- ב"ית - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה זומתב 'ד * תקוח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"


,ותלשממו ותגהנה הכשמנ ותומ רחאל םגש בותכ ןושמש לע
םירומא םירבדה םא * תופסונ םינש םירשע ונממ םיארי ויהש
,יברל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ,לארשיב טפושל עגונב
ךשמיהל הלוכי ותגהנהש יאדו - 'שפנבש הדיחי' וניינעש
תחאו דחא לכל ןתונ יברה * וייחב ומכ תוקלתסהה רחאל
תחישמ * םיבוכיעו תועינממ ללכ לעפתהל אלש חוכ ונתיאמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הלואגה ימי - 1זומת ג"י-ב"י םימיה תשרפ םלוכ םיעדוי יאדווב
.תודהיה תקזחהו הרותה תצברהב ותדובע לע ורסאממ

ךכ-רחא ,3ןלציל -אנמחר תוומ שנועל ותוא וטפש הליחתבש 2רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
-רחאו ,תולג תונש שמחל ךכ-רחא ,ריביס(ב שוריג םוקמ)ב תולג תונש רשעל הז שנוע ופילחה
.אמארטסאק ריעב תולג תונש שלשל ךכ

,אמארטסאק וטלקמ ריעל ךרדל אציו ,םירוסאה-תיבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אצי זומת 'ג םויב
.זומת ב"י דע ,םידחא םימי םש בשיו

תוארתהל .וא.פ.ג דסומה לא ואובב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדלוה םוי - זומת ב"יב
4ול עדונ לבא ,םגח םוי הז היהש ןוויכ ,רוגס דרשמה היה ,קוחכ םלצא םשריהלו םהינפל
- דרשמהב - ול ועידוה ,זומת ג"י ,תרחמלו ,וררחשל הדוקפ אבקסומ הריבה ריעמ העיגהש
.שפוחה תדועת ול ונתנו ,וררחשל הדוקפ העיגה לומתאש ימשר ןפואב

היהיש הזכ ןפואב שפוחה תדועת תלבק לע םותחיש וצר ,רורחשה תדוקפמ םילהובמ םתויהבו
.תעל-תעמ ךשמב הבכעתה רורחשה לע העידיהש םתמשא וז ןיאש רכינ

דיב (םגו ,רומג) רורחשל ןלציל-אנמחר תוומ שנועמ - גולידהו הציפקה לדוג אופא ןבומ
!תעל-תעמ ךשמב רורחשה תועידי בוכיע לע הכולמה תדיפק וששחש ךכ ידכ דע ,המר

.תיסינ הגהנה התיה ר"ומדא ח"ומ ק"כ םע הגהנההש רשב יניעב ואר איהה תעב

-לכ רכינ היה אלש םינמז ויהש ,אלא ,תיסינ הגהנה דימת איה יברה םע הגהנההש איה תמאה
.רשב יניעב ךכ

.עבטהמ הלעמלש ךרדב םיגהנומ יברה לצא הגהנהל עגונב םיניינעה לכש שחומב ואר זא ינמו

המכו-המכ -תחא-לעו ,ותדובע ךשמהל טרפבו ,יברה לש ותלצהל אצומ םוש היה אל עבטה ךרדב
תומלעהו תועינמ המכ דצמ - תודהיה תקזחהו הרותה תצברהב ותדובע תבחרהו תלדגהל
,הילא עיגהש הנידמו הנידמ לכבש ךכ ,המיאתמה ךרדה דימת האצמנ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ;םירתסהו
הדובעה ךשמהל תורשפאה בצמו דמעמ תייארל דוגינב איהש הדובע - ותדובע תא הב ליחתה
.החלצהב הדובעה הלהנתה ןכ-יפ-לע-ףאו ,וז הנידמב

:ונילא עגונב לכשה-רסומה והזש - התע םג תכשמנו תכלוה וז הגהנהש עדיל םיכירצו

וניצמש - 'וכ תוקלתסהה ןיינעל עגונב תוישוק םילאושש תודוא 5רבכ רבודמה םדקהבו
תא טופשיו רמוא דחא בותכ"ש ,ןושמשל עגונב (7ינועמש-טוקליב םג אבוהו) 6ימלשוריב
...ויהש דמלמ ...9הנש םיעברא לארשי תא טפש אוהו רמוא דחא בותכו ,8הנש םיעברא לארשי
ןוויכ ,רמולכ ,"וייחב הנש 'כ ונממ םיארי ויהש ךרדכ ותומ ירחאל הנש 'כ ונממ םיארי
הז ירה ,הנש םירשע דוע ךשמב ,ונממ םיארי ויהש ,ותלשממו ותגהנה הכשמנ ותומ רחאל םגש
.הנש םיעברא לארשי תא טפשש ומכ בישח

וניינע לכש ,יברל עגונב המכו-המכ-תחא-לע - לארשיב טפושל עגונב םירומא םירבדה םאו
יקלח לכבו שפנה יקלח לכב אוה ךישממ שפנבש הדיחיהש ,אלא) שפנבש הדיחי איה יבר לש
ןיינע רעד טאה ןטראד") תוקלתסהה ןיינע ךכ-לכ ךייש אל הדיחיה תניחבל עגונבו ,(ףוגה
ךשמה תויהל לוכיש הרומג תוטישפב רבדה יאדו ,("תוכייש ערענעלק ךאס א תוקלתסה ןופ
.וייחב ומכ תוקלתסהה ירחאל םג ותגהנה

דע ולהנתהש ומכש םיניינע םג שי ,לבא ,תוקלתסהה ןיינע עגונ םהבש םיניינע םנמא 10שי
יברהש ינפמ ,עבטה ךרדמ הלעמל החלצהב - ןכל םדוקמו ,עבראו שולש ,םייתנש ינפל - התע
,םיניינעה לכ גיהנמו שארב יברה דמוע ...אבהלו ןאכמ םג ךכ ...שארב דמע

םיצור הז רבד ,הקולח הב תושעל םיכירצש השורי וא ...קספה לש ןיינע ןאכ ןיא ירהש -
,11"םייחב אוה" אלא ...("טינ ןעמ ליוו סאד ןוא עי ןעמ ליוו סאד") םיצור אל הז רבדו
- םיניינעה לכ גיהנהל ךישממ אלימבו

ןאכמ םג ךכ ...עבטה ךרדמ הלעמל הגלפומ החלצהב םיניינעה לכ ויה התע דעש םשכ ןכלו
הלעמל הגלפומ החלצהב םיניינעה לכ ויהי - 12"יהויחבמ ריתי ...חכתשא" וישכעש - אבהלו
.עבטה ךרדמ

...ומע דחי ...ףתתשהל רוחבל ...תוכזה תא ונל שיש - איה ונל הנתינש הרירבה ,אלימבו
.ותגהנה תחתש םיניינעהב

,יח רבד לכ ומכו ,םדוקמכ אבהלו ןאכמ םיניינעה לכ וכשמיי ןפוא לכבש אוה רורב רבד -
רמא יברהש םשכ ,אלא ;תוטשפתהבו הבחרהב ,לודגו ךולה ,13"שדוקב ןילעמ"ד ןפואב הז היהי
תוכזה חקיל ונוצר ןיאש ,(ונקדצ חישמ ינפ תלבקל) הרות-רפסה תביתכל עגונב 14
קלח רשא] - םיניינעה לכב םג ןכ ומכ ...ךכב ופתתשי לארשי-ינב לכש ונוצר אלא...ומצעל
תקזחהו הרותה תצברהד הדובעה איה םתוימינפו םתילכת לבא ,תירוביצ תונקסעכ םיארנ םהמ
.םהב ףתתשהל תורשפאה תא דחאו דחא לכל ןתיו ןתונ ,יברה ןתנ - [תודהיה

ייח ,ינבב ,הכרבה תלבקו הכרבה תכשמהל ילכ היהת ,ךכב תופתתשההש ,חיטבהו ףיסוה םגו
.אחיוור אנוזמו

ואר זאש ,15"רבוג ולזמ" זאש ,יברה לש תדלוהה םוי ,זומת ב"יב רתויב שגדומ הז לכו
.ירמגל עבטה ןמ הלעמל ךרדב םה םיניינעה לכש רשב יניעב

סינכי דחאו דחא לכש - ךכל רשכומ תע םה זומת ג"י-ב"י םימיהש ,הנשו הנש לכב אוה ןכו
םמעש תועוצקמה ןמ המכב וא תועוצקמה ןמ דחאב ("ךיז ןפראוו-ןיירא") ומצע תא ליטיו
ןוא ...ןא טריפ ןוא ...טריפעגנא טאה יבר רעד עכלעוו טימ") גיהניו גיהנמ ,יברה גיהנה
.ותיב ינב תא םג הזב ףתשיו סינכיו ...("ןריפנא טעוו

דחא לכל - המצעלשכ יברה לש ותדובעב ףתתשהל תוכזה לע ףסונ - יברה םהל ךישמי זאו
.אחיוור אנוזמו ייח ,ינבב ,ול ךרטצמה לכ תחאו

* * *

הנשי הרותד הלגנ יפ-לעש ןוויכ - ארגפד אמוי וא אלוליה ,בוט-םוי תעיבקל עגונב
תליגמב ורכזנש םיבוט -םימיה לוטיב תודוא (16הנשה-שאר תכסמב) ארמגב המלש איגוס
אתיימק ,תינעת תליגמ הלטב" ארמגה ןושלכ ,םיפסונ םיבוט-םימי תעיבק תלילשו ,תינעת
וא אלוליה ,בוט-םוי םיעבוקו םינקתמש םדוק ,ירה - (הימתב) "!?ןיפיסומ אתיינרחא ,לוטב
תייגוס םע ("ןעמוקכרוד") המכסה ידיל אובלו םידקהל הרואכל םיכירצ ,שדח ארגפד-אמוי
...ארמגה

- 17"איה הרות לארשי גהנמ" - לארשי תוצופת לכב גהנמה ,לעופב םיאור ,ךדיאלו
םדאל השענש סנ לע וא ,להקל השענש סנ לע בוט-םויל ועבקנש םימי המכו המכ ופסותינש
.קידצל השענש סנ לע וא ,םייוסמ

ינשה ץוריתה יפ-לע - םירבדה תנקסמו ,18רפוס-םתחה תובושתו-תולאשב הזב ךיראה רבכו
דפסהב ,תינעת תליגמב םיבותכה ולאה םימיה) ןירוסא םייק שדקמה-תיבש ןמזב" 19םש ארמגב
"םהל אוה לבאש ינפמ ,ןירתומ םייק שדקמה-תיב ןיא ,םהל איה החמשש ינפמ ,(תינעתו
,שדקמה-תיב ןיינב םע םירושקה תוערואמ ללגב םיבוט-םימיל ועבקנש םימי םתוא :רמולכ]
תליגמ הלטב"ש ללגב) לוטב אתיימק"ש ללכהש - [ןברוחה תא רתוי םישיגדמו םיריכזמ
ןמזב עריאש סנ לע םיבוט-םימי תעיבקל ךייש וניא ,(הימתב) "ןיפיסומ אתיינרחא ("תינעת
םע וא שדקמה-תיב םע רושק וניאש (אלא ,ץראב השענש סנ לע וליפא וא) ץראל-ץוחבו תולגה
.20הניינבב םילשורי

םגישהל םילוכי ןברוחה רחאלש םיניינע שש 21תודיסח ישורדב ראובמה םע םיאתמ הז ןיינעו
לודג ןברוחה דצמש רתסההו םלעההש ןוויכ ,לארשי-ץראב ןכ-ןיאש-המ ,אקווד ץראל-ץוחב
ןודינב ותמגודו .(22ן"במרה בתכש ומכ) רתויב ברח רתויב שדוקמה לכש םושמ ,לארשי-ץראב
,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב לארשי-ץראב ועריאש םיסינ לע ועבקנש םיבוט-םימיש - ןדיד
,ץראל-ץוחב אקווד עריאש סנ לע שדח בוט-םוי םיעבוק ,ןכ -יפ-לע-ףאו ,ןברוחה רחאל ולטב
תוליהקב טשפתמו ךלוהש ,זומת ב"יד בוט-םויה ומכ - דמשה תריזג לש בצמבו ,תולגה ןמזב
.ונקדצ חישמ תאיבב ,לארשי ללכל טשפתיש ןמזה אוביש דע ,רתויו רתוי לארשי

:23ןיינעה רואיבו

םלעהב אוה ןויסינבש יקולאה ץוצינהש ,תונויסנה ןיינעל עגונב (24רמאמהב) ליעל ראבתנ
םילגמ רשאכ ,ךדיאל לבא ,"הליבנ תישענ המצע הכיתח"ש ומכ אוהש דעו ,רתויב לודג רתסהו
אלא ,אירטו-אלקש לש ךרדב הדובע ידי-לע אל - ןויסינב םלענו רתסנה יקולאה ץוצינה תא
,הפילקה תריבש תישענ יזא ,ימצע ףקותהו ימצע לוטיבה תא ררועמ ידוהיש הז ידי-לע
.רתויב לודג רוא הז ירה - יקולאה ץוצינה הלגתמ אלימבו

םוקמ ותויה תורמל ,ןכש ,שתכמ ךותב וליפא ריאמו עקוב רתויב לודג רואש םיאורש יפכו
("ןראפשכרוד") עוקבל לודג רוא לש ותלוכיב ,םוקמ לכמ ,רתויב שפועמ ובש ריוואהו ,ךושח
.לודג יכה ךשוח ריאהלו

תוריזג לש בצמבו ,ץראל-ץוחב ,תולגה ןמזב ,ןברוחה ירחאל השענש סנל עגונב הז ךרד-לעו
ותלוכיבש ,ךשוחה ןמ רוא ןורתיכ ,רוא תלעמ לדוג לע הרומ הזכ סנש - 'וכ רתויב תושק
לופכ ךשוחב ,תולגה ןמזב אקוודש אלפ הז ןיא ,אלימבו ,ךשוחה םוקמב םג ריאהלו רודחל
.בוט-םוי דוע ףסותינ ,לפוכמו

אל - םייק שדקמה-תיבש ןמזב ריאהש - תולשלתשה רדסבש רוא דצמ :תודיסחה תרותד ןונגסבו
לוטב אתיימק") הז ינפלש םיבוט-םימי ולטבתנש ירחאל םישדח םיבוט-םימי ףיסוהל ךייש
ידי-לע הלגתמש - תולשלתשה רדסמ הלעמלש רואה דצמ לבא ,((הימתב) "ןיפיסומ אתיינרחא
.תולגה תכשחב דוע ףסותינש אלפ ןיא - אקווד תולגה תכשחבש רתסההו םלעהה לוטיב

:זומת ג"י-ב"יד בוט-םויהל עגונב - רתוי תויטרפבו

םע רושק היה יברה לש רסאמהש ךכב םג שגדומכ ,רתויב לודג רתסהו םלעה היה איהה תעב
ןיא") םידיסחה ינקז לש תויודעוותהב וילע םירזוח ויהש) םגתפה 25עודיכ - אקווד ידוהי
תוימינפ
לע רתסהו םלעה היהש ןוויכש ,ולסכ ט"יל עגונב (("ןשינעגניירבראפ עטלא יד
תיל (הדיחיה תניחב) האובבד האובב"ש ,יוג ידי-לע רבדה תויהל לוכי היה אל ןכל ,הרותה
התיה זא םגש ,זומת ב"יל עגונב רמול שי הז ךרד-לעו ,אקווד ידוהי ידי-לע אלא ,26"והל
.הרותה תוימינפ לע רתסההו םלעהה לדוג דצמ ,עצמאב םידוהיה לש םדי

ךרדה אקווד יהוזש רומאכ) ימצע ףקותו ימצע לוטיב ,יברה לש םצעה תולגתה דצמ ,םנמא
ידיל ואב םמצע .וא.פ.גהש הזכ ןפואב ןויסנהבש רתסההו םלעהה לטבתנ - (ןויסנ לע רבגתהל
אלא דוע אלו ,(א"ס ל"נכ) המר דיב (אלא ,םתס רורחש קר אלו) וררחשל םיכירצש הרכה
!זומת ב"י - בוט-םוי דוע םידיסח לצא ףסותינ םדי-לע אקוודש ךכב ודוה ןמז ךשמ ירחאלש

רבידשכו ,םינברה יבושחמ דחא .וא.פ.גה ידי-לע רסאנ ,זומת ב"י הלואג ירחאל ןמז 27ךשמ
ורביד םה] ול ורמאו .וא.פ.גה ישנא ונענ ,ופכב לווע אלל והורסאש םהל חיכוהל םהמע
הפשב םהירבד ןכות רפסא ,תיסור םיניבמ ןאכ םיאצמנה לכ אלש ןוויכ לבא ,תיסורב וילא
לצא בוט-םוי דוע ףסותי הז ידי-לע ,הברדא ,רסאמהמ םידחפמ םכנה עודמ :[תרבודמה
ב"י לש בוט-םויה ףסותינ - םהירבד תא וריבסה - רעשטיוואבוילה תא ורסאשכ !םידיסח
...!בוט-םוי דוע ףסותי - וררחשי ךכ רחאו םכתא ורסאישכו ,זומת

ידי-לעש ,28"םיקולאה לכמ 'יוה לודג יכ יתעדי התע" :ורתי תאדוה תמגודבו ךרד לע והזש
.29רתויב לודג יוליע ףסותינ הז

:אפוג רסאמה תעב םג וניצמ הז ןיינע

,ותוא םלצל ידכ תבשה םויב ורסאמ רדחל וסנכנ רסאמהב ותבשבש 30רפיס יברה

ןוויכו .ריסא לכ לש הנומת רהוסה-תיב לש דרשמהב תויהל ךירצ הכולמה קוח יפ-לע -
ומלצל ואב ,("עלעצ" ארקנה) ורסאמ אתל והוסינכהש םדוק יברה תא ומליצ אל הביס הזיאמש
.תבשה םויב ורסאמ אתב

יברה ללפתה - תוצח ירחאל תיעיברה וא ,תישילשה ,היינשה העשב הז היה - העש התואב
ותילטשכ בשוי והוארו ואתל וסנכנשכו ,("פאק ןרעביא תילט ןטימ") וינפ תא הסכמ ותילטשכ
(ןמז המכ רמא אל יברה) הצחמו העש וא העש - ןמז ךשמ ירחאל .םהל וכלה - וינפ תא הסכמ
,וינפ תא הסכמ התייה אל ותילט לבא הליפתה עצמאב ןיידע זחא יברה .םעפה דוע ואב -
וזיא השע ,("גייצעג-רעפאלק ןצנאג םעד טימ") םוליצה דויצ לכ םע םסנכהב םהב ןיחבהשכו
ולהבנו ,וישכע קיספהל לוכי וניאש ותוארהב ("טנאה ןטימ ןאטעג ךאמ א") ודיב העונת
םהל רמא זאו ,תישילש םעפ ואב - הצחמו העש וא העש - ןמז ךשמ דוע ירחאל .םהל וכלהו
תא וחדו ,םהל וכלה ,וירבד תא ועמששכו .םלטצהל ול רוסא ,םויה תבשש ןוויכש יברה
.רחא ןמזל םוליצה

:ירמגל םוקמ ול ןיא לכש יפ-לעו ,אלפ רבד אוה הז ערואמ

ורסא םה :הברדאו ,"תילט"מ םילעפתמ םניאו ,"תילט"מ לעפתהל םיכירצ םניא - הלא םישנא
...!תילטב הסכתמש ,יבר ,בר ותויה ללגב יברה תא

םישנאב תצרוש הלוכש הביבס ,םהלש תומא 'דב ,םלצא היה יברה רשאכש ךכל הביסה אופא יהמ
יברה תא םתוארב ולהבנו ולעפתה - 31תוזוזמ וב ןיאש םוקמ ,םהלש םילתכה 'ד ןיבו ,םהלש
תושעל המ םהל ןיאש םניבהב ,םהל וקלתסהש ךכ ידכ דע ,וינפ תא הסכמ ותילטשכ בשוי
...!?לכשב הזכ רבדל םוקמ שי ןכיה - ...!ןאכ

תואיצמב םג לעפנ (ימצע ףקותבו ימצע לוטיבב דמעש) יברה לש תוימצעה דצמ - יאמ אלא
-לע-ףאש אלא) הליבנ תישענ הכיתחש ןפואל דע ירמגל םלענו רתסנ הבש יקולאה ץוצינהש וזכ
בשויש יפכ 33תוהמו תומצע 23האור וז תואיצמ רשאכש ,(ץוצינה תואיצמ הראשנ ןכ-יפ
...שארה לעמ תילטב ףטועמ

:ונתאמ דחאו דחא לכל יברה ןתונ הז חוכו

תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל" :יברה בתוכ 34הלואגה גחל ובתכמב
."הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ

הזכ גוס - "הנוכי לארשי םשב רשא ...לכ תא םג םא יכ ...לאג דבלב יתוא אל"ש ןוויכו
ןייז ןיא ךיז ןטלאה סאוו יד" ,35יברה לא םיכיישה הלא לכ ירה - וילא םיכייש לכהש
לעפתהל המ םהל ןיאו ,רתסהו םלעהמ לעפתהל המ םהל ןיאש עדיל םיכירצ ,36"עקמאילק
האובב" םג םהל שיש הלאמ רתסהו םלעהמ וליפא לעפתהל המ םהל ןיאו ,םיבוכיעו תועינממ
!"האובבד

םע לוטיב תועונת ושעיו ,םיבוכיעהו תועינמהו םירתסההו תומלעההל בל ומישי אל קר םא
אלימב ולטבתי יזא - ימצע ףקותו ימצע לוטיב ךותמ ("טנאה ןטימ ןאט ךאמ א טעוו'מ") דיה
יברה לש הלואגהש םשכ) עבטה ךרדמ הלעמל ,םיבוכיעהו תועינמהו םירתסההו תומלעהה לכ
עבטהמ הלעמלהש - 37רמאמהב םייסמ יברהש יפכ - הזמ הריתיו (עבטה ךרדמ הלעמל התייה
תא םילשהלו אלמל םילוכי זאו ,(עבטב היה רסאמה ןמ רורחשהש םשכ) ומצע עבטב ךשמנ
.םיחפט הרשעמ הטמל ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב ונילע הלטוהש תוחילשה

,תוותשה לש ןפואב הזה-םלוע יניינע לכל השיגה תויהל הכירצ - (38רמאמהב) ליעל רומאכו
לכב בוטה תולגתהל םיכוז זאו ,39"דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכ"ש הרכההו העידיה דצמ
ויהש םיניינעה םגש ,41"ותרובגב שמשה תאצכ ויבהואו" ןיינעב 40אינתב ראובמכ ,םיניינעה
.הלגנהו הארנה בוטב םילגתמו םיאב - םיסוכמה םידסח לש ןפואב הליחת
'מע (ג) ינש קלח א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"ישת'ה זומתב ב"י תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 185-196
ח"פ ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא תודלותה רפס .ךליאו 179 'מע ז"פרת כ"הס - (תופסוה םע) רסאמה תמישר האר (1
.ךליאו

.(139 'מע א"שת ש"הס) ח"ס א"שת זומת 'ג תחיש (2

אמלעב ותויח םייחב ,יכ ,הרוש התואב בתכנ המ שרפתנ אלו ,הקוחמ הרוש התיהש קר רמאנ ל"נה החישב (3
.((ל"ומה) ךליאו 1062 ד"ס ד"ח ש"וקלב ה"כ) רובידב הז אטבל צ"יירוהמ ר"ומדא הצר אל ,ןיד

זומת ב"י תחישב ה"כ) םיחרכומ יכה םיניינעה לוהינ ליבשב םש תויהל ךרצוהש םוקמה ידבועמ 'א ידי-לע (4
.((ל"ומה) התליחתב ה"כשת

.דועו .(215 'מע םש) ז"טס טבש ד"וי .(96 'מע (ב) א"ח א"ישת'ה םחנמ תרות) הפוסב הרש-ייח פ"ש תחיש (5

.ח"ה א"פ הטוס (6

.אע זמר םיטפוש 'ס (7

.18 הרעה ק 'מע א"ח טקולמ מ"הס הארו .םש ימלשוריל םישרפמב ט"וקשה האר (8

.אל,זט םיטפוש 'ס (9

.(ל"ומה) קונח יכבב רצענ םעפל םעפמו ,קפואמו טקש לוקב ר"ומדא ק"כ רביד החישה ףוס דעו ןאכמ (10

.ב,ה תינעת (11

.ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא אינת הארו .ב,אע ג"חז (12

.נ"שו .א,חכ תוכרב (13

.דועו .589 'מע ב"ח ש"וקל .חער 'מע ו"ח ולש שדוק-תורגא האר (14

.םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (15

.ךליאו ב"עס ,חי (16

.ז"טס ד"צתס .א"יס ב"לתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,כ תוחנמ - לספנ ה"דות האר (17

טכ ללכ ה"פה 'עמ םיללכ ח"דש םג הארו .(ופוסב) ג"לרס ד"וי .ח"רס .א"צקס .(ופוסב) ג"סקס ח"ואח (18
.(גלק 'מע ג"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגאב אבוה)

.ב"ער ,טי (19

,החמש ,הברדא ,ל"וחב ושענש םיסינ לבא ,ק"מהיבב םייולתה םיסינ חנית" :םש (ג"סקס) ס"תח ת"וש האר (20
."'וגו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאש

.ךליאו ב"עס ,זטר אציו ת"הוא האר (21

.חסש 'מע א ךרכ (ד"כשת םילשורי - לעועש תאצוה) "ן"במר יבתכ"ב הספדנ - ונבל תרגאב (22

.("'וכ זומת ב"י הלואגה גחד תודעוותהב רבדנש ומכו") וצש 'מע ד"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג האר (23

.ךליאו 180 'מע (ג) ינש קלח א"ישת'ה םחנמ תרות (24

.ךליאו 44 ע"ס םולש-תרות ש"הס (25

.מ"כבו .ךליאו ג,ול אצת ת"וקל הארו .נ"שו .א,בכק תומבי (26

.(308 'מע (ב) א"ח א"ישת'ה םחנמ תרות) ג"יס םירופ תחיש םג האר (27

.אי,חי ורתי (28

.15 'עה םש ןמסנהבו ,חנ 'מע ג"ח טקולמ מ"הס .א,חס .ב,זס ב"חז האר (29

.נ"שו .69 'מע ט"פרת ש"הס האר (30

.(ךליאו 126 ע"ס ט"יח ש"וקלב 'תנ) 82 'מע ב"שת ש"הס האר (31

.(ל"ומה) יכבמ קונח לוקב ךישמהו ,עגרל קיספה ר"ומדא ק"כ (32

.25 'מע ת"יש'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (33

.נ"שו .פ 'מע ב"ח ולש שדוק-תורגא (34

.(ל"ומה) יכבמ קונח ולוקשכ ר"ומדא ק"כ רביד - ןמקל אבה (35

.נ"שו .58 'מע ד"פרת ש"הס האר (36

.(293 'מע א"ישת מ"הס) ופוסב (ה"ס) ל"נה ךיאריל תתנ ה"ד (37

.183 'מע (ג) ינש קלח א"ישת'ה םחנמ תרות (38

.לר ס"וס ח"וא ע"ושוט .ב"עס ,ס תוכרב (39

.(א ,גל) ו"כפ (40

.אל,ה םיטפוש 'ס (41


ומכש םיניינע שי לבא ,תוקלתסהה ןיינע עגונ םהבש םיניינע שי
- עבטה ךרדמ הלעמל החלצהב - עבראו שולש ,םייתנש ינפל ולהנתהש
התע םג ךכ ,שארב דמע יברהש ינפמ


הרכה ידיל ואב םמצע .וא.פ.גה ,יברה לש םצעה תולגתה דצמ
ןמז ירחאלש אלא ,דוע אלו - המר דיב רורחש - וררחשל םיכירצש
ב"י - בוט-םוי דוע םידיסח לצא ףסותינ םדי-לע אקוודש ךכב ודוה
!זומת

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"הלואגל שודקו רוהט ,רשכומ ןמז"


?הלואגה תא איבהל ידכ וישכע תושעל ונילע המ

השולש" ל"זר רמאמ יפ-לע - הלואגהל ותוכיישו .תעדו םעטמ הלעמלש ןיינע אוה - "תקוח"
,"תעדה תניחבמ הלעמל" אוה ,"תעדה חסיה"ד שוריפהש ,"האיצמ חישמ ...תעדה חסיהב ןיאב
םייוקישכ ,ונקדצ חישמ תאיבב הלגתיש תעדהל ללכ ךרעב וניא הזה ןמזב תעדהש ,ונייה
."יתוא ועדיי םלוכ" ,"'ה תא העד ץראה האלמ" דועייה

לכ לע גוליד - תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב תויהל ךירצש הלואגה ןמזל עגונב הז ךרד-לעו
("חספה תקוח תאז" רמאנ וב םגש) חספה גחד הלואגהב שגדומכ ,תעדו םעט יפ-לעש תונובשחה
תונובשחה דצמ וליפא הלואגה תויהל הכירצ התיה רבכש םג המו ,"ץקה לע גליד" ה"בקהש
יניינע לכ ומייס רבכ וישכע דעו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ םינש יוביר ינפל ירהש ןיציקהו
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,"םירותפכה חוצחצ" םג ללוכ ,הדובעה

הדובעה לע יאקד ,"וכלת יתוקוחב" ,"תקוח" לש ןפואב לארשי לש םתדובע ירחאל טרפבו
ונרודד הדובעו השעמ ,"וניתדובעו ונישעמ"ב םג שגדומכ ,תעדו םעטמ הלעמלש שפנ-תוריסמד
.שפנ-תוריסמ לש ןפואב איה הז רוד לש הדובעהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הז

הלואגהל שודקו רוהט ,רשכומ ןמז - הז ןמזל הלואגה לש התוכייש ןבומ הז לכמו [...]
,ף"לאה תכשמה ידי לע ,הלואגל תולגד םשה םינשמו םיכפהמש םג ללוכ ,המילשהו תיתימאה
."הלואג" "הלוג"מ השענ זאש ,םלוע לש ופולא
-412 'מע ג ךרכ נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה זומתב 'ז ,תקוח תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 411


"המ דע עדוי ונתיא ןיא"

,תורודה לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמד םוצעו לודג יוביר ירחאל ,תולגה ןמז ףוסב ונדמועב
ומכו] הלואגה תא איביש עירכמה ןיינעה היהי בוט השעמ הזיא - המ דע עדוי ונתא ןיא ירה
היב ריהז הווהד הווצמ"ה ולצא תויהל ךירצ ןיינע הזיאב ,טרפב ידוהי לכ תדובעב ןכ
ידכב הנש םינומשל וא םיעבשל הטמל תדרוי המשנש ,בוט-םש-לעבה ירבד םג עודיכו ."יפט
לכ תוסנלו ףוטחל םיכירצ ןכל - [המ דע עדוי ונתא ןיאש ןוויכו ,דחא ןיינע לועפל
.תווצמו הרות יניינעב הפסוהל תויורשפאו תונמדזה

לכשו ,םיברב םישדח הרות ירועיש עובקל לדתשי ידוהי לכש ,העצהה לע םימעטהמ דחא והזש
םידלי םע) ףטו (םישנ םע) םישנ ,(םישנא םע) םישנא ןה - "רועיש דיגמ" ומצעב היהי דחא
.(םירחא
ג ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה זומת ח"רדא ,חרוק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(382-383 'מע

רקיעה אוה השעמה


תודיסחו הלגנ רבחל


הקדצה תווצמב דחוימבו ,ללכב תווצמב רודיה

הפסוה ףסותינ ובש ,זומת ג"י-ב"יד הלואגה גחל תוכימסב ונדמועב טרפבו - לעופל עגונב
:עיצהל שי - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצברהב שודיחו

לכ) םוי לכב ופיסוי - םוי לכב דחא-לכל שיש הרותה דומילב םיעובקה םירועישה לע ףסונ
הרותה תוימינפב ןיינעו הרותד הלגנב ןיינע דומלל דחוימ דומיל (היליד ארועיש םופל דח
הלגנד רוביחה תא ללוכש ןיינע - דחוימבו ,םהמ דחא לכב אנויעל דחא ןיינע םינפ-לכ-לע -
הזב רואיבה םע דחיב הלגנ יפ-לע הזב טושפה שוריפה ןה תרמוא תאז ,דחיב תודיסחו
טרפב םיספדנש וניאישנ וניתובר תרות ירבדב דחוימב וניצמש יפכו .םיניינעה תוימינפב
.הנורחאל

תתל ,הווצמה תנווכב הפסוה ידי-לע - השגדהבו ,רודיהב תווצמה םויקב ףיסוהל םג ןכו
ןיא ןהב תווצמל עגונב וליפא] םג הזב היהי לעופב הווצמה םויק םע דחיבש ,דחוימב השגדה
םויקב - םגו ,(היליד ארועיש םופל דח לכ) תומילשב הווצמה תנווכ [אבוכיעל הנווכה
.ןידה-תרושמ םינפלד ןפואב תווצמה

עודי ירה לבא ,ןתונה תנווכ עגונ אל הקדצבש םגה - הקדצה תווצמב דחוימבו ללוכ
תניתנב ןה ףיסוהל .'וכו תופי םינפ רבסב התוא םישוע רשאכ הריתי תומילשב איה הווצמהש
.תופי םינפ רבסבו ,הנווכה - וז הווצמד "המשנ"הב הפסוה םע דחיב ,(תומכב) לעופב הקדצה

,תלוזה לע בוט רבדל ,תלוזל הבוט הצע תניתנ ידי-לע - רובידב הקדצב םג הז ךרד-לעו
.תלוזה לע הבוט הבשחמ ידי-לע - הבשחמב הקדצו

,"ךומכ ךערל תבהאו" דע ,םירחא לע םג הזב עיפשהל ,הזב ומצע תלועפ לע ףסונ - הז לכבו
.ל"נה םיטרפה לכב ךכ ושעי םה םגש

םוקמ לכב "הלואגה גח" תויודעוותה ןוגרא

גח םע רשקב תויודעוותה רדסל תומיאתמה תונכהה לכ תא םג תושעל - ומצע הלואגה גח םע רש
,זומת ג"י וא ,זומת ב"יד םויב - םוקמה יאנת יפל םיאתמה םויב םוקמו םוקמ לכב הלואגה
.תבשה םויב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב - םג וא ,םימיה ינשב וא

רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיאו ,וידחי םיפסאתמ לארשימ המכו המכ ןהבש תויודעוותהו
תצפהב - טרפבו ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב הפסוהו תובוט תוטלחה תלבקב - קזח
.הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה
'מע ג ךרכ א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה זומתב 'י ,תקוח תשרפ תבש תודעוותה)
(421-422

יבר יצוצינ


םינינפ ףסוא


היופצ יכ ילארשיה 'דסומ'ה תחנה תא לבקמ וניא יברה
ר"ומדאש טלחהב ללשומו ךרפומ" * סינות ידוהיל הנכס
,תטלחומ תורמ המכו-המכ-תחא-לע ,תורמ וילע לבקי ןקזה
ובו קתפ * "הרותד הלגנב ןואג היה אל םאב ,אוהש ימ לש
* 'ד"בח - םיכרעה רפס'ל 'אובמ'ה ןכותל יברה סחייתמ
יברה תבושת * "דוחי" ינידב הבישי-שאר םע ןויד
* השודקה ונצראב רוקיבל אובל ותוא 'ענכשמ'ה יאנותיעל
ונאובב - 'םיביבש'ו תוארוה ,תויואטבתה ,תובושת ןווגמ
זומתב 'ג אלוליהה םוי ,שודקה םויהמ

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לצא 'תודיחי'ל יתיכז ג"משת ףרוחב" :('דסומ'ה שאר םויכ) יולה 'יחיש םירפא רמ רפיס
ידוהי תייעב - היה יברה םע חחושל תופיחדב יתשקיב ומשלש אשונה .שטיוואבוילמ יברה
.סינות

ידוהי לע םיטסירורט לש הפקתמ שחרתהל תדמוע ןהיפלש ,תונמיהמ תועידי ועיגה 'דסומ'ל"
ידוהי לש תזכורמ הריגה ןגראל ץמאמ השע 'דסומ'ה .םהישאר לעמ תפחרמ הנכס יכו סינות
ךרוצה תאו הנכסה תא הליהקה ידוהיל וריבסהו סינותל ועיגה ונמעטמ םישנא .לארשיל סינות
.םשמ האיציב ידיימה

םוקמה ידוהי יכו תבשק ןזוא לע םילפונ אל םירבדה יכ ונישנא ושח םימי רפסמ רובעכ"
יברה לש וחילש ,ןקז בר יכ ונל עדונ השירדו הריקח רחאל .הלועפ םמע ףתשל םינוכנ םניא
ער לכ יכ םהל חיטבהו העגרא לש רסמ םהילא ריבעה ,סינותב לעופו ררוגתמה ,שטיוואבוילמ
שטיוואבוילמ יברב אלא ,חילשב וניא םירבדה לש םרוקמש ונרעיש .סינותב םהל הנואי אל
.וילא עסא ינאש טלחוה זא .ומצע

תוצרחנב עבקו יתעד לע יברה קלח ונתשיגפב .ומע השיגפ יל הרדוס הרצק הערתהב םנמאו"
יכ וניתורוקמ םשב יתנעט ידיצמ ינא .םצראמ סינות ידוהי תא תוריהמב רוקעל הביס ןיאש
לא יכ תונמדזה התואב ןעט ףא יברה .ולש לע דמע יברה ךא .שממ לש הנכס םהל תפקשנ
רוחאל טבמב .לארשי לש היניינעב דקמתיש ףידע יכו םלועה תודהי יניינעב ברעתהל 'דסומ'ל
."קדצ יברה - סינותב וז תמייוסמ השרפל עגונה לכב - יכ רמול לוכי ינא

לאומש -תעבגב תסנכ-תיבב יולה רמ ידי-לע רפוס (העימש דע יפמ ןאכ עיפומש) רופיסה
.א"סשת רייאב 'ה לילב

לע יברה לש תרוקיב ירבד םיעיפומ 230 'מע ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה'ב יכ ןייוצי]
הבש הנידמ" - סינותב םייאבצ םיסיסב ףוקתל םתטלחה תובקעב ,לארשיב תוינידמה יעבוק
.["בוט יכה סחי םש ולביקש ,לארשי-ינב וניחאמ המכ םירג

'ךאלטשפ'ל םוקמ ןיא

-ןחלושב "םיזמר" םג םנשי יאדווב - !"ךאלטשפ"ל םוקמ ןיא ךורע-ןחלושב
!הכלהה תוטשפ הנשי - שארל לכל לבא ,('וכ םיזמר יובירו) ךורע

ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תודעוותהב יברה אטבתה ךכ -
:ךישמהו (1132 'מע

,"דימת ידגנל 'ה יתיוויש" תויהל ךירצש ךורע-ןחלושב ןיד-קספ ונשי רשאכ
!שממ עגרו עגר לכב - וטושפכ אוה הזב שוריפה ירה

ןיאש רבד השעי אלו עגרו עגר לכ לצני יאדווב וז העידיב רודח ידוהי רשאכ
!ונוקל שומישב תלעות וב

ךורע-ןחלושב הכלהמ קויד

.ןכ תושעל אל ול ןמיס יברה .תבשב זגרא ךופהל שקבמ ינולפש ךכב יברה ןיחבה תחא םעפ
לצינ ,הבישיב דימלת זא היהש (וניאישנ וניתובר ירפס רידהמ) קירטיח 'יש ןרהא 'ר ח"הגה
תאז דמל יכ ובישה יברה .רוסיאה לש ורוקמל יברה תא לאשו 'תודיחי'ל ותסינכ תונמדזה תא
.הכלה התואל ןייצו תבש תוכלהב ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב ןושלה קוידמ

הלגנב ט"שעבה תונואג

גחד 'ב םויב יברה ירבד ומשרנ - הלגנה תרות תעידיב בוט-םש-לעבה לש ותלודג ןיינעב
:(הגומ יתלב - 27 'מע ה"כשת שדוק-תוחיש) ה"כשת תוכוסה

לש ותונדמל לע דיעהש ןקזה ר"ומדא לש ותונדמלמ תנבומ ט"שעבה לש ותונדמל
.ט"שעבה לש ותונדמל לע דיעה שטירזעמ דיגמה ברהו ,שטירזעממ דיגמה ברה

באב רשע-השימחב יברה בתכ הלאמ םישרופמ םירבד .תיצמתבו רוציקב םירבדה ובתכנ הז הרקמב
:(ת-טצש 'מע טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת

תוינואגה רבד לע ר"ומדא ח"ומ ק"כל דעו יברל יברמ הרוסמה לע ףסונ
דיגמה ברה ורוממ ןקזה וניבר עמשש ומכו ,ל"ז ט"שעבה לש (הלגנב ,הטושפכ)
אל םלועמש טושפ שיא לש אירבה לכש ,רבדה תמאמ אירבה לכש םג ירה ,הזב
לע והשמ עמש אלא ,דובכ יראות לכ ול ןיאש אטישפו יעדמ דסומ הזיאב רקיב
דסומ דוסי ולצא התיהש הלגנה תרות הרותה תעידי תא ןקזה וניבר תכרעה רבד
לבקי ןקזה ר"ומדאש טלחהב ללשומו ךרפומ אוהש ,לזרב דומעכ טומית לב דתיו
ןואג היה אל םאב ,אוהש ימ לש ,תטלחומ תורמ המכו -המכ-תחא-לע ,תורמ וילע
תרחא רמואהו .ןקזה וניבר לש םיגשומהו הנבהה יפל ןואג ,הרותד הלגנב
אינתה לעב לש ומלוע תפקשהב גשומ לכ ול ןיאש חיכומ הז ירה ,הזב ןימאמו
השיגדהש ,ותפקשה רבד-לע תעדל הצור וניאש אלא דוע אלו ,ךורע-ןחלושהו
בתכבשו םיספדנה תודיסח ירמאמבו ךורע-ןחלושב ,הפ-לעבו בתכב תובר םימעפ
.םימסרופמ םה םג לבא

רוספורפ םאנ ובו ,םינוירוטסיה סוניכ לע יברה לא העיגהש העומשל הבוגתב ובתכנ םירבדה]
.["ןשיה ונונגסבו וכרדב ל"ז ט"שעבה רבד לע רבידש" םייוסמ

'ונכלמ םוי') ט"לשת לולאב ט"כב יברה ירבדב - יברל יברמ ,ל"נה הרוסמל ףסונ רוכזא
:(130 'מע

- הרותד הלגנב שטירזעממ דיגמהו ט"שעבה לש םתולדג תודוא ונא םיעדוי
יניינעב ןה תורודל ורסמנש םהיתורות לש ןלוככ ןבור ,יולגבש תורמל
.הרותה תוימינפ

ומצע לע דיעמ ט"שעבה

(גק-בק 'מע ב ךרכ 'וביסמב ךלמה' - ל"שת חספה גחד 'ב לילב ומכ) תומייוסמ תויונמדזהב
ול ורמאי וליפאש ,רמאש ,בוט-םש-לעבה םשב ("ןילופ ירפסב") םירפסב אבומה תא יברה איבה
- והולאשיש הלאש לכ לעו .הלאש םהילע לאשי - םיקסופו ארמגב תופירחו םלועבש טשפ לכ
םינפב אוה םלוע לכבו םלועל םלועמ הלשלתשנ הרותהד ,אוה ןיינעהו .ץורית רמול לכוי
הזיא הל תויהל חרכומ םלועה ותואב הל שיש םינפה יפל הלעמל הטממ םלוע לכבו ,תורחא
ןוילע םלועב דבב דבו .תרחא הלאש שיו וז הלאש השק אל ונמיה הלעמלש םלועבו .ןורסיח
עגונב איבהל ותורשפאב היה ,רמולכ .ונמיה הטמלש םלועב תלאשנה הלאשל ץורית ונשי ,רתוי
םלועמ ךכ לע לואשל ותלוכיב היהו ,ונמיה הלעמלש םלועמ החכוהו היאר םלועבש ןיינע לכל
.רתוי הלענ

...לארשי-תבהא דצמ

המכ בתכ יברה .תודיסחה תרות דומיל דגנ רמאמ 'אתרק ירוטנ' לש ןואטב םסריפ ז"טשת תנשב
:בתכמב שקיב ראשה ןיבו אשונב םיבתכמ

וקדביש ל"נה רמאמ בתוכל רוסמל היה ןוכנ - לארשי תבהאד ןיינעה דצמ
-אנמחר .ןילוספ ןיליפת חינמ ןמז המכ - ררבל לדתשהלו .ולש ןיליפתה
."ןלציל

'הדיחי' איה תודיסחה תרות

- םיכרעה רפס'ל אובמ בותכי יברהש יברל השקב בתכמ ןהכ לאוי 'ר דיסחה ןואגה סינכהשכ
:(ןושאר םוסרפב ןאכ) ןלהלד קתפב יברה ידי-לע הנענ ,'ד"בח

תמישר=] ד"ר וננגסי םאב .שרדנה גוסמ ינממ בתכמל ללכ אמרג ןמזה ןיא
תודיסחה תרותש [רבד לע=] ד"ע (תודחא םינש ינפלד) ולסכ ט"י תחישמ [םירבד
אלש ןפואב - 'וכו הרותבש ס"דרפ לכ [היחמ=] היחמ אלימבו ,הדיחי איה
םיאתמה יכה ואלב הז ירה - ןוויכל םיאתתש ידכב שדחמ הביתכ ידצמ שורדת
.רתויב

תחישמ) 'תודיסחה תרות לש הניינע' סרטנוק תא ןהכ 'יחיש י"רה ךרע יברה תבושתל ךשמהב
.'םיכרעה רפס' לש ןושאר ךרכב הספדנ ףוסבלו םיימעפ ההיגה יברהו (ו"כשת ולסכב ט"י

"שגיו" תשרפב תולאש

םייתש לע רפסמ ,דולב ד"בח תנוכשד ארתאד-ארמ ,ץיבוקרוי 'יחיש זעוב-ךורב ברה ח"הגה
.ויבא םע 'תודיחי'ל סנכנו שש ןב דלי היהשכ התיה הנושארה .יברה לצא ולש 'תויודיחי'המ
:הזה ליגב דלי לש ויגשומו ותמר יפ-לע החיש ומע להינ יברה

?דמול התא המ :יברה

.שגיו :יתבשה

?ימל שגינ ימו "שגיו" הלימה שוריפ המ :יברה

.ףסויל שגינ - הדוהי שגיו :יתבשה

?היירכוס ול תתל ,ונממ הצר אוה המ :יברה

.ןימינב תא חקי אל [ףסוי]ש הצר אוה :(קוחצב) יתבשה

?הזכ רבד תושעל הצריש עודמ ,ןימינב תא תחקל הצר ףסוי המל :יברה

...(ףסוי לע) וילע םיבשוח דוע םא תוארל הצר אוה :יתבשה

:יברה ול רמא (תדלוהה םוי תארקל 'תודיחי') ח"כשת תנשב ,םינש רובעכ תפסונ 'תודיחי'ב
עיגת זאו - הפ -לעב - אינתהמ םיקרפ רוזחל שי "הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש"
הדדנ אוהה הלילב" [ה"ד ,יברה רמאש=] םדוקה רמאמב רבודש ומכ "הלא ארב ...םורמ ואש"ל
."ךלמה תנש

"ךיקולא 'ה"ל רעונה תא ברקל

הנפ (ותייערו הוקת-חתפמ ןיקנל סחנפ 'ר ח"הרה) ש"נאמ גוז ינב םע יברה לש 'תודיחי'ב
.ךוניחה דרשמב הרשמ יצחב תדבוע איהש הבישה איה ?תקסוע איה המב הלאשו השיאל יברה
,תוידיסח תולועפ תושעל ךירצ ךוניחה דרשממ ץוחש רמאו ,הידלי ךוניח לע םג לאש יברה
.ותבשב תבש ידמו םיירהצה רחא לש תולועפ

:ביגה יברה .הארוהב - בישה הלה ?קוסעל ןווכתמ התא המב - יברה לאש לעבה תא

םעונ יכרדב ,"ךיקולא 'ה" הז המ עדייש ידוהיה רעונה תא ברקל לדתשתו הזב ךישמת
.לבקתמה ןפואבו

.דולמ ןזור 'יחיש הדוהי-קחצי 'ר ת"הרה תומישרמ -

:ל"נה תומישרמ דועו

הנענו ,הנותחל ןגראתהל ןמז קיפסמ ול ןיאש ש"נאמ ןתח ןנולתה ,הנותחל ןיכודישה ןיב
."תחלצומו הבוט העשב ךלכלכי אוהו ךבהי 'ה לע ךלשה" :יברה ידי-לע

הבישי רוחבל הכרדה

'הרושת' ךותמ) תדלוה-םוי לע ול בתכש הבישי רוחבל (ג"כשת טבשב ו"כ) יברה תבושת ןלהל
:(53 'מע ,א"סשת ןוויסב ח"כ ,רבה תחפשמ לש

הבישי שארהו עיפשמה תוארוה יפ-לע הזב השעי - דומיל ירדס (א :ויתולאשל הנעמב"
ת"ת 'לה הזב ןייע - 'וכ ןשיה קזחל וא שדחב ףיסוהל םאה - הפ-לעב דומילב (ב .ויחיש
יפ-לע - המכ .הפ-לעב תוינשמ יקרפ תעידי תויהל ךירצש תומוקמ המכב ראבתנ (ג .ז"הדאל
."ץפח ובילש םוקמב :ל"זח ורמא - תותכסמ הזיאב .ל"נכ (א

םידליה ךוניחב תוארוה

."םכותב יתנכשו" ה"בקה רמוא ויתודואש םוקמ - ןכשמ תניחבב אוה ידוהי לכ לש ותיב
-לע םידליה ךוניח - רקיעו ללוכ ,תודהיה חורב להנתמ תיבהש הז ידי-לע לעפנ הז ןיינעו
,ומצע ןכשמה תכאלמ תויהל הכירצ שארל לכלש - אוה הדובעה רדסו .היתווצמו הרותה יפ
.תראפתלו דובכל הנוהכ ידגב תיישע - ךכ-רחאו

,'ה תדובע רובע שורדש המ לכ תא היהי ידוהי תיבבש לדתשהל םיכירצ שארל לכל :תוטשפבו
טומפו ,ןטקה דליה רובע ןטק-תילט ,הרות דומלל ולכויש ידכ - םירפס אלמ תיב :אמגודלו
.הזב אצויכו ,הקדצ תפוק ,ת"יב ף"לא ,הנטקה הדליה רובע תבש רנל

אלא ,"ןטק תילט" ורובע הנקי ךכ-רחא קרו ,"ןדמל" ונבמ השעי שארל לכלש בושחל אלו
םינבה ךוניחב קוסעל ...הירחאלו .תודהי יניינע לכ תיבב תויהל םיכירצ הליחת :הברדא
אצויכו ,תויקנ םיידיב הווצמ םויק :המגודלו ,"תראפתלו דובכל" ...הז ירחאלו ...תונבהו
.הזב

...'םיקסופה רצוא'ב םירכזנ ונינש

שאר לזירב רזעלא יבר ןואגה בתוכ ,'הרותה תכלממ' תכרעמל (םסרופ אל ןיידעש) ובתכמב
:םילשוריב 'הכלהה ראפ' תבישי

,ימש קוקח [הב=] אקתפ ודיבו דמוע ויתיאר 'תודיחי'ל סנכיהל יתיכזש ןושארה עגרב"
רצוא' רפסב םירכזנ [ינאו יברה=] ונינש ונחנאש לזירב רזעלא יבר םתא' יל רמאו
ונלחתה ,רבדה ןוכנ ,ןכ יתרמא רשאכו .'ץמאמה תבל וא ןבל דוחיה רוסיא רוריבב 'םיקסופה
ר"ומדא - דסומה ךרוצל תובדנ ץבקמה חלושמה רבדב ונעגה רשאכו דוחי תוכלהב דוע ךישמהל
הקדצה תובגל רוסאל דואמ השק לבא ,םייתשב תיבגנ הקדצ יכ הכלהה עודי ללכב" רמאו חנאנ
."םיינשל וא דחאל הקדצ תתל םינתונה ךרד יכ תויה ,דיחיב

החפשמה תרהט דעוול רוסמל יל רמא .החפשמה-תרהט תוכלהב [ר"ומדא ימע חחוש=] ךשמהב"
.םייקנ 'זה תונמל ךיא דחוימ סרטנוק וסיפדיש ומשב

לש ןתרותמ והזו םירואיבו תוהגה םע הדוגא רפס יתספדה לע הריתי הביח יל היה דוע"
."םינושאר

החמש ךותמ אובל

רחאלש ירשת שדוחב רקבל אובל (ל"נה לש) ותבשחמ הנוכנ םא יברה תא דחא לאש ב"משת ףרוחב
:הנענו ,יברה לצא ןכמ

.ןויצה לע ריכזא ,בבל בוטו החמש ךותמ

'להקה'ל תדחוימ הארוה

םשב ,בוקודוח ברהמ רקוב ותואב עמשש םירבד ףלוו םירפא ברה בתכ ד"לשת ןוושחרמב 'הב
:העיסנה תואצוה תא םיחרואל םלשל יברה תעדוהל רשקב ,יברה

םדוקמש יכ םא ,[ירשת שדוחב יברה לצב ףפותסהל ואבש ולא=] העיסנה תואצוהל עגונהב"
,תוימשגב ןיא 'להקה' ןיינעש םגהו .תדחוימ הארוה התע שי םלוא ,הזל רשקב הארוה התיה
ואבש הלא ,'להקה'ב ופתתשהש הלא רבד-לע הארוה שי ןכלו .ןיינעה ונשי תוינחורב לבא
קרו ,רתוי ןמזל םיראשנש וא רבכמ ץיקב ואבש ולא אל לבא ,דחוימב ואבש וא ירשת שדוחל
היהש ומכ םניד ,הנושארה םעפב ואבש םישדח םילוע :'להקה' ןמזל וא ירשת שדוחל ואבש ולא
םירומל ןכו .100-$ו 18$ לש םייוכינב ,הצובקה חקמ יפל ,םישדחה םלועל רשקב ותעשב
,תואצוההמ תיצחמ - ירשת שדוחל ואבש תודימלתו םידימלת לעופב םינברו םינקסע ,תורומו
."י"ל 180 - דחא לכ ל"נה גוסמ אלש ולאו

...םירבסהב ךרוצ ןיא

ינפל הלה אטבתה ,א"טילש רגייא םהרבא 'ר צ"הרה ,ןילבולמ ר"ומדאל התייהש 'תודיחי'ב
.לארשי -ץראל יברה אוביש (הכזנ יתמ :םג ףיסוהש וא) םיקקותשמ םידיסח :יברה

בוט רתויש םתרמא התע הז ירה" :(ןכל םדוק םתחיש ןכותל תוסחייתה ךות) ביגה יברה
..."קוחרמ

.תואישנל הנש םירשע תואלמב ,יברל הכרב יבתכמ םיבר רוביצ ישיא וחלש ל"שת טבש שדוחב
יברל בתכו תונמדזהה תא לצינ ,םולבנזור לצרה ר"דה ,םימי םתואב 'בירעמ' ןותיעה ךרוע
.ץראב רוקיבל רשקב

:ןלהלד תורושה תא בתכ המויסבו הכרב תרגיא יברה ול בישה רדא שדוח שארב

רקבל בוט רשא עונכשלו תדחוימ הרבסהל ינא קוקז [ודובכ=] 'כ תעדל םנמואה
תותבשבו לוחה תומיב וצראב שודק םע ונמע ייח תוארלו השודקה ונצרא תא
?םשגב םג בורקמ 'וכותודיסחה ינייעממ


תקוח תשרפ


(ב,טי) הרותה תקח תאז

(י"שר) הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ,ינפלמ איה הריזג

ללכ-ךרדב ,ןכש ."רהרהת אלו" בתוכ וניאו ,"רהרהל תושר ךל ןיא" - ונושלב קיידמ י"שר
ונל ןיא 'הקוח'ל רשקב ךא ,תווצמה ימעט תא ןיבהל תוסנל ידכ ולכש תא לצנל םדאל רתוה
.הירחא רהרהל ילבמ הריזגה תא לבקל ונילעו לכשב שמתשהל תושר
(164 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

"הנותנ תושרהו יופצ לוכה" ,(ג"פ תובא) הנשמה ירבד לקשמ לע שרפל שי "תושר" ןושלה תא
-יתלב רבדה - "תושר ךל ןיא" שוריפה הז .תישפוח הריחב לש ,תורשפא לש ןבומב "תושר" -
תושרה ול הנתינ אל ;ארובה תריזג רחא רהרהל לגוסמ וניא ידוהי ,ועבט דצמ ןכש .ירשפא
.ובש ערה-רצי דצמ קר הז ירה - ותבשחמב הלאכ םירוהרה םילוע תאז-לכב םא .ךכל תורשפאהו
."ופקתש אוה ורצי" :(ב"פ ןישוריג תוכלה) ם"במרה ןושלבו
(ה"משת'ה תקוח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *
(ר"בדמב) םלוע לש ודיחי אל ...אמטמ רוהט ןתי ימ

-אמט) אמטה תא ךופהל ידכו ,'רתכ'ה תריפסל ןווכמ "םלוע לש ודיחי"ש ,תודיסחב ראובמ
.אקווד וז תילענ הניחבמ הכשמהבו יוליגב ךרוצ שי ,רוהטל (תמ

דועו ;המהב םע תוקסעתהו הנחמל ץוחמ לא האיצי תבייחמ המודאה הרפה תדובע :ףיסוהל שיו
אקווד .ותאמוטמ ינש ידוהי רהטל ידכ - הז לכו ,וז הדובעמ האצותכ אמטנ ומצע קסעתמה -
לש ודיחי" תניחב תא הכישממ ,שפנבש 'הדיחי'ב ורוקמש ,ילכש-לע לוטיב תאטבמה ,וז הדובע
."םלוע
(1056 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ט,טי) תרמשמל לארשי-ינב תדעל התיהו

,"תרמשמ"ל קוקז ,םימשבש וניבאל ובוריקו תלוזה תרהטב ונייהד ,"הרפה תיישע"ב קסועש םד
רפא"ל קקדזהלו אמטיהל ו"ח לולע אוה םג ןכש ,ומצע תא חוכשל ול רוסאש ול הריכזמה
."הרפ
(1060 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(די,טי) םדא הרותה תאז

.םד 'א - "םדא

תדמלמה ,הרותה ןכ ,םירביאה תויח אוה םדהש םשכ .םדל הלשמנ הרותה - "םדא הרותה תאז"
.תווצמה םויקב תויח הסינכמ ,ןהיתוכלה יטרפו תווצמה שוריפ תא
(גי 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

ה"סשו ,םירביא ח"מר דגנכ הבש השע-תווצמ ח"מר - םדאה ףוג לש הנבמב הכורע הרותה
.םידיג ה"סש דגנכ - השעת-אל תווצמ
(הע 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(א,אכ) םירתאה ךרד לארשי אב יכ

(י"שר) םילגרמה הב וכלהש בגנה ךרד

םילגרמהש הרומ ,םילגרמה וכלה הבש ךרד התואב לארשי-ץראל וכלה לארשי-ינבש הדבועה
ץראה תביד תא ףוסבל ואיצוה םילגרמה םנמא .םעה לכ רובעב ץראה תסינכל ךרדה תא וללס
הכילהב התיה ,ה"בקה לש ותוחילש יפ-לע ,ץראה תא רותל ואצי הליחתכלמש ןוויכמ לבא ,הער
.םהיתובקעב אבש םעה רובעב ךרד-תצירפ םושמ וז

שי - הזב אצויכו ,תחא םעפ ןיליפת חינמ - דבלב תחא הווצמ םייקמ םדא רשאכ :רמוא יווה
הלועפ לכ .היוצר הניא ותוגהנתה ןכמ רחאל םא םג ,"ץראה תא רותל" לש תיחצנ הלועפ ךכב
.םינותחתב ךרבתי ול הריד תיישע - הנוילעה הנווכה יולימל תמרות הבוט
(ח"לשת'ה תקוח תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)


(א,אכ) םירתאה ךרד

(י"שר) םהינפל עסונה לודגה רייתה ךרד

,"ץראל -ץוח" תניחבב אוהש םוקמ ךופהל ,רמולכ ,"לארשי-ץראל סנכיהל" דמוע ידוהי רשאכ
השקה הדובעה ינפמ דחפל ול ןיא ,הרות לש םוקמ ,"לארשי-ץרא"ל ,תודהימ קוחרה םוקמ
ימ לכל םתוסח תא םינתונ וניאישנ וניתובר ;"וינפל עסונ לודגה רייתה" ןכש ,ול היופצה
.וז הדובעב קסועש

הזה םלועה לש דוריפהו יובירה ונייה ,םיבר ןושל "םירתאה ךרד" תא תכפוה וז הדובעו
.השודקד תוללכתהו תודחא -דיחי ןושל - "לודגה רייתה ךרד"ל ,ירמוחה
(ז"כשת'ה יעסמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ו,אכ) םיפרשה םישחנה תא םעב 'ה חלשיו

(י"שר) םהיניש סראב םדאה תא םיפרושש

תניחב) הסנרפ וא דובכ םשל אלא ,םימש םשל אלש םתכאלמ תא םישועה םיחיכומו םידיגמ שי
שחנה לש וגורטק תא ו"ח תררועמ ולאכ םידיגמ לש םתחכות .("םחל ,יתעמד יל התיה"
תא םעב 'ה חלשיו" ,בותכה רמוא םהילע .םימשבש םהיבאל לארשי ןיב םינדמ תמרוגו ינומדקה
.םהיפ סראב םיפרושש ,"םיפרשה םישחנה
(זי 'מע בוט-םש-רתכ)


ותא הארו ךושנה לכ היהו סנ לע ותא םישו ףרש ךל השע
(ח,אכ) יחו

"הלעמלמ דרוי ער ןיא" ןכש ,"בוט" םצעב םה (ונילע-אל) םדא לע םיאבה םינידהו םירוסייה
ערכו םירוסייכ הארנ אוה ,הזה-םלועל לשלתשמו דרוי הז בוט רשאכש אלא .הבוטל לוכהו
,הלעמל אוהש יפכ "שחנ"ב םיננובתמשכ :"סנ לע ותוא םישו" והז .ונל גשומ בוטה ןיאו
."בוט" םה םירוסייה םגש הרכה ידיל םיאב ,ורוקמו ושרושב
(בס 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)

תובא יקרפ


"םידימלתב תודימ עברא"

,דבאל השקו עומשל השק ;ודספהב ורכש אצי ,דבאל רהמו עומשל רהמ - םידימלתב תודימ עברא
ער קלח הז ,דבאל רהמו עומשל השק ;בוט קלח הז ,דבאל השקו עומשל רהמ ;ורכשב ודספה אצי
(בי הנשמ ,ה קרפ)

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

אוהש המב שי האנה המ ,דמולש המ חכושש רחאמד - ודספהב ורכש אצי דבאל רהמו עומשל רהמ
הדימש - ורכשב ודספה אצי דבאל השקו עומשל השק .ורכשמ לודג ודספה אצמנ ;עומשל רהמ
.חכוש וניאו רכוז אוה ישוקה רחא עמשש המו ליאוה ,תדספנה הדמה לע הריתי ,וב שיש הבוט
םידקנ ,םהמ דחאל אלא ןוזמ קפסל ונל ןיאו םידימלת ינש ונינפל שי םאש ,הנימ-אקפנו
הז ןיאש ,עשר וא דיסח אכה ינתמל ךייש הווה אל - ער קלח הז .עומשל רהמה לע דבאל השקה
.ותיירב רקיעמ וב היהש ןורסיח אלא ,םדא לש ותריחבב יולתה רבד

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

.םידימלתב םינוש םיגוס םנשיש עדוי דמלמ לכ ירהו ,אנתה שדחמ המ (א :ונתנשמב תולאשה
הדימ" אלו ,"ער קלח ...בוט קלח" קוידה (ג .תודיסחה תדימב הז ןינעמ הארוהה יהמ (ב
.הזב אצויכו "הער הדימ ...הבוט

וניא ("םידימלתה ולא ,ךינבל םתננישו") ןיד יפ-לע םידימלת םע דומילה בויח :רואיבהו
תא ןקתלו דימלתה לש ויתונורשיכב ןיינעתהל בויח לכ ןיא לבא ,הרות םהמע דומלל אלא
לדתשהלו דימלתה לש ויתונוכתב ןיינעתהל דמלמה לע תודיסח תדימ דצמ םלוא .ןוקית שורדה
.הזב םג ול רוזעל

קפתסהל יאשר דמלמה ןיא ,דמלנה רבד תא תולקב ןיבמו טלוק דימלתה רשאכ - עומשל רהמ
ךכ ,דבאל רהמ דימלתה םאו ;דומילה ירחאל דימלתה לש ובצמב ןיינעתהל וילע אלא ,ךכב
.ונחכשי אלש ידכ ודומיל רוזחי דימלתהש אדוול וילע ,ודספהב ורכש אציש

שידקהל ףידעו ,וב עיקשמש ןמזה לע לבחש בושחל דמלמה לולע הזכ דימלת לע - עומשל השק
חוכ תא קודבל דמלמה לעש ,הנשמה תרמוא ךכ לע .םירחא םידימלתל וצרמ ונמז לכ תא
.ורכשב ודספה אצי ירה ,דבאל השק אוה םאו ,דימלתה לש ןורכיזה

הז ןכש ,ךכב תואגתהל ול ןיא ,ןייטצמ דימלת דמלמל שי רשאכ - דבאל השקו עומשל רהמ
לש האצות םניאו ,הלעמלמ ול ןתינש "קלח" םה דימלתה לש םיכורבה ויתונורשיכ - בוט קלח
.דמלמה תולועפ

וחינהלו ונממ שאייתהל רוסא ,רתויב עורג דימלת ול שי רשאכ םג - דבאל רהמו עומשל השק
ול רוזעל שי .םימשה ןמ הזכ "קלח" לבקש םשא וניא דימלתה - "ער קלח" הז ןכש ,ושפנל
.ולכש רשוכ תא רפשלו חתפל

דימת רוזחל וילע המוש ,"ודספהב ורכש אצי"ש תויהש תעדל וילע - דבאל רהמו עומשל רהמ
.ודומיל לע

אצי"ש ועדיב ,"עומשל השק" ותויה ללגב וחורב לופיל ול ןיא - דבאל השקו עומשל השק
."ורכשב ודספה

הז ירהש ,ךכב תואגתהל אל ןיא - דבאל השקו עומשל רהמ
.ל"נכ ,"בוט קלח"

ידכ הלעמלמ ול ןתינש ,"ער קלח" והזש ועדיב ,שאייתהל ול ןיא - דבאל רהמו עומשל השק
.העיגיבו למעב הז בצמ הנשיש
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה רבדמב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש ףסוי ברה תאמ

להואב רוקיב ינפל הליכא

םדוקש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש" (הזל תורוקמ נ"שו ,96 'מע םיגהנמה רפס) גהנמה עודי
."םיתוש לבא ,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה

וליפא םיענמנ הניארקואבו היסורב שדוקה ילהואב םהירוקיבבו ,דואמ הזב םידיפקמש שי
.םינויצה לע תוחטתשהה רחאל דע ,הליכאמ םלש םוי

להואל עיגהל םיכירצ רשאכ (םינקזלו םיריעצל ,םישנל דחוימב) הזב םיליקמה שי ךדיאמ
.זא דע הליכא אלל ראשיהל רתויב םהל השקו ,םהינפל הכורא ךרדהו םויה ףוסב וא עצמאב

םימעפ המכו המכמ ,הזב הדפקהה-יאל ךמס הזיא עיצה רנזבפ 'יש ךורב-םהרבא 'ר ח"הרה
תומוקמב" רקבל הילרטסואל םיחולשל ;ל"זיראה ןויצ לע ב"לשת א"נמ 'ה םויב רקבל ומכ)
תרעכמב ז"לשת ןוושחב 'תופקה'ל ןכו .דועו ,354 'מע 'ז ךרכ תוחיש יטוקל "םישודקה
,לחר רבקבו הלפכמה תרעמב - םירגובמ םג םהמע ויה ןבומכש - םידלי יסוניכלו ,הלפכמה
לודג רוביצל יברה הרוה ןהבש (311 -ו 268 'מע דכ ךרכו 259-ו 250 'מע גכ ךרכ םש האר
אל ,םייוצמה םיגהנמהו תוכלהה תא ריכזהלו ןייצל וגהנמכ אלשו ,שדוק ילהואל עיגהל
.ללכ הז גהנמ ריכזה

תונברק תרימא

גהנמו 'לה ירעש - צש,טי .זער,חי ק"גא) תיבב ןרמואל ונגהנמ עודי - רחשה תוכרב ןיינעב
.םירמאנ םה יתמו ןכיה שרפתנ אל הליפתה תלחתה דעש תונברקה ךא .(ד 'יס א"ח ח"וא

- םחנמ תרות'ב הרואכל עמשמ ןכו .ןיליפתו תילט תחנה ינפל תסנכה-תיבב םרמואל םילגרומ
הליפתה ינפל םידיסח וגהנש אינת קרפ דומילש רבתסמ"ש ,(75 'מע ג"ח) ט"משת 'תויודעוותה
אינת קרפ ודמל הליחתש רמולכ ,לבקמ ינירה תרימא ינפל םג ,שממ הליפתה תלחתה ינפל היה
,"לבקמ ינירה"מ הלחה (דחא ךשמהב האבש) הליפתהש ירה ."'רודיס'ה תא וחתפ ךכ-רחא קרו
תודוא הארוההש ךכמ ,תסנכה-תיבב היה הז דומילש רבדל רכזו .תסנכה-תיבב הז היהש עמשמו
ינפל רקובב אינת קרפ דומיל לע תרבדמ (צש 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאב) ןסינ 'ב
.טבש ד"ויב םויכ םג גוהנ ךכש המודמכו .תסנכה תיבב רוביצב הליפתה

(ה"ח שארב ,גהנמו הכלה ירעש 'סב םג קתענ .11 'מע ונק תרבוח) 'תומישר'ב האר ךדיאמ
סוכ התוש היה ךכ-רחא" ,רחשה תוכרב (ותיבב) רמוא היהש ,ב"שרוהמ ר"ומדא גהנמ תודוא
אל לבא ,הכרבב ןיליפת שבול היה הבש עמש-תאירקל .'ובוט המ' רמוא היה ךכ-רחאו ,בלח
ירה ."...רתויו יצחו העש ,העש קספהב תירחש ללפתמ היה .תוישרפ 'גה לכ רמואו ,תילט
הליפתה ינפל אלו רחשה תוכרב רחאל ךומס ךא ,דרפנב ורמאנ (''ה רמא' דע פ"כע) תונברקהש
םיגהונ ש"נאש ינמודמכו .(ותיבב התיה הליפתה םג םש יכ ,היאר ןיא - ןמוקמ יבגל) שממ
.'ובוט המ' ינפלו רחשה תוכרב רחאל הנטק עמש-תאירק אורקל

קרפ ינפל ןיליפת םיחינמש אתיא (5 'מע) םיגהנמה רפסבו (א"נמ טי) םוי-םויהב ,ףסונב
םינויצו תורעהבו .ןיליפת תוגוז עברא םיחינמה תודוא רבודמ םשש אלא) ןמוקמ והזיא
יברה םגו ,(ןיליפת תוגוז 'ב קר םיחינמל תיללכ הארוהכ קתענ 718 'מע ח"אד םע רודיסל
'סמ) םש גהנמו הכלה ירעש 'סב ספדנש בתכמב וליאו ,םשמ ליחתה הביתה ינפל רבעשכ ומצע
דע הקידב ךירצ םגו ,שרופמב רבדה ןייוצ אלש לבחו - תילגנאמ םוגרת ,74 'מע רוא יצוצינ
'פ ,רחשה תוכרב רדס לכ המכשהב תיבב רמול ונגהנמ" :יברה רמוא (םוגרתב וקייד המכ
םלועל'בש הנושאר השרפ חסונ םע דחי :ותנווכ הארנכ] הנושאר השרפ םע) עמש-תאירק ,הדקעה
רדס ינפלו הדיקעה תשרפ ירחא הריכזה ןכלו .ליעל ב"שרוהמ ר"ומדא גהנש ומכו ,'םדא היהי
תסנכה-תיבבו ,ודוה דע 'וכו תונברקה רדסו (הנמזב עמש-תאירק תאצל הנווכב -[תונברקה
קוספ קר םיארוקו תסנכה תיבב רחשה תוכרב םירמואש םלועה גהנמכ אלש ,"ודוה"מ םיליחתמ
.ל"כע ,"'וכו עמש לש ןושאר

וסיפדהש לבחו .תשרופמ הארוה תוחדל ידכ הזב ןיא ,שוריפה היהי רשא היהיש ,וריעה רבכו
ללפתהשכ יברה תא ואר םימעפ המכש וריעה םירחא .יהשלכ הרעה אלל טלחומו רורב רבדכ תאז
הארוה הניאש יאדו וזו .ןיליפתו תילט חינה זא קרו ,ודוה דע תונברקה רמאש ,ורדחב
.םיברל

?חצמה לע ןיליפת

השועש םוקמב ןיליפתה לכ תויהל ךירצו" :(ד"יס זכ 'יס) ולש ךורע ןחלושב ןקזה ונבר בתכ
."וחצמב רעישה ירקיע תלחתה םוקמ לע חנומ היהי ארותיתה לש ןותחתה הצקש ונייהד ,החרק
הארו ,ךכ םש ז"טה תעד םגש בתכ י ק"ס םש ר"אבו ,אלק 'יס בקעי תיב ת"ושב ןכ בתכ רבכו)
.(םיקסופה בור תעד ןכש ןייצ ג 'יס ה"ח תעד הוחי ת"ושבו ,םש ג"מרפו ת"עש

ארותיתה וליאכ םימעפל היה הארנ ,ןיליפתב רוטע ונרוד אישנ יברה תא וארשכ םלוא
.יוארכ הזב םידיפקמ םניאש ש"נאמ שי ךכ בקע .םימוליצ המכב הארנכו ,חצמה ךותב תמייתסמ

ח"הרה רסמ תחא םעפ" :רפוסמ (74 'מע ,ס"שת ,רפואל מ"מ ר"רהל) "יבר יחבשמ" 'סב םנמא
יברה הארנ ובש וידי-השעמ רויצ - לדנימ ןסינ ברה לש ונתוח - וואצמענ רדנס םהרבא 'ר
ובש םוקמה ןמ הטמל תצקמב תוטומש שאר-לש-ןיליפתה וארנ הנומתב .ןיליפתו תילטב רוטע
םורגל לולע רבדה ,ךכ ןיליפתה וריוצ עודמ :ביגה יברה .תוחנומ תויהל ןהילע הרואכל
רייצל יברה הרוהש ,38 'מע 369 ןויליג מ"יב כ"ג האר) ...תויהל ךירצ ךכש וקיסי םישנאש
.("ןילפתה םוקמ תא ןקתיש דע םדא םושל רויצה תא תוארהל אלש" רחא

םוקמב תויהל הכירצ 'הציצק'ה קרש רמולו) ללכ הזב לקהל יברה תעד ןיאש רורב ,ןפוא לכב
ונרודבו .תורוקמ ול ןייצ אי 'יס ד"ח עשוהי רבד ת"ושבש אזלעב יר"ומדא גהנמכ ,רעיש
תעדכ קספ ו ס"וס ח"וא ב"ח םייח ירבד ת"ושבש פ"עא ,גרובנזיולק-זנאצמ ר"ומדאה ךכ גהנ
.(129 'מע טש ןויליג 'זנאצ' ןוחריב הזב ןמסנה הארו .ז"הדא

םוליצב .חמצ רשאכ רעישה ירקיע תלחתה םוקמ לעמ שאר לש ןיליפת חינה יברהש םירמוא שיו
םינשב םג .תיסחי ךומנ חצמה (115 'מע א"ח ךלמ ימי) יצחו םייתנש ליגמ יברה לש עודיה
לש ןותחתה קלחה וליאו ,קירבמ היה רעיש רבעב וב היהש קלחהש ,תוארל היה ןתינ תורחואמה
הלע יברהשכ תבשב םגו .םיטמק וב ויהו ספסוחמ היה (הארנה חצמה תיצחמב טעמכ לחהש) חצמה
.רוריבב תאז ואר ריטפמל


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il