- ג"לת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה ולסכב 'ג * תודלות 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


,הרותב םלועה תא ריאמ ידוהישכ
תוינחורו תוימשג לש עפש ול ךשמנ


םע וניבא בקעי ךרבתנש "תוכרב רשע"ה תא רשוק שרדמה
יכ ,יתוהמ רשק ןאכ שי * "םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשע"
אוה ,תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ריאמ ידוהי רשאכ
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * רשע רפסמב הכרב תעפשהל הכוז
ונרודתורמאמ הרשע דגנכ" "תוכרב רשע"ב ךרבתנ בקעיש 3שרדמב אתיא ,"ךל ןתיו" 2קוספה 1לע
."םלועה ארבנ םהבש

םג אלא ,םרפסמב קר אל םיוותשמ םיניינעהש ,יאדווב ירה ,"דגנכ" תרמוא הרותה רשאכ
םיוותשמ ,םמצע םיניינעה ןיב הנשיש תוכיישה דצמו ,הזל הז תוכייש םהל שי ולא םיניינעש
.םרפסמב םג םה

ונא םיניבמ הלחת) םדקומה לא רחואמה ןמ איה ןיינע תנבהב ונתגשה ןפואש ןוויכמש אלא
לא לקה ןמו הביסה לא בבוסמה ןמ ,(םימדקומה תא - הז ירחאלו ,םירחואמה םיניינעה תא
,םהיניב תוכייש שי (םדקומהו הביסה) םמצע םיניינעהש העידיהל אובל ידכב ,ןכל ,דבכה
לא לקה ןמ והזש ,(רחואמהו בבוסמה) םרפסמב םיוותשמ םהש םיאור ונאש הז ידי-לע הז ירה
.דבכה

תוותשהה תא וליאו ,ןיינעה תוהמב הרכהב ךרוצ שי ,םיניינעה תוכייש תא ןיבהל ידכ
ןיא ,םיניינעה לש םתוכיאבו םתוהמב תוננובתהב ךרוצ ןיא הז לע .דחא לכ האור - רפסמב
.םיניינעה ינשב הווש רפסמהש םיאור םתוא םינומש העשבש אלא הז

הז דצמ אב הז ןיינעש ונא םיניבמ ,םרפסמב םיוותשמ םהש םיאור ונאש הז-ידי-לעו
.4הזל הז םיכייש םמצע םיניינעהש

דגנכ ןה השעת אל ה"סשו ,םירבא ח"מר דגנכ ןה השע תווצמ ח"מרש 5אתיא :רבדל אמגוד
םמצע םיניינעה אלא ,רפסמב קר איה תוכיישה לכש הזב שוריפה ןיא ירהו .םידיג ה"סש
.6ףוגה ירבאב תויח ךשמנ ןהמש ,שפנה ירבא ןה תווצמ ג"ירת .הזל הז םיכייש

ג"ירתהב תומילשו תומימתה ידי-לעש ,"ךיקולא 'יוה םע היהת םימת" 8קוספה לע 7ראובמכו
םהב היהיש ,ףוגה ירבא ג"ירתב תומימת ךשמנ םהמש ,שפנה ירבאב תומימת תישענ ,תווצמ
.9קוזיחו תויח

.םרפסמב םג םיווש ויהיש חרכהב אלימב ,תמייוסמ הווצממ ךשמנ רבא לכש ןוויכו

תורמאמ הרשעהש 11הז לע אתיאד ,10"שדוקה לקשב ףכה הרשע הרשע" ןיינעב םג אוה ןכו
אלא ,םרפסמב םיווש םהש הזב קר איה תוכיישה לכש שוריפה ןיא ירה ,תורבדה תרשע דגנכ םה
.םניינע םצע דצמ םיכייש םה

,הרותה ליבשבו הרותה ידי-לע התיה - תורמאמ הרשעה ידי-לעש - תווהתהה לכש יפל ונייהו
םויה ,ןוויסב ישיש ,ישישה םוי אבש דעו ,"תישאר תארקנש הרותה ליבשב ,תישארב" 12רמאמכ
'וגו ץרא" יזא ,הרות-ןתמד םויה עיגהשכו ,13םיטטומתמ ץראו םימש ויה - הרות-ןתמד
.האירבהב םויק השענש ,14"הטקשו

הרשעה לש תואיצמהש ןוויכ ,םניינע דצמ הזל הז םיכייש םה יכ ,םרפסמב םה םיוותשמ ןכלו
וארבנש םיארבנה תא וריאיש - איה םתואיצמ תנווכו ,תורבדה תרשע ליבשב האב תורמאמ
.15תורבדה תרשעד םיניינעה תא םהב וכישמיש הז-ידי-לע ,תורמאמ הרשעהמ

תא ריאמ אוהש ונייהד ,תורבדה תרשע םע תורמאמ הרשעה תא רשקמ ידוהיש הז-ידי-לע
םא" 16בותכש ומכ ,תוינחורבו תוימשגב העפשה בור ידוהיהל ךשמנ יזא - הרותה רואב םלועה
.השרפב תויונמה תוכרבה לכ ,"'וגו םתעב םכימשג יתתנו 'וג וכלת יתוקוחב

םג אלימב - תורמאמ הרשעהב תורבדה תרשע תא ךישמהש הז דצמ איה תועפשהה תלבקש ןוויכו
.רשע רפסמב איה לבקמש העפשהה

.תורמאמ הרשעה דגנכ ,תוכרב רשעב ךרבתנ בקעיש והזו

ומייקתנ אל בקעי תוכרב עודמ :רזעלא 'ר תא ולאשש 17רהוזב בותכש המ םג ןבוי הזבו
אתתל לטנ ושע ,(הלעמל) אליעל לטנ בקעי" :רזעלא 'ר בישהו ?ומייקתנ ושע תוכרבו
."(הטמל)

התע םימייקמש ,ללכב תווצמו דסח ,הקדצ :"דעל תדמוע ותקדצ" 18בותכש המ יפ-לע ןבויו
רוא ךשמנ תווצמה םויק ידי-לע ."דעל תדמוע" - (19םירוריבה תדובע ןיינע והזש)
םתוא םיעינצמש תוילגרמו תובוט םינבא ומכ ,20"אספוקב חנומכ" אוה רואה לבא ,תוליצאב
."דעל תדמוע" - דיתעל היהת ותולגתהו ,הביתב

תווצמה ידי-לע לעפנש רואה יוליגש םשכ ,ןכל ,תווצמה םויק דצמ תואב תוכרבהש ןוויכ
.םלעהב םה ירה התע תעלש ,תוכרבהב םג אוה ןכ - "אספוקב חנומכ" - םלעהב התע תעל אוה

לוטי"ו "אלוכמ ושע דיבאתי" ,"אתתל" םג בקעי לוטי - רהזה םייסמ - אובל-דיתעל לבא
רוא יוליגהש םשכ :ל"נהל ןכ-םג םיאתמו ."יתאד אמלעו ןיד אמלע ...אתתו אליעל בקעי
,אובל-דיתעלד שודיחה והזש ,תוימשגב וליפא אובל-דיתעל הלגתי תווצמה ידי-לע לעפנה
אמלעמ "ושע דיבאתי"ש ,תוכרבה ןיינעב ןכ-םג אוה ןכ - הברדאו ,םילעי אל תוימשגהש
.תוימשגב ,הזה םלועהב םג ומייוקי בקעי תוכרבו ,האתת

םילכאמהמ םועטל שי תבש ברעבש ,הכלהל 22םהרבא-ןגמב אבוהו ,21ל"זיראה יבתכב אתיא
."וכז םייח הימעוט" 23בותכש ומכ ,תבשד

רחא תבש ברע רבכ אוה התע הנה 24"אמלע הווה ינש יפלא אתיש"ד ןובשחה יפלש ןוויכו
םג ירהו ,םינפ-לכ-לע המיעט ךרדב אובל-דיתעלד םיניינעה תויהל רבכ םיכירצ - 25תוצח
.("סעפע ךיוא ךאד ןעמ טאה םעוט זיא ןעמ תעשב") ומצע ןיינעהמ והשמ ונשי םימעוטשכ

קר הז היה רבעב .26אקווד םינורחאה תורודב הלגתנש ,הרותה תוימינפ יוליג ןיינע ומכו
-םש-לעבה ידי-לע טרפבו ,27"המכחה תאז תולגל הווצמ" םינורחאה תורודבו ,הלוגס ידיחיל
השענ ירה ,ד"בח תודיסחב ןקזה ר"ומדא ידי -לע טרפבו ,תיללכה תודיסח ידי-לע בוט
.הצפה לש ןפואב ,28"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה

,"והיפ תוקישנמ ינקשי" 29בותכש ומכ ,אובל-דיתעל ךייש הרותה תוימינפ יוליגש ףאו
יוליג התע רבכ ליחתה ןכ -יפ-לע-ףא - דיתעל ולגתיש הרות ימעט ןיינע אוהש י"שר שריפו
.תוצח רחאל טרפבו ,תבש ברעד ןמזהב ,המיעט ךרדב ,הרותה תוימינפ

ןיינעה תויהל ךירצ - החנמה גלפ רחאלו ,תוצח רחאל רבכ אוה התעש ןוויכ :ונילא עגונהו
ןה ,"אתתו אליעל" בקעי תוכרבד יוליגה ליחתהל רבכ ךירצש ,"וכז םייח הימעוט"ד
.הלגנהו הארנה בוטב תוינחורבו תוימשגב החלצהו הכרב היהתש ,תוימשגב ןהו תוינחורב

* * *

[תודעוותהב ןכל םדוק רמאנש "'וג קחצי תודלות הלאו" ה"ד] רמאמהב ראובמה יפ-לע
30שרדמבש - בקעיל קחצי תוכרבד ערואמה ןמז ןיינעב תוקולח תושרדמ וניצמש םעטה ןבוי
חספה דגנכ דחא" ,31"םיזע יידג ינש" איבהל קחצי שקיב ןכלו ,חספה גחב הז היהש וניצמ
.34"אנידד אמוי" ,הנשה-שארב הז היהש אתיא 33רהוזב וליאו ,32"םימעטמ ול תושעל דחאו

:תנבומ הניא - חספב ויה בקעיל קחצי תוכרבש שרדמה תעד הרואכלש ,המדקהבו

יוליגב הטמל הלעמלמ הכשמהה וק וניינע חספ :םייכפה םיווק ינש םה - הנשה-שארו חספ
- קחציו .טפשמו ןיד ידי-לע הלעמל הטמלמ האלעהה וק וניינע הנשה-שאר וליאו ,םידסחה
(תורובג וניינעש) קחצי תוכרבש שרדמה תעדב רואיבה והמ ,ןכ-םאו ,תורובגה וק וניינע
?(םידסחה וק) חספב ויה

הכשמהה םג תללכנ קחציד האלעההבש ,(רמאמהב) ליעל ראובמה יפ-לע - ןיינעה רואיבו
ךלמנ ימב" ןיינעב םש ראבתנש ומכו .הכשמהה םג הנשי האלעהה דצמש ןוויכ ,םהרבאד
האלעהה תביסב האב הטמל הלעמלמש 36"דסח ץפח"ד הכשמההש ,35"םיקידצ לש םהיתומשנב
.םהרבאד הכשמהה וק םג היה קחצי תוכרבב םגש ,אצמנ הז-יפ-לעו .הלעמל הטמלמש

יאק "םימעטמ"ש - "יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו" 37קחצי תוכרבב בותכש המ ןכ-םג והזו
38הבושת-ילעבה תדובעו םיקידצה תדובע ונייהד ,םיבר ןושל "םימעטמ") םיארבנה תדובע לע
וז הדובעש - "יל השעו" השענ הז ידי-לעו ;הלעמל הטמלמש הדובעה ןיינע-אוה תוללכבש ,(
.הטמל הכשמהה תישענ הז דצמו ,הלעמל תעגונ

קחציד האלעהה ידי-לעש ןוויכ - חספה גחב ויה קחצי תוכרבש שרדמה תעדב רואיבה והזו
-לע האב הכשמהה רשאכש ,הזמ הרתיו ,(חספה גח ןיינע-אוהש) הטמל הלעמלמ הכשמהה תישענ
.(רמאמהב ל"נכ) רתוי תילענ איה הכשמהה יזא האלעהה ידי

אוה רקיעה הנשה-שארב םג יכ - הנשה-שארב ויה תוכרבהש ,רהוזה תעדב םג אוה 39ןכו
:האלעהה ירחאש הכשמהה

םה העורתהו םירבשהש ונייהד ,העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת - הנשה-שארד תועיקתה רדס
.העיקתל העיקת ןיב

םניינעש ,הבושת-ילעבו םיקידצד ("םימעטמ") הדובעה ינפוא 'ב םה - העורתו םירבש ,הנהו
.הלעמל הטמלמ האלעה

,הכשמהל הכשמה ןיב אוה האלעהה ןיינעש םשכ - העיקתל העיקת ןיב םה ולא םיניינע ינשו
ןיינע-אוהש ,(40"םהרבא ןב קחצי") האלעהה םדוק הכשמה תויהל ךירצש רמאמהב ראבתנש ומכו
אלא) 'בה העיקתה ע"והש ,(40"קחצי תא דילוה םהרבא") האלעהה רחאל הכשמהו ,'אה העיקתה
.(םירופיכה-םוי תליענד העיקתהב אוה הכשמהה רמגו ,הכשמהה תלחתה קר אוה וז העיקתבש

ינא םשמ אבא קספש םוקממ רמא בקעי תא ךרבל קחצי דמע" 41שרדמה רמאמ ןבוי הז-יפ-לע
יקחשמ"ב יכו :ןבומ וניא הרואכלד - "ןתיוב ליחתמ ינא ףא ןתיוב קיספה אבא ,ליחתמ
?ןניקסע "םילמ

ליחתמ םש ,הטמל הלעמלמ ךרדב ,"רשי רוא"ד ןיינעה םייתסמש םוקמבש - הזב רואיבהו
םניינעש) םייוליגה םימייתסמש םוקמבש ,ונייהו ,הלעמל הטמלמ ךרדב ,"רזוח רוא"ד ןיינעה
.אוצרה ףקות ליחתמ םש (רשי רוא

הטמלמ ךרדבש ,קחציד (רזוח רוא) האלעההו אוצרהבש ,ליעל רומאהל םאתהב אוה הז ןיינעו
.הטמל הלעמלמ ךרדבש ,םהרבאד (רשי רוא) הכשמהה םג ללכנ ,הלעמל

ירהש ,םהרבאמ קחצי לביק - ךרבל קחציל היהש הז חוכ ירהש ,תוטשפב םג ןבומ הז ןיינעו
.קחציל םהרבא ןתנ הז חכו ,42"ךדיב תונותנ תוכרבה" ,"הכרב היהו" םהרבאל רמא ה"בקה
לביקש המ אוה (קחצי) האלעהב ונשיש חוכהש - "ליחתמ ינא םשמ אבא קספש םוקממ" והזו
.ל"נכ ,(םהרבא) הכשמההמ

* * *

היה ןמה ירהש] ןמה הז םימשה לטמ" :"'וג םיקולאה ךל ןתיו" קוספה לע 43שרדמב אתיא
אל לט'ש ,תאז דועו ,44'אספוקב חנומש ימכ המודו הלעמלמ לטו הטמלמ לט' - לטב הפוצמ
ןמה תמגודב ,םינותחתה השעמ םש עגונ ןיאש הטמל הלעמלמ ךרדב יוליג תויהל ,45'רצעימ
םינמש םיגד ינימ םהל הלעמ התיהש ראבה הז ץראה ינמשמו... ["םימשה ןמ םחל" 46וב רמאנש
."תולותבה ולא שוריתו ...םירוחבה ולא ןגד בורו ...יאדמ רתוי

הלעמלמ ךרדב יוליג ,"ןמה הז םימשה לטמ" :תוריפס רשעה לכ ונמינ הז קוספבש ,אצמנו
לע יאק - "ראבה הז ץראה ינמשמו" ;רוא וליג הניינעש ,המכחה תריפס לע יאק - הטמל
ולא ןגד בורו" ;הלעמל הטמלמ ךרדב םיעבונה ,ראבה ימ תניחב איהש ,הניבה תריפס
.תוכלמו א"ז - "תולותבה ולא שוריתו ...םירוחבה

ולא ןגד בורו" םייוקיו ,הטמל ריאיש דע תוריפסה לכב רואה ךשמויש ךרבתי 'ה ןתי
,47"ךרובי םירשי רוד"ב דחאו-דחא-לכל ךשמויו ,וטושפכ "תולותבה ולא שוריתו ...םירוחבה
.48רתויב הלודגה הכרבה יהוזש

* * *

-שאר ברע םג איהש ,וז םיכרבמ תבש טרפבו .שדוחה ימי לכ תא ללוכ - םיכרבמ תבש .אי
,הז ירחאלש םויהל רבכ ךייש תוצח ירחאלש ןמזהש ,םויה תוצח ירחא םידמוע רבכו ,שדוח
,שדוחה ימי לכ תא ללוכ הז ןמזש יאדווב ירה - דלומה רחאל רבכ אוה התעש טרפבו

תרותל הנשה-שאר ,תודיסחל הנשה-שארד םויה אוהש ,שדוחה לש תירקיעה הדוקנה - םכותבו
,49תודיסחה יכרדל הנשה-שארו תודיסחה

.הגלפומ החלצהב וכשמוי תודיסחה יכרדו יברה תרות םע םירושקה םיניינעה לכש ןוצר-יהיו

* * *

.אציו תשרפ אורקל םיליחתמ החנמה תליפתב .בי

- "עבש-ראבמ בקעי אציו" :50הטמל המשנה תדירי רבד-לע רבודמ "'וג אציו" קוספב ,הנהו
הלעמלו ,לארשי-תסנכ ,תוכלמ תניחב אוה "עבש ראב"ש 51עודיכ) השרושמ המשנה תדירי ונייה
.52ל"זר תשרדכ ,"םלועב םוקמ לש ףא ןורח"ל - "הנרח ךליו" ,(הניבה תריפס - רתוי

ידי-לעש איה הנווכה אלא ,ו"ח ("ךיז ןרעטאמ וצ") עגייתהל ידכ הניא הזב הנווכה ,םנמא
בקעי אביו" 53בותכש המ והזש ,המשנהב היילע ףסותינ "ןרח"ב םיררבמש םירוריבה תדובע
,54"ותרותב םלש ,ונוממב םלש ,ופוגב םלש" ,"םלש

- אקווד םירוריבה תדובע ידי-לע םיאבש ,אובל-דיתעלד םייוליגהל םיכוז הז ידי-לעש דעו
רבדה בכעתנש אלא ,55אובל -דיתעלד םייוליגהל זא רבכ ןכומ היה ומצע בקעיש ךכב זמורמכ
.56'וג ילע תולע רקבהו ןאצהו"ש הז דצמ

.חישמ תארקל תכלל רבכ םינכומ לארשי-ינב לכו ,םינמזה לכ ורבע ירה - התע לבא

- םייסמש יפכו ,57"םיקולא יכאלמ וב ועגפיו"ד ןיינעה םייוקיש ךרבתי-םשה ןתי
.59"לארשי -ץרא לשו ...ץראל הצוח 58לש" ,םיבר ןושל "םיינחמ"
ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - י"חשת'ה ,ולסכ ח"הבמ ,תודלות תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב תוחנה דעו

וז ארודהמב .ךליאו 57 'מע א"ח ש"וקלב הספדנו ,(שידייב) ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה (ו"סוס דע) וז החיש (1
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מו םינויצ הזיא דוע ופסותינ

.חכ,זכ ונתשרפ (2

.ב"לפס א"רדפ (3

.(107 'מע ו"ח ש"וקל) ז"ישת ערוצמ פ"ש תחיש םג האר (4

.ב,עק א"חז (5

.א"נפ אינת האר (6

.ג,המ םיבצינ ת"וקל (7

.גי,חי םיטפוש 'פ (8

.(הגומ יתלב החנהמ) האופר ןכו (9

.ופ,ז אשנ (10

.ב,אי ג"חז (11

.תישארב פ"ר ת"הע י"שרפ (12

.א,חפ תבש (13

.ט,וע םיליהת (14

.250 'מע ז"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (15

.יתוקוחב פ"ר (16

.ב,גמק א"ח (17

.(ב,בנק) ב"לס ק"הגא אינת הארו .ט,ביק םיליהת (18

.(הגומ יתלב החנהמ) "םינויבאל ןתנ רזפ" קוספה תלחתהב נ"זעש (19

.נ"שו .198 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (20

.ש"ע תליבט ןיינע כ"העש .ג"פר ח"יש ח"עפ (21

.א"קסוס נ"רס ח"וא (22

.תבש ףסומד הליפתה חסונ (23

.נ"שו .א,אל ה"ר (24

.נ"שו .331 'מע ט"שת ש"הס האר (25

.נ"שו .ךליאו 171 'מע ל"ח ש"וקל םג האר (26

.ל"זיראה םשב - (ב,במק) ו"כס ק"הגא אינת (27

.א,ז תינעת הארו .זט,ה ילשמ (28

.ב,א ש"הש (29

.ט,זכ ונתשרפ י"שרפב אבוה .םש א"רדפ (30

.םש ונתשרפ (31

םשב ח"הואבו ."ןילישבת ירת תדבע אד לעו ...היה חספ ברע אנמז אוההב" :ךליאו א"עס ,במק א"חזבו (32
.(ט"לס תודלות תשרפ 'צ"יול תראפת - םחנמ-תרות' םג הארו) הגיגחו חספ דגנכ םה "ןילישבת ינש"ש ק"מרה

.(מ"ערב) ב,טצ ג"ח (33

.56 הרעה 109 'מע םש ש"וקל םג האר (34

.ג,ב"פ הבר תור .ז,ח"פ ר"ב האר (35

.חי,ז הכימ (36

.ד,זכ ונתשרפ (37

(ב,דל) ז"כפ אינת האר (38

.(ל"ומה) רוריבב םירכוז ןיא - הז ףיעס (39

.ונתשרפ שיר (40

.א ,א"יפ ר"בד (41

.י"שרפבו ב,בי ךל-ךל (42

.ג,ו"ספ ונתשרפ ר"ב (43

.ז,זט חלשב ת"הע י"שרפב .ב,הע אמוי (44

.א"עס ,ג תינעת (45

.ד,םש חלשב (46

.ב,ביק םיליהת - בותכה ןושל (47

(ל"ומה) תצק רסח (48

'מע שיר ;דצ 'מע שיר ;צ 'מע ז"טח שדוק-תורגא) וז הנש ח"מ ז"כ ;ח"מ ו"כ ;ח"מ ד"כ בתכמ םג האר (49
.(דק

.ךליאו זנק 'מע ב"ח טקולמ מ"הס םג הארו ,ךליאו ד"עס .דכ םש ח"ות - הכוראבו .ג,אכ אציו א"ות האר (50
.נ"שו

.נ"שו .חנק 'מע םש טקולמ מ"הס (51

.(ךליאו 63 'מע ו"טח ש"וקלב 'תנ) חנ פ"ס י"שרפ (52

.חי,גל חלשיו (53

.(ךליאו 168 'מע ה"כח ש"וקלב ראבתנ) פ"הע י"שרפב אבוה .ב"עס ,גל תבש (54

.חלשיו פ"ס ח"ות .חלשיו פ"ר א"ות האר (55

.נ"שו .243 'מע ו"טח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו .גי,םש (56

.אציו פ"ס (57

.פ"הע י"שרפ (58

:לארשי-ץרא יכאלמו ץראל הצוח יכאלמ ןיב קוליחה רואיבו :םידחא ןורכזב - ןמקלד עטקה (59

הכשמה - תוכשמה ינימ 'ב שיש (רמאמהב) ליעל ראבתנו .הלעמלמ הכשמה - אוה "םיקולא יכאלמ"ד ןיינעה
:םיכאלמה יגוס 'ב ןיב קוליחה והזו .(ן"ב ררבמש ה"מד רוריבה ע"והש) האלעהה רחאש הכשמהו האלעהה םדוקש
היהיש לועפל ,האלעהה רחאש הכשמה םניינע לארשי-ץרא יכאלמו ,הנושארה הכשמהה םניינע ץראל-הצוח יכלמ
.ינש רוריב ,תומילשב רוריבה

ורמאי אובל-דיתעלש והזש ,אובל-דיתעלד םייוליגהל םיכוז הלעמל הטמלמד ןפואב םירוריבה תומילש י"עו
.(50 הרעהב ןמסנהב הארו .ב,טפ תבש) "וניבא התא יכ" (הלעמל הטמלמד הדובעה - וניינעש) אקווד קחציל


תומימתה ידי-לעש ,"ךיקולא 'יוה םע היהת םימת" קוספה לע ראובמ
םדי-לעו שפנה ירביאב תומימת תישענ ,תווצמ ג"ירתהב תומילשהו
ףוגה ירביאב


,ליחתמ ינא םשמ אבא קספש םוקממ רמא ,בקעי תא ךרבל קחצי דמע"
"םילמ יקחשמ"ב םאה - "ןתיוב ליחתמ ינא ףא ןתיוב קיספה אבא
...?ןניקסע


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


רוא" היהי תולגה ףוסב רבכ
"םתובשומב


?יולגב תאז האור וניאש ןעוטו ידוהי אב

ט"שעבה תרות עודיכ - ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לש ודיחי ונב אוה לארשימ דחאו דחא לכ
דלונש דיחי ןבד תוביבחה תמגודב ,ה"בקה לצא לארשימ דחאו דחא לכד תוביבחה לדוג תודוא
.םתנקז תעל םינקז םירוהל

ןיעמ רבכ לעפנ ,תולגה ןמזב םיאצמנ לארשי ינב רשאכ םגש ןבומ ליעל רומאה יפ-לעו
..."ךייתוקינמ םהיתורשו ךיינמוא םיכלמ"ד ןיינעה

!יולגב תאז לכ האור וניאש ןעוטו ידוהי אב ןכ-יפ-לע-ףא לבא

"ןבת"ה תודוא "סוס"ה תבשחמש עודיה םגתפהמ תנבומה - העודיה "המחנ"ה האב הז לע הנה
:רבדה תואיצממ המואמ הנשמ הניא

-אדוחיו האליע-אדוחי יניינעב םירבדמו ,םיסוסל המותרה הבכרמב םידוהי םיבשוי רשאכ
"ןבת"ה תודוא םיבשוח םיסוסהש יפ-לע-ףא הנה - הרותד הלגנב םייוסמ ןיינעב וא ,האתת
,'וכ הבכרמהמ םיסוסה תא ריתהל לכויו ,וצפח זוחמל רבכ עיגי יתמ בשוח "הלגע לעב"הו
האליע-אדוחיד ןיינעה תוללכב המואמ הנשמ הז ןיא - ךרדה למעמ חונלו ןימח תותשל
!האתת-אדוחיו

- "ןבת"ה תודוא םתבשחמש ,תימהבה-שפנו ףוגה - ובש "סוס"ה ונשי דחא לכ לצא ,הנהו
שונא בבל םחל" - תימשג הליכאל קוקז ףוגהש הזכ ןפואב ארבנ םדאה יכ ,םיימשג םיניינע
."דעסי

הליכאמ אלו) "תודיסח רמאמ" דומילמ ותויח לבקל לוכי ףוגה היה הרואכלש יפ-לע-ףאו
,ןכ-יפ-לע-ףא - 'וכ המשנה ןמ ןוזינ היהי ףוגהש ,אובל-דיתעל םנמא היהיש יפכו ,(תימשג
...תימשג הליכאל קוקזש ןפואב ףוגה תא ארב ה"בקה

"הלגע לעב"ה רשאכו .תילכשה-שפנה - ובש "הלגע לעב"ה דחא לכ לצא ונשי הז ךרד-לעו
..."ןבת"ה תליכאב "סוס"ה חנומ זא ,ןשי

האליע -אדוחיל סחיב המואמ הנשמ הניא "הלגע לעב"הו "סוס"ה תבשחמש םירמוא הז לעו
תוללכ םשל - איה "הלגע לעב"הו "סוס"ה תאירבד הנווכה תילכת :הברדאו ,האתת-אדוחיו
.'וכ םלצא תוקולא יוליג ,האתת-אדוחיו האליע-אדוחיד ןיינעה

,יולגבו לעופב םירבדה תא םיאור ןיאש הנעטהש - ליעל רבודמהל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
!תיתימאה תואיצמה תא הנשמ הניא

ןפואב םבצמו םדמעמ היהי - תולגה ימי ףוסב םיאצמנ לארשי ינב רשאכ םגש ןוצר-יהיו
רוא היה לארשי ינב לכל"ש ,םירצמ תולגמ האיציה םדוק היהש יפכו ,"םתובשומב רוא"ד
..."םתובשומב
ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ שדוק-תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1054-1056 'מע ינש

רקיעה אוה השעמה


ליבשב קר - ןמז ול םינתונ
השודק יניינע


...!ןמז ול ןיאש ןעוט ,תודיסח דומלל ומע םירבדמשכו

,םלועה יניינעב םויה לכ ךשמב קוסע אוה .תודיסח דומלל יאנפ ול ןיאש ןעוטש ימ ונשי
!?תודיסח דומלל ןמז ול שי יתמ ,ןכ-םאו ,"'וגו ברוח ינלכא םויב"ד ןפואבו

תודוא ומע םירבדמ רשאכו ;השודק יניינע ליבשב קר הז ירה - "ןמז" ול םינתונש המ לכ
...!ןמז ול ןיאש אוה ןעוט ,תודיסחה דומיל

המו ינא ימ :אוה ןעוט - הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל וילעש ול םירמוא רשאכ ןכ ומכו
הלענ ןיינעל ךיישו יואר ינניא - הצוח תונייעמה תצפה ידי-לע תלוזה לע עיפשהל ינא
!הזכ

םיא טרעוו" - "הארמ"ב טיבמו ותיבב אצמנ רשאכו ,יעבדכ וניא ובצמו ודמעמש עדוי אוה
עדיש יפכ - "'וגו שאר דעו לגר ףכמ"ש ותוארב ,"רוהנ יגס" ןושלב "ןגיוא יד ןיא קיטכיל
!?הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל םיאתמה םדאה אוה ,ןכ-םאו ,הישפנב שיניא

"שאר"ה ותויהב יכ ,ל"נה "תונובשח"ה לכ תא עדוי "רודה אישנ"ש ול םירמוא הז לע הנה
,(לארשי ינב תוללכ) ףוגה יקלח ראש םע השענש המ לכ שיגרמו עדוי אוה ירה ,רודה לכד
תצפהד ןפואב םג אלא ,ומצעל קר אלו ,תודיסח דומלל רודה אישנ ונממ עבות ןכ-יפ-לע-ףאו
!הצוח תונייעמה
"יתשו ףוטח לוכאו ףוטח"ד ןפואב איה הדובעה וישכע
,תופוצר םימעפ 'ג הדועסל םיידי תליטנד רודיהה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחישב ראובמ
וארה םידיסח ירה - ("ייברעד ןטלאה ףראד'מ") 'וכ ימינפ ןפואב תויהל ךירצ הז ןיינעש
!םימעפ 'ג םיידי תליטנ לע דיפקהל םלוכ וליחתה הז ןיינע םסרפתנש זאמש "ץנוק"

'ג םיידי תליטנד גשומה תודוא ללכ ועדי אלש המכו המכ ויה - ל"נה ןיינע םסרפתנש ינפל
ר"ומדא ק"כ גהנ ךכש) םימעפ 'ג םיידי תליטנד רודיהה ונשיש םסרפתנש זאמ לבא ;םימעפ
םידיסחה לכ וליחתה ,'וכ הזל יואר תויהל םיכירצש רמאנש תורמל הנה ,('וכו ע"נ ב"שרהומ
!שממ לעופב ךכ גוהנל

יואר תויהל םיכירצש שוריפב רמאנ ירה ,ןכ גוהנל םלוכ וליחתה םנמא עודמ) רבדה םעטו
ידי-לע םסרפתנש) עודיה ובתכמב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע ןבומ - ('וכ הזל
-לע (ללכ ךרדב) תויהל ךירצ םירוריבה ןיינעש יפ-לע-ףאש ,(ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תויהל הכירצ (םינורחא רתויה םירוריבה ןמז) אחישמד אתבקעד ןמזב הנה ,הגרדהו רדס יפ
רשאכ ,רמולכ ,"יתשו ףוטח לוכאו ףוטח"ד ןפואב אלא ,הגרדהו רדס אלל םירוריבה תדובע
טבה ילבמ ,דימו ףכת תאז תושעל וילע ,םייוסמ ןיינע ןקתלו לועפל ותלוכיבו ודיל עיגמ
.רחא ןיינעב שארל לכל קוסעל ךירצ היה הגרדהו רדסד ןיינעה דצמש הז לע
,ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"משת'ה ולסכב ח"י ,חלשיו תשרפ שדוק-תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 583,584 'מע א ךרכ

יבר יצוצינ


לבת יבחרב אינתה תספדה


* םלועב תומוקמ יפלאב אינתה רפס ספדוה םינשה תצורמב
- תודחוימ תוספדה שולש לש ןהירופיס תיחכונה המישרב
ריעצה-רמושה יצוביקבו ,סרפב ,הינמורב


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

ישארה הברל הכרב תרגיא יברה בתכ (69 'מע 1000 ןוילג 'ד"בח רפכ') ח"לשת לולאב י"חב
תפסות האב תרגיאה םויסב .("אינמור תוליהקד ללוכה בר") ןזור השמ-דוד ברה ,הינמור לש
:ןושלה הזב

אינתה לעב ,ןקזה ונבר תדלוה םוי ,לולא י"ח ריהבה םוי םע רשקב .ב.נ
אשידק אינת רפס תא תונידמ המכב וסיפדה ,ע"יז ,ט"שעבהו ,ךורע-ןחלושהו
ותרות דובכ אצמי םאב רשא העצהב יתאבו .(טספוא) םוליצ-סופדב ןקזה וניברל
סופד-יתב המכ םנשי יאדווב רשא ,ותנידמד הריבה ריעב םג ןכ ושעי ,ןוכנל
ךרוצ ןיאש רקיעהו ,ךרע יפל תולודג ןניא תואצוהה ךכ ידי -לעש ,טספוא
היהיש בוט המו .הספדהה תנשו הספדהה םוקמ רעשה לע תונשל םא יכ ,ההגהב
,הז ירחאל הספדהה םייתסת םא וליפא ,ל"נה תואצוהה ראשכ ,ח"לשת תנשב
.ט"לשת תלחתב

תונייעמה תצפהד העודיה המסיסה תומשגתהב םיניינועמש ןויכ רשא ןבומ
.םיזוחא הרשעב הכירכהו הספדהה תואצוהב רדנ-ילב ןאכמ ףתתשא ,הצוח

םיבוכיעו תועינמ

'ר ת"הרה ח"הרה תויטרפב רפיסש יפכ ,מ"דשת תנש דע לעופל רבדה אצי אל תונוש תוביסמ
לולאב 'כמ 'הרושת') םינש המכ ךשמב הינמורב תוחילשב ההשש ,רבה 'יש יולה יבצ-לארשי
:(53-55 'מע ט"נשת

תא וסיפדיש יברה לש ושדוק-ןוצר יכ י"נ לאומש 'ר ינבמ יתעדונ מ"דשת תנש תליחתב"
'ר ח"הרה הסינ םש יתוהש ינפלש הפוקתב .ברה ידי-לע השעיי רבדהשו ,הינמורב אינתה
ןזור ברה תא ענכשל ,(ב"ויכו הטיחשה תדובעב תוחילש תרגסמב םש ההש) ןמרביולג לאומש
הנע יברהו ,יברל ךכ-לע בתכ ןמרביולג ש"רה .ירשפא וניא רבדהש ןעט אוהו אינת סיפדהל
חחושל ינא יתיסינ .'וכו ומע ךסכתסהל יאדכ אלו ,ןזור ברה םע בוט רשק שי ןורחאה ןמזבש
םוש וסיפדה אל יחכונה ןוטלשה ןמזב יכ ןייצו ירשפא יתלב הזש בישה אוהו ןזור ברה םע
.שודק רפס

דוד 'ר ח"הרה ג"הרה תושארב תחלשמ הנגרוא שדוקה-ץראב ןזור ברה לש וירוקיבמ דחאב"
'ר ח"הרה ינב ידי-לע - א"טילש יקסבלסורי הדוהי-קחצי 'ר ח"הרה ג"הרהו א"טילש ןיזנח
.אשונב ומע ורבידו 'יש רעטלא םהרבא

תיבויח תינפת

תמייק חטב - הצור יברה םאב יכ ול יתרמאו ומע חחושל ונסנכנ יתייערו ינא ךכ-רחא"
יברה יכ הדבועה קר וז ,שיגהל לוכי אוהש ידיחיה קומינהש רמא ומצעב ןזור ברה .תורשפא
ובס לש רפסה תא סיפדהל ןיינועמ הינמור תלשממל םג םיעודי וישעמו ומשש שטיוואבוילמ
.ןיינעה חלצי וז תוכזב אמש ןייצ ןזור ברה .םלועה יבחר לכב

.םידחפ אלמ היה אוהו ןזור ברה דגנכ תופקתה הינמור ינותיעב ומסרופ ןכמ-רחאל הפוקת"
הנעמ היה ןכמ רחאל עובשו ,רנורג ברהל יתלצלצ .יברה ינפל וריכזהל ינשקיב ןזור ברה
יגיהנמ לש תואחמ םימי םתואב סייג ןזור ברה) ול דומעת אינתה תספדהב תולדתשהה תוכזש
ךא ,קרבמ ןכ םג חלשי יברהש ,ילוא ,לדתשאש ינשקיב םייוסמ עגרלו ונעמל םלועה תוליהקו
הובג רתוי ,רחא םוקמל קרבמ חלשיש ףידע יברה ;ךירצ אל' :ורמואב אשונהמ דרי ומצע אוה
.(...'אוה-ךורב-שודקל -

ויתושרד שרד אוה םש - ם"יבלמה םש-לע תסנכה תיבב ןזור ברה אשנש לודגה תבש תשרדב"
.אינתה תספדהל לשמימה רושיא תא לביקש רשיב - שידייב

ןימיל לאמשמ הכירכו הספדה

מ"דשת תנש יהלשבו ,םינוש םירושיאו םירש תומיתח לבקל ונשרדנ ןיידע רושיא ותוא רחאל"
אל ,יתלשממ סופד -תיבב התיהש ,הספדהה תעשב .דחאו ףלא תרודהמ אינתה תספדהב ולחה
ולבלבתהש ןויכמו ,הקידבל תופולגה תא ונל ואיצוה ךא ,םיחכונ תויהל תורשפא ונל הנתינ
.ונוכמ לע לוכה רדסל תובר תועש יתייערו ינא ונבשי - םיפדה םהל

ןכלו ,(במק הרודהמ) ביבא-לתב מ"שת תנשב ספדנש ,ידי תחת היהש אינתמ התשענ הספדהה"
רתוי ופסונ זאמ ירהש) אינת יסופד-תמישרו תופסוהה תפולג קרוי-וינמ לאומש 'ר ינב איבה
.(תורודהמ תואמ הנומשמ

400 סיפדהל יתשקיב .טשרקוב לש האנה הספדהה הרמגנ מ"דשת תנש יהלשב 'ה ידסחב ה"ב"
ונטלחהו תירבה -תוצראל עוסנל הליהקה ינבמ דחא היה רומא הנשה-שאר ברע ינפל .םיקתוע
.םיכופה הכירכהמ ורזח םה ךא םיקתוע 4 הכירכל ונרסמ .יברל ןושאר קתוע ומע חולשל
ןזור ברה .תאז ונקית םהו היכירכל ונבש ...לאמש דצמ חתפנ רפסהש ובשח םייוגה ,טושפ
לוכי התא ,רקיה ברה :יל רמא אוה) בתכ ובו בתכמ םג ףריצו יברה לש אינתה לע השדקה בתכ
ה"בקהו רזג קידצש הדבועהש ללגב קר ,התע הינמורב ספדנ אינתהש ומכש ,(יתבתכש המ אורקל
.םייקי ה"בקהו הלואגה אובתש רוזגי יברהש ןכ-ומכ ,םייק

"הבוט הרושבה דעב ןח-תואושת"

,שיאה תא ההיז ןופלטב ול יתרסמש םינמיסה יפלו ידנק הפועתה-למנל אצי לאומש 'ר ינב"
גוהנכ) תופתתשהכ רלוד 20 איצוה יברה .הנשה-שאר ברעב דוע יברל ורסמו אינתה תא לטנ
םיקתוע 150 דוע ימע יתאבהו ה"משת תוכוסה-גחל יברל יתעסנ ימצע ינא .(הזב-אצויכב
ברה ליבשב םג יברה יל רסמ ,חאקעלה תקולח תעב ,אבר-אנעשוהב .םתוא לביק יברהו ,אינתהמ
אינת יסופד תמישר האר] ...סאיב ספדנ רבכ אינתה יכ ,ופיסוהב 'חוכ-רשיי' רמאו ןזור
.[טי תוא

ירחא דע ונראשנ .לולאב 'יב ידכנ לש הווצמ-רב לגרל 770 -ב יתיהש ו"משת לולא שדוחב"
לולאב א"כ ישימח םויב .םייפלא תרודהמ אינת 770-ב ספדנ זאו ינש םויב לחש לולאב י"ח
ותעיסנ דובכל הווקמהמ בש יברהש ירחא) ונארקנו 'תוריכזמ'ב וניכיח םיירהצב 12:00 העשב
ךיא הניחבה 'יחת יתייערו החותפ התיה יברה רדח לש תלדה .'ןותחתה ןדע ןג'ל (להואל
.אינת יבג לע תוימוג ךרוכ יברה

יל ןתנ .תוימוג םע םירושק ,ודיב םיכרוכמ יתלב אינת ירפס השולששכ ,ורדחמ אצי יברה"
.(טשרקוב לש בר היה) סולירמ ברה ליבשב - דחא דוע .ןזור ברה ליבשב הז :רמאו דחא
ךישמהו] ...'תודיסח םידמול םג םתא' ,רמאו יתייערל הנפ ךכ-רחא .יליבשב דחא דועו
...'םיכרוכמ [םירפס] ולבקתו תוריכזמל וסנכת - תבשב ןאכ ויהת םאב' [רמאו

בתכו הטלחהה תא חביש יברהו שדוק-תבשל ונראשנ םוי ותואב עוסנל םירומא ונייהש תורמל"
הרוה יברה תודעוותהב שדוק-תבשב .'ט"ושבה דעב ח"ת' ןיילק ןימינב ברה ריכזמה ידי-לע
."!הלודג סוכ היהתש הרוה בושו ,'םייחל' רמול יל

ןאריאב 'רוהיט'ה קוח

."סרפ ןארהעט"ב ח"לשת תנשב הספדנ אינתה לש (119) ט"יקה הרודהמה

800 ןויליג 'ד"בח רפכ') ןאיחרזא הדוהי ברה סרפב תידוהיה הליהקה לש הבר רפיס ותעשב
:אינתה רפס תספדהל רושקה הלצה לש תפומ לע (92-91 'מע

.ונלצא אינתה רפס תא סיפדהל ידכ יברהמ םיחולש ינש ןריאל ועיגה הכפהמה ינפל הנשכ"
.הליהקה ידוהי לכל םקלחל ידכ םיקתוע הברהב אינתה תא סיפדהל טילחה ןכא הליהקה דעו

הכפהמה הללוחתה םייתניב .בר ןמז ךשמנו בכעתה הספדהה ךילהת םלוא ,סופדל רסמנ רפסה"
,תינחורה התוליעפל יארחא יתייה ינאו הליהקה דעו תוליעפ השדחתהשכ .יניימוח לש
םלואב ,םש ,הליהקה דעו תיירפסל םאיבהלו אינתה ירפס לכ תא סופדה-תיבמ איצוהל יתלדתשה
.תרדוסמ אל המירעב םייתניב ונסחוא םה ,היירפסה לש לודגה

היה קוחה לש ושוריפ .'רוהיט' םשב שדח קוח לע הכפהמה תלשממ םעטמ זרכוה הפוקת התואב"
,םיכמסמה לכ תא רעבל םוי םישולש ךותב םיבייח רוביצה תודסומ לכו ינאריא חרזא לכש
,האשה לש ומש ,שרוכ למס ,הכולמה למס םיעיפומ םהילע רשאו םתושרבש םירפסהו תוריינה
.הזב אצויכ לכו

םילמסהמ דחא םע רפס וא והשלכ ךמסמ םימי שדוח רחאל ותושרב אצמייש ימ לכש עבק קוחה"
.תוומ וניד - םילמסה תא דימשה אל ןודזב יכ ררבתי םאו .ןידה רמוח אולמב שנעיי - ל"נה

הנש האממ הלעמל ןב ןויכרא ונתושרב :השק דאמ היעב ינפל ונבצינ ,הליהקה דעווב ונחנא"
הכולמהו האשה םש תא םגו רתכה למס תא םג ואשנ םירפסהו םיכמסמה ,תוריינה לש םבור-בורו
לגרל הקיפנה הליהקהש תודחוימ בהז תועבטמ הברה ונתושרב םג ויה ,המגודל .םיכמסמה שארב
הרונמה למס היה עבטמה לש דחאה ודיצב .שרוכ תרתכהל הנש 2500 תגיגח לגרלו ךלמה תרתכה
.המודכו ,רתכה וא שרוכ ,הכולמה למס ינשה ודיצב וליאו

המוצעה היירפסה לכ 'רוהיט'ו רועיב םע םילשהל דואמ ונל השק היה תיכרע הניחבמ"
התיה אל הרירב רסוחמ תאזה הריזגה םע םילשהל ונצלאנש רחאל םג םלוא ,יקנעה ךזנגהו
.רצק הכ ןמז קרפב רבדה תא עצבל תורשפא םוש ןבומכ

יכ עידומו ריכזמה יתכשלל עתפל ילא סנכנ ,המישמה תא עצבל ונקפסה םרטב ,שדוחה ףוסב"
םידרשמב תרוקיב ךורעל םנוצרבו ,הלשממה םעטמ םיחקפמ ינש תוימואתפב ועיגה התע הז
.'רוהיטה קוח' רחא ונאלימ םא קודבלו

אינתהו ינאריאה חקפמה

הליהקל תפקשנ הלודג הנכס יכו לסוחמ ינאש עגר ותואב יתעדי .ילע הלפנ תוומ תמיא"
םיחקפמה וסנכנשכ .ןידה קודיצל ימצע יתנכהו ,לארשי-עמש ,יודיו יתרמא .הלוכ תידוהיה
תחקל - תרוקיבב ליחתהל ושקיבש רחאל המ םושמ יתעדב הלע ,תוומ דע להובמ ינאו ,ירדחל
.היירפסה םלואל ןושאר רבד םתוא

תומרע ויה ,היירפסה םלואל וסנכנש העש םהיניע לומל לוגנש ,טלובה ,ןושארה הארמה"
דחא חקלו ףפוכתה םיחקפמהמ דחא .תרדוסמ יתלב הרוצב תוניפה לכב םש םיקורז ויהש םירפס
לעב לע ול יתרפיס ינאו הז רפס הזיא יתוא לאש חקפמה .אינתה רפס הז היה ,וללה םירפסהמ
דחא והז יכ יתנייצ .תודיסחה לעו בוט-םש-לעב לארשי יבר לע ,ד"בח תעונת לע ,אינתה
היה ,חתפש ףדב בותכ המ ול ריבסהל שקיבו רפסה תא חתפ אוה .וז העונת לש דוסיה ירפסמ
,הזה דומעה לכ תא ול יתראיבו יתמגרת .'הנומאהו דוחיה רעש' לש ןושארה ףדה קוידב הז
שיש םוקמב' :לוקב רמאו ותוא קשינ ,רפסה תא חקפמה רגס ,יתמייסשכ .ופוס דעו ותליחתמ
...'!ףסונ רבד םושב ךרוצ ןיא - הזכ םוקמ לע יארחאש םדאהו הלאכ םירפס

םע יכ ,דרפינ םרטב ול יתרמא יתושגרתהו יתעתפהמ ששואתהל יתקפסהשכ .םימלוחכ ונייה"
."ורוקיב לע ונלש םיחרואה רפסב םתוח היה ול םיחמש דואמ ונייה דובכה לכ

םיצוביקב אינת

.(םיאתמה ןפואב) לדתשהל - ללכב

.רתויב יאדכ - וליחתי םינפ-לכ-לע (החישהב רבודמכ) אינתהב ודמלי םג םאב

,ןלהלד תולאשה לע (מ"דשת תנשב) יברה לש ושדוק-די-בתכב ומשרנ וללה תובושתה יתש
:ןנושל הזו ,(10 'מע ס"שת ןסינ ח"ר הרושת) ק"האב ת"הק תלהנה ידי-לע וילא ונפוהש

ןויער הלעה ,תונובשח לוהינב - ריעצה-רמושה לש תיצוביקה העונתב דבועה ,סלפ היבוט"
םיצוביקב סיפדהל ומיכסיש הלהנהל עיצהל ,(עצבל םג לכויש וירשקב אוה הווקמש)
- דרפנב ץוביק לכל רושיא ךירצ םאה ,ןכ םאבו הזל םימיכסמ םא ןורקיעב לאוש ...ס'אינת
."ורשפאי םהש םיצוביקה לכל תיללכ המכסה וא

ברה ריכזמה תועצמאב (84 'מע ב"סשת זומת ד"י הרושת) רדאב ו"כב הלבקתנש הבושתה ןלהל
:בוקודוח

.םתושרב היהת המצע הספדההש (1

.םהלש אתתלד אתורעתא תניחבב היהיש (2

.אינתה רפסב םש ודמלי םגו (3

.שערו לעמוט ילב היהיש (4

.ץוביק לכל אינתה לש האצוהה רפסמ תא ונתי ,רדסב לכה םדצמש רושיאה לבקתי רשאכו (5


.םיימעפ אינתה סיפדהל אל תחא ריעב (6

םג דשח היהי אלש רהזיהל ,יעבדכ ויהי אינתה תספדהבש םיפסכה ינינעש גואדל (7
.ןיע-תיארמל

.דחא ףד לע םלוכ סיפדהל ,תושדקה הברה שי םאב ,לודג טמרופב קר תושעל ,תושדקהה (8
.אינת ירפס לש תדחוימ הנטק תומכ השדקה לכ רובע סיפדהל אלש ונייהדתודיסחה ינייעממ


תודלות תשרפ


(בי,וכ) איהה ץראב קחצי ערזיו

יקרפ) םיינעל הקדצ ערזו ונוממ רשעמ לכ תא חקל - אלא ?םולשו סח קחצי ערז ןגד ערז יכו
(ג"לפ א"רד

?ןגד ערז קחציש ךכ לע ההימתה רשפ המ

ויה םלוכ םהירביא לכ"ש תרמוא תאז ,"הבכרמה ןה ןה תובאה" (ז"מפ ר"ב) ורמא ל"זר :אלא
ןכתיי ךיא ,ןכ-םאו .(ג"כ קרפ אינת) "םהימי לכ ...הזה םלוע יניינעמ םילדבומו םישודק
?'וכו ןגד תעירזב קסעתי קחציש

לש ימינפה ןכותהש רמולמ ונל הלילח .ןגד קחצי ערז תוינוציחבש ףאש ,שרדמה שרפמ ןכל
םייקל לכויש ידכ ןגד ערז קחצי ;הקדצל התיה הנווכה אלא .הטושפכ ןגד תעירז היה העירזה
."ןגד ערז" אלו "הקדצ ערז"ש אצמנ .רשעמ תווצמ

ףא רוטפ ,ילכ ךותב רועישכמ תוחפ ןילכוא איצומהש ,איה הכלהה :תבש תוכלהב רבדל המגוד
ןיא יזא ,לכואל לפט ילכהו ליאוהש ,ונייהו .(גצ תבש) לכואל לפט ילכהש ינפמ ,ילכה לע
.לכוא תאצוהכ אלא ,ילכ תאצוה תבשחנ וז האצוה
(74 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

ולצא שרופמש ןושארה אוה קחצי) "רשעמ שירפה קחציו" (ט"פר םיכלמ תוכלה) בתוכ ם"במרה
רשעמ ול ןתיו" (די תישארב) רמאנ םהרבאב רבכ - םישרפמה והמתו .(רשעמ תווצמ םייקש
."לוכמ

:םש בותכה ךשמהמ עמתשמש יפכ ,דבלב המחלמה ללשמ רשעמ שירפה םהרבאש דמול ם"במרה אלא
םיכלמהו רמועלרדכמ חקלש ללשהמ ונייהד ,"לוכמ רשעמ ול ןתייו ,ךידיב ךירצ ןגימ רשא"
אצמנ .ןיידמ תמחלמב וחקלש חוקלמהו יבשהמ סכמה תמורת תמגודב היה הז רשעמ .ותיא רשא
םייקש (וב שרופמש) ןושארה אוה ,ויתודשב החמצש האובתהמ רשעמ שירפה רשא ,קחציש אופא
."ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע" - רשעמ תווצמ
(68-69 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גי,וכ) דואמ לדג יכ דע

(י"שר) ךלמיבא לש ובהזו ופסכ אלו ,קחצי לש ויתודרפ לבז - םירמוא ויהש :דואמ לדג יכ

?"רקב הנקמו ןאצ הנקמ" היה קחציל ירהו ,אקווד "ויתודרפ" קוידה והמ ,הרואכל

.דוריפ ןושלמ - "ויתודרפ" .רודמ תיב ,לובז תיב ןושלמ אוה - "לבז"

זאש תושרה יניינעב קסועה םדאל זמר אוהו .דוריפ לש םלועב רודמ תיב - "ויתודרפ לבז"
.דוריפה םלוע אוהש ,ימשגה הזה-םלועב "הריד" לש בצמב אצמנ אוה

קחצי) גונעתו החמש םרוג תושרה יניינעב קידצה לש וקוסיע - "קחצי לש ויתודרפ לבז"
,רשאמ רתוי ,הלעמל (קוחצ ןושלמ

-יבא לש תווצמו הרותב קסועה ליגר שיא לש ותדובעל זמורה - "ךלמיבא לש ובהזו ופסכ"
.בהזו ףסככ ולצא םה םיבושחו ,םלועה ךלמ ,םימשבש וניבא ,ךלמ

ךרבתי וב הקובדו הרושק ותבשחמ ,זא םג הנה - םלועה יניינעב קסוע קידצהשכ יכ
םיגיס םהב םיברועמ - תווצמבו הרותב וקסע תעב םג ,ליגר םדא וליאו .םישודק םידוחייב
.תוראפתהו הוואג לש ןכו ,תורז-תובשחמ לש תלוספו

."ךלמיבא לש ובהזו ופסכ אלו קחצי לש ויתודרפ לבז" ,ןכ-םא והז
((26 'מע) 'ב 'מע גי ףד הרות-רוא)


(די,וכ) הבר הדובעו רקב הנקמו ןאצ הנקמ ול יהיו

- (דסח) םהרבא :דמוע םלועה םהילעש םידומעה תשולש דגנכ איה תובאה תשולש תדובע
.הרות - (תראפת) בקעיו ;תונברקה תדובע ,הדובע - (הרובג) קחצי ;םידסח-תולימג

.הדובעה דומעל זמר ,"הבר הדובעו" אקווד קחציב רמאנ ןכלו

"הלפת"ו ,ןברק םוקמב הליפת יכ ,הליפתה תדובע אוה הזה ןמזב הדובעה דומע :רבדל ןמיס
.(515) "הקבר קחצי" היירטמיגב
(במש 'מע קחצי-יול יטוקיל)


(חי,וכ) םימה תוראב תא רופחיו קחצי בשיו

ותדובע רקיעש ,םהרבא ןכ-ןיאש-המ ,תוראב תריפחב התיה קחצי לש ותדובע רקיעש ראובמ
.םיחרוא-תסנכה התיה

הליג ןכל .םלועב תוקולא תכשמה ,הטמל הלעמלמ 'הכשמה' לש ןפואב התיה םהרבא תדובע
ידי-לע ןכ-םג השע תאז .םהילגר קבאל םיווחתשמה םייברעל וליפא ,לוכל תוקולא םסריפו
ל-א 'ה םשב םש ארקיו" ,(אכ תישארב) קוספה לע י"שר שוריפכו) םיחרוא-תסנכה - 'הכשמה'
.("םלוע

םלועה תרשכה ,הלעמל הטמלמ 'האלעה' לש ןפואב התיה קחצי לש ותדובע ,תאז תמועל
התייה קחצי ידי-לע תוראבה תריפח .יקולאה רואה תארשהל יואר 'ילכ' היהיש ידכ וכוכיזו
.המדאה הבעמב םיאצמנה םימה תא הלעמו הלגמ ראבה תריפח יכ ,'האלעה' לש ןיינע איה ףא
(27 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

,םהרבא תריטפ רחאל קר (ליעל האר) תוראב תריפחב קחצי לש ותדובע לע תרפסמ הרותה
.וייחל םיעבשה תונשב היה רבכ קחצישכ

יח דוע לכש ,אופא רבתסמ .ורודב קידצהו אישנה היה וניבא םהרבאש ,איה ךכל הביסה
'ה תדובעב לחה ,םהרבא תוקלתסה רחאל קר .ויבא לש הדובעה וקב ונב קחצי םג ךלה ,םהרבא
.ול תדחוימה ךרדב
(373-374 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


'שטיוואבויל תטיחש'

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

הזב שי םאה תעדל ש"נאל בושח ןכאו .'שטיוואבויל תטיחש' אשונ ןוידל הלוע םעפ-ידימ
םירורב גהנמ וא הארוה (הז רדגב סנכנ קוידב המו ,וז הטיחשמ אקווד לוכאל הדפקהב)
.ונלצא

תניחבמו תיתכלה הניחבמש רחאל קר הז ירה ,גהנמו הדפקה הזב שי םא םגש ,רורב הרואכל
תוידרחה תוחגשהב ק"הראב תוגוהנה תודפקהה לכ - םוקמה גהנמ ףא ילואו) לארשי-גהנמ
.ד"בח ידיסחכ ונלש דחוימה ןיינעה עיגמ זאו ,ןיקת לוכה (תויניצרה

לדנה ןהכה קחצי 'ר ח"הרה ג"הרה רפיסש המ תא קר ,בותכ רמוח ןודנב יתאצמ אל התע-תעל
:36 'מע 'ד"בח רפכ' לש 475 ןויליגב לואירטנומב ד"בח תליהק בר ,א"טילש

לכש בושח םצעב הזו 'תידיסח הטיחש' גשומל רשקב .םעפ יל רמא יברהש והשמ רמול לכוא"
ילש תויודיחיה תחאבו ,ר"ומדא ק"כ תואישנל תונושארה םינשב היה הז .עדיי ונתיאמ דחא
םילימה תא רכוז ינניא) ביגה יברהו ,'הטיחש רעשטיוואבויל' יוטיבה םירבדה ךותב הלע
:(קייודמ אוה ןכותה לבא ,קוידב

לע יארחא אוה ד"בח לש יברהש טחוש ידי-לע הטחשנש ,וזכ הטיחש איה 'תיד"בח הטיחש'"
."ד"בח תודיסח דמולש הז לע ?'יד"בח' אוהש תוירחא תחקל םילוכי ימ לעו .ותטיחש

:רמאו ףיסוה יברהו"

'לה) ם"במרב תשרופמ ךכ ידיל אובל ךרדהו ,תמאב םימש-ארי תויהל ךירצ טחושה ירה'"
וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו' :(ב"ה ב"פ הרותה-ידוסי
איה הזל ךרדה ירה ,הב ןנובתהלו 'ה תלודג לע דומלל הצורש ימו ,''וכו ותמכח ןהמ האריו
."...ד"בח תודיסח דומיל

.הזל רשקב תופסונ תוגהנהו תוארוהו םירורב םיטרפ תעדל חמשנ

רשעמה רדס

קלח ףוסב תוספדנה , 'תונורכזה רפס'ל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ תורעהו תופסוהב (א
םיכירצ ןושארה םעפש ,אוה רשעמה רדסו" :אתיא ,םיפסכ-רשעמ תודוא ,(441 'מע) ינש
זא - וקסעב - ול הלעש תואצוהה יוכינ רחאו - וקסעב סינכמש - ןרקה ןמ שמוח שירפהל
.בע,טנ 'מע ג"יח ולש ק"גאב וז הארוה הספדנ ןכו .כ"ע ,"הרשעמ דחא זוחא םינתונ

ד"וי ע"ושב הכלהל אבוהו (א"ה האפד א"פ) ימלשוריהמ אוה ןיינעה תוללכל רוקמה
לכב חיוורהש [הממ] שמוח ךליאו ןאכמ ,ןרקהמ הנושאר הנש ,ורמאש הז שמוחו" :(א,טמר)
רשעמ הנושאר הנש ןתונש ,ינוניבל רשעמב ןידה אוהד הארנו" :ב ק"ס םש ך"שבו ."הנש
- הז רדסל רוקמה המ שופיח ךירצו ."ג"ס השירפב עמשמ ןכו ,חווירהמ רשעמ ךכ-רחאו ןרקהמ
.רשעמ קר תתל ןכ-ירחאו ,שמוחב הליחתב קר רדהל

רתוי" תתל איה הארוהה (הפק ,ז-ועק 'מע 'הקדצ ירעש' רפסב וטקלנ) יברה יבתכמב (ב
לע םש ספדנ) א"ס ט"מר ד"וי ג"הנכב אבומה םע םיאתמ וניא הרואכלו ."שמוחל בורקו רשעממ
שי רשעמל יכ ערוג ףיסומה לכ יכ ,תוחפי אל םגו תורשעמהמ ףיסוי אלש רהזיו" (ןויליגה
:(בס 'מע הקדצ ירעש) הליפתה םדוק הקדצל הניתנל רשקב הארוההמ ריעהלו ."דוסיו דוס
."רדנ בויחל השעיי אלש ידכ םעפל םעפמ רפסמה תונשלו"

תונברק תרימא

הכלה ירעש' - צש,טי .זער,חי ק"גא) תיבב ןרמואל ונגהנמ עודי - רחשה-תוכרב יבגל הנה
.(ד 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו

םרמואל םילגרומו .םירמאנ םה יתמו ןכיה שרפתנ אל הליפתה תלחתה דעש תונברוקה ךא
'תויודעוותה - םחנמ-תרות'ב הרואכל עמשמ ןכו .ןיליפתו תילט תחנה ינפל תסנכה-תיבב
ינפל היה הליפתה ינפל םידיסח וגהנש אינת קרפ דומילש רבתסמ"ש ,(75 'מע ג"ח) ט"משת
כ"חא קרו אינת קרפ ודמל הליחתש רמולכ ,לבקמ ינירה תרימא ינפל םג ,שממ הליפתה תלחתה
היהש עמשמו ,'לבקמ ינירה'מ הלחה (דחא ךשמהב האבש) הליפתהש ירה ."'רודיס'ה תא וחתפ
ןסינ 'ב תודוא הארוההש ךכמ ,תסנכה-תיבב היה הז דומילש רבדל רכזו ,תסנכה-תיבב הז
הליפתה ינפל רקובב אינת קרפ דומיל לע תרבדמ (צש 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאב)
.טבש ד"ויב םויכ םג גוהנ ךכש ינמודמכו .תסנכה-תיבב רוביצב

(ה"ח שארב ,'גהנמו הכלה ירעש' 'סב םג קתענ .11 'מע ונק תרבוח) 'תומישר'ב האר ךדיאל
סוכ התוש היה ךכ -רחא" ,רחשה-תוכרב (ותיבב) רמוא היהש ,ב"שרוהמ ר"ומדא גהנמ תודוא
אל לבא ,הכרבב ןיליפת שבול היה הבש עמש-תאירקל .'ובוט המ' רמוא היה ךכ-רחאו ,בלח
ירה ."...רתויו יצחו העש ,העש קספהב תירחש ללפתמ היה .תוישרפ 'גה לכ רמואו ,תילט
ינפל אלו רחשה-תוכרב רחאל ךומס ךא ,דרפנב ורמאנ (''ה רמא' דע פ"כע) תונברוקהש
ש"נאש ינמודמכו .(ותיבב התיה הליפתה םג םש יכ ,היאר ןיא - ןמוקמ יבגל) שממ הליפתה
.'ובוט המ' ינפלו רחשה-תוכרב רחאל הנטק עמש-תאירק אורקל םיגהונ

קרפ ינפל ןיליפת ןיחינמש אתיא (5 'מע) םיגהנמה-רפסבו (א"נמ טי) םוי-םויהב ,ףסונב
םינויצו תורעהבו .ןיליפת תוגוז עברא ןיחינמה תודוא רבודמה םשש אלא) ןמוקמ והזיא
יברה םגו ,(ןיליפת תוגוז 'ב קר ןיחינמל תיללכ הארוהכ קתענ 718 'מע ח"אד םע רודיסל
'סמ) םש 'גהנמו הכלה ירעש' 'סב ספדנש בתכמב וליאו ,םשמ ליחתה הביתה ינפל רבעשכ ומצע
דע הקידב ךירצ םגו ,שרופמב רבדה ןייוצ אלש לבחו - תילגנאמ םוגרת ,74 'מע רוא יצוצינ
'פ ,רחשה-תוכרב רדס לכ המכשהב תיבב רמול ונגהנמ" :יברה רמוא (םוגרתב וקייד המכ
היהי םלועל'בש הנושאר השרפ חסונ םע דחי :ותנווכ הארנכ] הנושאר השרפ םע) ש"ק ,הדקעה
רדס ינפלו הדיקעה תשרפ ירחא הריכזה ןכלו .ליעל ב"שרוהמ ר"ומדא גהנש ומכו ,'םדא
םיליחתמ נ"כהיבבו ,ודוה דע 'וכו תונברוקה רדסו (הנמזב ש"ק תאצל הנווכב -[תונברקה
לש ןושאר קוספ קר םיארוקו תסנכה-תיבב רחשה תוכרב םירמואש םלועה גהנמכ אלש ,"ודוה"מ
הארוה תוחדל ידכ הזב ןיא ,שוריפה היהי רשא היהיש ,וריעה רבכו .ל"כע ,"'וכו עמש
םימעפ המכש וריעה םירחא .יהשלכ הרעה אלל טלחומו רורב רבדכ תאז וסיפדהש לבחו .תשרופמ
וזו .ןיליפתו תילט חינה זא קרו ,ודוה דע תונברקה רמאש ,ורדחב ללפתהשכ יברה תא ואר
.םיברל הארוה הניא יאדו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישילש םוי
ולסכב 'ז


תליפתמ ןכ-לעו ,'םימשג תלאש'ל םוי םישולש ואלמ רבכ ,הנשה ולסכב 'ו םוי םלשנשכ
.1רוזחל ךירצ וניא 'רטמו לט' לאש םא קפתסמה ,ברעב ינש םוי לש תיברע

ישימח םוי
ולסכב 'ט


ריעב דובכ ותחונמו ,ח"פקת תנשב) אלוליה-תוקלתסההו (ד"לקת תנשב) תדלוהה םוי
:תואישנה תונש) ד"בח יאישנל ינש רוד ,ע"נ רעבוד ונבר יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש (ןי'זעינ
.2(ח"פקת - ד"עקת

.תודעוותה םוי

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

.3'רהנה תובוחר'ד ןפואבו ,אלוליההו תדלוהה-םוי לעב לש ותרות דומילב (א

.הליפתה תדובעב (ב

םיקסועה תודסומל וא תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
.4ומוקמ-יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב

הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ד
תויודעוותהב ןכישמהלו ,ולסכ ט"יד תויודעוותהל יעבדכ תונכהל רשקב םג רבדלו .5תווצמו
.6הכונחד

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש טושפ
.5םיכומסה םימיב המלשהו

.7ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישיש םוי
ולסכב 'י

אוהו ,8ז"פקת תנשב קסבטיווב ורסאממ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ ררחתשנ וב - הלואגה גח
.9םע בורב תודעוותה ךורעל םיגהונו .ןונחת וב םירמוא ןיאו ,ש"נאל החמש םוי

הדילה איה ולסכ ט"י-ו 'י ןיב ;תירבה איה ולסכ ט"י ,דיסח לש הדילה ןמז אוה ולסכ 'י"
.11"דיסח לש ותדיל איה תידיסח תודעוותה .'ימ איה הלחתהה .10
.ןוושחרמב 'ז ד"בח-ללוכ חול ,א"יס אכ 'יס ןחלושה-תוצק ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (1

.ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וספדנ ותוקלתסהו וייח תשרפ (2

םינפ-לכ-לע דומלל :םג ,ןסינ 'בל רשקב ,296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקילבו .382 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (3
.שודקה ומשמ תחא תואב ליחתמה דחא הנשמ קרפ

.תבט ד"כל רשקב ,הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' פ"ע (4

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .292 'מע םש - ל"נה החישל תופסוה פ"ע (5

.389 'מע א"ח ב"נשת שדוק-תוחיש (6

.ד"בח-ללוכ חול (7

ותעשב עבקנ אל - (113 'מע ,ל"נה 'תודלותה רפס') ותלואג לע רשבתנ ,ז"פקת ולסכ 'ט ,אציו פ"שבש ףאו (8
,ךכ-לכ עבקנ אל ומצע הזה הלואגה גחש םשכ ,'הרושב םוי' אוהש זומת ב"י הלואגה גחב ומכ ט"ויל הז םוי
.ת"הק תאצוה 'שדוק דב' סרטנוקב ראובמכ ,יעצמאה ר"ומדא קלתסנ הירחאלש הנשבש יפל

ר"ומדא - תודלותה רפס'ב ,ל"נה 'שדוק דב' סרטנוקל אובמב - הלואגהו רסאמה תשרפ .ד"בח ללוכ חול (9
.ןלהלד רפסבו ,טס תרבוח 'תומישר' .ח קרפ ,ל"נה 'יעצמאה

תאצוהב "יעצמאה ר"ומדא תלואגו רסאמ") הלואגהו רסאמל רשקב יתלשממה םיכמסמה קית רואל אצי ח"נשת תנשב
תיב י"ע יוכיז - ז"פקת ולסכ אי ;ותיבל ררחוש - ו"פקת ולסכ 'י :21-23 'מעב םשו ,(ר"ימש תדוגאו ת"הק
טאנסב יפוס יוכיז - (םש הנממ ועדי אלש ,תוקלתסהה רחאל) ח"פקת ולסכ אכ ;בוליהומב רשא ןוילעה טפשמה
.גרוברטפב רשא

הדילה ןיינע אוה ולסכ ד"ויש ...ראובמה פ"ע - ולסכ ד"ויל תידיסח תודעוותהד תדחוימה תוכיישהמ ריעהל
353 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - ז"משת אציו פ"ש תחישמ) דיסח לש הדילה איה תידיסח תודעוותהו ,דיסח לש
.(49 הרעה

:תודעוותהה ןמז יבגל

ר"ומדא ק"כ ןכו ,(13 'מע ג"שת ש"הס ,[172] 'מע םימתה) ולסכ ד"ויל רואב דעוותה ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
.הליגר תועיבקב םג - (36 'מע הילייחו שטיוואבויל ,[861] 'מע םימתה) ב"שרוהמ

כ"כ םיאתמ ןמז וניא ק"שע"ש ריבסהו ולסכ א"י ק"שב יברה דעוותה ק"שעב לחש ז"משת ולסכ ד"ויב ,ךדיאמ
גוהנה רדסכ"ו ."תיבב תבש תדועס לבלבל אלש ידכ ,תויודעוותהל ןמז אוה םא ע"צ תבש לילב"ו ,"תויודעוותהל
"ז"חאלש ןמזה לע גחה יניינע ךישמהל ידכ (םג) גחה יאצומב (הליחתכל) איה ןתלחתהש ,תויודעוותהה בורב
הרואכל .ךליאו 115 'מע ז"משת ש"הס - רחא חסונבו ,347 'מע הכ ךרכ ש"וקלו ךליאו 102 'מע ז"משת ש"הס)
.(654 'מע ב"ח מ"דשת'ה 'תויודעוותה' ,מ"דשת'ה בשיו פ"ש תחיש יבגל הנורחא הנשמ יהוז

.ינימשה םויב הניא הרואכל תירבה עודמ םג ריבסמ הזש ןכתיי (10

הלחתההש הנווכה ילואו .רואיב ךירצ ןושלה לפכ .90 'מע םיגהנמה-רפס .976 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל (11
.לוטיב הניינעש ,ד"ויב איה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il