהי תרות ןוידפל עגונב םג ליעפ ודובכ רשא הקזח יתווקת
שדחמ האצוה םג תוברל ,רוא ואר אל ןיידעש הז חטשב םיבתכה לש רואל האצוהל
,"תואיצמה רקי" ,ליגרה ןונגסב ,ושענו ,קושה ןמ ולזאו וספדנ רבכש הלא לש
.עמשמ יתרת רקי

:ךישממ יברה

יל רמאש יל המודמכ ,לאלכתה הרושת יל ונתונב ינורכזב םשרכ ,רשא טרפבו
.רואל-האצוההב קלח ול היהש

םילועה םע םירפס ףילחהל יברה שקיב (לר 'מע ו ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת תנשב יכ ןייוצי]
םהמ לבקלו ת"הק ירפסמ םהל תתל עיצמ יברה .ןמיתו הקירפא-ןופצ תונידממ ,ץראל םישדחה
.(ףסונ קתוע םהמ ןיאש ולאכ דחוימב ,םירפס

תודעה לוטיב דגנ

תונושה תודעה ינייפאמ תקיחמ - 'ךותיה רוכ' לש תוינידמב הידסיימ ולגד הנידמה םוקב
לכ בוברעו גוזימ ,רמולכ ,'היצרגטניא' לש השיג וטקנ םה .דחא ילארשי סופיט תריציו
'תודיחי'המ (ליעל רכזנה) ןהכה םחנמ ברה רפיס וז הדוקנב יברה לש ותעד לע .תויולגה
:ה"כשת תנשב

תרוסמה תרימשב ךרוצה תא זא שיגדה אוה .ללכב םילועהו ןמית ילוע תייעב תא הלעה יברה"
,םתטילק לקת ךכ .דחא םוקמב ונכושי תמייוסמ תולג ילועש ךכל גואדל ןכו הדעו הדע לכ לש
.תינחורה הניחבהמ ןהו תימשגה הניחבהמ ןה

םע תוללכ יכ ,הבושתב ריכזה יברה .'תויולגה גוזימ'ל דגנתמ יברה םא הלאשה הלאשנ"
םירעש ב"י דגנכ תואחסונ ב"י - 'הלעי ותליסמב טבש לכ'ו ,םיטבש ב"יל קלחנ לארשי
רבדהו םלקלקל ןיא ,םהב הגהנ הדע לכש םיגהונהו םילגרהה יכ ףיסוה יברה .הזב אצויכו
.ץראב םתומלקאתהב ףיסומ וניא

'החפשמה ןונכת'ב וקסעי אל םילאיצוסה םידבועהש גואדל - זא הלעה יברהש תפסונ הדוקנ"
.'ךנחלושל ביבס םיתיז יליתשכ ךינב'ל תוליגר ןהו ,חרזמה תוצראמ ולעש תוחפשמה לצא

םיעדוי לוכה ...והיעשי לארשי תא םכמע ואיבהו תופקהל ילא ועיגת' :זא יל רמא יברה"
."היה ךכ .'...םיילארשיצרא והיעשי לארשיו םתאש

"ךילהתה ךראתיש יאדכ"

תנשמ תרגיאב יברה בתוכש םירבד הנה ,ץראב תומלקאתההו תויולגה גוזימ תלאש ןיינעב
:(זיר 'מע זי ךרכ שדוק תורגא) י"חשת

וקורממ וניחא לש ('וכ ונתפוקתד םייחה ןפואב) גוזימה ךילהת ךראתיש יאדכו
,םימלשו םיאירב הז גוזיממ ואצייש דבלבו רתוי םינש המכו המכ 'וכ ןמיתו
.יסחי ןפואב םימלש םינפ לכ לע

ןמיתמ קיתע רודיס

ינפל 'הווצמ תוחילש'ה תקולח תעב ידוהי רבע (64-63 'מע 'תוקדצ ערוז') א"שנת תבטב 'כב
חלשנו הנש האמכ ינפל םילשוריב רוא-האר רודיסה .ןמית חסונב רודיס יברל שיגהו יברה
.לארשי-ץראמ רודיסב ללפתהל ולכויש ידכ ןמיתל םשמ

?יליבשב הז :יברה

.ןכ :ל"נה

?ש"שרה תונווכ םע הז :יברה

.ןכ :ל"נה

ןפואב םינפ-לכ-לע םלשל ךירצ רפס לכ ליבשב" ורמואב - םיפסונ םירלוד ינש ןתנ יברה
."ילמס

הנווכה םג .תונווכה םע ,הז רודיסבש תוליפתה לכ ומייוקיש ןוצר יהיו" :ףיסוה יברה
חמצ תא' הליפתהמ לחה ,תוטשפבו לעופב תוליפתה ומייוקיש חרכהל המוד הז ןיא ךא ,תיחרכה
."'חימצת הרהמ ךדבע דוד

ףוס רבדל ןיא

תוחילש'ה תקולחב יברה ינפל רבע (65-64 'מע םש - ב"נשת ןוושחרמב 'ה) תרחא תונמדזהבו
'הקזחה די'מ הדובע רפס יברל שיגה הלה .ם"במרה יבתכ רקחל 'השמ ןוכמ' להנמ 'הווצמ
.חפאק תרודהמ ,ם"במרל

?תואצוהב לפטמ התא :יברה

.וז האצוה להנמ ינא :ל"נה

?ןוכמה לכ לש :יברה

.ןכ :ל"נה

.ןכ םג רבעב םירפסה תא יתלביק .תובוט תורושבו הבר החלצה :יברה

.ולא םירפסב ודמליש הצלמה שקיב ל"נה

בותכל יימי לכ ךרטצא יזא - ףוס רבדל ןיא זא יכ םיבתכמ תתל ללכ גוהנ ןיא :יברה
.םיבתכמ

.םינושארה םירפסל בתכמ רבעב ןתנ רבכ יברהש ריכזה ןוכמה להנמל הוולנש ימ

לכב .םיאבה םירפסה לכ ליבשב עבות התא תחא םעפ יתבתכשכ ,האור התא :(ךויחב) יברה
.םעפה דוע ותוא סיפדתו חלשנ רבכש בתכמה תא חקית ,ןפוא

ןמית ידוהי תייעב

:(168 'מע 991 ןויליג 'ד"בח רפכ') והיעשי לארשי רמל יברה בתוכ ו"לשת לולא י"חב

הארנ הזב תוננובתהה ירחאל ,ןמית ידוהי םע הרושקה ,בתוכ התודוא היעבהב
אובת תולדתשההש רתוי בוט ,תירבה-תוצראב ולא ןוגכ תולועפב ליגרה יפכש יל
רשא םידרפסה וניחאמ םינפ-לכ-לע וא תירבה-תוצרא יניתנ םהש ןמית יאצוימ
.החלצהב היהיש ןוצר-יהיו .יתלוכי יפכ הזב לדתשא ינא םג .תירבה -תוצראב

ןמית ידוהי תאיצי תייגוסב קסוע בתכמה יכ הארנ ךא ,תואדווב הרורב הניא בתכמה תנווכ
.םצראמ

ןמיתב הווקמ

'מע 'תוקדצ ערוז' - א"שנת'ה ןוויסב 'כ) 'הווצמ תוחילש'ה ךלהמב יברה תא לאש ינולפ
ךכ לע .תושפנ-תנכסב ךורכ רבדהש ושיגדהב ,הווקמ םש תונבל ידכ ןמיתל עוסנל םא (125
.ןכ :יברה ול בישה

?תיקוח הזיו ךל שי :יברה לאש ןכמ רחאל

.םש הלשממה יגוחב דואמ יתוא םידבכמ .ןכ :ל"נה

?יקוח הז לבא :יברה

.ןכ :ל"נה

.עוסנל דואמ יאדכ זאו ,יקוח ןפואב קר עס :יברה

.הקדצל םש תתלו ,יקוח ןפואב ןמיתב ותוא ףילחהל :ףסונ רלוד ול קינעה יברה

ם"במרה םע קודה רשק

לע) החישב יברה אטבתמ ךכ .ןמית ידוהיל תועגונה יברה לש תויוסחייתה המכב םותחנ
:(648 'מע ב ךרכ 'תוכלמ ןיי' - תונושה ם"במרה תורודהמ

ידי-לע ,ם"במרה םע קודה רשק ןמית ידוהי ומייק ,ןמיתב לבוקמה יפ-לע
םינוקיתה יפ-לע םהירפס תא היגהלו ןכדעל וחלש םעפל םעפמו ,'וכ םיחולש
םהירבדלש ךכ ם"במרה לש ,םינורחאה ינורחאל דע ,םינורחאה תומלשההו
.רתויב תקייודמהו תנקותמה איה םדיבש הרודהמה

ריכזמ (2436 'מע ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה' - מ"דשת בא-םחנמב א"כ) תרחא תונמדזהב
:ריהבמו ,חפאק ברה תאצוהבש ם"במרהל 'תוינשמה שוריפ' תרודהמ תא יברה

ללוכ ,ם"במרה לש וירפס תא תועיבקב דומלל םיליגר ויה םשש ,ןמיתמ ואצומש
.םש הרוגשה הפשה יהוז ירהש ,תיברעה הפשב בתכנש תוינשמה שוריפ

די-יבתכל - ם"במרב תרחא וא וז הסריג ררבל ואובב - יברה ןייצמ תובר םימעפ ,םנמאו
.(1 ללכ רשע-הנומש קרפ 'ם"במרה יללכ' האר) םינמיתה

.[דועו ם"במרה דומיל תנקת רבד-לע רבעב וניתמישרב דוע הארו]

"םינברה םע רבדתהל"

:ש"נא ינקסעמ דחאל יברה בתוכ (במש 'מע י ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת טבשב ג"כב

םידליל תבש תוביסמ ךורעל םדיב םיעירפמ םינמיתהמ םידחאש בתוכש המ
אוה םעטה רשפאו .הזב םימעט ראבמ וניאו ,תבשב רוסא והז םתעדל יכ ,תודליו
םינברה םע רבדתהל וילע היה - אוה ןכ םאו ...זא דוקירהו הרישה ינפמ
.הווצמ לש החמשב רבדה תא םישורפ וריתה רבכמ הזש ,םהל ראבלו םינמיתה
אוה דחא ל"נה לכב םיענמנה םעט ירהו ,רדסה תעשב חספב םג ...הרות-תחמשב
ידי-לע דסייתנ תבש תביסמד ןיינעהש םהל ריבסיו ...'וכו בוט-םויו תבשב
םינברה וריתישכו ...לארשי אישנ ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ןיא םג אלימבו ...תבש תוביסמהב הז ידי-לע ףסותי חטב ירה ןיינעה תא םהלש
ודשחי אלש ידכ ,םדקהב רבדה רדסיש יתווקתו .םידרפסל םיזנכשא ןיב קוליח
...םיזנכשאה יגהנמב םידרפסה םינמיתה ינב תא ףוכל םיצורש םתוא


תודיסחה ינייעממ


ךתולעהב תשרפ


(ד,ח) בהז השקמ הרנמה השעמ הזו

(י"שר) הירביא טשפל ...סנרוקב שיקמו התיה בהז רכיכ לש תשע
- "השקמ" היהיש לועפל ךירצ ,'הרונמ' ומצעמ תושעל הצורש ימ - "הרונמה השעמ הזו"
.תויעבטה ויתודימ תא ("סנרוקב שיקמ") לטבלו רובשל וילע
(בל 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(ד,ח) אוה השקמ החרפ דע הכרי דע

םלוכ ,תונוילעה תוניחבל זמורה ,"החרפ" ןהו ,לארשיב תותוחפה תוגרדל זמורה ,"הכרי" ןה
תמגודב אוה לארשי-םע .תלוזה אלב םלש וניא םלועל ידוהי .המלש תחא המוק - "תחא השקמ"
.לגרל קוקז שארהו שארל הקוקז לגרהש ,םדאה ףוג
(גל 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


וא םכל הקחר ךרדב וא שפנל אמט היהי יכ שיא שיא
(י,ט) 'הל חספ השעו םכיתרדל

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

,ושפנ תא אמיטו אטחב לשכנש ידוהי שי םא - "שפנל אמט היהי יכ שיא שיא"

,רשיה ךרדמ קחרתהש - "הקוחר ךרדב וא"

ותגאד תמחמ 'ה תא דבוע אוה :וא .םלועה יגונעתל תורסמתהה איה ךכל הביסה - "םכל"
.שנועה-תארי ךותמ ונייהד ("םכל") דבלב ומצעל

דימעיו וינב ויחיש ידכ אלא םימש םשל וניא תווצמבו הרותב וקוסיע - "םכיתורודל וא"
.וירחא תורוד

הבושתב רוזחלו (חס הפ - חספ) ויאטח לע ה"בקה ינפל תודוותהל וילע - "'הל חספ השעו"
.המלש
(המ 'מע הרות-רוא)


(י,ט) הקחר ךרדב וא

(י"שר) תיבב ומע הצמו ץמח - ינש חספ

ומע הצמו ץמח" ןכל .הבושתה תדובעל זמור ,םייוסמ ןורסיח אלמלו ןקתל דעונש ,ינש חספ
דע ,בוטל - ערה תא למסמה - ץמחה תא םג ךופהל הבושת-לעב לש וחוכב ןכש ,"תיבב
(םיקידצה תדובעל זמורה) ןושאר חספב ,תאז תמועל .(ופ אמוי) "תויכזכ ול ושענ תונודז"ש
ותוא החוד אלא ערה םע ללכ קסעתמ וניא קידצה ןכש ,אצמי-לבו הארי-לבב אוה ץמחה
.ונממ וקיחרמו
(118 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,י) ףסכ תרצוצח יתש ךל השע

הרוצ וניא ה"בקה ףאו ,דבלב הרוצ יצח אלא וניא םדאה .הרוצ יאצח יתש - "תורצוצח יתש"
.המלש הרוצ תרצונ דחי םתורבחתהב קרו ;(לוכיבכ) המלש

א'מ 'א תואה ףוריצב קרו ,"םד" אלא וניא ומצע ינפב םדאה :"םדא" תלימב זמרנ רבדה)
.("םדא" - םלש רבד השענ אוה ,'םלוע לש ופול

הזע הבהא םהיניב רורשל תבייח "הרוצ יאצח יתש" םה לארשיו ה"בקהש ןוויכמ - "ףסכ"
ודבל דחא לכו "דחא םצע" םהינשש ,ןבו באב אוהש יפכ .("יתפסכנ ףוסכנ" ןושלמ "ףסכ")
."הרוצ יצח" אלא וניא
(המ 'מע הרות-רוא)

* * *

המלש הרוצ וניא םדאה :"ךיקולא 'ה םע היהת םימת" ,(חי םיטפוש) רמאנש םג והז
.("ךיקולא 'ה םע") ה"בקה םע דחייתמ אוה רשאכ קר אלא ("םימת")
(סש 'מע רוא-להי)


םתערהו םכתא ררצה רצה לע םכצראב המחלמ ואבת יכו
(ט,י) תרצצחב

,תונערופו הרצ וזיא םדאל העיגמשכ - "ררוצה רצה"

דוגינב ,החמש ררועמ תורצוצחה לוק) החמשבו הבהאב הלבקל וילע - "תורצוצחב םתוערהו"
.(הדרח ררועמה רפושה לוקל

."הצר"ל "הרצ"ו "רצה" תא תכפוה הבהאב םירוסיי תלבקו
(בי 'מע בוט-םש-רתכ)תובא יקרפ


"םימש םשל ויהי ךישעמ לכו"

השורי הניאש - הרות דומלל ךמצע ןקתהו ,ךלשכ ךילע ביבח ךרבח ןוממ יהי :רמוא יסוי יבר
(ו הנשמ ,א קרפ) םימש םשל ויהי ךישעמ לכו ,ךל

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

תרזוח הרות ,םכח יבא-יבאו םכח יבאו ליאוה ,רמאת אלש - הרות דומלל ךמצע ןקתה
קסוע התאש העשב ףא - םימש םשל ויהי ךישעמ לכו .הירחא שקבל ךירצ יניאו ,הלש הינסכאל
.ךנוק ןוצר תושעל אירב היהתש אלא ,ךפוג תונהל ןווכת אל ,ץרא-ךרדבו הייתשו הליכאב

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

םהילע ךרבל בייח םדא ןיא ןידה-תרושמש םלועה יניינעמ שי - םימש םשל ויהי ךישעמ לכו
םדא בייח תודיסח תדימ דצמש ,ונדמלמ אנתהו .(הלטבל הכרב םושמ ,םהילע ךרבל רוסאו)
רמואש הז ידי-לע ,הכרבב םיבייח םניאש הלא לש םג ,"ךישעמ לכב" "םימש םש" ריכזהל
.הזב אצויכו ,"ל-אל הדות" ,"'ה ךורב"
'מע א ךרכ תובא -יקרפל םירואיב ;הגומ יתלב - מ"שת'ה יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(119

םנמא ."והעד ךיכרד לכב"ד הדובעה וזש ובתכ םישרפמה - םימש םשל ויהי ךישעמ לכו
:הדובע ינפוא ינש םה רתוי תויטרפב

תא דבוע םג אוהו ,םימש םשל איה (לשמל) םדאה תליכאש ,אוה "םימש םשל ויהי ךישעמ לכו"
אוה "והעד ךיכרד לכב" וליאו .הווצמ אל ,לוח רבד איה המצע הליכאה ךא ,הליכאה חוכב 'ה
תליכא ,הווצמ תדועס ,תבש תליכא תמגודב תישענ איהו ,המצע הליכאב איה 'ה תא ותעידיש -
.[...] הווצמ םמצע םהש ,הזב אצויכו םישדוק

ידיל אב םדאש העשב .ה"בקה לש ותודחאב םדאה תרכה תדימב םייולת ולא הדובע ינפוא ינשו
תניחבב איה תאז לכב לבא ,יקולאה חוכהמ דבלב הראה םנמא איה םלועה תואיצמ לכש הרכה
ותואיצמ לכש לפט רבד תמגודב) דבלב "םימש םשל" םה וישעמ לכ יזא - םינפ-לכ-לע "לפט"
,"ודבלמ דוע ןיא"ש שיגרמו ריכמשכ וליאו .(םינפ-לכ-לע לפט אוה לבא ,רקיעה ליבשב איה
םג הנה ,לפט ןושל אוהש "דוע" םשב וליפא ארקנ וניאו ה"בקה יבגל ספאו ןיא אוה םלועהש
.השודקב םישענ תושרה ירבד
(120 'מע א ךרכ תובא-יקרפל םירואיב ;931,907 'מע 'ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)

םישעמה לכ קר אל הזב הנווכהש ,"ךישעמ לכ" קוידה שרפל שי - םימש םשל ויהי ךישעמ לכו
וניאש השעמב ןטק קלח שי םא ,ןכש .םימש םשל ולוכ-לכ היהי ומצע השעמ לכש ,םג אלא ,ךלש
."ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" לש ךפהה אוהש תויה ,"ול הרזש הדובע" וז ירה - םימש-םשל
(120 'מע א ךרכ תובא-יקרפל םירואיב ;220 'מע א ךרכ ב"נשת'ה תוחישה-רפס)גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע


ד"בח בתכו ל"זיראה בתכ * 'ןיד-תיב תותימ עברא' תלבק

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

עמש-תאירקב תותימ 'ד

- םדא לכל תסחייתמ (1רהוזב הרוקמש) "ןיד-תיב תותימ עברא וילע לבקל" םימכח-תנקת
רחאל תאז םירמוא 2ד"בח חסונ יפל .ןונחת וב םירמואש םוי לכלו - םירומג םיקידצל םג
."הטימה-לע-עמש -תאירק" חסונ ךותב ,יודיווה

קר הרסח םא וליפא ,דוסה יפ-לעש ינפמ ,םיקידצל םג ,םדא לכל ךייש רבדהש הביסה
.3רומח רבדב םגפ וליאכ בשחנ רבדה ,'וכו הליפת ,ןיליפת ,עמש-תאירקב הנווכ

ורמאי אלש ,יתעמש ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה ג"הרה עיפשמהו הבישיה-שאר םשב
-תריסמל תאז םירשקמש ןוויכ םעטה ילואו] "תצקמב םינפ-לכ-לע ,הזב זחוא"ש ימ אלא תאז
קוחר ובילו ורמואהש ,5וניינעב רהוזב רומאה םג הזב ךייש ילוא ,4םייפא-תליפנד שפנ
םירמוא ז"הדא חסונ יפל ירהו ,6םיגייס אפוג הזב ונתנ רבכ לבא - ול הנכס אוה ונממ
המכבו ד"בח-רפכ םימימת-יכמות תבישיב ךא .[םייפא-תליפנב "אשא ישפנ 'ה ךילא" רומזמ
ספרטופ לדנעמ-םחנמ 'ר ח"הרה עיפשמה הז לע דיפקהו הרוה ןכו ,תאז רמול ודיפקה תומוקמ
.ה"ע

אל" ךייש תותימ 'ד תלבק ןיינעש םש ונאצמ ,7םיבותכ - ז"הדא ירמאמ רפס תולגנ תולגהבו
יאדוובו ,םיניבמ םלוכ אל יאדווש] םע -ןומהלש ירה - "םיקידצל םג אלא ,םע ןומהל קר
.רבדה ךייש יאדו [ל"נהב ןווכל םיכייש םניאש

רבודמ ןיאש ,ןיינעה תא םיראבמה תודיסח ירמאממ הרואכל אצויה יפל ,םירבדה תועמשמ
לכ תחכשהו קוחירהמ תורירמ לש תינחור הדובעב אלא ,8ו"ח שממ תימשג התימ ןיד תלבקב
.תמ וליאכ ,ונוצרמ םלועה יניינע

בויח ונייהד ,ןוועה ידי-לע המשנב רצונש םגפה והז הארנכ] הליקסש ,ראובמ 9רוא-הרותב
םירוסא םירבדל הוואתמו רעוב ובילשכ - איה הפירשו ,ןבאכ םטמוטמ ובילשכ - איה [הליקס
ןודנ אוה וליאכ ,שממ ושפנב"] תומילשב תותימ 'ד ןיד וילע לבקל לכויש הצעהו ,10'וכו
[12הטימה לעש עמש-תאירקב יודיווה ינפל]ש ,"רכשמה ןיי" ידי-לע איה ,[11"שממ לעופב
ירמגל חכשיו "ותעדמ אציש" דע הזב קזוחב ותבשחמ עקתיו 'המ וקוחיר לע דאמ וביל רמרמתי
ראבמו .ודבל 'יוהל קר ונוצר היהיו ,םויה לכ םהב רושק היהש ויקסעמו הזה םלוע יניינעמ
יאהד וזיח" לכ ירמגל חוכשל ךירצ ןדע-ןגל םילועש ינפלש ,רתוי ההובג הגרדב ומכ והזש
."אמלע

.המצע התימה תלבק איה ירמגל החכשהו לוטיבהו ,רכשמה ןייה איה תורירמה ,ןכ-םא

םויב" ה"ד רמאמב ראובמכו ,ירמגל ןוקיתה אב ["ןיד-קספה עוציב" תובקעב] ךכ-רחאו
םש ךישממ הדי-לעש ,אבילד אקמועמ הבושת ידי-לע אוה ןוקיתהש 13ה"סרת "תרצע-ינימשה
.שדחמ ה"יוה.וצ תשרפ ףוס (1

.הלבקה יפ-לע םיגהונה - םיצופנ אל - םירחא תואחסונ ןכו (2

.ז פ"ס הבושתה-תרגא ,אינתב ראובמכ (3

.זכת 'מע 'מ תוא םיטוקילה 'סב ש"מכ (4

.א ס"וס אלק 'יס ז"הדא ע"ושב אבוה ,ב,כק ג"ח רהוז (5

.אל ק"ס ףוס םש םייחה-ףכב (6

.אל 'מע א"ח (7

.תוימשגב ושפנ רסומ וליאכ ושפנב תאז רייצל השק המכ דע 242 'מע םולש-תרותב הארו (8

.(ב-א,אל) ץקמ פ"ר (9

.ךליאו זטק 'מע ,ג"פרת םירמאמה-רפסב תוכיראב הזב הארו (10

.ד,בע ץקמ םייח-תרות (11

.ג"ער ,גע ףד םש םייח-תרות (12

.אמ 'מע ה"סרת םירמאמה-רפס (13

ד"בח בתכו ל"זיראה בתכ

אלש ,םיראתו םיגוס המכ ורכזנו ,ד"בח ידיסח יככותב ם"תס תביתכ לע הברה בתכנ הנורחאל
ןכ-לע .תויוגש תוטלחהל םיעיגמו "תורצויה תא םיפילחמ" ךכ ךותמו ,םהב אצמתמ רוביצה לכ
:ןיינעה תא ריהבהל הסנא

אל ומצע וראק ףסוי יבר ןרמ יכ-םא ,'ףסוי-תיב בתכ' םג הנוכמ ירוקמה יזנכשאה בתכה
תורוקממ ,רוטה לע 'ףסוי תיב' ורפסב הכלהל ויטרפ לכ תא איבהש ןושארה אוה אלא ,וב בתכ
הנשמ'ב רתוי טרופמ הז בתכ .'ןיליפת ןוקית'ו 'רמאש ךורב' ומכ ,םיקיתע םייזנכשא
.ו"ל ןמיס םייח-חרואב םיזנכשאה םינורחאה ראשו 'הרורב

ךכ ,ל"זיראה תלבק תעפשהב םייוניש םע יזנכשאה חסונה סיסב-לע 'דרפס חסונ' רצונש םשכ
םג .'ל"זיראה בתכ' - ל"זיראה תלבק יפ-לע ושענש םינוקית המכ םע ,יזנכשאה בתכהמ רצונ
ד"בח ידיסח לצא הגוהנהו ,ו"ל ןמיס ןקזה -ר"ומדא ךורע-ןחלושב תטרופמה תויתואה תרוצ
ןכל .'ל"זיראה בתכ' לש תויצאירווה תחא איה ,ןקזה ר"ומדאל סחוימה בתכה תא וריכה אלש
."ד"בח בתכ ונניא ל"זיראה בתכ"ש רמול ןתינ אל

יפב יורק ,חרזמה תודעב גוהנה (םמצע ל"זיראהו 'ףסוי תיב'ה םג ובתכ ובש) ידרפסה בתכה
תוכלה לע 'בקעי לוק'ה ומכ םידרפס םינורחאו א"דיחהו ץ"בעיה .'שילעו בתכ' םיזנכשאה
ורמאנ תויתואבש הלבקה יזמרו יניינעמ הברה .טורטורפב ותוא וראית ,ו"ל ןמיס ם"תס
.וילא רשקב אקווד

לע הייונבה ,ם"תס ירפוסל ןקזה ר"ומדא הרוהש תרוסמ אוה ,ןקזה ר"ומדאל סחוימה בתכה
אלש ףא .'ףסוי-תיב בתכ'ל 'שילעו בתכ' ןיב - ישעמ ןפואבו ,הכלהל הלבקה ןיב ךווית
-לע תוכמסומכ ורשואש) תוישרפ קר אלא ,בתכה יטרפ לע "שיא יפמ שיא" תרוסמ אוצמל וניכז
רדהל הפ-לעבו בתכב וניאישנ וניתוברמ תובר תוארוה ןנשי השעמל ירה ,(וניתובר ידי
.ז"לר ןויליג 'תורשקתה'ב ראשה ןיב המסרופ ותרוצ .הז בתכב בותכל

-לע ,יוארכ הבתוכל םיאיקב םירפוסה לכ אלו ,טעמ תכבוסמ ולא תויתוא תרוצש ןוויכמ אלא
םינכומ םניא (ש"נאמ וליפא) םיבר םינבר ,אסיג ךדיאל ;תויתכלה תויעב םג תומרגנ ןכ
גיהנהל שי ןכל ."ןקזה ר"ומדא בתכב עוגנל אלש" ידכ לוכיבכ ,הז בתכב תויעב לע קוספל
,הב החמתהש קיתו יד"בח ם"תס רפוסמ תרוסמה לע רושיא לבקי סחוימה בתכב בתוכה רפוס לכש
תכשלב לבקמה) קרב-ינבמ א"טילש אדנל ברה ומכ ,אשונב החמומה ךמסומ ברמ יתכלהה דצה לעו
.(ותארוה יפ-לע ןקותמ אוהשכ הז בתכ ולש ההגהה


תורעהו תובוגת


סוכה תזיחאו םידומב העירכ
הלדבהב


םידומב העירכ

ה"פ הליפת 'לה) ם"במרב רומאהש ,(גצש ןויליג) ןינקו םולש 'ר לש ותבוגת לע ריעהל יננה
הרומאה הליפתבש הייחש-העירכ לולשל הזב אב ילוא - "םוקמ לכב הרומאה העירכ" (גי 'לה
:(בי,י 'להב) הינימ ליעל

.1"תומוקמ ראשב הרומאה העירכ" רמול ול היה ןכ-םאד ,ם"במרה תנווכב ןכ שרפל השק
,[םיזנכשאה יפב 'ביתי'=] 'ךפוהמ -רפוש' ןיעכ םייכרבה תא ףפוכל הדימעה תעירכב ונגהנמ
ןכו ,2ושאר ךכ-רחאו ופוג ערכיש ל"ז י"ראה םשב ובתכש ומכו ,שארה תא ןיכרהל ךכ-רחאו
אשיר ןיחגו ,יוכרבב היב ערכ שנ-רב - אתולצד ךורב" (ב"ע אער ףד) בקע תשרפ רהוזב אוה
.ש"ע ,"התאב

-ןבב בותכש ומכו ,3שארה תעירכו ףוגה תעירכ ושעיש ןכ-םג םילבוקמה תעד - םידומ יבגל
יח-שיא-ןבהש המודמכו .ב תוא זכק ןמיס םייחה-ףכבו אכ תוא חלשב תשרפ 'א הנש יח-שיא
,(וט תוא המורת תשרפ םש וירבדב ןייע) [ויכרבב עורכל ךירצ ןיאש-] ןנברד םידומב לקמ
.ל"מכאו
קרב-ינב ,תידרפס 'םימחר אסכ' תבישי שאר ,זוזאמ ריאמ ברה


:תכרעמה תורעה

'העירכ' תביתב ןיינע ותואב ם"במרהו 'מגה םישמתשמ דציכ הזב בשייתנ אל ןיידעו (1
םייכרבה לע ףוגה לכ תעירכ ,ףוגהו שארה תייחש - הנכרה :תונוש תויועמשמ יתשל
.טעמ םייכרבה תפיפכ :תפסונ תועמשמ שי רהוזה יפלו ;הצרא

('וכו ע"ושוטה תוטשפ יפל) הייחשב יכ ,םייכרבה תעירכב אלא תאז רייצל רשפא-יאו (2
'מגבש 'איוויחכ ףיקז' שוריפבש ריעהלו .ופוג לכ ךכ-רחאו הליחת ושאר - אוה רדסה
רוטב אבוהו ,שחנה השועש יפכ ופוג ךכ-רחאו הליחת ושאר ףקוזש י"שריפ (ב,בי תוכרב)
'סותה ,(ב תוא םש ף"ירל םירובג-יטלשבש) ןואג יאה בר לבא .קלוח אלל ,גיק 'יס ע"ושו
ובתכש םילבוקמה ףאו .תאז וריכזה אל םש י"רתו (ו"טס א"פ) ש"ארה ,ל"נה ם"במרה ,םש
םהירבדכ ארמגב םג ושריפ ,ושאר ךכ-רחאו הליחת ופוג דימת ףקוז ןכו ערוכש - הזמ ךפיהה
.(אכ ק"ס גיק 'יס םייחה-ףכב ש"מכ)

רוקמה הז הרואכלו ,תופיקז 'דו תועירכ 'ד שיש אתיא (א,טכר ג"ח) רהוזב רחא םוקמב (3
רהוזה תועמשמכ אלד ,ויכרבב העירכ תויהל הכירצ םידומב םגש איבהש םילבוקמה תעדל
הרואכל הז יפלש ,'התא'ב ושארב ןחוגו 'ךורב'ב ויכרבב ערוכש (ב,אער בקע מ"ער) ונאבהש
.'םידומ'ב ויכרבב עורכל םוקמ ןיא


הלדבהב סוכה תזיחא

:הרהבה ןלהל ,(18 'מע חפר ןויליג 'תורשקתה'ב אבוהש) הזב יברה גהנמל רשקב

ארוב תכרב תעשב") רודיסב בותככ רנהו םימשבה תכרב תעב יברה גהנ תונושארה םינשב
ךירצ שאה ירואמ ארוב תכרב תעשבו ,ונימיב םימשבהו ולאמשב סוכה זוחאל ךירצ םימשב ינימ
תכרבב ונימיב סוכה זחאיו רוזחיו ,םיינרופצב טיבי ךכ-רחאו ,ונימיב סוכה זוחאל
טיבהו ,(ויתועבצא יתשב סוכה תפש זחוא) ולאמשב סוכה תא זוחאל גהנ יברה .("הלדבה
זחא םימשבה תכרבב) תרחא גוהנל לחה ז"כשת תנש תפוקתב .רנה רואל 'קה ונימי די תועבצאב
תוארל רשפאש יפכו ,(המואמ זחא אל שאה ירואמ תכרבבו ,וידי יתשב םימשבה תא קר
גהנ יברהש ןויכ הרואכלו ,יונישה רוקמו םעט רוריב ךירצו .תונורחאה םינשהמ ואידיווב
.(טל 'מע 'כ ךרכ שדוק-תורגא הארו) םיברל הארוה וז ירה םיברה תא איצוהל ךכ
"'ה תאריב וחירהו" םע תאז רשקל וצרש ויה - םימשב חירה אל יברהש הפוקתל עגונב
רבד-לע יברהל ולאששכ רשא ,זא חכונ היהש ש"נאמ דחאמ יתעמש ינא ךא ,'וכו חישמ יניינעו
.*חירהל לוכי וניא ןכלו םותס ףאהש ,תוטשפב הנע הז
.י.נ ןילקורב ,ןוסגילז ןרהא לאכימ ברה


:תכרעמה תרעה

.11 'מע אפק תרבוח ,יברה 'תומישר'ב ז"דע האר (*עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ךתולעהב תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ד"י

"אוה דג ערזכ ןמהו" דע "םיננואתמכ םעה יהיו"מ לוקה תא טעמ םיכימנמ הרותה תאירקב
.1(ו-א,אי) ללכב דע אלו

.2ב קרפ - תובא יקרפ

,ינש םוי
ןוויסב ז"ט

.11:20 העשב הלילה 3הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס :ינש םויל רוא ,הלילב ןושאר םוי
תוארהל" ידכ ,חכת 'יס ח"רפמ ורוקמו ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה גהנ ןכ (1
םינייצמו .ןבומכ ,וללה םיקוספה תא םג רוביצה לכ עמשיש הזכ לוקב ארקיש םש ריהזה מ"מו ."םיטרחתמ םהש
.(ג,ג) םירפא ירעש לע 'םימחר ירעש' שוריפלו (א,אס ב"ח) ח"ירהמ יטוקלל

תובא יקרפ דומלל התע דע וגהנש (םירחא םירודיסב םיללפתמש) הלא םגש ידכ ,הז גהנמ םסרפל יאדכו (2
לכל הוושה ורודיסב ז"הדא כ"שמ פ"ע ,ץיקה תותבש לכב תאז ודמליו ופיסוי ,דבלב תרצעל חספ ןיבש תותבשב
.(297 'מע ג"ח נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות') "ץיקה תותבש לכב ךכ ןיגהונ שי"ש - םרובע םג - שפנ
.זמ ס"וס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש הארו

ףלא .טצק 'מע םיגהנמה ימעט 'סב אבומה האר) רתוי רחואמ וליפא השדקל רשפאש תועדה לע םיכמוס דבעידב (3
תוכלה רצוא - הנבל שודיק' .בי ק"ס וכת 'יס הרות לארשי גהנמ .בכ ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה
(35 'מע 986 ןויליג 'ד"בח רפכ') ה"ע אדנל בקעי 'ר ח"הרה ג"הרה תונורכזב .(חע 'מע ד"פ ,'םיגהנמו
אלו ,דלומהמ ז"יה הממיב ש"רהמ ר"ומדא ק"כ םע דחי הנבלה תא ושדיק םעפש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב רפוסמ
.ש"ייע ,ארמגה ךותמ

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il