- א"כת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה לולאב 'ח * אצת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"רבדמ בותכה תושרה תמחלמב"


ותיבבש השודק לש תומא 'דב קפתסהל לוכי וניא ידוהי
םוחלל ידכ ומוקממ תאצל םג וילע אלא ,הבורקה ותביבסבו
קפתסהל לוכי אל םג ידוהי * ולטבלו השודקל דגנמה בייואב
אוה אלא ,קודקדב ךורע-ןחלושה תוארוה תא םייקמ אוהש ךכב
,ןכ השועשכו * תושרה יניינע םג ררבלו קסעתהל בייח
* "ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו" ,ןוחצינ ול חיטבמ ה"בקה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


אישנ לש ודיחי ונב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויאושינ םוי אוה ,לולא ג"י ,הז םוי
.ומוקמ אלממו ,לארשי

םויב הנש התואב לח לולא ג"יש םושמ ,אוה ,לולא ו"טב ויה ןיאושינהש םסרופמש ךכל םעטה
המצע הנותחה לבא ;לולא ו"ט ,ןושאר םויב ןיאושינה תדועס תא וכרע ןכלו ,עובשב ישיש
.לולא ג"יב התיה

ודיחי ונב לש ויאושינל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,יללכ ןיינע םה ללכב ןיאושינ ,הנהו
יללכ ןיינע יאדווב םה ירה ,יללכ שיא לש ןיאושינ ונייהד ,ומוקמ אלממו לארשי אישנ לש
.(ןמקלדכ) יללכ שיא לש יללכ ןיינע ,רתויב

לש ותימאלש ,1רהוזב בותכש המ דוסי לע ןבוי - יללכ ןיינע םה ןיאושינש ךכל םעטה
ינשל הקלחתנ הטמל התדיריבש אלא ,תחא המשנ םה הלכה לש התמשנו ןתחה לש ותמשנ רבד
ןיאושינה תעשבו ,ינשה קלחה לש ומויק לע עדוי דחא קלח ןיא םינש ךשמבש דעו ,םיקלח
.2םיקלחה ינש םישגפנ

ףוגהש ןוויכמ :"אפוג גלפ" (יושנ וניאש ימל עגונב) 3לגרומה ןושלה םג ןבוי הז-יפ-לעו
םלועל האב המשנהו ,(ולש הרוצהל םיאתמ תויהל חרכומ רמוח לכש םשכ) המשנהל םיאתמ אוה
,הז ןפואב אוה ףוגה םג ירה - (ל"נכ) המשנה התוא לש םיקלח ינש םה השאו שיאש ןפואב
."3אפוג גלפ" םשב ארקנ ומצע ינפב קלח לכ ןכלו ,דחא ףוג לש םיקלח ינש םה השאו שיאש

אוה םדאה ןיאושינה םדוק ירהש - אקווד ןיאושינה תעשב תישענ המשנה תומילשש ןוויכמו
,ותדובעב םג אוה ןכ ירה - ןיידע תומילשב הניא ותמשנש ונייהד ,דבלב "גלפ" תניחבב
.המשנה תומילש ןיידע וב ןיא ירהש ,תומילשב תויהל הלוכי ותדובע ןיא ןיאושינה םדוקש
אליממו .תומילשב תויהל ותדובע הלוכי - המשנה תומילש ולצא תישענש ,ןיאושינה תעשב קרו
המשנה תדילש םשכו ,ותדובע היולת הזב ירהש ,םדאב יללכ ןיינע םה ןיאושינהש ,ןבומ
תעשב) תמלשנ המשנהשכ םג ירה ,יללכ ןיינע איה (ףוגב הטמל המשנה תדירי ונייהד)
.יללכ ןיינע הז-ירה (ןיאושינה

יללכ ןיינע םג םהש אלא ,םדאב יללכ ןיינע םה ןיאושינהש דבלב וז אל - וזמ הרתי
הליחתמש) הדובעה תומילשש ןבומ אליממו ,הלעמל םג לעופ הדובעה ןיינע ירהש ,הלעמל
.הלעמל םג יללכ ןיינע איה (ל"נכ ,ןיאושינה תעשב

ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ד ןיינעה איה ותדובעו םדאה תאירב תילכת :ןיינעה רואיבו
.ה"בקהל הריד םלועב לעופ םדאהש ונייהד ,4"םינותחתב הריד ךרבתי

תרידש םשכ :םדאה תרידב ,הטמל אוהש יפכ הרידה ןיינע תמגודב - אוה "הריד" שוריפו
אוה ןכ - "םדא לש ותעד הביחרמ האנ הריד" 5ל"זר רמאמכו ,םדאהב תפסות תלעופ םדאה
רוא ךשמנש ונייה ,ךרבתי ול הריד תישענ לארשי-תומשנ תדובע ידי-לעש ,הלעמל (לוכיבכ)
.םוצמצה םדוק היהש רואהמ הלעמל ,שדח

ירהש - םוצמצה םדוק ריאהש רואה ךשמויו רוזחיש קר הניא תילכתהש ,6תודיסחב ראובמכו
רעד זיא סאוו") ךכב שודיחה המ ןכ-םאו ,ןכל םדוק םג 7ללחה םוקמ אלממ היה הז רוא
.ןכל םדוק היה אלש ,שדח רוא ךשמויש אלא - ?("וטפיוא

תומילשו ,הלעמל שדח רוא ךשמנש ,תולשלתשהה תוללכב הלעמל תלעופ םדאה תדובעש ןוויכמו
,ןבומ ירה - אקווד ןיאושינה תעשב תישענ (שדחה רואה תכשמה תומילש - אליממו) הדובעה
.הלעמל םג (אלא ,םדאהב קר אל) יללכ ןיינע אוה ןיאושינה ןיינעש

.יטרפ שיא לש ןיאושינל עגונב םג אוה רומאה לכ

ןיינע יאדווב והזש - לארשי אישנ ,יללכ שיא לש ןיאושינב רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לעו
.ואישנ אוהש רודה לכ לש תולשלתשהה תוללכל עגונה ,רתויב יללכ

םג (אלא ,רוד ותוא רובע קר אל) יללכ ןיינע םה לארשיב אישנ לש ןיאושינ - וזמ הרתיו
:תורודה לכ רובע

ךלוהש הז רודש - אוה הזב שוריפהש ,"אב רודו ךלוה רוד" 9קוספה-לע 8רהוז ינוקתב אתיא
תא ןקתל ידכ ,םלועל אבו רזוח אפוג םלועב היה רבכש רודהש ונייהד ,אבה רודה אוה אוה
.10הזל םדוק וריסחהש םיניינעה

.תורודה לכ רובע יללכ ןיינע אוה-ירה - םייוסמ רודל עגונש ןיינעש ,אצמנו

,רתויב הלודג החמש התיה ר"ומדא ח"ומ ק"כ יאושינ תעשבש ךכל םעטה ןכ-םג והזו
לדוגל הז ןיינע איבה ןכל ,(ל"נכ) תורודה לכל עגונה יללכ ןיינע לעפנ זאש ןוויכמד
.החמשה

לודג יפושב זא התיה תודיסחה תרימא םג ירה - הרות ידי-לע םישענ תוכשמהה לכש ןוויכמו
.תולבגה אללו

:11זא עריאש רופיסמ םג ןבומכו

החמש"ד ןיינעהב רבידו ,12חמשת חמש ה"ד רמאמה תא ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רמאשכ
שגינ ,ומוקממ םקו ,ןיינעה ולצא םלעתנש רמאו רמאמה תרימא עצמאב קיספה - 13"רדג תצרופ
.רמאמה תרימאב ךישמהו ומוקמל רזח זאו ,רמאמהב ןייע ,בתכה חנומ היה ובש םוקמל

,םעפ ףא םירוק ויה אל הז ןוגכ םירבד ,ללכב ,ירהש - וטושפכ הז ןיינע שרפל ןיאש ןבומ
?ןיינע םלעתי ולצאש רמול ללכ ךייש המ ,הזל ףסונו

.ורוקמל םלעתנ ןיינעהש - אוה "םלעתנ" ןיינעהש ע"נ ר"ומדא ירבד שוריפש אלא

- ןכל םדוק ךשמנ הז ןיינעש יפכמ רתוי הלענ ןפואב היהת ןיינע תכשמהש ידכ :רמולכ
םדאהשכש 14וניצמש ךרד-לעו) ןושארה ורוקממ לחה ,רתויב הובג םוקממ תויהל הכשמהה הכירצ
אוה ןכו .(םישדוחמ תוחוכ םיכשמנ הז-ידי -לעו ,םרוקמל םילעתמו ויתוחוכ םימלעתמ חנ
.ורוקממ שדחמ וכישמהל ידכ ,ןמז ךשמל ורוקמל םלעתנ ןיינעהש - ונניינעב

ק"כ לש ויאושינ תעשב קרו ,םעפ ףא םירוק ויה אל הז ןוגכ םירבד (רומאכ) ןכ-יפ-לע-ףאו
החמשה התיה - (ל"נכ) שדח רוא תכשמה השענ םדי-לעו ,יללכ ןיינע ויהש ,ר"ומדא ח"ומ
.תולבגה אלל תודיסחה תרימאו

ולאכ תוערואמ םנשי רשאכ טרפבו ,הנשה תפוקתל שדחמ ררועתמ ןיינע לכש ,15עודיה יפ-לעו
.17...ךרבתי 'ה ןתי - 16

* * *

תושרה תמחלמב ,המחלמל אצת יכ" - עובשה תשרפב ןושארה י"שר שוריפ ראבל םג גוהנ
לכ היחת אל 18רמאנ רבכ ירהש ,ויבש תיבשו רמול ןיא לארשי-ץרא תמחלמבש ,רבדמ בותכה
רבכש ףאד - "תומוא העבשמ םהש יפ-לע -ףאו ,הכותבש םינענכ תוברל ,ויבש תיבשו" ,"המשנ
:ירקיע קויד ןיידע ראבתנ אל 19רחא-םוקמב ראבתנ

בותכהש ןיידע ןכתיי ,"המשנ לכ היחת אל" לארשי-ץרא תמחלמב רמאנש ירחאל םג ,הרואכל
"המשנ לכ היחת אל"ד בויח ןיא ,זאש ,לארשי לע םירצ םייוגשכ (א - "הבוח תמחלמ"ב רבדמ
:וזמ הריתיו (ב .20"ויבש תיבשו" רמול ךייש ,אלימבו ,('וכ המחלמב םיאצויה קר אלא)
עגונב ראות תפיד ןידה ךייש - "המשנ לכ היחת אל" רמאנ הבש לארשי-ץרא תמחלמב וליפא
בותכה תוטשפכ ,תומוא העבש ידיב ובשינש תומוא ראשמ אלא ,תומוא העבשמ ןניאש םישנל
!?"ךביוא"ד "יבש"המ ובשי לארשי-ינבש ,"ויבש תיבשו"

תמחלמב אלו ,לארשי-ץרא תמחלמב אוה רבודמהש רתוי רבתסמ ארקמ לש וטושפב - דועו תאז
:םימעט 'במ ,תושרה

שוביכד תומחלמ םה "'וגו המחלמל אצת יכ"ד יוויצהל ןמז תוכימסב ויהש תומחלמה לכ (א
יפ-לע התיהש ,יוויצה ינפל ןמז תוכימסב ,גועו ןוחיס תמחלמ הז-ךרד-לעו) לארשי-ץרא
ול תישעו 'וג ותוא יתתנ ךדיב יכ 'וג השמ לא 'ה רמאיו" 22בותכש ומכ 21ה"בקה יוויצ
,רתויב ךורא ןמז ךשמ ירחאל אלא התיה אל תושרה תמחלמ וליאו ,("'וג ןוחיסל תישע רשאכ
אל "'וג המחלמל אצת יכ"ד יוויצהש רמול לודג יכה קחוד הז-ירה ,ארקמ לש וטושפ יפ-לעו
ןמז ירחאל ולהניש תומחלמ לע אלא ,ןמז תוכימסב לארשי -ינב ולהניש תומחלמה לע יאק
!יתמ עדוי ימ ,ךורא

היל הווהד ,תורתוימ "ויבש תיבשו" תוביתה ,"רבדמ בותכה תושרה תמחלמב"ש שוריפהל (ב
שרפל י"שר ךירצ ,ןכלו "יבשב תיארו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו 'וג המחלמל אצת יכ" רמימל
העבשמ םהש יפ-לע-ףאו הכותבש םינענכ תוברל" ,ףסונ ןיד םידמל "ויבש תיבשו" רמאנש הממש
יפכ) שרפנ םא ןכ-ןיאש-המ "ראות תפיד ןידה הנכותש וז השרפל ךייש וניאש ןיד ,"תומוא
תיבשו" רמול בותכה חרכומ - לארשי-ץרא תמחלמב רבדמ בותכהש (ארקמ לש וטושפב רבתסמש
לכ היחת אל רמאנ רבכ ירהש) ראות תפיד ןידה ךייש אל ןענכ ץרא תונבב ,יכ ,"ויבש
.אקווד "ויבש תיבשו" ,ןענכ ץראב ובשינש תומוא ראש תונבב ,םא יכ ,(המשנ

,רתוימ "אצת" ןושלה :"המחלמל אצת יכ" בותכה ןושלמ אוה י"שר לש וחרכהש ,רמול שיו
"המחלמל אצת" ןושלה :הזמ הרתיו ,הזב אצויכו "םחלת יכ" רמימל היל הווהד ,הרואכל
םמוקממ ואצי אל לארשי-ינב ירהש ,הרואכל ,תואיצמה ךפיה אוה (םחלהל ידכ םמוקממ האיצי)
.עובקה םמוקמ היהתש השבוכל ןענכ ץראל וסנכנ - הברדא אלא ,23םחליהל

,"המחלמל אצת יכ" רמאנ ןכלש ,"רבדמ בותכה תושרה תמחלמב"ש ,רמול ךירצ ךחרכ-לעו
הלובג ביחרהל) תושרה תמחלמ םחליהל ידכ (לארשי-ץרא) םמוקממ םיאצוי לארשי-ינבש ,ונייה
.('וכ לארשי-ץרא לש

םא" ושוריפש ,"המחלמל אצת יכ" רמאנש-הממ "רבדמ בותכה תושרה תמחלמב"ש חיכוהל ןיאו]
הניא ("םא") "יכ" תביתש ,רמול-שיד - תושר אלא ,הבוח הז ןיאש ,ונייה ,"המחלמל אצת
.['וג היבשב תיארו - בותכה ךשמהל אלא ,המחלמל האיציל תסחייתמ

אצת יכ" רמימל היל הווהש ,רומאכ ,"ויבש תיבשו" רמאנ עודמ ןבומ וניא הז יפ-לע ,םנמא
?"היבשב תיארו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו 'וג המחלמל

לארשי -ץרא תמחלמבש" - ףסונ ןיד ונדמלל אב "ויבש תיבשו" בותכהש י"שר ץרתמ הז לעו
שוריפהש רמול ךירצ ךחרכ-לעו ,"המשנ לכ היחת אל רמאנ רבכ ירהש ויבש תיבשו רמול ןיא
העבשמ םהש יפ-לע-ףאו הכותבש םינענכ תוברל" אוה (תושרה תמחלמב יאקד) "ויבש תיבשו"
."תומוא

,בותכהמ קיתעמש תובית אלו ,ומצעב י"שר ירבדמ םה "ויבש תיבשו" תוביתה ,הז-יפ-לעו]
.[ליחתמה רוביד ומכ תולודג תויתואב ןסיפדהו העט "רעצעזה-רוחב"הש ,אלא

:24י"שר שוריפבש "םיאלפומה םיניינע"המ - ונוקל םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו

,בויח לש רדגב םהש הדובעה יניינע לע יאק - "לארשי-ץרא תמחלמ" ,"הווצמ תמחלמ"
יאק - "תושרה תמחלמ" וליאו ,ויתומא 'דבו ותיבב תווצמו הרותה יפ-לע הגהנה ,תוללכבו
'דו ותיבש ךכב קפתסמ וניאש ,תוללכבו ,תושר אלא בויח רדגב םניאש הדובעה יניינע לע
דעו ,םוקמ קוחירב םג ,ץוחב םג לועפל ומוקממ אצוי אלא ,השודקה רואב םיראומ ויתומא
.ולוכ םלועה שוביכל

:"רבדמ בותכה תושרה תמחלמב" - י"שר שרפמו

'ה ונתנו ךביוא לע המחלמל אצת יכ" ,המחלמב ןוחצינה תודוא החטבההש בושחל ידוהי לוכי
,ה"בקה יוויצ יפ-לע םהב בייחתנש הדובעה יניינעב אלא הניא ,"'וגו ךדיב ךיקולא
םישורדה תוחוכה תא ול ןתונו ה"בקה וחיטבמ ,25"ןחוכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ש ןוויכמד
הנתינ אל ("תושרה תמחלמ") תושרד ןפואב םהש הדובעה יניינעב ןכ-ןיאש-המ ,המחלמב חצנל
.וז החטבה

ןפואב םהש הדובעה יניינעב םג ,רמולכ ,"רבדמ בותכה תושרה תמחלמב" :ול םירמוא ךכ לע
"ש ,אלא ,דוע אלו ,"ךביוא"מ הלעמל ,"ךביוא לע המחלמל אצת יכ"ש ה"בקה חיטבמ תושרד
."'וגו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו

קלח אוה ("רבדמ בותכה תושרה תמחלמב") "המחלמל אצת יכ"ש - רקיע הז-םגו דועו
םיניינעה תא םייקל ול קיפסמש בושחל ידוהי לוכי :הרותב הארוהו יוויצ ,הארוה-הרותמ
,26קידצ יהת ותוא ןיעיבשמש העובשה תא םייקל ,תוללכבו ,ךורע-ןחלוש יפ-לע םהב בייוחמש
ותו ,"דיא ךורע-ןחלוש א זיא רע" ,וילא ךייש הז ןיא - תושר לש םיניינעל עגונב ,לבא
,ולא םיניינעב הגהנהל עגונב בויחה שרפתנ אל ךורע-ןחלושבש ןוויכמ ,הברדאו ,ידימ אל
תאצל ול ןיא - אוה ןעוט - ןכש ןוויכמו ,וילא םיכייש םניא ולא םיניינעש החכוה הז-ירה
ונתשרפ ףוס בותכה ןושלבו ,27הנכס תקזחב םיכרדה לכש טרפבו ,השודק לש תומא 'ד ,ומוקממ
,"ךרק רשא" קלמע ונשי "ךרדב" יכ ,ומוקממ תאצל הצור וניא ,ןכלו ,"ךרדב ךרק רשא"28
הלכיו םרכה לעב אובי" ,וניינע הז ןיא - קלמע לש תואיצמ ונשי ויתומא 'דל ץוחמש המו
.29"ויצוק תא

:חישמה תאיב םשל החמשה תודוא ליעל רבודמהל עגונב הז-ךרד-לעו

"ךורע -ןחלוש"ב - ...!?"ךורע-ןחלוש"ב וניצמ ןכיה - חישמה תאיב םשל החמש לש בויח
תועובשה 'גב החמשה תלבגהל עגונב םיניד םג םנשיו ,החמשב תויהל הכירצ 'ה תדובעש ראובמ
.חישמה תאיב םשל החמש לש בויח םוקמ םושב וניצמ אל ,לבא ,הזב אצויכו

אל :ןועטל ךישממ - הניכשה תלואגו לארשי םע תלואג ,חישמה תאיב היולת הז ןיינעבש המו
החיטבה" 30ם"במרב וניצמ ,ומצעל עגונב ...!הניכשה תא לואגל בויח "ךורע-ןחלוש"ב וניצמ
הניכשה תלואגל עגונב לבא ,"ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות
...ודיקפת הז ןיא -

:הרותב הארוהו יוויצ אוה "ךביוא לע המחלמל אצת יכ"ש ,ול םירמוא ךכ לע

םג ךירצ אלא ,הבורקה ותביבסבו ותיבבש השודק לש תומא 'דב קפתסהל לוכי וניא ידוהי
דעו ,השודקל דגנמו בייואה לש ותואיצמ לטבל ."ךביוא לע המחלמל אצת" ,ומוקממ תאצל
םייוסמ םוקמבש ועדויב ויתומא 'דב החונמב בשיל לוכי דציכ ,ןכש ,ולוכ םלועה שוביכל
!?תוקולאל דגנמש "קלמע" שי םלועב

םויסל דעו ,"ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו ךביוא לע המחלמל אצת יכ" ,ותחיטבמ הרותה ,רומאכו
,לכו לכמ "ךביוא"ד תואיצמה םילטבמשכ ,זאו ,"םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת" השרפה
קוחירב וליפא ,"ךביוא"ד תואיצמ ןיידע הראשנש ןמז לכ ןכש ,התומילשב החמשה תישענ
,התומילשב החמש תויהל הלוכי אל ,ןמז ירחאל היהי המ תעדל רשפא-יאש ןוויכמ ,ירה ,םוקמ
.התומילשב החמשה תישענ יזא ,ולוכ םלועה לכב "ךביוא"ד תואיצמה ירמגל הלטבשכ קרו
-תרות' ,הגומ יתלב - ד"ישתה לולאב ג"י ,אצת-יכ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ - ה ףיעס ףוס דע)
שדוק-תבש תודעוותהמ - ךליאו ו ףיעסמ .200-203 'מע (בי) ישילש קלח ד"ישת 'תויודעוותה - םחנמ
(277-280 'מע ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,הגומ יתלב - ח"משת'ה אצת-יכ תשרפ

.דועו ,ב,אצ .ב,הפ א"חז האר (1

.173 'מע א"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (2

.א,וצר ,ב"ע שיר ,טק .ב,ז ג"חז (3

.מ"כבו ,ו"לפר אינת ,ו ג"יפ רבדמב ,ג"פס ר"ב ,זט אשנ ,ג יתוקוחב אמוחנת האר (4

.ב,זנ תוכרב (5

.מ"כבו ,ותלחתב ו"סרת ךשמה האר (6

.ב ףנע (רשויו םילוגיע שורד) 'א רעש ח"ע (7

.א,גער ג"חז םג הארו .(א,ק) ט"סת (8

.ד,א תלהוק (9

.נ"שו ,259 'מע ז"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (10

.ךליאו 15 ע"ס ח תרבוח "תומישר" האר (11

.ךליאו געק 'מע ז"נרת מ"הסב ספדנ (12

.ךליאו גכר ע"ס םש (13

.דועו .א ,טסק (ח"אד םע) רודיס .ג,במ רהב ת"וקל האר (14

.נ"שו ,76 'מע ליעל (בי) ישילש קלח ד"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות האר (15

.(החישה ףוגב) ו"טס .ו"ס ןמקל האר (16

.(ל"ומה) םויסה רסח (17

.זט ,כ םיטפוש (18

.ךליאו 78 'מע ד"יח ש"וקל (19

גורהל ווטצנו ,"'וג לארשי ינב תמקנ םוקנל" דחוימ יוויצ הב רמאנש ןיידמ תמחלמב וליפאש ,ריעהלו (20
ןידה םג ךייש ,אלימבו .(חי,אל תוטמ) "םכל ויחה רכז בכשמ ועדי אל רשא םישנב ףטה לכ" ,מ"מ .םישנה םג
.(ז"נפלש תומחלמה לע םג יאקש ל"תא) ראות תפיד

רפוסמכ] תושר התליחתש ןוויכמ - הווצמ תמחלמ רדגב איה גועו ןוחיס תמחלמ םא ט"וקשהמ ריעהל (21
ירחאל םגו (בכ,אכ תקוח) "ךלובג רובענ רשא דע 'וג ךצראב הרבעא" ןוחיסמ ושקיב הלחתש םיבותכה תוטשפב
,םודא ץרא תא ובביסש יפכ ,וצרא תא בבסל םילוכי ויה (גכ,םש) "ולובגב רובע לארשי תא ןוחיס ןתנ אל"ש
.םהמע םחליהל ה"בקה יוויצ 'יה כ"חא קרו ,[רבדבש אחריטה לדוג תורמל

.דל,אכ תקוח (22

- ("אצת" ןושלה הז לע לופיש) םמוקמכ בשחנ וניא ןענכ ץראל וסנכנש םדוק ויה ובש רבדמהש ,אטישפו (23
וצרש רודל עריאש המ םיעדוישכ - הריתי השגדהבו .("םש םדא בשי אל") םדא בושי םוקמ וניא רבדמ ,ירהש
.י"נב לש םמוקמכ בשחהל לוכי וניא רבדמהש רתויב שגדומ הזבש ,רבדמב ראשיהל

.טבש ט"כ "םוי םויה" הארו (א,אפק) ולש תועובש 'סמב ה"לש (24

.ג ,ב"יפ ר"בדמב ,אי אשנ אמוחנת (25

.ותלחתב אינתב אבוה .ב,ל הדינ (26

.(ב) ב,ג"פ ר"הק ,ד"ה ד"פ תוכרב ימלשורי (27

.חי,הכ (28

.ב,גפ מ"ב (29

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה (30רמאו עצמאב קיספה - "חמשת חמש" ה"ד רמאמה תא רמא ע"נ יברהשכ
חנומ היה ובש םוקמל שגינ ,ומוקממ םקו ,ןיינעה ולצא םלעתנש
...ךישמהו ומוקמל רזח זאו ,רמאמהב ןייע ,בתכה


אל לבא ,החמשב תויהל הכירצ םשה תדובעש ראובמ "ךורע-ןחלוש"ב
!?חישמה תאיב םשל החמש לש בויח םוקמ םושב וניצמ

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


שדקמה תודוא רכזיהל םיליחתמ
חישמו


הריכזמ תבשב לחש הנשה-שארב רפושב םיעקות ןיאש הדבועה
הלואגה לע

ןמז תודוא םג רכזיהל םיליחתמ אלימב ירה - הנשה-שאר תודוא ןורכיזה התע ליחתמש ןוויכ
תבשב תויהל לחש הנשה -שאר טרפבו ,תיבה ןמז םע רושק הנשה-שאר ירהש ,חישמ תאיבו תיבה
.אקווד שדקמב ןיעקות ויה ובש - וז הנש תועיבקכ -

:תיבה ןמז םע רושק הנידמב םיעקות ןיאש המ םגש ,ףיסוהל שיו

,תבשב תויהל לחש הנשה-שאר לש בוט-םויב רפושב ןיעקות ןיאש ןידה לע אישוקה העודי
תושר ונל ןיאש הזה ןמזב ירה - םיברה תושרב תומא 'ד ונריבעי אמש ,הברד הריזג םושמ
אמשד םעטה ךייש אל ,(וירחאו וינפלש םינורחא המכ דועו ,ןקזה וניבר קסופש יפכ) םיברה
ירה ,הריזגה םעט רמאנ רשאכש ללכה עודיכ ,הריזגה לטבתהל הכירצ ,ןכ-םאו ,'וכ ונריבעי
?הריזגה הלטב יזא ,םעטה לטב רשאכש ןפואב הז

ןיעקות ןיא ןכל ,םיברה-תושר םג היהת זאו ,שדקמה הנבי הרהמש ןוויכד - הזל ץוריתהו
אלימבו ,תבשב לחש ,הנשה-שארב ונעקת דקתשא ורמאי אלש ידכ ,תבשב לחש הנשה-שארב הנידמב
.תבשב עוקתל התע םג םילוכי

(םיברה -תושר היהי שדקמה-תיב הנביישכו ,םיברה-תושר ןיא הזה ןמזבש) הזב ןיינעהו
ררבל ונחוכב ןיא הזה ןמזבש ןוויכמו ,"אדורפד ירוט" הניינע םיברה תושרש - תוינחורב
חוכ תפסות היהי זאש ,אובל -דיתעל ןכ-ןיאש-המ ;םיברה-תושר ןיא ןכל ,"אדרופד ירוט" םג
ירוט"ד םלעהה תא םג ררבלו חצנל ולכוי יזא ,"'וג המדקו המי תצרפו"ד ןפואב ,השודקב
."אדורפד

ותוכלמ תרתכהל ןנוכתהל רבכ םיכירצ - התע רבכ ליחתמ הנשה-שאר תודוא ןורכיזהש ןוויכו
תוגירדמה יטרפ לככ ,"'וכו ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדייו"ד ןיינעה היהיש ,ךרבתי
,הליפתב םירמואש

הביתכ - "םייח" ךשמנ "ךלמ ינפ רוא" דצמש ונייה ,"םייח ךלמ ינפ רואב"ד ןפואבו
.דחאו דחא לכל הבוט המיתחו

."הקותמו הבוט הנשל" דימת רמול גהונ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ...

:הזב ןינעהו

?"הקותמ"ד הפסוהה יהמו ,בוט רבכ הז ירה - המצעלשכ "הבוט (הנש)"

,בוט אל םה יולגבש םיניינעה תא ךופהלו קיתמהל אוה "הקותמ"ד שוריפהש - הזב רואיבהו
הלגנהו הארנה בוטב ויה אל תפלוחה הנשבש םיניינעה לכש ,ונייהו .בוט ויהי םה םגש
תניחב הז ירה ,םוקמ -לכמ ,"בוט" םנמא והזש ףאד - ("טלאוועג ךיז טאה'ס יוו טינ")
םגש ,הלגנהו הארנה בוטב תויהל האבה הנשב וכפהיי - אייסכתאד אמלעד םיסוכמה םידסח
.בוט םהש וארי רשב יניע

הלעמלש םלענה בוטה ,אייסכתאד אמלעד םיסוכמה םידסח תניחב םגש - הזב ןינעהו
ירה ןכלו ,תולבגה םוש ןיא תולשלתשהמ הלעמלש רואה דצמ ירהש ,יוליגב ךשמוי ,תולשלתשהמ
.הלגנהו הארנה בוטב ,לובג ילב בוט ךשמנו ,םירדגה לכ ץרופ אוה
265-266 'מע (די) ינש קלח ו"טשת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ו"טשתה ,בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

רקיעה אוה השעמה


לש ןפואב ,לולא שדוח תדובע
"המחלמ"


השודקה עבט ללוכ ,ותוליגר עבט תונשלו םחליהל

:לולא שדוח - הז ןמזל עגונב הארוה

לכ םייק יאדווב ,תורשכ תקזחב לארשי לכש ןוויכמ :ידוהיל ןועטלו אובל לוכי רציה
הלעמל רבכ ורבע אלא ,דחא םוי ךשמב קר אלו ,לולא שדוחד הדובעה יניינע לכ תא ידוהי
הפסוהו ,"יל ידודו ידודל ינא" לש הדובעב םיפוצר םימי הרשע ,הז שדוחב םימי הרשעמ
לולא שדוחב םיפיסומ לארשי -ינבש םיניינעה לכ םע ,רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומילב
ךישמהל - םינפ-לכ-לע וא ,"חונל" וישכע רשפא ,אלימב - (הז ינפלש תויודעוותהב רבודמכ)
םימי הרשע ךשמב הזב תוליגרה רבכ הנשיש טרפבו ,הגרדהו רדסב לבא ,הדובעה תא תושעל
לכ ןיא לבא ,הזב ףיסוהל רשפא - הדובעב ףיסוהל םיצור םא וליפאו .'וכו 'וכו םיפוצר
ימ םע הרואכל ןיא רבכ ,ןכש - "םערוטש"ו שער םע ,"המחלמ" תועצמאב ךכל עיגהל חרכה
המחלמב קסעתהל רשאמ ,השודקב לועפל ףידע ירה - םחליהל המב שי םא וליפאו ,םחליהל
.המחלמל אצת תשרודש

יוביר ירחאלו) תולגה לש ןורחאה רוד ותויהל :דחוימב הז ונרודב תקזחתמ וז הלאשו
םג היהיש ,(הז רוד ללוכו דע תורודה ךשמב לארשי-ינב ולעפש המחלמה תדובע לש םיניינעה
אובל-דיתעלד הדובעהב לועפל וננוכתיש רתוי םיאתמ הרואכל היה - הלואגהד ןושארה רוד
.המחלמ יניינע םע קסעתהל רשאמ ,המצע השודקב (ליח לא ליחמ וכליי) תוילע לש ןפואב

שדוחב דימת התוא ןירוקש) "ךביוא לע המחלמל אצת יכ" השרפהמ הארוהה הנשי ךכ לע
םחליהל - ומצעל עגונב ןה ,המחלמ לש ןפואב לולא שדוחד הדובעה תושעל ךירצש ,(לולא
םיקלח שובכלו םוחלל - םלועב הדובעהל עגונב ןהו ,השודקה עבט םג ,ותוליגר עבט תונשלו
.ךרבתי ול הריד םתושעלו ,השודקב ירמגל םירודח אל ןיידעש םלועב

תלטומ - הלואגהד ןושארה רודו תולגב ןורחאה רודה ותויהל :הברדא - הז ונרודל עגונבו
חישמ לש "'ה תומחלמ םחלי"ל ךרדה תא ןיכהלו ,המחלמה תא םייסל הריתי תוירחא ונילע
.[לארשימ 'א לכבש חישמ ץוצינה ידי-לע הז ךרד-לעו] ונקדצ

:לעופל עגונבו

,לולא שדוחד םיניינעה לכב - עבטה יונישו המחלמ לש ןפואב - ףיסוהל ךירצ ידוהי לכ
הבהא ךותמ ה"בקה םע לארשי-ינבד תוברקתהה ,"יל ידודו ידודל ינא"ד הדובעה - תוללכבו
טרפבו) הרותה דומילב הפסוהה ידי-לע - דחוימבו .היתווצמו הרותה םויק ידי-לע ,(החמשו)
,ותרותב ומצע תא "סינכה" רשא) ה"בקה םע דחוימב םידחאתמ הז ידי-לעש ,(הבהא ךותמ -
,"'וכ אלפנ דוחי"ב ,("תיבהי תיבתכ ישפנ אנא"

,םישנו םישנא - םיפסונ םידוהי לע עיפשהל ןכ-ומכו ,הרותה דומילב ומצעב ףיסוהל
ירועישב - טרפבו ,הרותה דומילב ופיסויש - ןבר תיב לש תוקונית ,ףט - תדחוימ השגדהבו
.םיברב הרות

'ה תבהאל ילכ השענ הזש ,דחיב לארשי-ינב תא תדחאמ איהש ,הקדצה תניתנ ידי-לע-ןכ-ומכו
.("יל ידודו ידודל ינא") ה"בקה ידי-לע לארשי תבהאו

- הז לכב תומילשהו ,הבושתה תדובע ,הליפתה תדובע - לולא שדוחד הדובעה יווק ראשב םגו
.הלואג לש ןפואב
'מע ד ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה לולאב א"י ,אצת-יכ תשרפ תבש תודעוותהמ)
(שידיימ םוגרת - 229-230

יבר יצוצינ..."דימת רשא ץרא"


הלודגה תוררועתהה תא וננוימדב ראתל ללכ השק הז ןיא"
,"ויפנכב איבמ היה לארשיב שטיוואבוילמ יברה לש רוקיבש
ץראל אובל יברהמ שקבמה רחא םדאל * ורמאמב יאנותיע בתוכ
יברה בישמ ,"אבה םלוע ןיעמ" הב ושיגרי םלוכש ידכ
יפלכ יוצר הרבסה וק טטרשמ יברה * "אובי הז םג" ,ךויחב
ברועמ יברה * 'םימיה תשש' תמחלמ רחאל םלועה תומוא
שדוקה-ץראב השענה לכב הרועמו


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

.םינשה ךרוא לכל םיבר הקיסעה ,ונצראל יברה לש ,ואוב-יא קויד רתיל וא ,ואוב תייגוס
ונתמישר .ומצע יברה הל ןתנש תונושה תובושתבו וז הלאשב םימעפ המכ ונקסע הז רודמב םג
רשק ,ונצראל יברה לש קומעה רשקב אלא ,ל"נה הלאשל תובושת ןתמב תקסוע הניא תיחכונה
.םהינימל םיהותהו םילאושה םג - וב וריכה לוכהש

בתכש תכרעמ רמאמ (325 'סמ ןויליג) 'םינפ לא םינפ'ב םסרופ ה"כשת זומתב ג"כב
"ברה"ו "יברה"ש הדבועב קסע רמאמה .'םירוקיב תכסמב' תרתוכב ,יאלפ סחניפ יאנותיעה
ואובל הזע ההימכ (1 :רמאמב םיטלוב םירבד ינש .לארשי-ץראב ורקיב םרט (קי'צייבולוס)
.ונצראב שחרתמב יברה לש הברה תוברועמב הרכה (2 ,ץראל יברה לש

:רמאמב בתכנ םירבדה רתי ןיב

הרושב םתויה םוש לע קר אל רתויב תטלבומ וללה םינשה לכ ךשמב ץראב םרוקיב-יא תדבוע"
רשק םירושק םתויה םוש לע אקווד אלא ,הזה רודב םידוהיהו תודהיה יגיהנמ לש הנושארה
םייורש םהשכ םג ,לארשי -תנידמב םתויח םוש-לע ;הב השענה לכו לארשי-ץרא לא קומעו קודה
.קוחרמ

תישיא וילע דומעל תוכזה יל התיהו ,אוה תומסרופמה ןמ לארשי-ץראל םהלש הזה רשקה"
איה םיטרפ -יטרפלו םיטרפל דע לארשי-ץראב השענה לכב םתואיקב .תוחיש תורשע ךותמ
לע םירבועה םיישפנהו םייתרבחה ,םיינידמה םיכילהתב שחרתמה תא םתנבה .שממ האילפמ
.ךכב םתגרדל ועיגי לארשיב םייחה םיגיהנמו יאוולהו ,הקימעמ איה היחרזאו לארשי-תנידמ

...דגנמ אל יכ םא ,קוחרמ םידמוע וראשנ םה יכ ,השגרהה ןמ ררחתשהל רשפא-יא תאז לכבו"
אוה לארשי-ץראב רוקיב ירהו ?המל ךכ-לכו ...םיבורק ךכ-לכ יכ םא ,םירז וראשנ םה יכ
רשאכ םינושאר לש םקלח-תנמ ויהש ךרדה-ירוסייל ללכ ותוושהל ןיאו םילקה םירבדה ןמ םויה
.היעלס קשנלו שדוקה-ץרא רפע תא ןוחל תולעל ושקיב

תועינמ לבא ,רתוי תולודג ויתועינמ - ורבחמ לודגה לכו תוישיא תועינמ שי יאדווב"
םעפו וללה תועינמה לע רבגתהל רשפא-יא םולכו םילועה ןמ דחאו דחא לכ לצא שי םיישקו
לואשל אלש רשפא-יא ,דובכה -תאריו הוונעה לכ םע ?תולעלו םוקל וללה םינשה לכב תחא
."ןתוא םילאוש םיבר ךכ-לכש ,ולא תולאש

:בתוכו בתוכה ךישממו

לע םג תרזוחה ,תואיצמב הזיחא יאדווב ןהל שיש םעה-תודגאב קומע יגארט טנמלא שי"
רוזחל וצלואו לארשי-ץראל עוסנל ךרדל ואציש ,בוט-םש-לעבה לע םגו הנליוומ ןואגה
.לארשי-ץראל רודה-לודג לש ותיילע בכעמה דחוימ לבחמ-ןטש שי הארנכ .ךרדה-עצמאמ

,תוטושפ תודבועב אלא ,הדגאה לש יגארטה דמימב ונתלאש הז עגרב םידדומ ונא ןיא ,םרב"
רוקיבל יברהו ברה לש םאוב-יא איה הדיח ןאכו ,הלגנב אלא - ןניקסע רתסנבו אלפומב אל
וא רצק רוקיבל הצרא ולע תונורחאה םינשה ךשמב ?ראשת הדיח יכ ונילע רזגנ םאה .ץראב
ישאר ילודג לכ ,םיר"ומדאה ילודג לכ םינברה ילודג לכ ,תוצופתב תודהיה ישאר לכ ךורא
היתויעב םייחה ,לארשי-ץרא לש הריווא הלילו םמוי םימשונה ,ולא אקוודו [...] תובישיה
.ץראב רוקיבל תורשפא ואצמי אל הלא אקווד ;הייח בוציע לע טעמ-אל םיעיפשמו

רוקיב היה המ ונמצעל ראתל ונל רתומ ךא ,םהל תתל ץראב רוקיב יושע המ רמול ונל אל"
.ונל ןתונ הזכ

שטיוואבוילמ יברה לש רוקיבש הלודגה תוררועתהה תא וננוימדב ראתל ללכ השק הז ןיא"
ןייטצמה ימאניד ינחור -יתד חוככ הינפל ךלוה ד"בח לש המש .ויפנכב איבמ היה לארשיב
םשארב :הנידמה ישארמ םיבר .תטהול-תיתימא לארשי-תבהא רודחו תוגלפמל לעמ אוהש ךכב
'ייווקראפ-ןרטסיא 770'מ קוחרמ הארשה םיבאושו יברה לא התע םג םירשוקמ אישנה דובכ
ןירקהל וניניב עיפוה ילמלא ,לועפל יברה היה לוכי תורוצנ המכו תולודג המכ .ןילקורבבש
?קוחרמ דומעל וללה םילודגה ינש םילוכי תאזכ תעלה ...!ותשודק דוהמו וינפ-רואממ בורקמ

םהל הטישוה היתודסומו הנידמה םג אלא ,ואוביש הצור היה לארשיב םעה קר אל ירהו"
תישיא הנמזה יברל רסמ הנידמה אישנ דובכ יכ ונל עודי .םינמזומה לש םדובכ יפל ,הנמזה
.[...] בתכב תודחא תונמזה ףאו הפ-לעב

תא בתוכה םייס ,"ואוביש םהל הכחנ ,והמהמתי םא םג ,ילואו יאה ילוכ ,תאז לכ םעו"
.ורמאמ

..."אובי הז םג"

:ל"נה הלאשל ,םייוסמ עגרב ,םייוסמ םדאל ,יברה לש הבוגת הנה ,תאז לכבו

ינפל ,ןכמ-רחאלש 'תודיחי'ב .ד"כשת תועובשה גחב יברה לצא רקיב רנייו עטנ-ןתנ 'ר
!יבר" :(22 'מע 743 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב איבל .י תמישר יפל) רמאו יברל הנפ ,ותאצ
םע דחי ץראל אובי אל יברה עודמ לאוש ינאו ,'אבה םלוע ןיעמ' יתשגרה ןאכ יתייהש םימיב
םג' :ךויחב ול הנע יברה ?ול יתיכז ינאש גונעתל ץראה יבשות לכ וכזי ךכו ,םידיסחה לכ
...'אובי הז

'לע לא'ב העפשהה לצנל

:ט"כשת ולסכ ב"וטב יברה בתכ ש"נא ינקסעמ דחאל
.(ץראל-ץוחב אלו) ו"ת שדוקה-ץראב תויהל-הכירצ - תיפוס ותורדתסהש ןבומ
.ל"קו םייוכיסהב יולת - עוצקמ הזיאב

:'לע לא' הפועתה תרבח ידבועמ דחאל והנעמב יברה בתכ ךכו

הפ-לעב ירבדכ

- שדוקה-ץראב לע לא תפועת הדשב ותעפשה לצניש ןוצר-יהי

םוי ייחב השודק יניינע לכב לע לא תולעל וקקותשי םש ךרד םירבועה לכש
,םוי

הינקזד שפנ-תוריסמ דע - ךל ורמאיו ךינקז 'וג ךיבא לאש - עובשה תשרפכו
,היתווצמו - הרותהו תודהיה לע תורוד המכו-המכ ךשמב

.ליעל רכזנהל ןויצה-לע ריכזא

ם"ואל תחצינ הבושת

,םילשורימ ל"ז ןרטש םייח 'ר ח"הרה הל הכזש ,תקתרמ 'תודיחי' לש ןושאר םוסרפ הנה
:'םימיה תשש' תמחלמ רחאל דימ ,ז"כשת זומת שדוחב

ר"ומדא ק"כ לש ותעד-תווח המ תעדל ושקביו ,ינולאשי יאדווב שדוקה-ץראל בושאשכ :הלאש
?שדוקה-ץראב התע בצמה לע

לע ושוריפב י"שרש ןוויכמ ךא . . יתאצמ אלו הברה ךכ-לע יתבשח :א"טילש ר"ומדא ק"כ
ןושארה קוספה לע שוריפב ,י"שרש יתאצמ שמוח יתחתפ רשאכ ,הנה .םיניינעה לכ ללוכ הרותה
הזה שדוחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל" (קחצי 'ר תשרד) איבמ ,[א,א תישארב]
םייוג תלחנ םהל תתל ,ומעל דיגה וישעמ חוכ םושמ ?תישארבב חתפ םעט המו .'וכ םכל
,םייוג העבש תוצרא םתשבכש םתא םיטסל ,לארשיל םלועה תומוא ורמאי םאש ,[ו,איק םיליהת]
הנתנ ונוצרב ;ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ ,םהל םירמוא םה
םלועה-תומוא תנעטל ובישי לארשי-ינב םא :רמולכ ."ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרבו םהל
וז היהת אל ,רופלב תרהצה זאמ לארשי-ינבל תכייש ץראהש - ("'וכ םתא םיטסיל") ם"ואב
םיצור ונא ,תתל (םייוגה) וצר ונמזבש םשכ - ם"ואב - םה ונעטי ןכש ,תססובמ הבושת-הנעט
םיברעה (םג) ונעטי הז-ךרד-לעו ,(הרזחב התע םיצור ונאו זא ונתנ ונא :וא) הרזחב לוטיל
רחא םעפ ,לארשי-ץראב ןהו ם"ואב ןה י"שר ירבד לע ורזחי-וזירכי םא ןכ-ןיאש-המ .'וכו
!תחצינו תססובמ לארשי-ינבד הנעטה היהת יזא ,םעפ

?ר"ומדא ק"כ םשב ולא םירבד םסרפל רשפא םאה :הלאש

.ןכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ

?ר"ומדא ק"כ םשב לוכשא יול רמ (י"אב) הלשממה שארל םירבדה תא בותכל רשפא םאה :הלאש

.ןכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ

'ללוכ'ל םוקמ

שדוחב ,(ד"בח -רפכד ארתאד-ארמ םימיל) ל"ז קינברט םוחנ ברה ח"הגה הל הכזש 'תודיחי'ב
ךכו .דולב םימימת-יכמות תבישי דילש םיכרבאה 'ללוכ'ל רשקב תוארוה ולבקתנ ,ח"כשת ירשת
איבהו 'תודיחי'ב םויה היה ט"נרה" :ל"ז ףלוו רעבוד-םולש 'ר ח"הרה ונמויב תאז ראית
.ד"בח-רפכל ללוכה תא וריבעיש 'ללוכ'ה יכרבא תשקב ר"ומדא ק"כ ינפב

.ללוכה ידימלת בור םירג ןכיה ונייהד ,בורה יפכ היהי ללוכה םוקימש הנע ש"דא ק"כ"

'ללוכ'ב םויה רדס :רקיעו דועו .םעונ יכרדב םמע תכלל לדתשהל שי ללכב" :ףיסוה ק"כ
םויה ליחתהל רקיעה לבא 'וכו תוקד םירשע וא העש יצח םא - תודיסח דומילב ליחתהל ךירצ
."תודיסחב

ןוצר-תעה לצנל

ברה .רבה 'יחיש יבצ-לארשי 'ר ח"הרהל אבה בתכמה תא יברה בתוכ ו"טשת בא-םחנמב ז"יב
,העפשה ילעב םישנא המכ םע רשק רצי תליאב םיאולימב תרישש העשבש ,ראשה ןיב בתכ רבה
:םהילע עיפשהל לולא שדוח לש ןוצר-תעה תא לצנל ונממ עבות יברהו

ונצראב הכורעתו היירפס

הנופ דחאה .ונצראב םיידוהי םילעפמ תמקהב תוקסועה יברה לש תופסונ תורגיא יתש ןלהל
תיזכרמ תינרות היירפס תמקהל יברה סחייתמ ובו ,(ל"דפמהמ כ"ח זא) גיטפהרו חרז רמל
הנה ,וננובאדל רשא ,השעמל הכלהל תעגונה תורפסה לע שגדה תא ודימעי חטבו") היתורטמו
.("הנורחאה ונתפוקתב חנזוה הז עוצקמ

'תודיסחה תכורעת' לש הבוציע תא וילע לטנש ,ןמדנורג .ש רמל הנופ היינשה תרגיאה
ץראב טרפב ד"בח תודיסח ילעפמו ,ללכב תודיסחה תעונת אשונב" הכורעת ,ד"בח-רפכב
םידדצה תא קר אל יוטיב ידיל איבי הכורעתה בוציעש ןמדנורג רמ תא ררועמ יברה ."שדוקה
.השודקה תא אטבי אלא ,תודיסחה לש םייתונמואה

תספדומה הרודהמב םוליצ

הקותמו הבוט הנש

ד"בח-רפכ דעוול (ט"כשתו ח"כשת) השדחה הנשה תארקל יברה לש הכרב תורגיא יתש ןלהל
:רפכה יבשותלו

תספדומה הרודהמב םוליצתודיסחה ינייעממ


אצת-יכ תשרפ


(י,אכ) המחלמל אצת יכ

.ערה םע םחליהל ךרטצת דימ - "המחלמל" ,ה"בקהב ךתוקבדמ - "אצת יכ"
(ז 'מע בקעיל וירבד דיגמ)

* * *

(י"שר) רבדמ בותכה תושרה תמחלמב

תמחלמב רבודמש רמוא י"שר תאז לכבו ,רציה תמחלמל תזמור וז המחלמש םירפסב אבומ
.תושרה

איה ,(ונממ ותעד חיסמ אלא ,רז ןוצרל בל ןתונ וניאש) 'איפכתא' תניחבב הדובעה :רבסהה
תניחבב הדובע םלוא ."םכבבל ירחא ורותת אלו" ,(וט חלש) ביתכדכ ,הבוח תמחלמ םנמא
ןכש ,תושרה תמחלמ יהוז .(שממ וב ןיא וליאכ ירמגל רזה ןוצרה תא ךפהמש) 'אכפהתא'
.שפנ לכל הווש הניא וז הדובע
(דסתת 'מע םירבד הרותה-רוא)

* * *

:ראבל שי דועו

שפנב זא תשבלתמ תיקולאה שפנה ןכש ,"המחלמ ךרדב רוריב" תארקנ הליפתה תדובעש עודי
ךרדב רוריב" ארקנ הרותה דומיל וליאו ;העיגיו המחלמ תשרוד וז תושבלתהו ,תימהבה
.וילאמ ררבתמ ערה-רציהו ,ושפנב יקולא רוא ךישממ דמולה ירהש ,"החונמ

םג הנשי ירהש ,תושרה תמחלמ איה ,("המחלמל אצת יכ") המחלמ ךרדב רוריבש ,אופא ןבומ
.החונמ ךרדב רוריב - תרחא ךרד
(85 'מע ,די ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(י,אכ) ויבש תיבשו

-לע רציה תא חצנל - רמולכ ,יבשב ותוא תחקל םג אלא ורצי תא חצנל קר אל םדא לש ודיב
.ומצע רציה ידי

תוחילש תושעל ידכ וז ותכאלמב זירז אוהו ,אוטחל םדאה תא תותפל אוה רציה לש ודיקפת
עמשיהל אלו ה"בקה ןוצר םויקב זרדזהל ,ומצעל רסומ דומלל םדאה לוכי ךכמ .וארוב
.בוטה-רצי לש ונוצר והמ דומלל רשפא ערה-רצי לש ונוצרמ :דועו תאז .רציה ייותיפל
(הנ,זי 'מע בוט-םש-רתכ)

* * *

(ז קרפ) אינתב ראובמכו .הלצא יובשה רבד הפילקה ידימ איצוהל לכות - "ויבש תיבשו"
וברקבש ןייהו רשבה תויח דרוי ...ופוג תוואת תאלמל ןיי יאבוסו רשב יללוזב אוהש ימ"ש
."'ה תדובעל רוזחיו םדאה בושי רשא דע ...רומג ערב העש יפל ללכנו
(697 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


השאל ךל תחקלו הב תקשחו ראות תפי תשא היבשב תיארו
(אי,אכ)

יפוי אוה ושרוש ירהש ,היבש תניחבב אוה ימשגה יפויה - "ראות תפי תשא היבשב תיארו"
;ימשג יפויב לשלתשנו לפנש אלא ,תראפתה תריפס ,ינחור

;ימשגה יפויב קשחת אמש - "הב תקשחו"

;ךתאנהל - "ךל תחקלו"

קבדתש הז ידי-לע ,"'הל חוחינ חיר השא" - "השאל" יפויה תא הלעת אלא ,ןכ השעת אל
.ןוילעה תראפת ,יפויה שרושב ךתבשחמ
(ז 'מע בקעיל וירבד דיגמ)


האינשל רכבה ןבה היהו . . האונש תחאהו הבוהא תחאה
(וט,אכ)

.תיקולאה שפנ ונייה - "הבוהא"

.תימהבה שפנ ונייה - "האונש"

יפ-לע ,תיקולאה שפנלמ רתוי הלענ שרוש שי תימהבה שפנל - "האינשל רוכבה ןבה היהו"
תימהבה שפנה וז הניחבמש אצמנ ."רתויב הטמ-הטמל דרוי ,רתויב הובג-הובגה לכ"ש ללכה
.'רוכב'ה איה
(זל 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(חי,הכ) ךרדב ךרק רשא

(י"שר) םוחו רוק ןושל

,(זי חלשב) "םידיפרב לארשי םע םחליו קלמע אוביו" - םיימעפ הרותב תרכזנ קלמע תשרפ
."קלמע ךל השע רשא תא רוכז"ו

"הרות ירבדמ םהידי ופרש" ,תווצמה םויקב דיפקהל אלש ידוהי לע עיפשמ םידיפרמ קלמעה
תשרפ תבשבש וניצמ ןכל .השודקבש רבד לכמ ותוא ררקמ ונתשרפ לש קלמע וליאו ,(אתליכמ)
"קלמע אוביו" םיארוק ,םירופב ,ןכמ רחאלו ,"קלמע ךל השע רשא תא רוכז" םיארוק רוכז
רבד לכמ םדאה תא קלמע ררקמ הליחת יכ ,רומאכו (ךופה תויהל ךירצ רדסה היה הרואכלש ףא)
."הרות ירבדמ םהידי ופר" לש בצמל ואיבמ אוה ךכ-ידי-לעו ,השודקבש
(74 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


(חי,הכ) ךירחא םילשחנה לכ ךב בנזיו

(י"שר) הלעמ יפלכ קרוזו תולימ ךתוח

הי סכ לע די יכ" ,(זי חלשב) ביתכדכ ,'יוה םש לש 'ה-'י תויתואה לע הריתסמ קלמע תפילק
"הלימ" תביתב זמרנכ ,ולא תויתוא לש יוליג תלעופ הלימ תווצמ וליאו ;"קלמעב 'הל המחלמ
.אקווד הלימ תווצמל קלמע דגנתה ךכ םושמ .ה-י למ -
(דכרתת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(חי,הכ) ךירחא םילשחנה לכ

(י"שר) ןטלופ ןנעה היהש ,םאטח תמחמ חוכ ירסח

:אלפנ חקלו דומיל ונינפל

לארשי לכ ואצי הלא םידוהי ליבשבו ,ןנעה ןמ וטלפנש אטחה-ילעבב אלא עגפ אל קלמע
.(י"שר ,ןנעה ןמ אצ) "קלמעב םחליה אצ" ,(זי חלשב) רמאנכ ,קלמעב םחליהל ידכ ןנעהמ

ץוחמ אצמנה ידוהיל םג עיגהל - "ןנעל ץוח"מ תאצל דחאו דחא לכ לש ותבוח :רמוא יווה
.הרותל וברקלו ,םינושמו םינוש "םיקלמע"ל ףושח ,תודהיה לש המלועל
(א"משת חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

תובא יקרפ


ןנחוי יברל ול ויה םידימלת השמח
יאכז ןב

יברו ,סונקרוה -ןב רזעילא יבר :ןה ולאו יאכז ןב ןנחוי ןברל ול ויה םידימלת השימח
היה אוה .ךרע ןב רזעלא יברו ,לאנתנ-ןב ןועמש יברו ,ןהכה יסוי יברו ,היננח-ןב עשוהי
- היננח-ןב עשוהי יבר ,הפיט דבאמ וניאש דוס רוב - סונקרוה-ןב רזעילא יבר :םחבש הנומ
-ןב רזעלא יברו ,אטח ארי - לאנתנ-ןב ןועמש יבר ,דיסח - ןהכה יסוי יבר ,ותדלוי ירשא
(ט הנשמ ,ב קרפ) ...רבגתמה ןייעמכ - ךרע

,דיסב חוט רובכ רמולכ דיס רוב אלו ןניסרג ,דוס רוב :ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ
תובוט תודימב רשואמותדלוי ירשא .ודומלתמ דחא רבד חכוש וניא אוה ךכ ,הפיט דבאמ וניאש
אהיש ול המרג איהש םש לע ,םירמוא שיו ,ותדליש ימ ירשא וילע םירמוא םלועה לכש דע
לע םימחר ושקב םכמ השקבב םהל תרמואו ,הריעבש תושרדמ -יתב לכ לע תרזחמ התיהש ,םכח
אלש ידכ ,שרדמה-תיבמ ותשירע האיצוה אל דלונש םוימו .םכח היהיש ייעמבש הזה רבועה
לע רימחמ ,אטח ארי .ןידה-תרושמ םינפל השועש ,דיסח .הרות ירבד אלא וינזואב וסנכי
היתובר יאמ ןכ אל םאד ,אטח ידיל אובי אמש ,ותארימ םירתומה םירבד וילע רסואו ומצע
תורבסו לופלפ ףיסומו בחר וביל ,רבגתמה ןיעמ .אטח ארי תויהל רשפא ץראה-םע וליפא
.ותעדמ

:ר"ומדא ק"כ רואיב

האמ ויח םהינש :ונבר השמל יאכז-ןב ןנחוי יבר ןיב םייוסמ ןוימד ונשיש ורמא ל"זר
,הנש םיעברא םירצמב היה השמ .הנש םיעברא לש תופוקת שולשל וקלחנש ,הנש םירשעו
איטמקרפב קסע יאכז-ןב ןנחוי יברו ;הנש םיעברא לארשי תא סנרפו ,הנש םיעברא ןיידמבו
.הנש םיעברא לארשי תא סנרפו ,הנש םיעברא םימכח שמישו ,הנש םיעברא

השימחל תקלוחמ ,"השמ תרות" תארקנש ,הרותה :ףסונ הוושה-דצ אוצמל ןתינ ונתנשמב
;(תורביד שמח תויוצמ דצ לכבשכ ,םיינשל םיקלחנ השמ ידי לע ונתינש תוחולה ןכו) םישמוח
אוה םהמ דחא לכו ,םידימלת לש םיגוס השימחל הקלחנ יאכז-ןב ןנחוי יבר לש ותרות ןכו
.הרות ישמוח השימחמ דחא דגנכ

רמאמכ ,תישארב שמוח דגנכ אוה ,"לודגה רזעילא יבר" ארקנש ,סונקרוה-ןב רזעילא יבר
."תישארב השעמ וז - הלודגה" ל"זר

רפוסמ ובש ,תומש שמוח דגנכ אוה ,"ותדלוי ירשא" ובר רמא וילע ,איננח-ןב עשוהי יבר
תוברהל גהנ איננח-ןב עשוהי יבר :ףסונ רשק .הדילל הלשמנש ,םירצממ לארשי לש םתלואג לע
ותויהל ךכב קסע איננח-ןב עשוהי יבר אקוודש רבתסמו ,םלועה תומוא ימכח םע םיחוכיווב
ךלמ הערפ םע - הערפ לש ותיבב לדגש - השמ להינש םיחוכיוול רושק הזו ;"תוכלמל בורק"
.תומש שמוחב רפוסמ םהילע ,םירצמ

."םינהוכ תרות" ארקנש ,ארקיו שמוח דגנכ אוה ,ןהכה יסוי יבר

וא שנועמ אל ,ןורסיחהו אטחה םצעמ דחפש ונייה ,"אטח ארי" היה ,לאנתנ-ןב ןועמש יבר
ארי" תגרדל עיגהל ךרדה יכ ,"םידוקפה שמוח" ארקנש ,רבדמב שמוח דגנכ והזו .רכש תעינמ
תא אלמל ידכ ול ונתינש םימיה תא דימת רפוס םדאשכ :רפסמו ןיינמ ידי-לע אוה "אטח
.ןורסיחו "אטח" אלל ,תומילשב ונמז תא לצנמ אוה יזא ,םלועב ותוחילש

יפמ" השמ ורמאש ,םירבד שמוח דגנכ אוה ,"רבגתמה ןייעמכ" היהש ,ךרע-ןב רזעלא יבר
ןייעמכ" השענ ,ה"בקה יפמ םינושארה םישמוחה העברא לביקש ידי-לעש ונייה ,"ומצע
."ומצע יפמ" הרות-הנשמ רמאו "רבגתמה
(הגומ יתלב - ב"משת'ה םירבד תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

ד"בח יגהנמו תוכלה


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אצת תשרפ שדוק-תבש
לולאב 'ט

אלו ,ףוסבל ף"לאב ,(ב,גכ ונתשרפב) 'אכד' הרות-רפסב בותכל הרוה ןקזה ר"ומדא ק"כ
.1א"הב

(הריצב) 'רכז' הנושארה םעפב אורקל שי ('רוכז' תשרפבו) ונתשרפ ףוסב "קלמע רכז"
.2ריטפמב ןיבו יעיבשב ןיב (לוגסב) 'רכז' היינשה םעפבו

.3הזמ ענמיהל ןוכנו ,'קלמע' םש תאירקב 'תוכהל' תומוקמ המכב םירענ גהנמ

- 'הפיקשה' תלימ תאירק) 'הפיקשה' ןורחאה קוספב םלוק היבגהל םיארוקה גהנמ :החנמ
.4(!ליעלמ

.ב קרפ :תובא-יקרפ

ינש םוי
לולאב א"י

.5ה"ע הרש-אנרעטש תרמ תינקדצה תינברה םע ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי

יעיבר םוי
לולאב ג"י

.5ה"ע הניד-המחנ תרמ תינקדצה תינברה םע ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי

יברה תנותחב ורמאנש ולא טרפבו ,וניאישנ וניתובר לש הנותח ישורד ולא םימיב דומלל שי
.6צ"יירה

ךכ-רחא ןכו ,החמשב רתוי דוע ופיסוי - תונותח ולא םימיב םיכרועש הלאש ,םסרפל שי
- בוט המו ,םהלש התשמה ימי תעבש ךותב םיאצמנש ולאב הז ךרד-לעו ,התשמה ימי תעבשב
תושעל ("הנותח לכב רדסה םעפ היהש יפכ") לארשי גהנמב טרפבו .תודועסה רפסמב םג ףיסוהל
.7רחבומהמ םיאיבמ ויה םש אקוודו ,םיינעל הדועס

ישימח םוי
לולאב ד"י

ללכנ הזבו ,8גחה יניינעב שורדל ןיליחתמ - תוכוסה גח ינפל םוי םישולש - הז םויב
,(םוי םישולשה לכד החיתפהו הלחתהב טרפבו) הרתי תולדתשה ונייה ,"שורדל" דחוימב
םישולש ךכל םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנב לדתשהל ןכו ,9'ונתחמש ןמז'ד החמשה ןיינעב
הז ינפל דועו ,בבל בוטו החמש ךותמ 'ונתחמש ןמז'ל ןנוכתהל ולכויש ידכ ,גחה ינפל םוי
ןיאל תונמ וחלשו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" בותכה ןושלכ ,הנשה-שאר יכרוצל עגונב -
.10"ול ןוכנ

ישיש םוי
לולאב ו"ט

:לולא י"ח-ו"ט םימיב ףיסוהל ןוכנ .(ז"נרת תנשב) םימימת-יכמות תבישי תודסייתה
ר"ומדא לש דחוימבו ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ,ז"הומדאו ט"שעבהמ טרפבו) תודיסחה דומילב
קוזיח דבלמ) םישדח םירועיש ירשפאה םוקמ לכב םהב עובקל - ףסונבו (ע"נ צ"יירוהמ
- תוינחורב ללוכ ,הקדצב ;(וז הבישיל דחוימב הרושקה) הליפתה תדובעב ;(רבכמ םימייקה
וב הנשיש םוקמ לכב ,'ךלמ תרדה םע בורב' ,תידיסח תודעוותה ךורעל ;'ריאהל תורנ' תויהל
.11דועו ,וז הבישיל שדח ףינס םיאתמה םוקמ לכב חותפל ;ת"ות תבישי
הוויצו א"הב בותכ התליחת התיהש הרות-רפס היגהל הוויצ"ש ,םשו .זט 'יס ד"וי הדוהי-תיראש ת"וש (1
-ירבד ת"ושב הארו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה -רפס .לולאב 'ז ,םוי-םויה ."אקווד ף"לאב בותכל
הכלה ירעש'ב וצבקנ הזב יברה יבתכמ .(1898 'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב ואבוה .ג,טנ ףד) הימחנ
לבא .האירקה ינפל ת"סה תא קודבל שי - רבדב קפס שי םאו .היגהל הרוה םש םגו ,זטק 'יס ד"וי 'גהנמו
םא הרותה-רפס תא ףילחהל ןיאש ,זפ ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה-תוצקב בתכ ,תורחא תועד שיש ןוויכ ,דבעידב
.א"הב בותכש האירקב אצמנ

ןויליג 'תורשקתה' הארו .72 'מע םש תוכיראבו ,31 'מע םיגהנמה-רפס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (2
.3 הרעה 17 'מע הכ

לוגסב וא יריצב 'רכז' ןיינעל םג ת"הרקל יברה תארוהל ונייצ ,םימייוסמ םירודיסב תוספדנה ,תוריכז ששב
םיקוספ המכ םימייסמ ןיא עודמ הלאשל הנעמב) ג ע"ס בי ךרכ ק"גאב רומאה פ"ע ,אשונל ךייש הז ןיא לבא .םש
."ןיינע תריכזל א"כ ,השרפ וא קוספ תאירקל הנווכה ןיאד" (םש

האר ,ורבעש תורודב ןכ ובתכ רבכו .טק ןויליג ,ו"נשת אצת פ"שד 'תורשקתה' ןויליגב הזב הכוראב האר (3
.י'גלפ א"רהמו ןימי ןב ת"ושמ ,ה"ס 259 'מע (ה ךרכ) םידעומ - ףסוי-טוקלי

םג ךייש ןיינעה הרואכלו .ט"ה ה"פ ינש-רשעמ ימלשוריל ןייצמו ,האבה תבש תאירקב ,ד"בח-ללוכ חול (4
.ישימחו ינשו החנמב תבש תאירקל

.'םיאישנה יאושינ' רפסב האר ,וז הנותח תודוא םיטרפל (5

.264 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה'ב םג הארו .315 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' (6

.א"שנת לולא ד"י תחישמ ד"ר (7

.א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (8

וניינע רקיעש ףא ,(י,י ךתולעהב ירפס) "תותבשה ולא - םכתחמש םויבו" תבש לכבש החמשה לע ףסונ תאזו (9
'מע ב"ח א"נשת ש"הס םג הארו .625 'מע ב"ח ח"משת תוחישה -רפס - "גנוע תבשל תארקו" גונעת אוה תבש לש
.806

.808 'מע םש א"שנת ש"הס - נ"שו ,ךליאו 369 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .י,ח הימחנ (10

.ךליאו 315 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' פ"ע (11

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il