םיגהנמו תוארוה - יבר יכרדרמועב ג"ל תוכולהת

רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ
ב"מ "תורשקתה" ןוילג - "יבר יצוצינ" תרדס ךותמ* ןולחהמ הפוצ םדוקה יברהשכ ,ג"שתב הנושארה הכולהתה
* ג"לשתו ג"כשת תנשב תוכולהתב יברה ףתתשה אל עודמ
ינגראמ רובע תורטש םישיש םע שדוקה-ץראל תדחוימ תוחילש
שערב" היהי תוכולהתה לע םוסרפהש עבות יברה * תוכולהתה
לע הריקס דצל תוכולהתה לש ןרופיס * "(ןוקיתדו) השודקד
יברה ררועש רמועב ג"ל תולועפ


ארק ,הזה םויה תארקל ,הנש לכב .יברה לש ויניעב היישע-ברו לודג םוי אוה רמועב ג"ל
םיסוניכ ,תוכולהת - ךליאו מ"שתמו רחא םוקמב וא ןורימב 'םיעצבמ' ,תויודעוותה ךורעל
תצפהו תודהי ,הרות יניינעב (!הברהו) תושעל ארק ןכ .לארשי ידלי םע תופסונ תויוליעפו
נ"שת םישודק-ירחא תשרפ שדוק תבש תודעוותהב רמוא אוה ךכו .הז םויב תונייעמה
:(149 'מע ג ךרכ נ"שת תויודעוותה)

ג"ל וגגחיש םידוהי םש םיאצמנש םוקמ לכבש וב יולתה השעי דחאו דחא לכש
,םידלי לש הכולהת וא 'וכו תודעוותה תיישע ידי-לע ,הלודג החמשב רמועב
.ךלמ תרדה םע בורבו

:(דכר 'מע כ ךרכ) א"כשת תנשמ תרגיאב יברה בתוכ ?הז םוי לש ודוחי המ

."הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל איה הלוגס תע

. . תחאו תחא לכב לעפי . . רמועב ג"ל ריהבה םוי ברעב ונדמעבש ןוצר יהיו" :ןכו]
.[(רש 'מע טי ךרכ) "יולגב לועפת . . שפנה תוימינפש
:לחאמ םג אוהו

תוררועתהמ ךישמהלו היליד ארועיש םופל הזב תחאו דחא לכ השעיש ןוצר יהיו
.החמש ךותמו הלוכ הנשה לכב וז תפסותו

,לשמל .רמועב ג"לב תוליעפמ םיחוויד ולבקתנ אלש לע האילפ ייוטיב םג םיאצומ ונא
:(דכש 'מע טי ךרכ) כ"שת ןויס 'אמ תרגיאב

.רמועב ג"ל ריהבה םויל תולועפל עגונהב ריכזמ וניאש לודג אלפל

:(מק 'מע וט ךרכ) תפסונ המגודו

.םילעופה ןיב ומש ןיאש אלפלו - 'וכו ןורימל העיסנמ ח"וגאצד ח"ודה לבקתנ

וא (חכק 'מע וט ךרכ) "ללכב תודהיה תקזחהלו תונייעמה תצפהל" םויה תא לצנל שקבמ יברה
.(גמק 'מע) "דוחייב תונייעמה תצפהלו ללכב תודהיה תצפהל" :הנוש ןונגסב

יפכ) רמועב ג"ל תוכולהתב ףתתשה ומצע יברה - "תושעל לארשיל רמוא השוע אוהש המ"
,ה"לשת ,ל"שת ,ב"כשת ,ג"ישת ,א"ישת ,י"שת :םינשב תויודעוותה םייקו (ןלהל ראותיש
ח"משת רמועב ג"ל יאצומבו רואב תוחיש עימשה .ו"משת ,ה"משת ,מ"שת ,ח"לשת ,ז"לשת
.א"שנת רמועב ג"ל לילבו א"משתו

"הנושארב ןורימ"

."ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ הזל םיכיישהש אטישפו טושפ"

תובישח תא האר ךכ-ידכ-דע .(נ 'מע גי ךרכ) ז"טשת תנשב םילשוריב ש"נאל יברה בתכ ךכ -
.(םש) תואצוהב ותופתתשה חיטבהש ,ןיינעה

םיאתמה רבד ונגראי" - ?("תונוכנ תוביס") תיתימא הביסמ םיראשנה הלא ושעי המ
.(םש) "ו"ת םילשוריב תודעוותהו

ןכ םג וכישמי . . םיראשנה ולאו" :(ז-ומ 'מע םש) ד"בח רפכ יבשות ולביק המוד הארוה
תויודעוותהה ןיב ."רמועב ג"ל ינפלש תבשב" ןכו ,"תויודעוותה ידי-לע רפכב וז החמש
ןנוכתמש יתינהנ" :טע 'מע אי ךרכ םג האר] "ד"בח תונבו ישנ םג תודעוותה" יברה ריכזמ
.["י"בשרד אלוליהב ד"בח ישנ ינפל םואנל

ךרכ) יברה בתוכ ,תמא-תרות תבישי ישארמ ,א"טילש ןירפלה רזעלא-לאומש 'ר ח"הרה ג"הרל
:(בעק 'מע וט

.ןורימל עוסנל םידימלתל ושרהש . . ושע ןוכנ

:(רדע 'מע 'ז ךרכ) ג"ישת תנשב יברה בתוכ ןורימל העיסנה לוצינ ןפוא לע

הז ןיינע לוצינ . . הווצמ תרופסתל םידלי הברה םיאיבמ ןורימל רמועב ג"לב
ינשה דצמשו ,ת"יב ף"לא וא תורבוח םיקלחמש ידי-לע אוהו ךוניחב העפשהל
.םירוההל םג ךיישד תואמסיס הזיאו םהלש תבותכה תאצמנ

םג הז ףיסוהלו םישימחו האמה תנש שיגדהל רמועב ג"ל עצבמב" :דמת 'מע בכ ךרכ הארו]
.["םיקלחמש םיחפסנה ראשבו ת"יב ף"לאב

תונייעמה תצפהו רשקה ךשמהל ןורימב םישדח םידוהי םע םישגפימה תא לצנל ארק םג יברה
:(בעק 'מע וט ךרכ)

ררועו ןורימב ותויהב שגפש םישדחה םע רושיקב דומעל וררועל רתומל חטב
םא בתכב םינפ-לכ-לע ןמזל ןמזמ קוזיח שרוד אד ןוגכ לכ ירהש ,תווצמל םתוא
.םינפב םינפ תוארתהל רשפא-יא

לע תולועפל רקיעהו" יברה םהמ עבות ןכלו ,םהירוגמ םוקמב וראשנ ש"נאמ לודג קלחש רבתסמ
.(כק 'מע וט ךרכ) "רתא

תאז .(זלת 'מע בי ךרכ) "שורדה לככ ד"בח-תדוגא-יריעצד תונכה" יברה שקבמ תוליעפה לכל
יא לע אלפתמ אוה םימעפו .(אק 'מע םש .בע 'מע גי ךרכ) "ירשפאה ואולימב לצנל ידכ"
.(ביק 'מע גי ךרכ) "רמועב ג"ל. . ב םיעסונה תולועפמ" ח"וד תלבק

:יברה בתוכ ו"טשת זומת ח"רדאב

וז תונמדזה הלצונ אל הארנכש ףא ,רמועב ג"ל לעפממ תובוט תורושב לע ח"תו
טי קרפ ףוס הבושתה תרגאב הארוהה ומייקי חטב - אוה ןכ-םאו . . האולימב
.לפוכמו לופכ םתדובע היהת אבהלו ןאכמש

ןוחצינה תרושב

רובעכ םייקתהש) לארשי יביוא לע יופצה ןוחצינה לע יברה רשיב ,הכולהתה תעב ,ז"כשתב
.(םימיה תשש תמחלמב םירופס םימי

ריבגהל וארקנ ובש ,"םיחולשה םירבח"ל דעויש דחוימ תוררועתה בתכמ יברה רגיש ה"לשתב
.(234 'מע בי ךרכ 'תוחיש יטוקל') םיעצבמה תשמחב קוסיעה תא

('וכ םינקזהו םירגובמה) םירוהה םגש" - תוכולהתל םירגובמ םג ףרצל ארק ט"משתב
.(160 'מע ג ךרכ 'ט"משת תויודעוותה') "םיפרטצמ

ןקזה ר"ומדא תופתתשהב הכולהת

אשנ ("ש"מרה" זא הנוכש) יברה .רמועב ג"ל םויב 770 דיל םידלי תכולהת הכרענ ג"שת תנשב
היינשה המוקב) צ"יירוהמ יברה תרידב תונולחה דחא עתפל חתפנ ומואנ תעשב .םהינפל םירבד
.ונתח ירבדל ןיזאהו דמע יברהו ,'770' לש

,ןמזה לכ ןולחה דיל דומעל ץמאתה עודמ צ"ייר יברה תא ןכמ רחאל לאש תיבה ינבמ והשימ
ןקזה ר"ומדא תא בושטידרבמ קחצי-יול יבר לאששכ :העיתפמ התיה הבושתה .ותשלוח תורמל
הנע ?םימשב 'דירי' השענ וז הרימאב ירהו ,תבש לילב 'ורמשו' ורמאי אלש גיהנה עודמ
!ןקזה ר"ומדא ףתתשה הזה 'דירי'ב לבא ,"!רקבל םיכירצ םידיריה לכב אל" :ןקזה ר"ומדא
.(םש 97 'עה הארו 698 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ ימי')

יברה תופתתשהב 'דאראפ'

ףתתשהל גהנ יברה .ג"שת תנש זאמ םייקתהל לחה '770' דיל - תיזכרמ הכולהת - 'דאראפ'
וניכהש תוביהרמה תוגוצתבו וינפ לע םירבועה םידליה יפלא הארמב תופצל ,הכולהתב
.םידליה ינפל םירבד תאשלו תודהי יניינעב םינושה תודסומה

,מ"שת ,ו"לשת ,ל"שת ,ז"כשת ,ו"כשת ,כ"שת ,ז"ישת ,ז"טשת :םינשב המייקתה וזכש הכולהת
.נ"שת ,ז"משת ,מ"דשת ,ג"משת

לש תועיבקה הלח (עובשב ישילש םויב רמועב ג"ל לח זאש ,ו"לשתמ ץוח) וללה םינשה לכב
אליממו ,םייתלשממה רפסה-יתבב םידומיל םימייקתמ אל ובש) עובשב ןושאר םויב רמועב ג"ל
.(סוניכבו הכולהתב םפתשלו םידוהי םידלי תובבר איבהל היה ןתינ

.םירלי יסוניכב םירבד עימשה יברה ךא תיזכרמ הכולהת םייקל רשפאתה אל םהבש םינש ויה
('ג םויב זא לח רמועב ג"ל) ב"משת תנשב םג ןכו םידימלתל החיש עימשהש ,ג"ישתב ךכ
.'םשה תואבצ' תו-םידימלתל החיש הרמאנ

םע .ג"לשתבו ג"כשתב - הב ףתתשהל אצי אל יברה ךא הכולהת המייקתה ןהבש םינש יתש ויה
םש שודיק ומרגיו רדהו ראפ בורב ולהנתי תוכולהתהש ךכל גואדל םימימתהו ש"נאמ עבת תאז
.(ןלהל ראותיש יפכ) םיברב םימש

לואירטנומב הכולהת

:(דסק 'מע וט ךרכ שדוק-תורגא) לואירטנומב ח"אצ תלהנהל יברה בתוכ ז"ישת תנשב

תמאתה ןעמל ןאכד רמועב ג"ל תכולהתב םיקסעתמה םע רושיקב םידמוע יאדווב
.רבעב םהלש ןויסנה דוסי לע וריבחמ דחא דומילו דיתעב הלועפ

םירתוימ םילודיש

םישנא ולחה דימ .הב חכונ היהי אל יכ עיתפמב יברה עידוה ג"כשת תנשב הכולהתה תארקל
קתפ יברה בתכ ךכל הנעמכ ילוא .ףתתשיו רתעיי ילואש השקבב תואקתפו םיבתכמ וילא רגשל
רתיה ןתמכ שרפתהל ןפואו םינפ םושב הלוכי הניא ותופתתשה-יאש יברה ריהבמ ובש ,ףירח
:(במק 'מע א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב םסרופ) בתוכ אוה ךכו .הכולהתה ןעמל היישעב טעמל

אלש םגש קפס םוש ילב רשא (2 ,הזכ בהלנ ןונגסב םבתכל (1 :בל םישב (1)
ןיעמ ןכ םג היהי תאז לכב - םיפתתשמ רפסמ רסחי הז-ידי-לעשו יתוחכונב
- איה תורומח יכה תווצממ 'ה שודיקש (3 .יתוחכונב יהיהיש םשורה

.יתוחכונב אלש םינפ-לכ-לע לעופב ןיינעה אוביש םהב יולתה לכ םישוע חטב
םוקמ םהל ןיאש חטב - ןמקלד תואלתמאד םוקמ ןיא ד"בח יניינע לכב םאו
.הז ןוגכב

ימש בטומ - לטומ רבדה וילעש רמאי ימ (2 ודובכ יפל וניאו ןקז (1 :ןהו
הזיא הלועפ לכמ רוטפו אוה דורט (3 .הזב ןיינעתיש רחא אוהש ימ אצמי אוהש
.היהתש

אקווד ךרוצ ןיא 'ה שודיקכ םיכירעמש ןיינעבש ירמאב - התע דע יתיכח (2)
- םדצמ ללכ הזזה לכ ןיא הארנכש יתוארבו ילשמ םישובכ ירבדב

ללכ ,הזב אצויכו וזכ הגהנה דעב ינא ברע תויהל ינוצר ןיא םינפ-לכ-לע
סח ,הזב אצויכו אדיפקל הנווכה ןיאש טושפו - הז יבתכ אב ןכלו ,אל ללכו
.םולשו

.תואלתמאו םיצורית (תביתכ) תלבקל - הביתכה תרטמ ללכ ןיא (3)

העיתפמ תודעוותה

דחא ידי -לע שרדמה-תיבב זרכוה הליפתה רחא .יברה רצחב שדוק-תבש ליל .ג"לשת רייא
רדחב רהוזה רפס - י"בשר לש ורפס לע םויס םייקתי רמועב ג"ל לגרל יכ ,הכולהתה ינגראממ
דומילבו תאירקב ףתתשי דחא לכש םישקבמו ,שדוק-תבש-יאצומב 'הרות יבבוח' תבישי ןיינב
רבח" :הנעו חור-תרוק ול בסה רבדהו יברל ךכ-לע ועידוה שדוק-תבש ינפלמ דוע] דחא ףד
.[הז דומילב ףתתשי ומצע אוהש ופיסוהב ,"ךוארי רשא לכל ינא

אציי א"טילש יברהש הווקת ונלוכו" :ףיסוהו ,רדסה תרימשו תוכולהתה תא ריכזה זירכמה
."תראפתלו הליהתל םשל הז היהיו ,דמעמל

תוליגרה תוזרכהה לכ תא ףסומ תליפת םויס ירחא וזירכה ,רהב תשרפ שדוק-תבש םוי ,תרחמל
תודעוותה לע דיעהש רבד ,החנמ תליפת םייקתת יתמ זרכוה אל לוכה תעתפהל ךא ,(תבשב)
.וז תבשב תודעוותה היופצ התיה אל ןכש ,הבר החמש םרג רבדה .1:30 העשב

היופצ יתלב 'הרושב'

הנשה ףתתשי אלש עידוה יברה - המיענ יתלב 'הרושב' יברה יפמ העמשנ תודעוותהה תעשב ךא
המכל זמר יברה .וז העדוהל המרגש הביסה יהמ רוריבב םיעדוי ןיא הזה םויה דע .הכולהתב
.םיעדוי ןיא רורב רבד ךא ,תודעוותהה תעב ותחישב םינוויכ

:פאר 'יש לאיתוקי ת"הרה לש ובתכ יפמ תודעוותהה התוא לש רואית טטצנ המדקהכ

הזכ ארונ ןיינע תודוא רבדל השק .םנזוא עמשמל םינימאמ אלו תוממותשהב םלוכ ןיידע"
יוא .הכולהתל עגונב השודקה ותעד הליג יברה . . בתכה לע ותולעהל המכו המכ תחא לעו
באכ ,ובבל תוריק תוימינפמ םיאצויה םיררועתמו םיכר םירבד .הלא םירבד ועמשש םיינזואל
.תוכבלמ ומצע דעב רצע תובר םימעפ .יברה הכב םעפ .ול ןנחתמ םגו ונב תא חיכומה
הזיא רוזחל האראו .םיליהבמ םירבד ויה יכ ,ונתזחא ליח ,ונביל דרחו ועמש ונינזואו
,קותמהו ברעה ולוקב ןגנל יברה לחה החישה םויסב . . דואמ השק ךא ץרמנ רוציקב םילימ
היה ונוגינו ,הזלה בצממ רעטצמ אוה יכ רכינ היה ולוקמ .םיבוסמה לכמ םיבר םימחר ררועמ
םויס תא ךא ,"דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה" םילימה לע ררועמו םימחר לוקב
ךל האמצ" עודיה ןוגינה ומכ אלא הליגרה העונתה ומכ אל היה אבילד אקמועמ ןוגינה
בורמ ךא ,ןגני להקהש עגרל הכיח ,הנושארה ןוגינה תעונת תא םייס יברהשכ ."ישפנ
ןגני להקה לכש 'קה ודיב יברה עינה זא .הנוע לוק ןיאו הממד התיה תושגרתהו תוממותשה
."ליגרכ להקה ןגינ זא קרו

:בתוכ אוה ךכו (ד"בח-רפכב זא דמלש) ורבחל בתכמ רגיש '770'-ב םירוחבה דחא

אל עידוה יברה ,ריהב םויב םערכ ,עתפלו ןוגריאב עקשוה בר הכ למע .תוצע ידבוא ונייה"
תויוצעייתהו תופיסא ןאכ וכרעש ש"נא ינקז .תאצל ןווכתמ וניא אוה יכ ,יתבר ף"לאב
תמאהו ,תילכש הרבסהמ הלעמל לש ,ןיטולחל ינחור ןיינע אלא ,ימשג םעט הזל ןיאש םירובס
רפסמ ונמזוהש הדבועה :הטושפ הביס םג התיהש םינעוט שי יכ ףא .ךכל זמר ומצע יברהש איה
םלועה ללכ לשו לארשי ללכ לש אוהש יברהו - םינגראמה ידי-לע - םיאקיטילופ רוביצ ישנא
הל זמר יברהש וז התיה תפסונ הביס .הקיטילופ יניינעב הכימתכ תאז ושרפיש הצור וניא
."תצק ונעגרנ ךכ-רחא קר . . הככ 'ה השע המל עדוי שיא ןיא :רוציקב ךא . . תודעוותהב

:ךכ יברה רמא תודעוותההמ (תהגומ יתלב) החנה יפ-לע

רבכ היה לוכהש ךכ-לע טבה ילבמ רשא - "דאראפ"ל עגונב הנורחאל עריאש המ
ולעפ ףוס לכ ףוס" :יברה ריכזה ךשמהב] םירחא תומוקמ ןה ,ןאכמ ןה רדוסמ
םירבדל (רמועב ג"לב) ןיזאהל ולכוי ןורימב אבצה ישנאש לארשי -ץראב
תונכהה ןכו ,'דאראפ'ל יתאיציל עגונב תונכהה הז-ךרד-לעו ,["ןאכ םירמאנה
עיגה ("לאמ א טימ") עתפל ירה . . תאצל ידכ ימצע תא ןיכהל ךירצ יתייהש
אל הז ןיינע ."דאראפ"ל יתאיצי תא ירמגל ללש הזו ירמגל יעבט יתלב ןיינע
ללשנ ירה הלגתנ הזכ ןיינעש ןוויכ ךא ,היוצר םתנווכ הברדאו ,ללכ וב וצר
...יתאיצי ןיינע

,ףתתשא אלש ןכתייה [הנעטב] יתוהמ תא ראבל תואקתפ יל בותכל ולחהש המ
- 'וכו חור-תליפנל םורגי רבדה ירה

לודג - ךכב ףתתשאש לודג םנוצרש המכ ןכש ,יב ריצפהל המ םהל ןיא תמאב
אלש הליחתכלמ עידומ יננה . . רמועל ט"כב עריאש רבד . . !רתוי דוע ינוצר
ןאכ ןיא . . !תאצל לוכי ינניא ,תואיצמה יהוז - תואקתפ תביתכ ליעות
!הליחמ שקבל ךרוצ ןיא אליממו תונעט יל ןיא ,תודיפק לש ןיינע

'דאראפ'ב ותופתתשה -יאב הצוענ היופצ יתלבה תודעוותהה תביס יכ יברה הליג םירבדה ךותב
.םידליה ינפל עימשמ יתייהש םירבדה תא רבדא הבו תודעוותה םייקא אליממו" -

!הכולהתל תונכהב עוגפל אל

תונכהב ליגרכ ךישמהל שי לעופל יכ זירכהל יברהמ וענמ אל 'םיפירח'ה םירבדה לכ ךא
:רמא הכו ,'דאראפ'ה םויקבו

רתיבו תאש רתיב הברדאו ,ךכב קוסעל ךישמהל שי התע ירה ,'דאראפ'ל עגונבו
קלח לוטיש דחא לכל הלודג תוכז - אביקע יברו י"בשרב רושק הזש טרפב .זע
.םהילע הלודג תונמחר - ךכב ופתתשי אלש הלאו .ךכב ףתתשיו

ראש לכמ דומללו ךכב קוסעל שי - םיידדצה םיניינעה לכ לע טבה ילבמ ,ןכל
,זיראפ ,ןודנול ,לואירטנומ ,הילרטסוא :תאז ונגראי םהבש תומוקמה
םש שודיק הזמ אצייש ןפואל דע ךכב קוסעל שי אליממ - וגקיש ,סעילופאינימ
.םיברב םימש

תאז-לכב ףתתשהל ליאויש וינפל ןנחתהש יבר תיב יברוקממ דחאל יברה רגישש תובושתה תחאב
:רמאנ (גמק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב המסרופ)

,י"בשרד אלוליה והזש ינפמ ל"נה לכב םיקסעתמש - ימות יפל יתרמא ינא
םהל וראבישכו ,םיעיקר תעקוב לארשי ינבמ המכו המכד תוכרב תרימאשו
אביקע יברל חור תחנ ומרגי 'וכו אביקע יברו י"בשרד ןיינע [םידליל]
ו"ת שדוקה-ץראב 'יש ש"נא םישועש ומכו ,רתוהו יד הז םגו - 'וכו י"בשרו
...ץראל-ץוחב תומוקמ המכו המכבו

רעטנעזיוט עלהיפ יוזא ןעדייל ןלעוו ידי לעש הלילחו סחו םולשו סח
ולאכ ואצמייש הקזח יתווקת יכ [םידלי לש םיבר הכ םיפלא ולבסי] רעדניק
(אבבו הזב םקלח ירשאו) י"בשרו אביקע יבר םרכזב [ל"נה לכ] ל"נהכ ושעיש
.ל"נהב אירטו-אלקשהד ןמזה לע לבחו ,ןיבמל ידו ,חילצת וזכ היישע אקוודו

חור-תחנ הז ירה תוררועתה ירבד םועימשיו 'וכו וכרבי 'יש תו-םידליה םאב
.יתימא ילש

(46 'מע 41 ןויליג) ג"לשת זומתמ "ד"בח ןואטב"ב ד"בח םרכב" רודמב המסרפתהש העידיב]
:"לבת יבחרב רמועב ג"ל תוכולהת" לע םיארוק ונא

םינשה תרוסמל םאתהב רמועב ג"ל תא וליב ,לבת יבחרב ד"בח תודסומ יכינח ,םידלי תובבר"
ודעצ םלועב בושיי תודוקנ תורשעב .תודהיה ןעמל םימישרמ םינגפמ תרגסמב תונורחאה
תוסנכתה האיששכ ,רמועב ג"ל גח דובכל הזילעו תינוגסס הכולהתב םוקמב ד"בח ידימלת
."עבטה קיחב יכוניח יוליבל והשלכ קראפב

םש ,קרוי -וינ ,ןילקורבב היה יזכרמה ןגפימה" :העידיב רמאנ יברה רצחב 'דאראפ'ה לע
תבר הכולהת תרגסמב ךסב ואציו ריעב םינוש רפס-יתבמ וברי ןכ םידלי ףלא 12-כ ופסאתה
לש ושרדמ תיב אוה ("יווקראפ ןרעטסיא 770") "שטיוואבויל לש ימלועה זכרמה רבעל םידממ
.א"טילש ר"ומדא ק"כ

לע םוצע םשור הריאשהו ,ד"בח ידיסחמ םהיכירדמ תגהנהב ,יתפומ רדסב הרבע הכולהתה"
םירגובמ ןיב תודהיה קוזיח ןעמל תוזרכ ואשנ םידימלתה .לולסמה ירבעמ םיפוצה תובבר
."רעונו

תוחילשב" תולועפ לע תרפסמ "ל"הצ יבצומב רמועב ג"ל" :התרתוכש 54 'מעב תפסונ העידי
תודוקנ לכב . . ץראה יבחרב ל"הצ תונחמו יבצומב דודיע ירוקיבל . . א"טילש ר"ומדא ק"כ
,םתיא וחחוש ,םיידיסח םיריש םתא ורש ,םילייחה םע ןיליפת וחינה ,ל"הצ לש תוסרפתהה
םיפינסה תשולש תועצמאב תולועפה . . ק"כ תוחישו תוכרב תא הפ-לעבו בתכב םהל ורסמו
(העוצרלו יניסל) ד"בח-רפכב ,(היתוביבסו ןדריה תעקבל) םילשוריב :ח"אצ לש םילודגה
."(ןופצלו המרל) ד"בח-רה תלחנבו

.[הנש ידמכ ןורימב םידלי םע תולועפל ףסונב תאז

ךכ לע אלא ,המצע הכולהתה לע טרופמ רואית ןיא הפוקת התואב 770-ב םירוחבה ינמויב
ךא טשוקמ היה בוחרה .םוקמב ויה אל רבכ םידליהש ירחא קר '770'-ל ותיבמ עיגה יברהש
.יברה דעוותה אל ברע ותואב .'קה ורדחל תוריהמב ךלה אלא ךכ לע טיבה אל יברה

תועמד וגלז םשמ אצישכו יברל בוקודוח ברה סנכנ םדוקה ישימח םויבש עדונ ךכ-רחא"
.םינמויה דחאב בתכנ - "הז אשונב רביד יברה יכ ורעישש ויה .המל עודי ןיא .ויניעמ

םויק לע ול סנכוהש חווידה לע הנהמ הבושת בתכ יברה יכ עדונ רמועל ז"ל ישימח םויב
:(ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרה עיפשמה ידי-לע) אלמה חסונה םסרפתה ישיש לילב .הכולהתה

םירכזנה תובוטה תורושבה] ל"נה ט"ושבה לע [ןח-תאושת ןח-תאושת] ח"ת ח"ת"
[הז-ידי-לעש חור-תחנה] ז"יעש ר"חנה לדוג לעו [ליעל

י"בשר לש ותחמש םויב ל"נה החמש יניינע לדוג לע רקיעהו

דחא לכ] א"ואכ לש וקלח ירשאו הלוכ הנשה לכב וכשמויש [ןוצר יהיו] ר"היו
.[הז לכב] ז"כב וקסעש א"טילש [תחאו

:(יברה תבושת חסונ קיתעמש רחאל) ונמויב םשור פאר 'יש לאיתוקי 'ר ת"הרה

.החמשו הרוא ונביל אלמתה הז ונכות עדונשכו"

ליטעצה ןכות תא יברה ריבסה ,תודעוותהב ,הריפסל ט"ל ,יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש םויב"
ליטעצה ןושל לע רזח יברה .הדיקשו הדמתהב דומלל םיכירצו ,הבחרהב [ליעל טטוצש הנעמה]
!החמשו הלהצ '770'-ו 'קה ויפכ אחמו ותמוק אלמ דמע םעפ .להקה תא חמיש ףאו םימעפ המכ

"זוע רתיב תאש רתיב"

:יברה ןושל תא ןופלטב בוקודוח ברה רסומ ד"לשת ינש חספב

תאש רתיב ןכלו החנמה גלפל בורקו תוצח רחאל ישישה ףלאב ישישה םויב רמועב ג"ל הנשה"
."(רבכ ורסמנש םיאנתה 'ב םייקל ןפואב ,רבודמכו) םינשה ראשבמ זוע רתיב

תומלוה תולועפהו תויה (ב .תבש לוליח םולשו-סח םורגל אלש דאמ רהזיהל (א :ויה םיאנתה
.הברדאו םיעירפמה הלאכ תשקבל םיתייצמ םניא וליאכ בשחנ הז ןיא ןכ לע ,שודקה םוקמה תא

רמועב ג"ל לח ןהב םינשב טרפבו) ךוניחה תודסומב דחוימב רמועב ג"ל תא לצנל ארוק יברה
ךרכ .חצ .חנ .זנ .חכ 'מע גי ךרכ האר) (!לוח ידומילמ םייונפ ל"וחב םידימלתה ובש םויב
:(הכק 'מע גי ךרכ) בתוכו .(אמת 'מע בי

ג"ל ריהבה םוי תגיגח ןפוא תודוא ובתכב יל םרגש חור תרוקה לע ןח-תואושת
.י"בשרד אלוליה רמועב

םניאש םידימלת םג תוגיגחב ףתשל םה םילוכיש (אעק 'מע וט ךרכ) יברה בתכ הילרטסואל
.ךכ םברקלו ,תווצמו הרות םירמוש

'מע גי ךרכ .דכק .גכק 'מע אי ךרכ האר) הזב אצויכו ש"נא לש תויודעוותה דדוע ןכ
.(גסק

"רעושמה ןמ הלעמ הלעמל"

.ל"שת תנשב 'דאראפ'ה יזגראמל יברהמ תובושת יתש ןלהל

[ןח תאושת] ח"ת

!זאמ ךשמהה

[(המצועב ,בחר ףקיהב] םענראפ א טימ הז לכ וליחתהש הממ דאמ יתינהנש
,'וכו

בבל בוטו החמש ךותמו רעושמה ןמ הלעמ הלעמל חילצי םדיב 'יוה ץפחש ר"היו
םויב דחוימבו וילע ךומסל ש"ר אוה יאדכו הלוכ הנשה לכ לע תובוט תוריפו
.הזל ךיישה לכלו ותחמש

.[ןויצה לע] צ"הע ריכזא

[הזב ףרוצמ] ז"בוצמ רלוד האמ

:(הכולהתה םויקל רתוי ךומס ,רמולכ) ל"שת רייאב ד"ימ ןלהלד הבושתה

,ח"וודל ופיסוי ןכ ,הזב ח"ודה לע ח"ת

הנמ ול שיש ימ [ל"זח רחאמ יפ-לע] ל"זחמ פ"ע תומדקתה - ל"נהכד תומדקתהמ
אצויכב] ב"ויכב טרפבו ,השעי ויארי ןוצר רמאנ ירהש 'וכ הצור םיתאמ 'וכ
י"בשרד ותחמש םוי תוכזו תעייסמ םיברה תוכזש - [הזב

.צ"הע [םעפה דוע] פ"הוע ריכזא

"תילכתה אוה השעמה"

:בתכ ,'דאראפ' םייקל העצהה תא יברל ובתכשכ ,ו"לשתב

.יאדכ םידלי לש לודג רפסמ גישהל רשפא םא

:יברה בתכ ,תונכההמ ח"וד ורגיש (קרוי-וינב) ח"אצשכ

ג"לל תוכימסב ותעב רבדו ,[ןח תאושת ןח-תאושתו לבקתנ] ח"ת ח"תו 'תנ"
ריכזא .םלועה דע םייח הכרבה תא 'ה הוצ םש יכ ,י"בשרד אלוליה רמועב
.צ"הע

.תילכתה אוה השעמהש לעופ ידיל אובי רבודמהש ר"היו

"םינב לע תובא בל בישהו"

(ידי) לע תובא בל בישהו" - התרתוכש ,תוליעפ לש שדח ןוויכב יברה אצי ןסינב .מ"שת
ךכו חספה-גחל תונכהל עגונב םהירוה לע העפשהב םידליה תא ליעפהל ארק יברה ."םינב
.םידליה םע הבר תוליעפ המייקתנו הלודג תוררועתה הרצונ ךכמ האצותכ .האלה

רשקב [ה"ע טכה הדוהי-בקעי ברה ח"הרל הארנכ] יברה בתוכ ןסינ ח"כב ינש םויב
:'דאראפ'ל

-לע-ףא] כ"פעא םאב .ןיבהל לקו - וז הנשב תורחתה היהתש ששח שי עבט י"פע
ןכלו דואמ דואמב ל"נה ןוכנ - הזל םיאתמה ץרמב לביקו רבס ודצמ - [ןכ-יפ
צ"העא ,דואמ דואמב הלודג איה יאדו י"בשרה תוכזו 'וכו החלצהב היהי
.[ןויצה לע ריכזא]

-תוצראב תוכולהת 120 ןוגריא רובע רלוד 120 רגיש יברה .מ"שת רייאב 'ד ןושאר םוי
וכרעיי הלוכ הקירמא -םורדב .תוכולהת 30 וכרעיי הבש הנידמ לכל ורגוש רלוד 30 .תירבה
:ףיסוה יברה .תוכולהת 30 ןכ םג

תא וריזחי - אל םאב ,תוביסמ תוחפה לכל םייקל ולדתשי - תוכולהת ונגראי אלש הלא"
.[קרוי -וינב] תיזכרמה הכולהתה ינגראמל רלוד 300 רגיש ךכ לע ףסונ ."הרזחב ףסכה

וילא הנפ יברה .דמוע טכעה י"י ברב שגפ ותיבל אצי יברהשכ .רייאב ג"י ישילש םוי
.הכולהתל תונכהל רשקב - הרורב 'קה ותנווכשכ ,"?ץר ךניא עודמ" :ךויחב ולאשו

:הכולהתל תונכהל רשקב אקתפ טכעה ברל רגשמ יברה .רייאב ד"י יעיבר םוי

ז"ה כ"או - ל"נהב םינטקה לע שורדכ ןיינעה תנבהב (העידב) הלודג ריהזהל
[לבקתנ שפנ-ןוידפה] 'תנ נ"פה .ל"קו .הלודג תוירחא [וז ירה ןכ םאו]
.[בוט רשביו] ט"שביו

לארשי גהנמ"ו רמועב ג"ל םויב י"בשר תחמש לע רבדמ יברה .ינש חספ תודעוותה - הלילב
-םויה') הז םויב םידליל עגונב יעצמאה ר"ומדא יתפומ תא ריכזמו "םידליב תאז םירשקמש
ולא") הלואגהו לארשי ידלי לש רשקה לע הבחרהב ןודל ךישממ .(רייאב י"ח - 'םוי
.("םידליה

וגקישל [(?)'תוריכזמ'המ] ולצלציש יברה שקיב םויה .רומא תשרפ שדוק-תבש ברע ישיש םוי
תורחת םייקל םיננוכתמ םה יכ וחוויד םה .הכולהתה תארקל תונכהה םש תולהנתמ ךיא ררבל
,תוכולהתה תונומתב הוולמ רפס ךכ-רחא םסרפל םתנווכבו תוכולהתה יפתתשממ תויומשרתה
.םטע-ירפו םידליה

רלוד 60 דוע רגיש יברהו .תוכולהת 141 ומייקתי המצע תירבה-תוצראב יכ עדונ םייתניב
.(ןוסגילז ןרהא-לאכימ ברה תומישרמ)

הרותהו לארשי םע ,'ה שודיק

ותוישיאל לילכ טעמכ השדקוהש תודעוותהה תא .רמועב ג"ל ברע מ"שת רומא תשרפ שדוק תבש
:(921 'מע 'ב ךרכ מ"שת 'שדוק תוחיש') םיאבה םירבדב יברה םתוח י"בשר לש

םייוקיש (תוכולהתל עגונב) רקיעהו - תורבסו תועצה ,תונויער הלעי דחא לכש
-םע שודיק ,'ה-שודיק היהיש - (א ,מ הטוס) "האליע סלקתי הינימו הינימ"
,הרותה שודיקו לארשי

.םשארבו םכותב י"בשרו ונקדצ חישמ ינפ לבקל םידליה םע וכליו

תוימינפ וניבי (םלועב םינטק םידלי) "אמלעד ייבר"ש רהוזה ירבד תא יברה ריכזה ןכ ינפל
םתד) "רעדניק עשיטלעוו" אלא - הלוגס ידיחי לש םינב אל" .הלואג לש הנמז אובב הרותה
:(902 'מע םש) ףיסוהו יברה עבק (םלועהמ םידלי

:ול םירמוא ךכ לע - םייללכו םייטרפ ,ובבל תלאשמ יניינע ול שי דחא לכ
.ךיתונוצר לכ 'ה ךל ןתי םידליה םע תוקסעתה תוכזב

:(903 'מע םש) ףיסוהו

,שממ לעופב וקסעי ויתומא 'דבש דחא לכ ךניחו ושפנ רסמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
טרפבו ,םידלי םע שממ לעופב התע דע ולעפש הלא . . 'וכו דובכ ושפחי אל
ופיסוי - י"בשר תחמש דובכל הכולהתב תונבו םינב לש םתופתתשהל תולועפב
.החלצה רתיב להנתי רבדהש ךכב

דמוע םלועה םהילעש םיווקה תשולש תא םייקל וגאדי הכולהתה ךשמבש דוע שקיב יברה
דומעל ולדתשי ןכו ,םידליה םע [הקדצ תפוקל תועבטמ י"ח ןתי דלי לכש יברה שקיב ט"משתב]
:תופשב םירופיסו תויומשרתה ,תונומת רפס םסרפל עיצה .הכולהתה ירחא םג םידליה םע רשקב
ףא יברה .לארשי ידלי םירבוד ןתואש תופשה לכב ןכו תיסרפו תיסור ,תילגנא ,שדוקה ןושל
.יפסכה דצב םג עייסל ולוכ רוביצה לע יכ ריכזה

םא יברה תא טכה י"י ברה לאש ,תחלצומה הכולהתה םויס ירחא ,רמועב ג"ל ,ןושאר םויב
רעד" :ביגה יברהו ."הזב תוחוכ ועקשוה" אטבתה הלה .בויחב בישה יברהו הצורמ היה
.[עייס ה"בקה םג] "ןפלאהעגוצ ךיוא טאה רטשרעביוא

- םימי 'ג לע ףיסויש ימו" םידליה םע תולועפב ףיסוהל יברה שקיב תודעוותהב ברע ותואב
."הכרב וילע אובת

"לארשי ידלי לכ דחי"

'מע ט"משת ;959 'מע ג ךרכ ז"משת תויודעוותה האר) םינשה ךשמב הריכזה יברהש וז המסיס
ןושארה תוכולהתה עצבמ תא הליבוה איה .שדוקה-ץראב העבטוה (148 'מע נ"שת םג האר ;160
.הבר החלצהל הכזש ,ץראב

תוכולהתה עצבמ זכרל הנמתנ ,הילצרהב ד"בח-תיב להנמ ,'יש ןירפלה לארשי 'ר ח"הרה
.םיעודי יתלב םיטרפ םידמל ונא ונמוי תמישרמו ,מ"שת תנשב שדוקה-ץראב

האבוהש העידיב הוושה) רמועב ג"ל תוכולהת שדוקה-ץראב ומייקתה אל מ"שת דע :םידקנ
םג) ןורימב תוליעפ :תורחא תולועפ אלא (לבת יבחר לע קר םש רפוסמ 'ד"בח ןואטב'מ ליעל
.רמועב ג"ל תוליעפב ךפהמה לח מ"שת תנשב ;תויודעוותהו םילייח םע תוליעפ ,(םידלי םע

ןודל ש"נא ינקסע וסנכתה דימ .רייאב 'ה ינש םויב שדוקה-ץראל העיגה הנושארה העידיה
.לעופ ידיל םירבדה תא איבהל דציכ

רובע דחא רטש - י"ל 50 לש תורטש 60 רבונרב 'יש והימרי רוספורפה תועצמאב רגיש יברה
ןוכנו ,תוכולהת םישישמ תוחפ אל ומייקתיש שקיב יברה .שדוקה-ץראב הכולהת לע יארחא לכ
םא ,ךדיאל .םיפסונ תורטש וחלשיי - תוכולהת רתוי ויהי םאש ,רסמ ןכ .הזמ רתוי םייקל
:התיה הארוהה .ףדועה ריזחהל - ותחפי (ו"ח)

.הכולהתב קלח לוטי אלש השודקה-ונצראב ידוהי דלי ראשי אלש לדתשהל

טלחוה רבכ רייאב 'ח ישימח םויב .םנוממב ןה ,םשפנב ןה ,םפוגב ןה ,ץרמב וסייגתה ש"נא
.תוכולהת 70-כ םייקל - תונכה ושענו -

נ"שת תנשב] "לארשי ידלי לכ דחי" :המסיסה ןבומכו םידיחא ויה םיטלשהו רמוחה ללכ ךרדב
רשפאש טלש וא לגד םע זועבו ןואגב דעוצ דליהש תיכוניחה הדבועל טוריפב יברה סחייתה
י"בשרל םיכיישה םיניינע - טרפבו ,היתווצמו הרותב םירושקה םיניינע םג םהילע םושרל
.[(149 'מע ג ךרכ נ"שת תויודעוותה) יכוניח םשור וילע ריתומ רבדהו רמועב ג"ללו

תוכולהתה ולעפש 'ה שודיק

לע דסוימש תוכולהתה גהנמל הבחרהב יברה סחייתה מ"שת תועובשה גח ברע ינש םויל רואב
תודסומב םידומילה ןמ רמועב ג"לב םידליה תא ררחשל וגהנש ,"אוה הרות לארשי גהנמ"
.קחשמ ,"ולויטו ותייתשו ותליכא"כ תוחפל יולגב םיארנה םירבדב וקסעתיש תנמ לע ךוניחה

:(193 'מע 'ב ךרכ מ"שת-שדוק תוחיש) עבקו ךישמה יברה

ינפל ,דקתשא היה רבדהש יפכמ 'םערוטש' רתיב . . וז הנשב תאז ושעש יפכ
תא ןה . . םידליה תא ןה ררוע רבדהו החילצה הלועפהו ,'וכו שולשו םייתנש
הלאכ וליפאו םלועה ריווא . . ץוחבמ 'םיפוצ'כ ודמעש הלא תא ןה ,םהירוה
."ךילע ארקנ 'ה םש יכ" וארו וררועתנ . . םידוהי םניאש

תודגנתה םג הררוע ,ןהב ופתתשה תינרותה תודהיה יקלח לכש הדבועהו ,תוכולהתה תחלצה
:ןטק קלחב קפתסנ ןאכו ,םירבדה לע הבר תופיקתב ביגה יברה .עודי גוחמ

ה"בקהש הלאב העיגפ הווהמ רבדה ירה - ןבר-תיב לש תוקוניתל 'םילפטנ' רשאכ
הלא - יחישמב ועגת לא" ,ילש חישמה והז - יחישמ םה ולוש םהילע דיעמ
!"ןבר-תיב לש תוקונית
-אל ורסמו םידוהי וכלה הז קוספב - "!דחא 'ה וניקלא 'ה לארשי עמש"
ידליו תמאה םלועל ארקישד אמלעמ ורבע ולא םילימבו ,לעופב םשפנ תא ונילע
.ילג שירב רמועב ג"לב הז קוספ וזירכה לארשי
ותחמשל עירפהל אל המכו המכ תחא לע - ותחמשב חמש תויהל הוויצ י"בשר
!("החמש ןייז טימ ןעפעשט טינ")

'מע ג ךרכ ג"משת תויודעוותה) ג"משתב רמועב ג"לב 'םיגיעלמ'ה אשונל יברה קקזנ בוש]
.[ךליאו 1429

תוכולהתב (םיעבוכ) םידליה ישארל 'םירתכ'ה

:(201 -203 'מע םש) םידליה ישאר לעש םיעבוכהמ יברה ךפה 'ה תדובעב בושח חקל

רכינ קלחש יתיארו - תודליבו םידליב יתננובתה רמועב ג"לב 'תוכולהת'ב
ישארכ ושמיש םהו םשאר לע (םיבר םיעבצ יגוסב) ריינמ 'רתכ'שכ ודעצ םכותמ
ל"זר ירמאמ ,םיבותכ ראש ןכו "דחא . . לארשי עמש" לוקב זירכהל תוצובק
.הזמ הארוהה יהמ 'יתספת' רשא דע ,תודהיב תורושקה תואמסיסו

:םירגובמל ףא הארוה ןאכמ . . "םה םיכלמ לארשי לכ" ךיא רכינ ולא םידליב
לכ לע ךלמ אוה - י"בשר לש ונוצרל םאתהב ודיקפת תא לצני םא - ידוהי לכ
.[יברה ךיראה וז הדוקנב] וליבשב ארבנש ולוכ םלועה

תוכולהתה יפתתשמ םע רשקה ךשמה

נ"שתב .הז רחאלש םימיה לע תכשמנ הלועפב ךרוצה תא יברה שיגדמ נ"שתבו מ"שתב
:ףיסוה (170 'מע תויודעוותה')

לכש 'תוכולהת' לש ןמויקב םג שגדומכ ,"ליח לא ליחמ וכלי" ,ךלוהו ףיסומו
.הכילה לש העונתב דימת ךלהמ תויהל ךירצ לארשימ דחאו דחא

"אטועימד אטועימ שוריפה ןיא"

תוליעפמ חור-תרוקו דודיע לש תובושת הברה לבקל הכז ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמ
.ןהילע םוסרפהו תוכולהתה יפוא יבגל תונוש תוארוה םג יברהמ ולבקתנ ןכ .תוכולהתה

לארשי 'ר ח"הרה ,ץראה יבחרב םיפינסה תלעפהב השענש דחוימ ץמאמ רחאל ,ו"משת תנשב
-כ תופתתשהל איה הייפיצה יכ ןייצו תוכרעיהה לע יברל חוויד ,ח"וגאצ ר"וי ,ל"ז בובייל
:אובל הרחיא אל יברה תבוגת .םידלי ףלא 70

םע טרפבו אטועימד אטועימ ו"ח שוריפה ןיא לבא ,'וכו טעומ תספת ל"זח ורמא
אוה יאדכו הזב תומילשה לע ףיסוהלו 'וכו תאלמל תונמדזה היהת חטבו י"בשר
."בוט רשביו 'וכ י"בשר

תרעסל םיפינסה לכ וסנכנ ,יברה בשוח ףקיה הזיאבו םיגשומ ולאב חיכוהש ,הנעמה תובקעב
.םיפתתשמ לש הברהב לודג רפסמ לע רמועב ג"ל ירחא יברל חוודל ולכי ןכאו ,היישע

"הלוכ הנשה לכב תכשמנ הלועפ"

ג"ל תארקל ד"בח-יתב ילהנמ לכ לש דחוימ םידקמ סוניכ ח"וגאצ זכרמ םייק ןכמ רחאל הנש
הקלחבש) יברה תכרב העיגה סוניכל .תוכולהתה תוליעפ תא רתוי דוע ביחרהל ידכ ,רמועב
,בונורהא 'יש ןהכה קחצי ףסוי ברה ח"הרה לש הכרבה תשקב חסונמ קלח ותבושתב ללכ ןושארה
:(ח"וגאצ ר"וי

תוכרובמ תואצותל דחוימבו םינבומה לכב סוניכה תחלצהל ןויצה לע ריכזא
,םיחלצומו םילודג ויהיו םיסנכו תוכולהת דואמ הברה ויהיש

הלוכ הנשה לכב תכשמנ הלועפ הז לכל היהתש - טושפכ רקיע הז םגו דועו
םלועה לע עיפשהל - םוקמל עגונב םג עיפשהל - דועו .י"בשרד ותוכז לודגו
.'וכ ינלוכי :םשרופמה ורמאמכ - ולוכ

םיאשונש םיטלשה יבגל ןהו תוכולהתה תארקל ןה ,םוסריפה יפוא יבגל תוארוה רסמ םג יברה
,שדוק-ירפס לש םיסרפ תוכולהתב םידליל קלחל ,איה תוארוהה תחא .ןמצע תוכולהתב םידליה
תא ריבעהל ךירצ םוסריפה םג יכ ,הלוע הלא תוארוהמ .םידקמה םוסריפב םג תאז ןייצלו
.תוכולהתה תונייפואמ הבש שדוקה תריווא

:רמועב ג"לל תוליעפה תינכת לע יברה בתכ תחא הנש

.(ןוקיתדו) השודקד שערב ל"נה לכו
טלחוה ,םידליל שדוק-ירפס תקולח לע יברה תארוה תובקעבש ,רמאנ ח"וגאצ לש ל"נה חווידב
העינמ ןיא יכ ונל הארנ תאז םע" :רמאנ ךשמהב .שדוק ןורפס דלי לכל קלחלו רואל-איצוהל
'המלצמ' ,'םיינפוא' ,'ץראה ימשב הסיט' ,'םיבשחמ' ןוגכ םיסרפ ולרגויש םג םסרפל
."המודכו

:ףיסוהו "העינמ ןיא יכ" םילימה תא ןמיס יברה

.תמוסרפהב ושגדוי םירפסהש אלא

,םימש םש שודיק לש דמעמ תווהמו ,םלועהו ץראה יבחר לכב תוכולהתה תומייקתמ וז חורב
.םירגובמו לארשי ידלי יפלא תואמ םיפתתשמ ובשישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@inter.net.il