- מ"ת - "תורשקתה" ןועובש

ג"סשת'ה תבטב ב"כ * תומש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול אמרג ןמזה הכלה ירוריב

תוכלמ רבד


ודרי לארשי ינב לש "תומש"ה קר
םירצמל


איה לארשי ינב תומש תא הנומ הרותהש הביסהש שרדמב רמאנ
הביסהש רמאנ רחא שרדמב * "םמש תא וניש אל"ש ונדמלל
םלוכל" רמאנ םהילעש םיבכוכל ולשמנ לארשי-ינבש ,איה
הרותה תזמור הז קוספבש ראבתנ רחא םוקמבו * "ארקי תומש
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "םארובל םימוד" לארשיש ךכל
ונרוד


הלאו" :הלחתהה יפ-לע - הרואכל ,"תומש" םשב ארקנ הרות ישמוח השמחמ ינשה 1רפסה
הז םשש ,רמול חרכהב ,ןכ ארקנ רפסה לכש ןוויכ לבא ."המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש
.ותלחתה קר אלו ,2רפסה לש יללכה ןכותה תא אטבמ

העודיו .םירצמל ואבש לארשי ינב לש םהיתומש ונמינ תומש רפסד הנושארה השרפה תלחתהב
הכירצ המ םשלו ,שגיו תשרפב ,רתוי תויטרפב הברדאו ,רבכ ונמינ ולא תומש :3הזב הישוקה
?תומש תשרפב םתונמלו רוזחל הרותה

תשרפבו אציו תשרפב רבכ ורכזנ בקעי ינב לש םהיתומש :ןיבהל ךירצ שגיו תשרפב םגו
ויהו ,םירצמל ואב וינבו בקעיש ,רוציקב ,שגיו תשרפב רמול קיפסמ היה ,ןכ-םאו ,חלשיו
הרותה הכירצ המלו - בקעי לש םידכנה תומש םיעדוי ויה אלש ףא - םה ימ רבכ םיעדוי
?תויטרפב םתונמל

תולג לש םינש רשעו םייתאמה לכש ,זמרל ידכ ,םהיתומש תא הנומ הרותהש ,4אתיא שרדמב
ויהש תומש םתוא ;"םמש תא וניש אל" - םהיתומש תא ונשיש לארשי ינב לע ועיפשה אל םירצמ
םאובב םהיתומש תא הרותה השיגדמ ןכלו .םשמ םתאצב םלצא וראשנ ,םירצמל םאובב םהל
הז-ירחאלש תורדסב םיארקנש יפכ לארשי ינב לש תומשה םתוא ולא ןכאש תורוהל ידכ ,םירצמל
.םירצמ תאיציב

לארשי ינבל ויהש תומשה םה ולא רפסת הרותהש ךכ לע קיפסמ רואיב הז ןיא הרואכל לבא
אלש תעדל קר עגונ שרדמה שוריפ יפל ;האלה ןכו "ןועמש ןבואר" - םירצמל םתדירי תעב
ויה םהיתומשש תרפסמו ,"לארשי ינב תומש הלאו" תרמוא הרותהש ןוויכו .םהיתומש תא וניש
אלש" העידיה דבלמ תדחוימ הנווכ שי תומשה יטרפ ןיינמב םגש ,ןבומ ,"'וגו ןועמש ןבואר"
.קוידב לכה הרותב ירהש ,"םמש תא וניש

ןאכ רמאנ - םימשה אבצכ לארשי ןה םילוקש" :"תומש הלאו" קוספה לע 5שרדמב אתיא דוע
ה"בקה ףא .ארקי תומש םלוכל םיבכוכל רפסמ הנומ 6רמאנש ,תומש םיבכוכב רמאנו ,תומש
,םלוכל תומש ארק םיבכוכל םילושמ םהש יפלו ,ויה המכ םרפסמ הנמ םירצמל לארשי ודרישכ
."'וגו לארשי ינב תומש הלאו ביתכד אוה אדה

תולגב םיכלוה לארשי ינב רשאכ :םתובישח תא אטבל ידכ תומשב ןאכ םארק ה"בקהש ,רמולכ
אל תולגב םגש ידכ ,תומשב םארוקו ה"בקה םתוא הנומ ןכלו ,םש דבאהל ו"ח םה םילולע
תובישח יהוזש ,םשב ארקנה רבד דבאנ אלש ןכש-לכמו ,7לטב אל ןיינמבש רבד" ,ןכש ,ולטבי
.8"ןינמבש רבד" ומכמ הרתי

החכיש וז ירה ,הדשב תוריפ וא האובת חכוש תיבה-לעב רשאכש ,החכיש ןידב וניצמש יפכו
- "םש ול שיש תיז לכ" :9הנשמה ןושלכ ,םשב ארקנה רבד חכוש רשאכ לבא .םיינעל ךיישו
לכ ומכ הז ןיא ,תיבה -לעב וחכש תוינוציחבו העש יפלש םגה ,רמולכ .החכיש וז ןיא
אל תוימינפבו ,תיתימא החכיש וז ןיא ותובישח ללגב יכ ,םיינעל רקפה םישענש ,תוחכישה
.םלועמ תיבה-לעב וחכש

'ה ינבזע ןויצ רמאתו" ,םולשו-סח החכיש ומכ תוינוציחב הארנש ,תולגה ןיינעב אוה ןכו
ינב ןיא ,"םלוכל תומש ארק ה"בקה"ש ,בושח רבד םה לארשי ינבש ןוויכ ירה ,10"ינחכש 'הו
.םלועל םתוא חכוש וניא ה"בקהש ןוויכ ,םולשו-סח רקפה תויהל וא לטביל םילוכי לארשי

שמשה םג םיללכנ הזבש ,םתס םימשה אבצל לארשי ינב תא שרדמה הוושמ הלחתבש ףא - ןכלו
םיבכוכל שי אפוג םימשה אבצב ,יכ ,"םיבכוכל םילושמ" לארשי ינבש שרדמה םייסמ - חריהו
וליאו ,"המחה השובו הנבלה הרפחו" :11ביתכ חריו שמשב יכ ,חריו םימש יבגל הלעמ
.12לארשי ינב ןכ-ומכו ,דעל םימייק םיבכוכה

אוה ןכ - םהיניב תוכייש שי דחא קוספ לע םינוש םישוריפש 13םימעפ-המכ רבודמה יפ-לעו
רבד ושענ ,תומשב לארשי ינב תא ארק ה"בקהש הז ידי-לע :ל"נה םישרדמ ינשל עגונב םג
"םמש תא וניש אלש" ('בה שרדמב בותכש ומכ) חוכה תא םהל ןתנ אפוג הזו ;לטב וניאש בושח
.םשל ואבש תומש םתואב םשמ ואציו ,םהילע הלעפ אל םירצמ תולגש ,ונייה

."םארובל םימוד" םיקידצש זמורמ ובש ,"'וגו תומש הלאו" קוספב 14ונשי קויד דוע
ןמש םיקידצה לבא ,'וכו ומש לבנ ,ומש תילג - ןמשל םדוק ןה םיעשרה" :15שרדמב אתיא
אל 'יוה ימשו 16רמאנש ,םארובל ןימוד ,'וכו ישי ומשו ,לואש ומשו ,שיק ומשו - ןימדוק
- ךכ-רחאו "'וגו תומש הלאו רמאנ הליחת :הז קוספב םג זמורמ הז ןיינעו ,םהל יתעדונ
."'וגו ןועמש ןבואר" ,םמצע םיטבשה

,"םיבכוכל םילושמ" לארשי ינבש הזש - שרדמב ל"נה םישוריפה ינשל ךייש הז זמר םגו
."םארובל םימוד" ,םיקידצ ,לארשי ינבש הזמ אב ,"םמש תא וניש אל"ו

,םלועה תא תווהלו תויחהל ךשמנש יקולאה רואהש ,17תומוקמ יובירב תודיסחב ראובמ
קרש ,"םהילע ארקנ ומש ךלמ" רמאמכו .18דבלב הראה אוהש ,ה"בקה לש "םש" תניחב קר אוה
ידכ קר אוה אלא ,וב ארקנה לש םצעהל עגונ וניא םשה ירהו ,ותנידמ לע ארקנ ךלמה לש ומש
ךרע םוש םיארבנהל ןיאו ,לדבומו שודק אוה ומצע ה"בקה לבא .ומע רשקתהל לכוי תלוזהש
.וילא

לכ ירה ,19"שממ לעממ הקולא קלח" םתויהל ,תומצעה םע לארשי-תומשנ לש תורשקתהה דצמו
ךשמנש המו .לארשי-תומשנב גשומו אסיפת םהל ןיא םיארבנה לכו ,ךרע םהל ןיא תומלועה
ינב לכל הזב הנווכהש - םיקידצ ,רומאכ ,יכ ,המשנהמ הראה קר הז ירה ,ףוגב המשנהמ
ארובהמ הראה קרש םשכו ,"םארובל םימוד" - "םיקידצ םלוכ ךמעו" ,20רמאנש ומכ ,לארשי
םצע תא ליכהל ילכ וניא ףוגהש ןוויכ ,21המשנהמ הראה קר ףוגב ךשמנ ךכ ,םלועב תכשמנ
.22המשנה

-תומשנ לש הראה ,"תומש"ה קר - "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" קוספב זמרה והזו
רצימ ןושלמ םירצמ) טרפב תולגה לשו ללכב הזה-םלוע לש תולבגהב ,םירצמל ואב ,לארשי
.תולגב אובל הלוכי הניא המשנה םצע לבא ,(לובגו

ףקותה הב היהיש המשנה תראהב חוכ ןתונ הז ירה ,תולג ךייש אל המצע המשנה לעש ןוויכו
.תולגבו הטמל התדיריב םג תומילשב ראשיהלו םירתסההו תומלעההמ לעפתהל אלש

ךדיאל םג אוה ןכ - המשנה תראהב ףקות תנתונ ,ףוגמ הדירימ הלעמלש ,המשנה םצעש םשכ
תילכת .המשנה םצעב םג יוליע תלעופ ,ףוגב הטמל האבש המשנה תראה לש הדובעה :אסיג
אל איה וז היילעש 23עודיו .הדיריהמ המשנהל שיש היילעה ליבשב איה הטמל המשנה תדירי
דצמש ,וזכ הגירדמל תעגמו תילעתמ ,הלעמל איהש ומכ המשנה םצע םג אלא ,המשנה תראהב קר
.הילא עיגהל הלוכי התיה אל (ףוגב המשנה תראה לש הדובעה אלל) המצע

עגונ םשהש יפל ,איה ,םצעהב םג היילע לועפל הלוכי המשנה לש םשה ,הראההש ךכל הביסה
,ומשב םדאל ןירוק רשאכש ,םיאור ונאש יפכו .דבלב הראה ותויה םע ,םצעהב ("ןא טריר")
ןיא זאש) הקזח תופלעתהמ םדא ררועל תוצעה תחאש ,עודי ןכ-ומכו .ותומצע לכב הנפנ יזא
ול ןירוקש ומש ףלעתמה לש ונזואב רמול ,איה (שפנה לש םייולגה תוחוכ םדאה לצא םילעופ
.24ףוגהב לעפיו היחיו רוזחיש ,שפנה םצע תא םיררועמ הז-ידי-לעש ,הרות יפ-לע

םלועב התויה םע - םלועב לארשי ינב תדובע ידי-לע :םארובל םיקידצה םימוד הזב םגו
תחנ" 25ל"זר רמאמכ ,ומצעב ה"בקהל חור תחנ השענ - תוקולאמ הראה קר הריאמ ובש ,הזה
תא ושע לארשי ינבש ,תומצע ,ימצעב יליבשב חור תחנ יהוז :רמוא ה"בקה ,"ינפל חור
.ינוצר

.דחא לכ לש םלועב קלחהו תימהבה שפנו ףוגה רוריבב תויהל הכירצ ףוגב הטמל הדובעה

,תימהבה שפנו ףוגה לש םירתסההו תוערפהה לכ םע בשחתהל ןיאו לעפתהל ןיאש דבלב וז אל
;לארשי ינב לכ םיווש הזבש - תווצמה םויקו הרותה דומילד המשנה יניינעב ףקותב קוסעלו
ילכ ויהיש ,םלועב וקלחו תימהבה שפנו ףוגה תא תונשלו ררבל םג תויהל הכירצ הדובעה אלא
שפנ ,ולש ףוגה םע דובעל ךירצש ןוויכ ,ולש הדובע ןפוא דחא לכל שי הזבש - תוקולאל
.ולש םלועב קלחהו ,ולש תימהבה

הרומ ידוהי לש ומש :"'וגו ןועמש ןבואר" ,לארשי ינב לש תומשה תא הרותה השיגדמ ןכלו
הל ןיאש ןוויכ ,םש הל ןיא המצע המשנה .ףוגהב התורשקתה ידי-לע ותמשנב השענש רויצה לע
,וריבחמ קלוחמ ףוג לכש ןוויכו .26םשו רויצ תלבקמ ףוגה םע התורשקתה דצמ אקוודו ,רויצ
דחאו דחא לכ לש דחוימה הדובעה ןפוא לע םג זמרמש ,דחוימ םשו ,דחוימ רויצ דחא לכל שי
.לארשימ

ררבל לארשימ דחא לכ לש תדחוימה הדובעה ידי-לע ,ולא "לארשי ינב תומש" ידי-לע אקוודו
- "המירצמ םיאבה"ד תילכתה המלשנ ,םלועב ולש קלחה תאו ,ולש תימהבה שפנו ףוגה תא
.הדיריה ידי-לע תישענש היילעה

ונכות אטבתמ הז םשבש ןוויכ ,"תומש" םשב ארקנ הז רפסש םעטה םג ןבוי הז יפ-לע
:הז רפס לש יללכה

םיארקנש ,תובאה תודוא רבודמ ובש יפל ,27"רשיה רפס" ארקנ (תישארב) ןושארה רפסה
אל ,םירצמל אב בקעי רשאכ .יתימא תולג לש ןיינעה ךייש היה אל םלצאש ,28"םירשי"
היה אל םייק היה ףסויש ןמז לכ" :29שרדמב אתיא ,הזמ הריתי .םירצמ תולג ןיידע הליחתה
הלאו" 30ביתכו ,תולגב תויהלמ םילענ ויה תובאהש יפל ,ונייהו ,"םירצמ לש יושמ םהל
ונתנ" - "ףסוי תמ" רשאכ קרו .31בקעי יניינע הליגו ךישמה ףסוי - "ףסוי בקעי תודלות
ינב תומש"ד הדובעה ,םינבה לצא ,זא הליחתה ןכלו .תולגה אשמ ליחתה זאש ,"יושמ םהילע
.םירצמ תאיציל האיבהש הדובעהו ,תולגב הדיריה - "לארשי

הדובעה ןפוא תוללכ לע הרומ הז םשש ןוויכ - רפסה ןכות תוללכל "תומש" םשה עגונ ןכלו
:תולגב םיאבש םינבה לש

תויהלמ הלעמל איהש ןוויכ ,המשנה םצעו ;המשנה םצעמ הראה ,םש קר אצמנ תולגב (א
.המשנה תראהד הדובעב חוכ איה תנתונ ,תולגב

וקלחו תימהבה שפנ ,ףוגה תא תולעהלו ררבל ,םשד הניחבהב תויהל הכירצ הדובעה (ב
,ןכשמ תיישעל דע - המשנה םצעב םג היילעהו םירצמ תאיצי תישענ הז ידי-לעש ,םלועב
.דחאו דחא לכ ךותב - 32"םכותב יתנכשו"

:םוקמו רוד לכל ,תיחצנ הארוה הז ןיינעב םג שי ,הרותה ירופיס לככ

ארייתהל ול ןיאש ,תעדל ידוהי ךירצ ,תולגה לש םישק רתויה םיבצמבו םינמזה לכב
,תולגב אל םעפ ףא אוה ידוהי לש םצעהש ןוויכ ,םולשו סח שאייתהל ול רוסאש יאדוובו
.ריתסהלו םילעהל דחא ףא לוכי אל וילעו

ותדובע תא אלמלו ,תולגהמ לעפתהל אלש הטמל ידוהיהל חוכ םג ןתונ םצעה :הזמ הריתי
("הדובע עסיורג א ראג") רתויב הלודג הדובעו ,םלועב וקלחו תימהבה ושפנו ופוגב תיטרפה
;"םכותב יתנכשו" - דעו ,המשנה םצעב םג היילע ידיל האיבמש הדובע -

.שממ בורקב המילשה הלואגב הלגתתש
369 'מע דכ ךרכ ,ט"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות ,ט"ישת'ה ,טבש ח"הבמ ,תומש פ"ש תחישמ)
(הגומ יתלב - סופדב אצמנ ,ךליאוק"הלל תמגרותמ ארודהמ) ךליאו 843 'מע ג"ח ש"וקלב הספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה וז החיש (1
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 97 'מע -

המל 'וכ םמש ארקנו ובתכנ המל העידו הניב המכח ןהב שי םישודקה םירפסה לכב :כ"פ אשדת שרדמ האר (2
.'וכ תישארב ומש ארקנ

.מ"כבו .ונתשרפ שיר ח"ותו א"ות (3

.ןאכ םירוטה לעב כ"ג הארו .שרדמ םשב ונתשרפ שיר אזר חנעפ (4

.ג ,א"פ ר"ומש (5

.ד,זמק םיליהת (6

.א"ס י"קס ד"וי ע"וש .ב,ג הציב (7

אתיירואדמ בותכה ןמ דמלנ - החכיש וניא םש ול שיש רבד .(םש א"מר) לטב אל ןנברדמ - ןיינמבש רבד (8
.(ג"כה ה"פ םיינע-תונתמ 'לה ם"במר)

.א"מ ז"פ האפ (9

.די,טמ היעשי (10

.גכ,דכ םש (11

.די ,א"פ ר"בד (12

.782 'מע ג"ח ש"וקל האר (13

.ונתשרפ שיר ת"הוא האר (14

.ב ,ו"פ ר"תסא .ה ,י"פ ר"בדמב .ח ,ז"ספ ר"ב הארו .ג ,ד"פ הבר תור (15

.ו,ג אראו (16

.מ"כבו .ד ,וע םיטפשמ א"ות האר (17

םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" (א ,ונ םיחספ) ש"מכו ,"םימשו ץרא לע ודוה" (גי ,חמק םיליהת) ש"מכ (18
םש תניחבמ קר איה "דעו םלועל" הכשמההש ונייה ,(מ"כבו .ב,זמ יחיו א"ות האר) הכשמה ןושלמ ךורב ,"דעו
.(הגומ יתלב החנהמ) ותוכלמ דובכ

.ב"פר אינת (19

.קלח פ"ר ןירדהנס הארו .אכ,ס היעשי (20

.'וכ המשנ ףא 'וכ ה"בקה המ :(א,י) תוכרב האר (21

םלוע שילשב ךאלמ"ד אהמ (נ"שו .57 'מע שיר א"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר) הזל היארה עודיכו (22
הליכהל לוכי - ףוגה כ"וכאעו - םלועה ןיא ,ךאלממ הלעמל איהש המשנש ש"כמו (בי ,ח"ספ ר"ב האר) "דמוע
.(הגומ יתלב החנהמ)

.(ךליאו 'ד 'מע ט"שת מ"הס) ג"פו ב"פ ט"שת םויה הז ה"ד האר (23

.(זי 'מע םש מ"הס) א"יפ ט"שת רצימה ןמ ה"ד (24

.ח,חכ סחניפ .ז,וט חלש ירפס (25

.(ג,זס) קלב ת"וקל (26

.גי,י עשוהי (27

.א,הכ ז"ע (28

.ד ,א"פ ר"ומש (29

.ב,זל בשיו (30

.נ"שו .832 'מע .805 'מע ג"ח ש"וקל האר (31

.ח,הכ המורת (32תראהב חוכ ןתונ הז ירה ,תולג ךייש אל המצע המשנה לעש ןוויכ
התדיריב םג םירתסהו תומלעההמ לעפתהל אלש ףקותה הב היהיש המשנה
תולגבו הטמל


,ומצעב ה"בקהל חור-תחנ השענ םלועב לארשי ינב תדובע ידי-לע
,ימצעב יליבשב חור-תחנ יהוז - רמוא ה"בקה ,"ינפל חור תחנ"
ינוצר תא ושע לארשי-ינבש ,תומצע

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ולעפנ רבכ םילודגה םירוריבה


?הזכ השק ןמזב ונתיאמ םיעבות דוע המ

הז ידי-לעש) תוינחורב ךרפ-תדובעד ןיינעהש רתויב שגדומ ,אחישמד אתבקע ,הז ונינמזב
:ןטק רבד ,הלק הדובעב וליפא תוליגרה יוניש ידי-לע השענ (דיתעלד םייוליגל םיכוז

רבכ ולעפנ ,םילודגה םיצוצינה רוריב ,םילודגה םיניינעה ."תולודג" ונתאמ םיעבות אל
ונרודב [...] .רתוי תילענ אגרדב ויהש םינושארה תורודב לארשי ינב לש םתדובע ידי-לע
,[המוק רויצ שי אפוג בקעהב ירהש] אחישמד אתבקעד אתבקעל דעו ,אחישמד אתבקעד ארד ,הז
ונתיאמ םישרודש ,ונייה ,םררבל םיכירצש םינטק םיצוצינ ,םינטק םיניינע קר וראשנ
,השק ןמזב ונתינ הלא םילק םיניינעש אלא ,םילק םיניינע םה םמצע דצמש הלאכ םיניינע
.אחישמד אתבקעבש לפוכמו לופכ ךשוחו רתסההו םלעהה לדוג דצמ

ןכלו ;הזכ השק ןמזב לועפל םילוכי ונייה םא עדוי ימ ,םילודג םה םמצע דצמש םיניינע -
קר וראשנ .השק ןמזב איה םהב הדובעהש אלא ,םילק םה םמצע דצמש םיניינע ונל וריאשה
לע רייתשנ"ש בקעיב וניצמש הזמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב - "םינטק םיכפ" ,םילק םיניינע
בכעתהש אלא ,חישמה תאיבל ןכומ היה בקעיש הזב ראובמו [...] ,"םהילע רזחו םינטק םיכפ
;"םינטק םיכפ" ללגב רבדה

םג ללוכ ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,אחישמד אתבקע ,הז וננמזב המכו-המכ-תחא-לעו
,לארשי-ץראמ תודיסח-לכיב ידיל עיגה] .םינורחא יכה תורודב םינש המכ לע ורמאנש ןיציקה
רפיסש יפכ ,ו"סרת תנשל עגונב הז ךרד-לעו .ח"לרת תנש לע "ץק" רמאנ ובש םירמאמה דחאבו
ינפמ וז הנשמ ארייתמש ע"נ ר"ומדא ק"כ ויבא רמא ו"סרת הנשה-שארבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.[(רוביעה תנש יאצומ התויה לע ףסונ) "ץק" הב שיש

עיגהש יאדווב ירה - ןלציל-אנמחר תודמשההו תוריזגה לכ םג ורבע ,ןיציקה לכ לע ףסונו
הלאכ םיניינע ,ונייה ,"םינטק םיכפ" םילשהל םיכירצש אלא ,חישמה תאיבד ןמזה רבכ
.תוליגרה יונישב ךרוצ שיש אלא ,הלק איה םהב הדובעהש

אוה רומג אטח"ש דעו "וישעמ הנשמ"ש ,תוליגרה יוניש אוה הבושתה ןיינע רקיע [...]
ליבשב ,ןכלו .םהמ שורפל ותוליגר הנישש ןוויכ ,"םינושארה ךישעמ רוכז הבושת-לעבל רמול
וניאש רתויב טעומ ןמזב םגו ,טעומ ןמזב םג אלא ,ןמז יובירב ךרוצ ןיא הבושתה תדובע
.הבושת תושעל םילוכי ,םייודיוו ראש וא "אטח לע" תרימאל וליפא קיפסמ

והוויל םשמ ותעיסנ םדוקו ,(דנאלשטייד) זנכשא תנידמב םעפ רקיב ע"נ ר"ומדא ק"כ [...]
יברה לא םרמואב ,תבכרה תעיסנ דעומ ברקתהבו ,תבכרה תנחתל זנכשא ידוהימ המכו המכ
תושעל םילוכי דוע - דחא עגרב :רמאו יברה הנענ ,תבכרה תעיסנל דחא עגר דוע ראשנש
.הבושת
-183 'מע ןושאר קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה אראו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 181

יבר יצוצינ


תבש תכסמ לע םויס


המכב * ס"שב תכסמ ימויס ךורעל יברה גהנ אלוליה ימיב
יברה תאז קמינ םעפ לכב רשאכ ,תבש תכסמ וז התייה םירקמ
הדמלנש תבש תיגוסב ריעצ רענ ןחוב יברה * הנוש הביסב
קרפב לאננח ונבר תסרג תא קידצמ * םימימת-יכמותב י"חשתב
תבישיב תבש תכסמ דומיל תארקל הכרב * ןיקילדמ המב
ןקזה ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי לגרל * םימימת-יכמות


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יאצוי םידוהיל יברה הרוה ,ב"כשת זומת שדוח םיכרבמ ,חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
ךכ-רחא .זומת ב"י תלואגל רשקב ,'םש' םיאצמנה םידוהיה רובע 'םייחל' רמול היסור
:רמא (492 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש)

לכל שרושה איהש - םירצמ תולגב וניצמ ךכל ,תבשל רושק הלואגה ןיינע
המכב ראובמש יפכ) הדובעל לארשי-ינב םידבועשמ ויה אל תבשבש - תויולגה
לכ שרוש - תעדה-ץע אטח םג ךכ .תולגה ןיינעמ תילענ תבשש םושמ (םישרדמ
הרואה התוא ירה ,תבש ברעב התיה ותושחרתהש תורמלש - תויולגהו םיאטחה
.אטחו הליפא לש ןיינע היה אל תבשבש ,תועש ו"ל השמיש

ראבמש יפכ ירהו) תבש ולוכש םוי תארקנ הדיתעה הלואגהש םעטה םג והז
ונשי חישמה תאיב ינפל דועו ,יעיבשה ףלאב אוה רכשה רקיע ,ןקזה ר"ומדא
.("וכז םייח הימעוט"ד ןיינעה

קוספה לע םג רמאנ ךכ ;םה דחא ןיינע תבשו הלואגש ןבומ םינפ-לכ-לע
ותיחשי אלו וערי אל" ,רמאנש-ומכו ,"םיקיזמה ןמ תבש - הער היח יתבשהו"
."םיקיזמה ןמ תבש" ,ל"זר ורמאו "'וגו

רהוזב אתיא ירה ,תבשב דרי אל ןמהש תויה םע ."ןמב וכרב" םג רמאנ תבש לע
.תבשב ןרוקמ - תישארב ימי תששב הטמל ןמה ךשמויש ,הלעמל הכשמההו הכרבהש

,תלוספו תולג תניחבמ הלעמל ,הלואג תניחב איה תבש - תבשל ןמה ןיב רשקה
,רוסא 'ררוב' תבשב ןכלו .תלוספ וב ןיאש ןמה תכשמה התיה אקווד זא ןכלו
.םירוריבה ןיינעמ הלעמל הז ירה 'וכ תלוספ תבורעת וב ןיאש ןוויכמד

:יברה םייסו

לע םירבדמ ירהו ,תבש תכסמ לע ,'םויס' בייחו בוח-לעב יננהש ןוויכמ
.'םויס' התע אופא ךורעא ,הלואגה ןיינע

ןיקקופ" ,הנורחאה הנשמב עטקל סחייתהש ןרדה עימשהו תבש תכסמ לע "םויס" ךרע יברה
הספדנ ןכמ -רחאלו יברה ידי-לע החישה ההגוה ג"לשת תנשב ."תבשב ןירשוקו ןידדומו
.12-20 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקילב

קידצל הנואי אל

ישודיח רידהמ) קירטיח 'יש ןורהא ברה ח"הרה בתכ תודעוותה התואמ ןיינעמ טרפ לע
תודעוותהה ךלהמב :(115-116 'מע 'יבר יחבשמ' ;ד"בח יאישנ וניתובר יבתכו םינושארה
חרכהבש ךכמ קייד יברהו ,ולש ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא לש ןושל יוניש לע יברה עיבצה
זא יתבתכ .(םש בלוש אל הז טרפ םגו ,םיטרפה לכ וללכנ אל תהגומה החישב) ארמגב ןכ שרפל
ס"שה די-בתכ תסרג אוה ןכש ,"םירפוס יקודקד"ב ןקזה ר"ומדא תסרגכ יתאצמש יברל
:יברהמ הנעמ לבקל יתיכז דימ .םיסופדב אל לבא ,דרופסקוא

.ןוא לכ קידצל הנואי אל [ןח תואושת=] ח"ת

תבשל תבש ןיב רשקה

ט"י לגרל תודעוותהב יברה ךרע תיעיבש תכסמ לע 'םויס' םע דחיב תבש תכסמ לע 'םויס'
ןכמ-רחאלש םיגחהו הנשה-שאר םגו ,"'הל תבש" ,הטימש תנש התיה הנש התוא .ג"לשת ולסכב
תפתושמה הדוקנה לע יברה בכעתה ,תונושה ארמגה תויגוסב ךורא רואיב רחאל .תבשב ולח
.ןנברדמ הווצמב אוה םויסהו הרותה ןמ הווצמב איה הלחתהה ןהיתשב רשאכ ,תותכסמה יתשל

:הרצקב תודוקנ יתש ןלהל

אתליכמב ראובמכ) שיגדהל ךירצ קוספהש דע קומע הכ אוה תיעיבשו תבש ןיב רשקה :המדקה
."'הל תבש"ב הבוח ידי םיאצוי ןיאו ,תבש רומשל םיכירצ תיעיבשב םגש (כ"פ םיטפשמ תשרפ

דע" - המדאה תדובע תא קיספהל םיכירצ יתמ הלאשב תקסוע התישארב תיעיבש תכסמ :האוושה
ןהש םייתש תבשה תואיצי" הנשמב תחתפנ תבש תכסמ ."תיעיבש ברע ןליאה הדשב ןישרוח יתמיא
המגוד םיאיבמ עודמ ,םילאוש םישרפמה ."םינפב תיבה-לעבו ץוחב דמוע ינעה ?דציכ ...עברא
וזכ הלודג הווצמב אלא הווצמ םתסב רבודמ ןיאש תורמלש ,אוה רבסההו ?אקווד רישעו ינעמ
- הריבעב האבה הווצמ ןכש ,בייח אוה ןכ-יפ-לע-ףא ,"תווצמה לכ דגנכ הלוקש"ה - הקדצ -
םוש ול השוע אל תיבה-לעבש אצמנו) בייח ינעה ירה ,רוטפ תיבה-לעב רשאכ םגו .הרוסא
.ינעה לש (תותימ 'דה ראש ןיבמ) רומח יכה שנוע בויחל המרג וז הקדצש ,רמולכ .(הבוט
בושיי ןיינע איה לארשי-ץראב המדאה תדובעד ,לארשי-ץראב תגהונ ירה תיעיבש הז ךרד-לעו
יכ רמאנ הילעש ,לארשי-ץרא בושייב טהלב קסעו םימרכ 400 עטנש יאני 'רדכו לארשי-ץרא
םוקמ שי בושחו לודג הכ ןיינע ליבשבש הרבס לולשל ידכו ."תווצמה לכ דגנכ הלוקש" איה
תיעיבש ברעב וליפאש הנשמה המידקמ - תיעיבשה הנשב 'וכ העירז וא השירח תושעלו 'ףוטחל'
.('וכ רוסיאה לע רובעי םא הבוט חמצת אלו) רוסא הז

ימלשוריו ילבב

גהנמ"ש רמואו (804-805 'מע ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') יברה םידקמ ,ב"משת טבשב 'יב
בתכבש הרות םע םג הרושקה הפ-לעבש הרותד תותכסמה תחא לע םויס ךורעל "אוה הרות לארשי
המכב - [לארשי ינב תודחאל הרות -ירפס תביתכ יבגל ןכל םדוק יברה רמאש המל ךשמהב=]
ךותמ תחא תכסמ רוחבל םיכירצ רשאכו .אלוליהה םויב ,הנורחאל גוהנכ ללוכ ,תויונמדזה
אלוליהה םויב ונדמועב הנה [תותכסמה םישיש לע רומא - "תוכלמ המה םישיש" ירהש] םישיש
ףיסומ יברה .תבש תכסמ לע םויס תעכ ךורעל יוארה ןמ ,[צ"יירוהמ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
דחוימב רושק הז ירה ,ןכלו ."תבש ירקא" ,לארשיב אישנ טרפבו ,"םכח דימלת" ירהש םידקמו
יטרפ לכ זאש ,קידצ לש אלוליהה םוי ןיב רשקה לע יברה עיבצמ ךשמהב .תבש תכסמ םע
ןפואב םיניינעה לכ םילעתמ ובש ,תבשה םוי ןיבל - הלעמל םרוקמו םשרושל םילעתמ ותדובע
."'וגו ץראהו םימשה ולוכיו"ד

וא סופדב ואב רבכ םהמ קלחו) תבש תכסמ לע םימויס רבכ וכרענ רבעב םגש שיגדמ יברה
םישודיח הזב ופסוותי "יאדווב" ,"שודיח אלב שרדמ תיב ןיא"ש רחאמ ךא - ("לופכש"ב
-דומלתב אוהש יפכ תכסמה םויס ןיב האוושה םיכרוע - וז תונמדזהב - רשאכ טרפבו ,םיפסונ
רוגמ ר"ומדאה תזרכה זאמ =] "הנורחאל גוהנכ" ,ימלשורי-דומלתב תבש תכסמ םויסל ילבב
תא םג בלשל 'םימויס'ה ךלהמב יברה לדתשה ימלשוריב ימוי ףד דומיל לע 'החמש בל'ה לעב
.[ימלשוריה

תבשה ילכאממ םועטל

:רמא וירבד םויסבו (805-808 'מע - במ-חל םיפיעס םש) ךיראה יברה

ןיינעה תוללכ לע ףסונ] תבשל םיכיישה םיניינעה דומילמש ןוצר-יהיו
.[הרות יניינע ראש םידמול רשאכ םג - "תבש ירקיא םכח דימלת"ד

ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" - תבשה ילכאממ םועטל שממ בורקב הכזנ
הלואגל םיכוזו ,הלואגה םדוק ,אחישמד אתבקעב םיאצמנ רשאכ םג - "םימלועה
ןה דימ" ...שדוקה לע לוחמ ןיפיסומש ןפואבו ,דימו ףכית הדיתעה
לכ תא רבכ השע ה"בקהש ונייה ,"היושע ךתכאלמ לכ"ד ןפואבו ..."ןילאגנ
.הלואגה תא איבהל ידכ םיניינעה

םש) חלשב תשרפ שדוק-תבש תויודעוותהב - ךכל ךשמהב םיטרפ דוע ראיבו ריהבה םילשה יברה
אירטו אלקש ראשה ןיבו (858-863 'מע םש) טבשב רשע-השימח לילו (832-836 'מע
לע ,('יח שיא ןב'ה לעב) 'עדיוהי ןב'הו 'והילא די'ה דרפס ילודגמ םירבחמ לש םהישוריפב
.רסומהו הכלהה ךרד

תוימינפ יפ-לע רואיב

-בתכב ןרדהה) תבש תכסמ לע "ןרדהל םימושיר" הרצק המישר היוצמ יברה לש ויתומישר רצואב
תארקל רואל-אצי) 'תומישר' לש בי תרבוחב המסרופ איהו (םייתסנ אל הארנה יפכ ,ושדוק-די
.(47-48 'מע ה"נשת זומתב 'ג

ביתיד אנוה בר רב הברל הייזח .אתולג שיר יבל עלקיא אלוע" :רפוסמ תבש תכסמ ףוסב
ימ הווצמ ואלד ,הווצמד הדידמ ןנבר ירמאד רמיא היל רמא ,היל חשמ אקו אימד אנוואב
."אנא אמלעב קסעתמ ,היל רמא ?רומא

:יברה לש ורואיב ןכות

גיהנמו ךלמ תניחב אוהש - אתולג שיר יבל עלקיא .לארשי-ץראמ - היילע ןושל - אלוע
לש תבורעת למסמ לבב ;(לארשי-ץראמ היהש אלועכ אל) לבבב (םימש-תארי םהל עיפשמה) לארשי
.ער םע בוט

לע הרומש ,םימ אלמ ילכב (תוקמעתהו תובשייתה ןושלמ) בשיש אנוה בר רב הברב ןיחבה
-אלקשב קמעתמ רמולכ - םימה בחורו הבוג דדומ היהו .םימל הלשמנש הרותה ןמ תיטרפ הלכשה
,"תבשב הרות ירבד רבדל וריתה ישוקב"ש ןוויכד ורמואב ,ותוא חיכוה .וז הלכשהב אירטו
ךירצ תבשב רתומה הרותה דומיל אליממו ,תרתומ (רוביחו אתווצ) הווצמד הדידמ קרש ןמיס
ךותב לוטיבה תא ךישממ אוהש ול בישהו .הלכשה לש הלבגהו הדידממ הלעמלש הזכ תויהל
קוקז וניאו לוטיב לש בצמב ומצע דצמ ,הבר ,אוה וליאו (ומצע ינפב תואיצמ אוהש) םלועה
.הגשהו תוננובתהו הדידמל

החכוהו ץורית

(203 -202 'מע 'ךריבחמ ןושש ןמש') םאטשרבלה השמ יבר ןואגה לש ןושארה ורוקיבב
ןוילג'ב רגיא אביקע יבר ןואגה תיישוק תא החישה ךותב ריכזה ,יברה לצא 'תודיחי'ב
ןיא םימכח ורמאש םינמשו תוליתפ ,אמח רב ימר ינת" (א,אכ תבש) ל"זח ורמאש המב 'ס"שה
יל השק" :רגיא אביקע יבר השקהו ."דימת רנ תולעהל רמאנש םושמ ,שדקמב םהב ןיקילדמ
רפסב הארש םאטשרבלה ברה רמאו ."ךז תיז ןמשב קר ןיקילדמ ןיא שדקמב אה םינמש טקנ יאמל
."תוליתפ" קר סרגש ירה ,"'וכ םימכח ורסאש תוליתפ" :לאננח וניבר תסרג יפל ץריתש דחא

תיישוק ירהש ,לאננח וניבר לש ותסרג תחכומ ארמגה תייגוסמ תמאבש ,התיה יברה תבוגת
.תוליתפה ןיינעל קר םה ,"ולבש הנוהכ ידגבמ"ו "םינהכ יסנכמ יאלב"מ הז ירחא ארמגה

בר השעמ

-רפכד א"דמו בר התע) יזנכשא לאומש-יכדרמ 'תה 'תודיחי'ל סנכנ י"חשת רייאב ח"כ םויב
תא ראשה ןיב רפיס םימיל .תיזכרמה םימימת-יכמות תבישיב דמלש ריעצ רענ ותויהב ,(ד"בח
:(20 'מע 685 ןוילג 'ד"בח רפכ') תבש תכסמב היגוסל רשקב עריאש

התואב .'הלגנב םויה תדמל המ יל רומא' :ילא הנפ יברה ,קתפה תא יברל יתשגהש ינפל"
קרפב דכ ףדב ודמל םוי ותואב .תבש תכסמ םימימת-יכמות תובישיב הנושארל הדמלנ הפוקת
לאשו ךישמה ךכ-רחא .'דיבז בר לש ותעד המו בר לש ותעד המ' :לאש יברה ,'ןיקילדמ המב'
,תופסותה םיצרתמ המ עומשל שקיב יברה .תופסות לש הלאש וזש יתינעו היגוסה לע הלאש
יברהו ןיבמ יניאש יברל יתרמא .היגוסב הלאש דוע יתוא לאש ,תולאשה לכ לע יתבשהש רחאלו
ושארב דינה יברה .א"שרהמה לש הלאש וזש יל ררבתה ךכ-רחא .יתינע זאו הלאשה לע בוש רזח
.ןוצר תועיבש לש תואל 'קה

הבישיב תבש תכסמ דומיל

ןורהא ברה ח"הרה רידההש תבש תכסמ לע ד"ירה יקספו שוריפ לע יברה םשר תוניינעמ תורעה
לע .(368 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקלב ראשה ןיב וספדנ) ד"כשת תנשב ועיפוהו קירטיח 'יש
.הז רודמב רבכ רפוס םירבדה תולשלתשה

יברה בישה ,תבש תכסמ םימימת-יכמות תובישיב ודמלי ו"כשת תנשבש העדוהה לע הנעמב
:(הנת 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא)

.'וכ 'הל תבש 'זה תנשבו :רמאנ וז הנש לע ירהו - תחלצומו-הבוט-העשב אהיו

,'ה םשל י"שרפכ - 'הל תבש (קוספה ךשמהכ) דומילה אהיש ןוצר-יהיו
אל ךלש (ד,מ רהב הרות-יטוקיל) - ל"נהד ארמגו הנשמ - ךמרכו ךדש (אלימבו)
אלה ,י"שר ראבמו (א ט"ע םיטפשמ) ךצראב 'וכ אל שוריפב רוא הרותכו 'וכ
ןמ הרוטפש דעו ,םכל ךירצ אוהש לכל םכל - הברדאו) האנהבו הליכאב רוסאש
.תיבה-לעבכ םהב גהנת אלש אלא (הרוכבה

םירואיבו םישודיח

רפסה .תודיסחבו הלגנב - 'תבש תכסמב םירואיבו םישודיח יטוקיל' רפסה עיפוה ב"משת תנשב
אוהו םידומע 406 רפסב .ימאימד הלודגה הבישיה די-לעש תכרעמ ירבח ידי-לע רואל-אצי
ברה ח"הגה םה םיכרועה .יברה לש תוהגומה ויתוחיש ךותמ קרו ךא ל"נכ םישודיח ליכמ
ברו חילש תעכו הבישיב דימלת זא) םלהליו 'יחיש יבצ ברה ח"הרהו ,אריפש בייל-הדוהי
.(הינתנ ןופצב ד"בח תליהק
תודיסחה ינייעממ


תומש תשרפ


(א,א) המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

תובאה תודלות לע רפוסמ תישארב רפסבש ,אוה תומש רפסל תישארב רפס ןיב תוטשפב לדבהה
םירצמ תאיצי רופיס רפוסמ תומש רפסב וליאו ,לארשי-םע תריציל הנכהה וזש ,םיטבשהו
.הרותה תניתנו

-םע דלונ זאש ,םירצמ תאיצי רופיסב הניא תומש רפס תלחתה המל ,הומתל שי ךכ םאש אלא
?אקווד םירצמ תולגב אלא ,לארשי

לש הלחתהה לבא ,הרותה תניתנו לארשי םע תדיל רופיס רפוסמ תומש רפסבש ףאש ,רמול שיו
,םירצמ תולגב אקווד אלא ,םירצמ תלואגו תאיציב אל ףאו ,הרות ןתמב הניא הז רופיס
.ללכב םלועה לש םילובגהו 'םירצימ'ל הדיריה תא תלמסמה

הדובע ידי-לע התיה הרות ןתמל הנכהה םג ןכל ,םלועה רוריב איה הרותה תילכתש ןוויכמ
.השודקה םוחתל ,לארשי תושרל וסנכנ םירצמ יניינעש ןפואב ,םירצמ תולג ךותב
(253 'מע ל ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ה-א,א) שפנ םיעבש ...לארשי ינב תומש הלאו

רפסמ הנומ" רמאנש ,תומש םיבכוכב רמאנו תומש ןאכ רמאנ .םימשה אבצכ לארשי ןה םילוקש
שרדמ) ויה המכ םרפסמ הנמ םירצמל לארשי ודרישכ ,ה"בקה ףא ."ארקי תומשב םלוכל םיבכוכל
(הבר

םילדבהה תא שטשטמו םינמנה םירבדה לש ףתושמה-הנכמה תא טילבמ ,וביט םצעמ ,"רפסמ"
ינפב טרפו טרפ לכב שיש הנושהו דחוימה תא תפקשמ "םש" תאירק ,תאז תמועל .םהיניבש
.ומצע

תדוקנל זמור - רפסמ ."םש" תאירקו "רפסמ" :דחי םג תוניחבה יתש תומייק ידוהי לכב
לכ םידחיימה ןורתילו הלוגסל תזמור - "םש" תאירק .לארשי-ינב לכ לצא הווש איהש תודהיה
.ידוהי

דצמ ןה םתביח לדוג עידוהל ידכ ,ולא םירבד ינשב לארשיל ה"בקה לש ותביח האטבתה ןכל
.טרפכ ידוהיו ידוהי לכ לש תדחוימה ותלעמ דצמ ןהו ,םלוכל תפתושמה תודהיה תדוקנ

."ארקי תומש םלוכל םיבכוכל רפסמ הנומ"
(תוחיש-יטוקל)


(ה,א) שפנ םיעבש

תושפנ" רמאנ (ול תישארב) וישע תודלותב וליאו ,דיחי ןושלב "שפנ" רמאנ בקעי-ינב לצא
תודחאו תוללכתה םש תררוש ןכלו ה"בקה תמיא תשגרומ השודקה דצב יכ .םיבר ןושלב - "ותיב
;(תחא העדל םידחאתמו םתואיצממ םילטבתמ ךלמה ינפל םאובבש ,םיבירי םירש ינש תמגודב)
.יובירו דוריפ םיררוש הפילקה דצב וליאו
(ב,בסר ח"אד םע רודיס)


(ו,א) ויחא לכו ףסוי תמיו

(הבר שרדמ) תמ אל םהיקולא - ויחאו ףסוי תמש יפ לע ףא

ידי-לע םלועב וכישמהש תוקולאה תכשמה לבא ,םלועה ןמ וקלתסנו ותמ םנמא ויחאו ףסוי
.הלטבתנ אל - םתדובעו םתרות
(וצ תוא ,תויתוא ח"מר)


(גי,א) ךרפב לארשי ינב תא םירצמ ודיבעיו

.תלעותו הבצק תרסח איהש הדובעכ "ךרפ תדובע" רידגמ (א"פ םידבע תוכלה) ם"במרה

ול ןיא הרות יפ-לע ."ךרפ תדובע" תניחבב םתסנרפ קסעב םיבר םישנא "םידבעושמ" םויכ םג
עובקלו רוביצב ללפתהל ונממ ענמי קסעהש רוסאו ,ויקסעב ובורו ושאר עוקש תויהל םדאל
הדימב קרו הל תושדקומ תומייוסמ תועש קר רשאכ ,הבצק תלעב איה וזכ הכאלמ .הרותל םיתיע
.'ה תכרב ךישמהל יואר "ילכ" איה - תלעות וז הכאלמל שי םג זא .בל-תמושת לש תמייוסמ

יכ) הבצק הב האור וניא - ותכאלמב ובורו ושאר עוקש םדא רשאכ .ואל עמוש התא ןה ללכמו
תלעותה תא הב האור וניא ףא יזאו ,(הל תושדקומ ויתותיע לכו ולוכ לכ הב עוקש אוה
.('ה תכרבל םיאתמ "ילכ" הניא יכ) היוארה
(848 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


(טי,ב) ונליצה ירצמ שיא

דבכוי יכ) םירצמל וינבו בקעי תדיריל םישולשו האמה הנשב דלונ ,לארשי לש םעישומ ,השמ
תבית לש הנושארה תיצחמב זמרנ הז רבד .(ותדילב ל"ק תב התיה ,תומוחה ןיב הדלונש ומא
.130 היירטמיגב - צ"מ :"ירצמ"

זמרנ הז רבד .השמ ידי-לע ולאגנ ,םירצמב לארשי ינב ויהש הנש רשעו םייתאמ רחאל
.210 היירטמיגב - י"ר :"ירצמ" תבית לש היינשה תיצחמב

."ונליצה ירצמ שיא" והזו
(א 'מע א קלח ,רהוזל קחצי-יול יטוקל)


(א,ג) ונתוח ורתי ןאצ תא הער היה השמו

ץרו ,ידג ונממ חרב ,רבדמב ורתי לש ונאצ תא העור השמ היהשכש ,(הבר) שרדמב רפוסמ
יתייה אל :רמא וילא השמ עיגהש ןוויכ .תותשל ידגה דמעו םימ לש הכירבל עיגהש דע וירחא
רמא .ןאצה ראש לא רזחו ופתכ לע וביכרה !התא ףייע ,אמצ תייהש ינפמ תייה ץרש עדוי
...לארשי ינאצ הערת התא ךייח ,ךכ םדו רשב לש ונאצ גוהנל םימחר ךל שי :ה"בקה

תאז השוע אוה ;ובל ןודזו ותועשר ללגב "רדע"ה ןמ חרוב וניא "ידג"ה :אלפנ זמר ונינפל
,הרותה ימב ונואמיצ תוורל רשפאש עדוי אוה ןיא ךא ,םיקולאל האמצ ותמשנ .ונואמצ ךותמ
...םירז תודשב תוערל הנופ אוה ןכלו

אוה ןכלו ,"ידג"ה תחירבל תימינפה הביסה תא הלגמו ריכמש הז אוה יתימא גיהנמו העור
.בטומל וריזחמו וירחא ףדור
(מ"שת תועובשה גח תודעוותהמ)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


ןוילעה שילשב - הובג חתפב הזוזמ
?ףתכה דגנכ וא

ךכל ירקיע רוקמ .ריצ רכיה יפל תיבה ךותבש תוזוזמ םיעבוקש ד"בח גהנמ םסרופמו עודי
ק"כ תא שמיש ותורחב ימיבש ,קרב-ינב ד"בא ,ל"ז אדנל בקעי ברה ח"הגה לש ויתומישר אוה
.ושדוק יפמ ךכ לע תוטרופמ תוארוה עמשו ,תונורחאה ויתונשב דחוימב ,ע"נ ב"שרה ר"ומדא
.םוקמה ןאכ ןיאו ,םירבדה רואיבב הברה וכיראה רבכו

םיקסופב אירטו-אלקש הזב שיש ,הובג חתפ ןודינב איה ע"נ יברה לש העודי תוחפ הגהנה ךא
ונבר גהנ תאז לכבו ,ףתכה דגנכ הזוזמה תא עובקל גהנמה טשפו ,םינורחאהו םינושארה
רבד וניא הובג חתפש ללגב אוהש הארנ הזב העידיה רדעהל טושפ םעט] ןוילעה שילשב העבקל
'ז) אדנל י"רה םשרש יפכו .[הזה ןמזב תורידה תיינב ןונגס יפל דחוימבו ,ךכ-לכ ליגרה
:(ז"כשת 'א רדא

היה ,ףתכה דגנכ ןמ הלעמל אוה ןוילעה שילשהש תוהובגה תותלדב הזוזמה תעיבק ןינעב"
."ןכ עמשמ ה"לשבש ורמואב ,ןוילעה שילשה םע בשחתמ

,בוטסור ריעב ונבר תיב לאגנש זאמ ,תונורחאה םינשב תאש רתיב וססבתנ הלא םירבד
-יבקנ ינמיס - עבצ ידלג המכ תחתמ - ןיידע ואצמנ "המוקממ הזז אל השודק" תניחבבו
.תוזוזמה תעיבק לש םירמסמה

תרבוח ךותמ) דצה ןמש תונומתבו ,הנשויל הרטע וריזחה תיבה לש וצופישו ורוזחש ךשמב
(ס"שת'ה ןסינב 'ב ,ו"ת ק"הראב ח"אצ זכרמ תאצוה - ל"נה וניבר תיבל 'רקבמל ךירדמ'
הלעמל הברה ועבקנ תוזוזמהשו ,רתויב םיהובג םנמא םה תיבה יחתפמ המכש תוארל רשפא
.ףתכה דגנכמ

ןהכה 'יחיש בישילא ברה ,בוטסורב חילשה יתשקבל ורתענ ,רתוי רבדה תא רוקחל ןויסינב
:רבד ינובישהו תיבה יחתפמ המכ ודדמ ,בונורהא ןהכה 'יחיש לאומש 'תה ומע-ותאו ,ןולפק

.ןושארה רמסמה דע מ"ס 92 שי הטמל הלעמלמ הדידמב .רטמ 2.88 'טעניבק'ב חתפה הבוג
םוקמ םע] (הזוזמה ךרוא מ"ס 12-כ :םהיניב) ינשה רמסמה דע מ"ס 104 הלעמלמ בושו
2.85 והבוג (ימוקמה תסנכה-תיב - םויכ) 'עוואלאטס'ה חתפ .[.ר.י.ל - 'וכו םירמסמה
הטמל הלעמלמ ונדדמשכ םרב .(םינשה ךשמב הפצרה תהבגה ללגב 'טעניבק'המ הנוש הארנכ) רטמ
.104-ו 92 :'טעניבק'ב תודימה ומכ קוידב ןה םש תודימהש ונאצמ

אצמנ .95 אוה 285 -מ שילשו ,96 אוה 288 -מ שילש ירה :ןיינעמ רבד תולגמ הלא תודידמ
ריעהלו) !הז וקמ הטמל ןקלחו ןוילעה שילש לש וקהמ הלעמל ןייצח ועבקנ תוזוזמהש ,אופא
15-כב םינשה ךשמב ההבגוה 'טעניבק'ה תפצר םגש רמאנש אל םא .(ימלשוריהמ ןלהל אבומהמ
,קחודו .ןוילעה שילש לש וקהמ הלעמל הזוזמה לכ התיה הנושארל תוזוזמה תעיבק תעבו ,מ"ס
.דוע ןייעל שיו

דגנכ וא ןוילעה שילשב הזוזמה עובקל שי הובג חתפב םא הלאשבש רבדה רורב ,ןפוא לכב
אדנל ברה תמישרמ ל"נכו ,ןוילעה שילשב עובקל ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ תארוה התיה ,ףתכה
.ל"ז

.רוציקב םינפ-לכ-לע ,הזב אירטו-אלקשה ררבל ןוכנל יתיארו

החינהל הווצמ :לאומש רמא ,אנתמ בר רמא ,אריז בר רמא :(א,גל) תוחנמ 'מגב אתיא
ףא ,הבוגב הרישק המ ,םתבתכו םתרשקו :רמוא יסוי יבר ...יביתימ ...ןוילעה שילש תליחתב
שילש תליחת" יאמו ,יסוי יברכ םלועל ... ?ןאמכ - רמאד לאומשל אלא ...הבוגב הביתכ
רתוי הלעמ לש הרוקה ןמ הקיחרהל אלש" :ףסונ ונתסרגל) הקיחרהל ?רמא אקד "ןוילעה
.(תאז קחומ תצבוקמ הטישבו ,"שילשמ

חתפהשכד עמשמ הליגמד [ד"פ :ל"צ] ב"פ ימלשוריבש ,(יאמו ה"ד) תופסותה וריעה הז לעו
."ונלש ס"שה לע קלוחו" ,ויפתכ דגנכ החינמ הברה הובג

הדוהי בר הריעז יבר ?אכיה הל ןיבהי הזוזמ אדו :(ב"יה ד"פ הליגמ) ימלשוריה ןושל הזו
חתפה תא הצוח :הנוח בר םשב ובלח 'ר .ןוילעה שילש תליחתב ונתונו ושלשמ :לאומש םשב
לאש ירבט רב .ןוהיניב הזוזמ םוקמ ?ןוהיניב המ .ןותחתה שילש ףוסב הנתונו ,ושלשמו
יברד הישרדמ תיב .ויפתכ דגנכ הנתונ :היל רמא !הובג רעש היהש ךמצע עגה :קחצי יברל
.ןכ דיבע הנינח

ח ףד ,אסקתת ס"וס - הכוס 'סמ ףוסב ספדנ - הבר ץמוקה קרפ תונטק תוכלה) יכדרמב םנמא
קוספל םתעדש םינושארהמ איבה (תופסותה ובתכ ה"ד טפר 'יס ד"וי ףסוי-תיבב אבוה .'ב רוט
םש) ךורע-ןחלושב לבא .םידומלתה ןיב תקולחמ ןאכ ןיא םתעדלש הארנכו ,ימלשוריה ירבדכ
בתכ תאז לכבו .הובג חתפב קלחל תיחנ אלו ,ןוילעה שילשב הזוזמה עובקל רבחמה םתס (ב"ס
ןיינעב ויפתכמ הלעמל אל לבא ,ויפתכ דגנכ הנחיני הברה הובג חתפהשכד" :(ד ק"ס) ך"שה
."ז"טעה בתכ ןכ... התוא הארי אלש

שילשמ הטמל לוספל םינושאר הברה תעדש חיכוהל ךיראה (טיר 'יס ג"ח) ם"שרהמ ת"ושב ןכא
המא םירשעמ הלעמל הברה הובגב יריימ ימלשוריהד רשפא" יכ ףיסומו .הובג חתפב םג ןוילעה
תליחתב הזוזמה תושעל הכלהל ןכ-םג יל הארנ ,םינפ-לכ-לע" :קיסמו ."אניע הב הטלש אלד
.*"ל"ז י"ראה תעד כ"ג אוהש יפכו ,ןוילעה שילש

,(א"עס ,גיק םדרטסמא סופדב - ןילוח תכסמ שיר) ה"לשה ןושל קיתעא ,םירבדה תומילשלו
שילשה תליחתב ...התועיבק םוקמ" :ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ןווכתה םהילא הארנכש
הזמ לבא .הנחיני אל רועישה הזמ הטמלו .הלעמלו חתפה הבוג ישילש ינשמ ונייהד ,ןוילעה
ל"זר ורמא םוקמ-לכמ .ףוקשמהמ קוחר חפט דע ,**הזוזמה םוקמ לכה - הלעמלו רועישה
ריכזמ יתאב - הזב םירהזנ ןיא םיתב יתיאר יכ ןעיו ,ןוילעה שילשב חינהל אוה הווצמד
..."ריהזמו

א"סשת םילשורי סופד - ל"זיראה תרות ילבקממ ,אריפש ןתנ ברהל) םירומיש-תצמ רפסב ןכא]
לע ףיסוהל אלש ותעדו ,דוסה ךרד-לע ןוילעה שילש תליחתב תועיבקה ןיינע ראבמ (אשנ 'ע
.[ל"מכאו .הזמ תוחפל אלשו הז
הילגנא ,ןודנול - שטיוואבויל תליהק ץ"מוד ,ןיקסאר קחצי-יול ברה


גרובזניג ש"י ברה תורעה

,הסעת 'יש לאירוצ ברהל) הזוזמ 'לה לע 'בוט לכש' רפסב ראשה ןיב ונמסנ הזב תועדה (*
.זע ק"ס טפר 'יס (ד"נשת קרב-ינב

םא ,ףסונ ןיינעב הערכה וז ירה ,ה"לשה תעדכ רקיע טקנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש רחאמ (**
םיגהונה םידרפסה גהנמו םירומש-תצמה תעדכ ,שילשה תליחתב אקווד תויהל הכירצ הזוזמה
אדנל ברה תמישרב רומאה יפל הרואכלו .םלועה בור גהנמכ ועצמאב םג רשפא וא ,הלבק יפ-לע
ילואו ,שילשה תלחתהב קחודב הזוזמה התיה בוטסורב השעמלש ףא) היינשה העדכ ערכוה ל"ז
ירבחמ דחאמ יתעמשש הממ ריעהלו .(ימלשוריה תעדב בשחתהל ידכ ילוא - הזמ הטמל תצק
הבוג תא דירוהל שקיבו יברל הנפ סטייה-ןוארק תנוכשב עודי ם"תס רפוסש ,תוריכזמה
רשקב :ול הנע יברהו ,ןוילעה שילש תליחתל יברה לש יטרפה ותיבבו ונייח-תיבב תוזוזמה
.המואמ הנשי אלש - ותיבל רשקבו ,םיאבגל הנפיש - ונייח-תיבל
אמרג ןמזה


"םידליה תא ןייחתו"


ובריו ...ורפ לארשי ינבו" רמאנ הבש ,תומש תשרפ תארקל
ןוירהל רשקב יברה תוארוהמ המכ הזב תושגומ ,"...ומצעיו
הדילו


גרובזניג החמש ףסוי ברה תאמ

לולעש קזנל ששחמ ,רשפא םא תאז עונמל יברה תעד ,ןוירהב דנואס-הרטלוא תקידבל רשקב
ריכזמה תועצמאב ,ןודנב הלאש יברל החלשנ ג"נשת טבשב ו"טב .הקידבה ידי-לע רצוויהל
רשאכש רמולכ ,ןמזמ הנתינ רבכ ךכל הבושתהש שאר-עינב הנע יברה .רנורג 'יש ל"ירה ח"הרה
לש ינשה רטסמירטב תוכרעמ תריקס עוציבל עגונב .תאז עצבל שי ,הקידבל תיאופר הביס שי
תוקידבל איה הלילשה ,הז יפל ."הצור השאה םא - רשפא" :יברה הנע ,(23-21 עובש) ןוירהה
.תקדצומ תיאופר הביס אלל תושענה ,תויתרגש

:יברה בתכ הדילה רדחב לעבה תוחכונ ןיינעב

.ז"דע ולאש אלפלו ,'וכ חכונ תויהל ןיאש ד"ספב א"טילש ברה קדצש טושפ

.(טל 'מע ד"ח גהנמו הכלה ירעש - מ"דשת א"נמ אי םוימ הנעמ)

:אשונ ותואב דועו

.ב"ויכו הדילה רדחב הדילה תעב חכונ 'יהי 'יחיש לעבהש יוארה ןמ וניא

(בנ 'מע ב"ח םחנמ לכיה - ו"משת ןסינ 'ה םוימ הנעמ)

רמא [תאז יתאצמ אל ק"הלב תוחנהב] ז"משת ולסכ ט"י יאצומ תודעוותהב - רתוי תופירחבו
- אפורל טרפ - שיא לכ וא לעבה תסינכ לש "הנושמו הנוש"ה גהנמה תא ריתהל ןיאש יברה
ךורע-ןחלושל דגונמה השעמש ןכתיי אלו ךורע-ןחלושה ךפה והז .הדילה ןמזב הדילה-רדחל
.בוט היהי

יברה ירבד תודוא ז"משת תבט שדוח-שארד 'ב םויב ד"בח ישנ תלהנה הלאש ,תאז תובקעב
."םיריצ רדח"ל םג הזב הנווכה םאה ,הדילה רדחל 'וכו לעבה תסינכ תא לולשל

:הנעמהו

.םילופלפל סנכיהל [ד"בח ישנ תלהנה לש=] הנינע ןיא (1

.'וכ ייבא רמא (3ע"ושבו 2א,זי הדנ) ןייעו 'וכו 1תועינצה ךפיה ל"נה ינשב (2

אטישפו (4ב"עס ,אל תבש) תדלל תדמועשכ כ"וכאע ,תויכז [תויה]ל [תוכיר]צ דימתב םא (3
.'וכו שיערהל תוכירצ וז הדוקנבו - ךפיהה ףיסוהל אל

!?ל"ז ןייטשנייפ ברהמ ספדנש הזב 5ד"ספ [בת]כמ שיש עודי ןיא םנמואה (4


:הנעמבש תורוקמהו ,רבסהה

(תורחא םישנ וא) השאה תא םיקדוב םיריצ רדחב םגש ,איה תומוקמ הברהב תואיצמה .1
.'וכו הישובל םילגמו

."וילע הנגתתו הנוגמ רבד הב הארי אמש" :ןייוצש ארמגה ןושל .2

.אי ףיעס מר 'יס ח"וא - ע"ושה .3

בבא ה"ד י"שר ןושלב) םש ארמגבו ,"ןתדיל תעשב ...םישנ תוריבע שולש לע" הנשמב .4
ריכזהל גרטקמב חוכ ןיאו ןילות היתויוכזש םימעפ - תואירבב איהשכ השאה" :(ארטוח
םא הישעמו היתונווע ןיריכזמ םש - םיסינל הכירצו הנכסה חתפל העיגהשמ לבא ,הנווע
."ואל םא סנל איה הייואר

ןיא השעמלש ךכ ,"...לכתסהל ול רוסא") הע 'יס ב"ח ד"וי השמ תורגא ת"ושב - הבושתה .5
םש לעבה תוחכונ תלילשב ךיראהש ,ב תוא ל 'יס ח"ח קחצי-תחנמ ת"ושב הארו .ריתהל םוקמ
.(רתויב לודג ךרוצל אל םא
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


תומש תשרפ שדוק-תבש
תבטב ג"כ


רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - 1רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

.2(גכ-בכ,טכ .גי,חכ - ו,זכ היעשי) "שרשי םיאבה" :הרטפה

.םיקלח 14-ו 9:50 העשב ישיש םוי - דלומה .שדוחה םיכרבמ

.שדוק-תבשה םויב ,טבש שדוח-שאר

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.3תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי


ןושאר םוי
תבטב ד"כ


תנשב ,א"עיז מ"גבנ ידאילמ ןמלז-רואינש יבר ,לודגה ונבר ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
.4שטידאה ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

ןכו ;שודקה ומש תויתואמ תחאב ליחתמה תוינשמ קרפ תוחפל דומלל - הרותה דומילב (א
ישורדב ןיינע ןכו ,אשידק אינת ורפסמ קרפ ןכו ,ץפח ובילש םוקמב ולש ךורע-ןחלושב ףיעס
.5עובשה תשרפל רוא-הרותמ - ונמזבו ותיעב אוהש ןיינע בוט המו ,ולש תודיסח

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
.6ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

,רתויב הלודג החמש - וטושפכ ,הז 'אבר אלוליה םוי'ב] החמש לש תודעוותה םייקל (ד
םויב תודעוותה תודוא הלאשה תא הליחתכלמ לטבמ הזש ...אקווד הנותח 'אלוליה'ב הרושקה
.8תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,[7אלוליהה

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש ,טושפ
.9םיכומסה םימיב המלשהו

ישש םוי
שדוח-שאר-ברע ,תבטב ט"כ

לע ףסונ) רבעה שדוח רבד-לע תועידיה הנייהת שדוח-שאר לכבש רדסל יאדכ ילוא" :ח"וד
,הז חווידמ קתעה (הפ-לעב וא בתכב) רוסמל תחאו דחא לכ לע .10"('וכו אבהל תוינכתה
.11(הלש וא) ולש 'בר ךל השע' עיפשמל
יברה ריכזמ ,(760 'מע ג"ח א"משת שדק-תוחיש) א"יס א"משת'ה זומת שדוחה-םיכרבמ ,חרוק פ"ש תחישב (1
טעמל וילע המ םשל" :םיכרבמ תבשל רשקב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תונקת תודוא םינוש םישנאל שיש 'תונעט'
."?[תבש לכבמ] רתוי םדקומ (ולש םיליהת תרימא ןמז ךשמנש המכ-) יצחו העש וא העש ררועתהלו ,ותנישמ

.32 'מע םיגהנמה-רפס .ד"בח-ללוכ חול (2

.ןסינ 'ל םוי-םויה (3

בתכמ האר ,ךרדב תוקלתסההו ידאלמ ןקזה ר"ומדא תחירב ,ןואילופנ תמחלמ יטרפ ד"ע .ד"בח-ללוכ חול (4
ד"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ןקזה ונבר ,ןמלז -רואינש יבר - תודלותה רפס'ב דועו יעצמאה ר"ומדא
ימי' 'סב הבצמה םוליצ .אכש 'מע מ"שת ןילקורב שדוק-תורגאב קדצ-חמצה תמישרב הרצקבו ,ךליאו 1025 'מע
.הז םויב 'ד"בח

.296 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (5

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה'ו ,276 'מע םש תוחיש-יטוקל - םיניינעה 'ג (6

לש 'אבר אלוליה'ש ךכב םיזמרה (דנר .טמר 'מע תורגא) קחצי-יול יטוקלבש בתכמב ראובמה פ"ע טרפבו (7
-278 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקל - החמש לש ןיינע איהש ךיא רתוי דוע ןבומ הזמש - תבט שדוחב התיה ז"הדא
.277

תובב 'ד ןוגינ ןגנל יברה הוויצ (262 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת תבטב ד"כ תודעוותהב
."יצפולכ יצירו'ז עיינ" ןוגינו ,ז"הדא לש

.292 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' (8

.(רוקמב השגדהה) הגומ - 66 הרעה 286 'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' (9

.'להוא'ב אורקל תאז םיחלוש םויה םגו .17 'מע 974 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב ק"יכמ ספדנש הנעמ (10

.דועו ,174 'מע ד"ח ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (11


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il